27.09.2013 Views

Download de gemeentegids - Gemeente Den Helder

Download de gemeentegids - Gemeente Den Helder

Download de gemeentegids - Gemeente Den Helder

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wat te doen bij een noodsituatie?

Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.

U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u

helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulpdoos;

lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast

is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare

producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips

Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.

Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.

Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp

te vragen.

Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.

Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op

www.crisis.nl.

Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

Grote brand

• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel

mogelijk.

• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

Ga dan voor een raam staan waar de brandweer

u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval

• Loop niet onnodig over de snelweg.

• Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie

en ambulance.

• Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag

• Breng uzelf in veiligheid.

• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.

• Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf

• Gebruik papieren zakdoekjes die u na

gebruik meteen weggooit.

• Was regelmatig uw handen.

• Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.

Instortingsgevaar

• Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar

meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en

bescherm uw hoofd en nek met uw armen.

• Gebruik geen liften.

• Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil

liggen en maak zo mogelijk geluiden

op pijpen of buizen.

• Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen

andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer

Bij extreem slecht weer:

• Ga niet de weg/het water op als dit wordt

afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.

• Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,

water, dekens en warme kleding mee.

Bij een hittegolf:

• Drink per dag twee liter water.

• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Ordeverstoring

• Ga niet tegen de mensenstroom in.

• Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de

autoriteiten op.

• Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon

• Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op

batterijen.

• Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig

om overbelasting van het net te voorkomen.

• Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website

van uw gemeente of op www.crisis.nl.

Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een

andere manier geïnformeerd.

Overstroming

• Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt?

Schakel gas en elektriciteit uit.

• Zorg voor een persoonlijk noodpakket.

• Als u niet weg kunt: luister naar de regionale

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval

• Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals

afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,

geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken

etenswaren.

• Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en

dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen

• Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals

afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet

tocht, liefst midden in het huis of gebouw.

• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een

doek voor uw neus en mond.


Checklist: denk vooruit

Belangrijk om in huis te hebben!

Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. Hieronder vindt

u een checklist van zaken die u nu al in huis kunt halen. Deze lijst is

een suggestie: afhankelijk van uw eigen situatie (de samenstelling

van uw gezin, uw gezondheid), heeft u misschien andere dingen

nodig. Vul de lijst daarom zelf verder aan! En controleer elk half jaar

of uw voorraad nog compleet en houdbaar is.

Algemeen

° Draagbare radio, afgestemd op de rampenzender, met extra batterijen

° Zaklamp met extra batterijen

° Eerste Hulp doos met Eerste Hulp handboekje

° Voorraadje van de medicijnen die u gebruikt op doktersvoorschrift

° Contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren

° Reservesleutels van huis en auto

° Lucifers in waterdichte verpakking

° P lattegrond

van

de

omgeving

en

een

autokaart

en

een

lijstje

met

de

telefoonnummers en adressen van mogelijke logeeradressen

° Gereedschapsset

°

°

°

Voedsel en verzorging

° Vier liter water per dag per persoon, voor minstens drie dagen

° V oorraad

houdbaar

eten

voor

minstens

drie

dagen

( plus

blikopener

indien

het

eten in blik zit)

° Voorraad

verzorgingsar

tikelen:

wc-papier,

vochtige

doekjes,

zeep,

wasmiddel,

maandverband, tandpasta, tandenborstels

°

°

°


Colofon

Stadhuis,

bezoekadres

Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder

Tel. 14 0223

Websites: www.denhelder.nl en

http://gemeenteraad.denhelder.nl

facebook.com/gemeentedenhelder

@Gem_DenHelder

Postadres

Postbus 36, 1780 AA Den Helder

E-mail: info@denhelder.nl

E-mail gemeenteraad: griffie@denhelder.nl

Digitale gemeentegids

www.denhelder.SmartMap.nl

GemeentegidsApp

Uw gemeentegids is als App gratis verkrijgbaar,

zoek op “gemeentegids” in de Google Play of

App Store of scan de QR-code op deze pagina.

Redactie

Gemeentelijke bijdragen: gemeente Den Helder

Overige: Akse Media bv

Uitgever

Akse Media bv

Postadres: Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Tel. (0223) 668877

E-mail: info@aksemedia.nl

Website: www.aksemedia.nl, www.SmartMap.nl

Vind ons leuk op facebook.com/AkseMedia

@AkseMedia

Fotografie

Omslag: van Aalst Fotografie

Binnenwerk: van Aalst Fotografie

Maritiem katern: PAS Publicaties en anderen

Ontwerp vooromslag

Akse Media bv i.s.m. gemeente Den Helder

Oplage

29.117 exemplaren

Vormgeving

Akse Media bv

Hondenpoepplattegronden

De hondenuitlaatplattegrond wordt aangeleverd door de

gemeente Den Helder. De uitgever/Akse Media draagt

geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden.

De uitgever en de gemeente Den Helder kunnen niet

aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van

niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.

De uitgever acht zich slechts gehouden tot verbetering

in de eerstvolgende editie en/of per direct in de digitale

gemeentegids. Aan de inhoud van deze gids kunnen

geen rechten worden ontleend.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright: Akse Media bv Den Helder

en gemeente Den Helder - 2012.

Colofon ~ 1


Voorwoord

Parels Oh … Den Helder, Oh … Den Helder

De wind waait door m’n haar

M’n lippen smaken zout

Het schuim staat op de golven

En is voor mij vertrouwd

En bovenop de dijk is het uitzicht eindeloos

Dit is de reden waarom ik haar verkoos.

Oh … Den Helder, parel van de Noordzee

Waar ik ga, neem ik je mee ….. ***

Nieuwedieper, kunt u ze al dromen, deze eerste regels

van de clip ‘Den Helder, parel van de Noordzee’ van de

Helderse band Voutlooz? Ik ook. En niet alleen omdat

ik een gastrol in de videoclip mocht vervullen.

Nee, vooral omdat de tekst me zo aanspreekt.

Wat is het toch prachtig wonen zo in het topje van

Noord-Holland. Wie geniet er niet van dijk, wind en

water, van zon, zee en strand. Ja, Den Helder mogen

we met recht ‘parel van de Noordzee’ noemen. Wie hier

woont weet het, anderen mogen het ontdekken.

U weet vast ook: met parels moet je voorzichtig

omgaan, anders gaat de glans eraf. En dat betekent voor

Den Helder dat we moeten zorgen dat onze stad mooi

blijft. Dat ook de doffe plekjes van deze parel even een

flinke poetsbeurt krijgen. Daarom gaan we samen met

verschillende andere partijen in 2013 gestaag verder

met het opknappen van het stadshart. En dat niet

alleen, de stedelijke vernieuwing strekt zich uit naar

Nieuw Den Helder en Julianadorp-Oost. Verder pakken

we ook de forten aan, zo maken we de Stelling van

Den Helder tot een prachtig visitekaartje van onze stad.

Van groot belang in 2013 en daarna, is natuurlijk het

behouden en creëren van werkgelegenheid in en om

Den Helder en Julianadorp. Daarin speelt de haven- en

offshoremotor een belangrijke rol. Samenwerking met

de Koninklijke Marine op dit terrein komt deze

werkgelegen heid zeer ten goede. Een mijlpaal in dit

proces is de verzelfstandiging van het gemeentelijke

havenbedrijf. Sinds dit jaar spreken we van de Port of

Den Helder NV. Zo kan het havenbedrijf zich veel

duidelijker laten gelden op de binnen- en buitenlandse

markt als het gaat om het werven van bedrijven voor

vestiging in Den Helder. Wij maken letterlijk plaats

voor de banen die zij meebrengen!

Verder staat 2013 voor onverminderde inzet op

veiligheid. Iedereen moet zich veilig voelen in de stad

waar hij/zij woont, leeft, werkt of op bezoek komt.

Daarbij hoort ook een goede en veilige infrastructuur.

Zo hebben fietsers en automobilisten op de Zuiderhaaks

nu elk hun eigen pad, kun je veilig de Weststraat

oversteken, ligt op de Zandkreekweg een nieuwe rotonde

en is de Middenweg omgetoverd tot zo’n prachtig

pareltje. Dit jaar is vooral de infrastructuur in en rond

het centrum aan de beurt. Zo knappen we bijvoorbeeld

de Prins Hendriklaan op en verbeteren we het aanbod

van parkeervoorzieningen.

Dan is er nog een groot aantal projecten die (ook) dit

kalenderjaar van zich zullen doen spreken. Ik denk dan

aan het nieuw te bouwen stadhuis, de verplaatsing van

schouwburg De Kampanje en de bouw van een nieuw

ziekenhuis. Wanneer die nieuwe deuren opengaan staat

in de toekomst geschreven. Wel staat vast dat u en ik

nog voor de zomer een duik kunnen nemen in een van

onze nieuwe pareltjes: het zwembad.

En last but not least - en daar kan ik me enorm op

verheugen - ook dit jaar zien we in juni de prachtigste

schepen op onze haven aankoersen. Met de sailvlag

hoog in de mast vormen ze het geweldige spektakel:

Sail Den Helder 2013! Een uniek evenement in een

unieke stad!

Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder

*** Het nummer ‘Parel van de Noordzee’ van de band Voutlooz

kunt u downloaden via http://denhelder.voutlooz.com

Voorwoord ~ 3


Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummers

Als elke seconde telt: Ambulance-Brandweer-Politie ...................................................................................112

In niet-levensbedreigende situaties:

Ambulance ........................................................................................................................... (072) 5644444

Brandweer ........................................................................................................................... (072) 5644444

Politie (lokaal tarief, geen spoed) .................................................................................................. 0900 8844

Waterpolitie ......................................................................................................................... (0343) 535353

Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland

(ma t/m vr 17.00-08.00 uur en za, zo en feestdagen 24 uursdienst) ............................................. (0223) 670470

Dierenambulance

Dierenambulance .....................................................................................................................06 51697115

Gemeente

Telefoon ........................................................................................................................................14 0223

Fax ..................................................................................................................................... (0223) 671201

E-mail gemeente .............................................................................................................. info@denhelder.nl

Email gemeenteraad .......................................................................................................griffie@denhelder.nl

Website gemeente ..............................................................................................................www.denhelder.nl

Website gemeenteraad ................................................................................. http://gemeenteraad.denhelder.nl

Storingsdiensten

Drinkwater, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (gratis, buiten kantoortijden, 7 dagen p/w) ........ 0800 0232355

Elektriciteit/Gas (gratis, dag en nacht bereikbaar, 7 dagen p/w) ........................................................ 0800 9009

Openbare verlichting (dag en nacht) ..................................................................................................14 0223

Belangrijke telefoonnummers ~ 5


Inhoudsopgave

Gemeentelijke informatie

Colofon ................................................................ 1

Voorwoord ............................................................ 3

Belangrijke telefoonnummers ................................... 5

Trefwoordenregister ................................................ 9

Den Helder, bedrijvige stad aan het water ................ 19

Gemeentebestuur ................................................. 22

Gemeentelijke organisatie ..................................... 31

Contact met de gemeente ...................................... 31

Overige informatie

Algemene diensten en voorzieningen ...................... 33

Arbeid en economie ............................................. 39

Cultuur, hobby en recreatie .................................... 41

Dieren ................................................................ 51

Gehandicapten .................................................... 53

Gezondheidszorg .................................................. 55

Huisvesting ......................................................... 69

Kinderen en jongeren ........................................... 71

Media ................................................................. 79

Natuur en milieu .................................................. 79

Onderwijs ........................................................... 83

Ouderen.............................................................. 91

Politiek .............................................................. 96

Religie en levensbeschouwing ................................ 96

Sport ................................................................101

Toerisme ............................................................111

Verkeer en vervoer ..............................................113

Welzijn en maatschappij ......................................115

Hondenpoepbeleid ..............................................121

Hondenpoepplattegronden ...................................122

Plattegronden ....................................................131

Straatnamenregister ............................................135

Adverteerdersindex ..............................................140

Maritiem Den Helder ............................................145

Notities .............................................................166

Mutaties ............................................................167

Inhoudsopgave ~ 7


Trefwoordenregister

De blauwe trefwoorden verwijzen naar de gemeentelijke informatie, de zwarte trefwoorden verwijzen naar de Overige informatie.

A

Accommodaties (sport) ....................................... 101

Adverteerdersindex ............................................. 140

Advocaten .......................................................... 33

Aerobics ........................................................... 103

Afdelingen .......................................................... 31

Afvalverwerking ................................................... 79

Aids/soa infolijn ................................................ 119

Alarmnummers .......................................................5

Alcohol infolijn.................................................. 119

Alternatieve geneeswijzen ..................................... 60

Ambulance ...................................................... 5, 55

Apostolische kerk ................................................. 96

Apotheken .......................................................... 55

App gemeentegids ............................................ 1, 30

Aquarobics ........................................................ 103

Arbeidsvoorzieningen ........................................... 39

Atletiek ............................................................ 103

B

Badminton ........................................................ 103

Ballet ................................................................. 42

Banken ............................................................... 39

Basisonderwijs ..................................................... 83

Basketbal ......................................................... 103

Bed & Breakfast ................................................. 111

Beeldende kunst .................................................. 45

Begraafplaatsen ................................................... 39

Behoorlijk Bestuur ............................................... 25

Belangenorganisaties ............................................ 56

Belangrijke telefoonnummers ...................................5

Belastingen ......................................................... 33

Beroepsonderwijs ................................................. 89

Bezoekadres ..........................................................1

Bibliotheken ....................................................... 41

Bijenhouders ....................................................... 53

Bijstand ............................................................. 32

Bijzondere opvang ............................................... 73

Biljarten ........................................................... 104

Bioscopen/filmhuizen ........................................... 41

Boksen ............................................................. 104

Bowlen ............................................................. 104

Brandweer ...................................................... 5, 33

Bridge .............................................................. 104

Brugdiensten ..................................................... 115

Budosport ......................................................... 105

Buitenschoolse opvang ......................................... 73

Bungalowparken ................................................ 111

Burgemeester ............................................. 3, 27, 28

Burgerzaken ........................................................ 32

Buurt- en wijkverenigingen ................................. 117

Buurthuizen ...................................................... 115

Buurtorganisaties ............................................... 115

C

Campings .......................................................... 111

Carnavalsverenigingen .......................................... 49

CDA ..............................................................24, 96

Chiropractie ........................................................ 56

Christengemeenten ............................................... 96

ChristenUnie ..................................................25, 96

Coaching/counseling ............................................ 56

Commissies ......................................................... 69

Computerclubs ..................................................... 48

Contact .............................................................. 31

Creativiteit ......................................................... 48

Cricket ............................................................. 105

Culturele organisaties ........................................... 42

Cultuur ............................................................... 20

D

D66 ..............................................................23, 96

Dagbladen .......................................................... 79

Dammen ........................................................... 105

Dance (diversen)................................................ 105

Dans .................................................................. 42

Dansscholen ........................................................ 42

Darten.............................................................. 105

Defensie ............................................................. 33

Den Helder .......................................................... 19

Denksport ......................................................... 105

Dierenambulance ............................................. 5, 51

Dierenartsen/dierenklinieken ................................. 51

Dierenbescherming ............................................... 51

Dierenopvang ...................................................... 51

Dierenpensions .................................................... 51

Dierenregistratie .................................................. 51

Dierentraining ..................................................... 51

Dierenverenigingen .............................................. 51

Dierenwerkgroepen ............................................... 53

Diëtisten ............................................................ 56

Digitale gemeentegids ............................................1

Discriminatie ..................................................... 117

Doopsgezinde gemeenten ...................................... 96

Dorpshuizen ...................................................... 115

Doven ................................................................ 53

Duiksport .......................................................... 105

Trefwoordenregister ~ 9


E EHBO ................................................................. 56

Elektriciteit ...........................................................5

Ergotherapie........................................................ 56

Etnische groeperingen ........................................ 117

Evangelische gemeenten ....................................... 96

Evenementen....................................................... 43

F

Fitness ............................................................. 105

Fitnesscentra ..................................................... 102

Fotografie ........................................................... 43

Fysiotherapie/manuele therapie .............................. 56

G

Galeries .............................................................. 45

Gas ......................................................................5

Gastouderbureaus ................................................. 73

Geestelijke gezondheidszorg .................................. 57

Gehandicaptencentra ............................................ 53

Gehandicaptenrecreatie ......................................... 53

Gehandicaptenvoorzieningen ................................. 55

Geldkompas ........................................................ 32

Geloofsgemeenschappen ....................................... 97

Geluidshinder ...................................................... 79

Gemeente Den Helder .............................................5

Gemeentebestuur ................................................. 22

GemeentegidsApp ............................................ 1, 30

Gemeenteraad ..................................................... 22

Gemeentesecretaris .............................................. 29

Genealogie .......................................................... 43

Gerechtsdeurwaarders ........................................... 35

Gereformeerde gemeenten ..................................... 97

Gereformeerde kerken (christelijk) .......................... 97

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) ........................ 97

Gereformeerde kerken ........................................... 97

Gezondheidscentrum ............................................ 58

GGD ................................................................... 58

Golfen .............................................................. 105

GroenLinks .....................................................25, 96

Gymnastiek ....................................................... 106

H

Handbal ........................................................... 106

Handboogschieten ............................................. 106

Handelshaven .................................................... 159

Haptotherapie ..................................................... 58

Hardlopen ......................................................... 106

Haven ......................................................... 21, 153

Helderberaad ....................................................... 26

Hengelsport ...................................................... 106

Hersteld hervormde kerk ........................................ 97

Historie .............................................................. 43

Hobby ................................................................ 48

Hockey ............................................................. 106

Homeopathie ....................................................... 58

Hondenpoepbeleid ............................................. 121

Hondenpoepplattegronden .................................. 122

Hoogheemraadschap ............................................. 33

Hospice .............................................................. 58

Huidtherapie ....................................................... 58

Huis-aan-huisbladen ............................................. 79

Huisartsen .......................................................... 59

Huisartsenpost .................................................... 59

Huisartsenverenigingen ......................................... 59

Huisvesting ......................................................... 55

Hulp en begeleiding ........................................... 117

Hulp, advies en begeleiding

- kinderen en jongeren ....................................... 71

- ouderen ......................................................... 91

Huurders- en bewonersverenigingen ........................ 69

I

Imkers ............................................................... 53

Indicatiecommissies ............................................. 59

Inhoudsopgave ......................................................7

Internet ............................................................. 79

Invloed .............................................................. 29

Islam ................................................................. 99

J

Jacht- en passantenhaven ................................... 165

Jachthavens ...................................................... 111

Jeu de Boules .................................................... 106

Jeugd- en jongerenwerk ........................................ 71

Jeugdgezondheidszorg .......................................... 59

Jeugdrecreatie ..................................................... 71

Jeugdzorg ........................................................... 71

Juridisch advies ................................................... 35

Justitie .............................................................. 33

Trefwoordenregister ~ 11


K Kaarten ............................................................ 106

Kamer van Koophandel .......................................... 39

Kanoën ............................................................. 106

Karate .............................................................. 106

Kegelen ............................................................ 107

Kerkelijke instellingen .......................................... 99

Kerkgenootschappen ............................................. 99

Kinderbescherming ............................................... 73

Kinderdagverblijven .............................................. 75

Kinderopvang ...................................................... 73

Kindertelefoon ..................................................... 77

Klachten ............................................................. 32

Klant Contact Centrum .......................................... 31

Klaverjassen ...................................................... 106

Koersbal ........................................................... 107

Koren ................................................................. 47

Kraamzorg .......................................................... 67

Kringloopbedrijven ............................................... 79

Kunst ............................................................20, 43

Kunstuitleen ....................................................... 45

Kunstzinnige vorming ........................................... 45

Kustwachthaven................................................. 159

L

Landbouw ........................................................... 39

Landschapsbeheer ................................................ 79

Levensbeschouwelijke instellingen .......................... 99

Loges ................................................................. 99

Logopedie ........................................................... 60

Loket Werk en Inkomen ......................................... 32

Loketten ............................................................. 32

M

Maaltijdservice .................................................. 117

Maaltijdvoorzieningen .......................................... 91

Maatschappelijk werk.......................................... 117

Maatschappelijke dienstverlening ......................... 118

Maneges ........................................................... 101

Mantelzorg ........................................................ 118

Manuele therapie ................................................. 56

Marechaussee ...................................................... 35

Marinehaven ..................................................... 159

Maritiem .................................tabkaart na pagina 144

Markten .............................................................. 39

Massage ............................................................. 60

Medewerkers ....................................................... 31

Meld Misdaad Anoniem ......................................... 35

Meldpunten ......................................................... 35

Mensendieck ....................................................... 60

Migranten ......................................................... 118

Milieuklachten ..................................................... 79

Milieustraat......................................................... 79

Militairen.......................................................... 118

Modelbouw ......................................................... 48

Molens ............................................................... 45

Mondhygiëne ....................................................... 62

Motorsport ........................................................ 107

Musea ................................................................ 45

Museumhaven.................................................... 163

Mutaties ........................................................... 167

Muziek ............................................................... 46

Muziekonderwijs .................................................. 46

Muziektheater...................................................... 46

Muziekverenigingen .............................................. 46

N

Nationale Ombudsman .......................................... 32

Natuur- en milieuorganisaties ................................ 81

Natuurcentra ....................................................... 81

Natuurgeneeswijzen ............................................. 60

Natuurtuinen ....................................................... 81

Notarissen .......................................................... 36

Notities ............................................................ 166

O

Oecumenische liturgie .......................................... 99

Oedeemtherapie ................................................... 58

Oefentherapie ...................................................... 60

Offshore ........................................................... 153

Offshorehaven ................................................... 155

Omnisport ......................................................... 107

Ondernemersverenigingen ...................................... 40

Onderwijsinspectie ............................................... 87

Onderwijsondersteuning ........................................ 87

Ongediertebestrijding ........................................... 81

Ontwikkelingssamenwerking ................................. 118

Oorlogsherdenking ............................................. 118

Opbouwwerk...................................................... 118

Openbaar vervoer ............................................... 113

Openingstijden loketten ........................................ 32

Opvoeding .......................................................... 77

Organisatie ......................................................... 31

Orthodontie ........................................................ 62

Ouderenactiviteiten .............................................. 91

Ouderenbonden ................................................... 93

Ouderenhuisvesting .............................................. 93

Ouderenrecreatie .................................................. 95

Ouderenvoorzieningen .......................................... 95

Ouderenzorg ........................................................ 95

Ouderverenigingen ............................................... 55

Oud-katholieke kerk .............................................. 99

Trefwoordenregister ~ 13


P Paardensport ..................................................... 107

Particulier beroepsonderwijs .................................. 89

Patiëntenorganisaties ........................................... 61

Pedicures ............................................................ 61

Peuterspeelzalen .................................................. 75

Pilates ............................................................. 107

Plattegronden ................................................... 131

Podologie ........................................................... 61

Podotherapie ....................................................... 61

Politie ............................................................ 5, 36

Politieke partijen ................................................. 96

Postadres ..............................................................1

Postzaken ........................................................... 37

Praktijkonderwijs ................................................. 89

PRINS-Voor behoorlijk bestuur ............................... 96

Protestantse gemeenten ........................................ 99

Psychologie......................................................... 61

Psychotherapie .................................................... 62

PvdA .............................................................23, 96

R

Raad van kerken ................................................ 101

Raadscommissies ................................................. 25

Raadsgriffie......................................................... 27

Raadslieden ........................................................ 35

Radio ................................................................. 79

Radio-/zendamateurs ............................................ 48

Rampenwijzer ..........................tabkaart na vooromslag

Reanimatie ......................................................... 56

Recht ................................................................. 33

Recreatie ............................................................ 48

Reddingswezen .................................................. 118

Remonstrantse gemeenten ................................... 101

Rijkswaterstaat .................................................... 37

ROC Regionaal Opleidingscentrum ........................... 89

Rode Kruis ........................................................ 118

Rooms-katholieke kerk ........................................ 101

Rouwverwerking ................................................... 39

Rugby .............................................................. 107

Ruitersport ....................................................... 107

S

Schaatsen ......................................................... 107

Schaken ........................................................... 105

Schermen.......................................................... 108

Schieten ........................................................... 108

Schoolbesturen ...............................................87, 89

Schoolvakanties ................................................... 83

Scouting ............................................................. 77

Serviceclubs ...................................................... 119

Sinterklaas .......................................................... 49

Sjoelen ............................................................. 108

Slachtofferhulp .................................................. 119

Slechthorenden .................................................... 53

Sociale zekerheid ................................................. 40

SP ..................................................................... 96

Speciaal onderwijs ............................................... 87

Spelotheken ........................................................ 77

Sport (aangepast) .............................................. 108

Sportaccommodaties ........................................... 101

Sportevenementen ............................................. 108

Sporthallen/sportzalen ....................................... 102

Sportkeuringen .................................................. 108

Sportondersteuning ............................................ 108

Sportscholen ..................................................... 102

Spreekuren .......................................................... 29

Stadhuis ...............................................................1

Stadshart ............................................................ 21

Stadspartij .....................................................24, 96

Stamboomonderzoek ............................................. 49

Sterrenkunde ....................................................... 81

Storingsdiensten ....................................................5

Straatnamenregister ........................................... 135

Strandvonders ..................................................... 81

Surfen .............................................................. 108

Trefwoordenregister ~ 15


T Tafeltennis ........................................................ 108

Tandartsen .......................................................... 63

Tandprothetici ..................................................... 63

Tandtechniek ....................................................... 65

Tandzorg............................................................. 62

Taxi ................................................................. 113

Telefonische hulpdiensten ................................... 119

Tennis .............................................................. 108

Tennishallen/tennisparken .................................. 103

Theater .............................................................. 49

Therapieën .......................................................... 60

Thuiszorg ............................................................ 65

Thuiszorgwinkels .................................................. 65

Toekomst ............................................................ 20

Toeristische accommodaties ................................. 111

Toeristische informatie ....................................... 113

Toneel ................................................................ 49

Trein ................................................................ 115

Trimmen ........................................................... 109

Trombosediensten ................................................ 65

Trots op Nederland ..........................................23, 96

Tuinbouw ............................................................ 39

Tuinen/volkstuinen .............................................. 48

Turnen ............................................................. 109

TV .................................................................... 79

U

Uitvaart- en begrafenisverenigingen ....................... 39

Uitvaartverzorging ............................................... 39

Uitvaartzorg ........................................................ 39

V

Vakanties ............................................................ 83

Vakorganisaties.................................................... 41

Vechtsport/verdedigingssport ............................... 109

Veerdiensten ..................................................... 115

Veerhaven ......................................................... 161

Verkeersorganisaties ........................................... 115

Verlichting, opebare ...............................................5

Verloskundigen .................................................... 67

Verpleeghuizen .................................................... 65

Verslavingszorg .................................................. 119

Verzamelaars ....................................................... 48

Visserijhaven ..................................................... 157

Vliegsport ......................................................... 109

Vliegveld .......................................................... 115

Vluchtelingenwerk .............................................. 119

Vluchthaven ...................................................... 165

Voeding .............................................................. 67

Voedingsadvies .................................................... 67

Voedselbank ...................................................... 119

Voetbal ............................................................ 109

Volksdans ........................................................... 43

Volksfeesten ........................................................ 49

Volksuniversiteit .................................................. 87

Volleybal .......................................................... 109

Volwassenenonderwijs ........................................... 87

Voortgezet onderwijs ............................................ 87

Voorwoord ............................................................3

Voorzieningen ..................................................... 20

Vrije Socialisten ................................................... 25

Vrijwilligerswerk ................................................ 119

Vrijzinnig............................................................ 97

Vrouwenopvang ................................................. 120

Vrouwenverenigingen ......................................... 120

VVD ..............................................................22, 96

VVV ................................................................. 113

Trefwoordenregister ~ 17


W

Wandelsport ...................................................... 109

Water ...................................................................5

Waterpolitie ..........................................................5

Watersport ........................................................ 110

Wereldwinkels .................................................... 120

Werken ............................................................... 19

Wetenschappelijk onderwijs ................................... 89

Wethouders ....................................................27, 28

Wielersport ....................................................... 110

Wijk- en belangenverenigingen ............................ 116

Wijkbladen .......................................................... 79

Wijkgericht werken ............................................... 29

Wijksteunpunt ................................................... 116

Wijkwethouders ................................................... 29

Willemsoord ........................................................ 21

Winkeliersverenigingen ......................................... 41

Wonen ................................................................ 19

Woningcorporaties ............................................... 69

Woonvormen ....................................................... 55

Workshops .......................................................... 45

18

Y

Yoga ................................................................ 110

Z

Zaalvoetbal ....................................................... 110

Zang .................................................................. 46

Zangverenigingen ................................................. 47

Zeekadetten ........................................................ 77

Zeilen .............................................................. 111

Ziekenhuizen ....................................................... 67

Zonnebloem ...................................................... 120

Zorghulpmiddelen ................................................ 67

Zorgloket ............................................................ 32

Zwangerschap ...................................................... 67

Zwangerschapsbegeleiding ..................................... 67

Zwangerschapsyoga .............................................. 67

Zweefvliegen ..................................................... 111

Zwembaden ....................................................... 103

Zwemmen ......................................................... 111


Den Helder, bedrijvige stad aan het water

Den Helder timmert aan de weg, letterlijk en figuurlijk.

Op meerdere plekken ondergaat de stad een metamorfose.

Zo is in 2012 de Middenweg veranderd in een prachtige

entree tot de binnenstad. In Nieuw Den Helder zijn

samen met bewoners diverse buurten opgeknapt.

Willemsoord is een aantrekkelijk uitgaansgebied

geworden. De haven van Den Helder ontwikkelt zich in

rap tempo. En er zijn concrete plannen om het stationsgebied

en omliggende winkelstraten om te vormen tot

een fraai stadshart. De gemeente wil van Den Helder dé

centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland maken.

Om dat te bereiken moet de stad aantrekkelijk zijn voor

inwoners, toeristen en bedrijven. Dus timmert Den Helder

aan de weg en aan een warm welkom.

Om het voorzieningenniveau van Den Helder op peil te

houden en mogelijk te verbeteren, is het belangrijk dat

het aantal inwoners gelijk blijft en mogelijk toeneemt

tot circa 60.000. Mensen verblijven graag in een

omgeving die veel te bieden heeft: prettig en veilig

wonen, dichtbij huis werken en volop mogelijkheden om

te winkelen, recreëren, sporten en uitgaan. De stad en

het achterland van Den Helder kunnen aan al deze

wensen voldoen. Den Helder lijkt zich daar niet altijd

van bewust. Misschien omdat het een stad is met

verborgen kwaliteiten? Gemeente, bedrijfsleven en

steeds meer enthousiaste inwoners en andere belanghebbenden

zetten zich in om die kwaliteiten zichtbaar

te maken. Want waar vind je binnen handbereik die

unieke combinatie van bruisende stad vol culturele

voorzieningen en historisch erfgoed, haven, agrarisch

achterland, duin- en natuurgebieden, zee en kilometers

lang strand?

Wonen en werken

Qua woongenot biedt Den Helder haar inwoners veel

keus: nieuwbouw of oudere panden met karakter, rust in

de dorpen Julianadorp en Huisduinen of bedrijvigheid in

de stad. Er is een gevarieerd woningaanbod met huur-

en koopprijzen die aanmerkelijk lager zijn dan in de

Randstad. Naast een aantrekkelijke woonomgeving is

het voor de inwoners ook belangrijk dat zij een baan

hebben. Zorgen voor werkgelegenheid heeft daarom

hoge prioriteit. De ontwikkeling van het havengebied

biedt kansen. Voorheen was het de visserij die brood op

de plank bracht, later werd de Koninklijke Marine de

grootste werkgever van Den Helder. Ondertussen zijn

echter ook heel wat Nieuwediepers werkzaam in de

offshore-industrie en aanverwante bedrijven en kennis -

instellingen. De offshore-activiteiten in de haven nemen

steeds meer toe.

Ook in het toerisme vinden veel mensen uit Den Helder

een baan. Vakantiegangers waarderen de rust en de

stilte van het achterland en de goede voorzieningen

van de stad. Zij weten de weg naar de zonnigste stad

van het land steeds beter te vinden. Het aantal verblijfs -

mogelijkheden langs de kust is dan ook uitgebreid en de

werkgelegenheid in de sector neemt toe.

Den Helder, bedrijvige stad aan het water ~ 19


Daarnaast werken veel mensen in de detailhandel

en natuurlijk in de zorg, bijvoorbeeld bij het

Gemini-ziekenhuis, zorggroep ’s Heeren Loo,

verpleeghuis Den Koogh of één van de

verzorgingshuizen in de gemeente.

Uitgebreide voorzieningen

Kenmerkend voor een centrumgemeente zijn de

voorzieningen, zoals veel en kwalitatief goede winkels,

een ziekenhuis, goede scholen en opleidingen,

gezellige uitgaansmogelijkheden en een bioscoop.

Den Helder hééft die voorzieningen en het aanbod

breidt zich nog steeds uit.

In Den Helder zijn diverse winkelcentra met een ruime

keuze aan winkels met een gevarieerd assortiment,

zoals de overdekte Kroonpassage in het hart van de stad.

Ook horecagelegenheden zijn er volop. Gezellig een

kopje koffie drinken, lunchen, dineren of uitgaan tot

diep in de nacht; er zijn genoeg mogelijkheden.

Het scholings- en opleidingsaanbod is goed. Naast basis-

en voortgezet onderwijs, kun je in Den Helder ook

beroepsonderwijs volgen. Met alle offshore-activiteiten in

het havengebied is het logisch dat er in Den Helder nu

ook opleidingen voor ontstaan. Er is onder andere een

hbo-opleiding Oil & Gas. Het is de bedoeling dat er in de

toekomst ook andere hbo-opleidingen komen voor de

offshore, windenergie en scheepsbouw.

Kunst en cultuur volop

In Den Helder is van alles te doen, zeker ‘s zomers.

De stad bruist van de activiteiten. Bekend zijn de

jaarlijkse evenementen als de marinedagen, de visserijdagen,

het Jazzweekend, de dag van de muziek,

het historisch weekend, de kunstroute, Julianapop,

het Last Minute Summer Event en het beachvolleybal.

In 2013 is in Den Helder weer een prachtig schouwspel

te zien van tientallen tall ships tijdens Sail 2013,

dat tegelijk met de marinedagen plaatsvindt. En wat te

denken van de Clipper Round the World Yacht Race?

20

In 2012 meerde dit racespektakel aan langs de

Willemsoordkades en het wordt in 2014 opnieuw

verwacht. Ook schouwburg De Kampanje en de grote

bioscoop Utopolis op Willemsoord zijn publiekstrekkers.

Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten waarbij

bezoekers en inwoners van Den Helder zich kunnen

vermaken. Bijvoorbeeld de Juttersmarkt en de kermis.

Wie zelf actief wil zijn op het gebied van muziek, dans,

toneel of beeldende kunst kan bij het centrum voor

kunsteducatie Triade of een van de vele verenigingen in

Den Helder terecht. En wie interesse heeft in de natuur

gaat vast eens op bezoek bij het natuur- en milieueducatief

centrum ‘De Helderse Vallei’.

Liefhebbers van cultuurhistorie vinden in de Stelling van

Den Helder of het historische Willemsoord interessante

plekken om terug te gaan in de tijd. De diverse forten,

zoals Fort Kijkduin in Huisduinen, dankt Den Helder aan

de strategische ligging op de grens van de Noord- en

Waddenzee. Cultuurliefhebbers kunnen ook terecht bij de

verschillende musea, zoals het Nationaal Reddingmuseum

Dorus Rijkers en het het Marinemuseum.

Watersporters komen volop aan hun trekken in het

waterrijke Den Helder. Maar andere sporten zijn

eveneens geliefd. In de gemeente zijn maar liefst

honderdvijftig sportverenigingen. In recreatieve sfeer

genieten mensen van het zeven kilometer lange strand,

de fiets- en kanoroute, van natuurgebieden als

Grafelijkheidsduinen, Donkere Duinen, Mariëndal en

Koegraspolder.

Werken aan de toekomst

Voor de toekomst van Den Helder is het belangrijk dat de

stad zo aantrekkelijk wordt dat mensen er graag willen

(komen) wonen en vervolgens ook blijven.

Ruim opgezette en groene woonmilieus verwelkomen

nieuwe inwoners. Daarin heeft Den Helder al heel wat te

bieden. Maar de gemeente wil de stad nóg aantrekkelijker

maken. Daarbij hoort ook voldoende werkgelegenheid.

De gemeente wil een duurzame economie creëren,

waarin de ontwikkeling van het havengebied, toerisme

& recreatie en zorg & wellness een grote rol spelen.


Door het ontwikkelen van het stadshart, de haven en

Willemsoord brengt de gemeente vitaliteit in de stad.

Zeehaven van betekenis

De ligging van de haven van Den Helder is uniek: aan

open zee en aan de rand van het continentale plat.

Een zeer aantrekkelijke locatie voor offshore- en

aanverwante bedrijven. Dat blijkt ook wel uit het

aantal vestigingen.

De haven is één van de drie plekken in de stad die de

gemeente heeft aangewezen voor gebiedsontwikkeling.

Het is een grootschalig project, dat volop in beweging is.

Door in te spelen op trends en ontwikkelingen in de

olie- en gassector en de duurzame energiebranche creëert

Den Helder mogelijkheden voor verdere economische

groei en werkgelegenheid. Samen met andere overheden,

het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en het onderwijs

benut Den Helder de kansen die er liggen. De betrokken

partijen ontwikkelen het havengebied, vergroten het

opleidingsaanbod voor duurzame energieopwekking en

passen de infrastructuur in en rond Den Helder aan.

Ook is het havenbedrijf verzelfstandigd. Sinds dit jaar is

het havenbeheer niet meer in handen van de gemeente

maar in dat van Port of Den Helder NV.

Bruisend stadshart

Werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid:

allemaal heel belangrijk voor een centrumgemeente.

Maar een leuke stad moet vooral ook bruisen!

Daarom krijgt Den Helder een levendig en veilig

stadshart. Het stationsgebied wordt opgeknapt en er

zijn plannen om het stadhuis hier te vestigen. Ook komt

er een boulevard vanaf het station tot aan de zeedijk in

de vorm van een mooi stadspark. Dit nieuwe stadshart

biedt een warm welkom aan de bezoekers van

Den Helder en toont direct de diversiteit van de stad:

groen, zee, een aantrekkelijk winkelcentrum met

diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal-veilige horeca,

kunst, cultuur en goede voorzieningen. Vanuit het

stadshart ben je zo bij het rijksmonument Willemsoord.

Boeiend Willemsoord

Den Helder heeft prachtige parels . Willemsoord is er

hier één van. Deze voormalige scheeps- en onderhoudswerf

van de Koninklijke Marine wordt ontwikkeld tot

cultureel erfgoed. Het heeft een rijke geschiedenis op

industrieel, militair en maritiem gebied. De ruimtelijke

inrichting en de historische panden bieden een schat

aan mogelijkheden. Je vindt er het Nationaal

Reddingmuseum Dorus Rijkers, de Museumhaven

Willemsoord en het Marinemuseum.

Diverse horecagelegenheden en een grote bioscoop zijn

er neergestreken en in de nabije toekomst verhuist ook

schouwburg De Kampanje naar deze prachtige historische

plek. Verder vind je hier een jachthaven en biedt

Willemsoord podium aan tal van evenementen.

De ontwikkeling van Willemsoord levert een belangrijke

bijdrage aan de identiteit van de stad.

Den Helder, bedrijvige stad aan het water ~ 21


Gemeentebestuur

Hoe werkt de gemeente?

Wie invloed wil uitoefenen op de besluiten van de

gemeente moet weten hoe de gemeente werkt.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie

onderdelen, elk met eigen taken en bevoegdheden:

de gemeenteraad, het college van burgemeester en

wethouders, en de burgemeester.

- Wie bepaalt het beleid?

- Waar worden de besluiten genomen?

- Wat is de rol van de gemeenteraadsleden,

de burgemeester, de wethouders en ambtenaren?

De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van

Den Helder als het gaat om het besturen van de

gemeente. De raad bepaalt hoe onze gemeente op

hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel

geld waarvoor beschikbaar is.

Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college

van burgemeester en wethouders het beleid uitvoert.

Later controleert de gemeenteraad of het college het

ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te

behartigen stellen de raadsleden zich actief op de

hoogte van wat er in Den Helder speelt. Als het mogelijk

is, betrekken zij de bewoners (interactief) bij het maken

van de beleidskaders. Ze onderhouden contact met de

burgers, signaleren problemen en sturen de politieke

agenda. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Als de burgemeester afwezig is, vervangt mevrouw

T. Biersteker-Giljou, raadslid van de fractie van

ChristenUnie, hem. De wethouders zijn geen lid van de

gemeenteraad.

22

De gemeenteraad in Den Helder telt in totaal 31

raadsleden, die in totaal 10 fracties vertegenwoordigen.

De samenstelling:

VVD:

Fractie-assistent: geen

Bernard Fritzsche (fractievoorzitter)

Duindreef 7

1784 WB Den Helder

tel. (0223) 634560, 06 26544604

e-mail: b.fritzsche@denhelder.nl

Rogier Bruin

Javastraat 85

1782 DC Den Helder

tel. 06 24271147

e-mail: r.bruin@denhelder.nl

Ben Reiff

Berkenlaan 2

1783 GR Den Helder

tel. (0223) 628659, 06 28574591

e-mail: breiff@denhelder.nl

Willem Fokker

Zwanenbalg 1816

1788 ZH Den Helder

tel. (0223) 661047, 06 53552523

e-mail: w.fokker@denhelder.nl

Bob Haitsma

Malzwin 2514

1788 XM Den Helder

tel. (0223) 642235, 06 53181994

e-mail: b.haitsma@denhelder.nl


Trots op Nederland:

Sandra Dekker (fractievoorzitter)

tel. 06 52031395

e-mail: s.dekker@denhelder.nl

Peter Schilt

tel. 06 30725019

e-mail: p.schilt@denhelder.nl

Fractie-assistent: Roy Helleman

e-mail: r.helleman@denhelder.nl

D66:

Erwin Rademaker

tel. 06 21562619

e-mail: e.rademaker@denhelder.nl

Lolke Kuipers (fractievoorzitter)

Andromeda 125

1785 DS Den Helder

tel. (0223) 646790, 06 51312729

e-mail: l.kuipers@denhelder.nl

Hans Baanstra

Wierbalg 1301

1788 TJ Julianadorp

tel. (0223) 633663, 06 24277932

e-mail: hbaanstra@denhelder.nl

Frans Klut

Brouwerstraat 20

1781 TM Den Helder

tel. (0223) 623671, 06 55104514

e-mail: fklut@denhelder.nl

Fractie-assistent: Gre de Vries

Andromeda 109

1785 DS Den Helder

tel. 06 14049825

e-mail: g.schong@denhelder.nl

PvdA:

Hans Verhoef

Zandkreekweg 16

1784 JC Den Helder

tel. (0223) 634050, 06 20619106

e-mail: h.verhoef@denhelder.nl

Theo Rijnten (fractievoorzitter)

Vliestroomlaan 18

1784 BB Den Helder

tel. (0223) 627457, 06 34018570

e-mail: trijnten@denhelder.nl

Aukelien Jellema

Ruyghweg 186

1781 DR Den Helder

tel. 06 12416056

e-mail: a.jellema@denhelder.nl

Trees van der Paard

Middelzand 4505

1788 JH Julianadorp

tel. (0223) 643235, 06 15029878

e-mail: tvdpaard@denhelder.nl

Andries Pruiksma

Weststraat 88

1781 BX Den Helder

tel. (0223) 619900

e-mail: apruiksma@denhelder.nl

Fractie-assistent: John Kasander

Doorzwin 2119

1788 KG Julianadorp

tel. (0223) 642652

e-mail: jkasander@denhelder.nl

Gemeentebestuur ~ 23


CDA:

24

Willem Burggraaff,

(fractievoorzitter)

Duinroosstraat 100

1783 GM Den Helder

tel. (0223) 623927, 06 17348329

e-mail: wburggraaff@denhelder.nl

Greet Kolhorn-Blijleven

Van Galenstraat 225

1782 EZ Den Helder

tel. (0223) 628085, 06 33750099

e-mail: gblijleven@denhelder.nl

Martien Bakker

Javastraat 28

1782 DD Den Helder

tel. (0223) 624010, 06 51527305

e-mail: ma.bakker@denhelder.nl

Fractie-assistent: Jessica de Jong-van den Berg

Harpoenierstraat 36

1785 NB Den Helder

tel. 06 15142815

Stadspartij Den Helder:

Pieter Bakker (fractievoorzitter)

Weststraat 76

1781 BW Den Helder

tel. (0223) 612374, 06 50646278

e-mail: pbakker@denhelder.nl

Paul Koopman

Brakkeveldweg 30

1782 AH Den Helder

tel. (0223) 623308

e-mail: p.koopman@denhelder.nl

Marc Nihot

tel. (087) 7844556

e-mail: m.nihot@denhelder.nl

Daniëlle Pater

tel. 06 41139977

e-mail: d.pater@denhelder.nl

Rachel Post

Keteldiepstraat 22

1784 XT Den Helder

tel. 06 42379439

e-mail: r.post@denhelder.nl

Fractie-assistent: Nico van Delft

Molenstraat 43c

1781 NJ Den Helder

tel. 06 18818965

e-mail: n.van.delft@denhelder.nl

Peter Reenders

Postbus 235

1780 AE Den Helder

tel. (0223) 628334, 06 53239806

e-mail: p.reenders@denhelder.nl


ChristenUnie:

Tjitske Biersteker-Giljou

(fractievoorzitter)

Vijzelstraat 102

1781 TT Den Helder

tel. (0223) 613353, 06 25251473

e-mail: tgiljou@denhelder.nl

Willem Koning

Galjoenstraat 111

1784 RD Den Helder

tel. (0223) 683356, 06 20731018

e-mail: wi.koning@denhelder.nl

Fractie-assistent: Jindra Venneker

Beukenhout 23

1787 RB Julianadorp

tel. 06 30254003

e-mail j.venneker@denhelder.nl

GroenLinks:

Nel Dol-Cremers (fractievoorzitter)

Niasstraat 29

1782 CN Den Helder

tel. (0223) 683042

e-mail: ncremers@denhelder.nl

Fractie-assistent: Henk van Lienen

Wierbalg 1729

1784 AS Julianadorp

tel. (0223) 691733

e-mail: h.van.lienen@denhelder.nl

Behoorlijk Bestuur:

Roel Prins (fractievoorzitter)

Prins Hendriklaan 101

1781 KB Den Helder

tel. (0223) 620010

e-mail: rprins@denhelder.nl

Fractie-assistent: Joël van der Kraan

Diaconiestraat 11

1781 GX Den Helder

tel. 06 51538891

e-mail: j.van.der.kraan@denhelder.nl

Vrije Socialisten:

Dirk Pastoor (fractievoorzitter)

Soembastraat 48

1782 SP Den Helder

tel. (0223) 683885, 06 23979322

e-mail: d.pastoor@denhelder.nl

Cor-Jan de Kleijn

’t Koggeschip 139

1784 SM Den Helder

tel. (0223) 631041, 06 28261621

e-mail: cj.de.kleijn@denhelder.nl

Fractie-assistent: Carla van Driesten

IJsselmeerstraat 180

1784 MA Den Helder

tel. (0223) 627743

e-mail: c.van.driesten@denhelder.nl

De raadscommissies

Wanneer een voorstel in de gemeenteraad aan de orde

komt, is het onderwerp meestal al uitvoerig besproken

en bediscussieerd in een of meer raadscommissies.

