26.09.2013 Views

M - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

M - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

M - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9 a<br />

LI . ■■i<br />

i:<br />

^^<br />

Dr. ><br />

■ '-■ - -<br />

iiii«>ii».iii<br />

■ i;r.rmi<br />

No.8-5M<br />

CIMEMAs<br />

THEATER


Cluurlott<br />

Dau<strong>de</strong>rt speelt<br />

een belangrijke rol <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> Luis Trenker-film „Liebes-<br />

briefe aus <strong>de</strong>m Engad<strong>in</strong>".<br />

Arthui Schroe<strong>de</strong>r werd als mannelijke<br />

hoofdrolspeler voor <strong>de</strong> Tobis-film „Ela Tag<br />

nach <strong>de</strong>r Scheidung" geëngageerd.<br />

Haas Albe» en <strong>de</strong> Dennsche actrice Gerda Mad-<br />

■en zullen <strong>in</strong> <strong>de</strong> film „Casanova" <strong>de</strong> belangrijkste rollen uitbeel<strong>de</strong>n.<br />

K<strong>in</strong>g Vidor zal te Lon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Metro Goldwyn Mayer-film „De<br />

cita<strong>de</strong>l" <strong>in</strong> scène zetten., De hoofdrol is toegewezen aan Robert<br />

Donat<br />

Rolf Moebiu« en Friedrich Oom<strong>in</strong> zullen Lil Dagovers partners<br />

zijn In <strong>de</strong> nieuwe Ufa-film „Dreiklang".<br />

Kay Franc!» en Enrol Flynn vervullen <strong>de</strong> belangrijkste rollen In<br />

„AH rights reserved". Regisseur van <strong>de</strong>ze rolprent is William<br />

Kelghley.<br />

Jen Kiepnra zal <strong>de</strong> hoofdrol spelen In <strong>de</strong> Italiaansche film<br />

„Carnaval te Rome".<br />

Kay Francis.<br />

Herbert B.Fre<strong>de</strong>ndoif en Hans Leip schrijven het draaiboek<br />

voor <strong>de</strong> Ufa-film „Bären".<br />

D». Brauer zet <strong>de</strong> film „Het meisje van gisteren-<br />

nacht" In se<strong>in</strong>e. Paul Westermeier is .voor een<br />

<strong>de</strong>r hoofdrollen aangezocht.<br />

Roll Moebius<br />

Coil Patrick en Randolph Scott zijn<br />

<strong>de</strong> hoofdrolspelers <strong>in</strong> „Angel In<br />

fur". Deze rolprent behan<strong>de</strong>lt<br />

<strong>de</strong> lotgevallen van een<br />

verpleegster en<br />

een piloot,<br />

die hulp<br />

gaan brengen<br />

aan een <strong>in</strong>gevroren<br />

Pool-expeditie.<br />

Hil<strong>de</strong> Krahl werd door regisseur Josef<br />

von Sternberg voor een Engelsche film<br />

aangezocht<br />

Bonita GranvlUe.<br />

Vl 1<br />

Ray Milland, Frances Farmer en AldmTami-<br />

roff spelen <strong>de</strong> belangrijkste rollen <strong>in</strong> „Fe<strong>de</strong>ral pen", .<br />

een gevangenis-drama, dat zich afspeelt <strong>in</strong> <strong>de</strong> beruchte Leayen-<br />

worth Penitentiary, een <strong>de</strong>r Amerikaansche gevangenissen voor<br />

zeer gevaarlijke misdadigers.<br />

Hamphrey Bogart vervult <strong>de</strong> hoofdrol <strong>in</strong> „Reform .ssJioor', waar<strong>in</strong><br />

hij terzij<strong>de</strong> zal wor<strong>de</strong>n gestaan door <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> zes jongel<strong>in</strong>gen, die<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> rolprent „Deed end" optra<strong>de</strong>n. Gloria Dick son heeft <strong>de</strong> vrou-<br />

welijke hoofdrol, terwijl Lew Seller met <strong>de</strong> regle belast is.<br />

Bette Davis zal <strong>de</strong> hoofdrol vertolken<br />

„A lady with red hair".<br />

<strong>de</strong> Warner Bros-film<br />

Fay Baiatez en Bonita GranvlUe hebben een langdurig contract<br />

gesloten met <strong>de</strong> Warner Bros te Burbank.<br />

Kathar<strong>in</strong>e Hepburn en Gary Grant zulten <strong>de</strong> hoofdrollen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Columbia-film „Holiday",<br />

Albert <strong>de</strong> CoarriUe regisseert <strong>de</strong> Ga<strong>in</strong>sborough-fllm<br />

..Crackerjack". De hoofdrollen xijn In hen<strong>de</strong>n van Noel Ma-<br />

dison, Charles Heslop, Edmond Breen en Henry Long hurst.<br />

Robert Stenenaon zet <strong>de</strong> film „Owd Bob" <strong>in</strong> scène.<br />

Moore Marriott speelt <strong>de</strong> hoofdrol.<br />

In het afgeloopen Jaar wer<strong>de</strong>n te Holly-<br />

wood 294.307 rollen door figuranten<br />

vervuld. Voor <strong>de</strong>ze rollen werd'<br />

2.936.372 dollar betaald, dus<br />

een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> van<br />

tien dollar per<br />

rol.<br />

spelen<br />

Humphrey Bogart.<br />

.-<br />

LUIS<br />

TREflKEP i<br />

Achter <strong>de</strong>n wagen Luis<br />

Trenker en Jean Gardner<br />

v<br />

"T^-<br />

i<br />

»<br />

KfifMA<br />

uäitfr. *■<br />

—m<br />

WM'i<br />

"•^éij ••;,■?!>■;,.,..'äÜ^.<br />

M3S<br />

-*'.,:> :<br />

Luis Trenker<br />

Op <strong>de</strong>ze J^agiaa beei-<br />

<strong>de</strong>n wij <strong>de</strong> eerste foto's<br />

al uit <strong>de</strong> nieuwe Engel-<br />

sche film „The Challen-<br />

ge", waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> beken<strong>de</strong><br />

Duitsche filmacteur Luis<br />

Trenker <strong>de</strong> hoofdrol ver-<br />

vult. De productielei<strong>de</strong>r<br />

van dit filmwerk is Gün-<br />

ther Stapenhorst, die vele<br />

ren bij <strong>de</strong> Ufa werkzaam<br />

■'fewee^sm^. '<br />

Trenker speelt <strong>de</strong> rol<br />

van een Italiaanschen<br />

berggids, <strong>de</strong> plaats <strong>de</strong>r<br />

han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is het gebied<br />

om <strong>de</strong>n Matlerhorn. De<br />

vrouwelijke hoofdrol wordt<br />

vertolkt door <strong>de</strong> Engel-<br />

sche actrice Jean Gardner,<br />

terwijl Milton Rosmer re-<br />

gisseert.


MEISJES<br />

In <strong>de</strong> klas van hel<br />

meisjesyy<strong>in</strong>nasiuni<br />

Regie: H. Helbid.<br />

Dr. An<strong>de</strong>rsson .....<br />

Lum<strong>in</strong>a-film.<br />

Karl Ludwig Diehl<br />

Slflrid Malle Dorothea Wieck<br />

Kerst<strong>in</strong> Dahlberg Jutta Freybe<br />

Dr. Ivan An<strong>de</strong>raaon is <strong>de</strong> nieuwe Duitsche leeraar van het meisjesgym-<br />

nasium. Hij is spoedig zeer gezien, zooals trouwens niet an<strong>de</strong>rs te ver-<br />

Wachten was, maar een werkelijk diepe belangstell<strong>in</strong>g voor hem heeft<br />

slechts Kerst<strong>in</strong> Dahlberg. Het blijft voor An<strong>de</strong>rsson niet verborgen, hoe het met<br />

Kerst<strong>in</strong> gesteld is en daar hij zich ook van zijn eigen gevoelens voor het jonge<br />

meisje zeer wel bewust is, geraakt hij <strong>in</strong> een ernstig gewetensconflict.<br />

Hij stort Zijn hart \At bij zijn vrouwelijke collega, Sigrid Malle; <strong>de</strong> leerares v<strong>in</strong>dt<br />

scheid<strong>in</strong>g <strong>de</strong> beste oploss<strong>in</strong>g, maar An<strong>de</strong>rsson wijst dit <strong>de</strong>nkbeeld, dat hij als lal<br />

beschouwt, van <strong>de</strong> hand. Hij is van meen<strong>in</strong>g, dat een ipan zich moet kunnen<br />

beheerschen en met zichzelf iri het re<strong>in</strong>e moet kunnen komen, terwijl hij bij het<br />

meisje het ontkiemen<strong>de</strong> gevoel van lief<strong>de</strong> moet trachten te on<strong>de</strong>rdrukken.<br />

Dienovereenkomstig bepaalt hij dan ook zijn houd<strong>in</strong>g tegenover Kerst<strong>in</strong>, tegen<br />

wie hij op school bijzon<strong>de</strong>r.streng optreedt. Op een tu<strong>in</strong>feest komt het tot een<br />

ernstige bots<strong>in</strong>g tusschen bei<strong>de</strong>n, waarbij Dr. An<strong>de</strong>rsson een hem door haar<br />

toegevoeg<strong>de</strong> beleedig<strong>in</strong>g met een oorvijg beantwoordt.<br />

Kerst<strong>in</strong> roept <strong>de</strong> hulp <strong>in</strong> van een onbeken<strong>de</strong>n vriend, die haar s<strong>in</strong>ds geruimen<br />

tijd met anonieme lief<strong>de</strong>sbrieven achtervolgt, en van wien zij verlangt, dat hij<br />

iMM<br />

rr^i<br />

L. f »::<br />

*V.*iQ<br />

Meisjes en jongens<br />

van zeventien<br />

VAN 17<br />

lersson straft. In<strong>de</strong>rdaad wordt <strong>de</strong> leeraar<br />

<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n nacht op straat overvallen, doch<br />

gelukt hem <strong>de</strong>n da<strong>de</strong>r te overmeesteren, <strong>in</strong><br />

n hij <strong>de</strong>n boekhan<strong>de</strong>laar August Hultgren<br />

kent. August heeft Kerst<strong>in</strong> <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad <strong>de</strong> brie-<br />

geschreven, maar hij moet An<strong>de</strong>rsson be-<br />

nen, dat hij ze uit een door An<strong>de</strong>rsson<br />

chreven roman <strong>in</strong> briefvorm overgenomen<br />

ft.<br />

erst<strong>in</strong> maakt uit eenige z<strong>in</strong>swend<strong>in</strong>gen van<br />

<strong>de</strong>rsson on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> les, die overeenstemmen<br />

die uit <strong>de</strong> lief<strong>de</strong>sbrieven, <strong>de</strong> gevolgtrekk<strong>in</strong>g,<br />

An<strong>de</strong>rsson <strong>de</strong> geheimz<strong>in</strong>nige brievenschrijver<br />

n wanneer zij tevens verneemt, dat An<strong>de</strong>rs-<br />

<strong>in</strong> het bezit is van haar foto, wil zij zith-<br />

van <strong>de</strong> waarheid hiervan overtuigen. Zij<br />

igt An<strong>de</strong>rssons won<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen en v<strong>in</strong>dt haar<br />

i werkelijk. Thans kan An<strong>de</strong>rsson niet meer<br />

izen; hij bekent het meisje 'zijn lief<strong>de</strong>. Hij<br />

t zijn betrekk<strong>in</strong>g op en verlaat <strong>de</strong> stad met <strong>de</strong><br />

fte Kerst<strong>in</strong> te komen halen, zoodra zij haar<br />

men gedaan heeft.<br />

| | • «i«V<br />

Kail Ludwig DIPIII<br />

Dorothea Wieck<br />

itL • •••MUI»<br />

Ï.Jk' %<br />

*M 1<br />

^<br />

A if7\<br />

\1<br />

^■#<br />

Karl Ludwig Diehl<br />

. ik kom je halenl


ONZE WEKELUKSCHE<br />

PRIJSVRAAG<br />

Vraag vierhon<strong>de</strong>rd vier en zeventig<br />

\Vat was eigenlijk <strong>de</strong> Vliegen<strong>de</strong> Hollan-<br />

<strong>de</strong>r, die <strong>in</strong> ou<strong>de</strong> zecmansverhalen zoo'n<br />

groote rol speelt?<br />

Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en<br />

vijf troostprijzen beschikbaar om te ver<strong>de</strong>e-<br />

len on<strong>de</strong>r ben, <strong>de</strong> vóór 22 Maan (abon-<br />

ne's uit overzeesche gewesten vóór 22 Mei)<br />

goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen zen<strong>de</strong>n aan ons redactie-<br />

adres: Galgewater 22, Lei<strong>de</strong>n, Op enveloppe<br />

of briefkaart gelieve men dui<strong>de</strong>lijk te ver-<br />

mel<strong>de</strong>n: Vraag 474.<br />

FILM-ENTHOUSIASTEN<br />

J. Y. te Rotterdam. Wij zon<strong>de</strong>n u<br />

een foto van Maria Cebotari en hopen,<br />

dat u tevre<strong>de</strong>n bent. Maria heeft zicb<br />

van haar echtgenoot, een Russisch ac-<br />

teur, laten schei<strong>de</strong>n en is met <strong>de</strong>n<br />

fümacteur Gustav Dicssl <strong>in</strong> 't huwelijk<br />

getre<strong>de</strong>n.<br />

H. P. te Haarlem. Deanna Durb<strong>in</strong>s<br />

adres is Universal Film-Studios, Uni-<br />

versal City, Californië.<br />

D. W. K. tc 's-Gravcnhage. IgoSytn<br />

viert zijn verjaardag <strong>de</strong>n ß<strong>de</strong>n Juli.<br />

Hij heeft <strong>in</strong> zeer veel films gespeeld,<br />

zon<strong>de</strong>r echter op <strong>de</strong>n voorgrond te<br />

tre<strong>de</strong>n. Een tijdlang was hij tc Polen<br />

aan 't theater werkzaam. Zijn adres is<br />

p.a. Willy Forst-Film, Berlijn. Hij is<br />

geschei<strong>de</strong>n.<br />

HCPBURN<br />

H<br />

t eerste stuk. waar ik <strong>in</strong> speel<strong>de</strong>, was een groot<br />

succes," vertel<strong>de</strong> Kather<strong>in</strong>e Hepburn. „Het was<br />

77* * ..The big pond" en Eddy Knopf gaf me <strong>de</strong> hoofdrol.<br />

De première was op een Zaterdagavond <strong>in</strong> Great Neck<br />

en nog dienzelf<strong>de</strong>n avond was ik mijn baantje alweer kwijt<br />

— ontslagen. Dat was <strong>in</strong> 1929. Den volgen<strong>de</strong>n morgen vroeg<br />

mijn leerarcs, Frances Rob<strong>in</strong>son Duff mij, even bij haar te<br />

komen.<br />

„Wel," zei ik „ik huil er niet om."<br />

Toen zei ze iets, dat ik nooit zal vergeten.<br />

„Dat is het juist, Kate. Je huilt er niet om. Een werkelijke<br />

actrice zou het verlies van een hoofdrol veel ernstiger op-<br />

nemen. Als jij op het tooneel wilt slagen, zul je nog heel<br />

wat traantjes moeten vergieten — let op mijn woor<strong>de</strong>n."<br />

De volgen<strong>de</strong> week moest ik bij Arthur Hopk<strong>in</strong>s komen.<br />

Hij had mijn fiasco <strong>in</strong> <strong>de</strong> Great Neck gezien en dacht, om<br />

ik weet niet welke re<strong>de</strong>n, dat hij me kon gebruiken <strong>in</strong> „These<br />

th<strong>in</strong>gs". Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> première heerschte er cen eigenaar-<br />

dige atmosfeer. Ik besefte toen nog niet, dat <strong>de</strong> voorstell<strong>in</strong>gen<br />

wel eens stopgezet kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Ik dacht namelijk, dat<br />

ze na <strong>de</strong> première voor onbeperkten tijd zou<strong>de</strong>n doorgaan.<br />

„Is er iets aan <strong>de</strong> hand?" vroeg ik een van <strong>de</strong> tooneelknechts.<br />

„Ja," antwoord<strong>de</strong> hij, „het is weer zoo ver." Drie dagen<br />

daarna werd <strong>de</strong> laatste voorstell<strong>in</strong>g gegeven. Zoo duur<strong>de</strong>n<br />

mijn eerste twee engagementen tezamen <strong>in</strong> het geheel vier<br />

dagen.<br />

Daarop volg<strong>de</strong> „Art and Mrs. Bottle". Ben Levy, dè<br />

M. d. R. tc 's-Gravenhage. Harry<br />

Langdon werd tc Council Bluffs ge-<br />

boren. Zijn adres is Warner Bros Stu-<br />

dios, Burbank, Californië. Ros<strong>in</strong>a Law-<br />

rences adres is Metro-Goldwyn-Mayer-<br />

Studios, Culver-City, Californië. Ger-<br />

tru<strong>de</strong> Lawrence werd <strong>de</strong>n 4<strong>de</strong>n Juli<br />

te Lon<strong>de</strong>n geboren. Lisette Lanv<strong>in</strong> kunt<br />

u schrijven 6 Rue Francoer, Parijs.<br />

Olga Limburg werd <strong>de</strong>n 5<strong>de</strong>n April te<br />

Düsseldorf geboren. Theo L<strong>in</strong>geh werd<br />

te Hannover geboren. Inge List is <strong>de</strong>n<br />

14<strong>de</strong>n Augustus jarig.<br />

M. M'. G. te Haarlem. le<strong>de</strong>re abonné<br />

heeft recht op twee gratis foto's van<br />

filmsterren. Wij zon<strong>de</strong>n u <strong>de</strong> foto's van<br />

Mariene Dietrich en van Greta Garbo.<br />

L. v. G. te Den Hel<strong>de</strong>r. Simone<br />

Simons adres is 1401 Western Avenue,<br />

Los Angelos. Zij is niet getrouwd. Voor<br />

foto drie antwoordcoupons <strong>in</strong>sluiten.<br />

Verschont wekel«ks - PrU» per kwartaal f. 1.95 - Red. en Adm. Oalgewater 22. Lel<strong>de</strong>n. Tel. 760. Postreken<strong>in</strong>fl 41880<br />

auteur, vertel<strong>de</strong> me, meer oprecht dan beleefd, dat ik het<br />

leelijkste meisje was, dat hij ooit had gezien. Hij zat me soms<br />

aan te staren, alsof hij niet gelooven kon, dat een meisje<br />

zoo alledaagsch kon zijn. Ik maakte me heelemaal niet op<br />

en waarschijnlijk zag ik er erg onnoozel uit. Levy vertel<strong>de</strong><br />

aan een van <strong>de</strong> acteurs, dat ik het type meisje was, dat<br />

's morgens haar gezicht met groene zeep schrob<strong>de</strong>. Als Jane<br />

Cowl, die erg veel voor me gedaan heeft, er niet geweest<br />

was, zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> zaken er heel an<strong>de</strong>rs uit gezien hebben.<br />

Zij riep me <strong>in</strong> haar kleedkamer en zei: „Miss Hepburn, u<br />

moét zich een beetje opmaken. An<strong>de</strong>rs ziet u er erg gewoon-<br />

tjes uit. Mr. Levy wil u niet <strong>in</strong> het stuk hebben. Ik zal voor<br />

u vechten."<br />

Ze <strong>de</strong>ed wat ze kon, maar Ben Levy zette me op straat.<br />

Twee weken later echter riep hij me terug en om revanche<br />

te nemen vroeg ik toen $ 25.— per week meer. Gelukkig<br />

had ik succes en <strong>de</strong>ze rol hield alle mogelijke kansen <strong>in</strong>. Ik zou<br />

wel een groote domoor geweest moeten zijn als ik er niet<br />

cen benut had. Dit was ook het geval met mijn eerste film<br />

„Bill of divorcement". Dat was een acteer-prestatie. Ie<strong>de</strong>r<br />

die <strong>de</strong>ze rol speel<strong>de</strong>, had succes. Men moest kiezen tusschen<br />

Anita Louise en mij en gelukkig kreeg ik <strong>de</strong> rol. Mijn beste<br />

tooneelrol is naar mijn meen<strong>in</strong>g <strong>in</strong> „Holiday", waar<strong>in</strong> ik <strong>de</strong><br />

doublure van Hope Williams was. Voordat ik echter een<br />

kans kreeg <strong>in</strong> te vallen, werd <strong>de</strong> voorstell<strong>in</strong>g stop gezet.<br />

Ik g<strong>in</strong>g naar Europa. Op <strong>de</strong>n dag, dat ik terugkwam, bel<strong>de</strong>n<br />

ze me op. In het Riviera Theater te New York zou een<br />

reprise van het stuk plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n en Hope was ziek. Dus<br />

speel<strong>de</strong> ik <strong>de</strong>ze rol. Alle kleeren van Hope pasten mij<br />

droeg ik haar gar<strong>de</strong>robe, ofschoon haar<br />

schoenen mij te kle<strong>in</strong> waren."<br />

Ik keek miss Hepburn met verbaz<strong>in</strong>g<br />

aan. Ik had veertig mijlen afgelegd om<br />

van Hollywood naar Malibu Lake te<br />

komen voor dit <strong>in</strong>terview, maar ik had<br />

zeker niet verwacht, dat <strong>de</strong> jonge<br />

actrice zoo vrij en opgewekt over haar<br />

mislukk<strong>in</strong>gen zou spreken. „Waarom<br />

kunt u niet met journalisten en foto-<br />

grafen opschieten?" vroeg ik haar. „Als<br />

u zoo met hen zit te praten als u nu<br />

met mij gedaan hebt, dan zou<strong>de</strong>n zij uw<br />

Kather<strong>in</strong>e.<br />

C. E. N. te E<strong>in</strong>dhoven. Hierbij <strong>de</strong><br />

gevraag<strong>de</strong> adressen. Adolph Wohl-<br />

brueck, p.a. Herbert Wilcox-Film Pro-<br />

duction, Lon<strong>de</strong>n. Albrecht Schoenhals<br />

en Korl Schoenbock, Krausenstrasse 37,<br />

Berlijn. Schönbock is getrouwd.<br />

A. d. G. te E<strong>in</strong>dhoven. Bedoel<strong>de</strong><br />

actrice was niet Kitty Jantzen maar<br />

La Jana. Haar adres is Höhmaim-<br />

strasse 8, Berlijn. U moet haar <strong>in</strong><br />

het Duitsch schrijven en een antwoord-<br />

coupon <strong>in</strong>sluiten.<br />

D. F. te Rotterdam. Cliff Edwards<br />

werd te Hannibal (Missouri) geboren.<br />

Hij <strong>de</strong>buteer<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> film <strong>in</strong> "The<br />

Hollywood Revue". Ken Maynard viert<br />

zijn verjaardag <strong>de</strong>n 2 r sten Juli. Het<br />

adres van Una. Merkel is Mctro-Gold-<br />

wyn-Mayers-Studios, Culver-City, Cali-<br />

fornië.<br />

B. R. H. te Roermond. Gustav<br />

Gruendgens is met Erika Mann ge-<br />

trouwd geweest. Thans is hij <strong>de</strong> echt-<br />

genoot van Marianne Hoppe. Het adres<br />

van Walter Gross is Berl<strong>in</strong>er Strasse<br />

128, Berlijn. Hij viert <strong>de</strong>n s<strong>de</strong>n<br />

Februari zijn verjaardag.<br />

E. R. N. te Amsterdam. Willy Birgel<br />

is getrouwd. Zijn echtgenoote is geen<br />

actrice. Joan Crawford is met Douglas<br />

Fairbanks Jr. gehuwd geweest, thans is<br />

zij met Franchot Tone getrouwd. Haar<br />

adres is Metro-Goldwyn-Mayer-Studios,<br />

Culver-City, Californië.<br />

T. F. K. te Arnhem. Het adres van<br />

Marta Eggerth is Dietrich-Schäfer Weg<br />

16, Berlijn. Zij is door haar huwelijk<br />

met Jan Kicpura Poolsche gewor<strong>de</strong>n.<br />

Haar va<strong>de</strong>r woont <strong>in</strong> Amerika. U kunt<br />

haar <strong>in</strong> het Hongaärsch, Duitsch of<br />

Engclsch schrijven.<br />

beste propagandisten zijn. Mijn <strong>in</strong>druk van u is altijd ge-<br />

weest: zoo gauw mogelijk per vliegtuig verdwijnen, weigeren<br />

om voor <strong>de</strong> fotopers te poseeren en om geïnterviewd te<br />

wor<strong>de</strong>n, <strong>in</strong> één woord, een ster met allures."<br />

Ze schud<strong>de</strong> haar hoofd. „Ik heb nog nooit geweigerd om<br />

te poseeren of om geïnterviewd te wor<strong>de</strong>n," protesteer<strong>de</strong><br />

ze, „maar wanneer ze mij nonsens toedichten of over mijn<br />

trouwplannen spreken, wil ik ze niet meer te woord staan.<br />

Als men mij vragen stel<strong>de</strong> over film of tooneel, heb ik ze<br />

altijd met genoegen beantwoord."<br />

DE OPLOSSING<br />

Vraag vierhon<strong>de</strong>rd zeventig<br />

Ellis-Eiland is een kle<strong>in</strong> eiland <strong>in</strong> <strong>de</strong> baai<br />

van <strong>de</strong> Hudson tc New York. Het is bekend<br />

omdat het <strong>de</strong> plaats is, waar <strong>de</strong> Europee-<br />

sche emigranten aankomen.<br />

Met <strong>de</strong> juiste oploss<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze vraag<br />

verwierf <strong>de</strong> heer P. Doolaard te Rotterdam<br />

<strong>de</strong>n hoofdprijs, terwijl <strong>de</strong> troostprijzen ten<br />

<strong>de</strong>el vielen aan mejuffrouw S. <strong>de</strong> Jong tc<br />

Zandvoort, <strong>de</strong>n heer G. A. Maat te Den<br />

Haag, mejuffrouw B. Zui<strong>de</strong>rvcld te Lei<strong>de</strong>n,<br />

mejuffrouw C. Rijshouwer te Rotterdam,<br />

<strong>de</strong>n heer H. M. Verhoeven te Breda.


mt<br />

V<br />

-.- A<br />

Gladys G«oig« tÜM<br />

Jacquel<strong>in</strong>e. lacquellne im New<br />

Orleans.<br />

"^1... ü- -<br />

3«V Metro-Goldwyn-Mayer-film. Regie: Sam Wood.<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Fleurlot Gladys George<br />

Bernard Fleurlot Warren William<br />

Raymond Fleurlot john Beal<br />

Maurice Dourel Reg<strong>in</strong>ald Owen<br />

Hugh Farlman Jr William Henry<br />

, L " oclc Henry Daniell<br />

I ' an Phillip Reed<br />

"* léne Lynne Carver<br />

** ose Emma Dunn<br />

A nnet '= Ruth Hussey<br />

St'P'o Lul« Alberal.<br />

Dr. La Parge George Zucco<br />

j; 0 " Nora Wltherspoon<br />

Hugh Farlman Sr Jonathan Hale<br />

Kapite<strong>in</strong> Dorcas Adia Kuznctzoff<br />

{Bernard Fleuriot.<br />

In het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> 19e eeuw had <strong>de</strong> monda<strong>in</strong>e<br />

