september 2012 - Gemeente Essen

essen.be

september 2012 - Gemeente Essen

Open Monumentendag

Barokmuziek in kerk van Horendonk

Lokale verkiezingen op 14 oktober

Oefen alvast met de nieuwe stemcomputer

Behaag je landschap

Voor meer natuur en biodiversiteit in Essen

't Gasthuis breidt diensten uit

Pedicure en voedingsconsulent(e) gezocht!

maandelijks infomagazine

september 2012 jaargang 39


BESTUUR

13

In de kijker p04

Kort p06

Lokale verkiezingen p07

Busaanbod

in Essen wijzigt p08

Vrijwillige

brandweerlui gezocht p09

woNEN

Kapel Hemelrijk

schittert opnieuw p10

werfinfo p10

Nieuw groen

voor Paviljoen p11

Samenaankoop

groene energie p11

Behaag je landschap p12

Subsidie jeugd- en

seniorenverenigingen p09

COLOFON

17

LEVEN

Muzikale tienerklas p13

Zitdag studietoelage p13

Veilig van huisdeur

naar schoolpoort p13

Zustergemeente

zoekt senioren p14

LDC ‘t Gasthuis

breidt diensten uit p15

Gratis proeflessen in

tekenacademie p15

PC voor senioren p15

Essen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen • Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus • Oplage: 8.150 ex. • Redactieadres:

dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be • Druk: Vanden Broele Group, Brugge •

Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen • Deze uitgave

werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit

duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) • Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van oktober 2012 ten laatste in te leveren op maandag 10 september 2012

07


oNTSPaNNEN

omnisport senioren p16

Sportvormingen

in het najaar p16

Fitbus naar Essen p16

9 september: open

Monumentendag p17

Verenigingenmarkt p18

Verkiezingsdebat p19

activiteiten p20

Essen in beeld p22

11

18

Het

eerste

woord

VaN Uw BURGEMEESTER

Beste Essenaar

Het is weer bijna zover: de scholen openen hun poorten.

Sommigen (mama’s?) snakken ernaar, anderen willen er niet

aan denken. Tien maanden studie staan voor de deur. Maar

ook tien maanden van plezier en van sociale interactie. Tijd

om eens stil te staan bij het belang van het onderwijs voor

onze gemeente.

we mogen van geluk spreken. Essen is rijk aan onderwijs.

De meeste scholen hebben reeds lang hun wortels in onze

gemeente. Zij hebben allen een evolutie doorgemaakt tot

wat ze vandaag zijn: stevige instellingen, in de ruime regio

gekend. In elke wijk is minstens één basisschool. En voor het

middelbaar vinden we een ruime waaier aan studierichtingen

in eigen omgeving. Niet veel andere gemeenten doen dit na.

De scholen vormen ook een economische factor van

betekenis. Honderden mensen vinden in de Essense scholen

een job. Bovendien wordt er permanent geïnvesteerd in het

patrimonium, worden er nieuwe goederen aangekocht, enz.

En wat nog heel belangrijk is: een school is voor een wijk vaak

een verbindende motor. De ouders ontmoeten er elkaar aan

de schoolpoort. Nieuwe Essenaren leren mensen kennen via

de school. ouders denken er samen na over bijvoorbeeld de

verkeersveiligheid.

om al deze redenen moeten we de scholen koesteren. Het

nabije onderwijs draagt immers bij tot de woonkwaliteit in

onze gemeente. Vandaar, speciaal aan alle onderwijskrachten,

directies en vrijwilligers: dank voor jullie goeie diensten. we

wensen jullie een mooi schooljaar 2012-2013 toe!

3 | Het eerste woord


4 | In de kijker


Na jaren van overleg wordt

de daad bij het woord

gevoegd en is het startschot

voor de werken gegeven.


Xx

aFBRaaK woNING

EERSTE STaP IN

MEGaPRoJECT

Startschot

voor werken

aan fietspad

Moerkantsebaan

Het megaproject aan de Moerkantsebaan

ging na vele jaren plannen van start op

donderdag 9 augustus. De afbraak van enkele

huizen betekende het startschot van de werken.

De inwoners van Essen-Hoek kijken al heel

lang uit naar een veilige fietsverbinding met het

centrum van Essen. Na jaren van overleg wordt de

daad bij het woord gevoegd. Enkele

huizen worden afgebroken om

plaats te maken voor een fietspad.

Bovendien zal elk huis aangesloten

worden op een nieuw rioolnetwerk,

wordt de dorpskern van Hoek

vernieuwd, wordt elk kruispunt aan

de Moerkantsebaan heraangelegd

en zullen de schoolomgevingen

veiliger worden gemaakt.

Afbraak drie huizen

Het fietspad langs de

Moerkantsebaan zal deels over en

deels achter de huidige grachten

lopen. Er moet een zekere afstand

zijn tussen het fietspad en de rijbaan

voor een optimale veiligheid. Drie

huizen staan echter te dicht tegen de rijweg,

waardoor het fietspad niet op een veilige afstand

ligt. Het gemeentebestuur en eigenaren kwamen

tot een overeenkomst waarbij de huizen gesloopt

worden ten voordele van het fietspad.

Meer Info?

Dienst openbare Infrastructuur

03 670 01 36 • openbarewerken@essen.be

5 | In de kijker


6 | kort

kORt

Sportkaffee

heet voortaan

't Heuveltje

Het Sportkaffee dat uitkijkt op

de zaal in sporthal Heuvelhal

heeft sinds 16 augustus een

nieuwe concessionaris. Bernard

Laarhoven zal dorstige sportlui

voorzien van drank. De naam van

het Sportkaffee wordt trouwens

vervangen door ’t Heuveltje.

Verkeersles

aan zwembad

De leerlingen van het vierde, vijfde

en zesde leerjaar krijgen van de

Politiezone Grens op een leuke en

actieve manier les over het verkeer.

De lessen vinden plaats van 18

september tot 3 oktober op de

parking van zwembad De Vennen.

Bezoekers kunnen de auto

parkeren aan het aangrenzende

parochiecentrum.

Breicafés

De organisatoren van het

textielkunstevenement Colours

of africa (20 & 21 april 2013) zijn

op zoek naar Essenaren die willen

wildbreien om mee promotie te

maken. op verschillende data

en locaties worden er breicafés

ingericht. Breng je restjes wol

ook naar de Vrijetijdsbalie in

het gemeentehuis. alle info op

www.coloursofafrica.be.

Groenafval is

ook sluikstort!

Laat nergens groenafval achter. Breng

het naar het containerpark of steek

het in de groene bak. Composteren is

natuurlijk een nog betere oplossing.

304 km

Eén ballon legde tijdens de

ballonwedstrijd van de Roefel een

afstand af van maar liefst 304 km.

De ballon vloog van Essen naar

het Nederlandse Slochteren, in het

noorden van Nederland en dicht

bij Groningen en de Duitse grens.

Hannah Bogaert is de gelukkige

winnaar, proficiat!


Stemmen gebeurde in Essen vroeger al

elektronisch, maar de oude manier met

stemkaart en lichtpen wordt vervangen door

een aanraakscherm en een stembiljet met

barcode dat je moet inscannen.

Testen in gemeentehuis en LDC

Om de nieuwe manier van stemmen

onder de knie te krijgen, kan je vanaf 1

september oefenen op een stembureau

opgesteld in het gemeentehuis. In het

lokaal dienstencentrum (LDC) ’t Gasthuis

in de Nollekensstraat staat vanaf 11

september een stembureau voor je klaar.

BESTUUR

ooK ESSEN MaaKT ZICH oP VooR DE

LoKaLE VERKIEZINGEN VaN 14 oKToBER

Naar de SteMbuS !

