27.09.2013 Views

Jubileumgetuigschrift bolgewassen voor tuin en park KAVB 1860 ...

Jubileumgetuigschrift bolgewassen voor tuin en park KAVB 1860 ...

Jubileumgetuigschrift bolgewassen voor tuin en park KAVB 1860 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Jubileumgetuigschrift</strong><br />

<strong>bolgewass<strong>en</strong></strong> <strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>


<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

<strong>Jubileumgetuigschrift</strong><br />

<strong>bolgewass<strong>en</strong></strong> <strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong><br />

Introductie<br />

De <strong>KAVB</strong> viert haar 150-jarig jubileum in 2010. Aan allerlei aspect<strong>en</strong> wordt tijd<strong>en</strong>s de viering<strong>en</strong> aandacht<br />

besteed. In deze speciale <strong>KAVB</strong>-uitgave wordt het sortim<strong>en</strong>t in het zonnetje gezet. Al eeuw<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>bolgewass<strong>en</strong></strong> geteeld <strong>en</strong> verhandeld vanwege hun sierwaarde. Het leek e<strong>en</strong> aardig plan om<br />

e<strong>en</strong> getuigschrift toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan die cultivars <strong>en</strong> species, die bewez<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> het goed te do<strong>en</strong>.<br />

Dat kunn<strong>en</strong> oude of zelfs zeer oude cultivars <strong>en</strong> species zijn, maar ook jongere. Wel moet<strong>en</strong> ze volg<strong>en</strong>s<br />

deskundige vakg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> het goed do<strong>en</strong> in <strong>tuin</strong>- of <strong>park</strong>beplanting<strong>en</strong>. Bedrijv<strong>en</strong>, zowel uit teelt <strong>en</strong> handel,<br />

deskundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> liefhebbers zijn opgeroep<strong>en</strong> om <strong>voor</strong>dracht<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> <strong>voor</strong> dit jubileumgetuigschrift.<br />

Dit heeft geresulteerd in e<strong>en</strong> zeer gevarieerde opgave, die in consultatie met deskundige commissieled<strong>en</strong><br />

uitgedund is tot 150 Jubileum getuigschrift<strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Er zijn e<strong>en</strong> aantal criteria<br />

bij de selectie gehanteerd. Om e<strong>en</strong> getuigschrift te krijg<strong>en</strong> moet de species of cultivar geschikt zijn<br />

<strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> of <strong>park</strong>; opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn in de <strong>KAVB</strong> database; in voldo<strong>en</strong>de mate in goede kwaliteit onder<br />

de goede naam beschikbaar zijn <strong>en</strong> zich <strong>voor</strong>al positief onderscheid<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het totale assortim<strong>en</strong>t.<br />

Er zijn nu 150 getuigschrift<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Voor elk jaar van de 150 jaar één. Omdat het boll<strong>en</strong>vak zo’n<br />

groot assortim<strong>en</strong>t k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> er zoveel goede cultivars zijn blijft deze jubileumselectie in zekere zin e<strong>en</strong><br />

subjectieve keuze. In de oppervlaktestatistiek tulp kom<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> al meer dan 1800 cultivars <strong>voor</strong>. Er is<br />

buit<strong>en</strong> deze selectie dus nog heel veel moois te vind<strong>en</strong>. Er is altijd wel wat af te ding<strong>en</strong> of te prijz<strong>en</strong>,<br />

maar het is e<strong>en</strong> selectie geword<strong>en</strong>, die ons inzi<strong>en</strong>s zal resulter<strong>en</strong> in fraaie <strong>tuin</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong><strong>en</strong>. Het resultaat<br />

zal zeker tot de verbeelding sprek<strong>en</strong> wanneer gekek<strong>en</strong> wordt naar beplanting<strong>en</strong> waarbij verschill<strong>en</strong>de<br />

<strong>bolgewass<strong>en</strong></strong> onderling of met vaste plant<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gecombineerd. E<strong>en</strong> <strong>park</strong> als de Keuk<strong>en</strong>hof<br />

kan als inspiratiebron di<strong>en</strong><strong>en</strong>. Al met al hop<strong>en</strong> we dat de <strong>tuin</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong><strong>en</strong> nog mooier gaan word<strong>en</strong><br />

met deze “gedecoreerde” <strong>bolgewass<strong>en</strong></strong>. Bloemboll<strong>en</strong> kleur<strong>en</strong> je wereld.<br />

Sjaak Langeslag<br />

Algeme<strong>en</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>KAVB</strong><br />

Van alle cultivars is e<strong>en</strong> beschrijving te vind<strong>en</strong> op de website van de <strong>KAVB</strong> (www.kavb.nl zie databases<br />

<strong>en</strong> geregistreerde cultivars).<br />

Voor uitgebreide informatie over winterhardheid <strong>en</strong> combinatiebeplanting<strong>en</strong> verwijz<strong>en</strong> wij graag naar<br />

literatuur, zoals die in de <strong>KAVB</strong>-bibliotheek beschikbaar is. E<strong>en</strong> kleine selectie wordt gegev<strong>en</strong> in het<br />

literatuuroverzicht.<br />

150 <strong>Jubileumgetuigschrift</strong><strong>en</strong> <strong>bolgewass<strong>en</strong></strong> <strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong> ter geleg<strong>en</strong>heid van het 150-jarig<br />

jubileum van de Koninklijke Algeme<strong>en</strong>e Vere<strong>en</strong>iging <strong>voor</strong> Bloemboll<strong>en</strong>cultuur.


Allium ‘Globemaster’<br />

E<strong>en</strong> van de bek<strong>en</strong>dste grote paarse sierui<strong>en</strong>. Veredeld door<br />

Jan Bijl van Duyv<strong>en</strong>bode <strong>en</strong> geregistreerd in 1971. Hij kruiste<br />

met A. macleanii <strong>en</strong> A. christophii. Deze cultivar heeft<br />

e<strong>en</strong> ommekeer gebracht in het gewas Allium <strong>en</strong> sindsdi<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de veredelaars het assortim<strong>en</strong>t sierui<strong>en</strong><br />

uitgebreid. Met name het gebruik als snijbloem heeft e<strong>en</strong><br />

grote vlucht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In combinatie met andere plant<strong>en</strong><br />

zeer aantrekkelijk in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Het blad is meestal niet<br />

zo de moeite waard, maar de stel<strong>en</strong> met de bijna ronde<br />

bloemscherm<strong>en</strong> des te meer. Niet alle<strong>en</strong> in knop <strong>en</strong> bloei,<br />

maar ook in vrucht. De vorm is zeker zo aantrekkelijk als de<br />

kleur. Meerjarig.<br />

Allium moly<br />

Sinds 1596 in cultuur, deze uit Spanje <strong>en</strong> Frankrijk afkomstige<br />

sierui. Gele bloem<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> scherm op e<strong>en</strong> steel van<br />

circa 35 cm hoog. Bloeit na de tulp<strong>en</strong>, dus lat<strong>en</strong> we zegg<strong>en</strong><br />

eind mei – juni. Bloeit iets later dan de bek<strong>en</strong>de, grotere<br />

selectie ‘Jeannine’.<br />

Allium jesdianum ‘White Empress’<br />

Als e<strong>en</strong> keizerin staat deze witte Allium jesdianum-hybride in de <strong>tuin</strong> met prachtige witte bloemscherm<strong>en</strong><br />

van zo’n 14 cm doorsnede op rechte stel<strong>en</strong> van 70 cm. Mooi gro<strong>en</strong> blad completeert het geheel.<br />

Deze cultivar viel direct op <strong>en</strong> kreeg op de proef<strong>tuin</strong> van de <strong>KAVB</strong> e<strong>en</strong> getuigschrift toegek<strong>en</strong>d in 2008.<br />

Kortom, e<strong>en</strong> geweldige blikvanger in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Meerjarig <strong>en</strong> bloeit in mei.<br />

Allium ‘Purple S<strong>en</strong>sation’<br />

E<strong>en</strong> diep purper<strong>en</strong> bloeiwijze op e<strong>en</strong> forse steel. Zo’n<br />

80 cm. Deze selectie van de Jan Bijl van Duyv<strong>en</strong>bode<br />

kreeg in 1968 al e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong><br />

<strong>en</strong> later van de RHS. Hij kan nog steeds goed meekom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> aanwinst <strong>voor</strong> de <strong>tuin</strong>. Zoals bij de<br />

meeste sierui<strong>en</strong> is het blad niet erg spann<strong>en</strong>d, dus<br />

met beplanting die de plant uit het zicht houdt <strong>en</strong><br />

de bloem tot zijn recht laat kom<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> de beste<br />

zak<strong>en</strong> van de wereld gecombineerd. Deze sierui komt<br />

goed terug met zijn sprek<strong>en</strong>de donkerpaarse kleur.<br />

Bloeitijd: overgang <strong>voor</strong>jaar - zomer. Meerjarig.<br />

Allium triquetrum<br />

E<strong>en</strong> witte sierui met e<strong>en</strong> driehoekige st<strong>en</strong>gel.<br />

25 – 40 cm hoog, met e<strong>en</strong> losse bloeiwijze<br />

<strong>en</strong> hang<strong>en</strong>de witte bloemetjes. Verwildert<br />

als de beste <strong>en</strong> <strong>voor</strong> sommige <strong>tuin</strong>purist<strong>en</strong><br />

net iets te veel. Bloeit van begin mei tot juli.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

3


Anemone coronaria De Ca<strong>en</strong><br />

Dit m<strong>en</strong>gsel is geïntroduceerd rond 1870, dus zo ongeveer in de tijd dat de <strong>KAVB</strong> net was opgericht. Het omvat<br />

alle<strong>en</strong> types met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bloem in alle kleur<strong>en</strong>: blauw, rood, roze of wit. Ook zeer geschikt als snijbloem. Dit van<br />

oorsprong mediterrane gewasje bloeit in het <strong>voor</strong>jaar <strong>en</strong> wordt circa 30 cm hoog. Meerjarig.<br />

Anemone blanda ‘White Spl<strong>en</strong>dour’<br />

De gewone A. blanda werd al <strong>voor</strong> 1700 in cultuur<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>; deze witte selectie is door Van Tuberg<strong>en</strong> in<br />

1950 geregistreerd. De circa 5 – 10 cm hoge plant heeft<br />

mooie grote witte bloem<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> iets roze achterzijde.<br />

