26.09.2013 Views

Zitting van 19 december 2012 - Gemeente Waasmunster

Zitting van 19 december 2012 - Gemeente Waasmunster

Zitting van 19 december 2012 - Gemeente Waasmunster

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Geacht raadslid,<br />

<strong>Waasmunster</strong>, 11 <strong>december</strong> <strong>2012</strong>.<br />

Aan de Leden <strong>van</strong> de <strong>Gemeente</strong>raad<br />

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting <strong>van</strong><br />

woensdag <strong>19</strong> <strong>december</strong> a.s. om <strong>19</strong>.30 uur in de raadzaal <strong>van</strong> het gemeentehuis.<br />

Voor de aan<strong>van</strong>g <strong>van</strong> de gemeenteraadszitting wordt aan de bewoners de<br />

mogelijkheid gegeven om vragen te stellen <strong>van</strong> <strong>19</strong>.00 uur tot <strong>19</strong>.30 uur.<br />

De dagorde wordt als volgt vastgesteld.<br />

OPENBARE ZITTING<br />

De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen <strong>van</strong> de<br />

raadszitting <strong>van</strong> 25/10/<strong>2012</strong> en 30/11/<strong>2012</strong>. Indien geen bezwaren worden<br />

ingebracht voor het einde <strong>van</strong> de vergadering, zijn deze goedgekeurd.<br />

1. Politie : Vaststelling dotatie aan politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong><br />

2. OCMW : Aktename budgetwijziging <strong>2012</strong>/1<br />

3. Kerkfabrieken : Aktename budget 2013<br />

4. Vzw : Goedkeuring begroting 2013 programmatie-vzw Gemeenschapscentrum<br />

Hoogendonck<br />

5. Werken : Aanstellen <strong>van</strong> ontwerper voor de wegverfraaiingswerken in het<br />

kader <strong>van</strong> de werken Collectoren fase III en bijbehorende rioleringswerken<br />

6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken<br />

verkaveling aan de Bareelstraat (Fibelco bvba)- 1 e afd Sie A nr 632 v2, z2,<br />

y2 en r2<br />

7. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446<br />

8. Ruimtelijke ordening :<br />

a. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

“Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy”<br />

b. Ruimtelijke ordening : Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan “Heuverveld”<br />

9. Trage wegen : Verleggen <strong>van</strong> deel (thv perceel sectie B, 0960) voetweg 53<br />

“Klaverwegel”, gelegen tussen Dommelstraat, Pelkemstraat, Potaardestraat en<br />

Nijverheidslaan<br />

10. Aangevraagde punten :<br />

11. Mondelinge vragen :


GEHEIME ZITTING<br />

12. Brandweer : Bevordering tot korporaal<br />

In opdracht :<br />

De <strong>Gemeente</strong>secretaris, De Voorzitter <strong>van</strong> de Raad,<br />

Christophe Van Goey. Rik Daelman.<br />

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. <strong>19</strong>/12/<strong>2012</strong><br />

OPENBARE ZITTING<br />

1. Politie : Vaststelling dotatie aan politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong><br />

De Raad,<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 7 <strong>december</strong> <strong>19</strong>98 tot organisatie <strong>van</strong> een geïntegreerde<br />

politiedienst (WGP), gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de<br />

artikelen 40, 71, 72, 73, 74, 75 en 76 en latere wijzigingen;<br />

Gelet op artikel 34 <strong>van</strong> de WGP waarbij onder meer artikel 252 <strong>van</strong> de nieuwe<br />

gemeentewet <strong>van</strong> toepassing wordt verklaard op het budgettaire en financieel<br />

beheer <strong>van</strong> de lokale politie en krachtens hetwelk de begroting <strong>van</strong> de<br />

politiezone in geen enkel geval een deficitair saldo, noch een fictief<br />

evenwicht of een fictief batig saldo mag vertonen;<br />

Gelet op de Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen<br />

voor het opstellen <strong>van</strong> de politiebegroting voor 2013 ten behoeve <strong>van</strong> de<br />

politiezones;<br />

Dat het evenwicht in de gewone dienst tot stand komt door een dotatie <strong>van</strong><br />

de gemeenten aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen<br />

de gewone uitgaven en gewone ont<strong>van</strong>gsten <strong>van</strong> de politiebegroting; dat de<br />

gemeentelijke dotatie bijgevolg het sluitstuk vormt <strong>van</strong> de<br />

politiebegroting;<br />

Gelet op artikel 208 <strong>van</strong> de WGP, houdende wijziging <strong>van</strong> artikel 255 <strong>van</strong> de<br />

NGW, waardoor de gemeenteraad verplicht is om elk jaar de kosten op de<br />

gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd <strong>van</strong> de gemeente<br />

door of krachtens de WGP met inbegrip <strong>van</strong> de dotatie <strong>van</strong> de gemeente aan de<br />

politiezone;<br />

Gelet op het ontwerp <strong>van</strong> politiebegroting 2013, zoals het aan de<br />

politieraad <strong>van</strong> 18/12/<strong>2012</strong> wordt voorgelegd en waaruit blijkt dat, om te<br />

voldoen aan de verplichting opgelegd bij artikel 208 <strong>van</strong> de WGP,<br />

