2005 / 2 - Oostelijke Wandelsport Bond

owb.nl.nl

2005 / 2 - Oostelijke Wandelsport Bond

OWeBe-tje

O fficieel

O rgaan

van de

Oostelijke

Wandelsport

Bond

Ledenadministratie: Hoornbloem 47, 7322 AP Apeldoorn

Port betaald

TPG POST


PAGINA 2


Colofon

Het OWéBé-tje is het officieel orgaan van de Oostelijke

Wandelsport Bond en verschijnt vier maal per

jaar: in de derde week van februari, mei, september

en november. Kopij kan gestuurd worden naar het

redactieadres (gegevens: zie hiernaast). De redactie

behoudt zich het recht voor stukken te redigeren of

kopij niet te plaatsen.

Bestuur

Voorzitter:

J.M. Achterkamp Tel. 055-3660942

Kraaienjagersweg 30

7341 PT Beemte-Broekland

Secretaris:

H. Hanekamp Tel. 0578-613765

Allendelaan 84

8161 DC Epe

Penningmeester:

H. Maat Tel. 055-3660208

Henriëtte van Eijklaan 46

7321 LH Apeldoorn

Vice-voorzitter/Wandelcommissie:

H.E.B. Masselink Tel. 055-3662620

Kersenlaan 30

7322 SE Apeldoorn

Ledenadministratie/website:

J. Verbeek Tel. 055- 5423373

Warenaargaarde 103

7329 GB Apeldoorn

E-mail: famverbeek@chello.nl

Bij de ledenadministratie kunt u terecht voor al uw vragen

betreffende het lidmaatschap (adreswijziging, lidmaatschapskaart

etc).Het rekeningnummer van de ledenadministratie

is: Postbank 1265629

Avondvierdaagse

J. H. Olthuis jr. Tel. 0578-615975

Zwartelandstraat 14

8162 HD Epe

Redactie:

Jan Vukkink

Gijs Leussink

Redactieadres:

Wilgenhof 58

8051 VS Hattem

E-mail: l.jvukkink@freeler.nl

OOSTELIJKE WANDELSPORT BOND

Publiciteit en propaganda/rubriek Voetnoten:

J. Vukkink Tel. 038-4446046

Wilgenhof 58

8051 VS Hattem

E-mail: l.jvukkink@freeler.nl

Technische Zaken/juryzaken:

B. Kamphuis Tel. 055-5413257

Pottenbakkersdonk 416

7326 PE Apeldoorn

Algemeen bestuurslid/notulen:

Mevr. B. Tempel Tel. 055-5214099

Hoogakkerlaan 14

7314 EL Apeldoorn

Algemeen bestuurslid/55plus-wandelen:

J.H. Olthuis Tel. 0578-615075

Laarenk 49

8162 CG Epe

Rekeningen OWB:

Postbank 96 57 92

Rabobank Apeldoorn: 38.67.04.929

Beide rekeningen t.n.v. Oostelijke Wandelsport Bond

Olthuis is de contactpersoon voor al uw vragen over de

bestellingen voor avondvierdaagsematerialen; voor vragen

van technische aard: J.M. Achterkamp

(zie onder: voorzitter)

De OWB is op internet te vinden: http://www.owb-nl.nl of per e-mail: info@owb-nl.nl

PAGINA 3

OWéBé-tje 2005 / 2 - nr. 82 - mei 2005


OWéBé-tje 2005 / 2

Van de redactie

In uw handen heeft u een erg goed gevuld nummer van

het OWéBé-tje, met een gevarieerde inhoud. Veel aandacht

is er voor de jaarvergadering, met het afscheid

en de huldiging (koninklijke onderscheiding) van Tonny

Zeggelink. Ook in dit nummer een interview met de man

die zich decennia lang inzette voor de wandelsport.

Verder aandacht voor het opheffen van de commissie

‘OWB wat nu?’, een initiatief van de OWB om het landelijk

wandelprogramma alsnog te redden en een ludieke

wandeltocht, de Klompentocht in Nieuw Milligen.

We kijken vooruit naar de wandeltochten in de komende

maanden (gelukkig leveren al meer organisatoren voor

wandelaars belangrijke gegevens over hun tocht aan) en

blikken terug op de tochten die er de afgelopen periode

zijn geweest, waaronder de OWB-Bondstocht.

Daarnaast de vaste rubrieken als ‘Voor u gelezen’, nieuws

uit de bestuursvergaderingen en de rubrieken van voorzitter,

secretaris en penningmeester.

Kortom, veel interessants om te lezen terwijl u zit bij te

komen van een wandeltocht of misschien wel ergens op

een zonnig terrasje van een welverdiende vakantie zit te

genieten.

We wensen u veel leesplezier.

In memoriam Daan Brethouwer

Geboren in Rheden in 1928, overleed na een energiek

leven, na een ziekbed van ruim een half jaar toch nog

onverwacht op 21 maart 2005 Daniel Brethouwer.

Hij was een man die samen met zijn vrouw enorm genoot

van wandelingen door de ongerepte natuur gedurende

alle jaargetijden, waarbij zij genoten van de kleine

dingen in het leven.

In 1998 kwam hij als official de commissie Technische

Zaken van de OWB versterken. Met zijn rijzig figuur,

vol aandacht en begrip voor anderen, was hij graag

gezien bij de organisatoren van wandeltochten. Hij stond

iedereen altijd vriendelijk te woord, hij stond open voor

overleg en samenwerking. De wandelaar kwam bij hem

altijd op de eerste plaats.

In het jaar 2000 openbaarde zich bij zijn lieve vrouw een

gevreesde ziekte, waaraan zij op 24 september van dat

jaar overleed. Dit liet een lege plek bij Daan achter, met

een lange periode van rouwverwerking.

In de loop van 2002 besloot hij te bedanken als official

van TZ, omdat er iemand zijn pad had gekruist waarmee

hij verder door het leven wilde gaan.

Helaas hebben beiden hiervan niet lang kunnen genieten.

Na een ingrijpende operatie is het langzaam bergafwaarts

gegaan.

De tekst boven aan het overlijdensbericht tekent zijn

persoon ten voeten uit:

Redactie

Kopij voor het volgende nummer van het OWéBé-tje moet in het

bezit van de redactie zijn op uiterlijk 1 augustus aanstaande.

PAGINA 4

1

Niet een blad maar een boom is gevallen

Geveld door een zware storm

Nu door liefde en wind gedragen

Is hij op weg gegaan

1

Het is een voorrecht hem gekend te hebben en met hem

te hebben mogen samenwerken.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte om dit verlies

te dragen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Bestuur Oostelijke Wandelsport Bond


Koninklijke onderscheiding en

erelidmaatschap voor Tonny Zeggelink

Een koninklijke onderscheiding en de benoeming

tot erelid van de Oostelijke Wandelsport Bond.

Deze eer viel tijdens de OWB-jaarvergadering op

19 maart Tonny Zeggelink ten deel, bij zijn afscheid als

bestuurslid van de OWB.

De Apeldoornse loco-burgemeester F. Spoelstra was naar

Het Lierderholt bij Beekbergen gekomen om Zeggelink

de versierselen op te spelden die behoren bij zijn benoeming

tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij schetste

dat de onderscheiding de Enschedeër ten deel was gevallen

wegens zijn inzet voor de wandelsport, gedurende

ruim veertig jaar. Zeggelink was al die tijd actief voor

zijn vereniging DES Enschede en ook – van 1 mei 1967

tot 10 januari 1970 en vervolgens van 17 maart 1987 tot

19 maart 2005 als bestuurslid van de OWB. Voor de bond

maakt hij al sinds 1961 deel uit van Technische Zaken en

jury.

De functie in TZ blijft Zeggelink nog vervullen en al direct

na zijn afscheid accepteerde hij een nieuwe taak, lid

van de financiële commissie.

De jaarvergadering van de OWB had tevoren al besloten

Tonny Zeggelink, die al lid van verdienste was (sinds 21

maart 1987), wegens al zijn verdiensten te benoemen tot

erelid van de bond.

Voorzitter Joop Achterkamp memoreerde dat Zeggelink

het eerste OWB-bestuurslid is dat koninklijk werd

onderscheiden. Hij schetste in het kort de loopbaan van

het aftredende bestuurslid binnen de OWB en herinnerde

eraan dat, toen de Enschedeër voor de tweede maal tot het

bestuur toetrad, hij als voorzitter wat moeite had met de

afstand tussen Enschede en Apeldoorn. Dit vanwege de

kosten. ‘De OWB stond er toen financieel niet zo goed

voor als nu’. Maar, vervolgde hij, het is allemaal goed

gekomen.’ Achterkamp becijferde dat Zeggelink in die 25

jaar als bestuurslid, bij zo’n tien vergaderingen per jaar in

Ander gironummer

Apeldoorns loco-burgemeester F. Spoelstra speldt Tonny

Zeggelink de versierselen op die horen bij zijn benoeming tot

lid in de Orde van Oranje Nassau. (Foto Hans Verbeek)

Apeldoorn, ongeveer 37.500 kilometer heeft moeten reizen.

Met daarnaast in bijna 45 jaar Technische Zaken ook

nog eens een slordige 40.000 kilometer. ‘Als we dit naar

boven afronden heb je ongeveer 80.000 kilometer gereden

voor de wandelsport. Laten we het maar niet hebben

over het aantal koppen koffie en glazen frisdrank. Er staat

gelukkig een kleine vergoeding tegenover, anders was het

toch wel een dure aangelegenheid geworden’, aldus Achterkamp.

Hij schetste Zeggelink als ‘een rustig man, die op zijn tijd

zegt wat hij ervan vindt, af en toe wat feller, maar we zijn

nooit met ruzie uit elkaar gegaan’.

Een interview met Tonny Zeggelink treft u elders in dit

nummer aan.

In het artikel ‘Korte wandelroutes in Twente’ in het OWéBé-tje van november 2004, is helaas een verkeerd gironummer

vermeld voor het bestellen van deze routes. Het correcte gironummer is: 2158512. Door € 4,56 over te

maken op dit nummer (t.n.v. A. Duursma te Borne) krijgt men de wandelingen thuisgestuurd.

PAGINA 5

OWéBé-tje 2005 / 2


PAGINA 6


Afscheid nemen van het OWB-bestuur is toch

moeilijker dan ik dacht.

Je vertrekt met toch wel gemengde gevoelens uit

Enschede naar de laatste jaarvergadering als bestuurslid.

Mijn gedachten waren: laat het maar op je afkomen je

kunt er toch niet onderuit. En toch zijn er dingen gebeurd

waar ik totaal niet op had gerekend.

Vooral de koninklijke onderscheiding en dan ook het feit

dat mijn kinderen en mijn kleinkind er dan ook nog even

bijkomen, was voor mij een volslagen verrassing. Ook het

feit dat ik daarna nog erelid ben geworden van de OWB.

Dit alles samen te mogen beleven met, mag ik wel zeg-

Joop Achterkamp 25 jaar voorzitter OWB

OWB-voorzitter Joop Achterkamp werd op 19

maart in Het Lierderholt, tijdens de jaarvergadering

van zijn bond, kort in het zonnetje gezet.

Hij was op deze dag namelijk dertig jaar lang bestuurslid

van de Oostelijke Wandelsport Bond, waarvan 25 jaar

als voorzitter. Vice-voorzitter Henk Masselink overhandigde

Achterkamp namens het bestuur een reischeque.

Margret Achterkamp kreeg een bloemenhulde. Masselink

beloofde dat op dit jubileum nog zal worden teruggekomen.

Achterklamp op zijn beurt liet weten van plan te zijn

zeker nog een tijdje door te gaan. ‘Ik heb een geweldig

bestuur om me heen, anders zou ik het niet zo lang hebben

gered’. Hij herinnerde eraan dat, toen hij begin jaren

tachtig van de vorige eeuw aantrad, de OWB 700 leden

en drie bestuursleden had; nu zijn er 1400 leden en negen

bestuursleden.

Dankwoord

gen, de vele vrienden binnen de wandelsport is toch wel

een geweldige en ook emotionele ervaring.

Maar helemaal afscheid nemen doe ik nog niet, ik blijf

mijn diensten als TZ-man nog doen dus het contact met

de wandelaars blijft en daar geniet ik toch enorm van.

Ook door mijn toezegging om als reserve in de kascontrole

te gaan zitten blijf ik er toch een beetje bij betrokken.

Ik wil iedereen bedanken voor het geweldige afscheid en

de vele cadeau`s en hoop jullie op een wandeltocht terug

te zien.

Groeten, Tonny Zeggelink

Vice-voorzitter Henk Masselink spreekt Joop Achterkamp toe.

Echtgenote Margret luistert toe. Op de voorgrond, met lintje,

Tonny Zeggelink. (Foto Hans Verbeek)

Weekend Totaaltocht gaat niet door

De Weekend Totaaltocht in Beekbergen, die in de wandelagenda van de OWB stond gepland op zaterdag 18 juni, gaat

niet door. Door ziekte binnen de organisatie en een overvol evenementenprogramma in Beekbergen moest tot deze

afgelasting worden besloten.

PAGINA 7

OWéBé-tje 2005 / 2


OWéBé-tje 2005 / 2

OWB neemt initiatief rond LWP

De Oostelijke Wandelsport Bond heeft een

initiatief genomen om in 2006 toch een landelijk

wandelprogramma te laten uitkomen.

Zo bleek tijdens de jaarvergadering van de bond.

