Nederlandsche Journalistenkring Officiëele berichten.

webstore.iisg.nl

Nederlandsche Journalistenkring Officiëele berichten.

198 DE JOURNALIST

voorbereidend werk ter vergemakkelijking van de taak

onzer collega's.

In overleg met den algemeenen Secretaris van den

Belgischen Bond, den heer L. Duwaerts, verzoek ik

den collega's, die naar Brussel denken te gaan, zich tijdig

te wenden tot den heer Raoul Tack, voorzitter van

de Brusselsche af deeling, Markiesstraat 4 Brussel, die

de leiding van het geheel op zich neemt.

Men zal goed doen dezen oproep nu aanstonds goed

te noteeren, omdat de volgende „Journalist" pas op 1

Mei verschijnt en dat is allicht kort vóór de Konigin

naar Brussel reist.

Perskaarten, spoorwegbiljetten e.d. kunnen dan tijdig

in orde worden gemaakt en men vereenvoudigt de taak

van onze Brusselsche collega's.

H. DEKKING.

BESTUURSVERGADERING.

Het Bestuur vergaderde op 1 April in den Haag. Afwezig

met kennisgeving de bestuursleden Dekking,

Adema en Cohen.

De Voorzitter ongesteld. — De vice-voorzitter, de

heer G. Polak Daniels, leest een brief voor van mevrouw

Dekking, waarin deze ter kennis van het Bestuur brengt,

dat haar man tot zijn groot leedwezen verplicht was zich

ter observatie in een ziekenhuis te laten opnemen en dat

het hem dus onmogelijk is voorloopig aan het Kringwerk

deel te nemen. Dit spijt hem temeer, daar dit werk thans

juist zoo omvangrijk en belangrijk is. Hij roept aller

medewerking in voor collega Polak Daniels, aan wien

thans de leiding moest worden toevertrouwd.

De vice-Voorzitter zegt, dat allen onder den indruk

zullen zijn van de gedwongen afwezigheid van collega

Henri Dekking. Hij brengt verslag uit van een bespreking,

welke hij in het Diaconessenhuis met den Voorzitter

heeft gehad en stelt voor, hem namens Bestuur

en Gedelegeerden telegrafisch een spoedig herstel toe

te wenschen. Aldus besloten. Een bloemengroet was

reeds door het Dagelijksch Bestuur gezonden.

Notulen. — De notulen van de vorige bestuursvergadering

worden gelezen en goedgekeurd.

Candidaturen. — Ecnige candidaten worden tot het

Kringlidmaatschap toegelaten. Omtrent één candidaat

zullen nadere inlichtingen worden ingewonnen. Een candidaat

wordt afgewezen.

Bestuursverkiezing. — De Oostelijke Pers heeft in de

vacature, ontstaan door het verzoek van collega Biemond

om niet voor een herbenoeming in aanmerking te

komen, candidaat gesteld collega F. J. A. Berding,

secretaris der O. P. Reeds kwam van Friesland en den

Haag bericht in, dat zij deze candidatuur'steunen.

Voorzitter Groningen. — Naar aanleiding van een

brief van collega J. Leeninga te Groningen, waarin deze

mededeelt zijn journalistieke functie neer te leggen wegens

zijn benoeming tot directeur van het bureau van

Vreemdelingenverkeer en Centraal Initiatiefbureau,

spreekt de Voorzitter een woord van dank voor alles wat

collega Leeninga voor den Kring en de Pers heeft gedaan.

Steun aan vluchtelingen. — Ingekomen is een verzoek

van de F.IJ. om een extra-bijdrage voor steunverleening

aan collega's, die om hun politieke overtuiging of ras,

hun vaderland zijn ontvlucht. Besloten wordt hiervoor

ƒ 100.— beschikbaar te stellen.

Uitstapje en noenmaal. — Voorloopige besprekingen

worden gevoerd over een uitstapje en een noenmaal.

Een onzer plaatselijke vereenigingen wil probeeren dit

jaar een uitstapje te organiseeren.

Kascommissie. — Daar de leden der voor 1939 be­

noemde kascommissie Rogge en Wildenberg overleden,

resp. tot lid van het Bestuur benoemd zijn, worden in

hun plaats tot lid van deze commissie benoemd collega's

J. C. Posch te Amsterdam en J, E. van der Wielen in

den Haag.

Pers-instituut. — Besloten wordt, dat de Penningmeester,

collega Schraver en collega van Overbeek zullen

deelnemen aan een conferentie ter voorbereiding

van de stichting van een Nederlandsch Pers-instituut.

Het Bestuur zal aan de algemeene vergadering een

machtiging vragen om dit instituut te steunen met een

bijdrage ineens en een jaarlijksche bijdrage.

Salariëering. — Van Haarlem zijn gegevens ingekomen

omtrent de salariëering aan de daar verschijnende

bladen. Met leedwezen wordt geconstateerd, dat de

salariëering te Haarlem niet voldoet aan de normen,

door Directeuren- en Journalistenvereenigingen overeengekomen.

De gegevens worden in handen gesteld

van onze gedelegeerden in de Economische Commissie.

Statuten- en reglementsherziening. — Een groot aantal

amendementen op de concepten van het Kringbestuur

is ingekomen. De houding van het K.B. tegenover deze

amendementen wordt vastgesteld. Het K.B. heeft daarbij

als richtsnoer aangenomen, dat dient vastgehouden

te worden aan den organisatievorm, welke als compromis

is tot stand gekomen. (Zie elders in dit nummer).

Verschooningsrecht. — Ingekomen is het rapport van

de commissie van Vierssen Trip-Rooy. Een bespreking

van de vraag, welke houding de Kring verder tegenover

het probleem van het verschooningsrecht zal aannemen,

wordt tot een volgende bestuursvergadering aangehouden.

OECONOMISCHE COMMISSIE.

Het Kringbestuur heeft bericht ontvangen, dat de

oeconomische commissie, samengesteld uit de vertegenwoordigers

van de Ned. Dagbladpers, de Ned. R.K.

Dagbladpers, den Nederlandschen Journalistenkring en

de Nederlandsche R.K. Journalistenvereeniging op 6

Maart is geïnstalleerd.

De heer Th. M. Houwert (Enschede) heeft het voorzitterschap

op zich genomen, het secretariaat is in handen

gesteld van mr. H. F. A. Geise, Lorentzkade 23,

Leiden.

Leden van den Kring en besturen van plaatselijke

vereenigingen, die zich te beklagen hebben over- of op

de hoogte zijn van misstanden op het gebied van naleving

der salaris- en arbeidsregelingen, kunnen klachten

en opmerkingen via den secretaris van het Kringbestuur

tot de commissie richten.

STEUNFONDS.

De Penningmeester maakt met dankbaarheid gewag

van een gift van ƒ 100, een van ƒ20, een van ƒ25 en

een van ƒ 50, ontvangen door bemiddeling van collega

L. Schotting, benevens van een gift van ƒ 5 van een der

gedelegeerden in het Kringbestuur.

SPOORWEGREDUCTIE OP 22 APRIL

De Nederlandsche Spoorwegen, die den laatsteh tijd

blijk hébben gegeven het publiek zooveel mogelijk van

dienst te willen zijn, besloten na overleg met een 'der

bestuursleden van de Utrechtsche Pers, een niet onaanzienlijke

reductie te verkenen op de retours van die

leden van den Nederlandschen Journalistenkring, welke

onze jaarlijksche vergadering op 22 April te Utrecht

zullen bijwonen.

Genoemde reductie is tweeledig. Men kan op een ge-

More magazines by this user
Similar magazines