Op 14 oktober 2012 gaan we

met zijn allen naar de stembus

om een nieuwe gemeenteraad en

provincieraad te kiezen.

wellicht heb je vragen over het

verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen?

Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel

ik me kandidaat? Hoe geef ik een

volmacht en wat heb ik nodig? welke

regels gelden? waarop moet ik letten als

kiezer, kandidaat of lid van een bureau?

Voor alle info over de verkiezingen kun

je terecht op www.vlaanderenkiest.be,

de officiële verkiezingswebsite van de

Vlaamse overheid. In 151 gemeenten

wordt voor het eerst gestemd met

nieuwe stemcomputers. Dat is ook in

Essen het geval.

Kandidaten en uitslagen

Vanaf 25 september 2012 publiceert

www.vlaanderenkiest.be alle definitieve

kandidatenlijsten. Zo weet je zeker wie

kandidaat is voor de gemeenteraad of

provincieraad, voor welke partij en op

welke plaats.

Zelf een lijst indienen?

wil je zelf nog met een kandidatenlijst

opkomen? Dat kan nog! Surf gauw naar

www.vlaanderenkiest.be en klik op de

knop webtoepassing voordracht lijsten en

kandidaten. Je ontvangt login-gegevens

en een wachtwoord. Druk vervolgens je

uniek nummer op het schutblad af. Zo

kan de voorzitter van het hoofdbureau

onmiddellijk de controle uitvoeren op

de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Tussentijdse resultaten

op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag,

is www.vlaanderenkiest.be dé website

voor de officiële uitslagen. De site geeft

onmiddellijk de tussentijdse resultaten

door. Dat gaat snel. De website

vernieuwt ook voortdurend. Je ziet de

uitslag dus letterlijk evolueren. Je vindt er

het aantal stemmen, het percentage dat

een partij behaalt, de voorkeurstemmen

van de kandidaten en projecties van de

zetelverdeling, zowel in cijfers als aan

de hand van een landkaart. Eenmaal alle

resultaten definitief zijn, weet je meteen

wie verkozen is.

Volg alles via smartphone

alle uitslagen zijn trouwens ook op je

smartphone te volgen via de mobiele

website: m.vlaanderenkiest.be

KaN JE NIET

STEMMEN?

In België is er stemplicht. Je moet dus persoonlijk

gaan stemmen. Maar in sommige gevallen kan je

een volmacht geven:

ziekte of invaliditeit:

vraag een medisch attest aan je arts

beroepsredenen:

vraag een verklaring aan je werkgever

schipper, marktkramer of kermisreiziger:

vraag een attest aan bij de dienst burgerzaken

tijdelijk in het buitenland:

breng een document binnen dat je verblijf in het

buitenland bewijst of leg een verklaring op erewoord

af bij de dienst burgerzaken.

Heb je een volmacht gekregen?

Vergeet dan niet om het volmachtformulier,

een attest en de oproepingsbrief van de kiezer

die volmacht geeft, mee te nemen naar het

stembureau. Het volmachtformulier is gratis

beschikbaar bij onze dienst Burgerzaken en op

www.vlaanderenkiest.be.

Meer info?

Dienst Burgerzaken

burgerzaken@essen.be • 03 670 01 39

www.vlaanderenkiest.be

oEFENEN MET DE NIEUwE STEMCoMPUTER

Stemmen via aanraakscherm

De grootste verandering is het stemmen

via een aanraakscherm. Daarna wordt

automatisch een biljet afgedrukt waarop je

je stem kan controleren. Vervolgens laat je de

barcode (zie voorbeeld hieronder) op

het biljet scannen. Pas dan is je stem

geregistreerd.

7 | Bestuur


8 | Bestuur

BESTUUR

NIEUwE REGELING

VaNaF 1 SEPTEMBER

busaanbod in

essen wijzigt

Vanaf 1 september voert De Lijn Antwerpen een aantal

veranderingen door in de regio. Door aanpassingen

aan de lijnen 440, 670 en 934 (belbus) zal ook het

vervoersaanbod in Essen er een beetje anders uitzien. “Maar

de dienstverlening blijft behouden”, verzekert De Lijn.

'Efficiëntieverhoging'

Doordat De Lijn moet besparen, wordt de gebiedsevaluatie

van de regio Noorderkempen versneld uitgevoerd. “Geen

wilde schrappingen van buslijnen, maar een goed voorbereide

efficiëntieverhoging. Door onze middelen eerder in te zetten op

veelgevraagde verbindingen dan op trajecten waar momenteel bijna

lege bussen rijden, hopen we de reizigers nog beter van dienst te

kunnen zijn”, aldus De Lijn.

Aanpassingen lijnen 440 en 670

De buslijnen 441 (Essen-wildert-wuustwezel), 444 (wuustwezel-

Maria-ter-Heide-Essen), 672 (Stabroek-Kalmthout-Essen), 673

(Stabroek-Kalmthout-Horendonk) en 679 (Essen-wuustwezel-

Hoogstraten scholen) blijven ongewijzigd. Zij volgen hun vertrouwde

reisweg met dezelfde frequenties.


Door onze middelen eerder in te

zetten op veelgevraagde verbindingen,

dan op trajecten waar bijna lege

bussen rijden, hopen we de reizigers

beter van dienst te kunnen zijn.


Dat geldt niet meer voor lijn 440 (naar Brecht-Malle) die tussen

Essen en Brecht beperkt wordt tot de piekuurritten voor woonschool-

en woon-werkverkeer. De buslijn rijdt 1 keer per uur door

tot Brecht Station. Het traject tussen Oostmalle en Herentals wordt

afgeschaft. Er komt wel een nieuwe snelbus bij tussen Herentals,

Lille en antwerpen, via Malle en Zoersel. De schoolritten van 440

voor de bediening van de scholen in Essen blijven behouden.

Lijn 670 (Essen-Kapellen) zal niet meer doorrijden tot Antwerpen.

De ritten die de scholen in Merksem bedienen, vertrekken van en

rijden slechts tot het Burgemeester Nolfplein in Merksem.

Belbus 934 uitgebreid tot Wuustwezel

Reizigers kunnen voortaan ook een beroep doen op de aangepaste

belbuslijn 934 (Essen-Kalmthout), waarvan het gebied wordt

uitgebreid tot Wuustwezel. Vanaf september worden de belbushaltes

achterbroek Kerk, Duffelaarstraat, Zuymoeren, witgoorsebaan,

Sint-Godelievestraat, Sint-willibrordusstraat, wuustwezel Dorp en

Guido Gezellelaan toegevoegd aan het traject.

10 JaaR BELBUS ESSEN


de essense belbus heeft redenen om te vieren, want deze maand viert

de buslijn haar tienjarig bestaan. de voorbije jaren is het succes van de

verbinding gestaag gegroeid, van 12.547 passagiers in 2009 tot bijna 13.150

reizigers vorig jaar. de haltes die dit voorjaar het meest gebruikt werden,

waren de stopplaatsen essen-hoek, het station en de bijster.

De belbus bestellen is trouwens heel eenvoudig:

je belt het nummer 03 218 14 94 (belbuscentrale)

- Minstens 2 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen één dag vooraf.

- Maximum 14 dagen op voorhand.

- Regel best meteen uw terugreis.

de belbuscentrale is bereikbaar:

- Op weekdagen van 7.30 tot 18.00 uur.

- Op zaterdag van 7.30 tot 16.00 uur.

- Niet op zon- en feestdagen.

de belbus rijdt:

- Op weekdagen van 6.00 tot 21.00 uur.

