Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 1 - Seventh Day ...

sdarm.org

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 1 - Seventh Day ...

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 1


Inhoudsopgave:

Blz.

3 Voorwoord

4 Eerste Sabbatgaven voor de Vietnamese zending

5 Opstand aan de grens

11 Leiderschap met verwijten

17 Een bloeiende staf met amandelen

23 Organisatie van het priesterschap van Melchizédek

29 Eerste Sabbatgaven voor literatuur voor landen die het nodig hebben

30 Een God van orde

36 Eenheid in verscheidenheid

42 Organisatie

48 De gemeente (kudde) van de Heer

54 Het aanstellen

60 Eerste Sabbatgaven voor de kliniek in Paraguay

61 Kwaliteiten voor aanstelling

67 Afrekenen met verschillen in de gemeente

73 Vrijsteden van het Oude Testament

78 Moderne vrijsteden van Jehova

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alleen op de Bijbel

en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort

mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan

enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede

leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Uitgegeven door de

Generale Conferentie van de

Seventh Day Adventist

Reform Movement

P O Box 7240, Roanoke

VA 24019, USA

Adres voor Nederland:

Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging

Mezenhof 41

9561 CC Ter Apel

Postbank 42 94 69

2

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Voorwoord

Het afgelopen kwartaal hebben de Sabbatschool studenten over heel de

wereld Het volk van de ark bestudeerd. Deze lessen, de Vrijstad, is een

voortzetting van dit onderwerp. Deze beide kwartalen zijn bedoeld om ons een

hoger inzicht te geven vanuit de ervaringen van het oude Israël, dat zich

voorbereidde op het Beloofde Land in hun tijd en om ons nu de belangrijke

vergelijking te laten zien met het eeuwige Beloofde Land, dat spoedig zal

komen in onze tijd. “De geschiedenis van het woestijnleven van Israël is

vermeld voor het welzijn van het Israël van God in de laatste dagen. Het verslag

van Gods handelwijze met de zwervers in de woestijn gedurende al hun

zwerftochten, in hun blootstaan aan honger, dorst en vermoeidheid, in de

treffende manifestaties van Zijn macht om hen te helpen, is doorvlochten met

waarschuwingen en vermaningen voor Zijn volk in alle tijden. De wisselende

ervaring van de Hebreeën was een opleidingsschool voor het hun beloofde

tehuis in Kanaän. Het is de bedoeling van God, dat Zijn volk in deze tijd met een

nederig hart en een bereidwillige geest de beproevingen nagaat, die het oude

Israël moest ondergaan, opdat ze weten, hoe ze zich moeten voorbereiden op het

hemels Kanaän.” –Patriarchen en Profeten, blz. 256.

Één belangrijk onderdeel tijdens de reis van Israël door de woestijn was

de heilige Ark van het Verbond. Israël, geroepen om zich te onderscheiden van

andere volken, moest te kennen zijn als Gods uitverkoren volk in heel de wereld,

alleen door hun dienen van de Schepper van hemel en aarde, de enige en ware

God, de Here Jehova. De ark van het Verbond was gegeven als een

monumentaal symbool van hun geloof. Onder het verzoendeksel en in die ark

waren drie dingen: 1 De stenen tafels met de Tien Geboden

2 Een pot met manna

3 De staf van Aäron, die gebloeid had

Deze dingen waren van groot belang in betekenis en betrokkenheid. Het

was ook van belang in gedachten te houden, dat “de ark van het aardse

heiligdom het model was van de ware ark in de hemel.” (The Signs of the

Times, 24 juni 1880).

In Het volk van de Ark bestudeerden wij de eerste twee voorwerpen in de

ark. De Vrijstad zal zich voornamelijk richten op het derde voorwerp. Wij, als

gelovigen, die ernstig kijken naar het hemels heiligdom, moeten zeker begrijpen,

wat erin de Ark van het Verbond is en wat dit voor ons betekent!

“Op alle reizen van Israël ging ‘de ark van het verbond des Heren vóór

hen uit’ (Numeri 10:33) … De heilige kist, die Gods heilige wet bevatte, moest

de stoet leiden.” –Patriarchen en Profeten, blz. 339.

Laten wij nu bidden, als wij onze blik hemelwaarts richten, dat de

hemelse Ark ons zal leiden op onze reis omhoog om ons te reinigen en te

vervolmaken door de genade en kracht van Jezus Christus, onze Hogepriester!

De Sabbatschool afdeling van de Generale Conferentie

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 3


4

EERSTE SABBATGAVEN

voor de Vietnamese Zending

Geliefde broeders en zusters in heel de wereld,

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008

SABBAT, 4 oktober 2008

Wij danken de Heer voor Zijn grote genade en liefde voor Zijn volk, dat

Hij geroepen heeft uit alle anderen en gebracht heeft bij Zijn gemeente.

Vietnam ligt in het zuidoosten van Azië en heeft een steeds toenemende

bevolking van meer dan 87 miljoen. De industrie en de persoonlijke en

gezinsbedrijven nemen ook toe. Ongeveer 85 % van de mensen zijn boeddhist

en ongeveer 8 % zijn christenen, hiervan zijn ongeveer één miljoen protestanten.

De Reformatieboodschap bereikte Vietnam in juni 2000 door een broeder van

Zuid Korea, die bewogen was door de Heer om de boodschap aan dit lieflijke

land en zijn mensen uit te dragen.

Het begon klein, maar het werk groeide voortdurend. Nu hebben wij bijna

30 leden en anderen wachten om tot Gods volk toe te treden. Het werk is

georganiseerd met een groep in de hoofdstad Ho Chi Minh en een kerk op

ongeveer 70 km ten zuidwesten hiervan. De broeders hebben plannen gemaakt

om het werk uit te breiden naar de buurlanden Laos en Cambodja. Maar nu is

het van belang, dat er een plaats is, waar alles georganiseerd wordt en vanwaar

het ook mogelijk is het licht nog verder te laten schijnen naar alle regio’s en

daarbuiten. Onze broeders en zusters willen dit doen, maar geld hiervoor hebben

zij niet, omdat zij met weinigen zijn en niet rijk aan aardse goederen. Daarom

doen zij een beroep op alle broeders en zusters in heel de wereld om hen te

helpen, zodat zij in staat zijn een klein centrum te verkrijgen, vanwaar het Licht

van de waarheid voortdurend voorwaarts zal schijnen.

Wij vertrouwen erop, dat onze broeders en zusters door de Heer geraakt

zullen worden om dit speciale project royaal te ondersteunen, zodat het voor de

Vietnamese broeders en zusters mogelijk is niet alleen in Vietnam te werken

maar ook in andere landen.

Uw broeders en zusters van Vietnam


Les 1 SABBAT, 4 oktober 19.09 uur

OPSTAND AAN DE GRENS

“Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is

afgoderij en beeldendienst. Omdat gij het woord des Heeren verworpen

hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn” (1 Samuël

15:23).

“Naarmate we het einde naderen en Gods volk zich aan de grens van het

hemels Kanaän bevindt, zal Satan evenals vroeger zijn inspanningen

verdubbelen om te verhinderen, dat zij dat goede zullen binnengaan.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 414.

Aanvullende studie: Patriarchen en Profeten, blz. 358 – 362

ZONDAG 28 september

1 TWEE DINGEN ONTBREKEN!

A Wat zijn de drie dingen, die in de ark van het verbond waren?

Hebreeën 9:3-4.

B Welke dingen ontbraken in de tijd van Salomo, toen de Tempel

gebouwd werd? 2 Kronieken 5:10. Wat gebeurde er later met de hele

ark?

“God beloofde Salomo, als hij getrouw zou blijven en zijn volk al Zijn

geboden zou gehoorzamen, dat deze glorierijke tempel in al haar schoonheid

altijd zou blijven bestaan als een bewijs van de voorspoed en verheven

zegeningen, die op Israël rustte voor hun gehoorzaamheid.

Vanwege de overtreding van de geboden van God en de zondige

handelingen door Israël liet God hen in gevangenschap gaan om hen te

vernederen en te straffen. Voordat de tempel verwoest werd, maakte God aan

enkelen van Zijn getrouwe dienstknechten het lot van de tempel bekend, die de

trots van Israël was en die zij verafgoodden, terwijl zij tegen God zondigden. Hij

toonde aan hen ook de gevangenneming van Israël. Deze rechtvaardige mannen

verwijderden, vlak voor de verwoesting van de tempel, de heilige ark met de

stenen tafels en met spijt en droefheid verborgen zij hem in een grot, waar hij

verborgen moest blijven voor het volk van Israël vanwege hun zonden en niet

meer aan hen teruggegeven worden. Deze heilige ark is nog verborgen. Hij is

nooit meer gestoord, sinds hij verborgen werd.” –The Spirit of Prophecy 1, blz.

414.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 5


MAANDAG 29 september

2 DE HEMELSE VOLMAAKTE ARK

A Is de heilige ark van het verbond ooit aan Gods oprechte en getrouwe

volk teruggegeven, als wij naar het hemelse heiligdom kijken?

Openbaring 11:19. Wat is er met de dingen gebeurd, die uit de aardse

verdwenen waren?

“Gods volk moet nu het oog gericht houden op het hemelse heiligdom,

waar het laatste werk van onze grote Hogepriester, het oordeelswerk, verricht

wordt, waar Hij bemiddelt voor Zijn volk.” –Evangelism, blz. 223.

“In het heilige der heilige zag ik een ark; het deksel en de zijden ervan

waren overtrokken met het zuiverste goud. Aan ieder eind van de ark was een

schone cherub, met zijn vleugels erover uitgespreid. Hun aangezichten waren

naar elkaar toe en zij hadden de ogen neergeslagen. Tussen de engelen was een

gouden wierookvat. Boven de ark, waar de engelen stonden, was een uitermate

lichtende heerlijkheid, die het aanzien had van een troon, waar God verblijf

hield. Jezus stond bij de ark en wanneer de gebeden van de heiligen tot Hem

opstegen, rookte de wierook in het wierookvat en offerde Hij hun gebeden met

de rook van de wierook aan Zijn Vader op. In de ark waren de gouden pot met

het manna, Aärons staf, die gebloeid had en de stenen tafelen, als een boek

samengevouwen.” – Eerste Geschriften, blz. 25-26.

B Welk hoopvol plan moet in ons hart opkomen bij het zien, dat de

vermiste zaken weer hersteld zijn? Psalm 94:14-16.

“Satan heeft iedere mogelijkheid benut, zodat niets tot ons zal komen als

volk om te vermanen en te berispen en om ons op te roepen onze verkeerdheden

weg te doen. Maar er is een volk, dat de ark van God zal dragen. Sommigen

zullen bij ons weggaan, die zullen de ark niet langer dragen. Maar zij kunnen

geen wallen opwerpen om de waarheid te belemmeren; want zij zal voor- en

opwaarts gaan tot het einde. In het verleden heeft God mensen opgewekt en Hij

heeft nog steeds mensen, die op de mogelijkheid wachten, die voorbereid zijn

Zijn bevelen op te volgen, mannen die doorgaan ondanks de beperkingen, die

slechts als muren zijn met onnatuurlijke specie. Als God Zijn Geest aan mensen

geeft, zullen zij werken. Zij zullen het woord van de Heer verkondigen, zij

zullen hun stem verheffen als een bazuin. De waarheid zal niet afgezwakt

worden of haar kracht verliezen in hun handen. Zij zullen de mensen hun

overtredingen tonen en het huis van Jakob hun zonden.” –Testimonies to

Ministers, blz. 411.

6

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 30 september

3 LEIDERSCHAP BRENGT VERANTWOORDING MET ZICH MEE

A Wie had Mozes en Aäron bij het oude Israël benoemd, als degenen,

die de verantwoording droegen? Exodus 3:7-10; 4:14-17.

“Na deze ervaring hoorde Mozes de roep van de hemel om zijn

herdersstaf te verwisselen voor de heersersstaf, zijn schaapskudden te verlaten

en het leiderschap over Israël op zich te nemen. Het goddelijke bevel vond hem

zonder zelfvertrouwen, traag van spraak en beschroomd… Maar hij aanvaardde

het werk en zette zijn gehele vertrouwen op de Here.” – De Weg tot

Gezondheid, blz. 408. “God had Mozes benoemd om Zijn volk uit hun

slavernij in het land Egypte uit te leiden…. Mozes was hun zichtbare leider,

terwijl Christus aan het hoofd stond van het leger van Israël, hun onzichtbare

Leider. Als zij hier steeds aangedacht zouden hebben, zouden zij niet

gerebelleerd en God uitgedaagd hebben in de woestijn door hun onredelijk

gemopper.” –The Review and Herald, 3 maart 1874.

B Welk voorbeeld laat onze verantwoording zien ten opzichte van hen,

die God geroepen heeft als leiders? Tegen wie rebelleren wij, als wij

hen verwerpen, vooral als er geen principe mee verbonden is? 1

Samuël 24:5-6, 10; 26:9; 1 Timótheüs 5:17.

“Het gedrag van David tegenover Saul bevat een les. Op bevel van God

was Saul tot koning over Israël gezalfd. Om zijn ongehoorzaamheid had God

bepaald, dat het koninkrijk van hem genomen zou worden; en toch, hoe

meelevend, hoffelijk en verdraagzaam was het gedrag van David tegenover

hem!” –De Weg tot Gezondheid, blz. 415.

“Degenen te veronachtzamen of te verachten, die God geroepen heeft om

de verantwoordelijkheden van het leiderschap in verband met de uitbreiding der

waarheid te dragen, betekent de middelen te verwerpen, die de Here tot steun,

bemoediging en versterking van Zijn volk heeft beschikt.” –Van Jeruzalem tot

Rome, blz. 123.

C Wanneer zijn zij vrij deze verantwoording af te leggen, aangezien

God deze personen voor hun specifieke taak uitgekozen heeft? 1

Korinthe 9:16.

“Mozes was veel gelukkiger geweest als een nederig schaapherder dan in

zijn tegenwoordige positie als leider van een grote menigte oproerige geesten.

