27.09.2013 Views

Het Nieuwe Werken | Uitleg quickscan - A&O-fonds Waterschappen

Het Nieuwe Werken | Uitleg quickscan - A&O-fonds Waterschappen

Het Nieuwe Werken | Uitleg quickscan - A&O-fonds Waterschappen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong><br />

<strong>Werken</strong><br />

<strong>Uitleg</strong> <strong>quickscan</strong><br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 1


2 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Inhoudsopgave<br />

Inleiding en doel 5<br />

Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7<br />

Instructies voor het uitvoeren van de scan 9<br />

BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen 11<br />

BIJLAGE 2: Score kaarten 14<br />

BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten 15<br />

BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau 18<br />

BIJLAGE 5: Witte vlekken kaart 21<br />

BIJLAGE 6: Digitale versie van de scan (weblink)<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 3


4 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Inleiding en doel<br />

Begin 2011 is in opdracht van het A & O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong> een aantal initiatieven gestart<br />

rondom ‘<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> bij de <strong>Waterschappen</strong>’. De aanleiding hiervoor was de overtuiging dat de<br />

ontwikkelingen van ‘<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>’ ook voor de <strong>Waterschappen</strong> en gelieerde organisaties van<br />

toepassing zullen zijn. De initiatieven vormen een belangrijke pijler onder het Meerjarenbeleidsplan<br />

[1] 2010-2012: Klaar voor de toekomst?!<br />

Naast een onderzoek naar de stand van zaken en een toolbox met hulpmiddelen voor de invoering en<br />

begeleiding van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>, is besloten een ‘scan’ te ontwikkelen die waterschappen zelf in<br />

staat stelt om inzicht te verwerven naar de mate waarin dit binnen de organisatie speelt.<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> is een niet meer weg te denken ontwikkeling die binnen veel organisaties aandacht<br />

krijgt; toch is het nog vaak een ‘ondefinieerbaar’ en lastig te concretiseren begrip. De scan<br />

baseert zich op de volgende context:<br />

• <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> vindt haar oorsprong in maatschappelijke ontwikkelingen en heeft invloed op<br />

hoe organisaties werk organiseren.<br />

• <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> is een nieuwe manier van organiseren (van werk) door beter gebruik te maken<br />

van de huidige mogelijkheden en inzichten.<br />

• <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> is voor iedereen van toepassing.<br />

• <strong>Het</strong> raakt de gehele organisatie van klantbediening, afspraken, medewerkers, management, processen<br />

en middelen.<br />

• <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> is geen doel op zich, maar een middel om vastgestelde (organisatie) ambities<br />

te realiseren.<br />

• Als afgeleide van deze ambities wordt vaak een overkoepelende visie op werken geformuleerd.<br />

• De vertaling naar concrete invulling en invoering van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> wordt zichtbaar in huisvesting,<br />

technologie en mens & organisatie.<br />

• Als onderdeel van mens & organisatie zullen aanpassingen in de gevestigde arbeidspatronen, arbeidsrelaties<br />

en arbeidsverhoudingen mogelijk én gewenst zijn.<br />

• Niet iedereen werkt in dezelfde patronen: invulling van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> vereist, afhankelijk<br />

van de context van het werk, een gedifferentieerde invulling. <strong>Het</strong> is maatwerk met een continue<br />

(door-)ontwikkeling.<br />

• <strong>Het</strong> is niet een kwestie van of <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> toe te passen is, maar vooral van wanneer en<br />

hoe.<br />

Veel waterschappen, zo is gebleken uit het onderzoek ‘<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> verkend’ [2] , oriënteren zich<br />

op de mogelijkheden; andere zijn er daadwerkelijk mee aan de slag. Vrijwel alle initiatieven komen<br />

vanuit eigen inzicht en overtuiging en staan alle op zichzelf. Deze scan biedt de waterschappen een<br />

referentiemodel waarmee ze zichzelf kunnen plaatsten in de fase van ontwikkeling naar <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong><br />

<strong>Werken</strong>. Hierdoor is het voor iedere organisatie een bruikbaar instrument, ook als blijkt dat de organisatie<br />

nog niet toe is aan ‘<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>’.<br />

De scan biedt inzicht en ondersteuning bij het volgende:<br />

1 Bieden van concrete inzichten in waar de organisatie staat in relatie tot <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> inclusief<br />

een Witte vlekken profiel (welke instrumenten ontbreken).<br />

2 Bieden van een platform om de gesprekken rond het thema van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>.<br />

3 Inzicht in de mogelijke (instrumentele) maatregelen om <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> in te voeren.<br />

1 Uitgave A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>: Klaar voor de toekomst?! (Meerjarenbeleidsplan 2010-2012) dec 2010<br />

2 Uitgave A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>: <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> verkend (mei 2011)<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 5


Antwoorden die via de scan gevonden kunnen worden op de volgende vragen:<br />

1 Hoe denken wij binnen onze organisatie over (fundamentele) vraagstukken rond (de organisatie<br />

van) werken?<br />

2 Waar bevinden wij ons in de ontwikkeling van nieuwe vormen van werken?<br />

3 Hebben wij een (gezamenlijk) beeld bij de toekomstige manier van werken (ambitie)?<br />

4 Welke instrumenten kunnen of moeten we inzetten om onze ambities van de organisatie van werk<br />

vorm te geven?<br />

5 Welke instrumenten ontbreken nog om onze huidige manier van werken optimaal te faciliteren<br />

(witte vlekken)?<br />

De opzet is niet wetenschappelijk getoetst; de modellen die gebruikt worden, dienen als discussieframework<br />

en duiding op het onderwerp. De inhoud en richting geven een houvast voor uw reis naar<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>.<br />

Een ‘Toolbox’ die separaat beschikbaar is voor de waterschappen, biedt vervolgens beschrijvingen<br />

en concrete instrumenten om het proces om te komen tot invoering van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>, verder<br />

invulling te geven.<br />

De scan kunt u in 5 stappen doorlopen en is in te zetten voor zowel team, afdeling of werkmaatschappij.<br />