3.297.638,00 euro ten laste moet gelegd worden <strong>van</strong> de gemeentebegrotingen<br />

2013 <strong>van</strong> Hamme en <strong>Waasmunster</strong>;<br />

Dat conform de verdeelsleutel, in consensus bepaald tussen de gemeente<br />

Hamme en <strong>Waasmunster</strong>, hier<strong>van</strong> door de gemeenten Hamme en <strong>Waasmunster</strong><br />

2.861.691,00 euro aanvaard wordt als aanvaardbare meerkost voor de<br />

gemeenten, waar<strong>van</strong> 1.953.104,00 euro of 68.25% voor de gemeente Hamme en<br />

908.587,00 euro of 31.75% voor de gemeente <strong>Waasmunster</strong>;


Dat de gemeenten Hamme en <strong>Waasmunster</strong> het overblijvende tekort <strong>van</strong><br />

435.947,00 eveneens conform de verdeelsleutel en in consensus ten laste<br />

nemen <strong>van</strong> hun begroting 2013. Dat dit gedeelte <strong>van</strong> het tekort op de<br />

politiebegroting 2013 betwist blijft, zoals gemotiveerd in het<br />

annulatieberoep ingesteld bij de Raad <strong>van</strong> State tegen het KB <strong>van</strong> 15/1/2003<br />

houdende toekenning <strong>van</strong> een bijkomende federale toelage ter financiering<br />

<strong>van</strong> de lokale politie; Dat deze betwiste dotatie enkel opgenomen wordt om<br />

de lokale politie tijdig over een uitvoerbare budget te laten beschikken om<br />

hun werking niet in het gedrang te brengen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : De gewone dotatie <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong> vast te stellen op<br />

1.047.000,00 euro.<br />

Art. 2 : De gewone dotatie in te schrijven in het gemeentebudget 2013 onder<br />

artikel 330/435-01.<br />

Art. 3 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal ter goedkeuring worden<br />

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

2. OCMW : Aktename budgetwijziging <strong>2012</strong>/1<br />

De Raad neemt akte <strong>van</strong> de budgetwijziging <strong>2012</strong>/1 <strong>van</strong> het OCMW.<br />

3. Kerkfabrieken : Aktename budget 2013<br />

De Raad neemt akte <strong>van</strong> de budgetten 2013 <strong>van</strong> de volgende kerkfabrieken :<br />

-kerkfabriek O.L.Vrouw en SS Petrus en Paulus<br />

Exploitatie : ont<strong>van</strong>gsten : 5.246€<br />

Uitgaven : 50.494,80€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 26.756,41€<br />

Investeringen : ont<strong>van</strong>gsten : 93.100€<br />

Uitgaven : 93.100€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 44.942,01€<br />

-kerkfabriek St. Jan de Doper<br />

Exploitatie : ont<strong>van</strong>gsten :8.661,65€<br />

Uitgaven : 28.416,06€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 0€<br />

Investeringen : ont<strong>van</strong>gsten : 106.000€<br />

Uitgaven : 106.000€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 26.000€<br />

Kerkfabriek St. Rochus<br />

Exploitatie : ont<strong>van</strong>gsten 6.725€<br />

Uitgaven : 26.305€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 15.024,45€<br />

Investeringen : ont<strong>van</strong>gsten : 12.750€<br />

Uitgaven : 12.750€<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 12.750€<br />

4. Vzw : Goedkeuring begroting 2013 programmatie-vzw Gemeenschapscentrum<br />

Hoogendonck<br />

De Raad keurt de begroting <strong>van</strong> de programmatie-vzw Gemeenschapscentrum<br />

Hoogendonck voor het dienstjaar goed met navolgende uitslag :<br />

- Ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven 175.480€<br />

- <strong>Gemeente</strong>lijke toelage : 96.685€<br />

5. Werken : Aanstellen <strong>van</strong> ontwerper voor de wegverfraaiingswerken in het<br />

kader <strong>van</strong> de werken Collectoren fase III en bijbehorende rioleringswerken<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat Aquafin in het kader <strong>van</strong> het dossier 20527 “<strong>Waasmunster</strong> –<br />

aansluiting Neerstraat” maw Collecorwerken Fase III studiebureau Talboom<br />

uit Puurs heeft aangesteld als ontwerper;


Overwegende dat Aquafin de ontwerper heeft aangesteld middels een<br />

onderhandelingsprocedure met bekendmaking;<br />

Overwegende dat het gemeentebestuur samen met deze rioleringswerken ook een<br />

aantal wegverfraaiingswerken wil uitvoeren ondermeer aanleg fietspaden;<br />

Overwegende dat het noodzakelijk is hiervoor hetzelfde studiebureau aan te<br />

stellen als voor de rioleringswerken;<br />

Gelet op de ontwerpovereenkomst die wordt voorgelegd door studiebureau<br />

Talboom;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden <strong>van</strong> de<br />

gemeenteraad;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 29 juli <strong>19</strong>91 betreffende de uitdrukkelijke<br />

motiveringsplicht <strong>van</strong> bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid <strong>van</strong><br />

bestuur;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk<br />

toezicht;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 24 <strong>december</strong> <strong>19</strong>93 betreffende de overheidsopdrachten en<br />

sommige opdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten, en<br />

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 8 januari <strong>19</strong>96 betreffende de<br />

overheidsopdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten en de<br />

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 26 september <strong>19</strong>96 tot bepaling <strong>van</strong> de<br />

algemene uitvoeringsregels <strong>van</strong> de overheidsopdrachten en <strong>van</strong> de concessies<br />