Toch durfde hij niet te kiezen. In plaats van de herdersstaf had hij een

heersersstaf gekregen, die hij niet durfde neerleggen, eer God hem dat toestond.”

–Patriarchen en Profeten, blz. 359.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 7


WOENSDAG 1 oktober

4 LEIDING IS NODIG

A Wie was Korach? Numeri 16:1; Exodus 6:18, 20.

“Korach, de aanvoerder in deze beweging, was een Leviet, uit het geslacht

van Kehat, en een neef van Mozes; hij was een bekwaam en invloedrijk

persoon.” –Patriarchen en Profeten, blz. 358.

B Welke verdere positie wilde Korach, terwijl hij een hoge positie

bekleedde in de leiding van Israël? Numeri 16:8-10.

“Hoewel aangewezen om dienst te doen in de tabernakel was hij niet

tevreden met zijn positie en streefde naar de waardigheid van het priesterschap.”

–Patriarchen en Profeten, blz. 358.

“De Heer wist, dat Korach een opstandig hart had en in het geheim bij de

Israëlieten Mozes tegenwerkte, hoewel zijn opstand zich nog niet ontwikkeld

had…. Korach was niet tevreden met zijn positie. Hij was verbonden met de

dienst van de tabernakel, toch wilde hij verheven worden tot het priesterschap.

God had Mozes aangesteld als hoofdleider en het priesterschap was gegeven aan

Aäron en zijn zonen. Korach was vastbesloten Mozes te verplichten de orde van

zaken te veranderen, waardoor hij verheven zou worden tot het ereambt van

priester. Om meer zekerheid te hebben om zijn plannen uit te voeren betrok hij

Dathan en Abiram, nakomelingen van Ruben, bij zijn opstandigheid.” –The

Spirit of Prophecy 1, blz. 296.

C Hoe komt men tot zo een opstandige toestand? Spreuken 16:18; 27:4;

1 Timótheüs 6:4.

“Korach en zijn medeplichtigen waren mannen, die op bijzondere wijze

begunstigd waren geworden met bewijzen van Gods macht en grootheid. Zij

hoorden tot degenen, die met Mozes de berg bestegen en daar Gods heerlijkheid

aanschouwd hadden. Maar na die tijd was er een verandering opgetreden. Een

verzoeking, aanvankelijk gering, was gekoesterd en deze was sterker geworden,

doordat zij eraan toegaven, tot zij ten volle door Satan beheerst waren en lucht

begonnen te geven aan hun ontevredenheid. Terwijl zij deden, alsof de

voorspoed van het volk hen ter harte ging, fluisterden zij eerst onder elkaar over

hun ontevredenheid en later spraken zij met de leiders in Israël. Hun laster werd

zo gemakkelijk geloofd, dat zij steeds verder gingen en eindelijk geloofden ze

zelf, dat ijver voor God hen hiertoe had aangespoord.” –Patriarchen en Profeten,

blz. 359.

8

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 2 oktober

5 EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE

A Verklaar de opstand van Korach. Numeri 16:1-3.

“Nu werd een complot gesmeed met als doel het omverwerpen van het

gezag der leiders, die God Zelf had aangesteld.” –Patriarchen en Profeten, blz.

358.

“Afgunst had plaats gemaakt voor nijd, en nijd voor opstand. Ze hadden

gesproken over de vraag, of Mozes terecht zulk een eervolle en gezaghebbende

plaats bekleedde, tot zij eindelijk overtuigd waren, dat hij een benijdenswaardige

plaats innam, die ieder van hen evengoed kon vervullen. En ze bedrogen

zichzelf en elkaar door te denken, dat Mozes en Aäron zichzelf die plaatsen

hadden aangematigd.” –Patriarchen en Profeten, blz. 360.

B Hoe verwijst God naar rebellie? 1 Samuël 15:22-23. Hoe moet onze

houding zijn ten opzichte van hen, die verantwoording dragen?

Hebreeën 13:5, 17.

“Men kan God nauwelijks een grotere belediging aandoen dan de

werktuigen te minachten en te verwerpen, die Hij voor hun zaligheid had willen

gebruiken. Niet alleen dit hadden de Israëlieten gedaan, ze waren ook van plan

geweest Mozes en Aäron te doden.” –Patriarchen en Profeten, blz. 364.

C Hoe bereidt God ons voor om verleidingen het hoofd te bieden? 1

Korinthe 10:11-13; Johannes 15:22. Welke gebeurtenis liet God toe

om Israël te waarschuwen? Numeri 12:1-16.

“Hij, die de verborgenheden van elk hart leest, had acht geslagen op de

plannen van Korach en diens metgezellen en Zijn volk gewaarschuwd voor de

verleiding van deze mannen. Zij hadden gezien, hoe Mirjam getroffen was door

Gods oordeel vanwege haar afgunst en haar morren tegen Mozes.” –Patriarchen

en Profeten, blz. 359.

D Had Mozes aanleiding gegeven tot een opstandige houding van het

volk door een aanmatigende vorm van leiderschap of leiding? Numeri

12:3.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 9


VRIJDAG TERUGBLIK 3 oktober

1 Is de ark, die weggenomen was in de tijd van de Babylonische

ballingschap, ooit weer teruggegeven aan Gods volk, en zo ja, op

welke wijze?

2 Wanneer zijn mensen vrij deze verantwoording af te leggen, als God

hen geplaatst heeft in een leidende positie in Zijn gemeente?

3 Welke functie verlangden Korach, Dathan en Abiram als verwanten

van Mozes en Aäron?

4 Wat is de echte handelwijze of het proces van rebellie?

5 Wat voor soort leider was Mozes?

“De ontevredenen zeiden, dat deze leiders zich verheven hadden boven de

vergadering des Heren door het priesterschap en de leiding op zich te nemen,

hoewel hun geslacht niet boven anderen in Israël uitblonk; ze waren niet heiliger

dan het volk en daarom moesten zij tevreden zijn om met hun broederen op één

lijn te staan.” –Patriarchen en Profeten, blz. 360.

“De opstand van Korach laat in het klein dezelfde geest zien, die oorzaak

was geweest van Satans opstand in de hemel. Trost en eerzucht hadden Lucifer

ertoe gebracht te klagen over Gods bestuur en te proberen het gezag, dat in de

hemel bestond, omver te werpen. Sedert zijn val is het zijn bedoeling geweest

deze geest van nijd en ontevredenheid, dit streven naar macht en eer, op te

wekken bij de mensen. Zo werkte hij op het gemoed van Korach, Dathan en

Abiram om het verlangen naar zelfverheffing op te wekken en nijd, wantrouwen

en opstand teweeg te brengen. Satan bracht hen ertoe God als hun Leider te

verwerpen door de mannen te verwerpen, die God had aangewezen. Hoewel zij

in hun morren tegen Mozes en Aäron God lasterden, waren zij zo verdwaasd,

dat ze zichzelf als rechtvaardig beschouwden, terwijl ze hen, die getrouw op hun

zonden wezen, beschuldigden, dat zij zich door Satan lieten leiden.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 366.

“Zij, die zich keren tegen Gods leiding, hebben een verbond gesloten met

de aartsverleider, en deze zal zijn macht en list gebruiken om de zinnen te

verblinden en het verstand te misleiden. Hij zal alles in een vals daglicht

stellen.” –Patriarchen en Profeten, blz. 579.

“Vanaf het eerste begin van deze wereld is God met Zijn gehoorzame

kinderen geweest. Wij moeten tonen, dat wij vertrouwen hebben in God en aan

de wereld duidelijk maken, dat wij Hem kunnen vertrouwen, omdat wij in Hem

geloven. Zijn woord belooft plechtig, niet dat er geen verleidingen over ons

zullen komen, maar dat hulp gegeven zal worden om deze te doorstaan.” –The

Review and Herald, 15 april 1890.

10

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Les 2 Sabbat, 11 oktober 2008 18.53 uur

LEIDERSCHAP MET VERWIJTEN

“Alle wegen van de man zijn zuiver in zijn ogen; maar de Heere

weegt de geesten” (Spreuken 16:2).

“Zij, die ongelijk hebben en straf verdienen, horen niets liever dan blijken

van medeleven en eerbewijs.” –Patriarchen en Profeten, blz. 360.

Aanvullende studie: Testimonies 4, blz. 227-240

ZONDAG 5 oktober

1 EEN HALSSTARRIGE OPSTAND

A Hoe reageerde Mozes op de opstand, die Korach begonnen was tegen

hem, maar vooral tegen God? Numeri 16:4-7.

B Hoe brachten de Israëlieten de extra nacht door, die hun gegeven was

om hun houding opnieuw te overdenken? Numeri 16:12.

“Toch beseften zij (de Israëlieten) niet de noodzaak om bij God

vergiffenis te zoeken voor deze grote zonde. Die nacht van onderzoek werd niet

doorgebracht in berouw en schuldbelijdenis, maar in het bedenken van wegen

om weerstand te bieden aan de bewijzen, dat ze de voornaamste van alle

zondaars waren. Nog steeds haatten zij de mannen, die door God waren

aangesteld en zij besloten zich te verzetten tegen hun gezag. Satan stond gereed

hun oordeel te misbruiken en hen geblinddoekt naar de ondergang te leiden.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 364.

C Hoe beschouwden degenen, die bij de opstand betrokken waren,

zichzelf? Numeri 16:2-3.

“De beschuldiging, dat de opstand van het volk oorzaak was geweest van

Gods toorn, werd onjuist genoemd. Ze zeiden, dat de schuld niet lag bij de

vergadering, omdat zij alleen maar stonden op hun rechten; maar dat Mozes een

onderdrukker was; dat hij het volk voor zondaars had uitgemaakt, hoewel ze een

heilig volk waren en de Here in hun midden was.” –Patriarchen en Profeten, blz.

360.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 11


MAANDAG 6 oktober

2 ZELFBEDROG

A Welk principe overtrad Korach? Lukas 14:8-11; Openbaring 3:17.

‘Korach koesterde zijn afgunst en opstandigheid, totdat hij zichzelf

bedroog en hij echt dacht, dat de verzamelde groep mensen een erg rechtvaardig

volk was en dat Mozes een tirannieke leider was, voortdurend wijzend op de

noodzaak van een heilig volk te zijn, maar dat was niet nodig, want zij waren

heilig.” –The Spirit of Prophecy 1, blz. 300.

B Welke fout maakten de opstandelingen, hoewel zij de wet van God al

kende? 2 Korinthe 10:12.

“Zij (Korach en zijn metgezellen) hadden het volk gewoon gevleid door te

laten geloven, dat zij goed waren en dat al hun moeilijkheden kwamen, doordat

Mozes hun leider was, die hen voortdurend herinnerde aan hun zonden. Het volk

dacht, dat als Korach hen kon leiden en hen bemoedigen en stil zou blijven staan

bij hun rechtvaardige daden in plaats van hen te herinneren aan hun fouten, zij

een bijzonder vredige, voorspoedige reis zouden hebben en hij hen zonder

twijfel zou leiden, niet heen en weer door de woestijn, maar naar het Beloofde

Land. Zij zeiden, dat het Mozes was, die hen gezegd had, dat zij het land niet

konden ingaan en dat de Heer dit niet gezegd had.” –The Spirit of Prophecy 1,

blz. 300.

C Wat is altijd een bron van moeilijkheden geweest met mensen, die

dezelfde problemen hebben als, die Korach, Dathan en Abiram

opgeroepen hadden? 1 Koningen 22:5-8.

“Korach wees op de geschiedenis van hun uittocht door de woestijn, waar

ze in moeilijke omstandigheden hadden verkeerd, en velen waren vergaan door

hun mopperen en ongehoorzaamheid. Zijn toehoorders meenden duidelijk te

zien, dat hun moeilijkheden niet nodig waren geweest als Mozes een andere weg

had ingeslagen. Ze kwamen tot de conclusie, dat al hun moeilijkheden aan hem

waren toe te schrijven en dat het zijn schuld was, dat zij Kanaän niet mochten

binnengaan. Als Korach hun leider zou zijn en hen zou bemoedigen door hen te

wijzen op hun goede daden in plaats van hun zonden te bestraffen, zouden ze

een rustige, voorspoedige reis hebben; in plaats van heen en weer te trekken

door de woestijn zouden ze rechtstreeks naar het Beloofde Land gaan.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 360.

12

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 7 oktober

3 ZELF OPGELEGDE BLINDHEID

A Wat is de ergste misleiding, die men in de christelijke strijd het hoofd

moet bieden? Spreuken 3:7; 12:15; 16:2; 21:2.

“Korach en zijn metgezellen hadden hen zo gevleid, dat ze werkelijk

geloofden, dat ze een goed volk waren en dat Mozes hen verongelijkt en misleid

had. Als ze zouden erkennen, dat Korach en de zijnen ongelijk hadden, zouden

zij gedwongen zijn het woord des Heren te aanvaarden, dat ze in de woestijn

moesten sterven. Hieraan wilden zij zich niet onderwerpen en ze probeerden te

geloven, dat Mozes hen misleid had. Vreugdevol hadden ze de hoop gekoesterd,

dat een nieuwe staat van zaken in het leven zou worden geroepen, waar in plaats

van bestraffing werd geprezen en waar rust de plaats innam van onrust en strijd.

De mannen, die omgebracht waren, hadden vleiende woorden gesproken en

grote belangstelling en liefde voorgewend en het volk maakte de

gevolgtrekking, dat Korach en diens metgezellen goede mannen moesten zijn

geweest en dat Mozes op een of andere wijze de oorzaak was geweest van hun

verdelging.” –Patriarchen en Profeten, blz. 364.

B Wat moest het volk zich voorstellen over het land Egypte om zichzelf

te overtuigen van een leugen? Numeri 16:12-13.

