DE KATHOLIEKE PERS

webstore.iisg.nl

DE KATHOLIEKE PERS

Nummer 61 4 April 1931

DE KATHOLIEKE PERS

ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING

ABuNNEMENTSPRUS:

ƒ2.50 per jaar

Twee Gewestelijke Kringen.

Aan den uitbouw onzer vereeniging wordt thans krachtig

gewerkt.

Op den Brabantschen is dezer dagen de Limburgsche

kring gevolgd.

De eerste heeft reeds teekenen van opgewekt leven gegeven,

de tweede zegt met een uitgebreid program zijn bestaan

aan te vangen.

Van beide kringen kan worden getuigd, dat de leiding in

goede handen is: hij den Brabantschen in die van jongeren,

vurig, idealistisch; bij den Limburgschen in die van beproefde

ouderen.

De twee kringen zullen in nobelen wedijver werken aan

de verheffing van het vak en van de vakgenooten, waartoe

een der middelen zal zijn het bevorderen van den kameraadschappelijken

geest.

Moge het voorbeeld van het Zuiden voor de collega's in

noordelijker streken een spoorslag zijn om ook hun krachten

te beproeven aan het vormen van gewestelijke clubs,

wier actie aan het welvaren der centrale vereeniging moet

ten goede komen.

TH WILMER.

Het bestuur onzer Vereeniging ontving van zijn medelid

den heer Th. Wilmer het bericht, dat hij na de eerstvolgende

ledenvergadering voor het bestuurslidmaatschap moet bedanken.

Dit besluit heeft bij de leden van het bestuur oprecht

leedwezen gewekt, daar de heer Wilmer zich in dezen kring

door zijn aangename vormen en kameraadschappelijk medeleven

enkel vrienden had gemaakt.

Ook buiten het bestuur zal men noode den heer Wilmer

van zijn bestuursfunctie zien afscheid nemen. Wat daarmee

kan en ten slotte ook moet verzoenen is diens verzekering,

dat hij, „als gewoon soldaat", onze Vereeniging zijn daadwerkelijke

sympathie zal blijven geven.

Van den anderen kant zal hij aller sympathie behouden.

Oud-collega Th. van der Marck.

Onlangs heeft de Zeereerwaarde heer Th. van der Marck,

secretaris van het bisdom Roermond, zijn zilveren jubilé

herdacht als geestelijk adviseur van de Coöperatieve Centrale

Boerenleenbank te Eindhoven en is hij die gelegenheid

benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen

Leeuw.

Dit jubilé en deze onderscheiding zouden in ons orgaan

geen bijzondere vermelding vinden, indien secretaris Van

der Marck niet de begaafde en slagvaardige journalist was

geweest, dien de ouderen onder ons zich nog herinneren.

Men mag, met het oog op de groote diensten die onze

gewezen collega op ander terrein aan de katholieke en de

algemeene zaak bewijst, eigenlijk niet van een verlies spre­

ADVERTENTIEPRIJS:

ƒ4.— per Vi2 pagina

ken, hoezeer men hem indertijd noode onze gelederen heeft

zien verlaten.

Zooveel solidariteit tusschen de journalisten en secretaris

Van der Marck is nog wel overgebleven, dat wij ons verheugen

over de hooge onderscheiding, die hem is ten deel

gevallen, — een onderscheiding, welke allen ten volle verdiend

zullen oordeelen.

De Kring Brabant gegrondvest

Het voorloopig bestuur van den Kring Brabant van de

Nederl. R.K. Journalistenvereeniging had Zaterdag 29 November

1930, des namiddags te half vier, een bijeenkomst

belegd van journalisten uit de diocesen Den Bosch en Breda,

ter officieele constitueering van de onderafdeeling.

Op de bovenzaal van Café „Central" te Tilburg waren,

behalve 't voorloopig bestuur, bestaande uit de heeren

J. Bruna, H. van Rijthoven en W. v. Eyck, tegenwoordig de

heeren J. B. Vesters (Huisgezin), W. H. Oltheten (Nieuwsblad

v. h. Zuiden), R. Emich (idem), W. Boelaars (Dagbl.

v. N.-Brabant), J. v. d. Marck (idem)- W. v. d. Velden

idem), P. van Beek (Nieuwe Tilb. Courant), Thijssen

\iiaisgezin) en Van Buiige (Prov. 's-Hert. Crt.).

