27.09.2013 Views

Algemene voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden - De Veste

Algemene voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden - De Veste

Algemene voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden - De Veste

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Algemene voorwaarden

voor onderhoudswerkzaamheden


Algemene voorwaarden

voor onderhoudswerkzaamheden

Inhoudsopgave

Versie 2007

van de Stichting Woningstichting de Veste gevestigd te Ommen

Bestekdeel D

Artikel 1 Toepasselijkheid 4

Artikel 2 Algemene verplichtingen aannemer 4

Artikel 3 Algemene verplichtingen Woningstichting 5

Artikel 4 Aanvang werkzaamheden, uitvoeringsduur en korting 5

Artikel 5 Algemene uitvoeringsvoorschriften 5

Artikel 6 Technische uitvoeringsvoorschriften 6

Artikel 7 Schade tijdens uitvoering 6

Artikel 8 Verzekering 6

Artikel 9 Toezicht en oplevering 6

Artikel 10 Wet Ketenaansprakelijkheid / Verleggingsregeling BTW 7

Artikel 11 Zekerheidsstelling 7

Artikel 12 Betaling; verrekening 8

Artikel 13 Prijzen 8

Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst 8

Artikel 15 Beëindiging 8

Artikel 16 Overmacht 9

Artikel 17 Meer- en minderwerk 9

Artikel 18 Arbeidsomstandigheden 9

Artikel 19 Verantwoordelijkheid na oplevering 10

Artikel 20 Milieu 10

Artikel 21 Geschillenbeslechting 10

Artikel 22 Toepasselijk recht 10


4

1 | Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding

en iedere overeenkomst tussen Woningstichting de

Veste (hierna te noemen: de Woningstichting) en een

opdrachtnemer (hierna ook te noemen: de aannemer),

waarop de Woningstichting deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard. Deze algemene voorwaarden

zijn met name van toepassing op alle werkzaamheden

die door de Woningstichting door middel van een opdrachtbrief

aan de aannemer worden opgedragen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing

op meer- en minderwerk dat is overeengekomen met

betrekking tot een opdracht waarbij deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden is slechts

mogelijk indien partijen dat schriftelijk overeenkomen.

1.4 Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer worden

nadrukkelijk uitgesloten.

2 | Algemene verplichtingen aannemer

2.1 De aannemer is verplicht de opgedragen werkzaamheden

uit te voeren overeenkomstig hetgeen in de tussen

partijen gesloten overeenkomst en in deze algemene

voorwaarden, alsmede andere tussen partijen overeengekomen

voorwaarden is bepaald.

2.2 De aannemer zal de overeenkomst op een behoorlijke

en vakbekwame wijze en met gebruikmaking van vakbekwaam

en terzake deskundig personeel, vóór de in de

overeenkomst bepaalde datum en binnen de in de overeenkomst

bepaalde termijn uitvoeren. Bij overschrijding

van de in de overeenkomst genoemde datum/termijn is

de aannemer in verzuim en is de Woningstichting bevoegd

de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het

recht van de Woningstichting op schadevergoeding.

2.3 Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

moet de aannemer gevolg geven aan de orders en aanwijzingen

die hem door de Woningstichting worden gegeven.

2.4 De aannemer dient zorg te dragen voor behoorlijk toezicht

en behoorlijke leiding bij de uitvoering van de

overeenkomst.

2.5 De wijze van uitvoering van de werkzaamheden moet

zodanig zijn dat voor de Woningstichting dan wel voor

derden geen nodeloze hinder is te duchten. De aannemer

dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat

daardoor schade aan persoon, goed en milieu zoveel

mogelijk wordt beperkt.

2.6 De aannemer draagt zorg voor orde en veiligheid op de

plaats waar de opgedragen werkzaamheden worden

verricht.

2.7 De aannemer draagt op zijn kosten zorg voor de tijdige

verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke

beschikkingen die eventueel nodig zijn voor de uitvoering

van de opgedragen werkzaamheden.

2.8 De aannemer dient te allen tijde de in het kader van de

door hem uitgevoerde werkzaamheden van toepassing

zijnde wettelijke bepalingen en andere overheidsvoorschriften

correct en adequaat na te leven.

