Vooraf - Winob

winob.be

Vooraf - Winob

Actieplan 2004

Streekgericht BibliotheekBeleid:

Samen, Bereikbaar, Betrokken


Colofon

Maart 2004

Dit actieplan 2004 is een uitgave van de dienst Cultuur – Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen. Na positief advies van de

provinciale Commissie Openbaar Bibliotheekwerk (3 maart 2004) en de Algemene

Vergadering van West-Vlaamse bibliothecarissen en lokale mandatarissen (29 maart

2004) werd het actieplan goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 22 april 2004.

Redactie : Natalie Decrock, Marnix Paesbrugghe, Régine Peers, Bert Seghers

Taaladvies : Ria Verweirder

Verantwoordelijke uitgever :

Ludo Valcke, directeur dienst Cultuur Provincie West-Vlaanderen

Actieplan SBB 2004

2


Vooraf

Aansluitend op het provinciaal beleidsplan SBB 2003-2007 stelt het provinciaal Steunpunt

Streekgericht Bibliotheekbeleid een jaarlijks actieplan op.

Eerst wordt de structuur geschetst waarbinnen het Streekgericht Bibliotheekbeleid wordt

uitgewerkt. Vervolgens wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van de

algemene en concrete doelstellingen uit het beleidsplan SBB 2003-2007 en de acties die

in 2004 zullen ondernomen worden. Een overzicht van de prioritaire acties en de

middelen voor het Streekgericht Bibliotheekbeleid ronden dit actieplan af.

Afsluitend wordt een schematisch overzicht gegeven met toewijzing van budget,

verantwoordelijke en timing.

Actieplan SBB 2004

3


Inhoud pag.

Vooraf

1. Algemene structuur 5

2. Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid 2004

Actieplan SBB 2004

Beleidsdomein 0 : Algemeen 8

Beleidsdomein 1 : Netwerking 10

Beleidsdomein 2 : De maatschappelijke rol van de bibliotheken 12

Beleidsdomein 3 : Gedecentraliseerd bibliotheekwerk 14

Beleidsdomein 4 : Consultancy, management en algemene ondersteuning 16

Beleidsdomein 5 : Bibliotheektechnologie 18

Beleidsdomein 6 : Marketing, communicatie, promotie 21

3. Prioriteiten 23

4. Middelen 24

Personeel

Financiën

Bijlagen

1. Personeelsorganogram Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid 26

2. Schematisch overzicht actieplan 2004 29

4


1. Algemene structuur

De algemene uitvoering van het Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) komt aan bod in:

1. Commissie Openbaar Bibliotheekwerk van de Raad voor Cultuur

2. Stuurgroep gemeentelijk cultuurbeleid van de Raad voor Cultuur

3. Adviesorgaan opmaak beleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid

4. Vergadering van alle bibliothecarissen én lokale mandatarissen (advies beleidsplan Streekgericht

Bibliotheekbeleid)

5. Vergadering van de West-Vlaamse bibliothecarissen

Provincieraad

Bestendige Deputatie

Beleidsplan Streekgericht

Bibliotheekbeleid

Adviesorgaan opmaak

Beleidsplan

Vergadering lokale

mandatarissen en

bibliothecarissen

Advies

De Commissie Openbaar Bibliotheekwerk van de Raad voor Cultuur verleent advies

aan de Bestendige Deputatie over het bibliotheekwerk in West-Vlaanderen (cfr Statuut van de Raad

voor Cultuur – goedgekeurd Provincieraad 29 maart 2001). Ze is bevoegd om:

- op eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de Bestendige Deputatie en aan het

Uitvoerend Bureau om het culturele veld te stimuleren;

- op verzoek advies te verstrekken aan de Bestendige Deputatie voor de toekenning van

subsidies voor kleinere projecten;

- met het oog op die advisering een werkplanning op te stellen;

- het overleg en de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen en de terugkoppeling

naar de organisaties te voorzien.

De Stuurgroep gemeentelijk cultuurbeleid is opgericht binnen de Raad voor Cultuur en is bevoegd

om op eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de Bestendige Deputatie over een

algeheel gemeentelijk cultuurbeleid. Deze Stuurgroep zorgt voor interactie tussen culturele centra,

bibliotheken en lokale cultuurdiensten. Vier bibliothecarissen maken er deel van uit.

Het Adviesorgaan opmaak beleidsplan SBB werd opgericht in opvolging van het decreet op het

lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 en adviseert de Bestendige Deputatie en de Provincieraad over

het Beleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid. Het adviesorgaan komt een volgende maal samen in

2005 voor de driejaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing van het Bibliotheekbeleidsplan

Streekgericht Bibliotheekbeleid 2003-2007.

Actieplan SBB 2004

Bestendige Deputatie

Actieplan

Commissie Openbaar

Bibliotheekwerk

Vergadering

West-Vlaamse

Bibliothecarissen

Overleg

Raad voor Cultuur

Stuurgroep

Gemeentelijk

Cultuurbeleid

5


Tussentijds wordt het Bibliotheekbeleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid 2003-2007 opgevolgd

door een Vergadering van alle bibliothecarissen én lokale mandatarissen.

De algemene vergadering van de West-Vlaamse bibliothecarissen komt jaarlijks of naargelang de

noodzaak samen voor overleg en inspraak over de totale uitvoering van het Bibliotheekbeleidsplan en

het Actieplan. Het is het forum waar álle bibliothecarissen betrokken worden bij het provinciale

bibliotheekbeleid.

Waar wordt het Streekgericht Bibliotheekbeleid gecoördineerd?

De algemene werking van het Streekgericht Bibliotheekbeleid wordt gestuurd door de Commissie

Openbaar Bibliotheekwerk (Bibliotheekcommissie) die hierdoor, naast haar adviserende rol

binnen de Raad voor Cultuur zoals hierboven geschetst, een belangrijke sturende rol wordt

toebedeeld.

Taak/functie:

- overkoepelende stuurgroep voor de totale werking met oog voor kruisverwijzingen of verbanden

tussen de verschillende beleidsdomeinen;

- vastleggen van grote lijnen en opvolgen van prioriteiten van het actieplan;

- leveren van input op de diverse terreinen (specifieke input via specifieke werkgroepen).

Werkgroep

netwerking

Subwerkgroep

Winob-spel

Actieplan SBB 2004

Werkgroep

Communicatie

Marketing en

promotie

Werkgroep

maatschappelijke

rol

Subwerkgroep

documentair

erfgoed

Commissie Openbaar

Bibliotheekwerk

Sturing

Werkgroep

gedecentraliseerd

bibliotheekwerk

Werkgroep

consultancy,

management,

ondersteuning

Werkgroepen

catalografie

niet-muziek

Werkgroep

Interbibliothecair

leenverkeeer

Werkgroep

Bibliotheektechnolo

gie = WINOB-

stuurgroep

Werkgroep

catalografie

muziek

6


Input voor de werking komt vanuit zes werkgroepen. Deze bestrijken elk een van de vijf

beleidsdomeinen van het beleidsplan. De zesde werkgroep, nl. Werkgroep communicatie, marketing

en promotie ondersteunt de algemene werking van het Streekgericht Bibliotheekbeleid.

De werkgroepen vullen de concrete acties van hun beleidsdomein in en zullen in de toekomst deze

acties voorstellen. Aan de leden van de Commissie Openbaar Bibliotheekwerk wordt gevraagd om

zeker een van deze zes werkgroepen te ondersteunen. De werkgroepen worden verder

samengesteld uit bibliotheekmedewerkers met specifieke interesse voor of capaciteiten met

betrekking tot het beleidsdomein. Elke werkgroep wordt opgevolgd door een provinciaal

medewerker van het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid.

1. Werkgroep Netwerking

2. Werkgroep Maatschappelijke rol bibliotheken

3. Werkgroep Gedecentraliseerd bibliotheekwerk

4. Werkgroep Consultancy, management en algemene ondersteuning

5. Werkgroep Bibliotheektechnologie = Stuurgroep WINOB

6. Werkgroep Communicatie, marketing en promotie

Indien nodig kan vanuit de Commissie Openbaar Bibliotheekwerk een projectwerkgroep opgestart

worden die zich intensief bezighoudt met een omvangrijk maar duidelijk omlijnd project.

