Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

tenbrinkebouw.nl

Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

vereniging Projectnaam, van eigenaren subtitel

Algemeen

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel in een

gebouw met toebehoren en ondergrond, erf en tuin dat de bevoegdheid geeft tot

het gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. een appartement ontstaat

of appartementen ontstaan door een gebouw op papier te splitsen in appartementsrechten.

De splitsingsakte dient een notariële akte te zijn, en wordt ingeschreven in de kadastrale

registers. In die akte van splitsing wordt veel geregeld, veelal volgens het

KnB-modelreglement, opgesteld door de Koninklijke notariële Beroepsorganisatie.

men kan echter ook voor speciale voorzieningen afwijkende regels vaststellen.

er wordt te allen tijde vastgelegd waarvoor de betrokken appartementen mogen

worden gebruikt. Het is dan bijvoorbeeld uitgesloten dat een appartement, dat

aangewezen is om als woonruimte te worden gebruikt, als dokterspraktijkruimte

of trimsalon wordt gebruikt. In het reglement van splitsing is ook het aandeel van

elk appartement in het gemeenschappelijke eigendom bepaald. Het stelt ook de

gemeenschappelijke ruimten (zoals lift, galerijen, trappenhuizen etc.) vast. Verder

bevat het reglement een aantal gebruiksbepalingen en een regeling voor de kosten

van het onderhoud en het gebruik door iedere eigenaar van een appartement. In de

splitsingsakte wordt een Vereniging van eigenaren opgericht. Het doel van

de vereniging is volgens de wet: de behartiging van het gemeenschappelijke

belang van de eigenaren.

In de eerste plaats is het belang, het onderhoud en de instandhouding van het

gebouw en de daartoe behorende installaties. Dus het bijhouden van het binnenen

buitenschilderwerk en het repareren van het dak e.d., het schoonhouden van de

gemeenschappelijke ruimten.

De Vereniging van eigenaren heeft net als iedere andere vereniging een bestuur en

een ledenvergadering. De vergadering van eigenaren vertegenwoordigt de hoogste

macht in de vereniging. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw geschilderd moet

worden en door welk schildersbedrijf. Zij stelt de jaarlijkse bijdrage vast voor de

kosten van onderhoud, vaste lasten, verzekering en reservering voor groot onderhoud.

Deze lasten moeten als maandelijks voorschot vooraf voldaan worden. Het

hele gebouw (opstallen) wordt door de vereniging bij één maatschappij verzekerd;

de inboedel niet.

In de praktijk zal voor het gebouw een administrateur worden aangesteld. Deze

regelt de dagelijkse gang van zaken. Verzoeken voor reparaties e.d. komen bij hem

binnen en hij zorgt voor de uitvoering en betaling. De administrateur stelt de jaarrekening

op alsmede de begroting voor de algemene ledenvergadering. Hij notuleert

en voert besluiten uit. Vaak is de administrateur een gespecialiseerde onderneming

of een van de appartementseigenaren. Hij ontvangt voor zijn werkzaamheden een

vaste vergoeding, wederom vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Hij kan

echter niet ongelimiteerd handelen.

Voor kleine uitgaven heeft hij volmacht, voor grotere uitgaven behoeft hij toestemming

van het bestuur en voor het echt grote werk, als buitenschilderwerk, heeft hij

goedkeuring nodig van de algemene vergadering.

Dit alles wordt geregeld in het splitsingsreglement. Uiteraard zijn er voor iedere

appartementseigenaar rechten en plichten. In uw eigen appartement mag u doen

en laten wat u wilt, mits u de andere bewoners niet stoort. niettemin zouden er

toch kleine dingen kunnen zijn, waaraan een andere medebewoner zich zou kunnen

storen, zoals bijvoorbeeld het ophangen van de was voor het raam van een ander,

zodanig dat u het zicht belemmert, of het uitlaten van een hond op een daarvoor

niet geschikte plaats. Zo kunnen er huisregels nodig zijn waarvoor desgewenst een

huishoudelijk reglement wordt gemaakt.