De commissieleden hebben daar ook overleg met de

collegeleden. Een commissie bestaat uit maximaal

twee leden per fractie. Het zijn raadsleden, fractieassistenten

of inwoners die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing

op de kandidatenlijst van een fractie

hebben gestaan. Ze zijn gespecialiseerd in een bepaald

onderdeel van het beleid. De raadscommissies zijn niet

bedoeld om het college te adviseren, het zijn ‘middelen’

voor de raad om het beleid te sturen en te controleren.

Wethouders en ook de burgemeester zijn daarom geen

lid van een raadscommissie. Dit versterkt de

onafhankelijke positie van de raad ten opzichte van het

college. De voorzitter is geen lid van de commissie,

hij of zij fungeert als technisch voorzitter en heeft een

belangrijke rol bij het leiden van de vergadering en het

bepalen van de agenda van de commissie.

De commissiegriffier is een medewerker van de

raadsgriffie. De raadscommissies vergaderen meestal

twee keer per maand op maandagavond tijdens het

Helderberaad (zie onder ‘Helderberaad’). Tijdens de

vergadering kunt u uw mening laten horen over een

bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u daartoe in

de gelegenheid (zie http://gemeenteraad.denhelder.nl).

Gemeentebestuur ~ 25


Raadscommissie Bestuur en Middelen (BenM)

Behandelt onderwerpen over het algemeen bestuur,

de organisatie en financiën.

Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst, tel. 678102.

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Behandelt sociaal maatschappelijke onderwerpen.

Commissiegriffier: F. Blok, tel. 678103.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer (SenB)

Behandelt infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen.

Commissiegriffier: R. de Jonge, tel. 678104.

De raadscommissies hebben geen vaste leden en

voorzitters.

Rekenkamercommissie

Voorzitter: B.J. Glashouwer.

Vice-voorzitter: R.J. Morée.

Secretaris: M. Versteeg, tel. 678106.

Helderberaad

Onder de naam ‘Helderberaad’ vergadert de Helderse

politiek iedere maandagavond in het stadhuis. De ene

maandag komen de commissies bijeen om onderwerpen

te bediscussiëren, de andere maandag vergadert de

gemeenteraad. In de raadsvergadering vindt alleen nog

politiek debat en besluitvorming plaats waardoor de

raad sneller over voorstellen kan besluiten. Bij elke

raads- of commissievergadering kunt u van tevoren

inspreken over een onderwerp dat die avond op de

agenda staat. De agendacommissie stelt de (voorlopige)

agenda van de raad én commissies vast.

Die agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de

commissies, de voorzitter van de raad (de burgemeester)

en de raadsgriffier. Het presidium (een vertegenwoordiging

uit de raad) heeft als taak het besluitvormings

proces te organiseren en doet aanbevelingen

aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden

(voor zover niet opgedragen aan de agendacommissie).

26

Op de gemeentelijke stadsnieuwspagina die elke

donderdag in het Helders Weekblad staat en op de website

van de gemeenteraad (http://gemeenteraad.denhelder.nl)

leest u welke onderwerpen er tijdens het eerstvolgende

Helderberaad aan de orde komen. Digitaal kunt u ook de

vergader stukken bekijken, en u kunt ze inzien bij het

Klant Contact Centrum in het stadhuis. De bijeenkomsten

zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om in het

stadhuis de vergaderingen bij te wonen.

De raadsvergadering kunt u ook rechtstreeks volgen

via de website http://gemeenteraad.denhelder.nl.

De lokale omroepstichting (LOS) zendt de vergadering

zowel via de radio (kabel 89 MHz, ether 105,6 MHz)

als op televisie (kanaal 69) rechtstreeks uit.

Meer weten over de raad: meld u aan voor

‘Gast van de raad’ of ‘Over de kook’

In de vergaderingen van de gemeenteraad worden alle

mogelijke onderwerpen behandeld die u als inwoner van

Den Helder direct aangaan. De raad werkt namens u aan

een mooi, veilig en leefbaar Den Helder. Daarom willen

de raadsleden graag meer contact met u, als inwoner

van de gemeente. Ook willen zij u wel eens laten zien

wat hun raadswerk nu eigenlijk inhoudt. En hoe u de

weg naar de raad kunt vinden om invloed uit te oefenen

op de onderwerpen die voor u van belang zijn.

Daarvoor is het project ‘Gast van de raad’.

Vindt u het juist leuk om eens een praatje te maken

met de verschillende raadsleden, dan kunt u zich

aanmelden voor ‘Over de kook’. Tijdens een gezamenlijk

te bereiden diner, kunt u met een stadsbestuurder van

gedachten wisselen. Voorwaarde is wel dat het moet

gaan om een onderwerp dat betrekking heeft op

gemeentelijk beleid, Den Helder als stad, of op een wijk.

Wilt u meer weten over of het gast zijn of over het samen

koken? Kijk dan even op http://gemeenteraad.denhelder.nl


De raadsgriffie

Zoals het college z’n ambtenaren heeft, heeft ook de

gemeenteraad zijn eigen ambtelijke ondersteuning,

de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de

raad en de raadscommissies. Zo is de griffie het

aanspreekpunt voor alle vragen waarop het antwoord uit

‘het stadhuis’ moet of kan komen. De griffiemedewerkers

verzorgen de ambtelijke voorbereiding van de agenda’s

van de raad en de commissies en helpen de raadsleden

bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen en

amendementen. Ook bij een eventuele enquêtecommissie

kan de griffie een helpende hand bieden.

De raadsleden kunnen er ook terecht voor

communicatieadvies.

De raadsgriffie kan ook voor ú van

belang zijn.

Als u een burgerinitiatief wilt

indienen, bijvoorbeeld.

Daarnaast nodigen verschillende

organisaties en instellingen raadsleden

uit voor bijeenkomsten of voor een

werkbezoek. Wilt u dat ook, neem dan

contact op met de raadsgriffie, tel. (0223) 678105.

De raadsgriffier (de belangrijkste adviseur voor de raad)

is de heer mr. drs. M. Huisman.

Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente Den Helder

bestaat uit de burgemeester en vier wethouders (b en w).

De burgemeester is in januari 2010 voor zes jaar

benoemd en de wethouders in april van dat jaar voor

vier jaar. De wethouders blijven in principe in functie

tot de gemeenteraadsverkiezing in 2014. Daarna wordt

er opnieuw een college gevormd.

Burgemeester en wethouders vergaderen op dinsdag.

Hun vergaderingen zijn niet openbaar.

De besluiten die ze nemen worden wel bekend gemaakt

op de website van gemeente Den Helder en aan de pers.

Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille (taken

die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen).

De gemeenteraad kan de wethouders (en ook de

burgemeester) ter verantwoording roepen over de

uitoefening van hun taken. Een wethouder kan zelfs

‘naar huis worden gestuurd’. In dat geval verliest hij of

zij de functie van wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders, zoals het

dagelijks bestuur wordt genoemd, bereidt samen met de

ambtenaren de raadsbesluiten voor en is meestal ook

belast met de uitvoering ervan. Het college is

verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente,

voert het personeelsbeleid en moet volgens de wet

toezien op het algemeen belang. Ieder jaar stelt de

gemeenteraad de kaders vast voor het volgende jaar;

de programmabegroting. Binnen deze kaders en

vastgestelde budgetten is het college bevoegd de

werkzaamheden uit te voeren. Om effectief te kunnen

besturen heeft de raad veel zaken aan het college

gedelegeerd. Dat wil zeggen dat het college zelf veel

zaken regelt, die niet in de raad aan de orde komen.

Een voorbeeld is het aan- en verkopen van

gemeentelijke eigendommen. Vaak verbindt de

gemeente raad als voorwaarde aan de delegatie van

bevoegdheden dat burgemeester en wethouders hun

beleid bespreken met een raadscommissie.

Het college is ook de ‘baas’ van de ambtenaren.

Taakverdeling college van burgemeester

en wethouders

Hoewel de collegeleden ieder hun eigen taakvelden

(portefeuilles) hebben is van een starre afbakening

geen sprake. Er wordt gewerkt op basis van een

integrale aanpak, zogenaamd collegiaal bestuur.

De portefeuillehouders kijken bij elkaar in de keuken

en vervangen elkaar zo nodig.

Gemeentebestuur ~ 27


De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Koen Schuiling

- Openbare orde en veiligheid

- Personeel & organisatie, waaronder:

- Personele kwesties

- HRM portefeuille met betrekking tot beleid

- Diverse personeelsthema’s als het nieuwe werken,

medewerkerstevredenheidsonderzoek en ziekte-

verzuim.

- Communicatie

- Burgerparticipatie

- Buitenlandse- en externe betrekkingen

- Handhaving

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, tel. (0223) 678164

Wethouder Kees Visser (VVD)

- Economische zaken

- Zee- en luchthaven

- Willemsoord BV

- Citymarketing

- Evenementen

- Recreatie en Toerisme

- Arbeidsmarktbeleid

- Sociale voorzieningen

- Schuldhulpverlening

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, tel. (0223) 678162

28

Wethouder Suzanne den Dulk-Winder

(Trots op Nederland)

- Financiën

- Grondzaken en vastgoed

- Vergunningen

- Verkeer en Waterstaat

- Milieu

- Personeel en organisatie, waaronder:

- Bezuinigingstaakstelling

- Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

- Georganiseerd overleg

- Bedrijfsvoering

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, tel. (0223) 678162

Wethouder Pia Bruin (D66)

- Loco-burgemeester

- Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Zeestad)

- Wonen

- Monumentenzorg

- Beheer openbare ruimte

- Wijkgericht werken

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, tel. (0223) 678161


Wethouder Wiltrude Turnhout-van den Bosch (CDA)

- Onderwijs

- Volksgezondheid

- Wmo

- Maatschappelijke opvang

- Kunst en cultuur

- Sport

- Jeugd

- Dierenwelzijn

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, tel. (0223) 678161

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijke

adviseur voor het college en bovendien directeur van de

ambtelijke organisatie. Wie de voormalige gemeentesecretaris

H. Raasing opvolgt, was bij het drukken van

deze gemeentegids nog niet bekend. Op het moment

dat u dit leest is de nieuwe gemeentesecretaris wel al

aangesteld. Wilt u weten wie het is? Kijk dan even op

www.denhelder.nl.

Spreekuren wijkwethouders

In Den Helder heeft elke wijk een ‘eigen’ wijkwethouder

met elke maand een spreekuur. Tijdens dit wijkspreekuur

kunt u de wethouder aanspreken over onderwerpen die

zich in uw wijk voordoen. De wijkwethouder zal vragen

zo goed mogelijk beantwoorden. Wanneer dit niet direct

mogelijk is krijgt u op een later tijdstip alsnog een

reactie. Wanneer de spreekuren precies zijn, leest u op

de gemeentelijke stadsnieuwspagina. U kunt natuurlijk

ook even kijken op de website www.denhelder.nl.

De wijken zijn als volgt onder de wethouders verdeeld:

- Binnen de Linie: wethouder Suzanne den Dulk

- De Schooten: wethouder Wiltrude Turnhoutvan

den Bosch

- Julianadorp: wethouder Kees Visser

- Nieuw Den Helder: wethouder Pia Bruin

Voor het maken van een afspraak met de wijkwethouder

in het wijkspreekuur kunt u contact opnemen met het

bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0223) 678161 of

(0223) 678162. U kunt ook zonder afspraak bij het

spreekuur naar binnen lopen.

U heeft invloed!

Wilt u invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid dan

moet u eerst weten waarmee de bestuurders bezig zijn.

De gemeente Den Helder vindt openbaarheid en

voorlichting over het (beoogde) gemeentelijk beleid

daarom van groot belang. Zo zijn de vergaderingen van

de gemeenteraad en de raadscommissies in principe

openbaar. Bij elke raads- of commissievergadering kunt u

van tevoren inspreken over een onderwerp dat die avond

op de agenda staat. Ook kunt u zelf direct invloed

uitoefenen op de politieke agenda. Namens uzelf, maar

ook namens een groep, mag u namelijk onderwerpen op

de agenda plaatsen die de gemeenteraad (nog) niet

heeft opgepakt (het burgerinitiatief). Op de website

http://gemeenteraad.denhelder.nl leest u meer over deze

en andere mogelijkheden van invloed uitoefenen op het

gemeentelijke beleid.

Wijkgericht werken

Voor u als burger is de gemeente waarschijnlijk een

grote en anonieme organisatie. Door wijkgericht te

werken, probeert de gemeente de afstand tot u zo klein

mogelijk te houden. Wijkgericht werken is een

werkfilosofie die is gericht op kleinschaligheid,

laagdrempeligheid en een goede samenwerking met u.

Zo probeert de gemeente u goed te informeren over

zaken die u aangaan. Het zal niet gebeuren dat uw

straat onaangekondigd wordt opengebroken of dat de

bomen tegenover u zomaar worden gekapt.

Daarvan ontvangt u tijdig bericht en normaal gesproken

krijgt u nog de mogelijkheid om commentaar te leveren

voordat zo’n plan definitief wordt.

Uw aanspreekpunten in de wijk

Andersom heeft de gemeente een open oor voor uw

vragen en initiatieven. Wij vinden burger initiatieven

belangrijk en proberen die te ondersteunen. Om de

samenwerking met u zo goed mogelijk te laten lopen,

heeft de gemeente voor elke wijk wijkconciërges en

accountmanagers in dienst. Zij zijn aanspreekpunt voor

allerlei instellingen, bewonersorganisaties en

individuele bewoners die iets van de gemeente willen.

Vooral de wijkconciërges zijn belangrijke contactpersonen

als u een melding, een wens of een idee heeft

voor uw straat of buurt. Zij helpen u graag verder. Wilt u

liever eens over een onderwerp uit uw wijk met een

wethouder spreken, dan kan dat ook. Onder Spreekuren

wijkwethouders op deze pagina leest u meer over de

wijkwethouders en hun spreekuren.

Gemeentebestuur ~ 29


Spreekuren wijkconciërges

De wijkconciërges hebben elke week spreekuur.

Centrum

30

Netty Kolsteeg

- woensdag van 09.30-10.30 uur in

het pand Tuinstraat 46,

- woensdag van 12.00-14.00 uur in de

politiepost, Bernhardplein 75

(wijkagent is ook aanwezig)

De Schooten/Boatex:

Nancy Hoffman-van Trierum

- donderdag van 10.30-11.30 uur in

Wijkservicepunt ‘de Boerderij’,

Gravin M. van Waardenburglaan 22

Nieuw Den Helder:

Monique Markus

- dinsdag van 11.00-12.00 uur in

’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5

(wijkagent is ook aanwezig)

Julianadorp:

Adri Bouma

- maandag van 13.00-14.00 uur in het

wijkservicepunt, Boterzwin 3435,

- donderdag van 10.30-11.30 uur,

in het wijkservicepunt,

Boterzwin 3435

U kunt eventueel ook een aparte afspraak met uw

wijkconciërge maken. Belt u dan met het Klant Contact

Centrum, tel. 14 0223, maandag t/m vrijdag van 08.30

tot 17.00 uur.

Accountmanagers

Naast een wijkconciërge voor de kleine fysieke zaken

heeft elke wijk ook een eigen accountmanager/

gebiedswerker. Bij hen kunt u terecht met vragen, ideeën

en opmerkingen over de verschillende onderwerpen die uw

wijk bezighouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verkeersbeleid,

jongerencentra, veiligheids vraagstukken,

convenant projecten en bezoeken van het bestuur aan uw

wijk.

Doel is dat deze accountmanagers zorgen voor een beter

contact tussen gemeente en de wijken. Zij hebben geen

spreekuur, maar u kunt ze natuurlijk altijd bellen.

Voor De Schooten neemt u contact op met

Martin van der Maas (tel. (0223) 678819 / 06 22907290),

woont u Binnen de Linie dan staat Hans Spiegelaar voor u

klaar (tel. (0223) 678623 / 06 12211864),

Gerlof Boers is accountmanager voor Julianadorp

(tel. (0223) 678418) en Willem Stam voor

Nieuw Den Helder (tel. (0223) 678820 / 06 10928638).

U kunt natuurlijk ook bellen naar het algemene

telefoonnummer van de gemeente (14 0223).

Het voordeel daarvan is dat uw melding automatisch

wordt geregistreerd en snel wordt doorgegeven aan de

medewerker die met dat onderwerp is belast.

Wilt u meer informatie over wijkgericht werken, neemt u

dan een kijkje op www.denhelder.nl>inwoners>wijken.

GemeentegidsApp op uw smartphone

Deze gemeentegids is als gratis

applicatie verkrijgbaar in de

GooglePlay/AppStore. De App maakt

gebruik van de interactieve, landelijke

database met 1,9 miljoen adressen en

wijst in elke gemeente in Nederland de weg die door de

ingebouwde GPS-functie vanaf ieder denkbare plaats de

kortste weg naar het gezochte adres berekent. Ook is

het mogelijk om direct vanuit de vermelding de website

te bezoeken, het bijbehorende telefoonnummer te

bellen of de route ernaartoe weer te geven. Ook kunt u

de gevonden gegevens doorsturen naar een e-mailadres,

naar Social Media (Twitter, Facebook enz.) of onder

Favorieten opslaan. Met uw Smartphone kunt u

onderstaand QR-code scannen en direct de

GemeentegidsApp downloaden:


Gemeentelijke

organisatie

De medewerkers

De medewerkers van de gemeente adviseren

burgemeester en wethouders en bereiden de besluiten

voor die burgemeester en wethouders en de

gemeenteraad nemen. Verder voeren ze het beleid uit,

zoals het college en de raad dat hebben vastgesteld.

Wie meer over een zaak wil weten, kan contact opnemen

met de medewerker die deze zaak in behandeling heeft.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de

algemeen directeur. Hij/zij is tevens gemeentesecretaris

en adviseur van het college van burgemeester en

wethouders. De gemeentesecretaris moet ervoor zorgen

dat de wensen van het college door de medewerkers

worden uitgevoerd en wordt daarin bijgestaan door een

tweede directeur.

De afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit onderstaande

acht afdelingen:

- Brandweer

- Concernstaf

- Facilitair Bedrijf

- Onderwijs, Welzijn en Sport

- Publiekszaken

- Ruimte, Wonen en Ondernemen

- Stadsbeheer

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De Havendienst is sinds januari 2013 verzelfstandigd en

behoort niet meer tot de gemeentelijke organisatie.

De afdelingen/diensten zijn in verschillende gebouwen

gehuisvest.

Het stadhuis vindt u aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Daarnaast heeft de gemeente vestigingen aan de

Drs. F. Bijlweg 2 en aan de Ambachtsweg 25.

De brandweer is gevestigd aan de Bastiondreef 4.

Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Algemeen telefoonnummer: 14 0223

Fax: (0223) 671201

E-mail: info@denhelder.nl

Internet: www.denhelder.nl

facebook.com/gemeentedenhelder

@Gem_DenHelder

Contact met de gemeente

U als inwoner, bezoekt de gemeente vooral voor de

producten van de afdeling Publiekszaken.

Deze afdeling verleent diverse diensten aan burgers

en bedrijven. De dienstverlening verloopt via de

loketten van Publiekszaken. Hieronder vallen het

Klant Contact Centrum, de loketten Burgerzaken,

het Zorgloket en het loket Werk en Inkomen.

De drie eerstgenoemde loketten vindt u in het

stadhuis:

Bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder

Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Tel: 14 0223

Fax: (0223) 671201

Email: info@denhelder.nl

De toegangsdeuren van het stadhuis gaan open

om 08.20 uur.

Het bezoekadres van het loket Werk en Inkomen is:

Drs. F. Bijlweg 2, 1784 MC Den Helder

Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Antwoordnummer: 213, 1784 VB Den Helder

Tel: 14 0223

Fax: (0223) 671101

Email: wiz@denhelder.nl

Klant Contact Centrum

De gemeente Den Helder heeft één algemeen

telefoonnummer: 14 0223. Als u dit belt, komt u bij

het Klant Contact Centrum van de gemeente Den Helder.

U kunt met al uw vragen en klachten over de gemeente

terecht bij het Klant Contact Centrum. Daarnaast is dit

sinds 2012 de plek waar u terecht moet voor gevonden

en verloren voorwerpen in plaats van bij de politie.

De medewerkers staan ook voor u klaar als het gaat om

informatie en meldingen over het beheer van de

openbare ruimte, zoals groen, wegenafval, openbare

verlichting, gladheidbestrijding enz. U kunt het

Klant Contact Centrum van maandag tot en met vrijdag

telefonisch bereiken via 14 0223, van 08.30 tot

17.00 uur. Dit nummer kunt u ook buiten kantooruren

bellen voor het melden van storingen.

De openingstijden van het Klant Contact Centrum zijn:

- maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17.00 uur,

- donderdag van 08.30 tot 19.30 uur,

- vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Informatie over de gemeente Den Helder vindt u ook op

internet via www.denhelder.nl.

Gemeentelijke organisatie/Contact met de gemeente ~ 31


Wacht niet: maak een afspraak

Voor de loketten Burgerzaken en het Zorgloket kunt u

van tevoren een afspraak maken. Zo kunnen we u nog

beter en sneller van dienst zijn. De afspraak maakt u

digitaal via onze website www.denhelder.nl of

telefonisch via het Klant Contact Centrum

(tel. 14 0223). Ook kunt u aan het loket een (vervolg)

afspraak maken.

Openingstijden loketten

Burgerzaken:

Bij het loket Burgerzaken kunt u terecht voor onder

andere: verhuizingen, geboortaangifte,

legitimatiebewijs/reisdocument, rijbewijs, huwelijk/

geregistreerd partnerschap, uittreksel en akte,

burgerlijke stand en naturalisatie.

- maandag t/m woensdag van 08.30 tot 15.00 uur

- donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur

- donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur

(geen afspraken mogelijk, alleen loketten

Burgerzaken zijn geopend)

- vrijdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur

Zorgloket:

Het Zorgloket is het voorportaal van het team Zorg van

waaruit voorzieningen worden verstrekt in het kader van

de Wet maatschappelijke ondersteuning en het

minimabeleid. Daarnaast verzorgt dit team ook het

leerlingenvervoer. Bij het Zorgloket vraagt u

bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart aan.

Ook kunt u hier aangeven dat u beperkingen ondervindt

bij het verplaatsen in en om uw woning en/of het

deelnemen aan de samenleving. Samen met u bekijken

we hoe wij de door u ondervonden beperkingen kunnen

oplossen.

- maandag, dinsdag en woensdag van

08.30 tot 15.00 uur

- donderdag van 08.30 tot 16.00 uur

- vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Ook voor dit loket kunt u een afspraak maken via het

Klant Contact Centrum, tel. 14 0223.

Loket Werk en Inkomen (Drs. F. Bijlweg 2):

De afdeling Publiekszaken/Werk en Inkomen voert

wetten en regelingen uit op het terrein van de sociale

zekerheid. U kunt voor financiële ondersteuning en

schuld-/hulpverlening een beroep doen op verschillende

(inkomensondersteunende) regelingen. Bij dit loket kunt

u terecht voor alle vragen op het gebied van de

Wet werk en bijstand, bijzondere bijstand en

schuldhulpverlening.

32

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, kijk dan op

www.denhelder.nl>inwoners>werk en inkomen. Via de

website kunt u ook de brochures lezen of downloaden.

- maandag t/m donderdag van 08.30 tot 15.00 uur

- vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Aanvragen algemene bijstand

Als u algemene bijstand (levensonderhoud) wilt

aanvragen omdat u geen werk of (te weinig) inkomen

heeft, dan neemt u contact op met de gemeente.

Maak vooraf wel eerst even een afspraak. U kunt zich

hiervoor melden bij de balie op Drs. F. Bijlweg 2, of

contact openemen via telefoonnummer (0223) 671120.

De openingstijden van de afdeling Publiekszaken zijn

van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot

15.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Neem een legitimatie (paspoort of identiteitskaart)

en uw burgerservicenummer mee.

Geldkompas

Heeft u moeite om rond te komen, of vragen over

bijvoorbeeld wonen, werk of zorg?

www.geldkompasdenhelder.nl geeft antwoorden en

verwijst naar instellingen die u verder kunnen helpen.

Op de website vindt u ook tips over bijvoorbeeld het

vinden van werk, extra bijverdienen of hoe u leuke

dingen kan doen met weinig geld. Ook bevat de website

een groot adressenbestand.

Klachten over de gemeente?

Schakel de klachtenadviseur in!

In uw eigen omgeving maakt u het vast ook wel eens

mee: een verschil van mening, een discussie waarbij u

het niet met elkaar eens wordt. Dit kan ook voorkomen

in uw contact met de gemeente Den Helder. Want overal

waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het is

alleen zaak van deze fouten te leren. Vanzelfsprekend

streven we er naar u correct te behandelen. Toch kan het

gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop

u bij de gemeente bent behandeld. U kunt dan terecht bij

de klachtenadviseur. Voor het maken van een afspraak

kunt u bellen: telefoonnummer 14 0223, van maandag

tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur.

De Nationale Ombudsman

Als u het niet eens bent met het oordeel over uw klacht

of de wijze waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u

zich binnen één jaar na het verzenden van het besluit

van het desbetreffende bestuursorgaan of ambtenaar,

wenden tot de Nationale ombudsman,

Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.


Algemene diensten en voorzieningen

Algemeen

Port of Den Helder (Havendienst)

Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD,

Postbus 36, 1780 AA Den Helder, tel. (0223) 613955,

havenmeester: tel. 06 53781597, fax (0223) 627780,

www.havendenhelder.nl

De gemeentelijke Havendienst is sinds 1 januari

zelfstandig en beheert het publieke deel van de haven

van Den Helder.

Hieronder vallen: Koopvaardersbinnenhaven

(Flaneerkade + houten steiger); Industriehaven

Westoever; loskade Oostoeverweg tegenover Luchthaven

Den Helder en de Zeehaven. Onder de Zeehaven vallen

de volgende kaden:

Paleiskade 31 t/m 35; kade 35 a en b; Nieuwediepkade

(nrs 36 t/m 39); Multipurposekade (nr. 40); Visserijkade

(nrs. 41 t/m 42); Het Nieuwe Diep (nrs. 43 t/m 50) en

Het Nieuwe Werk (nrs. 51 t/m 55).

Informatie over haven- en kadegelden kunt u krijgen

via tel. (0223) 613955.

Belastingen

Belastingdienst Holland-Noord, kantoor Alkmaar

Robonsbosweg 1, 1816 MK, Postbus 30507,

1800 ED Alkmaar, BelastingTelefoon: tel. 0800 0543,

www.belastingdienst.nl

Brandweer

Algemeen alarmnummer 112

Als elke seconde telt.

Gemeentelijke Brandweer Den Helder

Kazerne en administratie, bezoekadres:

Bastiondreef 4, 1784 MR Den Helder,

tel. (0223) 678767, brandweer@denhelder.nl,

www.gemeentebrandweerdenhelder.nl

Bureaus: Staf, Pro-actie/Preventie, Preparatie/

Repressie/Nazorg.

Defensie

Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne

Maritiem Vliegkamp de Kooy

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder,

tel. (0223) 658670, dhc.dutyops.860sq@mindef.nl

Ziet toe op een correcte en snelle behandeling van

geluidshinderklachten met betrekking tot

vliegbewegingen van en naar Maritiem Vliegkamp

De Kooy.

Dienst Vastgoed Defensie, dienstkring Den Helder

Nieuweweg 3a, 1782 AZ Den Helder, tel. (0223) 657862.

Koninklijke Marine

Rijkszee- en Marinehaven 1, 1781 ZZ,

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder,

tel. (0223) 653000, www.defensie.nl/marine

- Marine Postkamer: tel. (0223) 652652,

tel. (0223) 653185.

- Marinebedrijf: tel. (0223) 653000.

- Korps Marinebrandweer: tel. (0223) 652333.

- Operationele Personeelszorg: tel. (0223) 657600,

opz.czsk@mindef.nl

- Bureau geestelijke verzorging:

dag en nacht: tel. (0223) 620402.

Vlootaalmoezeniers, vlootpredikanten en

vlootraadslieden.

- Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk

Werk: Wezenstraat 8, 1781 GL Den Helder,

tel. (0223) 627027.

- Bureau Publieksvoorlichting en Evenementen

CZSK: Het Nieuwe Diep 5, 1781 AC Den Helder,

tel. (0223) 657051, b.g.g.: tel. (0223) 657058.

Kustwachtcentrum Den Helder

Rijkszee- en Marinehaven 1, 1781 ZZ, Postbus 10000,

1780 CA Den Helder, operationele zaken:

tel. (0223) 542300, alarm: tel. 0900 0111,

info@kustwacht.nl, www.kustwacht.nl

Hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevelandseweg 1, 1703 AZ,

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard,

inl. algemeen: tel. (072) 5828282, info@hhnk.nl,

www.hhnk.nl

Justitie en recht

Advocaten

Advocaat mr. dr. A.J.J. van der Heiden

Krugerstraat 140, 1782 ES Den Helder,

tel. (0223) 616509, vdheiden@multiweb.nl,

www.franchiseadvocaten.nl

Advocatenkantoor Neervoort

Wezenstraat 20, 1781 GL Den Helder,

tel. (0223) 694214, fax (0223) 694215,

info@advocatenkantoorneervoort.nl,

www.advocatenkantoorneervoort.nl

Advocatenkantoor Oor

Mw. N.A.M. Oor, Loopuytpark 35, 1787 AD Julianadorp,

tel. (0223) 692981, fax (0223) 692984,

www.advocatenkantoor-oor.nl

Familierecht en arbeidsrecht.

Algemene diensten en voorzieningen ~ 33


Jorna Advocaten

Pasteurstraat 2, 1782 JD, Postbus 2160,

1780 BE Den Helder, tel. (0223) 625555,

info@jorna-advocaten.nl, www.jorna-advocaten.nl

Knuwer en Creutzberg Advocaten

Drs. F. Bijlweg 8a, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 660114, info@knuwer.nl, www.knuwer.nl

Mw. mr. M. Th. Slort

Javastraat 17, 1782 DA Den Helder, tel. (0223) 683399,

mthslort@kpnplanet.nl

Prins en Koster Advocaten

Middenweg 168a, 1782 BL Den Helder,

tel. (0223) 620000, info@prinsenkosteradvocaten.nl,

www.prinsenkosteradvocaten.nl

Teunisse Advocatenkantoor

Barkstraat 2, 1784 KD Den Helder, tel. (0223) 636535,

law@teunisse-advocaten.nl, www.teunisse-advocaten.nl

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Vermeer Schutte & Musen

Middenweg 166a, 1782 BL Den Helder,

tel. (0223) 627141, fax (0223) 621246,

info@vermeerschuttemusen.nl,

www.vermeerschuttemusen.nl

Van der Vleuten & Van Hooff

Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Middenweg 168b, 1782 BL Den Helder,

tel. (0223) 610859, denhelder@vdv-vh.nl,

www.vdv-vh.nl

Juridisch advies

Juridisch adviesbureau Helder Juridisch

Middelzand 3117, 1788 EA Julianadorp,

tel. 06 12744973, info@helderjuridisch.nl,

www.helderjuridisch.nl

Raadslieden

De Wering, Sociaal Raadslieden

Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder,

tel. 088 0075240, tel. 088 0075243,

srldenhelder@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

Spreekuur 2x p/w op afspraak, tel. 088 0075200.

Nieuw Den Helder, MFC Texelstroomlaan 5,

1784 EA Den Helder: 1x p/w inloopspreekuur.

Geeft informatie en advies over zaken als ontslag,

uitkeringen, toeslagen, consumentenklachten etc.

Marechaussee

Doorlaatpost/immigration

Nieuweweg 4, 1782 AZ Den Helder, dag en nacht:

tel. (0223) 659400, De Kooy: tel. (0223) 635930.

Koninklijke Marechaussee brigade Noord-Holland

Nieuweweg 4, 1782 AZ Den Helder, tel. (0223) 659400,

fax (0223) 659460.

Meldpunt

Meld Misdaad Anoniem

Tel. 0800 7000, www.meldmisdaadanoniem.nl

Landelijke meldlijn waar mensen (anoniem) informatie

over ernstige misdrijven kunnen melden.

Algemene diensten en voorzieningen ~ 35


Notarissen

Glas & Mulder Notariaat

Middenweg 113, 1782 BC Den Helder,

tel. (0223) 525252, notaris@glas-mulder.nl,

www.glas-mulder.nl

Notariskantoor Verhoeks

Middenweg 152, 1782 BL, Postbus 6066,

1780 KB Den Helder, tel. (0223) 611180,

fax (0223) 618222, info@notarisverhoeks.nl,

notarisverhoeks.nl

Notarissencombinatie Den Helder

Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC, Postbus 220,

1780 AE Den Helder, tel. (0223) 672100,

info@notarissencombinatie.nl,

www.notarissencombinatie.nl

- Locatie Julianadorp: Parkstraat 8,

1787 AC Julianadorp.

Stouthart & Hilber

Julianaplein 34a, 1781 HC Den Helder,

tel. (0223) 524090, notarissen@stoutharthilber.nl,

www.stouthart-hilber.nl

36

Politie

Algemeen alarmnummer 112

In niet levensbedreigende situaties: tel. 0900 8844

(lokaal tarief)

Politie Noord-Holland Noord,

districtsbureau Den Helder

Bastiondreef 2, 1784 MR Den Helder, Postbus 21,

1800 AA Alkmaar, tel. 0900 8844 (lokaal tarief),

www.politie.nl

Geopend: ma t/m vr 09.00-18.00 (do tot 21.00) uur.

Vreemdelingenpolitie Noord-Holland Noord

Europaweg 1, 1825 RV Alkmaar, tel. 0900 8844

(lokaal tarief).

Waterpolitie, unit Maritieme Politie

Gebouw de Brug: Rijkszee- en Marinehaven 1,

1781 ZZ, Postbus 6065, 1780 KB Den Helder,

tel. (0223) 658380.

Alleen voor Noordzeezaken.

Waterpolitie, unit Waddenzee

Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD Den Helder,

centrale meldkamer: tel. (0343) 535353.


Postzaken

Centrum

Postkantoor Julianaplein

Julianaplein 9, 1781 HA Den Helder.

Geopend: ma t/m vr 08.00-20.00, za 08.00-18.00 uur.

Postkantoor Meeuwenstraat

Meeuwenstraat 2, 1781 XA Den Helder.

Geopend: ma t/m vr 08.00-20.00, za 08.00-18.00 uur.

Postkantoor Spoorstraat

Spoorstraat 48, 1781 JH Den Helder.

Geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 (do tot 21.00),

za 08.30-17.00 uur.

Nieuw Den Helder

Postkantoor Marsdiepstraat

Marsdiepstraat 264, 1784 AV Den Helder.

Geopend: ma t/m vr 09.00-18.00,

di t/m vr 08.30-18.00, za 09.00-17.00 uur.

De Schooten

Postkantoor De Schooten

Vrede en Vrijheid 8, 1785 RM Den Helder.

Geopend: ma 10.00-18.00, di t/m vr 08.30-17.00

(vr tot 20.00), za 08.30-17.00 uur.

Julianadorp

Postkantoor De Riepel

De Riepel: Schoolweg 59, 1786 BA Julianadorp.

Geopend: ma t/m za 08.30-20.00, zo 09.00-13.00 uur.

Postkantoor Drooghe Bol

Drooghe Bol 1034-1035, 1788 VB Julianadorp,

tel. (0223) 641210.

Geopend: ma t/m vr 09.00-17.00, za 09.00-13.00 uur.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

- Dienst Noordzee: Rijkszee- en Marinehaven

steiger6-7, 1781 ZZ, Postbus 38, 1780 AA Den Helder,

tel. (0223) 611070, www.rijkswaterstaat.nl

- Waterdistrict Noord-Holland: De Wetstraat 1,

1975 DM IJmuiden, tel. (0255) 566300.

- Waterdistrict Waddenzee: Zuidersingel 3,

8911 AV Leeuwarden, tel. (058) 2344344.

Algemene diensten en voorzieningen ~ 37


Uitvaartzorg

Begraafplaatsen

Algemene begraafplaats

Kerkhoflaan 4, 1783 AV Den Helder, tel. (0223) 671601,

beheer: tel. 06 51389574, www.denhelder.nl

Geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Joodse begraafplaats/Joodse gemeente

Inl.: L.M. de Leeuw, tel. 06 55746189.

R.-k. begraafplaats Sint Jozef

Jan Verfailleweg 20a, 1783 BB Den Helder,

tel. (0223) 613857.

Ingang: Jan Verfailleweg. Beheer: J. Raaijmakers.

Rouwverwerking

Bezoekdienst aan weduwen en weduwnaars

Inl.: mw. Tiny Harting, ma, di, do 09.00-17.00 uur:

tel. 088 0075200, t.harting@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

Uitvaart- en begrafenisverenigingen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Julianadorp

Secr.: mw. L. Koorn-Oudejans, Kruiszwin 3331,

1788 PH Julianadorp, tel. (0223) 641968.

Uitvaartverzorging

Uitvaartcentrum Afscheidshuis De Vlindertuin

Parkstraat 1-1a, 1787 AB Julianadorp,

tel. (0223) 861078, info@afscheidshuisdevlindertuin.nl,

www.afscheidshuisdevlindertuin.nl

Uitvaartcentrum De Binnenstad

Spoorgracht 6, 1781 CC Den Helder, tel. (0227) 592087,

fax (0227) 593779, info@mereboeruitvaartzorg.nl,

www.mereboeruitvaartzorg.nl

Uitvaartcentrum Den Helder

IJsselmeerstraat 63a, 1784 MB, Postbus 303,

1780 AH Den Helder, dag en nacht: tel. (0223) 633221,

fax (0223) 633820, info@ucdh.nl, www.ucdh.nl

Uitvaartcentrum Julianadorp

Langevliet 60c, 1788 BG Julianadorp, Postbus 303,

1780 AH Den Helder, dag en nacht: tel. (0223) 633221,

fax (0223) 633820, info@ucdh.nl, www.ucdh.nl

Arbeid en economie

Arbeidsvoorzieningen

UWV WERKbedrijf Alkmaar

Achter de Vest 1, 1811 JZ, Postbus 510,

1800 AM Alkmaar, tel. (072) 7513410, www.werk.nl

Geopend: ma t/m vr 09.00-17.00 uur.

Banken

ABN-AMRO Bank

Koningsplein 4, 1781 KK Den Helder,

dag en nacht: tel. 0900 0024 (€ 0,10 p.m.),

www.abnamro.nl

ING Bank

Parallelweg 15, 1781 EA Den Helder,

tel. 0900 0933 (€ 0,10 p.m.), www.ingbank.nl

- Locatie Julianadorp, (buitenzijde winkelcentrum):

Drooghe Bol 1034-1034, 1788 VB Julianadorp.

Rabobank Noord-Holland Noord

Julianaplein 122, 1781 HE, Postbus 106,

1780 AC Den Helder, tel. (0223) 673100,

www.rabobank.nl

- Locatie Julianadorp: Loopuytpark 26,

1787 AE Julianadorp.

SNS Bank

Spoorstraat 47, 1781 JD Den Helder,

tel. (0223) 610492, www.snsbank.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel Alkmaar

Comeniusstraat 10, 1817 MS, Postbus 68,

1800 AB Alkmaar, tel. (072) 5195757,

inl. handelsregister: tel. 0900 1234567 (€ 0,70 p.m.),

info@alkmaar.kvk.nl, www.alkmaar.kvk.nl

Landbouw/tuinbouw

Koninklijke algemene vereniging voor

Bloembollencultuur, afd. Julianadorp

Secr.: M. Pijnacker, Rijksweg 79, 1787 PK Julianadorp,

tel. (0223) 641768.

Koninklijke algemene vereniging voor

Bloembollencultuur, afd. Julianadorp

Markten

Algemeen

Marktmeester

B. Blaney Davidson, tel. (0223) 678916,

b.g.g.: tel. 06 53912599, bbd@denhelder.nl,

www.denhelder.nl

Centrum

Markt Beatrixstraat

Zaterdag 08.30-16.30 uur.

Arbeid en economie ~ 39


Nieuw Den Helder

Markt Marsdiepstraat

Woensdag 10.00-16.00 uur.

De Schooten

Markt Baljuwstraat

Dinsdag 10.00-16.00 uur.

Julianadorp

Markt Dorperweerth

Donderdag 10.00-16.00 uur.

Ondernemersverenigingen

Centrum

Centrale vereniging Ambulante Handel

Inl.: mw. J. Kostelijk, De la Reystraat 26,

1782 RT Den Helder, tel. (0223) 616116,

b.g.g.: tel. 06 53845414, janneke.kostelijk@hetnet.nl

Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder

Secr.: H.J. Cornelje, bezoekadres havengebouw

(alleen do): Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD Den Helder,

tel. (0223) 615810, overige dagen: tel. (0223) 616739,

hsvdenhelder@hetnet.nl, www.hsvdenhelder.nl

40

HOV Helderse Ondernemers Vereniging

Secr.: mw. W.H. Ooms, Postbus 325,

1780 AH Den Helder, tel. (0223) 757095,

info@hovdenhelder.nl, www.hovdenhelder.nl

Julianadorp

Ondernemersfederatie Julianadorp

Noorder Sandt 2, 1787 CX Julianadorp,

tel. (0223) 641266, ofj@live.nl

Ondernemersvereniging De Band,

winkelcentrum Loopuytpark

Secr.: mw. L.F. Vos, Loopuytpark 33,

1787 AD Julianadorp, tel. (0223) 644744,

tel. 06 53797977, lf.vos@quicknet.nl

Sociale zekerheid

UWV

Werknemers: tel. 0900 9294 (lokaal tarief),

werkgevers: tel. 0900 9295 (lokaal tarief), www.uwv.nl

Voor re-integratie en tijdelijk inkomen.


Vakorganisaties

ABVAKABO FNV, afd. Kop van Noord-Holland

Polderweg 17, 1782 EC Den Helder, tel. (0223) 540940,

fax (0223) 540943, denhelder@abvakabo.nl,

www.abvakabo.nl

Inloopspreekuur: do 19.00-20.00 uur

(aan de Polderweg).

Secr.: H. Abbenes, Reggestraat 48 1784 XN Den Helder,

tel. (0223) 634761.

ODB Onafhankelijke Defensiebond

Inl. Erik Jurriëns, Vogelzand 3229, 1788 MC Julianadorp,

Postbus 1055, 1780 EB Den Helder, tel. 06 17399690,

administratie@defensiebond.nl, www.defensiebond.nl

Vakbond voor defensiepersoneel VBM/NOV

Prins Hendriklaan 53a, 1781 KB Den Helder,

tel. (0223) 625444, vbmnov@vbmnov.nl,

www.vbmnov.nl

Ook voor burgerpersoneel.

Winkeliersverenigingen

Centrum

HOB Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad

Secr.: M. Boonstra, Meeuwenstraat 2, 1781 XA,

Postbus 551, 1780 AN Den Helder, tel. 06 53223411,

info@hobdenhelder.nl, www.hobdenhelder.nl

Voor info over markten zie website.

Winkeliersvereniging Kroonpassage Den Helder

Inl.: mw. I. Vos, Postbus 6021, 1780 KA Den Helder,

tel. (0223) 631914, kroon.passage@live.nl,

www.kroonpassage.nl

Nieuw Den Helder

Winkeliersvereniging Duinpassage

Inl.: M. van Rossum, Texelstroomlaan 110,

1784 ED Den Helder, tel. (0223) 636559,

info@vanrossum-wonen.nl

Winkeliersvereniging winkelgebied Marsdiepstraat

Secr.: M. Kikkert,

corr. adres: Marsdiepstraat 266, 1784 AV Den Helder.

De Schooten

Winkeliersvereniging De Schooten

Inl.: R. Dijkshoorn, Baljuwstraat 17,

1785 SB Den Helder, tel. (0223) 632903,

promotie@schootenplaza.nl

Julianadorp

Winkeliersvereniging De Riepel

Winkelcentrum: Schoolweg, 1787 AV Julianadorp,

www.deriepel.nl

Winkeliersvereniging Dorperweerth

www.winkelcentrumdorperweerth.nl

Cultuur,

hobby en recreatie

Bibliotheken

Algemeen

Centrum

KopGroep Bibliotheken, Centrale bibliotheek

Bernhardplein 76, 1781 HK Den Helder,

balie: tel. (0223) 623434, kantoor: tel. (0223) 623859,

cen@kopgroepbibliotheken.nl,

www.kopgroepbibliotheken.nl

Geopend: di t/m vr 10.00-20.00, za 10.00-16.00 uur.

Ouderen en zieken kunnen op verzoek boeken

thuisbezorgd krijgen.

Nieuw Den Helder

KopGroep Bibliotheken, bibliotheek Nieuw Den Helder

Marsdiepstraat 272, 1784 AV Den Helder,

tel. (0223) 613939,

nieuwdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl,

www.kopgroepbibliotheken.nl

Geopend: di 14.00-17.00, wo 10.00-17.00,

vr 14.00-20.00 uur.

Ouderen en zieken kunnen op verzoek de boeken

thuisbezorgd krijgen.

Rehoboth bibliotheek

Johanneskapel: Waddenzeestraat 2, 1784 VB Den Helder.