De werkgroepen komen samen volgens de behoeften van het actieplan

Actieplan SBB 2004

7


2. Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid 2004

Beleidsdomein 0 : Algemeen

Binnen dit beleidsdomein komen de acties aan bod die van belang zijn voor de

organisatie van het Steunpunt SBB en de algemene uitvoering van het Streekgericht

Bibliotheekbeleid.

0.1. Intern overleg

0.1.1. Teamvergadering Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Op de maandelijkse teamvergaderingen wordt de werking van het Steunpunt

SBB en de uitwerking van concrete acties voorbereid en opgevolgd.

0.1.2. Afdelingsvergadering cultuurspreiding (Dienst Cultuur)

Het Steunpunt SBB maakt deel uit van de afdeling cultuurspreiding binnen de

dienst Cultuur. Via maandelijks overleg wordt de interne werking van de

afdeling opgevolgd.

0.2. Personeel

0.2.1. Uitbouwen personeelskader Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

(zie ook 4.1. personeel op p. 23 )

Het huidige personeelskader (5 VTE) volstaat niet om én het Streekgericht

Bibliotheekbeleid én het WINOB-PBS project degelijk op te volgen.

Prioritair voor 2004 zijn het statutair invullen van de tijdelijke contracten, het

statutair aanstellen van een adjunct-adviseur voor de coördinatie van het

Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid en de contractuele aanwerving van

een projectmanager voor het Provinciaal Bibliotheeksysteem.

0.2.2. Algemene kosten

De algemene kosten (weddes, studiedagen, opleidingen, huisvesting

netwerkcatalografen, … ) kunnen gefinancierd worden vanuit de decretaal te

voorziene provinciale middelen voor Streekgericht Bibliotheekbeleid.

0.3. Beleidsplan-actieplan-jaarverslag

0.3.1. Opmaken jaarverslag 2002-2003

Een rapportering over de werking 2002-2003 zal opgemaakt worden i.f.v. de

algemene vergadering SBB.

0.3.2. Evaluatie actieplan 2003

Bij de opmaak van het actieplan 2004 zal het actieplan 2003 geëvalueerd

worden.

0.3.3. Opvolgen actieplan 2004

Opvolging gebeurt binnen de teamvergadering van het Steunpunt SBB en de

SBB-werkgroepen.

0.3.4. Opmaken actieplan 2005

De opmaak van het actieplan 2005 zal voorbereid worden binnen de

teamvergadering van het Steunpunt SBB en de SBB-werkgroepen.

0.4. Informatieverzameling

Het verzamelen,beheren en actualiseren van de contactgegevens van alle

partners die betrokken zijn bij het SBB wordt gecontinueerd. Om zicht te

krijgen op de werking van de West-Vlaamse bibliotheeksector zal aan de

bibliotheken gevraagd worden om alle relevante informatie (jaarverslagen,

nieuwsbrieven, foldermateriaal … ) te bezorgen aan het Steunpunt SBB.

Interessante weetjes, activiteiten en projecten zullen regelmatig gesignaleerd

worden via de digitale nieuwsbrief Bib & Bits.

Actieplan SBB 2004

8


0.5. Begroting-financiën

0.5.1. Opmaken financieel verslag 2002-2003

Een financieel verslag 2002-2003 zal opgenomen worden binnen het

jaarverslag 2002-2003.

0.5.2. Opvolgen begroting 2004

De financiële werking van het SBB wordt opgevolgd binnen het Steunpunt in

samenwerking met de verantwoordelijke boekhouder van de Dienst Cultuur.

0.5.3. Opmaken begroting 2005

De opmaak van de begrotingsvoorstellen 2005 verloopt in synergie met de

opmaak van het actieplan 2005.

0.6. Administratie Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

0.6.1. Coördineren administratieve procedures

In het basisdocument ‘Administratie SBB’ worden de belangrijkste principes,

documenten en procedures die van toepassing zijn binnen het Steunpunt SBB

en de provinciale administratie verzameld. Dit document wordt permanent

opgevolgd en geactualiseerd.

0.7. Algemene ondersteuning

0.7.1. Provinciale ondersteuning (projecten van) samenwerkingsverbanden

Ondersteuningsmogelijkheden zijn voorzien door een bedrag van 25.000 € in te

schrijven in de begroting 2004 op basis van het provinciaal reglement voor

intergemeentelijke culturele samenwerking.

0.7.2. Provinciale ondersteuning (projecten van) individuele bibliotheken

In 2004 zal een model voor ondersteuning van (projecten van) individuele

bibliotheken uitgewerkt worden. Afhankelijk van de juridische vorm van deze

ondersteuning zal binnen de voorziene SBB-kredieten een verschuiving tussen

werkingsuitgaven en subsidie-uitgaven moeten voorzien worden.

Actieplan SBB 2004

9


Beleidsdomein 1 : Netwerking

Algemene doelstelling

Het provinciebestuur (PB) wil door overleg en samenwerking de netwerking tussen de

bibliotheken versterken en de dienstverlening aan de burgers optimaliseren.

Concrete doelstelling 1

Het PB stimuleert en ondersteunt overleg.

Concrete doelstelling 2

Het PB stimuleert en ondersteunt gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen

bibliotheken én tussen bibliotheken en andere actoren.

Actieplan 2004

1.1. Werkgroep netwerking

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen

uit, verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties

1.2. Regionaal overleg

1.2.1. Opvolgen regionale samenwerkingsverbanden

Verder bouwend op de resultaten van de studiedag ‘Groeien naar

samenwerking’ op 4 sept. 2003, zullen de regionale

bibliotheeksamenwerkingsverbanden prioritair worden opgevolgd.

1.2.2. Provinciale rol uitwerken (zie ook 0.7.1.)

In overleg met de lokale besturen en bibliotheken zal een kader ontwikkeld

worden dat elke openbare bibliotheek moet toelaten om zich in een

samenwerkingsverband in te schakelen. Afhankelijk van de middelen (tijd,

expertise, personeel, … ) kan het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid het

opstarten of verder uitdiepen van samenwerkingsverbanden of –projecten

meehelpen begeleiden en ondersteunen.

1.3. Provinciaal overleg (algemeen)

1.3.1. Commissie Openbaar Bibliotheekwerk

De algemene werking van het Streekgericht Bibliotheekbeleid wordt gestuurd

en geadviseerd door de commissie Openbaar Bibliotheekwerk : het vastleggen

van beleidslijnen, acties en prioriteiten met oog voor dwarsverbanden tussen

de verschillende beleidsdomeinen

1.3.2. Algemene.vergadering W-Vl. bibliothecarissen en lokale mandatarissen

Dit is het forum waar alle bibliothecarissen en lokale mandatarissen betrokken

worden bij het provinciale bibliotheekbeleid. Deze vergadering komt jaarlijks

of naargelang de noodzaak samen voor overleg en inspraak over de totale

uitvoering van het provinciaal beleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid en

het jaarlijkse actieplan.

1.3.3. Stuurgroep Gemeentelijk Cultuurbeleid

Dit is het forum waar bibliothecarissen en stafmedewerkers van culturele

centra en cultuurdiensten het Provinciebestuur adviseren inzake het voeren

van een geïntegreerd lokaal cultuurbeleid met specifieke aandacht voor het

ondersteunen van intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden en –

projecten.

Actieplan SBB 2004

10


1.3.4. Bijkomend overleg of samenwerking met andere actoren koppelen aan

concrete projecten

1.4. Interprovinciaal overleg (algemeen)

1.4.1. VVP-projectwerkgroep Streekgericht Bibliotheekbeleid

Binnen deze interprovinciale werkgroep, samengesteld uit provinciale

ambtelijke vertegenwoordigers, worden gemeenschappelijke acties voorbereid

om, waar nodig, het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de verschillende

provincies op elkaar af te stemmen. De interprovinciale coördinator neemt het

voorzitterschap en het secretariaat van de VVP-projectwerkgroep Streekgericht

Bibliotheekbeleid waar.

1.4.2.