Parisienne Jacquel<strong>in</strong>e Fleuriot, die door haar<br />

man, een eerzuchtig advocaat, werd verwaar-<br />

loosd, een avontuur, waaraan zij, door berouw<br />

gekweld, een e<strong>in</strong><strong>de</strong> wenschte te maken. Op <strong>de</strong>n<br />

avond, dat zij dit haar m<strong>in</strong>naar me<strong>de</strong><strong>de</strong>elt, stormt<br />

een vroegere gelief<strong>de</strong> van <strong>de</strong>zen zijn vertrekken<br />

b<strong>in</strong>nen en doodt <strong>de</strong>n jongen man <strong>in</strong> een vlaag van<br />

razen<strong>de</strong> jaloezie. Jacquel<strong>in</strong>e vlucht <strong>in</strong> doodsangst.<br />

Terwijl dit plaats v<strong>in</strong>dt, is Bernard Fleuriot,<br />

Jacquel<strong>in</strong>es echtgenoot, thuisgekomen. Zijn zoontje<br />

Raymond is ziek en als hij bemerkt, dat zijn vrouw<br />

afwezig is, ver<strong>de</strong>nkt hij haar onmid<strong>de</strong>llijk van<br />

ontrouw. Als zij even later verschijnt, treedt hij<br />

haar dan ook met groote woe<strong>de</strong> tegemoet. Heele-<br />

maal <strong>in</strong> <strong>de</strong> war door <strong>de</strong> gebeurtenissen, waarvan<br />

zij getuige was, verliest zij alle zelfbeheersch<strong>in</strong>g en<br />

bekent haar schuld, doch haar verbolgen man<br />

weigert op haar smeekbe<strong>de</strong>n te letten. Hij dw<strong>in</strong>gt<br />

haar het huis te verlaten en weigert haar afscheid<br />

te laten nemen van het zieke k<strong>in</strong>d, dat zij aanbidt.<br />

Tien dagen later, als <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e Raymond is her-<br />

steld, herhaalt zij haar be<strong>de</strong> om vergiffenis. Zij<br />

vraagt om gena<strong>de</strong>, om me<strong>de</strong>lij<strong>de</strong>n, doch Fleuriot<br />

blijft onvermurwbaar en zendt haar we<strong>de</strong>rom weg.<br />

Eenigen tijd later keert Maurice Dourel, Fleuriots<br />

boezemvriend, die Jacquel<strong>in</strong>e voor haar huwelijk<br />

heeft liefgehad, van een lange buitenlandsche reis<br />

terug. Als hij van Fleuriots wreed gedrag verneemt,<br />

beschuldigt hij zijn vriend er van zelf <strong>de</strong> oorzaak<br />

te zijn geweest van Jacquel<strong>in</strong>es misstap. Fleuriot,<br />

geschokt door <strong>de</strong>ze beschuldig<strong>in</strong>g en er <strong>de</strong> waar-<br />

heid van <strong>in</strong>ziend, besluit alles goed te maken en<br />

roept <strong>direct</strong> <strong>de</strong> hulp <strong>in</strong> van <strong>de</strong> politie om zijn ver-<br />

dwenen vrouw, die geweigerd heeft ver<strong>de</strong>re hulp<br />

van hem te aanvaar<strong>de</strong>n, op te sporen.,<br />

Intusschen heeft Jacquel<strong>in</strong>e een werkkr<strong>in</strong>g ge-<br />

von<strong>de</strong>n als gouvernante bij een familie <strong>in</strong> Monte<br />

Carlo. Op een dag komt <strong>de</strong> politie haar daar<br />

zoeken. Zij <strong>de</strong>nkt, dat dit <strong>in</strong> verband staat met<br />

<strong>de</strong>n moord, waarvan zij getuige is geweest en weet<br />

niet. dat het on<strong>de</strong>rzoek op aanspor<strong>in</strong>g van haar<br />

mar> geschiedt. Dus vlucht zij en begeeft zich aan<br />

boord van het jacht van een Amerikaan, Hugh<br />

Farlman, die haar al geruimen tijd het hof maakt.<br />

Met hem vertrekt zij naar New York, maar om<br />

Farimans vrouw en zoon te sparen, verbreekt zij<br />

elke connectie met hem.<br />

Thans wordt <strong>de</strong> gefolter<strong>de</strong> vrouw het slachtoffer<br />

van haar verdriet. Het verlangen naar haar zoontje,<br />

het gebukt-gaan on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> wreedheid van haar<br />

echtgenoot, blijken te veel voor haar te zijn. Zij<br />

raakt aan <strong>de</strong>n drank en verz<strong>in</strong>kt <strong>in</strong> <strong>de</strong> diepste<br />

ellen<strong>de</strong>. In een achterbuurt-café van New Orleans,<br />

komt zij <strong>in</strong> <strong>de</strong> macht van een zeeman, kapite<strong>in</strong><br />

Dorcas, met wien zij eenige jaren <strong>de</strong> zeeën bevaart<br />

en die haar <strong>in</strong> Buenos Aires aan haar lot overlaat.<br />

Hier maakt zij kennis met Lcroclc, een gewetenloos<br />

speler, aan wien zij <strong>in</strong> een dronken bul haar i<strong>de</strong>n-<br />

titeit verraadt. Lerocle heeft zijn besluit genomen.<br />

Hij haalt haar over met hem naar Parijs terug te<br />

keeren om haar te dw<strong>in</strong>gen hem te helpen chan-<br />

tage te plegen op Bernard Fleuriot, die het gebracht<br />

heeft tot <strong>de</strong>ken <strong>de</strong>r advocaten. Hij twijfelt er niet<br />

aan, of Fleuriot zal groote sommen betalen, opdat<br />

zijn zoon en <strong>de</strong> menschen niet te weten zullen<br />

komen hoe diep zijn vrouw is gezonken.<br />

Fleuriot heeft alle hoop Jacquel<strong>in</strong>e te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

opgegeven en Raymond, reeds advocaat, weet niet<br />

an<strong>de</strong>rs of zijn moe<strong>de</strong>r is overle<strong>de</strong>n.<br />

Als Lerocle met Jacquel<strong>in</strong>e te Parijs is gekomen,<br />

vertrouwt hij zijn plannen toe aan twee van zijn<br />

Lerocle en Jacquel<strong>in</strong>e.<br />

„vrien<strong>de</strong>n", Meryval en Perlcord. Jacquel<strong>in</strong>e heeft<br />

het on<strong>de</strong>rhoud afgeluisterd en jaagt bel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

uit. Zij wordt door Lerocle hardhandig gestraft<br />

voor haar tusschenkomst en hij vertelt haar meteen,<br />

dat hij alleen naar Fleurlot zal gaan. De tot wan-<br />

hoop gebrachte vrouw, die <strong>de</strong> opoffer<strong>in</strong>g, welke zij<br />

tw<strong>in</strong>tig jaar volhield om haar zoon te sparen, <strong>in</strong><br />

gevaar ziet, schiet <strong>de</strong>n schurk neer. Zij wordt ge-<br />

arresteerd en door een toeval wordt Raymond aan-<br />

gesteld als haar ver<strong>de</strong>diger. Geen van bei<strong>de</strong>n weet<br />

wie <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r Is.<br />

Jacquel<strong>in</strong>e weigert tij<strong>de</strong>ns het proces iets omtrent<br />

haarzelf te vertellen, re<strong>de</strong>n waarom <strong>de</strong> kranten haar<br />

<strong>de</strong>n bijnaam geven van „Madame X". Maar als<br />

Fleuriot <strong>in</strong> <strong>de</strong> rechtzaal verschijnt om te luisteren<br />

naar het pleidooi van zijn zoon, is zij gedwongen<br />

te spreken om haar echtgenoot te beletten te haren<br />

gunste In te grijpen en dientengevolge haar i<strong>de</strong>n-<br />

titeit aan haar zoon te openbaren. Dus verhaalt<br />

zij haar tragische geschie<strong>de</strong>nis, on<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong>,<br />

dat niemand an<strong>de</strong>rs spreken zal, doch zij verzwijgt<br />

haar naam. Raymond, dien zij thans heeft herkend,<br />

weet niet, dat zij zijn moe<strong>de</strong>r is, maar is diep ge-<br />

roerd door haar verhaal en bewon<strong>de</strong>rt haar moed.<br />

Hij houdt een pleidooi, dat <strong>de</strong> aanwezigen <strong>in</strong> het<br />

hart treft. Maar voordat <strong>de</strong> uitspraak van <strong>de</strong> jury<br />

bekend wordt gemaakt, zakt <strong>de</strong> arme vrouw <strong>in</strong>een.<br />

Met haar dood blijft het geheim van haar schan<strong>de</strong><br />

voor altijd voor haar zoon verborgen.<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Fleurlot.<br />

i


Ver. Rotterdamsch Hofstad-Tooneel N.V.<br />

Dir. COR VAN DER LUGT MELSERT<br />

DI U^CIM DIR OBDIN<br />

Blijspel <strong>in</strong> 3 bedrijven (5 tafereelen) door<br />

A. <strong>de</strong>n Hertog. Regie: Bets Ranucci-Beckman<br />

Vera Bondam, Dirk Verbeek en Anton van Zuylen Jr.<br />

Den Hertog hoort tot <strong>de</strong> (helaas!) zoo<br />

we<strong>in</strong>ige va<strong>de</strong>rlandsche schrijvers, die<br />

„gespeeld wor<strong>de</strong>n". Dit „gespeeld wor-<br />

<strong>de</strong>n" is voor een tooneelschrijver, nog afge-<br />

zien van al het an<strong>de</strong>re, daarom zoo belangrijk,<br />

omdat het <strong>de</strong> eenige wijze is, waarop hij ooit<br />

kan zien waar zijn fouten liggen. Den Hertog<br />

heeft daartoe reeds <strong>in</strong> belangrijke mate ge-<br />

legenheid gehad. Daarbij heeft hij feel<strong>in</strong>g<br />

voor het tooneel en voelt, tot zekere grens,<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> zijn v<strong>in</strong>gertoppen. Des te<br />

meer verbaast het, dat Den Hertog <strong>in</strong> het<br />

eerste <strong>de</strong>el van dit stuk zoo te kort is ge-<br />

schoten. De dialogen zijn veel te lang en <strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is mat. Gelukkig wordt dit langzaam<br />

aan beter en het e<strong>in</strong><strong>de</strong> is zelfs weer van <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> hoogte, zooals we Den Hertog, vooral <strong>in</strong><br />

„Des Duivels Prentenboek" hebben leeren<br />

kennen.<br />

„De Lach <strong>de</strong>r Go<strong>de</strong>n" heeft <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong>houd:<br />

André Mart<strong>in</strong>ot (Dirk Verbeek) is een groot<br />

zakenman, die het zeer druk heeft en veel<br />

voor zijn zaken op reis is. Hij is gehuwd met<br />

Eliane Delcourt (Vera Bondam), een vermaard<br />

actrice. Bij hun huwelijk eischte Mart<strong>in</strong>ot, dat<br />

Eliane <strong>de</strong>n planken vaarwel zou zeggen. Wan-<br />

neer hij van een zakenreis terugkeert, be-<br />

merkt Mart<strong>in</strong>ot, dat zijn vrouw toch naar het<br />

tooneel is teruggekeerd: <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> voor het<br />

métier was haar te sterk. Het onvermij<strong>de</strong>lijlce<br />

resultaat is natuurlijk een echtscheid<strong>in</strong>g.<br />

Niettem<strong>in</strong> kunnen <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong>n elkaar toch<br />

niet vergeten. Via een trouwlustigen vriend<br />

van Mart<strong>in</strong>ot, <strong>de</strong>n ietwat schüchteren Marcel<br />

Dulac (Paul Steenbergen) en een gemoo<strong>de</strong>-<br />

'•/--e vriend<strong>in</strong> van Eliane: Germa<strong>in</strong>e Padraux<br />

'"*>■ Ranucci-Beckman) ontmoeten <strong>de</strong> bei<strong>de</strong>n<br />

elkaar weer. Bij <strong>de</strong>ze ontmoet<strong>in</strong>g gebruikt<br />

Eliane met diens me<strong>de</strong>weten Dulac om Marti-<br />

not 'n afstraff<strong>in</strong>g te geven. De arme Dulac weet<br />

echter niet meer ernst en spel van elkaar te<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Hoewel hals over kop verliefd<br />

op Eliane, moet hij toch het on<strong>de</strong>rspit <strong>de</strong>lven<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze geraff<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> <strong>in</strong>trigue.<br />

Ten slotte zij nog vermeld, dat <strong>de</strong> telefoon<br />

hoofdschuldige is <strong>in</strong> <strong>de</strong> geheele ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

Dirk Verbeek is niet op zijn best <strong>in</strong> dit stuk.<br />

Of <strong>de</strong> rol hem niet ligt of dat toekomstplannen<br />

hem bezighou<strong>de</strong>n, wij weten het niet. Vast<br />

staat <strong>in</strong> elk geval, dat we hem wel eens beter<br />

zagen. Vera Bondam gaf ondanks een ern-<br />

stige <strong>in</strong>dispositie (zij was zwaar verkou<strong>de</strong>n)<br />

een veel betere uitbeeld<strong>in</strong>g van haar rol, even-<br />

als Bets Ranucci, die tevens <strong>de</strong> regie ver-<br />

zorg<strong>de</strong>.<br />

Nog even moeten wij terugkomen op het<br />

stuk zeil. De mo<strong>de</strong>rne richt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het tooneel<br />

werkt gaarne met dubbel-scènes. En <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad<br />

zijn daarmee (wij her<strong>in</strong>neren bijvoorbeeld aan<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elisabeth) zeer fraaie resultaten be-<br />

reikt. De dubbel-scène heeft echter één groot<br />

gevaar en dat is, dat zij kan vervallen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

beruchte „terzij<strong>de</strong>'s" van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> school. Aan<br />

dit gevaar is dit stuk niet geheel ontkomen.<br />

Wanneer bijvoorbeeld <strong>in</strong> III Paul Steenbergen<br />

door een raam zit te kijken, dat pert<strong>in</strong>ent uit-<br />

ziet <strong>in</strong> <strong>de</strong> kamer van Eliane en dan een heel<br />

gesprek <strong>in</strong> die kamer niet hoort, dan schiet <strong>de</strong><br />

dubbel-scène zijn doel aanmerkelijk voorbij.<br />

Met dat al hopen wij, dat Den Hertog zijn<br />

ou<strong>de</strong>n stijl terug zal v<strong>in</strong><strong>de</strong>n en dat wij nog<br />

menig stuk van hem op <strong>de</strong> planken zullen<br />

zien.<br />

R. A. L.<br />

MUM<br />

MEE^JAMl EN<br />

moest een lange tre<strong>in</strong>reis maken en<br />

was blij, dat hij een spraakzamen me<strong>de</strong>-<br />

reiziger getroffen had. Om <strong>de</strong>n tijd<br />

wat te korten g<strong>in</strong>gen ze elkaar raadsel-<br />

tjes opgeven.<br />

Het eerst was <strong>de</strong> reisgezel van mijn<br />

neef aan <strong>de</strong> beurt. „Het eerste loopt,<br />

het twee<strong>de</strong> loopt, het geheel is dicht<br />

bij Arnhem."<br />

„Ik weet het niet," moest mijn neef<br />

na eenig na<strong>de</strong>nken bekennen.<br />

„Het is toch niet moeilijk: Bronbeek."<br />

Toen nam mijn neef wraak. „Nu zal<br />

ik er eens een opgeven," zei hij.<br />

„Het eerste loopt, het twee<strong>de</strong> loopt,<br />

het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> loopt, het vier<strong>de</strong> loopt niet.<br />

Het geheel is dicht bij Den Haag."<br />

,, . i i .<br />

„De vier k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van mijn zuster <strong>in</strong><br />

Scheven<strong>in</strong>gen."<br />

Een fl<strong>in</strong>k gebouw<strong>de</strong> jongeman solli-<br />

citeer<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> betrekk<strong>in</strong>g van loop-<br />

jongen <strong>in</strong> een damesmo<strong>de</strong>magazijn. Als<br />

aanbevel<strong>in</strong>g gaf hij op, dat hij een goed<br />

hardloopcr was.<br />

Eenigsz<strong>in</strong>s verbaasd vroeg <strong>de</strong> chef,<br />

wat dit nu met <strong>de</strong> zaak te maken had.<br />

„Wel," was het verrassen<strong>de</strong> antwoord.<br />

„Wanneer een dame een japon koopt, kan<br />

ik 'm zóó snel bij haar thuis brengen,<br />

dat <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> nog niet veran<strong>de</strong>rd is."<br />

De eene broer: „Hè, zeg, je hebt mijn<br />

jas aan! Waar is dat voor?"<br />

De an<strong>de</strong>re broer: „Om je nieuwe pak<br />

te beschermen tegen <strong>de</strong>n regen."<br />

Tante (<strong>de</strong> jumper bekijkend): ,.En<br />

heeft mijn kle<strong>in</strong>e nicht dat hcelemaal<br />

zelf gebreid ?"<br />

„Ja, tante, alles, behalve het gat waar<br />

u uw hoofd doorsteekt, maar dat was<br />

er al toen ik begon."<br />

Mevrouw maakte <strong>de</strong> boterhammen<br />

voor <strong>de</strong> lunch van haar man klaar.<br />

's Middags bel<strong>de</strong> zij hem op. „Heb je<br />

al van je botcrliammen gegeten f"<br />

vroeg zij.<br />

„Ja, waarom?"<br />

„O, niets, je zult dan alleen morgen<br />

je schoenen met chocola<strong>de</strong>smeersel moe-<br />

ten poetsen, vrees ik."<br />

»Hier kunt u niet voorbijgaan, mijn-<br />

heer," ■ zei <strong>de</strong> .nieuwe agent, „ik heb<br />

or<strong>de</strong>r alle automobilisten bij <strong>de</strong>zen weg<br />

togen te hou<strong>de</strong>n."<br />

„Maar ik ben <strong>de</strong> hoofdcommissaris!"<br />

„Neem'me niet kwalijk. Dat wist ik<br />

niet. Ik moet alle menschen terugsturen<br />

omdat <strong>de</strong> brug daarg<strong>in</strong>ds zoo slecht is.<br />

Maar ais u <strong>de</strong> hoofdcommissaris bent,<br />

kunt u natuurlijk uw gang gaan!"<br />

u<br />

r*'.-* ^


TE KOOP<br />

AAMGEBODEM<br />

Te koop : Johnson bui-<br />

tenboordmotor 3,3 P.K.<br />

z.g.a.n. O. Exalto, 2e<br />

Helmersstr. 90-h8., Am-<br />

sterdam (W.).<br />

Aangeb. : Onze gr. rivie-<br />

ren ƒ1.—, D.E., Haka,<br />

v. Nelle ƒ0.40. Patria<br />

I, Dobbelm., Hllle, Lira-<br />

burg ƒ0.50. P. Kaiser<br />

ƒ0.60, Hagz., Pette,<br />

Buss<strong>in</strong>k ƒ1.—, Patria<br />

II ƒ0.90. Droste ƒ1.35.<br />

Alles p. 100 st. Ver<strong>de</strong>r<br />

Verk. alb., geh. compl.<br />

Postz. v. a. Insl. L. Gas-<br />

pari, Javastraat 65-1,<br />

A'dara (O.).<br />

Te koop : salonpathe-<br />

foon met30pl. äƒ 12.50.<br />

Rome<strong>in</strong>, Paulus Potter-<br />

str. 72, R'dam.<br />

Voor elk aannemelijk bod<br />

te koop: spiegel, schil-<br />

<strong>de</strong>rijen en rolschaatsen.<br />

Ook genegen te ruilen<br />

voor kunstschaatsen. Te<br />

zien Nusie, Bonairestr.<br />

37-1, A'dam (W.).<br />

^ffS^^^^Q? 1<br />

Op <strong>de</strong>ze pag<strong>in</strong>a kunnen onze abonné's, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> „Ruilrubriek", gratis een advertentie<br />

piaatsen, waar<strong>in</strong> zij iets aan bie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> ruil voor iets an<strong>de</strong>rs. Deze plaats<strong>in</strong>g is geheel<br />

gratis, maximaal 10 regels per advertentie. Advertenties, waar<strong>in</strong> voorwerpen te koop<br />

wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n of gevraagd, won<strong>in</strong>gen te huur wor<strong>de</strong>n gevraagd of te huur aange-<br />

bo<strong>de</strong>n, diensten wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n, enzoovoort, enzoovoort, wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rubrieken<br />

„Te koop aangebo<strong>de</strong>n", „Te koop gevraagd" en „Diversen" geplaatst en berekend tegen<br />

5 cts. per regel, m<strong>in</strong>imum vijf regels.<br />

Gratis kunt u gangbare<br />

bonnen die u niet spaart<br />

ruilen voor wat u wèl<br />

spaart en tekort komt.<br />

BIJ zend<strong>in</strong>g postzegel<br />

Insluiten voor terugstu-<br />

ren. Wed. S. v. Zanten,<br />

Daniël Will<strong>in</strong>kple<strong>in</strong> 41,<br />

A'dam.<br />

Wie ruilt mijn motor<br />

Puch 1932. 21 P.K. elec.<br />

en N.L. bewijs, voor een<br />

accor<strong>de</strong>onpiano klavier,<br />

of voor een belast<strong>in</strong>g-<br />

vrijen motor.Soembawa-<br />

str. 41-11, A'dam (O.).<br />

Oevr. : een partij Zwa-<br />

nenberg's of F<strong>in</strong>o's<br />

bouilionblokjes glazen<br />

buisjes. Maat 13,5 x 2<br />

cM. In ruil voor e.a.n.<br />

voorwerp(en). C. Kette-<br />

nis, Pretoriusstr. 37-11,<br />

Den Haag.<br />

RUILRUBRIEK<br />

Wie ruilt een dubbelen-<br />

vliegen<strong>de</strong>n Hollan<strong>de</strong>r,<br />

tegen een k<strong>in</strong><strong>de</strong>r-auto.<br />

C. Lammers, Mid<strong>de</strong>n-<br />

laan 8. Doorn.<br />

Ik heb een prima email-<br />

Ie fornuis en een Alad<strong>in</strong><br />

Petroleumlamp werkt<br />

zon<strong>de</strong>r pomp 150 kaars-<br />

licht samen <strong>in</strong> ruil aan-<br />

gebo<strong>de</strong>n voor kl. motor-<br />

bootje of cano of gr.<br />

roeiboot. O. T. Köne-<br />

mann, Korfmakerstr.<br />

131, R'dam (W.),<br />

Wie ruilt <strong>de</strong>n roman<br />

„De Schoonheidskon<strong>in</strong>-<br />

g<strong>in</strong>" door Bert v. Brun-<br />

ner voor Sunlight b.?<br />

Tevens <strong>in</strong> ruil aangeb.<br />

een compl. zijspan voor<br />

fiets, liefst voor een<br />

meisjesfiets. C. J. v.d.<br />

Burgh, Hazelaarstr.<br />

65, A'dam (N.).<br />

Wie ruilt mijn Etna-<br />

kacheltje met plaat en<br />

pijp voor een 4-pits<br />

oliestel ? v. d. Werf.<br />

Haarlemmerw. 105-11,<br />

A'dam (W.).<br />

Wie ruilt mijn 4-<strong>de</strong>eligen<br />

hengelstok, koper <strong>in</strong> ko-<br />

per, met 2 topen<strong>de</strong>n en<br />

snoeren voor een goe<strong>de</strong>n<br />

luidspr. Hobijn, Ba-<br />

rendszstr. 35-1, A'dam.<br />

Wie ruilt een gegoten<br />

fornuis zon<strong>de</strong>r gebreken,<br />

voor een permanent<br />

dynamischen luidspre-<br />

ker. Witte ka<strong>de</strong> 51,<br />

A'dam (W.).<br />

I staand boekenkastje te<br />

ruilen voor hang boeken-<br />

kastje. Leef lang, 2e Ro-<br />

zendwarsstraat 21-11,<br />

A'dam.<br />

fljl- m<strong>in</strong><strong>de</strong>r geld voor een wittere was!<br />

<strong>de</strong> i**" 4 ^'<br />

ff'<br />

Koken met Radien — dat is al wat<br />

nodig isom Uw wasgoed diebl<strong>in</strong>ken<strong>de</strong><br />

hel<strong>de</strong>rheid te geven, die elke vrouw<br />

zo gaarne ziet. Radlon wast alléén,<br />

want het volmaakt re<strong>in</strong>igen<strong>de</strong> Radion<br />

sop verwij<strong>de</strong>rt al het vuil veilig en vol-<br />

komen. Radion maakt het goed witter,<br />

omdat Radion beter re<strong>in</strong>igt. En thans<br />

is Radion voor<strong>de</strong>liger dan ooit te<br />

voren door zijn enorm verlaag<strong>de</strong><br />

prijs en bon voor fraaie geschenken.<br />

RADION<br />

ONVERANDERDE, VOLMAAKTE<br />

KWALITEIT EN ...<br />

ONVERANDERD GEWICHT<br />

iim!immmmmimmmmtè


MiMftrMMhaUdamaan<br />

•chljnt...<br />

EN NATRONMEER<br />

n OosFe nrijK<br />

EEN EUROPEESCH LANDSCHAP ZOOALS<br />

IN DE ZOUTSTEPPEN VAN AZIË<br />

e huizen en op <strong>de</strong> we<strong>in</strong>ige torens, die men hier<br />

e(t, <strong>de</strong> ooievaars broe<strong>de</strong>n. De huizen zijn hier<br />

laag, opdat <strong>de</strong> stormen, die zoo vaak over<br />

vlakten razen, ze niet om kunnen werpen. Hier<br />

daar staan tusschen het riet van <strong>de</strong>ze eenzame<br />

k, waar <strong>de</strong> zeldzaamste planten groeien, enkele<br />

hershutten, opgebouwd uit aar<strong>de</strong> en riet. Op <strong>de</strong><br />

e wei<strong>de</strong>n groote kud<strong>de</strong>n run<strong>de</strong>ren en prachtige<br />

<strong>de</strong>n, die van <strong>de</strong> eene bron naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

en. Zon<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g genoeg borrelt uit <strong>de</strong>ze bronnen<br />

water op. De zouthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> meren schijnen<br />

op niet <strong>de</strong>n m<strong>in</strong>sten <strong>in</strong>vloed te hebben. Wan<strong>de</strong>ze<br />

bronnen er niet waren, zou het verblijf<br />

eze streek voor mensch en dier onmogelijk ge-<br />

'en zijn, daar zon<strong>de</strong>r water immers geen schepeven<br />

kanl<br />

p sommige plekken verbouwen <strong>de</strong> bewoners van<br />

„Seew<strong>in</strong>kel" graan. In <strong>de</strong>n zomer is het hier<br />

één golven<strong>de</strong>, gou<strong>de</strong>n zee. De zon<br />

t voortdurend een zengen<strong>de</strong> hitte naar<br />

<strong>de</strong>n, die het koren tot rijpheid brengt<br />

<strong>de</strong> huid <strong>de</strong>r bewoners donkerbru<strong>in</strong><br />

dt.<br />

aar spoedig komt toch <strong>de</strong> herfst. Van<br />

tot dag wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> zonnestralen zwaken<br />