Inl.: mw. M.G. Zwanenburg, Graaf Floris V straat 94,

1785 JZ Den Helder, tel. (0223) 634038.

Geopend: 1e en 3e wo v/d maand 14.00-14.30 uur.

Julianadorp

KopGroep Bibliotheken, bibliotheek Julianadorp

Keysers Plaet 1023, 1788 ET Julianadorp,

tel. (0223) 642354, jul@kopgroepbibliotheken.nl,

www.kopgroepbibliotheken.nl

Geopend: ma, do 14.00-17.00, wo, vr 14.00-20.00,

di 10.00-17.00, za 10.00-13.00 uur.

Ouderen en zieken kunnen op verzoek de boeken

thuisbezorgd krijgen.

Bioscopen/filmhuizen

Bioscoop Utopolis

Willemsoord 51, 1781 AS, Postbus 6045,

1780 KA Den Helder, reserveren: tel. (0223) 677899,

denhelder@utopolis.com, www.utopolis.com

Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43, 1781 HA, Postbus 601,

1780 AP Den Helder, tel. (0223) 610941,

aanvragen verhuur: tel. 06 15888601,

info@cinemazevenskoop.nl, www.cinemazevenskoop.nl

Cultuur, hobby en recreatie ~ 41


Filmvoorstellingen: do t/m ma 20.30 uur. Buiten de

reguliere filmvoorstellingen beschikbaar voor verhuur

aan groepen, instellingen en scholen.

Culturele organisaties

Alliance Française, afd. Den Helder

Secr.: mw. L.L. Eggen-Zuurveen, Folkert Lambertsstraat 38,

1785 CV Den Helder, tel. (0223) 641908,

DenHelder@alliance-francaise.nl, www.alliance-francaise.nl

Chinese school Den Helder

Inl.: J. Tang, Willem Barentszstraat 167,

1782 WZ Den Helder, tel. 06 53899988,

rest_goldenbridge@hotmail.com

Lessen: za 12.00-15.00 uur.

Cursussen Chinees en cultuur.

Culturele vereniging Julianadorp Vooruit

Secr.: M. Minnaard, Tuinbouwstraat 1a,

1787 AP Julianadorp, tel. (0223) 647395,

info@deculturele.nl, www.deculturele.nl

Esperanto Den Helder

Secr.: L.J. Lathouwers, Kruiszwin 1205,

1788 LE Julianadorp, tel. (0223) 643781,

lj.lathouwers@quicknet.nl

Fryske Krite Gysbert Japicks

Secr.: mw. Y. de Vreeze, Gerbrands Scheltesstraat 123,

1785 CP Den Helder, tel. (0223) 769045,

ydevreeze@hotmail.nl

Groninger vereniging Stad en Ommelanden

Secr.: J.H. Smit, Anemonenstraat 18, 1782 LA Den Helder,

tel. (0223) 621726, jh_smit@quicknet.nl

Huisduiner kerk,

Het Walvisvaarderskerkje van Huisduinen

Badhuisstraat 26, 1789 AK Huisduinen.

Exposities, concerten, lezingen en trouwzaal.

Inl. voorz. R. Dol, tel. (0223) 620348.

Stichting beheer Huisduiner kerk:

Postbus 293, 1780 AG Den Helder.

Multi Functioneel Centrum Boerderij De Schooten

Secretariaat, Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22,

1785 JP, Postbus 295, 1780 AG Den Helder,

tel. (0223) 668644, aad@mfc-deboerderij.nl,

www.mfc-deboerderij.nl

Richter

Voorz.: Remco Schaap, Jutterspleintje 2a, 1781 JR,

Postbus 6062, 1780 KB Den Helder, tel. (0223) 619109,

richterholland@hotmail.com, www.richtereu.com

Stichting Cultureel Centrum School nr. 1

Secr.: Doorzwin 1202, 1788 KC Julianadorp,

tel. (0223) 646114, scm.school1@kpnmail.nl

Tropenvrienden Den Helder

Secr.: mw. C. Hagnauer, Postbus 136, 1780 AC Den Helder,

tel. (0223) 635075, cef.hagnauer@quicknet.nl,

www.tropenvriendendenhelder.nl

Organiseert o.a. de Pasar Malam.

42

Dans

Algemeen

Biodanza

Inl.: Froukje Bottema, tel. (0223) 628940,

biodanzametfroukje@kpnmail.nl,

www.therapie-ontspanning.net

Biodanza

Inl.: Marleen van Koeveringe, tel. (072) 5614789,

tel. 06 20618971, isditwieikben@hotmail.com,

www.biodanzametmarleen.nl

MBSOV, afd. dansen

Inl.: M.K. Brouwer, IJsselstraat 18, 1784 VR Den Helder,

tel. 06 10243680, mk.brouwer@quicknet.nl

Stijldansen.

Ballet

Ballet- en dansstudio Chantal

Inl.: mw. C. Ludwig, Budocentrum Julianadorp:

Meester Daarnhouwerstraat 8, 1788 BL Julianadorp,

tel. (0224) 299238,

info@balletendansstudio-chantal.nl,

www.balletendansstudio-chantal.nl

- Locatie de Schooten:

Leendert den Bergerstraat 20, 1785 GL Den Helder.

Helderse Balletschool

Dorpshuis Julianadorp: Drooghe Bol 1006,

1788 VA Julianadorp, inl. mw. M. Goedegebuure:

tel. (0223) 647171, b.g.g.: tel. 06 13238745,

www.helderseballetschool.nl

Dansscholen

Corma

C. Valk, Middenweg 126, 1782 BK Den Helder,

tel. (0223) 630303, b.g.g.: tel. 06 51987804,

info@dansschool-corma.nl, www.dansschool-corma.nl

Dansen bij Jansen

Ger Jansen, Nijverheidsweg 2c, 1785 AA Den Helder,

tel. (0223) 668365, b.g.g.: tel. 06 10833006,

info@dansenbijjansen.com, www.dansenbijjansen.com

Dansschool Marga

Marsdiepstraat 621, 1784 AM Den Helder,

tel. (0223) 636373, tel. (0223) 646350,

inschrijvingen@dansschool-marga.nl,

www.dansschool-marga.nl

Tel. 06 22102804.

- Dorpshuis Julianadorp: Drooghe Bol 1006,

1788 VA Julianadorp.

Salsadansschool Ambiente

Baljuwstraat 17g, 1785 SB Den Helder,

tel. 06 51112599, info@ambientedenhelder.nl,

www.ambientedenhelder.nl


Volksdans

Helderse volksdansvereniging Helvodavé

Secr.: mw. E. van Orselen, Jekerstraat 68,

1784 DM Den Helder, tel. (0223) 630887.

Volksdansen voor 50+ (wong)

Inl.: mw. M. van der Haag,

Wethouder W. de Boerstraat 37, 1788 AS Julianadorp,

tel. (0223) 643291.

Volksdansvereniging Paidusca

Inl.: mw. W. v.d. Hulst, H.A. Lorentzstraat 168,

1782 JN Den Helder, tel. (0223) 613596.

Evenementen

Stichting Evenementen Julianadorp

Secr.: mw. L.W. Schop, Doorzwin 3619,

1788 NJ Julianadorp, tel. (0223) 692273,

info@julianapop.nl, www.julianapop.nl

Willemsoord bv

Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder, tel. (0223) 616100,

info@willemsoordbv.nl, www.willemsoordbv.nl

Fotografie

Fotoclub FWG Den Helder

Secr.: Sandra Bastiaanse, Doorzwin 3622,

1788 NJ Julianadorp, tel. (0223) 646210,

secretariaat@fotoclubdenhelder.nl,

www.fotoclubdenhelder.nl

Genealogie

NGV Nederlandse Genealogische Vereniging,

afd. Den Helder e.o.

Secr.: mw. G. Burgmeijer-Hilker, Ooievaarstraat 28,

1781 VP Den Helder, tel. (0223) 618674,

secretaris@denhelder.ngv.nl, denhelder.ngv.nl

Historie

Helderse Historische Vereniging

Postbus 26, 1780 AA Den Helder, mw. A. Wijma-Kuiper:

tel. (0223) 635095, M. Noot: tel. (0223) 613378.

HVSG Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis

Secr.: J.G. Kikkert, Noordzeestraat 3,

1784 BK Den Helder, tel. (0223) 612426,

jg.kikkert@quicknet.nl, www.hvsg.net

Stichting Historisch Weekend Den Helder

Voorz.: R. Timmerman, Postbus 6002,

1780 KA Den Helder, vz@historischweekend.nl,

www.historischweekend.nl

Stichting Stelling Den Helder

André Koning, Admiraal VerHuellplein 1,

1789 AX Huisduinen, Postbus 502, 1780 AM Den Helder,

tel. (0223) 618171, info@stichtingstellingdenhelder.nl,

www.stichtingstellingdenhelder.nl

Stichting Vitruvius

Inl.: D. Gorter, Molenstraat 1, 1781 NJ Den Helder,

tel. (0223) 622233.

Kunst

Algemeen

Kunstproject De Nollen, R.W. van de Wint

Burgemeester Ritmeesterweg 10, 1784 NV Den Helder,

tel. (0223) 660200, info@projectdenollen.nl,

www.projectdenollen.nl

Geopend: 1 april t/m 31 dec. do t/m zo 10.30-17.00 uur,

tevens dagelijks op afspraak (min. 10 personen).

Cultuur, hobby en recreatie ~ 43


Beeldende kunst

Amateurkunstenaarsvereniging

De Noorder Kunstkring Den Helder

Secr.: mw. G. Pronk, Sportlaan 72, 1782 NE Den Helder,

tel. (0223) 620959, arpronk@quicknet.nl

Galeries

Galerie Windkracht 13

Mw. E. Ellen, Weststraat 107-109, 1781 BZ Den Helder,

tel. (0223) 625901, info@windkracht13.nl,

www.windkracht13.nl

Geopend: do t/m zo 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Galerie/Potterie ’t Tiende Kind

Langevliet 17, 1788 BD Julianadorp, tel. (0223) 643263,

schoorlfranken@quicknet.nl, www.tiendekind.nl

Inl.: mw. R.M.S. Schoorl-Franken, Vogelzand 2267,

1788 GD Julianadorp, tel. (0223) 645005.

Kunstuitleen

De Kunstuitleen Den Helder

Willemsoord 52, 1781 AS Den Helder,

tel. (0223) 615752, info@kunstuitleen-denhelder.nl,

www.kunstuitleen-denhelder.nl

Kunstzinnige vorming

Creativiteitscentrum Nieuw Den Helder

Inl.: mw. J. van t Hof, Beilerstroomweg 20,

1784 XR Den Helder, tel. (0223) 635292,

t.hof1@quicknet.nl

Triade, centrum voor kunsteducatie

Middenweg 2, 1782 BG Den Helder, tel. (0223) 537200,

info@triade-denhelder.nl, www.triade-denhelder.nl

Workshops

De Vlinder Creacentrum, creatieve workshops

Mw. M. de Loos, Meester Daarnhouwerstraat 3,

1787 BA Julianadorp, tel. (0223) 645447,

devlinder@quicknet.nl, www.devlindercreatief.nl

Molens

Helderse Molenstichting De Onderneming

Inl.: J.P. Verhoef, Zandkreekweg 16, 1784 JC Den Helder,

tel. (0223) 634050, info@heldersemolens.nl,

www.heldersemolens.nl

Wil in Den Helder een replica van een oude molen gaan

bouwen om zo de rijke Helderse molengeschiedenis te

laten zien.

Musea

Fort Kijkduin

Admiraal VerHuellplein 1, 1789 AX Huisduinen,

Postbus 927, 1780 AX Den Helder, tel. (0223) 612366,

info@fortkijkduin.nl, www.fortkijkduin.nl

Geopend: zomertijd 10.00-18.00,

wintertijd 11.00-17.00 uur.

Käthe Kruse poppen- en speelgoedmuseum

Tiny Riemersma, Binnenhaven 25, 1781 BK Den Helder,

voor info/openingstijden: tel. (0223) 616704,

info@kathekrusepoppenmuseum.nl,

www.kathekrusepoppenmuseum.nl

Marinemuseum

Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, tel. (0223) 657534,

info@marinemuseum.nl, www.marinemuseum.nl

Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00, za, zon- en

feestdagen 12.00-17.00 uur. Gesloten op ma in de

maanden nov. t/m april (uitgezonderd schoolvakanties),

beide Kerstdagen en 1 jan.

Museum lichtschip Texel

Inl.: mw. L. Voska-van der Steen, Willemsoord 73,

1781 AS Den Helder, tel. 06 15613128,

info@texel-no10.de, www.texel-no10.de

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

Willemsoord 60g, 1781 AS Den Helder,

tel. (0223) 618320, info@reddingmuseum.nl,

www.reddingmuseum.nl

Stichting Instandhouding Motorreddingboot

Dorus Rijkers (1923)

Secr.: Kerklaan 1, 1935 EV Egmond-Binnen,

tel. (072) 5065351, b.g.g.: tel. 06 53296350,

se.wiebenga@knrm.nl

Voorz.: tel. (0223) 616739, b.g.g.: tel. 06 53270403,

h.cornelje@harcodenhelder.nl

Doel: vermelde boot voor Den Helder te behouden.

De boot draagt de naam van de meest bekende Redder

in de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen,

de in Den Helder geboren en getogen Dorus Rijkers.

Met 511 geredden op zijn naam werd hij in binnen- en

buitenland geëerd. Met inzet van de nodige vrijwilligers

en evt. ondersteuning van donateurs wil de Stichting

proberen de boot binnen vijf jaar volledig gerestaureerd

aan de vloot van Nautische monumenten toe te voegen.

Cultuur, hobby en recreatie ~ 45


Stichting Nautische Monumenten Den Helder

P.A. Schaap, Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder,

tel. (0223) 531800, paspublicaties@xs4all.nl,

www.stichtingnautischemonumenten.nl

Houdt zich op de Oude Rijkswerf Willemsoord bezig met

het inrichten en exploiteren van een nautisch kwartier

met museumhaven.

Willemsoord bv

Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder,

tel. (0223) 616100, info@willemsoordbv.nl,

www.willemsoordbv.nl

Muziek en zang

Muziekonderwijs

Gitaarschool Sevilla

Buurthuis De Beuk: Hertzogstraat 7,

1782 RM Den Helder, tel. (0223) 617458.

- MFC Triplo: Sportlaan 36, 1761 ZB Anna Paulowna.

Mw. G. Posch, vioolles

IJsselstraat 35, 1784 VN Den Helder,

tel. (0223) 619538, info@geryposch.nl,

www.geryposch.nl

Muziektheater

Helderse musicalvereniging Showboat

Secr.: M.C. Kapitein, Kanaalweg 123, 1782 GG,

Postbus 6036, 1780 KA Den Helder, tel. 06 30547324,

info@showboatmusicals.nl, www.showboatmusicals.nl

Muziekverenigingen

Accordeonvereniging Accordeonola

Secr.: J.J. Post, Vogelzand 2602, 1788 GP Julianadorp,

tel. (0223) 642726, accordeonola@gmail.com,

www.accordeonola.nl

Accordeonvereniging De Golfbrekers

Inl.: mw. A.J. Rol-Kant, Rijksweg 83, 1787 PK Julianadorp,

tel. (0223) 641679, annie.rol42@zonnet.nl

Amusementsorkest HFC

Secr.: mw. A.C. van der Boor,

Stadhouder Willem V Straat 13, 1785 JA Den Helder,

tel. (0223) 641152,

Amusementsorkest.hfc@spruitnet.nl,

www.amusementsorkesthfc.nl

Helders Jachthoorn Korps

Gladiolenstraat 28, 1782 KG Den Helder,

secretarishjk@gmail.com, www.jachthoornkorps.nl

Helders Kamerorkest

www.helderskamerorkest.nl

Hofkapel de Bloaspoepers

Inl.: K. Sloot, Van Galenstraat 109, 1782 EZ Den Helder,

tel. 06 51509954, bloaspoepers@spruitnet.nl,

www.bloaspoepers.nl

46

Kring van Helderse Draaiorgelvrienden

Inl.: W.F. Snoerwang, Binnenhaven 128,

1781 BP Den Helder, tel. (0223) 621257,

wf.snoerwang@quicknet.nl

Exploitatie stadsorgel De Harmonica.

Maritieme volksmuziekgroep Scheepsfolk

Inl.: J. Buijs, Zwanenbalg 1810, 1788 ZH Julianadorp,

tel. (0223) 617866, b.g.g.: tel. 06 50265626,

jibuijs@quicknet.nl, www.scheepsfolk.nl

Muziekkorps Leger des Heils

Secr.: T. Van de Staaij, Krugerstraat 59,

1782 EM Den Helder, tel. (0223) 621342,

korps.denhelder@legerdesheils.nl,

www.legerdesheils.com/denhelder

Muziekvereniging Kunstzin

Secr.: F.J.M. Verhoeven, clubgebouw Erica:

Langevliet 60, 1788 BG Julianadorp, Postbus 1080,

1780 EB Den Helder, tel. (0223) 646114,

kunstzin.julianadorp@hetnet.nl,

www.kunstzin-julianadorp.nl

Drumfanfare, fanfareorkest, malletband, minirettes,

majorettes en muziekopleidingen.

Muziekvereniging Winnubst

Verenigingsgebouw: Elzenstraat 34a,

1783 HX Den Helder, www.winnubst.nl

Secr.: P.C. Plaatsman, J.A. Prinsstraat 11,

1785 BB Den Helder, pieterwinnubst@quicknet.nl

Leerlingorkest, brugorkest, harmonie orkest,

Big Band Franky goes to en multiblaaskapel

De Knorhanen.

Showcorps Turnlust

H. Mulder, Dollardlaan 202, 1784 BJ, Postbus 173,

1780 AD Den Helder, tel. 06 53761873,

info-showcorps@turnlust.com, www.turnlust.com

Stedelijk Muziekkorps

Repetitieruimte: Middenweg 2, 1782 BG Den Helder,

SMKdenhelder@hotmail.com,

www.stedelijkmuziekkorps.nl

Harmonieorkest en blazersensemble.


Zangverenigingen/koren

Algemeen gemengd koor Mescalanza

info@mescalanza.nl, www.mescalanza.nl

Secr.: Henri Rodenhuis, Zwanenbalg 1819, 1788 ZH

Julianadorp, tel. (0223) 644467, henri.laura@quicknet.nl

Christelijk gemengd koor Rejoice

Secr.: M. Dijkstra, Vogelzand 3424, 1788 ME Julianadorp,

tel. (0223) 641208, markdijkstra@quicknet.nl,

www.cgk-rejoice.nl

Christelijk mannenkoor Den Helder

Secr.: A.A. Bezuijen, Van Speykstraat 26,

1782 RB Den Helder, tel. (0223) 628625,

ad.bezuijen@quicknet.nl

Eerste Helderse zang- en gospelgroep

Kleurrijk Den Helder

Secr.: mw. Y. Schmid-Parisius, IJsselstraat 29,

1784 VN Den Helder, tel. (0223) 622554,

info@zang-gospelgroep-kleurrijkdenhelder.nl,

www.kleurrijkdenhelder.nl

Gaudium Vocale, gemengd vocaal ensemble

Vogelzand 2111, 1788 GL Julianadorp,

www.gaudiumvocale.nl

Voorz.:Anna van Gelderen, tel. 06 21842863,

anna.van.gelderen@live.nl

Gemengd koor van de Willibrord Parochie

Secr.: C. Blom, Kruiszwin 4528, 1788 RP Julianadorp,

tel. (0223) 647068, corn.blom@hetnet.nl

Gemengd zangkoor La Mer

Secr.: mw. A. Verhoeven, Het Koggeschip 126,

1784 SL Den Helder, tel. (0223) 615726,

info@zangvereniginglamer.nl, www.zangvereniginglamer.nl

Harmonie Plus Koor

Secr.: mw. A.A. Bakema-Verbruggen,

Gerrit Pietersz Blankmanstraat 12, 1785 CH Den Helder,

tel. (0223) 634487, a.bakema@quicknet.nl

HDK Vocaal, koor voor vrouwen

Secr.: Hetty Senster-Alders, Abel Tasmanstraat 15,

1782 TE Den Helder, hamalders@live.nl, www.hdkvocaal.nl

Lichte muziek.

Huisduinerkoor

Secr.: Caroline Mensink, H.W. Mesdagstraat 20,

1789 AB Den Helder, tel. (0223) 613064,

secretaris@huisduinerkoor.nl, www.huisduinerkoor.nl

Gemengd koor. Bezingt het zeemansleven.

Voorz.: Marianne Haarsma, tel. (0223) 622237.

Kindergospelkoor Joy

Secr.: mw. A. Kuster-Doeleman, Krugerstraat 5,

1782 EL Den Helder, tel. (0223) 623658,

ahm.kuster@quicknet.nl, www.kindergospelkoorjoy.nl

Kinderkoorschool Zing Helder

Inl.: Kees Hanegraaff, Noordzeestraat 20,

1784 BR Den Helder, tel. 06 26808690,

info@zinghelder.nl, www.zinghelder.nl

Koninklijke zangvereniging Helders Mannenkoor

Voorz.: W. van Spijker, Doorzwin 3205,

1788 NB Julianadorp, tel. (0223) 690013,

w.van.spijker@quicknet.nl

Mannenkoor Cantemus-Domino

Inl.: J.M. Beem, Rietschooten 28, 1785 RT Den Helder,

tel. (0223) 660983.

Multicultureel koor Rainbow

rainbow-denhelder.jimdo.com

Inl.: Astrid Candelaria, tel. (0223) 795057,

lieli54@hotmail.com en Ria ter Haar,

tel. (0223) 633272, b.g.g.: tel. 06 40511973,

terhaar58@quicknet.nl

Nieuwedieper Visserskoor

Secr.: P.J.M.Moens,

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 77,

1785 JN Den Helder, tel. (0223) 636380,

b.g.g.: tel. 06 57391841, p.moens@quicknet.nl,

www.nieuwediepervisserskoor.nl

Voorz.: K.J. Koorn, tel. (0223) 616972,

b.g.g.: 06 21587371.

Sint Caecilia,

gemengd koor van de Petrus en Paulus parochie

Secr.: mw. A.C.G. van der Mark-Brink,

Hector Treubstraat 30, 1782 HG Den Helder,

tel. (0223) 616401, ankvdmark@ziggo.nl

Smartlappenkoor Ordinaria

Voorz.: J. Groot, Bremstraat 26, 1783 JG Den Helder,

tel. (0223) 623717, jgn.groot@quicknet.nl

Stookerskoor Den Helder

Secr.: Elly Schrieken-Meijer, Willem Barentszstraat 190,

1782 WL Den Helder, tel. (0223) 623728,

secretaris@stookerskoordenhelder.nl,

www.stookerskoordenhelder.nl

Tjempaka Zanggroep

Inl.: mw. W. Postma-Reindorp, Van Galenstraat 231,

1782 EZ Den Helder, tel. (0223) 643362,

w.postma-reindorp@quicknet.nl

Toonkunst Den Helder e.o.

Secr.: mw. M. Abbenes, Reggestraat 48, 1784 XN

Den Helder, tel. (0223) 634761, abbenes@quicknet.nl

Vereniging van Interkerkelijke Evangelisatiekoren

Joubertstraat 25, 1782 SB Den Helder,

tel. (0223) 682756, www.iekorendenhelder.nl

Interkerkelijk evangelisatie koor Revival:

secr.: H. Lindeman: tel. (0223) 614041.

Interkerkelijk Jongeren- en Evangelisatiekoor,

secr.: P.K. Bosma, tel. (0223) 757625,

paulinebosma@gmail.com

Vrouwenkoor No Name

Inl.: Joke Brand-Limonard, Gerbrands Scheltesstraat 83,

1785 CS Den Helder, tel. 06 18459484,

www.vrouwenkoor-noname.nl

Cultuur, hobby en recreatie ~ 47


Vrouwenzanggroep La Presa

Inl.: Henri Rodenhuis, Zwanenbalg 1819,

1788 ZH Julianadorp, tel. (0223) 644467,

henri.laura@quicknet.nl

Zang- en gospelgroep Flamboyant

Tel. (0223) 750426, tel. (0223) 630930,

info@zanggroepflamboyant.nl,

www.zanggroepflamboyant.nl

Zangkoor Leger des Heils

Vismarkt 20-24, 1781 TA Den Helder,

tel. (0223) 613208, korps.denhelder@legerdesheils.nl

Recreatie

Algemeen

Donkere Duinen en Mariëndal

Jan Verfailleweg, Den Helder.

Geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Stichting Strandexploitatie Noordkop

P/a: Bastiondreef 4, 1784 MR Den Helder,

strandmanager R. Koelewijn: tel. 06 30410715,

info@strandexploitatie.nl, www.strandexploitatie.nl

Computerclubs

CGG Computer Gebruikers Groep Den Helder

Secr.: R.H. Poot, Pieter Straatlaan 7,

1785 GV Den Helder, cgg-info@quicknet.nl,

www.cgg-denhelder.nl

Hobby/creativiteit

De Helderse Kookclub

Secr.: mw. C. Marsman, Billitonstraat 27,

1782 CE Den Helder, tel. (0223) 612666,

j.marsman.degroen@quicknet.nl,

www.heldersekookclub.nl

WSOV, afd. auto hobbyclub Kijkduin

Secr.: A. Barends, Lekstraat 23, 1784 VJ Den Helder,

tel. 06 30155421, arieba56@kpnmail.nl

Modelbouw

Helderse Model Spoor Club

Secr.: Landbouwstraat 21, 1787 AK Julianadorp,

www.mscdh.nl

Geopend: wo 13.00-16.00 en 19.00-22.00,

do 19.00-22.00 uur.

Helderse modelbotenvereniging Nieuwe Koers

Heiligharn 374, 1785 SX Den Helder,

inl. D. Stolk: tel. (0223) 614786,

dirkstolk@quicknet.nl, www.hmbv-nieuwekoers.nl

Helderse Modelvliegclub

Secr.: J.C. Waasdorp, Noordzeestraat 11,

1784 BK Den Helder, tel. (0223) 620475,

www.heldersemodelvliegclub.nl

48

Radio-/zendamateurs

VERON, afd. Den Helder

Statenhoff 22, 1785 RW Den Helder,

a23@veron.nl, a23.veron.nl

Geopend: ma, do 20.00-22.30 uur.

Secr.: J.N. Baars, tel. (0223) 619146.

Tuinen/volkstuinen

Amateurtuindersvereniging Huisduinerweg

Secr.: R. Quant, Jan Bijlstraat 22, 1782 WT Den Helder,

tel. (0223) 721453, info@atvhuisduinerweg.nl,

www.atvhuisduinerweg.nl

Amateurtuindersvereniging Rijksweg

Secr.: D. van Dijken, Jacob Houtinghstraat 26,

1785 EV Den Helder, tel. (0223) 633481,

denhvandijken@quicknet.nl

Amateurtuindersvereniging Texelstroom

Texelstroomlaan 3, 1784 EA Den Helder,

za 10.00-12.00 uur: tel. (0223) 613539,

ATV.Texelstroom@gmail.com

ATV Amateur Tuinders Vereniging Ooghduyne

Secr.: H.N. van der Stoop, Kruiszwin 2312,

1788 LW Julianadorp, tel. (0223) 644445,

hnvdstoop@quicknet.nl, www.atvooghduyne.nl

Postadres: Van Foreestweg 10c, 1787 BL Julianadorp.

Stichting Nardus Moortuin

Secr.: mw. A.C. Punselie-Buitenhuis, Tuintjesweg 6,

1789 AT Huisduinen, tel. (0223) 621880,

acbp@xs4all.nl

Organisch-dynamisch tuinieren.

Tulpen & Zo

Klaas Minnes en Marian Kos, Langevliet 13,

1787 BC Julianadorp, tel. (0223) 646562,

tel. 06 12417641, info@pluktuintulpenzo.nl,

www.pluktuintulpenzo.nl

Vereniging van volkstuinhouders De Razende Bol

Secr.: mw. C. Marsman-de Groen, Billitonstraat 27,

1782 CE Den Helder, tel. (0223) 612666,

j.marsman.degroen@quicknet.nl

Volkstuinpark De Korte Vliet

Voorz.: P.J.N. Oudhuis, Postbus 740,

1780 AS Den Helder, tel. 06 12454242,

tuinparkdekortevliet@gmail.com

Volkstuinvereniging Tuindorp

Secr.: J. Ekkerman, Dijkschouwerslaan 47,

1785 HM Den Helder, tel. (0223) 632116,

jle.ekkerman@quicknet.nl, www.vtvtuindorp.nl

Verzamelaars

Crescendo

Voorz.: G.E. de Jonge, Kruiszwin 3213,

1788 PE Julianadorp, tel. (0223) 645608.

Vereniging voor verzamelaars op allerlei gebied.


Filatelisten vereniging Den Helder

Secr.: L.J. Hordijk, Rozenstraat 11, 1782 MS Den Helder,

tel. (0223) 693101, postclub1@kpnplanet.nl

Puntenslijperverzamelaarsclub Puntgaaf

Secr.: mw. M.S.F.G. Prudon-de Jong,

Pieter van der Deurelaan 6, 1785 GB Den Helder,

tel. (0223) 630507, gprudon@multiweb.nl,

www.pencilsharpener.nl

Stamboomonderzoek

Centrum voor Familiegeschiedenis

Texelstroomlaan 4, 1784 EB Den Helder,

tel. (0223) 623074, nl_denhelder@ldsmail.net

De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen, afd. CFG.

Geopend: di, wo, do 10.00-16.30

(wo ook 19.30-21.30) uur (volgens afspraak).

Inl.: P. Dee, tel. (0223) 634702.

Theater

Schouwburg De Kampanje

Bernhardplein 10, 1781 HH Den Helder,

tel. (0223) 674664, fax (0223) 678699,

info@kampanje.nl, www.kampanje.nl

Theater, concertzaal, congrescentrum.

Kassa: ma t/m vr 11.00-17.00, za 13.00-17.00,

voorstellingsdagen 13.00-20.30 uur. Op zo is de kassa

open vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling.

24 uur per dag. Reserveren via reserveren@kampanje.nl

Theater- en musicalschool Musicool

Baljuwstraat 17j, 1785 SB Den Helder, tel. 084 0034414,

musicool@stageacademy.nl, www.musicool.nl

Toneel

MBSOV, afd. toneel

Secr.: mw. A. Baijs, Pieter Korffstraat 54,

1785 JG Den Helder, tel. (0223) 633110,

cornejan@quicknet.nl, www.mbsov.nl

Toneelvereniging Nieuw Den Helder

Secr.: mw. M. Boeije, Kofstraat 31, 1784 RM Den Helder,

tel. (0223) 622431, jacmarboeije@online.nl,

www.toneelvereniging-ndh.nl

Volksfeesten

Carnavalsverenigingen

De Krabbetukkers

Secr.: P. de Vrij, Hendrik Broertjesstraat 10,

1785 ES Den Helder, p.devrij@quicknet.nl,

www.dekrabbetukkers.nl

Sinterklaas

Het Gilde van Sinterklaas

Inl.: P. Vet, tel. (0223) 620823, tel. 06 10401045,

info@gildevansinterklaas.nl, www.gildevansinterklaas.nl

Sinterklaascentrale De Vergulde Staf

Inl.: mw. A. Ras, Keteldiepstraat 40,

1784 XT Den Helder, tel. (0223) 636335,

verguldestaf@quicknet.nl, www.verguldestaf.nl

Stichting hoofdkwartier Sint en Kerstman

Langevliet 60, 1788 BG Julianadorp, tel. 06 12102683,

info@hsk-hoofdkwartier.nl, www.hsk-hoofdkwartier.nl

Postadres: C.G. Geusstraat 31, 1785 EA Den Helder.

Stichting Sint Nicolaas Centrale Nederland

Ambachtsweg 6, 1785 AJ Den Helder, tel. 06 11952350,

tel. 06 11951310,

info@sintnicolaascentrale-nederland.nl,

www.sintnicolaascentrale-nederland.nl

Stichting Sint Nicolaas Genootschap Den Helder

Inl.: Marcel Karhof, Dirk Schrijverstraat 38,

1785 BV Den Helder, tel. (0223) 758484,

info@sintnicolaasgenootschap.nl,

www.sintnicolaasgenootschap.nl

Opgericht in 1997. Baten zijn voor Make A Wish en

Kids2Care.

Zwarte Pieten Club Julianadorp

S. Bakker, Kruiszwin 2220, 1788 LR Julianadorp,

tel. 06 55355152, b.g.g.: tel. 06 40759006,

info@zpcj.nl, www.zpcj.nl

Cultuur, hobby en recreatie ~ 49


Dieren

Dierenambulance

Dierenambulance Den Helder e.o.

Postbus 3004, 1780 GA Den Helder,

alarm: tel. 06 51697115,

secretaris@dierenambulancedenhelder.nl,

www.dierenambulancedenhelder.nl

Dierenartsen/dierenklinieken

Centrum

Dierenarts W.J. Duursema

Achterbinnenhaven 47-48, 1781 BG Den Helder,

tel. (0223) 627094.

Spreekuur: ma t/m vr 13.00-15.00 uur,

verder volgens afspraak. Kleine huisdieren.

Dierenkliniek Pasteurstraat

Pasteurstraat 147, 1782 JC Den Helder,

tel. (0223) 622627, info@dierenartsdenhelder.nl,

dierenartsdenhelder.nl

Spreekuur: ma t/m vr volgens afspraak.

Nieuw Den Helder

Dierenkliniek Duinpark

Waddenzeestraat 1, 1784 VA Den Helder,

tel. (0223) 680222, www.dierenkliniekduinpark.nl

Spreekuur: ma t/m vr 13.00-14.00 uur,

verder volgens afspraak. Gezelschapsdieren.

Dierenkliniek Nieuw Den Helder

Texelstroomlaan 82a, 1784 ED Den Helder,

tel. (0223) 620006, dklnieuwdenhelder@kpnmail.nl,

www.dierenklinieknieuwdenhelder.nl

Spreekuur: ma t/m vr 13.30-14.30 uur,

verder op afspraak.

Julianadorp

Dierenkliniek Julianadorp

Van Foreestweg 107a, 1788 BH Julianadorp,

tel. (0223) 645200, www.dierenkliniekjulianadorp.nl

Dierenarts: J.P.A. Salet.

Dierenbescherming

Dierenbescherming Noord-Holland Noord

Kwakelkade 2c, 1823 CK Alkmaar, tel. (072) 5143050,

info@dierenbeschermingnhn.nl,

www.dierenbeschermingnhn.nl

Dierenopvang

Dierentehuis en pension ‘t Schuthok

Rijksweg 4, 1785 PA Den Helder, tel. (0223) 631447,

info@schuthok.nl, www.schuthok.nl

Vogelasiel De Paddestoel

L. Twigt, Jan Verfailleweg 620a, 1783 BW,

Postbus 202, 1780 AE Den Helder, tel. (0223) 620586,

info@vogelasieldepaddestoel.nl,

www.vogelasieldepaddestoel.nl

Opvang voor vogels, egels, overig wild.

Dierenpensions

Dierenpension De Spartelhoeve

Langevliet 42, 1788 BE Julianadorp,

tel. (0223) 641665. Alleen kattenpension.

Dierenregistratie

Stichting Amivedi

Inl.: Angela van den Berg, Wierbalg 1206,

1788 TE Julianadorp, Postbus 53018, 2505 AA Den Haag,

landelijk: tel. 0900 2648334,

hulppost Den Helder: tel. 088 0063301,

denhelder@amivedi.com, www.amivedi.nl

Registratie van vermiste en gevonden dieren.

Dierentraining

Kynologenclub West-Friesland, afd. Den Helder

Clubhuis en trainingen: Rugbyveld: Linieweg 23,

1783 BA Den Helder, alleen tijdens trainingsuren,

na 18.00 uur: tel. (0223) 618172, www.kcwf.nl

Inl. hondentrainingen: Els Jelderda, tel. (0223) 531501,

b.g.g.: 06 49633515, elsjelderda@hetnet.nl

Stichting hondenopleiding De Noot(e)krakers

Secr.: mw. G. Pasman-de Bruijn, Goudenregenstraat 80,

1783 EN Den Helder, tel. (0223) 625483,

g_pasman@nootekrakers.nl, www.nootekrakers.nl

Dierenverenigingen

Aquariumvereniging De Glasbaars

Rozenstraat 17a, 1782 MS, Postbus 6016,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 624860,

www.deglasbaars.nl

HSV Quelderduijn

Inl.: mw. E. van Ewijk- Nijhuis, Wierbalg 1167,

1788 TS Julianadorp, tel. (0223) 647324,

b.g.g.: tel. 06 53688860, eb.nijhuis@quicknet.nl,

www.hsvquelderduijn.nl

Hondensportvereniging voor puppycursus en

gehoorzaamheidslessen.

Dieren ~ 51


52

Hulp en ondersteuning thuis

Gedurende enkele uren per week ondersteunen

we mensen met een lichte verstandelijke

beperking die zelfstandig wonen.

Ook ondersteunen we gezinnen met een

gezinslid met een verstandelijke beperking

bij praktische en opvoedingszaken.

Opvang

Thuis voor een kind met een verstandelijke

beperking zorgen is prettig, maar ook intensief.

Een paar dagen of dagdelen vrij van deze

zorg is daarom welkom. Logeren en dagopvang

bieden deze mogelijkheden.

Wonen en verblijf

Mensen met een verstandelijke beperking

willen daar wonen waar zij zich thuis voelen:

met de juiste mensen om zich heen en die

begeleiding die nodig is. Daarom kunnen zij

kiezen uit woningen in meerdere plaatsen in

Noord­Holland, waaronder woningen in

Den Helder en in woonwijk ’t Laar (het voormalige

Noorderhaventerrein) in Julianadorp.

“Leven zoals

jij wilt!”

Ondersteuning voor

mensen met een

verstandelijke beperking

’s Heeren Loo

ondersteunt mensen

met een verstandelijke

beperking om hun leven

in te vullen zoals zij dat

willen. Wij werken vanuit

respect, verbondenheid,

geborgenheid en verantwoordelijkheid.

Werk en dagbesteding

Goede dagbesteding geeft plezier en zelfvertrouwen.

Daarom zijn er veel mogelijkheden:

van werken in een bedrijf of groenvoorziening,

creatieve dagbesteding en belevingsgerichte

dag besteding als spelgroepen en snoezelen.

Onderzoek en behandeling

Gespecialiseerde artsen, tandartsen,

verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,

logopedisten en gedragskundigen

dragen gezamenlijk hun steentje bij aan het

welzijn van mensen met een verstandelijke

beperking.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op:

www.sheerenloo.nl

Ook kunt u bellen naar:

0800 3 555 555


Kleindiersportvereniging H & O

Dintelstraat 153, 1784 GJ Den Helder,

tel. (0223) 631168, t.hof1@quicknet.nl

Secr.: T. van ‘t Hof, Beilerstroomweg 20,

1784 XR Den Helder, tel. (0223) 635292,

b.g.g. 0629417581, t.hof1@quicknet.nl

Hoenders/konijnen/sierduiven/kleine knagers:

secr. W. de Groot, tel. (0223) 642188,

wim1950@quicknet.nl

Vogels: secr. G. Vos, tel. (0223) 643561,

gerardvos@live.nl

Reptielen: secr. I. Willik, tel. 06 10749968,

Iloontjeboontje18@hotmail.com

Sjoelen: secr. K. Steenbakker, tel. (0223) 632589,

hfjsteen@quicknet.nl

Postduivenvereniging Nieuwediep

G. de Vries, Louisehof 1, 1781 RR Den Helder,

tel. (0223) 624362, seirvedtreeg@quicknet.nl

Vereniging van Duitse herders, afd. Den Helder

Secr.: M. Vermeulen, Bloemstraat 58,

1782 LG Den Helder, tel. 06 23072728,

vdhdenhelder@gmail.com, www.vdhdenhelder.nl

Vogelvereniging Kanaria

voorzitter@kanaria-denhelder.nl,

www.kanaria-denhelder.nl

Secr.: A.R. Mac Rooy, tel. (0223) 643649,

secretaris@kanaria-denhelder.nl

Werkgroep Blaffend Protest

L. Nieuwenhuis, Middenweg 63, 1782 BB Den Helder,

tel. (0223) 618908, info@blaffendprotest.eu,

www.blaffendprotest.eu

Doel: belangenbehartiging van honden en hun

eigenaren door o.a het streven naar ruime en veilige

losloopgebieden.

Dierenwerkgroepen

Vogelwerkgroep Den Helder e.o.

Secr.: Jeanet Punselie, Tuintjesweg 6,

1789 AT Huisduinen, tel. (0223) 621880,

acbp@xs4all.nl, www.vogelwerkgroepdenhelder.nl

Imkers/bijenhouders

Bijenhoudersvereniging Noord Holland Noord

Gideon van Beek, Postadres: Hollebalgweg 7,

1778 JK Westerland, Bijenzwerm Den Helder e.o.

Ad Keijzers: tel. (0223) 628568, Bijenzwerm Wieringen

e.o. Gideon van Beek: tel. (0227) 720204,

gh.vanbeek@quicknet.nl, den-helder.bijenhouders.nl

Gehandicapten

Algemeen

De Boterbloem

Schoolweg 33, 1787 AV Julianadorp, tel. (0223) 647086,

boterbloem@sheerenloo.nl, www.sheerenloo.nl

In cadeauwinkel en textielwerkplaats De Boterbloem

werken mensen met een verstandelijke beperking.

Onder begeleiding maken en verkopen zij de producten.

Doven en slechthorenden

NVVS, afd. Kop van Noord-Holland

R.J. de Hoog, Secr.: Beilerstroomweg 10,

1784 XR Den Helder, tel. (0223) 669105,

rj.d.hoog@quicknet.nl

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden.

Inl. Ménière (evenwichtsstoornis): mw. S. Cornielje,

Kofstraat 89, tel. (0223) 637548,

nvvs_kvnh49@hotmail.com

Gehandicaptencentra

Activiteitencentrum De Schelp

Cees Wijnands, Marsdiepstraat 621,

1784 AM Den Helder, tel. (0223) 668318,

cees.wijnands@esdege-reigersdaal.nl,

www.esdege-reigersdaal.nl

Dagcentrum voor mensen met een verstandelijke

beperking.

Centrum voor dagbesteding De Albatros

Anja Prins, Leendert den Bergerstraat 18,

1785 GL Den Helder, tel. (0223) 669152,

destern.albatros@esdege-reigersdaal.nl,

www.dealbatros.st-er.nl

Dagbesteding voor mensen met een lichamelijke

handicap, chronische ziekte en/of niet aangeboren

hersenletsel.

‘s Heeren Loo

Eikenhout 310, 1787 RA Julianadorp, Postbus 1002,

1780 EA Den Helder, tel. (0223) 648444,

zorgbemiddeling.nh@sheerenloo.nl, www.sheerenloo.nl

Voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke

beperking. Van wonen en dagbesteding tot

ondersteuning thuis.

Gehandicaptenrecreatie

Sjaak Pach Stichting

Wierbalg 1748, 1788 TX Julianadorp,

voorz.: Marcel Burger: tel. (020) 6834055,

burger_marcel@hotmail.com, www.pachstichting.nl

Stichting vakantie voor het lichamelijk gehandicapte

kind.

Gehandicapten ~ 53


Gehandicaptenvoorzieningen

MEE Noordwest-Holland

Prins Hendriklaan 2, 1781 KA Den Helder,

tel. 088 6522522, vraag@mailmee.nl, www.meenwh.nl

Biedt info, advies en ondersteuning aan mensen met

een handicap, beperking of chronische ziekte.

‘s Heeren Loo

Eikenhout 310, 1787 RA Julianadorp,

Postbus 1002, 1780 EA Den Helder, tel. (0223) 648444,

zorgbemiddeling.nh@sheerenloo.nl, www.sheerenloo.nl

Voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke

beperking. Van wonen en dagbesteding tot

ondersteuning thuis.

Huisvesting/woonvormen

Esdégé Reigersdaal

Postbus 35, 1720 AA Broek op Langedijk,

tel. (0226) 332000, www.esdege-reigersdaal.nl

- Woonvoorziening De Waaier:

Annie Romein-Verschoorlaan 40, 1784 NZ Den Helder,

tel. (0223) 661878, www.dewaaier.st-er.nl

- Woonvoorziening De Zeemeeuw: Baljuwstraat 229,

1785 SH Den Helder, tel. (0223) 630850,

zeemeeuw.administratie@esdege-reigersdaal.nl,

www.dezeemeeuw.st-er.nl

‘s Heeren Loo

Eikenhout 310, 1787 RA Julianadorp, Postbus 1002,

1780 EA Den Helder, tel. (0223) 648444,

zorgbemiddeling.nh@sheerenloo.nl, www.sheerenloo.nl

Voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke

beperking. Van wonen en dagbesteding tot

ondersteuning thuis.

Stichting Philadelphia Zorg

Inl.: mw. M. Roukema, Postbus 110,

1700 AC Heerhugowaard, tel. (072) 5768810,

noordwest@philadelphia.nl, www.philadelphia.nl

Biedt ondersteuning aan mensen met een beperking bij

wonen, begeleid werken en dagbesteding.

- Locatie: Doorzwin 2615-2616, 1788 KX Julianadorp,

tel. (0223) 641579.

- Locatie: Landbouwstraat 266, 1787 AS Julianadorp,

tel. (0223) 695200.

Ouderverenigingen

KansPlus, afd. Noordkop

Inl.: mw. C. Heemskerk-Lansen, Kruiszwin 1112,

1788 LA Julianadorp, tel. (0223) 643851,

ch.heemskerk@quicknet.nl, www.kansplus.nl

Gezondheidszorg

Algemeen

Diabetescirkel Kop van Noord-Holland

Bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 55, 1784 MC Den Helder,

info/afspraken: tel. (0224) 224044,

info@diabetescirkel.nl, www.huisartsendienst.nl

Secr.: Grotewallerweg 3-14, 1742 NM Schagen.

Ambulance

Algemeen alarmnummer 112

Als elke seconde telt.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Ambulancezorg

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL,

Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, tel. (072) 5675088,

ambulancezorg@veiligheidsregio-nhn.nl,

www.veiligheidsregio-nhn.nl

Als elke seconde telt: 112.

Apotheken

Centrum

Mediq Apotheek Parkzicht

Madurastraat 2, 1782 DS Den Helder,

tel. (0223) 612581, fax (0223) 621123,

parkzicht@mediq-apotheek.nl, www.mediq-apotheek.nl

Geopend: ma t/m vr 08.00-17.30 uur.