Al jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> succesnummer in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Meerjarig.<br />

Maart-april bloei<strong>en</strong>d.<br />

4 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Anemone blanda<br />

Deze species is variabel van kleur: blauw, roze <strong>en</strong> wit.<br />

Circa 10 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in maart – april. Meerjarig.<br />

Brodiaea californica<br />

De naam geeft al aan waar dit gewas van oorsprong<br />

vandaan komt. Zijn 20-70 cm lange stel<strong>en</strong><br />

drag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> scherm met 20-25 violette of blauwviolette<br />

bloemetjes. De plant is niet zo bijzonder,<br />

dus bij <strong>voor</strong>keur in combinatie met vaste plant<strong>en</strong><br />

neerzett<strong>en</strong>. De bloem is ook geschikt als snijbloem.<br />

Zomerbloei<strong>en</strong>d. Redelijk meerjarig. Mooi<br />

in combinatie met siergrass<strong>en</strong>.<br />

Camassia leichtlinii ‘Caerulea’<br />

De laatste jar<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> we veel nieuwe kleurnuances<br />

bij het Amerikaanse gewas Camassia kom<strong>en</strong>.<br />

Naar onze ervaring e<strong>en</strong> dankbaar bolgewas dat na<br />

de tulp zijn bloem<strong>en</strong> laat zi<strong>en</strong>. Bij warm weer is<br />

deze bloeiperiode niet al te lang, maar dat maakt<br />

Camassia meer dan goed door elk jaar weer trouw<br />

terug te kom<strong>en</strong>. Kortom, e<strong>en</strong> trouwe vri<strong>en</strong>d <strong>voor</strong><br />

in de <strong>tuin</strong>. Deze selectie is gemaakt door Rever<strong>en</strong>d<br />

Ellacombe in Engeland <strong>en</strong> is nog steeds e<strong>en</strong><br />

mooie blauwe vorm. Circa 75 cm hoog. In ieder<br />

geval meerjarig, maar kan wanneer hij het naar<br />

zijn zin heeft verwilder<strong>en</strong>. Mooi in combinatie<br />

met siergrass<strong>en</strong>.


Chionodoxa forbesii ‘Pink Giant’<br />

Deze grote vorm is roze <strong>en</strong> geïntroduceerd door Nic.<br />

Rooz<strong>en</strong> in 1942. Kreeg al e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong><br />

in 1949. Verwildert goed.<br />

Chionodoxa forbesii<br />

Dit is de bek<strong>en</strong>de sneeuwroem. Jar<strong>en</strong>lang uitgeschold<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong> Chionodoxa luciliae of tmolusi <strong>en</strong> sinds circa<br />

1880 in cultuur. Oorspronkelijk uit Turkije <strong>en</strong> Klein Azië<br />

maar heeft de <strong>tuin</strong><strong>en</strong> in West Europa veroverd. Als e<strong>en</strong><br />

tapijt aan blauwe bloemetjes br<strong>en</strong>gt dit bolgewasje<br />

ons in <strong>voor</strong>jaarsstemming, soms al in februari - maart.<br />

Verlangt e<strong>en</strong> humusrijke grond <strong>en</strong> kan daar goed in<br />

verwilder<strong>en</strong>. Niet hoger dan 20 cm. Mooi als onderbegroeiing<br />

van heesters.<br />

Chionodoxa forbesii ‘Blue Giant’<br />

De grote blauwe vorm die gewonn<strong>en</strong> is door Van Tuberg<strong>en</strong>, maar pas jar<strong>en</strong> later geregistreerd door J.S. P<strong>en</strong>nings.<br />

Deze cultivar kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift in 1994. Net als ‘Pink Giant’ e<strong>en</strong> grotere vorm van de gewone Chionodoxa<br />

forbesii. Verwildert goed. Geweldig met M<strong>en</strong>tha rotundifolia ‘Variegata’.<br />

Colchicum ‘Waterlily’<br />

E<strong>en</strong> plezier <strong>voor</strong> het oog is deze dubbele of gevuldbloemige<br />

paarse Colchicum. Bloeit van september<br />

tot oktober. Circa 10 – 20 cm hoog. Alle del<strong>en</strong> van de<br />

plant zijn giftig. Meerjarig.<br />

Colchicum autumnale ‘Album’<br />

De Nederlandse naam <strong>voor</strong> dit plant<strong>en</strong>geslacht<br />

is herfsttijloos. Colchicum autumnale is als soort<br />

al heel lang in cultuur, sinds 1561. Dit is de witte<br />

vorm die 10 – 20 cm hoog is <strong>en</strong> in oktober bloeit.<br />

Alle del<strong>en</strong> van de plant zijn giftig. In het <strong>voor</strong>jaar<br />

toont dit bolgewas zijn bladtooi <strong>en</strong> verrast daar<br />

vaak de <strong>tuin</strong>liefhebber mee. Meerjarig.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

5


Crocosmia ‘George Davison’<br />

Deze gele Crocosmia is niet alle<strong>en</strong> mooi in bloei maar<br />

ook in zaad. De cultivar is rond 1908 geïntroduceerd. De<br />

zaaddoz<strong>en</strong> zijn buit<strong>en</strong>gewoon decoratief. Hoogte circa<br />

90 cm. Meerjarig. Mooi in combinatie met siergrass<strong>en</strong>.<br />

Crocus chrysanthus ‘Dorothy’<br />

Eind jar<strong>en</strong> dertig van de vorige eeuw geïntroduceerd door Barr &<br />

Sons, Engeland. De heldergele bloem<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> verademing na de<br />

donkere wintertijd<strong>en</strong>. Bloeit rijk. Goed te onderscheid<strong>en</strong> van ‘Fuscotinctus’<br />

door de zwarte stipjes aan de basis van de meeldrad<strong>en</strong>.<br />

Deze krokus komt redelijk goed terug. Bloeitijd februari – maart.<br />

Crocus ‘Gold<strong>en</strong> Yellow’<br />

Deze grote gele krokus is e<strong>en</strong> hybride van Crocus fl avus <strong>en</strong> C. angustifolius<br />

<strong>en</strong> is reeds sinds de 17e eeuw in cultuur. In sommige jar<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

de bloem<strong>en</strong> door muss<strong>en</strong> aangepikt om e<strong>en</strong> vitaminetekort op te<br />

heff <strong>en</strong>. Weet zich redelijk te handhav<strong>en</strong>, maar wel iets minder goed dan<br />

bij<strong>voor</strong>beeld ‘Cream Beauty’. Wordt circa 10 cm hoog met als bloeitijd<br />

februari – maart. E<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de gele verschijning in het vroege <strong>voor</strong>jaar<br />

<strong>en</strong> ideaal <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> kleuracc<strong>en</strong>t.<br />

6 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Crocosmia ‘Lucifer’<br />

E<strong>en</strong> echte hybride, waarin de species aurea, pottsii,<br />

masoniorum <strong>en</strong> paniculata het ouderschap del<strong>en</strong>. De<br />

tomaatrode bloem<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong> in de zomer <strong>en</strong> zijn<br />

geschikt als snijbloem. Fraaie decoratieve zaaddoz<strong>en</strong>.<br />

Hoogte circa 95 cm. Meerjarig. Mooi in combinatie met<br />

siergrass<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> geweldige crocosmia.<br />

Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’<br />

E<strong>en</strong> C. chrysanthus hybride, gewonn<strong>en</strong> door G.H. Hageman<br />

<strong>en</strong> geïntroduceerd rond 1943. Deze crèmekleurige<br />

kleine krokus bloeit zeer vroeg. De cultivar kreeg zowel<br />

bij de <strong>KAVB</strong> als de RHS al getuigschrift<strong>en</strong>. Komt redelijk<br />

goed terug <strong>en</strong> levert jar<strong>en</strong> plezier. Bloeitijd februari<br />

– maart, maar <strong>voor</strong> de ‘Gold<strong>en</strong> Yellow’.


Crocus speciosus<br />

E<strong>en</strong> najaarsbloei<strong>en</strong>de species die trouw elk jaar weer terug komt met zijn lila<br />

bloem<strong>en</strong>. Kan uitgroei<strong>en</strong> tot hele lila plakkat<strong>en</strong> in <strong>tuin</strong> of <strong>park</strong>. Er bestaan verschill<strong>en</strong>de<br />

cultivars, selecties <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>. De kleur varieert van wit naar lila <strong>en</strong><br />

kan donkerder of lichter zijn. Rijk bloei<strong>en</strong>d. Deze herfstbloeier komt zeer goed<br />

terug. Hoogte 10 – 15 cm, bloeitijd september – oktober.<br />

Crocus sieberi subspecies sublimis<br />

‘Tricolor’<br />

Deze driekleurige krokus is door de bek<strong>en</strong>de E.A. Bowles<br />

geselecteerd. Het spectaculaire kleurpatroon komt<br />

het beste tot zijn recht in de volle zon, wanneer de<br />

bloem helemaal op<strong>en</strong>staat <strong>en</strong> de gele keel, daaromhe<strong>en</strong><br />

het wit <strong>en</strong> het paarsblauw zichtbaar word<strong>en</strong>. De<br />

heldere kleur<strong>en</strong> do<strong>en</strong> het fantastisch in het <strong>voor</strong>jaarslicht.<br />

Deze krokus komt niet altijd ev<strong>en</strong> goed terug.<br />

Bloeit in maart – april <strong>en</strong> tot 10 cm hoog.<br />

Crocus sieberi ‘Firefl y’<br />

E<strong>en</strong> door M. Thool<strong>en</strong> in de jar<strong>en</strong><br />

vijftig van de vorige eeuw geïntroduceerde<br />

vorm van Crocus sieberi.<br />

Heeft e<strong>en</strong> violetblauwe bloem met<br />

gele keel. Deze krokus komt redelijk<br />

goed terug.<br />

Crocus speciosus ‘Oxonian’<br />

E<strong>en</strong> bijzondere vorm van de najaarsbloei<strong>en</strong>de Crocus speciosus. Zijn opvall<strong>en</strong>d dieppaars<br />

gekleurde bloembuis geeft e<strong>en</strong> extra touch aan zijn promin<strong>en</strong>te verschijning.<br />

