27.09.2013 Views

Movir Veerkracht Voorjaar 2012

Het magazine “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE VAN MOVIR / NR 1 / ZOMER 2012

WELKOM

COACHING NEDERLAND

PREVENTIE IS MAATWERK

LIFE COACHING

10 TIPS VOOR ONTSPANNEN

VAN ANALYSE NAAR ADVIES

HET LEVEN NA KANKER

VEERKRACHTIGE COACHING

BACK ON TRACK

HOE BEVALT HET WERK?


RE

REDACTIONEEL

VEERKRACHT INHOUD

CA

CASE

PRI

PRIKBORD

DI

DICHTBIJ

NW

NIEUWS

/ 03 WELKOM / 04 COACHING NEDERLAND / 06 MEER DAN

VERZEKEREN / 06 10 TIPS VOOR ONTSPANNEN WERKEN /

06 UW MENING OVER VEERKRACHT / 07 ACCOUNTANTS:

EEN VERANDERENDE ROL / 08 HET LEVEN NA KANKER /

09 ELESTIA: VEERKRACHT EN COACHING / 10 BACK ON TRACK:

JOOST WEIJLER DICHTBIJ / 12 HOE BEVALT HET WERK? /

14 RE-INTEGRATIE: VERHAAL VAN VEERKRACHT

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.

© COPYRIGHT 2012. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN, OF

OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


Veerkracht

gaat over

úw welzijn

en

gezondheid”

WELKOM, DIT IS

VEERKRACHT

VOLGENS MOVIR

Voor u ligt ‘Veerkracht ’. Een nieuw magazine

van Movir dat gaat over onze dienstverlening.

Niet over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

zelf. Daarover komt u alles te weten via

uw verzekeringsadviseur en onze internetsite.

Veerkracht gaat juist over onze preventie- en

re-integratieactiviteiten. Of liever gezegd; over

úw welzijn en gezondheid.

Soms vraagt een verzekerde: ”Waarom stoppen

jullie zoveel moeite in die preventie en reintegratie?

Dat moet vast veel geld kosten.

Ik hoef al die dienstverlening niet. Geef mij maar

een premiekorting.”. Dat is een interessante

vraag. Verzekerden zien niet direct dat iedereen

profi teert van onze dienstverlening. Want juist

omdat we zoveel investeren in goede preventie

en re-integratie, zijn we in staat om veel arbeidsongeschiktheidsmeldingen

te voorkomen. En

verzekerden die toch arbeidsongeschikt raken,

weten we door onze specialistische en unieke

aanpak vaak eerder op een verantwoorde manier

te re-integreren. Daarmee besparen we dus

op uitkeringen. En die besparing kunnen we

teruggeven in de vorm van tariefsverlagingen.

Mensen die al wat langer bij ons verzekerd zijn,

weten dat er al meerdere premieverlagingen

zijn geweest in de afgelopen zeven jaar.

Dus per saldo is al die preventie en re-integratie

áltijd goed voor u. Want ook al maken u of

uw gezinsleden er zelf geen gebruik van, de

besparingen die we ermee realiseren zijn goed

voor de premies van alle verzekerden. En mocht

u ons in de toekomst toch eens nodig hebben,

bel of mail ons dan gerust. We staan graag voor

u klaar. Door onze persoonlijke aanpak en

maatwerk zoeken we altijd naar een oplossing

voor uw specifi eke situatie. Bent u benieuwd hoe

we dat doen? Deze Veerkracht staat boordevol

ideeën en voorbeelden.

Ik wens u veel leesplezier!

LOUIS VAN DRUNEN / directeur

VEERKRACHT REDACTIONEEL

RE

REDACTIONEEL


ALS ‘DAT WAT NIET IS’

BELANGRIJKER IS

DAN ‘WAT IS’

Er zijn momenten waarop kennis en

ervaring je in de steek lijken te laten

en je het idee krijgt het leven niet meer

zo goed aan te kunnen. Een dergelijk

negatief gevoel kan een biologische

oorzaak hebben, bijvoorbeeld door

het ontstaan van ziekte of andere

biologische disfunctionaliteit. Vaak ook

ligt de oorzaak in de omstandigheden

op het werk, in de privé-sfeer of in de

verhouding daartussen.

04

Movir werkt samen met

verschillende externe

providers op het gebied

van hoogwaardige

preventie en re-integratie.

In deze rubriek laten we

een van die providers aan

het woord. Alex Engel

is Master Coaching

Practitionar, oprichter

van de Nederlandse Orde

van Beroepscoaches

(NOBCO), schrijver van

enkele boeken over

coaching en directeur

van Coaching Nederland

(www.coaching.nl).

CA

CASE

CASE

In het geval van fysieke disfunctionaliteit is de

huis- of bedrijfsarts vaak de snelste weg naar

een oplossing. In veel andere gevallen wordt het

negatieve gevoel veroorzaakt door een te grote

discrepantie tussen de realiteit en ons ideaalbeeld

daarover. Of, zoals ik het vaak uitleg aan mijn

coaching-cliënten: Als ‘dat wat niet is’ belangrijker

is dan ‘wat is’ ontstaat er spanning. Zolang deze

discrepantie nog geen onbeheersbare vorm aanneemt,

kan coaching een adequaat middel zijn om

ermee te leren omgaan en de situatie

weer naar je hand te zetten.


COACHING ALS INTERVENTIE

Over coaching bestaan veel misverstanden en de

term wordt te pas en te onpas gebruikt. Wanneer

je daar doorheen kunt kijken zie je de mogelijkheden

die coaching biedt. Zo zijn er mensen die jaren

een psycholoog of therapeut hebben bezocht

en de oplossingsgerichte no-nonsense aanpak

van de (professionele) coach als een verademing

ervaren. Of mensen die op aanraden van een

ander eens een gesprek met een coach zijn aangegaan

en positief verrast zijn door de eenvoud en

effectiviteit van diens aanpak.

