26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vooraf<br />

Voorstelling interviewer<br />

Voorstelling project (onderzoek)<br />

Toelating tot registratie<br />

Identificatiegegevens<br />

Tijdens<br />

ORDENEN VAN VRAGEN<br />

Eerst een open startvraag<br />

Verkennende hoofdvragen (open en gemakkelijke vragen)<br />

Daarna moeilijkere/delicate/emotionele vragen<br />

Einde<br />

Eindig met een makkelijke vraag<br />

Bedanking

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!