Is door de bek<strong>en</strong>de Engelse fi rma Barr & Sons geïntroduceerd. Bloeit in oktober <strong>en</strong> is<br />

circa 10 cm hoog. Kreeg in 1945 al e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>.<br />

Crocus vernus ‘Vanguard’<br />

Net als ‘Pickwick’ e<strong>en</strong> C. vernus cultivar. Het is de<br />

vroegstbloei<strong>en</strong>de cultivar uit het vernus-assortim<strong>en</strong>t.<br />

Deze cultivar is geselecteerd uit Russisch materiaal door<br />

Van Tuberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> kreeg van de <strong>KAVB</strong> e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

in 1954. De buit<strong>en</strong>ste bloemblad<strong>en</strong> zijn licht blauwviolet,<br />

de binn<strong>en</strong>ste zijn violet. Die contrastwerking maakt<br />

dit zo’n aardige cultivar. Hoogte 15 – 20 cm, bloeitijd<br />

maart.<br />

Crocus vernus ‘Pickwick’<br />

E<strong>en</strong> typische <strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de verteg<strong>en</strong>woordiger<br />

van het grootbloemige vernus assortim<strong>en</strong>t. De grote<br />

bloem is wit met blauwe strep<strong>en</strong>. Deze hybride<br />

van W.J. Eldering kreeg in 1950 al e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong>. Rijkbloei<strong>en</strong>d, meerjarig <strong>en</strong> tot circa 10<br />

cm hoog.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

7


Cyclam<strong>en</strong> hederifolium ‘Album’<br />

Dit sierlijk knolgewas wordt ook al zo’n 400 jaar gecultiveerd. Deze cyclaam bloeit in de periode augustus<br />

tot november <strong>en</strong> groeit tot 15 cm hoog. Meerjarig, komt goed terug. Het blad doet aan klimop d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>,<br />

vandaar zijn naam.<br />

Dahlia ‘Gallery Art Deco’<br />

Gewonn<strong>en</strong> door Gebr. Verwer uit Lisse. E<strong>en</strong> decoratieve<br />

dahlia, 40 cm hoog <strong>en</strong> bloem<strong>en</strong> van circa 11 cm doorsnede.<br />

Rood met geel. Zowel als knol op te plant<strong>en</strong> als<br />

ook als potplant <strong>voor</strong> direct gebruik in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> patio.<br />

Kreeg in 1995 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. E<strong>en</strong>jarig<br />

in onze strek<strong>en</strong>, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

8 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Dahlia ‘Gallery Art Fair’<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gewonn<strong>en</strong> door Gebr. Verwer uit Lisse. E<strong>en</strong><br />

decoratieve dahlia, 40 cm hoog <strong>en</strong> bloem<strong>en</strong> van circa<br />

11 cm doorsnede. Wit tot geelachtig wit. Niet alle<strong>en</strong> als<br />

knol op te plant<strong>en</strong>, maar ook als potplant <strong>voor</strong> direct<br />

gebruik in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> patio. Kreeg in 1996 e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong>. E<strong>en</strong>jarig in onze strek<strong>en</strong>, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Dahlia ‘Bishop of Llandaff ’<br />

Deze tot de Pio<strong>en</strong>bloemige groep behor<strong>en</strong>de rode dahlia<br />

is e<strong>en</strong> oude bek<strong>en</strong>de. Hoogte circa 70 cm, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Deze bisschop is bek<strong>en</strong>der dan Llandaff , e<strong>en</strong> plaats geleg<strong>en</strong><br />

bij Cardiff (Wales).<br />

Dahlia ‘Chat Noir’<br />

E<strong>en</strong> semi-cactus dahlia, gewonn<strong>en</strong> door Gerrit Lammerse<br />

uit Cruquius <strong>en</strong> geregistreerd in 1985. Circa 1 meter hoog<br />

met donkerrode bloem<strong>en</strong>. Zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Dahlia ‘Gallery Pablo’<br />

Gewonn<strong>en</strong> door Gebr. Verwer uit Lisse. E<strong>en</strong> decoratieve<br />

dahlia, 40 cm hoog <strong>en</strong> bloem<strong>en</strong> van circa 11 cm doorsnede.<br />

Geel met rood. Zowel als knol op te plant<strong>en</strong> als<br />

ook als potplant <strong>voor</strong> direct gebruik in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> patio.<br />

Kreeg in 1995 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. E<strong>en</strong>jarig<br />

in onze strek<strong>en</strong>, zomerbloei<strong>en</strong>d.


Dahlia ‘David Howard’<br />

E<strong>en</strong> oranjebruine decoratieve dahlia, die al zeker sinds<br />

de jar<strong>en</strong> zestig van de vorige eeuw geteeld, verhandeld<br />

<strong>en</strong> nog belangrijker gebruikt wordt. De plant heeft<br />

donker blad. E<strong>en</strong>jarig. Beperkt beschikbaar. Hoogte 1<br />

meter.<br />

Dahlia ‘Gard<strong>en</strong> Wonder’<br />

E<strong>en</strong> rode decoratieve dahlia van Lindhout – Ornata,<br />

Noordwijk. Al zo’n 40 jaar in cultuur <strong>en</strong> geschikt <strong>voor</strong> de<br />

<strong>tuin</strong>. E<strong>en</strong>jarig, zomerbloei<strong>en</strong>d. Hoogte 65 cm.<br />

Dahlia ‘Vulcan’<br />

E<strong>en</strong> rode cactusdahlia. Geregistreerd door Aarts<strong>en</strong> uit<br />

Harderwijk. E<strong>en</strong>jarig. Hoogte 1,20 meter.<br />

Dahlia ‘Karma Sangria’<br />

De Karma-reeks vormt e<strong>en</strong> mooie verzameling van snijdahlia’s<br />

van Gebr. Verwer. Hun gebruik strekt zich uiteraard<br />

ook uit tot <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Deze roze met gele cactusdahlia<br />

wordt ongeveer 1 meter hoog <strong>en</strong> heeft grote<br />

bloem<strong>en</strong> van circa 14 cm. Zomerbloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> net als<br />

alle andere dahlia’s één jarig in ons klimaat.<br />

Dahlia ‘Glorie van Heemstede’<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> decoratieve dahlia van Bakker & Geerlings<br />

uit Heemstede. Deze gele dahlia gaat al erg lang<br />

mee <strong>en</strong> houdt goed stand. E<strong>en</strong>jarig, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Hoogte 1 meter.<br />

Dahlia ‘Nuit d’Eté’<br />

E<strong>en</strong> donkere, paarsrode semi-cactus dahlia van de heer<br />

Cheal. Zomerbloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> éénjarig bij ons. Hoogte 90<br />

cm.<br />

Dahlia ‘Ludwig Helfert’<br />

E<strong>en</strong> oranje met gele semi-cactus dahlia die in Nederland<br />

geregistreerd is. Oorspronkelijk kreeg deze dahlia<br />

de naam Ökonomierat Ludwig Helfert. Na dik veertig<br />

jaar is duidelijk geword<strong>en</strong> dat het om dezelfde dahlia<br />

gaat. Wordt dus in Nederland geteeld <strong>en</strong> verhandeld als<br />

Ludwig Helfert. De naam blijkt ge<strong>en</strong> invloed te hebb<strong>en</strong><br />

op zijn kwaliteit<strong>en</strong>, het is <strong>en</strong> blijft e<strong>en</strong> goede <strong>tuin</strong>dahlia.<br />

Zomerbloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> e<strong>en</strong>jarig. Hoogte 1 meter.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010


Eremurus himalaicus<br />

E<strong>en</strong> zuiverwitte Eremurus of Naald van Cleopatra, die<br />

oorspronkelijk uit de Himalaya komt. Deze witte species<br />

is ingevoerd in 1811 <strong>en</strong> in cultuur g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Bloeit<br />

in mei – juni <strong>en</strong> is circa 125 cm hoog. Deze species is<br />

<strong>en</strong>igszins schaars.<br />

Eremurus ‘Pinokkio’<br />

Deze oranje Naald van Cleopatra is geregistreerd <strong>en</strong> geïntroduceerd<br />

door Willem Hey in 1989. Hoogte 125 cm <strong>en</strong><br />

bloei<strong>en</strong>d in juni.<br />

10 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Dichelostemma ida-maia<br />

Vanwege de rode bloemetjes in e<strong>en</strong> scherm wordt deze soort in zijn thuisland Firecracker fl ower g<strong>en</strong>oemd.<br />

In juni – juli begint het vuurwerk <strong>en</strong> bloeit dit Californische gewas in Nederland. 50 – 90 cm hoog. Inmiddels<br />

zijn er ook <strong>en</strong>kele cultivars geregistreerd, waaronder e<strong>en</strong> roze. De naam verwijst naar het bloeitijdstip in Californië.<br />

Erythronium d<strong>en</strong>s-canis<br />

Hondstand heet dit familielid van de lelies in West-<br />

Europa naar de vorm van de bol. Al meer dan 400 jaar<br />

in cultuur. Mooi blad <strong>en</strong> sierlijke bloemetjes mak<strong>en</strong> dit<br />

gewas tot e<strong>en</strong> sieraad <strong>voor</strong> <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. Het bolletje is<br />

gevoelig <strong>voor</strong> uitdroging, maar wanneer die e<strong>en</strong>maal<br />

is aangeslag<strong>en</strong> in de <strong>tuin</strong> is het e<strong>en</strong> van de meest trouwe<br />

<strong>tuin</strong>plant<strong>en</strong>, die m<strong>en</strong> zich kan <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong>. Absoluut<br />

meerjarig. Bloeit in april-mei, circa 25 cm hoog.<br />

Erythronium ‘Pagoda’<br />

Ook dit is e<strong>en</strong> hondstand. Door Slikker gewonn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> door Walter Blom geregistreerd. De grote<br />

gele bloem<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van deze van getuigschrift<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>e hybride e<strong>en</strong> aanwinst. Meerjarig <strong>en</strong><br />

bloei<strong>en</strong>d in april – mei, circa 25 cm hoog.<br />

Erythronium revolutum ‘White Beauty’<br />

Echte witte bloem<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geel hart mak<strong>en</strong> deze cultivar buit<strong>en</strong>gewoon delicaat. Kreeg in 1938 al e<strong>en</strong><br />

getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. Hoogte 20 – 25 cm, bloeitijd april.


