26.09.2013 Views

Kirkebledje 02-2010 - Parochiecluster Ubach over Worms

Kirkebledje 02-2010 - Parochiecluster Ubach over Worms

Kirkebledje 02-2010 - Parochiecluster Ubach over Worms

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Parochiecluster</strong><br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

Pastoor drs. E. Smeets<br />

Kerkberg 7, Waubach<br />

531.23.78 fax 533.20.39<br />

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl<br />

Secretariaat<br />

Intenties - Contacten<br />

Pastorie, Kerkberg 7, iedere<br />

werkdag van 10.00-12.00 uur<br />

pastorie.waubach@hetnet.nl<br />

531.23.78<br />

Misintenties<br />

Weekdag € 7 -Weekend € 21<br />

Kosters<br />

Waubach-Groenstraat:<br />

J. Post 531.04.49<br />

Abdissenbosch:<br />

M. Rutten 546.48.77<br />

Rimburg:<br />

J. Jacobs 533.<strong>02</strong>.20<br />

Lauradorp:<br />

A. Erps 531.45.38<br />

Parochie-assistent<br />

H. Verhaeg 06.23115067<br />

Kerkbijdrage<br />

Par. H. Jozef<br />

Giro: 38 55 500<br />

Rabobank: 15 17 <strong>02</strong> 136<br />

Par. HH.Theresia en Don Bosco<br />

Giro: 10 49 378<br />

Rabobank: 15 17 <strong>02</strong> 276<br />

Par. H. Bernadette<br />

Giro: 10 48 849<br />

Rabobank: 15 17 00 753<br />

Par. H. Drievuldigheid<br />

Giro: 15 64 348<br />

Rabobank: 15 17 04 007<br />

Kerkhofbeheer<br />

H. Jozef – Waubach<br />

T. Notermans 531.40.44<br />

of 06.51836384<br />

H. Bernadette - Abdissenbosch<br />

L. Douven 533.26.01<br />

H. Drievuldigheid - Rimburg<br />

C. Schurer 531.41.40<br />

Kijk op onze website:<br />

www.rk-ubach<strong>over</strong>worms.nl<br />

Adverteren in dit blad?<br />

Drukkerij Antwan<br />

5316550<br />

’t KKiirrkkeebblleeddjjee<br />

Februari: tijd om te zoeken…<br />

Wat zoeken wij? Houvast? Fundamentele<br />

zekerheden? Bevestiging? Harmonie? Zoals alle<br />

generaties voor ons zoeken wij naar antwoorden<br />

op de grote levensvragen: wie ben ik, wat doe<br />

ik hier, is this all there is? De juiste antwoorden<br />

H. Bernadette<br />

Abdissenbosch<br />

H. Joseph<br />

Waubach-Groenstraat<br />

H. Drievuldigheid<br />

Rimburg<br />

H. Theresia & Don Bosco<br />

Lauradorp<br />

Jaargang <strong>2010</strong> nr. 2<br />

12 feb. t/m 19 mrt.<br />

vinden is niet vanzelfsprekend. Maar misschien is het ook wel belangrijker om de<br />

juiste vragen te stellen! Want ieder mens moet voor zichzelf steeds weer zijn<br />

antwoorden vinden en hervinden. Maar als wij, ook na een lange zoektocht, niet<br />

vinden? Is dan ons zoeken zinloos geweest? Het leven zelf zonder zin? Of is<br />

mogelijk het zoeken op zich belangrijker dan het vinden, de weg belangrijker<br />

dan het doel, het vraagteken veelzeggender dan het uitroepteken? Zoeken naar het<br />

oude, vertrouwde, naar wat ik al ken, is vragen naar de bekende weg. Maar zoeken<br />

naar het onbekende, naar het verrassende, naar het niet-gedachte en niet-beleefde,<br />

opent nieuwe wegen. Zulk zoeken vereist durf en moed. De zoektocht naar onze<br />

eigen plaats in de wereld, naar onze persoonlijke verantwoordelijkheid in het<br />

dagelijks leven en in de maatschappij veronderstelt een kritisch zoeken naar<br />

onszelf. In de bijbel leren wij de zoekende mens goed kennen: op zoek naar een<br />

nieuwe toekomst, op zoek naar de verborgen God, op zoek naar rechtvaardigheid<br />

en vrede, zoeken naar 'het Koninkrijk'. Daarbij heet God als een lichtend baken, dat<br />

ons wegen wijst. Spoorzoekend in de bijbel vinden wij verhalen <strong>over</strong> doodlopende<br />

wegen én stellige verhalen die de zekerheid geven dat wie zoekt, uiteindelijk zal<br />

vinden. Ligt ook hier de grootste waarde in het zoeken zelf? Of misschien<br />

zelfs in het gevonden wórden?<br />

Maart: zaaimaand - tijd om te zaaien…<br />

Met de lente in aantocht (straks dan…) is het tijd om te<br />

zaaien. Zonder zaaien komt er geen oogst, zonder<br />

oogst geen brood op de plank. Wat geldt in de landbouw<br />

geldt ook in het geestelijk leven. Een vruchtbare grond<br />

alleen is niet voldoende. Wij hebben ook zaadgoed nodig:<br />

woorden, beelden, gedachten, ervaringen die in ons hart<br />

worden gezaaid, tot bloei kunnen komen en geoogst als<br />

vruchten die God en mensen verheugen. Wie zaait is nooit zeker van een goede<br />

oogst. Er is, behalve een vruchtbare grond, nog veel nodig om het zaaigoed tot<br />

volwassenheid te brengen: zaad van goede kwaliteit, ervaring, zorg en geluk.<br />

Maar dan nog. Al is het uiteindelijke resultaat onzeker, gezaaid wordt er toch, elk<br />

jaar opnieuw. Elke generatie probeert een volgende generatie waarden-vol op te<br />

voeden. Meer dan ploegen, zaaien en wieden kunnen wij echter niet. Wij zijn<br />

afhankelijk van 'wind en zon en regen'. Het graan groeit, terwijl de boer slaapt!<br />

Bovendien heeft elke plant een eigen groei en al ziet ze misschien anders uit dan<br />

gedacht, het resultaat is er. De bijbelse taal werkt <strong>over</strong>vloedig met de beeldspraak<br />

van zaad en vrucht, van landarbeid en oogst. Haar leefwereld was immers voluit<br />

agrarisch en de beelden waren alledaags voor iedereen. Voor stadsmensen en<br />

stadskinderen ligt dat anders. Zeggen die beelden ons nog veel? Helpen ze ons nog<br />

om onze kernvragen te verduidelijken, en de boodschap van Jezus te verstaan? De<br />

zaaier zaait met een royaal doch beheerst gebaar, van buiten naar binnen toe,<br />

zodat het zaad goed terecht komt. In de vloeiende beweging van de zaaier<br />

staat de schoonheid van het leven geschreven…<br />

Alleen een ploeger weet waartoe verlangen dient: is het niet zaad en vrucht? Hij<br />

leeft van het gemis: hij is in wintertijd alleen met wat niet meer en nog niet is… De<br />

blik op ginds alleen geeft stuur. De aarde wil al dat het zomer is, maar zij moet<br />

breken, opgedolven zijn. Ploegen doet pijn, maar maakt de bodem zaairijp voor de<br />

lente… Alleen de ploeger kent de graankorrel die sterft om in het licht van volle<br />

maandag gedoopt, gewassen, op te staan en hij ziet niet meer om…<br />

God, U komt ons leven toe, aan U zullen we ons gewonnen geven. Want Gij<br />

verankert ons in hoop en vertrouwen en zoekt in elk van ons een handlanger van<br />

uw goede schepping. Zaai in ons het woord dat licht uitroept, dat bevrijdt en<br />

geneest, dat vrede sticht… Uit Chr. Berkvens & S. de Vries ‘Vieren en brevieren’