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst, uitbreiding <strong>van</strong><br />

opdracht bij project Aquafin, zoals voorgesteld door Studiegroep Talboom<br />

uit Puurs waarbij zij worden aangesteld als studiebureau voor de<br />

wegverfraaiingswerken welke zijn gekoppeld aan het dossier Collectoren fase<br />

III.<br />

Art. 2 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken<br />

verkaveling aan de Bareelstraat (Fibelco bvba)- 1 e afd Sie A nr 632 v2, z2,<br />

y2 en r2<br />

De Raad,<br />

Gelet op het verkavelingsontwerp <strong>van</strong> bvba Fibelco, Vrijheidsplein 15, 9160<br />

Lokeren voor het verkavelen in 11 loten <strong>van</strong> de gronden gelegen langs de<br />

Bareelstraat 1e afdeling , sectie A, nrs. 632, v2, z2, y2 en r2;<br />

Gelet op het ingediende wegenis- en rioleringsontwerp <strong>van</strong> studiebureau SWBO<br />

uit Dendermonde, bestaande uit de verkavelingsaanvraag en het technisch<br />

dossier;<br />

Gelet op het hydraulisch en technisch advies <strong>van</strong> Rio-P dd. 30 november<br />

<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op het advies <strong>van</strong> de gemeentelijke brandweer dd. 14 november <strong>2012</strong>;<br />

Overwegende dat er geen gemeentelijk aandeel in de kosten is;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft en de wetgeving op de stedenbouw en de ruimtelijke<br />

ordening;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Het voorgebrachte wegenis- en rioleringsontwerp voor de<br />

verkaveling gelegen Bareelstraat en opgemaakt door SWBO uit Dendermonde<br />

wordt goedgekeurd met dien verstande dat :<br />

a. de verkavelaar ertoe gehouden is op zijn kosten het voorgebrachte<br />

ontwerp ten uitvoer te brengen met inachtname <strong>van</strong> de opmerkingen <strong>van</strong> de


andweer, Rio-P (voor de aanleg riolering) en de hogere overheden en dit<br />

in nauwe samenspraak met het gemeentebestuur.<br />

b. de verkavelaar gehouden is tot de aanleg op zijn kosten <strong>van</strong> navermelde<br />

nutsvoorzieningen : laagspanningsnet, openbare verlichting (net, palen en<br />

armaturen), radio- en televisiedistributienet, gasdistributienet,<br />

telefoonnet, riolering en waterleiding, dit alles overeenkomstig de<br />

voorstellen terzake <strong>van</strong> de betrokken nutsmaatschappijen, goed te keuren<br />

door het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen.<br />

Het plaatsen <strong>van</strong> een eventuele elektriciteitscabine is ten laste <strong>van</strong> de<br />

verkavelaar. Er dient rekening gehouden te worden met het<br />

gemeenteraadsbesluit dd. 17/12/2004, houdende nieuwe<br />

verkavelingsreglementen <strong>van</strong> de distributienetbeheerder en goedkeuring<br />

overeenkomst met Intergem, betreffende de toepassing <strong>van</strong> deze<br />

verkavelingsreglementering.<br />

c. de verkavelaar gevolg geeft aan de opmerkingen opgenomen in het<br />

hydraulisch advies zoals zal worden opgemaakt door VMW (Rio-P).<br />

d. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de gemeente, <strong>van</strong><br />

de infrastructuur (excl. riolering), na de definitieve aanvaarding er<strong>van</strong><br />

(waarborgtermijn 2 jaar) en dit met het oog op de inlijving in het openbaar<br />

domein. Hiertoe wordt door de verkavelaar een overdrachtsplan opgemaakt met<br />

de vermelding <strong>van</strong> de over te dragen oppervlakte.<br />

e. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de VMW (Rio-P),<br />

<strong>van</strong> het gehele rioleringsstelsel, na de definitieve aanvaarding er<strong>van</strong><br />

(waarborgtermijn 2 jaar). Hiertoe wordt door de verkavelaar een<br />

overdrachtsplan opgemaakt met de aanduiding <strong>van</strong> de over te dragen<br />

riolering.<br />

f. de verkavelaar dient de gehele infrastructuur inclusief het<br />

infiltratiebekken te onderhouden tot op het ogenblik dat alle<br />

infrastructuur (wegen en riolering) is overgedragen aan betreffende<br />

besturen;<br />

g. de verkavelaar brengt de technische dienst <strong>van</strong> het gemeentebestuur en<br />

