Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

tenbrinkebouw.nl

Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

Het Projectnaam, kopen van een subtitel nieuwbouwappartement

Koopsom “vrij op naam” (v.o.n.)

De koopsom van het appartement is “vrij op naam”. Dit wil zeggen dat een aantal

kosten in de koopsom zijn opgenomen, te weten:

• de koopsom van de grond;

• de ontwikkelingskosten;

• de kosten van de bouwvergunning en de bouw;

• de honoraria voor de architect en de constructeur;

• de aansluitkosten voor water, stadswarmte, elektriciteit en riolering;

• de verkoopkosten (makelaar, brochures, advertenties);

• de notariskosten die betrekking hebben op de overdracht;

• de omzet- en overdrachtsbelasting;

• gemeentelijke leges bouwvergunning;

• kadastrale uitmeting.

In de koopsom zijn niet opgenomen:

• de rente over de grond- en de ontwikkelingskosten;

• de rente over de vervallen termijnen van de bouwkosten;

• meer- en minderwerk op verzoek van de koper;

• de aanleg-, aansluit- en/of entreekosten van telefoon en kabeltelevisie;

• eventuele kosten voor het op naam zetten van de verbruiksmeters

van de nutsaansluitingen;

• eventuele voorschotnota’s voor de levering van stadswarmte, water en elektriciteit;

• financieringskosten koper.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Het besluit tot aankoop van een nieuwbouwappartement wordt vastgelegd in een zogenaamde

koop-/aannemingsovereenkomst. Deze bestaat uit twee delen, te weten:

1. een koopovereenkomst voor de aankoop van de grond, de ontwikkelings

kosten en de bijkomende kosten. Hierin zijn de verplichtingen van de

ontwikkelaar en de koper vastgelegd.

2. een aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de koper, voor de

bouw van het appartement.

Van de getekende overeenkomsten ontvangen de koper, de aannemer en de ontwikkelaar

allen een kopie. Het originele exemplaar wordt aan de notaris verstrekt,

die de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

financieringskosten koper

Deze kosten zijn niet bij de koop- en aanneemsom inbegrepen. Dit zijn de kosten

die de koper moet maken voor de financiering van de aankoop van het appartement

zoals:

• afsluitprovisie voor de hypotheek;

• de eventuele kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;

• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

• de taxatiekosten;

• de kosten voor inschrijving van de hypotheekakte bij het kadaster.

eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de grond c.q. het appartementsrecht en het eventueel

daarop in aanbouw zijnde appartement vindt plaats wanneer bij de notaris

de “akte van levering” wordt gepasseerd. In de koop-/aannemingsovereenkomst

wordt voor deze transportdatum een uiterste datum genoemd. De eigendomsoverdracht

van de grond vindt zo mogelijk plaats voordat wordt begonnen met de

sloop van de huidige opstallen en/of terreinverhardingen of gedeeltes daarvan, of

kort voor de afgifte van de bouwvergunning. Zo voorkomen ontwikkelaar en koper

een hoger belastingtarief over de grondkosten.

Vanzelfsprekend is ook de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding van

belang. Het is gebruikelijk dat op de transportdatum zowel de akte van levering als

de hypotheekakte getekend worden.

De afrekening van de notaris

Vóór het notarieel transport (de eigendomsoverdracht) verstrekt de notaris een

afrekening met de kosten die de koper op de transportdatum nog verschuldigd is

aan ontwikkelaar en aannemer. Het betreft de:

• koopsom van de woning inclusief eventueel vervallen bouwtermijnen;

• rente over de grond-, ontwikkelings- en bouwkosten.

Daarnaast staan op de afrekening ook de volgende kosten die de koper

nog verschuldigd is:

• financieringskosten koper;

• eventuele notariskosten op verzoek van koper.

Hypotheek, rente en fiscus

Op de eindafrekening blijft, na aftrek van alle kosten en de reeds vervallen

bouwtermijnen, een bedrag over: het “hypotheekbedrag in depot”. Dit bedrag is

meestal gelijk aan de bouwtermijnen die nog betaald moeten worden. Over dit

hypotheekbedrag in depot wordt meestal rente vergoed.

na het notarieel transport betaalt de koper, tijdens de bouw, hypotheekrente over

het gehele hypotheekbedrag. De bovengenoemde ontvangen rente van het in

depot staande hypotheekbedrag kan daarop in mindering worden gebracht.

Hypotheekrente en kosten die verband houden met de financiering van de woning

zijn volgens het huidige belastingsstelsel fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin die

kosten zijn betaald. Voorbeelden van dergelijke aftrekposten zijn:

• de hypotheekrente;

• de kosten van de hypotheekakte;

• de kosten voor kadastrale inschrijving van de hypotheekakte;

• afsluitkosten die de hypotheekverstrekker in rekening brengt;

• eventuele taxatiekosten ten behoeve van de hypotheek.

Start bouw

De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar niet voordat

tenminste 70% van de woningen onherroepelijk is verkocht en alle benodigde

vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn afgegeven en niet meer voor beroep

of schorsing vatbaar zijn.

Hof te Duiven, 12 appartementen 23

Hof te Duiven, 12 appartementen

Similar magazines