Glimmer'lei april 2009 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei april 2009 - Glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

27e jaargang – nummer 4 – april 2009

Janny Vonk in een “Ja maar-vrije” school

“Het oog van de meester maakt de paarden vet”

Door Inge Bakker

Haar ouders keken vreemd op toen ze vertelde dat ze

kleu-terjuf wilde worden. Als jongste van vier kinderen

in een middenstandsgezin lag dat niet voor de hand.

Maar tijdens haar kleutertijd wist ze het: ze wilde worden

als haar juf, juf van der Schouw. Deze juf zorgde dat je

elke dag voelde dat je als klas bij elkaar hoorde en dat

was fijn. Toen ze later op de middelbare school haar

vervolgopleiding moest kiezen, kwam dat gevoel terug.

Ze vond in het onderwijs haar passie en dat is altijd

gebleven. Het gesprek met deze ervaren en gedreven

directeur voelt als “buurten” maar gaat een stuk dieper.

Ik maak kennis met Janny Vonk (50 jr.), sinds zomer

2007 directeur van de openbare basisschool de Meent

in Glimmen en de Rieshoek in Noordlaren. Het blijkt een

kennismaking met een oud gediende, die jaren geleden

haar loopbaan startte in onze gemeente.

Als ik de school binnenloop, valt mijn oog direct op

een nieuwe balie. Even waan ik me niet in een school

maar Janny is er al en begroet me. Het ziet er fris en

aantrekkelijk uit en het ruikt er nieuw.

pagina Glimmer’lei

Dat maakt dat ik zó

nieuwsgierig ben dat we

direct een rondleiding

doen. Het lentegroen

lokt mij aan alle kanten

om verder te kijken.

Want achter de balie is

de kamer van Janny en

van daaruit loop je door

naar de lerarenkamer.

Aansluitend maken we

een rondje door de hele school. En alles ziet er even fris

uit. De hele school is gepimpt, daarover later meer. Eerst

terug naar Janny zelf.

Van juf naar directeur

Ze was duidelijk in de keuze voor een vervolgopleiding:

de Klos (kleuterleidstersopleidings school) in Groningen.

Tijdens deze opleiding liep ze stage op de kleuterschool

in Noordlaren. Daar leerde ze wat onderwijs werkelijk is:

theorie kennen maar vooral oog hebben voor de kinderen

in je klas; wat dóen die kinderen, wáár zijn ze mee bezig?

Met het diploma op zak ging ze aan de slag als juf op

kleuterschool het Eibernest, in het centrum van Haren.

Inmiddels staat op deze plek de huidige bibliotheek. In

het Eibernest draaide ze een gemengde groep. Het was

het begin van de jaren ’80 en dat was een roerige tijd. Ook

in Haren speelde de integratie van de kleuterscholen en

de lagere scholen tot de basisscholen die we vandaag de

dag kennen. Die integratie gold ook voor het Eibernest,

die opging in de Brinkschool. Dat was voor haar het

moment om rond te kijken naar een andere baan omdat

ze ambities had voor schoolleiding. Dat bracht haar naar

Zutphen waar ze hoofdleidster werd van een 4 klassige

kleuterschool. Echter, de liefde bracht haar 3 jaar later

weer terug naar het noorden. Met haar ervaring kon ze

aan de slag als directeur op de nieuwe Jenaplanschool.

Die stond toen aan de Kroonkampweg. Samen met haar

man ging Janny in Roden wonen. In de jaren die volgden

kregen ze samen drie kinderen: Jesper, Nina en Lykke. Ze

verruilde haar baan als directeur voor die van parttime juf

op een jenaplanschool in Midwolde. Het opvoeden

en verzorgen was op deze manier goed te combineren

met het werk als juf. Ruim zestien jaar lang draaide


Drukwerk

waaronder ook

vierkleuren drukwerk

ze hier een groep, eerst

kleuters en later groep 3-4-

5. De eigen kinderen gingen

overigens naar de gewone

dorpsschool. Hierover is

Janny duidelijk: “Net als alle

andere scholen heeft ook

deze school zijn goede en

minder goede kanten. De

kinderen hebben er prima

onderwijs gehad en het was

lekker dichtbij.“

Passie

In 2001 mocht ze mee op een studiereis naar Engeland en

Schotland, met Jenaplandirecteuren. De directeur van de

Jenaplanschool waar zij werkte, had vliegangst en wilde

daarom niet mee. Tijdens deze reis hoorde ze hoe scholen

en inspecties samenwerken aan de verbetering van de

kwaliteit van het onderwijs. Juist die samenwerking,

ieder vanuit de eigen rol, werkt stimulerend en houdt de

scholen scherp. Wat ze daar allemaal hoorde en zag,

deed haar liefde voor het leiden van een school weer

oplaaien. Vrij snel daarna kreeg ze die kans en werd ze

directeur op diezelfde Jenaplanschool in Midwolde. Dat

bleef ze overigens combineren met het voor de groep

staan. De school was namelijk niet groot genoeg voor een

volledige directeursfunctie. In 2004 kwam ze echter met

een hernia tot stilstand en dat zette haar voor de vraag:

wat wil ik eigenlijk? Janny: “Kerntaak van een school

is en blijft dat kinderen goed leren lezen, schrijven en

rekenen. Daarmee kunnen ze dan ook goed verder leren

na het basisonderwijs. En naast die kerntaak moet je

oog hebben voor kinderen, dat ze gestimuleerd worden

hun talenten te ontwikkelen.” Het werd Janny duidelijk

dat ze zich volledig wilde richten op het werken aan

een visie op “onderwijs, school-zijn en leren”. En dat

hoefde ook niet per se een Jenaplanschool te zijn. Toen

ze ging rondkijken zocht de gemeente Haren net op dat

moment een meerscholige directeur voor de Meent en

de Rieshoek. Dat het om een reguliere openbare school

ging, vond ze geen enkel punt. Janny: “Het is van belang

dat er onderwijs is voor iedereen. Daarbij is het van groot

belang dat je als school kunt boeien en binden, zowel de

kinderen als de leerkrachten.”

Schatten van de Meent

Bij haar start In Glimmen en Noordlaren kreeg ze van het

schoolbestuur de opdracht mee om een visie voor de lange

termijn te ontwikkelen. Janny ging er voortvarend mee aan

de slag. In haar opvatting zijn er in het onderwijs altijd

ontwikkelingen. Het is de kunst om inventief en innovatief

op deze ontwikkelingen in te spelen, vanuit een cultuur

MultiCopy en Zodiak Grafisch Bedrijf

voor het verzorgen van al uw drukwerk:

Printwerk

ook voor al uw

kleurenprintwerk

Verder verzorgen wij ook het opmaken van:

periodieken,visitekaartjes, mailings,

huisstijl, etc. etc.