“Zij (de rebellen) beschuldigden Mozes, dat hij de oorzaak was, dat zij

het Beloofde Land niet konden binnengaan. Zij zeiden, dat God zo niet met hen

handelde. Hij had niet gezegd, dat zij in de woestijn zouden sterven. Zij wilden

niet geloven, dat de Heer dit gezegd had, maar Mozes was het, die het gezegd

had niet de Heer; en alles was door Mozes geregeld om hen nooit naar het land

Kanaän te brengen. Zij zeiden, dat hij hen geleid had uit een land, dat vloeide

van melk en honing. Zij vergaten in hun blinde opstandigheid hun lijden in het

land Egypte en de verwoestende plagen, die over het land gebracht waren. Maar

nu beschuldigde zij Mozes ervan, dat hij hen gebracht had van een goed land om

hen in de woestijn te doden, zodat hij zich kon verrijken met hun eigendommen.

Zij vroegen Mozes op een onbeschaamde wijze, of hij dacht, dat niemand van

het hele leger van Israël verstandig genoeg was om zijn beweegredenen te

begrijpen en … dat hen kon leiden als blinde mensen, zoals hij wilde, de ene

keer naar Kanaän en de andere keer weer naar de Rode Zee en Egypte. Deze

woorden spraken zij voor de hele vergadering en zij weigerden volkomen om

langer de autoriteit van Mozes en Aäron te erkennen.” –The Spirit of Prophecy

1, blz. 298-299.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 13


WOENSDAG 8 oktober

4 DE KRACHTMETING

A Wie verzamelde de gehele vergadering voor de beslissende

gebeurtenis om het ware leiderschap vast te leggen? Numeri 16:14-19.

Beschrijf de tegengestelde houdingen.

“Duidelijk bleek, dat het volk achter de ontevredenen stond; maar Mozes

deed geen poging zich te rechtvaardigen. Plechtig beriep hij zich in de

tegenwoordigheid van de vergadering op God als Getuige van de zuiverheid van

zijn bedoelingen en de oprechtheid van zijn gedrag, en smeekte Hem als zijn

Rechter op te treden…

Niet Mozes had de vergadering bijeengeroepen om getuigen te zijn van de

nederlaag van Korach en de zijnen, maar de opstandelingen hadden in hun

blinde aanmatiging hen bijeengeroepen om hun overwinning gade te slaan. Een

groot gedeelte van de vergadering koos openlijk de kant van Korach, die

werkelijk meende, dat Aäron het onderspit zou delven.” –Patriarchen en

Profeten, blz. 362.

B Waarom was een scheiding getrokken tussen het ondermijnende

leiderschap en de vergadering, hoewel zij eerst aangemoedigd werden

door de solidariteit van de meerderheid van de Israëlitische leiders?

Numeri 16:20-27.

“De voornaamste opstandelingen zagen zich verlaten door hen, die ze

misleid hadden, maar ze bleven even hardnekkig. Met hun gezinnen stonden ze

voor hun tenten, alsof ze Gods waarschuwing uitdaagden.” –Patriarchen en

Profeten, blz. 363.

C Door welke wonderlijke gebeurtenis toonde God, dat deze afvalligen

vastbesloten waren om Zijn wil te trotseren? Numeri 16:28-35.

“Satan bracht hen ertoe God als hun Leider te verwerpen door de mannen

te verwerpen, die God had aangewezen. Hoewel ze in hun morren tegen Mozes

en Aäron God lasterden, waren ze zo verdwaasd, dat ze zichzelf als rechtvaardig

beschouwden, terwijl ze hen, die getrouw op hun zonden wezen, beschuldigden,

dat ze zich door Satan lieten leiden.” –Patriarchen en Profeten, blz. 366.

“God had een overweldigend bewijs gegeven, dat Hij Israël leidde. Maar

Korach en zijn metgezellen verwierpen het licht, totdat zij zo verblind waren,

dat de meest opvallende openbaring van Zijn macht niet voldoende was om hen

te overtuigen; zij schreven dit alles toe aan menselijke of satanische

bemiddeling. … Dit feit bezegelde hun ondergang. Zij hadden een zonde begaan

tegen de Heilige Geest.” –The Review and Herald, 12 november 1903.

14

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 9 oktober

5 WARE LEIDERSCHAP

A Hoe weten wij, dat niet alle kinderen van Korach zijn opstand

ondersteunden? 1 Kronieken 6:33-38. Wat is een andere naam voor

Shemuel? 1 Kronieken 6:28, 33.

B Welke les had Israël nodig om de gevolgen van deze gebeurtenis in

gedachten te houden? Numeri 16:36-40.

C Welke geest toonden alle Israëlieten na de bestraffing van de

opstandelingen in plaats van de nacht door te brengen in berouw?

Numeri 16:41-43.

“Hetzelfde werd gedaan door het volk, dat de dag na de vernietiging van

de mannen, die hen misleid hadden, Zijn oordeel durfde toe te schrijven aan

Satan, ze zeiden, door de macht van de boze, dat Mozes en Aäron de oorzaak

waren van de dood van goede en heilige mannen.” –The Review and Herald, 12

november 1903.

D Hoe toonden Mozes en Aäron hun ware geest als leiders, toen de

plaag begon om de overblijvende deelnemers van de opstand te

vernietigen? Numeri 16:44-50.

“Mozes voelde zich niet schuldig en daarom was hij niet bevreesd, en

haastte hij zich niet weg om de vergadering te laten omkomen. Mozes toefde en

openbaarde in deze hachelijke crisis de belangstelling van de ware herder voor

de kudden, die aan zijn zorg is toevertrouwd. Hij smeekte, dat Gods toorn het

volk, dat Hij gekozen had, niet volledig zou vernietigen. Door zijn tussenkomst

hield hij de arm der wrake tegen, zodat niet een eind werd gemaakt aan het

ongehoorzame, opstandige Israël.

Maar de engel der wrake was reeds uitgegaan; de plaag deed haar

dodelijke werk. Op aanwijzing van zijn broer nam Aäron een wierookvat en

haastte zich te midden van de vergadering om verzoening over het volk te doen.

Hij stond tussen de levenden en de doden. Terwijl de rook van de wierook

opsteeg, bad Mozes in de tabernakel tot God en werd de plaag een halt

toegeroepen; maar veertienduizend Israëlieten lagen dood, als teken van de

schuld van hun morren en opstand.” –Patriarchen en Profeten, blz. 365.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 15


VRIJDAG TERUGBLIK 10 oktober

1 Wat voor verleiding vormt het grootste gevaar voor gelovigen?

2 Wat was de nieuwe werkmethode, die gelijk was aan de gangbare,

moderne gedachten, die het volk verwachtte van de nieuwe orde van

Korach?

3 Hoever leidde het zelfbedrog het volk in hun herinnering aan het land

Egypte?

4 Hoe toonde het leven van Korach, dat het niet nodig is, dat kinderen

de voetsporen van hun ouders volgen?

5 Wat kunnen wij leren van de ervaringen van Mozes en Aäron tijdens

het hoogtepunt van de plaag?

“De Hebreeën wilden zich niet onderwerpen aan de bevelen en bepalingen

van God. Ze waren rusteloos onder deze leiding en wilden niet luisteren naar

vermaning. Dit was de reden van hun morren tegen Mozes. Als zij hun eigen

weg hadden mogen gaan, zouden ze minder klachten over hun leider hebben

gehad. Door de eeuwen heen hebben Gods dienstknechten in de geschiedenis

van de gemeente te strijden gehad tegen dezelfde geest.” –Patriarchen en

Profeten, blz. 366.

“Er is niets, dat de mensen meer genoegen zal doen dan geprezen en

gevleid te orden, als zij in duisternis zijn en het verkeerde doen en berispt

moeten worden. Korach vond een luisterend oor bij het volk en vervolgens hun

medeleven door Mozes voor te stellen als een bazige leider. Hij zei, dat hij te

hardvochtig was, te veeleisend, te dictatoriaal en dat hij de mensen berispte alsof

zij zondaren waren, terwijl zij een heilig volk waren, zich wijdend aan de Heer

en de Heer was onder hen. Korach herhaalde de gebeurtenissen van hun

ervaringen op hun reizen, waar zij gebracht werden op netelige plaatsen en waar

velen van hen gestorven waren door mopperen en ongehoorzaamheid en met

hun ontaarde gevoelens dachten zij, dat zij heel duidelijk zagen, dat al hun

moeilijkheden hen misschien bespaard waren gebleven, als Mozes een andere

weg gevolgd was. Hij was te onverzettelijk, te precies en zij besloten, dat al hun

leed in de woestijn zijn schuld was. Korach, de leidende geest, zei grote wijsheid

te zitten om de juiste reden voor hun beproevingen en onheil te onderkennen.” –

Testimonies 3, blz. 345-346.

“ De belangrijke hervormingen en godsdienstige bewegingen, die Gods

werk in de loop der eeuwen hebben bevorderd, vertonen een aantal opvallende

gemeenschappelijke kenmerken. De beginselen van Gods handelen met de mens

blijven altijd dezelfde. Er zijn in de geschiedenis parallellen te vinden voor de

belangrijke bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de gemeente in

het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.” –De Grote Strijd, blz.

321.

16

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Les 3 SABBAT, 18 oktober 2008 18.38 uur

EEN BLOEIENDE STAF MET AMANDELEN

“Toen zeide de Heere tot Mozes: Breng de staf van Aäron weer voor

de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de weerspannige kinderen;

alzo zult gij een einde maken aan hun murmureringen tegen Mij, dat zij

niet sterven” (Numeri 17:10).

“Genadig vervaardigde God Zich het leger van Israël nog een teken te

geven om hun misvormd oordeel te veranderen.” –The Spirit of Prophecy 1, blz.

305.

Aanvullende studie: Patriarchen en Profeten, blz. 363 - 368

ZONDAG 12 oktober

1 IEDERE LEIDER MET EEN STAF

A Van wat was de staf een symbool in de tijd van het Oude Testament?

Psalm 110:2; Jesaja 11:1-4; Jeremia 51:19.

B Op welke wijze had God het leiderschap van Aäron duidelijk

aangewezen, hoewel iedere leider in Israël een staf moest aanbieden?

Numeri 17:1-4, 6-7.

“Op Gods aanwijzing moest elke stam een staf nemen en daarop de naam

van de stam schrijven. De naam van Aäron stond op de staf van Levi. De staven

werden in de tabernakel gelegd als een getuigenis” –Patriarchen en Profeten,

blz. 365.

C Welk duidelijk wonder moest Gods keus van vertegenwoordiger voor

het priesterschap aanwijzen en wat moest dit doen? Numeri 17:5, 8-9.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 17


MAANDAG 13 oktober

2 EEN SYMBOLISCH GEDENKTEKEN EN PROFETIE

A Hoe werd het priesterschap van Aäron bekrachtigd als een

geheugensteuntje voor toekomstige generaties? Numeri 17:10-13.

“(Omdat de staf van Aäron bloeide en amandelen droeg) had God… een

wonder verricht, dat voldoende was om de klachten van de Israëlieten te stillen

en dat een getuigenis moest zijn, dat God Aäron het priesterschap had opgelegd.

Al de merkwaardige veranderingen gebeurde in één nacht om hen te overtuigen,

dat God onderscheid gemaakt had tussen Aäron en de rest van de kinderen van

Israël. Na dit wonder van goddelijke macht was het priesterschap niet langer

meer een vraagstuk. Deze wonderlijke staf werd bewaard om geregeld aan het

volk te worden getoond, om hen aan het verleden te herinneren, om hem te

bewaren voor mopperen en weer de vraag te stellen, aan wie het priesterschap

toekwam.

Nadat de kinderen van Israël volledig overtuigd waren van hun

verkeerdheid door Mozes en Aäron te beschuldigen, zoals zij gedaan hadden,

zagen zij hun opstandigheid in een waar licht en zij werden bevreesd. Zij

‘spraken tot Mozes, zeggende: Zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen

vergaan!’ (Numeri 17:12). Zij zijn uiteindelijk gedwongen de onwelkome

waarheid te geloven, dat hun lot te sterven in de woestijn zou zijn. Nadat zij

geloofden, dat het inderdaad de Heer was, die gezegd had, dat zij het Beloofde

Land niet zouden binnengaan, maar zouden sterven, toen erkenden zij, dat

Mozes en Aäron gelijk hadden en dat zij gezondigd hadden tegen de Heer door

tegen hun autoriteit op te staan. Zij beleden ook, dat Korach en degenen, die met

hem omkwamen, gezondigd hadden tegen de Heer en dat zij verdiend zijn

woede ondervonden hadden.” –The Spirit of Prophecy 1, blz. 305-306.

B Wie is onze Hogepriester in het hemelse heiligdom? Hebreeën 8:1-5;

9:3-4.

“De Grote Herder kijkt naar beneden vanuit het hemelse heiligdom naar

de schapen in Zijn weide.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 273.

“Nu is het de tijd, dat de Heer karakters beproeft, de morele waarde meet

op de balans van het heiligdom. O, laten wij het goud zoeken, dat beproefd is in

het vuur, laten wij de witte klederen van Christus’ gerechtigheid zoeken, zodat

de schaamte van onze naaktheid niet gezien wordt en onze ogen zalven met de

hemelse ogenzalf, zodat wij de werking van God kunnen onderscheiden.” –The

Review and Herald, 28 juli 1891.

18

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 14 oktober

3 EEN VOORBEREIDEND WERK

A Welk werk werd gedaan door Johannes de Doper voorafgaand aan

Christus’ eerste komst? Matthéüs 3:2; Johannes 3:27-30.

“In deze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Christus op de

wolken des hemels, moet er zo een werk gedaan worden als dat van Johannes.

God roept mannen op, die een volk zullen voorbereiden om te staan op de grote

dag van de Heer. De boodschap voorafgaand aan het openbare werk van

Christus luidde: ‘Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’

(Matthéüs 3:2). Als een volk, dat gelooft in de spoedige verschijning van

Christus, hebben wij een boodschap te brengen: ‘zo schik u om uw God te

ontmoeten’ (Amos 4:12). Onze boodschap moet net zo de weg wijzen als de

boodschap van Johannes. Hij berispte koningen voor hun zondigheid. Ondanks

dat zijn leven gevaar liep, aarzelde hij niet om Gods woord te verkondigen. En

ons werk in deze tijd moet net zo getrouw gedaan worden.” –Testimonies 8, blz.