Mediq Beatrix Apotheek

Beatrixstraat 48-50, 1781 EP Den Helder,

tel. (0223) 622603, www.beatrixapotheek.nl

Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

Nieuw Den Helder

Apotheek Zuiderhaaks

Marsdiepstraat 292, 1784 AW Den Helder,

tel. (0223) 623132, fax (0223) 622790,

info@apotheekzuiderhaaks.nl,

www.apotheekzuiderhaaks.nl

Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

De Schooten

Mediq Apotheek Bijl

Baljuwstraat 7, 1785 SB Den Helder, tel. (0223) 631713,

bijl@mediq-apotheek.nl, www.mediq-apotheek.nl

Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

Julianadorp

Kring-apotheek Julianadorp

Langevliet 60a, 1788 BG Julianadorp,

tel. (0223) 690492, fax (0223) 691448,

www.apotheekjulianadorp.nl

Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

Gezondheidszorg ~ 55


Belangenorganisaties

KWF Kankerbestrijding, afd. Den Helder/Julianadorp

Inl.: mw. A. van Wifferen, Kruiszwin 5304,

1788 RD Julianadorp, tel. (0223) 644886,

vanwifferen@hetnet.nl, www.kwfkankerbestrijding.nl

Chiropractie

Chiropractie Den Helder

Gezondheidscentrum Den Helder: Plantsoenstraat 2,

1781 JP Den Helder, tel. 06 14816160,

chiro.dh@gmail.com

Coaching/counseling

Aya de Groot

Eikenlaan 6, 1783 GS Den Helder, tel. 06 23815141,

ayadegroot48@gmail.com

Counsellingpraktijk Molengracht

Molengracht 18a, 1781 NB Den Helder,

tel. 06 46743232, counsellingmolengracht@quicknet.nl,

www.counsellingmolengracht.nl

Marcel Oosterbeek Life Coach

Wierbalg 2405, 1788 VH Julianadorp, tel. 06 44993240,

marcel.oosterbeek@gmail.com,

www.marceloosterbeek.nl

Diëtisten

Omring, diëtist

Postbus 175, 1780 AD Den Helder, tel. 0900 5206706,

info@omring.nl, www.omring.nl

Spreekuur op diverse locaties.

Praktijk De Zwaan

Meta Baartman, diëtist, lifestyle coach,

Jan Verfailleweg 15-17, 1783 BW Den Helder,

tel. 06 11321144, meta.jplus@hetnet.nl,

www.metafood.nl

56

EHBO/reanimatie

Barends Eerste Hulp Onderwijs

Inl.: mw. E.A. Barends-Scholten,

Lekstraat 23, 1784 VJ Den Helder, tel. 06 20981152,

instructeur@eerstehulponderwijs.nl,

www.eerstehulponderwijs.nl

EHBO, BHV, Reanimatie en AED, EHBO Kinderen,

water- sport- en verkeersongevallen.

EHBO vereniging Het Juttersjong

A.A. Lastdrager, Coenraad Botstraat 20,

1782 TG Den Helder, secr.: tel. 06 23720526,

voorz.: tel. 06 44086190, info@juttersjong.nl,

www.juttersjong.nl

EHBO, afd. Den Helder

Inl.: E.J. van Seeventer, Harpoenierstraat 38,

1785 NB Den Helder, tel. (0223) 633519,

info@knv-ehbo-dh.nl, www.knv-ehbo-dh.nl

EHBO, afd. Koegras Julianadorp

Secr.: W. Kriek, Postbus 1078, 1780 EB Den Helder,

tel. (0223) 643995, secretaris.ehbokoegras@hotmail.nl,

www.ehbo-julianadorp.nl

EHBO, afd. St. Bernard

Secr.: mw. Y. Bieman, Postbus 275, 1780 AG Den Helder,

tel. (0223) 628028, ehbostbernard@ehbo-st-bernard.nl,

www.ehbo-st-bernard.nl

Lotuskring Lange Jaap

Inl.: N.G. Kriek, Doorzwin 2228, 1788 KK Julianadorp,

tel. (0223) 643847, lotuskring@quicknet.nl

Landelijke Organisatie Tot Uitbeelden van Slachtoffers.

Stichting reanimatie Den Helder e.o.

Inl.: mw. C. van der Poel-de Kroon,

Middelzand 5715, 1788 HJ Julianadorp,

tel. (0223) 641952, reanimatie@yahoo.com

AED/reanimatie.

Ergotherapie

Ergotherapie Noord Holland

Mw. I. Hemkes en mw. M. Brouwer,

Plantsoenstraat 2, 1781 JP Den Helder,

tel. 06 22258661, inge@ergotherapienoordholland.nl,

www.ergotherapienoordholland.nl

Fysiotherapie/manuele therapie

Centrum

Centrum voor Fysiotherapie Soembastraat

Soembastraat 83a, 1782 SM Den Helder,

tel. (0223) 623150, info@fysiotherapiesoembastraat.nl,

www.fysiotherapiesoembastraat.nl

Fysiotherapeutisch Centum Sportlaan

Carla Hopman, Sportlaan 32, 1782 ND Den Helder,

tel. (0223) 683136, info@fysiosportlaan.nl,

www.fysiosportlaan.nl


Fysiotherapie Carolien Slot

Fitnesscentrum Bodyfit: Pastoor Koopmanweg 68,

1784 NX Den Helder, tel. 06 14706056,

tel. (0223) 630191, info@fysiotherapiecarolienslot.nl,

www.fysiotherapiecarolienslot.nl

Fysiotherapie Stadshart

Molenstraat 115, 1781 NL Den Helder,

tel. (0223) 613063, tel. (0223) 624878,

info@fysiotherapie-stadshart.nl,

www.fysiotherapie-stadshart.nl

- Locatie, Gezondheidscentrum Parkzicht:

Madurastraat 2-4, 1782 DS Den Helder,

tel. (0223) 726026.

Gezondheidscentrum Den Helder, FysioDenHelder

Plantsoenstraat 2, 1781 JP Den Helder,

tel. (0223) 613312, info@fysiodenhelder.nl,

www.fysiodenhelder.nl

- Locatie: Reigerstraat 45, 1781 VE Den Helder.

Nieuw Den Helder

Fysiotherapie Nieuw Den Helder

Texelstroomlaan 82c, 1784 ED Den Helder,

tel. (0223) 631085,

info@fysiotherapienieuwdenhelder.nl,

www.fysiotherapienieuwdenhelder.nl

Specialisaties: manuele therapie, kinderfysiotherapie,

lymf-oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, ademhalingontspanningstherapie

en sporttherapie.

Fysiotherapie Schagen

Annie Romein-Verschoorlaan 18, 1784 NZ Den Helder,

tel. (0223) 661408, ac.schagen@quicknet.nl

Maatschap Fysiotherapie Dollardlaan

Dollardlaan 21a, 1784 BE Den Helder,

tel. (0223) 619467, info@fysiotherapiedollardlaan.nl,

www.fysiotherapiedollardlaan.nl

Manuele therapie, kinderfysiotherapie,

lymfoedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, orofaciale

fysiotherapie, oncologie fysiotherapie, mimetherapie,

podologie.

Maatschap voor Fysio- en manuele therapie

Marsdiepstraat

Marsdiepstraat 123-125, 1784 AB Den Helder,

tel. (0223) 622475, andrejansen@quicknet.nl,

www.fysiotherapiemarsdiepstraat.nl

De Schooten

Fysiotherapie De Schooten

info@fysiodeschooten.nl, www.fysiodeschooten.nl

- Locatie Sportcenter: Schootenweg 2f,

1785 LV Den Helder, tel. (0223) 660434.

- Locatie Zeemeeuw: Waterkeringsweg 30a,

1785 HW Den Helder, tel. (0223) 632723.

Van Breemen

Fysiotherapie & Persoonlijke Begeleiding

Vrede en Vrijheid 26, 1785 RM Den Helder,

tel. (0223) 660570, tel. 06 22158796,

info@vanbreemenfysiotherapie.nl,

www.vanbreemenfysiotherapie.nl

Zie ook www.orchidinternational.nl

Julianadorp

Fysio- en manuele therapie Beemsterboer en Takens

Boterzwin 3432, 1788 WH Julianadorp,

tel. (0223) 641747, tel. 06 25035192,

www.fysiotherapiecallantsoog.nl

Fysiotherapie Julianadorp

Loopuytpark 12, 1787 AE Julianadorp,

tel. (0223) 691696, info@fysiotherapiejulianadorp.nl,

www.fysiotherapiejulianadorp.nl

Th. Hulskamp, R. Mulder, mw. Y.A. Nieboer,

mw. N. Boymans, mw. V. Keulen.

Tevens Kinderfysiotherapie, Manuele therapie,

nek-, schouder- en armklachten, oefengroepen.

Geestelijke gezondheidszorg

De Eerste Lijn psychologenpraktijk

mw. drs. M.A.G. Wijshoff

Vogelzand 2535, 1788 GK Julianadorp,

tel. (0223) 643427, mag.wijshoff@quicknet.nl

Eerstelijnspsychologe NIP, lid ROEP, LVE,

RING- en BIG- registratie.

GGZ Noord-Holland-Noord

Postbus 168, 1780 AD Den Helder, www.ggz-nhn.nl

- Activiteitencentrum: Weststraat 73,

1781 BW Den Helder, tel. (0223) 625523.

- Noordduyne: Huisduinerweg 5, 1782 GZ Den Helder,

tel. (0223) 685000.

J.P. Borgerhoff Mulder, psychiater

MDCC/Centrale Huisartsenpost: Drs. F. Bijlweg 55,

1784 MC Den Helder, tel. 06 51711876,

b.g.g.: tel. (072) 5093611, borgerhoff@quicknet.nl

Spreekuren volgens afspraak. Verwijzing via de huisarts

is noodzakelijk.

Praktijk voor psychologie,

seksuologie en bewustwording

Mw. F. Bottema, Jacob van Heemskerckstraat 44,

1782 XE Den Helder, tel. (0223) 628940,

info@therapie-ontspanning.net,

www.therapie-ontspanning.net

Psychologiepraktijk Den Helder

Willemsoord 30, 1781 AS Den Helder, tel. 06 12634507,

informatie@psycholoogdenhelder.nl,

www.psycholoogdenhelder.nl

Psycholoog: drs. C.C. Jurcka, GZ-psycholoog (BIG)

en 1e lijns psycholoog NIP.

Gezondheidszorg ~ 57


RCO De Hoofdzaak

Inl.: mw. S. Elte, Ruyghweg 55b, 1781 DB Den Helder,

tel. (0223) 684696, info-dh@rcodehoofdzaak.org,

www.rcodehoofdzaak.org

Inloop: ma, di, do 10.00-16.00 uur en op afspraak.

Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum De Schooten

Vrede en Vrijheid 26, 1785 RM Den Helder,

gezondheidscentrumdeschooten.praktijkinfo.nl

Huisartsen: V.A.J. Buur, tel. (0223) 636486,

N.G. de Jong, tel. (0223) 660008.

Logopediste: mw. P. van Wijngaarden,

tel. (0223) 660277.

Oefentherapie Mensendieck: tel. (0223) 636900.

Pedicure: B. Monteiro, tel. (0223) 636998,

volgens afspraak.

Sportmedisch Adviescentrum Noord-Holland Noord:

tel. (0223) 636486.

Psycholoog: mw. H. van Velde, tel. (0223) 630164.

Tandartspraktijk De Schooten: tel. (0223) 632299.

Oosterbaan Orthopedie: tel. (072) 5114465.

Omring diëtist: tel. (0223) 650222.

Omring steunpunt mantelzorg: tel. (0223) 661670.

Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland:

tel. (0223) 650222.

Bestuur: mw. A. den Hollander, tel. (0223) 581994.

GGD

GGD Hollands Noorden

Grotewallerweg 1, 1742 NM, Postbus 324,

1740 AH Schagen, tel. 088 0100500,

info@ggdhollandsnoorden.nl,

www.ggdhollandsnoorden.nl

Inspectie kinderopvang: tel. 088 0100549.

Kind en opvoeding: tel. 088 0100555.

Reizen/inentingen (afspraak online via website):

tel. 088 0100530.

58

Soa: tel. 088 0100540.

Tuberculosebestrijding: tel. 088 0100546.

Zorgwekkende situaties en openbare geestelijke

gezondheidszorg: tel. 088 0100521.

- Locatie Den Helder, De Koploper: Prins Hendriklaan 2,

1781 KA Den Helder, tel. 088 0100500,

www.ggdhollandsnoorden.nl/Secundair-menu/

Doelgroepen/Adressen

Haptotherapie

Praktijk voor haptotherapie

Mw. M.A. van Koeveringe, Wezenstraat 30,

1781 GL Den Helder, tel. (072) 5614789,

b.g.g.: tel. 06 20618971, info@alkmaar-haptotherapie.nl,

www.alkmaar-haptotherapie.nl

Homeopathie

R.W. Visser,

arts homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde

Wezenstraat 30, 1781 GL Den Helder,

tel. (0223) 620766, tel. (023) 5384967.

Hospice

Hospice Den Helder

Inl.: mw. A. Hoedjes en mw. J. Veenstra,

Duinroosstraat 170, 1783 GN Den Helder,

tel. (0223) 612175, hospice.denhelder@quicknet.nl,

www.hospice-denhelder.nl

Huidtherapie/oedeemtherapie

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Emy Cillessen

Binnenhaven 22, 1781 BJ Den Helder,

tel. (0223) 757051, tel. 06 15452536,

info@emycillessen.nl, www.huidtherapiedenhelder.nl


Huisartsen

Centrum

G.N. Haasjes

Madurastraat 4, 1782 DS Den Helder,

tel. (0223) 612335, spoed: tel. (0223) 625343,

haasjes.praktijkinfo.nl

H. Kloosterman

Javastraat 1-3, 1782 DA Den Helder,

tel. (0223) 612103, spoed: tel. (0223) 623383.

Huisartsenpraktijk Molenstraat

Molenstraat 113, 1781 NL Den Helder,

tel. (0223) 540040, spoed: tel. (0223) 540045,

molenstraat@zorgring.nl,

www.molenstraat1.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Plantsoenstraat

Plantsoenstraat 7-9, 1781 JP Den Helder,

tel. (0223) 624507, spoed: tel. (0223) 612485,

www.plantsoenstraat.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Reigerstraat

Reigerstraat 45, 1781 VE Den Helder,

tel. (0223) 614542, spoed: tel. (0223) 614543.

Arts: T. Kidane.

Huisartspraktijken Lorentz

Gezondheidscentrum Parkzicht: Madurastraat 2-4,

1782 DS Den Helder, tel. (0223) 618731,

spoed: tel. (0223) 618326,

receptenlorentz@zorgring.nl,

www.praktijklorentzstraat.praktijkinfo.nl

J.G.M. Kroon

Spoorgracht 11, 1781 CC Den Helder,

tel. (0223) 684458, spoed: tel. (0223) 612561.

Mw. T.N. Ibssa-de Boer

Madurastraat 4, 1782 DS Den Helder,

tel. (0223) 612890.

Nieuw Den Helder

Huisartsenpraktijk Nieuw Den Helder

Geulstraat 11, 1784 DH Den Helder, tel. (0223) 669020,

spoed: tel. (0223) 669191,

praktijk.geulstraat@xs4all.nl,

www.nieuwdenhelder.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Texelstroom

Huisarts R.H. van den Berg: Texelstroomlaan 82d,

1784 ED Den Helder, tel. (0223) 610002,

www.huisartsenpraktijktexelstroom.nl

Praktijk Kaaphoofd

Marsdiepstraat 290, 1784 AW Den Helder,

tel. (0223) 681366, spoed: tel. (0223) 683008,

www.kaaphoofd.nl

De Schooten

L. Vos

Waterkeringsweg 30b, 1785 HW Den Helder,

tel. (0223) 633859, spoed overdag: tel. (0223) 630932.

N.G. de Jong

Gezondheidscentrum De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. (0223) 660008,

spoed: tel. (0223) 635778.

V.A.J. Buur

Gezondheidscentrum De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. (0223) 636486,

spoed: tel. (0223) 635778.

Julianadorp

Huisartsenpraktijk Koegras

Loopuytpark 14, 1787 AE Julianadorp,

tel. (0223) 641477, fax (0223) 647241,

assistentekoegras@zorgring.nl,

www.huisartsenpraktijkkoegras.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Loopuytpark

Loopuytpark 14, 1787 AE Julianadorp, tel. (0223) 641221.

Praktijk De Vliet

Loopuytpark 12a, 1787 AE Julianadorp,

tel. (0223) 642250.

Huisartsenpost

Centrale huisartsenpost Kop van Noord-Holland

Drs. F. Bijlweg 55, 1784 MC Den Helder,

spoed, buiten kantooruren: tel. (0223) 670470,

secr. tijdens kantooruren: tel. (0223) 670461,

info@huisartsendienst.nl, www.huisartsendienst.nl

Geopend: ma t/m vr 17.00-08.00 uur.

Tijdens weekenden en op feestdagen dag en nacht.

U dient eerst telefonisch contact op te nemen voor

het maken van een afspraak.

Huisartsenverenigingen

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland

Secr.: Grotewallerweg 3-14, 1742 NM Schagen,

tel. (0224) 224047, hkn@huisartsendienst.nl,

www.huisartsendienst.nl

Indicatiecommissies

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Postbus 9306, 1006 AH Amsterdam,

ma t/m vr 08.00-18.00 uur: tel. 088 7891300,

info.amsterdam@ciz.nl, www.ciz.nl

Jeugdgezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en Gezin

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder, tel. 088 0100570,

info@cjgdenhelder.nl, www.cjgdenhelder.nl

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Gezondheidszorg ~ 59


Logopedie

Logopediepraktijk De Schooten

Mw. P. van Wijngaarden,

Gezondheidscentrum De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. (0223) 660277.

Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp

Voor beide locaties: tel. (0223) 623637,

info@logopedie-dhj.nl, www.logopedie-dhj.nl

- Locatie Den Helder: Polderweg 17a,

1782 EC Den Helder.

- Locatie Julianadorp: Meester Daarnhouwerstraat 1,

1787 BA Julianadorp.

Massage

Heleen Holman-Schaddé van Dooren Sportmassage

Malzwin 1102, 1788 XA Julianadorp, tel. (0223) 645306,

tel. 06 40152714, info@sportmassageheleenholman.nl,

www.sportmassageheleenholman.nl

Massagepraktijk Hands In Motion

Juliën Hislop, Fitnesscentrum Bodyfit:

Pastoor Koopmanweg 68, 1784 NX Den Helder,

tel. 06 23535081, tel. (0223) 628577,

massagepraktijkhandsinmotion@hotmail.com,

www.massagepraktijkhandsinmotion.com

Massagepraktijk Synovia

Andromeda 5, 1785 DR Den Helder,

tel. 06 52176461, www.synovia-massage.nl

Natuurgeneeswijzen/

alternatieve geneeswijzen

Algemeen

H. Schoonhoven

Van Galenstraat 70, 1782 EX Den Helder,

tel. (0223) 627695, tel. 06 20694722,

h.schoonhoven@tiscali.nl

Medisch shiatsu en voetreflexzonetherapie

Wilhelminastraat 18, 1782 PR Den Helder,

tel. (0223) 622781, info@optibody.nl, www.optibody.nl

Natuurgeneeskunde in Balans

Yvonne Riemens-Rol, Rijksweg 117,

1787 PK Julianadorp, tel. (0223) 646279,

b.g.g.: tel. 06 55755405, yvon.riemens@versatel.nl,

www.natuurgeneeskundeinbalans.nl

Aangesloten bij BATC.

Natuurgeneeskundig Praktijk De Brug

Marco Konijn, Meester J. de Vriesstraat 17,

1788 AV Julianadorp, tel. 06 21856398,

marco@natuurgeneeskundigpraktijk-debrug.nl,

www.natuurgeneeskundigpraktijk-debrug.nl

Praktijk voor Gestalttherapie en mental coaching

Mw. G. Posch, IJsselstraat 35, 1784 VN Den Helder,

tel. (0223) 619538, info@geryposch.nl,

www.geryposch.nl

60

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Lutske Keesman, Doorzwin 3639, 1788 NK Julianadorp,

tel. 06 10131499, www.innerside.org

Therapeut Chinese geneeskunde René van Linge

Vlamingstraat 1, 1781 ME Den Helder, tel. 06 15175356,

tel. (0223) 618113, m.smith2@kpnplanet.nl

Viellevoye, natuurlijkgenezen

Adike Grooters-Viellevoye, Waddenzeestraat 80,

1784 VD Den Helder, tel. 06 33309552,

adike@viellevoye.nl, www.viellevoye.nl

Therapieën

Agaphe Stichting Bewustwording spiritualiteit

& gezondheid

Marcel en Joke Oosterbeek, tel. 06 44993248,

spirituelestichtingagaphe@gmail.com, www.agaphe.nl

Debby Bijl

Callantsogervaart 10, 1788 PS Julianadorp,

tel. (0223) 692468, debby.bijl@bodystressrelease.nl,

www.bsr-julianadorp.nl

NeuroVisie

Mw. W.J. van Donkelaar, Waddenzeestraat 3,

1784 VA Den Helder, tel. 06 36166483,

neurovisie@gmail.com, www.neurovisie.com

Praktijk Vraia

Esther Langelaan-Benschop, Gentiaan 15,

1787 CM Julianadorp, tel. 06 20882530,

info@vraia.nl, www.vraia.nl

Voetreflexpraktijk Den Helder

Marsdiepstraat 621, 1784 AM Den Helder,

tel. (0223) 680089, tel. 06 23181976,

jeannehanegraaf@zonnet.nl,

www.voetreflexpraktijkdenhelder.nl

Oefentherapie

Mensendieck

Centrum

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck

Merel Schouten, Plantsoenstraat 2, 1781 JP Den Helder,

tel. (0223) 684564, www.mensenco.nl

Psychosomatische Oefentherapie en Oefentherapie

Mensendieck

Kieke Haaksma, Plantsoenstraat 2, 1781 JP Den Helder,

tel. (0223) 684564, tel. 06 10097397,

kieke@mensenco.nl, www.mensenco.nl

Nieuw Den Helder

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck

Mw. A. Schilder, Drs. F. Bijlweg 57, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 610957, annelies@mensenco.nl,

www.mensenco.nl


De Schooten

Mensendieckpraktijk Den Helder

Gezondheidscentrum De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. (0223) 636900,

www.mensendieckdenhelder.nl

Julianadorp

Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische

Oefentherapie Julianadorp

Loopuytpark 16, 1787 AE Julianadorp,

tel. (0223) 693708, ineke@mensenco.nl,

www.mensenco.nl/praktijk/julianadorp

Patiëntenorganisaties

(Ex-) hartpatiëntenvereniging Den Helder e.o.

Inl.: A. Makkes, Jan in ‘t Veltstraat 36,

1781 SJ Den Helder, tel. (0223) 644498,

tel. 06 55898273, a.makkes@quicknet.nl

Doel: leden gelegenheid bieden verantwoord te sporten.

Alzheimer Nederland, afd. Noord-Holland Noord

Secr.: mw. N. van Ockenburg, Zwanenbalg 1722,

1788 ZG Julianadorp, tel. (0223) 643556,

av.ockenburg@quicknet.nl, www.alzheimer-nederland.nl

BIC Borstprothesen Informatie Centrum

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder,

tel. (0223) 696346.

Onderdeel van Borstkanker Vereniging Nederland.

Diabetesvereniging Nederland,

regio Noord-Holland Noord

Secr.: Maarten van Houdt, tel. (0226) 316775,

regio9@dvn.nl, www.dvn.nl

Voor activiteiten in Den Helder en e.o.: Gea Blok,

tel. (0223) 534286, geablok@quicknet.nl

Epilepsie Vereniging Nederland, gewest NW

Inl.: mw. C. Albrechts-Schouten, Saturnus 12,

1785 DX Den Helder, tel. (0223) 635170,

j.albrechts@quicknet.nl

Inloophuis Den Helder e.o.

Middenweg 134, 1782 BK Den Helder,

tel. (0223) 747041, www.inloophuisdenhelder.nl

Geopend: di t/m do van 10.00-16.00 uur.

NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme,

regio Den Helder/Julianadorp

Inl.: mw. P. de Groot-Langelaan, tel. 06 36097701,

fam.pemdegroot@gmail.com, www.autisme.nl

Informatieochtenden, Huiskamerbijeenkomsten,

Thema-avonden.

Patiëntenplatform Kop van Noord-Holland

Tel. (0223) 615898, tel. (0223) 610442,

hulssen31@zonnet.nl

Doel: voorlichting en info, belangenbehartiging,

ondersteuning van organisaties en opvang van klachten

over de regionale gezondheidszorg.

Stichting Pijn-Hoop

Inl.: mw. A. Pot, Tuinstraat 29, 1782 LH Den Helder,

14.30-17.00 uur: tel. (0223) 620124, www.pijn-hoop.nl

Patiëntenvereniging voor chronische pijnpatiënten.

Pedicures

Angelique Dekker

Doggersvaart 19, 1784 PD Den Helder,

tel. (0223) 680510, pedicureangelique@live.nl

Medisch pedicure & nagelpraktijk Bianca Monteiro

Gezondheidscentrum: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. 06 21881800.

Podologie

Podologie Hoep Zuid

Lucia Bouma en Sonja Luinge, Gezondheidscentrum

Den Helder: Plantsoenstraat 2, 1781 JP Den Helder,

tel. (0224) 218100, info@podologiehoepzuid.nl,

www.podologiehoepzuid.nl

Podotherapie

Praktijk Podotherapie Abrahams

Texelstroomlaan 82d, 1784 ED Den Helder,

tel. (0224) 582550, abrahams@podotherapie.nl,

www.podotherapieabrahams.nl

Psychologie

Praktijk voor psychologie, seksuologie en bewustwording

Mw. F. Bottema, Jacob van Heemskerckstraat 44,

1782 XE Den Helder, tel. (0223) 628940,

info@therapie-ontspanning.net,

www.therapie-ontspanning.net

Psychologenpraktijk De Eerste Lijn,

mw. drs. M.A.G. Wijshoff

Vogelzand 2535, 1788 GK Julianadorp,

tel. (0223) 643427, mag.wijshoff@quicknet.nl

Gezondheidszorg ~ 61


Psychotherapie

Praktijk voor pedagogiek en psychotherapie

(volwassenen en kinderen)

W. Haaksma, centrale huisartsenpost: Drs. F. Bijlweg 55,

1784 MC Den Helder, tel. (0223) 693926,

tel. 06 44280639, willemhaaksma@hotmail.com

Tandzorg

Mondhygiëne

Centrum

Mondhygiëne Middenweg

R.J. Wolthuizen tandartspraktijk: Middenweg 97,

1782 BC Den Helder, tel. (0223) 616444,

info@rjwolthuizen.nl, www.rjwolthuizen.nl

Mw. L.W. Schop en mw. M. Reuvers-Janssen.

Nieuw Den Helder

Mondhygiënepraktijk Den Helder

Marsdiepstraat 621, 1784 AM Den Helder,

tel. (0223) 630244, www.pijfersdenhelder.nl

Mondhygiënistepraktijk Odette Rozenbaum

Kanostraat 97, 1784 ST Den Helder, tel. (0223) 669330.

62

De Schooten

Mondhygiëne Baljuwstraat

R.J. Wolthuizen tandartspraktijk, Baljuwstraat 48,

1785 SK Den Helder, tel. (0223) 668384,

info@rjwolthuizen.nl

Mw. M. Janssen.

Orthodontie

Centrum

Orthodontistenpraktijk Den Helder

Polderweg 11-15, 1782 EC Den Helder,

tel. (0223) 620250, acjongsma@orthodontist.nl,

www.orthodontist-denhelder.nl

Julianadorp

Orthoteam.nl

Meester Daarnhouwerstraat 1, 1787 BA Julianadorp,

tel. (0223) 692586, info@orthoteam.nl,

www.orthoteam.nl


Tandartsen

Centrum

F.R.J.J. van der Werf

Lombokstraat 6, 1782 SR Den Helder,

tel. (0223) 613788.

J.I. Rümke

Ruyghweg 68, 1781 DM Den Helder, tel. (0223) 614014,

www.rumke.nl

N.J. Heijblok

Wezenstraat 70, 1781 GM Den Helder,

tel. (0223) 625533.

R.T. Beets

Prins Willem-Alexandersingel 141, 1782 GR Den Helder,

tel. (0223) 627474.

Tandartsenpraktijk Het Arsenaal

Het Arsenaal 4a, 1781 XP Den Helder,

tel. (0223) 754540,

tandartspraktijkhetarsenaal@gmail.com,

www.tandartspraktijkhetarsenaal.nl

Tandartspraktijk R.J. Wolthuizen

Middenweg 97, 1782 BC Den Helder, tel. (0223) 616444,

info@rjwolthuizen.nl, www.rjwolthuizen.nl

Tandartsen: R.J. Wolthuizen (NVOI erkend)

implantoloog, B.E. Tesselaar-Zutt, J.B. Brzoska.

Mondhygienisten: L.W. Schop, M. Reuvers-Janssen.

Tandprotheticus: S.C. Pasterkamp.

Nieuw Den Helder

E.A.F. Cannoo

Waddenzeestraat 13, 1784 VA Den Helder,

tel. (0223) 627002.

P.J.C. Veerman

Kanostraat 97, 1784 ST Den Helder, tel. (0223) 660100.

Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep

Texelstroomlaan 82b, 1784 ED Den Helder,

tel. (0223) 619088, info@hetnieuwediep.nl,

www.hetnieuwediep.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 08.00-16.30 uur.

Tandartspraktijk A. A. de Lange

Marsdiepstraat 621, 1784 AM Den Helder,

tel. (0223) 632888, dentaad@hetnet.nl,

www.delangedenhelder.tandartsennet.nl

Tandartspraktijk Dollardlaan

P.A. van Beusekom, Dollardlaan 200a,

1784 BJ Den Helder, tel. (0223) 681681,

info@dollardlaan.nl, www.dollardlaan.nl

De Schooten

Accrès tandartspraktijk

Baljuwstraat 227, 1785 SH Den Helder,

tel. (0223) 612347, accres@quicknet.nl,

www.accres-tandartspraktijken.nl

H.J. Daniëls

Harpoenierstraat 34, 1785 NB Den Helder,

tel. (0223) 634232.

Tandartspraktijk De Schooten

Vrede en Vrijheid 26, 1785 RM Den Helder,

tel. (0223) 632299,

tandartspraktijkdeschooten.@hotmail.com

Tandartspraktijk R.J. Wolthuizen

Baljuwstraat 48, 1785 SK Den Helder,

tel. (0223) 668384, info@rjwolthuizen.nl,

www.rjwolthuizen.nl

Tandartsen: R.J. Wolthuizen (NVOI erkend)

implantoloog, C.S.G. Thouw-Tjan en H. Emami-Fard.

Mondhygieniste: M. Reuvers-Janssen.

Tandprotheticus: S.C. Pasterkamp.

Julianadorp

A. Anbeek

Vogelzand 3609, 1788 MH Julianadorp,

tel. (0223) 644045.

P. Lankelma

Vogelzand 2111, 1788 GL Julianadorp,

tel. (0223) 642699.

Tandartspraktijk Julianadorp

Langevliet 60b, 1788 BG Julianadorp,

tel. (0223) 641100, info@tandartspraktijkjulianadorp.nl,

www.tandartspraktijkjulianadorp.nl

Tandprothetici

Centrum

Tandprothetische Praktijk R.H. Flissinger

Cornelis Ditostraat 67, 1782 TP Den Helder,

tel. (0223) 622500.

Tandprothetische Praktijk/CPI Den Helder

Bart van Eenennaam, Bernhardplein 75a,

1781 HK Den Helder, tel. (0223) 618953,

CPI Den Helder: tel. (0223) 680003,

info@tpbernhardplein.nl, www.tpbernhardplein.nl

Zie ook www.cpi-denhelder.nl

Nieuw Den Helder

Tandprothetisch Laboratorium

Inl.: R.J. Wolthuizen, Annie Romein-Verschoorlaan 22,

1784 NZ Den Helder, tel. (0223) 635667,

ttl.denhelderbv@quicknet.nl, www.rjwolthuizen.nl

Mw. S.C. Pasterkamp, tandprotheticus, mw. N. Kampman,

klinisch prothese technicus, Rob Wolthuizen, tandarts

implantoloog.

Gezondheidszorg ~ 63


De Schooten

Tandtechnisch Laboratorium KPT Den Helder

Harpoenierstraat 42, 1785 NB Den Helder,

tel. (0223) 693410.

Tandtechniek

Nieuw Den Helder

Tandtechnisch Laboratorium Den Helder bv

Annie Romein-Verschoorlaan 22, 1784 NZ Den Helder,

tel. (0223) 635667, ttl.denhelderbv@quicknet.nl,

www.rjwolthuizen.nl

Thuiszorg

Omring

Prins Hendriklaan 2, 1781 KA, Postbus 175,

1780 AD Den Helder, info@omring.nl, www.omring.nl

Voor persoonlijke verzorging en verpleging.

Voor hulp bij het huishouden, tel. (0223) 615155,

www.omringthuisservice.nl

Omring, personenalarmering (spreek/luisterverbinding):

tel. 0900 5206706.

Omring Servicepakket-Cursussen: tel. (0223) 650135,

servicepakket@omring.nl

Wijkgebouwen:

- De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder.

- Nieuw Den Helder: IJsselmeerstraat 4,

1784 MA Den Helder.

Stichting Vrijwaard

Timorlaan 139, 1782 DR Den Helder, tel. (0223) 680824,

info@vrijwaard.nl, www.vrijwaard.nl

Zorgbedrijf Noord-Holland

Marsdiepstraat 621, 1784 AM Den Helder,

dag en nacht: tel. (0223) 673390,

info-nh@zorgbedrijf.nl, www.zorgbedrijf.nl

Thuiszorgwinkels

Omringwinkel

Prins Hendriklaan 2, 1781 KA Den Helder,

tel. 0900 5206706, info@omring.nl, www.omring.nl

Geopend: ma 13.00 - 17.00, di t/m vr 09.30-17.00 uur.

U kunt artikelen van de Thuiszorgwinkel ook online

bestellen en thuis laten bezorgen

(www.omring.nl/webshop)

Ouderenwinkel.nl Den Helder

Marsdiepstraat 403, 1784 AH Den Helder,

tel. (0223) 616212, denhelder@ouderenwinkel.nl,

www.ouderenwinkel.nl/denhelder

Geopend: di t/m vr 09.30-17.30, za 09.30-16.30 uur

(‘s avonds op afspraak).

Trombosediensten

Centrum

Stichting artsenlaboratorium en trombosedienst

Bloedafnamepost Gemini ziekenhuis: Huisduinerweg 3,

1782 GZ Den Helder, tel. (0223) 696233,

trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nl

Voor de Kop van Noord-Holland en Texel.

Bloedafnamepost geopend: ma t/m vr 08.00-16.30 uur.

Nieuw Den Helder

Stichting artsenlaboratorium en trombosedienst

Bloedafnamepost Nieuw-Den Helder,

gebouw Pluspunt (naast de Lichtboei):

IJsselmeerstraat 2, 1784 MA Den Helder,

Gemini Ziekenhuis: tel. (0223) 696233,

trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nl

Bloedafnamepost geopend: wo 07.30-09.30 uur.

De Schooten

Stichting artsenlaboratorium en trombosedienst

Bloedafnamepost De Schooten:

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder,

Gemini Ziekenhuis: tel. (0223) 696233,

trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nl,

www.gemini-ziekenhuis.nl

Bloedafnamepost Gemini geopend:

ma t/m vr 08.00-16.30 uur.

Julianadorp

Stichting artsenlaboratorium en trombosedienst

Bloedafnamepost Wijksteunpunt Plus Julianadorp:

Boterzwin 3476, 1788 WS Julianadorp,

inl. Gemini Ziekenhuis: tel. (0223) 696233,

trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nl

Bloedafnamepost geopend: ma, do 07.30-09.45 uur.

Verpleeghuizen

Verpleeghuis Den Koogh

Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC, Postbus 175,

1780 AD Den Helder, tel. (0223) 536536, www.omring.nl

Verpleeghuis voor psychogeriatrische en somatische

cliënten en dagbehandeling.

Ressorteert onder Omring Zorggroep.

Zorgcentrum Buitenveld

Landbouwstraat 66, 1787 AM Julianadorp,

tel. (0223) 695510, www.omring.nl

Verpleegafdeling voor psychogeriatrische en

somatische cliënten.

Ressorteert onder Omring Zorggroep.

Gezondheidszorg ~ 65


66

Kijk ook eens op www.denhelder.SmartMap.nl


Voeding

Voedingsadvies

Voedingstherapeut Wendeline Woortman

Duinbrink 15, 1784 WC Den Helder, tel. (0223) 636848,

wendeline.woortman@quicknet.nl,

www.wendelinewoortman.nl

Ziekenhuizen

Gemini Ziekenhuis Den Helder

Huisduinerweg 3, 1782 GZ, Postbus 750,

1780 AT Den Helder, tel. (0223) 696969,

Patiënten Service Bureau: tel. (0223) 696346,

info@gemini-ziekenhuis.nl, www.gemini-ziekenhuis.nl

Een overzicht van tel.nrs. van alle poliklinieken vindt u

op de website. Voor veel poliklinieken kunt u ook online

afspraken maken.

Bezoektijden: 7 dagen p/w 14.00-17.00

en 18.00-20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden

afwijkende bezoektijden, u kunt hiervoor bellen of de

website raadplegen.

Zorghulpmiddelen

Ouderenwinkel.nl Den Helder

Marsdiepstraat 403, 1784 AH Den Helder,

tel. (0223) 616212, denhelder@ouderenwinkel.nl,

www.ouderenwinkel.nl/denhelder

Geopend: di t/m vr 09.30-17.30, za 09.30-16.30 uur

(‘s avonds op afspraak).

Zwangerschap

Kraamzorg

Omring, kraamzorg

Prins Hendriklaan 2, 1781 KA, Postbus 175,

1780 AD Den Helder, tel. (0229) 206999 (lokaal tarief),

kraamzorg@omring.nl, www.omringkraamzorg.nl

Verloskundigen

Verloskundigenpraktijk Den Helder & regio

Bij begeleiden (aanstaand) zwangere, barende en

kraamvrouwen uit Den Helder, Julianadorp,

Groote Keeten, Callantsoog, Breezand en ‘t Zand.

Claudia Kap, Wendy Auceps e.a.,

tel. (0223) 619223, b.g.g.: tel.06 53379522,

info@netzwanger.nl, www.netzwanger.nl en

www.babyparadedenhelder

Spreekuur (beide locaties) volgens afspraak:

ma t/m vr 09.00-16.30 uur.

Zwangerschapstesten gratis te verkrijgen en pretecho’s

op afspraak.

- Locatie Den Helder: Plantsoenstraat 2,

1781 JP Den Helder.

- Locatie Julianadorp: Meester Daarnhouwerstraat 1,

1787 BA Julianadorp.

Verloskundigenpraktijk Geboortecentrum Gemini

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder,

ma t/m vr 09.00-11.30 uur: tel. (0223) 696811,

spoed: tel. (0223) 696969, gg@gemini-ziekenhuis.nl,

www.geboortecentrum-gemini.nl

Zwangerschapsbegeleiding

Doula en massage Esther

Doorzwin 2621, 1788 KX Julianadorp,

tel. (0223) 642852, estherveenman@quicknet.nl,

www.pufmaatje.nl

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Mw. M.A. van Koeveringe, Wezenstraat 30,

1781 GL Den Helder, tel. (072) 5614789,

b.g.g.: tel. 06 20618971,

info@alkmaar-haptotherapie.nl,

www.alkmaar-haptotherapie.nl

Mw. K. Haaksma en mw. S. Bak

MFC De Boerderij:

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22,

1785 JP Den Helder, Kieke Haaksma: tel. 06 10097397,

Sandra Bak: tel. 06 21483610,

info@zwangerschapscursusdenhelder.nl,

www.zwangerschapscursusdenhelder.nl

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Julianadorp

Loopuytpark 16, 1787 AE Julianadorp, Kieke Haaksma:

tel. 06 10097397, Sandra Bak: tel. 06 21483610,

info@zwangerschapscursusdenhelder.nl,

www.zwangerschapscursusdenhelder.nl

Zwangerschapsyoga

Zwangerschapsyoga Den Helder

Wagenstraat 12, 1781 TD Den Helder, tel. 06 13435896,

lindavanderwal@quicknet.nl,

www.zwangerschapsyogadenhelder.nl

Gezondheidszorg ~ 67


Huisvesting

Commissies

VAC Vrouwen Advies Commissie voor de bouw

Inl.: mw. P.W. Van Geene-Tournier, Treilerstraat 44,

1784 SZ Den Helder, tel. (0223) 631901.

Huurders- en bewonersverenigingen

Bewonersvereniging Nieuwediep

Secr.: A. Smit, Seringenlaan 50, 1783 EW, Postbus 120,

1780 AC Den Helder, tel. (0223) 642160,

secretaris@bewonersvereniging-nieuwediep.nl,

www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl

Zie ook www.bvnieuwediep.nl

Stichting Bewonersbelangen

Noordzeestraat/Dollardlaan/Nieuwland

Secr.: mw. Th. de Smeth, Noordzeestraat 33,

1784 BL Den Helder, tel. (0223) 625967,

th.desmeth@quicknet.nl

Stichting Huurdersbelang Den Helder

Secr.: W. van der Ham, Van Brederodestraat 14,

1759 VJ Callantsoog, tel. (0224) 581753,

w.vd.ham@quicknet.nl, www.shbdenhelder.nl

De Stichting Huurdersbelang kent 8 wijkcommissies:

- Wijkcommissie 1, Stad binnen de Linie-Oost

Inl.: A.T.A. van den Broek, Sluisdijkstraat 82,

1781 EJ Den Helder, tel. (0223) 721254,

atadupantalon@gmail.com

- Wijkcommissie 2, Stad binnen de Linie-West

Inl.: mw. C.H.M. Lempens, Olivier van Noortstraat 65,

1782 XL Den Helder, tel. (0223) 621263,

chm.lempens@quicknet.nl

- Wijkcommissie 3,

Nieuw Den Helder-West/Huisduinen

Inl.: H.A.J. Smeets, Duinroosstraat 85,

1783 GB Den Helder, tel. (0223) 627621,

hajsmeets@quicknet.nl

- Wijkcommissie 4, Nieuw Den Helder-Oost

Inl.: J. de Vries, Waalstraat 37, 1784 VT Den Helder,

tel. (0223) 750541, vries2026@hotmail.com

- Wijkcommissie 5, De Schooten-West

Inl.: E. Bouwmeester,

Schout en Schepenenstraat 182,

1785 KW Den Helder, tel. (0223) 630837.

- Wijkcommissie 6, De Schooten-Oost

Inl.: mw. J. Snoodijk-Waterlander,

Cornelis Groenplantsoen 9, 1785 BE Den Helder,

tel. (0223) 630603, frank.snoodijk@quicknet.nl

- Wijkcommissie 7, Julianadorp

Inl.: mw. A. Hogendoorn, Landbouwstraat 264,

1787 AS Julianadorp, tel. (0223) 757928,

a3hogendoorn@me.com

- Wijkcommissie 8, Callantsoog

Inl.: mw. G.M.T. van Dijk-Schouten,

Van Brederodestraat 18, 1759 VJ Callantsoog,

tel. (0224) 582188, gmt.vandijk@quicknet.nl

Woningcorporaties

Stichting Woontij

Bezoekadres kantoor Den Helder: Hertzogstraat 82,

1782 RP Den Helder, tel. 088 9666845,

info@woontij.nl, www.woontij.nl

Postadres: Thijsselaan 2, 1791 VH Den Burg.

Woningstichting Den Helder

Middenweg 159, 1782 BE, Postbus 90,

1780 AB Den Helder, Woonplein: tel. (0223) 677677,

fax (0223) 633505, www.wsdh.nl

Het Woonplein, geopend:

ma t/m do 08.00-16.30, vr 08.00-12.00 uur.

Mooiland

Drechterwaard 102, 1824 DX, Postbus 424,

1800 AK Alkmaar, tel. (072) 5670720,

alkmaar@mooiland.nl, www.mooiland.nl

Woonzorg Nederland, wonen voor 55-plussers

Postbus 339, 1180 AH Amstelveen, tel. 088 9210046,

huis.ter.duin@woonzorg.nl, www.woonzorg.nl

Locaties: Huis ter Duin en Ten Anker.

Huisvesting ~ 69


Kinderen en jongeren

Hulp, advies en begeleiding

Hulp en begeleiding

Leger des Heils, Vast & Verder

Gebouw Postbrug: Koningsplein 1-3,

1781 KK Den Helder, tel. (0223) 621640.

Woon- en trainingsproject waar jongeren

(met problemen) in de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jr.,

begeleid worden.

Lijn5

Zorgloket: tel. 088 5131102, zorgloket.alkmaar@ln5.nl,

www.ln5.nl

- Behandelgroepen Doggerij:

Doggersvaart 27, 1784 PD Den Helder.

- Kamertrainingscentrum Parselijn:

Annie Romein-Verschoorlaan 28, 1784 NZ Den Helder.

Jeugd- en jongerenwerk

Algemeen

De Wering, straathoekwerk Jongerenwerk Den Helder

www.stichtingdewering.nl

Leggen contact met jongeren op straat en werken mee

aan het voorkomen en oplossen van overlastproblemen.

Isabel Martinez: buurten binnen de Linie,

tel. 06 81455984.

Mo Mulder: De Schooten, Nieuw Den Helder en

Julianadorp: tel. 06 81455970.

Centrum

De Wering

Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder,

tel. 088 0075200, www.stichtingdewering.nl

Voor jongeren 12-23 jr.

- De Toekomst: Klaas Duitstraat 8a,

1782 VR Den Helder, tel. 06 44280620.

- ‘t Pandje: Crocusstraat 62a, 1782 AS Den Helder,

tel. 06 81455984.

JJR Jeugd- en jongerenraad Protestantse wijk

binnen de Linie

Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder,

jeugdwerk@bethelkerkdenhelder.nl,

www.bethelkerkdenhelder.nl

Inl.: L.J. Prins, tel. (0223) 632551,

b.g.g.: tel. 06 55345508.

