Juni - Gemeente Kruishoutem

kruishoutem.be

Juni - Gemeente Kruishoutem

toelatingsnummer :

9770 Kruishoutem

P209090

Kantoor van afgifte : Kruishoutem

Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 21 - nr. 5

Biestfeesten Met belgerinkel naar de winkel

V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem

Foto: Michel Saveyn

Juni 2010


Vzw Cultuurkruis, met Herwig Detremmerie uit Nokere als voorzitter, bracht "Koen Crucke en Willy Claes in concert" op 30 april naar de Mastbloem

Sleuteloverhandiging eikoningin

Nationale Sportwedstrijden Brandweer Kruishoutem

Provinciaal kampioen: ploeg A - Nationaal kampioen: ploeg B

Kon. Harmonie St. – Cecilia Kruishoutem

Dubbel viergeslacht: Agnes Verplaetse (88 jaar), Rita Declerck (59 jaar), Veerle Aelvoet

(32 jaar), Margot Vaernewyck (2 jaar) en Maïté Vaernewyck (26/04/10)

Delegatie gemeente te gast op Fête du Parc Naturel de la vallée de l’Attert

ASAHI'90 behaalde 3de plaats in Frankrijk


DRINGEND OPROEP!

Bloedinzameling

Wij hopen je te mogen verwelkomen op de

bloedinzameling op maandag 14 en dinsdag

22 juni tussen 17.00 u. en 19.30 u. in zaal Telex,

Kerkhofweg 2.

Verkiezingen van de Kamer

van Volksvertegenwoordigers

en van de Senaat

op zondag 13 juni 2010

Gemeentelijk nieuws

Bericht van de redactie

Naar aanleiding van de komende verlofperiode

zal het volgend Eierdopje dat

verspreid wordt op 25 juni 2010 activiteiten

bevatten voor de maanden juli en augustus

2010. Alle aankondigingen worden verwacht

uiterlijk 10 juni 2010. (Ombudsdienst,

gemeentehuis, Markt 1, 9770 Kruishoutem,

ombudsdienst@kruishoutem.be).

Op zondag 13 juni trekken we naar de stembus

voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

en van de Senaat.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150

leden die rechtstreeks verkozen worden. Om een

representatieve verdeling te verkrijgen, wordt

het halfrond gevuld door kandidaten uit 11 verschillende

kieskringen. Op Vlaams-Brabant na,

lopen de grenzen van de kieskringen gelijk met

die van de provincies. Enkel Brussel-Halle-

Vilvoorde en Leuven zijn aparte kieskringen.

colofon

MAANDAG 28 JUNI

inlichtingen

Ignace Isebaert

tel. 09/383 66 13

fax 09/383 65 81

ignace.isebaert@skynet.be

Voor publiciteit :

Tim Isebaert

tel. 0496/38 11 68 - fax 09/383 65 81

e-mail: tim.isebaert@telenet.be

Grafische vormgeving en druk:

Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem,

tel. 09/383 52 14

De Senaat telt 71 senatoren, waarvan 40 rechtstreeks

verkozen, 21 aangewezen door de

gemeenschapsparlementen en 10 gecoöpteerd.

Voor de verkiezing van de veertig rechtstreeks

verkozen senatoren wordt België ingedeeld in 3

kieskringen: de Vlaamse kieskring, de Waalse

kieskring en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Stemming per volmacht

De deelname aan de stemming is verplicht en in

principe dient de kiezer zijn stem persoonlijk uit

te brengen. Kiezers die zich in de onmogelijkheid

bevinden om te stemmen, kunnen bij het gemeentebestuur

(dienst bevolking) kosteloos het

volmachtformulier AB/19 bekomen. Dit formulier

kan eveneens worden afgehaald van de website

van het gemeentebestuur van Kruishoutem:

www.kruishoutem.be (via E-loket) of op de website

www.verkiezingen.fgov.be.

Elke andere kiezer kan gemachtigd worden om

bij volmacht te stemmen. Elke gemachtigde mag

slechts over één volmacht beschikken.

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het

stembureau dient de volmachtdrager op de dag

van de stemming in het bezit te zijn van het volmachtformulier

met het bijhorende attest, zijn

eigen oproepingsbrief en identiteitskaart. De gemachtigde

moet de volmacht uitoefenen in het

stembureau van de volmachtgever.

Zijn gerechtigd om volmacht te geven

1. De kiezers die zich niet naar het stembureau

kunnen begeven wegens ziekte of invaliditeit.

Dit moet blijken uit een medisch attest.

2. De kiezers die zich om beroeps- of dienstredenen

niet in het stembureau kunnen aanbieden.

Hiervoor dient een attest van de

werkgever te worden voorgelegd.

3. Schippers, marktkramers en kermisreizigers

evenals hun gezinsleden. De uitoefening van het

beroep blijkt uit een attest afgeleverd door de

burgemeester van de gemeente waar de betrokkene

in het bevolkingsregister is ingeschreven.

4. De kiezers die op de dag van de stemming,

ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in

een toestand van vrijheidsbeneming verkeren.

Dit moet blijken uit een attest van de directie

van de instelling waar de betrokkene verblijft.

5. De kiezers die om redenen in verband met

hun geloofsovertuiging, in de onmogelijkheid

verkeren om zich op het stembureau te melden,

dit op voorlegging van een attest van

Fotografie :

Michel Saveyn,

Andre Marlier

Foto cover vorig nummer :

Spichtestraat Nokere

3

Met belgerinkel

naar de winkel

tot 12 juni

een religieuze overheid.

6. De studenten die zich om studieredenen niet

naar het stembureau kunnen begeven en

hieromtrent een attest van hun studie-instelling

voorleggen.

7. De kiezers die op de dag van de stemming tijdelijk

in het buitenland verblijven, om andere

dan de hiervoor genoemde redenen (vb. toerisme).

Daarvoor dienen zij bij het volmachtformulier

een attest te voegen dat afgeleverd

wordt door de burgemeester van zijn gemeente

(of door diens gemachtigde). Om dit

attest te krijgen kan men tot zaterdag 12 juni

inbegrepen, een verklaring op erewoord

voorleggen aan de burgemeester (of diens

gemachtigde) wanneer men geen bewijsstukken

kan voorleggen die de aanwezigheid in

het buitenland op 13 juni aanstaande aantonen

(bijvoorbeeld, omdat men reist in campingcar

en dus geen hotelreservatie bezit).

De volmacht kan worden verleend tot zondagmiddag

de dag van de stemming. In het 7de

geval echter moet de aanvraag uiterlijk de zaterdag,

de dag voor de stemming geschieden.

Op zondag 13 juni zal het gemeentehuis open zijn

van 10 uur tot 12 uur, doch enkel voor kieszaken

(nieuwe oproepingsbrieven, volmachten, enz.).

De stembureaus zullen geopend zijn van 8 uur

tot 13 uur. In onze gemeente wordt nog steeds

het traditioneel stemsysteem gehanteerd (met

het rode potlood).

Hoe kan je geldig stemmen?

Om geldig te stemmen mag je op een gekozen

lijst en steeds binnen dezelfde lijst:

- Je stem uitbrengen in het vak bovenaan de

lijst (lijststem)

- Je stem uitbrengen in het vak naast de naam

van één of meerdere kandidaat-titularissen

op de gekozen lijst (naamstemmen)

- Je stem uitbrengen in het vak naast de naam

van één of meerdere kandidaat-titularissen

én één of meerder kandidaat-opvolgers op de

gekozen lijst (naamstemmen)

- Je stem uitbrengen in het vak naast de naam

van één of meerdere kandidaat-opvolgers op

de gekozen lijst (naamstemmen).

Wanneer je één of meerdere naamstemmen

hebt uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde

lijst een lijststem hebt uitgebracht, dan

wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande

beschouwd.

Stemmen uitbrengen voor verschillende lijsten

heeft de ongeldigheid van je stem tot gevolg.

Verdere inlichtingen in verband met de verkiezingen,

evenals volmachtformulieren, zijn te bekomen

op het gemeentehuis, bureel 6 (Ilse Raes)

op het telefoonnummer 09/333 71 33.


Vastgoed Bothuyne

V ERKOOP EN VERHUUR VAN UW EIGENDOM!

TE HUUR

IN KRUISHOUTEM

Schitterend villa-appartement

in het centrum met 2 slaapkamers

en 76m² terras! 650 €/m

SPORTKLEDIJ SPORTVOEDING

SKINFITSTORE

WAREGEMSESTRAAT 47 9771 NOKERE

OPENINGSUREN WO-DO-VR van 14u tot 18u30

ZATERDAG van 10u tot 16u

Gesloten op zon- en feestdagen

www.skinfitstore.be info@skinfitstore.be

0477/459 129

stephan de noyette

Kledij van SKINFIT (alles voor de loper, fietser, trekker…

van ondergoed tot alpine skikledij), sportvoeding

OVERSTIM.S, FENIOUX, LEPPIN en SQUEEZY.

verder : SIDI, MAVIC fietsschoenen, KASK helmen,

XTERRA en 2XU wetsuits, KEEN outdoorschoenen,

OAKLEY zonnebrillen, BROOKS loopschoenen, BES&T

sportscare producten, ZOGGS zwemaccesoires,

POWER BALANCE armbanden, PERFEKTA loopgordels…

VRIJE INGANG

dames-heren-jeugd

Nazarethsesteenweg 65 9770 Kruishoutem

Tel 09/383 56 77 www.texandrea.centerall.com

Vergeet papa niet!!

OOK GESCHENKBONS TE VERKRIJGEN!

Open: alle dagen van 9u tot 12u en van 13u30 tot 19u

en op zondagvoormiddag van 9u tot 12u30

Gesloten: maandag en zondagnamiddag

4

PIETER BOTHUYNE

Nokeredorpstraat 24, 9771 Kruishoutem-Nokere

gsm: 0478/53 44 75 - Tel./Fax 09/324 94 93

pieter.bothuyne@gmail.com - BIV 502 843

In samenwerking met:

Pieter Bothuyne,

steeds tot uw dienst!!

Beleef onze ERA Open Huizen Dag

op zaterdag 5 juni 2010!!


Gemeenteraad 10/5

RUP nr. 10 ‘St.-Elooiskeer’

Er wordt een principebesluit genomen voor de

opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

nr. 10 ‘St.-Elooiskeer’. De kostprijs

wordt geraamd op 10 000 euro (excl. BTW). De

opdracht wordt gegund aan studiebureau

Grontmij Vlaanderen.

Reglement inventaris leegstaande gebouwen

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het

Grond- en pandendecreet en de Vlaamse Wooncode,

wordt de gemeente, als lokale actor die

het dichtst bij de inwoners staat, prominent naar

voor geschoven om de rol van coördinator inzake

woonbeleid op zich te nemen.

In het kader hiervan dienen de gemeenten de

leegstand van gebouwen en woningen op hun

grondgebied te voorkomen en te bestrijden.

Om dit op te volgen dient elke gemeente zelf

een register van leegstaande gebouwen en woningen

bij te houden. Dit wordt het leegstandsregister

genoemd.

Een leegstaand gebouw is een gebouw dat voor

meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte

niet overeenkomstig de functie van het gebouw

wordt aangewend gedurende een termijn van

ten minste 12 opeenvolgende maanden.

Een leegstaande woning is een woning die gedurende

een termijn van ten minste 12 opeenvolgende

maanden niet aangewend wordt voor

woonfunctie (of aanverwante functie).

Aan de gemeenten wordt gevraagd om deze

problematiek verder in een gemeentelijk reglement

uit te werken. Het reglement betreffende

de inventaris van leegstaande gebouwen, woningen,

kamers en overige woongelegenheden

wordt goedgekeurd.

Het reglement stelt dat de gemeentelijke administratie

dient over te gaan tot de opmaak van

een leegstandsregister, bestaande uit 2 inventarissen,

één voor leegstaande gebouwen en één

voor leegstaande woningen.

De ambtenaren van de gemeentelijke administratie

zijn bevoegd om leegstand op te sporen

en deze in een gemotiveerde administratieve

akte vast te stellen. Het vaststellen van leegstand

gebeurt op basis van een aantal indicaties

die worden opgenomen in het reglement.

De eigenaars / vruchtgebruikers van de eigendom

worden vervolgens bij aangetekende brief

in kennis gesteld van de beslissing tot opname

in het leegstandsregister.

Zij kunnen binnen een termijn van 30 dagen beroep

aantekenen bij het college van burgemeester

en schepenen tegen de beslissing tot

opname in het leegstandsregister en dienen

hierbij de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Vervolgens beslist het college van burgemeester

en schepenen binnen de 90 dagen over het beroep.

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt

als de eigenaar / vruchtgebruiker kan bewijzen

dat meer dan de helft van de totale

vloeroppervlakte aangewend wordt voor de

overeenkomstige functie van het gebouw gedurende

een termijn van minstens 6 opeenvolgende

maanden.

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt,

wanneer de eigenaar / vruchtgebruiker

kan bewijzen dat de woning gedurende een termijn

van minstens 6 opeenvolgende maanden

aangewend wordt voor bewoning.

In overgangsfase worden alle gegevens uit de

gewestelijke inventarislijst leegstand overgedragen

en overgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

De leegstand van deze panden

moet dus niet opnieuw bewezen worden.

Openbare werken

De weg in de Beerstraat wordt heraangelegd.

De werken vangen aan vanaf 14 juni 2010.