Sinds 3 november 2008

in samenwerking met:

E-mail: info@zodiak.nl E-mail: multicopy@rengerspark.multicopy.nl

Gebroeders Wrightlaan 2 - 9615 TN Kolham

Postbus 307 - 9600 AH Hoogezand

Telefoon: 0598 - 39 42 42 - Telefax: 0598 - 39 30 34

Colofon

pagina 2 Glimmer’lei

van geborgenheid. Door haar voortvarendheid kwam die

geborgenheid in de knel en volgde een lastige tijd. Ouders

en leerkrachten moesten wennen aan de nieuwe wind

en aan wisselingen in het team. Om de geborgenheid

weer terug te krijgen, werd de aandacht gericht op ‘de

schatten van de Meent`. Dat zijn al die dingen waar juist

de Meent als school goed in is. Communicatie bleek van

zeer groot belang. Het team van De Meent heeft verwoord

waar de school volgens hen over tien jaar staat en heeft

de school tot een ‘Ja maar-vrije school’ verklaard. “We

hebben energie nodig om innovaties verantwoord vorm

te geven en wie reageert met “ja maar..”, zegt eigenlijk

nee. Maar als je nee bedoelt, zeg dát dan. Dat is helder

en dan kunnen we naar alternatieven zoeken waar wel

draagkracht voor is”. Terwijl er hard gewerkt werd aan

herstel van geborgenheid, ging Janny aan de slag met

een inventarisatie. Een nieuwe visie had de indruk gewekt

dat álles anders moest. In de inventarisatie zette Janny

alle inspecties, jaarverslagen, beleidsplannen die er al

lagen, op een rijtje. Dat was een indrukwekkend geheel

maar leidde ook tot de vraag: en wat willen wij daar mee,

wat willen we nu écht? Janny zegt hierover: “Voor mij is

bewezen: het oog van de meester maakt de paarden vet.

Natuurlijk moeten leerkrachten lesgeven, beoordelen,

nakijken en handelingsplannen maken. Maar bovenal

moeten ze oog hebben voor ieder kind in hun klas. Niet

alleen kijken naar de prestaties maar ook hoe het zich

beweegt in de klas, hoe het iets vertelt en hoe het er bij

zit. Dát is zo ontzettend belangrijk! Eén van de schatten

van de Meent is dat het kinderen opleidt die veelal met

mooie Cito-scores afzwaaien. Die schat moeten we zeker

behouden! En vervolgens kijken of we kunnen en durven

differentiëren, kinderen mogen ook leren om anders te

zijn. Daarbij passen we de moderne ontwikkelingen toe.

Nieuw is bijvoorbeeld dat computers nu in de klas staan

en vanaf ´s ochtends al gebruikt worden door de kinderen.

Daarmee wordt het een vertrouwd middel dat kinderen

leren gebruiken bij hun ontwikkeling.“

Binding

Kinderen en leerkrachten hebben belang bij een veilige

leeromgeving. Dan kan kennis worden overgedragen en

kunnen kinderen ook

goed opnemen. Een

veilige leeromgeving

ontstaat door binding

en geborgenheid. In

de ogen van Janny

is dat voor een goed

draaiende school van

levensbelang. Die

gezamenlijkheid, die

binding met ouders

Glimmer’lei is als uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

een onafhankelijke dorpskrant. De krant verschijnt met uitzondering

van juli en augustus iedere maand.

Postadres: Markeweg 17a, 9756 BZ Glimmen

Advertenties en Rijksstraatweg 32, 9756 AG Glimmen

administratie: Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail: glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging: Tom Ploeger en Monica Nienhuis

Redactie: Inge Bakker, Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg, Kirsten Pebesma

en Gert Nienhuis

Fotograaf: Willem Bakker

Aanleveren kopij: bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór 5 mei. Verspreidingsweek: 2 .

Glimmer‘lei downloaden: www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl

Voor contact mét of info over Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen met Herman Bakker, tel: (050) 406 666.


en kinderen miste ze toen ze aantrad als directeur.

Samen met haar team wist ze een vorm te vinden voor

een gezamenlijk moment. Dat zijn de weekopeningen op

de maandagochtend. Kinderen, leerkrachten en ouders

komen bij elkaar in het speellokaal waar ze samen de

week beginnen. In een half uurtje is er aandacht voor

bijzonderheden van het weekend, voor de jarigen en vertelt

één groep waar ze mee bezig zijn en wat er de komende

week op het programma staat. Binding krijgt verder vorm

door de Vrijdagbrieven en de fotootjes -op de balie- van de

nieuwe kinderen die op school zullen komen. En natuurlijk

de deuren tussen de klassen. Bij de verbouw zijn die

deuren weer opengemaakt. Die deuren staan regelmatig

open waardoor kinderen makkelijker een kijkje nemen in

hun oude of toekomstige klas. Dat daagt kinderen uit en

maakt dat ze ook betrokken zijn bij wat er in die andere

groep gebeurt. En wat bijdraagt aan de binding tussen de

leerkrachten is de gezellige docentenkamer. Daar brandt ´s

middags de verwarming, staan computers met internet en

kunnen de leerkrachten werkjes nakijken, nieuws delen of

tips aan elkaar vragen hoe dit jaar met Pasen om te gaan.

Voor sommigen was het wel even wennen maar het is vooral

gezellig en inspirerend.

De nieuwe lerarenkamer draagt zeker bij aan een huiselijke

en werkzame sfeer.

Heropening op 6 mei

Nu de binding weer terug is, gaat de aandacht naar de

actuele onderwerpen. In ieder geval is de verbouwing

van de school zeer actueel. De school is aangepast aan

de moderne eisen van de tijd en er is groot onderhoud

uitgevoerd. Dat betekende een heel drukke periode, vanaf

de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie. En ondertussen

kregen de kinderen gewoon les! Van binnen is alles bijna

klaar. De nieuwe balie noemde ik al. Die werd qua ruimte

afgesnoept van het speellokaal. Als je schuin achter deze

balie doorloopt, kom je in de kamer van Janny en Gerda,

de adjunct-directeur. Deze kamer is gebouwd op een stukje

schoolplein waar voorheen het trapmuurtje was. Vanuit

hun kamer loop je verder naar de docentenkamer en kom

je vervolgens weer uit op de gang. In alle klaslokalen zie ik

frisse kleuren en prachtig nieuw meubilair. De tafeltjes zijn

licht van kleur en de stoelen hebben een actieve zit. Dat

betekent dat kinderen op deze stoelen kunnen wiebelen

en niet meer hoeven te wippen. Uit onderzoek is gebleken

dat het een natuurlijke beweging is dat kinderen regelmatig

even het bovenlichaam strekken. Op deze stoelen kan dat.

En de tafel van de meesters en juffen is helemaal hip: die

heeft wieltjes en is in hoogte verstelbaar. Als je iets niet

snapt kan de meester of juf naar je toe komen rollen met het

bureau en bij jouw tafeltje iets uitleggen. Op die verrijdbare

instructietafel ligt meestal een draadloos toetsenbord. Met

dat bord kan het active board bediend worden, een wit

schoolbord waar je via de computer op kunt schrijven. Als

Probeer zelf maar eens...

ARION premium hondenvoer, de nummer 1 van België en Spanje,

béter getest dan Hill`s en Eukanuba, maar véél voordeliger...

Vergelijk zelf maar: Eukanuba Hill`s Proplan ARION

Adult medium 15 kg.: € 59,95 € 64,95 € 61.50 € 44,95

Lam en Rijst 15 kg: € 63.95 € 74.95 € 67.50 € 47.95

Het prijsverschil is groot, de kwaliteit minimaal hetzelfde,

dus waarom zou u het niet proberen? Nu 1,5 kilo probeerverpakking

voor € 1,99, en vervolgens € 5,- korting op een 15 kilo verpakking!