Berichten van verhindering waren binnengekomen o.m.

van de heeren Spekman (Grondwet), De Mooy (id.), Assmann

(id.), Schuurs (Zeeuwsche Koerier), Platenburg

(Dagbl. v. N.-Br.), Frenckes (id.), Wijffels (Huisgez.),

H. Vesters (id.), Bresser (id.), Hilbers (Volkskrant), Van

Hilst (id.), Dr. H. Hoeben (Kath. Wereldpost), Pastoor

(Bossche Courant) en Verhoeven (id.).

De voorzitter, de heer J. Bruna, heet in zijn openingswoord

op de eerste plaats van harte welkom Dr. P. C. de

Brouwer, die reeds aan de eerste uitnoodiging van 't bestuur

om als spreker op deze bijeenkomst te willen optreden,

wel had willen gevolg geven.

De voorzitter vinndt 't jammer, dat er zoo weinig collega's

zijn opgekomen, doch de talrijke bewijzen van instemming,

die 't voorloopig bestuur heeft mogen ontvangen,

toonen gelukkig aan, dat deze geringe opkomst niet door

gebrek aan belangstelling wordt veroorzaakt.

Spr. wijst er verder op, dat 't lange uitstel van deze

tweede bijeenkomst mede 'n gevolg is van 'n minder vlot

verloopen correspondentie met leden van 't hoofdbestuur.

Ten aanzien van de financieele verhouding tusschen de

groote vereeniging en den Kring, deelt spr. verder mede,

dat er een bevredigend resultaat is bereikt in dezen zin,

dat de Kring 25 % van de contributie van de bij hem aangesloten

leden van de R.K. Journalistenvereeniging zal

ontvangere

Naar aanleiding van deze laatste mededeeling, legt de

heer v. d. Marck namens de leden van de redactie van het

Dagblad van Noord-Brabant de verklaring af. dat hun

financieele bezwaren — in de vorige vergadering ontvouwd

— hierdoor zijn opgeheven en dat zij nu en bloc tot

de Vereeniging zullen toetreden!

Hierna wordt het ontwerp Huishoudelijk Reglement in

behandeling genomen en na enkele wijzigingen als volgt

vastgesteld:


2 DE KATHOLIEKE PERS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van den

BRABANTSCHEN R.K. JOURNALISTENKRING.

(Onderafd. v. d. Ned. R.K. Journalistenvereeniging).

Artikel 1.

Er bestaat een Brabantsche R.K. Journalistenkring, als

onderafdeeling van de Nederlandsche R.K. Journalistenvereeniging,

te Utrecht. De Kring is gevestigd te Tilburg.

Artikel 2.

Het doel van den Brabantschen R.K. Journalistenkring is:

a. het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke belangen

der leden;

b. het beschermen en bevorderen van de erkenning der

journalistiek en het vergemakkelijken van haar werk bij

officieele gelegenheden, congressen, vergaderingen enzoovoort;

c. het versterken van het saamhoorigheidsgevoel onder

de leden;

d. alles wat verder dienstig kan zijn aan de onderlinge

verstandhouding onder de journalisten in het algemeen en

onder de katholieke journalisten in het bijzonder.

Artikel 3.

Leden van den Brabantschen R.K. Journalistenkring

kunnen zijn alle leden van de Nederlandsche R.K. Journalistenvereeniging,

voornoemd, die woonachtig zijn in de

diocesen Breda en Den Bosch, alsmede degenen, buiten genoemde

diocesen woonachtig, die hun hoofdbezigheden

hebben aan bladen, in meergenoemde diocesen verschijnend.

Artikel 4.

Het bestuur bestaat uit:

a. den voorzitter,

b. den tweeden voorzitter,

c. den secretaris,

d. den tweeden secretaris en

e. den penningmeester.

Artikel 5.