Tevens zijn er werken voorzien in de Gaversstraat.

Deze zullen niet starten voor augustus

2010. De uitvoeringstermijn voor beide werken

samen bedraagt 70 werkdagen. Verdere details

omtrent de fasering kan je terugvinden op onze

website www.kruishoutem.be.

Heraanleg E17 ter hoogte van Deinze

Kruishoutem

Tijdens de werken wordt de volledige wegstructuur

van de E17 richting Kortrijk tussen Nazareth

en Kruishoutem vernieuwd met beton. Tegelijkertijd

zal ook het wegdek van de op –en afritten

van de complexen Deinze/Nazareth en

Kruishoutem richting Kortrijk voorzien worden

van een nieuwe toplaag.

Vermoedelijke timing: begin juni tot half oktober.

Zitdag invullen belastingsaangifte

aanslagjaar 2010

inkomsten 2009

Op dinsdag 15 juni tussen 9.00 u. en 12.00 u. en

tussen 13.00 u. en 16.00 u. zullen in de raadzaal

van het gemeentehuis twee personen aangiften

invullen. Een derde persoon zal aanwezig zijn

om mensen die zelf hun aangifte via tax-on-web

willen invullen bij te staan. Ze dienen wel voorzien

te zijn van hun elektronische identiteitskaart

en hun PINCODE te kennen.

Nodig voor invullen aangifte

de door beide echtgenoten ondertekende

blanco aangifte (gecodeerd formulier)

e-mailadres en telefoonnummer waar je

overdag bereikbaar bent

financieel rekeningnummer: bij 1ste vermelding

of bij wijziging (best bankuittreksel bijhebben

met IBAN EN BIC code)

een overzicht van de gezinssituatie (ev. handicap

vermelden en geboortedata van de kinde-

5

ren en inwonende familieleden van meer dan

65 jaar die ten laste kunnen worden genomen)

alle attesten die je de laatste maanden mocht

ontvangen i.v.m. inkomsten en uitgaven gedaan

in 2009.

Belangrijk:

1. Gepensioneerden die vrijgesteld zijn van aangifteplicht

(9A) en die geen voorstel van aanslag

ontvingen maar volgende uitgaven

deden in 2009 vragen best een aangifte aan

op de controle (0257/53100 gewoon tarief)

of komen naar de zitdag (zeker identiteitskaart

meebrengen) met het oog op het recupereren

van een belastingkrediet:

o isolatie van daken, muren en vloeren: factuur

(2009) en betalingsbewijs en attest

geregistreerde aannemer meebrengen

o aankoop erkend pakket “internet voor iedereen

II”(start2surf@home): factuur en

betalingsbewijs en attest verkoper waaruit

blijkt dat voorwaarden art. 35 van Wet van

6/5/2009 vervuld zijn (aanschaf tussen

01/05/2009 en 31/12/2009)

2. Mocht je later nog documenten ontvangen

die niet werden opgenomen in uw ingediende

aangifte (tax-on-web of gewoon) dan

kan je die stukken met vermelding van nationaal

nummer (vermeld onder adreskader of

op keerzijde van je elektronische identiteitskaart)

overmaken aan het plaatselijk

belastingkantoor (Cle Oudenaarde 2 personenbelasting,

Marlboroughlaan 4 te 9700

Oudenaarde of via mail contr.db.oudenaarde2@minfin.fed.be

of fax 0257/95210)

3. Gefrankeerde aangiften rechtstreeks naar

Scanningcentrum sturen, aangiften die zoals

voorheen in de brievenbussen worden gedeponeerd

van de lokale belastingkantoren zullen

iets trager worden verwerkt, gelet op de

nieuwe werkmethoden.

Op reis met de kindjes?

Vergeet dan niet tijdig een kids-ID aan te

vragen.Hiervoor moet één van de ouders

langskomen met 1 pasfoto en 3 euro. De

gemeentebediende, belast met de uitreiking van

het identiteitsbewijs, moet de gelijkenis tussen

de voorgelegde foto en het uiterlijk van de

houder controleren. Het is dus noodzakelijk dat

het kind zich eveneens aanbiedt voor de

opmaak van de kids-ID. Het duurt 3 tot 4 weken

om de kids-ID aan te maken. Vraag de kaart dus

tijdig aan.

De identiteitskaart (Belgen)

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven

is in het bevolkingsregister, moet

een identiteitskaart bezitten.

Voor de hernieuwing of eerste aflevering van

een identiteitskaart krijg je automatisch per post

een oproepingsbrief toegestuurd. Je dient je dan

persoonlijk aan te melden bij de dienst burgerzaken

van je gemeente voorzien van één recente

pasfoto en 12 euro.

Om tijdig in het bezit te zijn van je nieuwe identiteitskaart

is het belangrijk dat je de uiterste

datum van aanmelding respecteert. Die staat


Schoonheidsinstituut

vermeld op je oproepingsbrief.

Opgelet: om op reis te gaan, moet de identiteitskaart

voor sommige landen nog 3 maanden geldig

zijn.

Reispaspoorten

Naar landen buiten Europa kan je niet reizen

met een identiteitskaart maar wel met een reispaspoort.

Welke landen een reispaspoort vragen,

kan je vinden op de website:

www.diplomatie.belgium.be.

Voor de aanvraag van een reispaspoort heb je 2

pasfoto’s nodig, in kleur met witte achtergrond. De

kostprijs is 83 euro voor volwassenen en 53 euro

voor kinderen onder de 18 jaar. De leveringstermijn

hiervoor is 5 werkdagen. De afhalingen en leveringen

van de reispaspoorten gebeuren door Group 4

op dinsdag, donderdag en vrijdag. Er bestaat ook

een spoedprocedure, dan wordt het reispaspoort

binnen 24 werkuren geleverd. Hiervoor is de kostprijs

252 euro voor volwassenen en 222 euro voor

kinderen onder 18 jaar.

Sofie Van Hulle

Huttegemstraat 17

9770 Kruishoutem

Tel. 09/383 66 64

Gsm 0476/20 28 29

VERZORGINGEN OP AFSPRAAK

Gelaatsverzorging: microdermabrasie

Lichaamsverzorging universal contour wrap

Alle ontharingen: definitieve ontharing

Medische pedicure Manicure: gelnagels,

french manicure Maquillage Permanent make-up

Zonnebank V12i

Wenst u meer informatie over de zonneproducten, maak gerust een vrijblijvende afspraak

Maak tijdig je afspraak voor het verlof

Zonnebank & Snelbruiner

Wachtdiensten dokters en apothekers

Wachtdienst dokters: 09/ 338 86 32

Wachtdienst apothekers: 0900/10 500

Wachtdiensten Algemeen Tandarts

Vlaanderen: 0903/39969

Familiehulp VZW:

Dienst voor Thuiszorg:

055/33 45 45 – Fax 055/33 45 00

Thuisverpleging BOND MOYSON:

permanente wachtdienst: 09/333 59 99

Solidariteit voor het gezin VZW:

Gezins- en bejaardenhulp en

thuisverpleging: permanent bereikbaar:

055/33 44 21

Home St.-Petrus: Bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf.

Onthaal 09/333 30 11

6

Wit-Gele Kruis Oudenaarde:

Permanente wachtdienst: 055/31 27 13

VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen:

Dienst voor thuiszorg: 09/225 78 83

Fax 09/225 13 92

Onafh. Zelfst. Verpleegkundige

Deprince Lieven,

tel. 09/383 04 01 of 0477/50 75 25

Delforche Annie,

tel. 09/383 57 53 of 0476/81 08 83

Drankprobleem???

Je kan geholpen worden!!!

AA. Nationaal – tel. 03/239 14 15

AA. Bill Kruishoutem – tel. 0477/38 19 82

of 0477/40 18 10

Brugstraat 1 - Kruishoutem

Graag op afspraak - info: Kelly Moerman

tel. 09 328 11 57 - gsm 0494 67 29 83

Gebruik van douche + parking steeds gratis.


Nieuwe inwoners

Bevolking en Burgerlijke Stand

Pieter BAUTERS, Neerrechemstraat 41

Norbert RAES, Monique HUYS, Steven en Anneleen, Aaishovedriesstraat 12

Alain CAULLET, Marijke FRAIPONT en Joël, Neerrechemstraat 11/A

Dieter BOONAERT, Laurence DEKEYSTER en Leonie, Herlegemstraat 10

Jacques HAUTEKIET, Deinsesteenweg 66

Freddy VANDER CRUYSSEN en Carine ERAUW, Hinneknokweg 9

Adreswijzigingen binnen

de gemeente

Roselie WEYTENS, Neerrechemstraat 41

Cynthia BOUCKHUYT, Kevin, Kenny en Kwinten, Stefaan De Jonghestraat 13

Kristof TACK, Hedekensdriesstraat 1

Geboorten

Silke DE STAERCKE, dochter van Kristof en van Leen DE KOSTER,

Spilthoorestraat 61

Miel VANDENBROUCKE, zoon van Jurgen en van Liselot DE BAERE,

Kerkakkersstraat 9

Jill COMPEYN, dochter van Glenn en van Mieke DE GROOTE,

Ouwegemsesteenweg 213

Vital DE WAELE, zoon van Eddy en van Leentje ACCOU, Anzegemsesteenweg 28

Gilles DE SMET, zoon van David en van Gwen SOENS, Ouwegemsesteenweg 256

Noveenkaarsen &

heiligenbeelden

Chris Kado

Blauwblomme Christine,

Nieuwstraat 14, Kruishoutem,

09/383 54 29

■ Met Belgerinkel naar de Winkel:

Vanaf 8 mei 2010 krijg je bij de deelnemende

handelaars een spaarkaart. Een spaarkaart met

7 stempels bijeen gefietst? Deponeer dan je

kaart in de spaardoos op de toonbank. Zo neem

je automatisch deel aan de tombola.

Je maakt dan kans op een mooie fiets en andere

mooie prijzen zoals bv. 5 waardebonnen van 20

euro geschonken door het Provinciebestuur voor

aankoop streekproducten. De winnaars worden

bekend gemaakt tijdens de avondmarkt van

Unizo op maandag 28 juni 2010.

Met een volle spaarkaart kan je ook de handige

funcky fietstas, ontworpen door modeontwerper

Walter Van Beirendonck, bestellen. Je betaalt

hiervoor 20 euro.

Meer info: www.belgerinkel.be


7

Nynke VANEECKHAUTE, dochter van Lieven en van Veronique T’JOEN,

Oudenaardsesteenweg 51

Kamille en Marie VAN PRAET,dochters van Frank en van Ann MALLÉ,

Biestlandweg 1/A

Maïté VAERNEWYCK, dochter van Kris en van Veerle AELVOET, Winkelkouter 33

Huwelijken

Pieter BOTHUYNE en Marieke DE CLERCQ,

Nokeredorpstraat 24, gehuwd te Kruishoutem op 24 april 2010

Nico BRAECKMAN en Mariska DE PRAETERE, Pastoor Senesalstraat 16,

gehuwd te Kruishoutem op 14 mei 2010

Overlijdens

■ Een muts voor je huis

Het gemeentebestuur Kruishoutem

organiseert in samenwerking met de

MilieuAdviesWinkel een project om

het isoleren van daken te promoten.

Dakisolatie is immers de beste manier

om het totale energieverbruik van de

woning te beperken én om je energierekening

te doen dalen.

Gratis workshop

Je dak goed isoleren is veel meer dan het aanbrengen

van enkele rollen glaswol. Om je duidelijk

te tonen op welke manier je het best te werk

gaat, organiseren we een praktische workshop

bij iemand thuis. Een deskundige geeft alle informatie

over dakisolatie en materialen. Daarna

nemen we de praktijk onder handen. Hoe begin

je daar nu aan? Aandachtspunten en mogelijke

knelpunten komen hierbij aan bod. Ruimte voor

vragen is natuurlijk voorzien. Schrijf je snel in!

De plaatsen zijn beperkt.

Erna KNOCKAERT, 59 j., echtgenote van Freddy Dequeecker,

Waterhoekstraat 18, overleden te Kruishoutem op 13/04/2010

Marguerite TAELMAN, 84 j.,weduwe van Arsène Van Hove,

Winkelstraat 5, overleden te Kruishoutem op 17/04/2010

Rene TAELMAN, 88 j., weduwnaar van Julia De Ketele,

Ommegangstraat 22, overleden te Kruishoutem op 07/05/2010

Diamanten huwelijksjubileum

Gerard De Smet en Gerarda De Baere, Anzegemsesteenweg 56

Remi Marlier en Suzanne Van Fleteren, Waregemsestraat 78

Urbaan Geurs en Godelieve De Vreeze, Lozerstraat 40

Leefmilieu

Met belgerinkel naar de winkel

tot 12 juni

Wanneer? 12 juni 2010

van 14.00 u. tot 18.00 u.

Hoe inschrijven?

Milieudienst Kruishoutem,

Markt 1 9770 Kruishoutem

(tel.:09/333 71 21)

Waar? De locatie wordt later

nog meegedeeld.

Gezocht: te isoleren dak

Plan je isolatiewerken? Denk je eraan om

op korte termijn je dak zelf te isoleren?

Wens je hierover concrete tips en zelfs

hulp?

Geef je dan op als kandidaat voorbeeldproject!

Misschien komen wij bij jou thuis een

handje toesteken. Op die manier wordt je

dak een referentie voor ons project “Een

muts voor je huis”.


