Views
5 years ago

Folder rijden onder invloed - Openbaar Ministerie

Folder rijden onder invloed - Openbaar Ministerie

Landelijk parket team

Landelijk parket team verkeer Hoe gaat Justitie om met uw zaak? Rijden onder invloed is een misdrijf. Afhankelijk van uw alcoholgehalte zijn er twee mogelijkheden: 1 Het alcoholgehalte ligt tussen 220 en 570 μg/l (0,5 en 1,3 ‰) of voor beginnende bestuurders tussen 88 en 350 μg/l (0,2 en 0,8 ‰) De politie maakt proces-verbaal op. U ontvangt binnen enkele weken van het CJIB een acceptgirokaart, tenzij u vaker gestraft bent voor rijden onder invloed. Hoe hoger uw alcoholgehalte, hoe gevaarlijker en dus hoe hoger de boete. Als er een ongeval heeft plaatsgevonden of als u in de afgelopen vijf jaar eerder bent gestraft voor rijden onder invloed, dan is de boete hoger en kan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) ook een rijontzegging opleggen. U mag dan geen enkel motorrijtuig besturen, zelfs geen snorfiets. 2 Uw alcoholgehalte is hoger dan 570 μg/l (1,3 ‰) of voor beginnende bestuurders hoger dan 350 μg/l (0,8 ‰). De politie maakt proces-verbaal op en vordert uw rijbewijs in. U mag dan niet meer rijden. Tot en met 715 μg/l (1,65 ‰) wordt de strafzaak meestal afgedaan door de officier van justitie op een OM-zitting. U krijgt een geldboete en de rijontzegging kan oplopen tot zes maanden. De officier van justitie kan ook besluiten de zaak aan de rechter voor te leggen. Als het alcoholgehalte hoger is dan 715 μg/l (1,65 ‰) moet u zich in de regel voor de rechter verantwoorden. De rechter kan hoge boetes, een taak- of gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen opleggen. Daarnaast zal de rechter meestal een rijontzegging opleggen. U mag dan geen enkel motorrijtuig besturen, zelfs geen snorfiets. www.veRkeeRsHandHaving.nL wat geBeuRt eR met uw RiJBewiJs? Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd, mag u geen enkel motorrijtuig besturen, zelfs geen snorfiets. De officier van justitie beslist binnen tien dagen of het rijbewijs ingehouden blijft tot de (OM-)zitting. Deze zitting vindt meestal binnen zes maanden plaats. Als de officier van justitie of de rechter u een rijontzegging oplegt, wordt de tijd dat u het rijbewijs kwijt bent geweest, afgetrokken van de duur van die rijontzegging. Als u het rijbewijs niet bij u hebt, kan de politie uw voertuig op het politiebureau in bewaring stellen. Nadat u het rijbewijs hebt ingeleverd, kan het voertuig door iemand met een geldig rijbewijs worden opgehaald. kLaagsCHRift U kunt bezwaar maken tegen de invordering door de politie of de inhouding door het OM van uw rijbewijs. Hiervoor kunt u een klaagschrift indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio waar u bent gecontroleerd. De rechter beslist of het rijbewijs tot de terechtzitting ingehouden blijft of dat u het eerder terugkrijgt. ReCidiveRegeLing: RiJBewiJs kwiJt Als u binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke afdoening opnieuw wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol met een alcoholgehalte hoger dan 570 μg/l (1,3 ‰), of u weigert mee te werken aan de vast stel- ling van het alcoholgehalte – én u daarvoor onherroepelijk veroordeeld bent – dan wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig. Om weer in het bezit te komen van een rijbewijs, moet u opnieuw rijexamen afleggen en uw geschiktheid aantonen. JustitiëLe doCumentatie Alle gegevens over rijden onder invloed worden vastgelegd in de justitiële documentatie. wat doet Het CBR? In veel gevallen meldt de politie uw alcoholmisdrijf bij het CBR. Het CBR kan een educatieve maatregel, deelname aan het alcoholslotprogramma of een onderzoek alcohol opleggen. Als u hieraan geen medewerking verleent, verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig. (LiCHte) eduCatieve maatRegeL aLCoHoL (L)ema) De LEMA en EMA zijn verplichte cursussen over de risico’s van alcohol in het verkeer. De LEMA duurt twee dagdelen, de EMA neemt drie dagen in beslag. De cursussen kosten honderden euro’s en zijn voor eigen rekening. aLCoHoLsLotpRogRamma (asp) Het alcoholslot werkt als startonderbreker. Voordat de auto kan worden gestart – en tijdens de rit – moet u blazen. Bij een alcoholgehalte boven 88 μg/l (0,2 ‰) start de auto niet. In de twee jaar dat het ASP minimaal duurt, krijgt u verplichte begeleiding en worden de blaasgegevens regelmatig uitgelezen. De kosten van het alcoholslot en het begeleidende programma zijn voor eigen rekening. Als u niet op een goede manier deelneemt aan het programma, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard door het CBR. ondeRzoek aLCoHoL Het CBR kan een onderzoek alcohol opleggen. De hoge kosten zijn voor eigen rekening. Met het onderzoek wordt nagegaan of u geschikt bent om te rijden. Als u geen medewerking verleent of bij een negatieve uitslag van het onderzoek, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Als u na het onderzoek het rijbewijs behoudt, kan deelname aan het alcoholslotprogramma worden opgelegd. Beginnende bestuurder Ervaren bestuurder LEMA 220 tot 350 µg/l = 0,5 tot 0,8 ‰ 350 tot 435 µg/l = 0,8 tot 1,0 ‰ EMA 350 tot 435 µg/l = 0,8 tot 1,0 ‰ 435 tot 570 µg/l = 1,0 tot 1,3 ‰ ASP 435 tot 785 µg/l = 1,0 tot 1,8 ‰ 570 tot 785 µg/l = 1,3 tot 1,8 ‰ Onderzoek alcohol vanaf 785 µg/l = 1,8 ‰ vanaf 785 µg/l = 1,8 ‰

vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
Opportuun november 2008 - Openbaar Ministerie
'Strafbeschikking biedt nieuwe kansen' - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
Vetverkeerdkrant 11 - Openbaar Ministerie
Opportuun nr 11_05 - Openbaar Ministerie
High Impact Crime - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
vvk_17.pdf - Openbaar Ministerie
opportuun - Openbaar Ministerie
Quizzen - Openbaar Ministerie
opportuun_febr_2011.pdf - Openbaar Ministerie
Wie zijn billen brandt... #16 - Openbaar Ministerie
Wie zijn billen brandt... #16 - Openbaar Ministerie
Schone schijn - Openbaar Ministerie
Handhavingsdocument vuurwerk 2008.pdf - Openbaar Ministerie
pag 4 - Openbaar Ministerie
opportuun_september_2012.pdf - Openbaar Ministerie
Gerrit van der Wal - Openbaar Ministerie
Vetverkeerdkrant 11 - Openbaar Ministerie
Opportuun december 2010 - Openbaar Ministerie
Opportuun september 2010 - Openbaar Ministerie
Magistrale Verhalen - Openbaar Ministerie
Magistrale Verhalen - Openbaar Ministerie