ct ctÜÉv{|x ct<br />

Év{|x @ tzxÇwt tzxÇwt<br />

15-<strong>02</strong> Geen avondmis!<br />

16-<strong>02</strong> Geen H.Mis Heereveld, wel:<br />

17-<strong>02</strong> Aswoensdag 10.00 uur te Heereveld<br />

17-<strong>02</strong> Aswoensdag 17.30 uur te Rimburg<br />

17-<strong>02</strong> Aswoensdag 19.00 uur te Waubach<br />

18-<strong>02</strong> Bijbelavond (Psalmen 101-150)<br />

22-<strong>02</strong> Bijeenkomst bruidsparen<br />

23-<strong>02</strong> Vergadering kerkbestuur<br />

25-<strong>02</strong> Oudercatechese (groep 5 & 6)<br />

27-<strong>02</strong> Stille Dag te Rolduc<br />

28-<strong>02</strong> Zaalvoetbaltoernooi jeugd Rumpen<br />

03-03 Geen avondmis!<br />

04-03 Oudercatechese (groep 4)<br />

05-03 Aanbidding Waubach (14.00 uur)<br />

08-03 Geen avondmis!<br />

11-03 Begin Sint Jozefnoveen Waubach<br />

14-03 40j. jubileum Dameskoor Waubach<br />

16-03 Bijbelavond (Boek Spreuken)<br />

18-03 Oudercatechese (groep 5 & 6)<br />

19-03 Hoogfeest St.-Jozef - slot noveen<br />

19-03 Lichtprocessie Rimburg<br />

21-03 Kruiswegpark Moresnet voor gezinnen<br />

23-03 Bijeenkomst processiecomité Rimburg<br />

23-03 Bijeenkomst bruidsparen<br />

25-03 Maria Boodschap: 19.00 uur H. Mis<br />

27-03 Paaseierenactie misdienaars en jeugd<br />

28-03 Palmzondag – deurcollecte Vastenactie<br />

28-03 Passieconcert ZV Eendracht te Rimburg<br />

31-03 Geen avondmis te Waubach vanwege:<br />

31-03 Chrismamis te Roermond<br />

01-04 Witte Donderdag (19.00 u Waubach)<br />

<strong>02</strong>-04 Goede Vrijdag (Kruisentocht 14.00 uur)<br />

<strong>02</strong>-04 Goede Vrijdag (Kruisweg 15.00 uur)<br />

<strong>02</strong>-04 Goede Vrijdagviering (19.00 Waubach)<br />

<strong>02</strong>-04 Boeteviering Rimburg 20.15 uur<br />

03-04 Paaswake 19.00 uur Waubach<br />

04-04 Paaszondag 8.30 H. Mis Waubach<br />

04-04 Paaszondag 10.00 H. Mis Rimburg<br />

04-04 Paaszondag 11.30 H.Mis Abdissenbosch<br />

05-04 Tweede Paasdag (10.00 Heereveld)<br />

05-04 Tweede Paasdag (11.30 Waubach)<br />

06-04 Bijbelavond (Boek Prediker)<br />

07-04 Vergadering kerkbestuur<br />

10-04 H. Mis Zonnebloem An d’r Put<br />

14-04 Geen avondmis!<br />

17-04 Jubileumconcert St. Rochus Burgerzaal<br />

18-04 H.Mis 11.30 uur ZV St Rochus 105 jaar<br />

22-04 Oudercatechese (groep 5 & 6)<br />

24-04 Euregionale Jongerendag te Maastricht<br />

24-04 Vrijwilligersavond parochies in Ströatje<br />

25-04 Roepingenzondag (collecte Rolduc)<br />

25-04 EH Communie Abdissenbosch 9.30 uur<br />

25-04 EH Communie Lauradorp 11.30 uur<br />

<strong>02</strong>-05 10.00 u. H.Mis St.Jozefkapel Rimburg<br />

<strong>02</strong>-05 11.30 uur geen Mis Waubach vanwege:<br />

<strong>02</strong>-05 11.00 Mis L’dorp inzegening monument<br />

04-05 Dodenherdenking S.Jozefkapel Rimburg<br />

Vormsel <strong>2010</strong><br />

04-06 19.00 uur Lauradorp & Waubach<br />

11-06 19.00 uur Abdissenbosch<br />

Processies <strong>2010</strong><br />

11-05 Kruisprocessie Veld-Groenstraat<br />

06-06 Sacramentsprocessie Waubach<br />

13-06 Sacramentsprocessie Rimburg<br />

Allerheiligen & Allerzielen <strong>2010</strong><br />

31-10 Waubach & Lauradorp<br />

07-11 Rimburg & Abdissenbosch<br />

Eerste Heilige Communie 2011<br />

<strong>02</strong>-06 Abdissenbosch 9.30 uur<br />

<strong>02</strong>-06 L’dorp (Bd Ling/Speurneus) 11.30 uur<br />

19-06 Waubach (An d’r Put) 9.30 uur<br />

Uitnodiging Stille dag Rolduc op 27 februari<br />

…. voor iedereen die zich graag in stilte en bezinning met ons in de<br />

Veertigdagentijd wil voorbereiden op Pasen. We beginnen om 10.00<br />

uur ( tot 16.00 uur). Aanmelden: pastoor Smeets.<br />

Ziekenhuis en ziekenbezoek<br />

Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft u<br />

zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een<br />

bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de diaconiegroep: voor<br />

een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der Wouw op de pastorie.<br />

Rome <strong>2010</strong> & Israel 2011<br />

Voor de herfstvakantie van <strong>2010</strong> (18-23 oktober) staat er opnieuw<br />

een Romereis gepland. Kosten liggen om en nabij € 550,- en men<br />

moet per se redelijk ter been zijn om mee te kunnen. Info en opgave:<br />

pastorie. Voor 2011 is er een Israelreis gereserveerd, eveneens in de<br />

herfstvakantie (22 – 29 oktober 2011). De prijs is een beetje<br />

afhankelijk van het aantal deelnemers (bij plusminus 35 personen<br />

ongeveer €1300 p.p.). De parochie heeft de reis gereserveerd<br />

maar uitbesteed aan een reisorganisatie. Ook hier: info en<br />

aanmelding pastorie. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen<br />

om de reis doorgang te laten vinden! Er is nog plek (nog<br />

ongeveer voor tien personen), maar het loopt zeer hard: wie het<br />

eerst komt, die het eerst maalt! Aanmelding: pastoor E. Smeets<br />

Passiespelen Tegelen & Virga Jesse-feesten<br />

We gaan naar de Virga Jesse Feesten te Hasselt op zondag 15<br />

augustus. De misdienaars die deze zondag op kamp vertrekken zullen<br />

eveneens onderweg deze stoet gaan bekijken. Voor de Passiespelen<br />

liggen er kaarten klaar voor zondag 18 juli. Kosten van bus en entree<br />

worden verdeeld onder de deelnemers! (plusminus € 35 p.p.)<br />

Lourdesbedevaarten <strong>2010</strong><br />

De data voor de Limburgse Bedevaarten naar Lourdes zijn voor <strong>2010</strong>:<br />

