Instellen regionale programmaraad. - Gemeente Drimmelen - 3 juli ...

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Instellen regionale programmaraad. - Gemeente Drimmelen - 3 juli ...

Aan de Raad

Raadsvergadering Made, 6 december 2002

12 december 2002

Agendapunt 9

Onderwerp Regionale Programmaraad

Voorstel 1. Instellen van een Regionale Programmaraad.

2. Vaststellen van het “Reglement Regionale Programmaraad”

3. Benoeming van twee leden voor de regionale programmaraad.

4. Vaststellen van de presentiegelden voor leden van de

programmaraad en een reiskostenvergoedin

Financiële gevolgen De geraamde verplichte uitgave ad € 2.500,-- voor 2003 ten laste

brengen van de post onvoorzien

Toelichting

Inleiding:

Op 5 juli 1997 is in Staatsblad nr. 336 de Wet tot wijziging van

bepalingen van de Mediawet, de Wet op de

telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet

1935 gepubliceerd.

De wijzigingen houden verband met de liberalisering van de

mediawetgeving.

De wet bevat een aantal aanpassingen op het terrein van de

kabeltelevisie en kabelradio.

De belangrijkste wijzigingen voor de gemeenten zijn:

- introductie van een wettelijk basispakket;

- invoering van een programmaraad voor de kabel;

- regeling met betrekking tot de tariefstelling.

De wijzigingen zijn per 1 september 1997 in werking getreden.

Programmaraad:

In artikel 82k van de nieuwe Mediawet is bepaald, dat in gemeenten

waar een kabelnet aanwezig is, de gemeenteraad een

programmaraad instelt.

Indien sprake is van gekoppelde kabelnetten, die feitelijk als één

kabelnet functioneren, moet de programmaraad worden benoemd

door de desbetreffende gemeenten.


Voor wat de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-

Leur, Geertruidenberg en Oosterhout betreft is er sprake van een

gekoppeld kabelnet.

De programmaraad moet bestaan uit deskundigen en tevens

representatief zijn voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele,

godsdienstige en geestelijke stromingen, die in de gemeente

voorkomen. Gemeenteraadsleden mogen geen lid zijn van de

programmaraad.

De programmaraad heeft als taak het adviseren van de beheerder

van het kabelnet (in principe degene die daadwerkelijk het

programma-aanbod en het tarief vaststelt) over de samenstelling van

het wettelijk basispakket.

Van het advies kan alleen om zwaarwichtige redenen worden

afgeweken door de beheerder van het kabelnet.

De kosten van de programmaraad moeten in beginsel door

gemeenten gedragen worden. Tegen een eventuele gezamenlijke

financiering, door de gemeente en door de exploitant, of een

volledige financiering door de exploitant, verzet de wet zich overigens

niet.

Regionale Programmaraad:

Door het Commissariaat voor de Media is aan de gemeente Breda

verzocht het voortouw te nemen inzake de instelling van een

regionale programmaraad voor eerdergenoemde zes gemeenten.

Inzake de samenstelling van de regionale programmaraad is ervoor

gekozen elke gemeente twee leden te laten benoemen. Bij het

selecteren van leden is getracht een zo breed mogelijke

vertegenwoordiging van de samenleving te realiseren. Iedere

gemeenteraad is verantwoordelijk voor de benoeming van twee

leden. Bij vertrek van één van de leden draagt de betreffende

gemeente zorg voor vervanging.

Het is niet uitgesloten dat in de eerst-aantredende regionale

programmaraad niet volledig zal zijn voldaan aan de meest gewenste

samenstelling. De verwachting is echter gerechtvaardigd dat in de

loop der tijd het gewenste doel wel bereikt kan worden door dat bij

vacatures de regionale programmaraad kan aangeven aan wie vanuit

welke geleding behoefte bestaat.

De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de

mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor dezelfde

periode.

Voor de gemeente Drimmelen heeft een persoon zich bereid

verklaard zitting te nemen in de regionale programmaraad.

Naar een tweede kandidaat wordt nog gezocht.

2


Ons college wil eerst een voorstel tot benoeming aan uw raad doen

indien hiervoor ten minste twee kandidaten gevonden zijn die namens

de gemeente Drimmelen voldoende representatief zijn om zitting te

nemen.

Door de overige gemeenten zijn reeds kandidaten aangezocht vanuit

de sectoren cultuur, minderheden, senioren, verpleging, onderwijs en

consumentenplatform.

Het streven is erop gericht de regionale programmaraad per 1 januari

2003 operatief te laten zijn.

Financiën:

Het is gewenst in alle aangesloten gemeenten eenzelfde financiële

regeling te doen gelden. Toepassing is gegeven aan de bestaande

regeling in de gemeente Breda met betrekking tot presentiegelden

voor leden van adviescommissies.

De presentiegelden voor de leden van de programmaraad bedragen

€ 80,-- per dagdeel. Reiskosten worden vergoed op basis van

openbaar vervoer tweede klasse. Aangezien alle gemeenten een

afvaardiging van twee personen bieden, worden de presentiegelden

evenredig over de zes deelnemende gemeenten verdeeld. Dit geldt

ook voor de eventuele overige kosten, w.o. secretariaatskosten e.d.

Uitgaande van maximaal 6 vergaderingen per jaar worden de totale

kosten per gemeente geraamd op € 2.500,–.

Deze verplichte uitgave zal in de voorjaarsnota 2003 worden

verwerkt.

Communicatie:

Het is de bedoeling een persbericht te doen uitgaan over de instelling

van de regionale programmaraad. De secretaris van de

programmaraad zal in overeenstemming met het reglement

regelmatig via de locale en/of regionale media communiceren.

De commissie Algemeen Bestuur en Middelen heeft in zijn

vergadering van 28 november 2002 een advies uitgebracht.

Het verslag van de commissievergadering en de overige op het

voorstel betrekking hebbende stukken liggen voor u op de

gebruikelijke wijze ter inzage.

burgemeester en wethouders van Drimmelen

mr. C.M.G.H. Wortel J. Elzinga

secretaris burgemeester

3


Bijlagen raadsbesluit

Ter inzage commissievoorstel

Reglement Regionale Programmaraad

Ambtelijke coördinatie

Afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden

Behandeld door A. Braat

Portefeuillehouder J. Elzinga

4


De raad van de gemeente Drimmelen;

overwegende en gelet op het bepaalde in artikel 82k van de Mediawet, waarin onder

andere is bepaald:

− dat indien een aantal omroepnetwerken gekoppeld is en daardoor feitelijk als één

omroepnetwerk functioneert, wordt met betrekking tot die gekoppelde

omroepnetwerken één programmaraad ingesteld door de onderscheidene

gemeenteraden gezamenlijk;

− dat in de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg

en Oosterhout sprake is van gekoppelde omroepnetwerken;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2002

Besluit:

1. Met genoemde gemeenten ingaande 1 januari 2003 een Regionale Programmaraad in

te stellen;

2. Bijgaand “Reglement Regionale Programmaraad” vast te stellen;

3. Voor de gemeente Drimmelen twee leden te benoemen als lid van de Regionale

Programmaraad;

4. Aan de leden van de programmaraad een presentiegeld en een reiskosten-vergoeding

toe te kennen conform de regeling van de gemeente Breda met betrekking tot

presentiegelden voor leden van adviescommissies.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van

12 december 2002.

Met vriendelijke groet,

de raad voornoemd,

mr. C.M.G.H. Wortel J. Elzinga

secretaris voorzitter

More magazines by this user
Similar magazines