Verkrijgbaar bij uw dorpswinkel…

Rijksstraatweg 32 - 9756 AG GLIMMEN

tel: 050-4061490 - E-mail: fenf@gmx.net

(Tevens TNT-Postkantoor)

pagina 3 Glimmer’lei

het nodig is, kan de

hele klas meekijken.

Dit alles bij elkaar

zorgt voor een

moderne uitstraling.

Vergeleken met de

mooie binnenkant

ligt het schoolplein

er wat triestig bij.

Die staat voor de

komende weken op

het programma en is gegarandeerd klaar voor de feestelijke

heropening op zaterdag 16 mei. Daarvoor worden leerlingen,

leerkrachten, ouders, oud-leerlingen en de buurtbewoners

uitgenodigd. Het wordt een groots festijn met een dienstenveiling

dat als thema heeft `School bouwt een school`.

De opbrengsten gaan o.a. naar een school in Kenia waar

de Meent contacten mee gaat opbouwen.

Samen

“Of CBS de Marke nog in beeld is”, vraag ik als laatste. Ik

heb in gedachten de ontwikkelingen rond Glimmend Hart.

Janny antwoordt: “Er wordt goed en prettig samengewerkt

met de Marke. Het gaat dan meer om fysieke dingen, zoals

de Elfstedentocht. Die was hartstikke leuk! En we zoeken

elkaar op bij bijzondere leerlijnen, zoals bij Cultureel Erfgoed.

Dan is het als kleine school bijna niet te betalen en kun je

gezamenlijk toch leuke dingen doen. En verder blijven het

twee scholen waarbij we werken vanuit het principe, ‘samen

waar dat kan’. En voor de rest hebben we als OBS de Meent

en de Rieshoek net te maken met een nieuw schoolbestuur,

Stichting Baasis. Daardoor hebben we onze handen ook vol

aan allerlei andere vormen van samenwerking.”

Breiles

Mijn allerlaatste vraag gaat over de eigen lagere schooltijd

van Janny. “Wat ik heel onplezierig vond was de handwerkles.

We zaten toen al in een hogere klas en kregen handwerkles

van een juf uit een lagere klas. Dat vonden we in die tijd niet

leuk. En dan zaten we in rijtjes en moesten we breien, met

katoen en we mochten niet kletsen. Dat was helemáál niet

leuk!” Gelukkig heeft Janny ook een leuke herinnering.

“Toen ik in klas 5 zat (nu groep 7), kregen we een nieuwe

hoofdmeester. Hij voerde de musical in voor de oudste

groep en dat vond ik echt helemaal geweldig! Ik zat in de

vijfde klas en mijn broer in de zesde. Zo leerde ik alle liedjes.

En die ken ik nog steeds!” Helaas deden ze om het jaar een

musical waardoor een eigen musical aan haar neus voorbij

ging. Gelukkig is dat nu niet meer zo en krijgen alle kinderen

in groep 8 hun eigen musical!

Janny noteert mijn adres voor een uitnodiging voor de

opening (zie ook elders in deze Glimmer`lei) en dan neem ik

afscheid. Ik wens Janny, alle kinderen en leerkrachten heel

veel plezier in deze prachtig verbouwde school.

SMID

G L I M M E N

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72


Bromtoon….het vervolg

Nog nooit kwamen er zoveel reacties binnen op een artikel als

die over de bromtoon uit ons maartnummer. Onmiddellijk na

het verschijnen per mail, telefoon, mondeling ed. Mensen die

het al jaren hoorden maar hun mond erover hielden en mensen

die dachten dat het een 1 aprilgrap was (nee dus, dat was die

andere…). Haren, dé Krant had het opgepikt, vervolgens ook het

Dagblad van het Noorden en daardoor volgden er natuurlijk nog

meer reacties.

We zijn bang dat de algemene conclusie tot nu toe is dat het van

álles kan zijn, en dat het waarschijnlijk nooit wordt opgehelderd.

Veel mensen dachten aan hun cv-ketel, totdat ze het lazen of het

buiten ook hoorden. Iemand omschreef het als “een grote (stoom)

boot die toetert in de verte”,,,

Iedereen heeft wel een suggestie wat het kan zijn, maar niets wijst

overtuigend op één ding. Stralingsdeskundigen willen het wel

uitzoeken (tegen betaling uiteraard), er zijn diverse websites over

dit onderwerp (o.a. www.nsg.nl en www.meldpuntgezondheiden

milieu.nl), nu zelfs een hyves pagina (zie hieronder), mensen uit

Haren en Eelde horen het ook, één dorpsgenoot hoorde het zelfs

op vakantie in Frankrijk en suggereert dat het een soort reflectie

vanuit de aarde is van het geluid van industrie en verkeer overdag.

Iemand anders denkt dat het de pompen (generatoren) van het

waterleidingbedrijf zijn, iemand verdenkt de grote ventilatoren

van boeren (grasdrogerijen of stallen) omdat het een lage toon

is die kilometers ver draagt en waarvan de richting nauwelijks

te bepalen is. En natuurlijk werd de GSM mast bij het spoor als

oorzaak aangewezen. Tja, wie zal het zeggen…

Hieronder een bloemlezing uit de overige reacties:

– Kan jullie niet verder helpen, maar wordt ook door mij regelmatig

gehoord, vooral in de avond en ook ‘s nachts. Het geluid houdt

slechts enkele seconden aan en is inderdaad soms meerdere

keren te horen met tussenpozen. Ik dacht dat het misschien een

resonantie was vanuit de verwarmingsketel totdat ik het ook buiten

hoorde. Vreemd, ben zeer benieuwd naar de verklaring!

– Is de mogelijkheid dat het geluid wordt veroorzaakt door

een (grond)waterpompstation of de riolering al onderzocht?

– Het volgende berichtje vond ik op internet na gezocht te hebben

op “de Hum”:

De hum is een irritant geluid, dat nog het meest doet denken aan

een dieselmotor in de verte. Soms is dat geluid hard, soms zacht

en soms haalt het je uit je slaap. Tenminste, als je pech hebt. Want

niet iedereen heeft last van de hum. Maar een paar mensen kunnen

de hum horen. De hum is er voor de één wel, en voor de ander

niet. En ook voor de ´horenden´ verschilt de hum. Voor sommigen

is het een constant lawaai, voor anderen is het een zachte

brom, die zo nu en dan te horen is. Met een gewone microfoon

is het geluid niet op te nemen. Alleen speciale microfoons

slagen daar in. De hum humt op een frequentie van 56 hertz.

Niemand weet wat de hum is of waar hij vandaan komt. Er zijn

verklaringen, zoals fabrieken, energiecentrales, trillingen in de

aarde; maar die zijn verre van afdoende. Al die geluiden zijn namelijk

met gewone microfoons waar te nemen. En de hum dus niet.

Mijn aanvulling hierop:

Ik heb zelf regelmatig last van De Hum. Ik meen me in te beelden

dat met name in de wintertijd de hum sterker is dan anders. Bij mij

Makelaars & taxateurs in

• woonhuizen

• appartementen

• (woon)boerderijen

• (rijks)monumentale en

historische panden.

Rijksstraatweg 233, Haren, telefoon 050-534 45 33

e-mail: info@alfredbakker.nl, www.alfredbakker.nl

pagina 4 Glimmer’lei

is ie er vaak ‘s avonds bij het slapen. Als ik mijn hoofd een beetje

draai kan ‘ie even weg zijn maar een fractie draaien en het is er weer.

