Ondernemend Friesland - Narvic

narvic.nl

Ondernemend Friesland - Narvic

Gemeente Súdwest-Fryslân

goed bereikbaar voor ondernemer

Branche ICT-automatisering:

Een kijkje in de glazen bol

Friezen in den vreemde:

Leven als ‘God in Frankrijk’

DataCenter Fryslân in Leeuwarden

Betrouwbare partner

in continuïteit

December ’11 | www.of.nl | 12


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

B a k k E R s B l i k

Onze majesteit en

de Friese ecOnOmie

Een tijdje geleden kreeg ik een persbericht van de PVV. U kent

ze wel; die partij zonder leden. De enige echte ondemocratische

partij van Nederland. Van die partij dus, afdeling Fryslân, kreeg ik

een persbericht.

Bij dergelijke gebeurtenissen ga ik op het puntje van mijn stoel

zitten. Het zou natuurlijk kunnen dat er op een dag vanuit de

krochten van de Staten zo maar eens een plan, een voorstel, een

maatregel of iets dergelijks komt waarmee ondernemers in deze

provincie een beetje door de recessie heen geholpen worden.

Nu moet ik toegeven dat de afkorting PVV mij niet bijster optimistisch

stemde. Dit is de partij die zichzelf ‘ondernemerspartij’

noemt en dit probeert te staven met opmerkingen als ‘duurzaamheid

de prullenbak in; dat is een linkse hobby’. Maar goed, het

wassende water van de recessie maakt hongerig en ik sta inmiddels

open voor álle ideeën.

‘Officieel persbericht van de PVV Fryslân’ stond er in de onderwerpregel.

‘Officieel’; dat gaf de zaak cachet vond ik. Hier was

iets belangrijks aan de hand. Je denkt bij de PVV dan al snel dat

iemand er mee kapt omdat er iets uit zijn of haar verleden aan

het licht is gekomen. Maar, er zoú natuurlijk ook een fris, nieuw,

verrassend voorstel in de mail kunnen zitten waar de Friese economie

écht eventjes een stukje mee vooruit komt.

Ik las: “Vandaag is de nieuwe oude statenzaal door ons weer in gebruik

genomen. Pracht en praal maar het gaat ons om de inhoud.”

Wauw! Zo dacht ik. Ga door! Het gaat mij óók om de inhoud! En

ik las verder. “Maar we missen, tussen alle historische afbeeldingen,

het portret van onze Koningin. Wij stellen het op prijs dat

onze majesteit ook in onze statenzaal aanwezig is”, aldus Max

Aardema Statenlid PVV Fryslân. Om daar bijna vaderlijk streng

aan toe te voegen: “De PVV verwacht dan ook dat de beeltenis

van koningin Beatrix tijdens de volgende vergadering van PS

weer aan de wand prijkt!”

Dat was het. Punt. Oh ja, voor meer informatie over dit standpunt

kon gebeld worden met de fractievoorzitter zélf. Wie gaat

Max Aardema – in het dagelijks leven politiediender te Drachten

– vertellen hoe het is om te ondernemen in recessietijd. In de

periferie van Nederland. Risico’s nemen. Nooit zeker zijn van je

inkomen. En – anders dan bij de politie - je cursussen zélf betalen.

Er extra hard tegenaan gaan met je team. Tien uur of méér per

dag werken. Daar hebben we de majesteit echt niet bij nodig.

Menno Bakker

HOOFDREDAcTEUR

Meer lezen of reageren? http://bakkersblik.blogspot.com

3 D E C E M B E R 2 0 1 1


A4S070 A4S070

Zo’n vraag is is natuurlijk een open een open deur. deur. Natuurlijk voelt winst beter beter

dan rode cijfers. U U bent bent immers ondernemer. U wilt U verder wilt verder komen. komen.

Met een gezond bedrijf. Met Met goede goede cijfers. cijfers. Over Over cijfers cijfers gesproken: gesproken: de de

accountants van Acera zijn zijn hierin hierin als als geen geen ander ander thuis. thuis. Maar Maar we doen we doen

meer. Adviseren bijvoorbeeld. Op vele Op terreinen vele terreinen kunnen kunnen onze adviseurs onze adviseurs

heel goed coachen. Neem daarom contact contact op. Grote op. Grote kans dat kans uw dat wil uw om wil te om te

winnen prima past bij de onze!

L e e u w a r d e n - D r a c h t e n - H e e r e n v e e n - D o k k u m - w w w . a c e r a . n l

L e e u w a r d e n - D r a c h t e n - H e e r e n v e e n - D o k k u m - w w w . a c e r a . n l


COLOFON

Uitgeverij

Novema Uitgevers BV

Hoofdredactie

Menno Bakker

Bladmanagement

Ed Klijnman

Advertentie-exploitatie

Gert de Lange

gertdelange@of.nl

Willem Bijlsma

willembijlsma@of.nl

Telefoon 0512 366326

Administratie

Novema Uitgevers BV

Tussendiepen 21

9206 AA Drachten

Medewerkers

Ingrid van Damme, Max van den

Broek, Simon Bosma, Nancy Harlaar

en P. van der Woude (PW Fotosite)

Vormgeving

Media collectief

Drukker

Agropers Sneek

Abonnementen

€ 35,- p.j. (13 nrs)

ISSN 1383-9314

De uitgever kan op geen enkele wijze instaan

voor de juistheid of volledigheid van informatie.

Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor de schade, van welk aard

dan ook, die het gevolg is van handelingen en/

of beslissingen die gebasseerd zijn op informatie

uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming

van de uitgever met bronvermelding

geciteerd worden.

www.of.nl

ai nR ht oi kuE Dl

6 kort nieuws

8 nieuwe gemeente goed bereikbaar voor ondernemer

13 goede contacten gemeente Súdwest-fryslân en

Sneker forddealer ozinga: ‘we praten regelmatig met elkaar’

14 Súdwest-fryslân het werkveld voor roC friese poort Sneek

17 Liesbeth van Sluijs van Catalpa: ‘Streven naar groei’

20 Branche iCT-automatisering: een kijkje in de glazen bol

26 Stop! Contact!

29 ruimte en rust kenmerkend nieuwbouw ellens

32 Santexo opent nieuwe winkel beroepsmode in Leeuwarden

34 dataCenter fryslân in Leeuwarden:

Betrouwbare partner in continuïteit

41 wybren Lok van Via data automatisering:

“wij zetten in op ‘het nieuwe werken’”

45 de komst van de Centrale as

49 ondernemend noordoost fryslân

50 jachtbouw Zevenhuizen bouwt nieuw in Harlingen

56 friezen in den vreemde: Truus en Harry leven als ‘god in frankrijk’

63 israëliërs en nederlanders samen in ‘aqana’

66 de leaseauto

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

Cover: else Maria van der Meulen van dataCenter fryslân.

5 d e C e M B e r 2 0 1 1


HOUtHANDeL BArkMeijer Uit kOLLUM

geCertiFiCeerD VOOr FsC eN peFC

op maandag 14 november jl. ontving commercieel directeur anne Barkmeijer

van Houthandel Barkmeijer uit kollum het fSC en pefC groepscertificaat. de

certificaten werden uitgereikt door evan Buytendijk van het gelijknamige ingenieursbureau

uit apeldoorn, dat optreedt als groepsbeheerder. door het behalen

van dit certificaat laat Houthandel Barkmeijer zien dat het bedrijf voldoet aan alle

vereisten voor fSC/pefC-certificering van de chain-of-custody. dit betekent dat al

het hout dat verkocht/geleverd wordt met een fSC- of pefC-keurmerk, met zekerheid

afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Hierbij draait alles om traceerbaarheid:

gecertificeerd hout wordt gescheiden gehouden van niet-gecertificeerd

hout. omdat het bedrijf hierop wordt gecontroleerd door een onafhankelijke

derde partij, is de herkomst gegarandeerd.

HeNk eVerts eN erwiN BreMer riCHteN

ziCH Op iNNOVAtieVe BeDrijFsCONCepteN

Henk everts, eerder bekend als gangmaker van het internetbedrijf Speak,

laat weer van zich horen. onder de naam ‘denkgenoten’ adviseert, realiseert

en participeert hij in vernieuwende bedrijfsconcepten. dat doet hij samen

met erwin Bremer. “Veel ondernemers en organisaties lopen rond met briljante

ideeën voor proces- en bedrijfsverbeteringen, maar komen niet toe

aan het verder uitwerken van een haalbaar businessmodel. deze potentiële

technische, sociale en maatschappelijke innovaties komen daarom veelal

nooit tot bloei en succes blijft uit”, vertelt everts. denkgenoten wil naar

eigen zeggen ‘een sparringpartner zijn voor ondernemers, het onderwijs,

zorginstellingen en overheden. een idee of gedachte wordt uitgewerkt

tot een concreet plan. innovatie, marktgerichtheid en duurzaamheid gaan

daarbij hand in hand.’ Mede-directeur erwin Bremer onderstreept dit: “Het

optimaliseren van klantwaarde, maatschappelijke waarde en aandeelhouderswaarde

vormt het uitgangspunt voor ons. indien gewenst denkt het

bedrijf mee in financieringen en wordt er meegezocht naar investeerders

en partners.” denkgenoten is gevestigd in Surhuisterveen.

jONgBLOeD iN HeereNVeeN stApt iN e-BOOks

de christelijke uitgeverij jongbloed, enkele jaren gelden nog friese

onderneming van het jaar, stapt in e-books. Het bedrijf biedt in een keer

twintig kinderboeken en veertien romans aan, die via haar website zijn te

downloaden. jongbloed verwacht dat de e-books enkele procenten van

omzet gaan uitmaken.

6 d e C e M B e r 2 0 1 1

80% VAN De stUDeNteN wiL eeN ONDerNeMer

VOOr De kLAs

recent onderzoek onder MBo, HBo en wo-studenten blijkt dat ruim 80% van

de studentondernemers graag een ondernemer voor de klas wil. Zij brengen

de meerwaarde in het project, hun kennis en ervaring is van groot belang

bij het al dan niet slagen van het bedrijf dat ze opzetten. de ondervraagden

namen deel aan het project studentenbedrijf van jong ondernemen. Het

overgrote deel van de huidige begeleiders, grotendeels uit het MkB, geeft in

hetzelfde onderzoek aan graag te coachen en hun kennis over te dragen aan

de ondernemers van de toekomst. jong ondernemen onderschrijft hiermee

de uitkomst van het onderzoek van eiM onder 2000 MkB-ers, waaruit blijkt

dat onderwijs ondernemen moet bevorderen.

NieUw FrysLâN HOUse AMsterDAM

onlangs is het nieuwe fryslân House in het Havengebouw te amsterdam

geopend. ”friesland en haar vooruitstrevende ondernemers zijn nog beter bereikbaar

geworden met het nieuwe fryslân House dat gevestigd is op de bovenste

verdieping van het Havengebouw en direct gesitueerd is naast het centraal station

van amsterdam”, zei Lennard drogendijk, mede initiatiefnemer en drijvende

kracht achter het fryslân House. Zijn kompaan ate van der Meer van Snakeware:

“friesland en haar ondernemers zijn off- en online bereikbaar maar bovenal

dichterbij dan je denkt. dat willen we met deze vestiging bevestigen.” Het huidige

fryslân House amsterdam zit op een toplocatie, namelijk in het Havengebouw

direct aan het ij, met het centraal station op nog geen 100 meter afstand

Gekleurd gevloerd?

Lippe Project heeft alle

kleuren van de regenboog

in het tapijtassortiment!

Drachten

0512 - 549721

45700126 Mers94x50mm indd 7 26-04-11 16 11


BOUwBeDrijF LONt: er is OOk gOeD NieUws

VANUit De wONiNgMArkt!

“de belangstelling voor nieuw Vossepark is overweldigend”, zeggen de

initiatiefnemers Bouwbedrijf Lont en Van wijnen. nieuw Vossepark is de

nieuwe woonwijk op het voormalig nHL-terrrein aan de Tesselschadestraat

in Leeuwarden. op 29 oktober j.l. is de verkoop van de eerste woningen

van start gegaan. op alle 18 woningen die momenteel in verkoop zijn is

een optie gegeven. om ook de belangstellenden te bedienen die niet een

woning is toegewezen wordt hard gewerkt aan de volgende fase. de grote

animo is volgens de beide ontwikkelaars naar verwachting, want de locatie

is perfect en de woningen met hun jaren dertig uitstraling zijn een schot

in de roos. wat ook geholpen heeft is het inschakelen via een enquête van

belangstellenden bij het ontwikkelingsproces.

HAitsMA BetON ONtVANgt BetONprijs 2011

VOOr sLUisDeUreN

Haitsma Beton heeft de Betonprijs 2011 (categorie Constructies in de

waterbouw) gewonnen voor de betonnen sluisdeuren van sluis 0124 in

amsterdam. de jury omschreef het project in amsterdam-oost ijburg als

‘een fraai staaltje innovatietechniek dat beton in een nieuw daglicht stelt’ en

’een doordachte combinatie van technologie en functionaliteit met een zeer

duurzame toepassing als resultaat.’ Sluis 0124 is de eerste betonnen sluisdeur

ter wereld en voor de jury een ‘pilotproject dat nog veel navolging zal krijgen’.

Haitsma Beton produceerde en leverde de sluisdeuren naar een ontwerp

van Meyer en Van Schooten architecten en ingenieursbureau amsterdam.

de constructie bestaat uit twee staalvezelversterkte schuifdeuren van Zeer

Hoge Sterkte Beton (ZHSB) die over een waterfilm (hydrovoet) glijden. Met

de realisatie van sluis 0124 lijkt ZHSB (sterkteklasse C90/105) hét alternatief

te worden voor stalen sluisdeuren. ZHSB heeft een hoge dichtheid waardoor

water het beton niet kan binnendringen en zo de stalen wapening niet kan

aantasten. Bovendien zijn de bouw- en onderhoudskosten van betonnen

deuren veel lager dan van de stalen variant. de Betonprijs wordt iedere twee

jaar georganiseerd op initiatief van de Betonvereniging. dit jaar waren er 98

inzendingen voor zes categorieën. de sluisdeur van Haitsma was één van de

negen inzendingen in de categorie Constructies in de waterbouw.

e-COLLege VOOr sterke eNergieseCtOr

Het energy College (e-college) is 22 november van start gegaan. de

noordelijke roC’s en aoC’s doen er aan mee. en ook vertegenwoordigers

van het bedrijfsleven, Vno-nCw, MkB-noord. Samen met de noordelijke

provincies en de stichting energy Valley gaan ze e-college verder ontwikkelen.