- Op zaterdag, zon- en feestdagen van 8.00 tot 23.00 uur.

de belbusoperator heeft volgende informatie nodig:

- Naam, adres, gsm- of telefoonnummer / klantnummer (na eerste keer).

- Datum en uur van vertrek of gewenste aankomst.

- Op- en afstaphalte.

- Aantal reizigers.

belbusafspraken

- Op de belbus gelden de tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn.

- De belbus heeft geen vaste reisweg of dienstregeling.

- Je kan kunt alleen verplaatsingen bestellen tussen bestaande

haltes van De Lijn. Zonder reservatie kan je niet mee met de belbus.

- Als je plannen wijzigen, verwittig dan zo snel mogelijk de belbuscentrale.

beperkte mobiliteit

- De belbus is ook toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Gelieve dit te vermelden bij uw reservatie.

Meer info?

De Lijn • Grotehondstraat 58, 2018 antwerpen

03 218 14 11 (8.30 - 16 uur)

www.delijn.be/aanpassingen


andweerkorps essen

zoekt sterke collega's

Ben je avontuurlijk ingesteld?

Heb je een goede fysiek en sta je

stevig in je schoenen? Het vrijwillige

brandweerkorps is op zoek naar sterke

persoonlijkheden. Nieuwsgierigen zijn

welkom op de informatieavond op

19 september in de brandweerkazerne.

Meer dan branden bestrijden

De taken beperken zich niet tot het blussen

van branden. Je rukt uit voor wateroverlast,

het opruimen van stormschade, voor

wespennesten, bijstand aan de ziekenwagen

en nog veel meer. Je krijgt de kans om je uit

te leven en je energie nuttig in te zetten.

Eerst opleiding, dan blussen

Voor je aan slag gaat bij de brandweer

volg je een opleiding aan de provinciale

brandweerschool. Deze bestaat uit een

theoretisch deel van 130 uur en een

praktijkgedeelte van 40 uur. Nadat je een

brevet hebt gehaald, volgen nog twee

oefendagen waarop je leert om een

brandende woning in te gaan.

Geef je op als kandidaat

Ben jij de man of vrouw die we zoeken?

Kom dan naar de informatieavond

op 19 september om 19.30 uur in de

brandweerkazerne. Je kan je opgeven

als kandidaat door een brief te sturen

naar het college van burgemeester en

schepen, Heuvelplein 23, 2910 Essen.

In de brief vermeld je dat je kandidaat bent

om vrijwillige brandweerman of -vrouw te

worden.

SUBSIDIE JEUGD- EN

SENIoRENVERENIGING

Senioren- en jeugdverenigingen

kunnen voor hun werking

rekenen op financiële steun

vanuit de gemeente.

De jaarlijkse toelage wordt

berekend op basis van een

puntensysteem. Jeugdverenigingen

dienen het aanvraagformulier

in aan de Vrijetijdsbalie in het

gemeentehuis vóór 15 oktober.

Voor seniorenverenigingen is dit

vroeger. Zij dienen het formulier in

bij LDC ’t Gasthuis en dit vóór 30

september.

Dien je formulier tijdig in

Enkel tijdig ingediende formulieren

kunnen aanspraak maken op deze

betoelaging. waar wacht je nog op?

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

BESTUUR

VRIJwILLIGER BRaNDwEER, IETS VooR JoU?

“Onderlinge

kameraadschap

is heel groot.„

“Ik infomeerde me goed en schreef me

in als brandweerman. Na alle lessen

te hebben gevolgd, moet ik nog enkel

twee praktijkdagen volgen. Er heerst

een heel grote kameraadschap onder

brandweerlui en je krijgt een groot

verantwoordelijkheidsgevoel.”

Christophe Boeij

vrijwillige brandweerman

Meer info?

Leo Buermans

Brandweercommandant

0475 60 90 50 • brandweer@essen.be

GEEF JE oP VooR

DE KINDER-

GEMEENTERaaD

Voor dit nieuwe schooljaar

zoeken we Essense kinderen

van 11 en 12 jaar die buiten

Essen naar school gaan en

graag willen deelnemen aan

de kindergemeenteraad. Zit

jij vol goeie ideeën? Wil je

samen met andere vijfde-

en zesdeklassers van de

Essense scholen meedenken

en praten over zaken die jij belangrijk vindt? Dan

mag je voor 1 oktober mailen of bellen naar onze

jeugddienst of even langskomen.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • jeugd@essen.be

9 | Bestuur


10 | Wonen

woNEN


De gemeente dankt de

buurtbewoners die zich

hebben ingezet voor het

behoud van de kapel.


wERFINFo

1 SEPTEMBER TOT EIND OKTOBER –

Werken Nieuwmoersesteenweg

watermaatschappij Pidpa zal tot eind oktober

leidingen aanpassen en verplaatsen. De werken

zijn noodzakelijk voor de aanleg van een fietspad.

Voorrangsborden zorgen ervoor dat het verkeer

vlot verloopt. Sleuven die ’s ochtends worden

opengemaakt, zijn tegen de avond terug dicht.

2 SEPTEMBER – Over d’Aa afgesloten

op 2 september is over d’aa afgesloten n.a.v. een

rommelmarkt. Vanaf de watermolenstraat tot de

Vaartstraat is over d’aa gesloten voor alle verkeer

en dat van 07.30 tot 18.00 uur.

23 SEPTEMBER – Autovrije zondag

Tijdens de verenigingenmarkt op 23 september

zijn de volgende straten verkeersvrij: een deel

van de Kerkstraat, de Sint-antoniusstraat, de

Stationsstraat, de Kammenstraat, de Hondsberg

en de Hemelrijkweg.

Meer info?

alle lokale verkeersinformatie op

www.essen.be

MEEST VooRDELIGE

ENERGIELEVERaNCIER:

DURF TE VERGELIJKEN!

Voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste

leverancier of de juiste formule te kiezen. De gemeente Essen helpt

je hierbij.

De gemeente houdt in samenwerking met de Federale overheidsdienst

Economie een spreekuur om je te helpen de beschikbare vergelijkingstools

op het internet te gebruiken.

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN.

DUS WAAROM NIET VOOR

GAS EN ELEKTRICITEIT?

© Paylessimages-fotolia.com

GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!

KapeL

HeMeLrijK

SCHittert

OpNieuw

Zo kan je de aanbiedingen van

de verschillende leveranciers

vergelijken en maak je een

keuze met kennis van zaken.

Spreekuur 20 september

Kom op donderdag 20

september 2012 van 15.00

tot 20.00 uur langs bij de

milieudienst en breng je

laatste jaarfactuur van

elektriciteit en gas mee.

Meer info?

Milieudienst

03 670 01 47

duurzaam@essen.be


Zo zag de vervallen kapel er half mei nog uit.

Vandaag is het monument helemaal opgefrist.

Bezorgde buurtbewoners brachten de gemeente op

de hoogte van de vervallen staat van de kapel aan

de Hemelrijklaan. Lange tijd zorgden zij zelf voor

herstellingen en hielden zij de kapel ‘in leven’.

De gemeente liet door een aannemer de voegen, de

natuurstenen onderdelen, de stalen ramen, het dak, de

deur en nog veel meer renoveren. De kapel maakt deel

uit van de toeristische wandel- en fietsroute ‘Beekweg

in het Beekdal’ en straalt nu weer in volle glorie. De

gemeente dankt de buurtbewoners die zich hebben

ingezet voor het behoud van de kapel.

SaMENaaNKooP

GRoENE ENERGIE

Schrijf je voor 25 september vrijblijvend in voor de

samenaankoop van groene stroom en gas via de

website www.samengaanwegroener.be. Ook als je

vorig jaar deelnam, dien je je opnieuw in te schrijven.