332-333.

B Welk werk moet gedaan worden in deze laatste tijd van de

wereldgeschiedenis? Jesaja 58:1; Amos 4:12.

“Johannes verkondigde zijn boodschap niet met uitvoerige argumenten of

vernuftige theorieën. Kort en duidelijk, maar hoopvol, werd zijn stem gehoord

vanuit de woestijn: ‘Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij

gekomen’ (Matthéüs 3:2). Door een nieuwe, vreemde kracht werden de mensen

bewogen. De hele natie werd bewogen. Menigten trokken naar de woestijn …

Om zo een boodschap als van Johannes te brengen moeten wij een

geestelijk leven hebben als hij. Hetzelfde werk moet in ons volvoerd worden.

Wij moeten God aanschouwen en door Hem te aanschouwen verliezen wij

onszelf uit het oog.

Johannes had van nature menselijke fouten en zwakheden; maar de

aanraking van de goddelijke liefde had hem veranderd. Toen Christus Zijn werk

begonnen was, kwamen de discipelen van Johannes bij hem met de klacht, dat

alle mensen de nieuwe Meester volgden. Johannes toonde, hoe duidelijk hij zijn

relatie met de Messias begreep en hoe blij hij de Ene verwelkomde, voor wie hij

de weg bereid had.” –Gospels Workers, blz. 54-56.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 19


WOENSDAG 15 oktober

4 PERSOONLIJKE ERVARING

A Wat voor ervaring moeten wij maken om in staat te zijn een scherp

omlijnde boodschap te brengen, zoals Johannes de Doper deed?

Jesaja 57:15; Johannes 1:29.

“Johannes was gestegen tot de hoogte van zelfverloochening. Hij

probeerde niet de mensen tot zichzelf te trekken maar om hun gedachten steeds

hoger en hoger te verheffen, totdat zij zouden blijven bij het Lam van God. Hij

was slechts een stem, een roepende in de woestijn. Nu aanvaardde hij met

vreugde stilte en duisternis, zodat de ogen van allen gericht zouden worden op

het Licht des levens.

Degenen, die getrouw waren aan hun roeping als boodschappers voor God

zullen geen eigen eer zoeken. Eigenliefde zal opgaan in liefde voor Christus. Zij

zullen erkennen, dat het hun werk is te verkondigen, zoals Johannes de Doper

deed: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’ (Johannes 1:29).

Zij zullen Jezus verhogen en met Hem zal de mensheid verhoogd worden.” –

Testimonies 8, blz. 333-334.

B Hoe toonde Johannes ware zelfverloochening, toen hij hoorde, dat

veel van zijn navolgers naar Jezus gegaan waren? Johannes 3:22-30.

“De ziel van de profeet (Johannes), zonder eigenliefde, werd vervuld met

het licht van het Goddelijke. In woorden, die bijna gelijk waren aan de woorden

van Christus Zelf, gaf hij getuigenis van de heerlijkheid van de Verlosser. ‘Die

van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de

aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen… Want Die

God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods, want God geeft Hem de

Geest niet met mate’ (Johannes 3:31, 34).

In deze heerlijkheid van Christus moeten al Zijn navolgers delen. De

Verlosser kon zeggen: ‘Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil des Vaders, Die Mij

gezonden heeft’ (Johannes 5:30). ‘En’, zei Johannes, ‘God geeft Hem de Geest

niet met mate’. En doet dat ook niet met de volgers van Christus. Wij kunnen

alleen hemels licht ontvangen, als wij onszelf willen leegmaken. Wij kunnen het

karakter van God waarnemen en Christus aannemen door geloof, alleen als wij

toestaan iedere gedachte te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus.

Aan allen, die dit doen, zal de Heilige Geest gegeven worden zonder mate.

‘Want in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in

Hem volmaakt’ (Kolossensen 2:9-10).” –Testimonies 8, blz. 334.

20

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 16 oktober

5 MODERNE KORACHS

A Wat vraagt God van Zijn trouwe wachters, hoewel de profetie toont,

dat er mannen zullen zijn als Korach in de laatste tijd? 2 Timótheüs

4:1-4.

“(Zie 2 Timótheüs 4:3-4). De apostel verwijst hier niet naar degenen, die

openlijk ongodsdienstig zijn, maar naar belijdende christenen, die zich laten

leiden door hun neigingen en zo slaven van zichzelf worden. Deze mensen zijn

bereid alleen naar die leerstellingen te luisteren, die hun zonden niet bestraffen,

noch hun liefde voor een leven van genietingen veroordelen. Ze voelen zich

beledigd door de duidelijke woorden van de getrouwe dienaars van Christus en

verkiezen leraars, die hen loven en vleien. En onder evangeliedienaars zijn er,

die de meningen van mensen in plaats van het Woord van God prediken. Terwijl

zij ontrouw zijn aan de hun gegeven opdracht, voeren ze hen, die naar hen

opzien voor geestelijke leiding, op een dwaalspoor.” –Van Jeruzalem naar

Rome, blz. 369.

B Welke vorm van tegenstand moesten Jezus en de apostelen het hoofd

bieden door het geven van de nodige berispingen? Johannes 8:40; 2

Petrus 2:1-3; Judas 11. Hoe staat dit in verband met de geest der

Profetie nu? Openbaring 12:17; 19:10.

“Zijn (Paulus’) werk was het beschermen van de kerk. Hij moest over

zielen waken als iemand, die daarover aan God verantwoording moest afleggen,

en zou hij dan geen aandacht moeten schenken aan de berichten over hun

toestand van anarchie en verdeeldheid? Zeer zeker wel, en de berisping, die hij

hun zond, werd evenzeer onder inspiratie van de Geest van God geschreven als

welke van zijn andere brieven dan ook. Toen deze berispingen echter kwamen,

wilden sommigen niet gecorrigeerd worden. Zij namen het standpunt in, dat God

niet door Paulus tot hen had gesproken, dat hij hun slechts zijn persoonlijke

mening had gegeven, en zij beschouwden hun eigen oordeel net zo goed als dat

van Paulus. Zo is dat ook met velen onder ons volk, die zijn afgedwaald van de

oude bakens, en die hun eigen inzicht zijn gevolgd. Wat zou het voor zulke

mensen een grote opluchting zijn, als zij hun geweten konden sussen met de

overtuiging, dat mijn werk niet van God is. Uw ongeloof verandert de feiten in

dit geval echter niet. U schiet tekort in karakter, in morele en godsdienstige

ervaring. Sluit als u wilt uw ogen voor de feiten, maar dit maakt u geen greintje

meer volmaakt. De enige remedie is u te wassen in het bloed van het Lam.

Als u er op uit bent de raadgevingen van God ter zijde te schuiven,

wanneer het u uitkomt, als u het vertrouwen van Gods volk in de Getuigenissen,

die Hij heeft gezonden, afzwakt, komt u net zo in opstand tegen God als Korach,

Dathan en Abiram.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 59-60.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 21


VRIJDAG TERUGBLIK 17 oktober

1 Hoe loste God op wonderlijke wijze het debat over leiderschap van de

gemeente op?

2 Waar werd Aärons staf geplaatst als een herinnering voor

toekomstige generaties?

3 Welk werk moet gedaan worden voor de komst van Christus in de

geest van Elia en Johannes de Doper?

4 Beschrijf het karakter van de boodschappers, die God wil gebruiken

in deze moeilijke, laatste tijd.

5 Wat is nu de duidelijkste vertoning van Korachs leiderschap?

“De beste inspanningen van de zachtmoedigste mens op aarde kon de

opstandigheid van hen (de Hebreeën) niet onderwerpen. Het onzelfzuchtige

belang van Mozes werd beloond met jaloezie, verdachtmaking en laster. Zijn

nederig herdersleven was veel vrediger en gelukkiger dan zijn tegenwoordige

positie als herder van de vergadering van oproerige geesten. Hun onredelijke

jaloezie was moeilijker om te behandelen dan de kwaadaardige wolven in de

wildernis. Maar Mozes durfde niet zijn eigen weg te kiezen en te doen, wat hem

het meest plezierde. Hij had op Gods bevel de herdersstaf verlaten en in zijn

plaats een staf van macht ontvangen. Hij durfde deze scepter niet neerleggen en

afstand doen van zijn positie, totdat God hem ervan zou ontslaan.” –Testimonies

3, blz. 342-343.

“Dienaars van het evangelie doen soms groot kwaad, doordat hun

verdraagzaamheid ten opzichte van de dwalende overgaat in het tolereren van

zonde en soms zelfs in het deelhebben daaraan. Aldus worden ze ertoe gebracht

om dat wat God veroordeelt, te verontschuldigen en te vergoelijken. En na een

tijd worden zij zo verblind, dat zij hen aanbevelen, die ze op Gods bevel zouden

moeten vermanen. Hij, wiens geestelijke gevoel is afgestompt door een zondige

toegevendheid ten opzichte van hen, die door God worden veroordeeld, zal

binnen niet al te lange tijd een grotere zonde van gestrengheid en hardheid

begaan ten opzichte van hen, die onder Gods goedkeuring leven.” –Van

Jeruzalem naar Rome, blz. 369.

“Er is geen duidelijker bewijs van Satans verleidende macht dan het feit,

dat velen, die verleid worden, zichzelf bedriegen door te menen, dat ze God een

dienst bewijzen. Toen Korach, Dathan en Abiram tegen het gezag van Mozes in

opstand kwamen, meenden zij, dat ze alleen een mens als zijzelf weerstonden.

Ten slotte geloofden zij, dat ze werkelijk deden, wat God vroeg. Maar door

Gods uitverkoren werktuig te verwerpen, verwierpen zij Christus; ze deden

Gods Geest smaadheid aan. In de dagen van Christus kruisigden de Joodse

oversten en schriftgeleerden de Zoon van God, terwijl ze voorgaven, dat ze

eerbied hadden voor God. Deze geest leeft nog steeds in de harten van hen, die

hun eigen wil volgen in strijd met Gods gebod.” –Patriarchen en Profeten, blz.

579.

22

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Les 4 SABBAT, 25 oktober 2008 18.24 uur

ORGANISATIE VAN HET PRIESTERSCHAP VAN MELCHIZÉDEK

“Welke (een hoop) wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast

is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Waar de Voorloper voor

ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar ordening van Melchizédek, een

Hogepriester geworden zijnde in eeuwigheid” (Hebreeën 6:19-20).

“Melchizédek was niet Christus, maar hij was de stem van God in de

wereld, de vertegenwoordiger van de Vader” –Selected Messages 1, blz. 409.

Aanvullende studie: De Wens der Eeuwen, blz. 357-367

ZONDAG 19 oktober

1 ALS ANDERE VOLKEN WILLEN ZIJN

A Hoe veranderde Israël Gods systeem van orde van het leiderschap

van priesters en richters? 1 Samuël 8:4-9.

“De profeet werd bestraft, omdat hij zich gegriefd voelde over het gedrag

van het volk tegen hem als persoon. Ze hadden niet hem beledigd, maar het

gezag van God, die de heersers over Zijn volk had aangesteld. Zij, die de trouwe

dienstknecht van God verachten en verwerpen, tonen minachting niet voor de

mens maar voor de Meester, die hem gezonden heeft. Gods woorden, Zijn

vermaningen en raadgevingen worden terzijde gezet; Zijn gezag wordt

verworpen.

Israël had zijn grootste voorspoed gekend in de tijd, toen ze Jehova erkend

hadden als hun Koning – toen de wetten en het bestuur, door Hem gegeven,

werden beschouwd als beter dan van de andere volken. Mozes had tot Israël

gezegd betreffende Gods geboden: ‘Dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de

ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen:

’Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie’’ (Deuteronomium

4:6). Maar doordat ze Gods wetten hadden losgelaten, was Israël niet het volk

geworden, dat God van hen had willen maken en nu schreven ze alle kwade

gevolgen van hun eigen zonden en dwaasheden toe aan het bestuur van God. Zo

volkomen waren ze door de zonde verblind.” –Patriarchen en Profeten, blz. 554.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 23


MAANDAG 20 oktober

2 DE DWAASHEID VAN DE MENS EN GODS BARMHARTIGHEID

A Waarom stond God toe, dat Israël een koning kreeg? Hoséa 13:11.

“Door Zijn profeten had de Here voorzegd, dat Israël door een koning

bestuurd zou worden; dit wil echter niet zeggen, dat deze bestuursvorm de beste

voor hen was, of dat deze met Zijn wil in overeenstemming was. Hij liet toe, dat

het volk zijn eigen keus volgde, omdat zij weigerden zich te storen aan Zijn

raad. Hoséa zegt, dat God hun een koning gaf in Zijn toorn (Hoséa 13:11). Als

mensen hun eigen weg kiezen, zonder God raad te vragen, of zelfs handelen in

strijd met Zijn wil, die ze kennen, geeft Hij vaak gehoor aan hun wensen, opdat

ze door de bittere ervaring, die ze maken, hun dwaasheid zouden beseffen en

berouw zouden hebben over hun zonde. Menselijke trots en wijsheid blijken

vaak een gevaarlijke leidsman te zijn. De dingen, die het hart zoekt in strijd met

Gods wil, zullen ten slotte blijken een vloek te zijn in plaats van een zegen. God

wilde, dat Zijn volk alleen op Hem zou zien als hun Wetgever en Bron van

kracht. Als ze hun afhankelijkheid gevoelden van God, zouden ze steeds nabij

Hem blijven. Ze zouden veredeld en verfijnd worden, geschikt voor de hoge

roeping, waartoe Hij hen als Zijn uitverkoren volk had bestemd. Maar wanneer

er iemand op de troon zou worden geplaatst, zou dit de gedachten van het volk

afwenden van God. Ze zouden meer op menselijke kracht vertrouwen dan op

Gods macht, en de fouten van hun koning zouden hen tot zonde verleiden, zodat

het volk van God gescheiden zou zijn.” –Patriarchen en Profeten, blz. 554 – 555.