Soms heel hard, soms zachtjes. Inderdaad om gek van te worden.

Nu heb ik toevallig een maandje terug onder stroom gestaan

doordat ik een kapotte stroomkabel aanraakte. Mijn hand

verkrampte om het snoer en ik stond een seconde of 10 onder

stroom. Behalve de flitsen die ik zag en ik gevangen zat in mijn

lichaam, hoorde ik de spanning op mijn lichaam staan. Erg eng

maar ik heb het overleefd. Toen ik de eerstvolgende keer na

dat voorval De Hum weer hoorde, dacht ik ineens: dit is éxact

hetzelfde geluid als hoe het klonk toen de stroom op mijn lichaam

stond. Nu ik dus in mijn lichaam de spanning heb gevoeld en heb

gehoord, ben ik er heilig van overtuigd geraakt dat De Hum iets

met spanning te maken heeft.

Ik hoop dat we er ooit achter komen!

– De hum is een irritant brommend geluid. Het klinkt als een

generator. Soms klinkt het in de verte en is het geluid zwak, soms

klinkt het dichtbij alsof er in de kamer naast je een generator staat

te loeien. Niet iedereen heeft last van de hum, maar ook genoeg

mensen wel. Om in kaart te krijgen hoeveel mensen er last van

hebben, wat alle belevingen zijn bij ‘de hum’ en bijvoorbeeld

waar ie wordt waargenomen en om wat voor tijd... vanaf nu deze

hyve. Graag alleen aanmelden als lid als je de hum daadwerkelijk

hoort.“

Het adres is http://dehum.hyves.nl/

– Sinds ruime een half jaar horen wij ook de bromtoon. Het gekke

is dat deze aanzwelt en weer afneemt gedurende enkele uren. We

horen het geluid eigenlijk alleen als wij gaan slapen en soms ook

‘s nachts of in de vroege ochtend. Ik dacht eerst aan een huiselijk

geluid, maar kon het niet traceren. Het geluid komt uit de richting

van het spoor.

– Nou dat is dan nu wel te toevallig, Ik woon niet in Glimmen,

maar aan de andere kant van het Harener centrum. Het begon

3 maanden geleden toen ik dacht dat er een motor van een auto

stationair stond te draaien om 5 uur in de ochtend. Dit ging door

tot het overige verkeer overstemde rond 8 uur. Dit ging dagen

door, en ik besloot om even in de buurt rond te lopen op een

rustig moment. Ik heb tot m`n verbazing tig keer rond gelopen, en

kon niet achterhalen wat het nu precies was. Nu ben ik enigszins

geluidsdeskundige, en ben er ook erg gevoelig voor. Het gaat om

een lage toon van rond de 54 Hertz. Het vervelende aan zo´n lage

toon is dat het niet of nauwelijks richtingsgevoelig is.

– De brom is volgens mij afkomstig van het steeds verder richting

Glimmen oprukkende rangeerterrein (spoorwegviaduct). Ook

ik heb al langer last van deze brom, sinds vervanging van de

rails en spoorbielzen (nu beton) “ stampen” stationair draaiende

stilstaande treinen op het spoor.

– Volgens mij zijn het de stationair draaiende diesellocs op het

rangeerterrein, ik ben er wel eens heengefietst en het lijkt te

kloppen

– Ik woon in Eelde en wordt inderdaad reeds een jaar geplaagd

door een wat mij betreft volstrekt onbekende bromtoon die uit de

richting van het vliegveld lijkt te komen. Het is erg lastig om de

herkomst van het geluid te traceren maar het is wel erg irritant.

Ik breng dit onder uw aandacht omdat het geluid dus ook in Eelde

waargenomen wordt.

– Ook wij aan de Meentweg hebben de bromtoon gehoord.

Overigens is het al wel een paar maanden geleden voor het laatst

geweest dat het ons opviel, van ongeveer 23 uur tot 1 uur.


Fam. Annen 25 jaar in de Punt

Op 1 april jl. (geen grap)

zaten Catharinus en Helga

Annen precies 25 jaar aan de

Groningerstraat in De Punt

als exploitant van tankstation

Total. Na 3 jaar een pomp te

hebben gerund in Hoogeveen

zijn ze in 1984 in De Punt

terecht gekomen, én met succes

mogen we wel stellen.

Direct in 1985 omgebouwd tot

zelfbedieningspomp (dat toen

nog Fina heette) vervolgens

kwam er in 1991 een grote bodemsanering i.v.m. nieuwe

wetgeving, in 1995 kwam er wederom een “upgrade”,

en bij de ombouw naar

Total enkele jaren geleden

werd er natuurlijk weer het

één en ander veranderd.

Ze zijn diverse keren tot

“Gouden Pomp” uitgeroepen

dank-zij hun service en

klantvriendelijkheid (ook

met dank aan dochters en

personeel uiteraard) en wat

al niet meer…

Catharinus en Helga, óók

namens de Glimmer`lei nog

van harte gefeliciteerd met

jullie jubileum…

U treft het bij TOTAL

pagina 5 Glimmer’lei

Bedrijven achter de voordeur

Met deze keer: Profeel Mammacare, Rijksstraatweg 90 te Glimmen

Mammacare betekent letterlijk

“de zorg voor de borst”. Profeel

Mammacare is dan ook een winkel

waar vrouwen terecht kunnen

nen die met borstkanker worden

geconfronteerd voor een borstpro-

these, aangepaste lingerie of badkleding.

Vijf jaar geleden ben ik

mijn winkel begonnen achter ons

huis ‘De Berk’. Er was bij mijzelf

ook borstkanker geconstateerd.

Ik werk in mijn winkel op afspraak

zodat ik de klant in alle rust kan

helpen. Uit ervaring weet ik dat het

voor vrouwen belangrijk is om hun zelfvertrouwen weer terug

te krijgen, na een operatieve ingreep. De borstprotheses van

tegenwoordig zijn zo natuur-echt dat je het verschil met de

natuurlijke borst niet of nauwelijks voelt en ziet.

In mijn winkel aan de mooie achtertuin heeft Profeel

Mammacare een uitgebreide collectie lingerie en badkleding

in vele kleuren en modellen voor alle maten. En ze zijn

allemaal geschikt om met een prothese te dragen. De

borstprothese zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Profeel Mammacare heeft met bijna alle zorgverzekeraars

een contract en is een door de Stichting Erkenning Medische

Hulpverlening (SEMH) erkend bedrijf. Dat betekent een

waarborg voor een goede behandeling en kwalitatief

goede producten. Het bijzondere van mijn bedrijf is dat

klanten altijd weer blij zijn dat er goede oplossingen voor

ze worden aangereikt. Daardoor wordt het zelfvertrouwen

weer ondersteund en dat is belangrijk.

Profeel Mammacare zal nooit een groot bedrijf worden,

wel één met zorg en aandacht voor de klant. Daar gaat

het om want borstkanker en borstamputatie is een zeer

ingrijpende gebeurtenis in het leven van een vrouw en er

is veel te verwerken. Ik doe mijn werk met plezier omdat

ik een bijdrage kan leveren die door veel vrouwen wordt

gewaardeerd.

