Verslag juristenoverleg 11 mei 2006 - Pmgg

pmgg.nl

Verslag juristenoverleg 11 mei 2006 - Pmgg

Verslag juristenoverleg 24 juni 2010

- Zijn er gemeentes die actief gaan aanschrijven op het buiten gebruik stellen per 1-06-2011 van

ondergrondse tanks bij bedrijven die vallen onder het Besluit landbouw? Zie voorbeeldbrief

Apeldoorn. Bij de voorbereiding van het Besluit Landbouw is er uitgebreid overleg met de branche

geweest en zijn bedrijven voorgelicht. Apeldoorn verstuurde een preventieve brief. ‘Als je niets doet

liggen de tanks er straks nog’. Als tanks blijken te zijn verwijderd zonder certificaat wordt PV

opgemaakt. Als je geen BOA’s hebt ben je wel afhankelijk van medewerking politie.

- Convenant energie; belangrijk is het om de niet deelnemende supermarkten te gaan handhaven. Er

is toenemende aandacht vanuit de Europese commissie.

- Voor veel gemeenten is de Wabo een mooie aanleiding om alle brieven te actualiseren met

aandacht voor Jip en Janneke taal. Er zijn diverse voorbeelden beschikbaar. Ook bijvoorbeeld op

www.tekstentoelichting.nl

- Milieudienst Zuid-Oost Utrecht is bezig met het maken van SLA’s (service level agreements; mooi

woord voor afspraak) met gemeenten over bijvoorbeeld de invulling van de regiefunctie en het tijdig

leveren van het milieudeel in het Wabo proces.

- VROM heeft toegezegd op korte termijn te komen met een nieuwe norm voor laagfrequent geluid.

Zie eerder de casus met de warmdraaiende locomotief.

- Discussie over optreden tegen geluidoverlast bij evenementen. Preventieve dwangsom kan maar

beter is goede communicatie met de organisator met als stok achter de deur dat de vergunning het

komende jaar niet meer afgegeven zal worden. Het is belangrijk om bijvoorbeeld de burgemeester

achter je te hebben staan als het erop aankomt. Binnen inrichtingen val je onder het regime van de

Wm en het Activiteitenbesluit met mogelijkheden om via de APV ontheffing te verlenen.

- Probleem met jonge toezichthouder die niet serieus genomen wordt door ruig horecavolk. Zorg dat

je met zijn tweeën bent of kom binnen een uur terug met de politie. Belangrijk om dit niet te laten

gebeuren om gezag niet te verliezen. Je kunt ook ondernemer uitnodigen op gemeentehuis om hem

uit eigen omgeving weg te halen.

- Buren naast boer klagen over lawaai dat de koeien maken; activiteit die bij inrichting hoort? Jawel.

Denk ook aan hondengeblaf bij kennels. Er zijn oplossingen als rustgevende apparaten (bijvoorbeeld

antistress kussen).

- Gaat de dwangsom over op nieuwe eigenaar? Al eerder discussie over gehad. In principe gaan

rechten en plichten over. Aan wie is de dwangsom gericht? Aan degene die overtreding ongedaan kan

maken; als die er niet meer is heeft de dwangsom ook geen effect meer.

- WKK’s worden gesmeerd via innovatief, geautomatiseerd systeem met bovengrondse tanks, die niet

KIWA gecertificeerd zijn; omdat er nog geen BRL (beoordelingsrichtlijn) voor ontwikkeld is.

Installateurs hebben aangegeven dat de oplossing gelijkwaardig is en wilden dat ook wel op papier

zetten, maar worden teruggefloten door KIWA onder dreiging dat ze hun vergunning (met een mooi

woord: accreditatie) verliezen. Handhaven of niet? Het gaat om ruim vijftig dossiers. Gun gezamenlijke

bedrijven, leveranciers en KIWA nog tijd om met oplossing te komen. Ondernemer kan in alle

redelijkheid de overtreding ook niet ongedaan maken; regels mogen als het even kan, innovatie niet in

de weg staan.

- Tankstation met LPG en vulpunt binnen 15 meter van woningen, die later zijn gekomen. Heeft

ondernemer niet goed opgelet? Het BEVI is nu het toetsingskader. Aan de grenswaarde voor het

plaatsgebonden risico van 10 -6 per jaar zijn in het Revi afstanden opgenomen gekoppeld aan een


epaalde doorzet. Als aan die afstand niet wordt voldaan, is er eigenlijke sprake van een

saneringssituatie indien niet door veiligheidsmaatregelen kan worden voldaan aan het

plaatsgebonden risico. In het verleden zijn LPG-tankstations om die reden gesaneerd. Gemeente is

aan zet (intrekking vergunning), komt waarschijnlijk verzoek vergoeding schade.

- Diverse ervaringen met slechte Wabo trainingen; de kern moet zijn: Wat gaat er nu feitelijk anders?

Voorbeelden van werkprocessen handhaving staan op www.tekstentoelichting.nl

- Meting met onbemande meetset; bass dreunen moeten wel van het fitnesscentrum zijn ... Oh ja?

Vindt de rechter dat ook? Wat je kunt doen is de playlist opvragen. Als de meting is uitgevoerd voor

disco en niet voor housemuziek dan komen er toch andere resultaten uit.

- Sinds de invoering van de Waterwet zijn wij (B&W) bevoegd gezag geworden voor de handhaving

van wat voorheen de Wvo-vergunning was. In artikel 2.25 van de Invoeringswet waterwet is

kortgezegd bepaald dat de Wvo-vergunning gelijkgesteld wordt met de milieuvergunning.

Bij ons is enige discussie ontstaan over het karakter van de met de milieuvergunning gelijkgestelde

Wvo-vergunning. Is deze vergunning met ingang van de Waterwet onderdeel geworden van de

milieuvergunning en is het dus geen afzonderlijk figuur meer, of blijft dit een afzonderlijke vergunning

waarop slechts het systeem van de Wm van toepassing is geworden met de inwerkingtreding van de

Waterwet? (qua handhaving maakt het niet zoveel uit, we handhaven immers in beide gevallen op

grond van de Wm, het is echter wel van belang voor de lastgeving. Wat is de basis van de

aanschrijving? Is dat de overtreding van de Wvo-vergunning of overtreding van de Wm-vergunning?

Het is de Wm want het zijn van rechtswege Wm voorschriften geworden.

- Kwaliteitseisen; er is een tool ontwikkeld waarbij je per persoon kunt toetsen of wordt voldaan aan

de criteria; deskundigheden, opleiding, percentage tijd besteed, ervaring, aantallen.

Volgende bijeenkomst; donderdag 16 september 2010, 10-12 uur (Utrecht Centraal, Hoog

Brabant).

More magazines by this user
Similar magazines