NORGA-DE BAERE nv

Anzegemsesteenweg 16

9770 Kruishoutem

tel. 09/383 78 94

Meer info? Ga snel langs bij uw bankagent.

STICHELBAUT-PENNINCK

Wannegemdorp 8

9772 Wannegem-Lede

tel. 09/383 72 73

8

LIOBEL COMM. V.

Nieuwstraat 6

9770 Kruishoutem

tel. 09/383 66 48


■ Verkoop van oude boeken

op de avondmarkt

De bibliotheek verkoopt een deel van de collectie

tijdens de avondmarkt op maandag 28 juni

vanaf 18.00 u. in de foyer naast de bibliotheek.

De afgeschreven werken - die een beter lot verdienen

dan de papiercontainer - worden verkocht.

Romans, informatieve werken en

jeugdboeken worden apart uitgestald, er wordt

geen verdere onderverdeling gemaakt. Indien je

een bepaald werk zoekt dien je even te snuffelen

in het aanbod.

Welke werken worden verkocht?

Boeken en tijdschriften die niet meer voldoen

aan de kwaliteitsnormen van een moderne

bibliotheek.

Giften van bibliotheekbezoekers die niet

beantwoorden aan de eisen van een actuele

bibliotheekcollectie.

Prijs?

Romans en informatieve werken 1,00 euro

Jeugdboeken 0,50 euro

Tijdschriften, strips 0,10 euro

Tijdschriften per doos 1,00 euro

Op het einde van de avondmarkt (na 20.00 u.)

wordt per aangekocht boek een gratis exemplaar

geschonken.

Voor wie?

Elke boekenliefhebber die zijn collectie wil uitbreiden

en geen bezwaar heeft tegen tweedehandsboeken.

Tijdens de verkoop kan je rustig

grasduinen in het aanbod, het verplicht je tot

niets.

Waar en wanneer?

Om alle boekenliefhebbers dezelfde kans te

Bibliotheek

geven start de verkoop stipt om 18.00 u.

Waar: Bibliotheek Kruishoutem, Waregemsesteenweg

22.

■ Cursus Senioren digitaal

De interlokale vereniging ZOVLA organiseert in

het kader van het “levenslang leren” de cursus

“Senioren digitaal”. De voornaamste doelstelling

van dit project is 55-plussers laten kennismaken

met de digitale wereld (internet, mailen…).

Wat? Kennismaking met de basisfuncties van de

computer.

Wanneer?

Dinsdag- en donderdagvoormiddag in oktober.

De lessenreeks gaat door van 9.00 tot 12.00 u.

Waar? De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22,

Kruishoutem.

Doelgroep? 55+ die nog nooit met de computer

werkten, enkel voor absolute beginners.

Kruishoutemnaren krijgen voorrang.

9

Programma?

Welke lesonderdelen komen aan bod:

functie toetsenbord

surfen op internet;

opzoeken via Google;

e-mails met bijlagen samenstellen en verzenden;

e-mails met bijlagen ontvangen en bewerken;

adressenboek aanmaken.

Lessen?

7 lessen van drie uur.

Max. 10 deelnemers per les.

Lesgevers: senioren van Seniorennet.

Prijs?

Prijs per lessenreeks: 10 euro, incl. koffie en

handleiding.

Inschrijven vanaf 1 juni 2010 in de bibliotheek.

Definitieve inschrijving na contante betaling.

Contactpersoon

Carine Anecaert, bibliotheek, Waregemsesteenweg

22, 9770 Kruishoutem. Tel 09/333 71 39

■ ZOVLA

Groteletterboeken

In Kruishoutem vind je een

aparte collectie groteletterboeken.

Vanaf juni vind

je een nieuw wisselpakket

uit de ZOVLA-collectie. De boeken staan opgesteld

tussen de eigen collectie.

Strips

Het ZOVLA-samenwerkingsverband biedt een

wisselcollectie strips voor adolescenten en volwassenen

aan. Vanaf juni vind je een totaal

nieuwe collectie in onze bibliotheek. Kom gerust

eens grasduinen in de hedendaagse stripreeksen.

Elke “deelcollectie” bevat gemiddeld 250

strips. De wisselcollectie wordt apart opgesteld,

de strips staan duidelijk per reeks.


■ Speelpleinwerking:

zomervakantie 2010

Nog een maand en dan sluit de schooldeur. De

vakantie kan beginnen. Laat de computer en tv

voor wat ze zijn en kom samen met je vrienden

naar de speelpleinwerking. Je beleeft er gekke

avonturen en vooral veel plezier! Een team van

enthousiaste monitoren staat opnieuw paraat

om je een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Voor wie?

Alle kinderen die geboren zijn tussen 1998 en

2006 zijn van harte welkom. Ze worden ingedeeld

in verschillende groepen:

Geel: geboren in 2004, 2005 of 2006

Rood: geboren in 2002 of 2003

Groen: geboren in 2000 of 2001

Blauw: geboren in 1998 of 1999

Wat kost zo’n dagje speelpleinpret?

HALVE DAG VOLLE DAG

1° KIND 3 euro 6 euro

2° KIND 2,5 euro 5 euro

3° KIND 2 euro 4 euro

In de prijs zijn inbegrepen:

- alle activiteiten (behalve 4 daguitstappen).

- “gratis” opvangmogelijkheid voor en na de

Jeugdbeleid

activiteiten

- 4-uurtje, drankje en verzekering

- kinderen die ’s middags blijven brengen hun

lunchpakket en een drankje mee.

Aandachtspunten

Alle activiteiten starten en eindigen voortaan

aan de school in de Waregemsesteenweg

22 (aan de achterzijde van de Mastbloem).

Dus ook de daguitstappen en de opvang voor

en na de activiteiten.

De extra activiteiten (goochelaar, film, kindertheater…)

vinden allen plaats tijdens de namiddagwerking,

tenzij anders opgenomen in

de activiteitenkalender.

De speelpleinwerking zal verder complementair

werken met de vakantieopvang voor peuters

vanaf 2,5 jaar (Het Eiernest), die in aanpalende

lokalen in de school in de Waregemsesteenweg

wordt ingericht door vzw KOMMA, in opdracht

van het gemeentebestuur.

Onze speelpleinwerking is als kwalitatieve

opvang gemachtigd om fiscale attesten uit te

reiken!

De speelpleinwerking probeert ook dit jaar

weer de kaart te trekken van de gezonde voeding,

door het aanbieden van gezonde 4-uurtjes

en drankjes. We vragen aan de ouders

VITRALUX VERANDA’S

VITRALUX VERANDA’S

30

JAAR

09/383.69.69

VITRALUX N.V. Pontstraat 2 -- 9770 KRUISHOUTEM -- Fax: 09/383.69.89

10

om deze inspanningen te delen bij het samenstellen

van de lunchpakketten.

Openingsuren en inschrijvingen

We zijn open elke werkdag vanaf donderdag

1 juli, tot en met 31 augustus behalve op

woensdag 21 juli (wettelijke feestdag) en tot

dinsdag 31 augustus;

Inschrijven gebeurt ter plaatse, per speelpleindag:

o Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk, behalve

voor de daguitstappen, waar het

aantal busplaatsen beperkt is (zie activiteitenkalender).

Wie snel inschrijft maakt

dan ook meest kans om effectief mee te

kunnen op daguitstap.

VERANDA'S

AFDAKEN

CARPORTS

RAMEN

DEUREN

ZONWERING

www.vitralux.be

E-mail: vitralux@vitralux.be


TIJDSTIP ACTIVITEIT

7.30 u.- 9 u. Inschrijving van de kinderen voor de

voormiddag of voor de volledige dag

9 u. - 12.00 u. Voormiddagwerking

12.00 u.-12.45 u. Lunchpauze

12.45 u.- Inschrijving van de kinderen voor de na-

13.15 u. middagwerking.

13.15 u. -17 u. Namiddagwerking (Ook de speciale activiteiten

zoals de film voorstellingen en de kindertheaters

vinden ‘s namiddags plaats, tenzij

anders opgenomen in de activiteitenkalender.)

17 u. Einde speelpleinwerking

17.10 u. - 18 u. Opvang in de school in de Waregemsesteenweg

Werking

We houden het op een gezonde mix tussen geleide

groepsactiviteiten van de monitoren en een

vrij-spel-systeem, waarbij kinderen onder actieve

impulsen en toezicht speelgoed ontlenen

uit onze speelgoedwinkel.

In de namiddag wordt leeftijd- en groepsgebonden

gewerkt zoals in een klassieke jeugdvereniging.

In de voormiddag wordt actieve opvang in

1 of meerdere niet-leeftijdsgebonden groepjes

ingericht met de materialen uit de speelgoedwinkel.

Een greep uit het activiteitenaanbod:

shownamiddag, knutselen, sporten, waterspelen,

schminken, playbackshow, avonturentocht,

bosspel…

Wat zit er zoal in onze speelgoedwinkel: gocarts,

springkasteel, sportmateriaal, (reuze)gezelschapspelen,

stripboeken, verkleedkoffer, airhockey,

tafelvoetbalspel, new games...

Info en inlichtingen

- Jeugdambtenaar: Bart Victor, 09/333 71 29 –

jeugddienst@kruishoutem.be (behalve

tijdens verlofperiode van 26/07 t.e.m. 15/08)

- Hoofdmonitoren:

o van 01/07 t.e.m. 23/07 : Skrin Pothé

0477/25.30.06

o van 24/07 t.e.m. 04/08 : Maggelien De Smul

0476/64.71.89

o van 05/08 t.e.m. 31/08 : Evaline Coussement

0474/ 41 83 84

Directeur van de sporthal: Jan Vanderhaegen –

09/383 62 31

Voor alle vragen over de vakantieopvang Het Eiernest

voor kleuters vanaf 2,5 jaar, kan je elke

werkdag terecht bij Dina Librecht

(0473/36 42 93) – dina.librecht@vdko.be.

Folders zijn verkrijgbaar bij de jeugddienst, de

bibliotheek en de sporthal en zijn terug te vinden

op www.kruishoutem.be (rubriek vrije tijd /

jeugd / speelpleinwerking).

ALVAST WELKOM AAN ALLE KINDEREN!!!

Activiteitenkalender

Datum Activiteit Uren Tarief

■ Ook kinderopvang Eiernest zorgt

voor vakantieopvang

Iedereen is reeds bezig met het plannen van zijn

vakantie. Daarbij hoort ook uitkijken naar een

passende opvang van je kinderen. Vakantieopvang

Eiernest staat alvast opnieuw klaar om kinderen

van 2,5 t.e.m. 12 jaar een leuke vakantie

te bezorgen.

Vanaf donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31

augustus 2010 zorgt een team van enthousiaste

vrijwilligers, samen met de plaatselijke verantwoordelijke,

Sara ’t Kindt, en ondersteund door

de consultant van vzw Komma, Dina Librecht,

voor een leuk aanbod met afwisselend vrij spel

en een heleboel activiteiten, aangepast aan de

leeftijd.

De opvang gaat door in de lokalen aan de Waregemsesteenweg

22 en start telkens om 7.00

u. en duurt tot 18.00 u. Van 19 juli t.e.m. 23 juli

is er geen opvang.

11

Leeftijdsgroep

Inschrijven

01/07 Startdag speelpleinwerk Normaal Alle kinderen Niet noodzakelijk

02/07 Goochelaar “Di Stefano” Normaal Alle kinderen Niet noodzakelijk

08/07 Theater “Aoe Aoe!” Normaal Alle kinderen Niet noodzakelijk

09/07 Daguitstap naar zee! 9.00 u. tot

18.00 u.

13/07 Daguitstap naar Pairi Daiza 9.00 u. tot

19.00 u.

9 euro Alle kinderen Voor 05/07

14 euro Alle kinderen Vóór 09/07

15/07 Zwemmen, Waregem Normaal Groen en blauw Niet noodzakelijk

15/07 “Mijnheertje Neus” Normaal Groen en rood Niet noodzakelijk

20/07 Zwemmen, Waregem Normaal Groen en blauw Niet noodzakelijk

20/07 Film “Niko en de vliegende

brigade” – De Mastbloem

21/07 GEEN SPEELPLEINWERKING

17/08 Film “Jumanji”

De Mastbloem

19/08 Daguitstap Spruitenbal,

domein De Gavers

9.00 u.

tot 17.00 u.

Normaal Groen en rood Niet noodzakelijk

Normaal Groen en blauw Niet noodzakelijk

8 euro Alle kinderen Voor 13/08

23/08 Sierk Mobiel Normaal Alle kinderen Niet noodzakelijk

26/08 Bezoek aan de brandweer Normaal Geel en rood Niet noodzakelijk

26/08 Zwemmen, Waregem Normaal Groen en blauw Niet noodzakelijk

31/08 Daguitstap naar Bellewaerde 8.30 u. tot

18.00 u.

14 euro Alle kinderen Vóór 23/08

Er kunnen per dag maximaal 28 kinderen deelnemen,

waardoor vooraf inschrijven absoluut

noodzakelijk is.

Voor een halve dag opvang betaal je 5 euro en

voor een volle dag wordt 10 euro gevraagd.

Vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin, dat tegelijkertijd

aanwezig is, wordt een korting van

20% voorzien.

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen

met Dina Librecht, consultant van vzw

Komma, op het nr. 0473/36 42 93.

Een folder en inschrijvingsformulieren kan je

downloaden via de gemeentelijke website

www.kruishoutem.be (rubriek vrije tijd / jeugd /

kinderopvang / vakantieopvang).