Eucomis bicolor<br />

E<strong>en</strong> Zuid-Afrikaans bolgewas dat behoort tot de familie van<br />

de Hyacinthaceae. Teg<strong>en</strong>woordig wordt daar fl ink in veredeld.<br />

Deze species komt ook in de natuur <strong>voor</strong> <strong>en</strong> wordt vaak ananasbloem<br />

of kuifl elie g<strong>en</strong>oemd in het Nederlands. Werd in 1878<br />

geïntroduceerd door de bek<strong>en</strong>de fi rma James Veitch & Sons uit<br />

Engeland. Sindsdi<strong>en</strong> niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Niet echt winterhard.<br />

Circa 15 – 20 cm hoog. E<strong>en</strong> fraaie rozet van blader<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> smalle bloemtros <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kuif van blaadjes.<br />

Fritillaria raddeana<br />

Op beperkte schaal beschikbaar, maar meer dan de moeite waard, deze bleekgele keizerskroonachtige<br />

plant. Bloeiwijze omvat 6 - 20 hang<strong>en</strong>de bloem<strong>en</strong>. Geweldig in combinaties met andere plant<strong>en</strong>. 60<br />

– 80 cm hoog; eind maart begin april is het bloeitijdstip. Kreeg van de RHS al e<strong>en</strong> getuigschrift in 1902.<br />

Deze species is beperkt beschikbaar.<br />

Galanthus nivalis<br />

‘Flore Pl<strong>en</strong>o’<br />

Dit is de gevuldbloemige vorm van<br />

de gewone nivalis. Wordt ingedeeld<br />

in de Galanthus Double Group.<br />

Bloeit ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s in februari – maart,<br />

maar net iets later dan zijn <strong>en</strong>kele<br />

familielid. Op afstand goed te herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

door de iets andere stand<br />

van de bloem. Verwilder<strong>en</strong>d.<br />

Fritillaria persica<br />

‘Ivory Bells’<br />

Opvall<strong>en</strong>de verschijning in te <strong>tuin</strong>.<br />

Relatief nieuw, rond 2000 geïntroduceerd,<br />

maar registratie vond pas<br />

later plaats. Sierlijke rijzige plant<br />

met hang<strong>en</strong>de, klokvormige, lichtgro<strong>en</strong>e<br />

bijna i<strong>voor</strong>kleurige bloem<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> witte rand. Varieert<br />

van 25 cm tot 1 meter hoog. Eind<br />

april, begin mei bloei<strong>en</strong>d. Vraagt<br />

wel om e<strong>en</strong> winterdek.<br />

Galanthus nivalis<br />

Het “echte” sneeuwklokje. In cultuur sinds het begin van de zesti<strong>en</strong>de eeuw <strong>en</strong> daarmee veel ouder dan de<br />

<strong>KAVB</strong>. Dit is het witte bloemetje dat bij boerderij<strong>en</strong> <strong>en</strong> in <strong>park</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> boomgaard<strong>en</strong> verwildert <strong>en</strong> grote klusters<br />

witte bloem<strong>en</strong> laat zi<strong>en</strong> in het vroege <strong>voor</strong>jaar. Het kleine plantje br<strong>en</strong>gt hoop <strong>en</strong> verlang<strong>en</strong> naar het<br />

echte <strong>voor</strong>jaar met zijn eerste warme dag<strong>en</strong>. Verwildert prima <strong>en</strong> kan ook als snijbloem gebruikt word<strong>en</strong>,<br />

klassiek is het vaasje sneeuwklokjes met klimopblad. Bloeit in februari – maart. Hoogte circa 15 – 20 cm. De<br />

bolletjes van dit geweldige bolgewas kunn<strong>en</strong> niet goed teg<strong>en</strong> uitdroging. Dus of bij e<strong>en</strong> betrouwbare leverancier<br />

kop<strong>en</strong> <strong>en</strong> direct plant<strong>en</strong> of zog<strong>en</strong>aamd gro<strong>en</strong> kop<strong>en</strong> <strong>en</strong> direct plant<strong>en</strong>.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

11


Galanthus ‘S. Arnott’<br />

Behoort tot de Galanthus Imperial Group <strong>en</strong> is vernoemd naar Samuel Arnott. Geur<strong>en</strong>d <strong>en</strong> mogelijk e<strong>en</strong><br />

hybride tuss<strong>en</strong> nivalis <strong>en</strong> plicatus. 10 – 15 cm hoog. Februari – maart bloei<strong>en</strong>d. Zeer beperkt beschikbaar<br />

in de handel. E<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de verschijning.<br />

Galanthus nivalis ‘Viridiapice’<br />

Deze cultivar behoort tot de Galanthus Gre<strong>en</strong> Group vanwege zijn gro<strong>en</strong>e punt<strong>en</strong> aan<br />

de buit<strong>en</strong>zijde van de buit<strong>en</strong>ste bloemblad<strong>en</strong>. Het betreft e<strong>en</strong> selectie van de fi rma Van<br />

Tuberg<strong>en</strong>. Bloeit in februari – maart; 15 -20 cm hoog. Verwilder<strong>en</strong>d.<br />

Hippeastrum papilio<br />

E<strong>en</strong> vreemde e<strong>en</strong>d in de bijt. Deze species is <strong>voor</strong>al geschikt <strong>voor</strong> gebruik op de patio, in<br />

pott<strong>en</strong> of kuip<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> zomerbloei<strong>en</strong>de species met e<strong>en</strong> zeer bijzondere uitstraling.<br />

1 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Galtonia candicans<br />

Dit wordt wel de Kaapse- of zomerhyacint g<strong>en</strong>oemd. E<strong>en</strong><br />

tros met witte klokvormige, hang<strong>en</strong>de bloem<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

sterke geur. Bloeit in augustus. Circa 80 – 120 cm hoog.<br />

Gladiolus callianthus ‘Murielae’<br />

E<strong>en</strong> meter hoge gladiool met hang<strong>en</strong>de bloem<strong>en</strong>, die ook wel bek<strong>en</strong>d is<br />

onder zijn oude naam Acidanthera. Geïntroduceerd door Van Tuberg<strong>en</strong>.<br />

Bloeit in juli – augustus <strong>en</strong> is niet winterhard.


Hyacinthus ‘Blue Festival’<br />

Meerstelige, zg. multifl ora hyacint, die e<strong>en</strong> groot aantal<br />

losse bloeiwijz<strong>en</strong> geeft. Het betreft e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>etische aanleg<br />

<strong>en</strong> is het resultaat van veredeling door het Wag<strong>en</strong>ingse<br />

IVT. Dit is uiteraard e<strong>en</strong> blauwe cultivar die Jan<br />

P<strong>en</strong>nings geregistreerd heeft. Meerjarig op zonnige<br />

plekk<strong>en</strong>. 25 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in april.<br />

Hyacinthoides hispanica ‘Alba Maxima’<br />

Deze grootbloemige witte boshyacint wordt al jar<strong>en</strong> geteeld.<br />

E<strong>en</strong> slag groter dan de ‘Alba’ van Nicholson uit 1849. Hoogte<br />

circa 30 cm <strong>en</strong> bloeitijd mei –juni. Mooi in combinatie beplanting<br />

met Trillium grandifl orum.<br />

Hyacinthus ‘Pink Festival’<br />

Meerstelige, zg. multifl ora hyacint, die e<strong>en</strong> groot aantal<br />

losse bloeiwijz<strong>en</strong> geeft. Het betreft e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>etische<br />

aanleg <strong>en</strong> is het resultaat van veredeling door het<br />

Wag<strong>en</strong>ingse IVT. Dit is uiteraard e<strong>en</strong> roze cultivar die<br />

Jan P<strong>en</strong>nings geregistreerd heeft. Meerjarig op zonnige<br />

plekk<strong>en</strong>. 25 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in april.<br />

Hyacinthoides hispanica ‘Excelsior’<br />

Deze grote blauwviolette vorm verrast elk jaar weer<br />

met zijn statige verschijning. Kreeg in 1932 e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong>. Indertijd door Van Meeuw<strong>en</strong> geïntroduceerd.<br />

Circa 35 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in mei – juni.<br />

Verwildert goed.<br />

Hyacinthus ‘Blue Jacket’<br />

E<strong>en</strong> donkerblauwe met paarse cultivar,<br />

gewonn<strong>en</strong> <strong>en</strong> geregistreerd door C.J. Zonneveld<br />

in 1953. Kreeg al direct e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong>. E<strong>en</strong> fraaie cylindrische<br />

bloemtros die rechtop staat. Circa 35 cm<br />

hoog. Bloeit in april. Redelijk meerjarig.<br />

Hyacinthoides hispanica<br />

Is al sinds het begin van de 17e eeuw in cultuur. Deze botanische soort heeft vrijwel reukloze bloem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> is circa 30 cm hoog. Meestal blauw, wit of roze tross<strong>en</strong> met bloem<strong>en</strong>. Bloeitijd: mei – juni. Verwildert<br />

goed.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

13


Hyacinthus ‘White Festival’<br />

Meerstelige, zg. multifl ora hyacint, die e<strong>en</strong> groot aantal<br />

losse bloeiwijz<strong>en</strong> geeft. Het betreft e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>etische aanleg<br />

<strong>en</strong> is het resultaat van veredeling door het Wag<strong>en</strong>ingse<br />

IVT. Dit is uiteraard e<strong>en</strong> witte cultivar die Jan<br />

P<strong>en</strong>nings geregistreerd heeft. Meerjarig op zonnige<br />

plekk<strong>en</strong>. 25 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in april.<br />

Hym<strong>en</strong>ocallis festalis ‘Zwan<strong>en</strong>burg’<br />

Deze selectie uit de kruising H. narcissifl ora met longipetala is door Van Tuberg<strong>en</strong><br />

gemaakt. De cultivar is in 1912 vernoemd naar het huis Zwan<strong>en</strong>burg aan<br />

de Leidsevaart in Haarlem. Circa 80 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in juni – juli. Zijn exotische<br />

bloem is e<strong>en</strong> aanwinst in <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> <strong>park</strong>. E<strong>en</strong>jarig.<br />

14 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Hyacinthus ‘Woodstock’<br />

Dit is e<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>d paarse cultivar. Door Jan Prins<br />

gevond<strong>en</strong> als natuurlijke mutant van de bek<strong>en</strong>de rode<br />