Interprovinciale coördinatie

De vijf provincies beslisten in 2003 om via een samenwerkingsakkoord met het

autonoom Vlaams-Brabants provinciebedrijf VERA een interprovinciale

coördinator streekgericht bibliotheekbeleid aan te werven voor een periode van

twee jaar. Hij staat in voor de continuïteit, treedt op als initiator,

bemiddelaar, steun- en aanspreekpunt voor de vijf provincies en andere

betrokken actoren/overheden en zorgt voor de interprovinciale afstemming,

communicatie en terugkoppeling. Hij legt zich prioritair toe op het

gemeenschappelijke automatiseringsproject voor de Vlaamse openbare

bibliotheken (Vlacc II-Provinciale Bibliotheeksystemen)

1.5. Landelijk overleg (algemeen)

1.5.1. Algemene Vergadering (AV) & Raad van beheer VCOB

In 2003 werd het VCOB-beheersorgaan hersamengesteld met

vertegenwoordiging vanuit Vlaamse Gemeenschap, VVSG, VGC en VVP. Marnix

Paesbrugghe werd namens de VVP aangesteld als lid van de AV en door de AV

benoemd als lid van de Raad van Beheer.

1.5.2. (Structureel) overleg met de VCOB-consulent(en)

Om de begeleiding en advisering van de sector door de provinciale en de

VCOB-consulenten op elkaar af te stemmen zal in 2004 een structureel overleg

worden opgestart.

1.5.3. Bijkomend overleg of samenwerking met andere actoren koppelen aan

concrete projecten

Actieplan SBB 2004

11


Beleidsdomein 2 : de maatschappelijke rol van de bibliotheken

Algemene doelstelling

Het provinciebestuur (PB) wil de maatschappelijke rol van de bibliotheken versterken om

elke inwoner in elke levensfase maximale toegang tot het aanbod aan informatie, kennis

en cultuur te verlenen.

Concrete doelstelling 1

Het PB wil een eigentijds, dynamisch imago van de bibliotheken promoten om de

maatschappelijke rol te versterken.

Concrete doelstelling 2

Het PB wil de maatschappelijke rol van de bibliotheken versterken door het kader te

scheppen om de bibliotheekwerking voor specifieke doelgroepen uit te bouwen.

Concrete doelstelling 3

Het PB wil de maatschappelijke rol van de bibliotheken versterken door activiteiten,

diensten en producten te ondersteunen die uit de samenwerking tussen bibliotheken of

tussen bibliotheken en diverse andere instellingen of organisaties voortvloeien.

Concrete doelstelling 4

Het PB wil de informatieve, educatieve en ontmoetingsfunctie van de bibliotheken

ondersteunen en versterken.

Actieplan 2004

2.1. Werkgroep maatschappelijke rol bibliotheken

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen

uit, verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties

2.2. Doelgroepenwerking

2.2.1. Jeugd

2.2.1.1. Vakgroep Jeugdbibliothecarissen VVBAD

Bert Seghers volgt als voorzitter van de VVBAD-vakgroep

Jeugdbibliothecarissen de ontwikkelingen op binnen het bibliotheekwerk voor

kinderen en jongeren.

2.2.2. Minder-mobiele gebruikers

2.2.2.1. Onderzoeksopdracht ‘bibliotheekvoorzieningen voor de minder-mobiele

gebruikers’

Doel van dit onderzoek is een zicht te krijgen op de huidige

bibliotheekvoorzieningen voor deze doelgroep, te peilen naar de noden en

verwachtingen en aanbevelingen te doen om een ondersteuningsmodel uit te

werken naar openbare bibliotheken toe met specifieke aandacht voor de rol

van het Streekgericht Bibliotheekbeleid en het werken met vrijwilligers.

2.2.2.2. Overleg en/of studiedag organiseren m.b.t. de minder-mobiele gebruikers

Op basis van dit onderzoek en in overleg met de betrokken actoren

(bibliotheeksector, welzijnssector, Rode-Kruisziekenhuisbibliotheken, Vlaamse

klank- en braillebibliotheek enz.) zal een ondersteuningstraject worden

uitgewerkt met specifieke aandacht voor de rol van het Streekgericht

Bibliotheekbeleid en het werken met vrijwilligers.

Actieplan SBB 2004

12


2.3. Tentoonstellingscircuits

2.3.1. Fototentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijversportretten

Een literair tentoonstellingscircuit met 2 reeksen van telkens 25

auteursportretten van de fotograaf David Samyn zal in 2004 in circuit gebracht

worden in de West-Vlaamse openbare bibliotheken. Om dit initiatief te

promoten zal het Provinciebestuur aan de bibliotheken affiches en

foldermateriaal bezorgen. Het tentoonstellingscircuit zal ook bekendgemaakt

worden via de provinciale website en TINCK.

2.3.2. Tentoonstelling illustratoren 2005

Het werk van twaalf West-Vlaamse kinderboekillustratoren wordt in 2004 in

tentoonstelling gebracht. Deze tentoonstelling past in een uitwisselingsproject

tussen de provincie West-Vlaanderen en de Landschaftsverband Westfalen. In

2005 zal een afgeleide tentoonstelling, gekoppeld aan een educatief luik met

kindgerichte modules, in circuit gebracht worden in de West-Vlaamse openbare

bibliotheken.

2.3.3.

Fototentoonstelling 'De waarheid over de zee'

In samenwerking met Literaal en fotograaf Daniël de Kievith zullen de foto’s uit

het boek ‘De waarheid over de zee: literaire stempels aan de kust’

samengebracht worden in een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal eerst in

de kustbibliotheken te zien zijn en vervolgens aangeboden worden aan de

overige West-Vlaamse bibliotheken.

2.4. Lezingencircuits

2.4.1. Nederlandse auteurs volwassenen

In 2004 zal de mogelijkheid onderzocht worden om een lezingencircuit met

Nederlandse auteurs op te zetten voor de West-Vlaamse bibliotheken

(streefdatum najaar 2004).

2.4.2. Nederlandse jeugdauteurs

In 2004 zal de mogelijkheid onderzocht worden om een lezingencircuit met

Nederlandse jeugdauteurs op te zetten voor de West-Vlaamse bibliotheken

(streefdatum voorjaar 2005).

2.5. Projecten

2.5.1. Educatieve wegwijzer (LINC)

De verspreiding van de Zoekhulp Bijleren, een overzicht van de belangrijkste

bronnen rond studiemogelijkheden voor jongeren en volwassenen, wordt

gecontinueerd. Alle West-Vlaamse bibliotheken zullen een gratis basispakket

ontvangen. De mogelijkheden om deze informatie ook digitaal aan te bieden

zullen onderzocht worden.

Actieplan SBB 2004

13


Beleidsdomein 3 : gedecentraliseerd bibliotheekwerk

Algemene doelstelling

Het provinciebestuur (PB) wil elke inwoner van West-Vlaanderen, ongeacht zijn

woonplaats, toegang verlenen tot het aanbod van informatie, kennis en cultuur via het

netwerk van de bibliotheken.

Concrete doelstelling 1

Het PB wil de spreiding, de bereikbaarheid en het gebruik van het bibliotheekaanbod

verhogen.

Concrete doelstelling 2

Het PB wil overleg organiseren om in een evenwichtig bibliotheekaanbod te voorzien.

Actieplan 2004

3.1. Werkgroep gedecentraliseerd bibliotheekwerk

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen

uit, verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties.

3.2. Bibliotheekwerking gevangenissen

3.2.1. Provinciale ondersteuning Penitentiair Complex Brugge (PCB)

Bij deputatiebeslissing dd. 10/04/97 engageerde het Provinciebestuur zich om

financieel tussen te komen in de WINOB-aansluiting , de aankoop en de

verzorging van de collecties voor de bibliotheek van het Penitentiair Complex

Brugge.

3.2.2. Onderzoeken rol provinciebestuur

Via overleg tussen de verschillende partners (Federale overheid, Vlaamse

Gemeenschap, Provinciebestuur, openbare bibliotheken) zal een globale

aanpak van de bibliotheekwerking binnen de West-Vlaamse

gevangenisinstellingen (Brugge, Ieper en Ruiselede) worden uitgewerkt.

Bedoeling is de verschillende verantwoordelijkheden duidelijker af te lijnen en

te formaliseren.

3.3. IBL (beleidsmatig aspect)

3.3.1. Opmaken ondersteuningsmodel

Om uitvoering te geven aan de principiële goedkeuring (dep. beslissing dd.

28/08/03) om voor het werkjaar 2003 (begroting 2004) het IBL te

ondersteunen via een financiële honorering van de leverende en de

aanvragende bibliotheek, dient een passende rechtsgrond uitgewerkt te

worden (provinciaal reglement of samenwerkingscontract).

