27.09.2013 Views

STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Milieuzorg - KHLim

STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Milieuzorg - KHLim

STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Milieuzorg - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 1<br />

<strong>STUDIEGIDS</strong><br />

<strong>Professionele</strong> <strong>bachelor</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Milieuzorg</strong><br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Aca<strong>de</strong>miejaar 2011-2012


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 2<br />

INHOUDSTAFEL<br />

INLEIDING 3<br />

AANVULLING ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 4<br />

LESSENTABEL 6<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABELLEN 8<br />

ECTS-FICHES 13


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 3<br />

INLEIDING<br />

Deze studiegids bevat alle <strong>in</strong>fo aangaan<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase van <strong>de</strong> professionele <strong>bachelor</strong><br />

milieuzorg.<br />

Voor <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsvisie, on<strong>de</strong>rwijsvisie en competentielijst verwijzen we naar <strong>de</strong> studiegids van <strong>de</strong><br />

eerste opleid<strong>in</strong>gsfase. Je v<strong>in</strong>dt hier ook terug wat wij van jou verwachten als stu<strong>de</strong>nt.<br />

Deze studiegids is jouw handleid<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase. In <strong>de</strong>ze gids v<strong>in</strong>d je <strong>de</strong> aanvull<strong>in</strong>gen<br />

op het examenreglement. Ver<strong>de</strong>r v<strong>in</strong>d je <strong>de</strong> lessentabel van <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase, <strong>de</strong><br />

volgtij<strong>de</strong>lijkheidstabellen en <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> ects-fiches.<br />

Lees <strong>de</strong>ze gids grondig.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 4<br />

Aanvull<strong>in</strong>gen bij het On<strong>de</strong>rwijs- en examenreglement<br />

1. Vrijstell<strong>in</strong>gen: EVC en EVK<br />

Heb je competenties <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk opgedaan of heb je credits of een diploma verworven, dan houdt <strong>de</strong><br />

<strong>KHLim</strong> daar graag reken<strong>in</strong>g mee bij het samenstellen van je studieprogramma.<br />

In een gesprek en/of assessment wordt dui<strong>de</strong>lijk wat je al kan en wat nog nodig is om het <strong>bachelor</strong> en/of<br />

master diploma te behalen.<br />

Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eer<strong>de</strong>r Verworven Competentie, EVK = Eer<strong>de</strong>r Verworven<br />

Kwalificatie<br />

Door EVC/EVK kan je <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsduur verkorten, waardoor je sneller <strong>in</strong> het bezit bent van een<br />

waar<strong>de</strong>vol diploma.<br />

Wil je <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komen voor een opleid<strong>in</strong>g op maat? Neem contact op met <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke<br />

van <strong>de</strong> betrokken opleid<strong>in</strong>g (zie contact) en neem <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong> EVC/EVK procedure!<br />

Wat is EVC/EVK?<br />

EVC staat voor eer<strong>de</strong>r verworven competenties.<br />

In <strong>de</strong> EVC-procedure wordt on<strong>de</strong>rzocht of <strong>de</strong> competenties (door werkervar<strong>in</strong>g, leerervar<strong>in</strong>g, vrije tijd,<br />

…) die je verworven hebt zon<strong>de</strong>r een formeel bewijs, erkend kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Voor <strong>de</strong> competenties die je aantoont, kan je een bewijs van bekwaamheid bekomen.<br />

Met bewijzen van bekwaamheid kan je een opleid<strong>in</strong>g starten en vrijstell<strong>in</strong>gen aanvragen.<br />

Voor <strong>de</strong> EVC-procedure moet je een bijdrage betalen (zie kosten <strong>in</strong> het On<strong>de</strong>rwijs- en<br />

examenreglement).<br />

EVK staat voor eer<strong>de</strong>r verworven kwalificaties.<br />

In <strong>de</strong> EVK - procedure wordt gekeken naar <strong>de</strong> diploma’s, attesten, creditbewijzen, … die je al behaald<br />

hebt. Er wordt nagegaan of <strong>de</strong>ze aan het niveau van <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g beantwoor<strong>de</strong>n waardoor je<br />

eventueel vrijstell<strong>in</strong>gen kan krijgen <strong>in</strong> <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g.<br />

Deze procedure is volledig gratis.<br />

Indien je <strong>de</strong>nkt <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te komen voor vrijstell<strong>in</strong>gen op basis van EVK’s dan kan je een<br />

aanvraag <strong>in</strong>dienen bij <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gscoörd<strong>in</strong>ator..<br />

Je dient een dossier b<strong>in</strong>nen te brengen bij <strong>de</strong> respectievelijke opleid<strong>in</strong>gscoörd<strong>in</strong>ator met volgen<strong>de</strong><br />

bewijsstukken:<br />

- Het orig<strong>in</strong>eel uitslagenformulier of <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> creditbewijzen van <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g waar<br />

credits wer<strong>de</strong>n behaald.<br />

- De ECTS-fiches met doelstell<strong>in</strong>gen én <strong>de</strong> <strong>in</strong>houdsopgave van <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong><br />

reeds behaal<strong>de</strong> credits.<br />

Indien nodig en bij twijfel kan nadien wor<strong>de</strong>n gevraagd het gebruikte cursusmateriaal b<strong>in</strong>nen te<br />

brengen om <strong>de</strong> geziene <strong>in</strong>houd te staven.<br />

Je kan zelf op basis van <strong>de</strong> ECTS-fiches nagaan voor welke opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len je een aanvraag<br />

wil <strong>in</strong>dienen. Daarvoor raadpleeg je <strong>de</strong> studiegidsen op <strong>de</strong> website van <strong>de</strong> school www1.khlim.be<br />

(toekomstige stu<strong>de</strong>nten, kies het juiste <strong>de</strong>partement en dan kies je “programma”).<br />

Gelieve een afspraak met <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gscoörd<strong>in</strong>ator vast te leggen via mail om dit dossier b<strong>in</strong>nen te<br />

brengen.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 5<br />

2. Examens<br />

Examenrichtlijnen v<strong>in</strong>d je op Toledo bij “Me<strong>de</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen voor stu<strong>de</strong>nten”, <strong>in</strong> <strong>de</strong> map “Examens”.<br />

Deelname aan <strong>de</strong> examens: artikel 14 (OER)<br />

AFDELING 3 – Deelname aan <strong>de</strong> examens<br />

Artikel 14 (hernemen van examens)<br />

“… Indien <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g dit toestaat kan <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt die niet slaag<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste examenperio<strong>de</strong><br />

eventueel reeds <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> examenperio<strong>de</strong> een examen hernemen …”<br />

Voor <strong>de</strong>partement IWT geldt bijkomend:<br />

“Enkel stu<strong>de</strong>nten die afstu<strong>de</strong>ren en hun diploma kunnen behalen <strong>in</strong> het huidige aca<strong>de</strong>miejaar, krijgen <strong>de</strong><br />

toelat<strong>in</strong>g om hun twee<strong>de</strong> examenkans reeds op te nemen <strong>in</strong> juni (2 <strong>de</strong> examenperio<strong>de</strong>) <strong>in</strong> plaats van <strong>in</strong><br />

september (3 <strong>de</strong> examenperio<strong>de</strong>).<br />

Enkel stu<strong>de</strong>nten die geen opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len meer te volgen en af te leggen hebben <strong>in</strong> het twee<strong>de</strong><br />

semester komen hiervoor <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g. Deze stu<strong>de</strong>nten nemen hun volledige twee<strong>de</strong><br />

examenkans op <strong>in</strong> <strong>de</strong> junizittijd.<br />

De stu<strong>de</strong>nten die nog wel on<strong>de</strong>rwijsactiviteiten hebben <strong>in</strong> het twee<strong>de</strong> semester<br />

(opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, stage/e<strong>in</strong>dwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van<br />

<strong>de</strong>ze uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g!<br />

Stu<strong>de</strong>nten die <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g <strong>de</strong>nken te komen op basis van <strong>de</strong> geschetste voorwaar<strong>de</strong>n, moeten op<br />

EIGEN INITIATIEF een verzoek <strong>in</strong>dienen om <strong>de</strong>ze twee<strong>de</strong> examenkans <strong>in</strong> juni op te nemen i.p.v. <strong>in</strong><br />

september. De stu<strong>de</strong>nten richten <strong>de</strong>ze vraag tot <strong>de</strong> voorzitter van <strong>de</strong> examencommissie door het<br />

<strong>in</strong>vullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij “Me<strong>de</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen voor stu<strong>de</strong>nten”.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 6<br />

3 PBA_<strong>Milieuzorg</strong><br />

Der<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase _ <strong>Professionele</strong> <strong>bachelor</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> milieuzorg<br />

SP OLOD<br />

SP dOLOD<br />

Naam OLOD/dOLOD<br />

PROJECT: BODEM<br />

Milieutopics 4<br />

Toxicologie 2 PC_MIL_TOXI_31 e J 20<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken 2 PC_MIL_BODEMSAN_31 e J 20<br />

Co<strong>de</strong> OLOD<br />

Contract<br />

OD<br />

Punten dOLOD<br />

Punten OLOD<br />

Semester 1<br />

(14 weken)<br />

HC WC L Ex_1<br />

Docent<br />

40 M/S<br />

2 7 VhMa<br />

1 10 VhPa<br />

Projectlab 7 PC_MIL_PROJECTLAB_31 J 70 80 M/S VhMa<br />

Teamwerk 6 60<br />

Communicatieve Integratie 4 PC_CEMIL_COMINTEGR_31 J 40 32 VhMa<br />

Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g 1 PC_CEMIL_SOLLICIT_31 J 10 1 9 VgPe<br />