Het e-college richt zich met name op het MBo. ook zorgt het voor

voldoende opgeleide arbeidskrachten op het terrein van energie en voor

een goede doorstroming naar het hoger onderwijs. Zo ontstaat hoogwaardige

kennisontwikkeling binnen energy academy. Het tekenen van een

intentieovereenkomst symboliseert de start van het e-college. Het noorden

ambieert een positie als topregio energie. daarvoor is veel innovatiekracht

nodig. om dat te realiseren zet het noorden in op kennisontwikkeling en

onderwijs dat op de toekomstige vraag van het bedrijfsleven aansluit. Het

e-college wil nieuwe scholieren interesseren voor een opleiding en een

baan in de energietechniek en bestaande werknemers omscholen.

k o R t n i E u w s

OBL BOUwt pAND VOOr NiVO NOOrD

Schoonmaakbedrijf niVo noord gaat een bedrijfsgebouw huren van

ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (oBL). Het nieuw te bouwen pand komt

te staan op een vrije kavel aan de avondsterweg op industrieterrein de

Hemrik in Leeuwarden. niVo noord is een belangrijke werkverschaffer

met het hoofdkantoor in Leeuwarden. Het schoonmaakbedrijf voorziet

1.000 mensen van een baan, in een moeilijke sector waarin het aanbod

groter is dan de vraag. ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden heeft daarom

direct geanticipeerd op het signaal dat niVo noord zich aan het oriënteren

was op bedrijfsruimte buiten de friese hoofdstad. “we gaan een mooi,

duurzaam pand bouwen,” zegt fokke Martini, directeur van ontwikkelingsbedrijf

Leeuwarden. “we zijn blij dat we hiermee de werkgelegenheid die

niVo noord Leeuwarden verschaft, hebben weten te behouden.” Het

nieuwe bedrijfspand is ontworpen door penta architecten uit Harlingen.

de bouw start in februari 2012 en wordt in oktober van dat jaar opgeleverd.

ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden biedt ondernemers, bedrijven en instellingen

aantrekkelijke, moderne bedrijfsruimte in Leeuwarden. oBL wil de

economische bedrijvigheid in Leeuwarden stimuleren en zet zich in voor

het behoud van bestaande bedrijvigheid. www.obleeuwarden.nl

BOUw grOOtste eN HOOgste reCreAtieprOjeCt

Op tersCHeLLiNg stArt BegiN 2013

Voorjaar 2013 zal de bouw van het appartementencomplex Landal west-

Terschelling klaar zijn. inmiddels is een aanvang genomen met de sloop

van het vroegere Hotel europa. op deze locatie verrijst het vijf verdiepingen

tellende complex van 79 appartementen (ca. 300 bedden). Het is het

grootste en hoogste recreatieproject in de Terschellinger geschiedenis.

projectontwikkelaar is nipa recreatie in Leeuwarden. dit is een gezamenlijke

werkmaatschappij van MoM Beheer BV (Siep-jan riedstra) en a. de

jong nes BV (arie de jong). Met de nieuwbouw is een investering van

€ 22 miljoen gemoeid. in februari 2012 wordt gestart met de nieuwbouw.

Hoofdaannemer is Van wijnen gorredijk BV. er zullen diverse lokale

partijen als onderaannemer worden ingeschakeld. de bouw betekent

een belangrijke economische impuls voor het eiland. architect van het

gebouw is Marten atsma uit oenkerk. Bijzonder aan de nieuwbouw is het

feit dat die niet op erfpachtgrond staat, waar 85% van de bouwgrond op

Terschelling wel onder dat zakelijk recht is uitgegeven. de eigen grond

verhoogt de waardevastheid van het onroerend goed.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 7 d e C e M B e r 2 0 1 1


nieuwe geMeenTe goed BereikBaar Voor onderneMer

Korte lijnen

Christian Linek van ingenieursbureau Linek uit IJlst kijkt bijna

een jaar na de fusie van vijf gemeenten tot de nieuwe gemeente

Súdwest-Fryslân tevreden terug op dat proces. Zijn vrees

dat door de omvang van de fusiegemeente ook de ambtenarij en de

bureaucratie zou toenemen is ongegrond gebleken.

8 D E C E M B E R 2 0 1 1


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

G E M E E n t E s ú D w E s t - f R y s l â n

9 D E C E M B E R 2 0 1 1


Standbouw

Advies,

ontwerp en

productie op maat!

full-service

internationale standbouw

standsystemen

display’s

kijk eens op schokkerproducties.nl

T 0513 46 41 00

Jonkerslân - Fûgelsang 16

Hard werken.

Daarmee begint het.

Ook het adres voor het MKB onderhoud en

reparatie alle merken, ook op zaterdag!

Ondernemers werken graag hard.

En laten zich daarbij niet graag

beperken. SBA Euro begrijpt dat

en stelt bedrijven in staat

grenzeloos te ondernemen. We

leveren tijdelijke arbeidskrachten

die met enthousiasme de handen

uit de mouwen steken - soms

afkomstig uit Nederland en vaak

uit het buitenland. Met hun inzet

en productiviteit leveren ze een

bijdrage aan het succes van menig

Nederlands bedrijf. En daar wordt

iedereen beter van.

Omdat ondernemers niet in grenzen geloven.

Burg Kuperusplein 49 A

8442 CL Heerenveen

T +31 (0) 513- 684 620

E info@sbaeuro.com

I www.sbaeuro.com


ingenieursbureau Linek houdt

zich bezig met ontwerpen van

constructies voor de bouw. “de

architect maakt het ontwerp en wij

zorgen dat het bij de uitvoering

uiteindelijk ook overeind blijft

staan”, legt Christian Linek uit. een

gespecialiseerd vak waarbij zowel

creativiteit als technische kennis

een grote rol spelen. “de constructie

van een gebouw is meestal onzichtbaar,

maar het is wel de basis.

je denkt mee met de opdrachtgever

om het ontwerp recht te doen,

maar je moet tegelijkertijd zorgen

dat het technisch zo in elkaar zit

dat het gebouw stabiel is.”

Zijn werk moet aan strenge eisen

voldoen om de veiligheid van de

constructie te garanderen. dat

betekent voor de bouwkundig ingenieur

dat hij veelvuldig contact

heeft met de afdeling bouw- en

woningtoezicht van de gemeente

die zijn tekeningen en berekeningen

toetst. “Voor de fusie had ik

contacten met vijf gemeenten in

de regio. nu heb ik nog maar te

maken met één afdeling voor het

hele gebied.”

Bovendien is de korte lijn die hij

bijvoorbeeld met het gemeentehuis

in wymbritseradiel had

G E M E E n t E s ú D w E s t - f R y s l â n

gebleven. “door een fusie wordt

de bereikbaarheid er vaak niet

beter op, maar daar is hier geen

sprake van. de lijnen in de nieuwe

gemeente zijn kort gebleven. ik

heb het rechtstreekse nummer

van de ambtenaar waar ik mee

te doen heb en dat werkt prima.

ik kan niet anders zeggen dat ze

het als nieuwe gemeente prima

voor elkaar hebben en daar ben

ik als ondernemer erg blij mee.

ik kan goed en snel werken met

Súdwest-fryslân.’’

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 1 1 d e C e M B e r 2 0 1 1

CHristiAN LiNek

Eigenaar ingenieursbureau Linek in IJlst.

Geboren

18 oktober 1946 in het Duitse Twistringen.

Burgerlijke staat

Gehuwd, 2 kinderen.

Loopbaan

Na zijn studie tot bouwkundig ingenieur

in Duitsland is hij aan de slag gegaan

in Nederland. Hij heeft gewerkt voor

ingenieursbureaus in Leeuwarden en

Sneek. In 1983 is hij in IJlst met zijn

eigen bureau begonnen. Het is een

echt familiebedrijf. Zijn vrouw doet de

administratie en zijn zoon zorgt voor de

constructietekeningen.

Hobby’s

“Mijn hobby is dat ik eigenlijk geen

hobby heb. Ik doe dingen die ik leuk

vind wanneer ik er zin in heb. Als

je echt een hobby hebt, geeft dat het

gevoel dat je daar mee bezig moet zijn.

Dat wil ik niet.”


v.o.f Ingenieursburo Ir C. Linek c.i.

De Fjûrslach 17 - 8651 CJ IJlst

Postbus 9 - 8650 AA IJlst

Telefoon 0515 - 532031 - Fax 0515 - 531368

E-mail: linek@online.nl

Advies: staal-, beton-, houtconstructies,

funderingstechniek

Ozinga van der Horst groep Friesland

Transit Connect

Transit L1H1

Transit L2H1

AutOmAAt | bedrijfswAgen | impOrt

De Roef 8 | DRachten | t (0512) 511 335 | info@multimeRk.nl

kiJk VooR het actuele aanboD oP www.multimerk.nl

Prijs

1.555,- voordeel

Lease al een Transit Connect

met Ford Business partner

vanaf 309,- p. mnd.

Nu

€ 10.495,-*

Prijs

3.855,- voordeel

Lease al een Transit L1H1

met Ford Business partner

vanaf 399,- p.mnd.

Nu

€ 14.295,-*

Prijs

5.105,- voordeel

Lease al een transit L2H1

met Ford Business partner

vanaf 449,- p. mnd.

Nu

€ 16.995,-*

Juist voor

bedrijfsauto’s

Onze sterke punten:

Ozinga van der Horst groep bestaat uit 5

vestigingen. Hierdoor kunnen wij altijd de auto op

maat leveren aan u.

Ozinga heeft een uitstekende mix van jongere

monteurs en monteurs die bij ons variërend

tussen de 20 en de 40 jaar in dienst zijn. Hierdoor

kunnen wij u kunde en ervaring garanderen

Service en onderhoudsbeurten kunt u op de

dichtsbijzijnde vestiging laten uitvoeren, hetgeen

u een tijdsbesparing oplevert.

Bij Ozinga van der Horst groep kan alles op het

gebied van mobiliteit onder een dak.

www.ozinga.nl

www.fordvanderhorst.nl

Voor de afdeling bedrijfsauto’s

Arnold Steketee

06-51587802

Zo hebben wij de mogelijkheid tot:

Het adviseren van de aankoop

Repareren en onderhouden

Het verhelpen van schade’s

Het verzekeren

Het fi nancieren

Openingstijden: Aangaande onze vestigingen in

Sneek, Franeker, Lemmer, Dokkum en Leeuwarden

zijn onderstaande openingstijden van toepassing;

Verkoopafdeling: ma. t/m vr.: 09.00 - 18.00 uur

Donderdag avond koopavond (Sneek, Leeuwarden)

Vrijdag avond koopavond (Franeker, Dokkum).

Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Werkplaats: maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur

Magazijn: maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur

Ozinga - van der Horst Groep Friesland

Sneek, Franeker, Lemmer,

Leeuwarden, Dokkum


goede ConTaCTen gemeente súDwest-Fryslân en Sneker FOrDDealer Ozinga

‘We praten regelmatig

met elkaar’

De contacten tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en de Forddealer

Ozinga van der Horst Groep zijn uitstekend. Een aantal Fords

maakt deel uit van het gemeentelijke wagenpark. Bovendien praat

de bedrijfswagenadviseur Arnold Steketee de ambtenaren geregeld bij

over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfswagens.

De voormalige gemeente Wymbritseradiel

had al enige tijd contact met

de Sneker vestiging van de Forddealer

Ozinga van der Horst Groep B.V.

Zij beschikten al over Fords Transit

in de kleuren van de toenmalige gemeente.

Bij de fusie tot de gemeente

Súdwest-Fryslân zijn die Fords

toegevoegd aan het wagenpark van

de nieuwe gemeente.

Arnold Steketee, die bij de Forddealer

verantwoordelijk is voor

verkoop en leasing van bedrijfswagens,

heeft in het verlengde daarvan

geregeld contact met ambtenaren

van de nieuwe gemeente. “Dan

praat ik hen bij over de nieuwste

ontwikkelingen op het gebied van

bedrijfswagens. Het contact tussen

ons en de gemeente verloopt naar

volle tevredenheid.”

Het is nog niet duidelijk wat de

nieuwe gemeente in de toekomst

van plan is met het wagenpark,

maar als die duidelijkheid er komt,

verwacht Steketee daar namens

Ford een rol in te kunnen spelen.

“We hebben een goede relatie en

het onderlinge vertrouwen is groot.

Bovendien hebben wij veel te

bieden. Ford levert bedrijfswagens

met zowel voorwiel- achterwiel-

als vierwielaandrijving. Middels

Euro5 voldoet Ford aan de strengste

milieu-eisen. Ook als het om onderhoud

gaat is Ford heel aantrekkelijk.

G E M E E n t E s ú D w E s t - f R y s l â n

De Ford Transit heeft slecht om de

2 jaar of om de 50.000 kilometer

een onderhoudsbeurt nodig.”

Voor een gemeente die duurzaamheid

hoog in het vaandel heeft

staan is er bovendien de elektrische

bedrijfsauto. Steketee: “De

productie van twee elektrische

Ford Transit connect is gestart en

daarmee loopt Ford ver voorop bij

andere merken. Bovendien zitten

we met onze Sneker vestiging

lekker dichtbij. Kortom, als de

gemeente haar eisenpakket voor de

toekomst van het wagenpark klaar

heeft, zijn wij er klaar voor om

daar een invulling aan te geven.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 1 3 d e C e M B e r 2 0 1 1

ArNOLD steketee

Geboren

16 juli 1968 in Vlissingen.

Opleiding

M.E.A.O.

Loopbaan

Salesmanger Budget Rent à car. Verkoper

bedrijfswagens voor AutoTeam

vestigingen. Leaseadviseur bij Zuidwest

Lease BV. Verkoper bedrijfswagens bij

Mercedes-Benz in Goes. Sinds januari

2009 is hij werkzaam bij Ozinga Van

der Horst Groep B.V.

Hobby

Zijn klassieke Triumph Spitfire uit 1965.


1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1


SúdweST-frySLân HeT werkVeLd Voor rOC Friese POOrt sneek

Geworteld in de regio

Veel is er niet veranderd voor ROC Friese Poort sinds de fusie van vijf gemeenten tot de nieuwe

gemeente Súdwest-Fryslân, nu bijna een jaar geleden. Vanuit de vestiging in Sneek wordt nog altijd

een breed scala aan opleidingen voor de hele regio aangeboden en de band met nieuwe gemeente

is net zo sterk als de band die het opleidingsinstituut had met de vijf gemeenten afzonderlijk.

Met een leerlingenaantal van

ruim 2600 is de vestiging Sneek

van ROc Friese Poort een grote

speler in Súdwest-Fryslân als het

gaat om beroepsonderwijs (MBO).

Een groot deel van de regionale

beroepsbevolking wordt in Sneek

opgeleid. De relatie tussen het

bedrijfsleven, de school en de gemeente

is volgens vestigingsdirecteur

Wietse Schuitema uitstekend.

“Sterke regionale gebondenheid is

één van onze belangrijkste kenmerken.

Wij zijn diep geworteld in

de regio met onze opleidingen.”

Bedrijven en instellingen zijn

vertegenwoordigd in verschillende

Onderwijs Advies Raden, waar

de Friese Poort geregeld overleg

mee heeft. Schuitema: “Zo weten

we wat er speelt in de regio, waar

behoefte aan is en hoe we daar

op in kunnen spelen.” Een goed

voorbeeld daarvan is opleiding maritieme

techniek. “Súdwest-Fryslân

is het watersportgebied bij uitstek.

Het economisch belang van die

sector is groot en daar spelen wij

met die opleiding op in.”