Heb je geen internet? Kom dan van zaterdag 15 tot vrijdag 21

september naar de balie van de milieudienst. we helpen je

graag verder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Neem je meest recente jaarfactuur mee.

Infosessie op 10 september in LDC

Meer gegevens krijg je op de infosessie die plaatsvindt op

maandag 10 september in LDC ’t Gasthuis (Nollekensstraat

5) om 13.30 uur.

Meer info?

Milieudienst

03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

woNEN

23 GEVaaRLIJKE

BoMEN VERDwIJNEN

Nieuw groen

voor paviljoen

Aan het Paviljoen, aan het einde van de korte

Leemstraat, staat een groot aantal oude bomen die

in slechte staat zijn of de groei van andere bomen

belemmeren. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Oude drevenpatroon wordt hersteld

In de tweede helft van september zullen daarom 23 bomen

worden gerooid. De groendienst plant 28 nieuwe bomen,

waardoor het oude drevenpatroon wordt hersteld. Zo

komen er ook twee bospercelen, een parkzone met loof-

en naaldbomen en een halfopen ruimte (vrij toegankelijk

voor sport en spel).

Deze maand nog verdwijnen 23 oude bomen aan het Paviljoen. Ze zullen worden

vervangen door 28 nieuwe exemplaren. Het oude drevenpatroon wordt hersteld.

Geen last van overhangende takken

Langs de rand van het domein wordt amerikaanse

vogelkers verwijderd en gebeuren er snoeiwerken. Zo

hebben buurtbewoners niet langer last van gevaarlijk

overhangende takken.

Meer info?

Milieudienst

03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

11 | Wonen


12 | Wonen

BEtAALFORMULIER

woNEN

BRENG MEER LEVEN IN JE oMGEVING

TIJDENS DE DaG VaN DE NaTUUR

behaag je landschap

Op zaterdag 17 november, tijdens

de Dag van de Natuur, organiseert

het gemeentebestuur samen met de

Essense Milieu- en Natuurraad de

actie ‘Behaag je landschap’.

Met de actie willen we meer natuur en

biodiversiteit in onze eigen omgeving

brengen. we geven je de mogelijkheid

om inheems plantgoed aan te kopen.

Je kan kiezen uit vier pakketten:

namelijk een bij- en vlindervriendelijk

plantenpakket, een vogelvriendelijk

plantenpakket, een bospakket en een

poot knotwilg.

Planten van bij ons

Dit jaar kiest de gemeente zo veel

mogelijk voor soorten van autochtone

herkomst. Maar liefst drie vierde van de

aangeboden planten zijn autochtoon.

Deze planten hebben zich doorheen de

tijd aangepast aan de lokale bodem- en

klimaatcondities. Die aanpassingen

werden telkens doorgegeven aan de

nakomelingen. Hierdoor zijn zij

beter bestand tegen

Vul al je gegevens op dit bestelformulier in met het

gewenste aantal pakketten en bezorg het formulier

samen met de betaling aan de milieudienst. bestellen

en betalen moet vóór 22 oktober. afhalen kan op

zaterdagvoormiddag 17 november 2012.

plantenpakketten eenheidsprijs aantal

bij- en vlindervriendelijk

(11 planten)

vogelvriendelijk pakket

(12 planten)

bospakket

poot knotwilg

(14 planten)

(1 stuk)

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,00

€ 1,00

x

x

x

x

uitzonderlijke vorstperiodes en ziektes

dan niet-autochtone soorten. Voor de

lokale dieren zijn autochtone bomen

belangrijk. Zij hebben zich aangepast

aan deze planten. De gemeente zal

ook zelf deze soorten aanplanten in het

kader van de Dag van de Natuur.

paKKet 1 ▸ 11 planten

bij- en vlindervriendelijk plantenpakket

Wilde appel

Rode kornoelje

Vlinderstruik

Kardinaalsmuts

paKKet 2 ▸ 12 planten

vogelvriendelijk plantenpakket

Wilde lijsterbes

Rode trosbes

totaal


Eenstijlige meidoorn

Hazelaar

bospakket

“Ook tuinen kunnen

bijdragen tot meer en betere

natuur. Een weloverwogen

beplanting geeft echt wel

meer biodiversiteit.”

Wim Van den Bergh

voorzitter milieuraad Essen

paKKet 3 ▸ 14 planten

Zwarte els

Sporkehout

Hazelaar

Gewone vlier

Gelderse roos Geoorde wilg

paKKet 4 ▸ 1 stuk

Naam: ...............................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

telefoon: .....................................................................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................................................

Adres aanplanting: .........................................................................................................................

poot knotwilg

Meer info?

Milieudienst • 03 670 01 47 • milieu@essen.be


Als tiener in de muziekschool

moeten starten bij 8-jarige kinderen,

is niet zo prettig. Het is voor tieners

vaak een reden om er niet aan te

beginnen.

Met leeftijdsgenoten

Daarom begint Muzarto vanaf

september met een tienerklas: een

klas enkel en alleen voor tieners van

12 tot 16 jaar. Muzarto geeft op die

manier jongeren, die nu pas willen

beginnen met muziek, de kans om dit

Kinderen kunnen pas vanaf 8 jaar het

juiste moment inschatten om de straat

te voet over te steken in eenvoudige

verkeerssituaties. Voor fietsers is de

fietsvaardigheid pas ontwikkeld rond de

leeftijd van 12 jaar. Daarom willen we

alertheid vragen van de automobilisten

bij het passeren van schoolkinderen.

Dankzij volgende trucjes loods je je

kind veilig van de voordeur tot aan de

schoolpoort.

Te voet?

Oefen vooraf met je kind en stippel de

veiligste route uit

te beoefenen met leeftijdsgenoten.

Kies jouw muziekinstrument

De tienerklas vindt plaats in

Kalmthout. op woensdagen

van 18.30 tot 21.00 uur krijg je

notenleer en één uur per week krijg

je les met je muziekinstrument dat je

onmiddellijk mag kiezen.

STRaTEN woRDEN wEER

IETS DRUKKER IN SEPTEMBER

Veilig van huisdeur

naar schoolpoort

oefen het oversteken vanaf de

kleuterleeftijd: stoppen, eerst naar links

kijken, dan naar rechts en nog eens naar

links. Steek de straat over in een rechte lijn,

treuzel niet en blijf goed kijken.

Met de fiets?

draag een fietshelm. Bij een val wordt het

hoofd het meeste geraakt.

Stap af en steek met de fiets aan de hand

het zebrapad over.

de boekentas draag je op de rug of op de

bagagedrager. Niet aan het stuur, want dat

brengt het evenwicht in gevaar.

LEVEN

MUZIKaLE TIENERKLaS GaaT VaN STaRT

Als de scholen op

3 september de

deuren openen, is

extra voorzichtigheid

geboden aan de

schoolpoorten en

op de verschillende

schoolroutes.

Duizenden kinderen

gaan opnieuw te

voet of met de fiets

de straat op en dat

merk je snel aan de

verkeersdrukte.

Meer info?

Muzarto • 03 667 33 79

secretariaatessen@muzarto.be

ZITDaG

STUDIE-

ToELaGE

Twijfel je of je recht hebt

op een studietoelage? Krijg

je graag wat hulp bij het

invullen van de aanvraag?

Een medewerker van de

afdeling Studietoelagen is op

donderdag 13 september

van 9.00 tot 12.00 uur

aanwezig in het gemeentehuis

van Essen om alle vragen te

beantwoorden en aanvragen

(online) in te dienen.