<strong>de</strong> dagen met opvallen<strong>de</strong> snelheid<br />

er. Des nachts dauwt het en dag en<br />

t hangt er nevel over het land. Wan<strong>de</strong>s<br />

morgens <strong>de</strong> zon opkomt lijkt het<br />

ook of zij een zilveren wereld bent.<br />

an is het ook <strong>de</strong> tijd, dat <strong>de</strong> Zigeuners<br />

hun primitieve woonwagens door hel<br />

trekken. Deze noma<strong>de</strong>n van Europa<br />

nen zich hier zeer goed thuis te voelen,<br />

ze hou<strong>de</strong>n zich hier langen tijd en <strong>in</strong><br />

ten getale op.<br />

anneer dan e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> w<strong>in</strong>ter is geien<br />

zijn <strong>de</strong> Seew<strong>in</strong>kel en zijn natronen<br />

één groote, witte vlakte gewor<strong>de</strong>n en<br />

men er genieten van 'n heerlijk schouween<br />

w<strong>in</strong>ternacht bij volle maan. Zóó<br />

die hier zijn, treft men ze nauwelijks er-<br />

In het centrum van Europa. In<br />

••"<br />

.<br />

oer Oortelijkrte pros.an<strong>de</strong>rs aan.<br />

van Oostenrijk, ligt een eigenaardig landschap, dat zijns<br />

laar dan krijgt <strong>de</strong> zon weer meer kracht,<br />

alleen v<strong>in</strong>dj In <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> zoutsteppen van Azië. Het is .<br />

sneeuw smelt en <strong>de</strong> hell<strong>in</strong>gen van het<br />

<strong>de</strong>elte van het Burgen land, <strong>de</strong> zoogenaam<strong>de</strong> Seew<strong>in</strong>kel, i<br />

hagebergte <strong>in</strong> het Noor<strong>de</strong>n beg<strong>in</strong>nen<br />

urlgestrekte, spiegelglad<strong>de</strong> oppervlak van het Neusiedlern) r groen te wor<strong>de</strong>n. Spoedig komen nu<br />

eerste snippen weer In het land, weldra<br />

r-alt 2d. ï!n i!L J ,0 !! d !r d J*' <strong>in</strong> en '" W ' ,ker bo<strong>de</strong>rolgd door <strong>de</strong> vele an<strong>de</strong>re duizen<strong>de</strong>n vo<br />

Zooal?^? reeds «71° \ b6 ir <strong>in</strong>dt - . '" hun bont '«"^leed. Dan verdwijnen<br />

eiatn!ardir -Xk rei<strong>de</strong>n 'u tr f ft men ln d «" «treek een <strong>de</strong> laatste sporen van <strong>de</strong> zwaarmoedig<strong>de</strong>oe<br />

mi „1 •• " ^"l^* v « om ""«t« >« wel het wijd I, die geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>n w<strong>in</strong>ter op het ge-<br />

fn aHeli zTldz-Z "^•'V^r lanB$ d# 0everï 'f d V8n <strong>de</strong> hier leve " <strong>de</strong> h m allerlei zeldzame watervogels broe<strong>de</strong>n, zooals zaagb<br />

*" helft<br />

e<strong>de</strong>lreigers, en duizen<strong>de</strong>n een<strong>de</strong>n van allerlei soort. Op <strong>de</strong><br />

pollen, die <strong>in</strong> het water drijven, leggen kieviten hun eiere, .<br />

hun ar n oVtT%ir„Tk V0 V? ".^ewlnkel" hebb rukt. Zij komen weer uit hun huizen en<br />

en te voorschijn en trekken naar buiten,<br />

elerei r <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> wei<strong>de</strong>n en het<br />

«" «»• k " ««•" ^beid voor het karige, dagelijksch'<br />

nun groote nesten gebouwd, terwijl op <strong>de</strong> met stroo of ri »d<br />

■en ou<strong>de</strong> w<strong>in</strong>dmolen bij<br />

St. Andrk aan het<br />

Zlekmaer.<br />

Een kud<strong>de</strong> run<strong>de</strong>ren op<br />

<strong>de</strong> ultgMtrekta wal<strong>de</strong>n<br />

bij St. Andr*.


door WJ.PASSINGHAM<br />

Hugh Caldcr een geleer<strong>de</strong>,, die op een kasteel <strong>in</strong> een afgelegen Engelsch<br />

dorpje woont, heeft met 2ijn <strong>in</strong>strumenten een serie geluidsgolven ont<strong>de</strong>kt,<br />

die een doo<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kracht hebben. Hij houdt zijn uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g «chter absoluut<br />

geheim, daar hij er zelf nog niet alles van weet en ook omdat hij v<strong>in</strong>dt<br />

dat <strong>de</strong> menschheid nog niet rijp is voor een <strong>de</strong>rgelijk wapen. Zelfs ziln<br />

bei<strong>de</strong> dochters, Janet en Isabel, weten er niets van. Zijn laboratorium heeft<br />

h,) on<strong>de</strong>r een naburig moeras gebouwd en het is alleen langs geheime<br />

gangen te beretken. Zijn eenige vertrouw<strong>de</strong> is <strong>de</strong> waard uit <strong>de</strong> dorpsherberg<br />

Ben Carter, met wien hij samen langs <strong>de</strong> on<strong>de</strong>raardsche geheime wegen<br />

smokkelwaren bet land <strong>in</strong>brengt. Van <strong>de</strong> opbrengst hiervan betaalt hij zijn<br />

kostbare <strong>in</strong>strumenten. ' '<br />

Op zekeren dag zal er echter een weg langs het dorpje aangelegd wor<strong>de</strong>n,<br />

waartoe het moeras zal wor<strong>de</strong>n drooggelegd. Hierdoor zal het bestaan<br />

van zijn laboratorium aan het licht komen en »daarom doet Hugh Cal<strong>de</strong>r<br />

alles wat <strong>in</strong> zijn vermogen is om <strong>de</strong>n voortgang van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n te<br />

oeletten. Met is bovendien een groote teleurstell<strong>in</strong>g voor hem, te moeten<br />

constateeren. dat <strong>de</strong> jonge Ingenieur, die <strong>de</strong>n weg aanlegt, John Pelman<br />

en zijn jongste dochter Janet van elkaar zijn gaan hou<strong>de</strong>n,<br />

On<strong>de</strong>rtusschen zijn zijn proefnem<strong>in</strong>gen ont<strong>de</strong>kt, daar zij door <strong>de</strong> radio<br />

tot <strong>de</strong> menschen kwamen. Hierdoor zijn er verschei<strong>de</strong>ne menschen gedood<br />

en is er groote scha<strong>de</strong> aangericht. Men weet echter niet, wie <strong>de</strong>ze<br />

catastrophe veroorzaakt heeft. De Engelsche Geheime Dienst maakt daarom,<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n persoon van kapite<strong>in</strong> Felton Sl<strong>in</strong>gsby, jacht op hem, om <strong>de</strong> uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

voor Engeland te bemachtigen, terwijl agenten van vreem<strong>de</strong> mogendhe<strong>de</strong>n<br />

hetzelf<strong>de</strong> doen vooral een zekere Sotchi, een jeugdvriend van<br />

Cal<strong>de</strong>r, die wel vermoedt dat Cal<strong>de</strong>r <strong>de</strong> uitv<strong>in</strong><strong>de</strong>r is. Sotchi doet hem zelfs<br />

een verle.<strong>de</strong>lijk aanbod, doch hij weigert er op <strong>in</strong> te g»»». Dan ontvoert<br />

bochi hem om zich met geweld van <strong>de</strong> uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g meester te maken, doch<br />

Cal<strong>de</strong>r wordt bevrijd door een assistent van Felton Sl<strong>in</strong>gsby. De kapite<strong>in</strong><br />

die van Sotchi s zend<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> hoogte was, bezoekt Cal<strong>de</strong>r en vraagt hem<br />

<strong>de</strong> uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g aan zijn va<strong>de</strong>rland af te staan. Cal<strong>de</strong>r vraagt be<strong>de</strong>nktijd.<br />

On<strong>de</strong>rtusschen brengt hij zijn twee dochter» op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong>n toestand<br />

en zegt hun, wat zij moeten doen, wanneef hem Iets mocht overkomen.<br />

Hugh Cal<strong>de</strong>r geeft dan Ben Carter opdracht naar Rotterdam te gaan<br />

om er een lamp te balen, waarmee Cal<strong>de</strong>r een <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve proef wil<br />

"'It"' /-' Avond ' moe, M vo ° r na<strong>de</strong>re <strong>in</strong>structie» bij hem komen.<br />

F„f.r ^"if? ^"'"S kr 1 9t Cal<strong>de</strong>r b " oek van Sit G «> r 8« McAlister.<br />

Kngelands bekendste geleer<strong>de</strong> op het gebied van'het geluid. Deze noodigt<br />

hem uit tot een besprek<strong>in</strong>g en wU van Cal<strong>de</strong>rs ontkenn<strong>in</strong>gen, dat hii<br />

mets van het on<strong>de</strong>rwerp weet, niets hooren, Cal<strong>de</strong>r kan ten slotte niet<br />

an<strong>de</strong>rs doen dan beloven te komen.<br />

Daarna begeeft hij zich naar zijn laboratorium, doch wordt spoedig<br />

door <strong>de</strong> bel weer naar zijn »tu<strong>de</strong>erkamer teruggeroepen. Het is Carter.<br />

en luister<strong>de</strong> aandachtig naar <strong>de</strong> <strong>in</strong>structies die Cal<strong>de</strong>r hem<br />

„Zul je precies doen wat ik zeg, Ben?" vroeg hij hem. „En<br />

zend<strong>in</strong> T*" 8 voorzichtig z « n? Be S r «P Je het belang van je<br />

„Natuurlijk, en u kunt op me vertrouwen! Ik hreng u het<br />

pakje bene<strong>de</strong>n, by <strong>de</strong> rivier."<br />

„Het gaat om een levenswerk, Ben! Ik kan <strong>de</strong> bewuste oroef<br />

met nemen zon<strong>de</strong>r die lamp. Morgenavond zal ik op je wach-<br />

ten by <strong>de</strong>n <strong>in</strong>gang van <strong>de</strong> tunnel. Ik zou zelf wel gaan, maar<br />

ze mochten weer eens probeeren het moeras droog te leacen "<br />

Ben Carter nam <strong>de</strong>n brief en <strong>de</strong> portefeuille met geldL die<br />

^ U i^ C ^. ld l r <strong>in</strong> z « n han d drukte. Geduren<strong>de</strong> langen tijd hield<br />

Cal<strong>de</strong>r die hand vast, als een wanhopig man, die bij een vriend<br />

om steun zoekt. Ben keek hem aan, en het was dui<strong>de</strong>lijk <strong>in</strong> zijn<br />

oogen te lezen, dat hy volkomen begreep wat er <strong>in</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>r<br />

omg<strong>in</strong>g.<br />

„Goeie reis," zei Hugh Cal<strong>de</strong>r schor. „En succes. Ik zal op<br />

<strong>de</strong> afgesproken plaats op je wachten."<br />

De groote hal van <strong>de</strong> Militaire Aca<strong>de</strong>mie lever<strong>de</strong> een ceani-<br />

meerd schomyspel op, toen Hugh Cal<strong>de</strong>r er <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n och-<br />

tend om precies tien uur b<strong>in</strong>nentrad. Er ston<strong>de</strong>n talrijke «roen-<br />

jes menschen te praten, en een aantal persfotografen had<br />

zich tegenover <strong>de</strong>n <strong>in</strong>gang opgesteld om <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong><br />

conferentie by het b<strong>in</strong>nenkomen te kunnen kieken. Toen Huch<br />

Cal<strong>de</strong>r, vergezeld door een bo<strong>de</strong>, door <strong>de</strong> hal schreed en op<br />

<strong>de</strong> bree<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren toetrad welke toegang gaven tot <strong>de</strong> zaal waar<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> zitt<strong>in</strong>g zou wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n, maakten <strong>de</strong>genen, die er b«<br />

ston<strong>de</strong>n plaats voor hem. De bo<strong>de</strong> wierp <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren open en<br />

nep met lui<strong>de</strong>r stem: „Mr. Hugh Cal<strong>de</strong>r...."<br />

„Nu zyn alle genoodig<strong>de</strong>n aanwezig," zei een an<strong>de</strong>re stem.<br />

„Doe <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren alstublieft dicht."<br />

v gh » M l<strong>de</strong>^ ^• erd i ,00, : Sir MacAli ster aan <strong>de</strong> aanwezigen<br />

voorgesteld en hij on<strong>de</strong>rg<strong>in</strong>g <strong>de</strong>ze formaliteit als iemand, die<br />

dioomt. Er wer<strong>de</strong>n hem namen genoemd, die hy wel vaak had<br />

gelezen, maar waarvan hy nooit had durven <strong>de</strong>nken, dat hii<br />

met <strong>de</strong> eigenaars er van zou kennis maken! Nu kreeg hü een<br />

plaats lusschen hen aangewezen, en toen g<strong>in</strong>g ook Sir Georce<br />

zit en om <strong>de</strong> bijeenkomst te openen. Hy hield daarby een<br />

re<strong>de</strong>, waarvan het voornaamste punt was het Geluid als een<br />

nieuw oorlogswapen. Ook <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren kregen gelegenheid hun<br />

HÄr<strong>in</strong> h 88 . 6 "' 7 Hugh C ^ er zat er aandacht^ naar<br />

te luisteren, heelemaal vergetend <strong>in</strong> wat voor een wanhopige<br />

positie hy zelf verkeer<strong>de</strong>. Soms voel<strong>de</strong> hy een gevoel van <strong>in</strong>-<br />

SJ a ^ <strong>in</strong>g , <strong>in</strong> u z ^ h 0 P kome n, wanneer h« merkte, hoe<br />

dicht iemand vaak by <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g van het probleem was, ter-<br />

— 6 —<br />

öEAüTO«i5eeßt>Br<br />

v/E«TAUNG UIT WffT EVIOELSCW<br />

wyl hy an<strong>de</strong>re kecren een glimlach moest on<strong>de</strong>rdrukken <strong>in</strong>dien<br />

hy ont<strong>de</strong>kte, wat voor dwaashe<strong>de</strong>n er door overigens geleer<strong>de</strong><br />

menschen wer<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>biteerd.<br />

Nadat een vijftal <strong>de</strong>r aanwezigen het woord had gevoerd,<br />

noodig<strong>de</strong> Sir George ook Hugh Cal<strong>de</strong>r uit zyn op<strong>in</strong>ie te willen<br />

zeggen. Ik mag <strong>de</strong> aanwezigen er wel aan her<strong>in</strong>neren," zoo<br />

<strong>de</strong>el<strong>de</strong> hy me<strong>de</strong>. „dat Mr. Hugh Cal<strong>de</strong>r <strong>de</strong> schrijver is van <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> hoeken, „Geluid en Stof", en „Het trillend heelal"."<br />

Hugh Cal<strong>de</strong>r hoor<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n nauwelyks, en hij kwam<br />

met een ruk overe<strong>in</strong>d, als was hy een automaat. By het Sd<br />

van zyn eigen woor<strong>de</strong>n echter scheen <strong>de</strong> ban, waar<strong>in</strong> hij als het<br />

ware gevangen scheen te zyn gehou<strong>de</strong>n, opeens verbroken en<br />

verDroKen en<br />

kalm en rustig staar<strong>de</strong> hy <strong>de</strong>n voorzitter aan<br />

r«nr!, S i e M n, Iiw 0 beg0 ", ^ » had ik een on<strong>de</strong>rhoud met Sir<br />

George MacAhster, en dus weet ik. wat er van mij verwacht<br />

Tan <strong>de</strong> ÄT "^ b ^ üen met te ze «8 en ' St SSd<br />

wlkfcfiH 8 $ eer(Se t fP r ekers tot nu toe een theorie heeft ont-<br />

wikkeld, die met <strong>de</strong> waarheid klopt."<br />

Het lui<strong>de</strong> geschuifel en gekuch, dat op <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n volc<strong>de</strong><br />

irriteer<strong>de</strong> Hugh Cal<strong>de</strong>r, en hy wachtte tot het weef volkomen<br />

sti gewor<strong>de</strong>n was. „Men heeft my gevraagd, mijn meen<strong>in</strong>a te<br />

willen zeggen," vervolg<strong>de</strong> hij, „en te will!n "ertelkn wat Ik<br />

<strong>de</strong> rJfn n ± ra -. dSelaC 5 tige geIui<strong>de</strong>n ' die <strong>de</strong>n Matsten tyd dUr<br />

SL J ult « ezo <strong>in</strong> <strong>de</strong>n . en van <strong>de</strong> aanvallen die er gedaan<br />

zyn op fichepen, welke zich voor <strong>de</strong>n mond van <strong>de</strong> Theems<br />

bevon<strong>de</strong>n. Ik kan er thans echter slechts naar gissefi en Tk<br />

weiger om myn tyd daarmee te verbeuzelen, hefren! Ik heb<br />

besloten u vandaag over een week <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g van het probleem<br />

voor te leggen. Alles wat ik nu kan doen! is u verlof te<br />

vragen my te mogen verwij<strong>de</strong>ren om myn verklar<strong>in</strong>gen te kun!<br />

fk n tiid 0 Ä e n l<strong>de</strong>n r 0P Schrift te stellen ik tyd hebben om <strong>de</strong> vragen te overwegen,<br />

-<br />

die<br />

BovSen<br />

u mii als<br />

moet<br />

<strong>de</strong>s<br />

kundige, zeker zult stellen." . uie u my ais aes-<br />

Voordat <strong>de</strong> aanwezigen van hun verbaz<strong>in</strong>« waren bekomen<br />

had Hugh Cal<strong>de</strong>r reeds <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren bereikt HiT rukte zeS<br />

en baan<strong>de</strong> zich een weg door <strong>de</strong> menigte, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> hal stond<br />

In <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>robe overhandig<strong>de</strong> een bedien<strong>de</strong> hem zijn i?s en<br />

hoed. en daarna trad hy naar buiten en riep eelTtaxf aan.<br />

wi?b» n l 0t0rb00t kwai ? te V0( y s chyn uit <strong>de</strong> diepe schaduwen<br />

ÄH «^«fPen wer<strong>de</strong>n door een hoogen muur. De mach<strong>in</strong>e "<br />

draai<strong>de</strong> achteruit, om <strong>de</strong> voorwaartsche beweg<strong>in</strong>g te remmen<br />

Toen <strong>de</strong> boot voor een trap gekomen was die naar boven naar<br />

e^ Aeïle^p 0 ' " ^ "^ die VOOr<strong>in</strong> **'*V%<br />

„Tegen <strong>de</strong>n ochtend ben ik hier weer terug," zei hii fluis-<br />

Ä SÄTÄ ■Ar- U * ^-ÄÄ<br />

Een stralen<strong>de</strong> maan dreef hoog langs <strong>de</strong>n hel<strong>de</strong>ren hemel<br />

De man die zich zoo angstvallig <strong>in</strong> <strong>de</strong> schaduwen Weid Tok<br />

WH d0nk T OVerjas di ?. hter om zich h een en drukïezïn vilten<br />

hoed nog dieper over zyn hoofd. De eentonige dagen aan boord<br />

van een <strong>de</strong><strong>in</strong>end schip <strong>in</strong> <strong>de</strong> haven had<strong>de</strong>n Paul Sotch"<strong>in</strong> een<br />

wanhopige stemm<strong>in</strong>g gebracht. Hy beschouw<strong>de</strong> het risico da*<br />

ïeV^gS^LTt-hatr 1118 ' ^ ^ ^ ^ ^ z °°<br />

Ai Tgr^r hThÄÄ^ee^n^; Ä<br />

gang gekomen was, die toegang gaf tot een trap bovenaan<br />

<strong>de</strong> trap drukte hy op een bel en <strong>direct</strong> g<strong>in</strong>g er een licht bran"<br />

<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> gang achter <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur. Een paar m<strong>in</strong>uten later zat<br />

hy <strong>in</strong> een warm, gezellig kantoortje van een w<strong>in</strong>Ll terv^m<br />

anÄn^eT<br />

naar je afzoekt. Waarom ben je hier gekomen?"<br />

„Omdat er iets is, dat ik je zelf moet vertellen!" Sotchi trok<br />

zyn overjas uit en g<strong>in</strong>g weer zitten. „Ik kan niet begri<strong>in</strong>en<br />

hoe die Miss Cal<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant van het moeras<br />

kwam, toen wy op dien boerenwagen <strong>in</strong>re<strong>de</strong>n! We hLd<strong>de</strong>n<br />

haar opgesloten <strong>in</strong> <strong>de</strong> eetkamer van Cal<strong>de</strong>r Manor en we<br />

re<strong>de</strong>n zoo hard als we maar kon<strong>de</strong>n om het moeras heen<br />

tene<strong>in</strong><strong>de</strong> op <strong>de</strong>n weg naar Harwich te komen. En ïóch was<br />

zy er _ aan <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant van het moeras -voordat ^di<br />

er waren! Ik heb haar zelf gezien'" vooraat wy<br />

genoLm'" waarschynl « k een kortere route door het moeras<br />

„Onz<strong>in</strong>! Ik heb het moeras zelf on<strong>de</strong>rzocht en ik zeg je, dat<br />

UIT H<br />

VOLLE LEVEN<br />

1—2. De Ne<strong>de</strong>rlandsche Spoorwegen hebben een slechte<br />

week achter <strong>de</strong>n rug. Bij Amsterdam von<strong>de</strong>n namelijk<br />

twee ongelukken plaats. Bij Halfweg liep een goe<strong>de</strong>ren-<br />

tre<strong>in</strong> met volle vaart op een montagewagen, die daardoor<br />

geheel werd vernield, terwijl bij <strong>de</strong> Kruisiaan een groot<br />

aantal wagons van een goe<strong>de</strong>rentre<strong>in</strong>, die naar Weesp<br />

vertrok, ontspoor<strong>de</strong>n, waardoor twee hoofdsporen wer<strong>de</strong>n<br />

geblokkeerd. Gelukkig kwamen bij geen <strong>de</strong>r ongevallen<br />

persoonlijke ongelukken voor. — 1. De bijna geheel ver-<br />

niel<strong>de</strong> montagewagen wordt weggeduwd. 2. De ge<strong>de</strong>rail-<br />

leer<strong>de</strong> wagons wor<strong>de</strong>n weer <strong>in</strong> het rechte spoor gebracht<br />

3. Op 22 Februari werd<br />

<strong>in</strong> alle Ne<strong>de</strong>rlandsche<br />

gemeenten <strong>de</strong> grond-<br />

wetswijzig<strong>in</strong>g afgekon-<br />

digd. — Onze foto laat<br />

zien hoe <strong>de</strong> gemeente-<br />

secretaris van Amster-<br />

dam, mr. S. van Lier<br />

(rechts) van uit <strong>de</strong> raad-<br />

zaal van het stadhuis <strong>de</strong><br />

wijzig<strong>in</strong>gen voorleest.<br />

L<strong>in</strong>ks burgemeester <strong>de</strong><br />

Vlugt.<br />

Bij Abbenes (Haarlem-<br />

mermeer) is een water-<br />

bouwkundig unicum <strong>in</strong><br />

word<strong>in</strong>g. Hier wor<strong>de</strong>n<br />

namelijk twee bruggen<br />

boven elkaar over <strong>de</strong><br />

Hoofdvaart gebouwd.De<br />

bovenste is <strong>de</strong> brug <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>Rijkssnelverkeersweg<br />

Amsterdam—Den Haag,<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rste -vormt <strong>de</strong><br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tusschen <strong>de</strong><br />

bel<strong>de</strong> oeverwegen.<br />

Noord-Holland zal weer<br />

vier van zijn mooie mo-<br />

lens moeten verliezen.<br />

— Op onze foto een<br />

van <strong>de</strong>'vier slachtoffers:<br />

<strong>de</strong> molen aan <strong>de</strong> Korte<br />

- Snevert te Schagen, die<br />

on<strong>de</strong>r sloopershan<strong>de</strong>n<br />

zal vallen.<br />

6. De Maastunnelbouw te<br />

Rotterdam. — Een over-<br />

zicht van <strong>de</strong> werkzaam-<br />

he<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> sluis, waar-<br />

door straks <strong>de</strong> gereed-<br />

gekomen tunnelstukken<br />

het bouwdok zullen<br />

moeten verlaten.<br />

{Photos Pol.)


ALS VLIEGEN TEGEN HET RAAM...<br />

S v!L • 0g fj jk ls ; . Neen . ik heb er uren lang aan boord van<br />

S-J f/ 1 ? 1 *— e , SCh !? over zitten zeker, dat zu on<strong>de</strong>r het moeras is doorgegaan<br />

na<strong>de</strong>nken,<br />

"<br />

en nu weet Ik<br />

„ISu kraam jy onz<strong>in</strong> uit, Paul'"<br />

naar bene<strong>de</strong>n leid<strong>de</strong>, en ik vermoed, dafzij ón<strong>de</strong>J het huls<br />

door toegang geeft tot het laboratorium van Cal<strong>de</strong>r DU moet<br />

on<strong>de</strong>r het moeras liggen, en er moet een an<strong>de</strong>re we« ziri om<br />

er van <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant af <strong>in</strong> te komen. In ie<strong>de</strong>r^evaMs h^<br />

^.Ber^ T^iï? tC Pr0beeren - Ik - 1 ie aufoïeb'L^<br />

Sotchi knikte.<br />

ou<strong>de</strong>rwetsche sjeeslampen een geelachtig licht vlor zich m ? t<br />

roevTn d yrwiir'ziiTt rk P' 0 f nk ^ " kl 0P' klopr van païrd^<br />

pa^rTwÏÏS d^ bu d'a sTAXsa^ h^t H^ll^<br />

De an<strong>de</strong>r haastte zich Weg<br />

spannen behulpzaam was geweest Stalknecht ' dle h » h


NEDERLAND-BELGIE<br />

Qe wedstnjd Ne<strong>de</strong>rland-België, die Zondag-<br />

middag <strong>in</strong> het Feyenoord-Stadion te Rotter-<br />

dam werd gespeeld, was door velen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n lan<strong>de</strong><br />

met niet veel vertrouwen tegemoet gezien. Het<br />

aantal van hen, die op een ne<strong>de</strong>rlaag van <strong>de</strong><br />

Uranje-ploeg reken<strong>de</strong>n, overtrof zeker verre dat<br />

<strong>de</strong>rgenen die op een - kle<strong>in</strong>e! - overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

durf<strong>de</strong>n hopen. De uitslag heeft echter hen, die<br />

ons elftal geen goe<strong>de</strong> kans durf<strong>de</strong>n geven, <strong>in</strong> het<br />

ongeNjk gesteld. Reeds tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> eerste helft van<br />

het spel was het te merken, dat Ne<strong>de</strong>rland <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

meer<strong>de</strong>rhe.d was, al drukten <strong>de</strong> cijfers waarmee<br />

<strong>de</strong> rust <strong>in</strong>g<strong>in</strong>g (1-0) dit nog niet ten volle uit.<br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong>n strijd kreeg ons elftal<br />

echter nog meer gelegenheid zich te ontplooien,<br />

en het maakte daarvan zoo'n uitstekend gebruik<br />

dat het met een 7-2-overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g het veld kon<br />

verlateni<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

Het Ne<strong>de</strong>rlandsche elftal.<br />

Een gevaarlijke situatie voor het Ne<strong>de</strong>rland-<br />

sche doel, doch Van Male weet op schitteren-<br />

<strong>de</strong> wijze te red<strong>de</strong>n.<br />

Ne<strong>de</strong>rland heeft het twee<strong>de</strong> doelpunt gemaakt.<br />

Van Male is uitgeloopen, en weet <strong>de</strong>n bal op<br />

traaie wijze weg te stompen.<br />

Een bots<strong>in</strong>g voor het Belgische doel.<br />

Van Heel, die zijn zestigsten <strong>in</strong>terlandwedstrijd<br />

speel<strong>de</strong>, moest voor <strong>de</strong>n aanvang van <strong>de</strong>n<br />

strijd van <strong>de</strong>n voorzitter van <strong>de</strong>n Belgischen<br />

Voetbalbond een hul<strong>de</strong> <strong>in</strong> ontvangst nemen<br />

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van <strong>de</strong> R.D.Z. wer<strong>de</strong>n er <strong>in</strong><br />

het Oostelijk Zwembad te Rotterdam <strong>in</strong>ternationale zwemwedstrij<strong>de</strong>n<br />

gehou<strong>de</strong>n. — De start <strong>de</strong>r 200 meter borsicrawl voor dames, waarbij<br />

Rietje van Veen een nieuw wereldrecord vestig<strong>de</strong>. — Van l<strong>in</strong>ks naar<br />

rechts: C. van Zuuren (R.D.Z.); Ragnhild Hveger (Denemarken); Rietje<br />

van Veen (R.D.Z.); W. Soetkouw (R.D.Z.).<br />

Hierboven: De ou<strong>de</strong> wereldrecord-houdster, Willy <strong>de</strong>n Ou<strong>de</strong>n, wenscht<br />

Rietje van Veen geluk met haar fraaie prestatie.<br />

Hieron<strong>de</strong>r: Te Alkmaar werd <strong>de</strong> K.N.A.U.-veldloop gehou<strong>de</strong>n. — Een<br />

groep <strong>de</strong>r <strong>de</strong>elnemers on<strong>de</strong>rweg. {Photos Pol.)


OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND<br />

23 FEBRUARI<br />

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL<br />

1" B A n K R, O S<br />

R A A R h O E P<br />

A ß A. I ) A ß :*] E S n s n / iv A<br />

^<br />

K. K S<br />

D O o s| 1" E U<br />

B 0? M A C ! G E T<br />

A A D fi i R Wi M E S A K T A ß M 1 E<br />

R O E S P A n<br />

R|<br />

OPLOSSING<br />

VERVOLGRAADSEL<br />

E L E V E E B E n<br />

E n G E L S C H E<br />

H E Q S E B 6 E n<br />

E n K H U 1 Z _Ej P<br />

E 0 o S 1 E D A L<br />

A L 1 E N A B E L<br />

E L E V E E P E n<br />

OPLOSSING INVULRAADStL<br />

M U c H T E R<br />

L<br />

D<br />

IJ D E L IJ K<br />

A M B O 0 D<br />

S E L E E ü D<br />

B E L E 6 E<br />

B E L O V<br />

F O n T E 1 3<br />

Mj.Mi:


7<br />

FE"t^<br />

DE Eü<br />

,7h : i : ÖFÜÄN^ßOOK><br />

\M r A W* '«t.4 ©<br />

/'<br />

M*<br />

am<br />

..^* ■ V*"<br />

Al ligt rijn va<strong>de</strong>rland ver van hier - heelemaal <strong>in</strong> Austral<br />

- toch kent wel bijna ie<strong>de</strong>reen <strong>de</strong>n naam van c<br />

Eucalyptusboom, al was het alleen maar omdat Eucalypt<br />

ohe een veelgebruikt mid<strong>de</strong>l bij verkoudhe<strong>de</strong>n Is, uitsteken<br />

diensten bewijst bij het verwij<strong>de</strong>ren van vlekken en ook<br />

bestrijd<strong>in</strong>gsmid<strong>de</strong>l tegen roos wordt toegepast! In tropisc<br />

streken wordt bovendien nog van <strong>de</strong>n doordr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>n gt<br />

<strong>de</strong>zer olie gebruik gemaakt om <strong>de</strong> muskieten te verjagen<br />

De naam Eucalyptus is afkomstig uit het Grleksch en (<br />

teeken: goedges loten (eu • goed, kalyptos - gesloten). De<br />

benam<strong>in</strong>g heeft betrekk<strong>in</strong>g op <strong>de</strong>n knop - die vaak voor e<br />

vruchlje wordt aangezien - en waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> bloem heel vel<br />

besloten ligt want wanneer <strong>de</strong> bloeiperio<strong>de</strong> aanbreekt, m<<br />

er «erst een <strong>de</strong>kseltje van <strong>de</strong>n knop afspr<strong>in</strong>gen. Op onze fot<br />

is dit eigenaardige verschijnsel dui<strong>de</strong>lijk waar te nemen.<br />

Moe Interessant <strong>de</strong> bloem echter voor <strong>de</strong>n botanicus is, vo<br />

het w<strong>in</strong>nen van <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>volle eucalyptusolie Is ze<br />

.-«*<br />

-l?*^<br />

^jlÈte<br />

-V^e<br />

% 40*<br />

ISOUE<br />

PAAM KOnr<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r belang. De olie wordt namelijk hoofdzakelijk<br />

verkregen uit <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e blaadjes <strong>de</strong>r plant. Wanneer<br />

men zoo'n blaadje dan ook - door <strong>de</strong>n microscoop be-<br />

kijkt, ziet men door het heele blad verspreid <strong>de</strong> olie-<br />

hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> cellen liggen. De bloemknoppen zelf be-<br />

vatten echter ook olie, vooral <strong>de</strong> bovengenoem<strong>de</strong><br />

„<strong>de</strong>kseltjes", die voordat <strong>de</strong> bloei beg<strong>in</strong>t van <strong>de</strong>n<br />

knop afspr<strong>in</strong>gen.<br />

De Eucalyptusboom heeft echter nog een an<strong>de</strong>re<br />

eigenaardigheid, die hem voor <strong>de</strong> menschen van<br />

nog meer belang doet zijn dan hij reeds is. Tusschen<br />

<strong>de</strong> oliecellen <strong>in</strong> <strong>de</strong> blaadjes, bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n zich ook<br />

nog microscopisch kle<strong>in</strong>e .open<strong>in</strong>gen, waardoor <strong>de</strong><br />

bla<strong>de</strong>ren vocht afgeven. Al dit vocht moet <strong>de</strong><br />

boom natuurlijk aan <strong>de</strong>n grond onttrekken. Door<br />

<strong>de</strong>ze eigenschap en me<strong>de</strong> door zijn snellen groei,<br />

wordt <strong>de</strong> Eucalyptusboom In groote hoeveelhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> moerassige streken, waar vaak koortsen op-<br />

tre<strong>de</strong>n, aangeplant, om daar <strong>de</strong>n bo<strong>de</strong>m droger<br />

te maken.<br />

Van <strong>de</strong>ze In alle opzichten dus wet zeer nut-<br />

tige plant beel<strong>de</strong>n wij hier een fraaie serie<br />

foto's af.<br />

1. Ben twlfp van <strong>de</strong>n Eucalyptusboom roet ver-<br />

schillen<strong>de</strong> bloemknoppen.<br />

2. De har<strong>de</strong> kapsels, die <strong>de</strong> toekomstige bloem<br />

omhullen.<br />

3. De bloei beg<strong>in</strong>t: het <strong>de</strong>kseltje spr<strong>in</strong>gt<br />

van <strong>de</strong>n knop af.<br />

4. De meeldra<strong>de</strong>n komen naar buiten.<br />

5. De Eucalyptusboom bloeit.<br />

0. Een van <strong>de</strong>n bloemknop afgesprongen<br />

<strong>de</strong>kseltfe, sterk vergroot. Dit <strong>de</strong>kseltje<br />

bevat ook oliecellen, doch veel m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

dan <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren.<br />

7. Een blad van een Eucalyptusboom<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n microscoop gezien. Tus-<br />

schen <strong>de</strong> fUne bladnerven liggen <strong>de</strong><br />

oliehou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> cellen, evenals <strong>de</strong> ope-<br />

n<strong>in</strong>gen, waardoor <strong>de</strong> boom vocht<br />

uitdampt.<br />

8. Nadat het <strong>de</strong>kseltje van <strong>de</strong>n knop af<br />

is gesprongen, zun <strong>de</strong> meeldra<strong>de</strong>n<br />

eerst nog naar b<strong>in</strong>nen gevouwen,<br />

doch spoedig komen ze naar builen<br />

en dan ziet <strong>de</strong> bloem er uit als een<br />

poe<strong>de</strong>rkwast, welke <strong>in</strong>druk nog<br />

wordt versterkt daar <strong>de</strong> bloem<br />

geheel met stuifmeel is be<strong>de</strong>kt!<br />

tta<br />

a^r<br />

'AU « •<br />

$JK*:<br />

£$ M-&<br />

^mpr- \S*<br />

p .#«<br />

i<br />

¥ Ms<br />

jPl^<br />

*\:/<br />

®


TUtfCHE<br />

John McBrown<br />

en Joel McCrea<br />

PARAMOUNT-FILM<br />

Ramuy McKay Joel McCrea<br />

Hank York Bob Burnt<br />

Just<strong>in</strong>a Pryor Frances Dae<br />

Dal Si.<strong>de</strong> . Lloyd Nolan<br />

Henry Wall. Henry O'Neill<br />

REGIE: FRANK LLOYD<br />

Mevrouw Pryor Mary Naih<br />

Nicholai Pryor Ralph Morgan<br />

Talbot Carter .... John MaeBrown<br />

Jamal Olivar Porter Hall<br />

Dan Trlmball .... Robert Cummlngi<br />

Het verhaal beg<strong>in</strong>t In het jaar 1840. Amerika bestond toen slechts<br />

uit een paar vrij dichtbevolkte staten aan <strong>de</strong> Oostkust. West-<br />

waarts strekten zich onmetelijke, nog niet <strong>in</strong> cultuur gebrachte<br />

gebie<strong>de</strong>n uit. De spoorweg, een won<strong>de</strong>r van nieuwigheid, reikte pas tot<br />

aan het stadje Batavia, <strong>in</strong> <strong>de</strong>n staat New York.<br />

Wells en Fargo hebben zich omstreeks <strong>de</strong>zen tijd toegelegd op het<br />

organiseeren van een bo<strong>de</strong>-dienst, <strong>de</strong> Wells Fargo Express, die tusschen<br />

New York en Buffalo goe<strong>de</strong>ren en post bezorgt. Henry Wells is een<br />

vooruitstrevend man met mo<strong>de</strong>rne i<strong>de</strong>eën en hij Is er van overtuigd, dat<br />

Amerika een groote toekomst tegemoet gaat en zich steeds ver<strong>de</strong>r<br />

Westwaarts zal uitbrei<strong>de</strong>n. Een <strong>de</strong>r eerste vereischien is dan een goe<strong>de</strong><br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met het achterland, en Wells legt <strong>de</strong> voornaamste zorg voor<br />

het zich steeds uitbrei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> net van expresse-diensten <strong>in</strong> <strong>de</strong> bekwame<br />

han<strong>de</strong>n van Ramsay McKay, een jongen koerier, die zich met groote toe-<br />

wijd<strong>in</strong>g op het uitvoeren van <strong>de</strong> grootschc plannen <strong>de</strong>r firma werpt. Zijn<br />

durf en ambitie zijn het, die steeds <strong>de</strong> Wells Fargo Express doen slagen,<br />

waar an<strong>de</strong>ren falen.<br />

Ramsay ontmoet Just<strong>in</strong>e Pryor, een aristocratische jonge schoone uit<br />

St. Louis, die haar va<strong>de</strong>r, een groot pelshan<strong>de</strong>laar, die voor zaken naar<br />

Buffalo gekomen is, vergezelt. De bei<strong>de</strong> jonge menschen vatten lief<strong>de</strong><br />

voor elkaar op, hoewel zij het elkaar In het korte moment van hun<br />

ontmoet<strong>in</strong>g niet kunnen bekennen. St. Louis is nog slechts per boot te<br />

bereiken, doch Wells besluit een bo<strong>de</strong>-dienst op <strong>de</strong>ze belangrijke kolonie<br />

te openen, waardoor <strong>de</strong>ze, als <strong>de</strong> dienst slaagt, veel sneller te bereiken<br />

zal zijn dan per schip. Ramsay bewijst <strong>de</strong> mogelijkheid om St. Louis over<br />

land te bereiken door als koerier van Wells Fargo een wissel te be-<br />

zorgen aan <strong>de</strong>n heer Pryor, dien hij hierme<strong>de</strong> uit een groote verlegen-<br />

heid helpt, daar <strong>de</strong> bank <strong>in</strong> St. Louis hem crediet weigert. Ramsay komt<br />

hierdoor opnieuw <strong>in</strong> contact met Just<strong>in</strong>e. Haar va<strong>de</strong>r voelt sympathie<br />

voor <strong>de</strong>n fl<strong>in</strong>ken jongen man, doch haar moe<strong>de</strong>r wil niets van hem weten,<br />

daar hij niet „aristocratisch" genoeg is.<br />

Ramsay wordt naar het verre Californië gezon<strong>de</strong>n om daar een kan-<br />

toor te openen, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> zaken van tallooze goudzoekers, die van<br />

he<strong>in</strong><strong>de</strong> en ver zijn toegestroomd, waar te nemen, en een route te zoeken,<br />

waarlangs te zijner tijd een express-dienst dwars door geheel Noord-<br />

Amerika georganiseerd kan wor<strong>de</strong>n. Hij verblijft langen tijd <strong>in</strong> het op-<br />

komen<strong>de</strong> San Francisco. Op een goe<strong>de</strong>n dag wordt hij verrast door <strong>de</strong><br />

aankomst van een boot, die niet alleen Wells on<strong>de</strong>r zijn passagiers telt,<br />

doch ook Just<strong>in</strong>e, die naar het Westen gekomen is om Ramsay te<br />

trouwen. Zij vestigen zich <strong>in</strong> San Francisco, waar McKay steeds drukkere<br />

zaken krijgt, en het filiaal van Wells Fargo tot grooten bloei brengt. De<br />

express New York-San Francisco krijgt haar beslag en tol verbaz<strong>in</strong>g<br />

van zijn tijdgenooten slagen <strong>de</strong> postwagens <strong>de</strong>r firma er <strong>in</strong> <strong>de</strong>zen enor-<br />

men afstand <strong>in</strong> tw<strong>in</strong>tig dagen af te leggen. Toch gaat Ramsays pad niet<br />

steeds over rozen. Zijn firma maakt zware tij<strong>de</strong>n door, zooals tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

bankpaniek, wanneer het gerucht gaat, dat <strong>de</strong> banken het ge<strong>de</strong>poneer<strong>de</strong><br />

geld verspeculeerd hebben, en als gevolg hiervan door het publiek<br />

wor<strong>de</strong>n bestormd en kort en kle<strong>in</strong> geslagen. Wells Fargo echter is er<br />

door McKays voorzichtige politiek In geslaagd voldoen<strong>de</strong> geld <strong>in</strong> kas te<br />

Ramsay bij <strong>de</strong> h 0 "^ 6 " om <strong>de</strong>n eerften stormloop op <strong>de</strong> loketten te<br />

goudzoekert<strong>in</strong> doorstaan, en terwijl <strong>de</strong> meeste an<strong>de</strong>re banken f ai Heeren<br />

Cailfornié. betaalt McKay tot <strong>de</strong>n laatsten cent uit en w<strong>in</strong>t daar-<br />

CEAHEn<br />

door In nog grooter mate het vertrouwen van het<br />

publiek.<br />

Alles wijst er op, dat men een tijd van grooten voor-<br />

spoed tegemoet gaat, als plotsel<strong>in</strong>g <strong>de</strong> burgeroorlog<br />

tusschen <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>lijke en Zui<strong>de</strong>lijke staten uitbreekt.<br />

Ramsay Is natuurlijk op <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>lijken,<br />

ron<strong>de</strong>r er bij te <strong>de</strong>nken dat zijn vrouw, <strong>in</strong> St. Louis ge-<br />

boren, <strong>de</strong> zaak van haar va<strong>de</strong>rland aanhangt. Hij organi-<br />

seert een geweldig goudtransport van Californië naar<br />

Wash<strong>in</strong>gton, waar het geld gebruikt zal wor<strong>de</strong>n om het<br />

leger <strong>de</strong>r Noor<strong>de</strong>lijken te versterken. Just<strong>in</strong>es moe<strong>de</strong>r,<br />

die haar dochter In San Francisco is komen bezoeken<br />

ter gelegenheid van <strong>de</strong> geboorte van een twee<strong>de</strong> k<strong>in</strong>d,<br />

oefent sterken drang op haar uit om Ramsay te<br />

verlaten.<br />

In een moment van zwakheid luistert Just<strong>in</strong>e een ge-<br />

sprek af tusschen haar man en Wells, waar<strong>in</strong> een nieu-<br />

we, geheime route wordt vastgesteld voor het goud-<br />

transport, waar zooveel van afhangt. Zij schrijft <strong>de</strong> route<br />

op, doch kan er niet toe komen haar man <strong>in</strong> gevaar te<br />

brengen, en gooit <strong>de</strong>n brief weg. Haar moe<strong>de</strong>r echter<br />

zendt <strong>de</strong>n brief aan Talbot Carter, een officier <strong>in</strong> het<br />

leger <strong>de</strong>r geconfe<strong>de</strong>reer<strong>de</strong>n, en een vroegeren aanbid<strong>de</strong>r<br />

van Just<strong>in</strong>e.<br />

Carters troep tracht hét goudconvooi, dat on<strong>de</strong>r<br />

McKays persoonlijke leid<strong>in</strong>g staat, te veroveren, doch <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n feilen strijd, die er om het bezit van het goud<br />

wordt gevoerd, wordt hij gedood en zijn manschappen<br />

verdreven. In <strong>de</strong>n zak van <strong>de</strong>n gedoo<strong>de</strong>n officier v<strong>in</strong>dt<br />

men een briefje met <strong>de</strong> geheime route en Ramsay her-<br />

kent het handschrift van zijn vrouw. In het diepst van<br />

zijn ziel getroffen door wat hij voor verraad van haar<br />

kant houdt, neemt hij het besluit haar nimmer terug<br />

te zien ...<br />

Na <strong>de</strong>n oorlog zet Ramsay zijn zaak voort. Just<strong>in</strong>e is<br />

bij haar va<strong>de</strong>r In gaan wonen. Haar moe<strong>de</strong>r is over-<br />

le<strong>de</strong>n. Jaren gaan er voorbij. Wells Fargo bloeit en ten<br />

slotte geven <strong>de</strong> firmanten een groot d<strong>in</strong>er ter eere van<br />

Ramsay McKay, <strong>de</strong>n man die zooveel gedaan heeft om<br />

hun zaak groot te maken. Pryor is eveneens op dit d<strong>in</strong>er<br />

aanwezig, daar hij Ramsay steeds heeft gewaar<strong>de</strong>erd en<br />

veel verdriet heeft over <strong>de</strong> verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g tusschen hem<br />

en zijn dochter, waarvan hij noch zij <strong>de</strong> oorzaak<br />

begrijpen.<br />

Allee, Ramsays dochter, komt hem <strong>in</strong> zijn hotel op-<br />

zoeken, en verzoekt hem <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n dag op haa<br />

verjaarfeest te komen. Ramsay weigert eerst, maar<br />

gaat ten slotte toch. Hier ziet hij Just<strong>in</strong>e voor <strong>de</strong> eerste<br />

maal na vele jaren en beseft, dat hij, wat er ook tus-<br />

schen hen voorgevallen mag zijn, niet zon<strong>de</strong>r haar kan<br />

leven. Zij vallen elkan<strong>de</strong>r weenend van geluk In <strong>de</strong><br />

armen, doch Ramsay kan zich niet weerhou<strong>de</strong>n een toe-<br />

spel<strong>in</strong>g te maken op het briefje, dat Just<strong>in</strong>e <strong>in</strong><strong>de</strong>rtijd<br />

schreef. Eerst nu begrijpt zij, wat er al die jaren <strong>in</strong> haar<br />

man moet zijn omgegaan, en dat haar moe<strong>de</strong>r <strong>in</strong><strong>de</strong>rtijd<br />

<strong>de</strong>n brief, dien zij had weggegooid, moet hebben ver-<br />

zon<strong>de</strong>n. Wanneer zij hem alles uiteenzet, weten zij<br />

bel<strong>de</strong>n, dat niets .ter wereld nu ooit meer tusschen hen<br />

en hun lief<strong>de</strong> zal kunnen komen.<br />

BIJ het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n Amerl<br />

kaanichenburgeroorlog komt


VERSCHIJNEN<br />

n<br />

I<br />

VAN<br />

PAGINA'S MET ALLES<br />

WAT DE VROUW INTERES-<br />

SEERT. VERKRIJGBAAR IN<br />

ALLE KIOSKEN, BOEKHAN-<br />

DELS EN MANUFACTUREN<br />

WINKEL^/<br />

y<br />

.X"<br />

-J<br />

alflf é% 1 ^tJ<br />

fn/ïïi*' fV9<br />

&Jw\l ll#<br />

* Vä\ IK<br />

'M K,<<br />

VROl PW<br />

n^i<br />

#<br />

fc*w<br />

A<br />

■ ■<br />

„lic h«b ze «r maar voor een paar<br />

mijn tu<strong>in</strong>tje om te jpitten."<br />

„En, Jan," vroeg <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijzer,<br />

nadat hij verschillen<strong>de</strong> beroem<strong>de</strong><br />

historische personen 'had besproken,<br />

„welke van <strong>de</strong>ze groote mannen zou<br />

Jij graag willen zijn?"<br />

„Geen van allen."<br />

„Waarom niet?"<br />

„Omdat ze allemaal dood zijn."<br />

© R<br />

dagen Ingezet, omdat Ik bezig ban<br />

De eerlijke jonge vrouw trouw<strong>de</strong><br />

een sentlmenteelen jongen man.<br />

„Lievel<strong>in</strong>g," fluister<strong>de</strong> hij, „ik ben<br />

je niet waard."<br />

„Natuurlijk niet," antwoord<strong>de</strong> zij,<br />

„maar als een meisje al zes jaar<br />

drie en tw<strong>in</strong>tig Is kan ze niet meer<br />

zoo erg veelelschend zijn."<br />

„Misschien had<strong>de</strong>n we dien kwajongen toch beter een paar centen<br />

bunnen geven."<br />

) SENSATIONEEL.<br />

' 'PlieAAM/ micC<strong>de</strong>i<br />

doet tCoo-<br />

j^VET VERDWIJNEN<br />

.zon<strong>de</strong>r eenig dieet<br />

Uhebt het slechts op Uw lichaam<br />

In te wrijven. Het vet zei als door<br />

toov«*p/»cJjlvf»vw(i[nen. Pasopvoor<br />

gevaeiiük dieet, lesfige oefenlwen.of<br />

*ch»<strong>de</strong>Ujke krui <strong>de</strong>n tnaxetrrmd/elen.<br />

Ook U kunt Uw overtollig vet kwijt raken<br />

opüw heupen rug. ^JJI^^'J^L,<br />

kuiten en enkels.De o°**w***<br />

schap heeft met het n/euwe mid<strong>de</strong>hiMAGRW<br />

igwekkendyeilige ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g<br />

e Sm ufm U'TENO u^fNpTg'4 ifrweNDiG. Alleen i/een op hel het jjchwi /ichaamj<br />

TnwHJven'm^verdwiß bü «eoWmete« jege<br />

lük entochbh/yen erheen rirnp^s^mM»chUen<br />

Eenslappe huid vvord steviger gembaH.mjiïtalles<br />

volkomen eenvoudig en gemakkeliJK.. Schrijt<br />

nogherfen voor QRAT/sTnhchfmoeri a»n<br />

Mevrouw Aü-MarmuS.Postbox 60 Den Haag<br />

- 19<br />

Gezon<strong>de</strong>, blanke tan<strong>de</strong>n maken een prettige <strong>in</strong>druk-<br />

en vaak is dit <strong>de</strong> eerste stap op weg naar succes.<br />

Verwaarloos Uw tan<strong>de</strong>n dus nooit; borstel ze met<br />

het werkzame schuim van Colgate's Tandpasta!<br />

Het dr<strong>in</strong>gt door <strong>in</strong> alle spleetjes <strong>in</strong> en tusschen<br />

<strong>de</strong> tan<strong>de</strong>n en verwij<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> voedselresten, die zoo<br />

licht tandbe<strong>de</strong>rf veroorzaken. Colgate maakt Uw<br />

tan<strong>de</strong>n parelblank, zon<strong>de</strong>r het glazuur aan<br />

te tasten en houdt Uw a<strong>de</strong>m aangenaam<br />

van geur! • •<br />

COLGATE<br />

In tubes van 25, 40 en 65 cent.<br />

DELIA<br />

Foto-School<br />

Tel. 93730<br />

ÖPULAIRE FOTOLESSEN<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> practijk met gebruik van toestellen<br />

en donkere kamer<br />

F. 1.- PER LES<br />

geheele cursus goedkooper<br />

LAL '<br />

Amsterdam Z.<br />

Merwe<strong>de</strong>ple<strong>in</strong> 2a<br />

achter <strong>de</strong>n wolkenkrabber


ocr?Ty>Ce4Z t>efy<br />

LKOMF GAST<br />

Doris Lennox was kwaad. En het was<br />

haar duidélyk aan te zien terwyl zij<br />

Ze had wel geweten, dat professor Haaan<br />

<strong>de</strong> ontbyttafel zat en naar haar<br />

milton ou<strong>de</strong>r was dan zy — natuurlyk; maar zei ze toen. „Als ik trouw, zal ik uit lief<strong>de</strong><br />

tante keek, die — by stilzwijgen<strong>de</strong> overeendit<br />

portret toon<strong>de</strong> een man van omstreeks trouwen. En an<strong>de</strong>rs trouw ik heelemèèl<br />

niet...."<br />

komst — als haar voog<strong>de</strong>s fungeer<strong>de</strong>.<br />

vyf en veertig jaar, met reeds gryzen<strong>de</strong> haren<br />

en een langen, warrigen, zwarten baard! Nadat zy afgerekend had met <strong>de</strong> foto<br />

Haar tante schud<strong>de</strong> het hoofd, toen Doris ten langen heard! En er was niets wat zij<br />

van professor Hamilton, g<strong>in</strong>g zy naar haar<br />

voor <strong>de</strong>n twee<strong>de</strong>n keer heftig beweer<strong>de</strong>: „Ik zoozeer verafschuw<strong>de</strong><br />

kleerenkast en haal<strong>de</strong> er het roo<strong>de</strong> papaverwil<br />

hem eenvoudig niet ontmoeten! Het is „Ik zou.... eh ik zou liever sterven<br />

costuum uit, dat zy dien avond op het geabsurd!<br />

Als je zyn foto ziet, dan kan hy oud<br />

genoeg zyn om myn va<strong>de</strong>r te wezen... ."<br />

dan met hem te trouwen," had zij ontsteld<br />

costumeer<strong>de</strong> bal van <strong>de</strong> Hockey-Vereeniuitgeroepen.<br />

g<strong>in</strong>g zou dragen.<br />

Mrs. Elizabeth Ross wierp een blik op <strong>de</strong>n De notaris van haar va<strong>de</strong>r had haar ge- Het was een zeer orig<strong>in</strong>eel costuum. De<br />

brief, die <strong>de</strong> woe<strong>de</strong> van haar nichtje had schreven, dat professor Hamilton op het<br />

wy<strong>de</strong> rok bestond geheel uit <strong>de</strong> roo<strong>de</strong> blaopgewekt<br />

en zei toen, met een. vermanen<strong>de</strong>n<br />

klank <strong>in</strong> haar stem:<br />

oogenbhk bezig was <strong>in</strong> het hart van <strong>de</strong> <strong>de</strong>ren van een papaver, terwyl het lyfje <strong>de</strong><br />