Het is op de regio toegespitst maatwerk

dat de Friese Poort probeert te

leveren. De samenwerkingsovereenkomst

tussen de werf van Koninklijke

De Vries in Makkum en de

Sneker vestiging van het ROc valt

daar ook onder. “De werf had moeite

om aan gekwalificeerd personeel

te komen. Wij hebben dat signaal

opgepakt en zijn op de werf een bedrijfsschool

begonnen. Daar worden

20 leerlingen opgeleid voor onder

andere scheepsinterieurbouwer en

jachtschilder. Alle betrokken partijen

zijn enthousiast over deze aanpak.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aG RE Mt iEk E nl t E s ú D w E s t - f R y s l â n

Naast het reguliere onderwijs

verzorgt de Friese Poort veel

opleidingen en cursussen voor volwassenen.

Het bedrijfsleven is daar

eveneens nauw bij betrokken. Door

de toestroom van leerlingen en cursisten

moet het in 2008 geopende

schoolgebouw aan de Harste in

Sneek worden uitgebreid met een

nieuwe vleugel van 3 miljoen euro.

De nieuwbouw moet na de zomer

van 2012 klaar zijn. Ook bij zulke

projecten is het volgens Schuitema

prettig om goed contact te hebben

met de gemeente. “De steun van het

gemeentebestuur om zo’n project

te realiseren is van groot belang.

Gelukkig hebben we die steun. Zo

is het gemeentebestuur pas nog

langs geweest op werkbezoek. De

samenwerking is heel goed.”

wietse sCHUiteMA

Directeur ROc Friese Poort

vestiging Sneek.

Geboren

6 december 1955 in Leeuwarden.

Burgerlijke staat

Gehuwd, 3 kinderen.

Loopbaan

Na zijn studie is Schuitema

begonnen als loopbaan adviseur.

Vervolgens is hij overgestapt naar

de provincie Fryslân waar hij drie

jaar als beleidsadviseur onderwijs

heeft gewerkt. Daarna is hij naar de

Stenden Hogeschool gegaan waar

hij onder andere hoofd P&O en

directeur van 4 HBO-opleidingen

is geweest. Sinds 2009 werkt hij bij

ROc Friese Poort.

Hobby’s

Voetbal, muziek en lezen.

1 5 D E C E M B E R 2 0 1 1


Vernieuwde website:

bcd.nl


LieSBeTH Van SLuijS Van CatalPa:

aC aR t ai kl Ep la

n o o R D

‘streven naar groei’

Het zijn roerige tijden in de kinderopvang. Ditmaal onder meer omdat het kabinet van plan is de eisen

voor gastouders aan te scherpen. “Geen probleem”, vindt Liesbeth van Sluijs, manager Friesland van

Catalpa Noord, een onderdeel van de landelijke organisatie voor kinderopvang Esto. “Al onze medewerkers

op de kinderdagverblijven én de gastouders zijn op dit moment beter geschoold dan als eis wordt gesteld.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

1 7 D E C E M B E R 2 0 1 1


Bouwmachines Steigerbouw Betonbekisting

Veilig, voordelig en vakkennis:

dat is een heleboel meer!

“ Ook ik huur

bij Sijperda”

sijperdaverhuur.nl

0900 7474747

Sneek Heerenveen Emmeloord Leeuwarden

BANDA_adv 170x115 FC.pdf 1 13-10-11 14:46

Groningen Drachten Franeker Assen Eemshaven

Marco Kapitein

NMI-registermediator

De brug in uw conict!

Bemiddelt bij:

• con icten op het werk • arbeidsreïntegratie

• ziekteverzuim • echtscheiding

Ook voor teammediation!

Mediation Sneek - Praktijk voor mediation

Stortemelk 11 - 8602 CT Sneek - Tel. 0515-707098

www.mediationsneek.nl


Catalpa is gespecialiseerd in kinderopvang,

buitenschoolse opvang en

opvang door gastouders. Van Sluijs:

“wij beschikken in friesland over

tien locaties (waaronder in Sneek,

Heeg, Leeuwarden en drachten,

red.). als je naar de kinderdagopvang

kijkt, hebben we 344 plaatsen.

in de buitenschoolse opvang –

voor kinderen van vier tot dertien

jaar – zijn het 385 plaatsen. dat

houdt in dat we meer dan zevenhonderd

kinderen opvangen, want

ze komen maar zelden vijf dagen

per week. er staan in friesland 220

mensen op de loonlijst die de zorg

uitvoeren, waaronder tien locatiemanagers.

Verder is er een landelijk

servicekantoor waar veel organisatorische

zaken worden geregeld.”

kwALiteit

Belangrijke schakels in een goede

dienstverlening, onderstreept

Van Sluijs. “Catalpa bestaat al ruim

vijfendertig jaar en is gestart in

Hengelo. Vandaag de dag is het

een landelijke organisatie die zich

heel nadrukkelijk door de kwaliteit

van de opvang wil onderscheiden.

wij streven naar groei. niet

zozeer in omvang, maar wel in de

kwaliteit van onze dienstverlening.

goedgeschoolde mensen zien wij

als basis daarvan, dus alle mensen

die bij ons op de groepen werken,

hebben alle papieren die nodig

zijn… en meer. daarnaast volgen

ze diverse aanvullende opleidingen.

ook om ze fris in het vak te

houden”, aldus Van Sluijs.

sOCiAAL-eMOtiONeLe

ONtwikkeLiNg

Ze vervolgt: “wij vinden het

belangrijk dat kinderen zich prettig

en veilig bij ons voelen, want alleen

in een dergelijke omgeving kan

een kind zich goed ontwikkelen.

om dat te waarborgen, werken

wij al jaren met een geregistreerd

ontwikkelingsvolgsysteem. dit

systeem kijkt onder meer naar de

sociaal-emotionele ontwikkeling,

de taalontwikkeling, de cognitieve

ontwikkeling en de motorische.

C a t a l p a n o o R D

Met name de sociaal-emotionele

ontwikkeling is enorm belangrijk

voor het welbevinden van een kind.

Het leren gaat namelijk vanzelf als

een kind in een prikkelende en

stimulerende omgeving verblijft.”

MeertALige OpVANg

“ook onderscheiden we ons door

het aanbieden van meertalige

opvang”, vervolgt Van Sluijs. “wij

zijn door het Centrum frysktalige

Berneopvang gecertificeerd en

worden ook regelmatig getoetst.

destijds was ons kinderdagverblijf

in Leeuwarden het eerste dat meertalige

opvang aanbood. Spelenderwijs

leren de kinderen twee talen.”

om alle ouders die opvang te

bieden die ze wensen, bemiddelt

Catalpa ook tussen ouders en

gastouders. “Het is een andere vorm

van opvang, het is maatwerk; er

moet immers een match zijn tussen

ouders en gastouders. Bovendien

is het vaak een flexibeler vorm van

opvang, en ook aan die vraag willen

wij graag voldoen.”

CAtALpA kiNDerOpVANg

NOOrD NeDerLAND

Officiële oprichtingsdatum

1975

Aantal medewerkers

220 in de provincie Friesland.

Goed in

Lokaal ondernemerschap.

Meest memorabele moment

Deze zomer was er weer een

prachtig vakantieprogramma

voor de bso kinderen. De oudste

kinderen zijn een dag naar de sloop

geweest. Zij kregen een rondleiding

met uitleg en mochten daarna twee

auto’s pimpen. De medewerkers

bedenken steeds weer geweldige

activiteiten. Als de kinderen daar

dan van genieten doe ik dat ook.

Grootste ambitie

Gelukkige kinderen, gemotiveerde

medewerkers en tevreden klanten.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 1 9 d e C e M B e r 2 0 1 1

LiesBetH VAN sLUijs

Geboren

21 juni 1960 te Middelburg.

Opleiding

HBO sociaal pedagogische hulpverlening,

diverse managementtrainingen.

Loopbaan

In 1978 gestart als pedagogisch

medewerker in de zorg voor mensen

met een beperking. Van 1985 tot begin

1995 gewerkt in diverse leidinggevende

functies in deze sector. Onder meer

als clustermanger van een cluster van

woonvormen. Vanaf 1995 werkzaam bij

catalpa Kinderopvang en leidinggegeven

aan clusters van locaties op diverse

plaatsen in het land. Vanaf juli 2005

werkzaam voor catalpa Kinderopvang

Noord Nederland in Friesland.


2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aB R at ink CE hl E : i C t - a u t o M a t i s E R i n G

BranCHe iCt-autOmatisering

een kijkje in

de glazen bol

ICT en automatisering hebben ons leven de afgelopen dertig jaar drastisch

veranderd. En de tijd blijft wat dat betreft niet stilstaan: ontwikkelingen volgen

elkaar razendsnel op. Wat zijn de trends? Kopen we straks alles online of

krijgt in real life winkelen een nieuwe impuls? En hoe ontwikkelt het verschijnsel

als cloud computing zich? Gaat dat een grote vlucht nemen? OF sprak met

twee ondernemers die gepokt en gemazeld zijn in de automatisering en ICT.

2 1 D E C E M B E R 2 0 1 1


Heroverweeg uw IT

Concentreer op uw business

Cloud Computing!

Breidt uw business uit door snel en op ieder moment toevoegen van

IT capaciteit en betaal alleen voor gebruik i.p.v. aanschaf hiervan.

Maak overal, altijd, vanaf elke plek en elk device uw software en

data toegankelijk voor uw medewerkers.

Stop de complexiteit en “het gedoe” met IT en verlaag

de kosten.

CLOUD COMPUTING IS DE OPLOSSING!

ADVIES EN ONDERSTEUNING OP MAAT!

Wij hebben méér dan 30 jaar IT ervaring.

Informeer naar de Cloud Computing oplossingen

van Net-Vision

Bezoek onze website: www.net-vision.nl

De Eker 28 8604 VB Sneek - Telefoon : 06-53932781

Internet: www.net-vision.nl - E-mail: info@net-vision.nl


uim een jaar geleden begon de

term regelmatig op te duiken:

cloud computing. Het is geen

nieuwe technologie maar een

andere manier van leveren van

iCT- capaciteit , benadrukt peter

de Vries, eigenaar van net-Vision,

gespecialiseerd in Cloud Computing,

iCT Management en iCT

architecture. Maar het is wel een

technologie die voor een steeds

breder publiek interessant wordt:

”Het is inmiddels betaalbaar

geworden voor iedereen, en dat

biedt kansen.” Met cloud computing

maak je voor je software en

data gebruik van iCT ‘in the cloud’,

oftwel in een goed beschermd

datacenter. Buiten de deur dus. en

dat heeft belangrijke voordelen.

de Vries: ”Het belangrijkste is de

schaalbaarheid, men kan heel snel

uitbreiden of juist inkrimpen, en

wel op het moment wanneer het

uitkomt, op de schaal die men

wenst. Bovendien hoeft men niet

meer te investeren in hardware en

software maar betaalt men alleen

nog voor het gebruik hiervan.

daarnaast, en dat blijft nog wel

eens onderbelicht, betaalt men

ook geen licenties meer voor

software. Men betaalt immers voor

het tijdelijke gebruik van software.”

dure software wordt daardoor ook

haalbaar voor kleinere bedrijven.

Met cloud computing kan je dus

een belangrijke kostenreductie

voor iT bereiken. daarnaast kan

je overal, altijd vanaf elke plek en

elk device toegang krijgen tot je

software en data. de last van de

dagelijkse backup is verleden tijd:

“dat blijkt voor veel ondernemers

een grote opluchting. wanneer je

het backupsysteem op een goede

manier implementeert in de cloud

heb je er geen omkijken meer

naar, een hele zorg minder.”

‘iCt Uit De krAAN’

wat cloud computing betreft

staan we nog maar aan het begin,

constateert de Vries die sinds een

jaar de mogelijkheden van inzet

van cloud computing onderzoekt

bij grote bedrijven zoals Schiphol.

Maar het gebruik zal toenemen,

daar is hij zeker van: “ik merk

gewoon dat ondernemers af willen

van al dat iCT-gedoe. Het wordt

wel eens vergeleken met water uit

de kraan: zo wil men dat ook met

automatisering, iCT naar believen

B R a n C h E : i C t - a u t o M a t i s E R i n G

aftappen uit de kraan.”

Maar zover is het nog niet. de

Vries: “Het heeft tijd nodig. wij

adviseren ondernemers nooit om

alles in een keer in the cloud te

zetten. neem kleine stapjes, begin

met een toepassing en kijk of het

wat voor je is. “Security is wel een

gevoelig punt,” aldus de Vries, “en

terecht. ‘is mijn software en data

wel veilig in de cloud’ vraagt men

zich dan af. wat men vaak vergeet

is dat de security ook niet optimaal

is als alle software en data binnen

het bedrijf zelf staat. wij bieden

security in diverse gradaties, welk

level je kiest hangt natuurlijk van

de gevoeligheid van je data af.”

de populariteit van de cloud zal

ook zijn weerslag hebben op de

iCT-sector. de Vries: “in deze tijd

waar er binnen iCT meer moet met

minder biedt cloud computing

enorme kansen.”

wiNkeLeN

ate van der Meer is eigenaar van

Snakeware, internetbureau voor

strategie, concepten en creatie

van online kanalen zoals websites,

intranetsites en mobiele sites.

Hij constateert dat grote delen

peter De Vries

Eigenaar Net-Vision

Geboren

8 augustus 1957 te Sneek.

Vooropleiding

Meao AMBI IcT, HBO certificering.

Loopbaan

34 jaar actief in de IcT, als systeem

operator bij Lankhorst in Sneek en

teamleider datacenter bij EGD in

Groningen, werkzaam als systeembeheerder

en technisch projectleider

bij de NHL, manager IcT bij de

Friesland Bank en teamlead en

IcT architect bij Schiphol en ASR

Verzekeringen.

Hobby’s

Voetbal, muziek, reizen.

Levensmotto

Maak optimaal gebruik van je talenten

en steek energie in zaken waar

je goed in bent.

Net-VisiON

Opgericht in 1995, het bedrijf

begon met services en consultancy

betreffende IcT infrastructuur en

internettoepassingen. Sinds een jaar

is Net-Vision specialist in cloud

computing, IcT Management en IcT

Architecture. Vestiging in Sneek.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 2 3 d e C e M B e r 2 0 1 1


Denken in mogelijkheden en oplossingen

www.frieslandlease.nl


van het leven zich meer en meer

online afspelen. Maar volgens hem

slaan we in bepaalde opzichten

door: “Het is alarmerend om te zien

hoeveel winkelpanden er leegstaan”,

zegt hij. “alles zo goedkoop

mogelijk via internet bestellen,

het lijkt zo aantrekkelijk. Maar

goedkoop kan ook duurkoop zijn.”

Maar hoe kunnen winkeliers het

enthousiasme voor hun klanten

terugwinnen in een tijd waarin de

portemonnee de doorslag geeft?

in elk geval niet door zelf ook maar

lukraak een webshop te beginnen,

aldus Van der Meer: “want

ook online win jij de prijzenslag

niet met de ondernemers die

uitsluitend online handelen.”