Breng je ID-kaart mee

Breng zeker je elektronische

ID-kaart met pincode mee en

(indien van toepassing) een

bewijs van alimentatiegeld

2012, een huurovereenkomst,

een bewijs van leefloon of

inkomsten vervangende

tegemoetkomingen.

Met de wagen?

gebruik een autozitje of verhogingskussen

voor kleinere kinderen en maak steeds de

veiligheidsgordel vast.

hou rekening met de zwakke weggebruikers

en parkeer zeker niet op het zebrapad, het

fietspad of op een busstrook!

Meer info?

Leven

|

Dienst onderwijs

03 670 01 30 • onderwijs@essen.be 13


Info uit het

dienstencentrum

14 | Leven

LEVEN

LDC ‘t Gasthuis

Nollekensstraat 5

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

open elke weekdag van 10.00 - 16.30 uur

Stoelturnen in september

Vanaf september wil het LDC starten met stoelturnen:

eenvoudige turnoefeningen terwijl je op je stoel zit.

Je hebt geen specifieke conditie nodig. Met een

goede dosis enthousiasme kan je alle oefeningen

meedoen. Zo blijf je in goede vorm en zorg je voor

een goede gezondheid. De sessie staat open voor alle

55-plussers, en zeker voor minder mobiele mensen.

Een ervaren lesgever zorgt voor de begeleiding. Schrijf

je vooraf in, de groep moet minstens uit 5 personen

bestaan. Voor een kleine bijdrage van 1 euro per sessie

kan je al deelnemen.

PROgRAMMA SEPtEMBER 2012

donderdag 6 september om 9.30 uur

Neem contact op met Kathleen De bruyn van het

LDC als je wil deelnemen aan de centrumraad.

Hier kan je voorstellen doen voor de toekomstige

werking van ’t Gasthuis.

Maandag 10 september om 13.30 uur

wil je goedkoop groene stroom en elektriciteit

aankopen? Kom naar de infosessie in het LDC.

Meer info vind je op pagina 10.

donderdag 13 september om 13.30 uur

’t Gasthuis werkt mee aan het grote kunstproject

van Colours of africa. we hebben nog heel wat

wol nodig dus breng die karrenvrachten maar

naar ’t Gasthuis. op 13 september komt Laura

Liebenberg (kunstenares) breien tijdens de

handwerknamiddag. Doe gerust mee!

Maandag 24 september om 13.30 uur

Er zijn nog heel wat onduidelijkheden rond

de Vliegende ambtenaar van de dienst

Burgerzaken. Hij komt aan huis bij inwoners

van Essen die moeilijk op het gemeentehuis

geraken. alle vragen worden beantwoord op de

informatiesessie.

GEZoCHT: ESSENSE

aVoNTURIERS MET VISIE

Slovaakse

zustergemeente

zoekt senioren

In 2013 nodigt het gemeentebestuur van Žilina (Slovakije) haar

partnergemeenten uit om samen te werken rond een Europees

uitwisselingsproject over seniorenbeleid. Hiervoor hebben ze

zeven Essense senioren nodig.

Sinds 2003 bestaat er een officieel vriendschapsakkoord tussen de

gemeentebesturen van Essen en Žilina in Slovakije. Žilina wil van vijf

Europese gemeenten senioren en beleidsmensen samenbrengen om

kennis te laten maken met elkaars seniorenbeleid. Zo kunnen ze leren van

elkaars ervaringen en ideeën uitwisselen.

Zeven avontuurlijke senioren gezocht

Essen gaat daarom op zoek naar zeven senioren die bereid zijn aan het

project mee te werken, die hun visie op het seniorenbeleid willen presenteren

en die open staan voor uitwisseling. Het project zal drie keren drie dagen

duren. In februari en augustus 2013 gaat de groep naar Žilina. Een derde

bijeenkomst zal volgend jaar doorgaan in één van de

andere partnergemeenten van Žilina.

Infosessie op 18 september

Het gemeentebestuur nodigt geïnteresseerde senioren uit op donderdag 18

september in ’t Gasthuis voor een infosessie. Het project wordt voorgesteld

en kandidaat-deelnemers kunnen vragen stellen.

wat?

wie?

wanneer?

waar?

Infosessie seniorenproject Žilina

Actieve senioren met een visie op seniorenbeleid

Dinsdag 18 september 2012 - 10.00 uur

Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis

Nollekensstraat 5

Meer info?

LDC 't Gasthuis

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be


GRaTIS PRoEFLESSEN

IN TEKENaCaDEMIE

Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je graag eens tekenen

op een echte tekenschool? kom dan zeker naar de

gratis proeflessen van Academie Noord op woensdag 5

en 12 september.

De proeflessen vinden plaats in het gebouw aan de

Nollekensstraat 3. Voor de leerlingen van het eerste tot en met

het derde leerjaar is dit van 13.30 tot 15.10

uur en voor de leerlingen van het vierde

tot en met het zesde leerjaar is

dit van 15.30 tot 17.10 uur. De

jeugdateliers van academie

Noord gaan van start op 1

september. Geef even een

seintje als je mee wil doen

met de proefles.

LEVEN

LoKaaL DIENSTENCENTRUM ZoEKT

PEDICURE EN VoEDINGSCoNSULENT(E)

't Gasthuis breidt

diensten uit

LDC ’t gasthuis biedt een aantal

diensten aan voor mensen in een

zorgsituatie. Het dienstencentrum

wil dat nog uitbreiden met

een zelfstandige pedicure en

een voedingsconsulent(e).

geïnteresseerden kunnen hun

kandidatuur insturen.

Voor de aanvraag van een poetsvrouw,

een maaltijd aan huis of een

personenalarmsysteem kun je al

langer terecht op maandag- en

woensdagvoormiddag. Voor aangepast

vervoer kun je de hele week terecht bij de

vzw Handicar.

Hygiënische zorg

wat de hygiënische zorg betreft, had ’t

Gasthuis nog niets in de aanbieding. Met

individuele consultaties bij een pedicure

en een voedingsconsulent(e) wil het LDC

hier verandering in brengen.

Dien je kandidatuur in

Zelfstandigen kunnen vanaf 1 september

meer informatie krijgen bij centrumleider

Kathleen De bruyn. Bij haar kun je een

ontwerp-overeenkomst aanvragen

waar alle voorwaarden in staan. De

kandidaturen stuur je op naar het

oCMw, Kerkeneind 1, 2910 Essen en

dit voor 1 oktober 2012. De pedicure

en diëtist(e) zullen op afspraak werken.

Zodra er consultaties mogelijk zijn,

bericht de gemeente hier nog over in de

Gasthuiskrant of in Essen Info.

Meer info?

LDC 't Gasthuis • 03 663 69 04

gasthuis@ocmw.essen.be

Meer info?

Dienst onderwijs • 03 670 01 30

onderwijs@essen.be

Met individuele consultaties bij een pedicure en een

voedingsconsulent(e), wil het lokaal dienstencentrum het

(hygiënische) aanbod nog vergroten.

CURSUS PC

VooR SENIoREN

De kinderen of kleinkinderen willen je een mail sturen

of willen wel eens met je chatten terwijl ze aan de

andere kant van de wereld hun vakantie doorbrengen.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Ben je niet helemaal

mee met de computerwereld? Schrijf je dan in voor de

cursus ‘initiatie pc voor senioren’.

Zeven lessen

De lessen vinden plaats op

maandag van 16.00 tot 18.00 uur

in de bibliotheek van Essen. Schrijf

je in bij ’t gasthuis. Voor 20 euro

krijg je zeven lessen waardoor je

kan mailen, surfen op het internet

en veel meer. Er is geen enkele kennis van computers

nodig om deel te nemen.