3.3.2. Landelijk overleg (VCOB- Provincies- openbare bibliotheken)

Deze landelijke werkgroep heeft als taak het landelijke (interprovinciale en

intersectorale) IBL organisatorisch, financieel en inhoudelijk op elkaar af te

stemmen. In het kader van hun decretale opdracht om het IBL te coördineren

streven de provincies ernaar om een gemeenschappelijke aanpak en

kostenmodel uit te werken (operationeel vanaf werkjaar 2005).

3.4. Collecties - coördinatie collectievorming

3.4.1. Provinciale ondersteuning d.m.v. wisselcollecties vanuit OB Brugge

In opdracht van het PB staat de openbare bibliotheek Brugge in voor het

beheer van de wisselcollecties voor de West-Vlaamse openbare bibliotheken

(selectie, collectieverzorging, ontsluiting, besteladministratie en facturatie,

opvolging en dienstverlening).

Actieplan SBB 2004

14


3.4.2. Behoeftenonderzoek m.b.t. wisselcollecties

In 2004 zullen de openbare bibliotheken bevraagd worden met de bedoeling

een globale visie te ontwikkelen op het ter beschikking stellen van

wisselcollecties aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken.

3.4.3. Ontwikkelen visie m.b.t. wisselcollecties en provinciale ondersteuning

Op basis van het behoeftenonderzoek zal een visie ontwikkeld worden rond

provinciale ondersteuning van de lokale collectievorming d.m.v.

wisselcollecties.

3.5. Documentair erfgoed

3.5.1. Subwerkgroep documentair erfgoed

De Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief (PBC) coördineert en begeleidt de

werkgroep die concrete acties uitwerkt, advies verleent en voorstellen voor

nieuwe acties doet.

3.5.2. Acties

Inventariseren werking rond documentair erfgoed in de West-Vlaamse

bibliotheken.

Opmaken afspraken tussen PBC en de openbare bibliotheken op het vlak van

- afvoer- en bewaarpolitiek West-Vlaams documentair erfgoed

- IBL

- Signaalfunctie m.b.t. tot lokale publicaties

3.6. Spreiding bibliotheekwerkingen (hoofdbib. - filialen - uitleenposten)

3.6.1. Onderzoeken problematiek en overleg organiseren

Via onderzoek en overleg zal de situatie in de West-Vlaamse bibliotheken in

kaart worden gebracht, alternatieven onderzocht worden (bv. Kulturhusconcept,

Trefpunt Westende: bibliotheek als bindmiddel voor de lokale

gemeenschap, uitbouwen doelgroepenwerking), criteria en indicatoren

ontwikkeld worden waaraan een bibliotheekvoorziening minimaal moet

voldoen om leefbaar te zijn.

3.6.2. Uitwerken provinciale ondersteuning (zie ook 0.7 )

Op basis van het onderzoek zal de provinciale rol bij het ondersteunen van de

decentrale bibliotheekwerkingen gedefinieerd worden en zullen specifieke

ondersteuningsmogelijkheden uitgewerkt worden.

Actieplan SBB 2004

15


Beleidsdomein 4 : consultancy, management en algemene ondersteuning

Algemene doelstelling

Het provinciebestuur wil het professionalisme en een efficiënt management van de

bibliotheeksector bevorderen in afspraak en overleg met andere bestuursniveaus en

(bibliotheek)organisaties.

Concrete doelstelling 1

Het PB wil een kwaliteitsvolle opleiding en vorming van de bibliotheekmedewerkers

stimuleren.

Concrete doelstelling 2

Het PB wil het lokale personeelsbeleid ondersteunen.

Concrete doelstelling 3

Het PB wil in beperkte mate ondersteuning bieden met betrekking tot gespecialiseerde

materies zoals juridische expertise.

Concrete doelstelling 4

Het PB wil een efficiënt management van de bibliotheeksector bevorderen.

Actieplan 2004

4.1. Werkgroep consultancy, management en ondersteuning

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen

uit, verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties.

4.2. Vorming - opleiding - training

4.2.1. Opmaak vormingskalender

Op basis van een oriënterende rondvraag (juni 2003) en de inhouden die

geselecteerd werden door de werkgroep zal een vormingskalender opgemaakt

worden.

4.2.2. Opleidings- en vormingssessies WINOB

Een basisopleiding ‘Werken met Web-Impala’ zal in het voorjaar georganiseerd

worden (twee sessies). Een basisopleiding muziekcatalografie zal opnieuw

georganiseerd worden voor de catalografen die deze opleiding niet gevolgd

hebben in 2003.

4.2.3. Opleidingssessie 'Zoeken in nieuwe media'

Gezien de blijvende interesse zal deze opleiding opnieuw georganiseerd worden

in 2004.

4.2.4. Intervisie (WIVO)

Onder begeleiding van een stafmedewerker van WIVO (West-Vlaams Instituut

voor Vorming van Overheidspersoneel) komen 3 groepen van bibliothecarissen

en leidinggevenden regelmatig samen om elkaar, in een collegiale sfeer, te

adviseren en ervaringen uit te wisselen rond actuele of praktijkgebonden cases.

Bedoeling is te komen tot persoonlijke, professionele groei en de deelnemers te

begeleiden in hun leidinggevende taken. Elke intervisiegroep wordt mee

opgevolgd door een medewerker van het Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid.

4.2.5. Inlichtingenwerk en informatiebemiddeling

“Inlichtingenwerk en informatiebemiddeling” is een opfrissingscursus voor

medewerkers uit openbare bibliotheken. De nadruk ligt niet op de agogische

elementen, maar op het bronnenmateriaal. Inhouden: het zoekproces, de

opbouw van zoekstrategieën, soorten referentiewerken, catalogi, nieuwe

bronnen voor inlichtingenwerk (gedrukte, digitale en grijze bronnen),

Actieplan SBB 2004

16


ontsluiting van folders en snelinfo, educatieve wegwijzers, vergelijking met

nieuwe media, vraaggerichte info-loketten, e-loketten (Aladin, QuestionPoint

enz.), registratie van vragen. Enkele specifieke vakgebieden (recht, literatuur

enz.) worden nader bekeken.

4.2.6. Marketing voor bibliotheekmedewerkers

Marketingdenken wordt in de openbare bibliotheken steeds belangrijker. Niet

alleen de bibliothecaris moet oog hebben voor de positionering van de

bibliotheek op de "markt" of in de samenleving, steeds meer krijgen de

medewerkers de ondersteunende taak in het marktgericht denken naar zich

toegeschoven. Het is van groot belang om alle medewerkers te betrekken in

het uitzetten van een visiebepaling en de uitwerking van het marktgericht

handelen.

Naast een noodzakelijk theoretisch kader, worden praktische ideeën rond

marketing binnen de bibliotheeksector geïnventariseerd en wordt nagekeken

hoe die gerealiseerd kunnen worden.

4.2.7. Communicatie voor bibliotheekmedewerkers

Hoe communiceer je als bibliotheek zo succesvol mogelijk met zo weinig

mogelijk geld?

Over "communicatieonderbouw" (imago, communicatiedoelen, huisstijl enz.) en

effecten van communicatie; over verschillende doelgroepen en het waarom en

het hoe van gerichte communicatie; over communicatiekanalen en

aantrekkelijk promotiemateriaal (tekstwerk en vormgeving van zowel gedrukte

als digitale media).

4.2.8. Voorlezen-vertellen

Inzicht in de kunst van het voorlezen en het grote belang ervan, zowel voor de

emotionele en sociale ontwikkeling van het kind als voor de leesbevordering.

Stemgebruik, verteltechniek, taalgebrek, contact met toehoorders, keuze van

kinderboeken en gebruik van verhalen. Een doorgedreven training voor

bibliotheekmedewerkers, zoveel mogelijk regionaal georganiseerd.

4.2.9. Literatuur

Voor 2004 wordt nog een opfrissing voorzien van de Nederlandstalige literatuur

van de laatste 15 jaar (opfrissing van auteurs, tendensen, stromingen,

tijdschriften plus hoe je dit promoot in de bibliotheek).

4.2.10. Omgaan met bibliotheekgebruikers

Een training rond de agogische aspecten van de omgang met

bibliotheekgebruikers: hoe verkoop ik mijn producten, diensten en activiteiten;

hoe stel ik me actief op in het gesprek met de gebruiker; hoe assertiviteit

inzetten in contact met de klanten? Zowel in de contacten aan de balie, via de

telefoon, tussen de bibliotheekrekken als buiten de bibliotheek. Een training die

vertrekt van op de werkvloer.