Maar hoe dan wel? Van der Meer

adviseert: ”iedere consument heeft

tegenwoordig een smartphone,

grijp de gelegenheid om met hem

te communiceren. op elke locatie

kun je hem informeren waar hij

bepaalde producten kan kopen of

van welke diensten hij gebruik kan

maken. daarmee ontwikkel je een

eigen strategie.”

geDrAg ANALysereN

online professionalisering is

daarbij wel een must. want de

meeste winkeliers weten heel

goed hoe ze hun winkel aantrek-

kelijk moeten maken, maar online

slaan ze de plank nog al te vaak

mis, stelt Van der Meer: “er wordt

te weinig gedacht in strategie en

concepten. daardoor worden er

vaak verkeerde keuzes gemaakt.

Bovendien denken veel ondernemers

klaar te zijn als de website er

goed en wel staat. Maar dat is pas

het begin. je moet blijven testen,

je moet je bezoekers volgen. wat

boeit hen? wanneer vertrekken

ze en wanneer blijven ze juist?

analyseer hun gedrag. dat doe je

in real life in je eigen winkel toch

ook? kijk naar een supermarkt, die

is ook altijd in beweging, zo hoort

een website ook niet statisch te

zijn.” Het analyseren van websitegedrag

is een van de specialismen

van Snakeware. Van der Meer: “we

vinden het inmiddels zo belangrijk

dat we per 1 januari een aparte bedrijfstak

voor dat doel oprichten.”

Creëer

AMBAssADeUrs

Social media zijn niet meer weg

te denken uit het online bestaan.

Hoe zich dat in de toekomst gaat

ontwikkelen, daar valt niet zoveel

over te zeggen, aldus Van der

Meer, “het punt is dat alles nog in

ontwikkeling is en blijft. ons advies

is daarom ook om je niet in één

B R a n C h E : i C t - a u t o M a t i s E R i n G

social medium vast te bijten want

dan kan weleens blijken dat je op

het verkeerde paard gewed hebt.

denk maar aan Hyves en de supersnelle

opkomst van facebook. er

is niet één succesverhaal, probeer

dus over de horizon heen te kijken,

wees alert op nieuwe mogelijkheden.”

ook als het om social

media gaat wordt nog vaak op

korte termijn gedacht, merkt hij:

“denk goed na voordat je ergens

instapt. wie zich via social media

profileert kan overspoeld worden

met feed back, vragen maar ook

klachten. daarop moet je kunnen

reageren. je moet dus calculeren

wat dat aan menskracht en uren

gaat kosten en welk rendement

het vervolgens oplevert. Slaat de

teller negatief uit, doe het dan

niet.” er zijn ook methoden die met

weinig investering rendement

opleveren: “Zorg dat je op de

website goede en interessante

producten aanbiedt. en geef de

mogelijkheid om je boodschap via

social media direct te verspreiden.

Zo creëer je ambassadeurs en daar

hoef je zelf niks voor te doen. of

pak het eens anders aan en begin

je voorverkoop via facebook zoals

de Bijenkorf onlangs deed, dat was

een grandioos succes.”

Ate VAN Der Meer

Mede-eigenaar Snakeware en

MerkMakers.

Geboren

02 februari 1975 te Drachten.

Vooropleiding

HBO commerciële Economie.

Loopbaan

16 ondernemend met Snakeware

en initiatieven als Fryslân House,

MerkMakers en Beeldhorloge.

Hobby’s

Ondernemen, netwerken en communiceren.

sNAkewAre

Opgericht op 27 maart 1995, internetbureau

voor strategie, concepten

en creatie van online kanalen zoals

websites, intranetsites en mobiele

sites, gevestigd in Sneek en in het

Fryslân House in Amsterdam.

Aantal werknemers 18.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 2 5 d e C e M B e r 2 0 1 1


s t o p ! C o n t a C t !

DE GEkkE wERElD van soCial MEDia

Feestboek

OF-hoofredacteur Menno Bakker zit in een bandje. Voor iedere man met een bewogen leven biedt zoiets

een fijne troost. En tegelijkertijd: een praktische leerschool om álles te leren over social media. Want wie

zijn producten en diensten aan de man wil brengen moet Facebooken (nieuw werkwoord, red.) Speciaal

voor OF doet Bakker verslag van zijn moeizame leercurve.

wat was ik sceptisch, enkele jaren

geleden. ik maar denken dat

facebook iets was voor sherry

nippende huisvrouwen, die rond

11.00 uur in de ochtend droog

staan sinds Hans van willigenburg

rond koffietijd niet meer op de

treurbuis verschijnt.

Hoe anders is de realiteit! neem verjaardagen.

facebook is eigenlijk een

feestboek. Van mijn goede vriend

en Stilton-bandgenoot klaas – tot

die tijd toch niet echt een pionier

als het ging om sociale media –

vernam ik al hoe leuk het is om jarig

te zijn. iedereen kan dat namelijk

zien en dus stromen de felicitaties

binnen. ‘Het is idioot, maar je voelt

je echt een stuk jariger’, aldus klaas.

en dus verheugde ik me enorm op

de 6e december. Mijn verjaardag.

Met de zeshonderd ‘vrienden’ die ik

in een jaar tijd had verzameld (als

het gaat om facebookvrienden

zoeken ben ik een hyperactief

rondvliegende kraai. per slot moet

facebook mijn band eeuwige roem

bezorgen) moest het wel felicitaties

regenen, zo dacht ik.

niet dus. om 12.00 uur was het

nog compleet windstil. een kille

vertoning. even mijn profiel checken

dan maar. nou, daar stond

toch echt mijn geboortedatum,

zwart op wit.

om 16.00 uur was er nog niets gebeurd

en begon ik mijn geloof in

de mensheid te verliezen. als er al

niet eens één felicitatie af kon, dan

kon ik het met de online verkoop

van de Cd die straks uitkomt wel

2 6 D E C E M B E R 2 0 1 1

helemáál schudden, zo redeneerde

ik. om 23.30 uur bleef het

maar knagen. er klopte iets niet.

andere jarigen werden bedolven

onder de felicitaties. nog maar

eens achter dat f…book. profiel

openen, geboortedatum…fuck!

daar stond het aangevinkt: ‘mijn

geboortedatum niet in mijn profiel

weergeven’. Voor al die stumpers

die zich jonger willen voordoen

tijdens het facebook-flirten! Mijn

god! en het was al 23.50 uur!

ik smeet de vredig spinnende kat

van mijn schoot en zette snel mijn

geboortedatum op ‘zichtbaar’

en …ziedaar…binnen enkele

minuten kwamen er wat felicitaties

binnen! Buiten stormde het. de

regen joeg met donderend geraas

tegen de ramen. Maar, zo weet ik

nu, in deze wereld hoeft niemand

meer eenzaam te zijn.

Tip voor eenzamen:

Schaamteloos vrienden

aanklikken, ook al ken je ze

niet. de goeroes raden het

natuurlijk af, maar ach…wat

niet is kan nog komen. probeer

wel mensen te vinden

met gelijke interesses. een

mooi bruggetje naar dialoog!

en wordt de eenzaamheid

écht erg; verander af en toe

je geboortedatum. Zet ‘m op

zichtbaar en de felicitaties

stromen binnen!


twitteren

we twitteren wat af tegenwoordig.

je mag je afvragen: wat doet dat

met onze manier van communiceren?

raken we met z’n allen niet

overgeconditioneerd? kunnen

we nog wel boodschappen aan

van méér dan 140 tekens? Communicatiebureau

narvic vroeg

journaliste pam van Vliet om een

jaar rond te neuzen op internet,

op zoek naar de uithoeken van de

ratio en de diepste krochten van

onze tweetgeesten. in of doen

we verslag. Ze start haar relaas met

een kleine vingeroefening.

PamvanVliet

natuurlijk zit ik op Twitter. ik volg

144 mensen en heb zelf 516

volgers. dat geeft me een goed

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

as tR ot ip k! ECl o n t a C t !

gevoel. Meer aandacht krijgen dan

geven. Lekker arrogant.

PamvanVliet

Twitter is een uitkomst. Stel je voor

dat ik elke dag 516 mensen zou

moeten bellen om te vertellen dat

ik in bad of aan het werk ga.

PamvanVliet

Maar in plaats van geraffineerd

zakelijk te twitteren, vind ik de

grootste voldoening op Twittergebied

in het componeren van

een tweet van precies 144 tekens.

Zoals deze!

NUttige ADresseN

www.of.nl

@pamvanVliet

www.facebook.com/stiltonband

2 7 D E C E M B E R 2 0 1 1


Bouwen met

vertrouwen

Ongeveer een derde van de bouwkosten gaat op aan de draagconstructie.

Besparingen, zonder dat de kwaliteit en veiligheid in het geding komen,

kunnen er voor zorgen dat projecten financieel wèl haalbaar zijn.

Juist in deze tijd is dat relevanter dan ooit.

Slim construeren maakt steeds vaker het

verschil tussen wel of niet bouwen.

ADviseur in:

- Houtconstructies

- stAAlconstructies

- Betonconstructies

- FunDeringstecHnieken

expertise:

- BouwgeBreken

- BrAnDveiligHeiDsonDerzoek

De constructeur om op en mee te Bouwen!


BetOn- en aannemersBeDrijF Veenstra BV

HoofdaanneMer in eaSTerMar

ruimte en rust

kenmerkend

nieuwbouw ellens

In opdracht van Ellens agrarische winkel te Eastermar bouwt

het team van Beton- en Aannemersbedrijf Veenstra BV

uit Jistrum een nieuwe bedrijfsloods met inpandige

woning. Het meest opvallende aan het project noemt

hoofdaannemer Jan Veenstra de ruime opzet. “Na

een succesvolle aanbesteding zijn we begin april

gestart met de bouw. De oplevering staat gepland

rond februari”, zo schetst hij het tijdpad.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

an Ri Etu i kw EBl o u w E l l E n s

2 9 D E C E M B E R 2 0 1 1


Nieuwbouw

Verbouw

Nieuwbouw Nieuwbouw

Verbouw Verbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Onderhoud Verbouw

Onderhoud Verbouw

Nieuwbouw Onderhoud

Restauraties Verbouw Onderhoud

Restauraties

Onderhoud Restauraties

Onderhoud Restauraties

Restauraties

Restauraties

voor het kleine niet te groot

voor voor het het kleine kleine niet niet te te groot groot

voor het kleine niet te groot

en

en en het

het het grote

grote grote niet

niet niet te

te te klein

en het grote niet te klein klein

voor het kleine niet te klein groot

voor het kleine niet te groot

en het grote niet te klein

en het grote niet te klein

Joost Joost Wiersmaweg 5 5

9258 9258 CC CC Jistrum (Eestrum)

Joost

Tel. Joost Tel. Wiersmaweg

0512 Wiersmaweg 0512 - 471225 - 471225 5

9258

Fax Fax CC

0512 0512 Jistrum

- 471500 - 471500 (Eestrum)

Tel.

info@veenstrabv.nl

0512 - 471225

Fax

www.veenstrabv.nl

0512 - 471500

info@veenstrabv.nl

www.veenstrabv.nl


de nieuwbouw verloopt volgens

schema, vertelt Veenstra. “de

omvang van het pand is ongeveer

vijfendertig bij vijftig meter. de basis

is een zware fundatie met een

monoliet afgewerkte betonvloer.

daarop is een staalconstructie

geplaatst, bekleed met sandwichpanelen.”

de bouwer spreekt van

een strakke stijl. “een pand met

uitstraling. de bedrijfswoning is

geïntegreerd en dat is ook een

bijzonder aspect van dit werk.

wat naast de al genoemde ruimte

opvalt, is het oog voor detail en

eenheid. Het wordt een bijzonder

representatief gebouw, waarmee

de opdrachtgever naar mijn mening

een goede zet doet. Vanwege

de uitstraling, maar ook door de

efficiency van de nieuwbouw.”

Op De rOL

Veenstra is erg te spreken over het

werk bij ellens en de wijze waarop

een en ander tot stand komt. Bij het

project – zoals bij alle klussen – is

de bijna zestig jaar bedrijfservaring

ingezet om een goed resultaat te

realiseren. “nieuwbouw van bedrijfsloodsen-

en panden is echter

niet het enige dat wij doen. wij

zijn een allround bouwbedrijf, met

een specialisatie op het gebied van

betonbouw, zoals kelders, funderingen,

betonvloeren, fundatieherstel,

bruggen en gemalen. de oorsprong

van onze onderneming is door mijn

opa gelegd, die begon met het

maken van prefab betonproducten,

zoals gewassen grindtegels,

beerputten en betonpalen. dit

breidde zich snel uit met betonwerken

op locatie. op het moment dat

de markt dunner wordt, moet je je

blijven specialiseren en inspelen op

de vraag die er wel is. alhoewel de

marges slecht zijn gaat het ons redelijk.

nu en de komende maanden

hebben we nog voldoende werk.”

n i E u w B o u w E l l E n s

op de slotvraag waar het team van

Veenstra aan het werk is of gaat

antwoordt hij: “we doen vrij veel

op het gebied van het aanpassen

van betonnen- en stalen draagconstructies

in winkelpanden en

bedrijfsruimten die meer vrijheid

en/of vergroting in oppervlakte

nodig hebben. op dit moment

zijn we bezig met de onderbouw

van het alfa College in groningen,

betonwerk voor nieuwbouw polem

te Lemmer en en het herstel

van diverse fundaties. in januari

staan weer enkele winkelpanden

op de planning. we bouwen onder

meer een luxe vrijstaande woning

met kelder en zwembad plus

diverse welness-voorzieningen en

een aantal onderhoudswerken.

Tevens zijn we bij een groot aantal

zakelijke klanten met regelmaat te

vinden voor service en onderhoud.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 3 1 d e C e M B e r 2 0 1 1

jAN VeeNstrA

Geboren 2 december 1972

Burgerlijke staat Gehuwd, 4 kinderen

Opleiding MBO bouw en gww.

Loopbaan Uitvoerder Friso 1996-2002

Bedrijfsleider Veenstra bv 2002-2008

DGA Veenstra bv 2009 - heden

Hobby’s Skeeleren, kamperen.

BetON- eN AANNeMers-

BeDrijF VeeNstrA BV

Officiële oprichtingsdatum

1 mei 1952.

Aantal medewerkers 15.

Goed in Specialistische betonbouw.

Meest memorabele moment

Oplevering Nieuwbouw Houthandel

Barkmeijer te Kollum.

Grootste ambitie

Voorkeur ondernemer worden (blijven)

voor opdrachtgevers.