Zoals gezegd werk ik alleen op afspraak. Voor een afspraak

en voor informatie vooraf kunt u bellen op 050–406 41 35.

Heeft u ook een “onzichtbaar” bedrijf en kunt u wel wat

aandacht gebruiken of vindt u het gewoon leuk om hier in te

staan? Mail de redactie en wij mailen u een lijstje toe aan de

hand waarvan u dan een stukje kunt schrijven. Schroom niet,

want; “wij zijn blij met elke kopij”…


Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

April 2009:

19 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

Ds. K. Dijk

26 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

Mw ds F. Karelse

Mei 2009 :

3 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

Ds. M. Boot

10 10.00 uur Bartholomeus - Noordlaren

Mw ds F.Karelse

19.00 uur Trefpunt - Glimmen

Ds.Ten Have

17 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

Themadienst huiscath

21 10.00 uur Dorpskerk Haren

Ds. M Schut

Hemelvaart

24 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

Ds J. Hommes

31 10.00 uur Trefpunt - Glimmen

J. Greive

Pinksteren

Koninginnedag in Glimmen!!!

Op donderdag 30 april 2009, Koninginnedag, is er weer een groot

feest bij het Dorpshuis “De Groenenberg” te Glimmen. Iedereen

is weer welkom op dit grote dorpsfeest waar dorpsgenoten

elkaar ontmoeten en allerlei leuke dingen georganiseerd zijn.

Zorg dat je erbij bent! We hebben het volgende programma

samengesteld:

Dagprogramma:

− 0.00 uur: Start van het programma met de traditionele

vrijmarkt (tot 12.00 uur) op het grasveld voor

het dorpshuis. Iedereen is van harte welkom

om spulletjes te komen verkopen (graag zonder

Rijksstraatweg 205

9752 BH HAREN

Tel.: (050) 534 40 3

E-mail: info@boomker.nl

www.boomker.nl

pagina 6 Glimmer’lei

verkoop van eten en drinken). Tevens staan er,

naast het luchtkussen, allerlei aparte spelletjes

klaar, waar tot 15.00 uur alvast geoefend kan

worden voor de wedstrijd in de middag. Je kunt

je de hele dag opgeven om een team te vormen

voor de wedstrijd.

− .30 uur: BBQ bij het dorpshuis

− 3.00 uur: Voetbalwedstrijd op het voetbalveld

− 5.00 uur: Start van de grote wedstrijd!!!

Geef je op tijd op om een team te vormen, geniet

van de rare spelletjes en wie weet win je nog een

heerlijke prijs… De spelletjes zijn bedacht voor

alle leeftijden, waardoor iedereen op zijn of haar

eigen manier mee kan doen. Kortom; neem je hele

familie mee!!!!

Tegelijk met de spelletjes start een door het

jeugdhonk verzorgde kinderdisco.

Naast alle genoemde activiteiten word je geschminkt als je dat

leuk vindt en heeft de VVV tevens een zeer kleurrijke kindervriend

uitgenodigd!!

Avondprogramma:

Wegens groot succes vorig jaar hebben we de coverband Jetset

ook dit jaar gevraagd in Glimmen te komen spelen. Dat belooft

een avond vol geweldige muziek! Zorg dat je erbij bent en koop

entreekaarten van tevoren (€ 7,50) bij Flora & Fauna (Nienhuis),

Total de Punt of het dorpshuis. Indien niet uitverkocht, is er op

de dag zelf ook de mogelijkheid om kaarten te kopen bij het

dorpshuis. Op Koninginnedag zal om 20.00 uur de zaal geopend

worden en start de band rond 20.30 uur met spelen.

In de eerste pauze van de band vindt de prijsuitreiking van de

grote Koninginnedagloterij plaats, waarbij u grote prijzen kunt

winnen!!! Voor de verkoop van loten zijn leden van de VVV bij u

langsgekomen. Op Koninginnedag heeft u de gelegenheid om

nog loten te kopen bij het dorpshuis. U bent niet verplicht bij de

uitreiking aanwezig te zijn, indien u iets wint, zullen wij u hiervan

op de hoogte stellen. De hoofdprijzen zijn:

1. LCD tv van Sony, 82 cm, gesponsord door

Expert (Zuidlaren)

2. Opoefiets gesponsord door Glastra (Haren)

3. Cadeaubon twv € 00 gesponsord door en

te besteden bij Ruchti (Zuidlaren)

We hopen dat jullie er allen bij aanwezig willen zijn, zodat we er

samen wederom een geweldige dag van kunnen maken!

VVV Glimmen


Nieuws van CBS de Marke

In de afgelopen weken hebben we op school gewerkt naar

aanleiding van het project Water. De thema’s in de klassen

waren: Groep 1/2: water in huis, groep 3/4: rioolwaterzuivering,

groep 5/6: waterkringloop en groep 7/8: klimaatsverandering. De

kinderen werkten aan opdrachten, knutselden, deden proefjes en

zongen n.a.v. het project. Ook kregen alle kinderen een gastles

van een medewerker van het waterbedrijf, ging groep 3 t/m 8 op

‘slootjesexcursie’ naar de Drentse Aa en maakten alle groepen

gezamenlijk een boek over water. De kinderen maakten het boek

onder leiding van Beeldend kunstenaar In de Klas (BIK) Ivonne

Sommer. Naar aanleiding van de avonturen van Mark werd er een

driedimensionaal boek gemaakt. Een boek dat bestaat uit vier

losse boeken met verschillende formaten en zelfs verschillende

vormen. Iedere groep maakte n.a.v. het groepsthema zelf een

verhaal met tekeningen. Groep 7/8 deed op woensdag 25 maart

nog mee met de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’ (meer

hierover in de volgende Glimmer`lei). Met deze sponsorloop

hebben ze €862,35 opgehaald voor het project Zanddammen:

de bouw van meer zgn. sand storage dammen in de provincie

Kitui in Kenia. Het was al met al een geslaagd project.

De verbouwing van de zolder is inmiddels klaar. We hebben

er een mooie multifunctionele ruimte bij gekregen die we voor

verschillende activiteiten gaan gebruiken. Op dit moment zijn

we nog bezig met de inrichting. Binnenkort kunnen we in het

zolderlokaal aan het werk.

Komend weekend is het paasweekend, we vertellen de verhalen

die horen bij het paasfeest en op woensdag 8 april ontbijten

we met elkaar op school en spelen de kinderen ’s middags de

traditionele paasspelletjes op het schoolplein. Noten schieten,

eitje tikken, eieren zoeken enz. We hopen ook dit jaar dat het

weer meewerkt.

Ter gelegenheid van de feestweek bij zorgboerderij de Mikkelhorst

gaat groep 7/8 een lied maken over boerderijdieren

en de kinderboerderij. De kinderen zingen dit tijdens de beestenboelmarkt

op vrijdag 15 mei.

Helaas is het nog steeds zo dat met enige regelmaat vernielingen

worden aangericht door jongeren die op het schoolplein

of achter op het schoolterrein verblijven. Beschadigen van

kozijnen en deuren, vernielen van hekwerk en glasscherven

op het schoolplein. Rond de school zijn bordjes verboden

toegang geplaatst, zodat de politie de rondhangende mensen

kan aanspreken op vervelend gedrag. We hopen dat de buurt

samen met ons wil opletten en indien nodig de politie wil bellen.