Een coach ‘geneest’ niet. Dat is het werkveld van

medici. Een goede coach is echter in staat het

bewustzijn van de cliënt dusdanig te vergroten dat

hij zelf nieuwe oplossingen vindt en daardoor hernieuwde

energie ervaart. Een coach is vooral een

oordeelvrije sparringpartner, die in staat is je een

spiegel voor te houden en je helpt te zien waar

de valkuilen zitten. Daarnaast reikt de coach

nieuwe gezichtspunten aan, waardoor de cliënt

geïnspireerd wordt zaken eens op een andere

manier aan te pakken. Hieronder volgen twee

beeldende cases die het effect van coaching

goed weergeven.

05

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

John is een 42-jarige advocaat bij een middelgroot

kantoor in de omgeving Utrecht, die door

hoge werkbelasting steeds meer als ´onuitstaanbaar´

werd ervaren door zijn collega’s. Mede

door de verslechterde communicatie meldde

John zich vaker ziek. Coach Ilse hielp hem de

zaak ‘systemisch’ te bekijken. Dat wil zeggen

dat aspecten als persoonlijkheidsvorming,

privé situatie, verandering in de werksituatie en

zin geving worden meegenomen. Ilse nodigde

hem uit de persoonlijke situatie met collega’s

te bespreken. De cultuur op kantoor was dat je

niet over je persoonlijke zaken spreekt. Met het

bespreek baar maken van zijn onvrede, slaagde

hij erin die “not done” houding te doorbreken.

De gesprekken leidden ertoe dat John een lang

gekoesterde wens kon realiseren; ´minder uren

op de zaak doorbrengen en meer tijd aan maatschappelijke

functies besteden.´ Door een aantal

van zijn zaken over te dragen kon hij meer tijd

vrijmaken voor zijn functie als gemeenteraadslid.

Daardoor nam zijn gevoel voor zingeving en

vrijheid toe, het gevoel van stress nam af en

arbeidsongeschiktheid werd voorkomen.

“Coaching

kan een

adequaat

middel zijn

om de

situatie weer

naar je hand

te zetten.”

PREVENTIEVE

COACHING VIA MOVIR?

U mag ons altijd bellen

als u denkt dat wij u

kunnen helpen. U krijgt

direct een re-integratiebegeleider

aan de lijn die

samen met u de situatie

beoordeelt. Op basis

daarvan overlegt de

re-integratiebegeleider

met een van onze

medisch adviseurs.

Zij schatten de situatie

samen in en de reintegratiebegeleider

informeert u over de

vervolgstappen. Dat kan

een coachingstraject

zijn zoals op deze

pagina beschreven.

COACHING VIA ELESTIA

Naast coaching via Movir

kunt u ook altijd rechtstreeks

kosteloos contact

opnemen met Elestia.

Dat geldt overigens ook

voor uw inwonende

gezinsleden. Elestia

werkt anoniem en

onafhankelijk van Movir

en is 24/7 bereikbaar.

VEERKRACHT CASE

MENTAAL VERZUIM

Het verhaal van Evelien, een 34 jarige zeer betrokken

internist uit het westen van het land is exemplarisch.

Evelien kon steeds slechter omgaan met

de toenemende politieke cultuur op het werk.

Ze kreeg minder plezier in het werk, voelde meer

stress, was daardoor minder geconcentreerd en

haar collega´s betichtten haar inmiddels zelfs van

‘het afl everen van slecht werk’. Ze werd stiller en

de verhoudingen werden er al met al niet beter op.

Op aanraden van een vriendin nam ze contact op

met Movir. Die verwees haar door naar coach Leo.

Samen zetten ze alle aspecten van het werk, de

privésituatie en haar persoonlijke waarden eens

op een rij. Leo gaf haar de opdracht een autobiografi

e van maximaal twee A4-tjes te schrijven.

Daaruit bleek dat Evelien door haar dominante

opvoeding niet goed had geleerd voor haar eigen

gevoelens op te komen. Tijd om dat patroon

te gaan doorbreken.

Leo daagde Evelien uit de realiteit te omarmen en

haar persoonlijke frustratie als signaal en als drijfveer

te gebruiken om opener te kunnen zijn over

haar gevoelens omtrent het politieke gedrag van

haar collega´s. Leo’s tip was de situatie niet

persoonlijk te nemen, maar wel persoonlijk te

benaderen. Dat wil zeggen dat Evelien haar

gevoel moest gebruiken als een soort radar en

dat te delen, maar vervolgens de situatie niet op

zichzelf moest betrekken. Het politieke gedrag was

tenslotte iets wat de hele afdeling aanging en door

haar slechts werd gesignaleerd. Meer en meer

lukte het Evelien anderen aan te spreken, bijvoorbeeld

op ieders verantwoordelijkheid voor het

goed functioneren van de hele afdeling. Omdat ze

merkte dat de benadering werkte voelde ze steeds

minder de behoefte om situaties te ontwijken of te

vluchten in ‘mentaal verzuim’ (het niet bij de zaak

zijn). Haar concentratie en plezier in het werk

werden weer als vanouds en de sfeer op de

afdeling werd beter; het werd meer een team in

plaats van een groep individuen.

Movir vergoedt al geruime tijd als een van de

weinige verzekeraars regelmatig coachingstrajecten

en haar klanten hebben er goede

ervaringen mee. Movir werkt samen met externe

organisaties, zoals Coaching Nederland, om

de vraag naar coaching op een professionele

manier in te kunnen vullen. /


PRI

PRIKBORD

MEER

DAN VERZEKEREN

U denkt waarschijnlijk vooral aan ons als het

gaat over mogelijke arbeidsongeschiktheid.

Maar net als u, willen wij graag voorkomen

dat het zover komt.