Rio-P op de hoogte <strong>van</strong> de aan<strong>van</strong>g der werken, zodat beide besturen het<br />

gewenste toezicht op de werken kunnen uitoefenen. Zij worden eveneens op de<br />

hoogte gebracht <strong>van</strong> de datum <strong>van</strong> voorlopige oplevering zodat desgewenst nog<br />

opmerkingen kunnen worden geformuleerd.<br />

Art. 2 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

7. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446<br />

De Raad,<br />

Gelet op de onteigeningsplannen opgemaakt door Grontmij NV, Meerstraat 138A<br />

te 9000 Gent;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit <strong>van</strong> 26/10/2006 houdende goedkeuring<br />

onteigeningsplannen aanleg fietspad langs N446 voor wat het <strong>Waasmunster</strong>s<br />

grondgebied betreft;<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen <strong>van</strong><br />

14/05/2007 houdende Openbare Werken : fietspaden N446 : aanstelling Tweede<br />

Aankoopcomité Gent voor het opmaken <strong>van</strong> de schattingsverslagen en het<br />

realiseren <strong>van</strong> de aankopen <strong>van</strong> de in te nemen percelen;<br />

Gelet op het schrijven <strong>van</strong> het Aankoopcomité Gent 2 <strong>van</strong> 01/02/2008 met<br />

referte 42003G74/LDC waarbij werd medegedeeld dat voor de verwerving <strong>van</strong> de<br />

gronden voor de aanleg <strong>van</strong> het fietspad langs de N446 op het grondgebied<br />

<strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong> een krediet <strong>van</strong> 160 000,00 euro dient voorzien te worden;<br />

Overwegende dat de aankoop <strong>van</strong> deze gronden via module 13 100%<br />

gesubsidieerd wordt;<br />

Gelet op het Ministerieel Besluit <strong>van</strong> 23/02/2010, gepubliceerd in het<br />

Belgisch Staatsblad op 12/03/2010 met nummer 2010/201180, waarbij werd<br />

besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten<br />

behoeve <strong>van</strong> het algemeen belang voor de aanleg <strong>van</strong> een fietspad langs de<br />

N446 op het grondgebied <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong>;


Overwegende dat in het budget <strong>2012</strong> onder artikel 423/711-60 een budget <strong>van</strong><br />

25 000,00 euro is voorzien voor de aankoop <strong>van</strong> deze gronden;<br />

Overwegende dat bij budgetwijziging 2 onder artikel 423/711-60 een<br />

bijkomend budget <strong>van</strong> 150 000,00 euro is voorzien voor de aankoop <strong>van</strong> deze<br />

gronden;<br />

Gelet op het schattingsverslag voor het perceel kadastraal gekend Sectie C<br />

nr 1478/D zijnde inneming 22 <strong>van</strong> voornoemd onteigeningsplan, opgemaakt door<br />

commissaris L. De Cremer <strong>van</strong> het 2 de aankoopcomité te Gent op 09/11/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op de akte <strong>van</strong> minnelijke onteigening <strong>van</strong> voornoemd perceel verleden<br />

voor De Cremer Lydia, Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede<br />

aankoopcomité Gent op negen november <strong>2012</strong>;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Op voorstel <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Het perceel aangeduid als inneming 22 op het plan met referentie<br />

16 DD G 100236 00, getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan<br />

Bosschem, <strong>van</strong> Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend Sectie<br />

C deel <strong>van</strong> nr 1478/D, met een oppervlakte <strong>van</strong> 6 m² 29dm² aan te kopen<br />

jegens Van Raemdonck Interieur NV, Manta 13/14 te 9250 <strong>Waasmunster</strong> voor de<br />

prijs <strong>van</strong> 1700,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte <strong>van</strong><br />

minnelijke onteigening <strong>van</strong> voornoemd perceel verleden voor De Cremer Lydia,<br />

Eerstaanwezend inspecteur, Commissaris bij het Tweede aankoopcomité Gent op<br />

negen november <strong>2012</strong>.<br />

Art. 2 : Deze aankoop gebeurt om reden <strong>van</strong> openbaar nut, meer bepaald voor<br />

de aanleg <strong>van</strong> een fietspad langs de N446.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

8.a. Ruimtelijke ordening : Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan “Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy”<br />

De Raad,<br />

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;<br />

Gelet op het ontwerp <strong>van</strong> het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

“Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy” opgemaakt door E+W Eggermont<br />

uit Gent;<br />

Gelet op het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige<br />

voorschriften;<br />

Gelet op de bijgaande toelichtingsnota;<br />

Gelet op het verslag <strong>van</strong> de plenaire vergadering dd. 17/08/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op de ingediende adviezen:<br />

- Polder “tussen Schelde en Durme” Zele dd. 09/08/<strong>2012</strong><br />

- VMM dd. 10/08/<strong>2012</strong><br />

- Departement LNE, Milieu-,Natuur en Energiebeleid dd.14.08.<strong>2012</strong><br />