Ethiek 1 PC_CEMIL_ETHIEK_31 J 10 1 11 LeSy<br />

ONDERSTEUNEND<br />

Atomaire spectroscopie 3 PC_CEMIL_CEBIO_ATOMSPEC_31 e J 30 4 8 S VhMa<br />

Chromatografie en elektroforese 3 PC_CEMIL_CEBIO_CHROMELEK_31 e J 30 4 8 S RaGr<br />

Colloïdchemie 5 PC_CEMIL_CEBIO_COLLOID_31 J 50 1 4 25 S CrAn<br />

Milieuadm<strong>in</strong>istratie 5 50<br />

Milieurecht (project) 1 PC_MIL_RECHTWETG_31 e J 10 3 6 S SoWi<br />

Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen 2 PC_MIL_KOSTINV_31 e J 20 1 13 S TiBa<br />

Milieucommunicatie 2 PC_MIL_COMMUN_31 e J 20 1 13 KuMo<br />

Milieu- en natuurbeheer III 3 30


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 7<br />

Biotoopstudie III (<strong>in</strong>ternationaal perspectief) 2 PC_MIL_BIOTIII_31 J 20 2 8 DmMa<br />

Capita selecta III 1 PC_MIL_CAPSELIII_31 J 10 DmMa<br />

STAGE 24 PC_CEMIL_STAGE_32 240 M VhMa<br />

Totaal 60 180 600 21 129 105<br />

Aantal OLOD's 8<br />

Contacturen/Sem 18<br />

HC: Hoorcollege; WC: Werkcollege; L : Lab --- Ex: P: praktisch examen; S: schriftelijk examen; M: mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g examen<br />

Contract: e: examencontract is mogelijk<br />

SP= studiepunten OLOD= Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el dOLOD = <strong>de</strong>el van een opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el, <strong>in</strong>dien J: overdracht punten van het <strong>de</strong>elvak zijn<br />

mogelijk<br />

Georganiseer<strong>de</strong> examens tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> examenweken : Ex_1 = examen jan, Ex_2 = examen juni


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 8<br />

Tabel Volgtij<strong>de</strong>lijkheid 2 PBA <strong>Milieuzorg</strong><br />

SP SEM Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len credit nodig van basiskennis nodig van opmerk<strong>in</strong>g<br />

2PBA_<strong>Milieuzorg</strong><br />

3 1 Analytische chemie II<br />

kwalitatieve chemie en<br />

analytische chemie I<br />

3 1 Biochemie organische chemie I<br />

3 1 Wijsbegeerte en ICT<br />

Informatica (1)<br />

Wijsbegeerte (2)<br />

6 1 Microbiologie II microbiologie I kwali<br />

5 1 Labo analytische chemie<br />

kwalitatieve chemie en<br />

analytische chemie I<br />

5 1 Statistiek en dataverwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong>strumentele analyse I<br />

3 1 Focus op het werkveld<br />

redoxreacties/volumetrie/pH-bereken<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong>strumentele analyse I<br />

liefst samen met lab<br />

analytische chemie<br />

kan niet opgenomen wor<strong>de</strong>n<br />

zon<strong>de</strong>r analytische chemie II<br />

(theorie)


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 9<br />

5 Milieubeleid<br />

1 Milieuheff<strong>in</strong>gen en subsidies (2)<br />

1+2 Milieurecht (3)<br />

3 Milieu- en natuurbeheer II<br />

1 Biotoopstudie II milieu- en natuurbeheer I<br />

2 Capita selecta II milieu- en natuurbeheer I<br />

3 2 Analytische chemie III Analytische chemie I basischemie, kwali<br />

7 2 Focus water_lucht<br />

Water- en luchtzuiver<strong>in</strong>gstechnieken (3)<br />

Veldwerk (1) milieu- en natuurbeheer I<br />

Communicatietechnieken (3)<br />

3 2 IMZ statistiek I<br />

5 2 Labo milieuanalyse<br />

kwalitatieve chemie en<br />

analytische chemie I<br />

<strong>in</strong>strumentele analyse<br />

I, statistiek I en<br />

chemische<br />

dataverwerk<strong>in</strong>g<br />

enkel <strong>in</strong>dien ook analytische<br />

chemie II wordt opgenomen en<br />

liefst samen met lab toegepaste<br />

analytische chemie<br />

alles samen en liefst enkel als alles<br />

van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase is<br />

opgenomen<br />

kan enkel opgenomen wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong>dien ook Analytische chemie II<br />

en III, Labo analytische chemie<br />

(semester 1) en Statistiek en<br />

dataverwerk<strong>in</strong>g is opgenomen


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 10<br />

4 2 Labo organische chemie organische chemie I kan enkel opgenomen wor<strong>de</strong>n samen met organische chemie II (theorie)<br />

3 2 Ecologie II ecologie I, biologie<br />

61


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 11<br />

Tabel Volgtij<strong>de</strong>lijkheid 3 PBA <strong>Milieuzorg</strong><br />

SP Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len 3<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase credit nodig van basiskennis nodig van opmerk<strong>in</strong>g<br />

On<strong>de</strong>rsteunend<br />

3PBA_<strong>Milieuzorg</strong><br />

3 Atomaire spectroscopie<br />

3 Chromatografie en elektroforese<br />

5 Colloïdchemie<br />

5 Milieuadm<strong>in</strong>istratie<br />

Milieurecht (1)<br />

Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen (2)<br />

Milieucommunicatie (2)<br />

3 Milieu- en natuurbeheer III<br />

Instrumentele analyse I,<br />

Analytische chemie I,<br />

Instrumentele analyse I,<br />

Analytische chemie I,<br />

Biotoopstudie III (2) Milieu- en natuurbeheer I en II<br />

Capita selecta III (1) Milieu- en natuurbeheer I en II<br />

Analytische chemie II en III, lab<br />

analytische chemie en statistiek en<br />

dataverwerk<strong>in</strong>g<br />

Analytische chemie II en III, lab<br />

analytische chemie en statistiek en<br />

dataverwerk<strong>in</strong>g


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 12<br />

Project: Bo<strong>de</strong>m<br />

7 Projectlab<br />

4 Milieutopics<br />

Toxicologie (2)<br />

6 Teamwerk<br />

24 Stage<br />

60<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken (2)<br />

Communicatieve <strong>in</strong>tegratie (4)<br />

Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g (1)<br />

Ethiek (1)<br />

Stu<strong>de</strong>nten kunnen <strong>de</strong>ze opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len enkel als GEHEEL opnemen en NIET<br />

<strong>in</strong>dien er nog opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase moeten wor<strong>de</strong>n<br />

afgelegd specifiek voor <strong>de</strong> afstu<strong>de</strong>erricht<strong>in</strong>g!<br />

De stage kan niet opgenomen wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>dien er nog opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit het<br />

twee<strong>de</strong> semester van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase moeten wor<strong>de</strong>n afgelegd!! De stage<br />

kan ook niet wor<strong>de</strong>n aangevat <strong>in</strong>dien niet alle opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>gsfase wer<strong>de</strong>n opgenomen.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 13<br />

ECTS-FICHES<br />

In hetgeen volgt krijg je een alfabetische rangschikk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfiches of<br />

ECTS-fiches voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len en <strong>de</strong>elvak(ken).<br />

Deze bevatten alle <strong>in</strong>formatie die je nodig hebt per opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el of <strong>de</strong>elvak zoals <strong>de</strong><br />

vakdoelstell<strong>in</strong>gen, <strong>de</strong> <strong>in</strong>houdsopgave, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsvorm, het gebruikte studiemateriaal en <strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze of evaluatievorm.<br />

Bijzon<strong>de</strong>re aandacht gaat uit naar <strong>de</strong> evaluatievormen die voor elk opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el zijn<br />

vermeld.<br />

Verschillen<strong>de</strong> evaluatievormen wor<strong>de</strong>n gebruikt gaan<strong>de</strong> van permanente evaluatie,<br />

schriftelijk/mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g examen, labo-examen, opdrachten,….<br />

Bij alle opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waar een groot <strong>de</strong>el of alles via permanente evaluatie geëvalueerd<br />

wordt en waar bijvoorbeeld praktische of communicatieve vaardighe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n aangeleerd, is<br />

<strong>de</strong> aanwezigheid van <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt verplicht. Dit betekent dat élke afwezigheid gewettigd moet<br />

wor<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> betrokken docent of opleid<strong>in</strong>gscoörd<strong>in</strong>ator.<br />

In geval van een gewettig<strong>de</strong> afwezigheid moet <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt zo snel mogelijk zélf het <strong>in</strong>itiatief<br />

nemen om samen met <strong>de</strong> betrokken docent een geschikt <strong>in</strong>haalmoment of een<br />

vervangopdracht af te spreken.<br />

Indien <strong>de</strong> (gewettig<strong>de</strong>) afwezighe<strong>de</strong>n dan (nà <strong>in</strong>haalmomenten of vervangopdrachten) nóg meer<br />

dan 20% bedragen van <strong>de</strong> totale (labo) tijd of <strong>in</strong>dien <strong>de</strong> afwezighe<strong>de</strong>n niet gewettigd kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n dan zal <strong>de</strong> totale score van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el herleid wor<strong>de</strong>n tot een<br />

(ongewettig<strong>de</strong>) afwezigheid.<br />

Bij ongewettig<strong>de</strong> afwezighe<strong>de</strong>n bestaat <strong>de</strong> mogelijkheid van <strong>in</strong>haalmomenten en<br />

vervangopdrachten niet, hier zal een afwezigheid automatisch resulteren <strong>in</strong> een ongewettig<strong>de</strong><br />

afwezigheid voor het gehele opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el ongeacht <strong>de</strong> reeds verzamel<strong>de</strong> punte


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 14<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Opleid<strong>in</strong>g PBA_MIL<br />