‘Jan Bos’. 30 - 35 cm hoog. E<strong>en</strong> kleine bolmaat geeft het<br />

beste resultaat.<br />

Hyacinthus ‘Yellow Que<strong>en</strong>’<br />

E<strong>en</strong> gele hyacint, ontstaan als natuurlijke mutant van<br />

‘Gipsy Que<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> geregistreerd door Jan P<strong>en</strong>nings in<br />

1988. Het is e<strong>en</strong> traditionele hyacint met e<strong>en</strong> cylindrische<br />

bloeiwijze <strong>en</strong> lichtgele kleur. Circa 35 cm hoog <strong>en</strong><br />

april bloei<strong>en</strong>d.<br />

Ipheion unifl orum<br />

‘Alberto Castillo’<br />

De grootste witte Ipheion die<br />

geteeld wordt. Het is van huis<br />

uit e<strong>en</strong> Zuid-Amerikaanse bolgewasje.<br />

Deze grote witte vorm<br />

is door Alberto Castillo gewonn<strong>en</strong>,<br />

begin jar<strong>en</strong> 80 van de vorige<br />

eeuw. De opvall<strong>en</strong>de stervormige<br />

bloem<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong> de<br />

aandacht. 15-20 cm hoog, apriljuni<br />

bloei<strong>en</strong>d.<br />

Ipheion ‘Rolf Fiedler’<br />

Komt uit Arg<strong>en</strong>tinië <strong>en</strong> is minder<br />

winterhard dan de gewone<br />

Ipheion unifl orum. Zijn prachtige<br />

blauwe bloem<strong>en</strong> comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong><br />

dit zonder meer. Bloeit vanaf<br />

eind april tot begin juni. Circa 15<br />

tot 20 cm hoog. Meerjarig.


Iris ‘Blue Diamond’<br />

E<strong>en</strong> Hollandse iris, deze ‘Blue Diamond’. Blauwe<br />

bloem<strong>en</strong>. Mei - juni bloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> circa 60 cm hoog.<br />

Kreeg in 1975 al e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>.<br />

Iris ‘Gold<strong>en</strong> Beauty’<br />

E<strong>en</strong> boterbloemgele, kleinbollige Hollandse iris cultivar<br />

uit 1974. Bloeit in mei – juni <strong>en</strong> circa 60 cm hoog. Kreeg<br />

e<strong>en</strong> getuigschrift in 1974.<br />

Iris ‘Ori<strong>en</strong>tal Beauty’<br />

De Graaff Bros. registreerde deze brons met blauwe<br />

Hollandse iris al in 1950. Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s circa 60 cm hoog <strong>en</strong><br />

bloeit in mei – juni. Meerjarig.<br />

Iris histrioides ‘George’<br />

Vernoemd door P.B. van Eed<strong>en</strong> naar de grote Russische Irisspecialist George Rodion<strong>en</strong>ko. Circa 10 cm hoog.<br />

Bloeit circa eind februari – maart <strong>en</strong> is paars.<br />

Iris reticulata ‘Harmony’<br />

Klein <strong>voor</strong>jaarsbloei<strong>en</strong>d irisje, uit de schoot van de<br />

firma Van Tuberg<strong>en</strong>. Blauw met e<strong>en</strong> geel honingmerk.<br />

Circa 15 cm hoog. Bloeitijd eind februari –<br />

maart. Houdt van zon. Zoetgeur<strong>en</strong>de bloem<strong>en</strong>.<br />

Iris ‘Tigereye’<br />

We kom<strong>en</strong> deze iris ook wel teg<strong>en</strong> onder de naam<br />

Eye of the Tiger, maar zijn correcte naam luidt<br />

‘Tigereye’. Het is e<strong>en</strong> Hollandse iris gewonn<strong>en</strong><br />

door de fi rma De Geus - Vri<strong>en</strong>d. Zijn wijnrode met<br />

donkerpaarse bloem maakt van deze cultivar e<strong>en</strong><br />

bijzondere verschijning. Circa 60 cm hoog <strong>en</strong> mei<br />

– juni bloei<strong>en</strong>d.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

15


Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’<br />

April bloei<strong>en</strong>de vorm van het zomerklokje. Deze selectie is gemaakt door William Robinsons<br />

<strong>en</strong> vernoemd naar zijn <strong>tuin</strong> Gravetye in Sussex, Engeland. Houdt van e<strong>en</strong> vochtige<br />

standplaats.<br />

Lilium ‘Conca d’Or’<br />

Deze gele lelie is het resultaat van e<strong>en</strong> kruising tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Oriëntal lelie <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> Trompet lelie. Vandaar de naam OT-lelies, die in de praktijk gebruikt<br />

wordt. Deze lelies zijn nieuw, ‘Conca d’Or’ is bij<strong>voor</strong>beeld in 2000 geregistreerd.<br />

De eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van deze OT-lelies mak<strong>en</strong> ze erg geschikt<br />

<strong>voor</strong> de <strong>tuin</strong>. De boll<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> niet zo snel uit in de winkel <strong>en</strong> het blad is<br />

vrij stug, zodat het leliehaantje ze minder graag op het m<strong>en</strong>u zet. Het zijn<br />

natuurlijk typische zomerbloeiers, die niet in de <strong>tuin</strong> kunn<strong>en</strong> overwinter<strong>en</strong><br />

in onze strek<strong>en</strong>. Hoogte circa 60 cm.<br />

16 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Liatris spicata ‘Kobold’<br />

Niet echt e<strong>en</strong> bolgewas, maar de knol wordt wel min of meer als zodanig<br />

verhandeld. Wordt ook wel behandeld als vaste plant, maar staat<br />

al jaar <strong>en</strong> dag in de <strong>KAVB</strong> bestand<strong>en</strong> vermeld. Bloeitijd van juni – september.<br />

Paars, 40 -50 cm hoog. Meerjarig op e<strong>en</strong> zonnige standplaats,<br />

die in de winter niet te nat mag zijn.<br />

Lilium ‘African<br />

Que<strong>en</strong>’<br />

Abrikooskleurige trompet<br />

die door de lelietelers min of<br />

meer is afgeschrev<strong>en</strong>, maar<br />

door de liefhebbers van bijgoed<br />

nog op hand<strong>en</strong> wordt<br />

gedrag<strong>en</strong>. Circa 1 meter<br />

hoog <strong>en</strong> bloeit in juli. Deze<br />

lelie is van De Graaff <strong>en</strong> kreeg<br />

in 1958 e<strong>en</strong> getuigschrift. De<br />

beschikbaarheid is beperkt<br />

bij dit inmiddels bijna historische<br />

artikel. Zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Lilium ‘Manissa’<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> OT-lelie. De<br />

bloemkleur is oranjegeel.<br />

Deze cultivar, die in 2003<br />

geregistreerd is lijkt ons ook<br />

e<strong>en</strong> goede kandidaat <strong>voor</strong> de<br />

<strong>tuin</strong>. Zomerbloei<strong>en</strong>d. Hoogte<br />

circa 60 cm.


Lilium ‘Robina’<br />

E<strong>en</strong> paarse OT-lelie, die nog maar zes jaar geregistreerd is <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

mooie aanvulling is op de andere, hier g<strong>en</strong>oemde lelies. Zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Hoogte circa 70 cm.<br />

Lilium ‘Yellowe<strong>en</strong>’<br />

Deze OT-lelie heeft boterbloemgele bloem<strong>en</strong> <strong>en</strong> is in 2003 geregistreerd. Hoogte circa<br />

80 cm, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Lilium ‘Valparaiso’<br />

Dit is e<strong>en</strong> gele OT-lelie die het goed zal do<strong>en</strong> in de <strong>tuin</strong>.<br />

Hoogte circa 75 cm, zomerbloei<strong>en</strong>d.<br />

Muscari arm<strong>en</strong>iacum<br />

Het bek<strong>en</strong>de blauwe druifhyacintje. Deze soort wordt uitgebreid<br />

geteeld <strong>en</strong> verwildert goed in <strong>tuin</strong> of <strong>park</strong>. Op de Keuk<strong>en</strong>hof word<strong>en</strong><br />

er schitter<strong>en</strong>de blauwe ban<strong>en</strong> mee gecreëerd. Dus in de <strong>tuin</strong><br />

is er veel mee te do<strong>en</strong>. 10 – 30 cm hoog <strong>en</strong> bloeitijd april – mei.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

17


Muscari comosum ‘Plumosum’<br />

Deze duifhyacint is al sinds 1612 bek<strong>en</strong>d uit de literatuur <strong>en</strong> moet dus ook sindsdi<strong>en</strong><br />

in cultuur zijn. De bloemetjes zijn meestal afwezig, maar de violet gekleurde<br />

steeltjes van de sterk <strong>en</strong> onregelmatige vertakte bloeiwijze zi<strong>en</strong> er uit als e<strong>en</strong> grote<br />

pruik<strong>en</strong>bol. Zeer apart <strong>en</strong> decoratief. Het geheim van het succes schuilt in het<br />

gebruik van grote boll<strong>en</strong>. Hoogte circa 15 cm, bloei in mei <strong>en</strong> wanneer alles goed<br />

gaat meerjarig.<br />

Narcissus ‘Cassata’<br />

Spleetkronige narcis die gewonn<strong>en</strong> werd door Jaap Gerrits<strong>en</strong><br />

uit Voorschot<strong>en</strong>, die hard geijverd heeft <strong>voor</strong> erk<strong>en</strong>ning van<br />

deze groep narciss<strong>en</strong>. De kroon is gesplet<strong>en</strong>, ligt plat op het<br />

dekblad <strong>en</strong> krijgt daardoor e<strong>en</strong> aparte verschijning. Bij deze<br />

cultivar is de kroon crèmekleurig <strong>en</strong> het dekblad i<strong>voor</strong>kleurig<br />

wit. Hoogte circa 40 cm, bloeitijd maart - april.<br />

Narcissus ‘Actaea’<br />

E<strong>en</strong> poeticus-type, die door Lubbe al in 1919 geregistreerd werd<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> getuigschrift kreeg van de <strong>KAVB</strong>. 50 cm hoog. Wit dekblad<br />

met geeloranje kroon. Bloeitijd circa april. Verwildert goed.<br />

Fraai in combinatie met blauwe Hyacinthoides hispanica.<br />

18 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Muscari macrocarpum ‘Gold<strong>en</strong> Fragrance’<br />

Selectie uit Muscari macrocarpum. Zoet geur<strong>en</strong>d <strong>en</strong> geel met paarsbruine bloeiwijze.<br />

Zeer apart.15 – 20 cm hoog <strong>en</strong> bloeitijd april – mei.