- Dienst Veiligheidsrapportering Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid<br />

dd. 01/08/<strong>2012</strong><br />

- Agentschap Natuur en Bos dd. 02/08/<strong>2012</strong><br />

- Landbouw en Visserij dd. 14/08/<strong>2012</strong><br />

- Bloso, dd. 16/08/<strong>2012</strong><br />

- Deputatie provincie Oost-Vlaanderen dd. 20/08/<strong>2012</strong><br />

- Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar <strong>van</strong> Ruimtelijke Ordening Oost-<br />

Vlaanderen 31/07/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op het advies <strong>van</strong> de Gecoro dd. 05/07/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op de bepalingen <strong>van</strong> het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Het ontwerp <strong>van</strong> gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

“Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy”, omvattende een grafisch<br />

plan, een plan met de feitelijke en juridische toestand, de<br />

toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, wordt voorlopig<br />

vastgesteld.


Art. 2 : Het ontwerp RUP Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy en<br />

het besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Deputatie <strong>van</strong> de provincie<br />

Oost-Vlaanderen, aan Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse<br />

Regering. Het besluit wordt eveneens aan de respectievelijke colleges <strong>van</strong><br />

burgemeester en schepenen <strong>van</strong> de aangrenzende gemeenten voor advies<br />

overgemaakt.<br />

Art. 3 : Het ontwerp RUP Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy wordt<br />

onderworpen aan een openbaar onderzoek zoals voorgeschreven in artikel<br />

2.2.14 <strong>van</strong> de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en daarna wordt het<br />

voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

8.b. Ruimtelijke ordening : Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan “Heuverveld”<br />

De Raad,<br />

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;<br />

Gelet op het ontwerp <strong>van</strong> het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

“Heuverveld” opgemaakt door E+W Eggermont uit Gent;<br />

Gelet op het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige<br />

voorschriften;<br />

Gelet op de bijgaande toelichtingsnota;<br />

Gelet op het verslag <strong>van</strong> de plenaire vergadering dd. 17/08/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op de ingediende adviezen:<br />

- Departement LNE, Milieu-,Natuur en Energiebeleid dd. 08/09/<strong>2012</strong><br />

- Dienst Veiligheidsrapportering Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid<br />

dd. 01/08/<strong>2012</strong><br />

- Agentschap Natuur en Bos dd. 02/08/<strong>2012</strong><br />

- Bloso, dd. 13/08/<strong>2012</strong><br />

- Deputatie provincie Oost-Vlaanderen dd. 20/08/<strong>2012</strong><br />

- Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar <strong>van</strong> Ruimtelijke Ordening Oost-<br />

Vlaanderen 31/07/<strong>2012</strong><br />

Gelet op het advies <strong>van</strong> de Gecoro dd. 05/07/<strong>2012</strong>;<br />

Gelet op de bepalingen <strong>van</strong> het gemeentedecreet;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het ontwerp <strong>van</strong> gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

“Heuverveld”, omvattende een grafisch plan, een plan met de feitelijke en<br />

juridische toestand, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige<br />

voorschriften, wordt voorlopig vastgesteld.<br />

Art. 2 : Het ontwerp RUP Heuverveld en het besluit wordt voor advies<br />

overgemaakt aan de Deputatie <strong>van</strong> de provincie Oost-Vlaanderen, aan<br />

Ruimtelijke ordening Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering. Het<br />

besluit wordt eveneens aan de respectievelijke colleges <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen <strong>van</strong> de aangrenzende gemeenten voor advies overgemaakt.<br />

Art. 3 : Het ontwerp RUP Heuverveld wordt onderworpen aan een openbaar<br />

onderzoek zoals voorgeschreven in artikel 2.2.14 <strong>van</strong> de Vlaamse Codex<br />

Ruimtelijke ordening en daarna wordt het voorgelegd aan de gemeentelijke<br />

commissie voor ruimtelijke ordening.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

9. Trage wegen : Verleggen <strong>van</strong> deel (thv perceel sectie B, 0960) voetweg 53<br />

“Klaverwegel”, gelegen tussen Dommelstraat, Pelkemstraat, Potaardestraat en<br />

Nijverheidslaan<br />

De Raad,<br />

Gelet op het project ‘Trage Wegen doen herleven’ dat wordt opgemaakt en<br />

uitgevoerd door het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), in<br />

samenwerking met het gemeentebestuur;


Gelet op de publieke rondvraag, georganiseerd door RLSD, waarbij het<br />

verenigingsleven, de lokale adviesraden en belangenverenigingen gevraagd<br />

werd naar wensen en opmerkingen ivm trage wegen;<br />

Gelet op het trage wegenplan ‘Sterrewegels’, goedgekeurd door het college<br />

<strong>van</strong> burgemeester en schepenen dd. 16/01/<strong>2012</strong>;<br />

Overwegende dat een deel <strong>van</strong> de huidige voetweg 53 het landbouwperceel<br />

sectie B, 0960 kruist en het voor wandelaars een recreatieve meerwaarde<br />

betekent als dit deel voetweg langs de rand <strong>van</strong> het perceel verlegd wordt;<br />