2.9 Indien de aannemer weet of vermoedt dat hij niet aan

zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen)

voldoen, dient hij dit onverwijld schriftelijk aan de Woningstichting

mede te delen.

2.10 De aannemer mag slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Woningstichting derden inschakelen

bij de uitvoering van de overeenkomst. Aan deze toestemming

kan de Woningstichting voorwaarden verbinden.

De aannemer is, ook al heeft de Woningstichting

voor het inschakelen van derden toestemming gegeven,

aansprakelijk voor de gedragingen van deze derden.

2.11 Indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

plaatsvindt op het bedrijf van de Woningstichting

dient de aannemer zich te houden aan de bij de Woningstichting

geldende voorschriften, zoals veiligheidsvoorschriften.

2.12 De aannemer dient, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen,

zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve

van de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen

en staat er voor in dat deze van behoorlijke

kwaliteit zijn.

2.13 Het gebruik door de aannemer van door de Woningstichting

ter beschikking gestelde zaken is voor risico

van de aannemer. De aannemer is aansprakelijk voor

eventueel hierdoor veroorzaakte schade. Door de Woningstichting

aan de aannemer ter beschikking gestelde

zaken blijven het eigendom van de Woningstichting en


dienen onverwijld na uitvoering van de overeenkomst

door de aannemer aan de Woningstichting te worden

geretourneerd. Het is de aannemer zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Woningstichting

niet toegestaan van de hierboven bedoelde zaken gebruik

te maken op een andere wijze dan ten behoeve

van en als voorzien in de overeenkomst.

2.14 Het is de aannemer niet toegestaan wijzigingen in de

door de Woningstichting ter beschikking gestelde zaken

aan te brengen, tenzij de Woningstichting hiervoor voorafgaande

schriftelijke toestemming heeft verleend.

3 | Algemene verplichtingen Woningstichting

3.1 De Woningstichting is in voorkomende gevallen verplicht

ervoor zorg te dragen, dat de aannemer toegang

verkrijgt tot de woningen waarin de opgedragen werkzaamheden

moeten worden verricht.

4 | Aanvang werkzaamheden, uitvoeringsduur

en korting

4.1 De datum van aanvang van de werkzaamheden en de

uitvoeringsduur worden schriftelijk overeengekomen.

4.2 In de opdracht kan de aannemer verbonden worden de

werkzaamheden binnen een afgesproken aantal werkbare

werkdagen op te leveren. Op verzoek van de Veste

dient de aannemer aan te tonen welke werkdagen niet

als werkbaar zijn aangemerkt.

4.3 Buitenschilderwerk dient te worden uitgevoerd in de periode

tussen 1 april en 1 oktober. Indien hierin wijzigingen

optreden, kan dit alleen met schriftelijke toestemming

van de Woningstichting.

4.4 Bij te late oplevering die aan de aannemer is toe te rekenen,

is de Woningstichting, onverminderd haar recht

op schadevergoeding voor zover de door haar geleden

schade groter is, gerechtigd de aannemingssom te korten

met een bedrag van € 250,= per te laat opgeleverde

werkdag. Wanneer de werkzaamheden meerdere woningen

betreffen, geldt het genoemde bedrag per werkdag

per te laat opgeleverde woning. Onder werkdag wordt

in dit verband verstaan: een kalenderdag, tenzij deze

valt op een algemeen erkende, of door de overheid dan

wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst

voorgeschreven rust- of feestdag. Niet als werkbare dag

wordt beschouwd een werkdag c.q. halve werkdag

waarop de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

ten gevolge van weersomstandigheden gedurende

ten minste vijf uur, respectievelijk ten minste twee uur,

onmogelijk is geweest.

4.5 Indien de opdrachtnemer de opdracht op een onjuiste

wijze uitvoert, is de Woningstichting, nadat zij de aannemer

in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke

termijn heeft gesteld om alsnog op een juiste wijze na

te komen zonder dat de aannemer daaraan gevolg heeft

gegeven, gerechtigd om op kosten van de aannemer

herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. De Woningstichting

kan in zo’n geval tevens overgaan tot ontbinding

van de overeenkomst.