4.3. Personeelsbeleid

4.3.1. Onderzoeken mogelijkheden vervangingspool

De provinciebesturen hebben de opdracht de openbare bibliotheken te

ondersteunen inzake problemen van tijdelijk personeelstekort.

Gelet op de complexe problematiek, de vereiste tijdsinvestering en de te

beperkte expertise rond dit thema binnen de provinciale SBB-teams, wordt

voorgesteld om een interprovinciale onderzoeksopdracht toe te wijzen aan een

externe instantie. Voor de begeleiding en aansturing van deze studieopdracht

zal een stuurgroep worden opgericht met vertegenwoordiging vanuit de

betrokken actoren en sectoren. Het onderzoek moet resulteren in een

uitgewerkt organisatiemodel en concrete beleidsvoorstellen die de

provinciebesturen moeten toelaten een duurzame oplossing uit te werken voor

deze decretale opdracht.

Actieplan SBB 2004

17


Beleidsdomein 5 : bibliotheektechnologie

Algemene doelstelling

Het provinciebestuur (PB) wil door technologische en organisatorische schaalvergroting

de dienstverlening en het beheer van de bibliotheken kwaliteitsvoller en klantgerichter

maken.

Concrete doelstelling 1

Vertrekkend vanuit het West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken

(WINOB) wil het PB een Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), de bijbehorende

netwerkinfrastructuur en het bijbehorend Management Informatiesysteem (MIS)

aanbieden om de efficiëntie en effectiviteit van de lokale bibliotheekautomatisering en

lokale beleidsvoering te verhogen.

Concrete doelstelling 2

Het PB wil de technologische en organisatorische schaalvergroting begeleiden.

Actieplan 2004

5.1. Werkgroep bibliotheektechnologie (WINOB-stuurgroep)

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen uit,

verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties

5.2. WINOB - Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) - VLACC II

5.2.1. Contractuele aanwerving projectmanager PBS

Om de organisatorische en ICT-aspecten bij het opstarten en verder uitbouwen van

het PBS te coördineren zal een projectmanager aangeworven worden.

5.2.2. Oprichten projectteam PBS

Een team van interne en externe deskundigen zal de voorbereiding en implementatie

van het PBS opvolgen en ondersteunen.

5.2.3. Voorbereiden en implementeren PBS

Zodra het opstellen van de specificaties voor de bibliotheeksoftware, het netwerk, de

hardware en de aansluitingsmodaliteiten voor het PBS zijn afgerond, zal een traject

uitgewerkt worden om het PBS te implementeren via een proefproject, in synergie

met het Vlacc II-project.

5.2.4. Technische (interprovinciale) werkgroep PBS (VVP)

Deze interprovinciale werkgroep begeleidde in 2003 de onderzoeksopdracht van

VERA bij de opmaak van het concept en de specificaties voor de Provinciale

Bibliotheeksystemen. In 2004 zal deze werkgroep voorbereidend en ondersteunend

werk leveren met het oog op de opdracht van de technische werkgroep VLACC II –

PBS.

5.2.5. Technische (landelijke) werkgroep VLACC II – PBS

Deze werkgroep (opgericht eind 2003 met vertegenwoordiging vanuit VCOB, VVSG,

VGC en provincies) heeft als opdracht om de uitbouw van VLACC II en de PBS’en

technologisch op elkaar af te stemmen.

Actieplan SBB 2004

18


5.3. WINOB

5.3.1. Operationele werking WINOB 2004

De huidige werking wordt gecontinueerd. In eerste instantie zullen scenario’s

uitgewerkt worden om de catalografische werkprocessen van de Winob-bibliotheken

binnen de Provinciale Centrale Catalogus af te stemmen op de vernieuwde werking

van Vlacc II.

5.3.2. Werkgroepen catalografie niet-muziekmaterialen

Deze werkgroep ondersteunt de netwerkcatalograaf bij het bewaken en

optimaliseren van de Provinciale Catalogus voor niet-muziekmaterialen.

Aandachtspunten voor 2004 dienen nog bepaald te worden na indiensttreding van de

nieuwe netwerkcatalograaf.

5.3.3. Werkgroep muziekcatalografie/bladmuziek

Deze werkgroep ondersteunt de netwerkcatalograaf bij het bewaken en

optimaliseren van de Provinciale muziekcatalogus.

Aandachtspunten voor 2004 :

• afstemmen handleiding en regelgeving muziekcatalografie met het oog op

nieuwe ontwikkelingen binnen Vlacc II

5.3.4. Werkgroep IBL

Deze werkgroep blijft een belangrijke rol vervullen bij de rechtstreekse technische,

inhoudelijke en beheersmatige ondersteuning van de West-Vlaamse bibliotheken.

Aandachtspunten voor 2004 :

• organiseren van een basisopleiding IBL voor alle West-Vlaamse bibliotheken

• bijwerken van de Winob-handleiding;

• opvolgen van de nieuwe ontwikkelingen binnen Web-Impala (nieuwe release

is gepland in najaar 2004);

• aanbieden van verpakkingsmateriaal ter bescherming van audiovisuele

materialen bij verzending;

• opvolgen van het overleg binnen de landelijke werkgroep (interprovinciale

afspraken honorering, rapportering IBL met wetenschappelijke bibliotheken

enz.);

• interne overleg op provinciaal niveau blijven bewaken;

• nieuwe ontwikkelingen op het gebied van self-service aanvragen van

eindgebruikers en elektronische documentleverantie opvolgen.

5.3.5. Helpdesk catalografie niet-muziekmaterialen

De Winob-netwerkcatalograaf blijft het aanspreekpunt voor praktische problemen,

verzorgt de communicatie met de West-Vlaamse bibliotheken en staat in voor de

begeleiding van de West-Vlaamse catalografen.

Aandachtspunten voor 2004 dienen nog bepaald te worden na indiensttreding van de

nieuwe netwerkcatalograaf.

5.3.6. Helpdesk catalografie muziek

De Winob-netwerkcatalograaf blijft het aanspreekpunt voor praktische problemen,

verzorgt de communicatie met de West-Vlaamse bibliotheken met een

muziekcollectie en staat in voor de begeleiding van de West-Vlaamse

muziekcatalografen.

5.3.7. Helpdesk IBL

De Winob-netwerkcatalograaf blijft het aanspreekpunt voor praktische problemen,

verzorgt de communicatie met de West-Vlaamse bibliotheken en staat in voor de

begeleiding van de West-Vlaamse IBL-verantwoordelijken.

5.3.8. Onderhoud PCC (muziekmaterialen)

Aandachtspunten voor 2004:

• nazicht invoer van de nieuw invoerende bibliotheken

• opkuis van het auteursbestand (vnl. de corporaties)

Actieplan SBB 2004

19


5.3.9. Onderhoud PCC (niet-muziekmaterialen)

Aandachtspunten voor 2004 dienen nog bepaald te worden na indiensttreding van de

nieuwe netwerkcatalograaf.

5.3.10. Consolidaties niet-muziekmaterialen

In 2004 zal de consolidatie van de bestanden van de openbare bibliotheek Tielt en

Oostende worden uitgevoerd. De consolidatie van het bestand van de

Rodenbachbibliotheek (Roeselare) is onder voorbehoud.

5.3.11. Taakafstemming dienst Cultuur -dienst Informatietechnologie

Wegens de complexiteit en de grootschaligheid van het PBS-project zullen de

verantwoordelijkheden afgelijnd worden op basis van de aanwezige competenties

binnen de betrokken diensten

• dienst Cultuur-Streekgericht Bibliotheekbeleid: coördinatie WINOB-PBS

(bibliotheeksoftware en uitbouw functionaliteiten )

• dienst Informatietechnologie: hardware en netwerking

5.3.12. Ondersteuning WINOB-communicatiekosten

De ondersteuning van de Winob-communicatiekosten voor het werkjaar 2003

(begroting 2004) wordt gecontinueerd.

5.3.13. Gebruikersgroep VUBIS-smart

Het Winob-team zal de werking van deze gebruikersgroep als forum voor

uitwisseling van ervaringen, problemen en wensen verder ondersteunen.

Concrete invulling zal bepaald worden na indiensttreding van de nieuwe

netwerkcatalograaf.