Denk daarom ook eens aan Movir als u:

- regelmatig slecht slaapt;

- fysieke spanningen ervaart (zoals rug-

of nekklachten);

- symptomen van RSI vertoont;

- problemen ervaart met het aansturen van

personeel;

- confl icten hebt met collega’s of

klanten/patiënten;

- concentratieproblemen hebt;

- snel geïrriteerd / prikkelbaar bent;

- het gevoel hebt dat u structureel te

weinig tijd hebt.

Bij Movir is preventie echt maatwerk.

Natuurlijk kunnen wij niet garanderen dat we

iedereen kunnen helpen. We beloven wel dat

we altijd serieus kijken of en hoe we u van

dienst kunnen zijn.

VEERKRACHT PRIKBORD 06

UITGAVE VAN MOVIR / NR 1 / ZOMER 2012

WELKOM

COACHING NEDERLAND

PREVENTIE IS MAATWERK

LIFE COACHING

10 TIPS VOOR ONTSPANNEN

VAN ANALYSE NAAR ADVIES

HET LEVEN NA KANKER

VEERKRACHTIGE COACHING

BACK ON TRACK

HOE BEVALT HET WERK?

WAT VINDT

U VAN

VEERKRACHT?

We zijn erg benieuwd wat u vindt van ons nieuwe

magazine. We stellen uw feedback dan ook zeer

op prijs. Hoe vindt u de vormgeving, indeling,

thema’s en artikelen? Mail uw reactie naar

veerkracht@movir.nl.

Onder verzekerden die vóór 1 juli 2012 hun

feedback sturen, verloten we drie heerlijke fl essen

Pommerol (Château Croix des Rouzes) uit 2002.

10

TIPS VOOR

ONTSPANNEN

WERKEN

1. Geniet wat vaker van

de goede momenten.

2. Vergeet nooit

te lachen.

3. Durf “nee” te zeggen.

4. Vervang “ik moet’

door “ik wil”.

5. Beloon jezelf na een

vervelend klusje.

6. Plan rust in je agenda.

7. Beloof niet méér dan

je waar kunt maken.

8. Neem niet alles

te serieus.

9. Stel prioriteiten en

werk stapsgewijs.

10.Met samenwerken

bereik je meer

dan alleen.


Succesvolle preventie vraagt om maatwerk.

Dat betekent meestal een individuele aanpak.

Maar het kan ook werken voor een hele beroepsgroep.

Movir werkt inten sief samen met verschil lende beroepsverenigingen

en branch eorga nisaties. Hierdoor kunnen

we onze preventie-inspanningen nog meer toespitsen

op specifieke gezondheids risico’s van een

bepaalde beroepsgroep.

07

De samenstel- en controlewerkzaam heden

van de accountant zijn door toenemende

automatisering aan het veranderen. “Of de

klant deze groei van software als onder -

scheidend ervaart is zeer de vraag” aldus

Theo Reuters, hoofd HRM bij de Samenwerkende

Registeraccountants en

Acc ountants-Administratieconsulenten

(SRA). “Het is meer voorwaarde voor

effi ciëntie. Automatisering zorgt niet voor

groei, maar voor verschuiving van de werkzaamheden.

Daarnaast wordt de samenstelpraktijk

meer gemeengoed doordat ook

gespecialiseerde admini stratiekantoren

zich in deze branche begeven. De accountant

neemt hierdoor een nieuwe rol aan, die

van strategisch adviseur”, aldus Reuters.

ANDERE COMPETENTIES

Met de veranderende werkzaamheden veranderen

ook de benodigde competenties.

Voor de samenstel- en controlepraktijk zijn

competenties nodig als probleemanalyse

en oordeelsvorming, stressbestendigheid

en fi nancieel bewustzijn. Deskundigheid en

kennis alleen zijn niet voldoende om een

goed strategisch adviseur te zijn voor je

cliënten. Daar is meer voor nodig. Competenties

om ook in de toekomst succesvol te

kunnen zijn liggen op het vlak van luisteren,

goede contactuele eigenschappen, adviesvaardigheden,

pro-activiteit, innovatie en

presentatie vaardigheden. Maarten de

Rooij, klant groepmanager zakelijke

beroepen bij Movir vertelt: “Als tarieven

onder druk staan, de markt verandert en

jij als accountant ook moet veranderen

en daarvoor nieuwe competenties moet

aanleren, kan dat leiden tot onzekerheid

en stress.”

DI

DICHTBIJ

DE ACCOUNTANT ALS

STRATEGISCH ADVISEUR?

De accountant ziet zijn beroep veranderen. Werd hij in het verleden vooral

ingezet voor het op stellen en controleren van jaarrekeningen, tegenwoordig

is een deel van dat werk door automatisering overgenomen. De accountancy

kampt met veranderende werkzaamheden en de prijsdruk neemt toe.

Nog belangrijker: zowel de vraag van de klant als de klant zélf zijn aan het

veranderen. Wat doet de accountant om daar op in te spelen? En wat doet

Movir om de beroepsgroep te steunen?

KLACHTEN

Reuters: “Wij zien in de sector fi nanciële

dienstverlening naast fysieke klachten,

psyche als belangrijke oorzaak van

arbeidsongeschiktheid. Dat is onder meer

verklaarbaar door de grote ver anderingen

waarmee de accountant wordt geconfronteerd.”

De Rooij: “Movir heeft tot nu toe

verschillende accountants ondersteuning

geboden uit preventieve overwegingen.

Het is van groot belang dat partners binnen

een accountantskantoor in een goede sfeer

kunnen discussiëren over de toekomst van

het bedrijf. Hier spelen naast fi nanciële

ook emotionele belangen. Als dergelijke

gesprekken stroperig verlopen en dit veel

stress oplevert kan Movir worden benaderd

voor hulp en advies. Als alle partners instemmen

kan het bijvoorbeeld zinvol

zijn een maatschapscan aan te bieden.