Jeugdwerk binnen de Linie, inl.: E.J. van Berkum,

tel. (0223) 753345, b.g.g.: tel. 06 41724352.

Nieuw Den Helder

De Wering

MFC Het Wijkhuis: Texelstroomlaan 5,

1784 EA Den Helder, tel. 06 42739462.

De Schooten

De Wering

Baljuwstraat 17j, 1785 SB Den Helder, tel. 06 81455970.

Stichting jeugd, sport en ontspanning De Jutter

Secr.: John Franse, Jonkheer Jacob van Veenstraat 13,

1785 JR, Postbus 504, 1780 AM Den Helder,

j.franse@kpnmail.nl

Julianadorp

De Wering

Langevliet 60, 1788 BG Julianadorp, tel. 06 81455263.

Les Papillons

Middelzand 3351, 1788 EL Julianadorp, 09.00-17.00 uur:

tel. (0223) 720348, papillons@quicknet.nl

De Zandjes verzamel club voor de jeugd vanaf 7 jaar.

Natuur en Milieu spelen, speur- en ontdektochten.

Protestants jeugdwerk Julianadorp

www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Inl.: Roel van Steinvoorn, Boterzwin 4204,

1788 WT Julianadorp, tel. (0223) 643035,

roel@vansteinvoorn.com

Jeugdkerk: om de week tijdens diensten.

Creche (tijdens diensten): inl. Anneke Biersteker,

tel. (0223) 642391.

Jeugdrecreatie

Weekendschool Den Helder

Postadres: Oostslootstraat 62a, 1781 KV Den Helder,

info@weekendschool-denhelder.nl,

www.weekendschool-denhelder.nl

Bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de

basisschool die van huis uit minder kansen en

mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikkelen.

Geopend: 23 zondagen per jr. 10.00-15.00 uur.

Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Tel. 088 7778000, www.bjznh.nl

- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling:

Winkelwaard 494, 1824 HX Alkmaar,

tel. 0900 1231230.

- Jeugdhulpverlening en Lokaal Jeugdbeleid:

Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD Den Helder.

- Jeugdreclassering: Frans Halsstraat 49,

1816 CM Alkmaar.

De Opvoedpoli

Middenweg 161, 1782 BE Den Helder,

tel. (0223) 747006, denhelder@opvoedpoli.nl,

www.opvoedpoli.nl

Lijn5 LVG- en Jeugdzorg

Tel. 088 5131400, info.alkmaar@ln5.nl, www.ln5.nl

Zorgloket: tel. 088 5131102, zorgloket.alkmaar@ln5.nl

Kinderen en jongeren ~ 71


Parlan, regio Kop Noord-Holland

Jeugd & Opvoedhulp: Annie Romein-Verschoorlaan 15,

1784 NZ Den Helder, tel. (0223) 671000,

kopnoordholland@parlan.nl, www.parlan.nl

Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Noord-Holland, locatie Alkmaar

Postbus 250, 1800 AG Alkmaar, tel. (072) 5143434,

Alkmaar@rvdk.minjus.nl, www.kinderbescherming.nl

Kinderopvang

Algemeen

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

inl./plaatsing: tel. (0223) 614202,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Stichting Voor School

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder,

tel. 085 2734060, fax 085 2734006,

info@voor-school.nl, www.voor-school.nl

Bijzondere opvang

Nieuw Den Helder

De Troubadour, orthopedagogisch dagcentrum

Eemstraat 42, 1784 CE Den Helder, tel. (0223) 636997,

algemeen@troubadour1.demon.nl,

www.esdege-reigersdaal.nl

Dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke

beperking.

Ressorteert onder Esdégé-Reigersdaal.

Observatiegroep De Zee

IJsselmeerstraat 142, 1784 MA Den Helder, woensdag:

tel. (0223) 660751, overige dagen: tel. (0223) 614202,

fax (0223) 618759, zee@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Ressorteert onder Stichting Kinderopvang

Den Helder-Texel.

Buitenschoolse opvang

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

inl./plaatsing: tel. (0223) 614202,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locaties:

Centrum

- De Diepzeeduikers: Californiestraat 48,

1781 GN Den Helder, tel. 06 19777949.

- De Kluft: Javastraat 23, 1782 DA Den Helder,

tel. (0223) 681711.

- De Poolster: Pasteurstraat 4c, 1782 JD Den Helder,

tel. (0223) 861709.

- De Schatkist: Bankastraat 29, 1782 TA Den Helder,

tel. (0223) 610754.

- Junglehoek: Klaas Duitstraat 8a, 1782 VR Den Helder,

tel. (0223) 614992.

Nieuw Den Helder

- De Vliegende Vissen: Marsdiepstraat 274,

1784 AV Den Helder, tel. (0223) 612939.

- Koraaleiland: IJsselmeerstraat 136 en 142,

1784 MA Den Helder, tel. (0223) 660751.

- ‘t Tuselant: Duinroosstraat 2, 1783 GK Den Helder,

tel. (0223) 612202.

De Schooten

- De Zeerob: Baljuwstraat 237, 1785 SH Den Helder,

tel. (0223) 660847.

- De Zeester: Heiligharn 424, 1785 SX Den Helder,

tel. (0223) 660142.

- Sportcity: Schootenweg 2e, 1785 LV Den Helder,

tel. (0223) 617840.

Julianadorp

- Atlantis: Middelzand 3501, 1788 ES Julianadorp,

tel. (0223) 644072.

- De Zeepaardjes: Drooghe Bol 1005,

1788 VA Julianadorp, tel. (0223) 647215.

- Octopus: Boterzwin 3476, 1788 WS Julianadorp,

tel. (0223) 645404.

- Stormvogels: Vogelzand 4102, 1788 MJ Julianadorp,

tel. (0223) 690146.

- ‘t Schateiland: Boterzwin 1101, 1788 WZ Julianadorp,

tel. (0223) 690255.

Gastouderbureaus

Centrum

Gastouderbureau Kop van Noord-Holland

Koningdwarsstraat 146, 1781 LC Den Helder,

tel. (0223) 615447,

gastouderbureau@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Nieuw Den Helder

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Kinderen en jongeren ~ 73


Kinderdagverblijven

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locaties:

Centrum

- `t Vonkje: Burgemeester Houwingsingel 2a,

1781 XD Den Helder, tel. (0223) 612969.

- Bruintje Beer: Lijsterstraat 3, 1781 WC Den Helder,

tel. (0223) 615734.

- Paddeltje: Ruyghweg 198b, 1781 DR Den Helder,

tel. (0223) 617440.

- Wielewielestap: Pasteurstraat 4c,

1782 JD Den Helder, tel. (0223) 619471.

Nieuw Den Helder

- De Vuurtoren: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 660028.

- K´nijntje: Annie Romein-Verschoorlaan 25,

1784 NZ Den Helder, tel. (0223) 630465.

De Schooten

- De Duijnrakkers: Heiligharn 125, 1785 SZ Den Helder,

tel. (0223) 614202.

Julianadorp

- 3+ groep De Strandjutter: Drooghe Bol 1005,

1788 VA Julianadorp, tel. (0223) 647215.

- De Duinstruiners: Meester Daarnhouwerstraat 4,

1787 BA Julianadorp, tel. (0223) 642618.

- De Zandstappers: Boterzwin 3436,

1788 WH Julianadorp, tel. (0223) 644157.

Peuterspeelzalen

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locaties:

Centrum

- Holderdebolder: Lombokstraat 2a,

1782 SR Den Helder, tel. (0223) 610589.

- De Dijkstappers: Koningdwarsstraat 146,

1781 LC Den Helder, tel. (0223) 615556.

Stichting Peuterplezier

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder,

tel. 085 2734050, info@peuterplezier.nl,

www.peuterplezier.nl

Hieronder ressorteren de volgende peuterspeelzalen:

- De Torteltuin: Stakman Bossestraat 39,

1781 SW Den Helder, tel. 06 23831199.

- De Vlindertuin: Brakkeveldweg 51,

1782 AD Den Helder, tel. 06 20634496.

- Het Zeepaardje Lijsterstraat 1,

1781 WC Den Helder, tel. 06 31322316.

- ‘t Verrekijkertje: Pasteurstraat 4b,

1782 JD Den Helder, tel. 06 44177127.

Nieuw Den Helder

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locaties:

- Bonte Bijtjes: IJsselmeerstraat 184,

1784 MA Den Helder, tel. (0223) 632828.

- Hummeltjesdonk: Marsdiepstraat 276,

1784 AW Den Helder, tel. (0223) 627260.

De Schooten

SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locatie:

- Olleke Bolleke: Heiligharn 424,

1785 SX Den Helder, tel. (0223) 636176.

Julianadorp

Peuterspeelzaal ‘t Zwanenest

Middelzand 3502, 1788 EA Julianadorp,

tel. (0223) 642221, mw. V. Blom: tel. 06 81684539,

info@peuterspeelzaalzwanenest.nl,

www.peuterspeelzaalzwanenest.nl

Kinderen en jongeren ~ 75


SKDT Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel

Centraal bureau: Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder,

tel. (0223) 614202, fax (0223) 618759,

info@kinderopvangdenhelder.nl,

www.kinderopvangdenhelder.nl

Locaties:

- Bibelebonseberg: Boterzwin 3476,

1788 WS Julianadorp, tel. (0223) 645404.

- De Boefjesboet: Middelzand 3501,

1788 ES Julianadorp, tel. (0223) 642326.

Stichting Peuterplezier

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 672263, tel. 085 2734005,

info@peuterplezier.nl, www.peuterplezier.nl

Hieronder ressorteert de volgende peuterspeelzaal:

- De Sterrekijkers: Vogelzand 4104,

1788 MJ Julianadorp, tel. 06 49315569.

Kindertelefoon

Kindertelefoon

Dagelijks 14.00-20.00 uur: tel. 0800 0432 (gratis),

www.kindertelefoon.nl

Opvoeding

Centrum voor Jeugd en Gezin

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. 088 0100570, info@cjgdenhelder.nl,

www.cjgdenhelder.nl

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Scouting

Inka Groep, scoutinggroep voor meisjes

Voorz.: mw. J. Stegeman, Javastraat 71,

1782 DC Den Helder, www.inka.opweb.nl

Scouting Jutters Willemsoord

Secr.: L.J.M. van Doorn, Molenvaart 277,

1761 AG Anna Paulowna, tel. (0223) 757923,

l_vdoorn@hotmail.com

Scoutinggroep Abel Tasman

Inl.: D. Langeveld, Kruiszwin 5533,

1788 RX Julianadorp, tel. (0223) 645313,

info@scouting-julianadorp.nl,

www.scouting-julianadorp.nl

Scoutinggroep De Jutters-Rainiero

Linieweg 25, 1783 BA Den Helder, inl. groepshuis:

tel. (0223) 621345, secretariaat@jutters-rainiero.nl,

www.jutters-rainiero.nl

Scoutinggroep Minerva

Locatie: Nieuweweg 1, 1782 AZ, Postbus 248,

1780 AZ Den Helder, J. Pauw: tel. (0223) 628523,

info@scoutingminerva.nl, www.scoutingminerva.nl

Vereniging Vrienden van Scouting

Inl.: W. Nicolai, Harpoenierstraat 40,

1785 NB Den Helder, tel. (0223) 634917.

Spelotheken

Algemeen

Stichting Speelotheken Den Helder

info@speelotheekstokpaardje.nl,

www.speelotheekstokpaardje.nl

Inl.: mw. M. Steffens, Doorzwin 2705,

1788 KZ Julianadorp, tel. (0223) 645533.

Julianadorp

Stichting Speelotheken Den Helder

BS De Verrekijker: Vogelzand 4104,

1788 MJ Julianadorp, Postbus 666, 1780 AR Den Helder,

tijdens uitleenuren: tel. 06 57749460, buiten

uitleenuren: tel. 06 24761324.

Secr.: mw. N. Deckers, tel. (0223) 646191.

Geopend: di 13.30-16.00 en om de week 19.00-20.30,

vr 10.00-12.00 uur (tevens koffieochtend).

Zeekadetten

Stichting Zeekadetkorps Den Helder

Inl.: J. Loosman, Vogelzand 3318, 1788 MD Julianadorp,

tel. (0223) 642647, j.loosman@quicknet.nl,

www.zkkdenhelder.nl

Kinderen en jongeren ~ 77


Media

Dagbladen

Helderse Courant

Prins Hendriklaan 55-59, 1781 KB Den Helder,

tel. (0223) 672200, fax (0223) 672222,

redactie.hc@nhd.nl, www.nhd.nl

E-mail voor sport: sport.hc@nhd.nl

Huis-aan-huis/wijkbladen

Den Helder op Zondag

Inl.: Rodi Media, Broeker Werf 8,

1721 PC Broek op Langedijk, Postbus 150,

1723 ZK Noord-Scharwoude, tel. (0226) 333311,

denhelderopzondag@rodi.nl, www.rodimedia.nl

Helders Weekblad

Smidsweg 59, 1761 BH Anna Paulowna,

tel. (0223) 650016, redactie@heldersweekblad.nl,

www.heldersweekblad.nl

Zondagochtendblad Den Helder

Smidsweg 59, 1761 BH, Postbus 18,

1760 AA Anna Paulowna, tel. (0223) 650015,

redactie.denhelder@zondagochtendblad.nl,

www.zondagochtendblad.nl

Internet

Den Helder Actueel

Inl.: R. Boutkan, Boterzwin 3341, 1788 WR Julianadorp,

tel. (0223) 720416, b.g.g.: tel. 06 43436070,

redactie@denhelderactueel.nl, www.denhelderactueel.nl

Radio/TV

Coastline 94,5 FM

Postbus 80, 1780 AB Den Helder, tel. (0223) 711300,

info@coastlinefm.nl, www.coastlinefm.nl

Gemini Zieken Omroep

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder.

Secr.: Rian Bok.

LOS Lokale Omroep Stichting, radio en kabelnieuws

Kerkstraat 15a, 1781 GB, Postbus 940,

1780 AX Den Helder, tel. (0223) 621202,

info@losdenhelder.nl, www.losdenhelder.nl

Radio-omroep Den Koogh

Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder,

(toestel 333): tel. (0223) 536536.

RTV Noord-Holland

Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP Amsterdam,

tel. (020) 8505050, info@rtvnh.nl, www.rtvnh.nl

VRZA Vereniging Radio Zend Amateurs

Secr.: mw. M. Porsius, Klaas Casterkomstraat 3,

1785 NC Den Helder, tel. (0223) 720000,

info@pi4adh.nl, www.pi4adh.nl

Natuur en milieu

Geluidshinder

Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne

Maritiem Vliegkamp de Kooy

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder, tel. (0223) 658670,

dhc.dutyops.860sq@mindef.nl

Ziet toe op een correcte en snelle behandeling van

geluidshinderklachten met betrekking tot

vliegbewegingen van en naar Maritiem Vliegkamp

De Kooy.

Kringloopbedrijven

Kringloopbedrijf Rataplan

Nijverheidsweg 3a, 1785 AA Den Helder,

tel. (0223) 618340, denhelder@kringlooprataplan.nl,

www.kringlooprataplan.nl

Geopend: ma t/m vr 09.00-18.00 (do tot 21.00 uur),

za 10.00-17.00 uur.

Landschapsbeheer

Landschap Noord-Holland

Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM, Postbus 222,

1850 AE Heiloo, tel. 088 0064400,

info@landschapnoordholland.nl,

www.landschapnoordholland.nl

- Locatie Den Helder: Jan Verfailleweg 9-11,

1783 BW Den Helder, tel. (0223) 615460.

Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer

Texelstroomlaan 3a, 1784 EA, Postbus 129,

1780 AC Den Helder, tel. 06 46271015,

tel. 06 22852272, info@wvldh.nl, www.wvldh.nl

Milieuklachten

Milieu Klachten Telefoon

Tel. 0800 9986734, www.noord-holland.nl

Milieustraat/afvalverwerking

HVC inzameling, milieustraat en overlaadstation

Schootenweg 1, 1785 LW Den Helder,

tel. (0223) 614105, www.hvcinzameling.nl

Afvalbrengstation geopend: ma t/m do 07.30-11.45 en

12.30-15.30, vr 07.30-15.00, za 09.00-13.00 uur.

Let op! Op zaterdag kan géén bouw- en sloopafval

worden gebracht.

Media/Natuur en milieu ~ 79


Natuur- en milieuorganisaties

Helderse coöperatieve windmolen vereniging

De Eendragt u.a.

Secr.: F. van Vliet, Hoogstraat 174, 1781 LK,

Postbus 336, 1780 AH Den Helder, tel. 06 83235295,

fvanvliet51@hetnet.nl, www.eendragtig.nl

Doel: gezamenlijk wind en zon exploiteren en daarmee

op duurzame wijze elektriciteit opwekken.

KMTP Groei & Bloei, afd. Schagen

info@schagen.groei.nl, www.schagen.groei.nl

Secr.: mw. T. van der Veen, tel. (0227) 593399.

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische

Vereniging

Secr.: mw. S. Leentvaar-Krom, Middelzand 2715,

1788 CM Julianadorp, tel. (0223) 643327,

secretaris@denhelder.knnv.nl, www5.knnv.nl/denhelder

Les Papillons, natuur- en milieuactiviteiten

Middelzand 3351, 1788 EL Julianadorp, 09.00-17.00 uur:

tel. (0223) 720348, papillons@quicknet.nl

Succulenta, liefhebbers van cactussen en vetplanten

Secr.: Jacq Janssen, Hoogstraat 22, 1781 LH Den Helder,

tel. (0223) 620931, j.h.m.janssen@kpnplanet.nl,

www.succulenta.nl

Waddenvereniging, werkgroep Den Helder

Inl.: J.C. Booij, Zeeloodsenlaan 83,

1785 BM Den Helder, tel. (0223) 635340,

H. Arts: tel. (0223) 633210, jac.booij@planet.nl,

www.waddenvereniging.nl

Natuurcentra

De Helderse Vallei

Bezoekerscentrum en kinderboerderij:

Jan Verfailleweg 9-11, 1783 BW Den Helder,

tel. (0223) 612555, info@deheldersevallei.nl,

www.deheldersevallei.nl

Bezoekerscentrum geopend: 1 april t/m 31 okt.

di t/m zo 11.00-16.30 uur, 1 nov. t/m 31 mrt.

di t/m vr en zo 11.00-16.30 uur.

Kinderboerderij geopend: 1 april t/m 31 okt.

dagelijks 10.00-17.00 uur, 1 nov. t/m 31 mrt.

di t/m zo 10.00-16.30 uur.

Tijdens Kerst en Nieuwjaar gesloten.

Natuurtuinen

Oranjerie De Groene Parel

Mw. M.M.M. Jacobs, kassencomplex: Soembastraat 83,

1782 SM, Postbus 123, 1780 AC Den Helder,

tel. (0223) 614206, oranjerie@online.nl,

www.oranjeriedenhelder.nl

Botanisch kassencomplex met de grootste Japanse tuin

met stromend water in Nederland.

Ongediertebestrijding

Selderbeek Ongediertebestrijding

Merwedestraat 3, 1784 VL Den Helder,

tel. (0223) 625457.

Sterrenkunde

Sterrenkundige vereniging Zenit

Secr. J. Bemelmans, Jacob Beenstraat 31,

1782 VC Den Helder, tel. 06 83576994,

secretaris@zenit-dh.nl, www.zenit-dh.nl

Strandvonders

Strandvonder C. Bontes

Abel Tasmanstraat 18, 1782 TE Den Helder,

tel. 06 10968457.

Natuur en milieu ~ 81


Onderwijs

Schoolvakanties

Vanwege de toenemende vrijheid voor scholen om

een eigen vakantierooster op te stellen, wordt geen

standaard schoolvakantierooster gepubliceerd in deze

gemeentegids. Informatie over schoolvakanties vindt

u op www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties. U kunt

ook bellen naar de Rijksoverheid infolijn, tel. 1400

Basisonderwijs (algemeen)

Centrum

Algemene Basisschool Comenius

Th.J. Gauw, Celebesstraat 7, 1782 TC,

Postbus 6032, 1780 KA Den Helder,

tel. (0223) 613864, fax (0223) 615026,

info@abscomenius.nl, www.abscomenius.nl

Basisonderwijs (bijzonder)

Julianadorp

Leonardoschool

Middelzand 3501, 1788 ES Julianadorp,

tel. (0223) 690078, info@kameleon-dh.nl,

www.kameleon-dh.nl

School voor hoogbegaafde kinderen.

Onderdeel van de Kameleon.

Basisonderwijs (gereformeerd)

Nieuw Den Helder

GBS De Lichtlijn

Lekstraat 1, 1784 VJ, Postbus 331, 1780 AH Den Helder,

tel. (0223) 613902, school@gbsdelichtlijn.nl,

www.gbsdelichtlijn.nl

Basisonderwijs (interconfessioneel)

Nieuw Den Helder

De Trimaran

Marsdiepstraat 278, 1784 AW Den Helder,

tel. (0223) 613191, info@trimaranmail.nl,

www.trimaranonline.nl

Basisonderwijs (openbaar)

Centrum

Meerwerf basisschool De Kluft

Javastraat 23, 1782 DA, Postbus 454,

1780 AL Den Helder, tel. (0223) 613681,

dekluft@obs-dekluft.nl, www.meerwerf.nl

Meerwerf basisschool Dr. Jac. P. Thijsse

Stakman Bossestraat 39, 1781 SW Den Helder,

tel. (0223) 613772, tuindorpthijsse@gmail.com,

www.meerwerf.nl

Meerwerf basisschool Thorbecke

Californiestraat 48, 1781 GN Den Helder,

tel. (0223) 615398, directie@obsthorbecke.nl,

www.meerwerf.nl

Meerwerf basisschool Tuindorp

Brakkeveldweg 51, 1782 AD Den Helder,

tel. (0223) 615268, tuindorpthijsse@gmail.com,

www.meerwerf.nl

Postadres: Stakman Bossestraat 39,

1781 SW Den Helder.

Meerwerf basisschool Villa Kakelbont

AZC: Nieuweweg 3, 1782 AZ Den Helder,

tel. (0223) 614741, villa.kakelbont@duynvaerder.nl,

www.meerwerf.nl

Nieuw Den Helder

Meerwerf basisschool Duynvaerder

IJsselmeerstraat 90, 1784 MA, Postbus 270,

1780 AG Den Helder, tel. (0223) 660796,

obs@duynvaerder.nl, www.meerwerf.nl

Meerwerf basisschool ‘t Tuselant

Duinroosstraat 2, 1783 GK, Postbus 2161,

1780 BE Den Helder, tel. (0223) 614289,

tuselant@tuselant.nl, www.meerwerf.nl

De Schooten

Meerwerf basisschool De Dijk

Heiligharn 424, 1785 SX, Postbus 238,

1780 AE Den Helder, tel. (0223) 660846,

obsdedijk@obs-de-dijk.nl, www.meerwerf.nl

Zie ook: www.obs-de-dijk.nl

Julianadorp

Meerwerf basisschool De Strandjutter

Drooghe Bol 1005, 1788 VA Julianadorp,

tel. (0223) 690079, directie.strandjutter@gmail.com,

www.meerwerf.nl

Daltonschool i.o.

Onderwijs ~ 83


Meerwerf basisschool Prinses Margriet

Wethouder W. de Boerstraat 8, 1788 AT Julianadorp,

school: tel. (0223) 690081, directie@obs-margriet.nl,

www.meerwerf.nl

- Locatie Middelzand: Middelzand 3502,

1788 ES Julianadorp, tel. (0223) 641986.

Meerwerf basisschool Vogelwei

Vogelzand 4102, 1788 MJ Julianadorp,

tel. (0223) 690072, directie.strandjutter@gmail.com,

www.meerwerf.nl

Postadres: Drooghe Bol 1005, 1788 VA Julianadorp.

Basisonderwijs (protestants/christelijk)

Centrum

De Verrekijker (jenaplan) (Stichting Kopwerk)

Pasteurstraat 4b, 1782 JD Den Helder, tel. 085 2734020,

verrekijker-denhelder@kopwerk.nl,

www.verrekijker-denhelder.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

Eben Haëzer (Stichting Kopwerk)

Lijsterstraat 1, 1781 WC, Postbus 138,

1780 AC Den Helder, tel. (0223) 619447,

eben-haezer@kopwerk.nl, www.eben-haezer.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

Koningin Julianaschool (Stichting Kopwerk)

Henk Clement, Lombokstraat 2b, 1782 SR, Postbus 329,

1780 AH Den Helder, tel. (0223) 619293,

kon-julianaschool@kopwerk.nl,

www.bs-kon-julianaschool.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

Nieuw Den Helder

De Fontein (Stichting Kopwerk)

Jaap Hus, IJsselmeerstraat 184, 1784 MA, Postbus 119,

1780 AC Den Helder, tel. (0223) 660731,

pcbsfontein@zonnet.nl, www.fonteindenhelder.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

De Schooten

Schoter Duijn (Stichting Kopwerk)

Heiligharn 125, 1785 SZ Den Helder, tel. (0223) 660574,

schoter-duijn@kopwerk.nl, www.schoterduijn.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

Julianadorp

De Kameleon

Middelzand 3501, 1788 ES Julianadorp,

tel. (0223) 690078, directeur.dekameleon@sarkon.nl,

www.kameleon-dh.nl

De Rank (Stichting Kopwerk)

Drooghe Bol 1007, 1788 VA Julianadorp,

tel. (0223) 690075, rank@kopwerk.nl, www.rankdh.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

De Verrekijker (jenaplan) (Stichting Kopwerk)

Vogelzand 4104, 1788 MJ Julianadorp,

tel. (0223) 690074, verrekijker-julianadorp@kopwerk.nl,

www.verrekijker-denhelder.nl

Zie ook www.kopwerk.nl

Basisonderwijs (rooms-katholiek)

Centrum

De Drietand

Burgemeester Houwingsingel 2, 1781 XD Den Helder,

tel. (0223) 613153, info@drietandmail.nl,

www.drietandschool.nl

De Windwijzer

Pasteurstraat 4a, 1782 JD Den Helder,

tel. (0223) 616991, info@windwijzer.nl,

www.windwijzer.nl

De Schooten

De Vlieberg

Baljuwstraat 237, 1785 SH Den Helder,

tel. (0223) 660855, directeur@vlieberg.nl,

www.vlieberg.nl

Julianadorp

De Hofstee

Drooghe Bol 1004, 1788 VA Julianadorp,

tel. (0223) 690073, info@dehofstee.nl,

www.dehofstee.nl

De Kameleon

Middelzand 3501, 1788 ES Julianadorp,

tel. (0223) 690078, directeur.dekameleon@sarkon.nl,

www.kameleon-dh.nl

Basisonderwijs (speciaal)

Nieuw Den Helder

De Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a, 1784 MC Den Helder,

tel. 06 13122948.

Kompasschool

Drs. F. Bijlweg 234, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 631300, direktie.kompas@xs4all.nl,

www.dekompasschooldenhelder.nl

Julianadorp

De Meerpaal ZMLK MG

Cederhout 1, 1787 RC Julianadorp, Postbus 6013,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 641517,

fax (0223) 647045, info@demeerpaaldenhelder.nl,

www.demeerpaaldenhelder.nl

Dir.: mw. M.A. Poortman.

Onderwijs ~ 85


Basisonderwijs schoolbesturen

Stichting Algemene Basisschool Comenius

Celebesstraat 7, 1782 TC, Postbus 6032,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 613864,

info@abscomenius.nl, www.abscomenius.nl

Stichting Kopwerk

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder,

tel. 085 2734000, fax 085 2734006,

info@kopwerk.nl, www.kopwerk.nl

Stuurt 25 protestants-christelijke basisscholen in

Noord-Holland aan.

Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder

Aanbieder van openbaar onderwijs: Timorlaan 45a,

1782 DK Den Helder, tel. (0223) 659300,

cd@meerwerf.nl, www.meerwerf.nl

Stichting Samenwerkingsschool

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC, Postbus 6038,

1780 KA Den Helder, tel. 06 15312582,

speciaalonderwijs@live.nl,

www.speciaalonderwijsdenhelder.nl

Stichting Sarkon

Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC, Postbus 6040,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 672150,

info@sarkon.nl, www.sarkon.nl

Stichting voor r.-k. en interconfessioneel primair

onderwijs Noord-Holland Noord.

Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, vragen over onderwijs:

tel. 0800 8051 (gratis), centraal meldpunt

vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 1113111

(lokaal tarief), www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld,

discriminatie en extremisme.

Onderwijsondersteuning

5010

Info/advies: tel. 0800 5010, www.50tienregsvr.nl

Vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen

over onderwijs.

Volwassenenonderwijs

Volksuniversiteit

Helderse Volksuniversiteit

Mw. G.T. Rozenberg-v. IJzendoorn, Pasteurstraat 147a,

1782 JC, Postbus 360, 1780 AJ Den Helder,

tel. (0223) 632580, heldersevu@hetnet.nl,

www.volksuniversiteit.nl/denhelder

Geopend: di, do 13.30-15.30 uur.

Voortgezet onderwijs

Algemeen

Scholen aan Zee

Bedrijfsbureau: Sportlaan 38, 1782 ND Den Helder,

tel. (0223) 540300, info@scholenaanzee.nl,

www.scholenaanzee.nl

- Beroepsonderwijs aan Zee: Drs. F. Bijlweg 10,

1784 MC Den Helder, tel. (0223) 540305.

- Junior College: Akkerbouwstraat 1,

1787 AR Julianadorp, tel. (0223) 540310.

- Lyceum aan Zee: Drs. F. Bijlweg 6,

1784 MC Den Helder, tel. (0223) 540315.

- Mavo aan Zee: Drs. F. Bijlweg 21,

1784 MC Den Helder, tel. (0223) 540320.

Speciaal onderwijs

Centrum

De Spinaker

Burgemeester Houwingsingel 4, 1781 XD, Postbus 54,

1780 AB Den Helder, tel. (0223) 684255,

info@despinaker.nl, www.despinaker.nl

Linie College VSO

Fresiastraat 2, 1782 NS, Postbus 6013,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 615629,

info@liniecollege.nl, www.liniecollege.nl

Nieuw Den Helder

Voorwerk

Drs. F. Bijlweg 232, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 613536, info@voorwerk.net,

www.voorwerk.net

Stage- en arbeidstoeleidings- en arbeidstrainingscentrum

voor leerlingen van praktijkschool De Pijler.

Onderwijs ~ 87


Voortgezet onderwijs

(beroepsonderwijs)

ROC Regionaal Opleidingscentrum

ROC Kop van Noord-Holland

Centraal bureau: Sperwerstraat 4, 1781 XC, Postbus 250,

1780 AG Den Helder, tel. (0223) 611200,

info@rockopnh.nl, www.rockopnh.nl

- Sportlaan 54, 1782 ND Den Helder,

tel. (0223) 611380.

- Kievitstraat 31, 1781 ZA Den Helder,

tel. (0223) 611260.

- Burgemeester Ritmeesterweg 31,

1784 NV Den Helder, tel. (0223) 611350.

Particulier beroepsonderwijs

Nieuw Den Helder

Tetrix bedrijfsopleidingen, vestiging Den Helder

Burgemeester Ritmeesterweg 31, 1784 NV, Postbus 584,

1780 AN Den Helder, tel. (0223) 660964,

den.helder@tetrixbo.nl,

www.tetrixbedrijfsopleidingen.nl

Praktijkonderwijs

Nieuw Den Helder

De Pijler

Drs. F. Bijlweg 232, 1784 MC, Postbus 6009,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 613536,

admin@de-pijler.nl, www.de-pijler.nl

Voortgezet onderwijs schoolbesturen

Scholen aan Zee

Sportlaan 38, 1782 ND, Postbus 636,

1780 AP Den Helder, tel. (0223) 540300,

fax (0223) 540575, info@scholenaanzee.nl,

www.scholenaanzee.nl

Stichting voor voortgezet onderwijs.

Stichting Samenwerkingsschool

Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC, Postbus 6038,

1780 KA Den Helder, tel. 06 15312582,

speciaalonderwijs@live.nl,

www.speciaalonderwijsdenhelder.nl

Wetenschappelijk onderwijs

KIM Koninklijk Instituut voor de Marine

Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC, Postbus 10000,

1780 CA Den Helder, tel. (0223) 657514,

b.g.g.: tel. (0223) 657162, www.nlda.nl

Opleiding tot marineofficier. Het KIM is onderdeel van

de Nederlandse Defensie Academie.

Maritime Campus Netherlands

Bevesierweg Gebouw MML (Fort Harssens): Postbus 505,

1780 AM Den Helder, tel. (0223) 638866,

fax (0223) 638888, info@maritimecampus.nl,

www.maritimecampus.nl

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Opleiding Minor Oil and Gas.

Informatie: Marja A.C. Doedens, tel. 06 20133175.

Onderwijs ~ 89


Ouderen

Algemeen

Algemeen alarmnummer 112

In niet levensbedreigende situaties:

tel. 0900 8844 (lokaal tarief)

Hulp, advies en begeleiding

Centrum

De Wering

Jacob van Heemskerckstraat 1,

1782 XC Den Helder, Postbus 230,

1800 AE Alkmaar, tel. 088 0075200,

info@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden,

Ouderenadvies, Ouderenwerk, Opbouwwerk,

Vrijwilligerswerk en Jongerenwerk.

Centraal Bureau: Alkmaar, Postbus 230,

1800 AE Alkmaar.

De Wering WonenPlus

Jacob van Heemskerckstraat 1,

1782 XC Den Helder, tel. 088 0075261,

tel. 088 0075200, info@wonenplusdenhelder.nl,

www.wonenplusdenhelder.nl

Diverse diensten voor mensen vanaf 55 jaar.

Thuisbezorgde maaltijden, ouderenadviseur,

administratieve hulp, diverse cursussen en

activiteiten.

Nieuw Den Helder

DOC-team Kop van Noord-Holland

Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 648100, info1@geriant.nl,

www.geriant.nl

Mensen die vermoeden dat zij een dementie

hebben en onderzoek willen naar het

functioneren van het geheugen kunnen, met een

verwijzing van de huisarts, terecht op de

geheugenpoli. Onderdeel van Stichting Geriant.

Julianadorp

De Wering, wijksteunpunt Julianadorp

Boterzwin 3476, 1788 WS Julianadorp,

tel. 088 0075200.

Ouderenactiviteiten en maatschappelijk werk.

Maaltijdvoorzieningen

Algemeen

De Wering maaltijdservice

Ma t/m vr 09-00-12.00 uur: tel. 088 0075034,

maaltijdservice@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

Voor mensen die niet in staat zijn zelf te koken.

Indicering via een ouderenwerker van De Wering.

Warme maaltijden worden dagelijks (ma t/m zo),

tussen de middag bij u thuisbezorgd. Vriesverse

maaltijden worden 1x p/w bij u thuisbezorgd.

Voor info/aanvragen kunt u bellen met de

afd. Maaltijden.

Nieuw Den Helder

Zorggroep Tellus, locatie De Groene Vecht

Vechtstraat 250, 1784 TG Den Helder,

tel. (0223) 685920, info@zorggroeptellus.nl,

www.zorggroeptellus.nl

Zorggroep Tellus, locatie De Lichtboei

IJsselmeerstraat 2, 1784 MA Den Helder,

tel. (0223) 638500, info@zorggroeptellus.nl,

www.zorggroeptellus.nl

Ouderenactiviteiten

Actief in de Wijk, Vrijwaard

Timorlaan 139, 1782 DR Den Helder,

tel. 06 12983743, tel. 06 12986019,

actiefindewijk@vrijwaard.nl, www.vrijwaard.nl

Seniorenwijzer ~ 91


Ouderenbonden

ANBO voor 50+

Secr.: A.P.M. Oudejans, Vlierstraat 2,

1783 CC Den Helder, tel. (0223) 612293,

info@anbo-denhelder.nl

ANBO voor 50+, afd. Den Helder

Voorz.: A.P.M. Oudejans, tel. (0223) 612293,

info@anbo-denhelder.nl

KBO

Secr.: B.L.A. de Kleijn, Boterzwin 4408a,

1788 WV Julianadorp, tel. 06 10874446,

kbodh.secr@gmail.com,

denhelder.kbonoordholland.nl

LSBO Den Helder

Secr. mw. A. Leemans, Pluto 57,

1785 AV Den Helder,

annemarie.leemans@quicknet.nl

PCOB

Voorz.: J.A.H. Ellermeijer, Harpoenierstraat 31,

1785 NA Den Helder, tel. (0223) 633618,

secr.: J.A. van Schijndel: tel. (0223) 691840,

jah.ellermeijer@quicknet.nl,

www.pcobdenhelder.nl

Ouderenhuisvesting

Algemeen

Woonzorg Nederland, wonen voor 55-plussers

Postbus 339, 1180 AH Amstelveen,

tel. 088 9210046, huis.ter.duin@woonzorg.nl,

www.woonzorg.nl

Locaties: Huis ter Duin en Ten Anker.

Centrum

Stichting Vrijwaard

Centraal bureau/Wooncomplex Parkzicht:

Timorlaan 139, 1782 DR Den Helder,

tel. (0223) 680824, info@vrijwaard.nl,

www.vrijwaard.nl

- Verzorgingshuis Prinses Margriet

Binnenhaven 65, 1781 BL Den Helder,

tel. (0223) 625774.

- Woon- en zorgcentrum De Golfstroom

De Garst 3, 1785 RK Den Helder,

tel. (0223) 540800.

- Wooncomplex Goede Ree

Bernhardplein 21, 1781 HG Den Helder,

tel. (0223) 683035.

- Woonzorgcentrum Ten Anker

Timorlaan 139, 1782 DR Den Helder,

tel. (0223) 615546.

WIO Stichting Wonen Indische Ouderen

Den Helder

Secr.: mw. W. Postma-Reindorp,

Van Galenstraat 165-167, 1782 EZ Den Helder,

tel. (0223) 643362,

w.postma-reindorp@quicknet.nl

Woningstichting Den Helder

Middenweg 159, 1782 BE, Postbus 90,

1780 AB Den Helder, Woonplein:

tel. (0223) 677677, fax (0223) 633505,

www.wsdh.nl

Het Woonplein, geopend:

ma t/m do 08.00-16.30, vr 08.00-12.00 uur.

Seniorenwijzer ~ 93


Nieuw Den Helder

Serviceflat De Uyterton

Marsdiepstraat 500, 1784 AZ Den Helder,

tel. (0223) 630330, fax (0223) 635111,

info@uyterton.nl, www.uyterton.nl

Zorggroep Tellus, locatie De Groene Vecht

Vechtstraat 250, 1784 TG Den Helder,

tel. (0223) 685920, info@zorggroeptellus.nl,

www.zorggroeptellus.nl

Zorggroep Tellus, locatie De Lichtboei

IJsselmeerstraat 2, 1784 MA Den Helder,

tel. (0223) 638500, info@zorggroeptellus.nl,

www.zorggroeptellus.nl

De Schooten

Woon- en leefgemeenschap voor ouderen

De Rietschooten

Secr.: H.A.M. van Deutekom, Rietschooten 33,

1785 RT Den Helder, tel. (0223) 720409,

nethardeut@quicknet.nl

Ouderenrecreatie

De Seniorenmiddag

Secr.: G. Retera, De Leyen 11,

1759 XG Callantsoog, tel. (0224) 582471,

seniorenmiddag@ziggo.nl,

www.seniorenmiddag.nl

In april en/of mei en dec. in de grote zaal van

schouwburg De Kampanje een voorstelling met

diverse artiesten.

Leger des Heils, sociëteit voor 55+

Vismarkt 22-24, 1781 TA Den Helder,

tel. (0223) 613208,

korps.denhelder@legerdesheils.nl,

www.legerdesheils.com/denhelder

Koffie-inloop: di 10.00-12.00,

maaltijd: 12.00 uur

(tegen betaling, tel. opgeven).

Aansluitend aan de maaltijd een

ontspanningsmiddag.

Steunpunt: do 10.00-13.30 uur.

Vrij toegankelijk koffiedrinken tot 12.00 uur met

aansluitend maaltijdproject om 12.00 uur

(eenvoudige maaltijd tegen geringe vergoeding).

Opgave niet noodzakelijk.

Seniorenclub: do 13.45-15.30 uur.

Ouderenvoorzieningen

Omring, personenalarmering

Koploper: Prins Hendriklaan 2, 1781 KA,

Postbus 175, 1780 AD Den Helder,

tel. 0900 5206706, zorgcentrale@omring.nl,

www.omring.nl

Spreek-/luisterverbinding.

Ouderenwinkel.nl Den Helder

Marsdiepstraat 403, 1784 AH Den Helder,

tel. (0223) 616212,

denhelder@ouderenwinkel.nl,

www.ouderenwinkel.nl/denhelder

Geopend: di t/m vr 09.30-17.30,

za 09.30-16.30 uur (‘s avonds op afspraak).

Regelzorg,

rijbewijskeuring voor 70-plussers

Heiligharn 254, 1785 ST Den Helder,

tel. 088 2323300, www.regelzorg.nl

Voor een overzicht van alle data en

keuringslocaties: zie website.

Ouderenzorg

Stichting Geriant

Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 648100, info1@geriant.nl,

www.geriant.nl

Seniorenwijzer ~ 95


Politiek

Politieke partijen

CDA

Secr.: E.J.M. de Groot, Wierbalg 1838,

1788 TZ Julianadorp, tel. (0223) 646289,

ejm.de.groot@quicknet.nl, www.cdadenhelder.nl

ChristenUnie

Secr.: P.F. Bras, Violenstraat 55, 1782 KA Den Helder,

tel. (0223) 617532, p.f.bras@quicknet.nl,

www.denhelder.christenunie.nl

D66

Inl.: mw. G. de Vries, Andromeda 109,

1785 DS Den Helder, tel. (0223) 753517,

gschong@denhelder.nl, www.d66denhelder.nl

GroenLinks

Secr.: mw. M. Boessenkool, Diezestraat 16,

1784 XH Den Helder, tel. 06 49966345,

groenlinksdenhelder@gmail.com,

www.groenlinks.nl/lokaal/denhelder

PRINS-Voor behoorlijk bestuur

Secr.: N. de Haan, Rembrandtstraat 23,

1789 AG Huisduinen, tel. 06 51097241,

nielsdehaan@me.com,

www.prinsvoorbehoorlijkbestuur.nl

Inl. fractie: J. van der Kraan, tel. 06 51538891.

PvdA

Secr.: B. Blom, Emmastraat 102, 1782 PG Den Helder,

tel. 06 12509109, bernadineblom1@gmail.com,

www.denhelder.pvda.nl

SP Den Helder

Inl.: Bert van Eijk, Piet Heinstraat 20,

1782 RE Den Helder, tel. (0223) 617983,

denhelder@sp.nl, www.denhelder.sp.nl

Stadspartij Den Helder

Inl.: N. van Delft, Molenstraat 43c,

1781 NJ Den Helder, tel. (0223) 759585,

info@stadspartijdenhelder.nl,

www.stadspartijdenhelder.nl

Trots op Nederland, afd. Den Helder

Bestuurssecr.: tel. (0223) 678162,

trotsdenhelder@gmail.com,

www.denhelder.trotsopnederland.com

VVD Den Helder

info@vvddenhelder.nl, www.vvddenhelder.nl

96

Religie en

levensbeschouwing

Apostolische kerk

Het Apostolisch Genootschap

Samenkomst: Sumatrastraat 16, 1782 CM Den Helder,

denhelder@apgen.nl, www.apgen.nl

Diensten: zo 09.30 uur.

Voorganger: R.E. Hamstra, tel. (0223) 638182.

Nieuw-Apostolische kerk

Kerk: Annie Romein-Verschoorlaan 24,

1784 NZ Den Helder.

Diensten: zo 10.00, wo 20.00 uur.

Voorganger: L. Kerseboom, tel. (0224) 298446.

Christengemeenten

God4U

Locatie Hotel Den Helder: Marsdiepstraat 2,

1784 AP Den Helder, info@god4u.nl, www.god4u.nl

Samenkomst: zo 14.00 uur. Laatste zo v/d maand

God4U-Kids voor groep 3 t/m 8.

Doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde gemeente

Kerk: Kerkgracht 49, 1782 GK Den Helder.

Diensten: zo 10.30 uur (om de week).

Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige

Protestanten, samen Driemastergemeente.

Secr.: mw. J.C.E. Hilterman-de Bruijn Kops,

Zandvaart 165, 1764 NP Breezand, tel. (0223) 521917,

hilterma@xs4all.nl

Evangelische gemeenten

City Life Church Den Helder

Samenkomst: Annie Romein-Verschoorlaan 11, 1784 NZ,

Postbus 1007, 1780 EB Den Helder, tel. (0223) 632279,

info@clcdenhelder.nl, www.clcdenhelder.nl

Diensten: zo 11.00 uur.

Voorganger: A. Blonk.

Evangeliecentrum Het Anker/Pinkstergemeente

Samenkomst: Draaikolk (zij-ingang): Dollardlaan 202,

1784 BJ Den Helder, HP.Heiligenberg@telfort.nl

Samenkomst: zo 10.00 uur.

Voorganger: H.P. Heiligenberg.

Secr.: Kruiszwin 2114, 1788 LN Julianadorp,

tel. (0223) 645985.

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida

Steengracht 25, 1781 RG Den Helder,

E.R. Macchia: tel. (0223) 615132, info@rios-de-vida.nl,

www.rios-de-vida.nl


Evangelische gemeente De Ambassade

Kerk, t.o. ingang Rijkswerf: Nieuwe Kerkplein 2,

1781 BA Den Helder, tel. (0223) 641816,

secretariaat@de-ambassade.nl, www.de-ambassade.nl

Diensten: zo 09.45 uur.

Evangelische gemeente De Verloren Zoon

Buurthuis De Overzet: Kemphaanstraat 24b,

1781 WS Den Helder, am.zijp@quicknet.nl,

www.deverlorenzoon.com

Diensten: zo 10.30 uur.

Voorganger: A.M. Zijp, tel. (0223) 622861.

Moluks evangelische kerk (GIM)

P/a: Anemonenstraat 53, 1782 LC Den Helder,

tel. (0223) 618866.

Voorganger: da. M.C. Kuhurima-Bernard.

Volle evangelie gemeente SION

Samenkomst: Stakman Bossestraat 41,

1781 SW Den Helder.

Diensten: zo 10.00 uur.