5 | Algemene uitvoeringsvoorschriften

5.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komen in

elk geval de volgende kosten voor rekening van de aannemer.

a Tijdelijke aansluitingen.

b Aanleg en verwijdering van terreinleidingen.

c Verbruik van gas, water, elektriciteit en telefoon.

d Precario.

e Noodzakelijke herstrating van openbare bestrating

en andere noodzakelijke bijkomende herstelwerkzaamheden.

5.2 De aannemer is slechts gerechtigd tot gebruik van collectieve

voorzieningen (bijv. elektra in een gemeenschappelijke

ruimte) na voorafgaande toestemming van de

Woningstichting. Daarbij kan een vergoeding worden afgesproken

die later bij de afhandeling van de factuur op

het te betalen bedrag in mindering wordt gebracht.

5.3 Wanneer de aannemer in het kader van de opgedragen

werkzaamheden gebruik wenst te maken van zwaar materieel

als steigers, opslag- en afvalcontainers, kango’s

en dergelijke moet hij daarvoor vooraf toestemming verkrijgen

van de Woningstichting.

5.4 De opgedragen werkzaamheden mogen alleen tussen

8.00 uur ‘s ochtends en 17.00 uur ‘s middags worden

uitgevoerd. Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten

voornoemde tijdsperiode dient vooraf toestemming

te worden verkregen van de Woningstichting.

5


6

5.5 De aannemer dient de opgedragen werkzaamheden zoveel

mogelijk met dezelfde werknemers uit te voeren.

Zie tevens artikel 10.5.

5.6 De omgeving waarin de opgedragen werkzaamheden

worden verricht moet na afronding door de aannemer in

dezelfde staat worden teruggebracht als aangetroffen

bij de aanvang van de werkzaamheden. Alle materiaalresten

dienen te worden verwijderd. Zo nodig dient te

worden schoongemaakt.

5.7 De aannemer verplicht zich al het nodige te doen om te

bereiken dat derden in het algemeen en huurders van

de Woningstichting in het bijzonder van de opgedragen

werkzaamheden zo min mogelijk overlast en/of hinder

ondervinden.

5.8 Uit de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

voortkomend afval dient zo snel mogelijk via stortkokers,

glijgoten of andere voorzieningen te worden afgevoerd.

5.9 De aannemer dient zich te allen tijde op de hoogte te

stellen van de staat en toestand van de omgeving waarin

hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten.

Zo nodig neemt hij schadevoorkomende maatregelen.

6 | Technische uitvoeringsvoorschriften

6.1 Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

dient de aannemer de volgende technische voorschriften

in acht te nemen.

a De voorschriften en normen zoals die zijn opgenomen

in de bij de opdracht behorende werkomschrijving.

b De technische voorschriften uit de STABU-

Standaard 2001

7 | Schade tijdens uitvoering

7.1 Alle schades veroorzaakt in verband met de uitvoering

van de opgedragen werkzaamheden zijn voor rekening

van de aannemer tenzij deze aantoont dat de schade

veroorzaakt is door handelen c.q. nalaten van personen,

voor wie hij niet verantwoordelijk is. Tevens dienen alle

schadegevallen direct aan de Woningstichting te worden

gemeld.

7.2 De aannemer vrijwaart de Woningstichting tegen aanspraken

van derden tot vergoeding van schades, zoals

bedoeld in lid 1 van dit artikel.

8 | Verzekering

8.1 De aannemer dient alle risico’s die samenhangen met

de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden (daaronder

met name begrepen schade aan eigendommen

van de Woningstichting en huurders van de Woningstichting)

deugdelijk te verzekeren. De verzekering dient

primair te zijn. Op eerste verzoek dient de Woningstichting

inzage te worden gegeven in de desbetreffende polis.

Tevens dienen op verzoek stukken te worden overgelegd

waaruit blijkt dat de in verband met de verzekering

verschuldigde premies zijn betaald.

9 | Toezicht en oplevering

9.1 De Woningstichting zal tijdens de uitvoering controles

kunnen uitvoeren. Een dergelijk toezicht vermindert

geenszins de verantwoordelijkheid van de aannemer

voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden.