Amazonejungle jacht te maken op vergiftige<br />

zwarte meeldra<strong>de</strong>n verbeeld<strong>de</strong>. Groene<br />

„Ja mag zoo'n toon niet aanslaan, Doris, sp<strong>in</strong>nen, en dat het waarschynlyk nog wel<br />

kousen en groene schoentjes voltooi<strong>de</strong>n het<br />

als je over een vriend van je va<strong>de</strong>r spreekt, een maand of tien zou duren, eer hy weer<br />

geheel. Terwyl zy haar costuumpje bekeek,<br />

ten man met ervar<strong>in</strong>g, zooals professor Ha- <strong>in</strong> Engeland zou terug zyn. Zy zou<strong>de</strong>n zoo vergat zy alles omtrent professor Hamilton<br />

milton, kan per slot van reken<strong>in</strong>g een veel spoedig mogelyk traenten met hem <strong>in</strong> veren<br />

dacht zy. er alleen maar aan, hoe zy zich<br />

betere echtgenoot zyn dan zoo'n jongeman, b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g te komen, maar voorloopig dien<strong>de</strong><br />

dien avond op het bal zou amuseeren<br />

die nog heelemaal geen on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g heeft." <strong>de</strong> clausule <strong>in</strong> het testament van haar va- Het bal van <strong>de</strong> Hockey-Vereenig<strong>in</strong>g was<br />

„Best mogelyk," antwoord<strong>de</strong> Doris, wat <strong>de</strong>r, zooals zy natuurlyk wel begrypen zou.<br />

altyd zeer geanimeerd, en toen Doris <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

kalmer nu, „maar ik ben toch vast van plan te wor<strong>de</strong>n nageleefd, hetgeen belecken<strong>de</strong>,<br />

zaal verscheen, was <strong>de</strong>ze reeds byna geheel<br />

om te trouwen met <strong>de</strong>n man dien ik aardig<br />

gevuld.<br />

dat zy vooralsnog slechts zou kunnen bev<strong>in</strong>d,<br />

en u kunt zeggen wat u wilt, maar daar schikken over dat ge<strong>de</strong>elte van haar va<strong>de</strong>rs<br />

zal-tk met van afwyken!"<br />

groote fortu<strong>in</strong>, dat zy óók zou erven, <strong>in</strong>dien<br />

„De bedoel<strong>in</strong>g van je va<strong>de</strong>r was, om je zy <strong>de</strong> door haar va<strong>de</strong>r gemaakte bepal<strong>in</strong>g<br />

zooveel als <strong>in</strong> zyn vermogen was te bescher- niet zou nakomen.<br />

men tegen fortu<strong>in</strong>zoekers," «bracht haar tan- Doris las <strong>de</strong>n brief wel drie keer en<br />

te <strong>in</strong> het mid<strong>de</strong>n. „Dat moet je niet verge- hoopte vurig, dat <strong>de</strong> professor maar nooit<br />

ten, heve k<strong>in</strong>d! Dan zul je alles heel an<strong>de</strong>rs meer uit <strong>de</strong> jungle zou terugkeeren, doch<br />

zien, dan je nu doet. En wat professor Ha- haar hoop was niet <strong>in</strong> vervull<strong>in</strong>g gegaan,<br />

milton betreft, ik iheb hem nooit gezien of üienzelf<strong>de</strong>n ochtend, waarop het gesprek<br />

gesproken, zoodat ik dus niet weet...." met haar tante aan <strong>de</strong> ontbyttafel plaats<br />

„Laten we er. maar niet ver<strong>de</strong>r over spre- vond, had zy een brief van professor Hamilken,<br />

tante," viel Doris haar <strong>in</strong> <strong>de</strong> re<strong>de</strong>. Er ton ontvangen, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze haar me<strong>de</strong><strong>de</strong>elkwamen<br />

weer booze woor<strong>de</strong>n by haar op <strong>de</strong>, dat hy zoojuist <strong>in</strong> Engeland was terugmaar<br />

ze slaag<strong>de</strong> er <strong>in</strong>, ze terug te dr<strong>in</strong>gen.' gekeerd. Hy had met veel leedwezen <strong>de</strong>n<br />

„ik geloof natuurlyk, dat myn va<strong>de</strong>r <strong>de</strong> beste dood van haar va<strong>de</strong>r vernomen, en stel<strong>de</strong><br />

bedoel<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> wereld heeft gehad — zich voor, <strong>de</strong>s namiddags van dien dag een<br />

het was zoo'n goeierd, dat ik moeilyk iets bezoek aan <strong>de</strong> dochter van zyn vriend te<br />

an<strong>de</strong>rs van hem zou kunnen <strong>de</strong>nken — maar komen brengen.<br />

ik kan toch onmogelyk met professor Ha- „Buiten beschouw<strong>in</strong>g gelaten, of je aan<br />

milton trouwen. Ik begryp bovendien niet. <strong>de</strong>n wensch van je va<strong>de</strong>r gehoor zult geven<br />

waarom myn va<strong>de</strong>r er, toen hy nog leef<strong>de</strong>, of niet," zei haar tante plotsel<strong>in</strong>g, <strong>de</strong>n<br />

nooit ook maar met een enkel woord teaen stroom van Doris' booze gedachten on<strong>de</strong>rme<br />

over heeft gesproken "<br />

brekend, „zul je toch zeker <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval<br />

„Ik <strong>de</strong>nk, dat hy het toen nog niet noodig wel zoo beleefd zyn om professor Hamilton<br />

vond, k<strong>in</strong>dje!" zei haar tante. „Hy zal heb- te ontvangen, nietwaar?^<br />

ben willen wachten tot professor Hamilton „Ik <strong>de</strong>nk er niet aan," antwoord<strong>de</strong> Doris<br />

terug was, en je hem persoonlyk kon leeren kwaad.<br />

kennen...."<br />

Ze stond op en g<strong>in</strong>g voor het raam staan.<br />

„Het is mogelyk," antwoord<strong>de</strong> Doris. „Zyn eigen verstand had hem moeten ver-<br />

„Maar toch trouw ik niet met hem." tellen, dat die bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het testament on-<br />

S<strong>in</strong>ds <strong>de</strong>n dood van haar va<strong>de</strong>r, professor mogelyk en absurd is/' vervolg<strong>de</strong> ze heftig.<br />

John Lennox, nu ongeveer een jaar gele<strong>de</strong>n, „Maar als hy het niet <strong>in</strong>ziet — ik doe het<br />

had <strong>de</strong> onverwachtsche bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zyn <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval wèl."<br />

testament, dat zijn dochter zou trouwen met „Maar " begon Mrs. Elizabeth Ross.<br />

zyn besten vriend en collega, <strong>de</strong>n natuur- „Niets mèar, tantetje," viel Doris haar iets<br />

histoncus professor James Hamilton, haar mil<strong>de</strong>r gestemd <strong>in</strong> <strong>de</strong> re<strong>de</strong>. „Indien hy vangeen<br />

oogenblik met rust gelaten en haar me- middag komt, kunt u hem zeggen, dat ik het<br />

nig oogenbhk van opstand en verbitter<strong>in</strong>g zoo druk heb met het gereedmaken van mijn<br />

bereid. Het feit, dat <strong>in</strong>dien zy aan haar costuum voor het gemaskerd bal van vanva<strong>de</strong>rs<br />

wensch geen gevolg gaf, het grootste avond, dat ik geen tyd heb hem te ontvan<strong>de</strong>el<br />

van zyn fortu<strong>in</strong> ten goe<strong>de</strong> zou komen gen, en als hy vanavond mocht komen, dan<br />

aa <strong>de</strong><br />

* Vereemg<strong>in</strong>g voor Natuurwetenschap- kunt u hem zeggen, dat ik naar dat bal<br />

pelijk On<strong>de</strong>rzoek, oefen<strong>de</strong> <strong>in</strong> geen enkel op- ben...."<br />

zicht eenigen <strong>in</strong>vloed op haar houd<strong>in</strong>g uit. „Maar k<strong>in</strong>d, hy zal het toch zeer onbe-<br />

Nooit, nóóit, zoo had hy zich voorgeno- leefd v<strong>in</strong><strong>de</strong>n dat je hem niet eens ontvangt,<br />

men, zou zy voor geld zwichten en een man terwyl hy toch geschreven heeft dat hy zou<br />

trouwen, waar zy niet van hou<strong>de</strong>n kon komen. En hij komt er heelemaal voor uit<br />

Haar va<strong>de</strong>r had natuurlyk wel eens over Lon<strong>de</strong>n " Mrs. Ross' stem tril<strong>de</strong> werkeprofessor<br />

Hamilton gesproken — en hy had lyk van protest.<br />

dit ook altyd zeer waar<strong>de</strong>erend gedaan „Dat zal hem dan meteen toonen, dat ik<br />

maar nooit had hij laten merken dat hij als vrouw totaal ongeschikt voor hem ben,"<br />

graag zou zien, dat zyn dochter met hem lachte Doris en met <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n draai<strong>de</strong><br />

zou trouwen. En toen Doris, eenige weken ze zich öm en verliet het vertrek.<br />

nadat het testament van haar va<strong>de</strong>r geopend Op haar eigen kamer gekomen, g<strong>in</strong>g ze<br />

was, zich aan <strong>de</strong> naargeestige taak gezet had, naar haar schryfbureautje, kreeg het porom<br />

zyn nagelaten papieren te or<strong>de</strong>nen, was tret van professor Hamilton uit een <strong>de</strong>r<br />

zy een portret tegengekomen, dat geteekend la<strong>de</strong>n, bekeek het met afschuw en scheur<strong>de</strong><br />

was „James- Hamilton". En toen had zij het toen <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e stukjes<br />

moeite gehad, geen kreet te slaken<br />

„Ziezoo, dat is afgeloopen — voorgoed,"<br />

0<br />

Professor Hamilton was dien middag niet<br />

geweest, maar omstreeks een uur of vyf was<br />

er een briefje van hem gekomen, waar<strong>in</strong><br />

hy me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>de</strong>, dat hy dien middag aan een<br />

byeenfcomst moest <strong>de</strong>elnemen van <strong>de</strong> Vereemg<strong>in</strong>g<br />

van natuurwetenschappelyk On<strong>de</strong>rzoek,<br />

en dat hy, <strong>in</strong>dien Miss Lennox een<br />

avondbezoek excuseeren wil<strong>de</strong>, omstreeks<br />

acht uur zou komen.<br />

„Om my niet thuis te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n," had Doris<br />

gelachen. „Of ik hem excuseeren wil..<br />

Ik zal heusch niet aan hem <strong>de</strong>nken op het<br />

bal!<br />

Mrs. Elizabeth Ross had het gedrag van<br />

haar nichtje „werkelijk niet <strong>in</strong> <strong>de</strong>n haak<br />

gevon<strong>de</strong>n ', en ongeveer een half uur had zij<br />

alles <strong>in</strong> het werk gesteld om Doris wat meer<br />

respect by te brengen voor <strong>de</strong>n professor,<br />

maar zy was er niet <strong>in</strong> geslaagd. Doris was<br />

op haar standpunt blyven staan, en zij was<br />

vertrokken na haar tante op het hart te hebben<br />

gedrukt, dat zy hem toch <strong>in</strong> geen enkel<br />

opzicht eenige aa<strong>in</strong>moedig<strong>in</strong>g zou geven.<br />

Zooals zy <strong>de</strong> zaal b<strong>in</strong>nentrad, leek zy wel<br />

een droom, en menige jongeman wend<strong>de</strong><br />

zyn hoofd meer dan eens <strong>in</strong> haar richt<strong>in</strong>g<br />

terwyl heel wat meisjes haar eveneens bewon<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

en misschien ook wel jaloersche<br />

blikken toewierpen.<br />

Tommy Thorne, gehuld <strong>in</strong> het costuum<br />

van een Eskimo, en Tony Aston, als Ch<strong>in</strong>eesch<br />

Mandaryn, kwamen <strong>direct</strong> naar haar<br />

!i 0e en ^duren<strong>de</strong> <strong>de</strong> eerstvolgen<strong>de</strong> uren<br />

danste Dons byna onafgebroken met <strong>de</strong> op<br />

<strong>de</strong> vreemdste wijze uitgedoste jongemannen<br />

Sommigen ken<strong>de</strong> zy, an<strong>de</strong>ren waren haar<br />

pas voorgesteld, want er waren talryke <strong>in</strong>troduces,<br />

maar ze waren allemaal jong en<br />

vroolyk, en <strong>in</strong> hun opgewekt gezelschap<br />

vergat zy professor Hamilton met zyn gryzen<strong>de</strong><br />

haren en warrigen, langen baard geheel<br />

en al. Ze vergat zelfs het feit, dat zy,<br />

door haar va<strong>de</strong>rs wensch -niet na te komen,<br />

een fortu<strong>in</strong> opoffer<strong>de</strong>....<br />

Even voordat <strong>de</strong> souper-dans zou beg<strong>in</strong>nen<br />

was zy, om wat uit te rusten, een zijkamertje<br />

b<strong>in</strong>nengegaan en had er op een<br />

<strong>de</strong>r fluweelen banken plaats genomen, toen<br />

zy plotsel<strong>in</strong>g een jongeman, die als Wesp<br />

was gekleed, zag b<strong>in</strong>nenkomen.<br />

Opziend, v<strong>in</strong>g zy <strong>de</strong>n bewon<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>n blik<br />

van hem op, en onzeker of er on<strong>de</strong>r het<br />

prachtige zy<strong>de</strong>n costuum misschien een<br />

vriend of kennis verborgen was, glimlachte<br />

zy even. En toen, op hetzelf<strong>de</strong> moment dat<br />

zy als het ware voel<strong>de</strong>, dat <strong>de</strong>ze jongeman<br />

haar totaal onbekend was, trad hy op haar<br />

toe en sprak haar aan.<br />

„Goe<strong>de</strong>navond, Papaver," zei hy lachend.<br />

„Waarom bloeit u hier zoo <strong>in</strong> <strong>de</strong> eenzaamheid?"<br />

20 -<br />

._<br />

Er was een gewild-vrien<strong>de</strong>lyke klank <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> stem van <strong>de</strong>n jongeman, dien Doris ver-<br />

velend vond. Haar gezicht verstar<strong>de</strong> op het-<br />

zelf<strong>de</strong> oogenblik tot een masker.<br />

„Ik geloof niet, dat ik u ken, is het wel?",<br />

vroeg zy koel, en wat uit <strong>de</strong> hoogte.<br />

De Wesp glimlachte.<br />

„Ik weet wel zeker, dat u me niet kent!<br />

Maar een Wesp behoeft zich toch aan een<br />

zoo schoone bloem niet te laten voorstellen,<br />

is het wel?"<br />

Met een ruk stond Doris op. „Ik ben niet<br />

gewoon, complimentjes <strong>in</strong> ontvangst te ne-<br />

men van onbeken<strong>de</strong>n," zei ze trotsch.<br />

„Beteekent dit, dat ik niet het genoegen<br />

zal hebben <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n dans met u te<br />

mogen doen?" vroeg <strong>de</strong> Wesp.<br />

Doris richtte zich hoog op.<br />

„Het spyt me, maar ik doe dien dans met<br />

een an<strong>de</strong>r," antwoord<strong>de</strong> ze.<br />

Toen zy zich omdraai<strong>de</strong> om weg te gaan,<br />

verscheen Tony Aston haastig ten tooneele.<br />

„O, Doris, ben je hier?" riep hy. „Ik heb<br />

je overal gezocht. Dit is onze dans...." Hy<br />

zweeg, keek naar <strong>de</strong>n Wesp, die was blyven<br />

staan. „Ik ken u geloof ik niet, is het wel?"<br />

vroeg hy dan.<br />

„Neen, u kent me niet," mompel<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>r. „Maar daar zult u wel overheen ko-<br />

men."<br />

„O ja, dat is zeker," gryns<strong>de</strong> Tony, die<br />

niet goed wist wat hy antwoor<strong>de</strong>n moest.<br />

„Kom, ga je mee, Doris?"<br />

En haar arm nemend, leid<strong>de</strong> hy haar <strong>de</strong><br />

b&lz&sl <strong>in</strong><br />

„Wat is dat voor een kerel, Doris?" vroeg<br />

hy, terwyl zy samen dansten. „Hy schynt<br />

wèl zeker van zichzelf te zyn, dat moet ik<br />

zeggen."<br />

Doris, die ondanks alles toch wel een<br />

beetje nieuwsgierig naar <strong>de</strong>n haar onbeken-<br />

<strong>de</strong>n jongeman was, antwoord<strong>de</strong> kalm:<br />

„Ik heb er geen flauw i<strong>de</strong>e van, Tony! Hy<br />

kwam even voor jou b<strong>in</strong>nen en vroeg om<br />

een dans."<br />

„Ja, dat heb je er van met al die <strong>in</strong>trodu-<br />

cé's," zei Tony. „Ie<strong>de</strong>reen kan naar je toe-<br />

komen .en om een dans vragen. Het is eigen-<br />

lijk niet <strong>in</strong> <strong>de</strong>n haak!"<br />

„Och," antwoord<strong>de</strong> Doris, „het maakt<br />

zoo'n avond eigenlijk alleen nog maar wat<br />

<strong>in</strong>teressanter. Je kunt er soms heel aardige<br />

kennissen door opdoen en je krygt niet zoo<br />

het gevoel alsof je le<strong>de</strong>ren dag weer van<br />

<strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n pudd<strong>in</strong>g moet eten. Als hy zoo<br />

beleefd was geweest zich voor te stellen,<br />

had ik misschien wel eens met hem ge-<br />

danst...."<br />

„Lieve, hemel, Doris", riep<br />

Tony, „je bent toch niet ver-<br />

liefd op dien kerel gewor-<br />

<strong>de</strong>n?" Er was onmis<br />

kenbaar een klank<br />

van jaloezie <strong>in</strong><br />

zyn stem, want<br />

heel heimelijk<br />

hoopte hy nog, dat<br />

Doris eens „ja"<br />

zou antwoor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> vraag, die<br />

hij haar reeds mis-<br />

schien zes maan-<br />

<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n ge-<br />

steld had, en waar-<br />

op zy toen een<br />

ontwijkend be-<br />

scheid had gege-<br />

ven.<br />

Doris haal<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

schou<strong>de</strong>rs op. „ Jul -<br />

lie <strong>de</strong>nken altyd<br />

maar, dat een<br />

meisje <strong>direct</strong> ver-<br />

„DAAR BEGRIJP IK<br />

NIETS VAN!<br />

VRAAGT ME DAT<br />

JONGETJE OF IK<br />

EVEN ZIJN KATA-<br />

PULT VAST WIL<br />

HOUDEN EN NU<br />

LOOPT HIJ WEG..."<br />

liefd is <strong>in</strong>dien een jongeman haar <strong>in</strong>teres-<br />

seert," antwoord<strong>de</strong> ze.<br />

Tony keek wat sip. „Dus hy <strong>in</strong>teresseert<br />

ie ondanks het feit dat hy niet eens zoo be-<br />

leefd was, zooals je zelf opmerkte, zich voor<br />

te stellen?"<br />

„Misschien juist dèèrom...." zei Doris,<br />

en Tony kon niet uitmaken of ze het meen-<br />

<strong>de</strong> of dat zü het alleen maar zei om hem te<br />

plagen.<br />

„Daar begryp ik niets van," verklaar<strong>de</strong><br />

hij, om daarna opvallend stil te wor<strong>de</strong>n.<br />

Doris glimlachte. Haar gedachten verwijl-<br />

<strong>de</strong>n by <strong>de</strong>n jongeman <strong>in</strong> het groen en geel<br />

en bru<strong>in</strong>, en met <strong>de</strong> glanzen<strong>de</strong> vleugels op<br />

<strong>de</strong>n rug. Ze dacht aan zyn hel<strong>de</strong>rblauwe<br />

oogen en ze voel<strong>de</strong>, dat ze het eigenlijk jam-<br />

mer vond, dat Tony b<strong>in</strong>nen was geko-<br />

men ....<br />

Het was juist voordat <strong>de</strong> laatste dans zou<br />

plaats v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, en terwyl Doris zich afvroeg<br />

of zy, hoewel ze erg moe was, nog zou bly-<br />

ven of dat ze naar huis zou gaan om te<br />

hooren wat professor Hamilton allemaal te<br />

zeggen had gehad, toen <strong>de</strong> Wesp an<strong>de</strong>rmaal<br />

naar haar toe kwam.<br />

„Je ziet er vermoeid uit. Papaver," zei hy.<br />

„Je moet naar huis gaan.... Papavers hou-<br />

<strong>de</strong>n het nooit lang uit <strong>in</strong> zoo'n warme at-<br />

. mosfeer."<br />

Geduren<strong>de</strong> misschien één secon<strong>de</strong> keek<br />

Doris hem zwijgend aan. Hij zag er werke-<br />

lijk aardig uit, vond ze. Ze schatte hem zoo-<br />

wat op <strong>de</strong>rtig jaar. Er liepen eenige kle<strong>in</strong>e,<br />

fijne lijntjes naar zyn oogen, maar hy had<br />

een frisch, blozend en <strong>in</strong>telligent ge-<br />

zicht.<br />

Maar ze ken<strong>de</strong> hem niet, en <strong>de</strong><br />

manier waarop hy haar aan-<br />

sprak mocht ze eigenlijk<br />

niet dul<strong>de</strong>n. ^<br />

„U schynt bijzon<strong>de</strong>r ^i'<br />

veel belang <strong>in</strong> f t<br />

mijn doen en laten te stellen," zei ze kil. „Ik<br />

heb u al reeds gezegd, dat...."<br />

„Het spijt me ik ben <strong>in</strong> geen jaren <strong>in</strong><br />

een balzaal geweest," beken<strong>de</strong> <strong>de</strong> Wesp ne-<br />

<strong>de</strong>rig. „Maar daar ik u graag nog eens zou<br />

willen ontmoeten, kwam ik om mij even<br />

voor te stellen. Mijn naam is...."<br />

„Ik geloof niet, dat uw naam mij <strong>in</strong>teres-<br />

seert," zei Doris, en met <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n<br />

draai<strong>de</strong> ze zich om en verwij<strong>de</strong>r<strong>de</strong> zich.<br />

Maar toen ze <strong>in</strong> een taxi naar huis reed,<br />

werd het plezier, dat zy op het bal gehad<br />

had, voor een groot <strong>de</strong>el bedorven door zelf-<br />

verwijt. Ze was per slot van reken<strong>in</strong>g erg<br />

onhebbelijk geweest tegen <strong>de</strong>n jongeman die<br />

geprobeerd had <strong>in</strong> kennis met haar te ko-<br />

men. En hy had toch eigenlijk niets gedaan,<br />

wat haar optre<strong>de</strong>n kon hebben gerechtvaar-<br />

digd. Als ze eerlijk was, dan moest ze er-<br />

kennen, dat ze zich werkelijk tot hem aan-<br />

getrokken voel<strong>de</strong>. Hij was zoo<br />

heel an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren<br />

—■- zoo verschillend van<br />

het éénvormige type<br />

jongelie<strong>de</strong>n, dat<br />

züdlfpwoon Was<br />

te , iwmoeten.