Ons schoolplein is vrij toegankelijk, dat willen we graag zo

houden. Het is een mooie plek om te skeeleren, te basketballen,

te tafeltennissen of gezellig te kletsen, maar graag zonder

vernielingen!

Vriendelijke groet,

team CBS de Marke

pagina 7 Glimmer’lei

Van de Older’nsoos

Door Metje Wolters-Bazuin

Dit saisoen lop oal weer op ’t end,

en een stukkie in ’t plat bin je aol joar’n zo went.

Noa disse nog ain keer,

en dan komt er niks meer.

Met Poas’n veur de deur,

stelt ’t weer ons hooplek nait teleur.

De luu die ’t veurspell’n,

hebb’n voak hail verschillende ding’n te vertell’n.

Veur de poaske liekt wel goud,

mor of ’t oet komp, ze bin’n wel ains fout.

Nachtvôrst verwacht’n ze nait,

`t zul wel aag weez’n, as je zain wat ter in blui stait.

Boom’n stroek’n en boll’n,

jammer dat ze mor zo kört de bloum’n holl’n.

’t Is der en genait ter van,

je wait’n nooit hou laang ’t nog kan.

Op de soos hebb’n we een spelmiddoag had,

mor wie waar’n ook ’n middoag met mekoar op stap.

Met Onn’n kwaam’n we in Noordloar’n bie mekoar,

doar ston’n de Limburgse vlaai’n oal kloar.

Dat heurde bie ’n lezing over gezondhaid,

mor ’t was ’n verkoop demonstratie zo as elk nou wel wait.

Je kon van alles aanschaff’n veur ’n gezonder leev’n,

een kadootje weur ons met noar hoes geev’n.

Noa ’n gewone spelmiddag hadd’n we Mevrouw Westerdiep,

die vertelde over: Ik lag in m’n tuuntje en sliep,

Een versie in hoast alle Pöeziealbums schreev’n,

woarom en hou dat boukie kwam in ons leev’n.

Joar’n leed’n is ’t ontstoan,

om de leste joar’n as vriendenboukie verder te goan.

’n Week loater in verband met de poasdoagen,

bin’n we aan ’t neutschait’n sloag’n.

Moar meer dik as dun,

op ’t end was der toch ain die ’n priezie in ontvangst neem’n kun.

De rest is ook nait vergeet’n,

zo dat ze met poasen ’n ai kun’n eet’n.

’t Is net of ’t nait op kan,

want de eerst volgde keer komp der ain met dia’s is ’t plan.

4 Mai is de loaste middag dat wait’n wie oal,

dus wie zull’n nog bedenk’n hoe die word’n zol.

Doarnoa is de soos ’n pozie doan,

en kuf we met vacantie goan.


Waarom er geen bushokje(s) in

Glimmen staan…

Naar aanleiding van het stukje “Wel bussen, geen hokjes” in

het vorige nummer even het volgende:

Wij zijn Henk en Coby Steenbergen. Wij wonen sinds oktober

2004 in de “oude bakkerij”. Met veel plezier. We hebben een

grote verbouwing gepleegd en de tuin ook aangepakt. Bij de

aankoop was het bushokje al deel van de onderhandeling.

Het bushokje bevond zich indertijd op het perceel van de

bakkerij. De bakker had er geen probleem mee; scheelt weer

een stukje schoffelen.

Wij wilden de tuin anders aanleggen om overdag in de zon

te kunnen zitten. Daarom is de oprit naar de andere kant van

onze woning verhuisd. Zodoende

is het bushokje verdwenen; deze

stond precies op de plaats van

de oprit, op onze grond. Dit alles

in overleg met de gemeente. Het

hokje zou bij vandalisme worden

verwijderd in plaats van gerepareerd.

Dit was/is het beleid van

de gemeente.

Omdat wij ook het probleem

van met name de fietsenstalling

wel zagen, hebben we voor in

onze voortuin een gedeelte afgebakend.

Daar hebben we een

fietsenrek neergezet om fietsen

te stallen. Dit gaat prima.

Het enige wat we nog wel missen

is een afvalbak. Kunnen daar de lege bierflessen en verpakkingen

in. Tot nu toe ruimen wij deze troep keurig op.

Dit om even een idee te geven waarom het “hokje”is verdwenen.

Er is dus zowel aan onze als aan de overzijde te weinig

gemeentegrond om een hokje te plaatsen.

Vriendelijke groeten, Henk Steenbergen.

pagina 8 Glimmer’lei

Maart aan de koude kant

Door Bé Zwart

De eerste lentemaand ligt al weer achter ons. Terwijl iedereen

met smart zat te wachten op het mooie lenteweer, bracht maart

dat mooie weer niet dit jaar. Hoe anders was het op 30 maart in

1998 toen het 23.6 graden werd. Maar dat het in maart ook nog

anders kan zijn bleek op 4 maart 2005 toen het boven een laag

sneeuw ruim zestien graden vroor.

Het maandgemiddelde deze keer was 5.4 graden waarmee 2009

de 4e plaats inneemt sinds 1997. De warmste maand blijft die van

2007 met een gemiddelde van 8.1 en de koudste blijft die van

een jaar eerder in 2006 met 2.9 graden. Toen vijftien dagen met

sneeuw en twintig dagen met nachtvorst. Dit jaar acht nachten

met lichte vorst.

Er viel dit jaar op zestien dag 78.5 mm. wat iets meer was dan

het gemiddelde wat in maart kan vallen.

De maand begon met wisselvallig en meestal grijs weer. Op

de 7e en de 11e konden we eindelijk de zon weer zien, maar

daarna begon de wisselvalligheid weer als ouderwets. Zo rond

de 17e zorgde hoge druk voor wat beter weer, zonder dat de

temperaturen omhoog schoten. En wanneer de zon zich dan

weer laat zien zie je dat de mensen naar de lente verlangen. De

terrassen lopen nl. al snel vol. Maar ja, maart roerde zijn staart,

ook dit jaar. Het duurde niet lang of met een noordelijke stroming

kwam er koude lucht richting Glimmen met hagelbuien en niet al

te hoge temperaturen. De maand eindigde met een aantal droge

dagen die zo na later bleek een warme april aankondigden.

Voetballers groeien

bij VV Glimmen

Waar een klein dorp groot in kan zijn…

De huidige lichting A-ers uit Glimmen laten zien dat ze uit het

goede (voetbal)hout zijn gesneden.

3 Jongens uit de jeugdopleiding van VV Glimmen (Steffen Bakker,

keeper; Joshua Ottens, middenvelder, eerst VV Yde; en Eduard

de Jonge-Rosa, aanvaller) hebben deze week te horen gekregen

dat ze bij FC Groningen blijven in de A selectie. VV Glimmen is

apetrots op deze jongens die het nu al ver hebben geschopt. De

weg is nog lang, maar wie weet zien we over 5 jaar deze jongens

terug bij het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië.

Ook de leeftijdgenoten die bij Glimmen zijn blijven voetballen

doen het prima. A1 wordt één dezer weken kampioen en ook A2

maakt nog een kansje. Met een krappe selectie, maar met veel

solidariteit en teamgevoel weten de jongens elke week weer de

wedstrijden te spelen.

Ook de meiden van Glimmen uit de A categorie doen het uitstekend

en stevenen op het kampioenschap af.