De scan kunt u als volgt op twee manieren doorlopen:<br />

1 Alle 5 de stappen van de scan kunt u doorlopen in een interactieve sessie met een team. Doel is:<br />

oriëntatie en richting. De opzet van de sessie is beschouwend van aard.<br />

2 De eerste 3 stappen van de scan zet u in de interactieve sessie met het management- of directieteam.<br />

<strong>Het</strong> doel van deze opzet is: oriëntatie en richting. Vervolgens kunt u met stap 4. en 5. in<br />

een aparte sessie met de inhoudelijk betrokkenen van ICT, P&O, huisvesting en facilitaire zaken de<br />

checklist doorlopen om de huidige situatie in kaart te brengen (stap 4.) en de witte vlekken, de<br />

onderdelen die nog niet op het gewenste niveau zijn, te bespreken (stap 5.). <strong>Het</strong> doel van deze<br />

opzet is instrumenteel en beoordelend.<br />

6 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Partnership<br />

sociale partners<br />

Gedeelde visie<br />

op werken<br />

Afspraken<br />

over HNW<br />

Leidinggeven<br />

op afstand<br />

Hiërarchisch<br />

leiderschap<br />

Standaard<br />

voorwaarden<br />

Verzuilde<br />

relaties<br />

Volwassenheidsmodel<br />

als basis voor de scan<br />

De grondslag voor de scan is het volgende volwassenheidsmodel.<br />

Vertrouwen als<br />

uitgangspunt<br />

Flexibiliteit in<br />

voorwaarden<br />

Samenwerken<br />

Geen mobiele<br />

devices<br />

Geen thuiswerkplek<br />

Telewerkregeling<br />

Standaard<br />

werkplek<br />

ICT =<br />

kernproces<br />

Ondersteuning<br />

samenwerking<br />

Sturen op output<br />

Zelfstandigheid<br />

medewerker<br />

Inrichting<br />

op afdeling<br />

Kantoor<br />

werkplek<br />

Keuzepakket<br />

arbeidsvoorwaarden<br />

Verantwoordelijkheid<br />

nemen<br />

Draadloos<br />

werken<br />

Ondersteuning<br />

mobiele devices<br />

Thuiswerkplek<br />

Mens & Organisatie<br />

Standaard flexplekken<br />

ondersteuning<br />

Ondersteuning<br />

kennisdeling<br />

Voorziening<br />

flexplekken<br />

Concentratie &<br />

communicatie<br />

werkplekken<br />

Gedigitaliseerde<br />

processen<br />

Papierloos<br />

werken Inzet sociale media<br />

(intern en extern)<br />

Ondersteuning<br />

plaatsonafhankelijk<br />

werken<br />

Standaard<br />

flexplekken<br />

Flexibel<br />

groei en krimp<br />

Device-onafhankelijke<br />

ondersteuning<br />

Vlekkenplan<br />

inrichting<br />

Technologie<br />

Activiteitengebaseerde<br />

werkinrichting<br />

Duurzaamheid =<br />

uitgangspunt<br />

Mobiliteitvriendelijk<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

Figuur 1: Volwassenheidsmodel HNW<br />

Huisvesting<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 7


Mens &<br />

Organisatie<br />

Techniek<br />

Huisvesting<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> is een evolutionair proces dat vorm krijgt via het innoveren op specifieke onderdelen<br />

(instrumenten) van de bedrijfsvoering: Mens & Organisatie; Technologie en de huisvesting<br />

(fysieke werkomgeving).<br />

Check Beginner Gevorderde Expert<br />

1 Voorwaarden<br />

2 Verhoudingen<br />

3 Werkafspraken<br />

4 Leidinggeven<br />

5 Cultuur<br />

6 Werknemerstijl<br />

1 Werkplek (techniek)<br />

2 Informeren<br />

3 Samenwerken<br />

4 Communiceren<br />

5 Plaatsonafhankelijkheid<br />

6 Processen<br />

1 Werkplek (fysiek)<br />

2 Mobiliteit<br />

3 Uitrusting<br />

4 Gebruik kantoor<br />

5 Functie kantoor<br />

6 Locatiebeleid<br />

Tabel 1: instrumenten voor HNW<br />

1 Beperkte keuzemogelijkheden<br />

2 Gedeelde agenda (bijv. HNW)<br />

3 <strong>Werken</strong> op afstand<br />

4 Coördinerend<br />

5 Afspraak = afspraak<br />

6 Enige zelfstandigheid<br />

1 Standaard werkplek<br />

2 Centrale (virtuele) plek<br />

3 Afdelingsoverstijgend<br />

4 Chatten<br />

5 Thuiswerkmogelijkheid<br />

6 Beperkt digitaliseren<br />

1 Aantal flexplekken<br />

2 Mobiel binnen kantoor<br />

3 Selectief laptop & draadloos<br />

4 Primaire plek voor werk<br />

5 Aanwezigheid locatie<br />

6 Kantoor gericht<br />

1 Standaard keuzepakket (menu)<br />

2 Visie op werken<br />

3 <strong>Werken</strong> op output<br />

4 Coachend/faciliterend<br />

5 Zelfredzaamheid<br />

6 Autonomie/eigenaarschap<br />

1 Mobiele werkplek<br />

2 Kennisgroepen<br />

3 Virtuele projectteams<br />

4 Integrale communicatie<br />

5 Beschikbaarheidinfo<br />

6 Papierarm werken<br />

1 Informele overlegruimtes<br />

2 <strong>Werken</strong> waar efficiënt<br />

3 Werkstijl bepalend<br />

4 Faciliteren activiteiten<br />

5 Plek voor samenwerken<br />

6 Werklocatie gericht<br />

1 Individueel keuzepakket<br />

2 Partnership (bijv. tav HNW)<br />

3 <strong>Werken</strong> op vertrouwen<br />

4 Zelfsturing<br />

5 Vertrouwen<br />

6 Verantwoordelijkheid<br />

1 Device-onafhankelijk werken<br />

2 Kennisdeling<br />

3 Projectorganisatie<br />

4 Vergaderen op afstand<br />

5 Overal connected<br />

6 Papierloos werken & cloud<br />

1 Vlekkenplan voor afdelingen<br />

2 fysiek minimum voor teams<br />

3 Vrije keuze (binnen range)<br />

4 Satelliet voor werknemers<br />

5 Plek voor ontmoeten<br />

6 Locatieonafhankelijk gericht<br />

8 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Instructies voor het uitvoeren<br />

van de scan<br />

Voor het uitvoeren van de scan is geen voorbereiding of voorwerk noodzakelijk.<br />

