Vooraf - Winob

winob.be

Vooraf - Winob

Tussentijds wordt het Bibliotheekbeleidsplan Streekgericht Bibliotheekbeleid 2003-2007 opgevolgd

door een Vergadering van alle bibliothecarissen én lokale mandatarissen.

De algemene vergadering van de West-Vlaamse bibliothecarissen komt jaarlijks of naargelang de

noodzaak samen voor overleg en inspraak over de totale uitvoering van het Bibliotheekbeleidsplan en

het Actieplan. Het is het forum waar álle bibliothecarissen betrokken worden bij het provinciale

bibliotheekbeleid.

Waar wordt het Streekgericht Bibliotheekbeleid gecoördineerd?

De algemene werking van het Streekgericht Bibliotheekbeleid wordt gestuurd door de Commissie

Openbaar Bibliotheekwerk (Bibliotheekcommissie) die hierdoor, naast haar adviserende rol

binnen de Raad voor Cultuur zoals hierboven geschetst, een belangrijke sturende rol wordt

toebedeeld.

Taak/functie:

- overkoepelende stuurgroep voor de totale werking met oog voor kruisverwijzingen of verbanden

tussen de verschillende beleidsdomeinen;

- vastleggen van grote lijnen en opvolgen van prioriteiten van het actieplan;

- leveren van input op de diverse terreinen (specifieke input via specifieke werkgroepen).

Werkgroep

netwerking

Subwerkgroep

Winob-spel

Actieplan SBB 2004

Werkgroep

Communicatie

Marketing en

promotie

Werkgroep

maatschappelijke

rol

Subwerkgroep

documentair

erfgoed

Commissie Openbaar

Bibliotheekwerk

Sturing

Werkgroep

gedecentraliseerd

bibliotheekwerk

Werkgroep

consultancy,

management,

ondersteuning

Werkgroepen

catalografie

niet-muziek

Werkgroep

Interbibliothecair

leenverkeeer

Werkgroep

Bibliotheektechnolo

gie = WINOB-

stuurgroep

Werkgroep

catalografie

muziek

6

More magazines by this user
Similar magazines