3 2 D E C E M B E R 2 0 1 1


santexO openT nieuwe winkeL BeroepSMode in Leeuwarden:

‘Bedrijfskleding

wordt echte mode’

Dwars tegen de crisis in opent Santexo uit Dokkum een nieuwe winkel in Leeuwarden. ‘Beroepsmode &

meer’ is de nieuwe formule waarmee werkgevers, zzp ers en werknemers uit alle branches op hun wenken

bediend worden.

al ruim 15 jaar is Santexo een gevestigde

naam als het gaat om bedrijfskleding

en promotioneel textiel. de

inkoop en administratie zijn verdeeld

over het kantoor in dokkum en, tot

voor kort, in Leeuwarden. “daar zaten

we aan de wismastate, maar we

wilden beter zichtbaar en gemakkelijker

bereikbaar zijn”, vertelt directeur

willem de jong.

daarom opent Santexo per 1 januari

2012 een nieuw pand op het

Leeuwarder bedrijventerrein de

Hemrik. “dat wordt een combinatie

van showroom en winkel. de klanten

kunnen er op hun gemak even

komen rondneuzen om te zien wat

we in huis hebben, maar ze kunnen

ook snel even iets afhalen of

als ze persoonlijke beschermingsmiddelen

nodig hebben.”

BOUw eN zOrg

Santexo is groot geworden door

met name de verkoop van kwalitatief

hoogstaande beroepskleding.

Vooral vanuit de bouwsector is

veel vraag naar wind- en waterdichte

jassen, overalls, broeken en

bijvoorbeeld thermokleding.

de nieuwe winkel leverde bovendien

de extra vierkante meters

waarmee het assortiment flink uitgebreid

kon worden. “we hebben

nu dus ook meer voor de klanten

in de zorg, in de horeca en foodindustrie.

Bovendien hebben we

het pakket beschermingsmiddelen

uitgebreid, dan moet je denken

aan handschoenen, stofmaskers,

gehoorbescherming en schoeisel.”

de verkoop medewerkers van

Santexo zijn zelf gecertificeerde VCaers,

en weten alles over de specifieke

details van de producten. “Soms gaat

het om kleine dingen. als je een

logo borduurt op een brandvertragende

jas, dan is het belangrijk dat

je ook speciale brandvertragende

garen gebruikt, om maar wat te

noemen. niet voor niets verzorgen

we ook reparaties, verstelwerk en het

wassen van bedrijfskleding.. Zekerheid

voor alles”, stelt de jong.

eigeN ONtwerp

ook service staat hoog in het vaandel

bij Santexo. Zo opent de formule

tegelijk met de winkel, een aantal

nieuwe webshops die specifiek

inhaken op een thema of beroepsgroep,

zoals www.voordeligdewinterdoor.nl.

“we gaan zelfs sportkleding

voor bedrijven en verenigingen

verkopen. Bedrukt of geborduurd

met eigen logo uiteraard, wat we

ook veel doen op tassen, handdoeken,

paraplu’s en caps.”

de klant bepaalt in hoge mate

hoe Santexo zich ontwikkelt. “dat

is voor ons de uitdaging’, lacht

de jong. op de nieuwe websites

kan de klant bijvoorbeeld in

s a n t E x o

enkele muisklikken zijn eigen jas

samenstellen en laten produceren.

en een ander punt waarmee

Santexo hoge scores haalt is de

laagdrempeligheid: “Bij ons hoef je

geen grote contracten te tekenen

of in één keer een grote bestelling

te plaatsen voor de beste prijs. we

schatten in overleg een jaarafname

en richten daar onze prijs

op, ook als de klant elke week of

elke maand een gedeelte afneemt.

Bestellen kan online via de site, dus

nog gemakkelijk ook. en omdat

het ons geen extra werk oplevert,

kunnen wij het scherp aanbieden.”

Santexo schermt met grote

merken, maar vergeet nog wel

eens naar die scherpe prijzen te

verwijzen, erkent de jong. “wij zijn

gewend aan ons assortiment, maar

klanten zijn soms stomverbaasd

als ze horen dat wij voor honderd

euro al een bedrukte Helly Hansen

jas kunnen leveren.”

VerzOrgD eN VeiLig

om ook qua levertijd te voldoen

aan de verwachting van de klant,

richt Santexo zich op twee productiestromen.

“Zo laten we vlaggen,

steigerdoeken, spandoeken en

parasols vaak bedrukken in China.

Voordelig zonder de kwaliteit

uit het oog te verliezen en met

een levertijd van drie weken. de

kleinere orders en de spoedklus-

sen doen we zelf, met digitale druk

in dokkum.”

Bedrijven als pranger rosier installaties,

Bouwgroep dijkstra draisma

en Verkley scharen zich inmiddels

onder de tevreden klanten van

Santexo. als het aan de jong ligt,

worden zij spoedig gevolgd door

vele andere bedrijven. “Binnen

vijf jaar willen we op meerdere

plaatsen in het noorden een

winkel openen. ondanks de crisis,

of juist wel in de crisis, moet elk

bedrijf zich blijven onderscheiden.

Veilig aangeklede werknemers,

een verzorgde uitstraling en gerichte

promotie blijven dan nodig.

doordat we ook kleine bestellingen

aanpakken en omdat we deels

in Turkije en China produceren,

blijven wij overeind. en met innovatieve

webshops en meer winkels

zijn wij ervan overtuigd dat nog

meer klanten ons zullen vinden.”

BerOepsMODe &

Meer

ceresweg 46 (bij Makro om

de hoek)

8938 BG Leeuwarden

www.santexo.nl

Dagelijks geopend van 9-18

uur, donderdag koopavond en

zaterdagmorgen open. Buiten

deze tijden op afspraak.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 3 3 d e C e M B e r 2 0 1 1


DataCenter Fryslân in Leeuwarden

Betrouwbare

partner in

continuïteit

DataCenter Fryslân opende in 2008 in Leeuwarden het eerste high power

datacenter in Friesland. Een gat in de markt, zo blijkt bijna vier jaar

later. De eerste uitbreiding staat voor 2012 gepland. Bovendien is het nog

altijd het enige carrierneutrale datacenter in Friesland, een bedrijf dat duurzaamheid,

betrouwbaarheid en continuïteit combineert.

3 4 D E C E M B E R 2 0 1 1


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aD Ra t ai kC E Eln t E R f R y s l â n

3 5 D E C E M B E R 2 0 1 1


Electra

Gas

Water

Sanitair

CV

Verlichting

Datanetwerken

Beveiliging

Duurzame energie

24 uur

service

20 Banquetzalen I 43 Hotelkamers en Suites I Brasserie Lourens I Wellness

EEN BIJZONDER DINER voor 200 gasten?

EEN WARME WINTERBORREL?

EEN ANDERE ZAKELIJKE OF FEESTELIJKE GELEGENHEID?

Gelegen in de binnenstad van Leeuwarden.

A.Tweebaksmarkt 25-27 Leeuwarden T. +31 (0)58 215 93 17 E. info@post-plaza.nl

www.post-plaza.nl

Polluxweg 13

Postbus 7540

8903 JM Leeuwarden

Team P. de Vries

scoort overal !

T (058) 288 02 22

F (058) 288 00 60

E info@pdevries.nl

I www.pdevries.nl

Maak kennis met dé

groothandel in tegels!

Ruim 15.000 m 2 eigen opslagcapaciteit

Direct uit voorraad leverbaar

Nieuwste trends uit o.a. Spanje en Italië

Ruim 2000 m 2 showroom met wand- en

vloertegels in Sneek en Groningen

Lorentzstraat 19 Sneek • Diamantlaan 2 Groningen

www.juliusvdwerf.nl


Het verzamelbedrijfsgebouw aan

de françois Haverschmidtwei in

Leeuwarden oogt als een doorsnee

verzamelbedrijfsgebouw.

Behalve de naam tussen de andere

bedrijfsnamen op een zuil en bij

de voordeurbel verraadt niets aan

de voorkant dat in dit pand het

hoofdkantoor van het innovatieve,

duurzame dataCenter fryslân

(dCf) is gevestigd. dat is ook wel

logisch,want het kloppend hart

van het bedrijf staat achter het

kantoorpand.

achter een hoog hek dat onder

stroom staat en voorzien is van

sensoren en bewakingscamera’s

verrijst het gebouw om data- en

telecommunicatie apparatuur in

een veilige en volledige geconditioneerde

ruimte optimaal te

laten functioneren. de uit steen en

beton opgetrokken hal is alleen te

betreden via een op de vingerafdruk

gebaseerd identificatiesysteem.

Binnen veroorzaakt de in

manshoge racks geplaatste data-

en telecommunicatieapparatuur

een oorverdovende herrie.

VeiLigHeiD

“wij verhuren ruimte aan bedrijven

en instellingen die behoefte hebben

aan een volledige geconditioneerde

ruimte voor bedrijfskritische

applicaties.”, legt directeur

else Maria van der Meulen uit.

“onze klanten zijn vooral grotere

MkB-bedrijven, zorginstellingen

en de overheid. ons datacenter

voldoet aan alle strenge eisen

op het gebied van veiligheid. als

een bedrijf zelf een ruimte moet

inrichten die aan al die eisen

voldoet kost dat veel geld. de keus

voor een datacenter ligt dan voor

de hand. Bedrijven gebruiken het

datacenter bijvoorbeeld als calamiteitenvoorziening,opslagmogelijkheid

van data, of als knooppunt

om hun diensten aanbieden. als er

dan wat bij hen gebeurt, blijven de

computersystemen functioneren

en raken ze geen belangrijke data

kwijt. wij als dataCenter fryslan

waken over het kloppende hart

van onze klanten”.

wat dCf eigenlijk verkoopt, is

betrouwbaarheid en continu-

D a t a C E n t E R f R y s l â n

iteit, vult hoofd techniek rené

koopman haar aan. “Het datacenter

draait 24 uur per dag, zeven

dagen in de week. we hebben een

dubbele aansluiting op het lokale

energienet en beschikken over een

noodstroomaggregaat. Bovendien

wordt de stroomvoorziening 24

uur per dag bewaakt.”

Verder is het datacenter aangesloten

op de supersnelle glasvezelinfrastructuur

en gekoppeld aan de

belangrijkste knooppunten van

het internet. Zelfs bij brand is de

apparatuur door het geavanceerde

gasblussysteem en het detectiesysteem

voor roet- en rookdeeltjes

goed beschermd. koopman: “Zo

vergroten wij dus de permanente

beschikbaarheid van bedrijfskritische

applicaties.”

DUUrzAAMHeiD

duurzaamheid staat hoog in het

vaandel bij het bedrijf. “wij ondernemen

met hart voor onze omgeving

en hebben bij de ontwikkeling

in 2007 bewust gekozen voor duurzaamheid.

Zo draait ons datacenter

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 3 7 d e C e M B e r 2 0 1 1

eLse MAriA V/D MeULeN

Directeur Datacenter Fryslân

Geboren

20 december 1979 in Suwâld.

Burgerlijke staat

Gehuwd, 1 kind.

Loopbaan

Na haar studie bedrijfsinformatica en

technische informatica is zij aan de slag

gegaan als tester van informatiesystemen

bij Logica en Brunel. Na werkzaam

te zijn geweest bij UMcG als Java-ontwikkelaar

is zij bij DataDiensten Fryslân,

het bedrijf van haar vader, gaan werken.

Toen die in 2007 overleed heeft zij het

bedrijf overgenomen en van daaruit

Datacenter Fryslân gestart.

Favoriete muziek

Brassbandmuziek.

Hobby

Fotografie: www.FotoEM.nl


Woningbouw

Utiliteitsbouw

Agrarische werken

Restauratiewerk

Molenbouw

Onderhoudswerk

Op ‘e Wâl 8

8721 GJ Warns

Telefoon (0514) 681 413

www.agricolabouw75.nl

Catalpa

Kinderopvang

in Friesland Friesland

Catalpa Kinderopvang Noord Nederland

T 0800-0743 (gratis), www.catalpa.nl

Beter inspelen op

de levertijd van

al mijn opdrachtgevers...

Het werkt perfect met de houtskeletspecialisten van

TEKWOODS. Harde werkers, snel én accuraat. Als we

met uw deadline sjoemelen, sjoemelen we ‘m naar voren.

Een afspraak die staat als een huis.

www.tekwoods.nl

TEKWOODS weet hoe het werkt

ADVIES REKENWERK TEKENWERK TEKENSOFTWARE BEGELEIDING


uitsluitend op groene stroom”, aldus

Van der Meulen. om de ruimte en

de apparatuur te koelen wordt gebruik

gemaakt van energiezuinige

vrije koeling. dat betekent dat het

verschil tussen de temperatuur van

de lucht binnen en buiten wordt

benut. Van der Meulen: “Zolang de

buitenlucht koeler is dan de lucht

in de hal gebruiken we buitenlucht

om te koelen. pas op hele warme

zomerdagen slaat ons eigen koelsysteem

aan.”

door de verbetering van de servers

die in hal staan hoeft de temperatuur

in de hal overigens steeds

minder koel te blijven, voegt hoofd

marketing en sales arnoud annema

daar aan toe. “Toen we begonnen

was 18 graden Celsius de norm. nu

is dat al 23 graden en dat wordt 28

graden. we worden met ons sys-

teem dus steeds energiezuiniger.”

Het liefst zou dCf de vrijkomende

restwarmte benutten. Bijvoorbeeld

voor het verwarmen van

andere bedrijfspanden. annema:

“we zoeken innovatieve partners

die kunnen zorgen voor hergebruik.

iedereen die daar ideeën over heeft

is van harte welkom.”

eNergie eFFiCieNCy

pLAN

dat duurzaamheid voor dCf

een serieuze zaak is, blijkt wel uit

het feit dat vorig jaar de Meerjaren

afspraak energie-efficiency

2001-2020 van het Ministerie van

economische Zaken is ondertekend.

dat is geen vrijblijvende

handtekening geweest, benadrukt

Van der Meulen. “we hebben een

energie efficiency plan op moeten

stellen. daarin staan de acties die

D a t a C E n t E R f R y s l â n

er toe moeten leiden dat de we de

komende jaren ieder jaar 2 % aan

energie besparen.”

Verder is het bedrijf bezig met

de certificering van de processen

via de iSo-normen. Van rustig

achterover leunen is dan ook geen

sprake. Stilstand is immers achteruitgang,

stelt annema. “alle 100

serverracks die we nu beschikbaar

hebben zijn nagenoeg vol, maar

de vraag blijft toenemen. we gaan

het dus uitbreiden met nieuwbouw

die plaats moet bieden

aan ongeveer 50 serverracks. de

planning is dat we die volgend

jaar juni in gebruik kunnen nemen.

Tot die tijd hebben we nog ruimte

genoeg in de bestaande hal om

alle klanten te kunnen helpen.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 3 9 d e C e M B e r 2 0 1 1

reNé kOOpMAN

Hoofd techniek Datacenter Fryslân

Geboren

1 maart 1974 in Ter Aar.

Burgerlijke staat

Verloofd.

Loopbaan

Na de HTS werktuigbouwkunde heeft

hij in 1994 de overstap gemaakt naar de

IcT-sector. Daar heeft hij onder gewerkt

als websitebouwer, systeembeheerder,

applicatieontwikkelaar en netwerkbeheerder.

In 2007 is hij aan de slag

gegaan bij Datacenter Fryslân.

Favoriete literatuur

“Alles wat met de Tweede Wereldoorlog

te maken heeft.”

Hobby Duiken.

ArNOUD ANNeMA

Hoofd marketing en sales Datacenter

Fryslân

Geboren

7 mei 1968 in Sneek.