Zoals het er nu naar uitziet zal het LWP volgend jaar

niet verschijnen, liet NWB-voorzitter Ruud Koning

weten, als gast bij de OWB aanwezig. KNBLO-NL

wil de NWB-tochten opnemen in het wandelprogramma

dat men zelf uitbrengt, ‘maar wij zeggen: we

doen het gezamenlijk of niet’.

OWB-voorzitter Joop Achterkamp zei te vrezen dat

de besturen van NWB en KNBLO-NL er niet uitko-

OWB kende een goed 2004

De OWB kan terugzien op een goed 2004. Dat

zei voorzitter Joop Achterkamp tijdens de jaarvergadering

van de bond, zaterdag 19 maart in

Het Lierderholt nabij Beekbergen. Hij wees erop dat de

OWB meer deelnemers had bij zowel wandeltochten als

avondvierdaagse, mede doordat de NWB jubileumtocht

ook financieel een goed jaar had en 2004 afsloot met

1434 leden, 57 meer dan een jaar eerder.

In zijn openingswoord wees Achterkamp erop dat 2005

een bijzonder jaar is, namelijk het eerste zonder wandelen

met jurybeoordeling. ‘Dit is toch een afscheid van

iets dat in het verleden heel groot was, met veel wandelaars’.

De juryleden die hierdoor zonder ‘werk’ komen

te zitten wees hij erop dat er binnen de wandelsport nog

veel andere taken vervuld kunnen worden.

De vergadering kende een zeer vlot verloop. De jaarverslagen

werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd,

op voorstel van de financiële commissie werd de

penningmeester decharge verleend.

Tijdens de bestuursverkiezing werden penningmeester

H. Maat en vice-voorzitter H. Masselink herkozen, terwijl

B. Kamphuis werd gekozen in de vacature die ont-

PAGINA 8

men. In een brief aan beide bonden en hun regionale

bonden / regio’s pleit de OWB voor hernieuwd overleg,

tussen afgevaardigden van zowel de landelijke

bonden als de regio’s en regionale bonden (van elk

bestuur een afgevaardigde). Want, zo stelt de OWB,

‘met het verdwijnen van het LWP is niemand gebaat.

De twee landelijke bonden niet, de regio’s en regionale

bonden niet, maar het is een nog groter gemis

voor de wandelaar en de organisator van tochten. Zij

zijn de dupe. Terwijl de bonden toch als taak hebben

de belangen van de wandelaar te behartigen en te coordineren’.

stond door het vertrek van T. Zeggelink. De voorzitter

kondigde overigens aan dat de OWB op zoek moet naar

meer nieuwe bestuursleden, gezien het aangekondigde

aftreden van J. Olthuis over twee en H. Masselink over

drie jaar.

In de financiële commissie trad J. Jeukens af. Als nieuw

reservelid meldde zich T. Zeggelink.

De begroting voor 2005 werd zonder aanmerkingen

goedgekeurd.

Bij het punt ‘wat verder ter tafel komt’ noemde de voorzitter

de collectieve ongevallenverzekering voor medewerkers

aan wandeltochten en avondvierdaagsen. Om

voor deze verzekering in aanmerking te komen moeten

de organisaties tevoren een lijst met namen en adressen

bij de bond inleveren. Via een brief zijn zij geïnformeerd

wat te doen. ‘Het is gratis, laat deze kans niet liggen’,

spoorde Achterkamp hen aan.

Als datum voor de halfjaarlijkse vergadering werd vastgelegd

maandag 10 oktober a.s., eveneens in Het Lierderholt.

Waarna de aanwezigen tijdens een receptie afscheid

konden nemen van bestuurlid Tonny Zeggelink.


Van de voorzitter

Dag wandelvrienden,

Voor u ligt alweer het tweede OWéBé-tje van het

jaar 2005. Op het moment dat ik dit stuk maak

regent het buiten en is het koud, maar niet te koud voor

de tijd van het jaar.

Op 19 maart jl. hadden we onze jaarvergadering, die vooral

in het teken stond van het afscheid als bestuurslid van

de heer Zeggelink. Hier zult u wel over lezen via het verslag

van de jaarvergadering. Zelf werd ik ook in het zonnetje

gezet. Namens het bestuur kreeg ik een reischeque

van 300 euro. U zult zich misschien afvragen waarvoor

dat was. Het antwoord is, tijdens de jaarvergadering was

ik 30 jaar bestuurslid van de OWB, waarvan 25 jaar voorzitter.

Voor zover ik weet ben ik de tweede voorzitter van een

regionale wandelbond die 25 jaar voorzitter is. De heer

Ten Brink, voorzitter van de GWB, was vorig jaar 25 jaar

voorzitter, maar ik ben wel de jongste voorzitter die dit

heeft gehaald.

Bij veel verenigingen of bonden kan men maar twee periodes

van drie jaar voorzitter zijn, daarna moet een nieuwe

voorzitter worden gekozen. Wij hebben dit niet in de statuten

staan.

Je kunt je afvragen of het een goede zaak is om zolang

voorzitter te zijn van een wandelbond.

In mijn geval pakt het denk ik goed uit, Toen ik voorzitter

werd op de jaarvergadering van maart 1980 hadden

we ongeveer 750 leden, op dit moment zijn dat er ongeveer

1400. Dit komt niet alleen door mij, ik heb goede

bestuursleden om mijn heen. Verder zijn er de diverse

commissies die goed werk leveren en alle verenigingen,

comités en stichtingen die wandeltochten of avondvierdaagsen

organiseren.

Wandelen is gelukkig een sport die groeit, laten we hopen

dat dit zo doorgaat en dat zich op tijd nieuwe vrijwilligers

melden, zodat alles in goede banen geleid kan worden.

Wanneer ik deze reischeque zal verzilveren weet ik nog

niet, het zal waarschijnlijk pas eind september worden.

Vanaf eind maart tot eind september ben ik thuis te druk

om met vakantie te gaan. Ik heb het geluk dat ik sinds

2000 weer in mijn ouderlijk huis (een oude boerderij van

1913) woon, samen met mijn vrouw. We hebben 15 schapen

die vanaf half maart weer jongen krijgen en verder 18

kippen, 2 pony’s en nog diverse vogels.

Ook heb ik veel tijd nodig voor mijn groentetuin, waar ik

PAGINA 9

OWéBé-tje 2005 / 2

bijna al onze groenten zelf verbouw.

Dan hebben we zelf onze snijbloemen, vanaf half maart

tot ongeveer begin oktober, in totaal ongeveer 20 verschillende

soorten. Verder verbouwen we diverse soorten

fruit, waar we dan jam van maken. Alle bloemen (afrikanen,

salvia’s, begonia’s, violen, madeliefjes, enz) kweek

ik zelf. Dit alles kost mij ongeveer twee dagen per week,

daarnaast werk ik bij de gemeente 36 uur per week. De

weinige vrije tijd die overblijft is voor de wandelsport,

zowel de OWB als de avondvierdaagse van Apeldoorn.

Het is af en toe moeilijk om voldoende tijd vrij te maken

om alles voor elkaar te krijgen.

Ik heb een mooie hobby, waar veel tijd in gaat zitten, maar

wel gezond in de buitenlucht en vrijheid.

Vanaf deze plaats wil ik de OWB bedanken voor deze

reischeque en zal er in het najaar zeker gebruik van maken.

Als bestuurslid hoop ik nog ongeveer tien jaar door te

gaan, als alles goed gaat.

Iedereen die op vakantie gaat mooi weer en gezond terug

en veel wandelplezier.

Joop Achterkamp, Voorzitter

Nieuwe verenigingen

en comités bij OWB

Buds Restaurant, (organisator van de Klompentocht),

Stichting ‘t Flierhaar (Vroomshoop), Atletiekvereniging

Rijssen (wandelschool) en Vereniging

Dorpsgemeenschap Vierhouten (Geheimen

Dorptocht) zijn lid geworden van de OWB.


OWéBé-tje 2005 / 2

Van de secretaris

De afgelopen periode is het secretariaat een belangrijk

deel van de tijd bezig geweest met het

samenstellen van het jaarverslag over 2004. Een

boekwerk dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

in een kort tijdbestek behandeld wordt. Gelukkig worden

de jaarverslagen goed gearchiveerd en blijven zij bewaard

voor het nageslacht.

Verder is momenteel het Landelijk Wandelprogramma

2006 een hot item, evenals het voortbestaan van het

OSWO-overleg.

De afkorting OSWO staat voor Overleg Samenwerkende

Wandelsport Organisaties.

Het OSWO heeft er dit jaar (2005) voor gezorgd dat het

Landelijk Wandel Programma (LWP) er weer gekomen

is. Ook het wandel(kilometer)boekje is een product van

OSWO, het plaatje van de avondwandelvierdaagse eveneens.

Vele jaren geleden is het OSWO opgericht om tot een betere

samenwerking tussen de toentertijd zes wandelsportbonden

te komen: De NWB, KNBLO, NUW, NNWB,

NCWB en de NLAWB. De NCWB is opgeheven, de

NLAWB is ingelijfd door de KNBLO-NL, de NNWB en

de NUW waren gefuseerd tot de WONL en inmiddels is

Van de penningmeester

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik achter

de computer kroop om voor de eerste keer een

stukje in het OWéBé-tje te schrijven. Ondertussen

zijn er alweer een aantal zaken de revue gepasseerd.

Ik ben alweer flink aan de wandel om de spieren weer

te laten wennen aan de grote afstanden die voor de komende

weken op het programma staan. Daarnaast gaat het

penningmeesterschap ook gewoon door. Allereerst wil ik

iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen

door mij op de laatst gehouden jaarlijkse algemene ledenvergadering

te herbenoemen als penningmeester van

de OWB. Het was voor mij niet zo moeilijk om mij weer

kandidaat te stellen daar ik de afgelopen jaren met heel

veel plezier mijn werk heb kunnen doen. Dat heeft natuurlijk

ook te maken met de goede verstandhouding binnen

het bestuur.

Hoewel: we zullen Tonny Zeggelink, die op de jaarvergadering

afscheid nam na jaren trouwe dienst, wel missen

binnen het bestuur. Zijn droge, humoristische kwinkslagen

waren altijd weer een verademing. Met zijn opvolger

PAGINA 10

de WONL gefuseerd met de KNBLO.

Eind vorig jaar is de discussie op gang gekomen of het

OSWO nog wel zin heeft, nu er slechts twee partijen zijn.

Het bestuur van de Oostelijke Wandelsport Bond is van

mening dat in geen geval het LWP mag verdwijnen. Dit

zou een groot verlies zijn voor de wandelsport, de wandelaar

en de wandeltochten.

Bij de KNBLO-NL denkt men daar toch anders over. Ook

zij willen een LWP uitbrengen en de wandeltochten van

de NWB mogen er in opgenomen worden. Onder deze

voorwaarden is de NWB het daar niet mee eens en zullen

er waarschijnlijk twee Landelijke Wandelprogramma’s

2006 komen. Eén met de tochten van de NWB en één met

de tochten van de KNBLO-NL.

Een situatie waar niemand op zit te wachten. Vanuit de

Oostelijke Wandelsport Bond zijn al twee pogingen gedaan

om het hoofdbestuur van de KNBLO-NL en de regiobesturen

op andere gedachten te brengen. Helaas nog

zonder het gewenste resultaat. Laten we hopen dat er alsnog

een gezamenlijk LWP 2006 komt.

Hennie Hanekamp, Secretaris

Berend Kamphuis hebben we denk ik wel weer een kanjer

binnengehaald. Dus dat zit allemaal wel goed.

Wat echter niet goed gaat, en dat baart mij toch wel zorgen,

is dat er nog steeds leden zijn die hun contributie

over 2005 nog niet betaald hebben. Dan spreek ik niet

alleen over individuele leden maar met name ook over

wandelverenigingen en avondvierdaagsecomité’s. Ik doe

een dringend beroep op een ieder op zeer korte termijn

aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Ik vertrouw

er op dat diegenen die het aangaat snel zullen reageren.

Wat wel goed gaat, en dat is weer verheugend, is dat het

leden aantal blijft stijgen. Op dit moment hebben we 1385

leden en dat is meer dan we op dit moment gehoopt hadden.

Wandelen blijft blijkbaar een attractieve sport en er

zijn blijkbaar een heleboel mensen die zich bij de OWB

thuis voelen. Ik wens u de komende tijd veel plezier met

uw sport en veel succes op de komende tochten.

Herman Maat


Tonny Zeggelink neemt afscheid van OWB-bestuur:

‘Bestuur, jury, TZ: alles met plezier gedaan’

verveel me nog helemaal niet’. Enkele weken

nadat hij het bestuur van de Oostelijke Wandel- ‘Ik

sport Bond heeft verlaten en zijn taak als voorzitter

/ secretaris van Technische Zaken heeft neergelegd

heeft Tonny Zeggelink nog bepaald geen gebrek aan

‘wandelwerkzaamheden’. ‘Aan het eind van de week

gaan we de routes van de DES Twentetocht bepijlen en

het wordt ook tijd dat we met de avondvierdaagseroutes

bezig gaan’, zegt hij als we hem thuis in Enschede bezoeken.

Het mag duidelijk zijn: bij de OWB doet hij het kalmer

aan (al blijft hij zijn diensten draaien als lid van Technische

Zaken en aanvaardde hij de benoeming tot reservelid

van de financiële commissie), voor

zijn vereniging DES Enschede is Zeggelink

nog volop in touw. Al geeft hij

aan dat ook hier zijn taak op niet al te

lange termijn door een ander zal moeten

worden overgenomen. Het bestuur

heeft hij al verlaten. ‘Daar moet maar

een jongere in komen’.