Narcissus ‘Double Campernelle’<br />

Deze dubbele narcis stond jar<strong>en</strong> bij de RHS te boek als<br />

N. odorus ‘Pl<strong>en</strong>us’, maar is al sinds eeuw<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d in<br />

Nederland als Dubbele Campernelle. Sinds kort vermeld<br />

bij de RHS als ‘Double Campernelle’. Vanaf ongeveer<br />

1600 in cultuur. 30 - 40 cm hoog, bloeitijd april<br />

– mei. Kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift in 1900 van de RHS. Af<br />

<strong>en</strong> toe kom<strong>en</strong> er semidubbele <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bloem<strong>en</strong> <strong>voor</strong>.<br />

Door <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>de selectie kan deze eerbiedwaardige<br />

grijsaard in vorm gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Toch ongelofelijk<br />

dat zo’n oude cultivar nog steeds commercieel geteeld<br />

wordt. Verwildert goed.<br />

Narcissus ‘Ice Follies’<br />

E<strong>en</strong> grootkronige narcis, crème-wit dekblad met e<strong>en</strong><br />

witte kroon. Gewonn<strong>en</strong> door Konijn<strong>en</strong>burg & Mark in<br />

de jar<strong>en</strong> 50 van de vorige eeuw. Redelijk meerjarig.<br />

Bloeit maart – april. Circa 40 cm hoog.<br />

Narcissus ‘Ceylon’<br />

Grootkronige narcis. 40 cm hoog. Door Richardson<br />

gekruist <strong>en</strong> kreeg in 1946 e<strong>en</strong> getuigschrift van de RHS.<br />

Geel dekblad, oranje kroon. Bloeitijd circa april.<br />

Narcissus ‘February Gold’<br />

E<strong>en</strong> zwavelgeel <strong>en</strong> achterover geslag<strong>en</strong> dekblad <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

uitstek<strong>en</strong>de oranjegele kroon mak<strong>en</strong> van dit lid van de<br />

Cyclamineus groep e<strong>en</strong> feest. Maar 30 cm hoog. Het is<br />

e<strong>en</strong> zaailing uit de stal van Gebroeders De Graaff , van<br />

<strong>voor</strong> 1923. Verwildert goed. Zoals de naam al zegt zeer<br />

vroeg.<br />

Narcissus ‘Hawera’<br />

E<strong>en</strong> Triandrus cultivar uit Nieuw Zeeland. Meerbloemige, 25 cm hoge narcis met citro<strong>en</strong>gele bloemetjes.<br />

Geur<strong>en</strong>d. Verwildert goed. Bloeit in april.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

1


Narcissus ‘My Story’<br />

Murray Evans uit Oregon veredelde deze dubbele narcis. Wit met oranje-roze <strong>en</strong> slechts 30 cm hoog.<br />

Maart bloei<strong>en</strong>d.<br />

Narcissus ‘Pink Silk’<br />

Roze met witte trompetnarcis van R. Hav<strong>en</strong>s uit Oregon. De trompet is roze. Bloeitijd april, hoogte<br />

circa 40 cm.<br />

0 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Narcissus ‘Peeping Tom’<br />

E<strong>en</strong> gele cultivar die tot de Cyclamineus groep wordt gerek<strong>en</strong>d.<br />

Kreeg in 1955 al e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. Deze<br />

maart bloei<strong>en</strong>de cultivar werd gewonn<strong>en</strong> door P.D. Williams.<br />

35 cm hoog. Verwildert goed.<br />

Narcissus ‘Jetfi re’<br />

Cyclamineus cultivar uit de bek<strong>en</strong>de Mitsch. E<strong>en</strong> geel dekblad<br />

met e<strong>en</strong> licht oranje kroon. Het is e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde<br />

miniatuur, vroeg bloei<strong>en</strong>d, dus maart. Verwildert goed.<br />

Narcissus ‘Pink Charm’<br />

E<strong>en</strong> grootkronige narcis van P. de Jager & Zn. Heeft wit dekblad<br />

<strong>en</strong> witte cup met e<strong>en</strong> roze rand. Bloeit in april <strong>en</strong> 45<br />

cm hoog.


Narcissus ‘Tête-à-Tête’<br />

Hoort teg<strong>en</strong>woordig tot groep 12: overige cultivars. Het is<br />

e<strong>en</strong> klein geel narcisje met als het goed is twee bloemetjes<br />

aan e<strong>en</strong> steel. Gewonn<strong>en</strong> door A. Gray <strong>en</strong> deze narcis neemt<br />

in zijn e<strong>en</strong>tje e<strong>en</strong> groot deel van het areaal <strong>voor</strong> zijn rek<strong>en</strong>ing.<br />

Maart bloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> circa 15 cm hoog. Verwildert goed.<br />

Narcissus ‘Primeur’<br />

E<strong>en</strong> gele trompet van P. de Jager & Zn, die door Jan van der<br />

Wereld is geregistreerd. Zoals de naam al aangeeft gaat het<br />

om e<strong>en</strong> vroege narcis, die al in maart bloeit <strong>en</strong> 40 cm hoog is.<br />

Narcissus ‘Salome’<br />

Grootkronige cultivar van Richardson met wit dekblad <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

roze kroon met gele rand. 50 cm hoog; bloei<strong>en</strong>d in april. Verwildert<br />

goed.<br />

Narcissus ‘Warbler’<br />

E<strong>en</strong> gele cultivar uit de Cyclamineus groep, gewonn<strong>en</strong> door Mitsch. Circa 35 cm hoog <strong>en</strong> april bloei<strong>en</strong>d.<br />

Deze cultivar verwildert redelijk.<br />

Narcissus ‘Thalia’<br />

E<strong>en</strong> Triandrus van <strong>voor</strong> 1916 van de fi rma M. van Waver<strong>en</strong> uit Hillegom. Deze witte narcis wordt circa<br />

30 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in april. Verwildert goed. Mooi in combinatie met Brunnera macrophylla.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

1


Nectaroscordum siculum<br />

Deze mei – juni bloei<strong>en</strong>de verwant van de sierui heeft 90 cm lange<br />

bloemstel<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> schermpje hang<strong>en</strong>de bloemetjes. Er kom<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de bloei heel wat hommels op af vanwege de overvloed<br />

aan nectar. Zeer decoratief in de <strong>tuin</strong> <strong>en</strong> goed te combiner<strong>en</strong> met<br />

andere gewass<strong>en</strong>. Meerjarig.<br />

Ornithogalum magnum<br />

E<strong>en</strong> vogelmelk soort uit de Kaukasus. De witte stervormige<br />

bloemetjes in e<strong>en</strong> grote tros bloei<strong>en</strong> in mei – juni. Hoogte<br />

50 – 70 cm. Verwildert goed.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Ornithogalum umbellatum<br />

Sinds 1594 in cultuur. De plant wordt zo’n 35 cm hoog. Verwildert zeer gemakkelijk <strong>en</strong> bloeit in<br />

maart – mei. De bloemetjes zijn wit met gro<strong>en</strong>. Vanwege de gemakkelijke verwildering is niet iedere<br />

<strong>tuin</strong>liefhebber ev<strong>en</strong> dol op dit bolgewas.<br />

Oxalis deppei ‘Iron Cross’<br />

Deze klaverzuring heeft mooi gro<strong>en</strong> blad met e<strong>en</strong> dusdanige<br />

anthocyaan tek<strong>en</strong>ing op de blaadjes alsof zij e<strong>en</strong><br />

maltezer kruis vorm<strong>en</strong>. De bloemetjes zijn roze <strong>en</strong> de<br />

plant bloeit van mei tot oktober. Hoogte circa 20-30 cm.<br />

Roscoea purpurea<br />

Paarse, witte of tweekleurige bloem<strong>en</strong> heeft deze<br />

uit de Himalaya afkomstige species. Bloeit van<br />

begin van de zomer tot de herfst. Circa 40 cm<br />

hoog.


Scilla siberica<br />

Hoogte circa 15 -20 cm. Helderblauwe, knikk<strong>en</strong>de<br />

bloemetjes. Bloeit circa maart – april. Kreeg reeds in<br />

1928 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. Verwildert goed.<br />

Scilla mischtsch<strong>en</strong>koana<br />

‘Tuberg<strong>en</strong>iana’<br />

Aanvankelijk kreeg dit bolgewas de naam Scilla tuberg<strong>en</strong>iana<br />

<strong>en</strong> werd vernoemd naar de firma of familie<br />

Van Tuberg<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> bleek dat deze soort overe<strong>en</strong>kwam<br />

met de eerder beschrev<strong>en</strong> Scilla mischtsch<strong>en</strong>koana<br />

verdwe<strong>en</strong> het in de synonymie. Nu blijkt dat<br />

het e<strong>en</strong> afwijk<strong>en</strong>de of in ieder geval onderscheidbare<br />

e<strong>en</strong>heid betreft, gaat deze zijn naam weer terug krijg<strong>en</strong>.<br />

Vanaf nu noem<strong>en</strong> we dit bolgewas Scilla mischtsch<strong>en</strong>koana<br />

‘Tuberg<strong>en</strong>iana’ <strong>en</strong> daarmee zijn we min of<br />

meer terug bij af. Zeker als u zich realiseert dat wanneer<br />

we de species naam weglat<strong>en</strong> we Scilla ‘Tuberg<strong>en</strong>iana’<br />

krijg<strong>en</strong>. En dat mag volg<strong>en</strong>s de code van naamgeving.<br />

Het is e<strong>en</strong> goed bolgewas <strong>voor</strong> verwildering,<br />

hij is ongeveer 10 cm hoog <strong>en</strong> bloeit in de periode<br />

februari – maart. Plant er e<strong>en</strong>s Viola labradorica bij.<br />

Scilla siberica ‘Spring Beauty’<br />

E<strong>en</strong> hyacintblauwe <strong>en</strong> iets grotere selectie van de firma Eldering, die in 1939 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> kreeg.<br />