Meer info?

LDC 't Gasthuis

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

15 | Leven


16 | Ontspannen

oNTSPaNNEN

oMNISPoRT

VooR SENIoREN

Op vrijdag 7 september start het wekelijkse

uurtje omnisport voor senioren (50+) weer. Of

je nu sportief bent of niet, alle 50-plussers zijn

welkom. Door dit uurtje sporten voel je je direct

weer tien jaar jonger.

De lessen vinden wekelijks plaats op vrijdag van 14.30 tot

15.30 uur in de Heuvelhal in Essen. Een gediplomeerde

sporttrainer biedt een waaier van sportactiviteiten aan,

aangepast voor 50-plussers.

Inschrijven is niet nodig

Inschrijven is niet nodig. Koop een ticketje aan de

Vrijetijdsbalie (1,25 euro per les) en geef het af aan de

lesgever aan het begin van de les. Voor verdere vragen of

voorstellen kan je terecht bij de Vrijetijdsbalie.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

HoE IS HET MET DE CoNDITIE GESTELD?

Fitbus komt naar essen

De provincie stuurt de fitbus naar

verschillende gemeenten om mensen

aan het sporten te krijgen. Op 21

november kan je jouw conditie ook

testen aan de Heuvelhal in Essen.

Door middel van een inspanningstest kom

je te weten hoe fit jij bent. Je krijgt een

programma mee om gewicht te verliezen

en nog gezonder te worden.

Online inschrijven

Inschrijven doe je online via de website van

de provincie antwerpen. Typ simpelweg

BETER SPoRTEN

DooR MEER KENNIS

Sportvormingen

in het najaar

Dit najaar organiseert

de sportdienst i.s.m. de

sportregio Antwerpse

kempen verschillende

vormingen.

Ook het gebruik van een

defribilator (AED) komt aan bod.

Bij deze vormingen worden

specifieke aspecten voor

sportclubs aangepakt. Zo is er

een vorming over fiscaliteit. De

opleiding brengt op een heldere

manier fiscale wetgeving in

kaart, op maat van sportclubs.

EHBO

Bovendien is er een vorming

rond EHBo. Deze biedt niet

alleen een inleiding voor eerste

hulp bij sportongevallen,

maar ook het gebruik van

een automatische Externe

Defribilator (aED) komt aan

bod.

G-sport

Deelnemers aan G-sportactiviteiten

zijn vaak minder

mobiel. Daarom worden

er speciaal 2 vormingen

georganiseerd voor begeleiders

van G-sporters. Bewegen is

voor mindervaliden niet altijd

even evident, maar dankzij de

vormingen rond bewegen en

dansen voor G-sporters, zullen

de begeleiders de sporters beter

kunnen ondersteunen.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • sport@essen.be

‘fitbus’ in de zoekmachine en klik op

‘inschrijven’. In Kalmthout komt de fitbus

op 12 september en op 21 november kan je

in Essen testen of je fitter bent geworden.

Loop je fit

om je prestatie te verbeteren, kan je

meelopen met Den Groten Tour Joggers

en dit gratis elke zondag om 10.00 uur

vanaf 23 september aan de parking van de

wildertse Duintjes.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • sport@essen.be


MUZIEK, wooRD EN BEELD aLS LEIDRaaD

TIJDENS 24 STE oPEN MoNUMENTENDaG

Orgelconcert

in Horendonk

Op zondag 9 september strijkt Open

Monumentendag ook neer in Essen. In de kerk

Sint-Vincentius a Paolo, staat een heus zeventiende

eeuws monument te pronken. Een elegant

instrument dat geschikt is om barokmuziek te

spelen.

Emmanuel Van Kerckhoven, orgelspeler en leerkracht

bij Muzarto en hoboïste Ilse Barbaix brengen op 9

september werken van Händel, Telemann, Geminiani, Galuppi,

Scarlatti en Böhm. Het concert vindt dan plaats tussen 15.00 en

16.00 uur. Heel het optreden wordt live geprojecteerd op een

groot scherm. Na afloop kan je het orgel van dichtbij bewonderen

en dit allemaal gratis.

Gerard Meeusenmuseum open voor bezoek

op de zolder van het gemeentehuis staat ook een pareltje te

bezichtigen. Medewerkers van de Koninklijke Heemkundige

Kring onderhouden het museum en lezen sprookjes en gedichten

voor in de boerenkeuken en het schooltje. In de raadzaal van

het gemeentehuis kan je dan weer oude postkaarten en films

bekijken. Kom naar het gemeentehuis tussen 11.00 en 17.00 uur.

“Dit pareltje

vormt een brug

tussen verleden,

heden en toekomst.

“Het orgel van Horendonk is een pareltje uit de

zeventiende eeuw dat door de omvang eerder

bedoeld is voor kamermuziek, dan voor grote

solistische werken. Het is een oud instrument in

een nieuwe omgeving dat de link tussen verleden,

heden en de toekomst overkoepelt.”


Emmanuel Van kerckhoven

Organist en leerkracht Muzarto

Op 9 september kan je ook een bezoekje

brengen aan het Gerard Meeusenmuseum op

de zolderverdieping van het gemeentehuis.

oNTSPaNNEN

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

© JASPER VAN tILBuRGH

17 | Ontspannen


18 | Ontspannen

oNTSPaNNEN

oNTDEK oP 23 SEPTEMBER DE VELE

BRUISENDE VERENIGINGEN VaN ESSEN

Namiddag vol animatie

op de verenigingenmarkt

Op zondag 23 september bruist het

in Essen. De verenigingenmarkt

zorgt voor een namiddag vol

animatie, sfeer en gezelligheid.

In Essen is er een rijk aanbod aan

socio-culturele verenigingen, sport-,

jeugd- en seniorenclubs,... Via de markt

kunnen verenigingen zich voorstellen.

wie weet ontdek je aan de hand van

demonstraties, optredens en activiteiten

wel een nieuwe hobby of vriendenkring?

Voor jeugdverenigingen is er het reuzejeugdbewegingenspel.

Zingen en swingen

De parking van het zwembad wordt

verfraaid met een kiosk. Balletschool

La Danse start met een opvoering,

waarna het Sint-Ceciliakoor het van hen

overneemt. als afsluiter brengen The

Sawdust Boogers een fijne portie rock’n

roll. op het andere podium, op de hoek

van de Sint-antoniusstraat, kan je de

Essener Muzikanten, Zing Met ons en de

Sint-Sebastiaansgilde aan het werk zien.

Een vleugje Mont Martre

op het pleintje rond de kerk proef je een

vleugje Mont Martre. Kunstenaars zijn er

ter plaatse aan het werk. In aanloop naar

Drie evenementen,

vier optredens, tal van

filmvoorstellingen en een

toneel: vzw Kobie heeft

hard gewerkt aan haar

aanbod voor dit najaar.

Ontdek het volledige

aanbod in de frisse

programmabrochure,

te bekomen aan de

Vrijetijdsbalie, in de

bibliotheek en bij het VVV.

Kaarten zijn verkrijgbaar

vanaf 3 september.

de gemeenteraadsverkiezingen is er dit

jaar een speakers corner waar je je vraag

kunt stellen aan de opkomende politieke

partijen. Iedereen welkom vanaf 13.00 uur.