Deze scan is van en voor de maten zelf.

Dit instrument helpt acc ountants om zich

bewust te worden van verschillende de

persoonlijkheden in de maatschap. De

maatschapscan biedt een handvat om

eerst de relatie te versterken zodat de

accountants zich kunnen richten op het

vinden van een passende oplossing”.

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL

Maar ook de individuele accountant kan

zich melden bij Movir. “Soms is het erg

nuttig dat iemand wordt gecoacht op zijn

competenties. Als het nodig en zinvol is

bieden wij een verzekerde professionele

coaching aan om dit proces te begeleiden.

Gemeenschappelijk doelen van verzekerde

en verzekeraar zijn hierbij: focus op preventie

van arbeidsonge schiktheid en een

bestendige toekomst“, aldus De Rooij.

“De bereidheid van accountants om zich

te heroriënteren op hun competenties is

absoluut aanwezig”, aldus Reuters.

Movir biedt de accountant op twee

manieren de mogelijkheid tot ondersteuning.

Anoniem via de onafhankelijke

coaching & counseling van Elestia of

rechtstreeks bij Movir zelf. Deze uitgebreide

mogelijk heden zien wij als onderscheidend.

Wij zeggen tegen de accountant:

breng niet alleen de situatie van je klant,

maar ook die van jezelf op orde. Maak

gebruik van de mogelijkheden die je

geboden worden. Zo werken wij samen

aan het gezond houden van de beroepsgroep”,

besluit Reuters zijn betoog.

De samen werking tussen SRA en Movir

dateert al van 1998. Toen is onder meer

vastgelegd dat accountants meer dan

alleen korting krijgen op hun premie via

de SRA. Alle aangesloten accountants

hebben recht op individuele preventie

via Movir.

KOMPAS

De accountant staat ook de komende

jaren voor een uitdagende taak.

Reuters: “Degenen die er het sterkst

uitkomen, zijn zij die in staat zijn

tijdig het roer om te gooien en een

nieuwe koers uit zetten. Daarbij

moeten ondernemerschap en de

markt het kompas bepalen. Het is

goed om te weten dat er voldoende

moge lijk heden zijn om

daarbij hulp te krijgen. Uiteindelijk

staat de accountant zelf aan

het roer!” /


GENEZEN

VAN

KANKER.

EN DAN?

Steeds meer mensen

krijgen kanker. En steeds

meer mensen genezen

ook van kanker. Dat

betekent dat er voor

steeds meer mensen

een leven ná de ziekte

is. Terugkeer in het

arbeidsproces hoort

daarbij. Maar dat blijkt

niet altijd zo eenvoudig.

Daarom zijn er sinds kort

bedrijfsartsconsulenten

oncologie. Zij helpen bij

de re-integratie van (ex-)

kankerpatiënten.

Ruim 400.000 mensen in Nederland leven

met kanker. Jaarlijks wordt de ziekte bij circa

70.000 mensen vastgesteld. De verwachting is

dat de het aantal nieuwe gevallen van kanker

tot 2015 met 40% toeneemt en de totale groep

kankerpatiënten met 90% zal groeien. Ook onder

Movir-verzekerden is kanker een belangrijke

oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Onder

verzekerden die blijvend geheel of gedeeltelijk

arbeidsongeschikt raakt, is bij 5,6% de

oorzaak kanker.

MOEIZAME RE-INTEGRATIE

De terugkeer naar werk en economische zelfstandigheid

is belangrijk voor een kanker patiënt.

Het is een bevestiging voldoende hersteld te

zijn van de ziekte. Het ‘normale leven’ kan

weer opgepakt worden. Toch lukt het niet meer

dan de helft van de kankerpatiënten terug te

keren naar werk. Er zijn diverse factoren die

de re-integratie moeilijk maken. Belangrijk is

natuurlijk de soort kanker, het stadium en het

type behandeling. Met name behandelingen met

chemotherapie verkleinen de kans op terugkeer

naar werken, omdat dit vaak gepaard gaat met

een verminderde capaciteit tot inspanning.

Fysieke klachten, pijn en een slechtere algehele

gezondheid maken de re-integratie ook lastiger.

Uiteraard hebben klachten als vermoeidheid,

angst, depressie en cognitieve problemen een

negatieve invloed op succesvolle re-integratie.

DE WERKVLOER

Ondersteuning vanuit de werkomgeving is ook

belangrijk. Praten met de collega’s, een positieve

houding van collega’s, eigen invulling van de

werkuren, en plezier in het werk zijn positieve

beïnvloeders van een voorspoedige terugkeer.

TE WEINIG INFORMATIE

Veel kankerpatiënten geven aan dat zij weinig

of geen informatie en adviezen krijgen over

werkhervatting. Ook het gebrek aan overleg met

08

NW

NIEUWS

NIEUWS

de medische professionals wordt daarbij als

negatief ervaren. Tijd om daar iets aan

te veranderen…

Nieuwe bedrijfsartsconsulenten oncologie

Op 5 maart 2012 studeerden de eerste

bedrijfsartsconsulenten oncologie af. Dertien

bedrijfsartsen hebben zich gespecialiseerd in

kanker en werk, waarbij de meesten van hen

werkzaam zijn in een oncologisch centrum of

een revalidatiecentrum. Door hun praktische en

specialistische training zijn zij beter bekend met

de verschillende therapeutische mogelijkheden

en beperkingen van (ex-)kankerpatiënten in relatie

tot werk. De bedrijfsartsconsulent voert regelmatig

overleg met de oncoloog en andere specialisten

bij een kankercentrum. Hij adviseert de huisarts of

oncologische revalidatietherapeut over terugkeer

naar werk en de optimale begeleiding van

(ex-)kankerpatiënten.

