Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk - Wij helpen graag! - Regge ...

www2.regtvast.nl

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk - Wij helpen graag! - Regge ...

Maatschap Soestdijk

verkorte jaarcijfers 2011 concept

balans 31 december 2011

activa

gebouwen

debiteuren

1.670.000

3.677

vordering groepsmaatschappijen

Overlopende activa

271.683

2.063

passiva

eigen vermogen

kapitaal vennoten

voorfinanciering

overige reserves

lening SAV

kortlopende schulden

Aflossingsverplichting

schulden leveranciers

schuld gelieerde ondernemingen

Belastingen

Overlopende passiva

winst en verliesrekening

omzet huurinkomsten

kostprijs

bruto huurinkomsten

algemene kosten

bedrijfsresultaat

andere rentebaten

rentelasten en kosten

Resultaat voor afwaardering

1.282.500

-373.917

-636.679

32.040

1.521

112.042

245.024

50.2121

80.093

-7.818

49.646

-83.968

1.947.423

271.904

1.234.680

440.839

1.947.423

72.275

-12.665

59.610

-34.322

25.288

Buitengewone last afwaardering -690.361

Resultaat na afwaardering -665.073

More magazines by this user
Similar magazines