De voorzitter leidt de algemeene vergaderingen en de

bestuursvergaderingen.

De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen

en voert, onder toezicht van het bestuur, de correspondentie.

Hij wordt in zijn werk bijgestaan door den tweeden

secretaris.

De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen

en doet jaarlijks rekening en verantwoording

daarvan.

Op elke jaarvergadering wordt een verificatiecommissie

aangewezen, bestaande uit twee gewone leden.

De tweede voorzitter vervangt den voorzitter bij ontstentenis.

Artikel 6.

De leden van het bestuur worden gekozen op een algemeene

vergadering.

Het bestuur verdeelt onderling de functies; alleen de

voorzitter wordt door de algemeene vergadering elke twee

jaar opnieuw uit de leden gekozen, voor het eerst op den

dag der vaststelling van dit reglement.

Telken jare op de jaarvergadering treden twee der

andere bestuursleden periodiek af, volgens een door het

bestuur op te maken rooster.

In beide gevallen zijn de aftredenden terstond herkiesbaar.

Artikel 7.

De algemeene vergaderingen worden minstens drie maal

in een vereenigingsjaar schriftelijk bijeengeroepen door den

secretaris, in opdracht van den voorzitter en in overleg met

de overige bestuursleden.

Behoudens dringende gevallen dienen de convocaties

minstens tien dagen vóór den datum der vergadering aan de

leden te worden verzonden.

Artikel 8.

Stemmingen over personen moeten schriftelijk geschieden.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid

verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats.

Geeft ook deze stemming geen volstrekte meerderheid, dan

komen voor herstemming in aanmerking twee candidaten,

voor elke vacature, en wel zij, die bij de tweede stemming

de hoogste stemmenaantallen op zich vereenigden.

Hebben bij tweede stemming meer dan twee personen

een gelijk aantal stemmen verkegen, dat hen voor herstemming

in aanmerking brengt, dan worden zij ook allen in de

herstemming betrokken.

Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist

het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en bij

eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te

zijn verworpen.

Artikel 9.

De Kring heeft het recht een afgevaardigde te zenden

naar de bestuursvergaderingen van de Nederlandsche R.K.

Journalistenvereeniging. Deze afgevaardigde wordt door

het bestuur aangewezen.

Artikel 10.

Geen veranderingen kunnen in dit reglement worden

aangebracht, dan door de meerderheid op een algemeene

vergadering, waarop twee derden van het aantal leden aanwezig

zijn, nadat de voorgestelde wijzigingen vooraf in de

convocaties zijn bekend gemaakt. Deze wijzigingen mogen

evenwel nimmer in strijd komen met de statuten van de

Nederlandsche R.K. Journalistenvereeniging, voornoemd.

Artikel 11.

Tot opheffing van deze onderafdeeling van de Nederlandsche

R.K. Journalistenvereeniging kan slechts worden

besloten in een vergadering door drie vierden van het totaal

aantal leden bijgewoond.

Bij opheffing komen de eventueele voordeelige kassaldi

ten goede aan de Nederlandsche R.K. Journalistenvereeniging.

Artikel 12.

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met

31 December.

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist

het bestuur, althans zijn meerderheid.

Bestuursverkiezing.

De voorloopige voorzitter, de heer J. Bruna, wordt vervolgens

tot voorzitter gekozen. Tot overige bestuursleden

kiest de vergadering de heeren W. Boelaars, W. van Eyck,

H. Bresser en H. van Rijthoven.

Hierop houdt de Zeereerw. Zeergeleerde heer Dr. P. C.

de Brouwer een belangwekkende causerie over 't onderwerp

„De taak van den Katholieken journalist in 't herlevende

Brabant", naar aanleiding van welke causerie zich

een geanimeerde gedachtenwisseling ontspon.

Bij 't einde der vergadering heeft de Vereenigingsvoorzitter,

de heer J. B. Vesters, in 'n kort maar krachtig

speechje zijn blijdschap uitgesproken over de totstandkoming

van den Kring Brabant en zijn beste wenschen geuit

voor de toekomst van 't jonge wicht.