Studiepunten 3<br />

Atomaire spectroscopie<br />

PC_CEMIL_CEBIO_ATOMSPEC_31<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester 1 ste semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

x Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Instrumentele analyse I<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Analytische chemie I, II en III<br />

Labo analytische chemie<br />

Statistiek en chemische dataverwerk<strong>in</strong>g<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Bij voorkeur wordt het labo mee opgenomen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Met eigen woor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> pr<strong>in</strong>cipes van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> analysemetho<strong>de</strong>n uitleggen.<br />

Aan <strong>de</strong> hand van een schema (zelf getekend) <strong>de</strong> bouw, <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> voor- en<br />

na<strong>de</strong>len uitleggen van een bepaal<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>.<br />

De functie van <strong>de</strong> belangrijkste apparatuuron<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len toelichten.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kwantitatieve en kwalitatieve bepal<strong>in</strong>g (verwijz<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong><br />

praktijk) van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n beschrijven.<br />

Bepaal<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n qua gevoeligheid, reproduceerbaarheid, nauwkeurigheid,<br />

selectiviteit on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g vergelijken.<br />

IJklijn-, standaardadditie- en <strong>in</strong>wendige standaardprocedure met eigen woor<strong>de</strong>n<br />

beschrijven en uitleggen.<br />

Ja<br />

Ja


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 15<br />

Oefen<strong>in</strong>gen i.v.m. <strong>de</strong> besproken analysemetho<strong>de</strong>s oplossen.<br />

De basispr<strong>in</strong>cipes van kwaliteitszorg <strong>in</strong> het labo toelichten en toepassen.<br />

3. Inhoud<br />

Spectroscopische analysemetho<strong>de</strong>n<br />

o Atomaire absorptiespectroscopie (AAS)<br />

o Emissiespectroscopie (AES)<br />

vlamemissie<br />

<strong>in</strong>ductief gekoppeld plasma (ICP)<br />

boog- en vonkemissie<br />

o X-stralen spectroscopie<br />

Kwaliteitszorg <strong>in</strong> het labo, validatie<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus<br />

Handboek:<br />

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium<br />

auteur: Dr. J.W.A. Klaessens<br />

uitgever: Syntax Media- Arnhem, 2008<br />

Elektronische leeromgev<strong>in</strong>g Toledo<br />

Internet<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Opdracht gestuurd on<strong>de</strong>rwijs (OGO): hoorcollege - werkcolleges<br />

6. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten 30<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

1 ste examenkans Schriftelijk examen: 26 punten<br />

Permanente evaluatie: 4 punten<br />

2 <strong>de</strong> examenkans Schriftelijk examen: 30 punten<br />

7. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Atomaire spectroscopische analysemetho<strong>de</strong>s (AAS, ICP, XRF) zijn <strong>de</strong> meest gebruikte<br />

technieken voor analyse van vooral metalen <strong>in</strong> alle mogelijke takken van <strong>de</strong> chemie.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 16<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Chromatografie & Elektroforese<br />

PC_CEMIL_CEBIO_CHROMELEK_31<br />

PBA_MIL<br />

3<br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

1 ste semester<br />

Greet Raymaekers (RaGr)<br />

Greet Raymaekers (RaGr)<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

O Uitdiepend<br />

x Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Ja<br />

Ja<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits of tolereerbare cijfers<br />

dienen behaald te zijn<br />

Instrumentele analyse I<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Analytische chemie I, II en III<br />

Labo analytische chemie<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Indien mogelijk: projectlab<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Algemene competenties:<br />

Met eigen woor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> pr<strong>in</strong>cipes van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> analysemetho<strong>de</strong>n uitleggen.<br />

Aan <strong>de</strong> hand van een schema <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> voor- en na<strong>de</strong>len uitleggen van een<br />

bepaal<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>.<br />

De functie van <strong>de</strong> belangrijkste apparatuuron<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len toelichten.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kwantitatieve en kwalitatieve bepal<strong>in</strong>g (verwijz<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong><br />

praktijk) van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n beschrijven.<br />

Bepaal<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n qua gevoeligheid, reproduceerbaarheid, nauwkeurigheid,<br />

selectiviteit on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g vergelijken.<br />

Vakspecifieke competenties:


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 17<br />

De basispr<strong>in</strong>cipes van scheid<strong>in</strong>gstechnieken die gebaseerd zijn op chromatografie of<br />

elektroforese doorgron<strong>de</strong>n<br />

3. Inhoud<br />

- kolomchromatografie<br />

- technieken<br />

. gelfiltratie<br />

. IEX<br />

. HIC<br />

. aff<strong>in</strong>iteitschromatografie<br />

. reversed phase chromatografie<br />

- apparatuur en <strong>de</strong>tectie<br />

. HPLC<br />

. GC<br />

. massaspectrometrie<br />

- electroforese<br />

. proteïne- en DNA-electroforese<br />

. capillaire electroforese<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Opdracht gestuurd on<strong>de</strong>rwijs (OGO): hoorcollege - werkcolleges<br />

6. Relatie met het werkveld (of relevantie voor)<br />

Chromatografie en elektroforese wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> biochemische, farmaceutische en<br />

voed<strong>in</strong>gslaboratoria gebruikt voor het opzuiveren van proteïnen en DNA.<br />

Chromatografie wordt tevens toegepast <strong>in</strong> <strong>de</strong> analyse en kwantificatie van een breed<br />

gamma chemische stoffen.<br />

7. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze (mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, schriftelijk,<br />

permanente evaluatie)<br />

1 ste examenkans<br />

2 <strong>de</strong> examenkans<br />

30<br />

Schriftelijk examen: 26 punten<br />

Permanente evaluatie: 4 punten<br />

Schriftelijk examen: 30 punten


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 18<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht (ja of nee)<br />

Examencontract mogelijk (ja of nee)<br />

Colloïdchemie<br />

PC_CEMIL_CEBIO_COLLOID_31<br />

PBA_MIL<br />

5<br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

1 ste semester (blok 1+2)<br />

Ann Creemers (CrAn)<br />

Ann Creemers (CrAn)<br />

Niet van toepass<strong>in</strong>g<br />

Nee<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

X Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits dienen behaald te<br />

zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties<br />

Colloïdchemie theorie:<br />

De stabiliteit van hydrofiele en hydrofobe colloï<strong>de</strong>n en aanverwante systemen<br />

(emulsies en gels) kunnen verklaren en toepassen.<br />

Verschillen<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n om colloï<strong>de</strong>n te berei<strong>de</strong>n en te zuiveren kunnen uitleggen.<br />

De adsorptie-isothermen van Langmuir en Freundlich opstellen en verklaren.<br />

Colloïdchemie labo<br />

Algemene competenties:<br />

Op een veilige en milieubewuste manier han<strong>de</strong>len (glaswerk en producten) conform<br />

<strong>de</strong> veiligheids- en hygiëneregels<br />

Een metho<strong>de</strong> nauwkeurig, kritisch en zelfstandig kunnen uitvoeren en <strong>de</strong><br />

analyseresultaten <strong>in</strong>terpreteren en rapporteren<br />

In team kunnen werken<br />

B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>e een opdracht tot een goed e<strong>in</strong><strong>de</strong> brengen<br />

Zich hou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> gemaakte afspraken: tijdig afgeven van verslagen, stipt


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 19<br />

aanwezig zijn, benodig<strong>de</strong> materialen bijhebben, gevraag<strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g moet<br />

gemaakt zijn…<br />

Vakspecifieke competenties:<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten een voorgeschreven werkwijze kunnen uitvoeren en<br />

optimaliseren.<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten hun resultaten statistisch kunnen verwerken en beoor<strong>de</strong>len<br />

(l<strong>in</strong>eaire regressie en correlatiecoëfficiënt).<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten hydrofobe colloï<strong>de</strong>n kunnen berei<strong>de</strong>n en uitvlokken.<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten eigenschappen van hydrofiele colloï<strong>de</strong>n nagaan, uitzouten,<br />

viscositeit, …<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten <strong>de</strong> adsorptie-isotherm van Langmuir en Freundlich opstellen.<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten gels kunnen berei<strong>de</strong>n.<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten emulsies kunnen berei<strong>de</strong>n en het type ervan kunnen bepalen.<br />

De stu<strong>de</strong>nten moeten enkele constanten nauwkeurig kunnen bepalen,<br />

snelheidsconstante van eerste en twee<strong>de</strong> or<strong>de</strong>, oploss<strong>in</strong>gsenthalpie en<br />

ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gscoëfficiënten.<br />

3. Inhoud<br />

Colloïdchemie-theorie:<br />

- Def<strong>in</strong>itie en eigenschappen van colloï<strong>de</strong>n<br />

- Electrocapillaire verschijnselen en stabiliteit van colloïdale systemen<br />

- Emulsies en gels<br />

- Oppervlaktespann<strong>in</strong>g en adsorptie.<br />

Colloïdchemie-labo:<br />

- Eigenschappen van hydrofiele en hydrofobe colloï<strong>de</strong>n.<br />

- Adsorptieproeven<br />

- Ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gscoëfficiënten<br />

- Reactiek<strong>in</strong>etica<br />

- Proeven over berei<strong>de</strong>n en stabiliteit van emulsies, gels en suspensies<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Colloïdchemie-theorie: Cursus en OGO-<strong>in</strong>stuctieboek<br />

Colloïdchemie-labo: Cursus<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Colloïdchemie-theorie: Opdracht gestuurd on<strong>de</strong>rwijs (OGO): hoorcollege - werkcolleges<br />