Wandelen blijft hij ook nog steeds. De

inschrijving voor de Apeldoornse vierdaagse is de deur

al weer uit. Zestien maal liep hij dit evenement al, reden

voor de Apeldoornse loco-burgemeester Spoelstra om, bij

de uitreiking van de Orde van Oranje Nassau (tijdens de

OWB-jaarvergadering), te verzuchten dat Zeggelink de

omgeving van Apeldoorn beter zal kennen dan hijzelf.

Het is zo’n 47 jaar geleden dat de toen 20-jarige Zeggelink

(geboren in 1938 in Oldenzaal) kennis maakte met

het wandelen. Dat was tijdens de dodenherdenking in Enschede.

‘Daar liepen ze altijd van het stadshuis naar het

Volkspark. Tijdens deze herdenking in 1958 kwam ik in

gesprek met de heer Pelle, destijds secretaris van DES.

Van het een kwam het ander en zo liep ik mee in de groep

van DES. Eerst een tijdje in de groep, daarna ernaast, als

leider. Soms met een lange ij, maar dat was niet zo erg’,

blikt hij terug. ‘Een andere sport deed ik niet, al had ik als

kind wel gevoetbald. Ik zag het wandelen echt als sport,

gezien de afstanden – als groep moest je destijds nog

25 kilometer lopen – en de competitie tussen de diverse

groepen’.

Dit lopen in een groep heeft Zeggelink al die jaren gedaan,

totdat enkele jaren terug het echte groepswandelen

werd opgeheven.

Bij dit groepswandelen ligt zijn hart, zo blijkt tijdens het

‘ Een andere sport

deed ik niet, al

had ik als kind

wel gevoetbald ’

PAGINA 11

OWéBé-tje 2005 / 2

gesprek. ‘Jammer dat de wandelsport wat dat betreft zo

veranderd is. Persoonlijk vind ik het wandelen in een

groep veel leuker’.

Wandelen bij DES, leider bij DES, al snel kwam Zeggelink

ook in het bestuur van de Enschedese vereniging; in

1974 werd hij er voorzitter van, een taak die hij tot voor

kort bekleedde.

Ook binnen de OWB kreeg hij al snel functies. Dat begon

in 1961, tijdens de Vierdaagse van Apeldoorn. Toch al

een gedenkwaardig evenement dat jaar, omdat Tonny er

zijn Jo ‘echt’ ontmoette, al kenden de twee elkaar al wel

van DES. ‘De heer en mevrouw Van Staveren stonden

daar op controle. Ik raakte met hen aan de praat, toen

me werd gevraagd of jureren niet wat

voor me zou zijn. Ik zei ‘Jawel’ en zo

ben ik bij jury en Technische Zaken

gekomen’. Vanaf 1991 was hij voorzitter

van beide commissies.

‘Hartstikke leuk om te doen’, zegt hij

over zijn TZ-werk. ‘Je hebt veel contact

met de wandelaars; iedereen blijft

wel even met je staan praten’. Afgunstig

op de wandelaars die lekker de natuur in trekken,

terwijl hijzelf in het startbureau achter de TZ-tafel moet

blijven zitten, is Zeggelink nooit geweest. ‘Jo ging altijd

met me mee en zo heeft ook zij het werk geleerd. Wilde ik

dan gaan wandelen, nam zij het van me over’.

Na zijn komst naar jury en TZ volgde al snel de stap naar

bestuurslid van de OWB. Op 1 mei 1967 werd hij als algemeen

bestuurslid gekozen. ‘Ze vroegen mensen en ik heb

me toen opgegeven’. Deze periode duurde tot 10 januari

1970. ‘Ik had toen veel te veel te doen. OWB, DES, m’n

duiven. De duiven en de OWB heb ik toen opgegeven’.

In 1984 beschikte Zeggelink over wat meer tijd en stelde

hij zich opnieuw voor het OWB-bestuur beschikbaar,

‘want ze zaten toen behoorlijk overhoop’.

In al die jaren heeft hij – op één na – alle OWB-voorzitters

meegemaakt. Savelkoel, Van Langen, Sybrand,

Achterkamp. Alleen De Klein heeft hij niet als voorzitter

meegemaakt.

Binnen Technische Zaken werd hij in 1991 voorzitter /

secretaris. Een klus die behoorlijk wat werk vergde. Zo

moesten van alle tochten de start- en verkooplijsten worden

nageteld, de voorraden worden gecontroleerd, werden

de gegevens van de wandeltochten gecontroleerd, werden

tochtaanvragen verwerkt, de gegevens voor landelijk- en


OWéBé-tje 2005 / 2

regionaal wandelprogramma gereed gemaakt en vervolgens

gecontroleerd, kregen de tochten goedkeuringsnummers,

werd bijgehouden hoeveel leden van aangesloten

verenigingen OWB-tochten hadden gelopen, werden de

gegevens van de agenda voor Voetnoten gecontroleerd, et

cetera. ‘Toen alles nog met de hand moest gebeuren was

het veel werk, nu met de computer gaat het veel sneller’.

Na al deze decennia actief te zijn geweest in de wandelsport

kan Zeggelink veel vertellen. ‘Ik heb allemaal

mooie herinneringen’, zegt hij. Bijvoorbeeld aan de Revaltochten,

waarvan een deel van de opbrengst bestemd

was voor revalidatiecentrum ’t Roessingh. Na een bezoek

aan het revalidatiecentrum wilde DES hier iets voor

doen. ‘In het begin was de opbrengst niet groot. Bovendien

werd het bedrag dat wij bijeen brachten door de gemeente

op de bijdrage aan het centrum gekort. Toen later

de reservepolitie er in de organisatie bij kwam zijn we de

opbrengst gaan geven aan de ontspanningscommissie van

het Roessingh. Dan werd er door de gemeente tenminste

niet gekort’. In totaal brachten de wandelaars tientallen

duizenden guldens bijeen, vooral dankzij de verloting die

tijdens de tochten werd gehouden.

Nog een leuke herinnering. Aan het jureren. Zo groot was

het aantal verenigingen dat beoordeeld wilde worden, dat

er twee jurykorpsen waren. Zeggelink toont de juryrapporten

van de kleurentocht van WIOS Epe uit 1977, mooi

ingelijst (een afscheidsgeschenk van de Eper vereniging).

Daarop is te zien hoe op zaterdag 31 en op zondag 30

‘ Ik heb allemaal mooie

herinneringen ’

groepen werden gejureerd.

Hij vertelt hoe hij ooit bij De Vrijbuiters samen met Dik

Bos stond te jureren. ‘We letten op een bepaald punt op

of de groepen, gelijkgesteld met een ongespannen wagen,

niet een bord ‘verboden in te rijden’ zouden negeren. De

volgende dag liep Bos daar met zijn groep. Triomfantelijk

keek hij naar me toen ze zich aan het inrijverbod hielden,

maar vervolgens ‘pakte’ ik hem omdat hij met de groep

een voetpad op ging, wat niet mocht’. De jury moest letten

op onder meer verkeersgedrag, orde, netheid, zang

en leiderschap. ‘Na afloop konden de verenigingen altijd

naar ons toekomen om uitleg te krijgen over ons oordeel’.

Conflicten waren er soms wel. ‘Bijvoorbeeld toen we als

DES ergens werden gediskwalificeerd omdat we niet wisten

dat de gebruikelijke kleurcodes bij deze tocht anders

waren en daardoor een te korte afstand liepen’.

Hoewel niet meer in groepsverband, blijft Tonny Zegge-

PAGINA 12

link wandelen. ‘Ik blijf lopen zolang als ik het kan, al

gaat het dan misschien wat langzamer’.

Zijn bestuurlijke werkzaamheden, waarvoor hij bij zijn

afscheid werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje

Nassau (en bovendien tot erelid van de OWB) behoren

echter tot het verleden. ‘Elke vergadering opnieuw die rit

van en naar Apeldoorn werd me teveel, vooral in de winter.

Daarom ben ik gestopt’, zegt Zeggelink. Om eraan

toe te voegen; ‘Maar ik heb het al die jaren met enorm

veel plezier gedaan’.

Genoeg deelnemers

aan OWB-tochten?

Jan Vukkink

Hebben diverse verenigingen binnen

de OWB voldoende deelnemers aan

hun tochten? Deze vraag wierp voorzitter

Joop Achterkamp op tijdens de jaarvergadering.

Hij beantwoordde deze vraag meteen

bevestigend, verwijzend naar het feit dat

veel verenigingen er niets aan doen om meer

deelname te krijgen.

Achterkamp herinnerde eraan dat de redactie

van het OWéBé-tje alle tochten organiserende

verenigingen een brief heeft gestuurd,

waarin werd gevraagd voor het bondsblad diverse

zaken aan te dragen over hun tocht, zoals

de bereikbaarheid per openbaar vervoer,

(natuur)gebieden waar de tocht doorheen

leidt etc. ‘Maar als je dan het OWéBé-tje

leest is er zeer weinig gebruik van gemaakt.

Volgens mij hebben deze verenigingen al genoeg

wandelaars op hun tochten en willen ze

niet meer wandelaars, anders hadden ze wel

gereageerd’, aldus Achterkamp.


Wandelagenda

14 mei Enschede

60 e Bevrijdingstocht E.W.B.

Start: Hotel Holterhof

Holterhofweg 325

7534 PT Enschede

Afstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 30

Starttijd: 30 km . . . . . . . . . 08:00 - 10:00

20 km . . . . . . . . . 08:00 - 12:00

15 - 10 - 5 km . . . . . 08:00 - 13:00

Inlichtingen: 0320-240854

Bereikbaarheid, route, bezienswaardigheden: geen opgave

ontvangen

18 en 19 JUNI LELYSTAD

11e Zuigerplastocht Stichting Peripatoo

Start: HVL- kantine

de Schouw 45-01

8232 AZ Lelystad

Afstanden: 8 - 15 - 20 - 30 - 40 km

Starttijden: 40 km . . . . . . . . . 08:00 - 09.30

30 km . . . . . . . . . 08:00 - 10.00

20 km . . . . . . . . . 08:00 - 12.00

15 km . . . . . . . . . 08:00 - 13.00

8 km. . . . . . . . . . 08:00 - 14.30

Inlichtingen: 0320-253241/06-28739266 of

www.peripatoo.nl

Bereikbaarheid: Het startbureau is gelegen op ca 500

m van NS-station Lelystad Centrum. De route naar het

startbureau wordt gepijld.

Route: De route van de elfde Zuigerplastocht brengt

de wandelaars allereerst naar de replica van het VOCretourschip

de Batavia, dat aan de IJsselmeerkust van

Lelystad is gebouwd en sinds 1994 te bezichtigen is.

Vervolgens wordt het Zuigerplasbos aangedaan, een

stadsbos aangelegd rond een oude zandwinningsput van

vóór de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Na een

rust nabij de spoorlijn vervolgen de wandelaars op de

langere afstanden de tocht via de Groene Velden, het

Bergbos, het Visvijverbos en het Paardenbos. Tijdens de

tocht treft men voor ca 80% groen aan, want de omgeving

van Lelystad is allesbehalve kaal, recht en saai.

Integendeel.

PAGINA 13

OWéBé-tje 2005 / 2

25 t/m 27 JUNI LONNEKER

4e minirionde van Twente wsv EWB

Start: Café Sprakel

Dorpsstraat 137

7524 CH Lonneker

Afstanden: zaterdag 15 km, zondag 20 km, maandag

15 km

Starttijd: 09.00-11.00 (inschrijving alleen mogelijk

met verzorging)

Inlichtingen: 053-4306672

(na 18.00 uur; bgg 053-4350447)

Bereikbaarheid, route bezienswaardigheden: geen opgave

ontvangen

25 t/m 27 JUNI LONNEKER

49e Ronde van Twente wsv EWB

Start: Café Sprakel

Dorpsstraat 137

7524 CH Lonneker

Afstanden: Grote ronde 35 - 50 - 45 km,

Kleine ronde 30 - 40 - 30 km

Starttijd: Grote ronde . . . . . . 08:00 - 08.30

Kleine ronde . . . . . 08:00 - 09.00

Inlichtingen: 053-4306672

(na 18.00 uur; bgg 053-4350447)

Bereikbaarheid, route bezienswaardigheden: geen opgave

ontvangen

25 en 26 JUNI DEVENTER

Sallandtocht wsv WVD

Start: Speeltuin De Driehoek

Gooierstraat 9

7416 XA Deventer

Afstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 km

Starttijd: 40 km . . . . . . . . . 08:00 - 09.30

30 km . . . . . . . . . 08:00 - 10.30

20 km . . . . . . . . . 08:00 - 12.00

15 km . . . . . . . . . 08:00 - 13.00

10 km . . . . . . . . . 08:00 - 14.00

5 km. . . . . . . . . . 08:00 - 15.00

Inlichtingen: 06-53329960 of 06 - 42746637

Bereikbaarheid: Vanaf station Deventer is het ongeveer

10 minuten lopen tot de startplaats; vanaf het station is

de route naar de start bepijld.


OWéBé-tje 2005 / 2

Route: Het parkoers voert in hoofdzaak door bossen en

landelijk gebied. U wandelt over het landgoed Oostermaat,

door het Traasterbos en door de bosrijke omgeving

van Lettele, Bathmen en Schalkhaar.