9.2 De aannemer dient de uitgevoerde werkzaamheden na

voltooiing bij de Woningstichting gereed te melden.

Deze neemt de werkzaamheden op. Wanneer de opname

aanleiding geeft tot goedkeuring van het werk,

wordt zulks door de Woningstichting vastgelegd op een

opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden

die gebreken vermeld die de aannemer nog dient te

verhelpen, doch die niet zo ernstig zijn dat zij aan goedkeuring

van de werkzaamheden in de weg staan.

Deze gebreken dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk

binnen 10 werkdagen na dagtekening van het opleveringsformulier

te worden verholpen. De Woningstichting

controleert of de vermelde tekortkomingen zijn weggenomen

en maakt bij goedkeuring een aantekening op

het opleveringsformulier. Op deze termijn van 10 werkdagen

is artikel 4.4 van toepassing.

9.3 In geval de opname aanleiding geeft tot afkeuring wordt

zulks door de Woningstichting eveneens vastgelegd op

een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier

worden de gebreken vermeld, die aanleiding hebben

gegeven tot de afkeuring. De aannemer moet deze tekortkomingen

zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10

werkdagen na dagtekening van het opleveringsformu-


lier verhelpen. Alsdan vindt opnieuw een opname plaats

volgens de regels als in dit artikel beschreven.

10 | Wet Ketenaansprakelijkheid

Verleggingsregeling BTW

10.1 De aannemer dient na het verstrijken van elk kalenderkwartaal

aan de Woningstichting de meest recente verklaringen

van de belastingdienst te verstrekken omtrent

zijn betalingsgedrag terzake van de afdracht van loonbelasting

en sociale premies.

10.2 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts

gebruik maken van onderaannemers, indien hij daarvoor

de schriftelijke goedkeuring heeft gekregen van de Woningstichting.

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers

moeten in ieder geval beschikken over een

geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de

Uitvoeringsregeling inleners-, keten-, en opdrachtgeversaansprakelijkheid

2004 (hierna de ‘uitvoeringsregeling’).

10.3 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts

gebruik maken van personeel dat hem door derden ter

beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de schriftelijke

goedkeuring heeft verkregen van de Woningstichting.

De aannemer blijft niettemin jegens de Woningstichting

voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

10.4 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht

van het werk de gegevens die de Woningstichting

nodig heeft om te kunnen voldoen aan de hem in de Uitvoeringsregeling

opgelegde verplichtingen, in het bijzonder

ten aanzien van storting op de G-rekening.

10.5 De aannemer dient wekelijks een register in te vullen

waarin worden opgenomen de naam, het adres, de

woonplaats, de geboortedatum en het BSN-nummer van

de werknemers die het werk uitvoeren, het aantal gewerkte

uren per werknemer en het bruto dagloon SV per

werknemer. Op verzoek van de Woningstichting doet de

aannemer zo spoedig mogelijk een kopie van dit register

toekomen aan de Woningstichting en verschaft de

aannemer een kopie van een geldig identiteitsbewijs

(niet-zijnde een rijbewijs) van de bij het werk betrokken

werknemers.

10.6 Van elke declaratie van de aannemer zal het gedeelte,

dat betrekking heeft op in verband met het werk verschuldigde

loonbelasting en sociale premies, worden

gestort op de G-rekening van de aannemer.

De aannemer dient op zijn facturen in percentages en in

cijfers aan te geven hoe groot het op de G-rekening te

storten bedrag is. Het gedeelte dat op de G-rekening

wordt gestort wordt vastgesteld op een minimum percentage

van 35% van het loonkostenbestanddeel. Wanneer

daartoe tijdens de uitvoering aanleiding bestaat is de

Woningstichting gerechtigd dit percentage te wijzigen.

10.7 De Woningstichting is, na voorafgaande mededeling

aan de aannemer, gerechtigd het gedeelte van de declaraties,

dat betrekking heeft op de door de aannemer verschuldigde

loonbelasting en sociale premies, rechtstreeks

te betalen aan de belastingdienst. De Woningstichting

zal deze betalingen in mindering brengen op de

verschuldigde termijnen van de aanneemsom. De Woningstichting

heeft te allen tijde het recht de belastingdienst

over het voorgaande te informeren.

