Een uitgebalanceerd aanbod in Verpleegtechnische Vaardigheden ...

aantoonbaar.bekwaam.nl

Een uitgebalanceerd aanbod in Verpleegtechnische Vaardigheden ...

NIEUW

Het borgen

van aantoonbare

kwaliteit

3 Aantoonbaar bekwaam Trainen en Toetsen (Deel B)

Een inhoudelijk stevige én praktische leergang voor verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig

collega’s trainen, toetsen en beoordelen om bekwaam en bevoegd te blijven.

dit programma geeft deelnemers zelfinzicht en concrete handvatten om het trainen en toetsen in de

praktijk professioneel en aantoonbaar bekwaam toe te passen. Samen met V&Vn wordt er gewerkt

aan eenduidige criteria waaraan het toetsen in de praktijk dient te voldoen en er wordt landelijk gecertificeerd

door V&Vn en Opleidingsinstituut KMBV.

doelstellingen

De deelnemer is in staat:

• vaardigheidsonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren;

• voorwaarden te scheppen voor een optimale train- en toetssituatie;

• de stappen in de beoordelingscyclus toe te passen;

• verpleegkundige vaardigheden te toetsen en te beoordelen;

• beoordelingsfouten van zichzelf en anderen te herkennen en deze om te buigen;

• effectief te communiceren en te rapporteren over de toetsresultaten;

• de eigen werkwijze rondom het trainen van vaardigheden, toetsen en beoordelen

te verantwoorden.

Module 4 didactische Vaardigheden – ‘de kunst van het onderwijzen’

Alle facetten van goed vaardigheidsonderwijs komen aan bod:

• Hoe zorg je voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trainingen?

• Hoe pas je de componenten van vaardigheidsonderwijs zo toe, dat de verpleegkundige/verzorgende

optimaal leert?

Module 5 Toetsen

Vragen die aan bod komen zijn:

• Wat is een kwalitatief goede toets en toetssituatie?

• Welke competenties heeft een goede beoordelaar nodig?

• Hoe beoordeel je?

• Wie beoordeelt er?

• Wat zijn goede hulpmiddelen om tot een beoordeling te komen?

• Wat zijn valkuilen voor beoordelaars?

Module 6 Proeve van bekwaamheid

De doelstellingen kunnen worden behaald door middel van een praktische opdracht.

De opdrachten in Trainen & Toetsen worden aangeboden via actieve werkvormen,

oefensituaties, samenwerken en zelfstandig leren.

Daarnaast is er gelegenheid om eigen accenten aan te geven (bijvoorbeeld toetsdocumenten

uit de eigen organisatie te bespreken) en ervaringen uit te wisselen.

De leergang sluit af met een individuele praktische toets (de zogenaamde proeve

van bekwaamheid), waarin de vaardigheden worden getoond en in een kort verslag

worden verantwoordt.

Een positieve beoordeling van de proeve van bekwaamheid door de docent

geeft, naast aanwezigheidsverplichting, recht op het certificaat Trainen & Toetsen.

Deze leergang is een logisch vervolg op en sluit naadloos aan op de Hercertificering.

Beide leergangen zijn separaat af te nemen.

Similar magazines