Bijzonderheid: Op de zaterdag kan in Bathmen de Oude

Molen worden bezichtigd; hier kan meel worden gekocht

dat ter plaatse is gemalen

12 T/M 15 JULI APELDOORN

52e Internationale

vierdaagse wandeltochten

NWB

Start: Sportcomplex Victoria Boys

Berghuizerweg 151

7312 SM Apeldoorn

Afstanden: 20 - 30 - 40 - 50 km

Starttijd: 50 km . . . . . . . . . 06.30 - 07.00

40 km . . . . . . . . . 06.30 - 07.30

30 km . . . . . . . . . 07.00 - 08.30

20 km . . . . . . . . . 08.30 - 10.00

Inlichtingen: NWB Bondsbureau Utrecht,

tel 030-2319458 (tijdens kantooruren)

27 JULI BEEKBERGEN

Zomeravondwandeltocht Oostelijke

Wandelsport

Bond

Start: Vakantiepark Lierderholt

Spoekweg 49

7361 TM Beeekbergen

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

Starttijd: 15 km . . . . . . . . . 18.00 - 18.30

10 - 5 km . . . . . . . 18.00 - 19.00

Inlichtingen: 055-3555848 b.g.g. 055-3662620

Bereikbaarheid: Buslijn 91, halte Stoppelbergweg;

daarna nog ca 10 minuten lopen naar de startplaats.

Halfuursdienst. Vanuit Apeldoorn vertrek ongeveer een

kwartier voor en een kartier over het hele uur. Vanuit

Arnhem vertrek ongeveer 6 minuten over het hele en 6

minuten over het halve uur. Per auto: A50 afslag Hoenderloo

(afslag nummer 22), richting Hoenderloo, volg

borden.

Route: Er wordt gewandeld in de gebieden Lierderbos

van Staatsbosbeheer, bosgebied Het Spoek van een

particuliere eigenaar en landgoed Bruggelen van het

Geldersch Landschap. Het is vooral een boswandeltocht

met hier en daar enkele open stukken . Die zijn soms een

gevolg van boskap om het bos een natuurlijker aanzien

PAGINA 14

te geven en de oorspronkelijke inheemse bomen weer

hun plaats te laten innemen. Al deze bosgebieden zijn

voormalige stuifzandgebieden, die vanaf plm 100 jaar

geleden zijn bebost.

Bezienswaardigheid: Het is niet onmogelijk wild te

ontmoeten, zoals ree of wild zwijn, of een raaf te horen

krassen.

Bijzonderheid: Honden kunnen aangelijnd mee. Voor de

10 en 15 km is onderweg gelegenheid wat te drinken.

2 AUGUSTUS DEVENTER

Zomeravondwandeltocht wsv WVD

Start: Speeltuin De Driehoek

Gooierstraat 9

7416 XA Deventer

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

Starttijd: 15-10 km . . . . . . . 18.00 - 18.30

5 km. . . . . . . . . . 18.00 - 18.45

Inlichtingen: 06-53329960 of 06 - 42746637

Bereikbaarheid: Vanaf het station Deventer is het ongeveer

tien minuten lopen naar de startplaats; de weg naar

de start is vanaf het station bepijld.

Route: Er wordt gewandeld in een bosrijke omgeving,

over de Rielerenk, door Park Braband, het exercitieterrein

en landgoed Frieswijk

Bezienswaardigheid: De prachtige tuinen van Brinkgreven

3 AUGUSTUS EMST

Zomeravondwandeltocht Oostelijke

Wandelsport

Bond

Start: Kantine Voetbalvereniging Emst

Hanendorperweg 83

8166 JH Emst

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

Starttijd: 15 km . . . . . . . . . 18.00 - 18.30

10-5 km . . . . . . . . 18.00 - 19.00

Inlichtingen: 055-3555848 b.g.g. 055-3662620

Bereikbaarheid: Buslijn 90 richting Zwolle vanuit NSstation

Apeldoorn; halfuursdienst, ongeveer 8 minuten

over het hele uur en 8 minuten over het halve uur,

uitstappen halte Hezeplein in Emst; naar de startplaats is

het dan nog bijna een uur lopen!


Per auto: A50 afslag 26 via Vaassen of afslag 27 via

Epe; vanaf rotonde in Emst borden volgen.

Route: De route voert voornamelijk door het Kroondomein

in eigendom van de staat. De route van 5 km loopt

vrijwel uitsluitend door bos, de beide langere routes

gaan ook over en langs heidevelden.

Bezienswaardigheid: Op alle afstanden komen de wandelaars

oog in oog te staan met duizenden jaren geleden

opgeworpen grafheuvels.

Bijzonderheid: Op de 10 en 15 km is onderweg gelegenheid

wat te drinken.Ook een ontmoeting met wild (ree,

wild zwijn) behoort tot de mogelijkheden).

17 AUGUSTUS HEERDE

Zomeravond pannenkoekentocht wsv Blijf Fit

Start: Kantine vv Heerde

Veldweg

8181 LP Heerde

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

Starttijd: 15 km . . . . . . . . . 17.30 - 18.00

10 km . . . . . . . . . 17.45 - 18.30

5 km. . . . . . . . . . 18.00 - 18.45

Inlichtingen: 038-4478873

Bereikbaarheid, route bezienswaardigheden: geen opgave

ontvangen

27 EN 28 AUGUSTUS APELDOORN

Boswandeltocht wsv Excelsior

Start: Clubgebouw Excelsior

Oranjestraat 54

7331 BW Apeldoorn

Afstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 km

Starttijd: 40 km . . . . . . . . . 08:00 - 09.30

30 km . . . . . . . . . 08:00 - 10.30

20 km . . . . . . . . . 08:00 - 12.00

15 km . . . . . . . . . 08:00 - 13.00

10-5 km . . . . . . . . 08:00 - 14.00

Inlichtingen: 055-5215711

Bereikbaarheid, route, bezienswaardigheden: geen opgave

ontvangen

PAGINA 15

17 SEPTEMBER GIETHOORN-NOORD

Holland Venetiëtocht sv Giethoorn

Start: Kantine S.v. Giethoorn

Kerkweg 36b

8355 BL Giethoorn Noord

Afstanden: 5-10-15-20-30-40 km

Starttijd: 40 km . . . . . . . . . 08:00 - 09.30

30 km . . . . . . . . . 08:00 - 10.30

20 km . . . . . . . . . 08:00 - 12.00

15 km . . . . . . . . . 08:00 - 13.30

10 km . . . . . . . . . 08:00 - 14.00

5 km. . . . . . . . . . 08:00 - 15.00

Inlichtingen: 0521-361320

Bereikbaarheid: De startplaats is niet per openbaar vervoer

bereikbaar

Route: De parkoersen leiden door veel natuur- en waterrijke

gebieden en natuurlijk over de vele bruggetjes in

het pittoreske Giethoorn.

17 SEPTEMBER NIEUW MILLIGEN

Klompenwandeltocht Buds Hollands restaurant

Start: Buds Hollands restaurant

Amersfoortseweg 202

3888 NR Nieuw Milligen

Afstanden: 13 km

Starttijden: 9.45 uur

Inlichtingen: 0577 – 456400

OWéBé-tje 2005 / 2

Bijzonderheid: Alleen voor deelnemers op houten klompen

of klompen met wreefleertje.

Zie verhaal elders in dit nummer

24 SEPTEMBER LELYSTAD

Cornelis Lelytocht stichting Peripatoo

Start: HVL-kantine

De Schouw 45-01

8232 AZ Lelystad

Afstanden: 40 - 60 km

Starttijden: 60 km (Prestatie) 07.00 precies

(bij voorinschrijving)

40 km (Recreatief) 08:00 - 09.30

Inschrijving op de dag zelf

vanaf 06.30 uur.

Inlichtingen: 0320-253241/06-28739266

Bereikbaarheid: Het startbureau is gelegen op ca 500


OWéBé-tje 2005 / 2

m van NS-station Lelystad Centrum. De route naar het

startbureau wordt gepijld.

Route: Gewerkt wordt aan een route die door de belangrijkste

natuurgebieden rond Lelystad voert, waaronder

de bossen van het Hollandse Hout, het Zuigerplasbos en

Natuurpark Lelystad. Vanaf de Knardijk zijn de Oostvaardersplassen

te zien.

Bijzonderheid: Op geregelde afstanden treffen de deelnemers

aan de 60 km-tocht verzorgingsposten aan; na

binnenkomst wordt de tijd van de 60 km –lopers genoteerd

en op een oorkonde vermeld.

Wie een inschrijfformulier wil ontvangen kan mailen

naar info@peripatoo.nl of bellen: 0320 – 233731 of

- 253241. Op www.peripatoo.nl is een inschrijfmenu te

vinden.

25 SEPTEMBER LELYSTAD

Kleintje Cornelis stichting Peripatoo

Start: HVL- kantine

De Schouw 45-01

8232 AZ Lelystad

Afstanden: 5 - 10 - 15 - 25 km

Starttijden: 25 km . . . . . . . . . 09.00 - 11.00

15 km . . . . . . . . . 09.00 - 12.00

10 km . . . . . . . . . 09.00 - 13.00

5 km 09-00-14.00

Inlichtingen: 03210 – 233731 of 0320-253241/06-

28739266 of www.peripatoo.nl

Bereikbaarheid: Het startbureau is gelegen op ca 500

m van NS-station Lelystad Centrum. De route naar het

startbureau wordt gepijld.

Route: Het ‘kleine broertje’ van de grote Cornelis Lelytocht

(zie 24 september) voert de wandelaar langs plekken

die een rol hebben gespeeld in de ontstaansgeschiedenis

van Flevoland. Bovendien maken de deelnemers

op de langste afstand (25 km) kennis met het grootste

aaneengesloten bosgebied rond Lelystad, het Hollandse

Hout. Onderweg zijn rustposten.

PAGINA 16

1 EN 2 OKTOBER EPE

44e Veluwe Herfstkleurentocht wsv WIOS Epe

Start: Kampeerboerderij “De Berghoeve”

Veenweg 9

8162 RJ Epe / Wissel

Afstanden: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 km

Starttijd: 30 km . . . . . . . . . 09.00 - 10.30

20 km . . . . . . . . . 09.00 - 12.00

15 km . . . . . . . . . 09.00 - 13.30

10 km . . . . . . . . . 09.00 - 14.00

5 km. . . . . . . . . . 09.00 - 15.00

Inlichtingen: 0578-613765

Bereikbaarheid: Vanuit Apeldoorn en Zwolle lijn 90

van BBA, uitstappen bij halte De Haverkamp; vanaf

deze halte is het ongeveer 5 kilometer lopen naar de

startplaats, maar tegen een kleine, vrijblijvende vergoeding

kan gebruik worden gemaakt van een pendeldienst.

Daarvoor moet u zich tevoren, uiterlijk vrijdag

30 september 21.00 uur aanmelden bij het secretariaat

van WIOS Epe (0578 – 613765) met vermelding van de

aankomsttijd.

Routes: De startplaats ligt ongeveer 5 km van het

centrum van Epe, aan de bosrand, vrij van verkeer. De

routes gaan, afhankelijk van de te lopen afstand, door

prachtige bossen, heidevelden en andere natuurgebieden,

maar ook het landelijke is hier aanwezig; kortom:

afwisselende routes. De langere afstanden (20 en 30 km)

hebben de rustplaats bij het WIOS-verenigingsgebouw

in Epe; de deelnemers op de 30 km maken van daaruit

een lus door de gemeentebossen, met de Renderklippen.

de schaapskooi, hertenkamp, Haelberg etc .

Bijzonderheid: Zoals elk jaar zijn er ook nu bij de start

enkele nevenactiviteiten.

Raadpleeg voordat u een tocht bezoekt

voor eventuele mutaties

de Regionale Wandeltelefoon:

024 - 322 23 24


‘OWB wat nu?’ opgeheven

Tijdens de jaarvergadering van de Oostelijke Wandelsport

Bond is de commissie ‘OWB wat nu?’

opgeheven. Deze commissie was enkele jaren

geleden in het leven geroepen om via een meningpeiling

onder alle leden te ervaren welke positie de OWB zou

moeten innemen ten opzichte van de fusiebond KNBLO-

NL en de NWB. Dit omdat het OWB-bestuur een groot

voorstander is van eenheid in de wandelsport en de NWB

in meerderheid niets voor een fusie voelt.

De commissie is nauwgezet aan het werk gegaan en had

de voorbereiding van de meningpeiling al afgerond, toen

eind 2003 werd besloten de werkzaamheden minstens een

jaar op te schorten. De reden: er heerste nog teveel onderduidelijkheid

rond de fusiebond om de OWB-leden een

weloverwogen keuze te kunnen laten maken.

Op verzoek van het OWB-bestuur kwam de commissie in

januari j.l. bijeen om zich te buigen over de vraag: ‘OWB

wat nu’, wat nu? De commissie heeft geconstateerd dat de

onduidelijkheid rond de nieuwe bond alleen maar was toegenomen.

De tarieven van de fusiebond waren – hoewel

toegezegd – de commissie nog niet medegedeeld, leden

horen van binnen de fusiebond veel onvrede en – gezien

de afsplitsingen in met name Noord Holland – is door de

fusie de eenheid in wandelland niet dichterbij gekomen.