Voorganger: J. Spruijt, tel. (0223) 628647,

j.spruijt@quicknet.nl

Secr.: mw. C.M. Jaasma-de Groot, tel. (0223) 632561.

Vrije Evangelische Gemeente

Kerk: Burgemeester Houwingsingel 1,

1781 XD Den Helder, tel. (0223) 628611,

secr.: G.J. Kramer: tel. (0223) 630068,

vegdenhelder@quicknet.nl, www.vegdenhelder.nl

Diensten: zo 10.00 uur.

Geloofsgemeenschappen

Algemeen

Baptistengemeente Het Lichtbaken

Kerk: Baljuwstraat 3a, 1785 SB Den Helder,

tel. (0223) 631587, info@bghetlichtbaken.nl,

www.bghetlichtbaken.nl

Jehovah’s Getuigen

Koninkrijkszaal: Annie Romein-Verschoorlaan 13,

1784 NZ Den Helder, tel. (0223) 625827, www.jw.org

Bijeenkomsten: zo 10.00-11.45, di 19.15-21.00 uur.

Vrijzinnig

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Kerk: Kerkgracht 49, 1782 GK Den Helder.

Diensten: gezamenlijk zo 10.30 uur (om de week).

Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige

Protestanten, samen Driemastergemeente

Secr.: mw. A.C. Koorn, tel. (0223) 630496,

ans.koorn@planet.nl

Gereformeerde gemeenten

Gereformeerde gemeente

P.J.C. Honkoop, Kerk: Reigerstraat 86,

1781 VJ Den Helder, tel. (0223) 616866,

scribaggdh@solcon.nl

Diensten: zo 10.00 en 17.00 uur.

Scriba: P.J.C. Honkoop, tel. (0223) 660345.

Gereformeerde kerken

Nederlands Gereformeerde Kerk

Lutherse kerk: Wezenstraat 66-68, 1781 GM Den Helder,

scriba.ngk.denhelder@quicknet.nl,

www.ngk.nl/denhelder

Diensten: zo 10.00 uur (crèche aanwezig).

Predikant: ds. P.A. van Veelen, Wormer.

Scriba: A. Vos, tel. (0223) 642296.

Gereformeerde kerken (christelijk)

Christelijke gereformeerde kerk ‘t Kruisanker

Kerkgebouw ‘t Kruisanker: Fazantenstraat 69a, 1781 XK,

Postbus 304, 1780 AH Den Helder, www.kruisanker.nl

Diensten: zo 10.00 en 17.00 uur.

Juli, aug. zo 10.00 en 18.30 uur.

Predikant: ds. H. Fahner, tel. (0223) 614560.

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Kerk Morgenster: Drs. F. Bijlweg 9, 1784 MC,

Postbus 232, 1780 AE Den Helder, tel. (0223) 660139,

kerkenraad@denhelder.gkv.nl, www.gkv-denhelder.nl

Diensten: zo 09.45 en 16.45 uur.

Predikant: ds. P. Niemeijer, tel. (0223) 690680.

Scriba: T. de Vries, tel. (0223) 633285.

Hersteld hervormde kerk

Hersteld Hervormde Gemeente

Kerk: Hoogstraat 86, 1781 LK Den Helder,

www.hhgdenhelder.nl

Diensten: zo 10.00 en 17.00 uur.

Scriba: H. Schelhaas, tel. (0223) 636388,

h.schelhaas@quicknet.nl

Religie en levensbeschouwing ~ 97


Islam

Moskee Nida Ul Islam

Lekstraat 42, 1784 VK Den Helder, tel. (0223) 680507,

nidaulislam@planet.nl, www.nidaulislam.nl

Sociaal Cultureel Stichting en Moskee Nida ul Islam

Bestuursleden, Lekstraat 42, 1784 VK Den Helder,

tel. (0223) 680507, nidaulislam@planet.nl,

www.nidaulislam.nl

Welzijn voor moslims in Den Helder e.o.

Kerkelijke instellingen

Stichting Kerkomroep Den Helder

Secr.: H.A. Dubbeldam, Ceramstraat 42,

1782 CC Den Helder, tel. (0223) 612464.

Kerkgenootschappen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen

Kerk: Texelstroomlaan 4, 1784 EB Den Helder,

tel. (0223) 623074, NL_DenHelder@ldsmail.net,

www.lds.org

Diensten: zo 11.50-13.00 uur.

Genealogisch centrum geopend volgens afspraak.

Inl.: P. Dee, tel. (0223) 634702.

Leger des Heils

Vismarkt 22-24, 1781 TA Den Helder,

tel. (0223) 613208, korps.denhelder@legerdesheils.nl,

www.legerdesheils.com/denhelder

Diensten: zo 10.00 uur met kindernevendienst,

Praisedienst 17.00 uur.

Levensbeschouwelijke instellingen

Huis ter Ontkoming

Merelstraat 15, 1781 WB Den Helder,

tel. (0223) 622861, am.zijp@quicknet.nl,

www.huisterontkoming.com

Humanistisch verbond Alkmaar/Den Helder

Inl.: L. Lasschuijt, Drooghe Bol 2015,

1788 VD Julianadorp, tel. (0223) 646078,

llasschuijt@live.nl

Parochiële Charitas Instelling

Secr.: W.A. Mulder, Middelzand 5303,

1788 HC Julianadorp, tel. (0223) 641787.

Stichting Agaphe

Joke Oosterbeek: tel. 06 44993248,

spirituelestichtingagaphe@gmail.com,

www.agaphe.nl

Stichting Willem Frederik Karel

Secr.: W. van Slooten, Harpoenierstraat 16,

1785 NB Den Helder, tel. (0223) 630619,

wslooten@multiweb.nl

Loges

Falga Rebekkahloge No. 20

Gerbrands Scheltesstraat 3, 1785 CN Den Helder,

tel. (0223) 630061, 20falga@oddfellows.nl, www.ioof.nl

Independent Order of Odd Fellows.

Neptunusloge No. 58

C.W. Langereis, Kruiszwin 4535, 1788 RP Julianadorp,

tel. (0223) 644377, 58neptunus@oddfellows.nl,

www.ioof.nl

Independent Order of Odd Fellows, afd. Den Helder.

Orde van Weefsters Vita Feminea Textura

Tel. (0226) 317433, tel. (072) 5642241,

vace@ordevanweefsters.nl, www.ordevanweefsters.nl

Loge Vita Animo Concipere Est. In de geest verwant aan

de vrijmetselarij.

Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel

Logegebouw: Molengracht 5, 1781 NA Den Helder,

tel. 06 12597737, secr. P.J. Baanstra:

tel. (0223) 628269, secretaris.loge041@quicknet.nl,

www.vrijmetselaarslogewfk041.nl

Oecumenische liturgie

Cathedral of Hope (progressief christelijk)

Reinier de Weerdt, contact@cathedralofhope.nl,

www.cathedralofhope.nl

Oud-katholieke kerk

Oud-Katholieke kerk van de H. Nicolaas

Kerk: Annie Romein-Verschoorlaan 10,

1784 NZ Den Helder, denhelder.okkn.nl

Diensten: zo 10.00 uur.

Pastoor: J.R. Albers, tel. (0229) 501611,

b.g.g.: tel. 06 22459558, joopalbers@quicknet.nl

Secr.: mw. A.A. Helder-Schol, Beukenkampstraat 59,

1781 TW Den Helder, tel. (0223) 620054,

a.helder@quicknet.nl

Protestantse gemeenten

Algemene Kerkenraad

Inl.: mw. C.M. Rus, Cornelis Riekelsstraat 37,

1785 NM Den Helder, tel. (0223) 660189,

ak@pkndenhelder.nl, www.pkndenhelder.nl

Bethelkerk (protestantse wijkgemeente)

Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder,

tel. (0223) 614567, redactie@bethelkerkdenhelder.nl,

www.bethelkerkdenhelder.nl

Diensten: zo 10.00 uur.

Wijkpredikant: ds. U.A. Faber, tel. (0223) 620513.

Scriba: mw. Y.J. Wit-Staalman, scribawijk1@hotmail.nl

College van Diakenen,

van de protestants gemeente Den Helder

Postbus 216, 1780 AE Den Helder, tel. (0223) 615636,

cvd@pkndenhelder.nl

Religie en levensbeschouwing ~ 99


100


Johanneskapel (protestantse wijkgemeente)

Waddenzeestraat 2, 1784 VB Den Helder,

tel. (0223) 616491, scriba-jk@pkndenhelder.nl

Diensten: zo 09.30, 4e zo v/d mnd 19.00 uur in

verzorgingscentrum Groene Vecht, Vechtstraat 250,

Den Helder.

Wijkpredikant: ds. K. van Middendorp, tel. 06 5219360.

Scriba (wnd.): mw. A. Fortgens, p/a Waddenzeestraat 2,

1784 VB Den Helder.

Protestantse gemeente Julianadorp, Ontmoetingskerk

Parkstraat 10-12, 1787 AC Julianadorp,

scribapknjulianadorp@quicknet.nl,

www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Diensten: zo 09.30 uur.

Predikant: ds. C. Corporaal, tel. (0223) 643694.

Scriba: P. van der Star, Timorlaan 117,

1782 DK Den Helder, tel. (0223) 642314.

Vredeskerk (protestantse wijkgemeente)

Torplaan 26, 1785 BA Den Helder, tel. (0223) 634246,

www.vredeskerkdenhelder.nl

Diensten: zo 09.30 uur.

Wijkpredikant: mw. ds. W.J. Keuning, tel. 06 43637575.

Scriba: mw. M. Drogt, tel. (0223) 620765,

scriba@vredeskerkdenhelder.nl

Raad van kerken

Raad van kerken Den Helder

Voorz.: mw. M. Weijling-de Vries.

Secr.: D. Bok, Noordzeestraat 61,

1784 BL Den Helder, rvk-dh@ziggo.nl

Remonstrantse gemeenten

Remonstrantse Werkgroep

Kerk: Kerkgracht 49, 1782 GK Den Helder.

Diensten: zo 10.30 uur (om de week).

Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige

Protestanten, samen Driemastergemeente.

Inl.: mw. P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37,

1861 CL Bergen, tel. (072) 5813224.

Rooms-katholieke kerk

R.-k. parochie H. Maria, Sterre der Zee,

Den Helder-Julianadorp

Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder, tel. (0223) 612550,

rk.denhelder@wolmail.nl,

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Parochiecentrum bereikbaar: ma, di, do 09.00-11.00 uur.

Pastores: H. de Jong, tel. 06 20431989, F. Brigitha,

tel. 06 29180245, M. Salão Rocha, tel. 06 41127431.

- Petrus en Pauluskerk: Kerkgracht 54,

1782 GK Den Helder.

- Vredeskerk: Torplaan 26, 1785 BA Den Helder.

- Willibrordkerk: Parkstraat 24a, 1787 AC Julianadorp.

Sport

Algemeen

Afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport

Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, tel. 140223.

Informatie over cultuur, sport, jongeren, recreatie,

onderwijszaken en de openbare sportparken

Quelderduijn en De Linie.

Sportfederatie Den Helder

Secr.: T.W. Wieling, Vliestroomlaan 21,

1784 BA Den Helder, tel. (0223) 621405,

info@sportfederatiedenhelder.nl,

www.sportfederatiedenhelder.nl

Sportservice Den Helder

Drs. F. Bijlweg 45, 1784 MC, Postbus 6041,

1780 KA Den Helder, tel. (0223) 684726,

info@sportservicedenhelder.nl,

www.sportservicedenhelder.nl

Accommodaties voor sport

Maneges

Huisduinen

Manege Bruin

Zeeweg 1, 1789 AC Huisduinen, tel. (0223) 614094,

tel. 06 22235027, info@manegebruin.nl,

www.manegebruin.nl

Julianadorp

Stal Erfprins

Kortevliet 7, 1786 PL Julianadorp, tel. (0223) 610733.

Sportaccommodaties

Centrum

Atletiekbaan

Marinesportpark Ruyghweg

(atletiekbaan SV Noordkop Atletiek).

Sport ~ 101


Nieuw Den Helder

De Slenk

Drs. F. Bijlweg 45, 1784 MC Den Helder,

beheer: Cor Rieuwers: tel. 06 36036160.

Natuurijsbaan

Het Nieuwland 2, 1784 EA Den Helder.

De Schooten

B&S Biljart, Pool, Snooker en Lasergame Centrum

J.A. Bos, Industrieweg 26a, 1785 AG Den Helder,

tel. (0223) 635444, de@jankebos.nl,

www.biljart-lasergame.nl

Julianadorp

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 1, 1787 PS Julianadorp, Postbus 398,

1780 AJ Den Helder, tel. (0223) 691225,

gc.ooghduyne@hetnet.nl, www.golfclubooghduyne.nl

Natuurijsbaan

T.o. zorgcentrum Buitenveld: Landbouwstraat 85,

1787 AK Julianadorp, tel. (0223) 645123,

secretaris@ijsclubjulianadorp.nl,

www.ijsclubjulianadorp.nl

Sporthallen/sportzalen

Centrum

Stichting De Sporthal Sportlaan

Sportlaan 58, 1782 ND, Postbus 70,

1780 AB Den Helder, kantine: tel. (0223) 615397,

bestuurskamer: tel. (0223) 615992,

sporthalsportlaan@quicknet.nl,

www.sporthalsportlaan.nl

Inl. over gebruik, verhuur, boekingen recreatiesport:

tel. (0223) 633271.

Nieuw Den Helder

Sport aan Zee 2

Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 540307, info@scholenaanzee.nl

Sport- en jeugdcentrum De Draaikolk

Dollardlaan 202, 1784 BJ, Postbus 173,

1780 AD Den Helder, tel. (0223) 624207,

beheer mw. H. van Nieuwkasteel: tel. (0223) 631301,

ssjc.draaikolk@hetnet.nl, www.dedraaikolk.com

Sporthal Marsdiep

Marsdiepstraat 282, 1784 AW Den Helder,

tel. (0223) 625550, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Inl.: P.A. van Pelt, Vogelzand 4202,

1788 MK Den Helder, tel. 06 11322489.

102

De Schooten

Sporthal De Brug

Jan Aarjensz Prinsstraat 46, 1785 BC Den Helder,

tel. (0223) 634486, adm.: tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Sporthal Heiligharn

Heiligharn 422, 1785 SX Den Helder.

Julianadorp

Sportcentrum Trefpunt

Middelzand 3503, 1788 ES Julianadorp, tel. (0223) 645286.

Sporthal Sport aan Zee

Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp,

tel. (0223) 647012.

Sporthal van Scholen aan zee.

Sportscholen/fitnesscentra

Centrum

R!k Bodylanguage

Willemsoord 60c, 1781 AS Den Helder,

tel. (0223) 617711, info@rikniks.nl, www.rikniks.nl

Sportgezondheidscentrum Feeling for Fitness

Sportlaan 32, 1782 ND Den Helder, tel. (0223) 623742,

info@feelingforfitness.nl, www.feelingforfitness.nl

Nieuw Den Helder

Divino Sports

Pastoor Koopmanweg 3, 1784 NX Den Helder,

tel. (0223) 694227, tel. 06 46202043,

info@divinosports.nl, www.divinosports.nl

Fitnesscentrum Bodyfit Den Helder

Pastoor Koopmanweg 68, 1784 NX Den Helder,

tel. (0223) 630191, info@bodyfitdenhelder.nl,

www.bodyfitdenhelder.nl

LIJFSTIJL Centrum Den Helder

Burgemeester Ritmeesterweg 23b, 1784 NV Den Helder,

Dikla Vrolijk: tel. 06 13554273,

info@lijfstijlcentrumdenhelder.nl,

www.lijfstijlcentrumdenhelder.nl

Sportschool Theo Komen

Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 615284, info@theokomen.nl,

www.theokomen.nl

De Schooten

Dazzling Workouts

Leendert den Bergerstraat 20, 1785 GL Den Helder,

tel. (0223) 694345, Ellen Buur: tel. 06 22624908,

info@dazzlingworkouts.nl, www.dazzlingworkouts.nl

Nice Sport & Spa-Sauna & Wellness Den Helder

Schootenweg 2c, 1785 LV Den Helder,

tel. (0223) 635864, info@nicesportsenspa.nl,

www.nicesportsenspa.nl


Tennishallen/tennisparken

Nieuw Den Helder

J J Tennishal

Drs. F. Bijlweg 31, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 638100, info@jjtennis.nl, www.jjtennis.nl

De Schooten

Tennispark MSV Zeemacht

Jan Aarjensz Prinsstraat 46, 1785 BC Den Helder,

tel. (0223) 637698, inl.: tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Zwembaden

Centrum

Zwemschool De Dolfijn

A. Boon en mw. M. Boon-Amiabel, Wagenstraat 3-5,

1781 TC Den Helder, tel. (0223) 614016,

dedolfijn@versatel.nl, www.zwemschooldedolfijn.nl

Nieuw Den Helder

Recreatiebad De Schots

Het Nieuwland 2, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 628244, deschots@hetnet.nl,

www.zwembaddeschots.nl

Julianadorp

Landal Beach Resort Ooghduyne

Ooghduyne 1, 1787 PS Julianadorp, tel. (0223) 640100,

receptie@ooghduyne.com, www.ooghduyne.com

Aerobics

Sportvereniging OKK, afd. aerobics

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Aquarobics

Sportvereniging OKK, afd. aquarobics

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Atletiek

SV Noordkop Atletiek

Sportpark Ruyghweg: Ruyghweg 200,

1781 DR Den Helder, secr.: M. Dito: tel. (0223) 721035,

mdito@quicknet.nl, www.noordkopatletiek.nl

SV Sportlust

Secr.: mw. G.H. van Gent-Kamperman,

p/a: Princenhoff 19, 1785 RV Den Helder,

www.sv-sportlust.nl

Badminton

CSJV Turnlust, afd. badminton

De Draaikolk: Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder,

info@turnlust.com, www.turnlust.com

Inl.: H. Sandbrink, tel. (0223) 533363.

Dorus Rijkers

De Draaikolk: Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder,

tel. (0223) 624207, www.dorusrijkers.com

Secr.: J. van der Zon, tel. (0223) 753845,

sjaakvanderzon50@hotmail.com

MSV Zeemacht, afd. badminton

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Recreanten Badminton Julianadorp

Trefpunt: Middelzand 3504, 1788 ES Julianadorp.

Inl.: mw. J.G. van Boeghem, tel. (0223) 643527,

jgvanboeghem@quicknet.nl

Wo 09.30-11.30 uur.

Sportvereniging OKK, afd. badminton

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Basketbal

Basketbalvereniging Noordkop

Locatie: Drs. F. Bijlweg 45, 1784 MC Den Helder,

noordkopbasketball@gmail.com, www.bv-noordkop.nl

Heren en jongens.

Secr.: mw. J. Sedney, tel. (0223) 613355,

jomick@multiweb.nl

Sport ~ 103


BV Den Helder

Harpoenierstraat 36, 1785 NB Den Helder,

tel. 06 15142815, info@denhelderbasketball.nl,

www.denhelderbasketball.nl

Contactadres: Sparrenstraat 6, 1783 GV Den Helder.

JBC Noorderhaven

Sportlocatie sporthal Sport aan Zee: Akkerbouwstraat 3,

1786 AR Julianadorp, www.jbc-noorderhaven.nl

Inl.: mw. A. Hendriks, Meester J. Henderikxstraat 64,

1788 AN Julianadorp, tel. (0223) 647363.

MSV Zeemacht, afd. basketbal (senioren)

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Biljarten

BC B en S

Industrieweg 26a, 1785 AG Den Helder,

secr.: J.C. Johannes: tel. (0227) 591218,

jc.johannes@quicknet.nl

BC Bibosto

De T’Happerij: Langevliet 56, 1788 BE Julianadorp,

ea.koopman@quicknet.nl

Secr.: E. Koopman, Doorzwin 3308,

1788 NC Julianadorp, tel. (0223) 646144.

BC Elto

Crocusstraat 64a, 1782 AS Den Helder,

secr.: H. Cillessen: tel. (0223) 624102,

j.cillessen@quicknet.nl, www.elto.nl

BV De Jutter

Hotel Café Woud: Binnenhaven 7, 1781 BJ Den Helder.

Secr.: P.R. Verfaille, tel. (0223) 621503,

fam.verfaille@quicknet.nl

BV Kaper

Kaper: Zuidstraat 67, 1781 BT Den Helder,

tel. (0223) 861255.

Secr.: G. Groot, Bassingracht 70, 1781 CH Den Helder,

tel. 06 10157272, ga.groot@quicknet.nl

BV Prins Hendrik

Secr.: mw. J.A.W. Kost, J. van der Veerstraat 16,

1787 AJ Julianadorp, tel. (0223) 642567,

kostbouter1@hetnet.nl

CSJV Turnlust, afd. biljarten

Secr.: H. de Boer, Boterzwin 3317,

1788 WG Julianadorp, tel. (0223) 647299.

HCSC, afd. biljarten

Secr.: E. van der Meijden, Jolstraat 122,

1784 NM Den Helder, tel. (0223) 630156,

corrijened@hetnet.nl

104

MBSOV, afd. biljarten

Gebouw Dukdalf, Oude Rijkswerf: Hoofdgracht 3,

1781 AA Den Helder, mbsov@mindef.nl, www.mbsov.nl

Secr.: J. van der Sloot, tel. (0223) 631162.

MOOC Het Groene Laken

Inl.: H.J. Carsjens, Spoorstraat 56, 1781 JH Den Helder,

info@mooc.nl, www.mooc.nl

Inl.: G. Jonker, tel. (0223) 630009.

MOOC L’aquit

Spoorstraat 56, 1781 JH Den Helder, www.mooc.nl

Inl.: G. Jonker, tel. (0223) 630009.

Boksen

MSV Zeemacht, afd. boksen

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

SportSpirit

Inl.: T. Lustig, Fitnesscentrum Bodyfit:

Pastoor Koopmanweg 68, 1784 NX Den Helder,

tel. 06 53733783, boxing@sportspirit.nl,

www.sportspirit.nl

Bowlen

Bowling Den Helder

Marsdiepstraat 2, 1784 AP Den Helder,

tel. (0223) 622333, www.hoteldenhelder.nl

Bowlingvereniging Julianadorp

Bowling Noordzee: Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp,

tel. (0223) 690053, info@noordzeebowling.nl,

www.bvdorp.nl

NoordzeeBowling

Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, tel. (0223) 690053,

info@noordzeebowling.nl, www.noordzeebowling.nl

Bridge

Bridgeclub HBC 45/MBSOV

De Dukdalf: Hoofdgracht 1, 1781 AA Den Helder,

secr.: M.J.M. Wilms: tel. 06 30804864,

www.nbbportal.nl/4050

Bridgeclub Huisduinen

Dorpshuis: Badhuisstraat 23-25, 1789 AH Huisduinen,

tel. (0223) 618804, inl. mw. M.G. Mahieu:

tel. (0223) 613254, m.mahieu-stam@quicknet.nl

Bridgeclub Troef-Inn

De Draaikolk: Dollardlaan 202,

1784 BJ Den Helder, tel. (0223) 624207,

inl. C.J. Snoerwang: tel. (0223) 628853.

Bridgeclub Vrede en Vrijheid

‘t Wijkhuis: Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 740030, secr.: A.P. Reus: tel. (0223) 633897.


BridgeKlub 84

Wienerhof: Parallelweg 7, 1781 EA Den Helder,

secr.: J.G. Bremer: tel. (0223) 669101,

secretaris@bk84.nl, www.bk84.nl

Bridgekring Den Helder

Wienerhof: Parallelweg 7, 1781 EA Den Helder,

tel. (0223) 616895, secr.: mw. M.A.P. Kuys-Snelleman:

tel. (0223) 619887.

Julianadorper Bridgeclub

Het Dorpshuis: Drooghe Bol 1006,

1788 VA Julianadorp, tel. (0223) 642221.

Secr.: mw. M.G. Mahieu, Kijkduinlaan 19,

1789 AD Huisduinen, tel. (0223) 613254,

m.mahieu-stam@quicknet.nl

Budosport

Budocentrum Julianadorp

Meester Daarnhouwerstraat 8, 1787 BA Julianadorp,

Postbus 358, 1780 AJ Den Helder, tel. (0223) 691186,

budocentrumjulianadorp@gmail.com,

www.budocentrumjulianadorp.nl

Secr.: mw. C.P.A. Blom, tel. 06 51878228.

HABC Dun Hong

J.G. Krijtenberg, Pasteurstraat 6a, 1782 JD Den Helder,

tel. (0223) 620611, info@dun-hong.nl,

www.dun-hong.nl

Secr.: J.G. Krijtenberg, tel. (0223) 636013.

MSV Zeemacht, afd. budosport

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Cricket

MSV Zeemacht, afd. cricket

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Dance (diversen)

The Hillbilly Country Dancers

MFC ‘t Wijkhuis: Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 617070, tel. 06 49450369,

www.linedancegroep.com

- Julianadorp (Achter de Wereldwinkel):

Parkstraat 10, 1787 AC Julianadorp,

tel. (0223) 617070, tel. 06 49450369.

Darten

Dartclub Peanuts

Café Peanuts: Loopuytpark 33, 1787 AD Julianadorp,

tel. (0223) 644744, inl. R. Vos: tel. 06 51017499,

peanuts@quicknet.nl, www.cafepeanuts.nl

MOOC, dartsclub Bulls Eye

Spoorstraat 56, 1781 JH Den Helder,

tel. (0223) 612896, www.dartclub-bullseye.nl

Inl.: L.R. uit de Bulten, Graaf Willem II straat 408,

1785 KP Den Helder, tel. (0223) 633187,

b.uitdebulten@quicknet.nl

Denksport

Dammen

HDC

De Overzet: Kemphaanstraat 24b, 1781 WS Den Helder,

tel. (0223) 615587.

Secr.: J.K.G. Bekkers, Duinroosstraat 273,

1783 GG Den Helder, tel. (0223) 660905.

Schaken

Schaakvereniging MSC

Buurthuis Westend: Lijsterbesstraat 10a,

1783 HT Den Helder.

Secr.: H. de Groot, tel. (0223) 646759,

harrydegroot@quicknet.nl

Duiksport

Duikvereniging Ostrea

P/a: Kruiszwin 1355, 1788 LM Julianadorp,

tel. 06 25269990, info@ostreadiving.nl,

www.ostreadiving.nl

Onderwatersportvereniging De Aquanauten

Secr.: F.P. Brouwer, Postbus 321, 1780 AH Den Helder,

tel. (0223) 613076, bestuur@aquanauten.nl,

www.aquanauten.nl

Duikopleiding, duiksport en onderwaterhockey.

Fitness

Fitnesscentrum Classic Gym Julianadorp

Meester Tigchelaarstraat 1, 1787 BB Julianadorp,

tel. (0223) 647471, info@classicgym.nl,

www.classicgym.nl

Golfen

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 450, 1787 PS Julianadorp,

Postbus 398, 1780 AJ Den Helder, tel. (0223) 691225,

gc.ooghduyne@hetnet.nl, www.golfbaanooghduyne.nl

Marine Golfclub Nieuwediep

Kortevliet 1bb, 1786 PK Den Helder, tel. (0223) 658675,

secretaris@marinegolfclub.nl, www.marinegolfclub.nl

Secr.: W.A. de Groot, tel. (0223) 533446.

Sport ~ 105


Gymnastiek

CSJV Turnlust, afd. gymnastiek

Secr.: mw. H. Schram-Visser, Dijkschouwerslaan 79,

1785 HN Den Helder, tel. (0223) 632370,

info@turnlust.com, www.turnlust.com

GV Pro Patria

www.propatriadenhelder.nl

Les: gemeentelokaal, Lombokstraat.

Secr.: mw. M. Pieters, Mercurius 40,

1785 AH Den Helder, tel. (0223) 721532,

pietersmiranda@hotmail.com

GV Sportlust

Locatie Sportlust: Drooghe Bol 1006,

1788 VA Julianadorp, tel. (0223) 641122,

gvsportlust@gmail.com

Secr.: A. van den Tooren, tel. (0223) 694905,

berry.vandentooren@kpnmail.nl

Sportvereniging OKK, afd. gymnastiek

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder, ‘s avonds:

tel. (0223) 625550, overdag: tel. 06 11322489,

svokkdenhelder@ziggo.nl, www.okkdenhelder.nl

Trimclub Ritmika

Secr.: mw. A. Simonse, Boerhaavestraat 20,

1782 AA Den Helder, tel. (0223) 613509.

Grondgymnastiek.

Handbal

Handbalvereniging DSO

Sportlocatie sportpark de Dogger: IJsselmeerstraat 90,

1784 MA Den Helder, tel. (0223) 754921,

dso@handbal.nl, www.dsohandbal.nl

Secr.: Ron Put, Galjoenstraat 1, 1784 RA Den Helder,

tel. (0223) 619754.

Handbalvereniging JHC

Postbus 1086, 1780 EB Den Helder,

secr.: mw. J.C. van Treijen: tel. 06 46154296,

jhc@handbal.nl, www.jhcjulianadorp.nl

Locatie Buiten: Wethouder W. de Boerstraat 4,

1788 AT Julianadorp.

Locatie Binnen: Akkerbouwstraat 3, 1786 AR Julianadorp.

Handboogschieten

MBSOV Noordkop Handboogsport

Gebouw Dukdalf, Oude Rijkswerf: Hoofdgracht 1,

1781 AA Den Helder, www.mbsov.nl

Secr.: J. Nebbeling, Kruiszwin 5201,

1788 RS Julianadorp, tel. (0223) 646009,

b.g.g.: tel. 06 53970212, noordkopwsov@quicknet.nl

MSV Zeemacht, afd. handboogschieten

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

106

Hardlopen

SV Noordkop Atletiek

Sportpark Ruyghweg: Ruyghweg 200,

1781 DR Den Helder, secr.: M. Dito: tel. (0223) 721035,

mdito@quicknet.nl, www.noordkopatletiek.nl

SV Sportlust

Secr.: mw. G.H. van Gent-Kamperman, p/a:

Princenhoff 19, 1785 RV Den Helder, www.sv-sportlust.nl

Hengelsport

HSV Den Helder

Lijsterstraat 34, 1781 WD Den Helder,

tak.fred4@gmail.com, www.hsv-denhelder.nl

Hockey

HSC Hermes

Sportpark De Linie: Linieweg 27, 1783 BA Den Helder,

clubhuis: tel. (0223) 623860, hsc.hermes@live.nl,

www.hschermes.nl

Postadres: p/a Lombokstraat 8, 1782 SR Den Helder.

Secr.: F.R. van der Werf, tel. (0223) 619888.

Jeu de Boules

Jeu de Boules vereniging Entre Nous

Schapendijkje 5, 1782 TG,

Postbus 239, 1780 AE Den Helder,

secr.: A. van Asten: tel. 06 53283637,

avanasten@live.nl, www.jbv-entrenous.com

Kaarten

Klaverjassen

Klaverjasvereniging Het Nieuwe Diep

Locatie De Overzet: Kemphaanstraat 24b,

1781 WS Den Helder, tel. (0223) 615587.

Inl.: C.J. Teunissen, tel. (0223) 633271,

demelza_bais@hotmail.com

Kanoën

Kanovereniging Phoenix

Sportpark Quelderduijn: Schootenweg 2b, 1785 LV,

Postbus 3041, 1780 GA Den Helder, tel. (0223) 633878,

inl. R. Nijs: tel. (0223) 636258,

kvphoenix@hotmail.com, kvphoenix.mysites.nl

Karate

Karateschool Samurai

BS De Vogelwei: Vogelzand 4102, 1788 MJ Julianadorp,

inl. F.J. Schonenberg: tel. (0223) 641740,

info@karateschoolsamurai.nl,

www.karateschoolsamurai.nl


Kegelen

MBSOV Kegelhuis Alle 9

Tennisvereniging TC Topspin/MBSOV: Schapendijkje 6,

1782 TG, Postbus 50, 1780 AB Den Helder,

tel. (0223) 613077,

inl. P. Wezelman: tel. (0223) 613281,

info@topspin-mbsov.nl, www.topspin-mbsov.nl

MBSOV, afd. kegelen

De Dukdalf: Hoofdgracht 1, 1781 AA Den Helder,

www.mbsov.nl

Secr.: mw. G.M. Luyckx, Willem Barentszstraat 199,

1782 WZ Den Helder, tel. (0223) 618496.

Koersbal

Koersbalvereniging De Draaikoers

J.J. van Nieuwkasteel, De Draaikolk: Dollardlaan 202,

1784 BJ Den Helder, tel. (0223) 624207,

www.turnlust.com

Secr.: J.J. van Nieuwkasteel, Elzenstraat 41,

1783 HV Den Helder, tel. (0223) 616927,

jjvannieuwkasteel@quicknet.nl

CSJV Turnlust.

Motorsport

MC Roadrunner

Professor van Tillweg 6a, 1784 PA, Postbus 308,

1780 AH Den Helder, tel. (0223) 636188,

info@mc-roadrunner.nl, www.mc-roadrunner.nl

Secr.: P. Gijswijt, tel. (0223) 613503.

Voorz.: Marco van Schaik, tel. (0223) 625962.

MCC Motor Cross Club Den Helder

Luchthavenweg 30, 1786 PP Den Helder,

www.mccdh.nl

Omnisport

CSJV Turnlust

De Draaikolk: Dollardlaan 202, 1784 BJ, Postbus 173,

1780 AD Den Helder, tel. (0223) 624207,

info@turnlust.com, www.turnlust.com

Secr.: mw. A.W. Winkelman, tel. (0223) 630322.

HCSC Omnisportvereniging

Sportpark De Dogger: IJsselmeerstraat 188,

1784 MA Den Helder, www.hcsc.nl

MBSOV Marine Bedrijf Sport- en Ontspannings

Vereniging

Secr.: C. Jacobs, Hoofdgracht 1, 1781 AA,

Postbus 21, 1780 AA Den Helder, tel. (0223) 651331,

mbsov@mindef.nl, www.mbsov.nl

MSV Zeemacht, afd. omnisport

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Sportvereniging OKK

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder, tel. (0223) 625550,

inl. P.A. van Pelt: tel. 06 11322489,

svokkdenhelder@ziggo.nl, www.okkdenhelder.nl

Paardensport/ruitersport

LR en PC Landelijke Rijvereniging en Ponyclub

De Vuurtorenruiters

Manege: Zeeweg 1, 1789 AC Huisduinen,

vuurtorenruiters@quicknet.nl, www.vuurtorenruiters.nl

Secr.: mw. M.C. Lijesen-Bruin, tel. (0223) 642435,

mclijesen@quicknet.nl

Rijvereniging De Duinruiters

Secr.: Berdien Udding, Kanaalweg 234,

1781 KX Den Helder, tel. (0223) 759200,

berdientje@hotmail.com, www.duinruiters.com

Rijlocatie: J.A. Prinszstraat, voorbij Sporthal de Brug

van Zeemacht.

Voltigevereniging Den Helder

Secr.: mw. C. Sneekes, Oosterweg 1,

1759 JB Callantsoog, tel. (0224) 581492,

voltigedenhelder@hotmail.com,

home.planet.nl/~sneek024/voltige

Trainingen: Manege Noot, Zwarteweg 4, Callantsoog.

Pilates

Sportvereniging OKK, afd. pilates

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Rugby

Rugby Club Den Helder

Sportpark De Linie: Linieweg 23b, 1783 BA Den Helder,

tel. (0223) 618172, www.rcdh.nl

Secr.: W. de Hay, tel. (0223) 641079,

wde.hay@planet.nl

Schaatsen

IJsclub Den Helder

Secr.: M.C. Wouters, Vliestroomlaan 3,

1784 BA Den Helder, tel. (0223) 683710,

bij ijs: tel. 06 25153899, mcwouters@gmail.com,

www.ijsclubdenhelder.nl

IJsclub Julianadorp

Landbouwstraat 65, 1787 AK Julianadorp,

tel. (0223) 645123, secr. J. Bakker: tel. 06 23399673,

secretaris@ijsclubjulianadorp.nl,

www.ijsclubjulianadorp.nl

Sport ~ 107


Schermen

MSV Zeemacht, afd. schermen

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Schieten

Defensie Schiet Vereniging Marine Den Helder

Postbus 4045, 1780 HA Den Helder, tel. (0223) 654180,

b.g.g.: tel. (0223) 628522,

bestuur@dsvmarinedenhelder.nl,

www.dsvmarinedenhelder.nl

Schermenschietbaan, achter Marinekazerne Willemsoord.

Geopend: di, do 17.30-22.00, za 09.00-12.00 uur.

Schietsportvereniging De Vrijheid Den Helder

Het Nieuwe Werk 36, 1781 AL, Postbus 470,

1780 AL Den Helder, tel. (0223) 630703,

info@sv-devrijheid.nl, www.sv-devrijheid.nl

Sjoelen

CSJV Turnlust, afd. sjoelen

De Draaikolk: Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder,

jutter@quicknet.nl

Secr.: mw. M. Boutkan, tel. (0223) 612385.

Sjoelgroep Schuifkracht 85

Dierensportvereniging H&O: Dintelstraat 153,

1784 GJ Den Helder.

Secr.: K. Steenbakker, tel. (0223) 632589,

hfjsteen@quicknet.nl

Sport (aangepast)

G-Basketbalteam JBC Julianadorp/Den Helder

Sporthal aan Zee: Akkerbouwstraat 3,

1786 AR Julianadorp, tel. (0223) 647012,

www.jbc-noorderhaven.nl

Inl.: H. Post, J. van der Veerstraat 26,

1787 AJ Julianadorp, tel. (0223) 643815,

secretariaat-jbc@quicknet.nl

MSV Zeemacht, afd. aangepaste sport

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Sportevenementen

Stichting Movefit Sport Foundation Nederland

Postbus 79, 1780 AB Den Helder, www.movefit.nl

Stichting organisatie sportevenementen

Den Helder Maritiem

Secr.: G. Asselman, Julianaplein 83,

1781 HB Den Helder, tel. (0223) 614419,

g.asselman@quicknet.nl, www.denheldermaritiem.nl

108

Sportondersteuning

Sportkeuringen

SMA Sport Medisch Adviescentrum

Gezondheidscentrum De Schooten: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder, tel. (0223) 636486,

sma-alkmaar@quicknet.nl, www.sma-alkmaar.nl

Sportarts: F. Nusse.

Surfen

Windsurfvereniging Lutje

Secr.: M.R. Luitwieler, Badhuisstraat 74,

1789 AL Huisduinen, tel. 06 15094582,

bestuur@lutje.com, www.lutje.com

Tafeltennis

MBSOV, afd. tafeltennis

Gebouw Dukdalf, Oude Rijkswerf:

Hoofdgracht 1, 1781 AA Den Helder.

Secr.: R. Smidt, tel. 06 53730272, smipro@gmail.com

TTV Noordkop/Dozy Den Helder

Gerrit Pietersz Blankmanstraat 49, 1785 CG,

Postbus 425, 1780 GB Den Helder, tel. (0223) 661396,

gerardwieren@hotmail.com, www.ttvnoordkop.nl

Tennis

HTC

Drs. F. Bijlweg 31, 1784 MC Den Helder,

tel. (0223) 638100, inl. J. Zinkstok: tel. (0223) 616916,

jeanyzinkstok@hotmail.com, www.htcdenhelder.nl

LTC/MOOC

Accommodatie: Ruyghweg 200, 1781 DR Den Helder.

Secr.: N.J. Brouwer, Mercurius 22, 1785 AH Den Helder,

tel. (0223) 631714, nielsbrouwer@quicknet.nl

MSV Zeemacht, afd. tennis

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637698,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Stichting TopTennis Den Helder

Kanostraat 107, 1784 ST Den Helder, tel. 06 51994306,

tel. 06 12976865, sttdh@ziggo.nl, www.htcdenhelder.nl

TC Topspin/MBSOV

Schapendijkje 6, 1782 TG Den Helder,

tel. (0223) 613077, info@topspin-mbsov.nl,

www.topspin-mbsov.nl

Secr.: mw. M. Timmerman, Postbus 50,

1780 AB Den Helder, tel. (0223) 633202.

TVJ Tennis Vereniging Julianadorp

Zanddijk 11bb, 1787 PP Julianadorp, Postbus 1061,

1780 EB Den Helder, tel. (0223) 642226,

secr. J. Wolters: tel. (0223) 644840,

www.tvjulianadorp.nl


Trimmen

WSOV, afd. trimmen

De Dukdalf: Hoofdgracht 1, 1781 AA Den Helder,

www.mbsov.nl

Secr.: A.C. Nobels, tel. (0223) 635078,

ac.nobels@quicknet.nl

Turnen

Sportvereniging OKK, afd. turnen

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Vechtsport/verdedigingssport

JIAN aan Zee

www.zwaart.nl

Locatie Regenboogschool, Drs. F. Bijlweg 3, Den Helder

(ingang sportzaal 1e deur rechts op het binnenplein).

Inl.: Richard Zwaart, tel. (0223) 758125,

tel. 06 55773276, richardzwaart@live.nl

Wu-stijl Taiji Quan.

Vliegsport

Motorvliegclub Aero Club Maritime

Secr.: D.J. Dral, Rijksweg 20, 1786 PT Den Helder,

tel. (0223) 660387, b.g.g.: tel. 06 53855686,

info@aeroclubmaritime.com, www.aeroclubmaritime.com

Thuishaven: Marinevliegkamp De Kooy.

Voetbal

FC Den Helder

Locatie: Bremstraat 2d, 1783 JA Den Helder,

tel. (0223) 613366, secr. A. Eisma: tel. 06 54203638,

info@fcdenhelder.nl, www.fcdenhelder.nl

HCSC, afd. voetbal

Sportpark De Dogger: tel. (0223) 633585,

secr. R. Mollema: tel. (0223) 630168,

secretarishcsc@kpnplanet.nl, www.hcsc.nl

JVC Julianadorp

Locatie: Wethouder W. de Boerstraat 4,

1788 AT Julianadorp, tel. (0223) 641616,

secr. R. Mollema: tel. (0223) 721207,

jhwesseling@quicknet.nl, www.jvc-julianadorp.nl

MSV Zeemacht, afd. voetbal

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Volleybal

MBSOV, afd. volleybal

De Dukdalf: Hoofdgracht 1, 1781 AA Den Helder,

secretaris@mbsov-volleybal.nl, www.mbsov-volleybal.nl

Secr.: S. Plomp, Van Speykstraat 22,

1782 RB Den Helder.

MSV Zeemacht, afd. volleybal

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Recreatievolleybal Den Helder

Secr.: D. Engelbracht, Butterweid 27, 1733 LV Nieuwe

Niedorp, tel. (0226) 410264, dj.engelbracht@nlda.nl

Sportvereniging OKK, afd. volleybal

Sporthal Marsdiep: Marsdiepstraat 282, 1784 AW,

Postbus 2118, 1780 BD Den Helder,

‘s avonds: tel. (0223) 625550,

overdag: tel. 06 11322489, svokkdenhelder@ziggo.nl,

www.okkdenhelder.nl

Volleybal Combinatie Julianadorp ‘94

Sportlocatie sporthal Sport aan Zee: Akkerbouwstraat 3,

1786 AR Julianadorp, tel. (0223) 647012,

secretaris@vcj94.nl, www.vcj94.nl

Secr.: mw. A. Bijker, tel. (0223) 691155.

Wandelsport

EHWV De Jutter

Secr.: M.A. Mooij, Coenraad Botstraat 50,

1782 TH Den Helder, tel. (0223) 880006,

fammooij@online.nl

Stichting Avondvierdaagse Den Helder

Secr.: A.H. Klos, Langestraat 1, 1781 PK Den Helder,

tel. (0223) 750524, tel. 06 30379942,

info@avondvierdaagsedenhelder.nl,

www.avondvierdaagsedenhelder.nl

Stichting Avondvierdaagse Julianadorp

Secr.: mw. L. Koorn-Oudejans, Kruiszwin 3331,

1788 PH Julianadorp, tel. (0223) 641968.

Sport ~ 109


Wandelsport vereniging Koninklijke Marine

J. Besijn, Omdraai 19, 1771 HH Wieringerwerf,

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder, bestuur@wsvkm.nl,

www.wsvkm.nl

Wandelsportvereniging De Razende Bol

Inl.: mw. G.G. van Riessen,

Stadhouder Willem V Straat 4, 1785 JA Den Helder,

tel. (0223) 636158, raz.de.bol@hotmail.com

Watersport

Adelborsten roei- en zeilvereniging Panta Rhei

Secr. p/a KIM: Het Nieuwe Diep 34-b6, 1781 AD,

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder, tel. (0223) 652424.

HWN Helder Willemsoord Nieuwediep

Het Nieuwe Diep 32a, 1781 AD, Postbus 267,

1780 AG Den Helder, clubgebouw: tel. (0223) 624422,

watersporthwn@tele2.nl, www.wsvhwn.nl

Koninklijke Marine Jacht Club

Postbus 307, 1780 AH Den Helder,

kantoor KMJC: tel. (0223) 652645,

havenbeheer: tel. 06 51007528,

havenbeheerder@kmjc.eu, www.kmjc.eu

MBSOV, afd. WSC Breewijd

Secr.: R.D. Lackroij, Kofstraat 91, 1784 RN Den Helder,

tel. (0223) 630075, rd.lackroy@quicknet.nl,

www.mbsov.nl

Jachthaven Breewijd, nabij Koopvaarders Schutsluis,

Den Helder.

MWV Marine Watersport Vereniging

Albatros: Het Nieuwe Diep 34d, 1781 AD Den Helder,

tel. (0223) 652173, bestuur@marinewatersport.nl,

www.marinewatersport.nl

Watersportvereniging Helsdeur

Inl.: Cees Veen, p/a: Pluto 11, 1785 AN Den Helder,

tel. 06 57692364, ceesveen@planet.nl,

www.wsvhelsdeur.nl

Watersportvereniging Onrust

Clubgebouw: Bassingracht 190, 1781 CK Den Helder,

tel. (0223) 617814, madilja@gmail.com,

www.wsvonrust.nl

Wielersport

HRTC DOK

Wieler-ATB parcours, Guldemondweg: Postbus 4018,

1780 HA Den Helder, tel. (0223) 637576,

mail@hrtcdok.nl, www.hrtcdok.nl

Inl.: W. Erkelens Cooke, tel. (0223) 638190.

Inl. Ren/MTB: mw. S. Moll, tel. (0223) 617276.