Busreizen 2 t/m 10 juni, 30 augustus t/m 7 september, 31<br />

augustus t/m 7 september (8-daagse per nachtbus), 22 t/m 30<br />

september. Treinreizen 3 t/m 10 juni, 31 augustus t/m 7 september,<br />

23 t/m 30 september. Vliegreizen: 31 mei t/m 4 juni, 20 t/m 24<br />

september, 4 t/m 9 juni, 1 t/m 6 september, 24 t/m 29 september.<br />

Info: www.lourdesbedevaart.nl of telefoon 043-3215715. Pastoor<br />

Smeets zal als priester de vliegreis van 24-29 september begeleiden.<br />

Huispaaskaarsen <strong>2010</strong><br />

Ook dit jaar is het wederom<br />

mogelijk huispaaskaarsen te<br />

bestellen (tot 12 maart!) op<br />

de pastorie:<br />

I (30x6cm) € 17,50<br />

II (21x6cm) € 12,50<br />

III (20x6cm) € 10,-<br />

De kleur van de versierselen<br />

van model II is groen, van<br />

model III rood.<br />

Voor de kerken zullen we<br />

paaskaarsen met de<br />

versierselen van model II<br />

bestellen!<br />

Om te noteren en te onthouden…<br />

Op zaterdag 24 april houden we wederom een feest- en<br />

ontmoetingsavond voor de vrijwilligers van de vier<br />

parochies. Binnenkort zullen de uitnodigingen de deur uit gaan.<br />

Zoals elk jaar proberen we ook nu weer in de vastentijd naar<br />

het kruiswegpark te Moresnet (nabij Vaals) te gaan: op<br />

zondag 21 maart na de Mis van 11.30 uur te Waubach.<br />

2


Actie Kerkbalans <strong>2010</strong><br />

Dik honderd jaar geleden, aan het einde van de<br />

19 de eeuw, stond Europa in het teken van grote<br />

technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Voor<br />

het eerst was het toen mogelijk, door de uitvinding van<br />

treinen en stoomboten, om in een redelijke tijd van het<br />

ene continent naar het andere te reizen. Tot dan toe<br />

was het adagium reizen ‘omdat het moest’. Was het<br />

niet nodig, dan liet je die halsbrekende toeren wel<br />

achterwege. Maar sindsdien werd het reizen ‘omdat het<br />

kan’. Jules Verne schreef in die jaren zijn beroemde boek<br />

‘De reis om de wereld in 80 dagen’, waarin men een<br />

weddenschap aanging in 80 dagen om de wereld te<br />

reizen, enkel en alleen om te laten zien ‘dat het kan’.<br />

Toen was het nog futuristisch, dromend van ruimtevaart<br />

en onderwaterreizen – er waren nog geen vliegtuigen en<br />

duikboten – maar inmiddels is het achterhaald…<br />

‘Omdat het kan’. Dik vijftig jaar geleden was er<br />

nog zo’n geweldige omslag, toen er een einde kwam aan<br />

schaarste. Tot dan toe moest je eerst sparen om te<br />

leven, maar sindsdien deed het ‘leef nu, betaal later’ zijn<br />

intrede. De hypotheek werd uitgevonden, financiële<br />

zekerheid voorgehouden en in een maakbare<br />

samenleving zou het leven voortaan zorgeloos moeten<br />

zijn. ‘Omdat het kan’. Je gaf meer geld uit ‘omdat het<br />

kon’ dan ‘omdat het moest’. De economie draaide op<br />

volle toeren en iedereen draaide mee, op een enkele<br />

alternatieveling na die zich in de jaren ’70 en ‘80 druk<br />

maakte <strong>over</strong> milieu en CO2-uitstoot. En de oude<br />

leefgemeenschap, je eigen omgeving waar je woonde<br />

en werkte vanaf je wieg tot op het kerkhof en waar je<br />

mede verantwoordelijkheid voor droeg, maakte plaats<br />

voor een wereldwijd netwerk dat op vandaag Hyves,<br />

Facebook en Twitter heet. Niet ‘omdat het nodig is’,<br />

maar puur ‘omdat het kan…’.<br />

Maar we weten inmiddels ook allemaal dat je<br />

dat ‘Yes, we can!’ blijkbaar behoorlijk moet nuanceren.<br />

Economische crisis, de klimaattop in Kopenhagen, de<br />

maakbare samenleving en de eenzaamheid van veel<br />

mensen ondanks een wereldwijd netwerk geven<br />

haarscherp aan dat er toch grenzen zitten aan groei en<br />

dat ‘meer en groter’ alleen niet zaligmakend blijken te<br />

zijn. En met regelmaat worden we door grote rampen<br />

opgeschrikt. Dat alles vraagt en schreeuwt erom dat we<br />

meer en meer op zoek zouden moeten gaan naar wat<br />

werkelijk waarde heeft en er echt toe doet. Veel<br />

mensen in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> komen wekelijks of<br />

minstens met grote regelmaat hier naar de kerk.<br />

Gelukkig! Maar bij tal van andere gelegenheden vinden<br />

ook vele anderen de weg naar de kerk - terug. Voor<br />

sommigen was het misschien een jaar geleden, anderen<br />

zijn er tussendoor nog enkele malen geweest: zomaar<br />

eens op zaterdagavond of zondag, of bij een uitvaart,<br />

een huwelijk misschien, Eerste<br />

Heilige Communie of een<br />

Vormsel in de familie, of stil<br />

<strong>over</strong>dag om even een kaars op<br />

te steken bij allerhande<br />

gebeurtenissen… trouwens niet<br />

omdat het moet, maar omdat<br />

het kan!<br />

Te midden van onze<br />

samenleving – doorgaans staan<br />

kerken ook midden in het dorp -<br />

proberen we dat als kerk en<br />

parochie vol te houden: de kerk<br />

in het midden houden! De<br />

boodschap van Jezus’ evangelie<br />

biedt houvast en richting voor iedereen – en dat zijn er<br />

gelukkig zeer velen - die er zich voor open stelt. Het kan<br />

wel degelijk! We koesteren die boodschap en die kerk.<br />

In onze harde en individualistische maatschappij mag de<br />

boodschap van de kerk <strong>over</strong> geloof en leven en <strong>over</strong> met<br />

elkaar door het leven gaan gehoord worden. We rennen<br />

ook niet mee met het al te vermetel vooruitgangsgeloof:<br />

het zit er bij ons altijd nog in dat geluk en voorspoed niet<br />

per sé hand in hand opgaan met materieel bezit en<br />

ellebogenwerk. Daarom raken we ook niet meteen het<br />

spoor bijster bij een financiële crisis. En ondanks alle<br />

wetenschap en maakbaarheid geloven we toch ook in<br />

het mysterievolle van het leven en in antwoorden of<br />

denkrichtingen die ons geloof ons aanreikt. We geloven<br />

in God en daarom proberen we de boodschap van zijn<br />

Zoon handen en voeten te geven in een christelijke<br />

geest. We geloven dat het kan!<br />

Die boodschap willen we graag nu en ook in de<br />

toekomst levendig houden in ons midden. Daartoe zijn<br />

er naast de pastoor en assistenten de nodige vrijwilligers<br />

actief. Maar zonder financiële middelen is het moeilijk<br />

e.e.a. te blijven continueren. Uw bijdrage aan Kerkbalans<br />

(norm is € 6,50 per maand) is hard nodig. Als<br />

basis voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor<br />

praktische zaken. Wellicht is het <strong>over</strong>bodig te vertellen<br />

waar het geld voor nodig is: onderhoud, energie- en<br />

beheerkosten van gebouwen, verzekeringen, priesters,<br />

catechese op school, cursus- en vormingswerk,<br />

verzorging van de eredienst en ziekenbezoek zijn<br />

slechts enkele voorbeelden van wat er zich in het<br />

‘kasboek’ van de kerk allemaal voordoet. En gelukkig zijn<br />

er op pastoraal vlak ook de nodige nieuwe initiatieven<br />

ontplooid,<br />

met name op het<br />

vlak van diaconie<br />

en kinderen- en<br />

jongerenpastoraal!<br />

Pastoor en<br />

kerkbestuur


‘Kerkelijke bijdrage aan samenleving<br />

minstens 400 miljoen euro’<br />

De sociale en culturele activiteiten van vrijwilligers vanuit kerken dragen<br />

op jaarbasis minimaal 400 miljoen euro bij aan de Nederlandse<br />

samenleving. Dat blijkt uit een vorige week gepresenteerd rapport van<br />

onderzoekscentrum Kaski naar de maatschappelijke bijdrage van de bijna<br />

1400 parochies en de bijna 2300 protestantse gemeenten in Nederland.<br />

Uit het onderzoek dat Kaski deed, blijkt dat de parochies en gemeenten<br />

met hun sociale activiteiten (zoals pastorale zorg, diaconale<br />

hulpverlening, jeugdwerk, gemeenschapsvorming, recreatie,<br />

vorming, toerusting en <strong>over</strong>ig cursuswerk) jaarlijks circa 1,4<br />

miljoen mensen bereiken. In het rapport staat dat de inzet van de<br />

175.000 kerkelijke vrijwilligers op deze terreinen voor de<br />

samenleving een waarde van 325 miljoen euro per jaar<br />

vertegenwoordigt.<br />

De culturele activiteiten van de parochies en gemeenten (zoals<br />

bedevaarten en het openstellen van kerken voor concerten en festivals)<br />

bereiken jaarlijks circa 1,7 miljoen mensen en vertegenwoordigen<br />

volgens het onderzoek een waarde van 45 miljoen euro. De culturele<br />

activiteiten worden gedragen door 30.000 vrijwilligers. De eigen<br />

bijdrage (naast <strong>over</strong>heidssubsidies) van parochies en gemeenten aan<br />

rijksmonumentale kerkgebouwen bedraagt 30 miljoen euro per jaar.<br />

Volgens het Kaski hebben kerken een enorme positieve invloed op de Nederlandse samenleving. Hun inzet<br />

zorgt ervoor dat mensen met elkaar in contact komen en sociaal zwakkeren worden ondersteund. Tevens<br />

stimuleren zij het geven van geld aan (ook niet-kerkelijke) goede doelen en het behoud van cultureel erfgoed.<br />

