Port-A-Cath [130kb] Chirurgie - Tergooi

tergooi.nl

Port-A-Cath [130kb] Chirurgie - Tergooi

Patiënteninformatie | locatie Blaricum

Port-A-Cath

Het toedienen van medicijnen met een Port-A-Cath

Met deze folder willen wij u informatie geven over een ‘Port-A-Cath’.

Dit sys teem zal bij u ingebracht worden om re gelmatig medicijnen

direct in uw bloedvat toe te kunnen dienen.

Voor wie?

Meestal worden medicijnen - via een naald - toege diend in een ader

van een arm. Als aders vaak aan geprikt moeten worden, kan dit

pijnlijk worden en bloedvaten kunnen

beschadigd raken door het aan prik ken òf

door het irrite rende effect van sommige

huidoppervlak medi cijnen.

ader

Als oplossing voor deze problemen of om

het ont staan ervan te voor komen, heeft

uw arts voorgesteld een Port-A-Cath bij

u in te brengen. Het Port-A-Cath sys teem

is speciaal ontwor pen om veelvuldi ge of

langdurige toediening van medicij nen

via injecties te vergemakkelijken.

Het Port-A-Cath systeem bestaat uit twee onderde len:

- een reservoir: een i n j e c ti e k a mer waarin de medi cijnen geïnjecteerd

worden;

- een katheter: een dun, flexibel slangetje dat in het bloedvat wordt gebracht.


De injectiekamer wordt vlak onder de huid ge plaatst,

meestal op de borst. Na de operatie is de injectieka- katheter

mer door de huid te voelen en kan deze heel eenvoudig

worden aangeprikt.

reservoir

Opname

Voor het inbrengen van de Port-A-Cath wordt u

één dag opgenomen op de afdeling Kort Verblijf.

Van de afdeling Opna me krijgt u bericht wanneer u

opgenomen kunt worden. De dag van opname is de operatiedag.

Voorbereiding

- U dient nuchter te zijn.

- Er zal aan u gevraagd worden of u allergisch bent voor anti biotica.

Ter voorbereiding op de ingreep wordt de huid rond de plaats waar het

systeem wordt a a n g e b r a cht geschoren. Daarna gaat u zichzelf douchen

met betadi neshampoo. Vervolgens wordt er een infuus in uw arm ingebracht.

Een half uur voor de operatie krijgt u via dit infuus een antibioticum,

om zo infectie te voorko men. Zes uur na de operatie krijgt u

weer een infuus met antibioticum.

De ingreep

De kleine operatie gebeurt onder narcose

en wordt door een chirurg uitge voerd op

de operatiekamer. Op verzoek kan dit ook

onder plaatselijke verdoving. De Port-A-

Cath wordt onder de huid ge plaatst, hiervoor

maakt de chirurg twee kleine sneetjes

in de huid. De katheter wordt ingebracht in

een ader in de borst en opgeschoven tot het

uiteinde van de katheter zich bo ven het hart

bevindt.


Na de ingreep

Na de ingreep komt u weer terug op de afde ling. Het reser voir is alleen

te zien als een kleine bobbel onder de huid. Op de operatiedag heeft u

bedrust. De arm aan de geopereerde kant mag u deze dag niet te veel bewegen.

U krijgt een afspraak mee, wanneer de Port-A-Cath gebruikt gaat worden

voor de medicij nen.

Heeft een Port-A-Cath nadelen?

Het belangrijkste nadeel voor u van de Port-A-Cath is dat u kort onder

narcose wordt gebracht en ter plaatse een klein litteken overhoudt. Het

plaatsen van een Port-A-Cath is in de handen van een chirurg veilig, maar

kan - zij het zelden - gepaard gaan met een inwendige bloeduitstorting of

een ‘klaplong’. In het laatste geval is soms behandeling nodig van enkele

dagen met een zuigslang in de borstholte.

Het gebruik van de Port-A-Cath

Toedienen van medi cijnen

Het aanprikken van het systeem zal mee stal in het ziekenhuis

plaatsvinden. Uw arts of een verpleeg kundige prikt het systeem aan. Om

medicijnen toe te dienen via de Port-A-Cath wordt het systeem aangeprikt

met een injectie naald. Dit voelt aan als een kleine prik.

Aan de naald is een infuus systeem bevestigd, met daarin de medicijnen

die u toe gediend krijgt. De medicijnen gaan via de naald in het reservoir,

door de katheter en ko men zo direct in de bloed baan.

Doorspoelen

Als het systeem niet meer gebruikt wordt voor medi catie, moet het iedere

vier weken doorgespoeld worden met een he pa rine- oplossing. Dit is

nodig om verstop ping van de katheter te voorkomen. Het doorspoe len

vindt plaats op de afdeling Kort Verblijf.


Wanneer het systeem niet meer nodig is, zal dit eventueel worden

verwijderd.

Verzorging thuis

Tussen het toedienen van de medicijnen door kunt u de plaats waar het

systeem onder de huid ligt gewoon wassen. U mag er ook mee douchen en

zwem men.

Het is verstandig de aanprikplaats regelmatig te controleren. Als

u denkt dat het sys teem is verscho ven, of als u blauwe plekken,

zwellin gen, roodheid of irritatie ziet, neem dan contact op met de

oncologieverpleegkundige of uw behandelend arts.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u

tijdens kan tooruren contact opnemen met de oncologie-verpleegkundige,

me vrouw J. Noort, T 088 753 25 63.

Tergooiziekenhuizen

Blaricum – Hilversum – Weesp

T 088 753 17 53

www.tergooiziekenhuizen.nl

© Tergooiziekenhuizen

576330 13122010

More magazines by this user
Similar magazines