Inl. Dok-toer: A. de Poel, aw.de.poel@quicknet.nl

110

RTV Toon Jacobs

Clubgebouw Quelderduyn: Schootenweg 2a,

1785 LV Den Helder, tel. (0223) 660826,

www.rtvtoonjacobs.nl

Secr.: Johan Dral, Malzwin 1602, 1788 XB Julianadorp,

06 41225768, johan.dral@quicknet.nl

Yoga

Alaya yogaschool

Anton Pieckhof 8612, 1789 AZ Huisduinen,

tel. 06 12125805, info@alaya-yoga.nl,

www.alaya-yoga.nl

Mw. A. de Geus

Nieuwstraat 3, 1781 TE Den Helder, tel. (0223) 626175,

aafkedegeus@planet.nl, www.ganesha-centrum.nl

Mw. A.C.M. Kwaaitaal-van der Vliet

Tel. 06 29736872, tel. (0227) 724139.

Postadres: Koningin Beatrixlaan 48,

1774 BM Slootdorp.

Mw. drs. N.K. Letteboer

Boterzwin 1212, 1788 VV Julianadorp,

tel. (0223) 642259.

Stichting Raja yoga Noord-Holland Noord

Beatrixstraat 26, 1781 EN Den Helder,

tel. (0223) 616449.

Yoga Den Helder

Ingrid Imana Petterson, tel. (0223) 610430,

tel. 06 21673165, www.juistebalansdooryoga.nl

Yogastudio ‘in Balans’

Tineke Schrijver, Loopuytpark 26, 1787 AE Julianadorp,

tel. (0223) 642230, tel. 06 48706229,

tinekeschrijver@dds.nl, www.yogastudio-inbalans.com

Zaalvoetbal

HCSC, afd. zaalvoetbal

Locatie: Sportlaan 58, 1782 ND Den Helder, www.hcsc.nl

Secr.: G.J. van ‘t Spijker, tel. (0223) 614119,

b.g.g.: tel. 06 21590499, gertjanenmaaike@quicknet.nl

HZVO Helderse Zaalvoetbal Organisatie

Inl.: P.C. v.d. Burg, Graaf Willem II straat 181,

1785 KD Den Helder, tel. (0223) 633273,

secretaris@hzvo.nl, www.hzvo.nl


MSV Zeemacht, afd. zaalvoetbal

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

Zaalvoetbalvereniging Old Stars ‘77

Sporthal: Sportlaan 58, 1782 ND Den Helder,

tel. (0223) 615397, secretaris@zvvoldstars77.nl,

www.zvvoldstars77.nl

Inl.: J. Rademaker, tel. 06 22646189.

Zeilen

Kustzeilvereniging Den Helder

Secr.: A. Zijlmans, Rembrandtstraat 14,

1789 AG Huisduinen, tel. (0223) 617067, www.kzdh.nl

Catamaranzeilen.

Zweefvliegen

Zweefvliegclub Den Helder

Clublocatie: Ulkeweg 25, 1774 NV Slootdorp,

Postbus 38, 1740 AA Schagen, tel. (0227) 577300,

zcdenhelder@hetnet.nl, www.zweef.nl

Bereikbaarheid: zie website.

Zwemmen

MSV Zeemacht, afd. zwemmen

Sporthal De Brug: Jan Aarjensz Prinsstraat 46,

1785 BC Den Helder, tel. (0223) 637743,

secretariaat@zeemacht.nl, www.zeemacht.nl

ZV Noordkop

Secr.: Postbus 67, 1780 AB Den Helder,

sec@zvnoordkop.nl, www.zvnoordkop.nl

Elementair: vzelem@zvnoordkop.nl,

dedolfijn@versatel.nl

Schoonspringen: sec.schoon@zvnoordkop.nl

Waterpolo: P.W.H. Bot, tel. (02230) 618995,

secwp@zvnoordkop.nl

Zwemvereniging HZV Marsdiep

Secr.: mw. M. Haarsma-Mensink, Tillenhof 6,

1789 AW Huisduinen, tel. (0223) 622237,

t.haarsma@quicknet.nl

Toerisme

Jachthavens

Jachthaven Den Helder Nauticadam

Havenkantoor: Pluto 199, 1785 AZ Den Helder,

tel. (0223) 637444, info@nauticadam.nl,

www.nauticadam.nl

Willemsoord bv

Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder, tel. (0223) 616100,

info@willemsoordbv.nl, www.willemsoordbv.nl

Toeristische accommodaties

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast Four Seasons

Langevliet 26, 1787 BD Julianadorp, tel. 06 49271371,

www.langevliet.nl

Bed & Breakfast Tulpen & Zo

Langevliet 13, 1787 BC Julianadorp, tel. (0223) 646562,

tel. 06 12417641, info@benbtulpenzo.nl,

www.benbtulpenzo.nl

Bungalowparken

Bungalowpark De Keizerskroon

De Keizerskroon 2, 1787 BM Julianadorp,

tel. (0223) 645983, www.bungalowparkkeizerskroon.nl

Bungalowpark De Zandloper

Van Foreestweg 1c, 1787 BK Julianadorp,

tel. (0223) 641557, info@bungalowparkjulianadorp.nl,

www.bungalowparkjulianadorp.nl

Landal Beach Resort Ooghduyne

Ooghduyne 1, 1787 PS Julianadorp, tel. (0223) 640100,

receptie@ooghduyne.com, www.ooghduyne.com

Campings

Camping De Zwaluw

Zanddijk 259, 1787 PP Julianadorp, tel. (0223) 641492,

campingdezwaluw@quicknet.nl, www.campingdezwaluw.nl

Camping Oase

Zanddijk 75, 1787 PP Julianadorp, tel. (0223) 641373,

www.campingoase.com

Toerisme ~ 111


112


Camping ‘t Noorder Sandt

Noorder Sandt 2, 1787 CX Julianadorp,

tel. (0223) 641266, noordersandt@ardoer.com,

www.noordersandt.nl

Toeristische informatie

VVV Den Helder

Bernhardplein 14, 1781 HH Den Helder,

tel. (0223) 625544, denhelder@vvv-knh.nl,

www.vvvkopvannoordholland.nl

Geopend: ma 10.30-17.30, di t/m vr 09.30-17.30,

za 09.30-17.00 uur.

- Vestiging Julianadorp: Van Foreestweg 37,

1787 BG Julianadorp, tel. (0223) 645662,

julianadorp@vvv-knh.nl

Geopend: ma t/m za 10.00-15.00 uur.

- Vestiging Willemsoord: Willemsoord 47,

1781 AS Den Helder, tel. (0223) 616100,

willemsoord@vvv-knh.nl

Geopend:

wk 1 t/m 10: ma t/m vr 10.00-16.00 uur

(wk 11 t/m 20 en wk 42 t/m 52

ook za 10.00-13.00 uur), wk 21 t/m 41

ma t/m vr 09.30-16.00, za 10.00-15.00 uur.

Verkeer en vervoer

Openbaar vervoer

Connexxion

Parallelweg 2, 1781 EA Den Helder,

reisinfo: tel. 0900 9292 (€ 0,70 p.m.),

klantenservice: tel. 0900 2666399 (lokaal tarief),

www.connexxion.nl

Openbaar Vervoer reizigersinformatie

Binnenland: tel. 0900 9292 (€ 0,70 p.m.),

buitenland: tel. 0900 9296 (€ 0,35 p.m.),

www.9292ov.nl

Taxi

Hilverink koeriers & taxi

Het Arsenaal 40h, 1781 XR Den Helder,

tel. (0223) 622222, info@hilverinktaxi.nl,

www.hilverinktaxi.nl

Taxi Albert

Parallelweg 95, 1781 EC Den Helder, tel. 06 83114354,

info@taxialbert.nl, www.taxialbert.nl

Taxi Home

Marsdiepstraat 661, 1784 AN Den Helder,

tel. (0223) 636931, tel. 06 12434343,

taxihome@quicknet.nl, www.taxihome.nl

Taxibedrijf Jaffna

Korvetstraat 21, 1784 MP Den Helder, tel. 06 41363636,

tel. (0223) 707462, taxijaffna@kpnmail.nl,

www.taxijaffna.nl

Verkeer en vervoer ~ 113


114


Trein

Station Den Helder

Middenweg 176, 1782 BL Den Helder.

Kaartjesautomaat voor PIN-pas en muntbetaling aanwezig.

Station Den Helder-Zuid

Waterkeringsweg 1a, 1785 HV Den Helder.

Geen loket aanwezig, kaartjesautomaat voor PIN-pas en

muntbetaling aanwezig.

Veerdiensten/brugdiensten

Teso-bootdienst, Koninklijke NV

Texels Eigen Stoomboot Onderneming

Pontweg 1, 1797 SN Den Hoorn, tel. (0222) 369600,

info@teso.nl, www.teso.nl

Inl. dienstregeling/tarieven: tel. (0222) 369691 of

tel. (0222) 369692.

Inl. vakantiedrukte: tel. (0222) 369690.

Gevonden voorwerpen: tel. (0222) 369600.

Dienstregeling.

Vanaf Den Helder is er elk uur een afvaart van 06.30

t/m 21.30 uur. De boot vertrekt op het halve uur.

Vanaf Texel is er elk uur een afvaart van 06.00

t/m 21.00 uur. De boot vertrekt op het hele uur.

Op zon- en feestdagen is de 1e afvaart 1 of 2 uur later,

afhankelijk van het seizoen.

Verkeersorganisaties

DVVO Defensie Verkeer Vervoer Organisatie,

afd. Den Helder

Postbus 10000, 1780 CA Den Helder, tel. (0223) 653129.

Fietsersbond, afd. Noord-Holland Noord

Charles van der Mark, Van Rennesstraat 6,

1741 HD Schagen, tel. (0224) 296926,

noord.holland.noord@fietsersbond.nl,

schagen.fietsersbond.nl

Stichting Verkeers Educatie Centrum Den Helder e.o.

Willemsoord 39, 1781 AS Den Helder, tel. 06 53690708,

info@vecdh.nl, www.vecdh.nl

Veilig Verkeer Nederland, afd. Den Helder

Voorz.: Kees Bazen, Beukenhout 19,

1787 RB Julianadorp, tel. 06 23453661,

vvndenhelder@ziggo.nl, www.veiligverkeernederland.nl

Vliegveld

Den Helder Airport

Luchthavenweg 10a, 1786 PP Den Helder,

tel. (0223) 635666, fax (0223) 660892,

info@denhelderairport.nl, www.denhelderairport.nl

Vluchtinfo: tel. (0223) 677572 of tel. (0223) 670603,

zie ook de website.

Marinevliegkamp De Kooy

Ten zuiden van Den Helder aan de Rijksweg N250,

Den Helder.

Welzijn en maatschappij

Algemeen

Veiligheidshuis Den Helder

Bezoekadres: Bastiondreef 4, 1784 MR Den Helder,

tel. (0223) 750800, fax (0223) 750899,

veiligheidshuis.denhelder@om.nl,

www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/

veiligheidshuis_den_helder

Het Veiligheidshuis Den Helder is een

samenwerkingsverband tussen alle justitiële- en

zorgpartners onder regie van de gemeente Den Helder.

Het doel is een veilig en leefbaar Den Helder.

Buurtorganisaties

Dorpshuizen/buurthuizen

Centrum

Buurthuis Centrum

Koningdwarsstraat 146, 1781 LC Den Helder,

tel. (0223) 615404, info@buurthuiscentrum.nl,

www.buurthuiscentrum.nl

Buurthuis De Beuk

Hertzogstraat 7, 1782 RM Den Helder,

tel. (0223) 618856.

Buurthuis De Overzet

Kemphaanstraat 24b, 1781 WS Den Helder,

tel. (0223) 615587, www.deoverzet.nl

Buurthuis De Viskom

Vijzelstraat 193, 1781 TR Den Helder,

tel. (0223) 616875, tel. 06 10542115,

deviskom@quicknet.nl, www.deviskom.nl

Buurthuis Elto

Crocusstraat 64a, 1782 AS Den Helder,

tel. (0223) 622585.

Buurthuis ‘t Kraaiennest

Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15,

1782 XA Den Helder, tel. (0223) 623693,

www.hetkraaiennest.eu

Verenigingsgebouw De Jutter

Spoorgracht 5a, 1781 CC Den Helder,

tel. (0223) 619602, de.jutter@live.nl

Inl.: P. Blankenzee, tel. (0223) 617267,

b.g.g.: tel. 06 12116681.

Nieuw Den Helder

MFC ‘t Wijkhuis

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 740030, beheer@wijkhuisdenhelder.nl,

www.wijkhuisdenhelder.nl

Onderdeel van Het Buurtcollectief. Kleurrijk centrum

voor de samenleving. Buurthuis, hulpverlening, advies,

jongerenwerk, educatie, recreatie en ontmoeting.

Welzijn en maatschappij ~ 115


MFC West End

Lijsterbesstraat 10a, 1783 HT Den Helder, buurthuis:

tel. (0223) 624454, secretaris@buurthuiswestend.nl,

www.buurthuiswestend.nl

De Schooten

MFC Boerderij de Schooten

Buurthuis de Boerderij:

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, 1785 JP,

Postbus 295, 1780 AG Den Helder, tel. (0223) 630720,

www.boerderij.deschooten.com

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: Aad Groen, L den Bergerstraat 57,

1785 GK Den Helder, tel. (0223) 631315.

Julianadorp

Dorpshuis Julianadorp

Drooghe Bol 1006, 1788 VA Julianadorp,

tel. (0223) 641122, info@dorpshuisjulianadorp.nl,

www.dorpshuisjulianadorp.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: J.W. Schaapkens, Kruiszwin 5510,

1788 RW Julianadorp, tel. (0223) 690484.

Wijk- en belangenverenigingen

Algemeen

Het Buurtcollectief

Federatiebureau: Texelstroomlaan 5,

1784 EA Den Helder, tel. (0223) 740040,

kantoor@hetbuurtcollectief.nl,

www.hetbuurtcollectief.nl

Federatie van lokale buurtvoorzieningen in Den Helder.

Dir.: P.J. Wijnants, voorz.: N.A. Bais en secr.: D. Goede.

Stichting beheer MFC Nieuw Den Helder

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 740030, beheer@wijkhuisdenhelder.nl,

www.wijkhuisdenhelder.nl

Onderdeel van Het Buurtcollectief.

Exploitatie en beheer van de multifunctionele

accommodatie ‘t Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

Voorz.: P.H.H. Kragt.

Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief

Inl.: P.J. Wijnants, bestuursbureau: Texelstroomlaan 5,

1784 EA Den Helder, tel. (0223) 740040,

kantoor@hetbuurtcollectief.nl,

www.hetbuurtcollectief.nl

Geopend: ma t/m vr 09.00-13.00 uur,

‘s middags alleen op afspraak.

Voorz.: mw. E. Vos-Brandjes. Secr.: A. Plugge.

116

Centrum

Belangenvereniging Indische Buurt

Inl.: ir. L. Nieuwenhuis, Middenweg 63,

1782 BB Den Helder, tel. (0223) 618908,

info@indischebuurtdh.nl, www.indischebuurtdh.nl

BVV Belangenvereniging Visbuurt

P/a: Nieuwstraat 5a, 1781 TE Den Helder,

tel. 06 36266195, voorzitter@visbuurt.nl

Stichting Werkgroep Centrum

Koningdwarsstraat 146, 1781 LC Den Helder,

tel. (0223) 615404, info@buurthuiscentrum.nl,

www.buurthuiscentrum.nl

Nieuw Den Helder

Buurtvereniging Jeruzalem-Vechtbuurt

Buurthuis de Kroft: Hortensiastraat 22,

1783 ET Den Helder, tel. (0223) 622644,

secr. mw. N. Blankenzee: tel. (0223) 680422,

ninab@ziggo.nl, www.de-kroft.nl

Huisduinen

Huisduiner Belang

Badhuisstraat 25, 1789 AJ Huisduinen, Postbus 383,

1780 AJ Den Helder, tel. (0223) 618804,

info@huisduinerbelang.nl, www.huisduinerbelang.nl

De Schooten

Bewonersbelangenvereniging De Schooten

Samen Sterker

Heiligharn 242, 1785 ST Den Helder, tel. (0223) 635150,

info@samensterker.info, www.samensterker.info

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het

bestuur, contactgegevens vindt u op de website.

Julianadorp

Belangen Vereniging Julianadorp

Secr.: R. Kwast, Postbus 1064, 1780 EB Den Helder,

tel. (0223) 642653, bvj@dds.nl, www.bvj.dds.nl

Wijksteunpunt

Centrum

Leger des Heils, Bij Bosshardt

Loodsgracht 2, 1781 KL Den Helder, tel. (0223) 610921,

bij.bosshardt.denhelder@legerdesheils.nl

Doel: stimuleren van onderlinge betrokkenheid in de

buurt.

De Schooten

Wijkservicepunt De Schooten

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22,

1785 JP Den Helder, tel. (0223) 711343.

Onderdeel van MFC Boerderij de Schooten.


Buurt- en wijkverenigingen

Centrum

Buurtvereniging Elto

Buurthuis: Crocusstraat 64a, 1782 AS Den Helder,

tel. (0223) 622585, www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: A. van de Walle, Brakkeveldweg 63, 1782 AE,

tel. 06 11216782.

Buurtvereniging Piet Hein

Buurthuis de Beuk: Hertzogstraat 7,

1782 RM Den Helder, tel. (0223) 618856,

www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: G. van der Meijden, Cronjéstraat 14,

1782 EE Den Helder, tel. 06 11157088.

Buurtvereniging ‘t Kraaiennest

Buurthuis ‘€t Kraaiennest:

Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15, 1782 XA Den Helder,

tel. (0223) 623693, e.weerstand@hetkraaiennest.eu,

www.hetkraaiennest.eu

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: J. van Gent, tel. (0223) 615495.

Buurtvereniging Visbuurt

Buurthuis De Viskom: Vijzelstraat 193, 1781 TR Den Helder,

tel. (0223) 616875, www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: T. Knuppe, Jan in ‘t Veltstraat 143,

1781 SH Den Helder, tel. (0223) 785960.

Buurtvereniging Vogelwijk

Buurthuis De Overzet: Kemphaanstraat 24b,

1781 WS Den Helder, tel. (0223) 615587,

www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Nieuw Den Helder

Buurtvereniging MFC West End

Buurthuis West End: Lijsterbesstraat 10a,

1783 HT Den Helder, tel. (0223) 624454,

www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: R. Knuppe, Lijsterbesstraat 17,

1783 HT Den Helder, tel. (0223) 612767.

Buurtvereniging Zuid Ooster

Korvetstraat 77, 1784 MP, Postbus 3064,

1780 GB Den Helder, www.hetbuurtcollectief.nl

Aangesloten bij Het Buurtcollectief.

Secr.: mw. I. Boes, Het Koggeschip 11,

1784 SB Den Helder, tel. 06 46597118.

De Schooten

Wijkvereniging Boatex

Pluto 176, 1785 AX Den Helder, tel. (0223) 633768,

www.boatex.info

Discriminatie

Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord

Gasthuisstraat 2, 1811 KC,

Postbus 3095, 1801 GB Alkmaar, tel. (072) 5154400,

tel. 0800 3218686 (gratis), info@discriminatiezaken.nl,

www.discriminee.nl

Etnische groeperingen

Stichting belangenbehartiging etnische minderheden

Den Helder

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. (0223) 740046,

voorz.: G.A.S. Sediqui: tel. 06 22973331.

g.a.s.sediqui@planet.nl, stetmin@hotmail.nl

Hulp en begeleiding

Femgard begeleid wonen

Tel. (0223) 684793, femgard@quicknet.nl,

www.blijfvanmijnlijfdenhelder.nl

Ambulant begeleid wonen.

Maaltijdservice

Maaltijdservice Vrijwaard

Ma t/m zo : tel. (0223) 680824, www.vrijwaard.nl

Maatschappelijk werk

De Wering, maatschappelijk werk

Tel. 088 0075200, info@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

- Spreekuur Centrum: Jacob van Heemskerckstraat 1,

1782 XC Den Helder.

Spreekuur op afspraak: ma t/m do en vr ochtend.

- Spreekuur De Schooten, De Boerderij:

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22,

1785 JP Den Helder.

Spreekuur op afspraak.

- Spreekuur Nieuw-Den Helder, ‘t Wijkhuis:

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder.

Inloopspreekuur: ma 09.00-10.00 uur.

- Wijksteunpunt Julianadorp: Boterzwin 3476,

1788 WS Julianadorp.

Spreekuur op afspraak.

De Wering/Wonen-Plus

Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder,

tel. 088 0075261, tel. 088 0075200,

info@wonenplusdenhelder.nl,

www.wonenplusdenhelder.nl

Diverse diensten voor mensen vanaf 55 jaar.

Thuisbezorgde maaltijden, ouderenadviseur,

administratieve hulp, diverse cursussen en activiteiten.

Welzijn en maatschappij ~ 117


Praktijk voor uw welzijn

Inl.: Angeline Pot, kamer 102: Marsdiepstraat 621,

1784 AM Den Helder, tel. (0223) 693554,

b.g.g.: tel. 06 24620792, fax (0223) 660430,

info@praktijkvooruwwelzijn.nl,

www.praktijkvooruwwelzijn.nl

Maatschappelijke dienstverlening

De Wering, informatiewinkel ‘t Wijkhuis

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder,

tel. 088 0075233, tel. 088 0075200,

info@stichtingdewering.nl

DNO Maatschappelijke Opvang Noord-Holland Noord

Bassingracht 1, 1781 CE, Postbus 253,

1780 AG Den Helder, tel. (0223) 618469,

www.stichtingdno.nl

Mantelzorg

Mantelzorgcentrum,

steunpunt Mantelzorg/Mantelzorgmakelaar

Tel. (072) 5627618,

steunpuntmantelzorg@mantelzorgcentrum.nl,

www.mantelzorgcentrum.nl

- Steunpunt Den Helder: Vrede en Vrijheid 26,

1785 RM Den Helder.

Geopend: ma t/m do 09.00-17.00 uur,

vr alleen telefonisch bereikbaar.

Consulente Steunpunt: Marianne Weel,

tel. (0223) 747009, b.g.g.: tel. 06 18664145.

Migranten

Internationaal Vrouwen Centrum

IJsselmeerstraat 154, 1784 MA Den Helder,

tel. (0223) 634216, i.vrouwen@kpnmail.nl,

www.int-vrouwencentrum.nl

Geopend: ma t/m do 09.00-16.00, vr 09.00-13.00 uur.

Militairen

AVOM Algemene Vereniging Oud- en actief personeel

van de Koninklijke Marine

Secr.: A.J. Clowting, Meester J. Henderikxstraat 17-app 33,

1788 AX Julianadorp, tel. (0223) 630770,

a.clowting@quicknet.nl, www.avom.nl

Contact- en gezelligheidsvereniging voor alle

ex-marinemannen en ex-marinevrouwen en hun partners.

Echos Home De Duif

Inl.: H. Mennink, Binnenhaven 76-77,

1781 BL Den Helder, tel. (0223) 612178,

echos-duif@home-basesupport.net,

www.home-basesupport.net

MOOC Marine Onder Officieren Club

Spoorstraat 56, 1781 JH Den Helder,

tel. (0223) 612896, info@mooc.nl, www.mooc.nl

118

Stichting MSF

Secr.: J.Th.M. Liekens, Prins Hendriklaan 53a,

1781 KB Den Helder, tel. (0223) 615885,

tel. (0223) 625444, stichting.msf@gmail.com,

www.stichtingmsf.nl

Ontwikkelingssamenwerking

Unicef, afd. Den Helder e.o.

Mw. T. Schutte-Bos, Treilerstraat 55,

1784 SZ Den Helder, tineke.schutte.bos@gmail.com

Oorlogsherdenking

Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder

Secr.: mw. W. Postma-Reindorp, Van Galenstraat 231,

1782 EZ Den Helder, tel. (0223) 643362,

w.postma-reindorp@quicknet.nl

Stichting 4 en 5 mei

Secr.: mw. P. Clowting, Polderweg 82,

1782 EC Den Helder, tel. 06 12619787,

stichting4en5mei@gmail.com

Opbouwwerk

De Wering, opbouwwerk

Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder,

tel. 088 0075200, opbouwwerk@stichtingdewering.nl,

www.stichtingdewering.nl

Ondersteunt bewoners (groepen) bij het ontwikkelen van

projecten en activiteiten en het realiseren van samenhang

in de wijk i.s.m. bewoners en andere betrokkenen.

Reddingswezen

KNRM, reddingstation Den Helder

Secr.: M. Noot, Hagedoornstraat 47,

1783 HZ Den Helder, tel. (0223) 613378,

b.g.g.: tel. 06 53891628, secretaris@denhelder.knrm.nl,

www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/den-helder/

Moed, Volharding en Zelfopoffering,

vereniging van oud-redders

Secr.: S.P. Hopman, Vinkenbuurt 3,

1931 ER Egmond aan zee, tel. (072) 5064298.

Reddingbrigade Den Helder

Postbus 539, 1780 AM Den Helder, tel. (0223) 678757,

info@reddingsbrigadedenhelder.nl,

www.reddingsbrigadedenhelder.nl

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis, afd. Den Helder

Bankastraat 27, 1782 TA Den Helder,

tel. (0223) 683131, rode-kruis@quicknet.nl,

home.quicknet.nl/mw/prive/luyrink


Serviceclubs

Inner Wheel Den Helder

Secr.: mw. C. Stam-van der Knijff, Bremstraat 169a,

1783 JE Den Helder, tel. (0223) 620018,

secr.iwdh@live.nl

JCI ‘t Nieuwe Diep

Postbus 100, 1780 BH Den Helder,

info@jcinieuwediep.nl, www.jcinieuwediep.nl

Lionsclub Den Helder

Secr.: W.G. Smit, Rembrandtlaan 29,

1761 WS Anna Paulowna, tel. (0223) 531610,

info@lionsdenhelder.nl, www.lionsdenhelder.nl

Probus Club Nieuwediep e.o.

Secr.: mw. M.F. van Brederode-Zwart,

tel. (0224) 581724, nieuwediepeo.probus-nederland.org

Rotaryclub Den Helder

Secr.: E.J.Wilms, Postbus 217, 1780 AE Den Helder,

tel. (0223) 630900, secretaris@rcdenhelder.nl,

www.rcdenhelder.nl

Rotaryclub Den Helder/Julianadorp

Secr.: D.S. Verhoef, Achterbinnenhaven 101,

1781 BG Den Helder, tel. 06 50661145,

secretaris@rotarydhj.nl, www.rotarydhj.nl

Soroptimistclub Den Helder-De Razende Bol

Secr.: mw. Klok-Dijkemal, Postbus 220,

1780 AE Den Helder,

denhelderderazendebol@soroptimist.nl,

www.soroptimist.nl

Serviceclub voor werkende vrouwen.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland

Tel. 0900 0101 (lokaal tarief), www.slachtofferhulp.nl

Advies, info en ondersteuning aan slachtoffers,

betrokkenen en getuigen van misdrijven en

verkeersongelukken.

Telefonische hulpdiensten

Aids/soa infolijn

Tel. 0900 2042040 (€ 0,10 p.m.), info@soaaids.nl,

www.soaaids.nl

Beantwoordt vragen in een persoonlijk gesprek.

Bereikbaar: ma 10.00-22.00, di t/m vr 14.00-22.00 uur.

Alcohol infolijn

Tel. 0900 5002021 (€ 0,10 p.m.),

vraagbaak@alcoholinfo.nl, www.alcoholinfo.nl

Ma t/m vr 09.00-17.00 uur, vertrouwelijk en anoniem,

info en deskundig advies. Zie ook www.trimbos.nl

Verslavingszorg

AA Anonieme Alcoholisten,

werkgroep Holland Noorden

Inl.: Frans, Polderweg 21, 1782 EC Den Helder,

tel. 06 30716768.

Inloop: do 19.00-21.00 uur. Zelfhulpgroep voor

alcoholisten.

Brijder verslavingszorg

P. van de Laar, bureau Den Helder: Polderweg 19,

1782 EC Den Helder, tel. (0223) 612306,

peter.van.de.laar@brijder.nl, www.brijder.nl

Aanmelden behandelingen, jongeren hulpverlening,

medicatie poli, inloop voorziening, sociale

verslavingszorg.

Vluchtelingenwerk

Centraal orgaan opvang asielzoekers

Asielzoekerscentrum Den Helder: Nieuweweg 3,

1782 AZ Den Helder, centraal bureau: tel. 088 7157000,

tel. 088 7159555, www.coa.nl

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

Nieuweweg 3, 1782 AZ Den Helder, tel. (0223) 612874,

azcdenhelder@vwnwh.nl, www.vwnwh.nl

Voedselbank

Voedselbank Den Helder

Inl.: R. Veenstra, tel. 06 25443878,

info@voedselbankdenhelder.nl,

www.voedselbankdenhelder.nl

Vrijwilligerswerk

De Wering, vrijwilligerscentrale

Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder,

tel. 088 0075250, tel. 088 0075200,

info@vrijwilligerswerk-nhn.nl, www.stichtingdewering.nl

‘t Wijkhuis Texelstroomlaan 5,

geopend: 10.00-12.00 uur.

Het kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk.

(Vrijwilligers)organisaties kunnen o.a. terecht voor

informatie, advies en ondersteuning.

De Vrijwilligerscentrale bemiddelt (aspirant)vrijwilligers

naar vrijwilligerswerk. De vacaturebank heeft een

actueel en gevarieerd overzicht van vrijwilligerswerk bij

non-profit organisaties, clubs en verenigingen.

Mentorproject, De Wering

YAM! (You and Me): Jacob van Heemskerckstraat 1,

1782 XC Den Helder, tel. 088 0075200,

youandme@stichtingdewering.nl

Geeft jongeren tussen de 16 en 24 jaar de kans om met

behulp van een vrijwillige mentor te investeren in

zichzelf en/of hun schoolprestaties.

Welzijn en maatschappij ~ 119


Stichting Present Den Helder

Heiligharn 242, 1785 ST Den Helder, tel. 06 29331111,

info@stichtingpresent-denhelder.nl,

www.stichtingpresent-denhelder.nl

Slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben

en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

UVV Unie Van Vrijwilligers, afd. Den Helder e.o.

Secr.: mw. A. van der Schans-Hekman,

P. Mulderplantsoen 121, 1785 GS Den Helder,

tel. (0223) 633201, avanderschans@quicknet.nl,

www.uvvnet.nl

Vereniging Humanitas, afd. Kop van Noord Holland

Middenweg 168f, 1782 BL Den Helder,

tel. (0223) 617422, kantoor.denhelder@humanitas.nl,

www.humanitas.nl

Vrijwillige thuishulp en terminale zorg,

maatjesproject SAM SAM, maatjesdienst GGZ, HomeStart,

tel. (0223) 617188, telefooncirkel, kindervakantieweken.

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang Blijf van m`n Lijf

Ria, tel. (0223) 638150, fax (0223) 668352,

blijfdenhelder@quicknet.nl,

www.blijfvanmijnlijfdenhelder.nl

Opvang van vrouwen met/zonder kinderen,

die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Tevens info en advies.

Vrouwenverenigingen

De Rode Mutsen

Inl.: mw. J. van der Vlies, Mercurius 16,

1785 AH Den Helder, tel. 06 25065777,

queen@rodemutsen.nl, www.rodemutsen.nl

Gereformeerde vrouwengroepen, gespreksgroep

Nympha Centrum

Inl.: mw. C. Dieleman-Zaagman, Abel Tasmanstraat 27,

1782 TE Den Helder, tel. (0223) 622505,

c.dieleman@simpc.nl

Katholiek Vrouwen Gilde Den Helder

Inl.: mw. V.A.A.M. Tuin-Bossong, Javastraat 16,

Den Helder, tel. (0223) 625500.

Katholiek Vrouwen Gilde Julianadorp

Voorz.: mw. P. Kreeft-Meijer, Middelzand 4205,

1788 HP Julianadorp, tel. (0223) 643911,

kvgjulianadorp@yahoo.com

NBvP Vrouwen van Nu

Secr.: mw. L. van Breda, Timorlaan 225,

1782 DR Den Helder, tel. (0223) 623508.

Passage, afd. De Schooten

Secr.: mw. F. Bais-van de Belt, Schootenweg 10,

1785 LV Den Helder, tel. (0223) 636189,

h.bais@kpnplanet.nl

120

Passage, afd. Julianadorp

Secr.: mw. M.C. Schoonbergen-van Veldhuizen,

Malzwin 2520, 1788 XM Julianadorp,

tel. (0223) 644148, marijke.schoonbergen@quicknet.nl

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Rode Hoeden aan Zee

Inl.: mw. L.R.E.P. Smit, Vogelzand 2225,

1788 GB Julianadorp, tel. (0223) 646583,

lindarosesmit@me.com, www.rodehoedenaanzee.nl

Vrouwen van Marine Onderofficieren

Secr.: mw. E. van Rooijen, Erasmusstraat 5,

1782 NL Den Helder, tel. (0223) 624956,

ellyvanrooijen@quicknet.nl

VVAO Nederlandse Vereniging

van Vrouwen met Hogere Opleiding

Inl.: mw. mr. M.Th. Slort, Javastraat 17,

1782 DA Den Helder, tel. (0223) 683399,

b.g.g.: tel. 06 13622510, mthslort@kpnplanet.nl

Zusters Hulp Vereniging, Den Helder

Texelstroomlaan 4, 1784 EB Den Helder,

tel. (0223) 623074, www.kerkvanjezuschristus.nl

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen.

Wereldwinkels

Wereldwinkel Den Helder

Wezenstraat 66, 1781 GM Den Helder,

tel. (0223) 682695,

secr. mw. J.L. Hamilton: tel. (0223) 613869,

wwdenhelder@hetnet.nl, www.wereldwinkels.nl

Wereldwinkel Julianadorp

Ontmoetingskerk: Parkstraat 10-12, 1787 AC Julianadorp,

mw. J. van Boeghem: tel. 06 22375247,

jgvanboeghem@quicknet.nl

Geopend: wo t/m vr 13.30-16.00, za 11.00-15.00 uur.

Zonnebloem

De Zonnebloem, regio Hollands Noorden

Inl.: mw. C.G.M. Zijm, Wierbalg 2527,

1788 VK Julianadorp, tel. (0223) 647173.

- Afd. Nieuw Den Helder/De Schooten:

inl. mw. R. Halfmouw: Heiligharn 328,

1785 SW Den Helder, tel. (0223) 631588,

ria.halfmouw@kpnmail.nl

- Afd. Den Helder binnen de Linie:

inl. mw. L. Raaijmakers: Jan Verfailleweg 20a,

1783 BB Den Helder, tel. (0223) 613857.

- Afd. Julianadorp: inl. mw. E. Loosman:

Vogelzand 3318, 1788 MD Julianadorp,

tel. (0223) 642647.

Vereniging voor regelmatig bezoeken van en organiseren

van activiteiten voor langdurig zieken, gehandicapten

en lichamelijk hulpbehoevenden.


Hondenpoepbeleid

Volgens het hondenpoepbeleid heeft Den Helder drie soorten gebieden in de gebouwde omgeving:

Witte gebieden: honden zijn aangelijnd, poep moet worden opgeruimd

Groene gebieden: loslopen mag, poep opruimen hoeft niet

Rode gebieden: verboden voor honden

Daarnaast bestaan er nog gele zones in natuurgebieden (aanlijnen moet, poep opruimen hoeft niet).

Plattegronden

In deze gemeentegids zijn deelplattegronden van Den Helder opgenomen (zie pagina 122). Op deze plattegronden

kunt u precies zien welke gebieden verboden zijn voor honden, waar ze los mogen lopen en waar honden uitsluitend

aangelijnd mogen komen en waar het baasje de poep op moet ruimen. Op de bijbehorende plattegronden is met

kleuren aangegeven welke gebieden waar liggen. Op de plaatsen zelf wordt met corresponderende kleuren op borden

en/of paaltjes duidelijk gemaakt in wat voor soort gebied de hondenbezitter loopt.

Verboden gebieden

Onder verboden gebieden (rood) vallen de meeste speelweides en -pleinen, sportvelden, schoolpleinen en hun

omgeving, pleinen en velden bij buurthuizen, monumenten en openbare zandbakken. Uw hond mag hier niet komen,

ook al is hij aangelijnd.

Losloopgebieden

Honden kunnen vrij rennen en spelen zonder opruimplicht in de losloopgebieden (groen). De hond hoeft niet aan de

lijn en de poep mag blijven liggen. Maar opruimen is natuurlijk altijd beter. Loslopen op fiets- en wandelpaden en

wegen binnen de bebouwde kom is in geen enkel geval toegestaan. Overigens blijft de hond altijd ùw

verantwoordelijkheid. Houd dus altijd de verkeersveiligheid goed in het oog.

Hondenpoepbeleid ~ 121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


Straatnamenregister

- Het cijfer achter het = teken is ter vervanging van de straatnaam.