Colloïdchemie-labo: Labo<br />

6. Relatie met het werkveld<br />

Het begrijpen van <strong>de</strong> eigenschappen van colloï<strong>de</strong>n is belangrijk voor <strong>de</strong> voed<strong>in</strong>gs- en<br />

farmaceutische <strong>in</strong>dustrie.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 20<br />

7. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten<br />

1 ste examenkans<br />

2 <strong>de</strong> examenkans<br />

50<br />

Colloïdchemie theorie : 30 punten<br />

Opdrachten: 4 punten<br />

Schriftelijk examen: 26 punten<br />

Labo colloïdchemie: 20 punten<br />

Permanente evaluatie: 14 punten<br />

Schriftelijk examen samen<br />

met <strong>de</strong> theorie: 6 punten<br />

Colloïdchemie theorie<br />

Schriftelijk examen: 30 punten<br />

Labo colloïdchemie<br />

Schriftelijk examen: 20 punten


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 21<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Opleid<strong>in</strong>g PBA_MIL<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Milieu- en natuurbeheer III<br />

Biotoopstudie III<br />

(<strong>in</strong>ternationaal perspectief)<br />

Capita selecta III<br />

PC_MIL_BIOTIII_31<br />

PC_MIL_CAPSELIII_31<br />

3<br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Biotoopstudie III: 1 ste en 2 <strong>de</strong> semester<br />

Capita selecta III: 1 ste semester<br />

Marie-Anne Demeersseman (DmMa)<br />

Marie-Anne Demeersseman (DmMa)<br />

Ja<br />

Neen<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

O Uitdiepend<br />

x Gespecialiseerd<br />

Deelvak I: Biotoopstudie III (Internationaal perspectief)<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Milieu- en natuurbeheer II<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Milieu- en natuurbeheer II<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Kennis van ecologische factoren is een pluspunt


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 22<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Verschillen<strong>de</strong> ecologische thema’s bestu<strong>de</strong>ren via veldwaarnem<strong>in</strong>gen.<br />

3. Inhoud<br />

Meerdaagse studiereis naar buitenlandse biotopen<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Veldtassen met analysemateriaal<br />

Werkbla<strong>de</strong>n<br />

Achtergrond<strong>in</strong>formatie<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Er wordt een presentatie gemaakt ten behoeve van <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten van 2 PBA als<br />

voorbereid<strong>in</strong>g op het veldwerk.<br />

Meerdaagse excursies met uitvoeren van opdrachten.<br />

6. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Ervar<strong>in</strong>g met terre<strong>in</strong>werk is nodig.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 23<br />

Deelvak I: Capita selecta III<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Milieu- en natuurbeheer II<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Milieu- en natuurbeheer II<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Alle an<strong>de</strong>re toepass<strong>in</strong>gsgerichte opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Kennis van ecologie is een pluspunt<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Verschillen<strong>de</strong> ecologische thema’s die via gastsprekers aangebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n kunnen<br />

verwerken tot een verslag.<br />

Het helpen uitvoeren van een milieugerelateerd project.<br />

3. Inhoud<br />

Actuele on<strong>de</strong>rwerpen van ecologie, biodiversiteit, duurzaamheid, groene energie, …<br />

Milieugerelateerd project: te kiezen <strong>in</strong> samenspraak met <strong>de</strong> docent.<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Inlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> tekst over het gekozen on<strong>de</strong>rwerp<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Lez<strong>in</strong>g door een gastspreker<br />

6. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Het volgen van actuele milieugerelateer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen vormen <strong>de</strong> basis van kritisch<br />

na<strong>de</strong>nken <strong>in</strong> het werkveld.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 24<br />

7. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten 30<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

1 ste examenkans Biotoopstudie III: 20 punten<br />

Schriftelijk verslag van <strong>de</strong> excursie<br />

Capita selecta III: 10 punten<br />

Samenvattend verslag van het gekozen<br />

on<strong>de</strong>rwerp<br />

2 <strong>de</strong> examenkans Biotoopstudie III: 20 punten<br />

Schriftelijk verslag van een gelei<strong>de</strong><br />

natuurwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door een erken<strong>de</strong><br />

natuurgids, <strong>in</strong> samenspraak met <strong>de</strong><br />

docent.<br />

Capita selecta III: 10 punten<br />

Aanpassen van het verslag van 1 ste<br />

examenkans.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 25<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Deelvak III<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Deelvak III<br />

Opleid<strong>in</strong>g PBA_MIL<br />

Studiepunten 5<br />

Milieuadm<strong>in</strong>istratie<br />

Milieurecht en -wetgev<strong>in</strong>g<br />

Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

Milieucommunicatie<br />

PC_MIL_RECHTWETG_31<br />

PC_MIL_KOSTINV_31<br />

PC_MIL_COMMUN_31<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester 1 ste semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent Milieurecht en -wetgev<strong>in</strong>g<br />

Wim Somers (SoWi)<br />

Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

Bart Timmermans (TiBa)<br />

Milieucommunicatie<br />

Monique Kuhn (KuMo)<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Milieurecht en -wetgev<strong>in</strong>g<br />

Wim Somers (SoWi)<br />

Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

Bart Timmermans (TiBa)<br />

Milieucommunicatie<br />

Monique Kuhn (KuMo)<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

x Uitdiepend<br />

x Gespecialiseerd<br />

Deelvak I: Milieurecht en -wetgev<strong>in</strong>g<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Ja<br />

Ja


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 26<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

• De krachtlijnen en structuur kennen van het bo<strong>de</strong>m<strong>de</strong>creet en het VLAREBO.<br />

• Beheersen van <strong>de</strong> basispr<strong>in</strong>cipes van <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gsprocedure.<br />

• De aansprakelijkhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> saner<strong>in</strong>g kunnen dui<strong>de</strong>n<br />

3. Inhoud<br />

• Inventaris en register van verontre<strong>in</strong>ig<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n<br />

• Historische en nieuwe bo<strong>de</strong>mverontre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

• Verplicht<strong>in</strong>gen bij overdracht van gron<strong>de</strong>n<br />

• Saner<strong>in</strong>gsprocedure<br />

• Aansprakelijkheid voor saner<strong>in</strong>gskost<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Milieurecht voor beg<strong>in</strong>ners<br />

Annaert L., Somers W., en Vancleynenbreugel W.<br />

Uitgeverij Die Keure, Brugge, 2011<br />

Co<strong>de</strong>x Milieurecht, <strong>de</strong>el 1(Vlaams Gewest), Uitgeverij Die Keure, Brugge 2010<br />

Documentatie casus<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Inlei<strong>de</strong>nd hoorcollege en rollenspel bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>g.<br />

Uitgaand van een concrete casus ver<strong>de</strong>dig je een betrokken partij (bv. verkoper)<br />

<strong>in</strong> een geschil omtrent bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>g.<br />

Deze opdracht wordt <strong>in</strong> team uitgevoerd. Op een verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g met alle partijen (rollen)<br />

tracht je <strong>de</strong> doelstell<strong>in</strong>gen van jouw partij (bv. verkoper) te realiseren.<br />

6. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Een milieucoörd<strong>in</strong>ator moet op <strong>de</strong> hoogte zijn van <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gsprocedure en <strong>de</strong><br />

aansprakelijkhe<strong>de</strong>n bij saner<strong>in</strong>g.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 27<br />

Deelvak II: Milieukosten en -<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Vooral <strong>de</strong> beroepsspecifieke competenties van analist en calculator wor<strong>de</strong>n hier<br />

aangeleerd en getra<strong>in</strong>d. Maar ook <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> adviseren<strong>de</strong>, coörd<strong>in</strong>eren<strong>de</strong> en<br />

beleidson<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> competenties zullen getra<strong>in</strong>d en getoetst wor<strong>de</strong>n.<br />

Na dit opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el heb je <strong>in</strong> het ge<strong>de</strong>elte kosten- en batenanalyse een <strong>in</strong>zicht<br />

bekomen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> soorten kosten. Je bent <strong>in</strong> staat een break-even analyse<br />

uit te voeren. Je zal aan <strong>de</strong> hand van concrete situaties milieu-<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen kunnen<br />

evalueren met diverse bedrijfseconomische begrippen.<br />

3. Inhoud<br />

In een eerste <strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n naast <strong>de</strong> kostenbegrippen <strong>de</strong> <strong>in</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kosten via<br />

verschillen<strong>de</strong> criteria behan<strong>de</strong>ld.<br />

Het twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el bestaat uit een uiteenzett<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> break-even-analyse.<br />

In het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>el wordt uitgebreid <strong>in</strong>gegaan op <strong>de</strong> evaluatie van <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsprojecten<br />

via <strong>de</strong> economische evaluatiemetho<strong>de</strong>n.<br />

Overal, waar mogelijk, wor<strong>de</strong>n concrete toepass<strong>in</strong>gen uitgewerkt.<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Syllabus<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Hoorcolleges die vaak wor<strong>de</strong>n afgewisseld met oefenzitt<strong>in</strong>gen.<br />

6. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Een milieucoörd<strong>in</strong>ator moet milieukosten kunnen berekenen.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 28<br />

Deelvak II: Milieucommunicatie<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Na het volgen van dit opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el moet je <strong>in</strong> staat zijn om:<br />

tene<strong>in</strong><strong>de</strong> milieuverplicht<strong>in</strong>gen over te brengen, wat telkens een specifieke<br />

aanpak naar communicatie toe vraagt, <strong>de</strong> communicatiekanalen en strategieën<br />

kunnen gebruiken.<br />

snel en gevat <strong>de</strong> essentiële <strong>in</strong>formatie kunnen overbrengen op zo kort mogelijke<br />

tijd.<br />

Wat <strong>de</strong> algemene competenties betreft die <strong>in</strong> het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el bewerkt wor<strong>de</strong>n,<br />

zijn vooral het flexibel en creatief optre<strong>de</strong>n tegenover <strong>de</strong> werkomgev<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> klanten,<br />

het krantvrien<strong>de</strong>lijk optre<strong>de</strong>n en het bereid zijn/<strong>in</strong> staat zijn op te komen voor <strong>de</strong> eigen<br />

rechten en die van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren belangrijk.<br />

