Nieuwsbrief november 2010 - project Gentse Kanaalzone

gentsekanaalzone.be

Nieuwsbrief november 2010 - project Gentse Kanaalzone

Project

Gentse Kanaalzone

Samen werken aan havenontwikkeling

Beste lezer,

De Gentse kanaalzone is een belangrijk economisch

gebied voor onze regio.

Het Project Gentse Kanaalzone streeft ernaar om

de haven verder te ontwikkelen mét aandacht voor

de leefbaarheid van de dorpen in de omgeving.

Dat dit een enorme uitdaging is, dat hoef ik u niet

te vertellen. Maar dankzij de dagelijkse inzet van

tal van overheden, bedrijven, bewoners en andere

betrokkenen, boeken we mooie resultaten! Jaar na

jaar, stap voor stap.

In dit nieuwe nummer van onze nieuwsbrief, komt

u meer te weten over volgende lopende projecten:

1. de geplande investeringen voor de

heraanleg van de R4. U bent vast benieuwd om

te vernemen hoe deze werken gepland zijn en wat

er precies gaat gebeuren;

2. de toekomstplannen voor de gipsberg in

Zelzate, waarop het grootste zonnepanelenpark

van de Benelux wordt gebouwd.

3. het Europees Project Grenzeloze

Kanaalzone, waarvoor we een Europese

subsidie van 493 500 euro ontvingen; dat prompt

verdubbeld werd door Zeeuwse en Vlaamse

belanghebbenden;

Lees zeker ook het interview met de bewonersgroep

van Oostakker. Zij zetten zich in voor de

leefbaarheid van hun dorp en bewijzen dat de stem

van de bewoners gehoord wordt in de kanaalzone.

Ik wens u veel leesplezier!

Milieuklachten

meldpunt.

Bel gratis: 0800 92 999

Ondervindt u geur-,

stof- of geluidshinder

ten gevolge van de

haven- en industriële

activiteiten in de

kanaalzone? Meld uw

klacht via het gratis

nummer 0800 92 999.

U kan er dag en nacht

terecht.

André Denys

Gouverneur

Voorzitter Stuurgroep

Project Gentse Kanaalzone

Nieuwsbrief november 2010

Gipsberg Zelzate

kleurt groen

Pag. 3

HERAANLEG

R4

veiliger en groener

Pag. 2

EUROPEES

GELD

voor de Grenzeloze

Kanaalzone

Pag. 3

iNtERviEw

met de bewonersgroep

Oostakker

Pag. 4


2

Project

Gentse Kanaalzone

Herinrichting van de R4

met aandacht voor alle weggebruikers

De R4 is een belangrijke verkeersader. Fietsers,

auto’s, vrachtwagens... iedereen moet er veilig en

vlot gebruik van kunnen maken. Daarom investeert

het Agentschap Wegen en Verkeer jaar na jaar in de

herinrichting van de R4-west en R4-oost. Je vindt

het zeker interessant om te weten wat er in 2011 en

2012 aan bod komt.

Gerealiseerd dubbelrichtingsfietspad

ter hoogte

van Drogenbroodstraat

richting Zelzate.

Tussen Langerbrugsestraat en

Drogenbroodstraat wordt in

2011 een dubbelrichingsfietspad

aangelegd, ter hoogte van

bebouwing worden geluidsschermen

voorzien.

Het knooppunt van de

R4-west met de Gebroeders

Naudtslaan wordt medio

2011 heraangelegd.

R4-west

1 Bouw van een aansluitingscomplex in 2012

(met brug over de R4-west, en op- en afritten)

ter ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein

Rieme-Noord.

2 Bouw van een nieuwe aansluiting tussen

het ovaal van Wippelgem en de N458

(Wippelgem) in 2012-2013.

3 Aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

in 2011 tussen de Drogenbroodstraat en

de Langerbrugsestraat. Tegelijkertijd wordt een

geluidsscherm geplaatst langs de zijde van het

woongebied van Evergem.

4 Het kruispunt van de Zeeschipstraat en de

Evergemsesteenweg is zeer complex. U staat

er misschien ook regelmatig in de file tijdens

piekuren? De definitieve oplossing van dit

verkeersinfarct bestaat uit een ondertunneling

van beide wegen, met op- en afritten op de R4west.

Ter voorbereiding van deze werken wordt

in 2010 gestart met een grondonderzoek

R4-oost

5 In afwachting van de definitieve herinrichting

wordt het knooppunt met de Tractaatweg binnenkort

verkeersveiliger ingericht.