Tilburg, December 1930.

VAN RIJTHOVEN,

Secretaris Kring Brabant.


Brabantsche Kring.

De Brabantsche Kring vergaderde Zaterdagnamiddag

28 Februari op de bovenzaal van Hotel Noord-Brabant te

Den Bosch.

Aanwezig waren: mej. Irma Meyer en de heeren J. Bruna,

W. Boelaars, H. van Rijthoven, H. Bresser, W. van Eyck,

W. H. Oltheten, J. B. Vesters, R. Emich, J. Frencken,

W. v. d. Velden, M. Vissers, N. Heerkens, A. Weehuizen,

A. van Hilst, J. v. d. Marck, H. Wijnhoven, H. Wijffels en

J. Zwetsloot.

De voorzitter, de heer Jan Bruna, opende tegen half vijf

de vergadering op de gebruikelijke wijze en sprak vervolgens

'n hartelijk welkomstwoord tot de collega's. Het bestuur

meent tevreden te kunnen zijn over de opkomst;

lang niet elke vereeniging kan er zich op beroemen haar

ledenvergaderingen door 50 % van haar ledental bijgewoond

te zien.

Intusschen is 't, aldus de voorzitter, een teleurstelling,

dat ook slechts 50 % van 't aantal sprekers aanwezig kan

zijn: ons geacht medelid, dr. Hein Hoeben, die mede het

onderwerp „Film en Katholieke Pers" zou inleiden, heeft

namelijk getelegrafeerd door droeve familieomstandigheden

verhinderd te zijn.

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat de financiën van

den Kring zijn gestabiliseerd door een tot stand gekomen

zeer bevredigende financieele verhouding tusschen de Algemeene

vereeniging en de onderafdeeling. Het hoofdbestuur

heeft voorts goedgevonden, dat de Kring ook donateurs

mag aanw T erven en spr. wekt de collega's op in eigen kring

uit te zien naar personen, die daarvoor in aanmerking kunnen

komen. Spr. memoreert zijn intreden in den „Hoogen

Raad" der Algemeene vereeniging, waar hij zeer hartelijk

werd ontvangen en waarin hij nu als adviseerend lid namens

den Kring Brabant zitting heeft. Nog even tipt spr. de

Bossche Courant-kwestie aan; der hoogste kerkelijke autoriteit

zal advies worden gevraagd of tegen toetreding van

de redacteuren van genoemd blad tot de Algem. vereeniging

bezwaren bestaan.

Spreker verwelkomt tenslotte speciaal den inleider van

het onderwerp „Film en Katholieke Pers", den heer

J. Zwetsloot.

Berichten van verhindering zijn ingekomen van de heeren

Prins, J. de Louw, J. Majoie, Wasser, Platenburg,

Thyssen Jr., H. Vesters en Somers.

De notulen kunnen niet worden voorgelezen, aangezien

de secretaris in 'n optimistische bui ze op 30 November

van het vorig jaar naar de redactie van het Orgaan zond,

welk orgaan tot heden niet verscheen (gelach).

Stem: Geduld! Het zal nog wel 's verschijnen! (groote

vroolijkheid).

Alsdan wordt het woord gegeven aan den heer Zwetsloot

ter inleiding van 't onderwerp „Film en Katholieke

Pers". Spr. bepaalde zich meer speciaal tot 't houden van

een causerie over de practische filmverslaggeving.

Hij zette uiteen, dat de katholieke journalisten de eischen

niet te slap, maar ook niet te streng moeten stellen. Moet

een film worden afgekeurd, dan moet dit duidelijk worden

gezegd. In 't bijzonder zal ook aandacht moeten worden

geschonken aan de toelaatbaarheid der films voor jeugdige

personen. Er zijn wel films in omloop, die door de

Rijkskeuringscommissie voor personen boven 14 jaar zijn

toegelaten, doch die groote bezwaren op moreel gebied voor

het opgroeiend geslacht inhouden. De katholieke journalisten

zullen goed-willende ouders voor die gevaren ten aanzien

van hun kinderen moeten waarschuwen.