10.8 De aannemer dient op zijn declaraties te vermelden dat

de omzetbelasting wordt verlegd.

10.9 Het is de aannemer niet toegestaan de delen van zijn

vorderingen op de Woningstichting, die op de G-rekening

te storten bedragen betreffen, te cederen dan wel

te verpanden.

10.10 De aannemer vrijwaart de Woningstichting tegen alle

eventuele aanspraken die door de belastingdienst op

grond van de uitvoeringsregeling worden gemaakt, alsmede

tegen eventuele op die wet gebaseerde (verhaals)

aanspraken van onderaannemers.

10.11 De hierboven in dit artikel opgenomen bepalingen dienen

door de aannemer te worden opgenomen in door

hem terzake van het werk af te sluiten overeenkomsten

met onderaannemers.

11 | Zekerheidsstelling

11.1 In geval van vooruitbetaling kan de Woningstichting, alvorens

tot betaling over te gaan, verlangen dat de opdrachtnemer

zekerheid stelt voor de juiste nakoming

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, bijvoorbeeld

door middel van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke

bankgarantie door een in Nederland gevestigde

bank.

7


8

12 | Betaling; verrekening

12.1 Betaling vindt slechts plaats na ontvangst van een

factuur.

12.2 Op elke factuur dient te worden vermeld:

a het nummer van de opdracht, waarvoor wordt

gefactureerd;

b het werknummer dat is genoemd in de opdrachtbrief;

c het bedrag (exclusief BTW) dat op de gewone rekening

van de aannemer moet worden gestort en het

bedrag (exclusief BTW) bestemd voor sociale premies

en loonbelasting dat op zijn G-rekening moet

worden overgemaakt;

d het nummer van de G-rekening van de aannemer;

e de zinsnede ‘BTW verlegd’;

f het BTW-nummer van de aannemer

12.3 Facturen die niet voldoen aan de in lid 2 van dit artikel

gestelde voorwaarden worden door de Woningstichting

niet geaccepteerd en onder aangeven van de reden van

weigering aan de aannemer geretourneerd.

12.4 Betaling vindt plaats binnen 4 weken nadat een factuur

bij de Woningstichting in goede orde is binnengekomen

en is goedgekeurd en nadat is vastgesteld dat de desbetreffende

opdracht naar behoren is afgehandeld.

13 | Prijzen

13.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen omvat

de voor de uit te voeren opdracht overeengekomen prijs

alle door de opdrachtnemer voor een behoorlijke uitvoering

van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

begrepen reis- en verblijfskosten, kosten van verzekering

en verschuldigde belastingen en premies, met

uitzondering van omzetbelasting.

13.2 De opdrachtnemer is niet bevoegd de overeengekomen

prijs en/of tarieven te verhogen. Tenzij schriftelijk anders

overeengekomen zijn de prijzen en/of tarieven gesteld

in euro’s en exclusief BTW.

13.3 Indien geen vaste prijs en/of tarieven zijn overeengekomen,

zullen partijen de geldende uurtarieven overeenkomen

en zal de opdrachtnemer zijn facturen aan de

Woningstichting zo uitgebreid en inzichtelijk mogelijk

specificeren, onder andere ten aanzien van gewerkte

uren (gespecificeerd per activiteit en medewerker) en

gemaakte kosten.

14 | Wijziging van de overeenkomst

14.1 De Woningstichting heeft het recht de aard en/of omvang

van de opdracht in redelijkheid te wijzigen na voorafgaand

overleg met de opdrachtnemer. Indien het tijdstip

van voltooiing van de opdracht door de wijziging

wordt beïnvloed zal de opdrachtnemer de Woningstichting

hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte

stellen.

14.2 Indien de wijziging van de overeenkomst financiële en/

of kwalitatieve consequenties heeft dient de opdrachtnemer

de Woningstichting hierover tevoren schriftelijk

inlichten.