BETER PERSPECTIEF

Als in diverse ziekenhuizen de pas afgestudeerde

bedrijfsartsconsulenten extra aandacht gaan

geven aan het omgaan met kanker en werk,

kunnen patiënten in overleg met hun eigen

bedrijfsarts zoeken naar de beste oplossing

in hun situatie. Ook Movir maakt voor de begeleiding

van arbeidsongeschikte verzekerden

gebruik van de expertise van geregistreerde

bedrijfsartsen, van wie er één een bijzondere

expertise heeft op het gebied van de begeleiding

van werkenden met kanker. Daarnaast biedt

Movir vanuit de samenwerking met verschillende

professionele instanties en consulenten, de

mogelijkheid om deel te nemen aan specifi eke

fysieke trainingsprogramma’s in het kader van

herstel na kankerbehandeling.

Doel is om de groeiende groep kankerpatiënten

optimaal te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Want er is steeds vaker een leven met en

ná kanker. /


DI

DICHTBIJ

09

ELESTIA

ONAFHANKELIJKE COACHING &

COUNSELINGDIENST VAN MOVIR

WAT BIEDT ELESTIA?

Counseling en Coaching:

- 24 uurs telefonisch contactpunt voor

vragen, problemen, informatie en

persoonlijk advies.

- Dedicated Support: als één

begeleidingsgesprek niet volstaat

is een vaste coach of counselor

2 maanden lang voor u beschikbaar

per telefoon, sms en/of e-mail.

- Doorverwijzing naar gespecialiseerde

psychologen, counselors en coaches

voor deskundige begeleiding door

middel van face-to-face gesprekken,

telefonische trajecten en e-counseling.

- U heeft recht op zes kosteloze sessies

van één uur.

DE VOORDELEN VAN ELESTIA ZIJN:

- Een professioneel en onafhankelijk

klankbord, 24 uur per dag bereikbaar

- Geen verwijzing nodig van huis- of

bedrijfsarts

- Geen wachttijden bij onze

professionals

- Actieve nazorg

Wij stellen alles in het werk u op een

prettige en deskundige manier duurzaam

verder te helpen.

MET WAT VOOR VRAGEN HEBBEN

MENSEN ZICH TOT NU TOE BIJ ONS

GEMELD?

- Balans werk-privé

- Timemanagement

- Confl icthantering

- Verliesverwerking

- Persoonlijke effectiviteit

- Loopbaan vragen

- Relationele vraagstukken

WANNEER GEEN ELESTIA?

Wij zijn geen gemaksdienst.

Zo zoeken we voor u geen loodgieter

of oppasdienst.

Voor al uw persoonlijke vragen en

problemen staan onze coaches en

counselors echter graag voor u klaar.

Als u zich reeds arbeidsongeschikt

gemeld heeft, dient u over deze

melding contact te houden met uw

re-integratiebegeleider van Movir.

Heeft u op een ander vlak behoefte

aan coaching dan kunt u wel met

Elestia bellen. Dat geldt natuurlijk ook

voor uw partner en inwonende kinderen.

ZIJN DE ELESTIA DIENSTEN

VERTROUWELIJK?

Ja, wij geven slechts een algemene

terugkoppeling van de uitvoering

van onze diensten naar Movir, zodat

beter ingespeeld kan worden op meer

specifi eke problemen die binnen

de verschillende beroepsgroepen

spelen. Hierdoor kunt u, op termijn,

nog beter ondersteund worden in een

goede uitoefening van uw beroep. Alle

gegevens die Movir van ons ontvangt

zijn nooit op personen terug te herleiden.

De contacten met Elestia zijn strikt

vertrouwelijk.

HOE KAN IK MET ELESTIA IN CONTACT

KOMEN?

- U kunt ons altijd kosteloos bellen,

0800 22 44 228

- Mailen of chatten (tijdens kantooruren)

kan ook. Via www.elestia.nl vindt u

meer informatie en kunt u zelf bepalen

welke weg u wilt kiezen om u bij ons

te melden.

- We hebben bij voorkeur een

telefonische intake met u om een goed

beeld te krijgen van uw hulpvraag.

Op basis van deze intake maken we

heldere afspraken over een eventueel

vervolgtraject. Maar veel mensen zijn

ook met één gesprek zodanig verder

geholpen dat een vervolgtraject niet

altijd nodig is.

U BENT VAN HARTE WELKOM! /


DI

DICHTBIJ

DICHTBIJ

“Met één oog

zie je geen

diepte, maar

het is

verbazingwekkend

hoe

je hersenen

zich

aanpassen.”

BACK

ON TRACK

Joost Weijler kreeg in Duitsland een ernstig auto-ongeluk.

Met zwaar trauma kwam hij in het ziekenhuis en moest

maanden revalideren. Hij bleef onder meer blind aan een

oog als gevolg van het ongeluk. Tóch presteert hij het om

volledig arbeidsgeschikt zijn professie als tandarts uit te

voeren. Een prachtig verhaal over veerkracht…

“Mijn grootste angst was: hoe

reageren de mensen? Een

nieuwe tandarts is al spannend,

en dan krijg je er ook nog een

met maar één oog aan je stoel.

Twee dagen voor de opening

van mijn praktijk kreeg ik het

ongeluk. Ik ging even met

een vriend naar Duitsland om

naar een auto te kijken. Wat er

gebeurd is, weet ik nog steeds

niet. Waarschijnlijk reden we

te hard en zijn we uit de bocht

gevlogen. Na het ongeluk zijn ze

een nacht lang bezig geweest

met opereren. De eerste

weken hebben ze me vanwege

alle verwondingen in coma

gehouden. Per helikopter ben ik

van het ziekenhuis in Duitsland

naar Enschede gebracht. Ik

herinner me vreemde dromen.

Door de morfi ne leef je in een

soort schemerwereld. Als ik

wakker was, herkende ik mijn

vrouw, en er waren heldere

momenten waarop ik dacht:

als dit maar goed komt.