De ideale setting voor het uitvoeren van de scan is een interactieve sessie met een multidisciplinair<br />

team in de vorm van een workshop van een dagdeel. Een multidisciplinair team bestaat voor dit<br />

thema uit een vertegenwoordiging van directie, P&O, Techniek (ICT), Huisvesting en Financiën. Indien<br />

uw organisatie reeds een team heeft samengesteld voor <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> kan deze scan ook<br />

inzicht en inspiratie bieden.<br />

Indien het waterschap zich oriënteert op <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> of zich afvraagt of ze deze nieuwe trend<br />

bespreekbaar wil maken, kan deze scan volledig uitgevoerd worden (stap 1 t/m 5). De uitkomsten<br />

zullen dan inzichten geven in het onderwerp en richting bieden op de invulling ervan. Deze sessie is<br />

beschouwend van aard.<br />

De stellingen dienen beantwoord te worden vanuit de huidige- en de gewenste situatie. <strong>Het</strong> is verstandig<br />

om vooraf met elkaar af te spreken in welk tijdsframe de gewenste situatie beoordeeld wordt<br />

(bijv. 1 jaar of 3-5 jaar).<br />

Daarnaast kunnen de laatste twee stappen van de scan ook los doorlopen worden; hierbij kan veel<br />

meer instrumenteel over de elementen van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> gediscussieerd worden. Eerst dient<br />

een ‘checklist’ doorlopen te worden om aan te geven welke elementen voldoen aan de gewenste<br />

implementatieniveau van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> en welke nog niet. Vervolgens zal de discussie gevoerd<br />

worden hoe daar mee om te gaan. De verwachting is dat, indien deze stap los doorlopen wordt, er<br />

ook een andere samenstelling aan tafel zit. De doelstelling van de sessie is dan meer beoordelend<br />

van aard. <strong>Het</strong> kan een aanzet zijn voor het opstellen van een Plan van Aanpak om de route uit te<br />

stippelen naar invoering of verdere vervolgstappen op het gebied van <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong>.<br />

De scan bestaat uit:<br />

1. 39 stellingen in de vorm van een elektronische toets (excel)<br />

2. Aantal losse werkbladen:<br />

a. Score kaart (huidig niveau en gewenst niveau)<br />

b. Niveaubeschrijvingen<br />

• Beginners<br />

• Gevorderden<br />

• Experts<br />

c. Checkbox lijsten<br />

• Beginners<br />

• Gevorderden<br />

• Experts<br />

d. Witte vlekken kaart<br />

Op de volgende pagina worden de 5 stappen beschreven die doorlopen dienen te worden.<br />

Open de digitale versie van de scan hier.<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 9


Doel Uitvoering<br />

Objectief vaststellen hoe over de organisatie van werk(en) binnen<br />

het team, de afdeling of de organisatie geoordeeld wordt.<br />

Op basis van de uitkomst van stap 1 worden, door de beantwoording<br />

van de stellingen, twee posities berekend in het volwassenheidsmodel:<br />

1 Bepaling van de huidige positie op de gebieden van:<br />

a. Mens & Organisatie<br />

b. Techniek<br />

c. Huisvesting<br />

2 Bepaling van het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien<br />

van dezelfde gebieden<br />

Bespreken van de score op het gewenste niveau. Bevestiging van<br />

de vorm van HNW waar naar gestreefd wordt of afwijkt van de<br />

uitkomsten. Een keuze voor het niveau dat past bij de organisatie<br />

Inventariseren van de geïmplementeerde elementen die horen bij<br />

het gewenste niveau<br />

Op basis van de checklist ontstaat een overzicht van de ontbrekende<br />

elementen die nodig zijn voor het realiseren van het<br />

gewenste niveau<br />

Stap 1: Beantwoording van de stellingen<br />

Stap 2: Interpreteren van de scores<br />

<strong>Het</strong> beste resultaat kan behaald worden door de stellingen gezamenlijk<br />

te bespreken en te beantwoorden tijdens een interactieve<br />

bijeenkomst<br />

De stellingen worden voorgelegd in de vorm van een digitale test<br />

(excel sheet) die doorlopen dient te worden.<br />

De uitkomsten van de beantwoording van de stellingen worden<br />

overgenomen in het volwassenheidsmodel HNW<br />

Scores in twee reeksen:<br />

1 Score op huidige positie<br />

a. Mens & Organisatie<br />

b. Techniek<br />

c. Huisvesting<br />

2 Score op het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien van<br />

dezelfde gebieden<br />

<strong>Het</strong> team kleurt de scores in.<br />

Stap 3: Bespreken van het advies: <strong>Het</strong> gewenste niveau van HNW<br />

Stap 4: Uitvoeren van checklist<br />

Stap 5: Opstellen ‘witte vlekkenkaart’ en bespreken<br />

De uitkomsten duiden een gewenst niveau aan. <strong>Het</strong> team wordt<br />

aangemoedigd samen een discussie te voeren en te onderzoeken<br />

of de uitkomsten gedragen worden: “Zijn we het eens over het<br />

toekomstige profiel van de organisatie van werken?”<br />

De discussie wordt gevoerd aan de hand van de volwassenheidskaarten<br />

Samen met het team wordt de checklist doorlopen. Per element of<br />

instrument beoordeelt het team in hoeverre die geïmplementeerd<br />

zijn en welke nog niet. Uitkomst is een witte vlekkenkaart<br />

De witte vlekkenkaart bespreken met het team en bepalen welke<br />

stappen genomen kunnen worden om het gewenste volwassenheidsniveau<br />

instrumenteel te realiseren. De Toolbox biedt<br />

materiaal hiervoor.<br />

Zoals hiervoor beschreven kan de laatste stap ook apart doorlopen worden. In een andere samenstelling kan de interactieve sessie dan<br />

het volgende doen:<br />

Doel Uitvoering<br />

Vaststellen welke onderdelen van HNW wel en niet geïmplementeerd<br />

zijn. De checklist bij het geambieerde niveau van HNW<br />

wordt als uitgangspunt gebruikt<br />

Valideren van de witte vlekken en bespreken van de mogelijkheden<br />

voor het opstarten van een initiatief om deze witte vlekken<br />

in te vullen<br />

Stap 4: Uitvoeren van checklist<br />

Stap 5: Opstellen ‘witte vlekkenkaart’ en bespreken<br />

<strong>Het</strong> team dat deze laatste stappen uitvoert dient een uitgangspunt<br />

meegekregen te hebben met het gewenste niveau van <strong>Het</strong><br />

<strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> waartegen gespiegeld wordt. De bij het niveau<br />

behorende checklist dient vervolgens afgelopen te worden. Per<br />

item komt het team overeen in hoeverre dat al dan niet geïmplementeerd<br />

is.<br />

De resultaten van Stap 4 levert een overzicht op van witte vlekken:<br />

die elementen die niet of onvoldoende geïmplementeerd zijn<br />

voor het geambieerde HNW niveau. <strong>Het</strong> team bespreekt de witte<br />

vlekken; valideert en geeft prioriteiten aan. Dit kan gezien worden<br />

als een start van een volgende fase: opstellen van een plan van<br />

aanpak voor het invoeren van HNW. (Zie ook de Toolbox)<br />

10 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen<br />

Flexibele Arbeidsrelaties Huidig Gewenst<br />

1 Medewerkers hebben bij indiensttreding en tussentijds keuzemogelijkheden<br />

omtrent de gewenste contractvorm (vast, flexibel)<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