B Wat gebeurde er met de staf van Aäron ten gevolge van de nieuwe

organisatie in navolging van de andere volken? 2 Kronieken 5:10.

C Volgens welke orde van priesterschap begon Jezus Zijn werk in het

hemelse heiligdom? Hebreeën 6:19-20; 7:12, 28. Hoe was dit een

profetische vervulling? Psalm 110:1-4; Hebreeën 9:11-12.

“Toen Christus aan het kruis stierf en met luide stem riep: ’Het is

volbracht’, was Zijn werk voltooid. De weg was geopend, het voorhangsel was

in tweeën gescheurd. Men kon God naderen zonder heilige offers, zonder de

dienst van aardse priesters. Christus Zelf was voor altijd priester naar de orde

van Melchizédek. De hemel was Zijn thuis. Hij kwam naar deze wereld om de

Vader te openbaren.” –The Signs of the Times, 16 augustus 1899.

24

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 21 oktober

3 HET PRIESTERSCHAP EN DE GRONDLEGGING

A Hoe stond het priesterschap van Melchizédek boven dat van de

Levieten en waarom is het zo belangrijk? Hebreeën 7:1-11, 22-24, 27-

28.

“Hij (Christus) is een ware hogepriester, want na het doorstaan van

vernedering, schande en spot, na gekruisigd en begraven te zijn, verrees Hij uit

het graf en had de dood overwonnen. Hij is de priester voor eeuwig naar de orde

van Melchizédek.” –Manuscript Releases 12, blz. 398.

B Zijn er andere priesters verbonden met de Hogepriester naar de orde

van Melchizédek? 1 Petrus 2:5-9; 5:1-4.

C Wat is de basis van deze gemeente, die geleid wordt door het

priesterschap van Melchizédek? Matthéüs 16:13-19; 1 Korinthe 10:4;

3:11.

“Christus is het fundament van iedere ware kerk.” –Testimonies 9, blz. 147.

“In de tegenwoordigheid van God en alle hemelse wezens, in de

tegenwoordigheid van het ongeziene leger van het dodenrijk, stichtte Christus

Zijn gemeente op de levende Rots. Die Rots is Hijzelf – Zijn eigen lichaam, dat

voor ons verbroken en gewond is. Over de gemeente, die op deze grondslag

gebouwd is, zullen de poorten van het dodenrijk niet zegevieren.

Hoe zwak scheen de gemeente, toen Jezus deze woorden uitsprak! Er was

slechts een handjevol gelovigen, tegen wie de macht van alle boze geesten en

boze mensen gericht zou worden. Toch behoefden de volgelingen van Christus

niet te vrezen. Gebouwd op de Rots hunner sterkte konden zij niet omver

geworpen worden.” –De Wens der Eeuwen, blz. 359.

D Waarom was het onmogelijk, dat deze Rots Petrus zou zijn?

Matthéüs 16:21-23.

“’De sleutels van het koninkrijk der hemelen’ zijn de woorden van

Christus (Matthéüs 16:19). Al de woorden van de Heilige Schrift zijn van Hem

en worden hieronder begrepen. Deze woorden hebben macht om de hemel te

openen en te sluiten….

De Heiland droeg het evangeliewerk niet aan Petrus persoonlijk op. Een

tijd nadien, toen Hij de woorden, die hier tot Petrus gesproken werden,

herhaalde, paste Hij ze rechtstreeks toe op de gemeente.” –De Wens der

Eeuwen, blz. 359.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 25


WOENSDAG 22 oktober

4 DE ZUIVERE, ONVERVALSTE WAARHEID

A Op wat is de gemeente van Christus gevestigd? Matthéüs 16:16-17.

“(Zie Matthéüs 16:17). De waarheid, die Petrus had beleden, is de

grondslag voor het geloof van de gelovige.” –De Wens der Eeuwen, blz. 358.

B Wat zegt Gods Woord over Waarheid? Johannes 14:6.

“Christus is het volledige systeem van waarheid.” –Selected Messages 3,

blz. 198.

C Welk gevaar moet het hoofd geboden worden door hen, die zeggen de

waarheid te geloven? 1 Johannes 3:3; 2:21; 2 Johannes 9-11.

“Dit is het gevaar, waar de gemeente nu aan blootgesteld wordt, dat de

bedenksels van eindige mensen de juiste weg bepalen voor het komen van de

Heilige Geest. Hoewel zij niet bereid zijn dit te erkennen, hebben sommigen dit

al gedaan. En omdat de Geest moet komen, niet om mensen te prijzen of hun

onjuiste theorieën op te bouwen, maar om de wereld te overtuigen van zonde en

van gerechtigheid en van oordeel, velen keren zich ervan af. Zij willen niet

beroofd worden van hun eigen gerechtigheid, die ongerechtigheid is, want de

gerechtigheid van Christus, die de zuivere, onvervalste waarheid is. De Heilige

Geest vleit niemand en werkt niet volgens de bedenksels van mensen. Door

eindige, zondige mensen moet de Heilige Geest niet werken. Als hij zal komen

als een vermaner door een menselijke vertegenwoordiger, die God zal uitkiezen,

is het de taak van de mens te luisteren en de stem te gehoorzamen.” –

Testimonies to Ministers, blz. 64-65.

D Hoe openbaart God waarheid aan personen, omdat de wereld in

dichte duisternis is? Spreuken 4:18.

“(Christus) maakte de gemeente tot een bewaarplaats van geheiligde

waarheid. Hij liet Zijn gemeente achter als een rentmeester van geheiligde

waarheid en het is het werk van de gemeente Zijn opdracht om de wereld te

redden uit te dragen. Hij is de Zon der Gerechtigheid, die heldere stralen aan

Zijn navolgers moet uitdelen; en zij op hun beurt moeten Zijn licht aan anderen

uitstralen.” –The Review and Herald, 30 juni 1896.

26

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 23 oktober

5 “EN LEIDT U IN ALLE WAARHEID”

A Wat wordt de gemeente inderdaad, omdat de ware gemeente

gebouwd is op de zuivere waarheid? 1 Timótheüs 3:15; Éfeze 2:19-20.

“God leidt een volk uit om in volmaakte eenheid te staan op het

fundament der eeuwige waarheid. Christus gaf Zichzelf voor de wereld, opdat

‘Hij Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’ (Titus

2:14). Dit louteringsproces bedoelt de gemeente te zuiveren van alle

ongerechtigheid en van de geest van disharmonie en twist, zodat ze kunnen

opbouwen in plaats van afbreken en al hun energie kunnen concentreren op het

grote werk, dat voor hen ligt. Het is de bedoeling van God, dat geheel Zijn volk

komt tot eenheid van het geloof.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz.

459.

“Wij moeten ons verenigen, maar niet op een platform van fouten.”

Manuscript Releases 15, blz. 259.

B Welke zekerheid krijgen allen, die vastbesloten zijn tegen elke prijs

Gods wil te doen? Johannes 7:17. Hoe is dit ook een uitdaging?

Johannes 5:39.

“Wie er oprecht naar streeft Gods wil te doen en handelt volgens het licht,

dat hij al heeft, zal nog meer licht ontvangen en een ster met een hemelse

lichtglans zal hem in alle waarheid leiden.” –De Grote Strijd, blz. 293.

C Hoe kunnen wij de zuivere waarheid vinden en zo de ware gemeente?

Johannes 16:13.

“De tarwe vormt eerst de halm, daarna de aar, daarna het koren in de aar.

Het doel van de landman met het zaaien van het zaad en het verzorgen van de

opgroeiende plant is het voortbrengen van het graan. Hij wenst brood te hebben

voor de hongerigen en zaad voor de latere oogsten. Zo ziet ook de goddelijke

Landman uit naar een oogst als beloning voor Zijn werk en Zijn offer. Christus

streeft ernaar Zich te reproduceren in de harten van de mensen en Hij doet dit

door hen, die in Hem geloven. Het doel van het christelijke leven is vrucht te

dragen, het weergeven van Christus’ karakter in de gelovige, zodat dit op zijn

beurt in anderen zichtbaar zal worden.” –Lessen uit het Leven van Alledag, blz.

36-37.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 27


VRIJDAG TERUGBLIK 24 oktober

1 Waarom werden de Israëlieten rusteloos zonder koning en hoe

vervulde God hun eigenzinnige verzoek?

2 Waarom is Jezus in staat onze Hogepriester te zijn, omdat Hij geen

Leviet van het geslacht van Aäron is?

3 Wie is het ware fundament van het geloof van de gelovigen?

4 Op wat voor waarheid moeten wij bouwen als ons eeuwig fundament?

5 Als wij proberen het gebed van Christus voor Zijn kruisiging te

vervullen, kunnen wij dan ons verenigen met personen of groepen, die

de tegenwoordige waarheid verwerpen?

“Maar er kan geen gemeenschap zijn tussen de Vorst van het licht en de

vorst van de duisternis en er kan geen band bestaan tussen hun volgelingen.

Toen de christenen begonnen om te gaan met mensen, die maar half bekeerd

waren van hun heidendom, sloegen zij een weg in, die hen steeds verder van de

waarheid wegleidde. Satan juichte, dat het hem was gelukt zo’n groot aantal

volgelingen van Christus te misleiden. Hij deed zijn macht nog meer over hen

gelden en zette hen ertoe aan degenen, die God trouw waren gebleven, te

vervolgen. Niemand was zó goed op de hoogte, hoe men het christelijke geloof

moest tegenwerken als juist zij, die dit geloof eens hadden verdedigd; deze

afvallige christenen bonden met hun halfheidense geestverwanten de strijd aan

tegen de grondwaarheden.

Zij, die trouw wilden blijven, moesten een wanhopige strijd voeren om

stand te houden tegen het bedrog en de gruwelen, die in priestergewaden

vermomd de gemeente binnenslopen. De Bijbel werd niet aangenomen als de

maatstaf voor het geloof. De leer van de godsdienstvrijheid werd als een ketterij

bestempeld en haar verdedigers waren gehaat en werden vervolgd.

Na een lange, zware strijd besloten de weinige getrouwen elke band met

de afvallige kerk te verbreken, als zij bleef weigeren zich van valse

leerstellingen en afgodendienst te zuiveren. Zij zagen in, dat een scheiding

absoluut noodzakelijk was, als ze gehoorzaam wilden blijven aan het Woord van

God. Ze durfden geen dwalingen te dulden, die noodlottig zouden zijn voor hun

eigen geestelijk leven en wilden geen voorbeeld geven, dat het geloof van hun

kinderen en kleinkinderen in gevaar zou brengen. Om de vrede en de eenheid te

behouden waren ze bereid elke toegeving te doen, die verenigbaar was met hun

getrouwheid aan God, maar ze meenden ook, dat zelfs de vrede te duur betaald

was, als er beginselen voor moesten worden opgeofferd. Als de eenheid alleen

bereikt kon worden door geschipper met de waarheid en gerechtigheid, moest er

maar liever onenigheid en zelfs openlijke vijandschap zijn.” –De Grote Strijd,

blz. 41-42.

‘Er moet geen samengaan zijn, tenzij er een verandering is.” -Selected

Messages 1, blz. 199.

28

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


EERSTE SABBATGAVEN

voor literatuur voor landen die het nodig hebben

SABBAT, 1 november 2008

Christus zei in Matthéüs 24:14, dat ‘Dit Evangelie van het Koninkrijk zal

in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken; en dan

zal het einde komen.’ Deze woorden zijn tegelijkertijd een gebod en een

profetie. Als navolgers van Jezus worden wij bevolen het Evangelie aan iedere

natie te verkondigen. Hoe kunnen wij dit bevel opvolgen, terwijl vele naties

uitdrukkelijk iedere religieus propaganda, andere dan in de Staat gevestigde ( is

er één?), verboden hebben? Het geschreven woord zal getuigenis geven, waar

wij niet openlijk over de Heer kunnen spreken.

Vooral in Moslim landen kan de boodschap aangeboden worden door

boeken en brochures. Daarom is er een grote behoefte aan het gedrukte woord

om miljoenen mensen, die de verlossingsboodschap niet gehoord hebben,

hiervan te voorzien. Neem bijvoorbeeld Pakistan, een Moslim land met een

bevolking van 170 miljoen (de 6 de van de meest bevolkte landen in de wereld).

De kostbare zielen in dit land hebben het grootste gebrek aan evangelische

literatuur. Gelovigen hebben de basis boeken der Getuigenissen niet in Urdu

(hun inheemse taal). Onze broeders in Pakistan hebben sinds kort Schreden naar

Christus en De Weg tot Gezondheid vertaald in Urdu. Nu hebben zij hulp nodig

om deze waardevolle boeken uit te geven.

Op vele plaatsen zijn dezelfde behoeften. Geeft u alstublieft met gulle

hand voor deze Eerste Sabbatgaven. Uw gaven zullen helpen de komst van de

Heer te bespoedigen door het ondersteunen van het uitgeven van de nodige

‘gereedschappen’ in handen van heel enthousiaste broeders en zusters.

Moge de Heer u overvloedig zegenen, als u deel neemt aan het helpen van

gelovigen in de landen, waar het nodig is vanwege hun begrensde middelen om

de Evangelieboodschap te verspreiden.

Paul Balbach, secretaris van de Uitgeversafdeling van de GC

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 29


Les 5 SABBAT, 1 november 2008 17.10 uur

30

EEN GOD VAN ORDE

“Laat alle dingen eerbaar en met orde geschieden” (1 Korinthe

14:40).

“Hij, die iets zegt of doet, dat strekt om de leden van de gemeente van

Christus te verdelen, werkt tegen het plan van de Heer in.” –Testimonies 9, blz.

145.

Aanvullende studie: Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 404-410

ZONDAG 26 oktober

1 DE OORSPRONG VAN ORDE

A Welke voorwaarde kenmerkt alles in het werk van God? Hoe kunnen

wij slagen in ons werk voor God? 1 Korinthe 14:40.