Overwegende dat de verlegging voor de landbouwer eveneens een meerwaarde<br />

betekent;<br />

Gelet op het schriftelijk akkoord <strong>van</strong> de betrokken eigenaar en pachter <strong>van</strong><br />

perceel B, 0960;<br />

Overwegende dat er in overleg met de eigenaar door RLSD reeds<br />

randinfrastructuur werd uitgevoerd : bewegwijzering, een nieuwe houten<br />

perceelsafsluiting, 2 houten V-klappoortjes en 3 houten brugjes, dat deze<br />

randinfrastructuur enkel werd aangebracht op dat deel <strong>van</strong> de voetweg dat<br />

niet verlegd wordt;<br />

Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo <strong>van</strong> 30.11.12 tot 17.12.12,<br />

14 u;<br />

Overwegende dat er XXX bezwaren zijn geformuleerd of ont<strong>van</strong>gen;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Gunstig advies uit te brengen inzake het verleggen (bestaand deel<br />

tracé 100 m ; nieuw deel tracé 140 m) <strong>van</strong> een deel voetweg 53<br />

(‘Klaverwegel’ tussen Dommelstraat, Pelkemstraat, Potaardestraat en<br />

Nijverheidslaan) thv perceel sectie B, 0960.<br />

Art. 2 : Een aanvraagbundel, incl. de stukken <strong>van</strong> het openbaar onderzoek,<br />

over te maken aan dhr. Gouverneur.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

10. Milieu : aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor aanplanting en<br />

onderhoud <strong>van</strong> kleine landschapselementen (KLE)<br />

De Raad,<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 06.11.<strong>19</strong>98 houdende vaststelling<br />

subsidiereglement aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29.11.2001 houdende aanpassing<br />

subsidiereglement aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 13.09.<strong>2012</strong> houdende aanpassing<br />

gemeentelijk subsidiereglement voor aanplanting en onderhoud kleine<br />

landschapselementen (KLE);<br />

Overwegende dat tegen het bovenvermelde gemeenteraadsbesluit dd. 13.09.<strong>2012</strong><br />

klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling<br />

Oost-Vlaanderen; dat de klacht uitsluitend betrekking heeft op de mogelijke<br />

subsidiëring <strong>van</strong> het onderhoud <strong>van</strong> trage wegen;<br />

Overwegende dat uit consultatie met het Regionaal Landschap Schelde-Durme<br />

(RLSD) gebleken is dat de voorziene mogelijkheid om het onderhoud <strong>van</strong> trage<br />

wegen door private eigenaars te laten uitvoeren en te subsidiëren, niet<br />

fundamenteel verkeerd is; dat bepaalde formuleringen in het betwiste<br />

raadsbesluit evenwel voor kritiek vatbaar zijn en aldus het wenselijk is ze<br />

aan te passen en/of te verfijnen;<br />

Overwegende dat het wenselijk is deze aanpassingen door te voeren vooraleer<br />

de schorsingstermijn <strong>van</strong> de Gouverneur afloopt;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor aanplanting en<br />

onderhoud kleine landschapselementen wordt opgeheven met ingang <strong>van</strong><br />

31.12.<strong>2012</strong>.


Art. 2 : Het nieuwe gemeentelijk subsidiereglement voor aanplanting en<br />

onderhoud kleine landschapselementen, waar<strong>van</strong> de versie als bijlage aan dit<br />

besluit wordt gehecht, treedt in werking op 01.01.2013.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

11. Aangevraagde punten :<br />

12. Mondelinge vragen :<br />

Toelichtende nota gemeenteraad dd. <strong>19</strong>/12/<strong>2012</strong><br />

OPENBARE ZITTING<br />

1. Politie : Vaststelling dotatie aan politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong><br />

De gemeenteraad is verplicht om elk jaar de kosten op het gemeentebudget te<br />

brengen die ten laste worden gelegd <strong>van</strong> de gemeente met inbegrip <strong>van</strong> de<br />

dotatie <strong>van</strong> de gemeente aan de politiezone. Conform de verdeelsleutel<br />

tussen de gemeenten Hamme en <strong>Waasmunster</strong>, komt de gemeente <strong>Waasmunster</strong><br />

tussen voor 31.75%. De gemeentelijke dotatie wordt vastgesteld op 1.047.000<br />

euro.<br />

2. OCMW : Aktename budgetwijziging <strong>2012</strong>/1<br />

Aangezien het OCMW een budgetwijziging heeft opgesteld dient de<br />

gemeenteraad akte te nemen <strong>van</strong> deze wijziging.<br />

3. Kerkfabrieken : Aktename budget 2013<br />

In toepassing <strong>van</strong> de omzendbrief dienen de besturen <strong>van</strong> de erediensten<br />

jaarlijks een budget op te maken. Van dit budget dient de gemeenteraad akte<br />

te nemen. Het budget werd opgemaakt overeenkomstig die wettelijke<br />

bepalingen.<br />

4. Vzw : Goedkeuring begroting 2013 programmatie-vzw Gemeenschapscentrum<br />

Hoogendonck<br />

Overeenkomstig de statuten <strong>van</strong> de vzw dient de gemeenteraad jaarlijks de<br />

begroting goed te keuren.<br />

5. Werken : Aanstellen <strong>van</strong> ontwerper voor de wegverfraaiingswerken in het<br />

kader <strong>van</strong> de werken Collectoren fase III en bijbehorende rioleringswerken<br />