2 Medewerkers worden ondersteund door een systeem waarmee zij<br />

zelf keuzes kunnen maken bij het samenstellen en wijzigen van het<br />

individuele arbeidsvoorwaardenpakket<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

3 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt plaats op<br />

basis van geleverde prestaties/bijdragen en toegevoegde waarde<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

4 <strong>Het</strong> opleidings- en ontwikkelbeleid is ingericht op (individueel)<br />

maatwerk. In samenspraak met de leidinggevende wordt gekeken<br />

naar ontwikkelmogelijkheden toegespitst op individuele (groei)<br />

ambities en individuele ontwikkelpaden<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

5 Medewerkers hebben in plaats van gedetailleerde functiebeschrijvingen<br />

globale rolbeschrijvingen en kunnen op basis van hiervan<br />

breed worden ingezet<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

6 <strong>Het</strong> werkplekconcept stimuleert maximale flexibiliteit van medewerkers<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

7 Systemen zijn maximaal te personaliseren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

8 Er is sprake van een volwassen arbeidsrelatie, waarbij leidinggevende<br />

en medewerkers gezamenlijk komen tot afspraken over inzet,<br />

samenwerking en resultaten<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

9 Werkgever- en werknemersvertegenwoordigers hebben een gemeenschappelijk<br />

beeld van de noodzaak van flexibele arbeidsrelaties<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 11


Vrije toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën Huidig Gewenst<br />

10 Er wordt open en transparant gecommuniceerd over alle aspecten<br />

van de organisatie. Medewerkers zijn goed op de hoogte van de<br />

laatste informatie of ontwikkelingen<br />

11 Er wordt gewerkt volgens het principe van ‘share unless’. Medewerkers<br />

worden actief aangemoedigd om kennis en informatie in<br />

principe altijd beschikbaar te stellen voor anderen<br />

12 Er is een digitaal kenniswerkingsplatform aanwezig waarop alle<br />

informatie centraal wordt opgeslagen en makkelijk te vinden en te<br />

delen is<br />

13 Werkprocessen zijn in hoge mate gedigitaliseerd, zodat documenten<br />

en informatie ‘any time, any place, any device’ beschikbaar zijn<br />

14 Op frequente basis worden kennisuitwisselingssessies georganiseerd<br />

en worden (spontaan) momenten van kennisdeling gecreëerd<br />

15 Medewerkers worden gestimuleerd te werken met Social Media en<br />

Web 2.0 toepassingen<br />

16 Van iedereen worden kennis- en/of expertisegebieden bijgehouden,<br />

zodat medewerkers snel kunnen zien wie zij daarvoor kunnen<br />

benaderen<br />

17 <strong>Het</strong> werkplekconcept stimuleert samenwerking, co-creatie en kennisdeling<br />

18 De werkplek is een open netwerkomgeving waarbij fysiek ruimte<br />

wordt gecreëerd om de ‘buitenwereld’ naar binnen te halen<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

Sturen van medewerkers op resultaat Huidig Gewenst<br />

19 Beslissingsbevoegdheid is zo laag mogelijk belegd binnen de<br />

organisatie<br />

20 Medewerkers worden gestuurd op resultaat en hebben daarmee zeggenschap<br />

over tijd en plaats van werken en werkinvulling<br />

21 Medewerkers zijn gewend om eigen initiatief en verantwoordelijkheid<br />

te nemen en krijgen hiervoor de ruimte van hun leidinggevende<br />

22 Managers sturen op basis van coachend en faciliterend leiderschap<br />

en zijn in staat om situationeel te anticiperen op verschillen in<br />

werkstijlen en persoonlijkheden<br />

23 <strong>Het</strong> performance management systeem is geschikt om resultaatgerichte<br />

doelstellingen vast te leggen en erop te beoordelen<br />

24 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt grotendeels<br />

plaats op basis van concrete prestaties, toegevoegde waarde en<br />

geleverde (team)bijdrage<br />

25 Medewerkers zijn vrij in het bepalen van de scheiding tussen ‘werk<br />

in privé’ en ‘privé in werk’<br />

26 <strong>Het</strong> werkplekconcept stimuleert het optimaal behalen van resultaten<br />

27 Medewerkers worden gestuurd op het ontwikkelen van competenties<br />

gericht op het slim omgaan met de eigen tijd en middelen,<br />

verantwoordelijk zijn voor eigen beslissingen en hierop aanspreekbaar<br />

zijn<br />

1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

12 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Huidig Gewenst<br />

28 Medewerkers kunnen met behulp van IT-ondersteuning werken waar<br />

en wanneer dat nodig is. Zowel op kantoor, thuis als op iedere<br />

andere locatie<br />

29 Op afstand kunnen medewerkers (ongeacht waar zij zich bevinden)<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

makkelijk communiceren met collega’s en bij afwezigheid zijn<br />

medewerkers goed bereikbaar voor collega’s of klanten<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

30 Met onze systemen kunnen collega’s elkaars werk digitaal bekijken,<br />

becommentariëren of aanvullen<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

31 Medewerkers kunnen zelf hun IT-middelen meenemen en hiervan<br />

gebruik maken op de werkplek (‘bring your own’)<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

32 Collega’s hebben online inzicht wie zich waar bevindt en wie er<br />

beschikbaar is voor contact<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

33 De werkplek is ingericht als inspirerende ontmoetingsplaats<br />

34 Medewerkers kunnen hun tijd zelf (in samenspraak met de leiding-<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

gevende) indelen; ook als dat buiten de traditionele werktijden<br />

valt<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

35 Niemand binnen de organisatie heeft een eigen werkplek. Er wordt<br />

gewerkt volgens het clean desk-principe<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