◊ 40 dagen duurde de zondvloed<br />

◊ 40 jaren trokken de Israëlieten door de woestijn, naar<br />

het Beloofde Land<br />

◊ 40 dagen verbleef Mozes op de berg van God<br />

◊ 40 dagen had Elia nodig om de berg van God te<br />

bereiken<br />

◊ 40 dagen lang preekte Jona in Nineve dat men zich<br />

moest bekeren<br />

◊ 40 dagen lang vastte Jezus in de woestijn voordat Hij<br />

aan zijn opdracht begon<br />

◊ 40 dagen lang verscheen Jezus aan zijn leerlingen na<br />

zijn verrijzenis…<br />

40 dagen om eens na te denken <strong>over</strong>…<br />

Waar je naar luistert? Wat je wil horen?<br />

Waar je je oren voor dichtstopt?<br />

Waar je naar kijkt? Wat je niet wilt zien?<br />

Waar je meer oog voor wilt hebben?<br />

Waar je je neus in steekt?<br />

Waar je je neus voor ophaalt?<br />

Waar je graag aan zou willen ruiken?<br />

Waar je loopt? Welke weg je gaat?<br />

Of je voor- of achteruit gaat?<br />

Waar je aan vast zit? Wat je wel en niet boeit?<br />

Waar je je aan zou willen binden?<br />

Wat je eet? Wat er <strong>over</strong> je lippen komt?<br />

Wat je met je handen zou kunnen doen?<br />

Binnenkort is het weer veertigdagentijd: een trainingstijd<br />

om als betere christenen te leven en straks Pasen te<br />

kunnen vieren met een toebereid hart. De vasten van<br />

een christen heeft zijn programma al van oudsher:<br />

bidden, vasten en aalmoezen geven. Maar in elke tijd<br />

wordt dat weer iets anders ingevuld. Hier vind je tien<br />

wegwijzers voor een goede veertigdagentijd. "Maar ze<br />

betekenen niets, als ze je niet dichter brengen bij God en<br />

bij de mensen. En ook niet als je er triest van wordt. De<br />

vasten moet dan ook lichter maken en ook blijer!"<br />

Tien wegwijzers Bid elke morgen het Onze Vader en<br />

elke avond het Weesgegroet. Zoek in het evangelie van<br />

de zondag één zinnetje om mee te nemen heel de week<br />

Aswoensdag & Veertigdagentijd<br />

door. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om te leven<br />

- een luxeartikel - besteed ook altijd iets aan de armen<br />

of een goed werk. Geef hun een procentje, <strong>over</strong>vloed<br />

vraagt om gedeeld te worden. Doe elke dag iets goed<br />

voor een ander. Maar dan wel nog voor hij of zij erom<br />

vraagt. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan<br />

niet dat je dat best ook meteen moet terugdoen. Het<br />

evenwicht is daarmee niet hersteld. Je krijgt het vast nog<br />

eens terug en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever<br />

een minuut: het gaat <strong>over</strong> en het rad valt stil. Als je al<br />

een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel<br />

dan de tv uit en lees een boek. Of praat met je<br />

huisgenoten: zappen met mensen is beter en het gaat<br />

zonder afstandsbediening. Ga in de vasten altijd met een<br />

klein beetje honger van tafel. Diëtisten zijn nog strenger:<br />

doe dat heel het jaar. Een op drie heeft toch al<br />

<strong>over</strong>gewicht. Ver-geven is superlatief van geven. Je hebt<br />

al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te<br />

brengen. Doe het nu eindelijk eens. Laat je niet altijd<br />

vangen aan het prijskaartje van de gereduceerde prijs.<br />

Het kost inderdaad 30 procent minder. Maar je kleerkast<br />

bulkt vast met evenveel procent uit.<br />

Aswoensdag De veertigdagentijd of ‘vasten’ begint op<br />

Aswoensdag. Met Aswoensdag ontvangen gelovigen een<br />

askruisje op het voorhoofd. Dit staat symbool voor de<br />

vergankelijkheid van het leven. De priester spreekt dan<br />

ook de woorden: “Bedenk, o mens, dat u stof bent en<br />

tot stof zult wederkeren”. De as symboliseert ook de<br />

bereidheid van de mens zijn levenswandel kritisch te<br />

bekijken en waar nodig aan te passen. Het gebruik van<br />

het askruisje gaat terug tot in de 11 de eeuw.<br />

Maar reeds in de Oudheid en in het<br />

Oude Testament geldt de as als teken<br />

van nederigheid en vergankelijkheid. De<br />

as is wat <strong>over</strong>blijft van de verbrande palmtakken van het<br />

voorgaande jaar.<br />

We vieren Aswoensdag op 17 februari om 10.00<br />

uur in het Heereveld, om 17.30 uur in Rimburg en<br />

om 19.00 uur te Waubach.