De Wijngaard

Waregemsesteenweg 48 Kruishoutem

tel. & fax 09/383 81 08

edwin.cosijns@telenet.be

OPEN IEDERE ZATERDAG 08.00-12.00/14.00-19.00

Chateau de

Marmorieres

'Speciale

Promotie-aanbieding'

Blanc Sec Tradition 6.00 Euro/Fles

Per karton van 6 flessen : 30.00 euro

Rouge Tradition 6.00 Euro/Fles

Per karton van 6 flessen 30.00 euro

Rouge 'Cuvée Les Amandiers' 8.00 Euro/Fles

Rouge 'Cuvée Marquis de Raymond' 10.00 Euro/Fles

'Wijn-

Festival' (*)

Speciale 'Stuntprijzen'

voor deze zomer

Le Mas Blanc 5.50 euro/fles

Le Mas Rouge 7.50 euro/fles

Carignan Vieilles Vignes 9.00 euro/fles

Domaine Nizas Rose 7.50 euro/fles

Domaine Nizas Rouge 11.00 euro/fles

Domaine Nizas Reserve 18.00 euro/fles

Houten Kist 3 Flessen 60.00 euros

(*) Exclusief verdeler DOMAINE DE NIZAS

Juli & augustus :

DEGUSTATIEMAANDEN

speciaal voor deze zomer.

Informatie in het volgend eierdopje

12

Een veilige

thuishaven voor

ALLE EFFECTEN

Argenta

bewaart

GRATIS

al uw

effecten. *

Het Algemeen Reglement der Verrichtingen is van toepassing op alle verrichtingen en regelt de relatie tussen Argenta Spaarbank

NV en haar Cliënten. Het Algemeen Reglement der Verrichtingen is beschikbaar in uw Argenta-kantoor of op www.argenta.be

*Kasbons, staatsbons, obligaties, beleggingsfondsen en

aandelen geeft u GRATIS in bewaring in uw Argentakantoor,

ongeacht door wie deze waarden werden

uitgegeven. Via dit effectendossier beheert en beheerst u

voortaan zeer eenvoudig al uw transacties. Voor volledige

informatie m.b.t. de kosten, voor de transacties, raadpleeg

de tarieflijst, beschikbaar in uw Argenta-kantoor of op

www.argenta.be

Online beleggen op de beurs.

Toegang tot meer dan 60 verschillende markten

en diverse kwaliteitsfondsen, geen bewaarlonen -

24 uur per dag.

uw appeltje voor de dorst

Kantoor

Buré Verschuere Katrien b.v.b.a

Knokstraat 2

9770 Kruishoutem

Tel. en Fax 09/383 69 62

Erkend agent C.B.F.A. 43274

ondernemingsnr. 232046-3473-621


■ Algemene vergadering van de

Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid

De algemene vergadering van de GRCB had

plaats op dinsdag 27 april 2010.

In de algemene vergadering zetelen 41 verenigingen,

2 gecoöpteerde leden, 1 deskundige en

2 waarnemers met raadgevende stem.

Via een presentatie werd een overzicht geschetst

van het voorbije werkjaar. Ook de nog geplande

activiteiten voor 2010 werden toegelicht:

- 11 juliviering op 10 juli met de hilarische comedyshow

“Caveman” van Philippe De Maertelaere

- Optreden van Willem Vermandere op vrijdag 12

november 2010 om 20.00 u. in De Mastbloem.

De penningmeester verduidelijkte de rekening

van 2009 en de begroting voor 2010.

De aanwezige leden ontvingen een infomap met

allerhande informatie, ondermeer over de logistieke

bijstand en subsidie die kan aangevraagd

worden bij het gemeentebestuur. Dit pakket

komt de verenigingen ongetwijfeld van pas.

De afgevaardigden van de verenigingen die afwezig

waren op de algemene vergadering kunnen

alsnog zo’n infomap afhalen bij Lutgart

Parmentier, cultuurambtenaar – lokaal 9 – tel.

09/333 71 84. Uiteraard vind je deze informatie

ook terug op de gemeentelijke website

www.kruishoutem.be.

OCMW

■ Subsidies voor zorgboerderijen

Wat is een zorgboerderij?

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf

waar mensen uit een brede waaier van

kwetsbare groepen opgevangen kunnen worden.

Die opvang bestaat erin dat zij meehelpen

met de dagdagelijkse activiteiten op het bedrijf.

Onder kwetsbare groepen wordt verstaan:

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

handicap

Personen met een psychiatrische problematiek

Jongeren met problemen op school, thuis of in

de instelling waar ze verblijven

Ouderen

Mensen in kansarmoede


Wat is de subsidie voor zorgboerderijen?

Vanuit de Vlaamse overheid kunnen deze zorgboerderijen

een subsidie ontvangen tot 40 euro

per dag indien zij een persoon (de zorgvrager)

tewerkstellen.

Cultuur

Uitnodiging 11 juliviering

Programma

Inleiding door dhr. Filip Gevaert, voorzitter

van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid

Gelegenheidstoespraak door dhr. Joop Verzele,

burgemeester

Een komische voorstelling van

PHILIPPE DE MAERTELAERE

Caveman

Sociaal beleid

Een noodzakelijk voorwaarde is dat de land- of

tuinbouwer een zorgboerderijovereenkomst

afsluit met een voorziening zoals bijvoorbeeld

een gemeenschapsinstelling voor bijzondere

jeugdbijstand, een CLB of een andere organisatie

die erkend is door de Vlaamse overheid.

Waar kan je meer informatie inwinnen?

Zowel de zorgboerderij, de zorgvrager als de

welzijnsvoorziening kunnen bij het Steunpunt

Groene zorg terecht voor:

Informatie

Aanmelding van vragen om een geschikte zorgboerderij

Begeleiding bij opstart als zorgboerderij

Ondersteuning bij de aanvraag van de subsidies

voor zorgboerderijen

Vorming en ontmoeting

Contactgegevens:

Steunpunt Groene Zorg vzw

053/ 73 08 22

groenezorg-ovl@welzijn.net

www.groenezorg.be

13

Na de samenzang biedt het gemeentebestuur

u een feestelijke receptie aan.

Zaterdag 10 juli 2010 om 19.30 u.

in de Mastbloem.

Inkom: VVK 6 euro – ADD 8 euro

Info en kaarten: Bibliotheek - 09/333 71 39

Men kan ook overschrijven op het

nr. 068-2297437-19

Een organisatie van de Gemeentelijke Raad

voor Cultuurbeleid in samenwerking met het

gemeentebestuur Kruishoutem en het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Waar kan je de subsidie voor zorgboerderijen

aanvragen?

De aanvraag van de subsidie voor zorgboerderijen

dien je in te dienen bij de Vlaamse overheid:

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Zorgboerderijen

Ellips, 6de verdiep,

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030 BRUSSEL

Tel: 02/552 78 90

Fax: 02/552 78 71

Op de website van Landbouw en Visserij vindt u

eveneens verder informatie en formulieren

https://www2.vlaanderen.be/landbouw

Lakens en dekens gevraagd

Liggen er in je slaapkamerkast nog oude, bruikbare lakens,

dekens of donsdekens die je liever kwijt dan rijk bent?

Breng dit beddengoed niet naar het containerpark,

maar geef het af op het OCMW.

Je kunt er mensen mee helpen!


Wij bieden zeer gevarieerd werk in een aangename

werksfeer, een heel aantrekkelijk verloning,

vervoer naar de werven.

INTERESSE?

Losko Renovatie staat garant

voor ‘sleutel op de deur’

renoveren en verbouwen.

Wij bieden onze klanten een

verzorgde en instapklare

woning. Dit binnen de regio’s

Oost- en West-Vlaanderen.

Wij zoeken gemotiveerde,

ervaren arbeiders die zowel

zelfstandig als in teamverband

kunnen werken, zin hebben

voor initiatief en gevoel hebben

voor de materie. In bezit van

rijbewijs C is pluspunt.

CONTACTEER ONS 09 / 220 35 98 OF INFO@LOSKO.BE


13 JUNI

VADERDAG

papa verdient een nuttig geschenk van

KLEDING MODERNA

MARKT KRUISHOUTEM - 09 383 50 18

ruime keuze in:

broeken - jeans - bermuda’s ...

pulls - gilets - hemden - polo’s - ‘t shirts ...

NOTEER ALVAST:

pyjama’s korte en lange broek - peignoirs ...

DAG VAN DE KLANT

alle ondergoed Dulcia zaterdag 26 september

kousen - sokjes - ceinturen

OPENDEURDAGEN

- bretellen -

zakdoeken - portefeuilles van dinsdag ... 6 oktober tot

en met zondag 11 oktober

hoeden - petten ....

Altijd welkom!

Ruime keuze!

Open: 9-12 u. en 14-18.30 u. - Gesloten: zondag & maandag

14

activiteitenkalender

Zo 30

Pasar: Wandel- en

Fietshappening

Om 10.00 u.

speelplein Lozer,

Platanendreef

Ma 31

Turnen 50+

Van 14.30 u. tot 15.30 u.

sporthal

Lozerkaarters

Om 13.00 u.

Par. Centrum della Faille

Turnen 50+ Van 14.30 u.

tot 15.30 u. sporthal

Lozerkaarters Om 13.00 u.

Par. Centrum della Faille

Okra-academie:

Sculptours Om 14.30 u.

Ronde van Vlaanderenstraat

9, Kluisbergen

Gemeenteraad om 19.00 u.

Turnen 50+

Van 14.30 u. tot 15.30 u.

sporthal

Lozerkaarters

Om 13.00 u.

Par. Centrum della Faille

mei Di 1 juni

Ma 7 Di 8

Ma 14 Di 15

Ma 21

Ma 28

Turnen 50+ Van 14.30 u.

tot 15.30 u. sporthal

Lozerkaarters Om 13.00 u.

Par. Centrum della Faille

Avondmarkt

Om 18.00 u. Nieuw Plein

2de avondmarktloop

Om 18.55 Nieuw Plein

Markant: werking Cel

Vermiste Personen

Om 20.00 u.

De Kring

Invullen belastingsaangiften

09.00 u. – 12.00 u. en

13.00 – 16.00 u.

raadzaal gemeentehuis

Okra: daguitstap:

De Ardennen op z’n best

Om 7.00 u. Nieuw Plein

KAV: Kookdemo

"Een kilootje minder"

Di 29


Woe 2 Do 3 Vr 4 Za 5 Zo 6

Wijkraad Marolle:

kaarting

Om 14.00 u.

zaal Elckerlyc

Molenzangers:

vinkenzetting

Om 19.00 u.

café Casino

Molenzangers:

vinkenzetting

Om 9.00 u. Lozer

De Blauwbekken:

vinkenzetting

Om 19.00 u.

Handelshuis Nokere

Molenzangers:

vinkenzetting

Om 19.00 u.

Lozer

Molenzangers:

vinkenzetting

Om 19.00 u.

café Marolle

KVLV:

provinciale wandeldag

Om 13.00 u.

Elsegem

Okra: kaarting /

hobbyclub

Om 13.30 u.

De Kring

Praatcafé Dementie Regio

Vlaamse Ardennen: Communiceren

met dementerenden. Wat

als woorden niets meer zeggen

Om 19.30 u. zaal

’t Eeckenhof, Oudenaarde

Okra: kaarting

Om 13.30 u. De Kring

KAV: bloemschikken

namiddag en avond

Okra:

kaarting / hobbyclub

Om 13.30 u.

De Kring

Okra: kaarting

Om 13.30 u.

De Kring

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

De Blauwbekken:

vinkenzetting Om 9.00

u. Feesttent De Biest

KVLV: gewestelijke tuinreis

Ziekenzorg CM Jovo:

barbecue Om 18.30 u.

De Mastbloem

Molenzangers:

vinkenzetting

clubkampioenschap

Om 17.00 u. Lozer

De Blauwbekken:

vinkenzetting

Om 9.00 u.

Handelshuis Nokere

Wijkraad Marolle:

2de tornooikaarting

Om 20.00 u.

zaal Elckerlyc

Molenzangers: Om 9.00 u.

vinkenzetting Lozer

Oudercomité

Gemeenteschool Marolle:

Marolle Kids Party 2010

Om 18.00 u.

Gemeenteschool,

Marolleweg 1

St.-Petrus: Petrusfeest

Mastbloem

Zangkoor Pakosun Nokere:

aperitiefconcert:

“Boer zoekt….koren!”

Om 10.30 u.

Rooigemvallei Huise

VTB Kultuur:

Wandeling Donkmeer te

Berlare vertrek 14.30 u.

Nieuw Plein

B I E S T F E E S T E N

Woe 9 Do 10 Vr 11 Za 12 Zo 13

Woe 16 Do 17 Vr 18 Za 19 Zo 20

15

Federale verkiezingen

Van 8.00 u. tot 13.00 u.

De Blauwbekken:

vinkenzetting Om 9.00 u.

Handelshuis Nokere

Kon.Fan.Nokere:

Boomconcert Om 10.15 u.

Kerkplein Nokere

Molenzangers:

vinkenzetting vrouwen

Om 17.00 u. Lozer

Molenzangers:

vinkenzetting

Om 9.00 u. Lozer

Woe 23 Do 24 Vr 25 Za 26 Zo 27

KVLV: fietstocht

Om 14.00 u.