Omdat verwacht werd dat duidelijkheid nog geruime tijd

op zich zal laten wachten (volgens de nieuwe bond zal het

enkele jaren duren voordat de fusie is afgerond) achtte

de commissie het onmogelijk de OWB-leden de voors-

en tegens van beide bonden op een verantwoorde manier

voor te leggen. Vandaar dat de commissie het bestuur

heeft verzocht haar op te heffen.

Hetgeen tijdens de jaarvergadering op 19 maart j.l. gebeurde.

Ludiek evenement: wandelen op klompen

Een even ludiek als bijzonder evenement op de wandelagenda

van de OWB is, op zaterdag 17 september,

de klompenwandeltocht. Deze wordt al voor

de zesde maal georganiseerd in het kader van Buds Hollandse

feestdag, van Buds Hollands restaurant in Nieuw

Milligen.

Dit jaar is Buds voor het wandelgedeelte van de dag (met

verder onder meer een hardloopwedstrijd op klompen en

een keukenpreuverie van streeksgerechten) samenwerking

aangegaan met de OWB.

De wandeltocht, die alleen mag worden gelopen door

deelnemers op houten klompen of klompen met een

wreefleertje (klompschoenen met leren of rubberen bovenzijde

zijn niet toegestaan) vormt het eerste onderdeel

van de feestdag. Er kan om 9.45 uur worden gestart voor

een wandeling van circa dertien kilometer door de bossen

naar Kootwijk. In dit dorpje kan worden gerust, waarbij

levende muziek voor een gezellige sfeer zal zorgen. Vanaf

11.45 uur worden de wandelaars bij Buds restaurant terugverwacht,

waar ze met gezellige muziek worden ontvangen.

Van 13 tot 15 uur is bij het restaurant een oud-Hollandse

keukenpreuverie van achttien streekgerechten uit alle delen

van het land. Deze kosten twee euro per gerecht.

Om 14 uur start een hardloopwedstrijd op klompen. De

hardlopers leggen rond het restaurant drie kilometer af.

Na afloop is er de uitreiking van diverse prijzen, waarna

om 15 uur een verrassend optreden staat geprogram-

PAGINA 17

OWéBé-tje 2005 / 2

meerd, met accordeonmuziek van de van de Apeldoornse

vierdaagse bekende Knelis van de Veluwe. Dit duurt tot

16.45 uur.

Deelname aan de klompenwandeltocht (en eventueel de

hardloopwedstrijd) kost elf euro. Voor dit bedrag krijgt

de deelnemer als herinnering een dasklompje met datum,

een bon voor een broodje of de keukenpreuverie, een bon

voor een consumptie en een ‘Hollandse lustrumneut’ onderweg

(ook alcoholvrij). Alleen deelnemen aan de hardloopwedstrijd

kost vijf euro.

De deelnemers maken kans op diverse prijzen. Zo zijn er

voor de bezitters van de mooiste of origineelste klompen

drie prijzen (dinerbonnen van resp. 45, 35 en 30 euro),

zijn er drie prijzen (dinerbonnen of passende geschenken)

voor de persoon of groep in de fraaiste klederdracht en

voor de leukste of origineelste groep. De vrolijkste wandelaar

krijgt een dinerbon van 45 euro, de vrolijkste groep

een plateau bier. Het leukste echtpaar kan eveneens een

dinerbon van 45 euro tegemoet zien, evenals de meest

opvallende wandelaar. Een dinerbon van 35 euro is als

troostprijs beschikbaar. Een extra prijs van 45 euro is er

voor de groep of wandelaar die opvalt door mooie of ludieke

zaken.

Het inschrijfgeld kan worden gestort op bank-giro

36.79.42.011.

Meer informatie: Buds Hollands restaurant, Amersfoortseweg

202, 3888 NR Nieuw Milligen, tel. 0577 – 456400,

e-mail info@buds.nl.


OWéBé-tje 2005 / 2

Tochtverslagen

Tevreden deelnemers Voorjaarstocht EWB

Het was op 19 maart vroeg dag voor mij, want de

Enschedese Wandelsport Bond had op deze dag

de voorjaarstocht in Boekelo, waar ik als afgevaardigde

van Technische Zaken aanwezig moest zijn.

Bij binnenkomst was de begroeting zoals gewoonlijk hartelijk.

Toen er om 8 uur gestart kon worden was het al

gezellig druk en dat liep zo door tot 13 uur, het moment

dat de inschrijving sloot. Er hadden zich toen 271 wandelaars

laten inschrijven op de diverse afstanden: 27 op de

5 km, 52 op de 10, 57 op de 15, 55 op de 20 en 80 op de

30 km.

Toen er om 8 uur gestart kon worden regende het, maar

tegen 10 uur was het droog. De reacties van de wandelaars

die hun afstand er op hadden zitten waren positief.

“Het was een mooie tocht,” zeiden ze, “en goed gepijld.”

Deze complimenten werden door de organisatie in dank

afgenomen.

Het is volop lente in het Natuurpark Lelystad. De

knoppen aan struiken en bomen zijn duidelijk

zichtbaar, hier en daar is al wat bloesem te zien,

bermen kleuren hier en daar geel van het klein hoefblad

en er is veel jong leven. Liefst 27 zwijnebiggen lopen er

rond en de wisenten hebben een wolk van een baby. Maar

toch, als we er op zaterdag 2 april beginnen aan onze

veertig kilometer van de Peripatoo-tocht is de temperatuur

allesbehalve voorjaarsachtig. Langs de waterkanten

zijn de bermen zelfs witbevroren. Op deze stralende dag

zal de temperatuur echter snel behoorlijk oplopen, daarmee

zorgend voor een perfect wandeldagje.

Helemaal perfect begon het overigens niet, want als wij in

het filmzaaltje van het bezoekerscentrum arriveren staat

er een rij van enige omvang voor de inschrijftafel. Deze

wordt mede veroorzaakt doordat de mensen van Peripatoo

pas toegang tot de zaal kregen, en dus met de inrichting

van het startbureau konden beginnen, op het moment dat

de inschrijving volgens planning al had moeten beginnen.

Bovendien is het werken met de nieuwe - dubbele - startkaarten,

waarop door de deelnemer nogal wat gegevens

moeten worden ingevuld, van alle kanten nog wat onwennig.

Maar goed, eenmaal op pad is het al snel genieten. De

route is mooi, de bepijling goed, de beschrijving even-

Toen rond 16 uur iedereen binnen was kon ik beginnen

m’n spullen in te pakken en ging het huiswaarts, nadat

ik de organisatoren had bedankt voor de hartelijke ontvangst,

goede verzorging en fijne samenwerking.

Het was voor mij de eerste keer dat ik Technische Zaken

deed en dat is zeer goed gegaan. Ik wil daarom ook

mevrouw Zeggelink en de heren Kamphuis, Zeggelink,

Olthuis en Masselink bedanken dat ze me dit werk hebben

geleerd.

Deelname

Joop van Hassel, Technische Zaken

5 10 15 20 30 km

27 52 57 55 80

0 50 100 150 200 250 300

deelnemers

Biggen, stuntend vliegtuig

en wind tijdens Peripatoo-tocht

PAGINA 18

eens. Na een stukje door het Natuurpark gaat het door de

bossen die de polderhoofdstad omringen. Opvallend veel

hardlopende Lelystedelingen hier. Na zo’n tien kilometer

passeren we de eerste rustplaats, bij een manege, even

later missen we een pijl. De duidelijke routebeschrijving

geeft uitkomst en, niet ver van de plaats waar de pijl had

moeten hangen, ontdekt tochtgenoot Ben tussen wat takken

de pijl, verfrommeld en gescheurd. Het plakband

hangt er nog aan en hij bevestigt het ding zo goed als het

kan aan een boom.

We komen nu in een woonwijk, een van de nieuwere van

Lelystad. Veel waterpartijen en een merkwaardige, lange

voet / fietsbrug. En een kerk, die in het voorbijgaan alleen

als zodanig te herkennen is dankzij een kruisvormig

raam. Via enkele bouwstraten komen we nu buiten de

stad, langs een kanaal, waar we, na 17 kilometer, bij de

Peripatoo-tent, ons enkele minuten rust gunnen, gadegeslagen

door twee poedels die gezellig naast elkaar op een

dekentje liggen.

Een nieuw fietspad langs het kanaal brengt ons verder

zuidwaarts; na een tijdje gaan we het bos in (ook hier

weer zo’n fiets / voetbrug), om uiteindelijk uit te komen

op de Knardijk, de zuidelijke afsluiting van Oostelijk Flevoland.

Leek het tot nu toe aardig windstil, zodra we de

dijk op komen worden we gegrepen door een flinke wind,


die de rest van de dag zal blijven waaien. We volgen de

dijk een tijdje en gaan dan weer noordwaarts. Eerst wat

verharde polderwegen, dan een graspad, dat uitkomt op

een even lang als smal fietspad. Saai is het allerminst,

want het pad voert langs het oefencircuit van de ANWB,

met daarachter het vliegveld. Dus zien we hard rijdende

motoren, crossende motoren, veel dalend en stijgend

vliegverkeer, horen de brullende motoren op een speedwaybaan

en genieten van een stuntvliegtuigje. Boven de

akkers links van ons voert de kleine rode dubbeldekker

allerlei stunts uit.

Zo verdwijnen de kilometers ongemerkt onder onze profielzolen

en is het Natuurpark al weer nabij. Echter, op

het punt waar we bij wijze van spreken onze auto al kunnen

zien staan, moet nog een flinke lus door het park worden

gemaakt, waardoor ook nu weer de laatste loodjes het

zwaarst wegen.

Terug in het bezoekerscentrum zeer tevreden mensen van

Peripatoo. De tocht heeft namelijk een recorddeelname

getrokken, van 455 wandelaars. Zou wandelland eindelijk

door krijgen dat wandelen in de polder bepaald niet

gelijkstaat aan wandelen in een open vlakte?

Bondstocht OWB: puur genieten

Het sneeuwt als ik, het is zaterdagochtend 9 april

2005 8.45 uur, de kantine van Het Lierderholt

verlaat om te beginnen aan m’n veertig kilometer

lange Bondstocht van de OWB.

De eerste kilometers kleurt hierdoor het bos enigszins

wit, maar al snel breekt de zon door; slechts af en toe

valt er de komende uren nog een enkel vlokje, waarmee

de weersomstandigheden heel wat beter zijn dan volgens

de voorspellingen het geval zou moeten zijn geweest. Pas

als ik na afloop vanuit het Lierderholt naar m’n auto loop

begint het echt te regenen.

Wat het weer betreft dus een prima wandeldag. Maar …

zeker niet alleen qua weer. De OWB-wandelcommissie

schotelt de – op deze zaterdag in totaal 174 wandelaars,

een excellente route voor.

Vanuit het Lierderholt gaat het allereerst door de bossen

van ’t Spoek en Varenna, beboste voormalige stuifzandgebieden,

zo leert de uitgebreide routebeschrijving, die

ook diverse bijzonderheden vermeldt.

Vanuit het bos komen we even op een asfaltweg, nabij

de Woeste Hoeve. Waar we rechtsaf moeten (duidelijk in

beschrijving en met pijlen aangegeven) richting herberg,

zie ik voor me twee wandelaars plotseling linksaf slaan.

Waarschijnlijk zien ze hier een stukje verder de pijl voor

de terugweg hangen.

Na de Woeste Hoeve volgt het meest verrassende deel

van de route: het Deelerwoud. Tot voor kort was dit gedeelte

van het Deelerwoud niet voor publiek toegankelijk.

Nu echter mag hier gewandeld (en gefietst) worden en

zo passeren we onder meer de Lebrethoeve en wandelen

langs de rand van een uitgestrekt heideveld, waar ik en-

PAGINA 19

OWéBé-tje 2005 / 2

Deelname

5 10 15 25 40

49 113 102 119 72

Jan Vukkink

kele Schotse Hooglanders ontwaar.

Een tunneltje voert de wandelaars onder de A50 door naar

de Loenermark. Bossen, een stukje heide en opnieuw bossen,

waarna wordt afgedaald naar Loenen, waar Den Eikenboom

het traditionele rustpunt is.

De lus van de veertig kilometer voert hierna gedeeltelijk

door open gebied. Min of meer een noodoplossing,

want nadat de wandelcommissie al een leuk bosparcours

had samengesteld, bleek er (althans op de zondag) in dit

gebied ook een fietscrosstocht te zijn, die voor een deel

dezelfde paden wilde gebruiken. Overleg tussen de fietsers

en wandelaars leidde tot aanpassing van beide parkoersen.

En zo lopen we na de rust even het open gebied

‘achter’ Loenen in. Overigens bijzonder leuk in deze tijd

van het jaar. In een eikenlaantje zien we een boomklever

zich aan de stammen vastklemmen, de bermen zijn wit

gekleurd van de bloeiende bosanemoon (en hier en daar

geel van het speenkruid), in de weilanden bloeit de paarse

pinksterbloem, we horen het gehak van een specht en boven

dit alles vliegt een ooievaar.

Kopij voor het volgende

nummer van het OWéBétje

moet in het bezit van

de redactie zijn op uiterlijk

1 augustus aanstaande.

km

0 100 200 300 400 500

deelnemers


OWéBé-tje 2005 / 2

Iets later lopen we over de weg Veldhuizen, waar achter

stevige hekken een mobilisatiecomplex van het leger verscholen

gaat. Op een heuveltje achter zo’n hek ligt een

witte hond rustig in de zon. Het dier lijkt niet zo vervaarlijk

als het volgens de bordjes op de hekken zou moeten

zijn. Ik voel me echter niet geroepen dit uit te proberen.