We kunnen dus terecht spreken van een prima generatie voetballers

in Glimmen.


Voorlichtingsbijeenkomst “Herstel van

hagen en houtwallen in Haren”

De gemeente Haren bezit van oudsher veel hagen en houtwallen.

Deze Landschapselementen zijn erg kenmerkend voor dit gebied.

Houtwallen en hagen waren vroeger van belang als veekering

en perceelsafscheiding, daarnaast voorzagen houtwallen in de

behoefte aan hout.

Door tal van oorzaken hebben houtwallen en hagen de afgelopen

eeuw hun functie verloren. In 2006 is door Landschapsbeheer

Groningen een inventarisatie naar hagen en houtwallen

uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat van de circa 70 km

aan houtwal die hier rond 1850 voorkwam in 2006 nog maar één

derde aanwezig was!

Om dit prachtige hagen- en houtwallenlandschap te behouden zijn

de gemeente Haren, provincie Groningen, Vereniging Duurzame

Landbouw “Stad en Ommeland” en Landschapsbeheer Groningen

gestart met een herstelplan voor hagen en houtwallen in de

gemeente Haren. Op 19 mei 2009 zal een informatiebijeenkomst

worden gehouden waarbij de mogelijkheden van vaak (kosteloos)

herstel en aanleg van houtwallen en meidoornhagen onder de

aandacht wordt gebracht.

De voorlichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 18

mei 2009 om 20.00 uur in dorpshuis “de Groenenberg” aan de

Markeweg 17 in Glimmen.

Mocht u verhinderd zijn maar toch interesse hebben in het

herstel of de aanleg van een haag of houtwal dan kunt u contact

opnemen met Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer

Groningen, telefoon 050 368 9797.

Vanaf zaterdag 4 april gingen

de mini’s van VV Glimmen

weer de wei in!!

Onder deskundige leiding van 3 trainsters kunnen kinderen vanaf

4 jaar kennis maken met voetbal.

Van 10.30 uur tot 11.15 uur wordt de kinderen spelenderwijs geleerd

een balletje te trappen om zo te ontdekken of voetbal een sport is

waarin ze verder willen.

Het is altijd een gezellig gebeuren waar het plezier bovenaan staat.

Kinderen kunnen zich aanmelden bij An Talens (trainster) tel.

06-28130317 of Ina Sissingh (jeugdcommissie) tel. 050-4062721 of

kom gewoon eens langs op zaterdagochtend.

VV Glimmen heeft, naast de jongens, een bloeiende, gezellige meisjesafdeling

waarin goed gevoetbald wordt, dus ook meisjes zijn van

harte welkom.

Postkasten in Glimmen; wel of niet???

Jaja, dat deed weer het nodige stof opwaaien, het artikel: “Glimmen

proefgebied TNT post” uit de vorige Glimmer`lei. Voor diegenen die er

nog steeds een licht verhoogde bloeddruk van hebben; géén paniek,

het was slechts een 1 aprilgrap. Tenminste, dat dénken we, want uit

een mondelinge reactie van een “vriendje van een TNT commissaris”

begrepen we dat TNT-post in het diepste geheim écht met zoiets bezig

pagina 9 Glimmer’lei

zijn, en behoorlijk verbolgen waren, want; “hoe wisten wij dit” en; “ze

zouden het uitzoeken”… Tja, of we dat dan óók met een flinke korrel

zout moeten nemen…

In elk geval stroomden de reacties weer aan alle kanten binnen, zowel op

straat (Carolien), per mail (Glimmer`lei) als in de winkel (Flora & Fauna).

Erg opvallend was dat de meeste reacties vanuit de Boerhoorn kwamen

… Wat voor conclusie we daar aan moeten verbinden weten we nog

niet… Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat velen het deze keer

wél doorhadden, getuige fijnzinnige opmerkingen in de trant van; “die

postkasten komen zeker naast die nieuwe Lidl”, en andere associaties

met 1 aprilgrappen uit het verleden…

Neemt echter niet weg dat velen er weer met open ogen instonken, en

de leukste reacties kunt u hieronder lezen. We beginnen met de reactie

die nauwelijks een uur na het bezorgen van de Glimmer`lei al in onze

mailbox verscheen, en die we echt geweldig vonden, ook al hebben we

sterk het vermoeden dat deze mijnheer het onmiddellijk doorhad…:

- Wat een mooi bericht. Niet langer naar de bus turen, maar na één uur

de post uit de kast halen. Lekker een frisse neus krijgen (Erwin Krol

laat wel weten of het een frisse, een koude, een bevroren of een natte

neus wordt.) Eindelijk de hond de deur uit, want wandelen doe je dan

met de post. Ook het financiële voordeel moet aanzienlijk zijn. Daarom

een voorstel voor een veel betere voorziening: laat de postkasten bij

de Groenenberg zetten.

Daar komt dan een burgers-post-ontmoetings-koffie-ruimte, waar gratis

KPN koffie te krijgen is (met een koekje). Daar wandelen we dan allemaal

heen en worden daar ontvangen door onze Carolien. Er is ongetwijfeld

nog voldoende geld om Carolien te voorzien van een ruime toelage voor

kleding en kapsel, zodat ze ons iedere maand en jaargetijde passend

kan ontvangen. We verheugen ons er al op haar te ontmoeten als

Kerstvrouw in december, als Juffrouw Ooievaar in maart, als Zoef de

Paashaas in april. Haar creativiteit staat garant voor passende creaties

in de rest van het jaar.

We vertrouwen volledig op onze wakkere redactie. Er is nog ruim

voldoende tijd om één en ander te regelen. Succes ermee !!

H.Th.Hoffmann, Eikenweg

- Ls,

Ik las in de Glimmer`lei dat er in verschillende straten in Glimmen

een proef gedaan zal worden met zgn. “postkasten”. Deze zullen de

brievenbus aan huis op den duur moeten gaan vervangen. Ik heb hier

bezwaar tegen.

Doordat bewoners de post niet meer in hun eigen brievenbus ontvangen

zijn zij genoodzaakt de deur uit te gaan om de post te halen. Dat kan voor

veel zieken en ouderen een probleem zijn. Zij zijn dan afhankelijk van

iemand uit de buurt die de post voor hen wil halen. Daarbij komt nog

de veiligheid. In hoeverre zijn de postkasten kraak vrij? Hoe makkelijk

zal het zijn om de post van anderen eruit te halen?

De jeugd heeft er tevens weer een object bij dat ze kunnen vernielen. Al

met al...geen goed idee!

Met vriendelijke groeten, (Een bewoner van de Boerhoorn)

- Mijne heren,

Postkasten!!! wat een merkwaardige oplossing. Ik weet nu al wat er

gebeuren gaat. Als de Groenenberg dichtgaat zullen die proefkasten het

moeten ontgelden. Wat een afschuwelijke en onpersoonlijke oplossing

en wie moet dat weer betalen??

Het straatbeeld verandert er erg door. Is dit nu voor Glimmen de

oplossing of een 1 aprilmop. Ik heb er geen woorden voor. Net of je op

de camping woont.

Vriendelijke groet. (Nog een bewoonster van de Boerhoorn)

- Het gebruik van postkasten zal voor de postbedrijven wel voordelig

zijn maar voor de postontvangers lijkt het mij een ramp. Stel je voor elke

dag verplicht de post ophalen ergens in de straat ook als je oud en ziek

bent door regen en wind. Verder moet je alweer een code onthouden.