36 Collega’s worden ondersteund om ook buiten het kantoor op een<br />

arbo-technisch verantwoorde manier te werken<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

37 Voor verschillende typen werkzaamheden zijn verschillende typen<br />

werkplekken beschikbaar<br />

38 Met het werkplekconcept wordt snel en flexibel ingespeeld de<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

nieuwe eisen die medewerkers stellen aan de werkomgeving maar<br />

ook op veranderende omstandigheden zoals groei en krimp<br />

39 Door het flexibele concept in combinatie met de mogelijkheid om<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, kan fors worden bespaard<br />

op het aantal werkplekken<br />

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 13


BIJLAGE 2: Score kaarten<br />

SCORES<br />

GEWENST<br />

NIVEAU<br />

SCORES<br />

HUIDIG<br />

NIVEAU<br />

Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Mens & Organisatie<br />

Technologie<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

Mens & Organisatie<br />

Technologie<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

Huisvesting<br />

Huisvesting<br />

14 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten<br />

Algemeen<br />

Tijd- en plaatsonafhankelijk<br />

werken<br />

Sturen op resultaat<br />

Vrije toegang tot<br />

kennis, ervaring en<br />

informatie<br />

Flexibele<br />

arbeidsrelaties<br />

BEGINNERS<br />

De organisatie is zich (voorzichtig) aan het oriënteren<br />

op HNW. De besturen zijn nog niet overtuigd van het<br />

nut en vaak is ook nog onduidelijk wat er onder HNW<br />

wordt verstaan; een vertaalslag naar de eigen organisatie<br />

is nog niet gemaakt. Een projectteam is opgericht<br />

of in wording; spontaan ontstaan wel bewegingen die<br />

binnen het domein van HWN vallen; er is nog geen<br />

sprake van regie op de ontwikkelingen.<br />

Thuiswerken is vaak de eerste stap op weg naar HNW.<br />

Vaak is hierover veel discussie omdat geen duidelijke<br />

afspraken zijn gemaakt over voor wie het geldt en<br />

hoe het past binnen de werkafspraken. De technische<br />

uitrusting voor (mobile) werknemers is niet voldoende<br />

geschikt om plaatsonafhankelijk te werken. Op kantoor<br />

zijn er (experimenteel) enkele flexplekken en voorzieningen<br />

voor draadloos werken.<br />

Leidinggeven is gekenmerkt als directief; prestatiecontracten<br />

zijn nog niet ingevoerd; beoordelingssystemen<br />

traditioneel. De beweging om dit te veranderen is nog<br />

niet ingezet; hoewel er wel over gesproken wordt en de<br />

P&O afdeling zoekt naar de mogelijkheden.<br />

De medewerkers zijn over het algemeen al lang op hun<br />

positie en verrichten hun taken. Er wordt wel meer in<br />

projectvorm gewerkt en samenwerking is belangrijke<br />

driver van het beleid.<br />

Doordat de beweging van flexibel werken wel ingezet is<br />

wordt aandacht besteed aan het belang van het delen<br />

van kennis en expertise. De technische mogelijkheden<br />

om virtueel samen te werken en om informatie te ontsluiten<br />

zijn of worden toegepast. Ook voor ambulante<br />

medewerkers zijn systemen beschikbaar om kennis en/<br />

of informatie te verwerven. Ook vanuit dit perspectief<br />

wordt ‘samenwerken’ gestimuleerd.<br />

Arbeidsvoorwaardelijk zijn er nog geen grote stappen<br />

gemaakt. Incidentele gevallen worden uitzonderingen<br />

voor gemaakt en ‘gedogen’ kan van toepassing zijn op<br />

bijv. flexibele arbeidstijden. Vanuit werkgevers perspectief<br />

is men wel steeds meer doordrongen van het<br />

belang van het behouden van talent en het aantrekken<br />

van nieuwe medewerkers om de uitstroom die de komende<br />

jaren zich zal aandienen, kan worden opvangen.<br />

Logische drijfveren voor HNW zijn:<br />

• Kostenbesparingen op m² (ivm nieuwbouw)<br />

• Fusie<br />

• Druk binnen organisatie naar flexibel werken<br />

• Thuiswerken<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 15<br />

Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Mens & Organisatie<br />

KENMERKEN<br />

Mens & Organisatie<br />

Technologie<br />

Standaard arbeidsvoorwaarden<br />

HNW nog niet in CAO<br />

Regels voor thuiswerken<br />

Leidinggeven = directief<br />

Cultuur: afspraak=afspraak<br />

Zelfstandig werken (medewerkers)<br />

Technologie<br />

Standaard werkplek<br />

Centrale (virtuele) plek voor info.<br />

Systeem voor samenwerken<br />

Iedereen kan chatten met collega’s<br />

Thuiswerk mogelijkheid<br />

Beperkt gedigitaliseerde processen<br />

Huisvesting<br />

Facilitair<br />

Aantal flexplekken<br />

Enkele medewerkers kunnen mobiel werken<br />

(binnen kantoor)<br />

Selectief Laptop & draadloos<br />

Kantoor is primaire plek voor werk<br />

Aanwezigheidlocatie<br />

Huisvesting is kantoor


Algemeen<br />

Tijd- en plaats onafhankelijk<br />

werken<br />

Sturen op resultaat<br />

Vrije toegang tot<br />

kennis, ervaring en<br />

informatie<br />

Flexibele<br />

arbeidsrelaties<br />

GEVORDERDEN<br />

De organisatie heeft officieel de beweging ingezet om<br />

HNW in te voeren c.q. de organisatie van werk aan te<br />

passen aan de huidige mogelijkheden. De kansen zijn<br />

benoemd en discussie is gevoerd over hoe de nieuwe<br />

manier van werken binnen de organisatie uit moet<br />

gaan zien. De lijnorganisatie is geïnformeerd en vanuit<br />

de disciplines P&O; ICT en Facilitair lopen er projecten<br />

om de componenten in te richten die de nieuwe manier<br />

van werken mogelijk moeten maken.<br />

Een groot deel van de medewerkers kunnen tijd- en<br />

plaats onafhankelijk werken. Hier is een beleid voor<br />