Buurtrommelmarkt en braderij

op hetzelfde moment vinden in Essen-

Centrum nog twee andere evenementen

plaats: de buurtrommelmarkt en een

braderij vol kinderanimatie, kramen van

plaatselijke winkeliers, garageverkopen,

optredens, standjes,… Een volksfeest

voor groot en klein. op de braderij en

buurtrommelmarkt in de Kammenstraat

kan je al terecht vanaf 10.00 uur.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

aUToVRIJE

ZoNDaG

Kom met de fiets naar de

verenigingenmarkt, braderij en

rommelmarkt. Maak gebruik van

de gratis bewaakte fietsenstalling

(hoek Kloosterstraat en

Stationsstraat) en neem deel aan

de fietstombola. Door deelname

aan de autovrije zondag willen we

duurzame mobiliteit en bewust

autogebruik stimuleren.

Straattekenwedstrijd

De kleinste inwoners

kunnen deelnemen aan de

straattekenwedstrijd. Je kan

tekenen tussen 11.00 en 14.00 uur

en hiermee mooie prijzen winnen.

Schrijf je vóór 14 september in,

dan kunnen we een plaatsje van

1m² voor je reserveren.

Meer info?

Milieudienst • 03 670 01 47

duurzaam@essen.be

EEN CULTUREEL NaJaaR MET VZw KoBIE

De Kreuners komen op 29 november naar Essen.

orgelconcert - open monumentendag (9/09)

verenigingenmarkt met buurtrommelmarkt en braderij (23/09)

stem uw favoriete film - keuze uit vier toppers (27/09)

eva de roovere vs peter case (29/09)

boon - met antje de boeck & ronny verbiest (11/10)

ontbijt- en avondfilm - groenten uit balen (25/10)

v-day in essen – bevrijdingsfeest (04/11)

jazz-story tijdens kunstendag voor kinderen (18/11)

enjoy poverty - een gitzwarte congodocumentaire (22/11)

de kreuners - de laatste kreun (29/11)

poppentheater - hendrik schopt ons een geweten (9/12)

a brand plays ‘grammar’ (22/12)


VERKIEZINGSDEBaT

'DEBaTTLE' LaaT

JoNGEREN

BEwUSTER KIEZEN

oNTSPaNNEN

LeG eeNS eeN LOKaLe

pOLitiCuS Op de rOOSter

Op 14 oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen

plaats. Ook jongeren moeten hun zegje kunnen

doen voordat ze een weloverwogen keuze maken.

Dit kan op vrijdag 28 september tijdens het

verkiezingsdebat in gC zaal Rex.

In heel Vlaanderen

Debattle is een initiatief van

Karuur, een organisatie die

zich inzet voor participatie van

kinderen en jongeren in het

lokaal jeugdbeleid. Tijdens

het weekend van 28, 29 en

30 september gaan jongeren

over heel Vlaanderen de

confrontatie aan met politici.

Ze leggen hen het vuur

aan de schenen in de vorm

van een debat of actie. Het

“We willen dat

jongeren met een

eigen mening naar

de stembus gaan.


“We willen dat jongeren naar de stembus

trekken met een eigen mening en niet afgaan

op het stemgedrag van anderen. Jan Bal van

het European Youth Forum is de moderator

met dienst. Een cameraploeg maakt in Essen

beelden over bepaalde thema’s die worden

besproken. Die beelden krijg je tijdens het

debat te zien, zodat het heel duidelijk is over

wat er wordt gediscussieerd.”

Steff Nouws

lid Jeugdraad Essen

Jongeren moeten hun zegje kunnen doen

voordat ze een weloverwogen keuze maken.

Dit kan op vrijdag 28 september tijdens het

verkiezingsdebat in GC zaal Rex.

bestuur van de jeugdraad is al een tijdje bezig met de

voorbereidingen en heeft via Karuur een moderator

en een cameraploeg geregeld.

Steff Nouws, lid van de jeugdraad, licht toe: “we

willen het debat voeren van

onderuit. Daarom schuiven we

thema’s naar voren die vaak

tussen pot en pint besproken

worden en die leven onder de

Essense jongeren. we schuwen

de ‘nieuwe media’ niet en

gebruiken Facebook als tool om

thema’s aan te reiken die men

besproken wil zien tijdens het

debat.”

Stel kritische vragen

aan alle lokale opkomende

partijen wordt gevraagd om

een jongere (-25-jarige) af te

vaardigen en nog een persoon

naar keuze. De toeschouwers

krijgen de mogelijkheid om

vragen te stellen aan de politici.

alle partijen krijgen de kans

om zichzelf voor te stellen en

hun visie en standpunten te

geven rond opgelegde thema’s.

Daarnaast kan je oefenen aan

de nieuwe stemcomputers.

Stem op jouw partij

Verder zal er een fictieve stemming gebeuren aan het begin

en op het einde van het debat in ruil voor een gratis drankje.

Zo kunnen we waarnemen of er stemverschuivingen zijn naar

aanleiding van het debat. op die manier hopen we een boeiende

en zinvolle avond te organiseren voor iedereen, jong én oud, die

een weldoordachte keuze wil maken op zondag 14 oktober 2012.

debattle vindt plaats op vrijdag 28 september in gc zaal rex vanaf 19.00 uur.

Meer info?

Jeugdraad Essen, Steff Nouws

0479 71 26 97 • steff.nouws@hotmail.com

19 | Ontspannen


20 | Activiteiten

aCTIVITEITEN SEPTEMBER 2012

01/09

BEHEERSWERkEN

StAPPERSVEN

De Ster (Verbindingsstraat

Kalmthout) -

9.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 666 06 80

03/09

StARt tAI-CHI

GC de oude Pastorij

9.30 & 19.00 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 26 48

02/09

DAL VAN DE kLEINE AA

Parking Beekdal

10.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 67 92

02/09

SPRINkHANEN zOEkEN

Parking NEC De Vroente

13.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 0473 231 960

03/09 03 & 06/09 03/09

StARt zUMBA

GC de oude Pastorij

19.30 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 26 48

StARt BADMINtON

Heuvelhal

13.45 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 26 48

04/09 04/09 04/09

DE CAMBUUS

MOEDER kEE ACHtERNA

Vertrek Heuvelplein

13.15 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 26 48

StARt HOBBY

GC de oude Pastorij

13.30 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 34 04

gRAtIS OPtREDENS LOkALE BANDS

Café Rex

16.00 uur

OPtREDEN DUMP BROtHERS EN tHE BABOONS

GC zaal Rex

20.00 uur

organisatie: vzw azimuth

Info: 0496 365 978

09/09

NAtUURWANDELINg

kRAAIENBERg -

HILDERNISSE

Vertrek Heuvelplein

12.30 uur

organisatie: Pasar Essen vzw

Info: 0478 594 925

ESA SEIzOENSStARt

Tatteljee

13.30 uur

organisatie: ESa

Info: 03 667 36 81

OPEN MONUMENtENDAg

ORgELCONCERt

Kerk Essen-Horendonk

15.00 uur

organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 41

02/09

ROMMELMARkt

over d’aa

7.30 - 18.00 uur

organisatie: Buurtcomité over

d’aa

Info: 0496 875 484

08/09

StARt BOWLINg

Hoogerheide

20.00 uur

organisatie: KaV

Essen-Centrum

Info: 03 667 40 78

04/09

PIJN BIJ PERSONEN MEt

DEMENtIE

DC De Groten Uitleg

(Kalmthout)

19.00 uur

organisatie: Noorderlicht

Info: 03 670 03 88

09/09

60 JAAR

NOORDERkEMPEN

Parking De Kievit (Kalmthout)

15.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 57 97

OPENDEUR gERARD MEEUSENMUSEUM

Zolder gemeentehuis

11.00 - 17.00 uur

organisatie: Koninklijke Heemkundige Kring

Info: 03 670 01 41

09/09


11/09

ESA: kERMIS

Coolenbos wildert

13.30 uur

organisatie: Essense Senioren

atelier

Info: 03 667 68 79

16/09

NAtUURWANDELINg

DE BOtERBERgEN

De Ster (Verbindingsstraat

Kalmthout) - 13.30 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 297 42 82