Ten aanzien van de Kath. Film-centrale (K.F.C.) gaf spr.

als zijn meening te kennen, dat deze zeker niet te streng

keurt. Het is van groot belang, dat de K.F.C, haar bemoeienis

ook gaat uitstrekken tot de B-films.

Spr. meende, dat ten aanzien van het opnemen van

advertenties het oordeel der redactie beslissend moet zijn.

Van een film, die door de redactie voor alle leeftijden wordt

DE KATHOLIEKE PERS 3

afgekeurd, behoort door de directie geen advertentie te

worden opgenomen.

Spr. besprak ook nog de film-verslaggeverij in de Vasten

en gaf als zijn meening te kennen, dat in de Vasten zoo al

niet geheele onthouding, dan toch een sterke matiging bij

het „verslaan" en vooral bij het aanprijzen van zuivere

amusementsfilms voor den katholieken journalist geboden

is.

Aan het slot van zijn inleiding weidde spr. in 't kort uit

over de positieve taak van den katholieken journalist ten

aanzien van de film. De katholieke journalist moet de eigen

katholieke filmproductie bevorderen en met alle krachten

die in hem zijn, medewerken dat de katholieke film uitgroeit

tot een volkomen „ebenbürtige" concurrente op de

wereldmarkt.

Er ontspon zich naar aanleiding van deze inleiding een

uiterst geanimeerde gedachtenwisseling, waaraan werd

deelgenomen door de heeren J. v. d. Marck, Van Hilst,

Oltheten en Wijffels, welk debat uiteraard zeer interessant

was en verhelderend en verruimend werkte op de mentaliteit

van de journalisten in 't algemeen ten aanzien van het

filmvraagstuk, speciaal voor wat de verslaggeving betreft.

Met 'n woord van dank èn aan den inleider èn aan de

debaters, sloot de voorzitter te ruim zes uur deze welgeslaagde

bijeenkomst.

Tilburg, 2 Maart 1931. HARRY VAN RIJTHOVEN,

Ringbaan Oost 61. Secr. Brab. Kring.

Kringvorming in Limburg.

De eindconclusie van het bekende rapport Weterings-

Oltheten-de Louw ondervindt allengs meerdere en terechte

beleving. Want na den kring in Noord-Brabant is thans die

in Limburg gesticht en wel met volkomen medewerking van

niet minder dan 17 leden. Nemen we in aanmerking, dat

van de elf niet bij de Ned. R.K.J.V. aangesloten collega's

meerderen alsnog zullen toetreden, dan mag worden getuigd,

dat onze zuidelijkste provincie uitstekend is voor

den dag gekomen.

Uit de assche der niet meer in feite bestaande Limburgsche

Club is nu de tweede gewestelijke kring geboren, als

onderdeel van onze landelijke organisatie.

Het bestuurslid, de heer J. Thomassen, was met een

vriendelijke uitnoodiging er in geslaagd, vele gasten en

leden in hotel Kissels te Sittard in stichtingsvergadering

bijeen te roepen. Van alle in Limburg verschijnende kranten

—• het beste aangeduid door die, welke ook bij de kath.

Directeurenvereeniging zijn aangesloten — waren journalisten

aanwezig. Onder hen waren op een na alle hoofdredacteuren.

Ook was tegenwoordig de Limburgsche redacteur

van een buiten de provincie verschijnend dagblad.

Na een overzichtelijke inleiding van collega Thomassen,

hadden de aanwezigen alle gelegenheid, hun hart te luchten

en desiderata te uiten. En inderdaad ontspon zich op

menig punt een uitgebreide gedachtenwisseling , meerendeels

over onderwerpen, welke ook tijdens de stichtingsvergadering

van den Brabantschen kring aan de orde zijn

geweest (zie orgaan no. 58, 23 Juli 1930).

Hoofdzakelijk ging het over de mogelijkheid van aansluiting

door niet-leden, en over het feit, dat de groote

organisatie in meerdere acties is tekort geschoten.

Mede dank zij de verdediging door den voorzitter, was

men tenslotte vrij algemeen voor aaneensluiting in een

Limburgschen Kring.