Par. Centrum Lozer

Woe 30 Met belgerinkel

naar de winkel

tot 12 juni


Je talent in beweging

Sint-Hendriks- en Zusters Maricoleninstituut

Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze, tel. 09 386 13 76 - www.shzmi.be

ASO-HUMANIORA

Sint-Theresia-Instituut

Gentpoortstraat 37, 9800 Deinze, tel. 09 381 55 58, www.sinttheresiainstituut.be

TSO - BSO / WETENSCHAPPEN - PERSONENZORG - HAARZORG - VOEDING

Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut

Peter Benoitlaan 40, 9800 Deinze, tel. 09 381 63 63, www.sintvincentiusdeinze.be

TSO - BSO / INFORMATICA - HANDEL - KANTOOR - CREATIE - JEUGDZORG -

WINKELBEHEER - ETALAGE - COMMERCIËLE EN SOCIALE TECHNIEKEN

Vrij Technisch Instituut

Leon Declercqstraat 1, 9800 Deinze, tel. 09 381 60 80, www.vtideinze.be

TSO - BSO / INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN - MECHANICA - ELEKTRICITEIT - HOUT -BOUW

Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs “Leieland”

Leihoekstraat 7B, 9870 Machelen, tel. 09 386 60 08, www.vibsoleieland.be

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

16

www.scholenkoda.be


Gemeentelijke

Basisschool

Marolle

■ Kinderrechten in het vierde leerjaar

Op 20 november 1989 keurden de Verenigde Naties

het Verdrag voor de Kinderrechten goed.

20 jaar kinderrechten… Een goede reden om het

thema eens aan te kaarten bij de kinderen.

Wat zijn hun rechten? Hebben zij ook plichten?

In een uitgebreide lessenreeks kwamen de leerlingen

van het 4de leerjaar heel veel te weten

over de kinderrechten. Hen werd precies uitgelegd

waarover het Kinderrechtenverdrag gaat,

waar het vandaan komt, wie erover waakt…

Tijdens een muzische namiddag boksten de leerlingen

een tentoonstelling in elkaar. Tijdens een

rondleiding deelden zij hun kennis met de kinderen

van het 5de en 6de leerjaar. Zodoende staken

ook zij een en ander op over de rechten van het

kind. Het thema werd afgesloten met een klasoverschrijdende

quiz.

■ Integratie derde kleuter -

eerste leerjaar

We naderen het einde van het schooljaar.

Voor de kleuters van de derde kleuterklas komt

het 1ste leerjaar steeds dichterbij; de klas waar

ze zullen leren lezen, schrijven, rekenen…

Om ze al een voorproefje te geven organiseren

de juffen integratieactiviteiten. Zo werkten de

kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar

op 28 april reeds samen rond het thema

“lente”. Op 2 juni is de volgende integratieactiviteit

gepland. De kinderen worden in groepjes

verdeeld. In elk groepje zitten leerlingen uit de

derde kleuterklas en uit het 1ste leerjaar. De hoeken

met opdrachten bevinden zich zowel in de

kleuterklas als in het 1ste leerjaar.

Het aanbod is gevarieerd: speelse opdrachten,

schrijven, taal, rekenen… het komt allemaal aan

bod. De kinderen van het eerste kunnen de opdrachten

reeds lezen en leggen ze uit aan de

kleuters. Zo leren ze samenwerken en maken de

kleuters op een speelse manier kennis met het

1ste leerjaar. Bereidwillige ouders helpen met het

begeleiden van groepjes.

Onderwijs

■ Week van “bewegen”

In het kader van het jaarthema “Wees fit, dan

heb je meer pit” organiseerde de school onlangs

een week van “bewegen”.

Zo was er op dinsdag 25 mei de sportdag in en

rond de sporthal in samenwerking met het VLIO,

de sportschool van Oudenaarde. Donderdag 27

mei was er de schoolmarathon. In een estafetteloop

was de school de ganse dag in beweging.

Ook de leerkrachten en ouders liepen enkele

rondjes mee.

Vrijdag 28 mei was “een dagje anders”.

Om 9.00 u. werden de leerlingen plots uit de klassen

gehaald en was het tijd voor een bewegingslied

en wat ochtendgymnastiek. Daarna kregen

de kinderen voor een 2-tal uren een andere juf of

meester toegewezen. Elke leerkracht organiseerde

voor zijn nieuwe klas muzische activiteiten

rond het thema “bewegen”.

Resultaten van deze activiteiten kan iedereen bewonderen

op de opendeurdagen van vrijdag 28

mei (15.00 - 18.00 u.) en zaterdag 29 mei (14.00

- 17.00 u.). Ook hier werd gezorgd voor een “bewegingsparcours”

met enkele sportieve activiteiten.

Kom gerust eens kijken!

Onderwijs

van de vlaamse

■ Knuffels in de eerste kleuterklas

Een aantal weken geleden werkten we in de eerste

kleuterklas rond het knuffelzachte thema

‘knuffels’.

We merkten op dat de knuffels voor veel kleuters

heel belangrijk waren. Hun knuffel troost hen

wanneer ze verdrietig zijn, iemand missen en wat

moe worden…

Dit thema lokte uiteraard heel wat gevoelens uit.

De kleuters mochten hun eigen knuffel meebrengen

naar de klas. Ze vonden het heel fijn om hem

voor te stellen aan de andere kleuters. Fierheid

en blijheid waren gevoelens die bij onze kinderen

bij de uitwerking van dit thema sterk tot uiting

kwamen.

Natuurlijk werden ook de klasknuffels zorgvuldig

waargenomen. De kleuters mochten zelf een

naam voor hen bedenken. Heel grappig en een

bewijs dat het creatief denken van onze kinderen

reeds van bij de start gestimuleerd wordt!

We deden ook heel veel leuke dingen met de

knuffels. We waagden ons zelfs aan een dans- en

turnactiviteit met onze allerliefste knuffels. De

mooie beren kan je nog steeds bewonderen in

onze Jules-klas. Het was een ‘bere- leuke’ week!

17

■ Leerlingen van het tweede leerjaar

leren de bibliotheek kennen op een

andere manier

Ons zesde WO-thema heet: ‘Lezen is fijn, maar

kijken en luisteren ook.’

Juf vertelde ons dat we naar aanleiding van dit

thema uitgenodigd werden in de bib.

We keken juf verrast aan. We kenden de bib toch

al want we brengen tweewekelijks een bezoek

aan de bib om boeken uit te lenen?

Maar…..blijkbaar had de bib nog meer te bieden

dan we verwacht hadden.

De bibliothecaris wachtte ons op. We vormden

een slang en gingen op zoektocht doorheen de

bib. We passeerden langs tijdschriften, cd-roms,

weetboeken… Dit kenden we nog niet!

We konden al onze vragen kwijt en ontdekten

zelfs waarvoor de symbooltjes stonden op de

boeken voor volwassenen. Toen we in de zithoek

aankwamen vertelde Carine ons dat we ‘het

grote bibspel ‘ mochten spelen. We namen het

tegen elkaar op in groepjes van drie. Het was een

spannend spel. Als we een opdracht correct uitvoerden

konden we boeken verzamelen. De

groep met de meeste boeken was de winnaar.

Wat was het leuk om de bib op een andere manier

te leren kennen!

Gemeenschap GO! Kleuterschool Lozer

■ Onze mama’s en papa’s de sportieve

toer op

Op woensdag 5 mei werden onze mama’s naar

aanleiding van Moederdag uitgenodigd door de

kleuters. Ze trokken naar Lozerbos waar ze een

parcours met allerlei opdrachten doorliepen. Moe

maar voldaan keerden ze naar school terug waar

voor hen een gezond hapje en drankje klaar

stond. Op maandagvoormiddag 15 juni trekken

wij met onze papa’s naar de sporthal van Kruishoutem.

Daar zullen ze samen met hun kleuter

een bewegingslandschap doorlopen. Bewegen is

gezond!

■ Gravensteen te Gent

Elk jaar gaat onze derde kleuterklas op uitstap

naar Gent. Dit als afsluiting van hun kleutertijd.

Op maandag 17 mei vertrokken ze met de trein

uit Zingem naar Gent en namen daar de tram

naar het centrum. In de voormiddag volgden ze

een programma in het ‘Vredeshuis’ en na de picknick

trokken ze naar het ‘Gravensteen’.

Daar gingen zij verkleed als ridders en jonkvrouwen

op zoek naar de schat. Terug met tram, trein

en belbus naar de school. Het werd een onvergetelijke

dag voor onze oudsten.


KANTOOR VAN NOTARIS

LIESBETH MATTHYS

NOTARIS-PLAATSVERVANGER WIJLEN NOTARIS TILLO DEFORCE

te KRUISHOUTEM (WANNEGEM-LEDE), Tel 09/383.52.55

Matthys.Liesbeth@skynet.be

UIT DE HAND TE KOOP

Mooie zuidgerichte

VILLA

instapklaar en in perfecte staat met 4 slaapkamers,

2 carports, en grote aangelegde TUIN met tuinhuis

te LOZER (Kruishoutem), Platanendreef 18

opp. 9a 30ca. K.I.: 1.152,00 EUR. Bouwjaar: 1995.

Volgens gewestplan Oudenaarde gelegen in “woonuitbreidingsgebied”.

Stedenbouwkundige vergunning - verkavelingsvergunning

dd. 15 juni 1992 (LDZ/LE/5-45017/684/1).

Geen dagvaardiging – geen voorkooprecht.

Voor alle verdere inlichtingen z.w. ten kantore van notaris Matthys.

18

STUDIE VAN NOTARIS

JOHAN VAN CAENEGEM

te Kruishoutem, Waregemsesteenweg 9, Tel. 09/383.50.80,

Fax. 09/383.62.55 - E-mail: johan.vancaenegem@notaris.be

TE KOOP UIT DE HAND

RESIDENTIE HOOGPOORT,

HOOGSTRAAT 16, GEMEENTE KRUISHOUTEM

EEN PRACHTIG

NIEUWBOUW

APPARTEMENT

(bwj 2007), gelegen in het centrum van Kruishoutem, op het gelijkvloers,

inhoudende: hall, 2 slaapkamers, badkamer, berging/wasplaats,

keuken, eet- en leefruimte, met een afgesloten berging en

fietsstalling in de kelder

Met terras en zuidelijk georiënteerde private tuin.

Mogelijkheid tot klein beschrijf.

Stedenbouwkundige vergunning dd. 7 februari 2005 – stedenbouwkundige

bestemming: woongebied – geen dagvaarding uitgebracht

overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Codex R.O. –

niet gelegen in een zone met voorkooprecht – geen verkavelingsvergunning

Inl. ten kantore van de notaris.


Sport

SPORTKAMPEN JULI EN AUGUSTUS 2010

OMNISPORTKAMP

Doelgroep: Lager Onderwijs

Data

Kamp 05/07 (5, 6, 7, 8 & 9-07-’10)

Kamp 12/07 (12, 13, 14, 15 & 16-07-’10)

Kamp 23/08 (23, 24, 25, 26 & 27-08-’10)

Kostprijs: 50 euro

Aantal deelnemers: max 60

KLEUTERKAMP

Doelgroep: 4- & 5 jarigen

Data

Kamp 05/07 (5, 6, 7, 8 & 9-07-’10)

Kamp 12/07 (12, 13, 14, 15 & 16-07-’10)

Kamp 16/08 (16, 17, 18, 19 & 20-08-’10)

Kostprijs: 50 euro

Aantal deelnemers: max 30

CIRCUSTECHNIEKEN & OMNISPORT

Doelgroep: Lager Onderwijs

Data

Kamp 16/08 (16, 17, 18, 19 & 20-08-’10)

Kostprijs: 50 euro

Aantal deelnemers: max 40 VOLZET

EXTREEM - ULTIEM

Doelgroep: 13- , 14- & 15 jarigen

Data

Kamp 23/08 (23, 24, 25, 26 & 27-08-’10)

Kostprijs: 60 euro

Aantal deelnemers: max 30

■ Omnisport kleuters en lager

onderwijs schooljaar 2010 – 2011

Kinderen hebben behoefte aan beweging.

Elk kind dat zich affectief, sociaal en fysiek

“gezond“ voelt, beleeft plezier aan bewegen.

Bij omnisport komt het volgende aan bod:

De verschillende ledematen

(hoofd, armen, benen… )

Diverse acties

(springen, lopen, kruipen, gooien, vallen… )

Verscheidene lichaamsbewegingen

(horizontaal, gekruist…)

Vele expressievormen

(klein, groot, breed, smal…)

Allerlei richtingen

(rechts, links, laag, hoog, achter…)

Individueel, per twee, in groep…

Uurregeling:

13.30 tot 14.15 uur: 4 – jarige kleuters

max. 15 ( groep 1 )

14.15 tot 15.00 uur: 5 – jarige kleuters

In principe beginnen onze sportkampen om

10.00 u. en eindigen om 16.00 u.

De uitzonderingen worden de eerste dag

doorgegeven via een briefing.

Gratis kinderopvang:

Van 08.00 u tot 10.00 u.

Van 16.00 u. tot 18.00 u.

Het personeel zorgt voor een nuttige

opvang.

