Nieuwsbrief - Kunstenaarscentrum De Olifant

de.olifant.nl

Nieuwsbrief - Kunstenaarscentrum De Olifant

Nieuwsbrief april 2011

Stichting Kunstenaarscentrum

De Olifant

Aan alle geregistreerde beroepskunstenaars *) binnen ‘de Olifant’.

Tot op heden heb je van onze faciliteiten gebruik kunnen maken volgens de

uitgangspunten vastgelegd in de statuten van onze Stichting.

In eerste instantie werden de faciliteiten ter beschikking gesteld aan de beroepsgroep

bronsgieters in de kunst.

Door het wegvallen van subsidies (terugtrekkende overheid) heeft het bestuur

van Stichting KunstenaarscentrumDe Olifant’ in overleg met de beheerder Daan

van Neerven besloten tot een wijziging in het faciliteren van uitsluitend

beroepskunstenaars.

Naast het idee dat wij het ambacht van bronsgieten willen blijven doorgeven in al

zijn facetten (kenniscentrum), mede ingegeven door uitwisseling van kennis

tussen de gebruikers, moeten wij de aanwezige capaciteit beter/efficiënter gaan

benutten om het wegvallen van subsidie financieel te kunnen opvangen.

Het aangepaste beleid, waarvan de laatste drie jaar al enige kenmerken

zichtbaar waren:

1. Om de ‘erkende’ beroepskunstenaars tegemoet te komen wordt voortaan

bij gebruik van de faciliteiten een korting verleend van 40% op prijs voor

hobbykunstenaars.

Dat komt neer op een opslagpercentage van 56 % (voorheen 75%) op de

inkoopprijs.

Dit met uitzondering van de bronsprijs. Door hoge inkoopprijzen wordt

een vaste opslag berekend van € 4,00 per kilo. Indien de inkoopprijs

onder € 6,00 per kilo komt, wordt deze vaste opslag losgelaten en komt

het opslagpercentage op 56 %.

2. Toelating van hobbykunstenaars, met dien verstande dat de

hobbykunstenaar alleen entree heeft op donderdag en vrijdag en op

afspraak

3. Toelating van studenten van de kunstacademie (bijv. ArtEZ), rekening

houdend met beschikbare capaciteit.

4. Indien zich sponsors melden, vanuit het principe prestatie en

tegenprestatie, ruimte bieden voor het geven van workshops.


5. Het ‘binnen’ halen van onderhoudscontracten van

(semi-)overheidsinstanties en het bedrijfsleven. De hieraan verbonden

werkzaamheden vinden in de regel buitenshuis plaats.

6. Het uitvoeren van gietwerk voor derden.

Niet onbelangrijk is dat ieder als regelmatig van ons centrum gebruikmakende

beroepskunstenaar (dus ook jij) ingezet kan worden bij projecten genoemd onder

4, 5. en 6. en de gewerkte uren kan declareren (tarief wordt vooraf met elkaar

besproken).

Belangstellenden kunnen zich melden voor de zogenaamde ‘banenpool’ (link

website ?), waarbij zij (voor zover nog niet bekend) aangeven waar hun

specialisatie ligt en in het geval een project zich aandient de beschikbare tijd.

De bedoeling is dat er afhankelijk van het aanbod voor de inzet van

beroepskunstenaars een roulatiesysteem gaat plaatsvinden tussen de

aangemelde personen.

Door ‘de Olifant’ worden de volgende criteria gebruikt als erkenning

beroepskunstenaar:

- Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kunstenaar.

- Afgestudeerden van de kunstacademies.

- Garantie van tenminste twee door ‘de Olifant’ erkende’ beroepskunstenaars

voor nieuwkomers.

Namens bestuur en beheer van ‘de Olifant

Similar magazines