opgesteld en goed gecommuniceerd. <strong>Het</strong> is niet zo dat<br />

iedereen volledig vrij is om locatie en tijd te kiezen<br />

voor de werkzaamheden; de organisatie is op zoek naar<br />

de optimale verhoudingen. Wel zijn er interventies<br />

voor de werk/privé balans.<br />

Ook het kantoor is meegegaan in het flexibele werkconcept;<br />

afdelingen zijn als ‘vlekken’ over de werkvloer<br />

verdeeld; de werkplek ingericht als flexplekken met<br />

mogelijkheden voor concentratiewerk en communicatiewerk.<br />

Er is een nieuwe stijl van leidinggeven opgesteld;<br />

meer op resultaat sturing ondersteund door situationeel<br />

leiderschap. De invoering van deze ingrijpende<br />

verandering neemt tijd en staat niet op zichzelf. Ook<br />

de systemen zullen mee moeten om de veranderingen<br />

te faciliteren. Ook de medewerkers worden ondersteund<br />

om de beweging mogelijk te maken. De nadruk ligt op<br />

zelfredzaamheid en ondernemerschap. Medewerkers<br />

worden aangemoedigd initiatief te nemen.<br />

Er is een begin gemaakt met digitalisering van processen<br />

om tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook in de<br />

kernprocessen te ondersteunen. Dit gaat gepaard met<br />

papier-arm werken. De medewerkers worden aangemoedigd<br />

om pro-actief kennis te delen en informatie<br />

beschikbaar te stellen voor anderen.<br />

Er is een formele projectorganisatie waarbij veel afdelingsoverstijgend<br />

gewerkt wordt.<br />

De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast om flexibel<br />

werken voor iedereen mogelijk te maken (keuzepakken<br />

binnen arbeidsvoorwaarden). In de arbeidsverhoudingen<br />

werken sociale partners meer samen om het<br />

klimaat geschikt te maken voor HNW. Medewerkers worden<br />

wel meer aangespoord om zelfstandig te werken.<br />

Logische drijfveren voor HNW zijn:<br />

• Productiviteit verhoging<br />

• Aantrekkelijk Werkgeverschap<br />

• Kwaliteit dienstverlening<br />

• Terugdringen mobiliteit<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

16 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong><br />

Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Mens & Organisatie<br />

KENMERKEN<br />

Mens & Organisatie<br />

Technologie<br />

Huisvesting<br />

Keuzepakket (menu) arbeidsvoorwaarden<br />

We hebben een ‘visie op werken’<br />

Sturen op output<br />

Coachend leiderschap<br />

Cultuur is samenwerken<br />

Zelfredzame medewerkers<br />

Technologie<br />

Mobiele werkplek<br />

Kennisgroepen<br />

Virtuele projectteams<br />

Integrale communicatie<br />

‘Werkstatus’ zichtbaar voor collega<br />

Papier arm werken<br />

Facilitair<br />

Informele overlegruimtes<br />

<strong>Werken</strong> waar efficiënt<br />

Werkstijl bepalend<br />

Kantoor ondersteunt type werk<br />

Plek voor samenwerken<br />

Meerdere locaties ondersteund


Algemeen<br />

Tijd- en plaatsonafhankelijk<br />

werken<br />

Sturen op<br />

resultaat<br />

Vrije toegang tot<br />

kennis, ervaring<br />

en informatie<br />

Flexibele<br />

arbeidsrelaties<br />

EXPERTS<br />

HNW is de norm. De organisatie is ingericht om de<br />

medewerkers optimaal te ondersteunen in de nieuwe<br />

werkvorm, die niet meer ‘nieuw’ is maar gewoon weer<br />

werken. De initiatieven van HNW zijn afgerond en<br />

iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De kenmerkende<br />

begrippen binnen de organisatie zijn nu: Vertrouwen<br />

en Verantwoordelijkheid.<br />

De gehele organisatie werkt nu volgens de nieuwe<br />

inzichten en principes die vastgelegd zijn in een ‘visie<br />

op werken’.<br />

Iedereen heeft de beschikking over de middelen om te<br />

werken waar en wanneer dat het meest productief is;<br />

en is weerbaar en gemotiveerd om dat ook te doen.<br />

Vergaderen op afstand is standaard ingevoerd. <strong>Het</strong> kantoor<br />

krijgt meer de functie van ontmoetingsplek. Deze<br />

is ingericht volgens het principe van activiteitengericht<br />

werken. werk wordt daar verricht waar het meest<br />

productief. Afspraken worden op team niveau over het<br />

‘fysieke minimum’ van ontmoeten.<br />

De invoering van het sturen op resultaat i.p.v. op aanwezigheid<br />

is voltooid. De leidinggevenden zijn steeds<br />

meer coach en hanteren het principe van dienend leiderschap.<br />

Iedereen heeft een ‘resultaatcontract’ dat de<br />

verwachtingen weergeeft van de individuele bijdrage<br />

van medewerkers. Medewerkers zijn zelfstandig en<br />

zelfredzaam.<br />

Papierloos werken is ingevoerd. Sociale media worden<br />

toegepast om binnen de organisatie (ook daar buiten)<br />

samenhang en verbondenheid te stimuleren. Iedereen<br />

heeft toegang tot relevante informatie die gepersonaliseerd<br />

is. De kernprocessen zijn beschikbaar vanuit<br />

de ‘cloud’en daarmee plaatsonafhankelijk beschikbaar.<br />

Medewerkers leren van elkaar en kennis wordt gedeeld.<br />

Arbeidsvoorwaarden zijn flexibel en individueel te<br />

personaliseren. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk<br />

voor hun ontwikkeling en carrièrepad; functieroulatie<br />

wordt toegepast. Sociale partners beschouwen elkaar<br />

als partners en hebben een gedeelde agenda. Vertrouwen<br />

als basis voor de cultuur binnen de gehele<br />

organisatie. Deze straalt ook uit op externe partijen.<br />

Arbeidsrelaties gericht op duurzaam en verantwoord<br />

ondernemen.<br />

Logische drijfveren voor HNW zijn:<br />

• Toonaangevend werkgeverschap<br />

• Duurzaamheid<br />

• Optimale dienstverlening<br />

• Ondernemerschap<br />

0-10 10-20 20-30 30-40<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 17<br />

Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert<br />

Mens & Organisatie<br />

KENMERKEN<br />

Mens & Organisatie<br />

Technologie<br />

Huisvesting<br />

Maatwerk arbeidscontract<br />

Sociale partners werken samen<br />

Vertrouwen uitgangspunt in organisatie<br />

Teams grote mate van autonomie<br />

Inspirerend leiderschap<br />

Cultuur = verantwoorden & vertrouwen<br />

Technologie<br />

Device onafhankelijke werkplek<br />

Kennisdeling optimaal ondersteund<br />

Projecten digitaal ondersteund<br />

Vergaderen op afstand mogelijk<br />

Iedereen kan overal werken<br />

Papierloos werken & cloud<br />

Facilitair<br />

Vlekkenplan voor afdelingen<br />

Fysiek minimum voor teams<br />

Uitrusting obv vrije keuze<br />

Kantoor is satelliet voor werknemers<br />

Kantoor is plek voor ontmoeten<br />

<strong>Werken</strong> overal ondersteund


BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau<br />

Mens & organisatie<br />

Techniek<br />

Huisvesting<br />

BEGINNERS<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Arbeidsvoorwaarden Beperkte<br />

keuzemogelijkheden<br />

Arbeidsverhoudingen Gedeelde agenda (bijv<br />

HNW)<br />

Medewerkers kunnen op onderdelen eigen<br />

voorkeur kiezen<br />

Sociale partners praten met elkaar over onderwerpen<br />

waar gedeelde belangen ervaren<br />

worden<br />

Werkafspraken <strong>Werken</strong> op afstand <strong>Werken</strong> op afstand (bijv thuis) is mogelijk<br />

Leidinggeven Coördinerend Leidinggeven wordt meer coördinerend<br />

Cultuur Afspraak = afspraak Iedereen doet zijn ding; controle is nodig<br />

Werknemerstijl Enige zelfstandigheid Werknemers worden geacht zelfstandig te<br />

kunnen werken<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Werkplek (techn) Standaard werkplek (bijna) Iedereen heeft dezelfde functionaliteit<br />

op de werkplek (bureau; PC; etc)<br />

Informeren Centrale (virtuele) plek Er is een ‘intranet’ waar informatie en nieuws<br />

te vinden die relevant is voor mijn werk<br />

Samenwerken Afdelingsoverstijgend In projecten kan samengewerkt worden doordat<br />

digitaal projectinformatie beschikbaar is<br />

Communiceren Chatten Er is ‘instant messaging’ mogelijk binnen de<br />

organisatie<br />

Plaats onafhankelijk Thuiswerk mogelijkheid (sommige) Medewerkers kunnen vanuit huis<br />

werken<br />

Processen Beperkte digitaliseren Digitalisering is begonnen; meestal de niet<br />

kernprocessen eerst<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Werkplek (fysiek) Aantal flexplekken Enkele werkplekken zijn omgebouwd naar<br />

flexibele werkplekken; door iedereen te<br />

gebruiken<br />

Mobiliteit Mobiel binnen kantoor Medewerkers kunnen op verschillende plaat sen<br />

binnen het kantoor het werk doen<br />

Uitrusting Selectief Laptop &<br />

draadloos<br />

Enkele medewerkers kunnen mobiel werken<br />

door de persoonlijke uitrusting<br />

Gebruik kantoor Primaire plek voor werk Op kantoor wordt het werk gedaan<br />

Functie kantoor Aanwezigheidlocatie Op kantoor hoor je te zijn<br />

Locatie beleid Kantoor gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor<br />

werken alleen op kantoor<br />

18 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Mens & organisatie<br />

Techniek<br />

Huisvesting<br />

GEVORDERDEN<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Arbeidsvoorwaarden Stnd Keuzepakket<br />

(menu)<br />

Medewerkers kunnen uit verschillende constructies<br />

kiezen; als in een menukaart<br />

Arbeidsverhoudingen Visie op werken Sociale partners hebben gemeenschappelijk<br />

beeld bij ‘werken in de toekomst’<br />

Werkafspraken <strong>Werken</strong> op output Resultaat is belangrijker dan aanwezigheid<br />

Leidinggeven Coachend/faciliterend Leidinggeven wordt meer een coach van team<br />

Cultuur Zelfredzaamheid Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid<br />

voor uitvoeren van werkzaamheden en<br />

nemen die ook<br />

Werknemerstijl Autonomie/<br />

eigenaarschap<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Medewerkers worden zelf geacht initiatief<br />

te nemen; zowel in het werk als vwb eigen<br />

loopbaan<br />

Werkplek (techn) Mobile werkplek (bijna) Iedereen heeft de uitrusting om overal<br />

en altijd te kunnen werken<br />

Informeren Kennisgroepen <strong>Het</strong> intranet biedt ook mogelijkheden om rond<br />

specifieke onderwerpen kennis te delen<br />

Samenwerken Virtueel projectteams Projecten worden standaard uitgevoerd obv<br />

virtuele teams<br />

Communiceren Integrale<br />

communicatie<br />

We hebben maar één telefoon; kunnen zien of<br />

collega’s beschikbaar zijn en gebruiken mail<br />

waar het voor bedoeld is.<br />

Plaats onafhankelijk Beschikbaarheidinfo Van iedereen kan de ‘status’ opgevraagd<br />

worden; bezet; afwezig; in meeting; vrij;<br />

beschikbaar..<br />

Processen Papier arm werken De meeste processen zijn gedigitaliseerd<br />

waardoor nauwelijks nog papier gebuikt wordt<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Werkplek (fysiek) Informele<br />

overlegruimtes<br />

Er zijn ruimtes binnen kantoor die gebruikt<br />

worden om spontaan even overleg te hebben;<br />

deze zijn niet te reserveren<br />

Mobiliteit <strong>Werken</strong> waar efficiënt Werk wordt daar gedaan waar het meest logisch<br />

is (productief)<br />

Uitrusting Werkstijl bepalend Er zijn enkele werkprofielen opgesteld die de<br />

uitrusting voor de medewerkers bepalen (afgestemd<br />

op werk)<br />

Gebruik kantoor Faciliteren activiteiten Kantoor is plaats waar gewerkt kan worden<br />

Functie kantoor Plek voor samenwerken Kantoor is ingericht om samenwerken te<br />

stimuleren<br />

Locatie beleid Werklocatie gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor<br />

werken op meerdere locaties (ook niet<br />

kantoor)<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 19


Mens & organisatie<br />

Techniek<br />

Huisvesting<br />

EXPERTS<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Arbeidsvoorwaarden Individuele keuzepakket Medewerkers hebben de vrije keuze om eigen<br />

pakket samen te stellen (individuele keuze)<br />

Arbeidsverhoudingen Partnership (bijv tav<br />

HNW)<br />

Sociale partners zien elkaar als ‘partners’ en<br />

zien HNW als een gezamenlijke kans<br />

Werkafspraken <strong>Werken</strong> op vertrouwen <strong>Werken</strong> vanuit uitgangspunt van vertrouwen<br />