Vastenactie en Hongerdoek <strong>2010</strong>: Behoud de schepping!<br />

De pracht van de natuur kan ons <strong>over</strong>weldigen. Zeker<br />

wanneer de lente in aantocht is. De kracht van de<br />

natuur kan ons ook ontzag inboezemen, angst zelfs.<br />

Want wanneer de natuurkrachten zich tomeloos laten<br />

gaan, is verwoesting en chaos dichtbij. In contact met<br />

de natuur belijden wij als gelovige mensen dat deze<br />

natuur - met haar pracht en praal, met haar kracht en<br />

geweld - schepping van God is. Eerbied en ontzag voor<br />

de natuur wordt dan eerbied en ontzag voor de<br />

Schepper. Wij mogen behoedzaam met zijn schepping<br />

omgaan. Hij maakt ons verantwoordelijk voor zijn<br />

werk. De Schepper legt ons zijn schepping in handen.<br />

Om onze eerbied te laten blijken, brengen we gaven<br />

aan. Bij het aanbrengen van de gaven zeggen we ook<br />

ons geloof uit in deze God die niet alleen ons de<br />

schepping in handen heeft gegeven, maar die ons ook<br />

niet loslaat. God-Schepper heeft zich ook aan mensen<br />

kenbaar gemaakt. Meer nog: Hij heeft zich laten zien<br />

als een God die mensen helpt, hen redt uit de<br />

verdrukking. Mensen die eens in slavernij leefden, heeft<br />

Hij gemaakt tot een bevrijd volk. Zo laat de<br />

(heils)geschiedenis van Israël ons dit zien. Deze God<br />

mogen we eren met gaven van het land, met gebed en<br />

liturgie.<br />

Deze boodschap wordt ons doorgegeven, van generatie<br />

op generatie. Het is Traditie. Wij staan in die stroom<br />

van generaties, ook vandaag. Het Woord van het begin<br />

is door mensen tot ons gekomen én klinkt ook in ons<br />

hart. Het is niet ver weg, het is heel dichtbij. We<br />

moeten ons er wel toe bekennen, dan pas is het een<br />

werkzaam Woord. Voor christenen is dit Woord geheel<br />

en al concreet geworden in Jezus Christus, in zijn Pasen<br />

waarnaar wij in deze Veertigdagentijd op weg zijn.<br />

Dit alles gaat niet van een leien dakje. Want de<br />

werkelijkheid is weerbarstig. De eerbied voor de<br />

Schepper is geen automatische houding van mensen.<br />

Wanneer alles goed gaat dan schrijven mensen hun<br />

succes vaak toe aan eigen inzet en kundigheid. Pas<br />

wanneer er 'een kink in de kabel' komt, gaan ze vragen<br />

stellen. Aan zichzelf, aan hun<br />

<strong>over</strong>tuiging, hun geloof. Het is<br />

moeilijk om de <strong>over</strong>gave in het<br />

geloof ook heel concreet te maken<br />

in het gewone dagelijkse bestaan.<br />

Het is moeilijk om niet alles in<br />

eigen hand te willen houden. In de<br />

drie beproevingen van Jezus in de<br />

woestijn wordt dit uitgewerkt<br />

(evangelie eerste vastenzondag).<br />

De gaven van de schepping worden<br />

Hem gepresenteerd alsof het het werk van mensen is,<br />

alsof mensen er macht <strong>over</strong> kunnen hebben. In zijn<br />

antwoord op de duivel (de tegenstrever) bevestigt<br />

Jezus dat het centrum van macht en kunnen niet bij de<br />

mens ligt, maar bij de Schepper. De mens ontvangt zijn<br />

(<strong>over</strong>igens grote) capaciteiten om namens de Schepper<br />

de schepping te behoeden<br />

en te beheren.<br />

De hand van God…<br />

Waar komen wij vandaan?<br />

Waarom is de wereld zoals<br />

die is? De geleerden weten<br />

Vastenactie bestaat 50 jaar. Daarom dat dit jaar alle<br />

aandacht op één project is gevestigd: Malawi en het<br />

behoud van de schepping, waar<strong>over</strong> volgende keer meer!<br />

het niet. Maar in ons hart leeft een onuitroeibaar<br />

geloof: alle leven komt uit Gods hand. Zelfs de doden<br />

zijn niet door voor de Eeuwige, zijn vinger bezielt het<br />

dode gebeente en doet het leven oplichten…<br />

De brandende kaars…<br />

Het is geen moeite om een kaars te ontsteken. Maar<br />

zien we Gods Licht? Zien we de vonk die God wil<br />

ontsteken? Zien we elkaar in Gods Licht? ‘Licht’ was<br />

Gods eerste scheppingswoord. Christus is drager van<br />

het Licht, van begin tot einde. Zo omstraalt Hij ons. In<br />

Gods licht wordt onze<br />

levensweg zichtbaar. Ieder<br />

mensenkind kan stralen in<br />

dit licht. Wij mogen God<br />

laten oplichten…<br />

Het kind op de ton…<br />

God zag dat het goed was…<br />

Alles was heel goed. In den<br />

beginne. En nu? Wat ziet U<br />

nu, God? U ziet het kind<br />

van de rekening hulpeloos<br />

voortdrijven in de stroom<br />

van vervuiling. De gifton als reddingsboei, maar met<br />

welk perspectief? Waar zijn de mensen die zich <strong>over</strong> dit<br />

kind ontfermen? Waar zijn de mensen die terugkeren<br />

naar U, God? Zijn wij het zelf? Kunnen wij dit kind een<br />

antwoord bieden op al die terechte vragen?<br />

De mensen rond de kaars…<br />

Wat brengen wij mee? Beseffen we wat God ons gaf en<br />

wat wij aan moeten dragen omwille van een nieuw<br />

begin van leven? Ook in onze tijd geeft de aarde haar<br />

schatten: levend water voor gezonde vissen,<br />

vruchtbare aarde om te zaaien en te oogsten, genoeg<br />

voedsel voor iedereen. Jezus Christus is het Licht en<br />

wijst ons de weg: samen kunnen we het winnen, Hij is<br />

onze richting. Ieder mensenkind dat dreigt verloren te<br />

gaan is welkom in ons midden, samen met Hem!


Lezing ‘Rouwverwerking bij jong verlies’ door Manu Keirse te Wittem<br />

Op woensdag 10 maart <strong>2010</strong> is er in de Kloosterbibliotheek Wittem een lezing door Manu Keirse met als thema<br />

‘Jong verlies’, waarbij het gaat om begeleiding bij ziekte en sterven van jonge mensen en rouwverwerking bij het<br />

verlies van een kind of jongere. De lezing is bedoeld voor iedereen die met het verlies van kinderen en<br />

jongeren te maken heeft (gehad). Keirse is hoogleraar faculteit geneeskunde in Leuven, al meer dan 30 jaar op<br />

het terrein van palliatieve zorg actief en is een veelgevraagd spreker. Enkele bekende boeken van Keirse zijn Van<br />

het leven geleerd, Helpen bij verlies en verdriet en Vingerafdruk van verdriet. Deze lezing wordt georganiseerd door<br />

Kloosterboekwinkel Wittem in het kader van de Boekweek <strong>2010</strong> (van 10 tot 20 maart met als thema ‘Jong zijn’). Er<br />

is ook een boekentafel aanwezig rond het thema ‘rouw en rouwverwerking’. De lezing is op 10 maart van 20:00<br />

tot 22:00 uur in de Kloosterbibliotheek. Het is aan te raden om van te voren kaarten te reserveren à € 7,50 via de<br />

receptie van Klooster Wittem, tel. 043 450 1741.<br />

Jubileum 40 jaar Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat<br />

Het is 40 jaar geleden dat pastoor Pörteners op een<br />

KAVO-avond een oproep deed aan de dames om te<br />

komen tot de oprichting van een parochieel<br />

dameskoor. Om en nabij de twintig dames meldden<br />

zich vervolgens op de allereerste repetitie, destijds nog<br />

op een klein kamertje achteraf en onder leiding van<br />

pastoor Pörteners zelf, die bij verhindering vervangen<br />

werd door kapelaan Janssen en buurtpastoor Custers.<br />

Annie van pastoor zong mee en de vlaai kwam van bei<br />

d’r Suylen. Pastoor liet er geen gras <strong>over</strong> groeien en<br />

schakelde de dames behalve voor de zang ook voor tal<br />

van andere parochiële zaken in. ‘In het begin<br />

zongen we vals’ bekent 40 jaar later een van de<br />

oprichtingsleden, maar in de loop van 40 jaar is het<br />

koor door aller inzet in kwantiteit en kwaliteit danig<br />

gegroeid. Van ’81 tot ’98 leidde Ger Knoben het koor,<br />

later opgevolgd door de huidige dirigente Gerda<br />

Engelen, terwijl Jos Knoben vanaf het begin<br />

betrokken was als organist. Gerepeteerd werd er in de<br />

loop van de jaren in het parochiehuis, in de<br />

Mariaschool, in de Troef, in het Oude Klooster en sedertdien in M.F.C. An d’r Put. Behalve in de kerk van Waubach<br />

werd er met regelmaat gezongen in de kerken rondom alsook in de kapellen van de ziekenhuizen te Kerkrade<br />

en Brunssum. Naast de zang stonden de onderlinge gezelligheid en de nodige andere activiteiten hoog op de<br />

agenda. Op menige feestavond werden er de nodige sketches opgevoerd en gedichten voorgedragen door eigen<br />

leden, als uitdrukking van de goede sfeer die er binnen de gelederen hing. Natuurlijk heeft het koor zoals elke<br />

vereniging ook wel dieptepunten gekend, maar bovenal voerde de dienstbaarheid aan de liturgie van de kerk de<br />

boventoon: tweewekelijks verzorgt het koor de zondagsmis, terwijl het aantal uitvaartdiensten dat het koor<br />

gezongen heeft inmiddels om en nabij de 1600 zal liggen! Dat wil toch eigenlijk zeggen dat er keer op keer Gods<br />

lof werd en wordt gezongen, maar dat menigeen in ons midden door de zang getroost, gesterkt en bemoedigd<br />

is geworden in het geloof. Repetitie is elke maandag vanaf 19.45 uur: belangstellenden die zich graag langs deze<br />

zingende weg inzetten voor de parochie zijn van harte welkom om te komen meedoen! We zeggen de dames veel<br />

dank voor hun trouwe dienst en vieren op zondag 14 maart met hen het 40jarig jubileum. Om 11.30 uur<br />

vieren we de H. Mis in de kerk en aansluitend is er een receptie in M.F.C. An d’r Put, waarvoor eenieder bij<br />

deze van harte is uitgenodigd! Pastoor E. Smeets<br />

Stille Omgang Amsterdam 20 – 21 maart<br />

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart zal in Amsterdam wederom de<br />

traditionele Stille Omgang worden gehouden. Deze traditie is een eigentijdse herdenking<br />

van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Het is<br />

thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit<br />

geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd.<br />

Vanuit Zuid- en Midden-Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar<br />

Amsterdam te vervoeren. Mgr. De Jong zal traditiegetrouw de pelgrims vergezellen, met<br />

hen de Stille Omgang lopen en hoofdcelebrant zijn in de Eucharistieviering die om 01.30<br />

uur in de Amsterdamse St. Nicolaaskerk, die gelegen is tegen<strong>over</strong> het Centraal Station,<br />

begint. Na de Eucharistieviering worden de pelgrims per bus naar de Lutherse Kerk aan<br />

het Spui vervoerd. Hier is gelegenheid om een kop koffie te drinken en een broodje te<br />

eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Zuid-<br />

en Midden-Limburg. Aanmelding en info H. Verhaeg 06-23115067<br />

H. Missen en Misintenties op weekdagen<br />

Omdat het steeds moeilijker wordt vervanging te vinden bij afwezigheid van de pastoor, kan het zijn dat er door de<br />

week nogal eens H. Missen vervallen. Hetzelfde kan gelden als er meerdere andere diensten op dezelfde dag zijn.<br />

Houd u daar s.v.p. rekening mee wanneer u voor Missen door de week intenties opgeeft! Dank u voor uw begrip!<br />