5.3.14. Samenwerking WINOB-OVINOB

a. service-overeenkomst

Afhankelijk van de opties die Winob en Ovinob nemen m.b.t. de uitbouw van het

PBS dient de service-overeenkomst aangepast te worden.

b. bladmuziek

De Winob-netwerkcatalograaf zal de ontwikkelingen binnen deze

gemeenschappelijke werkgroep verder opvolgen.

c. opvolgen OVINOB-werkgroepen

De Winob-netwerkcatalografen zullen de ontwikkelingen binnen de Ovinobwerkgroepen

verder opvolgen.

5.3.15. IBL-materialen

De aanmaak en distributie van IBL-adresklevers en IBL-aanvraagformulieren wordt

gecontinueerd. Het aanbieden van verpakkingsmateriaal ter bescherming van

audiovisuele materialen bij verzending zal in 2004 uitgewerkt worden.

5.3.16. West-Vlaamse bibliotheekpas

De aanmaak en distributie van de West-Vlaamse bibliotheekpas wordt

gecontinueerd.

Actieplan SBB 2004

20


Beleidsdomein 6 : marketing – communicatie – promotie

Het actieplan 2003 Streekgericht Bibliotheekbeleid voorzag in de oprichting van een

werkgroep marketing – communicatie – promotie die de algemene werking van het

Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid en de acties binnen de diverse

beleidsdomeinen mee ondersteunt. Gezien het toenemend belang van marketing,

communicatie en promotie van en voor de bibliotheeksector, werd beslist om vanaf 2004

deze werking op te nemen binnen een eigen beleidsdomein.

Algemene doelstelling

Het opzetten van een efficiënte communicatiestructuur met de West-Vlaamse

bibliotheken en het promoten van een eigentijds en dynamisch imago van de

bibliotheeksector

Actieplan 2004

6.1. Werkgroep marketing – communicatie – promotie

De werkgroep coördineert en begeleidt de concrete acties, werkt voorstellen

uit, verleent advies en doet voorstellen voor nieuwe acties.

6.2. Promotie bibliotheekactiviteiten

De promotie van de West-Vlaamse bibliotheekactiviteiten naar aanleiding van

de Jeugdboekenweek en de Bibliotheekweek via de provinciale website en

TINCK wordt gecontinueerd.

6.3. Provinciale campagne Bibliotheekweek 2004

Aansluitend op het thema van de Bibliotheekweek 2004 ‘Beleef het in de bib!’

wordt een provinciale promotiecampagne opgezet om de belevenisbibliotheek in

de kijker te plaatsen. In samenwerking met Radio 2 zal een

publieksevenement georganiseerd worden.

6.4. Provinciale muziekbibliotheekcampagne

Op vraag van de bibliotheken zal er een verkenning georganiseerd worden rond

het opzetten van een campagne om de muziekafdelingen van de West-Vlaamse

bibliotheken te promoten.

6.5. Digitale nieuwsbrief Bib & Bits

Deze digitale nieuwsbrief met nieuws over de uitvoering van het provinciaal

bibliotheekbeleidsplan, signalementen van boeiende projecten voor de sector,

beknopte informatie van de provinciale en andere overheden, acties van West-

Vlaamse bibliotheken enz. wordt gecontinueerd.

6.6. Opmaak (deel)website SBB

Om de externe communicatie vanuit het Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid te versterken zal op de provinciale website een specifiek luik

met informatiepagina’s over het SBB en de West-Vlaamse bibliotheeksector

uitgebouwd worden. Ook de mogelijkheden om een digitaal forum op te zetten

voor de West-Vlaamse bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers zal

onderzocht worden.

6.7. Opmaak en verspreiden algemene publieksfolder voor bibliotheken

Op vraag van de bibliotheeksector zal een algemene publieksfolder ontworpen

worden waarin ruimte voorzien zal worden voor eigen bibliotheekinformatie.

6.8. Werkgroep Bibliotheekpromotie VCOB

Deze landelijke werkgroep met vertegenwoordiging vanuit VCOB, Provincies,

VGC en bibliotheken coördineert de Bibliotheekweek en werkt voorstellen en

acties uit die de landelijke campagne ondersteunen (verwendag, inspiratiegids

Actieplan SBB 2004

21


6.9. WINOB-spel “Kapers in de bib”

Dit educatief introductiepakket om leerlingen van de derde graad lager

onderwijs op een speelse manier te leren omgaan met het zoeken in een

bibliotheekcatalogus is in 2003 inhoudelijk en conceptueel op punt gezet.

De technische realisatie zal uitbesteed worden. De introductie in de West-

Vlaamse jeugdbibliotheken wordt gepland eind 2004.

6.10. Bibliotheekdraagtassen

De aanmaak en distributie van plastic lusdraagtassen ter gelegenheid van de

provinciale campagne Bibliotheekweek 2003 zal voortgezet worden. De

mogelijkheid zal onderzocht worden om in een permanent aanbod te voorzien.

Actieplan SBB 2004

22


3. Prioriteiten

In opvolging van het beleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid 2003-2007 worden

binnen de beleidsdomeinen de volgende acties als prioritair beschouwd.

Beleidsdomein O (algemeen)

0.2.1. Uitbouwen personeelskader Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

0.7.1. Provinciale ondersteuning (projecten van) samenwerkingsverbanden

0.7.2. Provinciale ondersteuning (projecten van) individuele bibliotheken

Beleidsdomein 1 (netwerking)

1.2.1. Opvolgen regionale samenwerkingsverbanden

1.2.2. Provinciale rol uitwerken (zie ook 0.7.1.)

Beleidsdomein 2 (maatschappelijke rol bibliotheken)

2.3.1.

Fototentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijversportretten

Beleidsdomein 3 (gedecentraliseerd bibliotheekwerk)

3.4.2. Behoeftenonderzoek m.b.t. wisselcollecties

3.4.3. Ontwikkelen visie m.b.t. wisselcollecties en prov. ondersteuning

Beleidsdomein 4 (consultancy, management, ondersteuning )

Voorlopig geen prioriteiten

Beleidsdomein 5 (bibliotheektechnologie)

5.2. WINOB-Provinciaal Bibliotheeksysteem-VLACC II

Beleidsdomein 6 (marketing – communicatie – promotie )

6.3. Provinciale bibliotheekcampagne (aansluitend op Bibweek )

6.9. WINOB-spel

Actieplan SBB 2004

23


4. Middelen

4.1. Personeel

Het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid maakt deel uit van de Afdeling

Cultuurspreiding binnen de Dienst Cultuur. Het personeelskader van het Steunpunt

Streekgericht Bibliotheekbeleid omvat momenteel 5 VTE (3 statutair en 2 contractuelen).

Voor de Winob-werking zijn 2 VTE gehuisvest in de Openbare Bibliotheek Brugge.

(zie bijlage 1 : huidige situatie personeelsorganogram Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid)

Marjolijn Langenbick (dienst Cultuur, afdeling Cultuurspreiding) zal in de eerste helft van

2004 binnen haar voltijdse opdracht voor 1/3 vrijgesteld worden om een onderzoek uit te

voeren naar de bibliotheekvoorzieningen voor minder-mobiele gebruikers (zie actie

2.2.2.1.).

Het takenpakket binnen het Streekgericht Bibliotheekbeleid is zeer uitgebreid en divers.

In 2003 is gebleken dat 5 VTE onvoldoende is om én het Streekgericht Bibliotheekbeleid

én het WINOB-PBS project op te volgen. Geen enkel beleidsdomein kon grondig

opgevolgd worden.

Bij de opmaak van het personeelsbehoeftenplan 2003-2008 voor de dienst Cultuur werd

een ontwerp van personeelsorganogram voor het Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid opgemaakt. Dit ontwerp voorziet in een personeelskader van 9 VTE

(waarvan 4 VTE voor WINOB-PBS), te financieren vanuit de decretaal verplichte middelen

voor Streekgericht Bibliotheekbeleid (zie bijlage 1 : personeelsorganogram Steunpunt

Streekgericht Bibliotheekbeleid, voorstel tot uitbreiding personeelsformatie)

Prioritair voor 2004 zijn het statutair invullen van de tijdelijke contracten, het statutair

aanstellen van een adjunct-adviseur voor de coördinatie van het Steunpunt Streekgericht

Bibliotheekbeleid en de contractuele aanwerving van een projectmanager voor het

Provinciaal Bibliotheeksysteem.