OflkQ<br />

GEBREIDE<br />

VOORJAARS-<br />

JUMPER<br />

Zoo heel langzaam krygt men toch het<br />

i<strong>de</strong>e, dat <strong>de</strong> lente beg<strong>in</strong>t te na<strong>de</strong>ren,<br />

en daarom koopen we gauw wat wol om<br />

<strong>in</strong> le<strong>de</strong>r geval op tyd met een leuk voorjaars-<br />

truitje gereed te zyn. Wat dunkt u van^het<br />

hierbij afgebeel<strong>de</strong>? U heeft er voor noodig<br />

300 gram roo<strong>de</strong> frotté-wol, 25 gram witte en<br />

25 gram mar<strong>in</strong>e-blauwe frotté-wol. De ge-<br />

heele jumper wordt op Inox bre<strong>in</strong>aal<strong>de</strong>n No.<br />

3 gebreid.<br />

L<strong>in</strong>kerroorpand. 55 steken opzetten en een<br />

boord breien van 8 c.M. lengte 2 steken recht,<br />

2 steken averecht. Doordat <strong>de</strong>ze boord niet<br />

met knoopen gesloten wordt, maakt <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong>druk- van een afgeschu<strong>in</strong>d schootje. Hier-<br />

boven beg<strong>in</strong>t .men het gaatjespatroon als<br />

volgt te breien:<br />

Ie toer: 1 steek recht, * omslaan, dubbel<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (afhalen, 2 steken «recht tezamen<br />

breien en <strong>de</strong>n afgehaal<strong>de</strong>n steek overhalen),<br />

omslaan, S steken recht, -omslaan, dubbel<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Van * af herhalen.<br />

2e toer: Averecht overbreien.<br />

. 3e toer: Alle steken recht breien.<br />

4e toer: Averecht overbreien. Van <strong>de</strong>n len<br />

toer af herhalen.<br />

Voor <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rslag van <strong>de</strong> sluit<strong>in</strong>g breit<br />

men <strong>de</strong> laatste 10 steken by alle toeren recht.<br />

Wanneer het breiwerk 35 c.M. lang is, be-<br />

g<strong>in</strong>t men aan het armsgat. B« het beg<strong>in</strong> van<br />

<strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n toer kant men hiervoor 18<br />

steken af. Aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> 4<br />

toeren m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt men aan <strong>de</strong>n kant van het<br />

armsgat nog telkes 1 steek, zoodat men ten<br />

slotte 43 steken heeft overgehou<strong>de</strong>n. Wan-<br />

neer het breiwerk 40 c.M. lang is; kant men<br />

aan <strong>de</strong> zy<strong>de</strong> van <strong>de</strong>n hals 15 steken af. Aan<br />

<strong>de</strong>zen kant m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt men telkens aan het be-<br />

g<strong>in</strong> en aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong>n toer 1 steek,<br />

totdat men alle steken weggem<strong>in</strong><strong>de</strong>rd heeft.<br />

Rechtervoorpand. Dit wordt geheel als het<br />

l<strong>in</strong>ker gebreid.<br />

M VETWORMPJES?<br />

Meng slechts fleregeld wat Radox door Uw wasch<br />

water en b<strong>in</strong>nen korten tijd zijn ze verdwenen<br />

B>) apothekers en erken<strong>de</strong> drogisten è f 0 90<br />

per pak en f 0.15 per kle<strong>in</strong> pakje<br />

RADOX<br />

De rng, 100 steken opzetten en 8 c.M 2<br />

steken recht, 2 steken averecht breien. Hier-<br />

boven breit men het patroon. Voor <strong>de</strong> arms-<br />

gaten kant men 5 steken af en m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt men<br />

aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> 6 volgen<strong>de</strong> toeren nog<br />

telkens 1 steek. Wanneer <strong>de</strong> lengte 40 e M<br />

bedraagt, kant men <strong>de</strong> 20 mid<strong>de</strong>lste steken<br />

af. Hierdoor <strong>de</strong>elt men het werk <strong>in</strong> tweeën<br />

en m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt men aan <strong>de</strong>n kant van <strong>de</strong>n hals<br />

aan het beg<strong>in</strong> en aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van ie<strong>de</strong>ren<br />

toer telkens 1 steek, totdat alle steken weg-<br />

gem<strong>in</strong><strong>de</strong>rd zyn.<br />

De pas aan <strong>de</strong>n hals. Wanneer <strong>de</strong> jumper<br />

<strong>in</strong> elkaar is genaaid, neemt men <strong>de</strong> steken<br />

^H<br />

-22-<br />

rondom <strong>de</strong>n hals op en breit men 8 c.M<br />

2 steken recht, 2 steken averecht. De vol-<br />

gen<strong>de</strong> toer is een gaatjestoer, waardoor later<br />

het koord wordt geregen. Men breit nu<br />

steeds 2 steken recht, omslaan, 2 steken<br />

averecht, omslaan. By <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n toer<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze omslagen gewoon recht ge-<br />

breid, doch by <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n toer m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt men<br />

<strong>de</strong>ze steken. Boven <strong>de</strong>ze gaatjes breit men<br />

nu nog 1 c.M. Daarna afkanten.<br />

•De mouwtjes. 55 steken opzetten en 5<br />

c.M. 2 steken recht, 2 steken averecht breien<br />

By <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n toer breit men uit ie<strong>de</strong>ren<br />

steek 2 steken, zoodat men 110 steken krygt.<br />

15 c.M. het patroon breien. Daarna m<strong>in</strong><strong>de</strong>rt<br />

men aan het beg<strong>in</strong> van ie<strong>de</strong>ren toer 2 steken<br />

totdat men 24 steken heeft overgehou<strong>de</strong>n.'<br />

Afkanten. *De mouw wordt ruim <strong>in</strong> het arms-<br />

gat gezet. 5^<br />

Aan het rechtervoorpand wor<strong>de</strong>n 6 lusjes<br />

voor <strong>de</strong> sluit<strong>in</strong>g gehaakt.<br />

Ten slotte rygt men zooals <strong>de</strong> foto aan-<br />

geeft <strong>in</strong> ruitvorm <strong>de</strong> witte en blauwe dra<strong>de</strong>n<br />

door <strong>de</strong> gaatjes.<br />

Maar toen zy weer thuis was en <strong>in</strong> <strong>de</strong> hall<br />

haar hoed en mantel oph<strong>in</strong>g, g<strong>in</strong>gen haar<br />

gedachten opeens naar professor Hamilton.<br />

Ze vroeg zich af, of hy nog gekomen zou<br />

zyn, en hoe hy het antwoord, dat haar tante<br />

hem namens haar gegeven had, zou hebben<br />

opgevat • .. . ,<br />

Op haar teenen sloop zy naar <strong>de</strong> kamer<br />

van haar tante, duw<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur open en zag<br />

haar opzitten <strong>in</strong> bed, een boek <strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n<br />

en een leeslamp op een tafeltje naast zich.<br />

„Dag Doris, k<strong>in</strong>d," zei ze hartelijk. „Ik<br />

ben op je blijven wachten, Daar op <strong>de</strong> tafel<br />

staat een thermosflesch mèt kotfie voor<br />

je Je kopje staat er bij "<br />

„Goeierd," zei Doris, naar <strong>de</strong> tafel gaand,<br />

en zich een kopje <strong>in</strong>schenkend. „U <strong>de</strong>nkt<br />

nu letterlijk overal aan.... Ik hoopte, dat<br />

u nog wakker zou zijn. Wat heeft mijn be-<br />

jaar<strong>de</strong> aanbid<strong>de</strong>r gezegd? Is zijn hart ge-<br />

broken door mijn gebrek aan eerbied voor<br />

zyn grijzen<strong>de</strong> haren, of heeft hy er als een<br />

man van on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g om gelachen?"<br />

Mrs. Ross keek haar nichtje glimlachend<br />

aan. ,, , . .<br />

„Hy was zeer teleurgesteld dat je niet<br />

thuis was, terwijl hij heelemaal van Lon<strong>de</strong>n<br />

gekomen was om je te bezoeken," zei ze.<br />

Doris glimlachte.<br />

„En nu moet hy weer heelemaal terug<br />

ook " zei ze spottend. „Maar dat is net<br />

goed! Wat verbeeldt hy zich eigenlijk<br />

wel...."<br />

„Hij gaat niet terug, voordat hij je ge-<br />

sproken heeft,".zei Mrs. Ross. „Ik heb ge-<br />

probeerd hem aan zyn verstand te brengen,<br />

dat je vastbesloten was Dat je absoluut<br />

niet wil<strong>de</strong> trouwen met een man die ou<strong>de</strong>r<br />

was dan jezelf "<br />

„En wat zei hy toen?" vroe§ Dons gre-<br />

tig. Want ze wist, dat er van zyn antwoord<br />

veel zou afhangen. Er stond immers <strong>in</strong> het<br />

testament van haar va<strong>de</strong>r, dat wanneer pro-<br />

fessor Hamilton niets voor een huwelijk met<br />

Doris zou voelen, zy dan tóch <strong>in</strong> het bezit<br />

van het gansche vermogen van haar va<strong>de</strong>r<br />

zou komen. En opeens dacht ze: als ik<br />

hem eens ontv<strong>in</strong>g en heel leelük tegen<br />

hem <strong>de</strong>ed, zoodat hij een hekel aan my<br />

krcGiJ. ..»I<br />

„Hy zei, dat zyn hart <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval nog<br />

jong was Dat leeftijd slechts een kwes-<br />

tie van geest was, en dat hij een weiger<strong>in</strong>g<br />

alleen uit je eigen mond zou accepteeren.^<br />

Hy schijnt werkelijk veel van je te hou<strong>de</strong>n."<br />

„En hy heeft me nooU gezien! Hoe kan<br />

hij dan van me hou<strong>de</strong>n?"<br />

Op <strong>de</strong>n verbaas<strong>de</strong>n klank <strong>in</strong> <strong>de</strong> stem van<br />

haar nichtje scheen Mrs. Ross nauwelijks<br />

een glimlach te kunnen on<strong>de</strong>rdrukken.<br />

„Hy kent je van een foto," verklaar<strong>de</strong> ze.<br />

„Het blijkt, dat je va<strong>de</strong>r hem die heeft ge-<br />

geven, toen ze samen pp die laatste expe-<br />

ditie waren."<br />

„Lieve hemel," kreun<strong>de</strong> Doris. „En komt<br />

hy nu weer terug?"<br />

„Ja. Morgenmiddag! Je moet hem dan<br />

werkelijk ontvangen, Doris."<br />

Doris dacht snel na: Toen zei ze grim-<br />

mig: „Goed, ik zal hem ontvangen. En als<br />

hij weggaat, zal hy willen, dat hij maar lie-<br />

ver nooit gekomen was...."<br />

Mrs. Ross glimlachte. „Maar hy ziet er<br />

werkelijk niet zoo oud uit als op die foto,<br />

k<strong>in</strong>d " zei Zö. **<br />

„Nu, als hy heeft gehoord wat ik allemaal<br />

tegen hem te zeggen heb, zal hy er mis-<br />

schien wèl zoo oud uitzien," zei Doris. „Wel<br />

te rusten, tante."<br />

Het was niet zon<strong>de</strong>r opzet, dat zy over<br />

haar ontmoet<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> Wesp had gezwe-<br />

gen.<br />

IL<br />

Daar ze jong en moe was, sliep Doris<br />

spoedig <strong>in</strong>, en ze had dien nacht slechts één<br />

droom: professor Hamilton veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> plot-<br />

sel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een groote sp<strong>in</strong>, probeer<strong>de</strong> haar <strong>in</strong><br />

het groote, door hem gesponnen net te trek-<br />

ken, toen er plotsel<strong>in</strong>g een groote Wesp<br />

kwam aanvliegen, het net kapot maakte, <strong>de</strong><br />

sp<strong>in</strong> dood<strong>de</strong> en daarop <strong>de</strong> gelaatstrekken<br />

van <strong>de</strong>n jongeman op het bal aannam, waar-<br />

na <strong>de</strong>ze haar <strong>in</strong> zyn armen nam en met<br />

'haar wegdanste<br />

■<br />

Met een glimlach om haar lippen kwam<br />

Doris uit dien droom wakker....<br />

Het was een mooie ochtend; <strong>de</strong> zon stond<br />

hoog aan <strong>de</strong>n hemel, 'en ze besloot dat het<br />

uitgezocht weer was om eenige boodschap-<br />

pen te gaan doen. Het zou moeilijk te zeg-<br />

gen zijn waarom, doch het feit dat profes-<br />

sor Hamilton zou komen, baar<strong>de</strong> haar wei-<br />

nig zorgen meer. Ze zou hem wel aan zyn<br />

verstand brengen, dat een huwelijk abso-<br />

luut onmogelijk en ongewenscht was — ook<br />

voor hem. Terwyl haar gedachten nog bezig<br />

waren met hetgeen zy allemaal zeggen zou,<br />

liep zy vlak by het postkantoor byna tegen<br />

<strong>de</strong> Wesp op.<br />

Hy droeg nu een sportcostuum en zag er<br />

nog aardiger uit dan <strong>de</strong>n vorigen avond.<br />

Daar ze niet wist, dat hy <strong>in</strong> hun stadje lo-<br />

geer<strong>de</strong>, bleef Doris onwillekeurig even ver-<br />

rast staan en <strong>de</strong> Wesp nam zyn hoed af.<br />

„Goe<strong>de</strong>ndag Papaver," riep hy, „dat is<br />

een aangename verrass<strong>in</strong>g."<br />

Er kwam een blos op Doris' wangen. Zon-<br />

<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g, nu kreeg ze opeens weer dat trot-<br />

sche, hooghartige gevoel En haar ant-<br />

woord, dat over haar lippen was eer ze het<br />

zélf goed en wel wist, getuig<strong>de</strong> er van.<br />

„Ik begrijp niet, waarom u mij op zoo'n<br />

toon durft aan te spreken," zei ze koel en<br />

ze wil<strong>de</strong> weer doorloopen. Maar hij hield<br />

haar staan<strong>de</strong>.<br />

„Neemt u me niet kwalijk," zei hy, „maar<br />

ik ben altijd gewend te zeggen, wat ik <strong>de</strong>nk.<br />

Ik weet natuurlijk, dat we totaal onbekend<br />

voor elkan<strong>de</strong>r zyn, maar "<br />

Er kwam opeens een ernstige uitdrukk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> zyn oogen, en terwyl Doris hem aankeek,<br />

dacht ze by zichzelf, dat hy toch eigenlijk<br />

wel heel erg aardig was om te zien. Er<br />

was iets aan hem, dat <strong>in</strong>druk op haar<br />

maakte, en zelfs een günstigen <strong>in</strong>druk. Maar<br />

ze wil<strong>de</strong> het zichzelf niet bekennen. Althans<br />

nu niet.<br />

Hij keek haar recht <strong>in</strong> <strong>de</strong> oogen.<br />

„Ik weet, dat ik natuurlijk aan u moest<br />

zyn voorgesteld alvorens ik u zoo maar aan-<br />

spreek, maar om u eerlijk <strong>de</strong> waarheid te<br />

zeggen, hecht ik zoo we<strong>in</strong>ig aan dat<br />

soort formaliteiten. U noch ik wor<strong>de</strong>n er<br />

an<strong>de</strong>rs door — evenm<strong>in</strong> als onze bedoel<strong>in</strong>-<br />

gen en "<br />

„Eh het spijt me," zei Dons, hem <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> re<strong>de</strong> vallend, „maar ik kan niet met u<br />

blijven staan praten "<br />

„Ik wil<strong>de</strong> u daarom juist vragen, of u<br />

misschien een kopje koffie met me wil<strong>de</strong><br />

gaan dr<strong>in</strong>ken "<br />

Doris keek hem met groote oogen aan.<br />

Dat was toch het toppunt! Een wild-vreem-<br />

<strong>de</strong>, die haar zooiets vroeg<br />

„Of dat u het goed v<strong>in</strong>dt, dat ik van-<br />

middag een kopje thee bij u kom dr<strong>in</strong>ken,"<br />

vervolg<strong>de</strong> hy onverstoorbaar,<br />

„Ik vrees, dat het geen van bei<strong>de</strong>n mo-<br />

gelijk is," zei Doris uit <strong>de</strong> hoogte. „Goe<strong>de</strong>n-<br />

morgen."<br />

Maar hy trad haar <strong>in</strong> <strong>de</strong>n weg. „En als ik<br />

nu tóch eens kwam vanmiddag, en het een-<br />

voudig riskeer<strong>de</strong>?" vroeg hy glimlachend.<br />

„Dan zou ik u natuurlijk niet ontvangen,<br />

zei Doris. .. .<br />

En met haar k<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> lucht zette zy haar<br />

wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g voort.<br />

III.<br />

Maar toch verkeer<strong>de</strong> zy dien middag <strong>in</strong> een<br />

tamelijk opgewon<strong>de</strong>n stemm<strong>in</strong>g. Ze zag er<br />

tegenop, dat professor Hamilton zou ver-<br />

schijnen; <strong>in</strong> <strong>de</strong>n grond was zy een zachtaar-<br />

dig meisje, dat niemand graag leed berok-<br />

ken<strong>de</strong>. En dät zou ze tofch moeten doen<br />

Daarbij kwam nog <strong>de</strong> bedreig<strong>in</strong>g, dat <strong>de</strong><br />

Wesp op bezoek zou komen. Dit kon een<br />

an<strong>de</strong>r geval zijn, waarbij zö erg onvrien<strong>de</strong>-<br />

lijk zou moeten zyn<br />

„Ofschoon misschien zou ik toch niet<br />

erg onaardig tegen hem zyn," dacht ze aar-<br />

zelend. „Hy bedoelt het geloof ik wel eer:<br />

lijk, en eigenlijk had hü gelyk <strong>in</strong> wat hy zei<br />

over dat voorstellen. Maar hij had toch <strong>in</strong><br />

ie<strong>de</strong>r geval zyn naam kunnen noemen<br />

Hoewel hij wil<strong>de</strong> het doen, maar ik heb<br />

er hem geen gelegenheid toe gegeven." En<br />

toen opeens schrok ze. „Stel je eens voor.<br />

— 23 -<br />

Durf<strong>de</strong> niet eten door <strong>in</strong>digestie<br />

Nu geen oogenblik meer ziek<br />

„Jarenlang leed ik aan <strong>in</strong>digestie en by<br />

tij<strong>de</strong>n durf<strong>de</strong> ik zelfs niets eten. Ik pro-<br />

beer<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len, doch geen<br />

van alle hielp mij, tot ik een flacon<br />

Kruschen Salts kocht. Ik nam <strong>de</strong> „dagelyk-<br />

sche dosis" als voorgeschreven. Na twee of<br />

drie dagen voel<strong>de</strong> ik my reeds veel beter<br />

wor<strong>de</strong>n en vanaf dien tijd ben ik geen mo-<br />

ment meer ziek geweest. Hoewel ik reeds<br />

ruim 75 jaar ben, voel ik my steeds zoo<br />

opgewekt en actief, als ie<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r die 25<br />

ot 30 jaar jonger is". H. A. L.<br />

Wordt ook Uw leven vergald door <strong>in</strong>di-<br />

gestie? Probeer dan <strong>direct</strong> Kruschen Salts,<br />

U zult weer kunnen eten wat U wilt, zon<strong>de</strong>r<br />

onaangename gevolgen. Kruschen Salts be-<br />

vor<strong>de</strong>rt Uw spijsverter<strong>in</strong>g en spoort <strong>de</strong> af-<br />

voerorganen aan tot actievere werk<strong>in</strong>g. U<br />

zult zich zoo goed voelen, dat U, gelijk vele.<br />

an<strong>de</strong>ren, met plezier Uw dagelijksche dosis<br />

neemt. Kruschen Salts is verkrijgbaar bij<br />

alle apothekers en erken<strong>de</strong> drogisten ä<br />

ƒ0.40, ƒ0.75 en ƒ1.60 per flacon. Let op,<br />

dat op het etiket op <strong>de</strong> flesch, zoowel als<br />

op <strong>de</strong> buitenverpakk<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> naam Rowntree<br />

Han<strong>de</strong>ls My., A^darn, voorkomt.<br />

Vr«dlB «n garutt Is hat Uvan<br />

van dan man mat aan<br />

lavansvarzakarlngspolls dar<br />

HAV BANK ta Schiedam<br />

altijd<br />

tetrevwhaar


MARKEN AMUSEERT ZICH<br />

dat ze allebei tegelijk komen "schoot<br />

net plotsel<strong>in</strong>g door haar <strong>de</strong>nken.<br />

Direct zag ze daar echter <strong>de</strong> komische<br />

zy<strong>de</strong> van <strong>in</strong>. Ze zag <strong>in</strong> haar verbeeld<strong>in</strong>g reeds<br />

wat voor een gezicht <strong>de</strong> Wesp zou zetten<br />

ais |hy dien ou<strong>de</strong>r professor met zyn langen<br />

zwarten baard ontmoette,die natuurlijk over<br />

mets an<strong>de</strong>rs dan leelyke, giftige sp<strong>in</strong>nen zou<br />

kunnen spreken.... en heimelyk hoopte zij,<br />

dat zy tegelyk verschynen zou<strong>de</strong>n<br />

Ook haar tante scheen m<strong>in</strong> of meer once-<br />

won<strong>de</strong>n te zyn. .<br />

„Nu, Doris," zei ze, terwyl ze met haar<br />

nichtje m <strong>de</strong> huiskamer zat, „ben je nog<br />

van plan professor Hamilton af te wyzen?"<br />

„Ik(> hoop werkelyk, dat hy niet eens<br />

komt, antwoord<strong>de</strong> het meisje. „Indien u<br />

hem hebt gezegd, hoe ik over die bepal<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het testament <strong>de</strong>nk, dan moet hy al reeds<br />

weten, hoe hopeloos het is. En bovendien<br />

— ik wil met niemand trouwen!"<br />

„Maar Doris, heb je er wel over nagedacht<br />

wat het voor je beteekent? In plaats dat<br />

je een groot fortu<strong>in</strong> erft, zul je net genoeg<br />

krygen om er schamel van rond te komen...."<br />

„Ik trouw <strong>in</strong> gèèn geval met professor<br />

Hamilton, tante," zei Doris beslist.<br />

„Wees maar niet te haastig, k<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> je<br />

besluit. Je kent hem niet eens en " Mrs<br />

Ross zweeg en er kwam een glimlach om<br />

haar lippen toen zy naar het lieve, knappe<br />

gezichtje voor haar keek. „Enf<strong>in</strong>, we zullen<br />

maar afwachten "<br />

„Dat zullen we zeker — ofschoon u niet<br />

an<strong>de</strong>rs verwachten kunt dan wat ik u heb<br />

gezegd O,,dat is waar ook er komt<br />

nog iemand op bezoek vanmiddag een<br />

jonge man "<br />

L " H „'ï?'" antwoord<strong>de</strong> haar tante, „Ken ik<br />

hem?"<br />

„Ik geloof het niet, tante," antwoord<strong>de</strong><br />

Dons, <strong>de</strong> blikken van Mrs. Ross ontwykend<br />

„Ik heb hem zelf pas gisterenavond voor<br />

het eerst ontmoet."<br />

„Hoe heet hy?"<br />

„Ik heb er geen i<strong>de</strong>e van! H^j was gekleed<br />

als Wesp.<br />

„Maar.... is dat nu een re<strong>de</strong>n om hem<br />

vandaag al hier uit te noodigen? Terwijl ie<br />

niet eens weet hoe hy heet..."<br />

Doris lachte. Natuurlyk — hij zou im-<br />

mers niet komen! Hy durf<strong>de</strong> het niet<br />

„Ach, hy houdt er zyn eigen i<strong>de</strong>eën op<br />

na.... Ik bedoel, hy geeft niet veel om con-<br />

venties en zoo.... Maar hy is erg aardig.<br />

Hy zegt precies wat hy <strong>de</strong>nkt en doet pre-<br />

cies wat hy wil doen. Hy is heel an<strong>de</strong>rs dan<br />

<strong>de</strong> jongelui die ik gewoonlijk ontmoet....»<br />

Er kwam een bezorg<strong>de</strong> blik <strong>in</strong> <strong>de</strong> oogen<br />

van Mrs. Elizabeth Ross, maar eer ze iets<br />

zeggen kon, werd er aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur geklopt<br />

Het dienstmeisje trad b<strong>in</strong>nen.<br />

„Professor Hamilton, Madam," kondig<strong>de</strong><br />

ze aan. „Ik heb hem <strong>in</strong> <strong>de</strong>n salon gelaten "<br />

Terwijl haar hart snel begon te kloppen,<br />

•1 ek ,.? o r is haar tante aan - Maar ze was<br />

uiterlyk heel kalm toen ze zei:<br />

„Goed, Willy. Ik kom <strong>direct</strong>."<br />

Toen Willy vertrokken was, wend<strong>de</strong> Do-<br />

ns zich tot haar tante.<br />

„Gaat u mee?" vroeg zy. „Ik beloof u, dat<br />

ik met lang noodig heb om te zeggen wat<br />

ik te zeggen hèb "<br />

„Neen.... ik kom straks wel," antwoord<strong>de</strong><br />

Mrs. Hoss. ,,En als die jongeman mocht<br />

komen, terwyl <strong>de</strong> professor er nog is, zal<br />

ik hem zoo lang <strong>in</strong> <strong>de</strong> spreekkamer laten."<br />

Dons lachte.<br />

j,U kunt hem gerust <strong>in</strong> <strong>de</strong>n salon laten,"<br />

zei ze. „Ik zou ze wel eens tegenover elkaar<br />

willen zien zitten, <strong>de</strong> professor en hy<br />

<strong>de</strong>nkb 61 " 6 con , t , rasten 2 Ü n m « ns <strong>in</strong>ziens niet<br />

Glimlachend g<strong>in</strong>g zij naar <strong>de</strong>n salon.<br />

Gekleed <strong>in</strong> een donker pak, dat hem uit-<br />

stekend stond, <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n op zyn rug, en een<br />

lach op zyn gelaat, stond by by <strong>de</strong> tafel<br />

— <strong>de</strong> Wesp!<br />

„Goe<strong>de</strong>nmiddag, Papaver.... ik bedoel<br />

Miss Lennox," zei by. „U ziet, ik ben een<br />

man van myn woord."<br />

Doris was eerst sprakeloos. Toen slaag<strong>de</strong><br />

ze er <strong>in</strong> te vragen: „Hoe komt het, dat het<br />

meisje u aandien<strong>de</strong> als professor Hamilton?"<br />

Haar stem klonk boos.<br />

Hy lachte.<br />

„Omdat ik haar gezegd heb, dit te doen,"<br />

' x f l •1 u - ^ 2 , ou misschien niet gekomen zyn,<br />

als ik had laten zeggen dat <strong>de</strong> „Wesp" er<br />

was.<br />

„Wilt u zeggen, dat u zoo onbeschaamd<br />

was om misbruik te maken van een naam....<br />

Hoe wist u.,.."<br />

„Professor Hamilton logeert <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong>'<br />

hotel als ik," verklaar<strong>de</strong> <strong>de</strong> Wesp, „en om-<br />

dat hy toevallig "<br />

„Hoe durf<strong>de</strong> u!" viel Doris uit. „Ik.,<br />

ik v<strong>in</strong>d het schaamteloos "<br />

Hy lachte weer.<br />

„Maar ik kon me toch moeilijk laten aan-<br />

dienen als <strong>de</strong> „Wesp" zei hy. „Dat zult u<br />

toch met me eens zyn. Bovendien herken<strong>de</strong><br />

zy my van gisterenavond "<br />

„Van gisterenavond?" herhaal<strong>de</strong> Doris ver-<br />

baasd.<br />

„Ja, toen ik hier ook was...."<br />

„Ik begrijp u niet?" Zoowel Doiris' stem<br />

als haar gezicht verrie<strong>de</strong>n dat zy ten-zeerte<br />

verbaasd was.<br />

11 " Ja iV., gr $? s<strong>de</strong> <strong>de</strong> Wes P. die <strong>de</strong> situatie<br />

klaarblykelyk erg amusant vond, „juist toen<br />

u naar het bal was gegaan, ben ik hier ook<br />

— 24 -<br />

geweest. Uw tante, Mrs. Ross, heeft me bui-<br />

tengewoon vrien<strong>de</strong>lijk ontvangen."<br />

Geduren<strong>de</strong> een oogenblik heerschte er een<br />

diepe stilte <strong>in</strong> <strong>de</strong> kamer. Doris probeer<strong>de</strong> te<br />

begrypen wat dit allemaal beteeken<strong>de</strong>, en<br />

toen opeens scheen <strong>de</strong> waarheid tot haar<br />

door te dr<strong>in</strong>gen. Een gevoel van verbaz<strong>in</strong>g<br />

maakte zich van haar meester — en toen<br />

moest zy <strong>in</strong>wendig lachen,<br />

„Bedoelt ,u.... dat u professor Hamilton<br />

bent/ vroeg zy.<br />

„Zoo noemt men my," antwoord<strong>de</strong> h«.<br />

„maar <strong>in</strong> werkelijkheid heb ik heel we<strong>in</strong>ig<br />

van een professor weg, en weet ik eigenlijk<br />

met eens, hoe ik my moet gedragen teaen-<br />

over jonge; meisjes "<br />

„Maar..;, professor Hamilton is een eh„„<br />

<strong>de</strong> foto die ik van hem vond,,,, hy had een<br />

langen zwarten baard en "<br />

De j'ongeman begon opgewekt te lachen.<br />

„Dat is myn va<strong>de</strong>r Een oud portret<br />

van hem ., Hy is vyf jaar gele<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het<br />

buitenland gestorven!"<br />

„Maar " begon Doris.<br />

„Luister nu eens naar my. Papaver," viel<br />

Hamilton haar <strong>in</strong> <strong>de</strong> re<strong>de</strong>, „Toen wy nog<br />

kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren waren, had<strong>de</strong>n jouw en mijn<br />

va<strong>de</strong>r reeds besloten, dat wy, als we groot<br />

gewor<strong>de</strong>n waren, met elkaar zou<strong>de</strong>n trou-<br />

wen. Ik trad <strong>in</strong> <strong>de</strong> voetstappen van mijn<br />

va<strong>de</strong>r en g<strong>in</strong>g ook natuurlijke historie stu-<br />