Burgerlijke staat

Gehuwd, 3 kinderen.

Loopbaan

Na de HTS elektrotechniek is hij aan de

slag gegaan in de elektronicabranche.

Vervolgens heeft hij in de jaren ’90 de

overstap gemaakt naar de telecommarkt.

In beide sectoren heeft hij zich

vooral met de verkoop, advisering en

marketing beziggehouden. Sinds 2007 is

hij betrokken bij het Datacenter Fryslân.

Favoriete muziek

Soul en blues.

Hobby’s Fietsen en zeilen.


Agropers


wyBREn lok van Via Data autOmatisering:

av iRa t iDk aE tl a a u t o M a t i s E R i n G

Wij zetten in op

‘het nieuwe werken’

Ook in het noorden van het land – de regio waar ViaData Automatisering zich met name op richt

- ziet het bedrijf volop kansen voor ‘het nieuwe werken’. Dat het onderwerp leeft onder het

noordelijke bedrijfsleven blijkt wel uit het feit dat zich 150 bezoekers melden op een onlangs

door ViaData gehouden seminar over dit thema.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

4 1 D E C E M B E R 2 0 1 1


Een eigen bedrijf als ultieme ambitie?

Start met het digitale Kompas!

Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een fl inke dosis ambitie, lef en een gezonde

werkmentaliteit. Het maken van een ondernemingsplan is hierbij een must. U krijgt zo voor uzelf duidelijk

waar u rekening mee moet houden bij de oprichting en het runnen van uw bedrijf. Het is niet verplicht, maar

kan wel nodig zijn bij het krijgen van een fi nanciering of vergunning.

GIBO Groep biedt serieuze starters het digitale Kompas. Dit is dé software om op eenvoudige wijze een

compleet ondernemingsplan te maken. Ook aan de slag met het Kompas? Bel voor meer informatie een van

onze kantoren in Friesland of kijk op www.gibogroep.nl.

Drachten (0512) 58 31 31 drachten@gibogroep.nl Harlingen (0517) 41 57 10 harlingen@gibogroep.nl

Joure (0513) 48 96 00 joure@gibogroep.nl Sneek (0515) 43 57 00 sneek@gibogroep.nl

Wolvega (0561) 69 11 22 wolvega@gibogroep.nl


in die seminars werden mogelijkheden,

voordelen, maar zeker ook

een aantal gevaren belicht van het

toenemend gebruik van internet.

“ondernemers en medewerkers

moeten zich er van bewust zijn dat

veiligheid van de iCT-omgeving

niet meer beperkt is tot de kantooromgeving.

Thuiswerken, altijd

bereikbaar willen zijn en overal

toegang willen hebben tot data

betekent dat óók de thuis-pC, de

tablet en de smartphone onderdeel

vorm van de keten die zijn

zwakke schakels kent. daar maken

wij onze klanten bewust van”, aldus

wybren Lok van Viadata.

prO-ACtieVe kLANt-

BeNADeriNg

“wij willen dichter bij onze klanten

staan”, zo geeft de heer Lok aan.

“wij willen toe naar een pro-actieve

klantbenadering en een wederzijds

belang van een goede iCT

omgeving”. dat vraagt om uitleg.

“Veel iCT-bedrijven werken reactief

en komen pas in actie als een

storing gemeld wordt. de klant

heeft dan al hinder ondervonden

van de storing, moet vaak wachten

op hulp of onderdelen en krijgt als

het is opgelost een factuur waar hij

niet op zit te wachten. dit herhaalt

zich bij ieder volgend incident.

kwaaddenkend zou iemand kunnen

zeggen dat wij profiteren van

iemand anders zijn probleem.”

‘OLiepeiLstOk’

Viadata werkt anders en is daartoe

in staat door systemen op tal van

essentiële punten 24/7 in de gaten

te houden, veel zaken al te signaleren

en zelfs op te lossen, nog

voordat het een probleem wordt:

“waar we vroeger een consultant

eens per week of eens per maand

al deze punten op locatie lieten

controleren, daar gebeurt dat nu

v i a D a t a a u t o M a t i s E R i n G

automatisch en altijd”. Lok maakt

de vergelijking met de oliepeilstok

en het lampje op het dashboard.

door het lampje zo in te stellen dat

het oliepeil nooit tot het gevaarlijke

minimum kan stijgen, wordt

schade voorkomen. Bovendien

controleren we niet maandelijks

maar altijd en op tientallen zaken.”

Het wederzijds belang dat de heer

Lok aanstipt bestaat in het feit dat

men voor deze dienst een contract

aanbiedt die tegen een vaste prijs

per maand al deze zaken regelt,

ongeacht hoeveel incidenten er

zijn en welke tijd er mee gemoeid

is. de ondernemer weet waar hij

aan toe is en Viadata moet er voor

zorgen dat het zo efficiënt mogelijk

gebeurt.

LANDeLijk ACtieF

Viadata werkt momenteel met

ca. 45 medewerkers en dat aantal

groeit. ongeveer een derde van het

team ontwikkelt eigen softwareapplicaties.

“een soort digitale

werkbon”, legt Lok uit. “Monteurs in

het veld wisselen via een handheld,

mobiele telefoon of tablet gegevens

uit met kantoor. Heel efficiënt

en het reduceert de kans op fouten

omdat gegevens slechts één keer

worden ingevoerd.” Het bedrijf is

hiermee landelijk actief en zeer succesvol.

grote woningbouwcoöperaties

in o.m. den Haag, goes en groningen

werken er mee en dit jaar

zijn contracten getekend met grote

landelijke bouwondernemingen.

Maar ook kleinere lokale ondernemers

met bv. 15 werknemers in

de buitendienst hebben voordeel

bij het werken met Connect-it, de

digitale werkbon.

“als onze klanten voordeel hebben

van onze producten en diensten

zijn ze tevreden. dat is waar we het

voor doen.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 4 3 d e C e M B e r 2 0 1 1


Zeilmakerij en Tuigerij Niek Goes is

gespecialiseerd in het maken en ontwerpen van

alle soorten cabrioletkappen, sprayhoods,

jachtzeilen en tuigages.

Gespecialiseerd in het maken en

repareren van zeilen, sprayhoods,

Ook voor verkoop en bemiddeling van

Open Zeilboten

Hendrik Bulthuisweg 3 Sneek • T. 0515 - 42 77 44

www.niekgoes.nl

Al 50 jaar in Leeuwarden:

Dat schept een Band!

AANNEMERSBEDRIJF

WATER- EN WEGENWERKEN

ma l ut

Tel. 0514 - 59 12 55

Fax 0514 - 59 15 85

Uw adres voor:

Grondverzet

Aanleg jachthavens

Alle voorkomende beschoeiingen

en oevervoorzieningen

Elke uitvoering rioleringssystemen,

bestratingen, Azobe bruggen enz.

www.firmanagelhout.nl

Wij zijn Autobandencentrum Leeuwarden. Wij verkopen en monteren

autobanden en alles wat met autobanden te maken heeft sinds 1961.

Wij zijn begonnen in het centrum van Leeuwarden en sinds 1980 gevestigd

aan de Plutoweg op het bedrijventerrein De Hemrik.

Naast banden en velgen zijn we bekend om onze kennis van het electronisch

uitlijnen en balanceren van auto’s. Daarnaast zijn we perfecte partners op het

gebied van 4x4 auto’s, Amerikaanse auto’s en Oldtimers.

Over passie gesproken! Al 50 jaar in Leeuwarden, dat schept een band.

www.autobandencentrum.com

Al 50 jaar!

Plutoweg 6, 8938 AB Leeuwarden

t: 058 288 39 75 De Hemrik


D E k o M s t v a n D E C E n t R a l E a s

de koMST Van de Centrale as

‘dit is niet het einde van

een traject, maar het begin’

Op 9 november gaf Raad van State definitief groen licht voor de aanleg van de Centrale As. Na een

lang en moiezaam traject kan de schop nu eindelijk de grond in. We blikken terug én kijken vooruit

met drie pleitbezorgers van de nieuwe weg: Sietske Poepjes (gedeputeerde), Taco Mulder (voorzitter

Industriële Club Tytsjerksteradiel) en Willem Pieter Meinema (voorzitter Handel & Industrie Dokkum en

woordvoerder van Vrienden van de Centrale As).

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 4 5 d e C e M B e r 2 0 1 1


pieter wiLLeM MeiNeMA

Geboren

4 juli 1968 te Ternaard

Opleiding

HBO Vrijetijdswetenschappen /

financiële diensten bank- en

verzekeringswezen.

Loopbaan

verkoop recreatiewoningen (Suyderoogh,

IJhorst), makelaardij (Groningen

en Rotterdam)

In 1998 familiebedrijf overgenomen

Meinema ‘Verzekeren & Bankieren’.

Nevenfuncties

Voorzitter Handel & Industrie Dokkum

e.o., bestuurslid muziekschool Opus 3,

verder actief binnen diverse verenigingen.

Hobby’s

Muziek (saxofoon in Big Band en Blues

Band) maken en luisteren, tennis, beetje

fietsen/hardlopen.

De CeNtrALe As

iN wOrDiNg

Begin 2012

Start werkzaamheden Zuid (ten zuiden

van het Prinses Margrietkanaal tot aan

de Waldwei)

Eind 2012

Start werkzaamheden Noord

(vanaf Dokkum tot Goddelozesingel)

2013

Start werkzaamheden Midden (vanaf

Goddelozesingel tot aan aquaduct Prinses

Margrietkanaal)

Eind 2015

De centrale As is gereed.

datum en tijd: 9 november, 10.15

uur. de raad van State kan elk

moment haar uitspraak bekend

maken op haar website. pieter

willem Meinema bevindt zich, op

uitnodiging van omrop fryslân,

in Brasserie en partycentrum de

kruisweg in damwoude voor

een speciale televisieuitzending.

aangeschoven is ook ultsje Hosper

die als directeur van it fryske gea

-op 22 november nam hij afscheid

als directeur en werd benoemd

tot ridder van de orde van oranje

nassau-, samen met andere tegenstanders

een juridische procedure

startte bij de raad van State tégen

de aanleg van de Centrale as.

pieter willem Meinema blikt terug:

“Samen zaten we achter de laptop,

te wachten op dat grote moment.

dat was heel spannend, voor ons

allebei. en dat werd uiteraard gretig

geregistreerd door de camera’s.

Toen het bericht eenmaal verscheen

werd de impact ervan heel

erg snel duidelijk. natuurlijk was ik

heel erg blij en was het voor ultsje

Hosper een grote teleurstelling.”

4 6 d e C e M B e r 2 0 1 1

DeMOCrAtisCHe BesLUitVOrMiNg

“de uitkomst was nog beter dan ik

had verwacht”, vertelt Taco Mulder,

“ik had er wel een goed gevoel bij

maar ik was wel blij verrast dat we

op alle punten gelijk kregen en de

weg aan kunnen leggen volgens

plan, zonder aanpassingen.”

in eerdere functies kreeg gedeputeerde

Sietske poepjes meerdere

malen te maken met procedures bij

de raad van State: “en dan weet je

dat er vooraf geen peil op te trekken

is, het kan echt alle kanten op.

ook ik had er een positief gevoel

over, maar was enorm opgelucht

en blij toen ik het goede nieuws

vernam.” die blijdschap geldt ook

het feit dat de raad van State

duidelijk respect getoond heeft

voor de politieke besluitvorming,

aldus poepjes: “want de provinciale

Staten is en moet de de plek zijn

waar de democratische besluitvorming

plaatsvindt en waar we als

friezen dit soort politieke besluiten

moeten nemen.” Te nadrukkelijke

feestvreugde vindt ze overigens

ongepast: “natuurlijk zijn we blij, dat

geldt ook voor onze ambtenaren

die hier hard voor gewerkt hebben.

Maar je weet dat er veel mensen

zijn die moeite hebben met deze

uitspraak. en dan ga je de vlag niet

uithangen, dat is niet mijn stijl.”

DOrpskerNeN

poepjes zegt het wel jammer te

vinden dat er uiteindelijk Haagsche

rechters aan te pas moesten komen

om de weg naar de Centrale as te

plaveien: “Het mooiste is toch wanneer

je er als friezen zelf uit kunt komen.

daarbij respecteer ik ten volle

dat de tegenstanders deze stap

gezet hebben. natuurlijk hebben zij

daar het volste recht toe.” Meinema

onderschrijft dit maar betreurt de

duur van het traject: “natuurlijk

moeten afwegingen zorgvuldig

plaatsvinden. Maar een procedure

in deze vorm kost wel heel erg veel

tijd en geld. Het moet mogelijk zijn

om sneller tot een evenwichtig

politiek besluit te komen.”

de tijd is aangebroken om vooruit

te kijken. want dit is niet het einde

van een proces: het begint nu pas,

benadrukt het drietal. Taco Mulder:

“de tegenstanders zijn teleurgesteld

maar reageren allemaal spor-


tief. Het is nu tijd om de handen

ineen te slaan. we zitten allemaal

in hetzelfde gebied, we staan niet

langer tegenover elkaar maar naast

elkaar.” ook poepjes wil nadrukkelijk

samen met de tegenstanders

de toekomst in: “we willen er alles

aan doen om de tegenstanders zoveel

mogelijk tegemoet te komen.

dat kan niet precies op de manier

zoals zij gehoopt hadden, maar we

zetten in op een goede tweede

optie.” een belangrijk element

daarin is de herinrichting van de

dorpskernen van garyp, Burgum,

Hurdegaryp, feanwâlden, de

falom en damwâld. poepjes: “Het

verkeer zal in de toekomst aan

deze dorpen onttrokken worden.

we willen de kansen die dat voor

deze dorpskernen biedt ten volle

benutten met aandacht voor leefbaarheid

en verkeersveiligheid.”

ONtsLUitiNg

Het is nu zeker: de Centrale as komt

er. en dat is reden voor opluchting:

er komt een goede ontsluiting voor

In december 2010 namen Friese ondernemersverenigingen het

initiatief tot krachtenbundeling om zich sterk te maken voor de

aanleg van de centrale As. In april 2011 kwam de website

www.vriendenvandecentraleas.nl online. 76 maatschappelijke

organisaties waaronder ondernemersverenigingen, verenigingen

voor dorpsbelangen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en Veilig

Verkeer Nederland lieten weten de zienswijze voor de aanleg van de

centrale As te onderschrijven. Van belang was de krachtenbundeling

maar ook de nuancering van de beeldvorming tot dan toe als

zouden uitsluitend ondernemers voorstander zouden van de aanleg

van de weg. Op de website is informatie te vinden over het tracé de

historie en de politieke en juridische procedures. Zeer binnenkort

kunnen geïnteresseerden via de website ook de uitvoerende

werkzaamheden voor de aanleg van de weg op de voet volgen.