6


H. Doopsel<br />

Datum Kerk Bijeenkomst<br />

28 feb R’burg/A’bosch Wo. 24 feb.<br />

7 mrt Waubach Wo. 24 feb.<br />

4 april WaubachR’burg Wo. 24 feb.<br />

9 mei WaubachLdorp Wo. 5 mei<br />

23 mei R’burg/A’bosch Wo. 5 mei<br />

13 juni Waubach Wo. 5 mei<br />

20 juni Waubach Wo. 16 juni<br />

27 juni R’burg/A’bosch Wo. 16 juni<br />

11 juli Waubach Wo. 16 juni<br />

25 juli Waubach Wo. 16 juni<br />

U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden<br />

op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe<br />

worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt.<br />

Aanmelding via de pastorie( 5312378, weekdagen<br />

10.00-12.00 uur).<br />

Gedoopt<br />

17-01 Djana Brouns, Past. Huppertzstraat<br />

17-01 Jason Kloek, Spaarweiden<br />

24-01 Reinout van Amersfoort, Hovenstraat<br />

31-01 Cyliano & Eugano Cicilia,<br />

Burg. Dr. Geuljansstraat<br />

Kind van het licht, kind van d e liefde, kind van God.<br />

Op een morgen zul je langs de weg een engel<br />

ontmoeten. Hij zal je een wit steentje geven waarop<br />

een nieuwe naam gegrift, je eigen nieuwe naam, zoals<br />

hij geschreven staat in de palm van God hand…<br />

Huwelijk<br />

Op 19 maart trouwen te Eygelshoven Daniëlle Huth &<br />

Ton Loo, Pater Schaadstraat. Proficiat!<br />

Heer God, zegen deze jonge mensen, zodat hun jawoord<br />

hen gelukkig maakt, een leven lang. Mogen zij<br />

elkaar de ruimte geven om goede mensen te zijn. Geef<br />

hun in uw Geest de kracht om te groeien naar een<br />

bestaan waarin ze alles delen: vreugde en verdriet,<br />

geloof in het goede en vertrouwen in de toekomst die<br />

van U is, God…<br />

Overleden<br />

11-01 Annie Pelzer-Hendriks, Heereveld, 94 jaar<br />

16-01 Hub Linssen, Schoolstraat, 70 jaar<br />

17-01 Bernie Gielgens-Verreck, Wormdalweg, 75 jr<br />

29-01 Thei Gielen, Laura-Juliastraat, 74 jaar<br />

30-01 Jose Logister, Groenendaal, 41 jaar<br />

<strong>02</strong>-<strong>02</strong> Mia Kamps-Mulders, K. Doormanstr, 68 jaar<br />

Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je<br />

zei, wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.<br />

Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen,<br />

door mijn ziel. Onze dromen, plan voor later, tijd die in<br />

het water viel. Nu jouw naam klinkt,<br />

komt tot leven hoe jij mij hebt<br />

meegemaakt, mee geschapen,<br />

weggegeven, mijn bestaan hebt<br />

aangeraakt. Nu jouw naam klinkt,<br />

wacht ik onder onze levens eens een<br />

hand, ook al voelt nu alles zonder...<br />

God brengt ons weer in verband.<br />

In memoriam:<br />

koster Thei Gielen<br />

Twintig jaar geleden vroeg<br />

toenmalig pastoor Kenis of Thei<br />

wilde assisteren bij het<br />

uitbrengen van de H. Communie<br />

bij mensen thuis. Van huis uit zo<br />

gewend gaf hij sindsdien gelovig<br />

invulling aan zijn kosterschap te<br />

Waubach-Groenstraat. Kerk en<br />

koster konden sindsdien niet<br />

zonder elkaar. Na een kort<br />

ziekbed is hij in alle rust<br />

gestorven, voorzien van de H. Sacramenten en in een sfeer<br />

van gebed. We zeggen hem grote dank voor zijn trouwe dienst<br />

als koster, acoliet, zanger, kerkmeester en vrijwilliger op tal<br />

van gebieden. Dat de Heer die hij – onder een lange lijst van<br />

priesters en kerkbesturen - gediend heeft, hem nu in vrede<br />

opneemt… We wensen zijn familie en vele vrienden langs deze<br />

weg veel sterkte.<br />

Pastoor E. Smeets, kerkbestuur en medewerkers van de<br />

parochies te <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

E.H. Communie & Vormsel <strong>2010</strong><br />

Op woensdag 24 maart vindt om 19:45 uur een tweede<br />

ouderavond plaats voor ouders van de Communicanten.<br />

Later op diezelfde avond om 20.45 uur vindt de ouderavond<br />

plaats voor de ouders van onze vormelingen.<br />

Bijbelwinkel Ezra zal op deze avond aanwezig zijn met<br />

een stand. Via school ontvangen de betreffende ouders<br />

een uitnodiging. (Lokatie: D’r Sjtee Uul) Overigens:<br />

alle teksten en muziek op onze site!<br />

Opnieuw beginnen<br />

Het kan gebeuren in de aanloop naar het vormsel van<br />

je zoon of dochter: ze komen thuis met verhalen en<br />

vragen. Vragen die soms dieper gaan dan enkel uitleg<br />

van een verhaal. Het gaat om de vraag naar de relatie<br />

met God. Hoe moeten we God zien en wat kunnen we<br />

met Hem, wat mogen we van God verwachten? En dan<br />

blijkt dat we met lege handen staan. Zou je zelf wel<br />

eens willen weten en ervaren wat nou die vreugde en<br />

dat vertrouwen is waar in die verhalen <strong>over</strong> gesproken<br />

wordt? Zomaar uit interesse, of omdat je het misschien<br />

wel nodig hebt? Voor iedereen die het geloof zo<br />

opnieuw wil ervaren en beleven, zijn er een aantal<br />

bijeenkomsten gepland. Aan de hand van het boekje<br />

‘Opnieuw beginnen’ wordt aan iedereen persoonlijk de<br />

kans gegeven hun geloofsbeleving volwassen en bij de<br />

tijd te brengen. Op dinsdag 9 maart zal tijdens de<br />

ouderavond voor de vormelingen het doel en de<br />

werkwijze van deze bijeenkomsten (in<br />

totaal 6 bijeenkomsten) uit de doeken<br />

worden gedaan en kunnen we in <strong>over</strong>leg<br />

de best mogelijke vervolgdatums<br />

prikken.<br />

Ramen Sjef Hutschemakers te Rimburg<br />

Vorig jaar hebben we een ontwerp laten zien voor de twee ramen in de Mariakapel<br />

van de kerk te Rimburg. Inmiddels is de opdracht aan kunstenaar en glazenier de<br />

deur uitgegaan! Verschillende fondsen hebben een bijdrage toegezegd. Er rest nu<br />

nog een bedrag van € 8.000 waarvan we hopen door parochianen geholpen te<br />

worden! We hopen midden dit jaar de ramen te kunnen plaatsen…


K i r k e k l a t s c h …<br />

Een van de misdienaars heeft de smaak goed te<br />

pakken. Hij komt graag dienen, maar gaat ook<br />

graag naar de catechese en het familiekoor.<br />

Waarom? ‘Kan mij niet God genoeg zijn!’<br />

‘Mijn tolerantie reikt niet tot de hemel!’ zei iemand uit Culemborg in<br />

het journaal. Tja, lijkt me de kern van het probleem…<br />

Op een van de prinsrecepties stond er iemand achter me die toen ik<br />

net aan de beurt was nog dreigde: ‘Uur gaot toch nit te lang praeke,<br />

he?’ Ik was helemaal niet van plan iets te zeggen, maar het moest<br />

blijkbaar toch even van die man. Op de volgende prinsreceptie later<br />

op de avond heb ik niks meer gezegd. Kom je van de bühne af, krijg<br />

je te horen, al even dreigend: ‘Uur hat nit gemoeld!’ Conclusie: er<br />

leeft blijkbaar breed een wens in <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong> dat er meer,<br />

vaker en langer gepreekt moet worden. Doen we! Er zijn ergere<br />

dingen die ze je als pastoor kunnen aandoen!<br />

In Heerlen was er nogal wat gedoe <strong>over</strong> het wel of niet doorgaan van<br />

de profronde. Is misschien wat voor <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>: in winterse<br />

tijden kun je spreken van eerste categorie bergen, waar je zelfs met<br />

de auto plankgas al gauw 20 minuten <strong>over</strong> doet (een Kerkberg, maar<br />

er zijn andere nooit geveegde noch gezouten pieken en dalen).<br />

Hoe langer hoe meer zie je het woord ‘alleenstaande’ vervangen door<br />

‘alleengaande’. Volgens Van Dale eufemistisch. Maar moet een<br />

gemeente dan ook niet wat milder zijn en de betreffende afdeling<br />

omdopen tot burgerlijke ‘gang’ in plaats van ‘stand’?<br />

We zijn de Belgische televisie veel dank verschuldigd. Op de late<br />

avond kun je er goed tot rust komen met leerzame programma’s. Zo<br />

zat ik de Bijbelgroep voor de avond erna voor te bereiden en was net<br />

bezig met psalm 84: een mens heeft in dit onherbergzame leven een<br />

andere veiligheid nodig dan vier muren en een dak; de mens zoekt<br />

zijn diepste toevlucht bij God, bij het altaar, ‘het geheimenis van<br />

Gods ontferming’. Altijd door was het altaar de plaats van het<br />

kerkasiel: van wie tot het altaar zijn toevlucht nam, mocht geen haar<br />

gekrenkt worden. Laat nou net op dat moment de meiden van de<br />

Communistisch Resistance in ‘Allo! ‘Allo! op de achtergrond in Café<br />

René binnenkomen met de mededeling dat ze bij hem ‘sanctuary’<br />

zochten. Blijkt inderdaad volgens het woordenboek zowel ‘heiligdom’<br />

als ‘asiel’ of ‘onderdak’ te betekenen. Zo leer je steeds bij, met dank<br />

aan de educatieve programmering van de Belgische televisie.<br />

Liturgische diensten<br />

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur<br />

gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het<br />

Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans<br />

gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk te Waubach, of volgens afspraak met de pastoor. Op de<br />

eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks worden er ook H. Missen<br />

opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’ voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten<br />