4.2. Financiën (zie globaal overzicht begroting 2004 SBB )

Bij het opmaken van de begroting 2004 voor het Streekgericht Bibliotheekbeleid

hanteerde de Financiële Directie het principe dat de te besteden en de uit te geven

middelen in evenwicht moeten zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet alle

uitgaven effectief verrekend worden binnen de kredieten voor Streekgericht

Bibliotheekbeleid (bv. ondersteuning door andere provinciale diensten bij uitwerking van

acties en projecten, het gebruik van de infrastructuur van de provincie,

administratiekosten enz.).

Voor de Commissie Openbaar Bibliotheekwerk en de werkgroepen die actief zijn binnen

het Streekgericht Bibliotheekbeleid werd telkens een forfaitair bedrag van 500 € voorzien

als tussenkomst in de verplaatsingskosten van de leden.

Actieplan SBB 2004

24


Begrotingsartikels 2004 Streekgericht Bibliotheekbeleid

Art. 762-03

Inkomsten

Prov. middelen Decretale verplichting (min. 1,6 € per

inw. van de provincie) 1

1.811.640 €

Openbare bib. Opbrengsten uit recuperatiekosten

(aandeel gemeentebesturen in W-Vl.

bib.passen)

10.000 €

Totaal inkomsten 1.821.640 €

Art. 762-71

Uitgaven

Openbare bib. Toelage aan W-Vl. gemeenten voor

werking openbare bibliotheek 2

25.000 €

Art. 762-03 Openbare bib. Werkingsuitgaven 1.796.640 €

Totaal uitgaven 1.821.640 €

Onderverdeling per beleidsdomein.

Algemeen 450.000 €

Netwerking 19.000 €

Maatschappelijke rol 47.000 €

Gedecentraliseerd bibliotheekwerk 207.000 €

Consultancy, management, ondersteuning 31.000 €

Bibliotheektechnologie 1.017.140 €

Marketing, communicatie, promotie 50.500 €

1.821.640 €

Een meer uitgebreide middelentoewijzing is opgenomen in het schematisch overzicht

(zie pag. 29 )

1

Berekening gebaseerd op inwonersaantal op 01/01/2002 (Bron NIS ) : 1.132.275 inw. x 1,6 € = 1.811.640 €

2

Toelage aan projecten van bib. en samenw. verbanden van bibliotheken i.f.v. streekgerichte bib. werking en

deelname aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden (regl. start- en projectsubsidies ICS dd.

28/03/03)

Actieplan SBB 2004

25


Bijlage 1 Personeelsorganogram 3 Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

1. Huidige situatie (stand van zaken okt .2003 )

Functieomschrijving - taakinvulling

Deskundige 1

beleidsdomein communicatie – marketing - promotie

beleidsdomein maatschappelijke rol (publiekswerking, doelgroepenwerking … )

beleidsdomein consultancy, management en algemene ondersteuning

Deskundige 2

algemene coördinatie (incl. evaluatie personeel SBB/WINOB)

beleidsdomein netwerking

beleidsdomein gedecentraliseerd bibliotheekwerk

beleidsdomein bibliotheektechnologie

Deskundige 3

Winob-netwerkcatalograaf

- Helpdesk & werkgroep muziekcatalografie

- catalografisch onderhoud muziekcatalogus

- helpdesk & werkgroep IBL

- geven van opleidingen

Medewerker 1

administratieve & logistieke ondersteuning SBB - WINOB

Medewerker 2

Deskundige 1

Winob-netwerkcatalograaf

- helpdesk & werkgroepen catalografie niet-muziekmaterialen

- consolidaties en catalografisch onderhoud catalogus niet-muziekmaterialen

3 Dit personeelsorganogram maakt deel uit van het personeelsbehoeftenplan dat in okt. 2003 is opgemaakt voor

de afdeling cultuurspreiding van de Dienst Cultuur.

Actieplan SBB 2004

Contractueel B

(tot 31/07/2005)

Medewerker 1

(administratie)

Statutair C

Deskundige 2

Statutair B

Deskundige 3

(WINOB)

Contractueel B

(tot 15/06/2005)

Medewerker 2

(WINOB)

Statutair C

26


2. Voorstel (okt. 2003) uitbreiding personeelsformatie

Deskundige 1

Statutair B

Prioriteiten (op korte termijn – 2004 )

1. Invullen A-niveau (adjunct-adviseur 1 & 2)

2. Statutair maken contractuele functies (deskundige1 & 3)

3. Plaats steunpunt SBB binnen de dienst Cultuur en/of afdeling Cultuurspreiding

4. Beslissing m.b.t. opstarten Prov. Bib. Systeem (eigen beheer of uitbesteden)

en de consequenties naar personeel en locatie.

Actieplan SBB 2004

Adj. Adviseur 1

Coördinatie SBB-WINOB/PBS

statutair A

Deskundige 2

Statutair B

Medewerker 1

(administratie)

Statutair C

Deskundige 4

Contractueel

of statutair B

Adj. Adviseur 2

Implementatie WINOB/PBS

statutair A

Deskundige 3

(WINOB-PBS)

Statutair B

Deskundige 5

(WINOB-PBS)

Contractueel

of statutair B

Medewerker 2

(WINOB)

Statutair C

27


Functieomschrijving - taakinvulling

Adjunct-adviseur 1

Algemene coördinatie SBB-WINOB/PBS 4 , vanuit promotie uit het B-niveau

omwille van de continuïteit (ervaring nodig) en de complexiteit van de functie:

Adjunct-adviseur 2

Implementatie WINOB/PBS (informatica-technische en/of informatica beleidsmatige

achtergrond): afhankelijk van het functieprofiel: of te werven of promotie vanuit het

B-niveau

Deskundigen 1 - 2 – 4

Team van polyvalente deskundigen voor 5 beleidsdomeinen (zijn nauw aan elkaar

verwant, in te vullen volgens capaciteiten en achtergrond ) die samen met adjunctadviseur

1 het streekgericht bibliotheekbeleid (uitgez.WINOB-PBS) in handen nemen met

betrekking tot onderstaande beleidsdomeinen:

- netwerking

- gedecentraliseerd bibliotheekwerk

- maatschappelijke rol

- vorming-consultancy

- communicatie-marketing-promotie

Profiel: zorgen voor diversiteit van verschillende functieprofielen: agogische ervaring,

sociaal-cultureel, promotie, bibliotheekervaring

Deskundigen 3 – 5

Team van polyvalente deskundigen op het vlak van bibliotheeksoftware en/of

informatica-technische ondersteuning die samen met adjunct-adviseur 2 het Provinciale

Bibliotheeksysteem uitbouwen.

Medewerker 1

Administratieve ondersteuning SBB, evt. ook voor WINOB-PBS (afh. van de lokalisatie

WINOB-PBS)

Medewerker 2

Catalografische ondersteuning WINOB-PBS – permanentie helpdesk – evt. adm.

ondersteuning (afh. van de lokalisatie Winob-PBS)

4

Coördinatiefunctie tussen Streekgericht Bibliotheekbeleid en WINOB/PBS slechts mogelijk indien de

implementatie van WINOB/PBS effectief wordt ingevuld door een leidinggevende op A-niveau.

Actieplan SBB 2004

28


Bijlage 2 Schematisch overzicht actieplan 2004

Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

0 Algemeen Marnix

0.1. Intern overleg nvt Marnix

0.1.1. Teamvergadering Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

0.1.2. Afdelingsvergadering cultuurspreiding (Dienst Cultuur)

0.2. Personeel 200.000 Marnix

0.2.1. Uitbouwen personeelskader Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

0.2.2. Algemene kosten (weddes, studiedagen, opleidingen, huisvesting

netwerkcatalografen… )