“God is een God van orde. Alles wat met de hemel verbonden is, is in

volmaakte harmonie; onderdanigheid en grondige discipline kenmerken de

hemelse heerscharen. Succes kan slechts plaatsvinden, waar orde en harmonie

bestaan. Evenals vroeger eist God ook nu orde en regelmaat in Zijn werk. Allen,

die voor Hem werken, moeten op verstandige wijze werken en niet op een

zorgeloze willekeurige manier. God wil, dat Zijn werk getrouw en nauwgezet

wordt verricht, zodat Hij daarop het zegel van Zijn goedkeuring kan plaatsen.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 340.

B Wat verwacht God van Zijn schepselen? 1 Petrus 2:21; Psalm

119:133; 1 Johannes 2:6.

“Orde is de eerste wet van de hemel en de Heer wil, dat Zijn volk in hun

huizen laat zien de orde en harmonie, die aanwezig zijn in de hemelse hoven.

Waarheid plaatst nooit haar verfijnde voeten op een pad van onreinheid of

onzuiverheid. Waarheid maakt de mannen en vrouwen grof of ruw en slordig.

Het verhoogt allen, die haar aannemen tot een hoger niveau. Onder de invloed

van Christus gaat een werk van voortdurende verfijning door.” –Counsels on

Health, blz. 101.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 27 oktober

2 DE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE

A Welk voorbeeld gaf God ons van grondige organisatie als een echte

zegen? Exodus 18:13-24. Hoe is die nu van toepassing?

“Deze raad werd aangenomen en bracht niet alleen verlichting voor

Mozes, maar had als gevolg, dat er een betere orde heerste onder het volk.

De Here had Mozes grotelijks geëerd en wonderen gedaan door zijn hand;

maar het feit, dat hij gekozen was om anderen te onderrichten, was voor hem

geen reden de gevolgtrekking te maken, dat hij zelf geen onderricht nodig had.

De uitverkoren leider van Israël luisterde gaarne naar de voorstellen van de

godvruchtige priester van Midian en aanvaardde zijn plan als een verstandige

regeling.” –Patriarchen en Profeten, blz. 266.

“God heeft niet een of andere koninklijke macht in de Gemeente van

Zevende Dags Adventisten gezet om het gehele lichaam te leiden of een tak van

het werk te leiden. Hij heeft niet geregeld, dat de last van leiderschap zal rusten

op enkele mensen. De verantwoordelijkheden moeten verdeeld worden onder

een groot aantal bekwame mannen.

“Elk lid van de gemeente heeft een stem om gemeentebeambten te kiezen.

De gemeenten kiezen de beambten van de Conferenties. Afgevaardigden,

gekozen door de Conferenties, kiezen de beambten van de Unie en de

afgevaardigden, gekozen door de Unies, kiezen de beambten van de Generale

Conferentie. Door dit stelsel heeft elke conferentie, elke instelling, elke

gemeente en ieder lid persoonlijk, hetzij rechtstreeks of door middel van

afgevaardigden, een stem in de verkiezing van de mannen, die de grootste

verantwoordelijkheden in de Generale Conferentie dragen.” –Uit de Schatkamer

der Getuigenissen 3, blz. 247.

B Wat is belangrijk voor een christelijk leven? Deuteronomium 10:12-

13; Jozua 22:5.

“Kwaad ontstaat niet door organisatie, maar omdat van de organisatie

alles en belangrijke godvrezendheid van weinig belang te maken. Als vorm en

machine de eerste plaats innemen en een moeizame opdracht wordt gemaakt van

het uitdragen van het werk, dat gedaan moet worden met eenvoud, zal kwaad het

gevolg zijn en weinig zal voltooid worden in dezelfde mate als de inspanning

om voorwaarts te gaan. Het onderwerp van organisatie is juist de keerzijde

ervan; en zouden wij ontregelen, dan zou het gelijk staan aan het afbreken, van

wat wij opgebouwd hebben.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 253.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 31


DINSDAG 28 oktober

3 ECHTE EENHEID

A Hoe is de gemeente met Christus verbonden? Éfeze 1:17, 22-23;

Kolossensen 1:18. Welke resultaten moeten bij onszelf te zien zijn?

“Zij, die de waarheid kennen, zoals deze is in Jezus, moeten nu één van

hart en doel worden. Alle verschillen moeten weggeruimd worden. De

gemeenteleden moeten samen werken onder het grote Hoofd van de gemeente.”

–Selected Messages 1, blz. 93.

B Wat gebeurt er in onze relatie met anderen, die dezelfde ervaring

hebben, als wij ons wijden aan Jezus zonder terughoudendheid?

Johannes 17:21.

`Een eenheid van gelovigen met Christus zal van nature tot een eenheid

met anderen leiden, en deze eenheid is de meest hechte ter wereld. Wij zijn één

in Christus, zoals Christus één is met de Vader.” –Getuigenissen voor de

Gemeente 5, blz. 45. “Als wij in Christus verenigd zijn, zullen wij ook met

elkaar verenigd zijn.” –The Review and Herald, 6 december 1892.

“Zij, die waarlijk bekeerd zijn, zullen in christelijke eenheid bij elkaar

staan. Laat er geen verdeling in de gemeente van God zijn, geen onverstandig

gezag uitgeoefend worden over degenen, die de waarheid aannemen. De

zachtmoedigheid van Christus moet doorschijnen in al, wat er gezegd en gedaan

wordt.” –Testimonies 9, blz. 147.

C Wat gebeurt er met onze persoonlijke relaties, hoe dichter wij bij

Jezus komen? Johannes 13:34-35.

“Terwijl zij (de discipelen) in groter liefde tot Christus werden getrokken,

werden zij ook tot elkaar gebracht.” –De Wens der Eeuwen, blz. 583.

“Ware godsdienst verbindt de harten niet alleen met Christus, maar ook

met elkaar in een zeer tedere verbond. Wanneer wij weten, wat het betekent om

aldus met Christus en onze broederen verenigd te zijn, zal een weldadige

invloed ons werk vergezellen, waar wij ook gaan.” –Testimonies 9, blz. 145.

D Hoe staat eenheid in verband met de volmaaktheid van karakter?

Éfeze 4:13.

“Eenheid is het zekere gevolg van christelijke volmaaktheid.” –The

Sanctified Life, blz. 85.

32

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 29 oktober

4 EEN DEEL ZIJN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

A Hoe verenigen wij ons met Jezus op een praktische manier als nieuwe

gelovigen in Hem? Éfeze 5:23; 1 Korinthe 12:27.

“Een andere verplichting, vaak te oppervlakkig beschouwd, welke aan de

jeugd, die de eisen van Christus heeft leren kennen, duidelijk gemaakt moet

worden, is de verplichting, die zij als lid van de gemeente hebben.

De verhouding tussen Christus en Zijn gemeente is zeer innig en heilig;

Hij de Bruidegom en de gemeente de bruid; Hij het hoofd en de gemeente het

lichaam. Gemeenschap met Christus houdt dus ook in: gemeenschap met Zijn

gemeente.

De gemeente is georganiseerd om te dienen; en in een dienend leven voor

Christus is gemeenschap met de gemeente één van de eerste schreden.

Getrouwheid aan Christus eist de trouwe vervulling van kerkelijke plichten. Dit

is een belangrijk onderdeel van iemands opleiding en in een gemeente,

doortrokken van ’s Meesters leven, zal dat ertoe leiden, dat men zich met de

wereld daarbuiten bezig houdt.” –Karaktervorming, blz. 270.

“Aan de menselijke vertegenwoordigers is het werk opgedragen om de

overwinning aan het kruis overal te verspreiden. Christus, als Hoofd van de

gemeente, roept met gezag iedereen, die zegt in Hem te geloven, op om Zijn

voorbeeld van zelfverloochening en zelfopoffering na te volgen en te werken om

hen te bekeren, die Satan en zijn enorme leger, die iedere kracht aanwenden,

proberen te vernietigen. Gods volk wordt opgeroepen om zich zonder dralen te

verzamelen onder de met bloed bevlekte banier van Jezus Christus. Zonder

ophouden moeten zij hun strijd blijven voeren tegen de vijand, blijven strijden

ook tot bij de poorten. En iedereen, die aan de gelederen is toegevoegd door

bekering, moet zijn taak toebedeeld krijgen.” –Testimonies 7, blz. 30.

B Hoe zien wij door de voorbeelden van Saulus en Cornelius, dat

verbinding met de gemeente belangrijk is? Handelingen 9:1-6, 17-18;

10:1-6.

“De Geest van God overtuigt zondaren van de waarheid en Hij plaatst ze

in de armen van de gemeente. De predikanten mogen hun deel doen, maar ze

kunnen nooit het werk verrichten, dat de gemeente moet doen. God verlangt van

Zijn gemeente diegenen te verzorgen, die nog jong zijn in geloof en ervaring,

hen op te zoeken, niet met de bedoeling om met hen te gaan babbelen, maar om

te bidden, tot hen de woorden te spreken, die zijn ‘gouden appelen op zilveren

schalen’ (Spreuken 25:11).” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz.

470.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 33


DONDERDAG 30 oktober

5 DE ZICHTBARE GEMEENTE

A Hoe weten wij, dat de ware gemeente een zichtbare, tastbare eenheid

is? 1 Korinthe 16:1, 19; 2 Korinthe 1:1; 8:1, 18.

“Wij moeten allen onze persoonlijke verantwoordelijkheid als leden van

de zichtbare gemeente en arbeiders in de wijngaard des Heren aanvoelen.” –Uit

de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 459.

B Wat gebeurt, als iemand de door God gegeven autoriteit van de

gemeente veracht? Johannes 20:23.

“(Zie Johannes 20:23). Christus geeft hier aan niemand het recht over

anderen te oordelen. In de Bergrede verbood Hij dit. Dit recht behoort God toe.

Maar op de gemeente als organisatie legt Hij de verantwoording voor de

afzonderlijke leden. Tegenover degenen, die in zonde vallen, heeft de gemeente

een plicht te waarschuwen, te onderrichten en, indien mogelijk, te herstellen.

‘Wederleg, bestraf en bemoedig’, zegt de Here, ‘met alle lankmoedigheid en

onderrichting’ (2 Timótheüs 4:2). Treed getrouw op tegen verkeerde werken.

Waarschuw iedere ziel, die zich in gevaar bevindt. Laat niemand zichzelf

misleiden. Noem de zonde bij zijn ware naam. Verkondig wat God gezegd heeft

betreffende liegen, sabbatschending, stelen, afgodendienst en andere verkeerde

dingen. ‘Wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het koninkrijk Gods niet

beërven’ (Galaten 5:21). Indien zij volharden in de zonde, wordt het oordeel, dat

u aan de hand van Gods Woord hebt uitgesproken, in de hemel bevestigd. Door

de zonde te verkiezen verloochenen zij Christus; de gemeente moet tonen, dat

zij haar goedkeuring niet hecht aan hun daden, anders zal zij haar Here oneer

aandoen. Zij moet over de zonde zeggen, wat God daarover zegt; Zij moet deze

behandelen, zoals God heeft voorgeschreven, en haar optreden wordt in de

hemel bekrachtigd. Hij, die het gezag van de kerk minacht, minacht het gezag

van Christus Zelf.” –De Wens der Eeuwen, blz. 705-706.

C Wat is de belangrijkste reden om een gemeente te hebben? Markus

16:15-16.

“De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de

redding der mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het

evangelie aan de wereld uit te dragen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9.

34

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 31`oktober

1 Welke ‘eerste wet’ verwacht God van Zijn schepselen, die Hem

gehoorzamen?

2 Wat zal er nog meer gebeuren, als een gelovige werkelijk verenigd is

met Christus?

3 Hoe belangrijk is onze relatie met andere zielen van hetzelfde

kostbare geloof?

4 Waarom plaatst God nieuwe gelovigen in de armen van de gemeente?

5 Welke plichten rusten op Gods erkende en georganiseerde gemeente?

“God heeft Zijn gemeente op aarde gesteld tot een kanaal van licht, en

hierdoor maakt Hij Zijn voornemens en Zijn wil bekend. Hij doet niet één van

Zijn dienstknechten iets ervaren, dat onafhankelijk is van of in tegenstelling is

met de ervaring van de gemeente zelf. Noch geeft Hij aan één enkele persoon de

kennis van Zijn wil, terwijl de gemeente – Christus’ lichaam – in duisternis

wordt gelaten. In Zijn voorziening brengt Hij Zijn dienaren in nauwe verbinding

met Zijn gemeente, opdat zij minder zelfvertrouwen zouden hebben en groter

vertrouwen in anderen, die door Hem worden geleid om Zijn werk voorwaarts te

stuwen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 122-123.

“De Verlosser van de wereld keurt het niet goed te leven en het beoefenen

van geestelijke zaken onafhankelijk van zijn georganiseerde en erkende

gemeente. Velen hebben een idee, dat zij alleen verantwoording verschuldigd

zijn aan Christus voor hun licht en leven, onafhankelijk van zijn andere

navolgers op aarde. Maar in de geschiedenis van de bekering van Saulus zijn

belangrijke principes aan ons gegeven, die wij steeds in gedachten moeten

houden…. De Verlosser bracht hem in contact met Zijn gemeente en liet hen

zeggen wat te doen.” –The Spirit of Prophecy 3, blz. 316.

“In de hemel is orde en dat moet door hen, die reddingslegers zijn, op

aarde nagevolgd worden. Hoe meer schepsels orde en regels van de hemel

verkrijgen, hoe dichter zij gebracht worden bij die aanvaardbare staat voor God,

die hen onderdanen zal maken van het hemels koninkrijk en hen die

geschiktheid zal geven voor de opname van de aarde in de hemel, die Henoch

bezat om hem voor te bereiden op zijn opname.” –Testimonies 2, blz. 697-698.