Langzamerhand raken we weer in de bossen, langs de

Veldhuizerspreng. Lopend over een heuvelruggetje zie ik

beneden me een ree. Enkele minuten lang staan het dier

en ik elkaar bewegingsloos aan te staren, dan vervolg ik

m’n weg.

Bij de waterval met het grootste verval in Nederland vereeuwigt

een vader zijn gezinnetje. De tocht voert nu weer

naar Loenen, dat wordt bereikt langs een oorlogsmonu-

ment en een aantrekkelijk graspad.

Na de tweede rust in Den Eikenboom de laatste etappe,

die onder meer een flink stuk langs de Vrijenbergerspreng

voert en daarna door onder meer natuurgebied Hoeve

Delle. Na het oversteken van de A50 passeren we het oorlogsmonument

van de Woeste Hoeve, waarna het door

landgoed Varenna teruggaat naar het Lierderholt. Onverwacht

doemen de caravans van dit vakantiepark tussen

de bomen op, waarna het nog slechts enkele minuten is

tot de finish en daarmee het einde van een uiterst fraaie

wandeltocht, die eigenlijk puur genieten was.

Fantastische Bondstocht

Zondag 10 april ging ik met plezier op pad om Technische

Zaken in Beekbergen te vertegenwoordigen

bij vakantiepark Het Lierderholt. De bondswandeltocht

werd uitgezet door de wandelcommissie van

de Oostelijke Wandelsport Bond.

De wandelaars kwamen binnen en nadat zij zich bij het

startbureau hadden ingeschreven, gingen ze op stap om

20, 30 of 40 km te lopen. Doordat er in de krant een verkeerd

artikel stond, waren er ook een aantal wandelaars

voor de 10 km.

De omgeving was glooiend en de wandelaars liepen bijna

steeds over bospaden. Alle afstanden liepen door het bosgebied

van Varenna en de Woeste Hoogte. Zij passeerden

eveneens het oorlogsmonument voor gefusilleerden en

de plaats, waar in de middeleeuwen al een herberg stond.

Hierna liep men het Deelerwoud in en daarna de Loenermark.

Wat kon je hier genieten van het natuurschoon. Het

laatstgenoemde gold trouwens voor de hele tocht.

De 20-km lopers gingen dan door het gebied van Natuurmonumenten

met o.a. de Ramenberg, waar veel broedende

roofvogels zijn bijv. bosuil, ransuil en sperwer.

De anderen gingen langs de schaapskooi en de werkschuur

van Het Geldersch Landschap naar Loenen, waarbij de

40-km wandelaars een lus maakten langs een voormalige

papierfabriek en de waterval met het grootste verval in

Nederland. Na de rust ging men de route samen met de

30-km lopers vervolgen. Men kwam langs de NH-kerk,

waarvan de kerktoren is gebouwd in 1557. De deelnemers

Jan Vukkink

wandelden wederom door een gebied van Natuurmonumenten

en liep langs een spreng. Deze Vrijenbergerspreng

werd gegraven om het Apeldoorns Kanaal van water te

voorzien en werd vernoemd naar een veldslag in het jaar

1354. Alle wandelaars liepen langs het verzetsmonument

Woeste Hoeve en gingen door het bosgebied van Varenna

naar het eindpunt toe.

Het was goed weer om hier te wandelen, al ging het aan

het eind van de middag wat regenen. Ik hoorde van diverse

mensen, dat het een fantastische wandeltocht was

door een prachtig landschap en dat de bepijling heel goed

was.

Aan het eind van de middag bleek dat er de volgende aantallen

wandelaars zijn geweest: 10 km 7; 20 km 181; 30

km 99 en 40 km 33 deelnemers. Het totaal aantal wandelaars

voor deze zondag was dus 320.

Hierna pakte ik mijn spullen weer in en ging ik weer huiswaarts.

Berend Kamphuis, Technische Zaken

Hobbels overwonnen: prachtige Bondstocht

Op zaterdag 9 – en zondag 10 april jl was camping

Het Lierderholt het vertrekpunt van de Bondswandeltocht

van de OWB. De voorbereidingen,

Deelname

10 20 30 40

7

PAGINA 20

181 99 33

km

0 50 100 150 200 250 300 350

deelnemers

zoals het uitstippelen van de routes, het intekenen van en

het aanvragen van de vergunningen waren goed verlopen,

toch kwam er onverwacht nog een kink in de kabel.


Op zondag 10 april hield de mountainbikeclub uit Eerbeek

haar jaarlijkse tocht en deze kruiste op veel punten,

vooral het parkoers van de lus van de 40 km en dat is niet

wenselijk. In goed overleg werd besloten dat beide partijen

aanpassingen zouden doen, waardoor zij geen hinder

van elkaar zouden ondervinden en daarin zijn zij prima

geslaagd.

Bram en ik zijn nogmaals op de fiets gestapt om een nieuwe

lus 40 km in elkaar te zetten. Nu deze hobbel was

genomen leek alles gladjes te verlopen maar wij hadden

buiten de waard gerekend, ditmaal was de Stentor de

boosdoener.

In de aankondiging van onze tocht kwamen wij ook de

afstanden 5, 10 en 15 km tegen, terwijl men alleen maar

20-30- of 40 km kon wandelen. Het bleek dat men de

plaatsen Bredeweg en Beekbergen met elkaar had verwisseld,

ja geografische kennis is niet altijd even gemakkelijk.

Na enig aandringen van de secretaris bleek men

schoorvoetend genegen een rectificatie te plaatsen en men

heeft keurig woord gehouden.

Op vrijdag waren wij om negen uur aanwezig om de routes

te markeren. Na verdeling van de materialen en een lekker

bakje koffie gingen wij op pad. Aan de hand van een

duidelijke routebeschrijving werden vaardig en duidelijk

de noodzakelijke markeringen en splitsingborden aangebracht.

Aan het eind van de middag was de klus geklaard

en konden wij met een goed gevoel het weekeinde tegemoet

zien, ondanks de sombere weersvoorspellingen.

Toch kwam er op het laatste moment nog een probleem

om de hoek kijken. De EHBO Beekbergen kon geen mensen

leveren. Goede raad was duur, gelukkig bleek mevrouw

Dolman uit Vaassen genegen ons uit de brand te

helpen. Een geste die wij zeer op prijs stellen en waarvoor

wij haar heel vriendelijk willen bedanken.

Zaterdag waren alle vrijwilligers op tijd aanwezig om

de deelnemers te ontvangen. Na overleg in klein comité

werd besloten voor wat betreft de afstanden 5 en 10 km

een splitsing aan te brengen om wandelaars niet de dupe

te laten worden van een verkeerde opsomming van afstanden

in de Stentor.

Even voor acht uur stapten wij op onze fietsen om te kijken

of alle pijlen nog keurig waren blijven hangen en waar

ter verduidelijking richting wandelaars nog markeringen

moesten worden bijgeplaatst.

Een bekend gezegde luidt: april doet, wat het wil” en dat

hebben wij aan den lijve ondervonden, amper op weg

werden wij overvallen door een flinke sneeuwbui waardoor

wij behoorlijk nat werden.’Gelukkig brak na enige

tijd het zonnetje weer door waardoor wij snel droog waren.

Onderweg hielden wij regelmatig contact met elkaar

via het mobieltje.

PAGINA 21

OWéBé-tje 2005 / 2

In de middaguren kwamen wij weer terug in het zenuwcentrum

om te vernemen hoeveel wandelaars er uiteindelijk

van start waren gegaan. Na telling bleken dat er 174 te

zijn, een aantal waar wij gezien de weersvoorspellingen

redelijk tevreden over konden zijn.

In de loop van de middag kwamen de wandelaars binnendruppelen

en nadat rond vijf uur ook de laatste wandelaar

zich had afgemeld werd het ook voor ons tijd huiswaarts

te keren.

Voor sommigen lag een heel korte nachtrust in het verschiet

maar dat bleek voor hen geen overkomelijk bezwaar

om de volgende morgen heel vroeg weer fris en monter

aanwezig te zijn. Nadat de dames achter de inschrijftafel

hun plaats hadden ingenomen lieten de eerste deelnemers

zich inschrijven.

Bij controle van de diverse afstanden bleken alle markeringen

nog keurig aanwezig te zijn. Wel was er een probleem

met het starten van de snackkar, ondanks een grote

rookpluim was er geen beweging in te krijgen. Uiteindelijk

zat er niets anders op dan hem naar de rustplaats te

slepen.

Op de terugweg naar het startpunt sprak ik met enkele

wandelaars, zij zeiden dat ze net door een heuvelachtig

gebied hadden gelopen dat niet bij hen bekend was.

Rond half elf was ik terug, kort daarna gingen Herman

en Hennie lopend op pad om de route 30 km te schonen

van pijlen. Een half uur nadat de starttijd van de 20 km

was verstreken gingen ook Teuni en John aan de wandel,

voorzien van rugzakken en plastic tassen om het parkoers

op deze afstand vrij te maken van markeringen. Onderweg

konden de vier enthousiaste vrijwilligers op verschillende

punten het zware materiaal overdragen aan ons.

Nadat de laatste wandelaar die 40 km liep voor de eerste

maal het rustpunt Den Eikenboom in Loenen was gepasseerd

begonnen Alie en Bram met het verwijderen met de

aangebrachte routemarkering.

Was het in de morgen heerlijk maar fris wandelweer, in de

middaguren werden er enkele flinke buien over de wande-


OWéBé-tje 2005 / 2

laars en de mensen op routes uitgestort.

Rond vijf uur was de klus geklaard en waren wij uitermate

benieuwd naar het aantal deelnemers.

Het bleken er 320 te zijn, waardoor het totaal aantal voor

dit wandelweekend op 494 kwam, een aantal waar de organisatie

zeer mee in haar nopjes was. Alle deelnemers

waren vol lof over het parkeren, de vriendelijke ontvangst,

de fraaie, afwisselende maar pittige routes met enkele venijnige

kuitenbijters.

Vooral had men genoten van de wandeling door het landgoed

Varenna, het natuurgebied Deelerwoud waar men

voor het eerst mee kennis maakte, de Loenermark en op

de lus van de 40 km in het gebied over de Veldhuizen en

rond de Velthuizerspreng. Ook was men enorm te spreken

over de uitgebreide routebeschrijving, de voortreffelijk

aangebrachte bepijling en splitsingborden en de rustplaatsen

onderweg. Verder vond men de verzorging van

de wandelboekjes met het prachtige wandelboekplaatje

een compliment waard.

Over de nieuwe methode van inschrijven door het zelf invullen

van de startkaart bleken de meningen uiteen te lo-

Vandaag, zaterdag 16 april 2005, vroeg uit de veren

om op tijd te zijn bij Henk Masselink, de official

voor Technische Zaken. Oostwaarts, naar

Twente, voert onze reis, naar De Lutte in de gemeente

Losser om precies te zijn. Een beetje nevelachtig weer is

het zo ’s ochtends vroeg en dat blijft eigenlijk de rest van

de dag met af en toe een bleek zonnetje. Jammer van de

vergezichten die mogelijk zouden zijn vanaf de bergen,

of bulten op zijn Twents, waar de tocht over leidt, maar

dit weertype past uitstekend bij een wandeltocht als deze,

zoals mij later duidelijk zal worden.

Na het net achter ons gelaten Oldenzaal heeft de wandelsportvereniging

DES uit Enschede de Twentetocht dit

keer laten beginnen in Het Grote Zwaantje in De Lutte.

Inmiddels is het vandaag de derde keer dat ik wat kan

opsteken van de werkzaamheden die vanachter de tafel

van Technische Zaken worden uitgevoerd. Gelukkig ben

ik ook nog even ‘losgelaten’ en heb ik de 10 km route

van deze tocht met eigen ogen kunnen verkennen en met

eigen voeten kunnen ervaren.

Die 10 km is beslist te kort om al het fraais van dat Twentse

landschap dat tegen de Duitse grens aanschuurt te ondergaan.

Dit stuk van 10 km heb ik wel als erg afwisselend

ervaren met de bulten, de stukjes bos en de open weilanden.

Zelfs een klein broekbos (moerasbos met een klein

pen. Sommigen vulden de kaart niet volledig in, anderen

waren de bril vergeten en konden de kleine letters daardoor

niet lezen. Zij werden keurig netjes door de vriendelijke

dames achter de inschrijftafel geholpen als ze er

niet uit kwamen.

In mijn dankwoord heb ik vooral Bram bedankt voor

het vele werk dat hij op prima wijze heeft verricht in het

voortraject en daarnaast ook alle vrijwilligers die hebben

meegeholpen aan het slagen van deze Bondstocht.

Deze dankbetuiging wil ik hierbij graag herhalen, het

was een grandioos weekend dankzij de spontane medewerking

en gezellige samenwerking met deze groep van

vrijwilligers.

Ook wil ik het Lierderholt bedanken voor de verzorging

van het drukwerk, de bemensing van de rustplaatsen en

het lekkere hapje aan het eind van dit weekeinde toen er

nog even gezellig werd nagepraat over dit geslaagd wandelfestijn.

Henk Masselink, wandelcommissie

Impressie van de

DES Twente tocht (Hellehondstocht?)