Gezamenlijke kosten en lasten, jaarlijkse exploitatierekening

en eigenaarslasten

tot de gezamenlijke kosten en lasten worden gerekend:

a. De opstalverzekering (niet de inboedel).

b. De gemaakte kosten en lasten voor het normale onderhoud, het normale

gebruik of het behoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het

gebouw of de daartoe behorende installaties.

c. De kosten en lasten die verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden

en vernieuwingen voor zover deze volgens de bepalingen

van de splitsingsakte niet ten laste komen van een bepaalde eigenaar of

bepaalde eigenaren.

d. De kosten en lasten die verband houden met de oprichting van de

Vereniging van eigenaren en met de administratie van het gebouw of met de

aanstelling van een administrateur.

e. De verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor zover eigenaren daarin

niet individueel worden aangeslagen.

f. Het schoonhouden, de verlichting en het energieverbruik van de

gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals trappenhuis,

entree en gangen.

g. alle overige kosten en lasten, gemaakt in het belang van alle eigenaren of

door de gezamenlijke eigenaren als zodanig verschuldigd.

Veel van deze kosten zou u ook hebben, indien u een grondgebonden woning bezit,

alleen komen dan de uitgaven onverwacht en onregelmatig.

De Vereniging van eigenaren int elke maand een vast bedrag cq. een voorschot op

de nog te verwachten kosten.

exploitatierekening

Voor de gezamenlijke kosten en lasten, vermeld onder de punten a t/m g, zal ieder

jaar door de administrateur een begroting worden gemaakt en ter vaststelling aan

de jaarlijkse vergadering worden voorgelegd.

Dit geldt ook voor een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de kosten, verbonden

aan het periodiek schilderwerk en van eventueel in de akte van splitsing vermelde

andere kosten en lasten. De eerste keer zal het bedrag van deze begroting naar

redelijk goedvinden worden geraamd.

met ingang van een nader te bepalen datum zal door iedere eigenaar ten behoeve

van de kas van de Vereniging van eigenaren bij wijze van voorschotbijdrage, maandelijks

een twaalfde gedeelte van zijn deel van het hiervoor genoemde voorlopig

geraamde bedrag aan de administrateur worden overgemaakt.

aan het einde van elk boekjaar wordt door de administrateur een exploitatierekening

over het verstreken jaar opgemaakt, ter berekening van de door iedere eigenaar

verschuldigde definitieve bijdrage. In deze exploitatierekening wordt de reservering

voor het periodiek onderhoud en schilderwerk als overgangspost geboekt. mocht

er een overschot blijken te bestaan, dan zal dit naar een te vormen reservefonds

worden overgebracht. In het tegenovergestelde geval zullen de eigenaren het tekort

binnen een door de administrateur aan te geven termijn moeten aanzuiveren.

eigenaarslasten

tot de eigenaarslasten behoren de publiekrechtelijke lasten, zoals de onroerend

zaakbelasting, het lozingsrecht en de lasten voor het reinigingsrecht. Deze lasten

zullen rechtstreeks aan de eigenaar worden opgelegd.

energieverbruik

Door plaatsing van individuele meters zullen de kosten van energieverbruik van de

privé-gedeelten door de energiebedrijven rechtstreeks aan de betreffende eigenaar

in rekening worden gebracht.

De kosten van energiegebruik in het trappenhuis, gangen e.d. zullen verrekend

worden via de maandelijkse exploitatiebijdrage voor de gezamenlijke kosten.

Bovenstaande omschrijving is een samenvatting (géén citaat) uit het “KnB-modelreglement

voor (onder)splitsing”, vastgesteld naar aanleiding van de wet van 1 mei

2005 tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende splitsing

in appartementsrechten.

Hof te Duiven, 12 appartementen 21

Hof te Duiven, 12 appartementen

Similar magazines