Wat <strong>de</strong> specifieke competenties betreft zijn volgen<strong>de</strong> belangrijk:<br />

uit het hele gamma van regelgev<strong>in</strong>gsdocumenten- en <strong>in</strong>strumenten <strong>de</strong> voor een<br />

bepaal<strong>de</strong> casus relevante <strong>in</strong>formatie kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n en eventueel toepassen,<br />

adviezen kunnen formuleren uitgaan<strong>de</strong> van een kritische analyse,<br />

<strong>in</strong>formatie kunnen versprei<strong>de</strong>n <strong>in</strong> functie van <strong>de</strong> behoeften van <strong>de</strong><br />

werkomgev<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> te verrichten taken,<br />

<strong>in</strong>itiatief kunnen nemen om een team te motiveren en resultaatgericht te lei<strong>de</strong>n,<br />

tactische besliss<strong>in</strong>gen kunnen uitvoeren en zich hiervoor zelfstandig of <strong>in</strong> team<br />

kunnen organiseren.<br />

zelfstandig of <strong>in</strong> team een beroepsgebon<strong>de</strong>n opdracht kunnen uitvoeren,<br />

gebruik kunnen maken van recente multimediale communicatiemid<strong>de</strong>len.<br />

In staat zijn beroepsgebon<strong>de</strong>n <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> <strong>de</strong> bedrijfseconomische context te<br />

presenteren, erover te rapporteren, verga<strong>de</strong>ren of on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

moe<strong>de</strong>rtaal.<br />

Zowel mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g als schriftelijk doelmatig kunnen communiceren met <strong>in</strong>terne<br />

en externe relaties <strong>in</strong> het beroepenveld <strong>in</strong> zowel <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rtaal als <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

vreem<strong>de</strong> talen.<br />

Op die manier draagt dit opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el bij tot <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> rol van<br />

adm<strong>in</strong>istrator, analist, adviseur en coörd<strong>in</strong>ator.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 29<br />

3. Inhoud<br />

De <strong>in</strong>houd van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el ‘Communicatie ’ bestaat uit:<br />

- Interne communicatie:<br />

− Sensibiliseren<br />

− Informeren<br />

− Rapporteren<br />

− Evalueren<br />

− Verga<strong>de</strong>ren<br />

- Externe communicatie<br />

− Klachtenregistratie en – afhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, maatregelen<br />

− Contacten met diverse milieuadm<strong>in</strong>istraties<br />

− Contacten met media<br />

− Problemen behan<strong>de</strong>len<br />

− Persoonlijk verslag<br />

− Jaarverslag<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

- Na<strong>de</strong>r uit te reiken materiaal<br />

- Eigen opzoek<strong>in</strong>gen en case study<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Hoorcollege, workshops, case study uit te werken, bedrijfsbezoek<br />

6. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Een belangrijke taak van een milieucoörd<strong>in</strong>ator is communicatie zowel met <strong>in</strong>ternen als<br />

met externen.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 30<br />

7. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten 50<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

1 ste examenkans Milieurecht en -wetgev<strong>in</strong>g<br />

Permanente evaluatie: 10 punten<br />

Milieukosten en –<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

Schriftelijk examen: 20 punten<br />

Milieucommunicatie<br />

Permanente evaluatie op basis van<br />

groepswerk: <strong>de</strong> case study: <strong>in</strong>houd, vorm,<br />

(PPT) en presentatie: 20 punten<br />

2 <strong>de</strong> examenkans Milieurecht en –wetgev<strong>in</strong>g<br />

Permanente evaluatie: 10 punten<br />

Milieukosten en –<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

Schriftelijk examen: 20 punten<br />

Milieucommunicatie<br />

Opdrachten <strong>in</strong> samenspraak met docent:<br />

20 punten


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 31<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Opleid<strong>in</strong>g PBA_MIL<br />

Studiepunten 4<br />

Milieutopics<br />

Toxicologie<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

PC_MIL_TOXI_31<br />

PC_MIL_BODEMSAN_31<br />

Programmajaar 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester 1 ste semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent Toxicologie<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Paul Vanherwegen (VhPa)<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Deelvak I: Toxicologie<br />

Toxicologie<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Paul Vanherwegen (VhPa)<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el x Inlei<strong>de</strong>nd<br />

O Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Alle an<strong>de</strong>re toepass<strong>in</strong>gsgerichte opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

Ja<br />

Ja


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 32<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Een basis biologie, biochemie, chemie en ook fysica wordt veron<strong>de</strong>rsteld om <strong>de</strong> cursus<br />

goed te kunnen volgen.<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) – doelstell<strong>in</strong>gen<br />

De stu<strong>de</strong>nten situeren <strong>de</strong> toxicologie t.o.v. <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re wetenschappen.<br />

De stu<strong>de</strong>nten geven <strong>de</strong> basisbegrippen uit <strong>de</strong> toxicologie weer, verklaren ze en<br />

voorzien ze van een voorbeeld.<br />

De stu<strong>de</strong>nten bespreken <strong>de</strong> k<strong>in</strong>etica en dynamica van toxische stoffen en illustreren<br />

ze met voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

De stu<strong>de</strong>nten kennen het verband tussen dosis en respons van een toxische stof en<br />

kennen <strong>de</strong> normstell<strong>in</strong>g van toxische stoffen.<br />

De stu<strong>de</strong>nten weten welke stappen bij (eco)toxicologisch on<strong>de</strong>rzoek gebeuren.<br />

De stu<strong>de</strong>nten zijn op <strong>de</strong> hoogte van enkele wetgev<strong>in</strong>gen i.v.m. toxische stoffen<br />

(REACH, RoHS, …)<br />

De stu<strong>de</strong>nten kennen <strong>de</strong> belangrijkste milieu-<strong>in</strong>ci<strong>de</strong>nten i.v.m. toxische stoffen<br />

(Seveso, M<strong>in</strong>amata, …)<br />

De stu<strong>de</strong>nten zijn vertrouwd met <strong>de</strong> gevaren van een aantal toxische verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

en kunnen voor onbeken<strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> gevaren terugv<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> literatuur.<br />

3. Inhoud<br />

Algemene toxicologie<br />

o Inlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> begrippen en relatie tot an<strong>de</strong>re wetenschappen<br />

o Toxicok<strong>in</strong>etica<br />

o Toxicodynamica<br />

o Normstell<strong>in</strong>g<br />

Ecotoxicologie<br />

Besprek<strong>in</strong>g van enkele toxische stoffen van volgen<strong>de</strong> klassen :<br />

o Anorganische gassen<br />

o Organische verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

o Metalen<br />

o Bestrijd<strong>in</strong>gsmid<strong>de</strong>len<br />

o …<br />

Besprek<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>ci<strong>de</strong>nten, wetgev<strong>in</strong>g<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Eigen cursus<br />

Vakliteratuur: tijdschriften- en krantenartikels<br />

Elektronische leeromgev<strong>in</strong>g Toledo<br />

Internet, elektronische databanken (o.a. Sentral)<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Opdracht gestuurd on<strong>de</strong>rwijs (OGO): hoorcollege en werkcollege


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 33<br />

Deelvak II: Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el x Inlei<strong>de</strong>nd<br />

O Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Water- en luchtzuiver<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Alle toepass<strong>in</strong>gsgerichte opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van het project.<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

1. De stu<strong>de</strong>nt moet het begrip bo<strong>de</strong>m kunnen <strong>de</strong>f<strong>in</strong>iëren en zijn eigenschappen<br />

kunnen verklaren.<br />

2. De stu<strong>de</strong>nt moet <strong>de</strong> belangrijkste bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken kunnen<br />

beschrijven.<br />

3. De stu<strong>de</strong>nt moet kunnen aandui<strong>de</strong>n welke saner<strong>in</strong>gstechnieken <strong>in</strong> een<br />

specifieke situatie van toepass<strong>in</strong>g zijn.<br />

4. Voorname begrippen moet <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt kort, bondig en volledig kunnen<br />

omschrijven.<br />

3. Inhoud<br />

1. Bo<strong>de</strong>m<br />

2. Bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek<br />

3. Bo<strong>de</strong>mverontre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

4. Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>g.<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus<br />

OGO-<strong>in</strong>structieboek<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Opdracht gestuurd on<strong>de</strong>rwijs


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 34<br />

6. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten 40<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

1 ste examenkans Toxicologie: 20 punten<br />

Uitwerken ogo-<strong>in</strong>structies en opdracht<br />

projectboek: 5 punten<br />

<strong>in</strong>dividuele on<strong>de</strong>rvrag<strong>in</strong>g tij<strong>de</strong>ns<br />

projectevaluatie: 15 punten<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken 20 punten<br />

Opdrachten: 8 punten<br />

Project: 12 punten<br />

2 <strong>de</strong> examenkans Toxicologie<br />

Schriftelijk examen + opdracht: 20 punten<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g examen: 20 punten<br />

7. Relatie met het werkveld (relevantie voor)<br />

Toxicologie<br />

Een afstu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt die <strong>in</strong> <strong>de</strong> milieuwereld terecht komt dient op <strong>de</strong> hoogte te<br />

zijn van <strong>de</strong> basisbegrippen toxicologie en heeft <strong>de</strong>ze kennis nodig om <strong>in</strong>terpretaties te<br />

doen en besliss<strong>in</strong>gen te nemen.<br />

Bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>gstechnieken<br />

De <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> cursus is gekozen <strong>in</strong> functie van het project dat een reëel en actueel<br />

milieuprobleem behan<strong>de</strong>lt.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 35<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Projectlab<br />