D E k o M s t v a n D E C E n t R a l E a s

het gebied. Meinema: “denk alleen

al aan de ontsluiting richting randstad

waar veel friese bouwvakkers

werken, een belangrijke motor voor

onze economie. Ze doen het daar

goed omdat ze niet in termen van

‘9 tot 5’ denken. daarmee exporteer

je feitelijk een mentaliteit.” Mulder:

“er valt een blokkade weg. we kunnen

sneller het gebied uit. Bedenk

wat dat alleen al voor transportbedrijven

betekent. elke 10 minuten

vertraging kost op jaarbasis heel

veel geld. ook voor werving van

personeel, misschien nu niet direct

aan de orde, is het essentieel. en

natuurlijk hoop ik dat de aanleg van

de weg ook ten goede komt aan

onze lokale ondernemers.”

“we zullen er alles aan doen omdat

zoveel mogelijk te bewerkstelligen,

reageert poepjes: “natuurlijk hebben

we te maken met europese

regelgeving maar we zullen er alles

aan doen om er het maximale uit

halen en lokale onderaannemers

zoveel mogelijk te betrekken bij de

aanbestedingsprocedure. Met het

oog hierop zullen de Centrale as zo

goed mogelijk in de markt zetten.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 4 7 d e C e M B e r 2 0 1 1

sietske pOepjes

Gedeputeerde van de provincie Fryslân

Geboren

21 augustus 1979 te Makkum

Opleiding

Van 1997 tot 2002: rechtenstudie in

Groningen met als specialisaties staats-

en bestuursrecht en rechtstheorie.

Loopbaan

Van 2003 tot 2006 beleidsmedewerker

Ruimtelijke Ordening bij de gemeente

Lemsterland en van 2006 tot september

2011 juridisch controller bij de gemeente

Lemsterland.

Nevenfuncties

Van 2009 tot heden redactielid

bestuursforum van het partijblad van

de cDA-bestuurdersvereniging. Van

2006 tot september 2011 onbezoldigd

juridisch adviseur van de Stichting

Duurzame Garnalenvisserij.

tACO MULDer

Geboren

29 november 1968 te Joure

Opleiding

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit

Groningen.

Loopbaan

Van 1995 tot 2000 Kwaliteitsmanager

en vervolgens productiemanager bij

centraalstaal bv. Van 2000 tot heden

bedrijfsleider en vervolgens plant

manager bij VBI Schuilenburg bv.

Nevenfuncties

Voorzitter bestuur Industriële club

Tytjerksteradiel, bestuurscommissie

onderwijsleerbedrijf Technu.


Met de juiste bemanning

gaan voor de winst

■ Accountantscontrole

■ Jaarrapporten

■ Salarisadministratie en advies

■ Bedrijfswaardering en overnames

■ Belastingadvies

■ MKB bedrijfsadvies

■ Agro bedrijfsadvies

www.kromhout.com

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken aan succes.

Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en voelt precies aan waar,

op welk moment en door wie actie moet worden ondernomen. Op een

vertrouwd en op elkaar ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan

één woord genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat.

Wil je samen met ons een succesvol team vormen, neem dan gerust

contact met ons op.

Gorredijk

(0513) 468 468

Drachten

(0512) 584 800

Joure

(0513) 480 480

D a a r k u n j e o p s t u r e n .


Ondernemend

Ondernemend

Noordoost FryslâN

Noordoost FryslâN

Ondernemend

Noordoost FryslâN

Social media; wat kinne je dermei?

n Nieuwe kaNSeN met glaSvezel eN Social media

n ‘treNdSetter iN mobiliteit’

n NoordooSt FrySlâN volop dwaaNde

n meer capaciteit voor zorgboerderij moai SeldSum

Social media; wat kinne je dermei?

n Nieuwe kaNSeN met glaSvezel eN Social media

n ‘treNdSetter iN mobiliteit’

n NoordooSt FrySlâN volop dwaaNde

n meer capaciteit voor zorgboerderij moai SeldSum

editie tytsjerksteradiel NR 1 maaRt 2012

Social media; wat kinne je dermei?

n Nieuwe kaNSeN met glaSvezel eN Social media

n ‘treNdSetter iN mobiliteit’

n NoordooSt FrySlâN volop dwaaNde

n meer capaciteit voor zorgboerderij moai SeldSum

editie tytsjerksteradiel NR 1 maaRt 2012

editie tytsjerksteradiel NR 1 maaRt 2012

nieuw ondernemers magazine

in noordoost Fryslân

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever

samen. Nadat er in 2010 een gemeenschappelijk Bedrijventerreinen Convenant is afgesproken, is

daarna een sociaal economisch masterplan voor de regio Noordoost Fryslân opgesteld. Een onderdeel

daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan

‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine is een logisch vervolg.

ONDerNeMeND

NOOrDOOst FrysLâN

Het nieuwe gemeenschappelijk

ondernemersmagazine draagt de

naam ondernemend noordoost

fryslân. de vijf afzonderlijke gemeenten

vinden het belangrijk dat

binnen het regionale concept de

eigen identiteit nadrukkelijk overeind

wordt gehouden. daarom

zal per gemeente een eigen editie

van ondernemend noordoost

fryslân verschijnen, met daarin

een aantal pagina’s informatie en

nieuws uit de eigen gemeente en

een aantal pagina’s gemeenschappelijk

nieuws uit de regio. op deze

wijze kan zowel de gemeentelijke

betrokkenheid worden bediend als

ook de regionale samenwerking

en meerwaarde worden gevonden.

Bijkomend voordeel van de

samenwerking is dat de kosten van

het magazine per gemeente aanzienlijk

kunnen worden beperkt.

ook dat past in de gemeentelijke

bezuinigingsdoelstelling. de eerste

editie zal gepresenteerd worden

o n D E R n E M E n D n o o R D o o s t f R y s l â n

bij de opening van het ondernemersplein

noordoost fryslân op

de Bedrijvencontactdagen op 21

maart 2012. de gemeenten verwachten

dat in de nieuwe opzet

van gemeentelijk en regionaal

nieuws in ondernemend noordoost

fryslân het magazine door

de ondernemers in zal wordengewaardeerd.

uiteraard zal de regionale

regiomarketingcampagne

‘dwaande’ in het ondernemersmagazine

worden meegenomen.

Voorbeeld concept cover

voor editie Tytsjerksteradiel

nog in ontwerpstadium.

sAMeNwerkiNg Met OF

net als in de oude situatie zal ook

ondernemend noordoost fryslân

gezamenlijk met of worden

uitgegeven. Voor of een welkome

uitbreiding binnen het bestaande

mediapakket. Middels het uitgeven

van of, ondernemend Sudwest

fryslân en noordoost fryslân,

biedt of een provinciaal, regionaal

en gemeentelijk podium voor zo

wel ondernemers als bestuurders.

of maakt sinds begin dit jaar deel

uit van noVeMa BV.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 4 9 d e C e M B e r 2 0 1 1


jaChtBOuw zeVenhuizen BouwT nieuw in HarLingen

‘Binnen tien

minuten op het

zoute water’

Jachtbouw Zevenhuizen is in 1976 opgericht in Franeker. De afgelopen vier jaar

groeide het bedrijf uit zijn jasje doordat de verkoop van een nieuwe lijn motorjachten,

de North Line, een grote vlucht nam. In mei ging de eerste paal de grond

in. Voor de kerst wordt het nieuwe onderkomen opgeleverd aan de Kelvinstraat 3D,

direct aan het Van Harinxmakanaal in Harlingen.

5 0 D E C E M B E R 2 0 1 1


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aj aR Ct hi kt EB lo

u w z E v E n h u i z E n

5 1 D E C E M B E R 2 0 1 1


Rijksweg 21 • 8465 SH Oudehaske • Tel. 0513-677040 • Fax 0513-677808

Opslag: Innovatielaan 25 Nijehaske

E-mail: info@schaapdewith.nl • www.schaapdewith.nl

Duidelijk. Hanzedruk!

Laat daar geen twijfel over bestaan. Voor

goed kwalitatief drukwerk gaat u naar

Hanzedruk. Wij drukken uw bedrijfsbrochure,

jaarverslag of magazine. Maar ook

voor ander reclamedrukwerk of handelsdrukwerk

kunt u bij ons terecht.

Uw drukwerk is bij ons in goede handen,

dat is duidelijk!

Talant

Begeleid Werken

Noord-Oost

Dhr. Piet van der Kooi (Jobcoach)

Mr. W.M.O. van Veenweg 20E

Postbus 75. 9250 AB Burgum

Telefoon: 0511 - 46 27 11

Mobiel: 06 - 53 25 34 17

Talant

Begeleid Werken

Noord-West

Dhr. Auke van der Meer (Jobcoach)

Muldijk 1. 9001 XV Grou

Telefoon: 0566 - 62 23 73

Mobiel: 06 - 22 39 46 93

Talant

Begeleid Werken

Zuid

Dhr. Willem de Boer (Jobcoach)

Wetterkant 11. 8401 GC Gorredijk

Telefoon: 0513 - 46 69 93

Mobiel: 06 - 23241012

E-mail: info@begeleidwerkentalant.nl

Hanzedruk Bolsward B.V. | De Marne 108b | 8701 MC Bolsward | Telefoon (0515) 577111 | Fax (0515) 577222 | www.hanzedruk.nl


jachtbouw Zevenhuizen is

gespecialiseerd in het bouwen van

custom built zeil-en motorjachten

en bedrijfsvaartuigen. in 2000 is

het bedrijf overgenomen door de

tweede generatie en is gestart met

de ontwikkeling van een eigen lijn

schepen, north-Line yachts. Hierbij

is in samenwerking met de ont-

werper van de nelson pilotschepen,

arthur Mursell de north-Line

serie ontworpen en begin 2007 is

de eerste north-Line op de markt

gebracht. eigenaar Sipko van Sluis:

“Het bleek een gat in de markt. Het

is een mooi en degelijk gebouwd

schip leverbaar met een lengte van

12 tot 19 meter. Het is bovendien

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aj aR Ct hi kt EB lo

u w z E v E n h u i z E n

een zeewaardig schip, ook dat

verklaart de aantrekkingskracht

van dit jacht.”

de north Line bleek zo aan te slaan

dat ruimtegebrek een nekkebreker

werd voor de jachtbouwer. Voor

de locatie van de nieuwbouw viel

de keuze op Harlingen. Van Sluis:

“Tien jaar geleden heb ik hier een

stuk grond gekocht en daar een

kleine jachthaven gebouwd. deze

locatie bleek heel geschikt voor

de nieuwbouw. daarnaast is de

ligging Harlingen voor ons ideaal:

voor proefvaarten zijn wij binnen

tien minuten op het zoute water.”

in oktober werd op de kelvinstaart

de winterstalling reeds in gebruik

5 3 D E C E M B E R 2 0 1 1


Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM

Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07

houthandel@barkmeijerbv.nl

Vraag nu aan:

Zomerprogramma 2011

Princenhof 1-4 S.indd 1 24-12-10 11:58


genomen. de stalling is geschikt

voor grote schepen (tot 80 ton),

deze staan hier overdekt in een

verwarmde hal. Begin december

zal de timmerhal, spuithal en een

gedeelte van de kantoren in gebruik

worden genomen. de totale

oppervlakte van het nieuwe pand

beslaat 3400 vierkante meter.

OUDejAArssHOw

op 29 t/m 31 december a.s. organiseert

jachtbouw Zevenhuizen

vanuit haar nieuwe locatie te Harlingen

een oudejaarsshow. Tijdens

de show zijn diverse north-Line

modellen te bezichtigen zoals de

north-line 37 express, wheelhouse

en de north-line 42. daarnaast

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

aj aR Ct hi kt EB lo

u w z E v E n h u i z E n

wordt er tal van gebruikte jachten

gepresenteerd, zijn er diverse

demonstraties van leveranciers

en kunnen belangstellenden het

nieuwe pand op industrieterrein

oostpoort bezichtigen. de show

is dagelijks geopend van 11.00 tot

17.00 uur.

sipkO VAN sLUis

Geboren

18 maart 1972 in Harlingen.

Vooropleiding

MBO jacht en scheepsbouw.

Loopbaan

Scheepstimmerman, sales,

eigenaar Jachtbouw Zevenhuizen.

Hobby’s

Zeilen, skiën en duiken.

5 5 D E C E M B E R 2 0 1 1


5 6 D E C E M B E R 2 0 1 1


af R itE izk E n l i n D E v R E E M D E

TruuS en Harry LeVen aLS ‘god in frankrijk’

‘je bent hier één

met de natuur’

Frankrijk was al jaren hun favoriete vakantieland, maar het werd meer. Uiteindelijk beviel het Franse

leven kunstenares Truus van Dalsem en haar echtgenoot Harry van Galen zo goed dat zij in 1995

Rottevalle verruilde voor een permanente stek op het Franse platteland. Spijt van die stap hebben zij

nooit gehad. Zij leven als ‘God in Frankrijk’ op hun landgoed La Pagnon. Zij geeft daar teken- en schilderworkshops

en samen runnen zij een gites (vakantieverblijven), een camping en een brocantewinkel.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

5 7 D E C E M B E R 2 0 1 1


Ondernemerschap

stimuleren in Fryslân.

Dat is het idee!

Geld is geen doel, maar ‘n middel om doelen te bereiken. Om uit het zakenleven te halen wat erin zit.

Als ondernemer zie je altijd kansen. Je wilt grenzen verleggen. Instappen, maar uiteindelijk ook goed uitstappen.

Voor alle fases in het zakenleven heb je een bank nodig die dichtbij je staat. Een bank die ondernemerstaal spreekt.

In Fryslân en ook ver daarbuiten. De Rabobank stimuleert ondernemerschap. Dit doen we onder meer door het

mede mogelijk maken van netwerkbijeenkomsten, seminars en sociaaleconomische en maatschappelijke projecten.

www.rabobank.nl

Betrokken, toonaangevend

en dichtbij.

Rabobank. Een bank met ideeën.

114155_RABOB_ADV_198x272_FC.indd 4 28-06-11 16:22


Waarom hebben jullie in 1995

voor Frankrijk gekozen?

“wij gingen al sinds jaar en dag in

frankrijk op vakantie. Van lieverlee

ontstond bij ons, net zo als bij veel

mensen, de wens om er zelf iets te

gaan kopen. om er te wonen en te

leven op de franse manier.”

Wat was jullie ambitie?

“we wilden een mogelijkheid creë-

ren om workshops te geven en om

er te schilderen.”

Wat is meegevallen?

“wat erg is meegevallen zijn de

contacten met de fransen. Men

is erg vriendelijk en behulpzaam.

Hoewel je niet even snel naar de

buren gaat voor een kopje koffie,

vinden ze het wel allemaal prachtig

wat je doet.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

af R itE izk E n l i n D E v R E E M D E

Hoe is het jullie sinds 1995

vergaan?

“we hebben eerst een huis in

de Corrèze gekocht, maar al snel

bleek dat we daar niet konden

uitbreiden om een atelier te

maken. daarna hebben we in de

dordogne een huis gekocht, waar

we inmiddels een aantal gites, een

brocantewinkeltje, een camping

en een groot atelier hebben.

Verder zijn we nu bezig om van

een grote schuur een woonhuis en

atelier te maken voor onze zoon.”

zijn er valkuilen waar jullie in

zijn gevallen?

“nee, eigenlijk niet. we hebben

geen grote tegenslagen gehad.