Bij het ongeluk is mijn rechterschouder

verbrijzeld en mijn

heup uit de kom geschoten.

Mijn gezicht lag helemaal open.

Ik heb nu platen en schroeven in

mijn gezicht. In het begin stond

het nog scheef en waren de

littekens vuurrood, maar nu is

het mooi hersteld. Door de

klap ben ik het zicht aan

mijn rechteroog verloren.

Na maanden mocht ik naar

huis. Een fl inke tijd zat ik in een

rolstoel, later liep ik op krukken.

Mijn vrouw had haar eigen

tandartspraktijk aan huis.

Ik heb meteen een fantoomhoofd

geregeld en ben op dat

10

model in de stoel gaan oefenen.

Met één oog zie je geen diepte,

maar het is verbazingwekkend

hoe je hersenen zich aanpassen.

Als ik aan het werk ben,

zie ik die diepte wel. Ik had al

wat jaren ervaring als tandarts,

dus ik kon bij wijze van spreken

met mijn ogen dicht nog

boren. Mijn eigen praktijk liep

in de tussentijd gewoon door.

Gelukkig had ik een goede

arbeidsongeschiktheidsverzekering

bij Movir. Dat bleek

toen echt een uitkomst. Zij

betaalden netjes en direct mijn

uitkering. Ook het contact dat ik

had met de medisch adviseur

verliep altijd zeer correct en

prettig. Omdat ik een bestaande

zaak had overgenomen, waren

er assistentes die de praktijk

ook draaiende hielden.


Doordat Movir de fi nanciële last wegnam, kon ik

me volledig focussen op het beter worden. In het

najaar begon ik weer met werken. De eerste week

kreeg ik een oude dame in de stoel. Zij zei: “Ik heb

speciaal gewacht tot u weer terug was. Ik red me

al mijn hele leven met één oog.” Mijn angst voor

negatieve reacties bleek ongegrond. In al die jaren

ben ik maar één man tegengekomen die hardop

aan mij vroeg of ik wel goed kon werken; hij is

trouwens wel patiënt gebleven. Er zijn mensen die

zeggen; “Wat erg voor je.” Zo zie ik het helemaal

niet. Ik heb ontzettend veel mazzel gehad. Ik

doe wat ik wil. Kan weer sporten en autorijden,

ben vader van twee zoons. Tien jaar geleden

hebben mijn vrouw en ik onze tandartspraktijken

samengevoegd. We hebben ruim vierduizend

11

VEERKRACHT DICHTBIJ

patiënten en een prachtig pand met acht

behandelkamers. We werken samen met net

afgestudeerde tandartsen, zodat we ons blijven

ontwikkelen. Het is niet zo dat ik al sta te janken

van geluk als ik een grasspriet zie, maar ik pluk

de dag wel. Na het ongeluk ben ik meer relaxed

geworden, ik kan beter relativeren. Tegelijkertijd

ben ik mijn onbezorgdheid kwijt. Zo’n onzekere

periode in je leven is heel ingrijpend. Bang om

weer auto te rijden ben ik nooit geweest. Ik weet

immers niks meer van de klap, ben zelfs die hele

rit kwijt. Mijn vrouw heeft er meer last van. In het

begin moest ik haar steeds bellen als ik later

thuiskwam. Ik ben ook niet bang voor de dood.

Als ik overleden was, dan had ik daar niets

van gemerkt.’ /

Het verhaal van Joost Weijler is eerder gepubliceerd in het FD|persoonlijk magazine, februari 2012

Wat is úw

verhaal?

Heeft u net als Joost

Weiler een bijzonder

verhaal over uw

re-integratie? Een

ervaring waaruit úw

veerkracht blijkt?

En wilt u dit met

ons delen? Mail

dan de redactie via

veerkracht@movir.nl


HET TERUGDRINGEN VAN FYSIEKE

BELASTING BIJ MEDISCH SPECIALISTEN

HOE BEVALT

HET WERK?

Snijdend medisch specialisten ervaren een hogere fysieke

belasting dan niet-snijdende medisch specialisten. Zo

constateerden wij uit onze schadecijfers dat arbeidsongeschiktheid

onder snijdend medisch specia listen vaker

voorkomt dan bij andere medische specialisaties.

DI

DICHTBIJ

12


Alle reden dus om te kijken over hoe de fysieke

belasting kan worden aangepakt. Om te beginnen

werd er gekozen om een homogene groep

te selecteren. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek

mogelijk. In 2006 deed TNO al onderzoek

onder gynaecologen naar de veranderde manier

van werken in de OK door de toename van de

minimaal invasieve ingrepen. Een van de conclusies:

gynaecologen ervaren veel klachten aan het

houding- en bewegingsapparaat. Het terugdringen

van fysieke belasting is overigens niet alleen goed

voor de gezondheid van de medisch specialist

zélf. Het heeft ook een positief gevolg voor de

patiënt. De zogenaamde taakprecisie bij de

arts wordt groter, waardoor de kans op fouten

kleiner wordt.

INZICHTEN EN ADVIES

Dit vormde de aanleiding om in 2010 TNO en Bos-

BedrijfsOefentherapie (BBO) opdracht te geven

onderzoek te doen naar het terugdringen van de

fysieke belasting bij gynaecologen. Het onderzoek

‘Fysieke belasting in de gynae cologische praktijk,

oplossingen en denkricht ingen’ geeft niet alleen

inzicht in belangrijke knelpunten bij de werkzaamheden

van een gy nae coloog. De onderzoekers

geven ook advies over het verminderen van de

fysieke belasting tijdens werkzaamheden. Deze

adviezen hebben zij getoetst op haalbaarheid,

ergonomie, effi ciëntie, praktische toepasbaarheid

en draagvlak.

HOOG WERKTEMPO, ZWARE BELASTING

Door middel van een vragenlijst, die door 227

gynaecologen werd ingevuld, verkregen TNO en

BBO inzicht in de fysieke belasting van gynaecologen.