14.3 Indien een vaste prijs of vaste tarieven zijn overeengekomen

zal opdrachtnemer daarbij aangeven of, en zo ja

in hoeverre, de wijziging een overschrijding hiervan tot

gevolg heeft. De opdrachtnemer kan geen extra kosten

in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is

van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen

worden toegerekend.

15 | Beëindiging

15.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van

deze algemene voorwaarden, is ieder der partijen gerechtigd

de overeenkomst te ontbinden indien de andere

partij, na schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling,

in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst te voldoen.

15.2 De opdrachtnemer is onder andere in geval van faillissement,

surseance van betaling en beëindiging van de

bedrijfsactiviteiten van opdrachtnemer van rechtswege

in verzuim. De vorderingen van de Woningstichting zijn

dan direct opeisbaar en de Woningstichting heeft dan

het recht, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling

nodig is, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden

en haar verplichtingen uit de overeenkomst op te

schorten, onverminderd het recht van de Woningstichting

op vergoeding van schade.

15.3 De ontbinding of opzegging van de overeenkomst ontslaat

partijen niet van hun verplichtingen uit de overeenkomst

voorzover deze expliciet of naar hun aard bedoeld

zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst

van kracht te blijven, zoals bijvoorbeeld verplichtingen

betreffende geheimhouding en aansprakelijkheid.


16 | Overmacht

16.1 Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst worden

slechts dan beschouwd als overmacht en kunnen alleen

dan niet aan hem worden toegerekend indien zij niet

zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de

overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen

voor zijn rekening komen. De opdrachtnemer dient

aan te tonen dat een tekortkoming niet aan hem toerekenbaar

is.

16.2 Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer

wordt in ieder geval niet verstaan: een gebrek aan personeel;

staking; bovenmatig ziekteverzuim; de omstandigheid

dat de opdrachtnemer een prestatie die van belang

is in verband met de door hemzelf te leveren

prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd

krijgt; ongeschiktheid van door de opdrachtnemer gebruikte

zaken en liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen

van de opdrachtnemer, een en ander ongeacht de daaraan

ten grondslag liggende oorzaak.

16.3 De opdrachtnemer heeft geen recht zich op overmacht

te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer zijn

verbintenis had moeten nakomen.

17 | Meer- en minderwerk

17.1 Indien de aannemer constateert dat de in de werkbeschrijving

aangegeven werkzaamheden niet toereikend

zijn om de geconstateerde te repareren gebreken te verhelpen

dient hij dat direct te melden aan de Woningstichting.

Hetzelfde geldt in geval het verhelpen van de

geconstateerde gebreken minder inzet van middelen

vraagt dan in de werkbeschrijving was voorzien.

17.2 Na de melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft

de Woningstichting aan of er sprake kan zijn van een

meer- c.q. minderwerkopdracht. Alsdan worden ook

eventuele kostenconsequenties doorgesproken.

Wanneer sprake is van een wijziging van de opdracht

wordt deze door de Woningstichting schriftelijk bevestigd.

De Woningstichting is slechts gehouden door haar schriftelijk

bevestigd meerwerk aan de aannemer te betalen.

17.3 In geval van meer- of minderwerk dient de daarop betrekking

hebbende factuur vergezeld te gaan van de in

lid 2 van deze bepaling bedoelde bevestiging.

17.4 Wijzigingen in kosten (waaronder loonkosten) en prijzen

(waaronder materiaalprijzen) kunnen niet aan de

Woningstichting worden doorberekend. De overeengekomen

prijs/aanneemsom is vast tot einde werk.

18 | Arbeidsomstandigheden

18.1 De aannemer is in het kader van de uitvoering van het

werk gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet,

het Arbeidsomstandighedenbesluit en

daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende

regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen

tijdig en correct na te komen. De aannemer vrijwaart de

Woningstichting tegen aanspraken van derden die verband

houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen

van deze verplichtingen.