Vrijdag 12 feb<br />

Waubach 19:00 uur Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls; Tiny Speth verj; een bijzondere intentie;<br />

Zaterdag 13 feb<br />

A’bosch 18:00 uur<br />

Zondag<br />

14 feb<br />

Volkszang t.e v. H. Bernadette pastoor Emile Ribbergh (st); fam. Walraven-Roex (st);<br />

jrdst. Theo en Trautje Seerden-Haan (st); oud. Hagenaars-van Gurp; Nico en Jos Aretz;<br />

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR<br />

Jer.17,5-8 Gezegend wie vertrouwt op God. Hij is als een boom aan het water<br />

Lc.6 De zaligsprekingen: armoe en onrecht hebben niet het laatste woord<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offeren;<br />

Rimburg 10:00 uur Greg. Joseph Wassen en fam.; Anna v. d. Wollenberg-Kaesler; Mien Kaufholz-Hanssen;<br />

Waubach<br />

Par. Dameskoor en saxofoonspel 1<br />

11:30 uur<br />

ste jrdst. Cor Rutzerveld; Mia Michorius-Plum; jrdst.<br />

Harry en Hubertina Bisschops-Herpers (st); jrdst. oud. Bisschops-Willems (st); Wijnand en<br />

Annie Haan-Dautzenberg (st); jrdst. Theo en Mia Muris-Reijnebau (st); Joseph Vaessen<br />

(st); Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. oud. Franken-Quaedflieg, dochter Mia en kleinzoon<br />

Guy (st); Jo Peelen (buurt); Hein D<strong>over</strong>en (Bew.ver. An d’r Put);<br />

Maandag 15 feb Geen avondmis!<br />

Woensdag 17 feb ASWOENSDAG-VERPLICHTE VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG 10.00 uur H. Mis Heereveld<br />

Rimburg 17:30 uur Volkszang<br />

Sint Jozefnoveen <strong>2010</strong><br />

Donderdag 11 maart 19.00 uur<br />

Gemengd Koor Don Bosco - Lauradorp<br />

Predikant: pastoor E. Smeets<br />

Vrijdag 12 maart 19.00 uur<br />

Zangvereniging Eendracht - Rimburg<br />

Predikant: Z.E.H. W. van Dijck, pastoor Born e.o.<br />

Zaterdag 13 maart 19.00 uur<br />

LMK St. Joseph – Waubach<br />

Predikant: pastoor E. Smeets<br />

Zondag 14 maart 11.30 uur<br />

Gemengd Koor St. Caecilia - Lichtenberg<br />

Predikant: pastoor E. Smeets<br />

Maandag 15 maart 19.00 uur<br />

ZV Vriendenkring St. Rochus - Groenstraat<br />

Predikant: ZEH R. Schols, pastoor Ottersum e.o.<br />

Dinsdag 16 maart 19.00 uur<br />

KF Eendracht - Waubach<br />

Predikant: Dr. L. Hendriks, Rolduc<br />

Woensdag 17 maart 19.00 uur<br />

Gemengd Koor Sint Jan - Abdissenbosch<br />

Predikant: E.H. diaken P. Lipsch, Stein e.o.<br />

Donderdag 18 maart 19.00 uur<br />

Fanfare Sint Elisabeth - Groenstraat<br />

Predikant: Z.E.H. M. Hooijschuur, pastoor Heel<br />

Vrijdag 19 maart 19.00 uur<br />

Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat<br />

Predikant: Pastoor E Smeets<br />

Dagelijks Aanbidding H. Sacrament 14 – 15 uur<br />

Rozenkrans en vespers 14.30 uur<br />

Kruisweg elke vrijdag 15.00 uur


Waubach<br />

19:00 uur<br />

Volkszang Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); bewoners en <strong>over</strong>l. bewoners<br />

flat An d’r Meswegh; Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans<br />

en wederz. oud. (st); fam. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon<br />

Zef (st); <strong>over</strong>l. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Ger Wijshijer;<br />

Vrijdag 19 feb 15.00 uur Kruisweg te Waubach<br />

Waubach 19:00 uur oud. Hubert Simons en Catharina Plum (st); Pater Pio uit dankbaarheid;<br />

Zaterdag 20 feb<br />

A’bosch 18:00 uur<br />

Zondag<br />

21 feb<br />

Volkszang jrdst. Piet Moonen (st); pastoor Joseph Peters (st); echtp. Slangen-Paulus (st);<br />

Marie-Louise Kasperski; Sonja Manusama-Lux;<br />

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD<br />

Deut.26,40-10 In zijn bewogen geschiedenis erkent het volk Gods trouw<br />

Lc.4,1-13 Jezus weerstaat de bekoring tot bezit, macht en succes<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gregoriaans Trautje Pöschkens-Kauhl (st); oud. Czerw-Dohmen en dochter Juliana Ubben-<br />

Czerw, Hub Ubben (st); Jean Kreuwels ( buurt); Bernie Gielgens-Verreck (buurt);<br />

Volkszang en vioolspel zeswd. Anni Gottschalk-Stevens; zeswd. Walter Kunstek; 1<br />

Waubach 11:30 uur<br />

e jrd.<br />

Marjon Hellebrekers-van Weert; 1 e jrd. Iet in ’t Zandt-Huijsmans; Hub in ’t Zandt; jrd. Hein<br />

Römkens (st); oud. Nievelstein-Beaujean, zoon Arnold, oud. Schuncken-Bergrath (st); oud.<br />

Geenen-Eggen, oud. Eggen-Hanssen (st); Jos Balter; Frits Scholtz; jrd. Troutje Jacobs; Paul<br />

Cremers; jrd. Johanna Simons-Janssen; Mathieu Heinen, zoon Jack, <strong>over</strong>l.fam. Heinen-<br />

Peeters; Jo & Annie Franssen-Janssen; jrd. Fons Ramakers & <strong>over</strong>l. fam; Sjors Mevissen<br />

Rimburg 14:30 uur H. Doopsel Bente Paulssen, Generaal Hodgesstraat<br />

Maandag 22 feb SINT PETRUS’ STOEL<br />

Waubach 19:00 uur Lamb. Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans & oud; jrd. Arnold Hanssen<br />

Dinsdag 23 feb H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR 10.00 uur H. Mis Heereveld<br />

Woensdag 24 feb<br />

Waubach 19:00 uur fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; Gerard Michorius; oud. Goebert-Scholle;<br />

Vrijdag 26 feb 15.00 uur Kruisweg te Waubach<br />

Waubach 19:00 uur jrdst. Mathieu Frings; Karel Reinartz (buurt); Zef Hamers verj, Mia Hamers-Dortants;<br />

Zaterdag 27 feb<br />

A’bosch 18:00 uur<br />

Gemengd Koor St. Jan Hans Weelen (bew. flat V. Doesburglaan); Anna Claessen-Sep (st)<br />

Ger Wijshijer; leden en <strong>over</strong>l. leden Vrouwenvereniging A’bosch b.g.v. 50-jarig jubileum<br />

Zondag<br />

28 feb<br />

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD<br />

Gen.15 Abraham krijgt in z’n twijfel antwoord: God reikt hem het Verbond aan<br />

Lc.9, 28b-36 De gedaanteverandering: Jezus vervult Wet en Profeten<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Volkszang fam. Peusens-L’Ortye (st); jrdst. Erich Wermelskirchen; oud. Albert en Net<br />