<strong>de</strong>eren, en toen ik negentien maan<strong>de</strong>n ge-<br />

le<strong>de</strong>n tot professor werd benoemd en ik<br />

samen met je va<strong>de</strong>r op expeditie was, liet<br />

hy my een foto van je zien, en vertel<strong>de</strong> mii,<br />

wat zyn dierbaarste wensch was."<br />

Dons zei niets, en James vervolg<strong>de</strong>: „Dat<br />

was een paar maan<strong>de</strong>n voordat je va<strong>de</strong>r ziek<br />

naar Engeland moest terugkeeren.., Ik<br />

vond je <strong>direct</strong> heel erg aardig. Papaver, en<br />

je va<strong>de</strong>r wil<strong>de</strong> je daarom eveneens <strong>de</strong>elge-<br />

noote van zyn wensch maken. Maar ik vroe«<br />

hem dit niet te willen doen. Ik wil<strong>de</strong> je eerst<br />

persoonlyk leeren kennen en.... wel ik<br />

wil<strong>de</strong> ook, dat je om mijzelf van me g<strong>in</strong>g<br />

hou<strong>de</strong>n. Indien ik niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle was ge-<br />

weest, zou ik al eer<strong>de</strong>r naar je toe gekomen<br />

„Maar waarom vertel<strong>de</strong> je u my gis-<br />

terenavond niet, wie u was?" vroeg Doris<br />

„Omdat je heelemaal niet verlangend<br />

scheen, my te leeren kennen," zei James,<br />

,,\oordat ik je tante sprak, had ik er geen<br />

i<strong>de</strong>e van, dat je aan my dacht als aan mijn<br />

va<strong>de</strong>r. Je tante heeft het misverstand bliik-<br />

baar wel vermoed, maar ze heeft er zich<br />

buiten gehou<strong>de</strong>n, omdat ze het ten slotte ook<br />

met zeker wist. Bovendien vond ze, dat ik<br />

maar „voor mezelf moest spreken," zooals<br />

ze het noem<strong>de</strong>. Ze vertel<strong>de</strong> me, dat je op het<br />

gecostumeer<strong>de</strong> bal was. Ik heb daarom<br />

gauw eert costuum gehuurd en je tante heeft<br />

iemand van het bestuur opgebeld om me<br />

een <strong>in</strong>troductie te bezorgen. En zoo kwam<br />

net, dat ik even voor het souper <strong>de</strong> Papaver<br />

ont<strong>de</strong>kte, die je tante my beschreven had,"<br />

üons had een kleur gekregen, doch dit<br />

keer was het met van kwaadheid,<br />

„En wat dacht u van uw ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>«?"<br />

vroeg zy, "■"»»<<br />

h^ at ^ da, lHr r \ ep James uit - »Ik dacht<br />

tÄ^ 1 ^ 1 Ik ^ ist het - dat hetgeen ik<br />

had gedacht toen ik voor <strong>de</strong>n eersten keer<br />

je foto zag, waèr was Dat je het liefste<br />

meisje op <strong>de</strong> heele wereld bent en dat ik<br />

niet zou rusten, voordat je met my wil<strong>de</strong><br />

trouwen, - Wil je met me trouwen, Doris?"<br />

Dons moest lachen, ondanks zichzelf.<br />

., ^• e ;i* ^ u , lo ^ pt no 8 al hard va n stapel, v<strong>in</strong>dt<br />

n „ le l ? ,£ el00ft u niet ' dat ik wei wat ttfd<br />

mag hebben om er over na te <strong>de</strong>nken?"<br />

„Maar wanneer zou je uitgedacht zijn?"<br />

vroeg James, „Morgen?" tzynr<br />

„A gel00f ' dat ik het J e eigenlijk nu al<br />

wel kan zeggen...." begon Doris...<br />

mA'^V'" *£ P 0 ?* eenige m<strong>in</strong>uten later, „we<br />

moesten he nu maar aan tante gaan ver-<br />

tellen Ze zit te wachten op <strong>de</strong>n j-ongeman<br />

dien ik gisterenavond op het balTefSS<br />

w«a!H H e » heeft 4 J. e geheim uitstekend-be-<br />

waard, dat moet ik zeggen!"<br />

h.l^ et l S v, e t en reuz e-tante," zei James over-<br />

tuigd, „Echt een tante voor zóó'n nichtje<br />

VOOR ONZE JONGE<br />

EN<br />

DE SLIMME VOS<br />

Hoe hü voor niets aan leverworst kwam.<br />

Op zekeren avond kreeg Re<strong>in</strong>tje <strong>de</strong> Vos<br />

plotsel<strong>in</strong>g nog heel laat een verschrik-<br />

kelyken trek <strong>in</strong> leverworst. Vlug trok<br />

hi) zyn jas aan om nog op tijd bij slager <strong>de</strong><br />

Bru<strong>in</strong> te kunnen zyn, voordat <strong>de</strong>ze zijn w<strong>in</strong>-<br />

kel sloot. Maar zooals zoo vaak gebeur<strong>de</strong>,<br />

had Re<strong>in</strong>tje zyn geld weer aan allerlei on-<br />

nutte d<strong>in</strong>gen uitgegeven, en hoe en waar<br />

hy ook zocht, hy kon niet meer dan drie<br />

centen bij elkaar krygen! Nu wist <strong>de</strong> slim-<br />

me Re<strong>in</strong> echter heel goed, hoe hy hiervoor<br />

toch een fl<strong>in</strong>k stuk worst van slager Bru<strong>in</strong><br />

kon krygen, en zoo hard hy kon, ren<strong>de</strong> hij<br />

naar diens w<strong>in</strong>kel,<br />

„Beste mijnheer Bru<strong>in</strong>," begon hy, „ik<br />

wou graag een stukje leverworst van drie<br />

centen hebben,"<br />

„Nou, beste buurman," antwoord<strong>de</strong> Bru<strong>in</strong><br />

lachend, „voor drie centen heb je maar een<br />

héél kle<strong>in</strong> stukje," en terwyl hy dit zei, be-<br />

gon hy ijverig zyn mes aan te zetten.<br />

„Ja, mijnheer Bru<strong>in</strong>," zei Re<strong>in</strong> bedrukt,<br />

„dat weet ik, maar ik heb niet meer<br />

geld.,.. Wat ik zeggen wil, mynheer Bru<strong>in</strong>,<br />

uw zoon zal npg eens een beroemd sports-<br />

man wor<strong>de</strong>n! Ik heb nog nooit iemand ge-<br />

zien, die zóó goed kon voetballen en hard-<br />

loopen. Hy wordt vast nog eens kampioen,"<br />

Nu moet je weten, dat slager Bru<strong>in</strong> erg<br />

trotsch op zijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren is, en hij voel<strong>de</strong><br />

zich dan ook niet we<strong>in</strong>ig gevleid door <strong>de</strong><br />

BIJ DEN HOEFSMID<br />

//jRikketik" <strong>de</strong>ed steeds <strong>de</strong> hamer<br />

Van <strong>de</strong>n hoeismid uit <strong>de</strong> straat<br />

En <strong>de</strong> hamer klopte lustig<br />

's Morgens, 's middags, 's avonds laat.<br />

Ik stond altijd maar te kijken<br />

Naar dat vuur zoo rood van gloed<br />

En die blaasbalg bleef maar blazen<br />

„}a hoor," zei <strong>de</strong> smid, „dat móet!"<br />

„Wil ik 't ijzer kunnen sme<strong>de</strong>n.<br />

Moet het gloeiend zijn en rood.<br />

Sla 'k er dän op met mijn hamer.<br />

Dan is het zoo, zacht als lood!"<br />

„Hè," zei 'k toen, „ach, beste smidje.<br />

Mag ik nu eens even slaan?<br />

'k Loot <strong>de</strong> vonken rondom spatten.<br />

Ga hier maar een e<strong>in</strong>d vandaan!"<br />

•<br />

„Ga je gang, mijn beste jongen,"<br />

Zei <strong>de</strong> smid en lachte stil<br />

„Neem <strong>de</strong> hamer, beuk het ijzer<br />

Sla zoo hard maar als je will"<br />

Op mijn teenen achter 't aambeeld<br />

Til<strong>de</strong> ik <strong>de</strong>n hamer hoog<br />

Door <strong>de</strong> hitte en <strong>de</strong> zwaarte<br />

Bleef geen draad meer aan me dioogl<br />

woor<strong>de</strong>n van Re<strong>in</strong>tje, en vlug zette hy het<br />

mes, waarmee hy juist het stukje worst voor<br />

zyn klant wil<strong>de</strong> afsnij<strong>de</strong>n, iets ver<strong>de</strong>r naar<br />

l<strong>in</strong>ks, zoodat het stukje veel grooter werd.<br />

De slimme Re<strong>in</strong> had dit natuurlijk wel<br />

gemerkt, en hy lachte <strong>in</strong> zyn vuistje, Hy<br />

wist wel, wat het gevolg was, als hy Bru<strong>in</strong><br />

stroop om <strong>de</strong>n mond smeer<strong>de</strong>,<br />

„En beste mijnheer Bru<strong>in</strong>, dan heb ik<br />

gisteren uw jongste dochtertje zien schaat-<br />

- 25-<br />

senry<strong>de</strong>n! Het leek wel een elfje, zóó lenig<br />

en gracieus zwier<strong>de</strong> zij over het ys," g<strong>in</strong>g hy<br />

ver<strong>de</strong>r,<br />

„Ja, beste buurman, zij rijdt heel goed,"<br />

antwoord<strong>de</strong> Bru<strong>in</strong> trotsch, en tegelyk zette<br />

hij het mes wéér een fl<strong>in</strong>k stukje ver<strong>de</strong>r<br />

naar l<strong>in</strong>ks.<br />

Re<strong>in</strong>tjes oogen begonnen te schitteren,<br />

toen hij het zag,<br />

„Maar beste mijnheer Bru<strong>in</strong>," vervolg<strong>de</strong><br />

hij, „ik was gewoon met stomheid geslagen,<br />

toen ik uw oudste dochter hoor<strong>de</strong> z<strong>in</strong>gen!<br />

Wat een stem! Gewoon ongeloofelijk! Zy<br />

z<strong>in</strong>gt mooier dan Mevrouw Nachtegaal!" En<br />

Lachend stond <strong>de</strong> smid te kijken.<br />

„Zie je wel, mijn kle<strong>in</strong>e vent.<br />

Dat jij voor zoo'n zwaren hamer<br />

Een gróót stuk te kle<strong>in</strong> nog bent!"<br />

Re<strong>in</strong> keek daarbij zóó verrukt, alsof hg het<br />

heele stuk ganzenpastei, dat voor hem op <strong>de</strong><br />

toonbank lag, naar b<strong>in</strong>nenspeel<strong>de</strong>. ...<br />

„Ja, ja," brom<strong>de</strong> Bru<strong>in</strong> gevleid, „myn<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zijn allemaal buitengewoon be-<br />

gaafd. Ze kennen allemaal wat bijzon<strong>de</strong>rs,<br />

en wät ze kennen, kennen zij uitstekend!"<br />

En met <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n overhandig<strong>de</strong> hij <strong>de</strong>n<br />

slimmen Re<strong>in</strong>tje <strong>de</strong> halve leverworst, en liet<br />

hem ook nog zijn drie centen hou<strong>de</strong>n.,,.<br />

|W>lT6lH f«*.<br />

reaopor vcam<br />

rEvfttotri c,e-<br />

•>TêI-0 Mf C*<br />

Bi.Bfvnio&'«EV<br />

Hl£T MWETErlD.<br />

OW M'J UK. ED<br />

pylfc (HCHTSÄ -<br />

UA«Vr O? DEH<br />

ftOOtM DBA<br />

l'Ai-S HET v/PtrER<br />

MOC, Eert B££TJE.<br />

flooc,eft Koi-V" i 1 -^<br />

WÊ. EßB'J .PUK- '<br />

^aa^


Weggedreven met<br />

Toen Jerome V. Jerome er <strong>in</strong> Januari van<br />

het jaar 1922 op een Zaterdagochtend<br />

vroeg met zijn vriend Edw<strong>in</strong> Pearsali op<br />

uittrok om met hun „scooters" <strong>in</strong> <strong>de</strong> Great<br />

South Bay van Long Island (een <strong>de</strong>r Bahama-<br />

eilan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Atlantischen Oceaan) op een-<br />

<strong>de</strong>n te gaan Jagen, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> hiermee een dag-<br />

geld te kunnen verdienen, kon<strong>de</strong>n zij kwalijk<br />

vermoe<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> Zondagochtendbla<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> New Yorksche couranten met koppen zou-<br />

<strong>de</strong>n verschijnen als: „Een<strong>de</strong>njagers vermist<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Great South Bay"; „Verloren te mid<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>r IJsschotsen", enzoovoort. Maar nu loopen<br />

wij eigenlijk op het verhaal <strong>de</strong>r avonturen<br />

van <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> mannen vooruit...<br />

Ofschoon het dien ochtend tamelijk donker<br />

was, en er een fl<strong>in</strong>ke Noordoostenw<strong>in</strong>d stond<br />

— twee factoren, die niet erg gunstig waren<br />

— besloten <strong>de</strong> twee vrien<strong>de</strong>n toch hun plan<br />

maar ten uitvoer te brengen, daar <strong>de</strong> jacht<br />

op een<strong>de</strong>n b<strong>in</strong>nen eenige dagen gesloten zou<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Op <strong>de</strong> plek, waar zij hun tocht aanv<strong>in</strong>gen,<br />

was <strong>de</strong> Great South Bay ongeveer zeven è<br />

acht kilometer breed, terwijl <strong>de</strong> lengte zoovCat<br />

<strong>de</strong> helfr bedroeg van die van het geheele<br />

iciland. De baai was bevroren, en er lag een<br />

lajig Ijs op van misschien een centimeter of<br />

tien dik. Het was echter erg broos.<br />

:, Ze maakten hun bootjes <strong>in</strong> or<strong>de</strong>, heschen<br />

<strong>de</strong> zeilen en vertrokken. Terwijl zij over het<br />

ijs van <strong>de</strong> baai schoren, keken zij scherp uit<br />

naar een goed „lucht-gat" of een open vaar-<br />

geul, opdat zij een geschikte plek voor <strong>de</strong><br />

Jacht gevon<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>n hebben wanneer <strong>de</strong><br />

zon was opgegaan, want het Jagen op een<strong>de</strong>n<br />

was flechts geoorloofd tusschen zonsop- en<br />

-on<strong>de</strong>rgang.<br />

Daar er misschien niet veel lezers zijn, die<br />

precies weten wat een „ijsscooter" is, heeft<br />

het zijn nut er hier een korte beschrijv<strong>in</strong>g<br />

van te geven. De scooter is eigenlijk een uit-<br />

v<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van hen, die om <strong>de</strong> Great South Bay<br />

wonen, le<strong>de</strong>re „baai-jager" heeft evenwel zijn<br />

eigen i<strong>de</strong>eën over <strong>de</strong>n bouw er van. Gewoon-<br />

lijk heeft het echter m<strong>in</strong> of meer <strong>de</strong>n vorm<br />

van een rechthoek, waarvan <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> lengte-<br />

zlj<strong>de</strong>n iets naar buiten zijn uitgebogen. Het<br />

bootje ligt zeer laag op het water; hoogstens<br />

steekt het er een tw<strong>in</strong>tig centimeter boven-<br />

uit Van boven is het geheel dicht, met uit-<br />

zon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van een open<strong>in</strong>g ongeveer <strong>in</strong> het<br />

mid<strong>de</strong>n, waar<strong>in</strong> net één persoon kan plaats-<br />

r nemen. Eigenlijk ziet een scooter er dus on-<br />

geveer uit als <strong>de</strong> kajak van <strong>de</strong>n Eskimo, met<br />

dien verstan<strong>de</strong>, dat <strong>de</strong> voor- en achterkant<br />

niet puntig zijn. De diepte bedraagt zoowat<br />

<strong>de</strong>ftig centimeter, zoodat men zijn beenen<br />

voor zich moet uitstrekken als men er <strong>in</strong> zit.<br />

le<strong>de</strong>re scooter heeft twee koperen „schaats-<br />

ijzers", zoodat men er zoowel over het<br />

Ijs als <strong>in</strong> het water mee kan zeilen. Indien <strong>de</strong><br />

w<strong>in</strong>d te sterk of te zwak is, kan <strong>de</strong> scooter<br />

wor<strong>de</strong>n voortbewogen met een vaarboom, of<br />

geroeid met riemen. Hij neeft geen roer,<br />

maar een ervaren jager bestuurt het gemak-<br />

kelijk met <strong>de</strong>n kluiver. Bootje en tuigage zijn<br />

geheel wit geverfd, zoodat ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g<br />

niet opvallen; ook <strong>de</strong> jager is <strong>in</strong> het wit ge-<br />

kleed, terwijl hij zelfs zijn geweer wit geverfd<br />

heeft, opdat dit ook onzichtbaar is.<br />

Het een<strong>de</strong>njagen zelf geschiedt als volgt:<br />

Wanneer er een „luchtgat" <strong>in</strong> het ijs is be-<br />

reikt — en er zijn er altijd wel eenige <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

baai — dan neemt <strong>de</strong> jager zijn vaarboom en<br />

hakt rond het gat eenige stukken ijs weg,<br />

die hij om <strong>de</strong> scooter opstapelt, zoodat hij als<br />

het ware mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>e ijsvest<strong>in</strong>g zit.<br />

Dan bergt hij zijn mast en zeil weg, en gaat<br />

op <strong>de</strong>n loer liggen, tot <strong>de</strong> een<strong>de</strong>n komen.<br />

De een<strong>de</strong>njacht <strong>in</strong> <strong>de</strong> Great South Bay is<br />

een koud baantjt, en <strong>de</strong> jnger moet dan ook<br />

warm gekleed zijn om het te kunnen uithou-<br />

<strong>de</strong>n. Zijn geduld wordt echter dikwijls goed<br />

beloond, want <strong>de</strong> buit kan zeer groot zijn, en<br />

<strong>de</strong> een<strong>de</strong>n brengen een behoorlijken prijs op.<br />

Jerome en zijn vriend vlogen met een fl<strong>in</strong>ke<br />

vaart <strong>in</strong> Zuidwestelijke richt<strong>in</strong>g over het ijs,<br />

en nadat zij ongeveer zes kilometer uit <strong>de</strong>n<br />

OP LEVEN EN DOOD<br />

EEN RFEKS SPANNENDE AVON-<br />

TURk.N NAAR WAARHEID VKRTEUD<br />

wal waren, ont<strong>de</strong>kten zij een „luchtgat", waar<br />

talrijke een<strong>de</strong>n bezig waren naar voedsel te<br />

zoeken.<br />

„Laten wij het hier maar probeeren!" riep<br />

Jerome tegen zijn makker, en spoedig had<strong>de</strong>n<br />

zij zich ver<strong>de</strong>kt bij <strong>de</strong> open<strong>in</strong>g In het Ijs opge-<br />

steld. De w<strong>in</strong>d nam echter <strong>in</strong> hevigheid toe,<br />

e^ <strong>de</strong> vogels gedroegen zich als gevolg hier-<br />

van zeer onrustig.<br />

Nadat zij een achttal een<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n ge-<br />

schoten, kwamen zij opeens tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>k-<br />

k<strong>in</strong>g, dat het voedsel, dat zij voor <strong>de</strong> een<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> het luchtgat had<strong>de</strong>n gestrooid, op <strong>de</strong>n rand<br />

van het Ijs lag.<br />

»Het Ijs drijft," riep Pearsali, en dit betee-<br />

ken<strong>de</strong>, dat zij zélf ook dreven. En snö! dre-<br />

ven... Ze haal<strong>de</strong>n daarom hun aas In en be-<br />

gonnen hun scooter met <strong>de</strong>n vaarboom In <strong>de</strong><br />

richt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kust te duwen. Daar zij <strong>de</strong>n<br />

w<strong>in</strong>d pal tegen had<strong>de</strong>n, kon<strong>de</strong>n zij van hun<br />

zeilen geen gebruik maken.<br />

Ze had<strong>de</strong>n nog geen grooten afstand afge-<br />

legd, toen <strong>de</strong> eerste sneeuwvlokken begonnen<br />

te vallen, maar <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> mannen vermoed<strong>de</strong>n<br />

toen natuurlijk nog niet, dat dit <strong>de</strong> voorbo<strong>de</strong>n<br />

waren van een <strong>de</strong>r hevigste sneeuwstormen,<br />

die zij ooit had<strong>de</strong>n meegemaakt. Sneeuw op<br />

ijs beteekent voor <strong>de</strong>n scooter altijd 'n groote<br />

moeilijkheid, daar zij zich voor het scheepje<br />

ophoopt, zoodat dit bijna niet meer vooruit<br />

kan komen. Bovendien was <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d nog toe-<br />

genomen, zoodat <strong>de</strong>ze bijna <strong>de</strong> snelheid van<br />

een orkaan had bereikt.<br />

De jagers gaven <strong>de</strong>n moed echter niet op<br />

en duw<strong>de</strong>n zoo hard, als ze nog nooit gedaan<br />

had<strong>de</strong>n! E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk kwamen zij tot op ongeveer<br />

an<strong>de</strong>rhalven kilometer van <strong>de</strong>n wal, maar toen<br />

zagen zij tot hun groote teleurstell<strong>in</strong>g, dat 't<br />

ijs van <strong>de</strong> kust was losgeraakt en snel voor<br />

<strong>de</strong>n hevigen storm uitdreef," De golven In het<br />

open water tusschen <strong>de</strong>n wal en het Ijs be-<br />

reikten zeker reeds een hoogte van meer dan<br />

een meterl<br />

Ze begrepen, dat hun ranke vaartuigjes het<br />

m <strong>de</strong>ze woelige zee niet zou<strong>de</strong>n kunnen uithou-<br />

<strong>de</strong>n en besloten daarom, hoewel dit evenm<strong>in</strong><br />

allesbehalve veilig was, maar op het ijs te<br />

blijven.<br />

Het was een moeilijk karwei om <strong>de</strong> groote<br />

schotsen ijs, die onophou<strong>de</strong>lijk rondom hen<br />

omhoog rezen en hun scheepjes bedreig<strong>de</strong>n,<br />

<strong>in</strong> bedwang te hou<strong>de</strong>n met hun vaarboomen.<br />

Pearsali, die al eens een <strong>de</strong>rgelijk avontuur<br />

had meegemaakt, riep tegen Jerome, dat zij<br />

nooit meer <strong>de</strong> kust zou<strong>de</strong>n bereiken...<br />

»Indien onze tijd gekomen is, zullen wij<br />

gaan," riep <strong>de</strong>ze terug, „en meer kunnen we<br />

niet doen..."<br />

De bei<strong>de</strong> mannen bewaar<strong>de</strong>n echter hun<br />

tegenwoordigheid van geest, maar het leek<br />

wel alsof alle elementen tegen hen samen-<br />

span<strong>de</strong>n, want een abnormaal hooge vloed<br />

maakte <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n waaron<strong>de</strong>r zij<br />

voor hun leven moesten vechten, nog <strong>de</strong>s te<br />

moeilijker.<br />

Ten slotte besloten zij, dat, wanneer zij<br />

moesten sterven, zij het samen zou<strong>de</strong>n doen,<br />

en na een wanhopige pog<strong>in</strong>g slaag<strong>de</strong>n zij er<br />

m hun bootjes dicht bij elkaar te brengen en<br />

ze achter elkaar vast te maken. Daar <strong>de</strong> scoo-<br />

ter van Pearsali <strong>de</strong> grootste was, g<strong>in</strong>g hij<br />

voorop. Na een poosje besloot hij zeil te hij-<br />

schen. De w<strong>in</strong>d was echter te sterk voor het<br />

groote zeil, en daarom gebruikten zij alleen<br />

<strong>de</strong>n kluiver.<br />

Ze had<strong>de</strong>n het luchtgat omstreeks tien uur<br />

<strong>de</strong>s ochtend verlaten en het was nu reeds<br />

halfdrie <strong>de</strong>s middags. Niets wees er op, dat<br />

het weer beter zou wor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> sneeuw ver-<br />

borg <strong>de</strong> kust <strong>in</strong> alle richt<strong>in</strong>gen voor hun<br />

oogen. Het was slechts met <strong>de</strong> grootste<br />

moeite dat zij zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> allesbehalve op een<br />

<strong>de</strong>rgelijken storm bereken<strong>de</strong> bootjes overe<strong>in</strong>d<br />

-26-<br />

een ijsschots<br />

kon<strong>de</strong>n hou<strong>de</strong>n. Pearsali stuur<strong>de</strong> nu met <strong>de</strong>n<br />

kluiver, en <strong>de</strong>ed on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hand <strong>de</strong> wanhopig-<br />

ste pog<strong>in</strong>gen om <strong>de</strong> groote Ijsschotsen, die<br />

<strong>de</strong>n weg versper<strong>de</strong>n of dreig<strong>de</strong>n zich op zijn<br />

bootje te werpen, weg te werken, terwijl Jero-<br />

me zich eveneens weer<strong>de</strong>, wanneer dit slechts<br />

mogelijk was.<br />

Vertrouwend op het feit, dat <strong>de</strong> storm niet<br />

van richt<strong>in</strong>g was veran<strong>de</strong>rd, hoopten zij Oak<br />

Island te-, kunnen bereiken, dat volgens hun<br />

bereken<strong>in</strong>gen zoowat vijftien kilometer naar<br />

het Zuidwesten moest liggen. Eer zij daar<br />

zou<strong>de</strong>n zijn — zoo zij er al eens zou<strong>de</strong>n komen<br />

-i- zou hun leven echter door duizen<strong>de</strong>n geva-<br />

ren wor<strong>de</strong>n bedreigd-<br />

Soms hoopten <strong>de</strong> schotsen zich tot ware<br />

ijsbergen rondom hun ranke bootjes op en<br />

dreig<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze te verpletteren; met <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g<br />

van al hun krachten slaag<strong>de</strong>n zij er echter In<br />

aan dit gevaar te ontkomen. Vaak moesten<br />

zij een grooten omweg maken om <strong>de</strong> Ijsbergen<br />

te ontwijken, en Pearsali had <strong>de</strong> grootste<br />

moeite om <strong>de</strong> beste route te kiezen ten e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Juiste richt<strong>in</strong>g naar Oak Island te kunnen<br />

hou<strong>de</strong>n.<br />

De sneeuwvlokken schenen hoe langer hoe<br />

grooter en natter te wor<strong>de</strong>n; zoodra zij op<br />

hun kleeren vielen smolten zij weg en <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

mannen waren dan ook. weldra geheel door-<br />

weekt, hetgeen niet we<strong>in</strong>ig tot hun algemeene<br />

ellen<strong>de</strong> bijdroeg. Maar zij waren vastbesloten<br />

hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen en<br />

ze hoopten en ba<strong>de</strong>n maar, dat <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d niet<br />

van richt<strong>in</strong>g mocht zijn veran<strong>de</strong>rd. Indien dit<br />

wèl het geval was, dan zou<strong>de</strong>n zij hun avon-<br />

tuur zeker niet overleven. Uur na uur wor-<br />

stel<strong>de</strong>n zij tegen <strong>de</strong> elementen, en soms vor-<br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n zij zoo langzaam, dat zij bijna niet<br />

kon<strong>de</strong>n zien, dat zij vooruitkwamen.<br />

Het leek wel, alsof zij nooit meer land zou-<br />

<strong>de</strong>n mogen zien; ze waren geheel alleen In<br />

een donkere wereld vol geweld van <strong>de</strong>n ra-<br />

zen<strong>de</strong>n storm en <strong>de</strong> kraken<strong>de</strong> en steunen<strong>de</strong><br />

Ijsschotsen. Met groote kracht sloegen <strong>de</strong><br />

sneeuwklokken <strong>in</strong> hun gezicht en verbl<strong>in</strong>d<strong>de</strong>n<br />

hen bijna geheel. Het was nu reeds acht uur<br />

<strong>de</strong>s avonds geweest en <strong>de</strong> duisternis was<br />

al gevallen. Doornat, halfbevroren en hon-<br />

gerig en dorstig, ont<strong>de</strong>kten zij na eenigen tijd<br />

voor zich uit een vage schaduw.<br />

„Boomen!" gil<strong>de</strong> Pearsali boven <strong>de</strong>n gie-<br />

ren<strong>de</strong>n w<strong>in</strong>d uit, terwijl zijn tan<strong>de</strong>n klapper-<br />