Ook deze verwildert goed. 20 -25 cm hoog.<br />

Tigridia pavonia<br />

De tijgerbloem, zoals die in het Nederlands heet,<br />

wordt zaadvermeerderd. Deze uit Mexico afkomstige<br />

bloem is sinds ongeveer 1800 in cultuur. De verschill<strong>en</strong>de<br />

kleurvorm<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> naam. Door<br />

<strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>d te selecter<strong>en</strong> word<strong>en</strong> deze zaadvermeerde<br />

bolgewasjes in stand gehoud<strong>en</strong>. Ze zijn niet winterhard<br />

<strong>en</strong> bloei<strong>en</strong> van juli tot september. Circa 1<br />

meter hoog. Zeer bloeirijk <strong>en</strong> zonder meer e<strong>en</strong> aanwinst<br />

<strong>voor</strong> de <strong>tuin</strong>.<br />

Sparaxis tricolor<br />

Kaaps gewas, dat sinds 1789 bek<strong>en</strong>d is. Zalmoranje,<br />

witte, gele of rode bloem<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de<br />

donkere tek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> e<strong>en</strong> geel hart heeft dit gewasje.<br />

Hoogte circa 25 cm <strong>en</strong> bloei<strong>en</strong>d in juni – juli.<br />

Triteleia ixioides ‘Starlight’<br />

Deze gele grote scherm van kleine bloemetjes op<br />

e<strong>en</strong> steel van circa 40 cm bloeit in de maand juni. Het<br />

is e<strong>en</strong> gewaardeerde snijbloem als ook e<strong>en</strong> bijzondere<br />

<strong>tuin</strong>plant. Het scherm bestaat uit kleine bloemetjes<br />

op e<strong>en</strong> bloemsteeltje van circa 4 cm <strong>en</strong> vormt<br />

daarmee e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igszins bolvormige bloeiwijze.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

3


Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’<br />

E<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde botanische tulp. Zeer vroeg bloei<strong>en</strong>d <strong>en</strong> circa 10 cm hoog. Lilaroze bloem met geel<br />

hart. Verwildert goed. De combinatie met Narcissus ‘Hawera’ is zeer de moeite waard.<br />

Tulipa ‘Ballerina’<br />

E<strong>en</strong> leliebloemige tulp; bloem met bloedrode vlam op<br />

gele ondergrond. Geur<strong>en</strong>d. Circa 55 cm hoog. Van der<br />

Kloet combineert deze tulp heel mooi met Euphorbia<br />

palustris <strong>en</strong> Trollius ‘Lemon Que<strong>en</strong>’.<br />

4 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Tulipa ‘Belle du Monde’<br />

E<strong>en</strong> donkerroze op witte bloem, behor<strong>en</strong>d tot de <strong>en</strong>kele<br />

late groep; natuurlijke mutant van ‘M<strong>en</strong>ton’. Hoogte<br />

circa 70 cm <strong>en</strong> bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Beau Monde’<br />

Rood met witte triumf tulp van het IVT, geregistreerd<br />

door C. Reus in 1986. Hoogte 65 cm, bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Barbados’<br />

Deze door Vertuco gewonn<strong>en</strong> rode gefranjerde tulp<br />

heeft e<strong>en</strong> zeer aparte textuur. Bij aanraking lijkt de<br />

bloem qua gevoel wel van rubber te zijn. Deze stevige<br />

tulp kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> in 1998 <strong>en</strong><br />

bloeit in april – mei.<br />

Tulipa ‘Batavia’<br />

Enkele late tulp, natuurlijke mutant van ‘Avignon’,<br />

gevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> geregistreerd door Groot – Vri<strong>en</strong>d in 1994.<br />

Blauwroze met geeloranje bloem. Bloeit in april <strong>en</strong> is<br />

circa 65 cm hoog.


Tulipa ‘Black Parrot’<br />

Deze donkerpaarse <strong>park</strong>iettulp werd al in 1937 geregistreerd<br />

<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Philippe de<br />

Comines’. Hoogte 50 cm <strong>en</strong> bloeitijd april. Kreeg al e<strong>en</strong><br />

getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> in 1941.<br />

Tulipa ‘Blushing Beauty’<br />

E<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele late tulp, lichtgele bloem met donkerrode<br />

vlam; e<strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Temple of Beauty’.<br />

Bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Calypso’<br />

Greigii-tulp, gewonn<strong>en</strong> <strong>en</strong> geregistreerd door Jan van<br />

B<strong>en</strong>tem. Tomaatrood met geel. Hoogte circa 30 cm <strong>en</strong><br />

kreeg direct e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> bij de registratie-opplant<br />

in 1992.<br />

Tulipa ‘Florosa’<br />

Viridifl ora tulp. Gewonn<strong>en</strong> door P.B. van Eed<strong>en</strong> <strong>en</strong> geregistreerd door W.A.M. P<strong>en</strong>nings in 1979. Rozeachtige<br />

bloem met e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e streep of vlam. Hoogte circa 65 cm, bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Carnaval de Nice’<br />

Wit met rood gestreepte natuurlijke mutant van ‘Nizza’,<br />

die door Van Tuberg<strong>en</strong> is geregistreerd in 1953. Het is<br />

e<strong>en</strong> dubbele late tulp, bloeitijd april. Hoogte 50 cm.<br />

Tulipa ‘Daydream’<br />

Darwinhybride tulp. Gele bloem met e<strong>en</strong> oranje geveerde<br />

rand. Gewonn<strong>en</strong> door J.N.M. van Eed<strong>en</strong> in 1980. Het<br />

betreft e<strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Yellow Dover’. Hoogte<br />

55 cm, bloeitijd april.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

5


Tulipa ‘Foxtrot’<br />

Bloem is wit met e<strong>en</strong> paarsrode rand. Dubbele vroege tulp. 35 cm hoog <strong>en</strong> gewonn<strong>en</strong> door Vertuco.<br />

Bloeitijd april. Kreeg al e<strong>en</strong> getuigschrift in 1999.<br />

Tulipa ‘Ivory Floradale’<br />

Tulp van Gebr. Doornbosch. E<strong>en</strong> darwinhybride met<br />

i<strong>voor</strong>kleurige bloem met rood. Betreft e<strong>en</strong> natuurlijke<br />

mutant van ‘Floradale’. Hoogte 60 cm <strong>en</strong> bloeitijd april.<br />

6 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Tulipa ‘Lighting Sun’<br />

Darwinhybride tulp, door Nic. van Schag<strong>en</strong> geregistreerd<br />

in 1985. Oranjerode bloem met e<strong>en</strong> oranje rand.<br />

E<strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Oranjezon’. Hoogte 50 cm<br />

<strong>en</strong> bloeit in april.<br />

Tulipa ‘Gold<strong>en</strong> Nizza’<br />

Dubbele late tulp met e<strong>en</strong> goudgele bloem <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

rode veer. Hoogte 50 cm <strong>en</strong> e<strong>en</strong> natuurlijke mutant van<br />

‘Nizza’. Bloeit in april. Kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift in 1951<br />

van de <strong>KAVB</strong>.<br />

Tulipa ‘New Design’<br />

E<strong>en</strong> triumftulp van Jac. Tol. Gele bloem met fuchsia roze<br />

rand. Gro<strong>en</strong> blad met e<strong>en</strong> wit-roze bladrand. Het betreft<br />

e<strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Dutch Princess’. Hoogte 50<br />

cm <strong>en</strong> bloeitijd april. Kreeg in 1974 e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong>.<br />

Tulipa ‘Gro<strong>en</strong>land’<br />

Gro<strong>en</strong>e tulp met e<strong>en</strong> roze rand. Deze Viridiflora tulp<br />

werd gewonn<strong>en</strong> door J.F. van d<strong>en</strong> Berg & Zn <strong>en</strong> kreeg<br />

in 1960 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. Hoogte 55 cm,<br />

bloeitijd april.


Tulipa ‘Orange Emperor’<br />

Fosteriana tulp met e<strong>en</strong> hoogte van circa 40 cm. Oranje<br />

bloem. Bloeitijd april. Kreeg in 1979 e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de RHS.<br />

Tulipa praestans ‘Bloem<strong>en</strong>lust’<br />

Meerbloemig, signaalrood <strong>en</strong> 15 cm hoog. E<strong>en</strong> natuurlijke<br />

mutant van ‘Zwan<strong>en</strong>burg Variety’. Bloeit in april.<br />

Tulipa ‘Pink Impression’<br />

Darwinhybride tulp, gewonn<strong>en</strong> door het IVT. Van der<br />

Wereld registreerde deze cultivar in 1979 <strong>en</strong> kreeg gelijk<br />

e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>. Deze cultivar heeft e<strong>en</strong><br />

roodroze bloem met e<strong>en</strong> donker rozerode vlam. Hoogte<br />

55 cm, bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Orange Princess’<br />

E<strong>en</strong> dubbele late tulp <strong>en</strong> natuurlijke mutant van ‘Prinses Ir<strong>en</strong>e’. Bloem oranje met oranjebruin. Hoogte 35<br />

cm. Kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> in 1983.<br />

Tulipa ‘Purissima’<br />

Witte Fosteriana tulp die door Van Tuberg<strong>en</strong> gewonn<strong>en</strong><br />

werd <strong>en</strong> geregistreerd in 1943. Hoogte 45 cm, bloeitijd<br />

april. Wordt ook wel verhandeld onder het synoniem<br />

White Emperor. Deze cultivar kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

van de <strong>KAVB</strong> in 1949.<br />

Tulipa ‘Princesse Charmante’<br />

Zaailing van D.W. Lefeber, die in 1965 geregistreerd<br />

werd. Het is e<strong>en</strong> felrode Greigii tulp die geurt. Hoogte<br />

45 cm <strong>en</strong> bloeitijd eind maart of begin april.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

7


Tulipa ‘Que<strong>en</strong> of Night’<br />

Deze donker kastanjebruine tulp werd gewonn<strong>en</strong> door de<br />

fi rma Grullemans & Zn <strong>en</strong> kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift van de<br />

<strong>KAVB</strong> in 1944. De tulp was to<strong>en</strong> al <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> in de handel.<br />

Het is e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele late tulp die 60 cm hoog is <strong>en</strong> in eind april<br />

– begin mei bloeit. E<strong>en</strong> mooi beeld ontstaat in combinatie<br />

met Persicaria bistorta, Papaver ori<strong>en</strong>tale <strong>en</strong> Allium.<br />