Inschrijving sportkampen

Er moet voldaan worden aan 2 voorwaarden:

1. Overschrijven op rekeningnummer 751-

2042468-76 met vermelding van naam, voornaam

van het kind & kampnummer & thema

(en dit minstens 10 dagen vooraf)

2. Mail sturen naar

sportdienst@kruishoutem.be

met vermelding van naam, voornaam van het

kind & kampnummer en thema ofwel digitaal

bevestigen via de website:

www.kruishoutem.be .

max. 15 ( groep 2 )

15.00 tot 15.45 uur : 1e, 2de en 3de leerjaar

max. 20 ( groep 3 )

15.45 tot 16.30 uur: 4e, 5e en 6e leerjaar

max. 20 ( groep 4 )

Data : (onder voorbehoud)

September: 08, 15, 22, 29

Oktober: 06, 13, 20

November: 10, 17, 24

December: 01, 08, 15, 22

Januari: 26

Februari: 02, 16, 23

Maart: 16, 23, 30

April: 06, 27

Mei: 4, 11, 18, 25

Prijs: 95 euro/ 27 weken

Hoe inschrijven: inschrijvingen moeten voldoen

aan 2 voorwaarden:

1. 70 euro overschrijven op reknr. 850-8452327-

36 met vermelding van

19

Naam, voornaam van het kind, groepnr. & nr.

08/09/2010 omnisport.

2. inschrijvingsformulier invullen en bezorgen

aan de sportdienst.

■ Minivoetbal

Trainingstornooi augustus 2010

Graag nodigen wij alle ploegen uit om in een

vriendschappelijke sfeer het seizoen voor te bereiden

met enkele oefenwedstrijden.

Het programma wordt in een tornooivorm

gegoten waar het uiteindelijk om te doen is een

4-tal trainingswedstrijden af te werken.

Het tornooi wordt gespeeld in de maand augustus

op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond.

Inschrijven voor 2 juli as.

■ 2de Avondmarktloop

op 28 juni 2010

Na een eerste succesvolle editie in 2009 staat

straks de 2de Avondmarktloop op het programma.

Net als vorig jaar sloegen de sportdienst, Unizo,

Joggingclub Sporthal en de brandweer de handen

in mekaar om de traditionele avondmarkt

op kermismaandag een sportief tintje mee te

geven.

Nieuw deze keer is dat ook de allerkleinsten aan

bod komen, jong geleerd is immers nog altijd

oud gedaan. Om dit te doen slagen rekenen we

op de medewerking van de diverse schoolnetten

van Kruishoutem die een handje kunnen toesteken

in de promotie van deze zogenaamde Kidsrun.

Concreet is het zo dat kinderen geboren in 2004

en later als eersten van start zullen gaan om

18.55 u. voor een wedstrijdje over een afstand

van 400 m. Om 19.10 u. komen jongens en meisjes

geboren in 2001 t.e.m. 2003 aan bod, zij

moeten 600 m afleggen. Tot slot vertrekken kinderen

geboren in 1998 t.e.m. 2000 om 19.25 u.

voor hun wedstrijd over 1000 m. Voor deze 3

reeksen wordt geen uitslag opgemaakt, iedere

deelnemer krijgt bij het overschrijden van de

aankomstlijn een medaille om de hals gehangen.

Voorwaar iets om eens te proberen.

De eigenlijke prestatierun over 3 – 6 – 9 of 12

km start om 19.40 u. Alle reeksen starten gezamenlijk

en leggen al naargelang de vooraf gekozen

afstand, 1 – 2 – 3 of 4 ronden af. De

plaatselijke Unizo afdeling zorgt voor een mooi

prijzenpakket voor iedere deelnemer.

Omstreeks 21.00 u. worden de diverse reekswinnaars

(mannen en vrouwen) gehuldigd op de

kiosk.

Inschrijven doe je aan de kiosk die op het Nieuw

Plein opgesteld staat. Hier bevindt zich ook de

start en aankomst. Deelnemen kost de dag zelf

4 euro voor de prestatierun, voor de kids volstaat

2 euro. Wie vooraf wil inschrijven kan dit

op rekeningnummer 751-2042468-76 van de


Groepsfoto van de winnaars van het interrusthuizentoernooi te Zulte

14 de

PETRUSFEEST

op zaterdag 26 juni 2010

in de Mastbloem (Waregemsesteenweg 22 – Kruishoutem)

Menu’s: volwassenen:

- gemarineerde kalkoenfilet met archiduc,

- varkenshaasje met portosaus

- gepocheerde zalm met kreeftensaus. ..................... 14€.

kinderen:

- keuze uit frikadel

- balletjes in tomatensaus. ........................................................ 6€.

Kaarten: Bert Vercaemst Home Sint-Petrus 09/333.30.11

of bij elke medewerker.

De opbrengst gaat volledig naar het animatiefonds, waarmee wij aan

de bewoners een belangrijke meerwaarde kunnen geven. Een jaar

lang worden activiteiten georganiseerd, zoals maandelijkse

optredens van muzikanten, uitstappen, feestmaaltijden…

Wij hopen u te kunnen verwelkomen!

Woonzorgcentrum Home Sint-Petrus - Vijvens vzw

Ommegangstraat 22 - 9770 KRUISHOUTEM

20

MAANDAG 28 JUNI

inlichtingen

Ignace Isebaert

tel. 09/383 66 13

fax 09/383 65 81

ignace.isebaert@skynet.be

Hier uw

publiciteit of

zoekertje?

Contacteer ons:

eierdopje@telenet.be - 0496/38 11 68


sportdienst met vermelding van naam en reeks

waaraan je wenst deel te nemen, de kostprijs is

dan 1,5 euro voor de kids en 3 euro voor de

prestatierun.

Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst,

Woestijnestraat 13 of op sportdienst@kruishoutem.be,

telefonisch zijn ze te bereiken op 09/383

62 31.

Bij deze nodigen we de vele Kruishoutemse joggers

uit hieraan deel te nemen. Een sportieve

avond waarop heel sportminnend Kruishoutem

verwacht is.

■ Uitslagen judoclub ASAHI'90

Kruishoutem

Resultaten april 2010

Eernegem: 25 april

- 15 - 42kg Thomas De Clercq: 2de plaats

Moorslede: 19 april

- 15 - 42kg Thomas De Clercq: 2de plaats

Internationaal juniorentornooi Venray:16 april

-52kg : 2de plaats Lisa Leyman

-57kg : 5de plaats Julie Vansuyt

Agglorex trofee Lommel: 11 april

-/+20:3de plaats -100kg : Hans Devos

5de plaats - 60 kg: Roy De Caster

Lisa Leyman had een selectie voor Sint-Petersburg

Rusland, maar door het vliegverbod is deze

niet kunnen doorgaan.

Resultaten maart 2010

Internationaal Tornooi Ingelmunster:13/03/2010

-/+20: 1e plaats: -/+100kg: Hans Devos

-52kg: Lisa Leyman

Op het internationaal ploegentornooi te Sainghin

is Kruishoutem op de 3de plaats geëindigd.

Bijzonder prachtige uitslag, als je weet dat er

maar liefst 21 deelnemende ploegen waren.

Er waren delegaties uit Nederland, Engeland,

Duitsland en Algerije.

Einde seizoenstraining met huldiging en

receptie op zaterdag 12 juni

Voor al degene die geïnteresseerd zijn in judo

Kruishoutem kunnen we jullie uitnodigen op de

laatste training van dit seizoen.

We huldigen eveneens onze verdienstelijke judoka's.

Je kan ook onze jongsten aan het werk zien, wat

ze zoal bijgeleerd hebben.

We hopen op een ruime belangstelling, achteraf

is er nog een receptie.

■ KVC Nokere Kruishoutem via

eindronde naar 3de provinciale

De jonge voetbalfusieploeg KVC Nokere- Kruishoutem,

één jaar geleden opgericht na het samengaan

van SK Kruishoutem (ploeg uit 3de

provinciale) en Jupiter Nokere (ploeg uit 4de

provinciale), boekte een eerste opvallend succes.

De ploeg speelt volgend seizoen een reeks

hoger. Daartoe was het nodig in de eindronde

een overwinning en een gelijkspel te behalen.

Aangezien SK Kruishoutem in mei van vorig

jaar uiteindelijk het behoud in derde niet kon afdwingen,

begon de fusieploeg in vierde provinciale.

Eerst en vooral was het de bedoeling, dat

Voetbalclub Nokere-Kruishoutem promoveert naar derde provinciale na het gelijkspel tegen

VV Volkegem en dat werd gevierd

de trainer Bart Van Renterghem met zijn hulptrainer

Mario Vandevelde en zijn keeperstrainer

Roger Vandewalle uit de voorraad spelers een

nieuwe ploeg kon vormen. De competitie zou

uitwijzen dat de ploeg bijna wekelijks werd samengesteld

uit een half dozijn spelers van het

vroegere SK Kruishoutem, enkele van het vroegere

Jupiter Nokere en een handvol nieuwkomers.

Het was de uitdaging van de sportieve staf, daar

een ploeg van te maken die in het eerste bestaansjaar

van de fusie een toonaangevende rol

zou spelen en alles in het werk stellen om (via

het behalen van de titel of de eindronde) in september

in derde provinciale te kunnen starten.

KVC Nokere-Kruishoutem startte uitstekend. Een

door de sportieve staf goed uitgebalanceerde

voorbereiding, liet de ploeg van bij de start van

de competitie als een winnend team in de kijker

lopen. KVC won het eerste periodekampioenschap.

De rode loper naar meer was uitgerold.

Gijzenzele was echter een blok aan het been en

gooide de eigen troeven op tafel door in Kruishoutem

de zege te behalen.

Later werd het een titanenstrijd tot het einde.

KVC begon met 76 punten aan de laatste speeldag,

Gijzenzele telde 78 punten. Enkel winnen

was voor de fusieploeg genoeg om als kampioen

te promoveren. In het slot van de in Gijzenzele

door 600 voetballiefhebbers bijgewoonde

wedstrijd viel het pijnlijk verdict. Gijzenzele was

kampioen.

KVC stond daar op de tweede plaats te kijken

met 76 punten. Geen enkele andere tweede,

eender uit welke reeks in het Belgisch voetbal,

had na 30 speeldagen eveneens 76 punten. En

toch zouden de dobbelstenen in de eindronde

moeten geworpen worden. KVC werd ingedeeld

in een poule met Sint-Gillis Dendermonde en

Volkegem. Er waren vijf poules. Iedere ploeg

moest twee matchen spelen. Iedere poulewinnaar

promoveerde. De twee beste tweede geplaatsten

uit de vijf poules kwamen ook voor

promotie naar derde in aanmerking.

De fusieploeg won de eerste match, op verplaatsing

tegen Sint-Gillis-Dendermonde, met 3-4.

21

Het slot werd een triller aangezien blauw –geel

in het slot in enkele minuten de 3-1 achterstand

van het bord veegde en in extremis won met 3-

4. Enkele dagen later won Volkegem met 4-2

tegen Sint-Gillis. Drie dagen na Hemelvaartdag

stonden Nokere-Kruishoutem en Volkegem oog

in oog. Volkegem had , met een beter doelpuntensaldo,

aan één punt genoeg om de poule te

winnen en rechtstreeks te promoveren. Nokere-

Kruishoutem had aan één punt genoeg om als

de beste tweede uit de poules eveneens te stijgen

naar derde provinciale.

Het zag er tien minuten voor het einde plots

donker uit. Volkegem pronkte met de 0-2 bonus.

Derde provinciale was plots ver weg. In de laatste

vijf minuten zette KVC de scheve situatie

recht en kon het 2-2 gelijkspel afdwingen. Einde

goed, alles goed…

Een opluchting voor iedereen. Voor het bestuur,

de sponsors, de trainersstraf, de spelers, de vrijwilligers

en de supporters. Voor Bjorn De Poorter,

Steven De Jans en Davy Beirlaen, die alle drie

tegen Volkegem hun allerlaatste match speelden,

werd dit een afscheid om in te kaderen.

Bjorn De Poorter blijft aan de club verbonden.

Hij is volgend seizoen als hulptrainer de vervanger

van Mario Vandevelde, die zelf besliste er

een punt achter te zetten. Om volgend seizoen

goed van stapel te lopen is de fusieploeg al met

de voorbereiding en het samenstellen van de

kern voor de volgende competitie bezig. Iedereen

kijkt er naar uit.

■ Beloften KVC Nokere Kruishoutem

kampioen

De beloften B van KVC Nokere-Kruishoutem

hebben er, evenals de eerste ploeg, een uitstekend

seizoen opzitten. De beloften, getraind

door Mario Vandevelde, werden op de laatste

speeldag kampioen. Ook de jeugdploegen

deden het uitstekend. De knapenploeg U15, van

trainer Luc Vermeeren, verloor pas op de laatste

speeldag de titel en maakte ook furore in de

jeugdcup van Het Nieuwsblad. Daar kon men

doorstoten tot de halve finale.


Jongenschiro Singa op De Marolle

50 jaren jong

Einde april was het weer feest geblazen op De

Marolle. De jongenschiro bestond 50 jaar; de

boys maakten er een heuse driedaagse van. Een

geslaagde fototentoonstelling, op poten gezet

door de oud-leiders Johan Van Cauwenberghe

en Adriën Dhuyvetter voerde ons terug naar de

begindagen en werkte inspirerend voor de Kroniek

van deze maand.