<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> kou<strong>de</strong>.<br />

„Er zijn hier <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt geen boomen,"<br />

schreeuw<strong>de</strong> Jerome terug. „Het moét een<br />

huis zijn."<br />

Ze waren nu zoo uitgeput dat zij er alleen<br />

met <strong>de</strong> grootste moeite In slaag<strong>de</strong>n zich over-<br />

e<strong>in</strong>d te kunnen 'hou<strong>de</strong>n, maar ten slotte be-<br />

reikten zij toch <strong>de</strong> strook land, die er voor<br />

hen opdoem<strong>de</strong>, en dat bekend was als Whirl-<br />

pool Po<strong>in</strong>t, op Cap Tree Island...<br />

Wat zij had<strong>de</strong>n gezien, was <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad een<br />

huis, maar het was onbewoond. Ze wisten <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ur echter open te krijgen, leg<strong>de</strong>n een vuur<br />

aan en voel<strong>de</strong>n zich weldra eenigsz<strong>in</strong>s be-<br />

haaglijk, ondanks het feit, dat zij s<strong>in</strong>ds dien<br />

ochtend vijf uur niets gegeten had<strong>de</strong>n en het<br />

thans ongeveer twaalf uur was! Van uitput-<br />

t<strong>in</strong>g Vielen zij spoedig <strong>in</strong> slaap en toen zij <strong>de</strong>n<br />

volgen<strong>de</strong>n ochtend wakker wer<strong>de</strong>n, waren zij<br />

weer tamelijk fit. Het bleek echter, dat <strong>de</strong><br />

scooter van Jerome door <strong>de</strong>n storm was los-<br />

geslagen en weggevoerd, zoodat hun geen<br />

an<strong>de</strong>re keus overbleef dan samen <strong>in</strong> die van<br />

Pearsali te trachten terug te keeren. Geluk-<br />

kig was <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d gaan liggen en slaag<strong>de</strong>n zij<br />

er In, een. an<strong>de</strong>r eiland <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt te berei-'<br />

ken, dat bewoond was. Hier voorzag men<br />

hun van een stevigen maaltijd en omdat het<br />

te gevaarlijk zou zijn geweest om samen In<br />

één scooter naar Long Island terug te keeren,<br />

werd er een boot <strong>in</strong> gereedheid gebracht, ter-<br />

wijl <strong>de</strong> scooter op sleeptouw werd genomen.<br />

Des Zondagsmiddags bereikten zij Long Is-<br />

land, waar zij <strong>in</strong> <strong>de</strong> ochtendbla<strong>de</strong>n lazen, dat<br />

men hen reeds als verloren beschouw<strong>de</strong>, maar<br />

wel niemand dan zij zelf kon beseffen, hoe<br />

we<strong>in</strong>ig dit slechts had gescheeld...<br />

■<br />

1 UP Ut UUUt IWINt<br />

)e ruïne van Bran<strong>de</strong>nburg met het Bleesdal<br />

<strong>in</strong> Luxemburg)<br />

' - J ~ tM p* ; M<br />

• .:-


TEMPELLICHTEM<br />

i<br />

'j.<br />

r<br />

m<br />

.■:*'' .<br />

■ ^<br />

j* \.<br />

^ ^<br />

ia


CORRESPONDENTIE<br />

4. Z. te G. — De bewuste militair heeft géén recht op vergoed<strong>in</strong>g<br />

van dokterskosten en evenm<strong>in</strong> van menagegeld.<br />

B. R. te B. o Z. — Ik heb uw vraag overgebracht aan <strong>de</strong>n hoofd-<br />

redacteur; het is niet onmogelijk, dat uw wensch b<strong>in</strong>nenkort vervuld<br />

wordt! Het is heelemaal niet noodzakelijk, dat u alle oploss<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>-<br />

stuurt Er wor<strong>de</strong>n voor ie<strong>de</strong>re puzzle 'n hoofdprijs en vier troostprijzen<br />

beschikbaar gesteld. U stuurt dus maar, wat u heeft kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

A. M S. te D — Op uw eerste vraag kan ik u geen antwoord geven,<br />

daar ik mij an<strong>de</strong>rs op een terre<strong>in</strong> zou begeven, waarop ik niet tot<br />

oor<strong>de</strong>elen bev.oegd ben. Het is namelijk mogelijk, dat het'verschijnsel<br />

iets met uw gezondheidstoestand heeft te maken en daaromtrent kan<br />

alleen een medicus u raad geven.<br />

Wat uw twee<strong>de</strong> vraag betreft: een vettigen kraag en <strong>de</strong>rgelijke<br />

van uw regen as kunt u heel goed re<strong>in</strong>igen met tetra. Is <strong>de</strong> jas werke-<br />

k«Jn ^T 3 ' er V Uil dan kunt u hem laten »toornen, maar het<br />

kleedlngstuk moet dan opnieuw waterdicht gemaakt wor<strong>de</strong>n. Wanneer<br />

rf«?V ar !. <strong>de</strong>re Vlek <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ja8 heeft ' 8 elieve u '"U "'t op te geven,<br />

h!rf Ju * r dan een 8peciale behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsmetho<strong>de</strong> voor kan geven U<br />

had dit <strong>in</strong> uw vraag niet zoo dui<strong>de</strong>lijk vermeld.<br />

Th. J. te V. — Ik kan u nu antwoord op uw bei<strong>de</strong> vragen geven.<br />

^rVirTT . 0nt ,8 *t?*22 Van l08 a Mla B«n driestrengentouw, dat<br />

h?.iH l* 2 9 u 9 eweekt - D| t vveeken dient om <strong>de</strong> we<strong>in</strong>ig brandbare<br />

hu.d van <strong>de</strong> hennepstengels op te lossen, zoodat <strong>de</strong> lont langzaam<br />

en regelmatig opbrandt Er bestaat voorts ook nog een sPeciaa| 9 «o<br />

• welL g tri n<strong>de</strong> ,0nt 9 enaamd ' die "'t katoenen dra<strong>de</strong>n Is vervaardigd<br />

f welke <strong>in</strong> een pap van zwart buskruit zijn geweekt Zooals <strong>de</strong> naam<br />

f reeds zegt brandt <strong>de</strong>ze lont zeer snel op<br />

terwnl Cr het b L 8 n t !n t w„ 0 (i t rH een '""Tf Van • a,peter ' hou t«kool en zwavel.<br />

Zelf kunt uh 9 .* 7 9 rnee8 ï al van 8chl «tl


• „Dat heeh die mijnheer van kamer 8 gedaan? Hij „Hoe kom ie daarbii?"<br />

IK dan overhalen?<br />

bo^^losr" niet Staan 0aPen, M8ak ,ieVer mijn - "Sj* '» -- ie verjaardag. Marietje. maar je moet „Hij i. nu bezig aan het ge<strong>de</strong>elte van<br />

cctk. KAA,. - alleen bmnenshuis dragen." zijn roman, waar<strong>in</strong> ze ruzie h^ben.'<br />

CtN MAN EN ÊEN PRIJSRAADSEL<br />

De pas getrouw<strong>de</strong> agent: „Heb<br />

je gezegd, dat ik één pond aardappelen<br />

of twee pond moestmeebrengen.liefste?'<br />

ß*"''..-■{.■■..v,;;'.<br />

Clau<strong>de</strong>tte Colbert en Charles Boyer <strong>in</strong> <strong>de</strong> Warner Bros-fllm „Vorstelijke Emigranten" (Tovarich)<br />

'<br />

HV ^ ^ P J


Tobis-fllm Regie: Richard Eichberg<br />

De maharadja van Eschnapoer Frits van Dongen<br />

De maharanl van Eschnapoer La Jana<br />

Pr<strong>in</strong>s Ramigani, neef van <strong>de</strong>n maharadja ... Alexan<strong>de</strong>r Goll<strong>in</strong>g<br />

Fürbr<strong>in</strong>ger. architect ..' Hans Stiiwe<br />

Irene Traven, zijn verloof<strong>de</strong> Kitty Jantzen<br />

Emil Sperl<strong>in</strong>g, me<strong>de</strong>werker van Fürbr<strong>in</strong>ger Theo L<strong>in</strong>gen<br />

Lotte Sperl<strong>in</strong>g, zijn vrouw Gisela Schlüter<br />

Sascha Demidoff Gustav Diessl<br />

Sadhoe. radja van een Indisch bergvolk Olaf Bach<br />

Architect Fürbr<strong>in</strong>ger heeft <strong>de</strong> opdracht van <strong>de</strong>n maharadja van<br />

Eschnapoer, om voor hem een gigantischen graf tempel te<br />

bouwen aanvaard en is met z'n me<strong>de</strong>werker Emil Sperl<strong>in</strong>g<br />

en diens vrouw Lotte naar Britsch-Indië vertrokken, waar zij al<br />

zeer spoedig met <strong>de</strong>n bouw van <strong>de</strong>n tempel begonnen zijn. De<br />

voortgang van het werk wordt door een waterval <strong>in</strong> <strong>de</strong> onmid<strong>de</strong>l-<br />

lijke omgev<strong>in</strong>g zeer sterk belemmerd en Peter Fürbr<strong>in</strong>ger v<strong>in</strong>dt<br />

bovendien bij z'n Inlandsche architecten niet veel me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g.<br />

Daar komt nog bij, dat z'n humeur er niet op vooruitgaat omdat<br />

z'n verloof<strong>de</strong> Irene Traven nog steeds niet naar Indië komt, maar<br />

<strong>in</strong> gezelschap van <strong>de</strong>n maharadja en diens neef Ramigani van <strong>de</strong><br />

eene Europeesche metropool naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re trekt. Wat Peter<br />

echter niet kan weten, is, dat <strong>de</strong> maharadja van stad tot stad trekt<br />

op zoek naar <strong>de</strong> maharani, die als Indische danseres <strong>in</strong> groote<br />

variété-theaters optreedt.<br />

Wanneer zij echter onverwachts <strong>in</strong> een plaats opduiken, zorgt<br />

Sascha, Sitha's manager, er voor, dat hij en Sitha nog dienzelf<strong>de</strong>n<br />

dag hun contracten verbreken en naar een an<strong>de</strong>re stad trekken.<br />

Irene vermoedt, dat achter <strong>de</strong>ze Amerikaansche manier om ste<strong>de</strong>n<br />

te zien, meer verborgen is dan <strong>de</strong> maharadja tegenover haar doet<br />

voorkomen, doch zekerheid hieromtrent krijgt ze pas <strong>in</strong> Bombay,<br />

waar Sascha pog<strong>in</strong>gen doet om met haar <strong>in</strong> contact te komen. Een<br />

samenkomst wordt echter verij<strong>de</strong>ld en Irene trekt, zon<strong>de</strong>r achter<br />

het geheim gekomen te zijn, met <strong>de</strong>n maharadja naar Eschnapoer,<br />

waar zij met oostersche pracht en praal ontvangen wordt.<br />

Sitha is <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls door Ramigani gevangengezet <strong>in</strong> diens paleis<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> onmid<strong>de</strong>llijke nabijheid van <strong>de</strong>n <strong>in</strong> aanbouw zljn<strong>de</strong>n graftem-<br />

pel, die — hij verklaart haar dit op echt oostersche wijze — ge-<br />

bouwd wordt voo'r haar! Levend zal zij <strong>in</strong>gemetseld wor<strong>de</strong>n!<br />

Het is Sascha echter gelukt on<strong>de</strong>r valschen naam <strong>in</strong> het kamp <strong>de</strong>r<br />

bouwmeesters b<strong>in</strong>nen te dr<strong>in</strong>gen. Van hieruit zal hij pog<strong>in</strong>gen aan-<br />

wen<strong>de</strong>n Sitha te bevrij<strong>de</strong>n. Bij een beioek aan het kamp komt<br />

Irene <strong>de</strong> geheele waarheid van Sascha te weten. Zooveel wreed-<br />

heid overweldigt haar en ze poogt <strong>de</strong>n maharadja tot an<strong>de</strong>re ge-<br />

dachten te brengen. Tevergeefs! De oosterl<strong>in</strong>g is niet te vermurwen.<br />

De opw<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> gebeurtenissen, die nu volgen, tarten ie<strong>de</strong>re be-<br />

schrijv<strong>in</strong>g en komen slechts bij het aanschouwen tot hun volle recht,<br />

zoodat we willen volstaan met te vermel<strong>de</strong>n, dat alles an<strong>de</strong>rs<br />

afloopt dan het zich na <strong>de</strong>zen samenloop van omstandighe<strong>de</strong>n liet<br />

aanzien.<br />

V - '<br />

TWE-FOE" DFEL<br />

m<br />

%<br />

GRAFTEMPEI<br />

naonumen<br />

e ener qrodKe lïerd<br />

Hel kamp c<br />

peesche ii<br />

wordt overv


1ETSOVE<br />

Onxf ai <strong>de</strong> juffiiau^ ni^p<br />

De clown is al zoo oud als <strong>de</strong> menschheid<br />

zélf. Wel is waar ontbreekt het ons aan<br />

betrouwbare gegevens nopens het stee-<br />

nen tijdperk, maar zal <strong>de</strong>ze onmisbare me<strong>de</strong>-<br />

mensch daar hebben ontbroken? Niet te geloo-<br />

ven! Hij liet <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren lachen en verdien<strong>de</strong><br />

zóó <strong>de</strong>n kost. En eeuw na eeuw snel<strong>de</strong> voorbij<br />

en <strong>de</strong> clown snel<strong>de</strong> méé, speel<strong>de</strong> voor gek en<br />

verdien<strong>de</strong> zijn brood. Als hofnar, <strong>in</strong> het circus,<br />

op <strong>de</strong> film waar dan ook, hoe dan ook.<br />

Clownerie is een familie-aangelegenhcid.<br />

Dit nobele vak pleegt van va<strong>de</strong>r op zoon over<br />

^iocdai^laèw\^.„.<br />

te gaan en daarmee vertoont het een<br />

treffen<strong>de</strong> overeenkomst met het beuls-<br />

ambacht, dat eveneens gewoonlijk „<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> familie" zit en erfelijk blijkt te zijn-<br />

Wij willen ons hier niet wagen aan<br />

ver<strong>de</strong>re vergelijk<strong>in</strong>gen tusschen <strong>de</strong>ze<br />

overigens zoo uiteenloopen<strong>de</strong> beroe-<br />

pen. Wij her<strong>in</strong>neren er slechts aan,<br />

dat het nog nimmer is voorgekomen,<br />

dat <strong>in</strong> een en hetzelf<strong>de</strong> gez<strong>in</strong> zoons<br />

<strong>in</strong> hun levenson<strong>de</strong>rhoud voorzagen<br />

door beulswerk én clownerie bei<strong>de</strong>!<br />

Het is nu al weer eenige jaren ge-<br />

le<strong>de</strong>n, dat schrijver <strong>de</strong>zes <strong>in</strong> Scheve-<br />

n<strong>in</strong>gen een praatje maakte met<br />

Hagenbecks chef-down, <strong>de</strong>n grooten<br />

Bell<strong>in</strong>g. Eerst was Bell<strong>in</strong>g erg uit zijn<br />

humeur, want hij kwam zoo juist per<br />

vliegtuig uit Athene en <strong>in</strong> <strong>de</strong> Griek-<br />

sche hoofdstad had<strong>de</strong>n ze hem een<br />

w<strong>in</strong>kel met beleg<strong>de</strong> broodjes uitge-<br />

smeten „omdat <strong>de</strong> juffrouw aan <strong>de</strong><br />

kassa niet passen kon", zooals hij<br />

zeer gegriefd opmerkte. Dus was er<br />

geen land met hem te bezeilen en hij<br />

wou geen woord loslaten over zijn zoo mooi<br />

beroep. Maar gaan<strong>de</strong>weg vergat hij toch <strong>de</strong><br />

beleedig<strong>in</strong>gen, die men hem te Athene had aan-<br />

gedaan en werd hij me<strong>de</strong>dcelzamer over zijn<br />

eigenlijken^ werkkr<strong>in</strong>g. En met gerechtvaardig-<br />

<strong>de</strong>n trots vertel<strong>de</strong> hij, hoe nu reeds s<strong>in</strong>ds 1780<br />

<strong>de</strong> Bell<strong>in</strong>gs clown waren en clown bleven. Al-<br />

leen een achterneef <strong>in</strong> Boedapest baar<strong>de</strong> hem<br />

zorg en verdriet. Die was een meubelmagazijn<br />

begonnen en trok zich niets aan vßn <strong>de</strong> familie-<br />

traditie. En Bell<strong>in</strong>g kreeg een twee<strong>de</strong> driftbui,<br />

heviger dan zijn opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g over <strong>de</strong>n beleg<strong>de</strong>n<br />

broodjesw<strong>in</strong>kel<br />

te Athene.<br />

Zoodat we maar<br />

zeggen willen: clownerie is een familie-aange-<br />

legenheid. Broers ziet men zeer veelvuldig<br />

tezamen optre<strong>de</strong>n om ons een lach af te dw<strong>in</strong>-<br />

gen. Moeten wij her<strong>in</strong>neren aan <strong>de</strong> Fratell<strong>in</strong>i's,<br />

<strong>de</strong> Rivels, Marx-Brothers. <strong>de</strong> Bustabo's? Nog<br />

vele namen zou<strong>de</strong>n te noemen zijn, maar <strong>de</strong><br />

lezer zal zich wel reeds gewonnen geven:<br />

clownerie is een familie-aangelegenheid!<br />

Het circus raakt een beetje op <strong>de</strong>n achter-<br />

grond. Nóg slaat het af en toe zijn tenten op,<br />

herleeft <strong>de</strong> luister van voorheen, maar het be-<br />

leeft toch kennelijk zijn nadagen. De clown<br />

moet een ruimer terre<strong>in</strong> zoeken dan <strong>de</strong> arena<br />

met haar zand en zaagsel, waarvan <strong>de</strong> maten<br />

<strong>in</strong>ternationaal gesteld zijn op een doorsnee van<br />

<strong>de</strong>rtien meter. De film is er om hem <strong>de</strong> ruimte<br />

te geven, die hij behoeft.<br />

Van al die broe<strong>de</strong>rs hier bovengenoemd,<br />

wordt <strong>de</strong> aandacht thans het meest gevestigd<br />

op <strong>de</strong> Ritz-Brothers, die eigenlijk heelemaal<br />

niet „Ritz" heeten maar: Joaquim. Waarom<br />

,,Ritz" mooier, of verkieslijker zou zijn, weten<br />

wij niet, maar <strong>de</strong>ze drie broers zijn daar rots-<br />

vast van overtuigd. En het zijn échte broers:<br />

Al, Harry en Jim, dat kan ie<strong>de</strong>r gelooven, die<br />

hen aanschouwt. Als drie droppels water lijken<br />

zij op elkan<strong>de</strong>r, het zijn geen dubbelgangers,<br />

maar drie-dubbelgangers!<br />

De film is hun dome<strong>in</strong> en zij vragen <strong>in</strong> het<br />

bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht <strong>in</strong> hun nieuwste product<br />

„Je kunt niet alles hebben" („You can't have<br />

everyth<strong>in</strong>g"), waar<strong>in</strong> zij met Alice Faye en<br />

Don Amcche <strong>de</strong> hoofdrollen vervullen. Al eer-<br />

<strong>de</strong>r (<strong>in</strong> „Park-Avenue" en „Een meisje uit<br />

duizend") kwamen zij op het doek, maar thans<br />

komen zij pas goed los. En doen daverend<br />

dwaas. Gelijk het hun plicht is. Zoodat wij<br />

lachen. Gelijk het ónze plicht is. Nu en immer.<br />

GESPREKKEN MET MIJN<br />

VRIEND PIETERSEN<br />

4 e<br />

leest vaak over Europeesche film- .<br />

acteurs en -actrices, die <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> we-<br />

reld verlaten, gelokt door dollars,<br />

vele dollars, om <strong>in</strong> <strong>de</strong> nieuwe wereld hun<br />

geluk te gaan beproeven."<br />

„In<strong>de</strong>rdaad, lees ik daar vaak over. Maar<br />

wat wou je me eigenlijk vertellen?"<br />

„Wel. het engageeren van <strong>de</strong> beste onzer<br />

Europeesche filmkrachten is vaak voor <strong>de</strong><br />

film-<strong>in</strong>dustrie aan <strong>de</strong>ze zij<strong>de</strong> van <strong>de</strong>n Oceaan<br />

een strop. Gelukkig staat daar tegenover, dat<br />

<strong>de</strong> agenten <strong>de</strong>r Amerikaansche filmmaat-<br />

schappijen veel Europeesche tooneelwerken<br />

voor verfilm<strong>in</strong>g aankoopen, zoodat weer vele<br />

dollartjes <strong>de</strong> reis over <strong>de</strong>n Oceaan maken<br />

om <strong>in</strong> Europeesche zakken te belan<strong>de</strong>n!"<br />

„Vertel eens wat voor tooneelwerken er<br />

alzoo wor<strong>de</strong>n verfilmd?"<br />

„Nog onlangs is er veel succes behaald<br />

met <strong>de</strong> verfilm<strong>in</strong>g van „Angel", oorspron-<br />

kelijk een tooneelstuk van <strong>de</strong>n Hongaar<br />

Melchior Lengyel, en regisseur Lubitsch is<br />

thans bezig met <strong>de</strong> verfilm<strong>in</strong>g van „Blauw-<br />

baards achtste vrouw" van <strong>de</strong>n Franschman<br />

Alfred Savoir. Ver<strong>de</strong>r werkt men aan „De<br />

gele nachtegaal", naar een tooneelwerk van<br />

<strong>de</strong>n Weenschen auteur Hermann Bahr."<br />

„Dat is al heel wat!"<br />

„Maar er is nog meer. Mitchell Leisen<br />

zal <strong>de</strong> regie voeren over <strong>de</strong> filmbewerk<strong>in</strong>g<br />

van een Engelsch stuk „French without<br />

tears", dat momenteel met veel succes <strong>in</strong><br />

Lon<strong>de</strong>n en New-York loopt, en geschreven<br />

werd door Terrence Rattigan. „In 't Witte<br />

Paard", <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> succes-operette van<br />

Hans Muller en Ralph Benatzky, wordt<br />

verfilmd, evenals het Fransche stuk „Vorste-<br />

lijke emigranten" van Jaques Deval. Men is<br />

ook bezig aan het draaiboek van „Jean",<br />

van <strong>de</strong>n Hongaarschen schrijver Ladislaus<br />

Bus Fekete, en aan een stuk van Louis Ver-<br />

neuil en, Georges Berr. Zelfs F<strong>in</strong>land zal<br />

b<strong>in</strong>nenkort een van zijn auteurs als gees-<br />

telijk va<strong>de</strong>r van een film zien. „Hul<strong>de</strong>,<br />

daughter of parliament" dat door Hella<br />

Wüolijoki geschreven werd, is namelijk door<br />

Paramount ter verfilm<strong>in</strong>g aangekocht."<br />

Geen €CHrScHé\P<strong>in</strong>6?-noes neeff<br />

„1WftONMlS8Aft£<br />

V«OÜW€N"<br />

Mfr (.ofleTTA yowrts,<br />

viftsimA grtocc e»<br />

wAAnaA flA-^ré«?.<br />

Regie: Raymond B. McCaraey.<br />

Universal-film.<br />

Mary Callahan Nan Grey. ^-^«^<br />

Jeff Langan Kent Taylor. BBK^S^'^r ^^^^<br />

Wilbur Babcock Jack Smart. ^k '^S<br />

Mr. Kester Hobart Cavanaugh. ^L.< ;.|A\<br />

Mr. Bisbee Richard Carle. BHÉA<br />

Millie Louise Beavers. '<br />

\ x ary. Callahan is huishoudster <strong>in</strong> ecn<br />

|Y| mo<strong>de</strong>lwon<strong>in</strong>g. Op een goe<strong>de</strong>n dag<br />

v<strong>in</strong>dt zij <strong>in</strong> een <strong>de</strong>r bed<strong>de</strong>n een Kent Taylor en Nan Grey<br />

jongeman, die er op zijn dooie gemak ligt<br />

uit te rusten. Het is Jeff Langan, een werklooze reiziger en Marys eerste impuls<br />

is <strong>de</strong> politie te waarschuwen. De jongeman ontwapent haar echter met zijn<br />

slagvaardigheid en geestighe<strong>de</strong>n, zoodat Mary hem ten slotte een ontbijt voor-<br />

zet en hem ongeh<strong>in</strong><strong>de</strong>rd laat vertrekken.<br />

Enkele dagen later komt Jeff <strong>in</strong> <strong>de</strong>n stroomen<strong>de</strong>n regen weer eens aanloo-<br />

pen. Er wordt juist een prijsvraag door <strong>de</strong> radio uitgezon<strong>de</strong>n. Het jonge paar,<br />

dat <strong>de</strong>n besten brief<br />

<strong>in</strong>zendt met ver-<br />

meld<strong>in</strong>g van het<br />

^^•".i, ^ feit, waarom het<br />

zich gelukkig acht,<br />

^^ __^—,^—_^^— ïfr" ^fe^^P^^^ za ' <strong>de</strong>n prijs w<strong>in</strong>-<br />

i^^M^^^^B^ 9£ ■ |B| nen, een cheque<br />

van vijfduizend<br />

dollar. Voor <strong>de</strong> grap<br />

nemen Jeff en Mary<br />

S - aan, dat zij ge-<br />

trouwd zijn en stu-<br />

— ren hun brief even-<br />

eens <strong>in</strong>.<br />

Jeff neemt het<br />

ecne baantje na het<br />

an<strong>de</strong>re aan en Mary<br />

Jack Smart en Nan Grey ^ hcm <strong>in</strong> weken<br />

niet. Tot haar groote verrass<strong>in</strong>g ontvangt zij echter <strong>de</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>g, dat Jeff en<br />

zij tot w<strong>in</strong>nend paar van <strong>de</strong>n wedstrijd zijn uitgeroepen. De organisatoren zullen<br />

haar dienzelf<strong>de</strong>n avond nog komen bezoeken om het geld te overhandigen.<br />

Ra<strong>de</strong>loos tracht Mary Jeff te bereiken. Zij had<strong>de</strong>n namelijk <strong>in</strong> <strong>de</strong>n brief<br />

geschreven, dat hun geluk zijn hoogtepunt bereikt had <strong>in</strong> een volmaakt huiselijk<br />

leven en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, Jeff zorgt er voor, dat er dien avond k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aanwe-<br />

zig zijn, maar als <strong>de</strong> cheque hun eenmaal ter hand is gesteld, komen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, ongerust over het uitblijven van hun spruiten, opdagen en<br />

alles is verknoeid. De organisatoren begrijpen echter wel, dat zij het geld niet<br />

kunnen terugvor<strong>de</strong>ren en eischen, dat Jeff en Mary <strong>in</strong> het huwelijk moeten<br />

tre<strong>de</strong>n. Een bevel, dat met bekwamen spoed wordt opgevolgd.<br />

Nan Grey. Jack Smart, Margaret <strong>de</strong> Wa<strong>de</strong> en Hobart Cavanaugh.


9<br />

■IBJUBIIKJJ<br />

■'"^"■■■•"%_«<br />

c?;<br />

3kl><br />

;^<br />

M,<br />

•<br />

ir<br />

■ ■ . . . ^ ■■,<br />

*?&<br />

■^<br />

' $<br />

w<br />

I i<br />

,a,(J|ll?^^^

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!