PC_MIL_PROJECTLAB_31<br />

PBA_MIL<br />

7<br />

3 e opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

1 ste semester<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

X<br />

Ja<br />

Nee<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

x Uitdiepend<br />

x Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Instrumentele analyse I, Analytische chemie I & II, labo analytische chemie<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn zon<strong>de</strong>r eventuele<br />

credits<br />

Labo milieuanalyse I, analytische chemie III, statistiek en chemische dataverwerk<strong>in</strong>g<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Dit practicum is volledig opgenomen <strong>in</strong> het project en is dan ook sterk gerelateerd aan<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len b<strong>in</strong>nen dit project. Het steunt volledig op <strong>de</strong><br />

theoretische kennis en <strong>de</strong> praktische vaardighe<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> eerste en <strong>de</strong> twee<strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>gsfase.<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Algemene competenties<br />

Als voorbereid<strong>in</strong>g <strong>de</strong> nodige <strong>in</strong>formatie opzoeken <strong>in</strong> functie van <strong>de</strong> <strong>in</strong> het project<br />

gekozen proeven: pr<strong>in</strong>cipes, reacties, werkwijze, werkschema, nodige reagentia<br />

met functie, mogelijke risico’s, bereken<strong>in</strong>gsmetho<strong>de</strong>, ... en <strong>de</strong>ze overzichtelijk<br />

bun<strong>de</strong>len <strong>in</strong> een labschrift.<br />

Een metho<strong>de</strong> correct, kritisch en zelfstandig uitvoeren en <strong>de</strong> (analyse)resultaten<br />

<strong>in</strong>terpreteren.<br />

Werken en <strong>de</strong> experimenten uitvoeren op een efficiënte manier, nauwkeurig en<br />

verantwoord, veilig en milieubewust.<br />

Apparatuur bedienen on<strong>de</strong>r begeleid<strong>in</strong>g van een docent. Bij eenvoudige problemen<br />

procedures aanpassen en oploss<strong>in</strong>gen trachten te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Waarnem<strong>in</strong>gen, resultaten en bereken<strong>in</strong>gen dui<strong>de</strong>lijk noteren <strong>in</strong> een labschrift.<br />

Bun<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> verslagen van <strong>de</strong> uitgevoer<strong>de</strong> proeven tot één geheel <strong>in</strong> het


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 36<br />

projectboek.<br />

In team, na on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g overleg, proeven kunnen op<strong>de</strong>len en uitvoeren om<br />

vervolgens <strong>de</strong> <strong>in</strong>dividuele resultaten samen te verwerken tot één groter geheel.<br />

In team werken.<br />

B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>e een opdracht tot een goed e<strong>in</strong><strong>de</strong> brengen<br />

Zich hou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> gemaakte afspraken: stipt aanwezig zijn, het benodig<strong>de</strong><br />

materiaal bijhebben, <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g maken, tijdig afgeven van<br />

verslagen, …<br />

Vakspecifieke competenties<br />

1. Gebruik van GC, HPLC, polarografie, AAS<br />

2. Ontwikkel<strong>in</strong>g van analysemetho<strong>de</strong>s <strong>in</strong> functie van het lopen<strong>de</strong> project<br />

3. Bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek<br />

4. Opzetten van laboproeven voor bo<strong>de</strong>msaner<strong>in</strong>g<br />

5. Vali<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> gebruikte analysemetho<strong>de</strong> en apparatuur.<br />

3. Inhoud<br />

1. Atomaire absorptie spectrofotometrie<br />

2. Gaschromatografie<br />

3. Hoge druk vloeistofchromatografie<br />

4. Polarografie<br />

5. Spectroscopie<br />

6. Elektroanalyse<br />

7. Diverse an<strong>de</strong>re technieken voor bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus<br />

Handboeken, vakliteratuur, applicatienota’s, BIN-normen,<br />

Elektronische leeromgev<strong>in</strong>g Toledo<br />

Internet<br />

Handleid<strong>in</strong>gen apparatuur<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Practicum


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 37<br />

6. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten:<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze:<br />

1 ste examenkans<br />

2 <strong>de</strong> examenkans<br />

70<br />

Permanente evaluatie:<br />

Attitu<strong>de</strong>: 15 punten<br />

Resultaten: 20 punten<br />

Verslagen: 20 punten<br />

Projectevaluatie: 15 punten<br />

Attitu<strong>de</strong>punten uit <strong>de</strong> eerste examenkans<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>tegraal meegenomen naar <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> examenkans.<br />

Attitu<strong>de</strong> uit 1 ste ex.kans: 15 punten<br />

Praktische proef i.v.m. resultaten+<br />

verslag: 40 punten<br />

Projectevaluatie: 15 punten<br />

7. Relatie met het werkveld (of relevantie voor)<br />

Heel wat technieken uit het projectlab behoren tot het arsenaal van een beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong><br />

beroepsbeoefenaar en zijn een must voor een professionele <strong>bachelor</strong> milieuzorg.<br />

Naast vakspecifieke competenties, komen er ook an<strong>de</strong>re competenties aan bod die <strong>in</strong><br />

een latere fase <strong>in</strong> het werkveld noodzakelijk zijn: experimenten efficiënt, veilig en<br />

milieubewust uitvoeren, mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en schriftelijk rapporteren en <strong>in</strong> team werken.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 38<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

- Deelvak I<br />

- Deelvak II<br />

- Deelvak III<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Deelvak I<br />

Deelvak II<br />

Deelvak III<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht (ja of nee)<br />

Examencontract mogelijk (ja of nee)<br />

Deelvak I: Communicatieve <strong>in</strong>tegratie<br />

Teamwerk<br />

- Communicatieve <strong>in</strong>tegratie<br />

- Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

- Ethiek<br />

PC_CEMIL_COMINTEGR_31<br />

PC_CEMIL_SOLLICIT_31<br />

PC_CEMIL_ETHIEK_31<br />

PBA_MIL<br />

6<br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

1 ste semester<br />

Deelvak I:<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Deelvak II<br />

Petra Van Gansen (VgPe)<br />

Deelvak III<br />

Sylva<strong>in</strong> Leysen (LeSy)<br />

Deelvak I:<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Deelvak II<br />

Petra Van Gansen (VgPe)<br />

Deelvak III<br />

Sylva<strong>in</strong> Leysen (LeSy)<br />

Ja<br />

Neen<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

x Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Stu<strong>de</strong>nten kunnen dit opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el enkel als geheel opnemen en niet <strong>in</strong>dien er<br />

nog opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase moeten wor<strong>de</strong>n afgelegd<br />

specifiek voor <strong>de</strong> afstu<strong>de</strong>erricht<strong>in</strong>g.<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n :<br />

De labo’s en <strong>de</strong> vakken die het project on<strong>de</strong>rsteunen moeten tegelijkertijd opgenomen<br />

wor<strong>de</strong>n met het teamwerk.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 39<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Informatie <strong>in</strong>w<strong>in</strong>nen en kritisch en resultaatgericht verwerken.<br />

Vakkennis toepassen en <strong>in</strong>tegreren <strong>in</strong> een concreet project.<br />

Denk- en re<strong>de</strong>neervaardigheid ver<strong>de</strong>r ontwikkelen en het gevoel voor doelgerichte<br />

synthese ontwikkelen.<br />

Kritische reflectie ontwikkelen naar eigen han<strong>de</strong>len <strong>in</strong> een team en naar bekomen<br />

resultaten (peer- en selfassessment).<br />

Plannen <strong>in</strong> functie van een werkorganisatie.<br />

Samenwerken met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re projectle<strong>de</strong>n.<br />

Beheersen van groepsprocessen.<br />

Verwerven van communicatieve vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

Mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en schriftelijk presenteren van resultaten zowel tussentijds als <strong>in</strong> een<br />

e<strong>in</strong>dverslag.<br />

B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>e een opdracht tot een goed e<strong>in</strong><strong>de</strong> brengen.<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijkheid opnemen.<br />

Zich hou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> gemaakte afspraken: stipt aanwezig zijn, het benodig<strong>de</strong><br />

materiaal bijhebben, <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g maken, tijdig afgeven van<br />

verslagen, …<br />

3. Inhoud<br />

Omwille van het vakoverschrij<strong>de</strong>nd karakter van het project verwerven <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

<strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke kennis en <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> heel wat leerstof vervat <strong>in</strong> het project. En ver<strong>de</strong>r leren<br />

ze ook <strong>in</strong> team werken, rapporteren en presenteren, wat een directe voorbereid<strong>in</strong>g<br />

betekent op hun stage.<br />

Dankzij het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el communicatieve <strong>in</strong>tegratie krijgen <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong> kans om<br />

samen met hun me<strong>de</strong>stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong> diverse <strong>de</strong>len van het project te bun<strong>de</strong>len tot één<br />

geheel.<br />

Het projectdraaiboek zal <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>gaanwijzer zijn. Het is <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g om op het e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

van het eerste semester een projectresultaat te presenteren. De bijeenkomsten van <strong>de</strong><br />

projectgroep zijn dus gericht op het verwezenlijken van dit product. De manier waarop<br />

dit product tot stand komt zal ook geëvalueerd wor<strong>de</strong>n. Het is daarom belangrijk dat<br />

<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten als een goed team functioneren en <strong>in</strong>dien nodig reflecteren en bijsturen.<br />