6 Aanleg van een rotonde en verkeersveilige

fietskokers om een nieuwe zuidelijke aansluiting

op de E34 – Gebroeders Nautslaan te realiseren

- start medio 2011.

7 Door het plaatsen van New Jerseyblokken

tussen fietspad en rijweg deze winter, zal een

afgescheiden dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd

worden tussen de Moervaartkaai en de

Desteldonkstraat.

Werken aan

een groenere R4

Bloemen, bomen, struiken, gras... Ze brengen rust in een

omgeving. Maar ze kunnen ook een functie vervullen: als

visuele buffer voor de dorpskernen bijvoorbeeld, of bij het

verhogen van de beeldkwaliteit, …

Wanneer in de toekomst concrete werken plaatsvinden

ter herinrichting van de R4, zal dat steeds

gebeuren met aandacht voor groenaanleg en

-beheer. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf

de opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij

(staat onder andere in voor de inrichting van de

open ruimte) om te onderzoeken hoe de R4 kan

heringericht worden met meer groen. Dit is één

van de ontwerpen.

R4-west (J. Paryslaan).

Dit deel van de R4 moet een vlotte verbindingsweg worden tussen de E34 (Antwerpen-Knokke)

ten noorden, en de E40 (Brussel-Oostende) en de E17 (Antwerpen-Kortrijk) ten zuiden van Gent.

R4-oost (John Kennedylaan).

Dit deel van de R4 moet een vlotte ontsluitingsweg worden voor het Gentse havengebied.

8 Bouw van een met verkeerslichten geregeld

kruispunt ter ontsluiting van het bedrijventerrein

Moervaart-zuid, ter hoogte van de

Energiestraat. Dit is een tijdelijke oplossing; op

termijn wordt op dit knooppunt immers een

volwaardig ongelijkgronds aansluitingscomplex

aangelegd. Het verkeerslichten geregeld

kruispunt wordt aangelegd in 2011, zodra de

nodige bouwvergunningen zijn verleend.

9 Bouw van een nieuw aansluitingscomplex ter

hoogte van de Langerbruggestraat, met een

brug over de R4 en de aangrenzende spoorweg

en met op- en afritten op de R4. Er wordt

ook een aparte fietsbrug gemaakt. Start van

de werken begin 2012.

Hoe snel kunnen we de vergroening van

de R4 verwachten? Dat kan natuurlijk niet van

vandaag op morgen. De herinrichting van de R4

zal gefaseerd gebeuren. Zodra de maatregelen

op het vlak van groenaanleg en -beheer concreter

zijn uitgewerkt worden ze meegnomen bij de

herinrichting. U ontvangt hier meer info over in

een volgende nieuwsbrief!

bron: Eurosense Belfotop NV, 2009.

10 Vernieuwing van het betonnen wegdek tussen

Eurosilo en de Langerbruggestraat richting Zelzate

in het voorjaar 2011, van zodra de nodige

bouwvergunningen zijn verleend.

11 Voorlopige herinrichting van het knooppunt ter

hoogte van de Dwight Eisenhowerlaan/N424 -

John Kennedylaan. Nieuwe fietsbrug ter hoogte

van de Slotendries. Aanleg van afgescheiden dubbelrichtingsfietspad

(aan de kant van het kanaal)

tussen de Slotendries en de Langerbruggestraat.

De bouwvergunning wordt nog dit jaar aangevraagd.

Meer info:

Bart Crombez

Agentschap Wegen en Verkeer

Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Verantwoordelijk dienstkringingenieur

Bollebergen 2 B, bus 12

B-9052 Gent (Zwijnaarde)

Tel.: 09 241 74 74

bart.crombez@mow.vlaanderen.be


Gentse Kanaalzone

Gipsberg kleurt groen

De gipsberg in Zelzate kleurt groen.

Volgend jaar wordt een groot deel van

de berg met gras ingezaaid en daarna

worden er zonnepanelen op geplaatst.

Het gipsstort wordt zo meteen het

grootste park voor zonne-energie van

de Benelux. Dirk Ponnet, directeur

Vlaanderen van DEC, geeft een woordje

uitleg.

Het project T erra Nova speelt zich af op een terrein van maar liefst 140 hectare.

Voor meer duidelijkheid zijn de verschillende activiteiten met cijfers en kleurvlakken

ingetekend op twee luchtfoto’s. Zo krijgt u een beeld van de toekomst van de site.