Bovendien lijken mij die postkasten erg gevoelig voor vandalisme en

vernieling.

Mijn eerste reactie is dus zeer negatief alsof weer een zinnige

dienstverlening wordt afgenomen.

Met vriendelijke groet, (mevrouw M******)

- Geachte medewerkers van TNT post,

Het plaatsen van postkasten voor postbezorging van particulieren is

wel het allerbeste bewijs dat marktwerking op het gebied van publieke

voorzieningen, slecht uitpakt voor de burger!

(een bewoonster van de Meentweg)

- Geachte lezer,

Zodra ik zie dat de post er is, ga ik naar de brievenbus om deze eruit

te halen. Als de brievenbus aan het begin van de weg staat, kan ik niet

meer zien, wanneer de post geweest is. Verder moet je dan altijd de

deur ervoor uit, en jas en schoenen aandoen, wat veel extra tijd kost,

en veel gedoe met zich meebrengt.

Ik wil dus heel graag dat de post gewoon thuisbezorgd blijft, ook al zal

dat extra kosten met zich meebrengen.

Vriendelijke groeten, (wederom een bewoonster van de Boerhoorn)

Tot zover de reacties, waarvoor veel dank uiteraard! En we beloven

net als vorig jaar dat we het nóóóóit weer zullen doen… (tot 2010 dan

maar, hehehe)

Gert Nienhuis


Heropening basisschool “De Meent”

Op zaterdag 6 mei gaan we onze

school ”De Meent” heropenen.

We doen dit door de deuren van onze school open te stellen

voor iedereen. We hopen ook dat veel mensen uit ons mooie

dorp Glimmen onze vernieuwde school komen bekijken.

We nodigen u en ook belangstellenden uit Haren en omgeving

hiervoor van harte uit. Oud-leerlingen en mogelijk nieuwe ouders

zijn ook van harte welkom op deze dag.

De school heeft een grote verbouwing achter de rug. Deze

verbouwing is nu afgerond. Vanaf de buitenkant hebt u de

nieuwe dakpannen al kunnen zien. Binnen is er veel veranderd:

er zijn nieuwe plekken in de school gecreëerd, die de school veel

ruimer en effectiever maken. Bovendien zijn de klassenlokalen

ook geheel opnieuw ingericht, voorzien van nieuw meubilair

en nieuwe vloerbedekking. Het is heel mooi geworden en er is

gekozen voor vrolijke kleuren. We zijn trots om u de school te

laten zien…

U kunt dit en nog meer allemaal gaan zien op deze

feestelijke zaterdag.

Het thema van deze dag is:

Wij hebben onze school verbouwd en een school in Kenia is

met hetzelfde bezig. Deze school heeft hiervoor zeer dringend

geld nodig.

Wij stellen ons als doel om deze school te helpen bij hun

verbouwing en gaan geld inzamelen voor dit goede doel.

Onze school heeft hiervoor contact gelegd met de stichting

Bolleboos, zie ook voor verdere informatie:

www.stichtingbolleboos.nl

Medewerkers van de stichting Bolleboos zijn op deze dag

aanwezig om u te informeren.

Voor het inzamelen van het geld voor de school in Kenia houden

wij een dienstenveiling: mensen in ons mooie dorp Glimmen

gaan op deze dag een dienst aanbieden. Bijv. een ouder biedt

een avond oppassen in uw huis aan of iemand gaat een heerlijke

taart bakken….

Per opbod worden deze diensten vervolgens verkocht door de

veilingmeester en vastgelegd.

Deze dienstenveiling vindt plaats in het speellokaal van onze

school om 2 uur.

Op vrijdag 5 juni zet het team van de openbare basisschool De

Meent de deur open voor belangstellende ouders en hun kinderen.

Tussen 10.30 uur en 11.30 uur zijn toekomstige leerlingen, ouders

en andere belangstellenden van harte welkom een kijkje te nemen

in de school. Kom rustig langs, er is koffie en er zijn leerkrachten,

ouders en kinderen die graag van alles laten zien en vertellen.

Kinderen mogen naar de basisschool, zodra zij de leeftijd van

vier jaar bereiken. Kleuters, die in de loop van het schooljaar

2009/2010 vier jaar worden, kunnen nu reeds worden opgegeven.

Om zo spoedig mogelijk te weten op hoeveel kinderen gerekend

kan worden, worden de ouders vriendelijk verzocht van deze

gelegenheid gebruik te maken.

pagina 0 Glimmer’lei

De heropening van onze school om precies 0 uur is de

klapper van deze dag. Ook wordt op dit tijdstip ons nieuwe

speeltoestel onthuld.

We kunnen u nu al verklappen, dat er live muziek bij aanwezig

is in Afrikaanse sfeer.

Wat kunt u zoal verwachten op deze zaterdag?

U kunt de vernieuwde school van binnen bezichtigen.

Kennismaken met het team, ouders en kinderen.

Er zijn o.a. verschillende PowerPoint presentaties te zien op

onze nieuwe digitale schoolborden in de lokalen.

Kinderen kunnen op deze dag spelletjes doen onder begeleiding

van leerkrachten en ouders

Op deze dag kunt u ook themagerichte hapjes en drankjes

nuttigen, verzorgd door onze OR.

We hopen van harte dat u komt kijken

Om 3.00 uur sluiten we deze feestelijke dag af.

Neemt u ook eens een kijkje op onze website:

www.obsdemeentglimmen.nl

Peter van de Bunt-van Dam

Namens het team, PR commissie en de OR

Van o.b.s. ”De Meent” - Oude schoolweg 2 te Glimmen

Schuttersnieuws

Op het jaarlijkse schutterstoernooi in Onnen deden

enkele schutters zeer succesvol mee. Het schutterstoernooi

was georganiseerd door S.V. Onnen.

Voor de heren R. Ubels en K. Ekelmans was het een

succesvol toernooi.

Zij werden respectievelijk in de klasse c eerste en winnaar met de

meeste voltreffers in de c klasse.

Schuttersvereniging Glimmen werd derde in het totale toer-nooi.

Toch gezien het resultaat was het een geslaagd toernooi en hopen

we volgend jaar op (nog) meer succes.

Op maandag 6 april was het jaarlijkse paastoernooi van de Schuttersvereniging

Glimmen.

De zaal was weer smaakvol aangekleed door de fam. Sluiter die ook

de spelletjes hebben verzorgd, waarvoor veel dank. De onderdelen

waar op geschoten werden waren:

Bloemen, paashaas met ei en vele andere spelen.

Uit de diverse onderdelen was Herman Paas (what`s in a name…)

de winnaar en ging met een chocolade PAAShaas naar huis.

Het was weer een goed verzorgde avond met een gezellige afsluiting.

Het is ook mogelijk om een afspraak met de directie te maken.

Neemt u dan even contact op met mevrouw J. Vonk (directeur) of

mevrouw G. Bieleveld (adjunctdirecteur).

050 406 897

directie@obsdemeentglimmen.nl

Op zaterdag 16 mei wordt de school feestelijk heropend na

een grondige verbouwing.

Houdt u vast een plekje vrij in uw agenda?

More magazines by this user
Similar magazines