Belangrijkste conclusie was dat het werk van

de gynaecoloog fysiek belastend is. Belangrijke

knelpunten zijn onder meer lang durige statische

houdingen, extreme standen van gewrichten en

ongunstige krachtuitoefening. Daarbij komt nog de

hoge taakprecisie en werkdruk. Hierdoor ontstaan

veel klachten aan het bewegingsapparaat (rug,

nek en schouders). Deze aspecten komen overigens

binnen alle snijdende specialisaties voor.

Het onderzoek wijst uit dat gynaecologen hard

en veel werken. Ruim tachtig procent van de

respondenten geeft aan dat het werktempo hoog

ligt, terwijl slechts de helft aangeeft daar invloed

op te hebben. Voor bepaalde taken is er te weinig

tijd; veel respondenten omschrijven het werk als

hectisch. Vaak lukt het gynaecologen lang door te

werken, zelfs met klachten, omdat zij trots zijn op

hun werk en een hoge arbeids satisfactie hebben.

Vervolgens hebben TNO en BBO gynaecologen

tijdens hun werk geobserveerd. Door middel van

13

OPERATIE

Een operatie duurt al gauw

een uur. Een groot deel

daar van werkt de operateur

in voor overgebogen houding

om goed zicht te hebben op

het operatiegebied. Om de

instrumenten goed te bedienen,

houdt de operateur bovendien

de armen langdurig

geheven. Deze werkhouding

is zwaar belastend en kan op

den duur tot klachten leiden.

Aanpassingen van/in de

ope ratiekamer en organisatie

van het werk kunnen

een neutrale werkhouding

stimuleren. 48% van de

respondenten noemt het

uitvoeren van operaties

fysiek het meest belastend.

Maatregelen voorafgaand

aan of tijdens de operatie

kunnen de fysieke belasting

verminderen.

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN:

- Zorg voor voldoende

ruimte, zodat u alle apparatuur

kwijt kunt en ruim om

het operatie gebied heen

kunt lopen.

- Zorg voor een zo klein

mogelijke horizontale afstand

tussen de operateur

en het operatiegebied.

- Zorg voor een optimale

hoogte van het operatieveld.

Als het operatieveld

te laag is, zal de operateur

geneigd zijn in een

voorovergebogen positie te

werken. Is het operatieveld

te hoog, dan zal hij of zij

eerder met opgetrokken

schouders werken.

• Gebruik eventueel een

voetenbankje om de werkhoogte

te optimaliseren.

• Gebruik vloermatten. Deze

verbeteren het stacomfort,

en stimuleren de spierpompwerking

in de benen.

Dit vermindert de kans

op spataderen.

• Zorg dat instrumenten en

materialen gemakkelijk

te pakken zijn, aangereikt

en/of teruggepakt kunnen

worden, het liefst vanuit

een neutrale werkhouding

en neutrale gewrichtsstanden.

VEERKRACHT DICHTBIJ

de TNO-richtlijnen Fysieke Belasting (1992-2011)

zijn de knelpunten van fysieke belasting geïnventariseerd.

Deze observaties leverden onder meer

de volgende risico’s op:

- de beperkte werkruimte bij vaginale operaties

- de interactie tussen mens en hulpmiddelen

- de matige (instelbaarheid van de) operatietafel

- de opstelling van de monitors en de pedaalbediening

tijdens laparoscopische operaties

Een aanzienlijk aantal van de gevonden knelpunten

heeft betrekking op bijna alle werkzaamheden

van de gynaecoloog. Maar ook chirurgen die laparascopische

operaties verrichten ervaren dezelfde

knelpunten. In samenwerking met een aantal

gynaecologen is er vervolgens naar op -

lossingen gezocht. Die werden door de gynaecologen

beoordeeld op draagvlak en praktische

toepasbaarheid.

DE PRAKTIJK

Het onderzoek heeft geleid tot de publicatie van

het boek ‘Hoe bevalt het werk?’ Hierin staat per

knelpunt een omschrijving van het probleem,

onderbouwd met gegevens uit wetenschappelijke

analyses. Belangrijker is dat het boek waardevolle

adviezen en praktische tips bevat om

de problemen aan te pakken (zie kader).

DARWIN

De onderzoeksresultaten dagen de gynaecoloog

en andere medisch specialisten uit om op een

nieuwe manier te kijken naar hun werk. Dat levert

bijzondere inzichten op. Inzichten die soms een

wereld van verschil betekenen. Want zoals Charles

Darwin zei: It is not the strongest of the species

that survives, nor the most intelligent.

It is the one that is most adaptable to change.

AANDACHT VRAGEN

Movir zal in 2012 op verschillende beurzen aanwezig

zijn om het onderzoek en de adviezen onder

de aandacht te brengen bij gynaecologen en

andere medisch specialisten. Zo waren wij onder

meer in maart op het NVEC Jaarcongres en staan

wij op 21 september 2012 op het VAGO-symposium.

Bovendien gaat Movir in het laatste kwartaal

2012 een aantal regionale workshops organiseren.

Het is algemeen bekend dat de medisch specialist

een zwaar beroep heeft. Dus laten we het werk

verlichten daar waar het kan! /

WWW.HOEBEVALTHETWERK.NL

Movir-verzekerden kunnen de uitgave (t.w.v.

21,95 euro) kosteloos bestellen. Stuur hiervoor

een mail naar preventie@movir.nl o.v.v.

“Hoe bevalt het werk”


RE-INTEGRATIE:

HOE HET

KEES VERGING

Net als u proberen ook wij te voorkomen

dat u arbeidsongeschikt

raakt. In dit magazine staan

verschillende voorbeelden hiervan.

Toch kan het gebeuren dat u wel

uitvalt. Wat kan er dan gebeuren

na zo’n arbeidsongeschiktheidsmelding?