De Chirobeweging vond in Vlaanderen haar oorsprong

in de patronaten van de negentiende

eeuw. Dit waren christelijke bonden die op zondag

ontspanning boden aan de jeugd. De

meeste van die verenigingen werkten echter

puur lokaal. Toen kwam E.H. Jos Cleymans, de

secretaris van het jeugdverbond van de Katholieke

Actie, voor de proppen. Hij voerde in de

dertiger jaren talrijke vernieuwingen door: een

centraal bestuur, de Christus-Koning gedachte,

de banier met de letters Chi en

Ro, de uniformen, de kentekens,

… De Chirobeweging

was geboren. Het woord

“Chiro” bestaat trouwens uit

de eerste twee letters van het

Griekse “Christos”, wat betekent

“de gezalfde”. In zijn

naam draagt de Chiro dus zijn

inspiratie, namelijk de figuur

van Jezus Christus. In de vijftiger

en zestiger jaren ging

dat zeer ver. De Chiroleden

waren “ridders voor Christus

Koning”. De afdelingen

kregen namen die naar dat

ridderschap verwezen: kerels,

knapen, burchtknapen, schildknapen,

herauten, troonwacht, adelwacht, …

Vlaggengroet, turnexercities en op- en afgemarcheer

- zaken die nu eerder militaristisch overkomen

- vervolledigden dit beeld. Illustratief is

de bijhorende foto de dato 1964. Van links naar

rechts herkent u in de toenmalige Chiro-outfit:

Martin Vandenbroecke, Martin en Adelin Rogge,

Antoon Van Rechem, Hervé Notebaert, Hervé

Vanhauwaert en Willy Van Praet (op de achtergrond

van links naar rechts: Paul Vanden

Broecke met baby, Gerard Cozijns en aan de

deur Simonne Feys. In de deuropening van herberg

‘De Klok’ uitbaatster Lucie Vandevijvere).

Wanneer kwam de Chiro naar De Marolle?

Zoals steeds waren het de Paters Passionisten

die de basis legden. De Paters waren op de wijk

toegekomen in de twintiger jaren, bouwden er

een kerk in 1926 en een klooster in 1927. De

meisjeschiro met pater Hilarion als proost begon

in 1959. De start van de jongenschiro Sint-Gabriël

dateert van 6 mei 1960. De Grote Roerganger

was pater Hippoliet Leemans, een ware

Kruishoutemse Kronieken

Don Camillo, een reus in verschijning en kordaat

van aanpak. Hij was een boerenzoon uit Sint-

Katelijne-Waver, die pas als 19-jarige was toegetreden

tot de orde. In de Sint-Gabriëlkerk

richtte hij een groep misdienaars op, de zogenaamde

acolieten. Om de opborrelende levensdriften

van deze jeugdige bende in goede banen

te leiden, liet hij ze regelmatig stoom afblazen

via doorgedreven turn- en driloefeningen. De

anders zo serene kloostertuin was in de vijftiger

jaren dan ook vaak het schouwtoneel van

massale, luidruchtige gymnastiekstonden. Het

is uit deze groep acolieten dat de jongenschiro

is ontstaan. Pater Hippoliet was de eerste

proost, medestichter Lucien Torck hoofdleider.

Andere leiders van het eerste uur waren medestichter

Gilbert Tyvaert, Adrien Van Overbeke,

Hervé Verzele, Adelin Rogge en Adelin De Ketele.

In het eerste werkjaar, 1960-1961, waren er al

16 burchtknapen (11 à 12 jaar) en 15 knapen

(12 à 15 jaar).

Pater Hippoliet inspireerde eenieder met zijn ongebreideld

enthousiasme. Had de beginnende

Chiro nood aan geld in het laatje? Geen probleem,

pater Hippoliet verkocht wel een aantal

zelf gekweekte konijnen aan de plaatselijke bevolking.

Maar, zou het kunnen dat niet iedereen

hem zijn succes gunde? Was de geestelijke overheid

op het centrum beducht voor de ambitieuze

jeugdwerking op De Marolle? Waren er interne

spanningen en machtsspelletjes gaande binnen

de kloostermuren zelf? Wie zal het zeggen? In

elk geval arriveerde in datzelfde jaar 1960 een

nieuwe overste op De Marolle, pater Edmond,

een stugge en autoritaire man. De leefregels in

het klooster werden meteen aangescherpt. Dieren

bijvoorbeeld werden verboden. Daar ging de

lucratieve konijnenkweek van Pater Hippoliet!

Totaal onverwacht werd hij op 15 oktober 1960

overgeplaatst naar het klooster te Diepenbeek.

Dit betekende niet het einde van de Chiro. In

het werkjaar 1961-1962 werd pater Germanus

proost. Niet meteen een succesnummer bij de

22

jeugd! Pater Germanus was een zestiger, wat

toen gelijkstond met een “ouwe mens”, die bovendien

niet goed tegen al dat jong geweld en

lawaai kon … Toch breidde dat jaar de Chiro

uit met 11 jongknapen (8 à 10 jaar) en met kerels

(16 à 17 jaar), waardoor de werking toen

reeds alle leeftijdsgeledingen omvatte. Het

werkjaar nadien, 1962-1963, werd Pater Werner

proost. In 1964 werd hij opgevolgd door

Pater Rudolf.

1965 was een annus horribilis, een rampjaar.

Die zomer trok de Chiro op bivak naar Melden.

In de nacht van 16 op 17 juli 1965, net vóór

ze zouden vertrekken, kwam hoofdleider Lucien

Torck om het leven in een auto-ongeval te

Deinze. Lucien was een inspirerende jongeman

die de Chiro in die beginjaren naar omhoog had

gestuwd. Adriën Dhuyvetter kreeg de ondankbare

taak om de supervisie over het kamp op

zich te nemen. Hij slaagde in zijn opzet en zou

nog 3 jaar lang de hoofdleiding blijven

waarnemen. In 1967 werd

Pater Jules Sterckx proost. Hij bekleedde

die post tot vreugde van

allen gedurende niet minder dan 27

jaar! Naast sport en spel deden

muziek en toneel door zijn toedoen

hun intrede in de Chiro. Het

befaamde toneelgezelschap ’t Komt

in orde heeft er zijn roots.

Ook vroeger koppelde de Chiroleiding

het nuttige aan het aangename,

het educatieve aan het

ontspannende. De leidersvergaderingen

bijvoorbeeld werden wekelijks

gehouden op zaterdagavond van 8

tot 10u. Daar was men zeer stipt in;

op klokslag 10u was de vergadering afgelopen,

want daarna moesten nog enkele plaatselijke

stamcafeetjes (bij Liza aan ’t Lulleke, of bij Sartie

in ’t Hof van Commerce) worden aangedaan.

Dit gebruik is bij de actuele leiding nog steeds

in voege ...

Doorheen de jaren heeft de werking van de

Chiro vele maatschappelijke stormen doorstaan.

Ieder decennium bracht nieuwe, daarom niet

persé betere ideeën. De Christelijke inspiratie

was vroeger in elk geval duidelijker aanwezig

dan nu. Anderzijds, vandaag is de concurrentie

van andere jeugdverenigingen, van sportclubs,

van TV en computer bikkelhard. Kiezen voor de

Chiro vergt nu dus misschien meer inzet en overgave

dan vroeger. Heeft de Chiro een toekomst?

Vaneigens da, en zeker op een wijk als De Marolle.

We maken nu al een afspraak voor het jaar

2060, dan vieren ze er 100 jaar Jongenschiro

Singa.


■ Feesten Wijk Verbroedering

De Biest

Vrijdag 4 juni :

6de wandeltocht De Biest met Klavertje 4

Oudenaarde

afstanden : 6-12-18 km

Inschrijvingen vanaf 8 uur tot 16 uur

Grote Prijskaarting Bieden : 200 euro prijzen

Ere Prijs Broeierij De Biest

Grote Prijs Ceumi Verzekeringen

Zaterdag 5 juni :

Grote Vinkenzetting : 50 euro vooruit + talrijke

prijzen

Grote prijs garage Johan De Ketele Kruishoutem

Kindernamiddag :

14 uur : gratis tekenwedstrijd voor kinderen tot

12 jaar met vele mooie prijzen

kinderschminken, springkasteel

met medewerking van Marsival en Pur Natur

Zondag 6 juni :

Heilige misviering in de feesttent om 10 u, opgeluisterd

door het zangkoor. Eetfestijn Hesp aan

't spit voor jong en oud vanaf 12 uur

Koers voor Nieuwelingen B.W.B. afstand 65 km ;

start om 15.30 u.

Ereprijs Vitralux Kruishoutem

Grote prijs Dexia Kruishoutem

Kaarten + info te bekomen bij de bestuursleden

of tel. : 09/383 68 90.

■ Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia

Nokere

Op zondag 13 juni om 10.15 u. brengt de fanfare

haar traditioneel boomconcert op het kerkplein te

Nokere. We vergasten de aanwezigen op een

vleugje muziek, een aperitief en een babbel. Bij

slecht weer gaat alles door in de kerk. We hopen

jullie te mogen ontmoeten.

■ KVLV Lozer

KVLV nodigt alle leden en sportievelingen uit om

deel te nemen aan haar jaarlijkse fietstocht op

zondag 27 juni om 14.00 u. Wij starten, na het

nuttigen van een tas koffie met gebakje, aan het

parochiaal centrum te Lozer. Wij hopen op zon en

een talrijke opkomst!

■ Markant

Voor onze laatste bijeenkomst van dit werkjaar

laten wij jullie kennis maken met de werking van

de Cel Vermiste Personen.

Deze omvat drie specifieke fenomenen:

Onrustwekkende verdwijningen

Identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen

Identificatie van amnesiepatiënten (geheugenverlies)

Verenigingsleven

Verenigingsleven

De cel bestaat vandaag uit 14 mensen die 24/24

uur, 7 dagen op 7, dag en nacht klaar staan om

samen met tal van partners de zoektocht naar

vermiste personen tot een goed einde te brengen.

Onder het motto Zeg nooit nooit...!

Deze voordracht gaat door op dinsdag 1 juni om

20.00 u. in zaal de Kring en wordt gebracht door

de heer Temue, Commissaris bij de federale politie,

diensthoofd van de Cel Vermiste Personen.

■ Okra

Sculptours. Kunst op het domein van Piet Willequet

(een bezoek aan de tuin).

Kunstschilder Piet Willequet brengt met een apart

raffinement de schoonheid en stilte van de

Vlaamse Ardennen op doek. In zijn galerij brengt

hij maandelijks wisselende tentoonstellingen met

werk van andere kunstenaars. Tijdens de zomerperiodes

zijn kunst en cultuur alomtegenwoordig

in de jaarlijkse ‘sculptours’ op het domein. Langs

een parcours op 3,5 ha worden beelden opgesteld

van nationale en internationale kunstenaars.

Praktisch: afspraak ter plaatse op maandag 14/06

om 14.30 u. – Ronde van Vlaanderenstraat 9 te

Kluisbergen.

Prijs: 8,50 euro, OKRA-leden: 7 euro.

Inschrijven is verplicht en kan op het secretariaat:

09/269 32 17 of academie.mvl@okra.be

■ Okra Kruishoutem

Daguitstap ‘De Ardennen op z’n best’

Op dinsdag 15 juni 2010 gaan wij, zoals Frank De

Winne deed verleden jaar, het heelal verkennen.

M.a.w. wij gaan op bezoek in het Euro Space Center

in Transinne. Wij worden er ontvangen met

koffie en croissant.

Hierna worden ons 4 films vertoond over ruimtelijke

verkenningen met een waaier van speciale

effecten. Wij zullen ook aan boord kunnen gaan

van een op ware grootte nagebouwde Amerikaanse

Space Shuttle. Een enige gelegenheid om

de omvang van de laadruimte en de complexiteit

van de cockpit te ontdekken. Aan het einde van

de ruimtereis is er nog de verbazingwekkende

spaceshow, een dynamische cinema met een te

gekke ruimterace. 2 gidsen zullen de nodige uitleg

geven.

’s Middags nemen wij dan een 3-gangenmenu:

ardeense ham met een fris slaatje / kipfilet, archiducsaus,

boontjes, aardappelen met boter / appeltaart

met koffie.

Met de gevulde buikjes vertrekken wij dan met de

bus naar een Vlaamse schapenboer die zich in de

streek gevestigd heeft. Hij vervaardigt een 30-tal

zuivel- en kaasproducten. De producten van de

schapenkwekerij kunnen ter plaatse geproefd

worden.

Wij keren dan huiswaarts via de provincie Henegouwen

met een stop te Peruwelz waar wij een

23

broodmaaltijd met beleg nuttigen, vergezeld van

een streekbier.

Vertrek op één centrale opstapplaats omwille van

de afstand en het vroege uur: start om 7.00 u. op

het Nieuw Plein te Kruishoutem.

Er werd een bus gereserveerd, voorzien van alle

comfort (bar, toilet, airco…) voor 55 deelnemers.

Uitbreiding zal niet mogelijk zijn.

Deelname : 51 euro voor onze leden. Inschrijving

kan enkel door betaling, bij voorkeur op rekening

778-5910124-66 van OKRA Kruishoutem. Indien

er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen nietleden

inschrijven vanaf 07/06 tot uiterlijk 10/06

aan 56 euro.

Prijs incl. bus + drinkgeld, bezoeken, koffie met

croissant, middag- en avondmaal zoals vermeld.

Echt een buitenkans!!!

■ Pasar - Wandel-en fietshappening

op zondag 30 mei 2010

Het kasteeldorpje Lozer met zijn charmante plekjes

en statige bomenrijen is het schitterende decor

voor deze wandel-en fietsdag! Je kan kiezen uit

twee bewegwijzerde wandeltrajecten, waarin

heel wat trage wegen zijn opgenomen, en uit

twee uitgestippelde fietstrajecten op het fietsroutenetwerken.