“Als wij de noodzaak niet zien voor harmonieus handelen en slordig zijn,

ongedisciplineerd en ongeorganiseerd in onze handelwijze, kunnen engelen, die

grondig georganiseerd zijn en zich in volmaakte orde bewegen, niet met succes

werken voor ons. Zij keren zich verdrietig af, want zij zijn niet bevoegd om

verwarring, gebrek aan aandacht en wanorde te zegenen . Allen, die

samenwerking met de hemelse boodschappers willen, moeten eensgezind

werken met hen. Zij, die de zalving uit de hoge hebben, zullen in al hun

inspanningen orde, discipline en eenheid van handelen aanmoedigen, en dan

kunnen de engelen van God met hen samenwerken.” –Testimonies 1, blz. 649.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 35


Les 6 SABBAT, 8 november 2008 16.58 uur

36

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

“Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde

liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde” (Filippensen

2:2).

“Allen, die geloven, moeten in één gemeente worden bijeengebracht.” –

De Wens der Eeuwen, blz. 719.

Aanvullende studie: De Wens der Eeuwen, blz. 705-706

ZONDAG 2 november

1 SAMEN OVERLEGGEN

A Wat wil God, dat wij doen om Zijn werk op aarde vooruit te brengen

bij het maken van plannen? Spreuken 11:14; 15:22.

‘De Heer heeft niet aan ieder mens apart een speciaal gebied aangewezen,

waar hij alleen moet werken. Dit is in tegenstelling met Zijn plan. Hij heeft het

plan, dat in iedere plaats, waar de waarheid gebracht wordt, verschillende

gedachten, verschillende talenten naar voren gebracht zullen worden om een

invloed op het werk te doen gelden. Geen mens heeft voldoende wijsheid om

interesse op te wekken zonder helpers en niemand moet denken, dat hijzelf dit

kan doen. Het feit, dat iemand op een bepaald punt de mogelijkheid heeft, is

geen bewijs, dat zijn oordeel op andere punten volmaakt is en dat de wijsheid

van een ander niet nodig is om zich met hem te verenigen.” –Gospels Workers,

blz. 481.

B Wat is er in een ieder van ons nodig om met anderen te werken,

waarmee wij verbonden zijn door hetzelfde dierbare geloof? 2

Kronieken 7:14; 34:27; Jesaja 57:15; 1 Petrus 5:5-6.

“Zij, die samenwerken, moeten proberen in volmaakte harmonie te zijn.

En toch moet niemand voelen, dat hij met degenen niet kan werken, die het niet

ziet, zoals hij het ziet en die in hun werk precies zijn plannen volgt. Als allen

een nederige, open geest handhaven, zijn er geen moeilijkheden. God heeft in de

gemeente verschillende gaven gegeven. Deze zijn waardevol op hun eigen plaats

en allen kunnen deelhebben aan het werk van een volk voorbereiden voor

Christus’ spoedige komst.” –Gospels Workers, blz. 481.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 3 november

2 VERENIGD IN VERSCHEIDENHEID

A Waarom kon Jezus met gezag spreken en hoe kunnen wij

onderwijzen met dezelfde goddelijke mandaat? Matthéüs 7:28-29; 2

Timótheüs 2:15; 1 Petrus 3:15.

B Wat voor talenten zijn er nodig in de gemeente en waarom hebben

wij mensen nodig met verschillende mogelijkheden om de

evangelieoogst binnen te halen? 1 Korinthe 12:7-11.

“Vele malen is de vooruitgang van het werk gehinderd, omdat de

arbeiders dachten, dat hun talenten de enige waren, die nodig waren voor de

vooruitgang. De Heer heeft niet voor Zijn volk gedaan, wat Hij gedaan zou

hebben, als zo velen van de werkers de ontwikkeling van het werk niet hadden

begrensd door te weigeren samen te werken met arbeiders, die ruimte en

bemoediging zouden hebben gegeven. In zelfvoldaanheid heeft men hen, die

God een speciaal werk heeft gegeven, genegeerd en opzij geschoven.” –Pacific

Union Recorder, 29 december 1904.

“Het mag sommigen misschien toeschijnen, alsof het verschil tussen hun

gaven en de gaven van een medearbeider te groot is om zich in eensgezind

streven te kunnen verenigen; maar wanneer zij bedenken, dat er verschillende

harten bereikt moeten worden en dat sommigen de waarheid, die door de ene

arbeider voorgesteld wordt, zullen verwerpen, maar hun harten openen voor

Gods waarheid, als deze door een andere arbeider op een verschillende manier

wordt voorgesteld, zullen zij hoopvol hun best doen om in eenheid samen te

werken.” –Testimonies 9, blz. 145.

C Wat zullen mensen erkennen, als zij zien, dat christenen harmonieus

werken? Handelingen 4:13; Johannes 13:34-35; 17:21-23.

“Laten de boodschappers, die Hij uitzendt, zó eensgezind werken, dat

allen zullen erkennen, dat zij van Jezus geleerd hebben.” –Testimonies 9, blz.

146.

D Wat ontving ieder lid van de stam van Levi als een goddelijke

verantwoording in de tijd van het Oude Testament, toen het aan

specifieke gezinnen werd toevertrouwd?

1. Gersonieten: Numeri 3:23-26.

2. Kahathieten: verzen 29-32.

3. Zonen van Merári: verzen 35-37.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 37


DINSDAG 4 november

3 PECIFIEKE VERANTWOORDELIJKHEDEN

A Wat gebeurde in het geval van Uza, toen hij een ander werk deed? 2

Samuël 6:6-7; Numeri 3:38. Hoe is dit nu van toepassing?

“Een opmerkelijke vertoning voor de volken rondom was de volmaakte

orde, die te zien was in het kamp van de Israëlieten. Zij konden de wolk zien,

die boven de plaats hing, waar de tabernakel moest worden opgeslagen, zij

zagen de priesters en andere aangewezen mensen hun speciale werk doen, een

ieder deed het deel, dat hem opgedragen was in het werk van het opzetten van

het kamp voor de nacht. Niemand deed, wat een ander moest doen. Als iemand

geprobeerd zou hebben het werk van een ander te doen, zou hij gedood worden.

Iedereen zorgde voor zijn speciale taak. Het opzetten van de tabernakel, deel

voor deel, en het huis van de Heer was met een prachtige nauwkeurigheid

opgericht. Er werd geen woord gesproken, geen order gegeven, alleen door

degene, die de verantwoording droeg. Niemand was verward.” -Lift Him Up,

blz. 145. “De aanwijzingen voor de orde van dienst in de tabernakel zijn

opgetekend, opdat daaruit lessen getrokken konden worden door allen, die op

aarde zouden leven. Mannen werden uitgekozen om verschillende taken te

vervullen van het werk om de tabernakel op te zetten en af te breken, en als

iemand onverschillig te werk ging en deed, wat aan een ander was opgedragen,

dan moest hij ter dood worden gebracht. Wij dienen vandaag dezelfde God. De

doodstraf is echter afgeschaft; als dit niet zo was, zou er niet zoveel

onverschilligheid en wanorde in Zijn werk zijn. De God des hemels is een God

van orde en Hij eist, dat al Zijn volgelingen zich houden aan regels en

voorschriften en de orde bewaren. Iedereen moet een volkomen begrip hebben

van Gods werk.” -Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 222-223.

B Hoe is God van plan het werk te beëindigen, als wij uit zo een

gevarieerde groep zijn samen gesteld? 1 Korinthe 12:14-18.

“De leiders onder Gods volk moeten waken voor het gevaar van het

veroordelen van de methoden van individuele arbeiders, die geleid worden door

de Heer om een speciaal werk te doen, waar slechts weinigen geschikt voor zijn

om dit te doen. Laten broeders, die verantwoording dragen, voorzichtig zijn om

ontwikkelingen te bekritiseren, die niet in volkomen harmonie zijn met hun

methode van werken. Laten zij nooit veronderstellen, dat ieder plan hun eigen

persoonlijkheid moet weerspiegelen. Laten zij niet bang zijn om de methoden

van anderen te vertrouwen; want door geen vertrouwen te schenken aan een

werkende broeder, die met nederige en gewijde ijver een speciaal werk doet op

door God aangewezen wijze, vertragen zij de vooruitgang van de zaak van de

Heer.” –Gospels Workers, blz. 488.

38

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 5 november

4 ZELFSTANDIGHEID ONDER GELOVIGEN

A Hoe staan wij in gevaar om een ander te onderschatten? Éfeze 4:7.

“Laten wij oppassen, dat wij onze gedachten niet toestaan zich te richten

op onszelf en denken, dat niemand de Heer kan dienen, alleen als hij op dezelfde

wijze werkt als wij.

Nooit moet een arbeider zeggen: ‘Ik wil niet met zo iemand werken,

omdat hij niet denkt zoals ik. Ik wil met iemand werken, die het eens is met wat

ik zeg en al mijn ideeën opvolgt.’ Degene, waarmee de arbeider weigert te

werken, kan waarheden te verkondigen hebben, die nog niet naar voren zijn

gebracht.” –Pacific Union Recorder, 29 december 1904.

B Kunnen wij bijzonderheden dicteren, wat iedere zendingswerker

doen zal, omdat wij geloofsgenoten zijn? Matthéüs 23:8.

“Geen mens moet trachten andere mensen aan zich te binden, alsof hij hen

moet beheren en hun kan zeggen het ene te doen en het andere te verbieden, hun

bevelende en voorschrijvende en zich gedragende als een officier, die over een

compagnie soldaten is aangesteld. Dit is de wijze, waarop de priesters en

oversten in de tijd van Christus handelden, maar het is niet de juiste manier.

Nadat harten onder de indruk van de waarheid gekomen zijn en mannen en

vrouwen de leer van de waarheid hebben aangenomen, moeten zij behandeld

worden als het eigendom van Christus en niet als het eigendom van de mens.” –

Testimonies 9, blz. 146.

“Er is iets vreemds in onze gemeente gekomen. Mannen, die een

verantwoordelijke positie bekleden, zodat zij wijze helpers kunnen zijn voor hun

medewerkers, zijn tot de veronderstelling gekomen, dat zij aangesteld zijn als

koningen en leiders in de gemeenten om te zeggen tot een broeder: ‘Doe dit; en

tot een ander: ‘Doe dat’ en tot weer een ander: ‘U moet op zo en zo een wijze

werken.’ Er zijn plaatsen, waar de arbeiders verteld is, dat als zij niet de

aanwijzingen van deze verantwoordelijke mannen opvolgen, hun geld van de

conferentie ingehouden zou worden.

Het is goed voor de arbeiders om samen als broeders te overleggen; maar

die man, die tracht zijn medearbeiders te leiden om zijn persoonlijke raad en

advies te vragen aangaande de details van hun werk en hun plicht van hem te

leren, staat in een gevaarlijke positie en moet leren, wat verantwoording echt

omvat in zijn functie. God heeft geen mens aangewezen om het geweten te zijn

van zijn medemens.” –Testimonies to Ministers, blz. 477.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 39


DONDERDAG 6 november

5 EEN GEHEILIGDE EENHEID ONTWIKKELEN

A Hoe zal Gods werk beëindigd worden ondanks onze grote

verscheidenheid? Jesaja 52:7-8; 1 Korinthe 1:10.

“De Reformatie werd behoorlijk opgehouden door het maken van

opvallende verschillen op enige geloofspunten en iedere partij hield hardnekkig

vast aan deze verschillen. Wij zullen weldra het eens zijn, maar standvastig te

zijn en het als uw plicht te beschouwen het naar voren brengen van uw inzichten

in onbetwistbare strijd met het geloof of de waarheid, zoals het onderwezen is

door ons als volk, is fout en zal resulteren in schade, alleen schade zoals in de

tijd van Maarten Luther. Het begint met uit elkaar groeien en het naar voren

brengen van uw ideeën zonder rekening te houden met het inzicht van uw

broeders en er zullen dingen gebeuren, waarvan u niet gedroomd hebt.” –

Counsels to Writers and Editors, blz. 76.

B Waar plaatst God gelovigen en waarom? 1 Korinthe 12:18-25.

“Onze Verlosser werpt zielen in de armen van de gemeente om hen te

behoeden voor zelfzucht en hen voor te bereiden voor de hemel.” –Testimonies

2, blz. 331.

“Daarin zult u zien, dat iemand, die werkelijk met Christus is verenigd,

nooit zal handelen, alsof hij een compleet geheel in zichzelf was…

De volmaaktheid van de gemeente is niet afhankelijk van het feit, dat alle

leden precies aan elkaar gelijk zijn.” –Bijbelkommentaar, blz. 496.

C Wat voor gezag heeft de verenigde gemeente over haar leden?

Matthéüs 18:16-18.

“Aan de gemeente is de macht gegeven om in Christus’ plaats te

handelen. Zij is Gods instrument voor het bewaren van orde en discipline onder

Zijn volk. De Heer heeft aan haar gegeven de macht om alle vragen over

vooruitgang, zuiverheid en orde vast te leggen. Op haar rust de verantwoording

om hen uit te sluiten van lidmaatschap, die onwaardig zijn, die door hun

onchristelijk gedrag de waarheid oneer zouden aandoen. Wat de gemeente doet,

dat in overeenstemming is met de aanwijzingen, die God in Zijn Woord gegeven

heeft, zal in de hemel bekrachtigd worden.” –Gospels Workers, blz. 501-502.

“Als de adviezen en de raad van de kerk niet worden gerespecteerd, zijn

deze in de praktijk krachteloos. God heeft aan de kerk een stem gegeven, die

haar leden moet leiden.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 92.

40

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 7 november

1 Wat hebben wij hard nodig, omdat Gods werk gevarieerd en complex

is?

2 Waarom zijn verschillende talenten en bekwaamheden belangrijk

voor de laatste oogst?

3 Wat kunnen wij leren van de terdege orde en organisatie van het

systeem van de Levieten?

4 Hoe kunnen wij de persoonlijke plicht ten opzichte van het grote

Hoofd van de gemeente veilig stellen?

5 Hoe staat respect voor zelfstandigheid in verband met de structuur

van de organisatie?

“Er is geen mens, geen volk volmaakt in denken en doen. De een moet leren van

de ander. Daarom wil God, dat de verschillende volken zich met elkaar vermengen om

één in oordeel en doelstelling te zijn.” –Bijbelkommentaar, blz. 130.