Hieronder een uit de

praktijk gegrepen voorbeeld van

hoe een re-integratie kan verlopen.

* Naam en beroep zijn aangepast uit het oogpunt van privacy

14

CA

CASE

HARTKLACHTEN

In maart 2011 wordt de 50-jarige accountant

Kees Vermunt* met spoed opgenomen in het

ziekenhuis met hartklachten en er volgen diverse

onderzoeken. Zijn echtgenote meldt hem volledig

arbeidsongeschikt. Re-integratiebegeleider Anne

neemt de melding in behandeling en zorgt voor

een correcte administratieve vastlegging om de

uitkering snel in orde te kunnen maken.

Anne houdt vervolgens telefonisch contact over

de situatie. Daaruit blijkt dat Kees voorlopig

onder behandeling zal zijn voor de hartklachten

en niet zal kunnen werken. Ook blijkt er sprake

te zijn van een stressgerelateerde component,


15

zowel vanuit de privésituatie (ziekte van een

kind) als op het werk. Anne overlegt met de

medisch adviseur van Movir en besluit om het

verloop van de behandeling een aantal weken

af te wachten en dan met Kees te bespreken

of verdere ondersteuning aan de orde is. In het

telefonisch contact geeft Kees aan dat de klachten

langzaamaan verbeteren en dat hij over een aantal

weken weer wil proberen te werken. Vooralsnog

heeft hij geen verdere ondersteuning van Movir

nodig bij de situatie thuis en op het werk.

ARBEIDSDESKUNDIGE INGESCHAKELD

In mei neemt Anne volgens afspraak weer

contact op om de voortgang te bespreken.

Er blijkt dat er op medisch gebied toch meer

speelt dan eerst werd gedacht. Er is nog geen

defi nitieve diagnose gesteld en er volgt verder

onderzoek. In de tussentijd wil Kees graag

halve dagen gaan werken. Hij heeft een hoog

arbeidsethos en zijn cliënten vragen aandacht.

Bovendien is er inmiddels ook sprake van een

achterstand in het werk. Anne bespreekt de

situatie van Kees in het multidisciplinair overleg

dat Movir intern heeft. Hierin wordt de situatie

van individuele verzekerden besproken tussen

re-integratiebegeleider, arbeidsdeskundige en

medisch adviseur. Besloten wordt een arbeidsdeskundige

in te schakelen om Kees thuis te

bezoeken voor een oriënterend gesprek.

In het gesprek met de arbeidsdeskundige

vertelt Kees dat hij in juli wordt geopereerd en

twee omleidingen voor zijn hart krijgt. Voor de

thuissituatie is er inmiddels hulp ingeschakeld

vanuit de GGZ. Op het werk is de druk dusdanig

dat het voornemen om slechts halve dagen te

werken niet is gelukt, Kees werkt dus meer. Hij

denkt dit wel te kunnen volhouden tot aan de

ingreep. De arbeidsdeskundige geeft hem enkele

adviezen over de indeling van de uren en spreekt

met hem af dat hij Movir zal adviseren na de

operatie een vervolgbezoek in te plannen om het

verdere beleid en de begeleiding af te spreken.

“Kees is inmiddelsdusdaniggereintegreerd

dat hij voor

meer dan

75% zijn

werk heeft

hervat.”

VEERKRACHT CASE

FYSIEK HERSTEL, STRESS BLIJFT

Na een succesvol verlopen operatie komt de

arbeidsdeskundige in augustus opnieuw op

bezoek om de situatie sinds de ingreep in

kaart te brengen. Het fysieke herstel heeft zich

doorgezet en Kees is inmiddels weer gestart

met halve dagen werken. De stresssituaties

thuis en op zijn werk eisen echter nog wel hun

tol. Er blijken spanningen in de maatschap zijn.

De maten beschuldigen hem van foutjes en

vinden het vervelend zaken van hem te moeten

overnemen. Zij vinden eigenlijk dat hij het werk

moet neerleggen. In de thuissituatie wordt veel

hulpverlening geboden, maar Kees krijgt zelf

geen specifi eke hulp. Kees vertoont dan ook

depressieve klachten.

PSYCHOLOOG

De situatie van Kees wordt opnieuw besproken

in het multidisciplinair overleg van Movir. Besloten

wordt om Kees psychologische begeleiding aan

te bieden. Kees wil daar graag gebruik van maken.

Anne neemt contact op met Ascender, een van

de providers van Movir voor psychologische

begeleiding en zorgt dat er een eerste gesprek

komt tussen een psycholoog en Kees.

TERUGVAL VOORKOMEN

In de loop van het begeleidingstraject van in

totaal 15 sessies voelt Kees zich in november

goed genoeg om verder te re-integreren. Op het

werk zijn inmiddels afspraken gemaakt over de

verdeling van de kosten en inkomsten en dat

geeft wel rust. Hij zou graag geholpen worden

bij de organisatie en structurering van werk.

Anne schakelt een organisatieadviseur in van

Athenos om hem daarbij te helpen. In januari heeft

Kees zijn werk dusdanig hervat dat de uitkering

kan worden gestopt. De begeleiding door de

organisatieadviseur en Ascender wordt nog wel

voortgezet om terugval te voorkomen en een

duurzame re-integratie voor Kees te garanderen. /


REDACTIE

YVONNE BOSMA

PETER GORDIJN

MARLÈNE DE JONGH

SANDRA KAMMERAAT

LISETTE NACINOVIC

MAARTEN DE ROOIJ

EINDREDACTIE

BAS JONGELING

FOTOGRAFIE

CAROLINE MARTINOT

MARK PRINS

JARNO VERHOEF

ONTWERP EN OPMAAK

HELDERGROEN

DRUKWERK

BRUMMELKAMP

VEERKRACHT@MOVIR.NL

030 607 87 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!