- * betekent: straatnaam wel aanwezig, maar niet op de kaart

A

Aarjensz Breedtstraat, Jan=10 3 ... C6

Aarjensz Prinsstraat, Jan ......3 ...D6

Aarstraat*..........................2 ...D5

Abbesteelaan, Dirk ..............3 ...B8

Achterbinnenhaven .............3 ... C3

Adriaansz Wentelstraat, Jan ..3 ...B8

Akkerbouwstraat .................4 ... F3

Alblasstraat........................2 ...D5

Alcmadestraat, Willem van=4 3 ...B6

Ambachtsweg .....................3 ... C6

Ambonstraat ......................2 ... E2

Amerstraat .........................2 ...D5

Amstelstraat=6 ...................2 ...D4

Andromeda.........................3 ...D5

Anemonenstraat ..................3 ...A4

Anjelierstraat=4 ..................3 ...A4

Ankerpark ..........................3 ... C2

Asterplein=3 ......................3 ...A4

Asterstraat .........................3 ...A4

Azaleastraat .......................2 ... C5

B

Badhuisstraat .....................2 ...B3

Bakkerbreetstraat=1 ............3 ... C3

Balgzanddijk ......................1 . P14

Balistraat ..........................2 ... F3

Baljuwstraat .......................3 ...B7

Ballotstraat, Buys=6 ............2 ... F3

Bandaplein ........................2 ... F2

Bankastraat........................2 ... E2

Barentszstraat, Willem .........2 ... E1

Barkstraat ..........................2 ...D6

Baskeweg, Hendrik ..............3 ... C6

Bassingracht ......................3 ... C4

Basstraat ...........................3 ...A3

Bastiondreef=1 ...................2 ... E6

Beatrixstraat=2 ...................3 ...A2

Bedrijfsweg ........................3 ... C6

Beenstraat, Jacob ...............2 ... E1

Beerzestraat=5 ...................2 ...D6

Begoniastraat .....................3 ...A3

Beilerstroomweg=3 ..............2 ... E6

Bergerstraat, Leendert den=2 3 ... C8

Berkelstraat=1 ....................2 ... E5

Berkenlaan.........................2 ... C6

Berkstraat, L. van=6 ............3 ...B3

Bernhardplein=14 ...............3 ...A2

Beukelszstraat, Willem=8 ......3 ...B3

Beukenhout .......................4 ... F4

Beukenkampstraat ...............3 ...B3

Bevesierweg .......................3 ... C1

Bierstraat=1 .......................3 ...B1

Biesbosstraat .....................2 ...D5

Bijlstraat, Jan ....................2 ... E1

Bijlweg, Doctorandus F. ........2 ... F7

Billitonstraat ......................2 ... E3

Binnenhaven ......................3 ... C3

Blaauwboerstraat, Sijmon=5 .3 ... C7

Blankenstraat, Jan ..............3 ...A3

Bloemstraat .......................3 ...A4

Blokmakersweg=3................1 . N16

Blokstraat, Professor P.J. ......2 ... F3

Boeierstraat .......................2 ...D7

Boerhaavestraat ..................3 ...A3

Boerstraat, Wethouder W. de .4 ... E2

Borneolaan ........................2 ... E3

Bossestraat, Stakman ..........3 ...B3

Boterrug ............................4 ... C5

Boterzwin 10 ......................4 ... C4

Boterzwin 11 ......................4 ...D4

Boterzwin 12 ......................4 ... C4

Boterzwin 13 ......................4 ... C4

Boterzwin 20 ......................4 ... C5

Boterzwin 21 ......................4 ... C5

Boterzwin 22 ......................4 ... C5

Boterzwin 23 ......................4 ... C5

Boterzwin 30 ......................4 ...D5

Boterzwin 31 ......................4 ...D5

Boterzwin 32 ......................4 ...D5

Boterzwin 33 ......................4 ...D5

Boterzwin 34 ......................4 ...D5

Boterzwin 35 ......................4 ...D5

Boterzwin 36 ......................4 ...D5

Boterzwin 40 ......................4 ...D5

Boterzwin 41 ......................4 ...D5

Boterzwin 42 ......................4 ...D5

Boterzwin 43 ......................4 ...D5

Boterzwin 44 ......................4 ...D5

Boterzwin 45 ......................4 ...D5

Boterzwin 51 ......................4 ...D5

Bothastraat=1 ....................2 ... F2

Botstraat, Coenraad .............2 ... E1

Botterstraat=2 ....................2 ...D7

Brakkeveldweg ....................3 ...A3

Breeuwersweg=1 .................1 .M16

Breewaterstraat=3 ...............3 ...A2

Breewijd ............................4 ...D2

Bremstraat .........................2 ... C5

Brikstraat ..........................2 ... E8

Brinkostraat, Johannes=1 .....3 ...A6

Broertjesstraat, Hendrik=1 ....3 ... C8

Brouwerstraat .....................3 ...B3

Brugstraat, Nieuwe=12 .........3 ...B3

Brunella=2 .........................1 ..E18

C

Californiestraat ...................3 ...A2

Callantsogervaart ................4 ... C5

Casterkomstraat, Klaas .........3 ...B6

Celebesstraat=2 ..................2 ... E2

Ceramstraat ........................2 ... F3

Chrysanthof=3 ....................2 ... F4

Clematisstraat ....................2 ... C5

Clompstraat, Jan=9 .............3 ...B6

Commandeursplein=2 ...........3 ... C6

Coppenolstraat,

Adriaan van=10 ..................3 ...B6

Cornelisz Rijpstraat, Jan=6 ...2 ... E1

Cornelisz Schoutenstraat,

Willem=3 ...........................2 ... E1

Crocusstraat=1 ....................3 ...A4

Cronjéstraat=4 ....................2 ... F2

D

Daarnhouwerstraat, Meester ..4 ...D1

Dahliastraat .......................3 ...A4

Dennenstraat ......................2 ... C6

Deurelaan, Pieter van der .....3 ... C8

Deurloostraat=1 ..................2 ... C6

Diaconiestraat=8 .................3 ...A2

Diep, Het Nieuwe ................3 ... C2

Diezestraat ........................2 ... E5

Dijkschouwerslaan ...............3 ...B8

Dijkweg .............................2 ... F1

Dintelstraat ........................2 ...D6

Ditostraat, Cornelis .............2 ... F1

Doggersvaart ......................2 ...D8

Dollardlaan ........................2 ... E4

Dommelstraat .....................2 ...D6

Dongestraat .......................2 ...D5

Doolhof=5 ..........................3 ...A1

Doorzwin 10 .......................4 ... E3

Doorzwin 11 .......................4 ... E3

Doorzwin 12 .......................4 ... E3

Doorzwin 20 .......................4 ... E3

Doorzwin 21 .......................4 ... E3

Doorzwin 22 .......................4 ... E3

Doorzwin 23 .......................4 ... E3

Doorzwin 24 .......................4 ... E3

Doorzwin 25 .......................4 ... E3

Doorzwin 26 .......................4 ... E3

Straatnamenregister ~ 135


Doorzwin 27 .......................4 ... E3

Doorzwin 28 .......................4 ... E3

Doorzwin 29 .......................4 ... E4

Doorzwin 30 .......................4 ... E3

Doorzwin 31 .......................4 ... E3

Doorzwin 32 .......................4 ... E3

Doorzwin 33 .......................4 ... E3

Doorzwin 34 .......................4 ... E3

Doorzwin 35 .......................4 ... E3

Doorzwin 36 .......................4 ... E3

Doorzwin 40 .......................4 ... E4

Doorzwin 41 .......................4 ... E4

Doorzwin 42 .......................4 ... E4

Doorzwin 43 .......................4 ... E4

Doorzwin 50 .......................4 ... E4

Doorzwin 51 .......................4 ... E4

Doorzwin 52 .......................4 ... E4

Doorzwin 53 .......................4 ... E4

Dopheide=2 ........................1 . D18

Dotterbloem=1 ...................1 ..E18

Drechtstraat=7 ....................2 ...D4

Drooghe Bol .......................4 ...D4

Duinbrink ..........................2 ...D5

Duindal .............................2 ...D6

Duindreef...........................2 ...D5

Duinhof .............................2 ...D6

Duinpad ............................2 ...D6

Duinriet* ...........................1 . D18

Duinroosstraat ....................2 ... C5

Duinweg ............................2 ...B3

Duitstraat, Klaas .................2 ... E1

Duyn van Maasdamstraat,

Van der=3 ..........................3 ...B3

E

Eemstraat ..........................2 ...D6

Eendrachtstraat ..................2 ...D6

Egmondstraat,

Heer Willem van .................3 ...B6

Eikenlaan...........................2 ... C6

Elzenstraat .........................2 ... C6

Emmadwarsstraat, 1e=3 .......2 ... F1

Emmadwarsstraat, 2e=2 .......2 ... F1

Emmadwarsstraat, 3e=4 .......2 ... F1

Emmastraat ........................2 ... F1

Energieweg ........................3 ...B5

Erasmusstraat .....................2 ... F3

Ereprijs .............................1 ..E18

Evertsenstraat, Cornelis=9 ....3 ...A2

Eyserhof ............................2 ... E6

136

F

Fabrieksgracht ....................3 ...B3

Fazantenstraat ....................3 ...B4

Flevostraat .........................2 ... E6

Florastraat .........................3 ...A4

Floris V Straat, Graaf ...........3 ...B7

Foreestweg, Van..................4 ... C1

Fortweg .............................2 ...D1

Fregathof ...........................2 ...D7

Fregatstraat .......................2 ...D6

Fresiastraat ........................2 ... F4

G

Galenstraat, Van .................2 ... F1

Galjoenstraat ......................2 ...D7

Garst, De ...........................3 ...B7

Gasstraat ...........................3 ...B3

Geleenstraat=6 ...................2 ... E6

Gentiaan=1 ........................4 ...B1

Gerritsz de Vriesstraat,

Maerten=5 .........................2 ... E2

Gerritsz Geusstraat, Cornelis .3 ... C8

Geulstraat ..........................2 ... E6

Giltjesstraat, Jacob=2 ..........3 ...A7

Gladiolenstraat ...................2 ... F3

Gorterstraat* ......................3 ...A2

Goudenregenstraat ..............2 ... C5

Goudsbloemstraat=1 ............2 ... F4

Gouwestraat .......................2 ...D5

Goversstraat=8 ...................3 ...A3

Grafelijkheidsweg ................2 ...A6

Grasdijk .............................2 ... C2

Gravenstraat=6 ...................3 ...A2

Grebbestraat=4 ...................2 ... E6

Groenplantsoen, Cornelis=7 ..3 ... C6

Grootstraat, Adriaan de ........3 ... C6

Grootstraat, Hugo de=5 ........2 ... F3

Guldemondweg ...................3 ...D8

H

Hagedoornstraat .................2 ... C5

Haghenstraat,

Steven van der=7 ................2 ... E1

Hamstraat, Martinus van der .2 ... F1

Handelskade .......................3 ...B4

Handelsweg........................3 ...B5

Hargenstraat, Jan ...............3 ... C8

Haringvlietweg=4 ................2 ...D5

Harpertsz Trompstraat,

Maarten=7 .........................3 ...A1

Harpoenierstraat .................3 ...B6

Hartenstraat=9 ...................3 ...B3

Havenplein=1 .....................3 ... C1

Havenweg ..........................3 ... C3

Havikstraat ........................3 ...B3

Heemskerckstraat, Jacob van 2 ... E1

Heiligharn .........................3 ...B7

Helden der Zeeplein=1 .........2 ... F1

Henderikxstraat, Meester J. ..4 ... E2

Hendriklaan, Prins ...............3 ...A1

Hengstepad ........................2 ...B6

Hertzogstraat .....................2 ... F2

Herwerdenstraat,

Cornelis van=6 ....................3 ...B7

Hogendorpstraat, Van=2 .......3 ...B3

Hoofdgracht .......................3 ...B1

Hoogdwarsstraat=6 ..............3 ...A1

Hoogerwerfstraat, Jan .........2 ... E2

Hoogstraat .........................3 ...A1

Hortensiastraat ...................2 ... C5

Houtinghstraat, Jacob .........3 ... C8

Houtmanstraat, Cornelis de ...2 ... E2

Houwingsingel,

Burgemeester .....................3 ...A4

Hudsonstraat, Henry=2 ........2 ... E1

Huisduinerweg ....................2 ...D3

Hulkstraat ..........................2 ... E7

Hunzestraat .......................2 ... E6

Huygensstraat=2 .................2 ... F3

I

IJsselmeerstraat .................2 ... E6

IJsselstraat ........................2 ... E5

IJstraat=4 ..........................2 ...D4

IJzergietersweg=2 ...............1 . N16

Industrieweg ......................3 ...B5

Irisstraat ...........................2 ... F4

J

Jacobsz Mooijstraat, Cornelis 3 ... C6

Jacobsz Quastplantsoen,

Jan=1 ...............................3 ...D6

Janssoonstraat, Pieter=2 ......3 ...A6

Jansz Cristalstraat, Andries ...3 ...A6

Jansz Schoenstraat, Louris=7 ..3 .... C7

Janzendwarsstraat* .............3 ...A3

Janzenstraat ......................3 ...A3

Jasmijnstraat .....................2 ...D5

Javastraat ..........................2 ... F2

Jekerstraat .........................2 ... E6

Jolstraat ............................2 ...D8

Jongstraat, Jan de ..............3 ... C8

Jonkerstraat .......................3 ...B3

Joubertstraat .....................2 ... F2

Julianaplein=4 ....................3 ...A2

Jupiter ..............................3 ... C5

Jutterspleintje* ..................3 ...A2


K

Kaaphoofd=1 ......................2 ... C1

Kamperfoeliestraat=2 ...........2 ...D5

Kanaalweg .........................3 ...A1

Kanostraat .........................2 ...D8

Karveelstraat ......................2 ... E8

Keizersgracht .....................3 ...B2

Keizerskroon, De .................4 ... C1

Keizerstraat........................3 ...A2

Kemphaanstraat ..................3 ...B3

Kerkgracht .........................2 ... F1

Kerkhoflaan ........................2 ...D3

Kerkplein, Nieuwe* .............3 ...B1

Kerkstraat* ........................3 ...A2

Keteldiepstraat=2 ................2 ... E6

Ketelmakersweg=4 ...............1 . N16

Keysers Plaet=1 ..................4 ... E2

Kieboomstraat, Arie .............3 ...B8

Kievitstraat ........................3 ...A4

Kijkduinlaan .......................2 ...B3

Kikkertstraat* .....................2 ... F1

Kilstraat=7 .........................2 ...D6

Klaverstraat=1 ....................4 ... F2

Klimopstraat ......................2 ... C5

Klipperstraat ......................2 ...D7

Koekoekstraat .....................3 ...B4

Kofstraat ...........................2 ... E8

Koggeschip, Het=1 ..............2 ...D8

Koningdwarsstraat=2 ...........3 ...A1

Koningsplein=10 .................3 ...A1

Koningstraat ......................3 ...A1

Koopmanweg, Pastoor ..........2 ... F7

Koperslagersweg=6 ..............1 . N16

Korffstraat, Pieter ...............3 ...B7

Kortevliet ..........................1 ..L13

Korvethof=2 .......................2 ...D6

Korvetpad ..........................2 ... E7

Korvetstraat .......................2 ...D7

Kotterstraat=4 ....................2 ...D7

Kraaiheide=1 ......................4 ...A1

Krammerstraat=3 .................2 ...D6

Kroonpassage* ...................3 ...A2

Kroonstraat* ......................3 ...A2

Krugerstraat .......................2 ... F2

Kruiszwin 10 ......................4 ...D3

Kruiszwin 11 ......................4 ...D3

Kruiszwin 12 ......................4 ...D3

Kruiszwin 13 ......................4 ...D3

Kruiszwin 20 ......................4 ...D3

Kruiszwin 21 ......................4 ...D3

Kruiszwin 22 ......................4 ...D3

Kruiszwin 23 ......................4 ...D3

Kruiszwin 30 ......................4 ...D4

Kruiszwin 31 ......................4 ...D3

Kruiszwin 32 ......................4 ...D3

Kruiszwin 33 ......................4 ...D3

Kruiszwin 34 ......................4 ...D3

Kruiszwin 35 ......................4 ...D3

Kruiszwin 36 ......................4 ...D3

Kruiszwin 37 ......................4 ...D3

Kruiszwin 38 ......................4 ...D3

Kruiszwin 39 ......................4 ...D3

Kruiszwin 40 ......................4 ...D4

Kruiszwin 41 ......................4 ...D4

Kruiszwin 42 ......................4 ...D4

Kruiszwin 43 ......................4 ...D4

Kruiszwin 44 ......................4 ...D4

Kruiszwin 45 ......................4 ...D4

Kruiszwin 50 ......................4 ...D4

Kruiszwin 51 ......................4 ...D4

Kruiszwin 52 ......................4 ...D3

Kruiszwin 53 ......................4 ...D4

Kruiszwin 54 ......................4 ...D4

Kruiszwin 55 ......................4 ...D4

Kruiszwin 56 ......................4 ...D4

Kruiszwin 57 ......................4 ...D4

Kuiperdwarsstraat=3 ............3 ...B1

Kuiperstraat,

Adrianus IJsbrand ...............2 ... E1

Kuiperstraat=4 ....................3 ...A1

L

Lambertsstraat, Folkert=4 .....3 ... C7

Landbouwstraat ..................4 ... F2

Landmetersweg ...................3 ...B8

Langereisstraat=2 ................2 ...D4

Langestraat=5 ....................3 ...A2

Langevliet ..........................4 ... E4

Lauwerszeestraat ................2 ... E4

Leeuwenhoekstraat, Van=3 ...2 ... F3

Leeuwerikstraat ..................3 ...A4

Leeuwstraat, Pieter de=4 ......3 ...B7

Lekstraat ...........................2 ... E5

Leliestraat .........................2 ... F4

Lemairestraat, Jacques .........2 ... E1

Lichtbaaklaan .....................2 ...D4

Ligusterstraat=9 .................2 ...D5

Lijsterbesstraat ...................2 ... C6

Lijsterstraat .......................3 ...B3

Limburg Stirumstraat, Van ....3 ...B3

Lingestraat ........................2 ...D4

Liniepad ............................2 ... F3

Linieweg............................2 ... E3

Linschotenstraat,

Jan Huygen van ..................2 ... E1

Loggerstraat=3 ...................2 ...D7

Lombokstraat .....................2 ... F2

Loodsenpad=6 ....................3 ... C7

Loodsgracht .......................3 ...A1

Loopuytpark .......................4 ... F2

Lorentzstraat, H.A. ..............2 ... F3

Louisehof=1 .......................3 ...B2

Lourisz Sinjewelplantsoen,

Aarjen=6 ...........................3 ... C6

Luchthavenweg ...................1 . N15

Lupinestraat=2 ...................2 ... F4

M

Maasstraat .........................2 ... E5

Madurastraat=6 ...................2 ... E2

Malzwin 10 ........................4 ... E4

Malzwin 11 ........................4 ... E5

Malzwin 12 ........................4 ... E4

Malzwin 13 ........................4 ... E4

Malzwin 14 ........................4 ... E4

Malzwin 15 ........................4 ... E4

Malzwin 16 ........................4 ... E4

Malzwin 17 ........................4 ... E4

Malzwin 20 ........................4 ... E5

Malzwin 21 ........................4 ... E5

Malzwin 22 ........................4 ... E5

Malzwin 23 ........................4 ... E5

Malzwin 24 ........................4 ... E5

Malzwin 25 ........................4 ... E5

Malzwin 26 ........................4 ...D5

Malzwin 27 ........................4 ... E5

Marinapark .........................3 ... C5

Markstraat .........................2 ...D6

Marsdiepstraat ....................2 ... E3

Mastenmakersweg ...............1 ..L16

Meeuwenstraat=2 ................3 ...A3

Meidoornstraat ...................2 ... C5

Mercurius ...........................3 ...D5

Merelstraat.........................3 ...B4

Merwedestraat ....................2 ... E5

Mesdagstraat, H.W. ..............2 ...B3

Middelzand 10 ....................4 ... E1

Middelzand 20 ....................4 ...D2

Middelzand 21 ....................4 ...D2

Middelzand 22 ....................4 ... E2

Middelzand 23 ....................4 ... E1

Middelzand 24 ....................4 ...D1

Middelzand 25 ....................4 ...D1

Middelzand 26 ....................4 ... E1

Middelzand 27 ....................4 ... E1

Middelzand 28 ....................4 ... E2

Middelzand 29 ....................4 ... E2

Middelzand 30 ....................4 ...D2

Middelzand 31 ....................4 ...D2

Middelzand 32 ....................4 ...D2

Middelzand 33 ....................4 ... E2

Middelzand 34 ....................4 ... E2

Straatnamenregister ~ 137


Middelzand 35 ....................4 ... E2

Middelzand 40 ....................4 ...D3

Middelzand 41 ....................4 ... E2

Middelzand 42 ....................4 ...D2

Middelzand 43 ....................4 ...D3

Middelzand 44 ....................4 ...D2

Middelzand 45 ....................4 ...D2

Middelzand 46 ....................4 ...D2

Middelzand 50 ....................4 ... E2

Middelzand 51 ....................4 ... E3

Middelzand 52 ....................4 ... E2

Middelzand 53 ....................4 ... E3

Middelzand 54 ....................4 ... E2

Middelzand 55 ....................4 ... E2

Middelzand 56* ..................4 ... E2

Middelzand 57 ....................4 ... E2

Middelzand 58* ..................4 ... E2

Middelzand 59 ....................4 ... E2

Middenvliet ........................1 ..F15

Middenweg.........................2 ... E3

Miechielsz van Voorthuijsenstraat,

Anthonij=7 ........................3 ...B6

Molendwarsstraat, 1e=7 .......3 ...B2

Molendwarsstraat, 2e* .........3 ...B2

Molengracht .......................3 ...B1

Molenplein .........................3 ...B1

Molenstraat ........................3 ...B2

Molukkenstraat=1 ................2 ... E3

Mulderplantsoen, Pieter=3 ....3 ...B8

N

Nachtegaalstraat=2 .............3 ...A4

Nagelklinkersweg ................1 . N16

Narcisstraat ........................2 ... F3

Niasstraat ..........................2 ... F2

Niersstraat=9 ......................2 ... E6

Nieuweweg ........................2 ... F8

Nieuwland, Het ...................2 ... E4

Nieuwstraat........................3 ...B3

Nijverheidskade ..................3 ... C4

Nijverheidsweg ...................3 ...B4

Noorder Sandt ....................1 . D16

Noordzeestraat ...................2 ...D4

Noorstraat=8 ......................2 ... E6

Noortstraat, Olivier van ........2 ... E2

O

Oase .................................4 ...A1

Ogentroost=3 .....................1 . D18

Ooghduyne ........................4 ...B3

Ooievaarstraat ....................3 ...B3

Oostoeverweg .....................3 ...D6

Oostslootstraat ...................3 ...A1

Ooststraat=8 ......................3 ...A1

138

Oranjestraat=5 ....................3 ...B3

Orchis ...............................1 . D17

Orion ................................3 ... C5

P

Paleiskade=3 ......................3 ... C1

Palmstraat* ........................3 ...A2

Panstraat, David=8 ..............3 ...B7

Parallelweg=1 .....................3 ...A2

Parkstraat ..........................4 ... F2

Parnassia ...........................1 . D17

Passagestraat*....................3 ...A2

Pasteurstraat ......................2 ... F3

Patrijzenstraat ....................3 ...A4

Peelstraat ..........................2 ... E6

Peereboomstraat, Jan ..........3 ... C8

Pieckhof, Anton=1 ..............2 ...B3

Pietersz Blankmanstraat,

Gerrit ................................3 ... C7

Pietersz Soeteliefstraat,

Cornelis=2 .........................3 ... C7

Piet Heinstraat ...................2 ... F1

Planciusstraat, Petrus=1 .......2 ... E1

Plantsoenstraat=12 .............3 ...A2

Pluto ................................3 ... C5

Polderweg ..........................3 ...A2

Praamstraat........................2 ...D7

Princenhoff=3 .....................3 ... C7

Prinsenstraat=11 .................3 ...A2

Proeftuinweg ......................4 ... F2

Prunusstraat .......................2 ...D4

Q

Quantstraat, Pieter=11 .........3 ...B3

R

Ravelijncenter ....................3 ... C5

Ravelijnweg .......................3 ...B5

Reggestraat........................2 ... E5

Rehorstpark .......................3 ...A6

Reigerstraat .......................3 ...A3

Reijntjesstraat, Robijn .........3 ... C8

Rembrandtstraat .................2 ...B3

Reystraat, De la ..................2 ... F2

Ribesstraat ........................2 ...D4

Riekelsstraat, Cornelis ..........3 ... C6

Rietschooten=8 ..................3 ... C7

Rijkersstraat, Theodorus .......2 ... E1

Rijksweg ............................1 . N10

Rijkswerf=2 ........................3 ... C1

Rijkszee- en Marinehaven .....3 ... F1

Rijnstraat ..........................2 ... E5

Ritmeesterweg, Burgemeester ..2 .... E8

Roerstraat=2 ......................2 ... E5

Roggeveenstraat, Jacob=3 ....2 ... E2

Romein-Verschoorlaan, Annie ..2 .... E6

Roompotstraat ....................2 ...D6

Rozenstraat ........................2 ... F4

Ruijterstraat, De .................2 ... F2

Runstraat ...........................2 ...D6

Ruyghweg ..........................3 ...B3

S

Saturnus ............................3 ...D4

Schagenstraat* ...................3 ...A2

Schapendijkje .....................2 ... C1

Scheepmakersweg=5 ............1 . N16

Scheldeplein=10 .................2 ...D5

Scheldestraat .....................2 ...D5

Scheltesstraat, Gerbrands .....3 ... C7

Schepenenstraat, Schout en ..3 ...B6

Schiestraat=3 .....................2 ...D4

Schipbeekstraat=4 ...............2 ... E5

Schoenerstraat ...................2 ...D7

Schokkerstraat=5 ................2 ...D7

Schoolstraat=7 ...................3 ...A3

Schoolweg .........................4 ...G2

Schootenweg ......................3 ...B5

Schrijnwerkersweg=2 ...........1 .M16

Schrijverstraat, Dirk=4 .........3 ... C6

Schuurmanstraat, Adam=5 ....3 ...B7

Seringenlaan=1 ...................2 ...D5

Sijmonsz Kleijnstraat,

Jacob=9 ............................3 ... C7

Slenk, De=2 .......................4 ... E2

Slingerbeekstraat ................2 ... E6

Sloestraat ..........................2 ... C6

Slothplantsoen, Pieter=3 ......3 ... C8

Sluisdijkstraat ....................3 ...A3

Soembastraat .....................2 ... F2

Spaarnestraat=1 ..................2 ...D4

Sparrenstraat ......................2 ... C6

Spechtstraat=7 ...................3 ...B3

Sperwerstraat .....................3 ...A3

Speykstraat, Van .................2 ... F1

Spilbergenstraat, Joris van=4 ..2 .... E2

Spoorgracht .......................3 ...B2

Spoorstraat ........................3 ...A2

Sportlaan ...........................2 ... F3

Spuistraat ..........................3 ...A2

Statenhoff=5 ......................3 ... C6

Stationsdwarsstraat* ...........3 ...A2

Stationsstraat* ...................3 ...A2

Steengracht=2 ....................3 ...B2

Steijnstraat, Van* ...............3 ...B3

Sternstraat .........................3 ...B4

Sterrweg, Van der=1 ............2 ... E7

Straatlaan, Pieter ................3 ...B8


Sumatrastraat .....................2 ... F2

Swaenstraat, Johannes=2 .....3 ...B8

Swalmstraat=7 ....................2 ... E6

T

Takelaarsweg=2...................1 .M15

Tasmanstraat, Abel ..............2 ... E2

Teunisz Jongkeesstraat,

Aarjen=3 ...........................3 ...D6

Texelstroomlaan ..................2 ... E6

Theunisz Kampstraat, Jan=2 .3 ...D6

Tigchelaarstraat, Meester .....4 ...D1

Tillenhof ............................2 ...B3

Tillweg, Professor van ..........2 ... F7

Timorlaan ..........................2 ... E2

Tjalkstraat .........................2 ... E8

Torenstraat=6 .....................3 ...A3

Tormentil ...........................1 . D18

Torp=8 ..............................3 ... C6

Torplaan ............................3 ... C5

Touwslagersweg=1 ...............1 . N16

Treilerstraat .......................2 ...D8

Treubstraat, Hector .............3 ...A3

Tuijnsaetstraat,

Claes Simon=6 ....................3 ...B6

Tuinbouwstraat ...................4 ... F2

Tuinderspad .......................2 ...D3

Tuinstraat ..........................3 ...A4

Tuintjesweg .......................2 ... C3

Tulpstraat ..........................2 ... F4

V

Vechtstraat ........................2 ...D4

Veenstraat,

Jonkheer Jacob van .............3 ...B7

Veerstraat, J. van der ..........4 ... F2

Veltstraat, Jan in ‘t .............3 ...B3

Verfailleweg, Jan ................2 ...D4

Verhuellplein, Admiraal ........2 ...A3

Verkeerstorenweg=1 ............1 . P15

Vijzelstraat ........................3 ...B3

Vinkenstraat .......................3 ...A4

Violenstraat .......................3 ...A3

Vismarkt=4.........................3 ...B3

Visserstraat, Kersje=7 ..........3 ...B7

Visstraat ............................3 ...B3

Vlamingdwarsstraat=11 ........3 ...A1

Vlamingstraat .....................3 ...A1

Vletweg .............................2 ...D7

Vlierstraat=5 ......................2 ...D5

Vliestroomlaan ...................2 ...D4

Vlietstraat..........................4 ... F2

Vogelzand 10......................4 ...D2

Vogelzand 20......................4 ...D2

Vogelzand 21......................4 ...D2

Vogelzand 22......................4 ...D1

Vogelzand 23......................4 ...D1

Vogelzand 24......................4 ... C2

Vogelzand 25......................4 ...D2

Vogelzand 26......................4 ...D2

Vogelzand 27......................4 ...D2

Vogelzand 30......................4 ...D2

Vogelzand 31......................4 ...D2

Vogelzand 32......................4 ...D2

Vogelzand 33......................4 ...D2

Vogelzand 34......................4 ... C2

Vogelzand 35......................4 ... C2

Vogelzand 36......................4 ... C2

Vogelzand 40......................4 ... C3

Vogelzand 41......................4 ...D3

Vogelzand 42......................4 ... C3

Volkerakstraat.....................2 ... C6

Vosstraat* .........................3 ...A2

Vrede en Vrijheid ................3 ...B7

Vriesstraat, Meester J. de .....4 ... E2

Vroondwarsstraat* ...............3 ...A1

Vroonstraat, 1e ...................3 ...A1

Vroonstraat, 2e=1 ...............3 ...A1

Vroulandtstraat,

Dirk Cornelis=5 ...................3 ...B6

W

Waalstraat .........................2 ... E5

Waardenburglaan,

Gravin Magdalena van=1 ......3 ...B7

Waddenzeestraat .................2 ... F6

Wagenstraat=10 ..................3 ...B3

Walvisvaardersweg...............3 ...B6

Waterkeringsweg .................3 ... C7

Watermunt=2 ......................1 . D17

Werk, Het Nieuwe ................3 ...D4

Westerholtlaan, Van=3 .........3 ...B6

Westgracht .........................3 ...B2

Westoever ..........................3 ... C4

Weststraat .........................3 ...B2

Weteringstraat=5 ................2 ... E6

Wetstraat, De=2 ..................2 ... F2

Wezenstraat .......................3 ...A2

Wielingenstraat=6 ...............2 ... C6

Wierbalg 10 .......................4 ... C3

Wierbalg 11 .......................4 ... C3

Wierbalg 12 .......................4 ... C3

Wierbalg 13 .......................4 ... C3

Wierbalg 14 .......................4 ... C3

Wierbalg 15 .......................4 ... C3

Wierbalg 16 .......................4 ... C3

Wierbalg 17 .......................4 ... C3

Wierbalg 18 .......................4 ... C4

Wierbalg 19 .......................4 ... C4

Wierbalg 20 .......................4 ... C4

Wierbalg 21 .......................4 ... C4

Wierbalg 23 .......................4 ... C4

Wierbalg 24 .......................4 ... C4

Wierbalg 25 .......................4 ... C4

Wierbalg 26 .......................4 ... C4

Wierbalg 27 .......................4 ... C4

Wierbalg 28 .......................4 ... C4

Wierbalg 29 .......................4 ... C4

Wierhoofd=4 .......................3 ... C1

Wilhelminastraat .................2 ... F1

Willem-Alexandersingel, Prins .2 .... E2

Willem II Straat, Graaf .........3 ...A7

Willemsoord .......................3 ...B1

Willemsz Valckstraat,

Huijbert=8 .........................3 ...B6

Willem V Straat, Stadhouder .3 ...B7

Wingerdstraat .....................2 ... C5

Wintergroen=1 ....................1 . D17

Witte de Withstraat=6 ..........2 ... F1

Wondermullerstraat, Jan=9 ...3 ...B7

Wormstraat=10 ...................2 ... E6

Y

Yperhof .............................4 ... C1

Z

Zaanstraat* ........................2 ...D4

Zanddijk ............................4 ...A3

Zandkreekweg .....................2 ...D6

Zeeloodsenlaan=1 ...............3 ... C6

Zeemanstraat, Professor=4 ....2 ... F3

Zeepromenade ....................2 ...B3

Zeeweg ..............................2 ...A3

Zeilmakersweg=3 .................1 .M15

Zijlstraat=8 ........................2 ...D4

Zoomstraat=4 .....................2 ...D6

Zuiderhaaks ........................4 ...G3

Zuiderzeestraat ...................2 ... E6

Zuidstraat ..........................3 ...B2

Zuidwal .............................4 ...D3

Zwanenbalg........................4 ... C5

Zwanenbalg 11 ...................4 ... C5

Zwanenbalg 12 ...................4 ... C5

Zwanenbalg 13 ...................4 ... C5

Zwanenbalg 14 ...................4 ... C5

Zwanenbalg 15 ...................4 ...B5

Zwanenbalg 16 ...................4 ...B4

Zwanenbalg 17 ...................4 ... C4

Zwanenbalg 18 ...................4 ... C4

Zwanenbalg 19 ...................4 ... C4

Zwanenbalg 20 ...................4 ... C4

Zwartepad ..........................3 ... C3

Straatnamenregister ~ 139


Adverteerdersindex

Aannemersbedrijven

B.V. Aannemingsbedrijf J.J. Meijer ............................ 7

Stukadoorsbedrijf Verhaart ...................................... 4

Accountantskantoren

NBC Eelman & Partners .............binnenzijde vooromslag

Administratiekantoren

F.J. Cirk Belastingadviseur ..................................... 40

Adviesbureaus

Helder Vastgoed Bouwadvies .................................. 98

Advocatenkantoren

Advocatenkantoor Neervoort .................................... 8

Advocatenkantoor Oor ............................................ 4

Jorna Advocaten .................................................... 8

Afscheidshuis

Uitvaartcentrum Afscheidshuis de Vlindertuin

......................................................38, achteromslag

Afvalstoffen

Bek & Verburg Den Helder BV ................................. 78

Alarminstallatie en/of inbraakpreventie

Deko Alarm & Beveiligingstechniek B.V. ..................... 5

APK

Auto Service Verhaart ........................................... 74

Geha Autobedrijf B.V. ........................................... 80

Martin Schilder Automobielbedrijven ....................... 82

Stokman Den Helder B.V. ....................................... 10

Apotheken

Apotheek Zuiderhaaks ........................................... 54

Audiciens

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Autodealers

Merel Auto / Falco Auto ........................................ 94

Automobielbedrijven

Geha Autobedrijf B.V. ........................................... 80

Groet’s Autobedrijven ........................................... 50

Martin Schilder Automobielbedrijven ....................... 82

Merel Auto / Falco Auto ........................................ 94

Stokman Den Helder B.V. ....................................... 10

Autoservice

Auto Service Verhaart ........................................... 74

Autopoetsbedrijven

Kiefte CarSteam ................................................... 90

140

Autowascentra

Geha Autobedrijf B.V. ........................................... 80

Autowasstraat

Groet’s Autobedrijven ........................................... 50

Basisonderwijs

Algemene basisschool Comenius ............................. 82

Stichting Sarkon .................................................. 86

Basisscholen

Meerwerf Basisscholen Den Helder .......................... 84

Begrafenis- en/of crematieverzorging

Uitvaartcentrum Afscheidshuis de Vlindertuin

......................................................38, achteromslag

Begrafenis- en/of uitvaartverzorging

Uitvaartcentrum De Binnenstad .............................. 17

Behang- en verfspeciaalzaken

Glas & Verf Het Centrum .......................................... 6

Belastingadviseurs

F.J. Cirk Belastingadviseur ..................................... 40

NBC Eelman & Partners .............binnenzijde vooromslag

Beveiliging en bewaking

Deko Alarm & Beveiligingstechniek B.V. ..................... 5

Beveiligingsbedrijven

Noordwest Services & Security ...............................156

Blinden en slechtzienden

Ouderenwinkel.nl Den Helder ................................. 94

Boekhoudkantoren

NBC Eelman & Partners .............binnenzijde vooromslag

Bouwadviesbureaus

Helder Vastgoed Bouwadvies .................................. 98

Bouwbedrijven

Stukadoorsbedrijf Verhaart ...................................... 4

Bouwkundige adviesbureaus

Helder Vastgoed Bouwadvies .................................. 98

Brandblusapparatuur

Holland Safety ....................................................154

Brillen

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Caravan- en campertechnieken

Auto Service Verhaart ........................................... 74


Caravan/onderhoud

Auto Service Verhaart ........................................... 74

Contactlenzen

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Containerservice

Bek & Verburg Den Helder BV ................................. 78

Cultuur en recreatie

Willemsoord B.V. ................... binnenzijde achteromslag

Dagbesteding

‘s Heeren Loo ...................................................... 52

Dak- en zinkwerken

M.V.D. Dakwerken ................................................. 74

Dakcoatings

DVL van Loon ...................................................... 12

Dakgoten

M.V.D. Dakwerken ................................................. 74

Dansscholen

Theater,- en Musicalschool Musicool ........................ 16

Deurwaarderskantoren

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Vermeer Schutte & Musen ...................................... 34

Van der Vleuten & Van Hooff .................................. 34

Dierenwelzijn

Dierenambulance Den Helder e.o. ..........................112

Stichting Dierentehuis Den Helder e.o. ‘t Schuthok ...112

Vogelasiel De Paddestoel ......................................112

Drogisterijen

DA Buurman Drogisterij ......................................... 94

Echobureaus

Verloskundigenpraktijk Den Helder & regio ............... 66

Echtscheidings bemiddeling

Advocatenkantoor Neervoort .................................... 8

Notariskantoor Verhoeks ........................................ 36

Elektrotechnische installatiebedrijven

Bouman Electrotechniek BV ................................... 10

Energiebedrijven

NAM B.V. ...........................................................158

Evenementen en party’s

Willemsoord B.V. ................... binnenzijde achteromslag

Fitnesscentra

Divino Sports ........................................................ 6

Nice Sports & Spa-Sauna & Wellness Den Helder .......100

Garagebedrijven

Groet’s Autobedrijven ........................................... 50

Martin Schilder Automobielbedrijven ....................... 82

Merel Auto / Falco Auto ........................................ 94

Stokman Den Helder B.V. ....................................... 10

Gas

NAM B.V. ...........................................................158

Gastransportbedrijven

BBL Company .....................................................146

Gasunie .............................................................148

Gehandicaptenzorg

‘s Heeren Loo ...................................................... 52

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Vermeer Schutte & Musen ...................................... 34

Gevelreiniging

DVL van Loon ...................................................... 12

Optimaal Bedrijfsdiensten B.V. ............................... 98

Witkamp Dienstverleners BV ..................................... 7

Gevelrenovatie

DVL van Loon ...................................................... 12

Gezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en Gezin

Apotheek Zuiderhaaks ........................................... 54

Glasbedrijven

Glas & Verf Het Centrum .......................................... 6

Glazenwasserijen

Optimaal Bedrijfsdiensten B.V. ............................... 98

Witkamp Dienstverleners BV ..................................... 7

Grondwerken

Cnossen Infra bv .................................................. 88

Haarwerken

OCT/ KCC vof ....................................................... 14

Hobbyschilderen

Art Shop Bas ....................................................... 98

Homeopathie

Apotheek Zuiderhaaks ........................................... 54

Hoorapparaten

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Adverteerdersindex ~ 141


Hospice

Hospice Den Helder .............................................. 58

Hypotheken

Spitters voor ‘n HELDER advies ................................. 5

Incassobureaus

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Vermeer Schutte & Musen ...................................... 34

Van der Vleuten & Van Hooff .................................. 34

Inspecties

M.V.D. Dakwerken ................................................. 74

Installatietechniek

Bouman Electrotechniek BV ................................... 10

Jachthavens

Jachtwerf Den Helder ..........................................164

Willemsoord B.V. ................... binnenzijde achteromslag

Jachtwerven

Jachtwerf Den Helder ..........................................164

Jeugd en jongeren

Centrum voor Jeugd en Gezin ................................. 76

Jeugdzorg

De Opvoedpoli ..................................................... 70

Lijn5 .................................................................. 66

Juridische dienstverlening

Notariskantoor Verhoeks ........................................ 36

Van der Vleuten & Van Hooff .................................. 34

Kantoorbenodigdheden

Egner Kantoorspecialisten ....................................100

Kantoormeubelen

Egner Kantoorspecialisten ....................................100

Kapsalons

OCT/ KCC vof ....................................................... 14

Keukens

Koos Buis Keukens ............................................... 50

Kinderen, jeugd en jongeren

De Opvoedpoli ..................................................... 70

Kinderopvang

Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel (SKDT) ....... 72

Klussenbedrijven

Klusbedrijf van Loenhout ...................................... 66

142

Koeriersdiensten

Hilverink Koeriers & Taxi B.V. ................................112

Kunstschilder benodigdheden

Art Shop Bas ....................................................... 98

Laminaat

Gouwenberg ........................................................ 10

Luchthavens

Den Helder Airport ................................................. 2

Makelaardij O.Z.

Laan Makelaars ...................................................... 5

Media

Coastline FM ....................................................... 90

Metaalhandel

Vos Metaalhandel ................................................. 54

Mobiele telefonie

Westland Telecommunicatie ................................... 80

Musea

Marinemuseum Den Helder ..................................... 44

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers .................. 44

Willemsoord B.V. ................... binnenzijde achteromslag

Musicallessen

Theater,- en Musicalschool Musicool ........................ 16

Notariskantoren

Notariskantoor Verhoeks ........................................ 36

On- en offshore

Damen Shipyards Den Helder ................................156

Den Helder Airport ................................................. 2

Frank’s International B.V. .....................................154

ITS Netherlands B.V. ............................................152

Weatherford Oil Tool Nederland B.V.

................................ achterzijde tabkaart na pag. 144

Onderhoud

M.V.D. Dakwerken ................................................. 74

Onderwijs

Algemene basisschool Comenius ............................. 82

Meerwerf Basisscholen Den Helder .......................... 84

Scholen aan Zee................................................... 88

Stichting Sarkon .................................................. 86

Oogmetingen

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Opleidingen

Scholen aan Zee................................................... 88


Opticiens

Van Dijk Opticiëns .................................................. 4

Opvoedingsondersteuning

Centrum voor Jeugd en Gezin ................................. 76

Oud metaal

Vos Metaalhandel ................................................. 54

Ouderenhuisvesting

Serviceflat De Uyterton ......................................... 94

Ouderenvoorzieningen

Ouderenwinkel.nl Den Helder ................................. 94

Ouderenzorg

Stichting Vrijwaard .......................................... 64, 92

Zorggroep Tellus .................................................. 90

Projectinrichting

Egner Kantoorspecialisten ....................................100

Projectstofferingen

Gouwenberg ........................................................ 10

Pruiken

OCT/ KCC vof ....................................................... 14

Radiostations

Coastline FM ....................................................... 90

Rechtshulp

Advocatenkantoor Neervoort .................................... 8

Advocatenkantoor Oor ............................................ 4

Recyclingbedrijven

Vos Metaalhandel ................................................. 54

Reddingsvesten

Holland Safety ....................................................154

Rioolontstoppingen

André ‘s Riool Service Den Helder

.............................................binnenzijde vooromslag

B.V. Aannemingsbedrijf J.J. Meijer ............................ 7

Rioolservice

André ‘s Riool Service Den Helder

.............................................binnenzijde vooromslag

Rondvluchten

Den Helder Airport ................................................. 2

Sauna’s/whirlpools/stoomcabines

Nice Sports & Spa-Sauna & Wellness Den Helder .......100

Scheepswerven

Damen Shipyards Den Helder ................................156

Scholen

Algemene basisschool Comenius ............................. 82

Meerwerf Basisscholen Den Helder .......................... 84

Scholen aan Zee................................................... 88

Stichting Sarkon .................................................. 86

Schoonheidssalons

DA Buurman Drogisterij ......................................... 94

Schoonmaakbedrijven

Optimaal Bedrijfsdiensten B.V. ............................... 98

Witkamp Dienstverleners BV ..................................... 7

Schouwburgen

De Kampanje ....................................................... 44

Security

Noordwest Services & Security ...............................156

Serviceflats

Serviceflat De Uyterton ......................................... 94

Sport en spel

Sportservice Den Helder .......................................100

Sportorganisaties

Sportservice Den Helder .......................................100

Sportscholen

Divino Sports ........................................................ 6

Nice Sports & Spa-Sauna & Wellness Den Helder .......100

Stratenmakersbedrijven

B.V. Aannemingsbedrijf J.J. Meijer ............................ 7

Cnossen Infra bv .................................................. 88

Stucadoorsbedrijven

Stukadoorsbedrijf Verhaart ...................................... 4

Tandartsen

Tandtechnisch Laboratorium Den Helder B.V. ............ 62

Tandprothetische praktijken

Tandtechnisch Laboratorium Den Helder B.V. ............ 62

Tandtechnische laboratoria

Tandtechnisch Laboratorium Den Helder B.V. ............ 62

Tankstations

Groet’s Autobedrijven ........................................... 50

Tapijten en gordijnen

Gouwenberg ........................................................ 10

Adverteerdersindex ~ 143


Taxaties

Laan Makelaars ...................................................... 5

Taxibedrijven

Hilverink Koeriers & Taxi B.V. ................................112

Taxi Albert .......................................................... 14

Taxi Home ........................................................... 16

Tekenmaterialen

Art Shop Bas ....................................................... 98

Telecommunicatie

Westland Telecommunicatie ................................... 80

Telefooncentrales

Westland Telecommunicatie ................................... 80

Terminale zorg

Hospice Den Helder .............................................. 58

Theaters

De Kampanje ....................................................... 44

Theaterscholen

Theater,- en Musicalschool Musicool ........................ 16

Thuiszorg

Omring .......................................................... 54, 64

Stichting Vrijwaard .......................................... 64, 92

Thuiszorgwinkels

Ouderenwinkel.nl Den Helder ................................. 94

Toerisme

Den Helder Airport ................................................. 2

Touringcarbedrijven

Hilverink Koeriers & Taxi B.V. ................................112

Uitvaartverzekeringen

Spitters voor ‘n HELDER advies ................................. 5

Uitvaartverzorging

Uitvaartcentrum Afscheidshuis de Vlindertuin

......................................................38, achteromslag

Uitvaartcentrum De Binnenstad .............................. 17

Vakbondorganisaties

Abvakabo FNV ..................................................... 40

Veerdiensten

Teso ..................................................................114

Veiligheidsmaterialen

Holland Safety ....................................................154

144

Veilingen

Visafslag Hollands Noorden ...................................150

Verfspeciaalzaken

Glas & Verf Het Centrum .......................................... 6

Verloskundigenpraktijken

Verloskundigenpraktijk Den Helder & regio ............... 66

Verzekeringen

Spitters voor ‘n HELDER advies ................................. 5

Verzorgingshuizen

Stichting Vrijwaard .......................................... 64, 92

Zorggroep Tellus .................................................. 90

Vishandels

Visafslag Hollands Noorden ...................................150

Weg- en waterbouw

Cnossen Infra bv .................................................. 88

Winterstalling

Jachtwerf Den Helder ..........................................164

Witgoedspecialisten

Scheffer Witgoedspecialist ..................................... 82

Woningaanbod

Woningstichting Den Helder ................................... 68

Woningcorporaties

Woningstichting Den Helder ................................... 68

Woningverhuur

Serviceflat De Uyterton ......................................... 94

Woningstichting Den Helder ................................... 68

Woon- en zorgcentra

Zorggroep Tellus .................................................. 90

Woonzorgcentra

Stichting Vrijwaard .......................................... 64, 92

Zakenvluchten

Den Helder Airport ................................................. 2

Zonweringen

Gouwenberg ........................................................ 10

Zorg

De Opvoedpoli ..................................................... 70

Omring .......................................................... 54, 64

Zwangerschap

Verloskundigenpraktijk Den Helder & regio ............... 66


In 1964 opende Weatherford een nieuwe vestiging in

Zuidbroek, Groningen. Vanuit deze locatie begon

Weatherford met de levering van centralizers en services

voor het verschroeven van stalen buizen in het

“Slochteren” gasveld. In 1975 opende Weatherford een

vestiging in Den Helder, zodat het bedrijf zijn services

kon aanbieden vanuit een locatie die dicht bij de

offshore industrie gevestigd is. In 2001 nam Weatherford

de Orwell Group over wat resulteerde in de uitbreiding

van zijn product lijnen met Drilling Rental Tools.

In 2008 breidde Weatherford zijn product lijnen uit met

een nieuwe genaamd: Rotating Control Devices.

Het bedrijf is nu een toonaangevende organisatie in de

olie en gas industrie, voornamelijk met betrekking tot

Well Construction producten en services,

Completion systemen en productie, Intervention,

Production enhancement en Abandonment activiteiten.

Daarom kan Weatherford services leveren voor het

complete proces van olie en gas putten. Deze kunnen

geleverd worden als geïntegreerde service pakketten

waardoor ze waardevoller zijn voor olie bedrijven.

Tegenwoordig is Weatherford gevestigd in 100 landen

met een personeelsbestand van 50.000 werknemers.

Weatherford Oil Tool Nederland B.V. is gevestigd op het

Kooypunt in Den Helder sinds 1995 en heeft een

personeelsbestand van ongeveer 100 personeelsleden,

inclusief operators, onderhoud, administratie en verkoop

afdelingen. Wij zijn offshore actief op het Nederlands en

Deens continentaal plat en onshore in heel Europa.

Maritiem Den Helder ~ 145


146


BBL Company

BBL Company is een gastransportonderneming die eigenaar is van de BBL. Deze leiding is 235 kilometer lang en

loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. Sinds 2006 wordt jaarlijks circa 9 miljard m 3 aardgas

van Nederland naar Engeland vervoerd, zodat ook daar iedereen kan genieten van aardgas, de schoonste fossiele

brandstof van dit moment.

De BBL is een belangrijke schakel tussen het Europese continent en het Verenigde Koninkrijk. Hij draagt bij aan een

stabiele Europese energievoorziening.

De aandeelhouders in BBL Company zijn Gasunie, het Belgische Fluxys en het Duitse E.ON Ruhrgas.

Maritiem Den Helder ~ 147


148


Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransporthogedruknetten

in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland,

tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa

125 miljard kubieke meter.

We zorgen ervoor dat iedereen elke dag weer over gas kan beschikken. Op een veilige, betrouwbare en duurzame

manier. Daar richten we ons netwerk op in. Zo hebben we een ondergrondse gasopslagfaciliteit bij Zuidwending

gebouwd, waar extra gas uit gehaald kan worden bij extreme kou. We nemen deel in de eerste importterminal voor

vloeibaar aardgas (LNG) op de Maasvlakte, zodat er ook gasstromen per schip naar Nederland kunnen komen.

En we participeren in Nord Stream, een 1.200 kilometer lange leiding die loopt van Rusland naar Duitsland.

Vanaf Duitsland kan het verder ons netwerk in Nederland instromen.

Verder zijn we actief betrokken bij duurzame ontwikkelingen. Het aanbod van duurzame energiebronnen zoals zon

en wind is afhankelijk van het weer. Elektriciteitscentrales die op aardgas werken, zijn snel en gemakkelijk op en af

te regelen en kunnen de schommelingen in het aanbod van zon en wind goed opvangen. Aardgas fungeert daarmee

als facilitator van duurzame energiebronnen en vormt een stabiele en flexibele basis voor een duurzame energievoorziening.

Bovendien wordt door toevoeging van groen gas, zoals biogas, het aardgas zelf ook steeds duurzamer.

Technologische ontwikkelingen op energiegebied staan niet stil, wij dragen daar graag ons steentje aan bij.

Zo doen we onderzoek naar hoe we overschotten aan duurzaam opgewekte elektriciteit uit windenergie kunnen

opslaan in gas, zodat deze energie niet verloren gaat en op een later tijdstip kan worden gebruikt.

Op alle fronten kunnen we zeggen: we are crossing borders in energy.

Maritiem Den Helder ~ 149


150


Visafslag

De Helderse haven is ook thuishaven voor de vissersvloot

van de Kop van Noord Holland. Wekelijks varen de

Helderse, Texelse en Wieringer kotters uit om meestal op

vrijdagmorgen vroeg weer terug te keren. In hun ruimen

hun vangsten aan tong, schol, langoustines, garnalen en

andere heerlijkheden uit zee. In de Helderse haven

lossen ze hun vangsten aan de kade voor Visafslag

Hollands Noorden. Behalve aan de Helderse haven,

exploiteert Hollands Noorden ook een visafslag in

Den Oever. Daar gaan de garnalen en langoustines heen

voor de eerste verkoop, in de afslag en via het internet,

om uiteindelijk in de Europese supermarkten hun eindbestemming

te vinden. Visafslag Hollands Noorden is

een coöperatief bedrijf, dus van en voor de vissers.

In Den Helder is de afslag gespecialiseerd in schol en

tong, tarbot en griet, de platvis delicatessen voor

restaurants en winkels in Nederland, de rest van Europa

en ook wereldwijd.

De Helderse burgers kunnen die zeeverse delicatessen

wekelijks kopen bij de Helders visdetaillisten en op de

markten, maar op zaterdagen ook aan de visafslagen in

Den Oever en Den Helder. De kade voor de afslag deelt

de visserij met de offshore. Rond het weekeinde is de

kaderuimte volop beschikbaar voor de visserij en in de

daluren kunnen offshoreschepen deze prachtige faciliteit

benutten. Aan de Helderse naven, op Het Nieuwe Werk,

is nog een unieke winkel. De CIV is een coöperatie van

visser som gezamenlijk hun netten en andere visserij

benodigdheden in te kopen. Een goed uitgeruste winkel

waar elke klusser en watersporter alles van zijn of haar

gading vindt.

Maritiem Den Helder ~ 151


152


Den Helder: centrum van de Noordzee voor

offshore en logistieke service

Motor van de economie

Onze stad heeft veel groeipotentie want Den Helder

heeft met de haven een paradepaardje in huis.

De haven van Den Helder is de economische motor

van de Kop van Noord-Holland. Uitbreiding van de

haven en het omringende gebied biedt een scala aan

mogelijkheden voor economische groei en

werkgelegenheid. De gemeente Den Helder speelt

samen met de andere regiogemeenten, de provincie

Noord-Holland, het bedrijfsleven, De Koninklijke

Marine, onderzoeksinstituten en het onderwijs op

deze kansen in.

Unieke kenmerken van de haven

De unieke geografische ligging dicht bij het

continentale plat in combinatie met de luchthaven

De Kooy is een krachtige prikkel voor bedrijven om zich

in de regio te vestigen. Samen met Den Helder Airport

vormt ze een ijzersterke combinatie als het gaat om het