GROENBUFFER

3 SANERING

4

VERWERKINGSCENTRUM

1 VOOR BAGGERSPECIE

2

BOS

5 GIPSBERG NOORD

6 GIPSBERG ZUID

KLEiN-RUSLAND

7 ENERGIEPARK

wie is aan het werk op het gipsstort?

“Onder de naam Terra Nova, wat ‘nieuwe aarde’ betekent,

werken we samen met Dredging International,

Jan De Nul en Envisan aan een betere toekomst

voor het gipsstort. Het project houdt veel meer in

dan de sanering van 140 hectare braakliggende en

vervuilde terreinen. We zien dit project als een nieuwe

start voor deze site en alle mensen die er rond

wonen. Dat het gipsstort groen gaat kleuren, is al

een verbetering voor de bewoners van de wijk Klein

Rusland in Zelzate. Vanaf eind volgend jaar kijken

ze immers niet meer op een witte gipsberg, maar

op een heuvel met gras. We zorgen er bovendien

voor dat de zonnepanelen die op het stort worden

geplaatst niet zichtbaar zijn vanuit de buurt.”

waar zijn jullie nu al concreet mee bezig?

“Er kruipt heel wat tijd in het herstellen van het

achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld aan de

afvoerpompen rondom de berg. Ook het overtollige

water op de berg zelf wordt allemaal weggepompt

en gereinigd. De berg aan de noordkant,

aan de kant van de wijk Klein Rusland, is op de

juiste hoogte gebracht om afgedekt te worden. We

gebruiken drie beschermlagen om het gips in te

pakken. Om de eerste laag goed te laten hechten,

moeten we wel de begroeiing van de kanten weghalen.

De berg wordt dus even helemaal wit, maar

zodra de laatste beschermingslaag erop ligt, wordt

er gras gezaaid.”

Blijft het gipsstort in gebruik?

“Het zuidelijke gedeelte van het gipsstort blijft

in gebruik. De toegang tot de site werd daarom

verhuisd. We hebben een nieuwe ingang gemaakt

via de Callemansputtestraat.”

wat gebeurt er nog op deze site?

“Heel veel! We zijn met verschillende werken

tegelijk bezig. Aan de kant van het kanaal komt

Europese subsidie voor

de Grenzeloze Kanaalzone

Binnen Europa bestaan er specifieke

subsidies voor projecten in grensgebieden.

‘Grenzeloze Kanaalzone

kreeg zo’n subsidie toegekend: Europa

geeft 493 500 euro aan dit project

dat ernaar streeft om het woon-,

werk- en leefklimaat van de volledige

Kanaalzone Gent-Terneuzen te

verbeteren via grensoverschrijdende

terra Nova in een notendop

1. Het verwerkingscentrum voor baggerspecie

zal volgende zomer in werking

zijn.

2. Het nieuwe bos van drie hectare en de

groene berm van vijf meter hoog worden

nog dit jaar aangelegd.

3. De saneringswerken op de verontreinigde

Kuhlmann-terreinen zijn al gestart.

Het zuiveren van het grondwater kan

wel tot 2015 in beslag nemen.

4. Orrion Chemicals Regen heeft met de

zwavelzuurfabriek een doorstart gerealiseerd.

De ontwikkeling van het nieuwe

samenwerking. Het project heeft een

totaal budget van 987.000 EURO.

Heel concreet wordt er gewerkt aan beter, grensoverschrijdend

openbaar vervoer in de kanaalzone

Gent-Terneuzen, het sturen van het doorgaand

vrachtverkeer via aanbevolen vrachtwagenroutes

door Zelzate-Sas van Gent, en aan een aangenamer

en groener landschap van de Kanaalzone

- groen als buffer, maar ook groen om van te

genieten!

Bezoek ook de website met alle

informatie over het project Terra

Nova: www.terranovazelzate.be

Woont u in de buurt van de

gipsberg en heeft u een dringende

vraag? Aarzel niet om contact op te

nemen met de werfleiding. Bartel De

Clercq is beschikbaar van maandag

tot vrijdag (9-16 uur) op het nummer

0476 92 40 40. Of stuur hem een

mailtje: de.clercq.bartel@deme.be

een centrum voor de duurzame verwerking van

baggerspecie. Dit centrum is al in aanbouw en zal

volgende zomer operationeel zijn. Om mogelijke

hinder te voorkomen, leggen we voor het centrum

een bos aan van ruim drie hectare en een groene

berm van vijf meter hoog. De eerste bomen zijn

al geplant.