8 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Tulipa ‘Spryng’<br />

E<strong>en</strong> door het IVT gewonn<strong>en</strong><br />

triumftulp die door Vertuco<br />

in 1985 geregistreerd is. Het<br />

is e<strong>en</strong> paarsrode met rode<br />

cultivar, die 35 cm hoog is<br />

<strong>en</strong> in april bloeit.<br />

Tulipa ‘Que<strong>en</strong>sland’<br />

Donkerroze met witte gefranjerde tulp die eind april bloeit. Hoogte circa 25 cm. Gewonn<strong>en</strong><br />

door Vertuco <strong>en</strong> kreeg in 2005 e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong>.<br />

Tulipa ‘Rems Favourite’<br />

Witte triumftulp met e<strong>en</strong> paarse vlam, die in april bloeit. Het betreft e<strong>en</strong><br />

mutant van ‘Hans Anrud’, bloeit in april <strong>en</strong> is 55 cm hoog. Dit is e<strong>en</strong> tulp<br />

die in de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw niet had misstaan. Rems verwijst dan ook<br />

naar Rembrandt <strong>en</strong> de veredelaar suggereert dat dit de favoriet van onze<br />

Rembrandt van Rijn zou zijn.<br />

Tulipa ‘Rococo’<br />

E<strong>en</strong> <strong>park</strong>iettulp, die door Slegtkamp & Co in 1942 geregistreerd is. Het betreft e<strong>en</strong><br />

natuurlijke mutant van de oude ‘Couleur Cardinal’. Hoogte 35 cm <strong>en</strong> bloeitijd april.<br />

Deze cultivar is karmijn met e<strong>en</strong> vuurrode rand. De naam past goed bij e<strong>en</strong> <strong>park</strong>iet<br />

tulp als deze. De <strong>KAVB</strong> k<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> getuigschrift toe in 1944.


Tulipa ‘Strong Gold’<br />

In 1989 geregistreerde gele triumf tulp. Hoogte circa<br />

40 cm <strong>en</strong> bloeit in april. Deze tulp doet zijn naam eer<br />

aan: het is e<strong>en</strong> sterke, gele tulp.<br />

Tulipa ‘Virichic’<br />

E<strong>en</strong> paarsrode met gro<strong>en</strong>e Viridifl ora cultivar. Gewonn<strong>en</strong> door Vertuco <strong>en</strong> geregistreerd door Holland<br />

Bolroy Markt in 2002. Hoogte 45 cm. Bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘Tinka’<br />

Deze cultivar is het resultaat van e<strong>en</strong> T. clusiana<br />

kruising van het IVT, die door W. van Lierop & Zn<br />

is geregistreerd in 1994. Kreeg e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

door de <strong>KAVB</strong> toegek<strong>en</strong>d in 1992. De cultivar<br />

heeft e<strong>en</strong> donkerrode bloem met e<strong>en</strong> lichtgele<br />

rand. Hoogte 40 cm, bloeitijd april.<br />

Tulipa ‘White Liberstar’<br />

E<strong>en</strong> tulp met e<strong>en</strong> aparte vorm. De bloemblaadjes zijn in de l<strong>en</strong>gte tot e<strong>en</strong> geultje sam<strong>en</strong>geknep<strong>en</strong>.<br />

Dit wordt ongetwijfeld e<strong>en</strong> lid van e<strong>en</strong> nieuwe cultivargroep, maar tot het zo ver is wordt deze cultivar<br />

ingedeeld bij de triumftulp<strong>en</strong>. Het betreft e<strong>en</strong> witte mutant van ‘Liberstar’, die al jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> geïntroduceerd<br />

is, maar onlangs pas geregistreerd.<br />

Tulipa ‘Très Chic’<br />

Leliebloemige cultivar die e<strong>en</strong> witte bloem heeft met e<strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>witte gloed over het midd<strong>en</strong> van het bloemblad.<br />

Gewonn<strong>en</strong> door Hybris <strong>en</strong> geregistreerd door Van Dam<br />

in 1992. Kreeg naar aanleiding van de bevinding<strong>en</strong> op de<br />

proef<strong>tuin</strong> e<strong>en</strong> getuigschrift van de <strong>KAVB</strong> in 1991. Hoogte<br />

45 cm <strong>en</strong> bloeitijd april.<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010


Zantedeschia ‘Black Eyed Beauty’<br />

E<strong>en</strong> grote gele bloem met e<strong>en</strong> zwart oog. Geregistreerd door C. Geerlings<br />

in 1988. Hoogte circa 60 cm <strong>en</strong> bloeitijd circa juli – augustus.<br />

Zantedeschia ‘Vermeer’<br />

E<strong>en</strong> donkerviolette cultivar met e<strong>en</strong> geelgro<strong>en</strong>e rand. In ieder geval e<strong>en</strong> zeer aparte<br />

<strong>en</strong> decoratieve cultivar <strong>voor</strong> in de <strong>tuin</strong>. Gewonn<strong>en</strong> <strong>en</strong> geregistreerd door Sande in<br />

2006. Hoogte circa 55 cm <strong>en</strong> bloeitijd juli – augustus.<br />

30 <strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010<br />

Zantedeschia ‘Captain Romance’<br />

E<strong>en</strong> roze cultivar gewonn<strong>en</strong> door Kapiteyn <strong>en</strong> geregistreerd in 1992. Hoogte 55<br />

cm, bloeitijd juli - augustus.<br />

Zantedeschia ‘Crystal Blush’<br />

Witte cultivar, die e<strong>en</strong> rood randje krijgt wanneer die rijper wordt. Deze<br />

cultivar is gewonn<strong>en</strong> door Gold<strong>en</strong> State Bulb Growers <strong>en</strong> is in 1999 geregistreerd.<br />

Hoogte circa 45 cm. Bloeitijdstip circa juli – augustus.


Aanbevol<strong>en</strong> literatuur <strong>en</strong> andere bronn<strong>en</strong><br />

Dijk, H. van & Kurpershoek, M., 2002.<br />

Geïllustreerde bloemboll<strong>en</strong> <strong>en</strong>cyclopedie.<br />

King, M., 2005.<br />

Gard<strong>en</strong>ing with tulips.<br />

Kloet, J. van der, 1999.<br />

Tulp<strong>en</strong>. Combineer ze e<strong>en</strong>s met vaste plant<strong>en</strong>.<br />

Groei & Bloei 10: 6 -11.<br />

Kloet, J. van der, 2006.<br />

Bloembol & Co. Inspirer<strong>en</strong>de ideeën <strong>en</strong> praktische tips van<br />

Jacqueline van der Kloet.<br />

Kloet, J. van der & Jong, C. de, [2005].<br />

Inspiration.<br />

Pavord, A., 2009.<br />

Bulb.<br />

Zalm, R. van der, 1996.<br />

Bloemboll<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> liefde <strong>voor</strong> het lev<strong>en</strong>.<br />

www.kavb.nl<br />

www.bulbsonline.org<br />

Colofon:<br />

Vormgeving <strong>en</strong> redactie: Bloemboll<strong>en</strong>Visie<br />

Auteur: J. van Scheep<strong>en</strong><br />

Bijlage bij Bloemboll<strong>en</strong>Visie nummer 205 van 4 november 2010<br />

Verantwoording foto’s:<br />

Gro<strong>en</strong> Publikaties: Galanthus ‘S. Arnott’<br />

Galanthus nivalis ‘Viridiapice’<br />

De Goede Bulbivaria: Muscari macrocarpum ‘Gold<strong>en</strong> Fragrance’<br />

J. van Scheep<strong>en</strong>: Tulipa ‘White Liberstar’<br />

Colchicum autumnale ‘Album’<br />

J.S. P<strong>en</strong>nings-De Bilt: Fritillaria persica ‘Ivory Bells’<br />

IBC / IFBC: overige foto’s<br />

Summary:<br />

The <strong>KAVB</strong> jubilee (<strong>1860</strong> – 2010) is the<br />

occasion to draw att<strong>en</strong>tion to the<br />

beautiful bulbous-, cormous- and<br />

tuberous rooted plants, which are<br />

grown and traded. A few are selected<br />

by experts as they believe they<br />

will make the differ<strong>en</strong>ce in gard<strong>en</strong><br />

and <strong>park</strong>. Some of them are quiet traditional,<br />

others are rather new and<br />

have a promise towards the future.<br />

Their impact will grow planting them<br />

in combination with other bulbs or<br />

per<strong>en</strong>nial plants. <strong>KAVB</strong> has granted<br />

150 Jubilee Awards for the cultivars<br />

and species which are listed in this<br />

publication.<br />

De volg<strong>en</strong>de cultivars zijn kwekersrechtelijk<br />

beschermd op 1 oktober 2010:<br />

Allium ‘Globemaster’<br />

Allium ‘White Empress’<br />

Dahlia ‘Gallery Art Deco’<br />

Dahlia ‘Gallery Art Fair’<br />

Dahlia ‘Gallery Pablo’<br />

Dahlia ‘Karma Sangria’<br />

Hyacinthus ‘Woodstock’<br />

Iris ‘Tigereye’<br />

Lilium ‘Conca d’Or’<br />

Lilium ‘Manissa’<br />

Lilium ‘Robina’<br />

Lilium ‘Valparaiso’<br />

Lilium ‘Yellowe<strong>en</strong>’<br />

Muscari ‘Gold<strong>en</strong> Fragrance’<br />

Narcissus ‘My Story’<br />

Tulipa ‘Barbados’<br />

Tulipa ‘Batavia’<br />

Tulipa ‘Belle du Monde’<br />

Tulipa ‘Bloem<strong>en</strong>lust’<br />

Tulipa ‘Calypso’<br />

Tulipa ‘Foxtrot’<br />

Tulipa ‘Pink Impression’<br />

Tulipa ‘Que<strong>en</strong>sland’<br />

Tulipa ‘Rems Favourite’<br />

Tulipa ‘Spryng’<br />

Tulipa ‘Tinka’<br />

Tulipa ‘Virichic’<br />

Tulipa ‘White Liberstar’<br />

Zantedeschia ‘Captain Romance’<br />

Zantedeschia ‘Vermeer’<br />

31<br />

<strong>KAVB</strong> <strong>1860</strong>-2010 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!