18.2 De aannemer dient bij het aangaan van het contract en

voorts in de maand januari van elk daarop volgend contractjaar

aan de opdrachtgever een exemplaar te verstrekken

van het door de aannemer opgestelde Arbobeleidsplan,

waarin met name aandacht is geschonken

aan aspecten van veiligheid en gezondheid van medewerkers

van de aannemer, die belast worden met de uitvoering

van de onderhoudswerkzaamheden ingevolge

de tussen partijen gesloten overeenkomst. De aannemer

dient gebruik te maken van een checklist aan de

hand waarvan tijdens de uitvoering van de opgedragen

onderhoudswerkzaamheden wordt gecontroleerd, of

deze uitvoering geschiedt conform de in het Arbo-beleidsplan

vermelde eisen met betrekking tot veilig en

gezond werken. De aannemer is verplicht de opdrachtgever

des verzocht inzage te verstrekken in de door of

onder zijn verantwoordelijkheid ingevulde checklist.

18.3 Wanneer in verband met de opgedragen werkzaamheden

een veiligheids- en gezondsheidsplan en/of een

veiligheids- en gezondheidsdossier moeten worden opgesteld,

dan wel coördinatoren moeten worden aangewezen,

zal zulks door de aannemer in de werkbeschrijving

worden aangegeven.

18.4 Wanneer sprake is van een veiligheids- en gezondheidsplan

zal de aannemer instaan voor de tijdige, correcte

en volledige uitvoering daarvan.

18.5 Wanneer sprake is van de aanwijzing van een coördinator

uitvoeringsfase, en de aanwijzing daarvan wordt opgedragen

aan de aannemer, zal deze ervoor instaan, dat

de door de aangestelde coördinator(en) uit te voeren

9


10

taken, zoals omschreven in het besluit, tijdig, correct en

volledig zullen worden uitgevoerd.

18.6 Indien de aannemer- of coördinator uitvoeringsfase tijdens

de werkzaamheden bijzondere risico’s of bouwkundige

en technische kenmerken, die voor de veiligheid

en gezondheid van werknemers bij toekomstige

onderhoudswerkzaamheden van belang zijn, signaleert

die afwijken van de risico’s of kenmerken aangegeven in

de opdracht, dient hij deze schriftelijk te melden aan de

Woningstichting.

19 | Verantwoordelijkheid na oplevering

19.1 Gedurende drie maanden na de dagtekening van het opleveringsformulier

als bedoeld in artikel 9.2 van deze

voorwaarden is de aannemer op zijn kosten gehouden

alle gebreken, welke binnen deze termijn aan de dag

treden, op eerste aanzegging van de Woningstichting te

herstellen.

19.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de

aannemer na afloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde

onderhoudstermijn aansprakelijk voor gebreken,

die voor zijn risico komen en die door de Woningstichting

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan

wel bij de oplevering redelijkerwijs niet te onderkennen

waren. Deze aansprakelijkheid vervalt wanneer na afloop

van de onderhoudstermijn meer dan vijf jaar is verstreken.

19.3 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet

de gelding van (kwaliteits)garanties wanneer

deze in de werkbeschrijving zijn opgenomen.

20 | Milieu

20.1 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of

stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid

niet in het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs

geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen

aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer

dit onmiddellijk ter kennis van de Woningstichting.

De aannemer neemt terstond, zo mogelijk in overleg

met de Woningstichting, de door de omstandigheden

vereiste veiligheidsmaatregelen.

21 | Geschillenbeslechting

21.1 Eventuele geschillen die in het kader van de uitvoering

van door de Woningstichting aan de aannemer opgedragen

werkzaamheden mochten ontstaan zullen, voor zover

zij in der minne niet kunnen worden geschikt, worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle,

behoudens voor zover het geschil behoort tot de competentie

van de sector kanton van de rechtbank. De Woningstichting

blijft echter steeds bevoegd een geschil

voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke

internationale verdrag bevoegde rechter.

21.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen partijen in

voorkomende gevallen gezamenlijk kiezen voor geschillenbeslechting

door middel van arbitrage. Alsdan zal

een akte van compromis worden gesloten.

22 | Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen de Woningstichting en de

opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.


Woningstichting de Veste

Postadres

Bezoekadres

Kantoor geopend

tel. (0529) 45 25 88, fax (0529) 45 56 05

e-mail info@veste.nl, internet www.veste.nl

Postbus 132, 7730 AC Ommen

Eskampweg 1, Ommen

maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur

vrijdag 09.00 - 12.30 uur

December 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!