PAGINA 22

beekje) op de t-splitsing van de Hoge Kaviksweg met de

Hanhofsweg was daarbij. Ondanks het nog ijle groen van

de bomen kon ik in de broekbosbomen wel een specht

ijverig horen roffelen op de stam van een boom, maar ik

kreeg zelfs geen glimp van hem of haar te zien. Mijn kennis

van de natuur gaat niet zo ver dat ik kan horen om

welke spechtensoort het gaat. Wel duidelijk te zien waren

de vele witte bloemen in de wegberm en daarbuiten, zoals

de witte dovenetel en het hoornblad met z’n gespleten

bloemblaadjes. Het is vooral de bloeikleur wit dat de bo


ventoon voert deze periode, zoals ook de witte bloesem

van het krentenboompje.

Deze Twentse streek vertoont ook nog enige verwantschap

met Zuid-Limburg; goed de ‘bergen’ hier zijn hier

wat minder hoog, maar een kapelletje langs de weg vind

je ook hier. Het aardige daarbij is dat je soms als het ware

over het boerenerf loopt, want aan de ene zijde van de

weg bevindt zich dan de woonboerderij en aan de andere

zijde de stallen voor het rundvee. Blaffende waakhonden

kruisten mijn pad niet, maar wel de Hellehond of Kardoeshond

midden in het dorp De Lutte, pal voor de kerk

zittend op zijn sokkel. Gelukkig las ik pas voor de kerk

en niet eerder op de Laobult, een hoogte in het bos en

voormalige galgenberg, wat de betekenis is van het zien

van de Hellehond. Want dan had ik mijn ogen nog beter

de kost gegeven waar ik liep. Die Hellehond met zijn

magere lijf en zijn grote oren kondigde in het verleden

bij het zien ervan de dood of een ongeluk aan voor de

bewoners van een boerderij. Het beest was het huisdier

van de Germaanse oppergod Wodan en zijn vrouw Holda,

en liet zich ook op begraafplaatsen zien. De in totaal 360

wandelaars, kregen die ‘aardige’ hond als aandenken op

het wandelplaatje mee naar huis en kunnen daar met het

bekijken ervan nog eens rustig nagenieten van de mooie

tocht.

Wat is het wandelen toch een wisselend gebeuren, want

vorig jaar bij de tocht met dezelfde naam kwam er (vanwege

het toen natte weer?) slechts eenderde van het aantal

wandelaars van vandaag. De belangstelling voor de 30

km met 117 deelnemers was zelfs het hoogst, misschien

dachten meer deelnemers wel als die mevrouw die ik net

voor het moment van inschrijving de verzuchting horen

slaken dat er ‘maar’ 30 km kon worden gelopen. Voor het

overige ruime aanbod aan afstanden waren dat op de 5

km: 16, 10 km: 80, 15 km: 79 en 20 km: 68 deelnemers.

Verschillende deelnemers heb ik de organisatie horen bedanken

voor de mooie tocht. Dus de langere afstanden

zijn zeker in de smaak gevallen. DES bedankt voor de

organisatie en de goede verzorging.

Bram de Bruin, Technische Zaken

Rode Kruistocht Deventer: zeer veel afwisseling

Afwisseling. Dat woord is zeker van toepassing

op de vierde Rode Kruiswandeltocht, zaterdag

23 april in Deventer. De organiserende Wandelsportvereniging

Deventer (WVD) en de Deventer afdeling

van het Nederlandse Rode Kruis hadden een parkoers

uitgezet dat, mede door het zonnige weer, geen moment

verveelde.

Een stukje stad, bossen, weiden, akkers, de stadsrand,

een nieuwbouwwijk, slootkanten, een kanaal, afwisseling

hadden we genoeg tijdens onze veertig kilometer lange

rondwandeling door het Sallandse land. Afwisseling ook

in temperatuur: was het bij de start nog behoorlijk fris, na

de middag steeg de temperatuur tot schier zomerse waarden.

Na de start in speeltuin De Driehoek leidt de route eerst

even door de stad (onder meer via de – hoe kan het anders

bij een Rode Kruistocht – Henri Dunantstraat, genoemd

naar de initiatiefnemer tot de internationale organisatie)

om al snel aan de stadsrand uit te komen. Hier volgt een

mooi stuk op de grens van stad en land. Een paadje slingert

zich door struikgewas, links ervan staan flats, rechts

Deelname

5 10 15 20 30

16

PAGINA 23

80 79 68 117

OWéBé-tje 2005 / 2

km

0 50 100 150 200 250 300 350 400

deelnemers

ontvouwt zich aan de overzijde van de Zandwetering het

agrarisch landschap (helaas bedreigd door een uitbreidingsplan

van de stad, lezen we in het van vele wetenswaardigheden

voorziene routeboekje). De route schampt

Diepenveen om in het bos uit te komen. Even verder

moeten we de Raalterweg oversteken, nu nog een drukke

verkeersader, binnenkort ontlast door een omleiding van

de N348; even verderop lopen we een stukje langs deze

nieuwe rondweg, waar juist vandaag een open dag wordt

gehouden. Een druk bezochte open dag, zullen we uren

later merken als we de nieuwe weg opnieuw oversteken

en een flinke mensenmenigte zien.

Zover is het nog niet. Voorlopig zijn we nog niet verder

dan de eerste rust, op het punt waar de Spanjaardsdijk het

Overijssels Kanaal kruist. Nog tweemaal zullen we hier

terugkeren. De eerste maal na een fraai rondje richting

Lettele, met op het laatst een fraai slingerpaadje door een

bos. De tweede lus, alleen voor de 40 km-lopers, leidt

eerst een stuk richting Heeten, om dan via een mooi fietspaadje

langs een mobilisatiecomplex van het leger weer

bij het kanaal uit te komen. Aan de overzijde komen we


OWéBé-tje 2005 / 2

na een stukje over landweggetjes opnieuw in een boscomplex,

waarna enkele kilometers langs het kanaal ons terugbrengen

op de rustpost.

De laatste etappe voert nog even langs het kanaal en vervolgens

langs een slordig recyclingbedrijf, om al snel

in de bebouwde kom uit te komen. Allereerst Deventers

nieuwste wijk, de Vijfhoek. We lopen langs veel waterpartijen,

zelfs over een paadje met aan weerszijden water.

Daarna gaat het nog een stukje door Schalkhaar, waarna

de Rielerweg terugvoert naar de speeltuin.

De route verveelde geen moment, schreef ik hierboven.

Dit mede door wat er onderweg – voor wie er oog voor

had – te zien was. Enkele impressies: een fuut op een nest

in het Overijssels kanaal, vlak naast een eveneens broedend

waterhoen; velden die geel kleuren van bloeiende

paardebloemen; lammetjes en jonge geiten; het vrolijke

gezang van vogels; de uitbundig bloeiende bomen en

Van de bestuurstafel

Het bestuur van de Oostelijke Wandelsport Bond

kwam de afgelopen periode bijeen op 16 februari,

16 maart en 13 april.

Uitvoerig werd in deze vergaderingen ingegaan op de

wandeltochten waarbij de bond betrokken is, in dit geval

de Geheime Dorptocht en de bondswandeltocht. In de

april-vergadering kon met tevredenheid op de bondstocht

worden teruggekeken.

Ook werd gesproken over de voorbereiding van de jaarvergadering

en de huldiging van aftredend bestuurslid

Tonny Zeggelink.

Uitvoerig werd ook gesproken over het landelijk wandelprogramma

en de (grote) kans dat dit volgend jaar niet

meer zal uitkomen. Een slechte zaak voor de wandelaar,

vindt het OWB-bestuur, dat daarop het initiatief nam om

niet alleen de besturen van NWB en KNBLO-NL maar

ook de besturen van alle regionale bonden (NWB) en regio’s

(KNBLO-NL) om tafel te krijgen. Tijdens de aprilvergadering

bleek dat al diverse reacties waren binnengekomen,

maar of het tot de gewenste bijeenkomst komt, is

nog onduidelijk.

In februari werd ook verslag gedaan van een bijenkomst

van de commissie wandelpaden. Daar bleek dat er een

nieuw wandelpad, de Grensronde rond Enschede bij is

gekomen. Van alle recreatieve paden zullen eventuele

wijzigingen per half jaar worden verwerkt. Gesproken

werd ook over het wandelprogramma voor 2006 en het

niet doorgaan van de Weekendtotaaltocht in Beekbergen

dit jaar.

De bestuursleden werden verder op de hoogte gehouden

PAGINA 24

(krenten)struiken; oranjetipjes die van bloem naar bloem

en rond elkaar fladderen; een moedereend met kuikens in

een stadsvijver en tot slot een mini-windhoos, die op een

pas geploegde akker al ronddraaiend grond doet opstuiven.

Kortom: het zal duidelijk zijn dat ik een aangename wandeldag

heb gehad, daar in mijn geboorteplaats.

Deelname

10 15 20 30 40

40 30 65 66 53

van de stand van zaken rond de nieuwe statuten en hielden

zich bezig met het technische reglement. Ook het

OWéBé-tje (hoe staat het met de productie ervan, van wie

worden bijdragen verwacht etc.) kwam elke vergadering

ter sprake.

Verder werd verslag gedaan van de door OWB-bestuursleden

bijgewoonde vergaderingen van de andere regionale

bonden en de NWB (waar Hans Verbeek met een erespeld

werd onderscheiden) en verdeelden de bestuursleden de

bezoeken aan de komende avondvierdaagsen binnen de

OWB.

Adverteren in

het OWéBé-tje

Jan Vukkink

km

0 50 100 150 200 250 300

deelnemers

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid

een kleine advertentie te laten opnemen in

het OWéBé-tje. De kosten bedragen niet

meer dan twee euro per advertentie (van maximaal

vier regels in het bondsblad) per plaatsing.

Voorwaarde is wel dat, als in de advertentie artikelen

te koop worden aangeboden, deze betrekking hebben

op het wandelen. Opgave van deze advertenties bij

de redactie, Wilgenhof 58, 8051 VS Hattem, onder

vermelding van ‘Advertentie OWéBé-tje’.

Voor bedrijven bestaat ook nog altijd de mogelijkheid

voor een heel jaar, maar ook per nummer, in het

OWB-bondsblad te adverteren. Inlichtingen hierover

eveneens bij de redactie.


Genieten van ROND APELDOORN

In GELDERS WANDEL NIEUWS, het blad van de Gelderse Wandelsport Bond, kwamen we onderstaand verhaal tegen over

ROND APELDOORN, de OWB-route die zoveel mogelijk de gemeentegrens van Apeldoorn volgt.

Bij de meesten van ons zal het bekend zijn dat de

GWB een regionale bond is die is aangesloten bij

de landelijke NWB. Eén van de overige regionale

bonden is de Oostelijke Wandelsport Bond, oftewel de

OWB. Bij een door de OWB georganiseerde wandeling

werden op het startbureau enkele door die bond uitgegeven

wandelgidsjes aangeboden. We hebben ons daarvan

onder andere het gidsje Rond Apeldoorn (een wandeling

langs de gemeentegrens) aangeschaft.

De gids beschrijft een wandeltocht die zoveel mogelijk

over de grens van de gemeente Apeldoorn loopt. Wie nu

denkt dat zo’n route dan nauwelijks de moeite waard is

moet bedenken dat Apeldoorn in oppervlakte een van de

grootste gemeentes in ons land is. Daardoor is de route

115 kilometer lang. De wandeling is niet gemarkeerd

maar dat is nauwelijks een handicap want de beschrijving

is heel duidelijk.

Niet alle door de OWB uitgegeven routes zijn in beide

richtingen beschreven maar deze is dat wel. Bij de keus

van de looprichting hebben wij ervoor gekozen te starten

in de plaats die het dichtst bij huis ligt. In ons geval

hebben we de route in vier etappes gelopen, drie met de

wijzers van de klok mee en een er tegenin. Met een paar

stukjes extra om een station of bushalte te bereiken kwamen

we zo uit op 120 kilometer, gemiddeld dus 30 kilometer

per dag.

De eerste etappe gingen we van start op 12 mei in Hoenderloo.

Een plaats met symboliek om te starten. Aan de

rand van het dorp staat een wit kerkje. En van de stichter

van deze kerk, dominee Heldring, is bekend dat hij de

zielzorg graag afwisselde met wandelingen. Ergens op het

Kootwijkerzand was een ANWB-paddestoel verdwenen,

waardoor we het gevoel kregen in de verkeerde richting

te lopen. Gelukkig was het dichtbij een schaapskooi en

een daar aanwezige herder kon ons weer op het rechte pad

helpen.

Al wandelend zagen we opvallend veel mestkevers. Ook

bosviooltjes bloeiden massaal. Verder was hier en daar

de grond omgewoeld door wilde zwijnen, op zoek naar

een lekker hapje. Ook zagen we een zandhagedis zonnen.

Kennelijk had hij nog niet veel warmte verzameld want

hij was nog een beetje sloom. Voor ons een goede gelegenheid

om er een mooie foto van te maken.

Via Kootwijk bereikte we Nieuw-Milligen waar we op de

bus naar Apeldoorn konden stappen en van daaruit terug

naar Hoenderloo.

PAGINA 25

OWéBé-tje 2005 / 2

Op 26 mei pakten we in Nieuw-Milligen de draad weer

op voor de tweede etappe. Het begin van deze dag liepen

we nog door een enigszins bewoonde wereld. Bij Nieuw-

Milligen hadden we een prachtig uitzicht op de molen

van Garderen. En ook bij Uddel en het Uddelermeer vind

je natuurlijk de benodigde bebouwing, al was het alleen

maar om toeristen onderdak te bieden. Maar daarna bereikten

we de bossen van de Koninklijke Houtvesterijen.