We zijn ook al gestart met de sanering van de

ernstig verontreinigde Kuhlmann-terreinen. We

graven eerst de vervuilde bodem weg. Deze grond

wordt afgevoerd en elders verwerkt. Het grondwater

pompen we op en reinigen we in mobiele containers

die we op de site plaatsen. Op het oude

Nilefos-terrein komt een nieuw bedrijventerrein.

De ontwikkeling hiervan start volgend jaar. Enkele

bedrijven hebben al interesse getoond. Extra

werkgelegenheid is natuurlijk altijd welkom.”

Betekenen al deze werken extra verkeersoverlast

voor Rieme?

“De aan- en afvoer van baggerspecie voor het

nieuwe verwerkingscentrum zal voornamelijk via

het kanaal Gent-Terneuzen gebeuren. De vrachtwagens

voor het gipsstort en andere werken

zullen het centrum van Rieme vermijden door

over het ovaal van Wippelgem en het Kluizendok

(Christoffel Columbuslaan) naar de Bombardementstraat

te rijden. De hoofdingang van

het gipsstort bevindt zich in de Callemansputtestraat,

die in het verlengde ligt van de Bombardementstraat

en de Assenedestraat.”

bedrijvenpark op het oude Nilefos-terrein

start in 2011.

5. De gipsberg noord, aan de kant van

de wijk Klein Rusland, wordt in 2011

afgedekt en met gras ingezaaid.

6. De gipsberg zuid blijft in gebruik als

gipsstort. De nieuwe ingang naar de

site via de Callemansputtestraat is al

in gebruik.

7. Het energiepark komt bovenop de

gipsberg noord en op de zuidelijke flank

van gipsberg zuid. De zonnepanelen

worden vanaf de tweede helft van 2011

geplaatst.

3


4

Project

Gentse Kanaalzone

“Wij houden de leefbaarheidsproblemen

van Oostakker op de agenda”

Op 15 september 2010 hadden we een gesprek met

de bewonersgroep van Oostakker. De ‘trekkers’ van

de bewonersgroep, Jef Van Pee, Jean-Paul Callewaert

en Baudouin Baudoncq stonden ons te woord.

Hoe is jullie bewonersgroep ontstaan?

“Vaak vernamen wij zaken via de pers. Wij hadden

het gevoel dat de overheid meer overleg pleegde

met bedrijven dan met de bewoners. Wij vonden

het nodig om als bewoner meer inspraak te krijgen

en te kunnen waken over het gebeuren in Oostakker

en Lourdes. De vraag vanuit het project Gentse

Kanaalzone om een bewonersgroep op te richten,

heeft ons daar zeker in ondersteund. Via dit project

krijgen wij regelmatig feedback over de aanpak van

mobiliteits-, milieu- en leefbaarheidsproblemen.”

Hoe weten jullie wat er leeft in

Oostakker?

“Wij zijn actief in verschillende verenigingen en

hebben elk een uitgebreid sociaal leven. Zo kennen

wij de problemen van Oostakker en Lourdes; wij

bespreken ze en geven ze daarna door aan de bevoegde

overheid voor een oplossing. Het is echter

wel belangrijk dat er op korte termijn actie ondernomen

wordt, zo niet haken mensen af en zijn

onze bewonersgroepen enkel een praatbarak.”

Met welke problemen worden jullie

geconfronteerd?

“De wateroverlast te Oostakker is een oud probleem

dat zelfs in Brussel gekend is. Verschillende

schakels zullen op termijn door TMVW (de stad) en

Aquafin (het gewest) aangepakt worden. Wij doen

al het mogelijke om de plannen die gekend zijn op

te volgen en we dringen ook aan op een snellere

uitvoering.

Het doorgaand vrachtvervoer is een zwaar

probleem; zo passeren er bijvoorbeeld meer dan

700 vrachtwagens per dag in en uit de Langerbruggestraat-Drieselstraat.

Deze as wordt veelal

gebruikt als doorsteek van de Kennedylaan naar

de Antwerpsesteenweg. De bewoners wachten vol

ongeduld op aangepaste maatregelen want:

• dit vrachtverkeer is uiterst gevaarlijk voor de

zwakke weggebruikers,

Al enkele jaren zijn in de Gentse Kanaalzone bewonersgroepen

actief. Hun voorzitters verdedigen de belangen

van de inwoners van de kanaaldorpen. Ze zijn het

aanspreekpunt voor de overheid en voor de burger.