Statuten en reglement zullen bij de Brabantsshe collega's

worden aangevraagd, voor den nieuwen kring worden pasklaar

gemaakt en rondgezonden aan de leden.

Onder de eerste werkzaamheden van de nieuwe club zullen

behooren: representatie, vereenvoudiging van beroepsbezigheid

en verheffing van den journalistenstand.

In de binnenkort te houden tweede bijeenkomst zal een

meer uitvoerig werkprogram ter sprake komen.


4 DE KATHOLIEKE PERS

Tenslotte werd van elk der in Limburg verschijnende

dag- en anderdaagsche bladen één collega in het voorloopig

bestuur gekozen, en wel: J. Thomassen (Nieuwe Koerier)

Roermond, J. Bechtold (Nieuwe Venlosche Courant) Venlo,

H. W. van den Berg (Limburgsche koerier) Maastricht,

P. J. J. Reuser (Limburgsen Dagblad) Heerlen en A. L. G.

M. van Oorschot (Zuid-Limburger) Kerkrade.

De heer Thomassen als promotor verklaarde zich bereid

als voorzitter op te treden; de schrijver van deze regels zag

zich het secretariaat opgedragen.

De voorloopige secretaris zal het op grooten prijs stellen,

wanneer in de komende dagen nog zooveel Limburgsche

collega's toetreden, dat de tweede vergadering met misschien

wel 30 leden kan worden geëindigd.

Indien overal elders de beteekenis van kringvorming

wordt ingezien, zooals in de Zuidelijke gewesten van ons

land, mogen we aannemen, dat spoedig alle voorgestelde

rayons zullen zijn gevestigd.

Kerkrade, 19 Maart. VAN OORSCHOT.

UIT DE VEREENIGING.

Bestuursvergadering 31 Januari 1931.

Afwezig de heeren Wilmer (met kennisgeving) en Thomassen.

De voorzitter spreekt een woord van welkom aan den

heer J. Bruna, afgevaardigde van den Kring Noord-Brabant

en dankt den heer Oltheten, voor het bijeenroepen der Brabantsche

journalisten, waaruit de Brabantsche R.K. Journalistenkring

is ontstaan. De penningmeester constateert

met vreugde, dat door den Brabantschen Kring vele nieuwe

leden aan de Vereeniging zijn toegevoegd.

De heer Bruna dankt voor de vriendelijke woorden van

den voorzitter en hoopt op een krachtige en vriendschappelijke

samenwerking.

Besloten werd den Kring Brabant ƒ 30 voor oprichtingskosten

te geven en verder 25 % van de contributies der

leden der R.K.J.V. Voorloopig zal de penningmeester / 50

overmaken.

Ten opzichte van de donateurs werd een regeling vastgesteld,

waarmee de Kring-afgevaardigde zich kon vereenigen.

De Kring Noord-Brabant zal iemand aanwijzen als medewerker

aan het Orgaan.

De heeren v. d. Broeke en Bruna, die de rekening van

den penningmeester van het comité-Van der Lans hebben

nagezien, hebben alles in orde bevonden, waarna penningmeester

Stolwijk onder hartelijke dankzegging voor de vele

werkzaamheden, werd gedechargeerd.

Na mededeeling en bespreking van den huidigen stand

van zaken betreffende de arbeidsovereenkomst, werd overgegaan

tot behandeling van het concept-representatie-reglement.

Bestuursvergadering 28 Maart 1931.

Afwezig (met kennisgeving) de heer Th. Wilmer.

Voorlezing wordt gedaan van een schrijven van den heer

Wilmer, waarin hij meedeelt na de eerstvolgende ledenvergadering

als bestuurslid te zullen bedanken.

Voorzitter Vesters zegt dit besluit met leedwezen te hebben

vernomen; de heer Wilmer was een vriendschappelijk

collega, met wien in het bestuur steeds prettig is samengewerkt.

Na den heer v. d. Broeke te hebben gecondoleerd met het

verlies van zijn moeder memoreert de voorzitter de oprichting

van den kring Limburg en brengt dank aan collega

Thomassen voor de moeite welke hij zich voor de oprichting

heeft getroost.