Momenteel wordt door Aquafin het dossier voor de aanleg <strong>van</strong> fase III <strong>van</strong> de<br />

collectoren in <strong>Waasmunster</strong> voorbereid. Het betreft de laatste fase <strong>van</strong> de<br />

collectorwerken. Deze werken strekken zich uit <strong>van</strong> het centrum <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong> (Gentstraat) tot Lokeren en dit zowel langs de as Neerstraat<br />

als de as Ruiter. In dit kader zijn er ook werken gepland aan de N70. Bij<br />

de subsidiering <strong>van</strong> deze werken werden hieraan tal <strong>van</strong> gemeentelijke<br />

rioleringsprojecten gekoppeld.<br />

Bij deze werken zal de bestaande infrastructuur quasi volledig worden<br />

opgebroken. Een grote deel <strong>van</strong> de wegen situeert zich tevens in het<br />

bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, waardoor subsidie kan verkregen<br />

worden voor de aanleg <strong>van</strong> fietspaden.


Aquafin heeft voor de collectorwerken middels een procedure in het kader<br />

<strong>van</strong> de wet overheidsopdrachten een studiebureau, Talboom uit Puurs,<br />

aangesteld. Het is een evidentie dat het gemeentebestuur hetzelfde<br />

studiebureau aanstelt voor de wegverfraaiingswerken die zullen plaatsvinden<br />

bij uitvoering <strong>van</strong> de riolerings (collector)werken.<br />

6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken<br />

verkaveling aan de Bareelstraat (Fibelco bvba)- 1 e afd Sie A nr 632 v2, z2,<br />

y2 en r2<br />

De in woongebied gelegen uitbreiding <strong>van</strong> de bestaande verkaveling<br />

Bareelstraat 1e afdeling Sectie A nrs. 632, v2, z2, y2 en r2 voorziet 9<br />

loten (halfopen en open bebouwing) aan een nieuwe weg. De nieuwe weg wordt<br />

deels in asfalt en deels in betonklinkers (woonerfgedeelte) aangelegd. De<br />

voetpaden en beplanting worden gerealiseerd nadat de bouwwerken zijn<br />

voltooid.<br />

De vuilwaterriolering, 2 DWA, in grés diam. 250 mm. Hemelwater <strong>van</strong> de<br />

verharde oppervlakte wordt deels opge<strong>van</strong>gen via RWA-riolering (beton). Op<br />

vraag <strong>van</strong> de stad Sint-Niklaas zal alle regenwater worden geïnfiltreerd.<br />

Septics en regenwaterputten, voorzien voor herbruik <strong>van</strong> regenwater, zijn<br />

verplicht. Per perceel wordt een aansluitputje RWA en DWA voorzien. Er<br />

wordt ook gas aangelegd in de verkaveling. Na 2 jaar wordt de nieuwe<br />

wegzate gratis overgedragen naar het openbaar domein. De riolering zal<br />

worden overgedragen aan VMW (Rio-P).<br />

7. Patrimonium : Aankoop perceeltje grond voor aanleg fietspad langs N446<br />

De gemeenteraad keurde op 26/10/2006 de onteigeningsplannen voor de aanleg<br />

<strong>van</strong> het fietspad langs de N446 voor wat het <strong>Waasmunster</strong>s grondgebied<br />

betreft goed.<br />

In uitvoering <strong>van</strong> deze plannen wordt het perceel aangeduid als inneming 22<br />

op het plan met een oppervlakte <strong>van</strong> 6 m² 29dm² aangekocht <strong>van</strong> Van Raemdonck<br />

Interieur NV, Manta 13/14 te 9250 <strong>Waasmunster</strong> voor de prijs <strong>van</strong> 1700,00<br />

euro en onder de voorwaarden bepaald in de akte <strong>van</strong> minnelijke onteigening<br />

<strong>van</strong> voornoemd perceel. De aankoop <strong>van</strong> dit perceel wordt via module 13 100%<br />

gesubsidieerd<br />

8.a. Ruimtelijke ordening : Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan “Betonfabriek De Bonte – Van Hecke / SV Hardy”<br />

Het betreft de opmaak <strong>van</strong> een uitvoeringsplan waar<strong>van</strong> het plangebied<br />

begrensd wordt rond de percelen eigendom <strong>van</strong> De Bonte- Van Hecke, zijnde de<br />

bedrijfsite en de strook voor recreatie- en sportvoorzieningen.<br />

De opmaak <strong>van</strong> het RUP is een gevolg <strong>van</strong> het afgeleverd gedeeltelijk<br />

positief planologisch attest waarbij op korte termijn de regularisatie<br />

wordt beoogd <strong>van</strong> de reeds zonevreemde verharding voor opslag in open lucht<br />