0.3. Beleidsplan-actieplan-jaarverslag nvt Marnix

0.3.1. Opmaken jaarverslag 2002-2003

0.3.2. Evaluatie actieplan 2003

0.3.3. Opvolgen actieplan 2004

0.3.4. Opmaken actieplan 2005

0.4. Informatieverzameling nvt Natalie

0.5. Begroting-financiën nvt Marnix

0.5.1. Opmaken financieel verslag 2002-2003

0.5.2. Opvolgen begroting 2004

0.5.3. Opmaken begroting 2005

0.6. Administratie Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid nvt Natalie

0.6.1. Coördineren administratieve procedures

0.7. Algemene ondersteuning 250.000 Marnix

0.7.1. Provinciale ondersteuning (projecten van) samenwerkingsverbanden

0.7.2. Provinciale ondersteuning (projecten van) individuele bibliotheken

Totaal 450.000

Actieplan SBB 2004

29


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

1 Beleidsdomein Netwerking Marnix

1.1. Werkgroep netwerking 500 Marnix

1.2. Regionaal overleg nvt Marnix

1.2.1. Opvolgen regionale samenwerkingsverbanden

1.2.2. Provinciale rol uitwerken (zie ook 0.7.1.)

1.3. Provinciaal overleg (algemeen) 3.000

1.3.1. Commissie Openbaar Bibliotheekwerk Marnix

1.3.2. Alg.verg. W-Vl. bibliothecarissen en lokale mandatarissen Bert

1.3.3. Stuurgroep Gemeentelijk Cultuurbeleid Marnix

1.3.4. Bijkomend overleg of samenwerking met andere actoren koppelen aan

concrete projecten

Marnix

1.4. Interprovinciaal overleg (algemeen) 15.500

1.4.1. VVP-projectwerkgroep Streekgericht Bibliotheekbeleid Marnix + Bert

1.4.2. Interprovinciale coördinatie Marnix

1.5. Landelijk overleg (algemeen) nvt

1.5.1. Raad van beheer VCOB Marnix

1.5.2. (Structureel) overleg met de VCOB-consulent(en) Marnix +Bert

1.5.3. Bijkomend overleg of samenwerking met andere actoren koppelen aan

concrete projecten

Marnix

Totaal 19.000

Actieplan SBB 2004

30


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

2 Beleidsdomein Maatschappelijke rol Bert

2.1. Werkgroep maatschappelijke rol bibliotheken 500 Bert

2.2. Doelgroepenwerking 2.000 Bert

2.2.1. Jeugd

2.2.1.1. Vakgroep Jeugdbibliothecarissen VVBAD Bert

2.2.2. Minder-mobiele gebruikers Marjolijn

2.2.2.1. Onderzoeksopdracht

2.2.2.2. Overleg en/of studiedag organiseren m.b.t. minder-mobiele gebruikers

2.3. Tentoonstellingscircuits 22.000 Bert

2.3.1.

Fototentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijversportretten

(fotograaf David Samyn)

2.3.2. Illustratoren 2005 (t.g.v. 50 jaar prov. Dienst Cultuur)

2.3.3. Fototentoonstelling 'De waarheid over de zee' (Literaal)

2.4. Lezingencircuits 20.000 Bert

2.4.1. Nederlandse auteurs volwassenen

2.4.2. Nederlandse jeugdauteurs (voorjaar 2005)

2.5. Projecten 2.500 Bert

2.5.1. Educatieve wegwijzer (LINC)

Totaal 47.000

Actieplan SBB 2004

31


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

3 Beleidsdomein gedecentraliseerd Bibliotheekwerk Marnix

3.1. Werkgroep gedecentraliseerd bibliotheekwerk 500 Marnix

3.2. Bibliotheekwerking gevangenissen 6.500

3.2.1. Provinciale ondersteuning Penitentiair Complex Brugge Marnix

3.2.2. Onderzoeken rol provincie Marnix

3.3. IBL (beleidsmatig aspect) 100.000

3.3.1. Opmaken subsidiereglement Marnix

3.3.2. Landelijk overleg (VCOB- Provincies-bibliotheken) Régine

3.4. Collecties - coördinatie collectievorming 100.000 Marnix

3.4.1. Provinciale ondersteuning d.m.v. wisselcollecties vanuit OB Brugge

3.4.2. Behoeftenonderzoek m.b.t. wisselcollecties

3.4.3. Ontwikkelen visie m.b.t. wisselcollecties en prov. ondersteuning

3.5. Documentair erfgoed nvt Bart Schotte (PBD)

3.5.1. Subwerkgroep documentair erfgoed

3.5.2.

Inventariseren werking rond documentair erfgoed en het opmaken van

afspraken tussen PBD en de West-Vlaamse openbare bibliotheken

3.6. Spreiding bibliotheekwerkingen (filialen -uitleenposten) nvt Marnix

3.6.1. Onderzoeken problematiek / overleg organiseren

3.6.2. Uitwerken prov. ondersteuning (zie ook 0.7 )

Totaal 207.000

Actieplan SBB 2004

32


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

4 Beleidsdomein Consultancy, management, ondersteuning Bert

4.1. Werkgroep consultancy, management en ondersteuning 500 Bert

4.2. Vorming - opleiding - training 20.500

4.2.1. Opmaak vormingskalender Bert

4.2.2. Opleidings- en vormingssessies WINOB (IBL en muziekcatalografie) Régine

4.2.3. Opleidingssessie 'Zoeken in nieuwe media' Bert

4.2.4. Intervisie (WIVO) Bert/Marnix/Régine

4.2.5. Inlichtingenwerk en informatiebemiddeling Bert

4.2.6. Marketing voor bibliotheekmedewerkers Bert

4.2.7. Communicatie voor bibliotheekmedewerkers Bert

4.2.8. Voorlezen-vertellen Bert

4.2.9. Literatuur Bert

4.2.10. Omgaan met bibliotheekgebruikers Bert

4.3. Personeelsbeleid 10.000

4.3.1. Onderzoeken mogelijkheden vervangingspool Interprov. coörd.

Totaal 31.000

Actieplan SBB 2004

33


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

5 Beleidsdomein Bibliotheektechnologie Marnix

5.1. Werkgroep bibliotheektechnologie (WINOB-stuurgroep) 500 Marnix

5.2. WINOB-Provinciaal Bibliotheeksysteem-VLACC II 698.640 Marnix

Projectmanager

5.2.1. Aanwerven projectmanager PBS

5.2.2. Oprichten projectteam PBS

5.2.3. Voorbereiden en implementeren PBS

5.2.4. Technische werkgroep PBS (VVP)

5.2.5. Technische werkgroep VLACC II - PBS

5.3. WINOB 318.000

5.3.1. Operationele werking WINOB 2004 Régine

5.3.2. Werkgroepen catalografie niet-muziekmaterialen

5.3.3. Werkgroep muziekcatalografie Régine

5.3.4. Werkgroep IBL (technische en beheersaspecten) Régine

5.3.5. Helpdesk catalografie niet-muziekmaterialen

5.3.6. Helpdesk catalografie muziek Régine

5.3.7. Helpdesk IBL Régine

5.3.8. Onderhoud PCC (muziekmaterialen) Régine

5.3.9. Onderhoud PCC (niet-muziekmaterialen)

5.3.10. Consolidaties niet-muziekmaterialen (Tielt, Oostende, Roeselare) Marnix

5.3.11. Taakafstemming dienst Cultuur-dienst Informatietechnologie

H.Claerhout/Marnix/

Projectmanager

5.3.12. Ondersteuning WINOB-communicatiekosten Marnix

5.3.13. Gebruikersgroep VUBIS-smart

5.3.14. Samenwerking WINOB-OVINOB

Régine

a. service-overeenkomst Hervé Claerhout

b. bladmuziek Régine

c. opvolgen OVINOB-werkgroepen Régine

5.3.15. IBL-materialen (distributie adresklevers, aanvraagform. … ) Natalie

5.3.16. West-Vlaamse bibliotheekpas Natalie

Totaal 1.017.140

Actieplan SBB 2004

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

34


Actieplan 2004 Provincie West-Vlaanderen. Dienst Cultuur. Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid

Cursief = nieuw t.o.v. actieplan 2003 Budget Verantwoordelijke Timing

1ste kw 2de kw 3de kw 4de kw

6 Beleidsdomein marketing – communicatie – promotie Bert

6.1. Werkgroep marketing – communicatie – promotie 500 Bert

6.2.

Promotie bibliotheekactiviteiten (Bibweek, JBW, .) via Tinck,

prov. website

nvt

Bert

6.3. Provinciale campagne Bibliotheekweek 2004 10.000 Bert

6.4. Provinciale muziekbibliotheekcampagne 10.000 Bert-Régine

6.5. Digitale nieuwsbrief Bib & Bits nvt Bert

6.6. Opmaak (deel)website SBB nvt Bert

6.7.

Opmaak en verspreiden algemene publieksfolder voor

bibliotheken

10.000 Bert

6.8. Werkgroep Bibliotheekpromotie VCOB nvt Bert

6.9. WINOB-spel 10.000 Bert

6.10. Bibliotheekdraagtassen 10.000 Bert

Totaal 50.500

Actieplan SBB 2004

35

More magazines by this user
Similar magazines