22/09

BEHEERSWERkEN

LISSEVEN

Lissevenstraat (Kalmthout)

8.30 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 666 06 80

25/09

ESA PARk NOORD

Vertrek station Essen

12.45 uur

organisatie: ESa

Info: 03 667 36 81

27/09

FILM: StEM UW FAVORIEt

GC de oude Pastorij

20.00 uur

organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

29/09

kOPPELSCHIEtINg

Gildekamer Elfnovemberstraat

14.00 uur

organisatie: Sint-andriesgilde

wildert

Info: 03 677 25 86

15/09

StARt

PADDENStOELENCURSUS

Parking wildertse Duintjes

14.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 57 97

17/09

4DE UILSE kERMISLOOP

Terrein FC Horendonk

(Postbaan)

17.30 uur

organisatie: FC Horendonk

Info: http://uilsekermisloop.tk

VERENIgINgENMARkt

Sint-antoniusstraat & Kerkstraat

10.00 - 18.00 uur

organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

BUURtROMMELMARkt &

BRADERIJ

16/09

BARBECUE MEt NkWV

Mariaheem

15.00 uur

organisatie: NKwV Essen

Info: 0474 494 202

18/09

ESA FIEtS- EN

WANDELDAg

Vertrek Tatteljee

9.00 & 11.00 uur

organisatie: ESa

Info: 03 667 29 52

23/09

Stationsstraat, Kammenstraat, Hondsberg & Hemelrijkweg

10.00 - 18.00 uur

27/09

StARt CURSUS BRIDgE

VOOR BEgINNERS

Zaaltje café onder Den Toren

20.00 uur

organisatie: Essense Bridge

Club - Info: 0473 841 562

29/09

BEHEERSWERkEN

SPIJkERBROEkJE

Parking Spijker - 8.30 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 49 19

29/09

GC de oude Pastorij

EVA 20.00 DE uur ROOVERE VS PEtER

organisatie: CASE vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

Zaaltje café onder Den Toren

20.00 uur

organisatie: Essense Bridge

Club

Info: 0473 841 562

16/09

DAg VAN DE LANDBOUW

Karrenmuseum

10.00 uur

organisatie: Karenmuseum

Info: 03 667 73 90

21/09

LEESCLUB ‘StAAL’

GC de oude Pastorij

20.30 uur

organisatie: Davidsfonds

Info: 03 677 35 18

25/09

REISREPORtAgE kROAtIë

GC de oude Pastorij

20.00 uur

organisatie: vtbKultuur &

Davidsfonds

Info: 03 677 35 18

26/09

SCHOLENVELDLOOP

Sportpark Hemelrijk

14.00 uur

organisatie: ESaK

Info: 03 677 01 91

EVA DE ROOVERE VS PEtER CASE

30/09

BOEkENVOORStELLINg

VERS gEPERSt

Parochiecentrum Heide

11.00 - 16.00 uur

organisatie: Davidsfonds

Noorderkempen

Info: 03 667 41 67

29/09

21 | Activiteiten


22 | www.esseninbeeld.be

www.esseninbeeld.be

Drie Essenaren vertegenwoordigen onze gemeente tijdens het wereldkampioenschap triatlon in

Las Vegas. Bart Schrooyen, zijn vader Jan Schrooyen en Eric Van Meel presteerden uitstekend op de

Ironman van Antwerpen en konden zo een ticket bemachtigen voor het wereldkampioenschap.

Jurgen Beyers won vorig jaar een luchtballonvaart

tijdens de opendeurdag van de

gemeente. Deze zomer maakte hij de vlucht.

Hannah Bogaert houdt het winnende kaartje

vast van de ballonwedstrijd van de Roefel. Ze

wint een waardebon van 15 euro.

Meer foto’s?

Het volledige archief van

www.esseninbeeld.be is weer

beschikbaar. Neem zeker een kijkje!

Het Essense mannenkoor Cantores zong de longen uit

het lijf tijdens een geslaagde editie van Kempen Kookt -

Kempen Zingt in het Karrenmuseum.

© JON BOGAERt

De gemeente kocht onlangs twee nieuwe BE-trailers

aan. Er is geen vrachtwagenrijbewijs meer nodig om

bijvoorbeeld een graafmachine te verplaatsen.


NUttIgE

ADRESSEN

GeMeeNte eSSeN

Heuvelplein 23, 2910 Essen

03 670 01 30 • info@essen.be • www.essen.be

Maandag 9.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur *

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 9.00 - 12.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Zaterdag 9.00 - 12.00 uur *

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel

de diensten Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening geopend.

• Vliegende ambtenaar

03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be

• OCMW

Kerkeneind 1 • 03 690 05 50 • ocmw@essen.be

• Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘t gasthuis

Nollekensstraat 5 • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)

Nollekensstraat 5 • 03 636 06 98 • handicar@essen.be

• Opvoedingspunt Essen

03 270 06 70 • opvoeding@essen.be

• zitdag pensioenen gemeentehuis Essen

Elke tweede dinsdag van de maand • 13.00-15.00 uur

NOOdNuMMerS

• Brandweer/ambulance • 100 of 112

• Politie • 101

• Politiezone grens

03 620 29 29 • info@pzgrens.be • www.pzgrens.be

HuLpLijNeN

• Antigifcentrum • 070 245 245

• zelfmoordpreventie • 02 649 95 55

• Jongeren Advies Centrum • 03 658 52 56 • info@jacpunt.be

NutSVOOrZieNiNGeN

• Eandis (gas) • 078 35 35 34

• Infrax (elektriciteit / riolering)

078 35 30 20 (info) of 078 35 34 33 (storingen)

• Defecte straatlamp • 0800 60 777 • straatlampen@iveg.be

• telenet - Integan (kabeltelevisie) • 015 66 66 66

• Pidpa (water) • 0800 903 00

waCHtdieNSteN

• Dokter • 03 650 52 53

• tandarts • 0903 39 969

• Apotheek • www.geowacht.be (avond) • 0903 92248 (22.00-9.00 uur)

• Polikliniek Essen • 03 667 44 00

• zelfstandige verpleegkundigen • lijst te bekomen via

LDC ‘t Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Wit-gele kruis Essen • 03 666 70 84 (24u/24u)

MELDINgSkAARt

Naam: ...............................................................................................................................................................................

Straat + nummer: ..............................................................................................................................

Plaats: ................................................................................................................................................................................

tel. + e-mail: ....................................................................................................................................................

melding suggestie vraag klacht:

Datum en handtekening:

Aan het college van

burgemeester en schepenen

Heuvelplein 23

2910 Essen

Gelieve uw naam en contactgegevens in te

vullen, zodat wij uw melding, suggestie,

vraag of klacht kunnen behandelen.


Zitdag

studietoelagen

13/09 @ gemeentehuis

9.00 - 12.00 uur

Hulp nodig bij het invullen van een

studietoelage? Medewerkers van de

afdeling Studietoelagen helpen je met

je aanvraag op de zitdag in Essen.

Breng zeker mee:

Elektronische ID-kaart met pincode

Bankrekeningnummer

Bewijs van alimentatiegeld 2012

(via rekeninguittreksels)*

Huurovereenkomst kotstudent*

Bewijs van leefl oon*

Inkomstenvervangende

tegemoetkomingen *

*(indien van toepassing)

MEER INFO?

Dienst Onderwijs

03 670 01 30 of onderwijs@essen.be

More magazines by this user
Similar magazines