Concreet zal <strong>de</strong> groep stu<strong>de</strong>nten wekelijks 2 keer 2 uren verga<strong>de</strong>ren en werken. De<br />

stu<strong>de</strong>nten wor<strong>de</strong>n geduren<strong>de</strong> het volledige project bijgestaan door een vaste<br />

projectbegelei<strong>de</strong>r. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> eerste twee uren van <strong>de</strong> werkweek is <strong>de</strong><br />

projectbegelei<strong>de</strong>r aanwezig tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> zitt<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> projectgroep. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> twee<br />

volgen<strong>de</strong> Uren van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> week werkt <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>ntengroep zelfstandig en <strong>de</strong><br />

projectbegelei<strong>de</strong>r is bereikbaar.<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 40<br />

Projectdraaiboek<br />

Cursus Communicatie<br />

Cursussen van <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> vakken, <strong>in</strong>ternet, boeken en databanken <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

mediatheek<br />

Toledo<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Groepswerk-projectwerk<br />

6. Relatie met het werkveld<br />

De relatie met het werkveld situeert zich zowel op het <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijk vlak als op het vlak<br />

van algemene competenties: zelfstandigheid <strong>in</strong> het kritisch verwerken van algemene<br />

competenties, samenwerken <strong>in</strong> team, rapporteren en presenteren en het vermogen tot<br />

een systematische aanpak van taken.<br />

Het aanpakken <strong>in</strong> team van een probleem, het verwerken van een veelheid aan<br />

<strong>in</strong>formatie is iets wat <strong>in</strong> het werkveld zeer aan bod komt.<br />

Deelvak II: Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

x Uitdiepend<br />

O Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Stu<strong>de</strong>nten kunnen <strong>de</strong>ze opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len enkel als geheel opnemen en niet <strong>in</strong>dien<br />

er nog opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase moeten wor<strong>de</strong>n afgelegd<br />

specifiek voor <strong>de</strong> afstu<strong>de</strong>erricht<strong>in</strong>g.<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Het vak sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g situeert zich om verschillen<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen <strong>in</strong> <strong>de</strong> laatste fase van<br />

<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g:<br />

1) Om zijn positie <strong>in</strong> <strong>de</strong> huidige arbeidsmarkt juist <strong>in</strong> te schatten, moet <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt zijn<br />

eigen kunnen, kennen en <strong>in</strong>teresse op kritische wijze evalueren en <strong>in</strong> kaart brengen.<br />

Dit steunt op kennis, vaardighe<strong>de</strong>n en attitu<strong>de</strong>s die hij <strong>in</strong> <strong>de</strong> voorgaan<strong>de</strong> jaren van <strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>g heeft aangeleerd.<br />

2) De stu<strong>de</strong>nt zet weldra <strong>de</strong> stap naar het werkveld, wat motiverend kan werken.<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n :<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Communicatieve vaardighe<strong>de</strong>n komen niet alleen expliciet aan bod <strong>in</strong> <strong>de</strong> taalvakken,<br />

maar zijn bovendien vakoverschrij<strong>de</strong>nd. De stu<strong>de</strong>nt kan zich beroepen op <strong>de</strong><br />

communicatieve basisvaardighe<strong>de</strong>n die hem <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorige jaren wer<strong>de</strong>n aangeleerd.<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 41<br />

Algemene competenties<br />

De stu<strong>de</strong>nt kan <strong>in</strong>fo verwerven en verwerken<br />

De stu<strong>de</strong>nt kan communiceren over i<strong>de</strong>eën, problemen en oploss<strong>in</strong>gen zowel aan<br />

specialisten als aan leken, gebruikmakend van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van een digitale<br />

werkomgev<strong>in</strong>g<br />

De stu<strong>de</strong>nt beheerst <strong>de</strong>nk- en re<strong>de</strong>neervaardigheid<br />

De stu<strong>de</strong>nt heeft een <strong>in</strong>gesteldheid tot levenslang leren.<br />

Vakspecifieke competenties<br />

1. De stu<strong>de</strong>nt kan verschillen<strong>de</strong> communicatiestijlen herkennen <strong>in</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

situaties: sollicitatieprocedure, verga<strong>de</strong>rcontext, on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gssituatie,<br />

teamwerk<strong>in</strong>g, stageplaats.<br />

2. De stu<strong>de</strong>nt kan zichzelf observeren en zijn communicatie hiermee verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

3. De stu<strong>de</strong>nt kan een netwerk van ‘toelei<strong>de</strong>rs’ uitbouwen.<br />

4. De stu<strong>de</strong>nt kan zich <strong>in</strong>formeren via <strong>in</strong>ternet, zijn netwerk en <strong>de</strong> traditionele media<br />

over <strong>de</strong> huidige arbeidsmarkt zodat hij zijn positie <strong>in</strong> die arbeidsmarkt juist kan<br />

<strong>in</strong>schatten.<br />

5. De stu<strong>de</strong>nt kan een on<strong>de</strong>rscheid maken tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> bedrijfsculturen en<br />

kan zijn communicatie hierop afstemmen.<br />

6. De stu<strong>de</strong>nt kan een sollicitatiebrief naar het recentste mo<strong>de</strong>l schrijven.<br />

7. De stu<strong>de</strong>nt kan een sollicitatiegesprek en een functioner<strong>in</strong>gsgesprek voeren.<br />

3. Inhoud<br />

Solliciteren:<br />

• Wie ben ik? Wat wil ik?<br />

• Waar v<strong>in</strong>d ik vacatures?<br />

• Ontle<strong>de</strong>n van werkaanbied<strong>in</strong>gen.<br />

• Waar v<strong>in</strong>d ik <strong>in</strong>formatie over bedrijven?<br />

• Wat wil mijn werkgever?<br />

Wat is een goe<strong>de</strong> sollicitatiebrief en CV?<br />

• Oefen<strong>in</strong>gen op herkenn<strong>in</strong>g van foute, vage, nietszeggen<strong>de</strong> formuler<strong>in</strong>gen.<br />

• Oefen<strong>in</strong>gen op accurate antwoor<strong>de</strong>n op jobvereisten.<br />

• Spontane sollicitatiebrief en gericht sollicitatiebrief.<br />

• Solliciteren via <strong>in</strong>ternet.<br />

Tweegesprekken<br />

• Sollicitatiegesprek.<br />

• Functioner<strong>in</strong>gsgesprek.<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Audio-visueel materiaal (<strong>in</strong>ternet, BBC-docu over solliciteren)<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Werkcolleges, groepswerk, groepsgesprekken, rollenspelen, simulatiegesprekken,<br />

opzoek<strong>in</strong>gswerk


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 42<br />

6. Relatie met het werkveld<br />

Het werkveld vereist dat werknemers niet alleen technisch bekwaam, maar ook<br />

communicatief competent zijn. Wil het werkveld gemotiveer<strong>de</strong> werknemers<br />

aantrekken, is het ook belangrijk dat <strong>de</strong>ze kritisch <strong>de</strong> arbeidsmarkt en hun eigen<br />

bekwaamhe<strong>de</strong>n geanalyseerd hebben.<br />

Deelvak III: Ethiek<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits dienen behaald te<br />

zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

Geen<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die tegelijkertijd dienen opgenomen te wor<strong>de</strong>n<br />

Geen<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

Geen<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

1. De stu<strong>de</strong>nt moet een eigen mensvisie kunnen formuleren en argumenteren.<br />

2. De stu<strong>de</strong>nt moet kunnen uitleggen wat normen en waar<strong>de</strong>n zijn.<br />

3. De stu<strong>de</strong>nt moet b<strong>in</strong>nen het bestek van het project kunnen omgaan met<br />

waar<strong>de</strong>n en normen.<br />

4. De stu<strong>de</strong>nt moet <strong>de</strong> begrippen: rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoor<strong>de</strong>lijkheid,<br />

macht kunnen uitleggen en correct gebruiken.<br />

5. De stu<strong>de</strong>nt moet een concrete ethische situatie kunnen<br />

a. beschrijven (zien)<br />

b. <strong>in</strong>terpreteren (oor<strong>de</strong>len)<br />

c. hanteren (han<strong>de</strong>len)<br />

3. Inhoud<br />

Mensvisies<br />

De omschrijv<strong>in</strong>g van onszelf (Bart Pattyn)<br />

Toegepaste Ethiek<br />

I. Toegepaste ethiek<br />

1. Inleid<strong>in</strong>g<br />

2. Waarom moraal?<br />

3. Normen, waar<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>n<br />

4. Morele vraagstukken<br />

II. Enkele begrippen uit <strong>de</strong> toegepaste ethiek<br />

1. Rechtvaardigheid<br />

2. Vrijheid<br />

3. Verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

4. Macht<br />

Toepass<strong>in</strong>gen


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 43<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Cursus Wijsbegeerte<br />

Antropologie en toegepaste ethiek (S. Leysen)<br />

Toledo en ethische cursussen<br />

Tijdschriften <strong>in</strong> <strong>de</strong> mediatheek van <strong>KHLim</strong> en UHasselt.<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Werkcolleges.<br />

Naast zelfstudie zal <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt een ethische situatie moeten beschrijven en bespreken<br />

tij<strong>de</strong>ns een groepsgesprek.<br />

6. Relatie met het werkveld<br />

Omdat er wordt gewerkt met ethische casussen die <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten zelf aanbrengen<br />

vanuit hun kennis van het werkveld is <strong>de</strong> relatie met het werkveld dui<strong>de</strong>lijk aanwezig.<br />

We beperken ons daarbij niet tot het werkveld.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 44<br />

7. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze:<br />

1 ste examenkans<br />

2 <strong>de</strong> examenkans<br />

60 punten<br />

- Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g: 10 punten<br />

Permanente evaluatie a.h.v. voor te berei<strong>de</strong>n of<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> les uit te voeren opdrachten<br />