Colofon

Projectbureau Gentse Kanaalzone

www.gentsekanaalzone.be

info@gentsekanaalzone.be

• Rieme

Kamiel Bollaert - 09 344 61 51

Hubert Van Hamme - 09 344 90 26

Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10

bewonersgroeprieme@telenet.be

• Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge

Lucien De Naeyer - 09 253 91 15

André Heugens - 09 253 02 49

Daniël Van Durme - 09 253 79 86

Het Project Gentse Kanaalzone

is een samenwerkingsverband

tussen de gemeenten Evergem en

Zelzate, de stad Gent, de provincie

Oost-Vlaanderen, de Vlaamse

overheid en het Havenbedrijf

Gent agh.

• door de trillingen, afkomstig van het vrachtvervoer,

komen er scheuren in woningen.

Hiertoe dient:

• aangepaste bewegwijzering aangebracht te worden

voor het doorgaand vrachtverkeer rond de

kanaaldorpen,

• GPS-operatoren gecontacteerd te worden om de

vrachtwagenroutes te verduidelijken,

• er frequent toezicht van de politiediensten te

zijn,

• vrachtwagensluizen in de verschillende doorgangsstraten

te worden geplaatst; dit leidt tot

het opnieuw leefbaar maken van Oostakker-dorp

en Lourdes.

Wij zien dat er is gestart met de aanpak van het

doorgaand vrachtvervoer op de linkeroever van het

kanaal: door o.a. de bouw van het ovaal van Wippelgem,

de eerste vrachtwagensluis is geïnstalleerd

in Rieme, de GPS-operatoren hebben aanpassingen

gedaan, … terwijl hier in Oostakker alles status

quo blijft. Wij houden dit op de agenda!

De bewoners ondervinden ook veel hinder van

vrachtwagens die in het weekend parkeren langs de

weg o.a. in de Drieselstraat, aan de visvijver en in de

Gentstraat. Dit is ondermeer te wijten aan het feit dat

bedrijven geen vrachtwagens binnenlaten in het weekend.

Wij vernemen dat het Havenbedrijf een onderzoek

is gestart naar ruimtes voor vrachtwagenparking(s) op

beide oevers van het kanaal.

Sinds september 2010 zijn er 3 windmolens

geplaatst op de terreinen van Volvo Cars. Ze zijn

147m hoog en hebben een wiekdiameter van 93m.

Wij stellen vast dat deze windmolens zeer dicht

bij Oostakker staan, de dichtste afstand bedraagt

360m. Wij kennen de klachten van slagschaduw en

geluidshinder die werden ingediend door verschillende

bewoners die in de nabijheid van de windmolens

op de terreinen van Volvo Trucks wonen. De

techniekers melden ons dat deze nieuwere wieken

voorzien zijn van extra geluidswerende maatregelen

en dat er een sensor is ingebouwd om de windmolen

bij hinder door slagschaduw stil te leggen.

Wij blijven alert…”

wat hebben jullie al bereikt?

“Vooreerst hebben we de diverse hindernissen te

Oostakker-dorp en Lourdes kunnen bespreekbaar

stellen. Na ruim overleg met verschillende experts

en na vergelijkingen met collega’s van andere

kanaaldorpen kunnen die hindernissen ruimer bestudeerd

en vergeleken worden. De nodige plannen

en voorstellen kunnen bijgesteld worden door een

toetsing met de bewoners van het dorp en Lourdes.

Maar de acties laten op zich wachten door het

veelvuldig en langdurig overleg van de verschillende

diensten en het vrijmaken van de nodige financiële

middelen. Dit is een flinke rem op het herleefbaar

maken van Oostakker- dorp en Lourdes.

Wij blijven streven naar een gezond evenwicht

tussen wonen, werken en ontspannen.”

Bewonersgroepen,

een belangrijk aanspreekpunt

• Sint-Kruis-winkel en Mendonk

Sofie Van Moeffaert - 0486 51 77 78

Marnix De Smet - 09 345 80 57

info@moervaartvallei.be

www.moervaartvallei.be

• Desteldonk

Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47

Geert De Pillecyn - 0477 92 59 01

• Klein-Rusland

Gilbert Van den Hende - 09 344 28 62

• Oostakker

Baudouin Baudoncq - 0477 89 40 20

Jean-Paul Callewaert - 0479 33 34 25

Jef Van Pee - 09 355 05 43

• Omgeving Hoge weg

Erik Steuperaert - 09 251 05 54

Chris Vanmeenen - 0496 99 76 41

verantwoordelijke uitgever:

André Denys, Gouverneur,

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Lay-out en druk: Artoos

Foto’s: philippe.debeerst@photoeil.be, Artoos

Oplage: 32.531 exemplaren