<strong>van</strong> de afgewerkte materialen en de uitbreiding <strong>van</strong> een verharding i.f.v. de<br />

opslag in openlucht. Door het bedrijf werden toen geen behoeften op lange<br />

termijn geformuleerd.<br />

Gelijktijdig wordt in het RUP de zonevreemde recreatie gelegen ten westen<br />

<strong>van</strong> de bedrijfsite mee opgenomen. Voor het sportterrein wordt op korte<br />

termijn de uitbreiding <strong>van</strong> de sportinfrastructuur met een voetbalveld met<br />

kleinere afmetingen beoogd samen met parkeervoorzieningen en op langere<br />

termijn de afbraak <strong>van</strong> de bestaande kantine en de bouw <strong>van</strong> een nieuwe en<br />

verbeterde voorziening.<br />

In het onteigeningsplan worden de percelen opgenomen die op het grafisch<br />

plan zijn ingekleurd als strook voor sport en recreatie.<br />

8.b. Ruimtelijke ordening : Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan “Heuverveld”


Het betreft de opmaak <strong>van</strong> een uitvoeringsplan waar<strong>van</strong> het plangebied<br />

begrensd wordt door de Molendreef, de Molenstraat en de voormalige<br />

spoorwegbedding in het noordoosten.<br />

De doelstellingen en opties <strong>van</strong> het RUP zijn:<br />

- de mogelijkheden voor het OCMW bieden om de campus uit te breiden, in<br />

casu uitbreidingskansen bieden in noordoostelijke richting.<br />

- de in de bestemmingszone dagrecreatie aanwezige sportinfrastructuur<br />

‘verankeren’ en ten opzichte <strong>van</strong> de noordelijk gelegen ‘country club’ een<br />

correcte grens bepalen en uitbreidingsmogelijkheden voorzien.<br />

- een aantal vergunde woningen zone-eigen maken.<br />

- de country club voor wat het gebouw betreft de bestemming wonen geven en<br />

de groene ruimte rond dit gebouw als park bestemmen.<br />

- de oppervlakte <strong>van</strong> de woonzone (gewestplan) de nodige ontwikkelingskansen<br />

geven voor de toekomst, dit zowel in aansluiting met de OCMW-campus als met<br />

de Hollandse Molen.<br />

Ten opzichte <strong>van</strong> het huidige Gewestplan worden volgende bestemmingen<br />

gewijzigd:<br />

- Het gebied voor recreatie wordt deels omgevormd naar woongebied. Het<br />

betreft een strook ten oosten <strong>van</strong> het huidige OCMW, het vroegere<br />

kartonnagefabriek, de zonevreemde woningen gelegen langs de Molendreef en<br />

de woning in het toekomstig parkgebied.<br />

- Het gebied <strong>van</strong> recreatie rond de woning (country-club) wordt parkgebied.<br />

In het onteigeningsplan worden twee percelen voorzien met het oog op het<br />

realiseren <strong>van</strong> de uitbreiding <strong>van</strong> de OCMW-campus.<br />

9. Trage wegen : Verleggen <strong>van</strong> deel (thv perceel sectie B, 0960) voetweg 53<br />

“Klaverwegel”, gelegen tussen Dommelstraat, Pelkemstraat, Potaardestraat en<br />

Nijverheidslaan<br />

In het kader <strong>van</strong> het trage wegenplan <strong>van</strong> RLSD (Regionaal Landschap Schelde-<br />

Durme) is het wenselijk dat 100 meter <strong>van</strong> voetweg 53 thv een<br />

landbouwperceel tussen Sombeke en de Nijverheidslaan, wordt verlegd (ipv<br />

dwars door het peceel, naar de rand er<strong>van</strong>). De Deputatie beslist hierover.<br />

10. Milieu : aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor aanplanting en<br />

onderhoud <strong>van</strong> kleine landschapselementen (KLE)<br />

De gemeente beschikt sinds <strong>19</strong>98 over een subsidiereglement voor aanplanting<br />

en onderhoud <strong>van</strong> kleine landschapselementen.<br />

Nà een eerste aanpassing in 2001 werd het subsidiereglement bij<br />

raadsbesluit <strong>van</strong> 13.09.<strong>2012</strong> ver<strong>van</strong>gen door het modelreglement <strong>van</strong> het<br />

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD).<br />

Tegen dit nieuwe subsidiereglement werd klacht ingediend bij het Agentschap<br />

voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen omdat het<br />

subsidiereglement de mogelijkheid voorziet tot subsidiëring <strong>van</strong> het<br />

onderhoud <strong>van</strong> trage wegen<br />

Uit consultatie met RLSD is gebleken is dat de voorziene mogelijkheid om<br />

het onderhoud <strong>van</strong> trage wegen door private eigenaars te laten uitvoeren en<br />

te subsidiëren, niet fundamenteel verkeerd is; dat bepaalde formuleringen<br />

in het betwiste raadsbesluit evenwel voor kritiek vatbaar zijn en aldus het<br />

wenselijk is ze aan te passen en/of te verfijnen.<br />

11. Aangevraagde punten :<br />

12. Mondelinge vragen :

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!