Leidinggeven Zelfsturing Teams nemen verantwoordelijkheid; leidinggevende<br />

is ‘ondersteunend’<br />

Cultuur Vertrouwen Uitgangspunt in de organisatie is vertrouwen;<br />

echter hoort ook de verantwoordelijkheid bij<br />

Werknemerstijl Verantwoordelijkheid Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid<br />

en tonen initiatief en ondernemerschap<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Werkplek (techn) Device onafhankelijke<br />

werkplek<br />

Iedereen heeft de beschikking over technologie<br />

waarmee overal en altijd werk verricht<br />

kan worden<br />

Informeren Kennis deling De waarde van informatie wordt ingezien;<br />

technologie aanwezig om eenvoudig kennis<br />

te delen zodat het vermenigvuldigd kan<br />

worden<br />

Samenwerken Project organisatie Een projectorganisatie zorgt voor natuurlijke<br />

samenwerking; medewerkers rouleren binnen<br />

organisatie<br />

Communiceren Vergaderen op afstand Vergaderen op afstand (video – of voice<br />

conferencing) als het mogelijk is<br />

Plaats onafhankelijk Overal connected Iedereen is altijd bereikbaar en ‘aangesloten’;<br />

indien medewerker niet werkt is dat ook<br />

duidelijk<br />

Processen Papierloos werken &<br />

cloud<br />

Onderdeel Check J N Toelichting<br />

Werkplek (fysiek) Vlekkenplan voor<br />

afdelingen<br />

Mobiliteit Fysiek minimum voor<br />

teams<br />

Uitrusting Vrije keuze (binnen<br />

range)<br />

Gebruik kantoor Satelliet voor<br />

werknemers<br />

Alle processen zijn digitaal; papier is niet<br />

meer nodig<br />

Afdelingen hebben hun eigen gebied binnen<br />

het kantoor en werkfaciliteiten die passen bij<br />

de activiteit van de medewerkers<br />

Medewerkers komen nog samen als dat<br />

nodig is of omdat het nodig is voor de<br />

verbondenheid<br />

Alle medewerkers kunnen een ‘werkuitrusting’<br />

samenstellen die past bij zijn/haar stijl van<br />

werken<br />

Kantoor is plaatst die voor werknemers beschikbaar<br />

is om te gebruiken als de activiteit<br />

daar om vraagt<br />

Functie kantoor Plek voor ontmoeten Kantoor is ingericht om te ontmoeten (alle<br />

stakeholders; ook partners en klanten)<br />

Locatie beleid Locatie onafhankelijk<br />

gericht<br />

Facilitaire zaken levert voorzieningen voor<br />

werken ongeacht de locatie (en tijd)<br />

20 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


BIJLAGE 5: Witte vlekken kaart<br />

Checklist resultaten voor<br />

BEGINNERS<br />

Checklist resultaten voor<br />

GEVORDERDEN<br />

Checklist resultaten voor<br />

EXPERTS<br />

Beperkte keuzemogelijkheden Stand Keuzepakket (menu) Individuele keuzepakket<br />

Gedeelde agenda (bijv HNW) Visie op werken Partnership (bijvoorbeeld ten<br />

aanzien van HNW)<br />

<strong>Werken</strong> op afstand <strong>Werken</strong> op output <strong>Werken</strong> op vertrouwen<br />

Coördinerend Coachend/faciliterend Zelfsturing<br />

Afspraak = afspraak Zelfredzaamheid Vertrouwen<br />

Enige zelfstandigheid Autonomie/eigenaarschap Verantwoordelijkheid<br />

Standaard werkplek Mobiele werkplek Device-onafhankelijke<br />

werkplek<br />

Centrale (virtuele) plek (info) Kennisgroepen Kennisdeling<br />

Afdelingsoverstijgend<br />

samenwerken<br />

Virtuele projectteams Projectorganisatie<br />

Chatten Integrale communicatie Vergaderen op afstand<br />

Thuiswerkmogelijkheid Beschikbaarheidsinfo Overal connected<br />

Beperkt digitaliseren Papier-arm werken Papierloos werken & cloud<br />

Aantal flexplekken Informele overlegruimtes Vlekkenplan voor afdelingen<br />

Mobiel binnen kantoor <strong>Werken</strong> daar waar efficiënt Fysiek minimum voor teams<br />

Laptop & draadloos<br />

(selectief)<br />

Werkstijl bepalend Vrije keuze uitrusting (range)<br />

Kantoor: plek om te werken Faciliteren activiteiten Kantoor = satelliet<br />

Functie kantoor:<br />

aanwezigheid<br />

Plek voor samenwerken Kantoorfunctie: ontmoeten<br />

Huisvesting = kantoor Meerdere locaties<br />

ondersteund<br />

<strong>Werken</strong> overal ondersteund<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 21


22 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>


Colofon<br />

Opdrachtgever<br />

Stichting A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong><br />

Secretaris/projectmanager<br />

E. van Vliet<br />

Eindredactie<br />

De werkgroep <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong><br />

Concept, tekst en realisatie<br />

Ruurd Baane (Bright & Company/HR Strategy)<br />

Willem Blanken (Productivity Partners)<br />

Met dank aan<br />

De werkgroep <strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong><br />

Vormgeving<br />

Ruurd Heijting, Rotterdam<br />

Beeld<br />

Kees Winkelman, Amsterdam<br />

Oplage<br />

150 stuks en webpublicatie<br />

Uitgave<br />

© Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelings<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>, Den Haag.<br />

Juni 2011<br />

Stichting A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong> bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van<br />

arbeidsmarkt en HRM-beleid.<br />

Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op www.aenowaterschappen.nl<br />

Rechten<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch<br />

door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting A&O<strong>fonds</strong><br />

<strong>Waterschappen</strong>.<br />

Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld<br />

worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.<br />

<strong>Het</strong> <strong>Nieuwe</strong> <strong>Werken</strong> Scan 23


A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong><br />

Postbus 30435<br />

2500 GK Den Haag<br />

070 373 82 99<br />

info@aenowaterschappen.nl<br />

www.aenowaterschappen.nl<br />

24 A&O-<strong>fonds</strong> <strong>Waterschappen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!