Het is belangrijk dat je georganiseerd

te werk gaat, zodat je stapsgewijs

je doel kunt verwezenlijken.”

5 9 D E C E M B E R 2 0 1 1


,, Trots op website dankzij

Arrix Optimus”

Wij wilden onze website aanpassen. Hij moest eigentijds, gebruikersvriendelijk en

dynamisch worden. Dankzij de professionele aanpak en advies van Arrix Optimus

zijn we daar prima in geslaagd. We hebben nu een website waar we echt trots op zijn.

Vroeger hadden we een website om een website te hebben. Die tijd is nu voorbij.

Met de huidige site kunnen we vlot en zelfstandig veranderingen doorvoeren.

Maar het allerbelangrijkste is dat we nu razendsnel informatie uit kunnen

wisselen. Zo kunnen onze bezoekers zelf aanmeldingsformulieren downloaden.

Daarmee besparen we veel tijd. We worden nu minder belast met het toesturen

van informatie. Sowieso is de interactie prima. Het laagdrempelige karakter van

onze website zorgt er voor dat wij veel meer vragen en verzoeken ontvangen dan

voorheen. Nog even en dan kunnen onze klanten ook inloggen om zo relevante

informatie te raadplegen. Onze site biedt die functionaliteit al, maar dat

onderdeel is nog niet actief. Vanaf het moment dat inloggen daadwerkelijk

mogelijk is, gaat onze website een nog belangrijker rol spelen.

St. Monumentenwacht Fryslân

Hermina Aardema en Afke Draijer

Het idee achter ICT. Arrix Optimus Drachten

spreekt duidelijke taal: ICT toepassingen voor

verbetering van bedrijfsresultaten. Op het gebied

van maatwerksoftware, narrowcasting, websites,

zoekmachine-optimalisatie en internet-marketing zet

Arrix Optimus haar expertise in om samen met haar klanten

te werken aan het behalen van meer rendement. Een goed

voorbeeld daarvan is Stichting Monumentenwacht Fryslân.

Heideanjer 2, Drachten, T. 0512 582 124

Meer weten? www.arrixoptimus.nl

Scan de code voor meer

informatie over dit onderwerp.


Wat is het meest opvallende

aan Frankrijk?

“dat is toch wel de ruimte en de

rust. je leeft hier met de natuur.

die is heel erg om je heen: in het

voorjaar de orchideeën, in de

zomer de rozentuin en in de herfst

de oogst. ik ben al weer bezig jam

te maken van de vijgen van onze

eigen boom. en ik heb heerlijk

vleestomaten in mijn groentetuin.

Verder natuurlijk het culturele

klimaat. de dordogne trekt veel

kunstenaars aan. we zijn hier ook

heel goed opgenomen. ik exposeer

hier regelmatig.

Wat is een opmerkelijk voorbeeld

van het Franse leven of

zakendoen?

“Het is belangrijk dat je werkt met

franse bedrijven. Zo kom je aan je

contacten en als je dan eens een

keer een probleem hebt, komen ze

ook meteen. Mijn ervaring is,dat je

voor grotere verbouwingen heel

goed lokaal een offerte kunt aanvragen,

waar men zich vervolgens

netjes aan houdt.”

Wat doe jullie in je vrije tijd?

“Zomers zijn wij bezig met de camping

en de gasten op Le pagnon.

Zaterdag is wisseldag, dus dan is

het poetsen geblazen. als het vakantieseizoen

is afgelopen doen we

onderhoudsklussen en werk ik mijn

website, www.lepagnon.nl, weer

bij. en natuurlijk schilder ik vaak in

mijn atelier.”

f R i E z E n i n D E v R E E M D E

Wat zijn de toekomstplannen?

“wij hopen dit leven nog even

vol te kunnen houden, maar als

het niet meer gaat willen we een

huis en een galerie in het plaatsje

excideuil kopen.”

Hebben jullie nog tips voor

mensen die deze stap ook willen

wagen?

“Het is heel belangrijk dat je de taal

machtig bent. dat maakt het een

stuk makkelijker.”

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L . 6 1 d e C e M B e r 2 0 1 1

trUUs VAN DALseM

Woont op Landgoed le Pagnon. Zij geeft

daar teken- en schilderworkshops

en runt er gites, een camping en een

brocantewinkel.

Geboren

14 juni 1953 in Zevenaar.

Beroep

Docent en kunstenares.

Burgerlijke staat

Gehuwd met Harry van Galen.

Hobby’s

Schilderen en tuinieren.

Woonplaatsen in Friesland

Drachten en Rottevalle.


Wolter & Dros laat uw (bedrijfs)hart

eindeloos kloppen

KLOPPEND HART

DataCenter Fryslân waakt over

het kloppend hart van diverse

vooraanstaande opdrachtgevers

in het noorden van Nederland.

In een zwaar beveiligde en volledig

geconditioneerde ruimte

beheert het bedrijf de data- en

telecommunicatie apparatuur

voor bedrijfskritische applicaties:

het hart van haar opdrachtgevers.

Wolter & Dros onderhoudt

onder meer de hoogwaardige

koelinstallaties bij DataCenter

Fryslân, het eerste high power

datacenter in Friesland.

ERVAREN PARTNER

Wolter & Dros heeft veel

ervaring met streng beveiligde

datacenters. Zowel op het

gebied van service en onderhoud

alsook nieuwbouw en

renovatie is Wolter & Dros een

ervaren en professionele partner.

De onderneming verzorgt voor

diverse prominente opdrachtgevers

de technische installaties

in datacenters.

BEDRIJFSZEKERHEID

Gegarandeerde bedrijfszekerheid

is voor DataCenter Fryslân

cruciaal. Het beheersen van de

temperatuur in het datacenter

is van groot belang voor een

stabiele werking van de

apparatuur. Service en onderhoud

van de klimaatinstallaties,

speelt een essentiële rol in de

beheersing van het klimaat.

WOLTER & DROS

Wolter & Dros biedt geïntegreerde

totaaloplossingen voor opti-

maal comfort, veiligheid en

gebruiksgemak voor de utiliteit,

de woningbouw, het onderwijs,

de gezondheidszorg, de industrie

en de zakelijke dienstverlening.

De onderneming is snel en

effi ciënt in resultaatgerichte

oplossingen en tegelijkertijd

innovatief en creatief.

Wolter & Dros

Techniek met karakter

www.wolterendros.nl


V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

a qR ta ink aE

l

iSraëLiërS en nederLanderS SaMen in ‘aqana’

nieuwe baanbrekende

techniek voor

afvalwaterzuivering

Een mooie opsteker voor de Friese ambities om een belangrijke mondiale rol te spelen op het gebied

van watertechnologie. Tijdens de Watec beurs in Tel Aviv werd recentelijk namelijk Aqana BV, de

joint venture tussen Dutch Water Technologies BV uit Leeuwarden en Aqwise uit Israel, gelanceerd.

Het nieuwe watertechnologiebedrijf Aqana vestigt zich op de Watercampus in Leeuwarden. Aqana brengt

onder de naam DANA een innovatieve biologische afvalwaterzuiveringstechnologie op de markt. Tegelijk

lanceert Aqana DACS een innovatieve en economische doorbraak voor anaerobe waterzuiveringen.

6 3 D E C E M B E R 2 0 1 1


Bouwplannen?

U gaat nieuw- of verbouwen en wilt

dit in een pakkend artikel aan de

ondernemers in Fryslân kwijt?

Bel 0512 - 36 63 26 of mail info@of.nl

met de afdeling verkoop van OF

en vraag naar de mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een andere

bedrijfs-, kantoor-, winkellocatie?

Zoek niet verder,

Wij vinden uw nieuwe stek!

Stationsweg 16

8911 AH Leeuwarden

www.of.nl

Postbus 691

8901 BL Leeuwarden

058 - 215 15 00

www.ldfaber.nl


de dana technologie staat voor

‘dynamic anaerobic aerobic’system.

de nieuwe technologie

heeft als grote voordeel dat deze

goedkoper is dan andere systemen,

robuuster is en gemakkelijk

kan worden ingepast in bestaande

infrastructuur. Zo wordt met

een veel lagere investering dan

voorheen sneller en makkelijker

een volwaardige biologische afvalwaterzuivering

gerealiseerd die

energie produceert in de vorm van

biogas. dit biogas wordt vervolgens

weer gebruikt als vervanger

van aardgas in bijvoorbeeld het

productieproces. omdat ook het

beheer en de operatie van een

aqana installatie simpeler is en

minder aandacht vergt dan andere

systemen worden aqana installaties

simpele, stabiele en betrouwbare

‘ energiecentrales’.

als onderdeel van de dana technologie

wordt tegelijkertijd ook

het ‘daCS’ concept gelanceerd.

daCS staat voor down-flow anaerobic

Carrier based System.

de techniek is de afgelopen vier

jaar ontwikkeld door het israëlische

bedrijf aqwise, dutch water Technologies

BV uit Leeuwarden en de

noordelijke hogeschool Leeuwarden

(nHL). dit met behulp van een

zogenaamde ‘eureka r&d subsidie’.

V o L g O F n u o o k V i a e n . k i j k o p w w w . o f. n L .

a qR ta ink aE

l

de technologie is gebaseerd op een

anaerobe en aerobe slibgroei op

kunststof dragermateriaal: een slim

kunststof kokertje van een paar centimeter

waar de bacteriën op groeien.

de ‘slib op drager technologie’ is door

het israëlische bedrijf aqwise ingebracht

in het project. de anaerobe

zuiveringstechnologie komt van

dutch water Technologies BV.

aqana werkt inmiddels aan het

ontwerp van meerdere installaties

in de wereld en de uitvoering van

een installatie voor de eerste klant

in duitsland. “de verwachting is

dat er snel meerdere opdrachten

zullen volgen”, aldus algemeen

directeur reimond olthof van aqana.

“door de intensieve samenwerking

met onze israëlische partner

zal aqana de dana technologie

ook kunnen leveren aan de licentie

partners van aqwise en deze bevinden

zich in alle werelddelen.”

aqana is gevestigd op de watercampus

Leeuwarden. Hier ontwikkelt

zich een cluster van kennisinstellingen,

bedrijven en overheid

rond het thema watertechnologie.

Binnen het samenwerkingsverband

water alliance werken al

deze partijen samen.

www.aqana.com

6 5 D E C E M B E R 2 0 1 1


D E l E a s E - a u t o

ALLArD kOrteriNk

Geboren

29 januari 1974 te coevorden.

Vooropleiding

IVA Instituut voor Autobranche en

management.

Loopbaan

Werkzaam geweest als accountmanager

en casemanager bij

bancaire Automotive dienstverlener.

Daarnaast eindverantwoordelijk

geweest voor 2 vestigingen van een

VW-Audi dealerbedrijf. Vanaf 2011

werkzaam bij Siton Suzenaar BV.

Hobby’s

Tennis, golf, skiën, bergtochten (met

het gezin, 2 kinderen van 8 en 6).

Rijdt het liefst in

Een krachtige cabriolet op een

zonnige Alpenpas.

sitON-sUzeNAAr

Dealer en erkend reparateur van

Hyundai, Opel en chevrolet

met 7 vestigingen in Drachten,

Sneek, Oosterwolde, Wolvega,

Buitenpost en twee vestigingen

in Heerenveen.

de LeaSe-auTo

‘Opel ampera: doorbraak

in elektrisch rijden’

Elektrisch rijden: de belangstelling is groot maar de beperkte aktieradius van

de meeste elektrisch aangedreven auto’s dempt het enthousiasme van veel

geïnteresseerden. Met de Opel Ampera zou daar wel eens verandering in kunnen

komen; deze auto heeft een aktieradius van 500 kilometer.

HOe kOMt De OpeL

AMperA AAN zO’N

HOge AktierADiUs?

allard korterink, commercieel

manager bij Siton-Suzenaar:“de

opel ampera rijdt, zonder de accu

tussentijds op te laden, zo’n 80

kilometer. Maar ook bij grotere

afstanden blijft de opel ampera

gewoon elektrisch verder rijden.

de elektromotor wordt namelijk

gevoed door een range extender

(=motor generator), waardoor de

actieradius wordt vergroot naar

ruim 500 kilometer. kortom de

nieuwe ampera wordt ook na het

inschakelen van de range extender

nog steeds elektrisch aangedreven,

zodat de auto soepel,

6 6 d e C e M B e r 2 0 1 1

stil en efficiënt blijft rijden. dit is

een doorbraak in het elektrisch

rijden.“ Sinds medio december

biedt Siton-Suzenaar dit wonder

op wielen actief aan. de auto die

beschikbaar is voor proefritten

staat nooit stil. korterink: “de belangstelling

is overweldigend van

zowel ondernemers, leaserijders als

particulieren.”

zeLF erVAreN

Voor woon-werkverkeer overschrijden

de meeste mensen die 80 kilometer

niet. ’s nachts of op het werk

kan de auto opgeladen worden.

korterink: ”dat kan gewoon met

een stekker in het stopcontact.

opladen neemt dan maximaal 8,5

uur in beslag. Maak je gebruik van

een laadpaal dan is dat 3,5 uur.” de

opel ampera voldoet ruimschoots

aan de norm voor vrijstelling van

BpM en wegenbelasting. daarnaast

kent de ampera een bijtelling van

0 %!rijden in de opel ampera

betekent genieten, aldus korterink:

“Heel bijzonder is de stilte tijdens

het rijden, daarnaast is de motor

zeer krachtig én je hebt geen

kostbare tussenstops meer bij de

pomp.” iedereen die interesse heeft

nodigt hij uit voor een proefrit:

“want elektrisch rijden moet je zelf

ervaren.”

kijk voor meer informatie op:

www.siton-suzenaar.nl


Met elkaar

Samen kom je verder

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort verzorgt

middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs wordt

aangeboden vanuit vestigingen in Leeuwarden,

Dokkum, Drachten, Sneek en Emmeloord. Vanuit

de christelijke achtergrond wil ROC Friese Poort een

ontmoetingsplaats zijn voor alle culturen, waar

deel nemers zich thuis kunnen voelen.

Persoonlijk, veelbelovend en christelijk zijn de

kernbegrippen van ROC Friese Poort. In het beleid

christelijk beroepsonderwijs en educatie

Voor elkaar

van ROC Friese Poort staat de deelnemer centraal,

waarbij de nadruk wordt gelegd op de (levenslange)

beroepsloopbaan, de persoonlijke ontwikkeling en

het maatschappelijk functioneren van de deelnemer.

Actief Leren is het onderwijs concept van

ROC Friese Poort. Kern van dit onderwijs concept is de

actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de

deelnemer en de nauwe gelieerdheid aan de praktijk.

Veel aandacht wordt besteed aan begeleiding.

Dokkum | Drachten | Emmeloord | Leeuwarden | Sneek

www.rocfriesepoort.nl


IJzersterk in Noord Nederland

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Groningen

Advertentiepagina OF

Dokkum P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25

Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl

Heerenveen De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00

Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099

Fax (058) 21 27 055

Groningen Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070

Fax (050) 54 70 079

More magazines by this user
Similar magazines