In zake de Brabantsche Industriedagen heeft de voorzitter

een onderhoud gehad met den secretaris van het comité,

onder wiens aandacht is gebracht het bestaan van den

kring Brabant.

Nadat verslag was uitgebracht van de gehouden bespre­

king in zake de representatiequaestie, werden, naar aanleiding

van de mededeelingen van den geestelijken adviseur,

breedvoerige besprekingen gehouden over de quaestie van

het dubbele lidmaatschap.

Nieuwe leden:

A. C. Veraart, redacteur „Dagblad van Noord-Brabant",

Vischmarktstraat 1, Bergen op Zoom, voorgedragen door

de heeren Willem Boelaars en Harry van Rijthoven;

A. J. M. v. d. Biggelaar, redacteur „De Maasbode", Rotterdam,

voorgedragen door de heeren W. Galesloot en L.

Stolwijk.

H. G. A. Huyvenaar, redacteur „Residentiebode", Ahornstraat

31, 's-Gravenhage, voorgedragen door de heeren J.

B. H. Hulsman en C. Drabbe;

Hans Schnabel, redacteur „Katholieke Radiogids", Regentesselaan

140, Den Haag, voorgedragen door de collega's

J. B. Vesters en Willem Galesloot Cz.

J. W. de Vries, redacteur „Limburgsch Dagblad", Schenkelstraat

99, Heerlen;

H. Gruwel, redacteur „Limburgsch Dagblad", Schoolstraat

2, Heerlen;

A. Bovendeert, Limburgsch redacteur van „De Morgen",

Poststraat 28, Kerkrade;

Ph. Somers, redacteur van de „Volkskrant", voorgedragen

door de collega's J. Thomassen en L. Stolwijk.

Eerw. Heer Arn. v. Lierop, R. K. Pr., redacteur „Roomsche

Wereldpost", Driesprong,/ Teteringen, voorgedragen

door de collega's W. H. Oltheten en H. A. v. Rijthoven;

J. Creyghton, redacteur „De Gelderlander", Nijmegen,

voorgedragen door de collega's J. Zwetsloot en H. A. v.

Rijthoven;

J. Wasser, redacteur „De Morgen", Mierlo-Hout H. 60,

voorgedragen door de collega's W. v. Eyck en H. A. v.

Rijthoven.

Verhuisd:

L. J. Stolwijk te Schiedam, van Tuinlaan 42 naar Hoofdstraat

103a.

J. Ferrier te Heerlen, van Cariovallumstraat 23 naar

Akerstraat 36.

Mededeelingen.

Het overlijden van den gewezen voorzitter, nog lid van de

Eerste Kamer, den heer J. J. G. baron van Voorst tot Voorst,

was voor het bestuur onzer Vereeniging aanleiding, aan

douairière Van Voorst tot Voorst oprechte deelneming te

betuigen met het verlies, dat de Katholieke zaak en het land

door het verscheiden van dezen hoogst verdienstelijken

staatsburger hebben geleden.

Van belangstelling deed het bestuur onzer Vereeniging

blijken bij gelegenheid van den 50en verjaardag van collega

Max van Poll, den 75en van het oud-Kamerlid J. B. van

Dijk, en den 60en van collega oud-minister P. J. M. Aalberse.

De kwestie der representatie vormde, en vormt nog, een

onderwerp van gedachtenwisseling tusschen delegaties uit

de besturen der beide directeuren- en der beide journalistenvereenigingen.

Het ontwerp-arbeidscontract is nog altijd aanhangig.

In verschillende aangelegenheden werd onze Vereeniging

gekend' zoo o.a. in de vredesactie, welke de R.K. Vredesbond

met het oog op de ontwapeningsconferentie van

Genève op touw zet.

De door het bestuur van onze Vereeniging aangezochte

leider van den schriftelijken cursus in de Moraal heeft verzocht

den aanvang van den cursus nog eenige maanden te

mogen uitstellen. De deelnemers zullen dus nog een poosje

geduld moeten oefenen.

More magazines by this user
Similar magazines