- Communicatieve <strong>in</strong>tegratie: 40 punten<br />

Productevaluatie: 20 punten<br />

Procesevaluatie: 20 punten<br />

Deelpunten wor<strong>de</strong>n samengeteld volgens <strong>de</strong><br />

wiskundige regels maar bij een score van 4/20<br />

of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r op een <strong>de</strong>el wordt het punt voor<br />

communicatieve <strong>in</strong>tegratie 7/20 tenzij <strong>de</strong> score<br />

volgens wiskundige regels lager is.<br />

- Ethiek: 10 punten<br />

Permanente evaluatie<br />

- Sollicitatietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g: 10 punten<br />

Examen: Mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>ge toelicht<strong>in</strong>g bij voor te<br />

berei<strong>de</strong>n opdrachten. De stu<strong>de</strong>nt dient daartoe<br />

contact op te nemen met <strong>de</strong> vakdocent voor 5<br />

juli.<br />

- Communicatieve <strong>in</strong>tegratie:<br />

Product- en procesevaluatie: 40 punten<br />

De punten van peerassessment uit <strong>de</strong> eerste<br />

examenkans wor<strong>de</strong>n meegenomen naar <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> examenkans.<br />

- Ethiek: 10 punten<br />

Open-boek-examen


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 45<br />

Naam opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Co<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

Opleid<strong>in</strong>g<br />

Studiepunten<br />

Opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

Semester<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke docent<br />

Exam<strong>in</strong>ator<br />

Overdracht<br />

Examencontract mogelijk<br />

Stage<br />

PC_CEMIL_STAGE_32<br />

PBA_MIL<br />

24<br />

3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase<br />

2 <strong>de</strong> semester<br />

Mar<strong>in</strong>a Vanhecke (VhMa)<br />

Stagecoörd<strong>in</strong>ator<br />

Interne en externe promotor, jury<br />

Ja<br />

Neen<br />

Niveau van het opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el O Inlei<strong>de</strong>nd<br />

O Uitdiepend<br />

X Gespecialiseerd<br />

1. Beg<strong>in</strong>competenties (volgtij<strong>de</strong>lijkheidsvoorwaar<strong>de</strong>n)<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waarvoor voorafgaan<strong>de</strong>lijk credits en/of tolereerbare<br />

cijfers dienen behaald te zijn<br />

Om <strong>de</strong>ze opdrachten uit te voeren maak je gebruik van <strong>de</strong> kennis, vaardighe<strong>de</strong>n en<br />

attitu<strong>de</strong>s die je je al (ten <strong>de</strong>le) eigen hebt gemaakt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g en werk je<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> stage zelf die kennis, vaardighe<strong>de</strong>n en attitu<strong>de</strong>s bij die je (nog) niet<br />

(voldoen<strong>de</strong>) bezit.<br />

Opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die vooraf gevolgd dienen te zijn<br />

De stage kan niet opgenomen wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>dien er nog opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit het<br />

twee<strong>de</strong> semester van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase moeten wor<strong>de</strong>n afgelegd!<br />

An<strong>de</strong>re beg<strong>in</strong>competenties<br />

De stage kan enkel wor<strong>de</strong>n aangevat <strong>in</strong>dien alle opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>gsfase wor<strong>de</strong>n of wer<strong>de</strong>n opgenomen.<br />

2. Beoog<strong>de</strong> competenties (of e<strong>in</strong>dcompetenties) - doelstell<strong>in</strong>gen<br />

Op het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van je stageperio<strong>de</strong> moet je kunnen bewijzen dat je <strong>de</strong> competenties, die<br />

verwacht wor<strong>de</strong>n van een beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> beroepsbeoefenaar, beheerst.<br />

Dit wordt bereikt door:<br />

Een opdracht, on<strong>de</strong>r begeleid<strong>in</strong>g, zelfstandig te kunnen uitvoeren en dit <strong>in</strong> een reële<br />

(mogelijke toekomstige) werksituatie. In een perio<strong>de</strong> van 15 weken krijgt <strong>de</strong><br />

stu<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> kans praktische ervar<strong>in</strong>g op te doen. Dit gebeurt <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>dustrietakken of <strong>in</strong> een on<strong>de</strong>rzoek- of on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> overheid of<br />

privé. Het on<strong>de</strong>rwerp van <strong>de</strong> stage is een (welomlijnd) probleem <strong>in</strong> een<br />

laboratorium of is gesitueerd <strong>in</strong> een productieproces.


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 46<br />

Schrijven van een scriptie (uitdiepen van een (wetenschappelijk) thema). Hier<strong>in</strong><br />

ka<strong>de</strong>r je het on<strong>de</strong>rwerp <strong>in</strong> een groter geheel en omschrijf je tevens <strong>de</strong> metho<strong>de</strong>s<br />

die je gebruikte of <strong>de</strong> studie van het productieproces, <strong>de</strong> verantwoord<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

gekozen oploss<strong>in</strong>g(en) en <strong>de</strong> eventuele voor- en na<strong>de</strong>len daarvan.<br />

Presenteren van <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van je stagerapport/e<strong>in</strong>dwerk en ver<strong>de</strong>digen ervan voor<br />

een jury van bedrijfsprofessionals en hogeschooldocenten.<br />

3. Inhoud<br />

Uitvoeren van praktisch werk <strong>in</strong> opdracht van het werkveld<br />

Schrijven van een abstract en e<strong>in</strong>dwerk conform <strong>de</strong> afspraken (zie stagebun<strong>de</strong>l)<br />

Presenteren en ver<strong>de</strong>digen van het e<strong>in</strong>dwerk voor een jury<br />

4. Studiemateriaal en aanvullen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

Stagebun<strong>de</strong>l<br />

Toledo: alle nodige documenten (qua plann<strong>in</strong>g en afspraken)<br />

5. On<strong>de</strong>rwijsvorm<br />

Stage


Studiegids 3 <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase professionele <strong>bachelor</strong> <strong>Milieuzorg</strong> 2011-2012 47<br />

6. Evaluatie of beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gswijze<br />

Te behalen punten: 240<br />

Permanente evaluatie (praktisch werk en schriftelijke rapporter<strong>in</strong>g en nakomen<br />

van gemaakte afspraken).<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g scriptie of e<strong>in</strong>dwerk (schriftelijk paper)<br />

Presentatie (mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g)<br />

Externe promotor: 120 punten<br />

Interne (school)promotor: 48 punten<br />

Presentatie jury: 72 punten<br />

1 ste examenkans<br />

Er v<strong>in</strong>dt een tussentijdse evaluatie plaats van <strong>de</strong> stage <strong>in</strong> samenspraak met <strong>de</strong> externe<br />

en <strong>in</strong>terne promotor.<br />

Bij een positieve tussentijdse evaluatie is er geen probleem en kan <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt<br />

ver<strong>de</strong>r werken.<br />

Bij een negatieve tussentijdse evaluatie krijgt <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt, <strong>in</strong>dien mogelijk, <strong>de</strong><br />

kans om, <strong>in</strong> een afgesproken termijn, bij te sturen. Indien hier geen volledig of<br />

geen afdoend gevolg aan wordt gegeven zal <strong>in</strong> overleg met alle betrokken partijen<br />

(stu<strong>de</strong>nt, <strong>in</strong>terne en externe promotor, opleid<strong>in</strong>gscoörd<strong>in</strong>ator en stagecoörd<strong>in</strong>ator)<br />

<strong>de</strong> stage vroegtijdig wor<strong>de</strong>n beë<strong>in</strong>digd. Dit zal automatisch resulteren <strong>in</strong> een<br />

onvoldoen<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> stage.<br />

De stu<strong>de</strong>nt wordt uiteraard op <strong>de</strong> hoogte gebracht van het resultaat van <strong>de</strong>ze<br />

tussentijdse evaluatie zodanig dat hij <strong>de</strong> kans krijgt om bij te sturen <strong>in</strong>dien dit mogelijk<br />

wordt geacht.<br />

2 <strong>de</strong> examenkans<br />

De punten (= 120) van <strong>de</strong> externe promotor (voornamelijk beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van het<br />

praktisch werk) wor<strong>de</strong>n meegenomen naar <strong>de</strong> 2 <strong>de</strong> examenkans. De overige 120<br />

punten kunnen wor<strong>de</strong>n hernomen.<br />

Een twee<strong>de</strong> examenkans is enkel mogelijk <strong>in</strong>dien geoor<strong>de</strong>eld wordt door alle<br />

betrokken partijen dat het praktisch werk vol<strong>de</strong>ed (is meestal bij een positieve<br />

tussentijdse evaluatie vanuit <strong>de</strong> eerste examenkans of bij een negatieve<br />

tussentijdse evaluatie waar goed gevolg is gegeven aan <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> bijstur<strong>in</strong>g).<br />

Bij een vroegtijdige beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> stage is er GEEN twee<strong>de</strong> examenkans<br />

mogelijk en dient <strong>de</strong> stage VOLLEDIG te wor<strong>de</strong>n hernomen (praktisch ge<strong>de</strong>elte,<br />

schrijven van <strong>de</strong> scriptie en presentatie).<br />

Indien <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt meer dan 10% van <strong>de</strong> stage gewettigd afwezig is<br />

(doktersattest), dan moet <strong>de</strong> gemiste stage op een later tijdstip wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gehaald en<br />

heeft dit uitstel tot gevolg zodanig dat <strong>de</strong> presentatie eventueel pas <strong>in</strong> september kan<br />

gebeuren.<br />

Bij ongewettig<strong>de</strong> afwezigheid krijgt <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt een nulscore. Er is dan ook geen<br />

twee<strong>de</strong> examenkans.<br />

7. Relatie met het werkveld<br />

Stu<strong>de</strong>nten staan <strong>in</strong> hun mogelijk latere werkveld via <strong>de</strong>ze stage en e<strong>in</strong>dwerk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!