Tijdens deze recreatieve dag beleef

je volop de natuur in het Lozerbos en geniet je

van een schitterend uitzicht op de uitkijktoren. Je

kan ook gratis het Europees Cartoon Centrum bezoeken

en een brandglazenier. Op het kasteeldomein

della Faille d'Huysse bieden we iedereen een

overheerlijk artisanaal ijsje aan.

Praktisch:

Vrije start: tussen 10.00 u. en 14.30 u.; Speelplein

Lozer, Platanendreef, Kruishoutem-Lozer

Wandelafstanden: twee wandellussen van 8 km

Fietsafstanden: twee fietslussen van 25 km

Deelname: 3 euro, leden Pasar en klanten VDK (op

vertoon van lid- of bankkaart):

2 euro; kinderen - 12 jaar 1 euro (Inbegrepen: artisanaal

ijsje, versnaperingen, wandel- en fietsinfo,

bezoek Cartoonmuseum, gratis tombola,

verzekering lichamelijke ongevallen)

Fietsenverhuur vlakbij: reservatie op 09 386 35

49, info@dezandvlooi.be

Weekendje Vlaamse Ardennen:

- Surf naar

www.toerismevlaamseardennen.beof

www.kompascamping.be.

- Zwerfwagens kunnen vlakbij een overnachtingsplekje

reserveren.

Snacks met streekproducten verkrijgbaar.

Organisatie-info:

Pasar Kruishoutem, 0478 45 13 29,

www.pasar.be/kruishoutem

Pasar Z.-O.-Vlaanderen, 055 23 16 96,

zovlaanderen@pasar.be


FABIA Hatchback GO PLUS Benzine 1200 cc 60 pk 12.275,00 - 2.635,00 9.640,00

FABIA Hatchback Ambiente Sport Benzine 1400 cc 86 pk 15.310,00 - 2.350,00 12.960,00

FABIA Combi Greenline Plus TDI 1400 cc 80 pk 16.495,00 - 2.495,00 14.000,00

FABIA Combi Speciale serie MUSIC TDI 1400cc 70 pk 15.950,00 - 2.550,00 13.400,00

ROOMSTER Speciale serie Disney on Ice TDI 1400cc 80 pk 17.760,00 - 2.960,00 14.800,00

Exclusief recyclagepremie voor uw oude wagen van €1000,00

Garage Carrosserie VANHOONACKER NV

Hoogstraat 12 - KRUISHOUTEM - Tel. 09/386 10 79 (optie 3)

De speciaalzaak in lingerie en corsetterie!

Ook voor grote maten !! BH’s van A tot H-cup

Nachtkledij voor dames, heren en kinderen.

Badmode

EEN NIEUWE BIKINI ?

OF EEN NIEUW BADPAK?

Kom dan eens een kijkje

nemen bij Rifitex

ruime keuze aan badmode

→ bikini’s tot maat 46

→ badpakken tot maat 54

SPECIALE ACTIE !!!

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

-15 % KORTING OP BADMODE

(GELDIG TOT 5 JUNI 2010)

Rifitex : Kerkstraat 5, 9770 Kruishoutem, 09/383 72 20

Open di-za 9u-12u en van 14-18u. Gesloten op zondag en maandag.

24

Spichtestraat 14

9771 Nokere

Tel. 0478-56 89 97

pdemedts@hotmail.com


■ De Vrolijke Tisten - Café Rembrandt

De Vrolijke Tisten is een groep die ontstaan is een

3-tal jaar terug. Elske van Café Rembrandt verzorgt

de organisatie van tal van activiteiten voor

deze groep, ondertussen bijgestaan door enkele

bestuursleden. Hieronder willen wij graag onze

laatste 2 evenementen voorstellen.

De 3de carnavalsfuif van de Vrolijke Tisten was

ook dit jaar een groot succes. Prins en Prinses carnaval

2010 Stefaan Heller en Erna Dupre waren

duidelijk in hun nopjes. Het carnavalskoppel 2010

werden Rudy Vandenhautte en Sandra Mestdagh.

Op 24 maart 2010 verkozen de Vrolijke Tisten hun

3de miss en mister Vrolijke Tist. Onder veel belangstelling

ging het fel begeerde lint en kroontje

naar Cornelia Buysschaert en aan haar zijde een

glunderende mister Vrolijke Tist Stefaan Heller.

■ Barbecue jongerenwerking

Ziekenzorg CM

JOVO Vlaamse Ardennen, kortweg JongVolwassenen,

de jongerenwerking van Ziekenzorg CM

houdt haar jaarlijkse barbecue in De Mastbloem

op zaterdagavond 5 juni van 18.30 u. tot 20.30 u.

Kaarten zijn te bekomen bij Leentje De Baere, tel.

09/383 53 73 of GSM 0474/27 02 01.

Voorverkoop: 13 euro, A.D.D.: 14 euro, kinderen 4-

12jr.: 8,50 euro.

Centea Kantoor Carl Dedeken Nieuw Plein 17

Drukkerij Vanderhaegen Waregemsesteenweg 15

Kousen - Panty's Ignace Isebaert Spichtestraat 6

Tuin, Hobby Van De Woestyne Nokeredorpstraat 43

Café De Zandvlooi Passionistenstraat 48

Delicatessen Lozerkasteel Kasteelstraat 36

Schoenen Magda Vermeiren Ouwegemsestweg 75

Record Kantoor Norga-De Baere Anzegemsesteenweg 16

Kleding Texandrea Nazarethsesteenweg 65

Zakenkantoor Van Parys Olsensesteenweg 1A

Argenta kantoor Knokstraat 2

Kleding Moderna Waregemsesteenweg 2

Bakkerij Nadine Hoogstraat 11

Fotograaf Carl Delacauw Markt 7

Apotheek Didier Isebaert Deinsesteenweg 139

Bakkerij Raes W. Churchillstraat 19

Lingerie/Mercerie Rifitex Kerkstraat 5

ING De Langhe - Van Hoecke Markt 6

Café - Feestzaal Het Handelshuis Nokeredorpstraat 45

Juwelen/Optiek Dumoulin Markt 11

Apotheek Bea Merchiers Markt 15

Schoonheidsinst. Sofie Van Hulle Huttegemstraat 17

AXA-Bank Meuret - Noreilde Nieuw Plein 11

JOVO, die tal van activiteiten organiseert voor jongeren

tussen 18 en 35 jaar met een fysieke beperking

of chronische ziekte, wil via deze barbecue

haar werking (er)kenbaar maken naar de buitenwereld

toe en jonge mensen helpen, die geconfronteerd

worden met een handicap of langdurige

ziekte en moeilijk de weg vinden naar een zinvolle

vrijetijdsbesteding. JOVO wil tegemoet komen

aan die nood aan vriendschap en integratie.

■ Zangkoor PaKoSUN Nokere

Zondag 6 juni 2010: Aperitiefconcert "Boer zoekt

… koren!"

met de koren Uscia - Huise en PaKoSUN - Nokere

op de hoeveslagerij Rooigemvallei - Rooigemstraat

19 te Huise (bij Peter Snoeck)

We zingen deze keer geen religieuze liederen

maar liedjes die nauw aansluiten met het 'leven

op den buiten'.

Het concert begint om 10.30 u. en aansluitend is

er een receptie (1 gratis aperitief) en gelegenheid

tot broodjesmaaltijd (1 gratis broodje-braadworst).

Dit alles voor de prijs van 7,00 euro. Zéér

warm aanbevolen!

■ Viking Kubb op de Kerkakkers.

De organisatoren van "Kerkakkers op Stelten",

beogen om via verenigingoverschrijdende activiteiten

en initiatieven de samenhorigheid en de

verstandhouding tussen de verenigingen en gebruikers

van de Kerkakkers te versterken.

Nadat eerder al een spel zonder grenzen en optredens

werden georganiseerd, ontvingen de 8

Deelnemende handelaars

Belgerinkel naar de winkel:

25

verenigingen die actief zijn op de Kerkakkers recent

een Viking Kubb spel.

Viking Kubb is een buitenspel met als doel het

omvergooien van houten blokken door er houten

stokken tegenaan te gooien. Het woord "Kubb"

betekent "houten blok" in het Gotlands dialect

van het Zweeds. Kubb kan kort worden omschreven

als een combinatie van bowling, hoefijzerwerpen,

en schaken.

Het spel kan individueel of in groep en leeftijdsoverschrijdend

worden gespeeld, waarbij tactiek

en behendigheid het spelverloop bepalen.

Brandweer, KLJ, JNM, KSJ, Jogging Club, Tennis

Sportec, Voetbal Nokere-Kruishoutem en Scouts

hebben nu zo een spel en kunnen naar hartelust

spelen.

Het Kubb-spel van de Jogging kan door iedereen

in de cafetaria van de sporthal ontleend worden.

Decoratie Verzelen W. Churchillstraat 15

Kaas en Vlees André De Medts Spichtestraat 14

Slagerij Stefaan Detremmerie Nokeredorpstraat 19

Tuincenter Alluyn Deinsesteenweg 167

Centea Kantoor Stefaan Capiau Kloosterstraat (Huise) 15A

Geschenken Chris Kado Nieuwstraat 14

Optiek C & S Service Hoogstraat 6

Centrum In Balans Hoogstraat 38

Proxi Delhaize Kruishoutem Waregemsesteenweg 6

GB contact Kerkstraat 2

Record Kantoor Liobel Comm. V. Nieuwstraat 6

Watergenoegens W. Churchillstraat 23

Record Kantoor - Stichelbaut-Penninck Wannegemdorp 8

‘t Smullerietje Waregemsesteenweg 3A

Bakkerij Rogge Nieuwstraat 12

Brood-Banket Contreras Markt 17

Bibliotheek Waregemsesteenweg 22

Oxfam Wereldwinkel Markt 3A

Sporthal Woestijnestraat 13

CM Hoogstraat 2

Gemeentehuis Markt 1

Gezinsbond - Hervé Taelman Hedekensdriesstraat 33F

Zonnebank ZOZON Brugstraat 1

Trekking hoofdprijzen tijdens de avondmarkt op maandag 28 juni 2010


PEUGEOT TACK WAREGEM

Uw Concessiehouder

en hoofdverdeler Peugeot van uw streek

Garage TACK Gebroeders bvba

Vijfseweg 176, Waregem

N.° 1 in verkoop en N.° 1 in Service

Steeds de beste voorwaarden

Iedereen welkom

Dépannage 24u/24u - tel.0475/25 75 95

Tel. 056/60 22 18 - Fax 056/60 42 16

email: tack.waregem@peugeot.be - www.garagetack.be

26


Nieuwelingenkoers aan de Zandvlooi haalde Engelsman,

Nederlander en Belg op podium.

Het lokale Outsiders-team eindigde 2de na Real Tonne in

het tornooi van biljartclub Casino.

Wouter Verhauwaert speelde 500ste competitiematch bij VK Nieuwe Wijk Lozer

Open biljartkampioenschap van Groot-Kruishoutem werd

gewonnen door Gregory Vandenbossche.

Integratie 3de kleuter - 1ste leerjaar gem. basisschool

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, dit jaar gepromoveerd naar ereafdeling,

bracht een gesmaakt lenteconcert.

Na een carrière van 27 jaar en 827 matchen zette José Vermeeren

een einde aan zijn voetbalcarrière bij FC De Zandvlooi. De Biest: fietstocht ten voordele van het Kinderkankerfonds.


Tuin- & tegeldecor

van 7 t.e.m. 12 juni Vadertjesdagweek

van 14 tot 18.30 u. (woensdag gesloten)

SPECIALE ACTIES OP

HEALTH MATE

INFRAROODCABINES

Heilzaam

relaxen

bij je thuis

FITNESS EQUIPMENT

Wannegemdorp 1 - Wannegem-Lede - 09 383 70 83 - 0472 76 87 38 of 0475 32 70 83

Open: alle dagen van 14 tot 18 uur. Zaterdag van 10 tot 12 & van 14 tot 18 uur. én op afspraak. Zondag en woensdag gesloten.

Drukkerij Vanderhaegen - Kruishoutem - 09/383 52 14

Voor alle

papa’s

een leuke

attentie

Avondmarkt

MAANDAG 28/06 vanaf 18.00 u.

op het Nieuw Plein

Doorlopend Kermisattracties voor groot en klein - sfeer en ambiance

Openlucht bar op het Nieuw Plein

2de Avondmarktloop 3 - 6 - 9 - 12 km - start Nieuw Plein

1ste Kids Run 400 - 600 - 1000 m volgens leeftijd - start Nieuw Plein

(Inschrijven via Sylvain Lamont, Priester Daensstraat 12, Kruishoutem - sportdienst@kruishoutem.be)

Trekking van de winnaars “Met Belgerinkel naar de Winkel”

Optreden: Kon. Harmonie St.-Cecilia

Optreden “Little T & The Gang”

Boekenverkoop vanaf 18 u. in de foyer naast de bibliotheek

Met medewerking van: Marktkoopliedenbond Oudenaarde en Gemeentebestuur Kruishoutem

TERRASVERWARMING

Nieuwe tegels voor binnen en buiten!

Reeds 25 jaar eigen plaatsingsdienst !!!

More magazines by this user
Similar magazines