Diederen-Ramaekers;<br />

Waubach 11:30 uur<br />

Par. Dameskoor zeswekendienst Annie Marcic-Jacobs; Jan Evertsen (st); Zef Meijs verj.<br />

(st); Marianne Lutgens; jrdst. oud. Reumkens-Dortants (st);<br />

Rimburg 14:30 uur H. Doopsel Merle de Wijs, Wormdalweg<br />

A’bosch 15:30 uur H. Doopsel Daylen Creemers, Bernadettelaan<br />

Maandag 1 mrt<br />

Waubach 19:00 uur<br />

Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny<br />

Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); oud. Balter-Kok, zoon Jos; jrdst. Hubert Huntjens<br />

en Mia Huntjens-Simons; een bijzondere intentie;<br />

Dinsdag 2 mrt 10.00 uur H. Mis Heereveld<br />

Woensdag 3 mrt Geen avondmis!<br />

Vrijdag 5 mrt 15.00 uur Kruisweg te Waubach<br />

Waubach 14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers<br />

Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); oud. Dèfesche-Rinkens<br />

Waubach 19:00 uur dochter Bertine (st); fam. Dom. Wijnen-Mosmuller (st); Joep Franken; <strong>over</strong>l. fam. Reinartz<br />

en fam. Senden;<br />

Zaterdag 6 mrt<br />

A’bosch 18:00 uur Gemengd Koor Don Bosco Zef Vaessen (st); fam. Paulus Romkens (st);<br />

Zondag<br />

7 mrt<br />

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD<br />

Ex.3 God wil z’n volk bevrijden: Hij zendt Mozes naar Farao<br />

Lc.13,1-9 Jezus’ oproep tot bekering. God geeft nieuwe kansen<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Gregoriaans zeswekendienst Bernie Gielgens-Verreck; Leonard en Maria Catharina<br />

Rimburg 10:00 uur Hanssen-Beckers (st); Alphons Kallen (st); Hub en Wim Hanssen, ouders Palmen-Smeets;<br />

Jean Kreuwels; Mathilde Zitzen-Heijnen;<br />

9


Waubach 11:30 uur<br />

Young Singers zeswekend. Hub Linssen; Maria Linssen-Bosch; 1 e jrd. Gerda Borghans-<br />

Voraschen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en oud. (st); Frits Scholtz; jrd. Isabel Wilbers; jrd.<br />

Rein Gossen verj. (st); jrd. Leny Scheeren-Janssen (st); jrd. Netje Weijgerse-Janssen (st);<br />

jrd. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath (st); ouders Speck-Herbergs en <strong>over</strong>l. fam.;<br />

Waubach 14:30 uur H. Doopsel Angel Verdonkschot, Kantstraat<br />

Maandag 8 mrt H. JOHANNES DE DEO, KLOOSTERLING Geen avondmis!<br />

Dinsdag 9 mrt H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE 10.00 uur H. Mis Heereveld<br />

Woensdag 10 mrt<br />

Waubach 19:00 uur<br />

Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders(st);<br />

Marianne Lutgens vw. kennissen;<br />

Donderdag 11 maart OPENING ST. JOZEFNOVEEN<br />

Waubach 19:00 uur Gemengd Koor Don Bosco Lauradorp oud. Plum-Pauly (st); Ger Wijshijer;<br />

Vrijdag 12 mrt 15.00 uur Kruisweg te Waubach<br />

Waubach 19:00 uur Zangvereniging Eendracht Rimburg bewoners en <strong>over</strong>l. bewoners flat An d’r Meswegh;<br />

Zaterdag 13 mrt<br />

Waubach 19:00 uur<br />

Zondag<br />

14 mrt<br />

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph zeswekendienst Thei Gielen; zeswekendienst Mia<br />

Kamps-Mulders; Jo Vijgen en wederz. ouders (st); Hub en Maria Linssen-Bosch;<br />

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD<br />

Joz.5 Het eerste paasfeest van het volk in het Beloofde Land<br />

Lc.15 Het verhaal van de verloren zoon, of beter: de barmhartige Vader<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Greg. jrd. ouders Eydems-Timmermans (st); Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-<br />

Hanssen (st); Anna v.d. Wollenberg-Kaesler; om Gods zegen <strong>over</strong> pelgrimstocht Santiago;<br />

St. Ceciliakoor Lichtenberg bgv 40-jarig Jubileum Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat<br />

1<br />

Waubach 11:30 uur<br />

e jrdst. José Ringens-Kouchen,Winand Ringens; jrd. Lei Dörenberg; Mia-Michorius-Plum;<br />

Marga Kölgens-Quaedvlieg; Paul Cremers; jrd. Theresia en Johan Jozef Hinskens-Latour<br />

(st); Maria en Jozef Dautzenberg-Römkens (st); Hein Schmitz verj; jrd. Johan Franken,<br />

Trautje Franken-Vossen (st); Hein D<strong>over</strong>en (Bew.ver. An d’r Put); Jo Peelen (buurt); Trudi<br />

v.d. Heuvel (echtgenote van Gerard Wijntjes); leden en <strong>over</strong>l. leden Par. Dameskoor<br />

Maandag 15 mrt<br />

ZV Vr.kring St. Rochus Lamb. Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans<br />

en oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); jrd. Johan<br />

en Triena Meulenberg-Gillissen, Joseph Rothkrantz, Thea en oud.; Cor Rutzerveld (st)<br />

Dinsdag 16 mrt 10.00 uur H. Mis Heereveld<br />

Waubach 19:00 uur Kon. Fanfare Eendracht Waubach oud. Paul Gerards-Daemen (st);<br />

Woensdag 17 mrt H. GERTRUDIS-MIRAKEL VAN HET HEILIG SACRAMENT TE AMSTERDAM<br />

Waubach 19:00 uur<br />

GK St. Jan Sjef en Tinie Haan-Lutgens en oud; oud. Boijmans-Simons en oud.; oud. Plum-<br />

Heinen, dochter Mia (st); jrd. Maria Loijen; Philomena van Roodselaar verj.; Leo Scholle;<br />

Donderdag 18 maart H. CYRILLUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR<br />

Waubach 19:00 uur Fanfare St. Elisabeth Groenstraat oud. Ringens-Paulus (st);<br />

Vrijdag 19 mrt HOOGFEEST H. JOZEF SLUITING ST. JOZEFNOVEEN 15.00 uur Kruisweg te Waubach<br />

Waubach<br />

19:00 uur<br />

P. Dameskoor oud. Wiel en Fien Evertz-Simons; oud. Juup en Fien Offermans-Meijs (st)<br />

jrd. Mathias Jozef Gerards en Catharina Vreuls, Elisabeth Römkens (st); echtp. Claessens-<br />

Logister (st); André Römkens (st); Jo Meessen (naamfeest) (st); Jo en Annie Franssen-<br />

Janssen; jrd. Hein Jacobs (st); Joep Franken (naamfeest); jrd. Rodney Odekerken; Jo<br />

Tilmans (buurt); oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert;<br />

Zaterdag 20 mrt<br />

A’bosch 18:00 uur<br />

Y. Singers Hans Weelen (bew. flat v. Doesburgln);jrd. Lei & Mia Velraeds-Dohmen en fam;<br />

jrd.fam. Benders-Hanssen (st); Sonja Manusama-Lux; Maria Loyen; Trautje Speck; Peter<br />

Lenzen; Jos en Nico Aretz; fam. Schillings; jrd.oud.Olzheim-Blom; jrd.oud.Martens-Cremers<br />

Zondag 21 mrt VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans wederz. oud. VanderBroeck-Peters (st); oud. Plum-Pauly (st);<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gregoriaans Joseph Wassen verj.; Maria Benau-Hahnen (st); echtp. Haan-Habets, Hub en<br />

Harrie (st); Jean Kreuwels (buurt); Trautje Logister-Ritzerveld; oud. Hanssen-Kremer;<br />

Accordeonvrienden 95 Schutterijmis zesw.dienst Jose Logister; Frits Scholtz; Nicolaas en<br />

Waubach 11:30 uur<br />

Victorine Swelsen-Horstermans; Jos Balter; fam. Frits Schormans-Hendrix (st); jrdst. oud.<br />

Geenen-Eggen (st); jrdst. Sjeng en Fientje Heidendael-Benau, zoon Mathias (st); Walter<br />

Kunstek; Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); oud. Kölgens-Hanssen en zoon Johan<br />

Het volgend ^|Ü~xuÄxw}x verschijnt op 19 maart en wel voor de periode tot 16 april. Misintenties s.v.p.<br />

inleveren tot uiterlijk donderdag 11 maart. liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie<br />

(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!