Daar hebben we kilometers gelopen zonder enig ander levend

wezen te ontmoeten. We schrokken dan ook bijna

toen plotseling een paar reeën ons pad kruisten. Verder

moesten we het doen met de prenten van edelherten en

sporen van wilde zwijnen. Een schitterend gebied om te

onthaasten, de zang van vogels legt er als het ware nadruk

op de stilte. Bij de buurtschap Wiesel kwamen we weer

terug in de bewoonde wereld en bij Wenum konden we

na 31 km. met de bus via Apeldoorn terug naar ons startpunt.

Op 7 juni besloten we in Klarenbeek te starten om van

daaruit naar Wenum te lopen. Meteen al werd het duidelijk

dat we door een heel ander landschap wandelden, namelijk

de IJsselvallei. Ook hier nog wel landgoederen met omringend

bos, maar ook weilanden met koeien en verspreid

liggende boerderijen. En overval stonden vlierstruiken te

bloeien, als reusachtige bruidsboeketten. Via het vliegveld

Teuge met de nodige bedrijvigheid van zweefvliegers naderden

we Wenum maar dan van de andere kant. Ook nu

weer met de bus naar Apeldoorn maar daar verder met de

trein naar Klarenbeek.

Om de laatste etappe te lopen vertrokken we op 8 juni

weer in Klarenbeek. Omdat het nogal warm zou worden

vertrokken we vroeg en dat was maar goed ook. Want in

de vroege ochtend is het heerlijk om in een landelijk gebied

te lopen maar we waren toch blij dat we bij Loenen

de schaduw van de Veluwse bossen bereikten. Onze dag

kon niet meer stuk toen op zo’n 75 meter een reegeit met

twee kalfjes ons pad kruiste. Bij de Woeste Hoeve stonden

we even stil bij een herdenkingsmonument voor mensen

die daar in de tweede wereldoorlog gefusilleerd zijn. En

zo kwamen we na 32 km lopen weer in Hoenderloo, met

de bus in Apeldoorn en met de trein in Klarenbeek.

Terugblikkend kunnen we zeggen dat we erg genoten hebben

van dit pad. Het is een heel afwisselend gebied waar

veel valt te genieten.

Terborg, Truus en Henk Keunen-Hietland


WIJ EEN LID, U TWEEMAAL GRATIS WANDELEN

Wie nu een lid werft voor de Oostelijke Wandelsport Bond mag in 2005

twee wandeltochten bij deze bond gratis wandelen*.

Zodra de contributie van het nieuwe lid is ontvangen, krijgt u twee bonnen

toegestuurd, die bij een wandeltocht onder auspiciën van de OWB kunnen

worden ingewisseld tegen een startkaart.

*Wandelen zonder herinnering; wilt u een herinnering, betaalt u daarvan de kostprijs.

Dus: werf een lid, vul onderstaande bon in en stuur deze naar:

Ledenadministratie OWB

Warenargaarde 103

7329 GB Apeldoorn

Naam nieuw lid: ......................................................m/v Geboortedatum: .........................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ............................................................................................................

Wordt lid van: vereniging: ......................................./ rechtstreeks lid van de OWB*

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Indien sprake is van gezinslidmaatschap:

Medegezinslid: .........................................................m/v Geboortedatum: ..........................

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar:

1. Voorletter(s) .................................................... Geboortedatum: ............................m/v

2. Voorletter(s) .................................................... Geboortedatum: ............................m/v

3. Voorletter(s) .................................................... Geboortedatum: ............................m/v

4. Voorletter(s) .................................................... Geboortedatum: ............................m/v

De contributie (€ 10,00 per individueel lidmaatschap, € 18,00 per gezinslidmaatschap) is

overgemaakt op giro 1265629 t.n.v. OWB, Warenargaarde 103, 7329 GB Apeldoorn

Het nieuwe lid is opgegeven door:

Naam: .............................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ..............................................................................................................

Lidmaatschapsnummer OWB: ................................................................................................

PAGINA 26


Voor u gelezen

> Het Apeldoorns Wandel Comité is de dupe geworden

van de prijzenoorlog tussen de supermarkten. Albert

Heijn heeft zich als hoofdsponsor teruggetrokken. Daardoor

gaat de deelnamebijdrage aan de avondvierdaagse

straks met 50 eurocent omhoog en lopen ruim 3.000 wandelende

kinderen een extra surprise mis. … Het AWC is

van plan de reserves aan te spreken om de deelnemende

kinderen onderweg van wat lekkers te voorzien. ‘Het is de

vijftigste keer en we willen op hetzelfde niveau blijven als

vorig jaar’, zegt voorzitter Joop Achterkamp. ‘De kinderen

krijgen fruit en een krentenbol. We zullen ook nog proberen

een roos aan iedere deelnemer te geven. Dankzij onze

sponsors waren we daartoe de afgelopen jaren in staat. Het

is ongepast om in een jubileumjaar deze traditie te moeten

doorbreken’.

(Uit: de Stentor/Veluws Dagblad, 22 februari 2005)

> In nationaal park Drents-Friese Wold is een wandelpad

geopend dat geschikt is gemaakt voor ouderen en

mensen die slecht, of niet, kunnen horen of zien. Dit

familiepad is het eerste in zijn soort in Nederland. Voor

slechthorenden zijn er langs het pad op verschillende punten

geluidsversterkers geplaatst. Op die plekken worden de

geluiden van de natuur versterkt. Via een geleidelijn worden

slechtzienden geattendeerd op infopanelen waar geur-

en voelobjecten aangebracht zijn.

(Uit: de Stentor/ Deventer Dagblad, 13 april 2005)

> Verbodsbordjes in natuurgebieden hebben hun langste

tijd gehad. Wandelaars veroorzaken vrijwel nooit schade

aan de natuur en zouden in beginsel overal moeten kunnen

komen. Dit stelde regiodirecteur van Natuurmonumenten

in Noord-Holland en Utrecht, Krijn Jan Provoost op een

symposium over natuurgebruik. Wandelaars worden nu

onder meer geweerd in gebieden waar (weide)vogels broeden.

‘Zolang ze er niet met crossmotoren doorheen rijden,

is dat verbod eigenlijk niet nodig’, vindt Provoost. ‘Mensen

doen minder kwaad aan weidevogels dan kraaien of vossen.

Wat mij betreft zijn die bordjes passé’. … Staatsbosbeheer,

een grote beheerder van vogelbroedgebieden in Nederland,

voelt echter niets voor een totale openstelling van de natuur.

Europese en Nederlandse regels staan dat niet toe, zegt

woordvoerder Jan Kuiper. ‘Je mag sommige dieren niet

verstoren en de wet vereist dat je dat kenbaar maakt. Zelfs

als wij zo’n gebied zouden openstellen, is er altijd wel een

vogelwerkgroep die met succes naar de rechter stapt’.

(Uit: De Volkskrant, 6 april 2005)

> De Achterhoek krijgt een eigen wandelvierdaagse met

start en finish in Doetinchem. De eerste editie wordt van

23 tot en met 26 augustus gehouden. De wandelaars kunnen

kiezen uit drie afstanden: 20, 30 of 40 kilometer. De

organisatie verwacht komende zomer twee- tot drieduizend

PAGINA 27

OWéBé-tje 2005 / 2

wandelaars.

(Uit: de Stentor/Sallands Dagblad, 21 maart 2005)

> Als ze een vergoeding krijgen, lopen boeren wél warm

voor het openstellen van hun grond voor wandelaars.

Bij een jaarlijks bedrag van 45 eurocent per strekkende meter

zou vier procent van de boeren meedoen, wat al goed

zou zijn voor 1.500 kilometer extra wandelpad. Wordt dat

een hoger bedrag van 1,13 euro, dan zou zeven procent van

de boeren aanhaken of een gebied vier keer zo groot als

de Flevopolder vrijkomen aan wandelgebied. Dit zei projectleider

P. Rijk van het LEI (Landbouw Economisch Instituut).

Het LEI heeft in opdracht van het ministerie van

landbouw zevenhonderd boeren en tuinders ondervraagd.

Die hebben meestal nogal bezwaar tegen aanleg en beheer

van wandelpaden op hun grond, zeker als er geen geld tegenover

staat. Daarnaast spelen een rol de aantasting van

privacy, mogelijke belemmeringen in de bedrijfsvoering,

hondenoverlast en kans op zwerfvuil.

(Uit: de Stentor/Veluws Dagblad, 5 april 2005)

> Provincies moeten recreatiebelasting kunnen invoeren

om met de opbrengst nieuwe wandelpaden aan te

leggen door het landelijk gebied. Aan recreatief wandelen

door natuur- en boerenland is grote behoefte, aldus Groen

Links-Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak. Hij wil het

platteland ‘open gooien’. In een uitgebreide notitie en een

motie wil het kamerlid het kabinet aansporen de provincies

te bewegen tot forse uitbreiding van het netwerk van

wandelpaden. In Zuid-Limburg mag je dwars door de weilanden

lopen, in Zwitserland door de Alpenweiden en in

Engeland doen ze ook niet moeilijk. Waarom dan ook niet

veel vaker door onze eigen fameuze Hollandse weiden gesjouwd?’,

wil Duyvendak weten.

(Uit: de Stentor/Veluws Dagblad, 31 januari 2005)

> Het bestaan van de Nederlandse boseigenaar is geen

vetpot. Op de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied

van Nederland, willen ze daar iets aan doen. De gebruikers

van het bos wordt gevraagd mee te betalen of hun

handen uit de mouwen te steken. De natuur- en recreatiesectoren

moeten hun krachten bundelen.

(Uit: de Stentor/Apeldoornse Courant, 18 januari

2005)

> Er komt een net van 28 wandelroutes tussen de diverse

NS-stations in Gelderland en Overijssel. De Veluwecommissie

stemt in met het project dat als doel heeft mensen te

laten genieten van natuur en cultuur in het landelijk gebied

rond Zwolle. Dit door een netwerk van mooie wandelroutes

te beschrijven, die alle van station tot station lopen, zodat er

geen auto aan te pas behoeft te komen.

(Uit: de Stentor/Veluws Dagblad, 30 maart 2005)


OWéBé-tje 2005 / 2

Mevr. M. Smit

Uithuizen

Mevr.

Welkom bij de OWB

De afgelopen periode hebben we de volgende personen welkom mogen heten als nieuw lid van de

Oostelijke Wandelsport Bond:

C.M.TH. Lauran-Geurts

Lelystad

Mevr. L. Verheggen

Ugchelen

Mevr. M. Hop-Reurink

Oldebroek

Mevr. R. Rutten

Zutphen

Mevr.

H. Wassenaar-Tolsma

Deinum

Dhr. W. van Beek

Beekbergen

Dhr. F.J. de Ruiter

Apeldoorn

Dhr. G.A.M. van Keulen

Apeldoorn

Mevr. M.A.J. Hermelink

Borne

Mevr. S. Brouwers

Winsum

Mevr. I. de Hamer

Kraggenburg

Dhr. R. Sloots

Apeldoorn

Dhr. J.H. Dekkers

Apeldoorn

Mevr. H.P.

Wanrooy - Sparenburg

Zutphen

Mevr.

N. v. Arkel-v. Mannekes

Apeldoorn

Mevr.

M.C.I. Middeldorp

Deventer

Mevr. M.G. Harmsen

Nijbroek

Mevr.

T. Klomp-Veldkamp

Apeldoorn

Fam. E. van der Poel

Hengelo

Fam. E. Lurvink

Harlingen

Fam. H. Veldhuis

Lelystad

Fam. A. Pestman

Genemuiden

Fam. T. Schoenman

Epe

Fam. W. Varenbrink

Diepenveen

Fam. T.E. Willemsen

Vaassen

Fam. R. Oldejans

Enschede

Dhr. P.W. Smit

Enschede

PAGINA 28

Mevr. J.T.

Lippinkhof-Greveling

Enschede

Dhr. J. Budding

Nieuw-Milligen

Mevr. K. Hage-Kommer

Wapenveld

Dhr. H.J. Veldkamp

Wapenveld

Mevr. T. Meyer

Laag Zuthem

Dhr. J. Spoor

Vroomshoop

Dhr. H. Hoek

Vroomshoop

Mevr. W. Gerrits-Dogger

Vroomshoop

Mevr. J. Ballast-Gerrits

Vroomshoop

Dhr. S. Strijker

Vroomshoop

Mevr. D. Gielians-Zomer

Vroomshoop

Dhr. W. de Caluwe

Hengelo

Dhr. R. Lentfert

Enschede

Mevr. M. Tsappos-Korn

Enschede

Dhr. H. Korn

Enschede

Mevr. J. Korn

Enschede

Dhr. G. Leppink

Rijssen

Dhr. J. Nijland

Rijssen

Dhr. H. Kamphuis

Wierden

Mevr. J. Danneberg

Rijssen

Mevr. R. Kosterbok

Rijssen

Mevr. D. Tiehuis

Rijssen

Mevr. G. Hooghordel

Vierhouten

Dhr. H. van Vliet

Vierhouten

Mevr. A. Pluim

Vierhouten

Dhr. E. Lamberts

Kampen

Dhr. T.K. Kandou

Kampen

Mevr. A. Boonen

Creil

Mevr. A. Huitema

Creil

Dhr. J. Dirkmaat

Creil


PAGINA 29

More magazines by this user
Similar magazines