“Christus en Zijn gemeente zijn onafscheidelijk. Hen te negeren of te verachten,

die God aangewezen heeft om te leiden en het dragen van de verantwoording, die

verbonden is met Zijn werk en met de vooruitgang en het verspreiden van de waarheid,

is het verwerpen van de middelen, die God heeft bepaald voor de hulp, bemoediging en

sterkte van Zijn volk. Aan deze dingen voorbij te gaan en te denken, dat uw licht moet

komen door geen ander kanaal dan direct van God, plaatsen u in een positie, waar u

vatbaar bent voor misleiding en om ten val te komen.” –Testimonies 3, blz. 418-419.

“Het kwaad van de zelfingenomenheid en het onheilige gevoel van

onafhankelijkheid, dat onze bruikbaarheid aantast en tot onze ondergang zal leiden, als

het niet wordt overwonnen, ontspruit aan zelfzucht. ‘Overleg met elkaar’, is de

boodschap, die mij keer op keer door de engel van God is gegeven. Door het

beoordelingsvermogen van één mens te beïnvloeden kan Satan trachten de zaken naar

zijn hand te zetten. Hij kan erin slagen de gedachten van twee mensen te misleiden,

maar wanneer meerderen met elkaar beraadslagen, is dat veiliger.” –Getuigenissen voor

de Gemeente 5, blz. 32.

“God wilde, dat Zijn volk onder discipline werd gesteld en tot een harmonische

samenwerking zou komen, opdat ze elkaar in de ogen konden zien en eensgezind

zouden zijn in inzicht en oordeel. Om tot deze staat van zaken te komen valt er veel te

doen. Het vleselijke hart moet onderworpen en hervormd worden. Het is Gods bedoeling,

dat er in de gemeente altijd een levend getuigenis zal zijn. Het zal nodig zijn om te

berispen en te vermanen en sommigen zullen flink op hun plaats gezet moeten worden

naar gelang van het geval.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 353.

“Gods kinderen moeten zo ernstig en trouw zijn in hun werk voor Hem, dat alle

zelfzucht uit hun leven gebannen wordt. Zijn arbeiders zullen het dan eens zijn en de arm

des Heren, de kracht, die in het leven van Christus gezien werd, zal worden

geopenbaard. Het vertrouwen zal hersteld worden en er zal overal in onze kerken

eenheid zijn.” –Testimonies 9, blz. 33.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 41


Les 7 SABBAT, 15 november 2008 16.48 uur

42

ORGANISATIE

“En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk

sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te

meer, als gij ziet, dat de dag nadert.” (Hebreeën 10:25).

“God wil, dat Zijn volk in het nauwste verband van christelijke

verbondenheid verenigd is; vertrouwen in onze broeders en zusters is van groot

belang voor de vooruitgang van de gemeente; één in handelen is belangrijk in

een religieuze crisis.” –Testimonies 3, blz. 446.

Aanvullende studie: Profeten en Koningen, blz. 392-395, 407

ZONDAG 9 november

1 DE LUCHT, DIE WIJ INADEMEN

A Met welk sfeer heeft de grondlegger van wanorde de aarde bedorven,

toen hij uit de hemel verbannen werd? Openbaring 12:7-10; Jakobus

3:15-16.

“De wereld is vervuld van strijd om de oppermacht in handen te krijgen.

De geest van zich af te scheiden van medearbeiders, de geest van het verbreken

van organisatie, is zelfs in de lucht, die wij inademen.” –Testimonies 9, blz. 257.

“Wij zijn geneigd onszelf te verheffen. Maar God wil geen zelfverheffing

in Zijn werk.” –Manuscript Releases 4, blz. 354.

B Wat vrezen sommige protestanten, omdat het rooms katholieke

systeem een echte priesterregering is, wat de gevolgen zullen zijn van

orde en organisatie? 2 Thessalonicensen 2:3-4.

“Alle pogingen om orde te herstellen worden door sommigen gevaarlijk

geacht, als een beperking van persoonlijke vrijheid en daarom te vrezen als het

pausdom. Deze bedrogen zielen achten het een deugd zich te beroemen op hun

vrijheid van onafhankelijk denken en handelen. Zij verklaren, dat zij niets zullen

aannemen, omdat een mens het zegt; dat zij aan geen mens verantwoording

verschuldigd zijn. Mij is getoond, dat Satan er in het bijzonder naar streeft de

mensen te laten gevoelen, dat het God welbehaaglijk is, wanneer zij hun eigen

gedragslijn kiezen, onafhankelijk van de raad van hun broeders.” –Testimonies

9, blz. 257.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 10 november

2 HET BELANG VAN EEN VOLMAAKTE ORGANISATIE

A Wat moeten wij leren om zelfverheffing te vermijden? Psalm 84:11;

Filippensen 4:11; 1 Timótheüs 6:6.

“Maar al te vaak wordt talent verafgood en gaat de begeerte te veel uit

naar de hoogste plaats. Er zijn te veel mensen, die niets willen doen, of zij

moeten als leiders erkend worden; er zijn ook te veel mensen, die van alle

kanten lof willen ontvangen en anders hebben zij voor het werk geen

belangstelling. Wat we moeten leren, is in alle getrouwheid het beste gebruik te

maken van de talenten en kansen, die we hebben en tevreden te zijn met het lot,

ons door de Heiland opgelegd.” –Karaktervorming, blz. 116.

B Wat is Gods plan met Zijn gaven in de gemeente? Éfeze 4:13.

“God leidt een volk uit de wereld naar een verheven platform van eeuwige

waarheid, de geboden van God en het geloof van Jezus. Hij wil Zijn volk

oefenen en toerusten. Zij zullen het niet oneens zijn, de één gelooft dit en de

ander heeft geloof en inzichten volkomen tegengesteld, iedereen beweegt zich

onafhankelijk van het lichaam. Door de diverse gaven en regeringsvormen, die

hij in de gemeente geplaatst heeft, zullen zij allen tot eenheid van geloof komen.

Als iemand zijn inzichten van de Bijbelse waarheid aanneemt zonder te letten op

de meningen van zijn broeders en zusters en zijn weg staaft, en beweert, dat hij

recht heeft op zijn eigen bijzondere inzichten en dan druk gaat uitoefenen op

anderen, hoe kan hij dan het gebed van Christus vervullen? … Waar zal de

harmonie zijn, die bestaat tussen Christus en Zijn Vader en die, zoals Christus

gebeden heeft, bestaan moet tussen Zijn broeders en zusters?” –Testimonies 3,

446-447.

C Welk principe, verbonden met verschillende gaven, zal de eenheid in

de gemeente bevorderen? Romeinen 12:6-9; Éfeze 4:15-16.

“O, hoe zou Satan zich verheugen, wanneer hij in zijn pogingen om zich

bij deze mensen in te dringen kon slagen, en het werk kon verbrokkelen op een

tijd, wanneer een degelijke organisatie van het grootste belang is en de grootste

kracht zal wezen om wetteloze opstanden te weren en eisen, welke niet op het

woord van God berusten, te weerleggen! Wij moeten de koorden gelijk trekken,

opdat het stelsels van organisatie en orde, die door verstandige, voorzichtige

arbeid opgebouwd zijn, niet verbroken worden.” –Testimonies 9, blz. 257-258.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 43


DINSDAG 11 november

3 ERKENDE EN TE OVERWINNEN OBSTAKELS

A Hoeveel kunnen wij tot stand brengen, als wij werken zonder

praktische wijsheid te gebruiken? Spreuken 24:3-4; Prediker 10:10.

Verklaar het belang van samenwerking?

“Het is geen goed teken, wanneer mensen weigeren zich met de broeders

te verenigen en verkiezen alleen te handelen. Laat de arbeiders die broeders in

vertrouwen nemen, aan wie het recht toekomt om iedere afwijking van de rechte

beginselen aan te wijzen. Wanneer de mensen het juk van Christus dragen,

kunnen zij niet apart trekken; zij zullen met Christus trekken.

Sommige werkers trekken met al hun kracht, die God hen gegeven heeft,

maar zij hebben nog niet geleerd, dat zij niet alleen moeten trekken. In plaats

van alleen te gaan staan moeten zij eensgezind met hun medearbeiders trekken.

Tenzij zij dit doen, zal hun werkzaamheid op de verkeerde tijd en op verkeerde

wijze tot handelen leiden. Zij zullen menigmaal het tegenovergestelde doen van

hetgeen God gedaan wil hebben en op die wijze is hun werk erger dan

verkwist.” –Testimonies 9, blz. 258-259.

B Hoe probeerden de vijanden in de tijd van Nehemia Gods werk te

verhinderen? Nehemia 4:7-16. Hoe beantwoordde de hervormer de

verwarrende aanvallen en met welk gevolg? Nehemia 4:6, 17-18; 6:1-4, 15.

“Ze (de vijanden van Israël) trachtten tweedracht te zaaien onder de

arbeiders door twijfel te suggereren en ongeloof op te wekken aan het succes.

Ook maakten zij het werk van de bouwers belachelijk door te zeggen, dat het

een onmogelijk werk was. Ze voorspelden een beschamende mislukking…

Boden van de vijanden, die voorgaven vrienden te zijn, vermengden zich met de

bouwers, stelden veranderingen in de plannen voor, trachtten op verschillende

manieren de aandacht van de werkers af te leiden.” –De Daad bij het Woord,

blz. 158-159. “Elk plan, dat de vorst der duisternis kan bedenken, zal gebruikt

worden om Gods dienstknechten ertoe te brengen een verbond te sluiten met

Satans werktuigen. Telkens weer zullen ze worden opgeroepen om hun taak in

de steek te laten, maar evenals Nehemia moeten ze vastberaden antwoorden: ‘Ik

ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen’ (Nehemia 6:3). Gods

arbeiders kunnen veilig met hun werk doorgaan en door hun inspanningen de

leugens, die door boosaardige laster bedoeld zijn nadeel te bezorgen,

weerleggen. Evenals de bouwers aan de muren van Jeruzalem moeten zij

weigeren zich van hun werk te laten afhouden door bedreigingen, spot of leugen.

Geen moment mogen zij hun waakzaamheid laten verslappen, want gedurig

liggen hun vijanden op de loer. Steeds moeten zij zich in gebed tot God richten

en ‘dag en nacht een wacht tegen hen uitzetten!’ (Nehemia 4:9).” –Profeten en

Koningen, blz. 407.

44

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 12 november

4 GEVAREN

A Wat is één van de grootste problemen met hen, die geroepen zijn om

gered te worden? Psalm 119:176; Jesaja 53:6.

B Hoe behandelde Jezus degenen, die een neiging hebben de verkeerde

weg op te gaan? Matthéüs 18:12-14; 1 Petrus 2:25.

“Als iemand afdwaalt van de kudde, moet hij niet gevolgd worden met

harde woorden en een zweep, maar met overredende uitnodigingen om terug te

keren.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 273.

C Wat gebeurt er, als wij weigeren om gered te worden? Hebreeën

12:25; 2:3; Jesaja 1:20.

“Zij, die geneigd zijn hun persoonlijk oordeel als doorslaggevend te

beschouwen, zijn in ernstig gevaar. Het is Satans wel overlegd streven dezulken

af te scheiden van diegenen, die kanalen van licht zijn en door wie de Here de

opbouw en de uitbreiding van Zijn werk op aarde tot stand heeft gebracht.

Degenen te veronachtzamen of te verachten, die God geroepen heeft om de

verantwoordelijkheden van het leiderschap in verband met de uitbreiding der

waarheid te dragen, betekent de middelen te verwerpen, die de Here tot steun,

bemoediging en versterking van Zijn volk heeft beschikt. Iedere arbeider voor

des Heren zaak, die aan deze middelen voorbijgaat en die meent, dat zijn inzicht

hem door geen ander kanaal kan toekomen dan rechtstreeks van God, plaatst

zichzelf in een positie, waarin hij aan het gevaar is blootgesteld door de vijand te

worden misleid en onderworpen. De Here heeft het in Zijn wijsheid zo beschikt,

dat christen met christen en gemeente met gemeente door een nauwe onderlinge

band moeten zijn verbonden. Op deze wijze zal het menselijke werktuig in staat

zijn om met het goddelijke samen te werken. Iedere arbeidskracht zal aan de

Heilige Geest onderworpen zijn en alle gelovigen zullen in een georganiseerde

en goed geleide actie verenigd zijn om aan de wereld de vreugdevolle

boodschap van Gods genade te verkondigen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz.

123. “Wij leven tussen de gevaren van de laatste tijd en als wij een geest van

zelfvoldaanheid en onafhankelijkheid hebben, zullen wij blootgesteld worden

aan de listen van Satan en overwonnen worden. Eigen belang moet uit u

weggedaan worden en u bent geborgen in God, alleen afhankelijk van Hem voor

kracht. De gemeenten hebben uw werk niet nodig. Als u zich gewijd hebt aan

God, kunt u in nieuwe velden werken en God zal met u werken. Reinheid van

hart en leven zal God aannemen. Komt u hiervan iets te kort, Hij zal er geen

aandacht aan besteden. Wij moeten met Christus lijden, als wij met Hem willen

regeren.” –Testimonies 3, blz. 66.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 45


DONDERDAG 13 november

5 SLUIT U AANEEN

A Wat was de grootste zorg van Christus voor de jonge gemeente na

Zijn vertrek? Welke ‘geloofsbrieven’ moeten wij laten zien, voordat

de buitenstaanders kunnen geloven, dat wij Christus’ ware navolgers

zijn? Johannes 13:34-35; 17:21.

“De wereld is tegen ons, de populaire kerken zijn tegen ons, de wetten van

het land zullen spoedig tegen ons zijn. Als er ooit een tijd was, waarin het volk

van God zich moest aaneensluiten, is dat nu. God heeft ons de bijzondere

waarheid voor deze tijd toevertrouwd om die aan de wereld bekend te maken.

De laatste boodschap van genade wordt nu verkondigd. Wij hebben met mannen

en vrouwen te maken, voor wie een oordeel wacht. Hoe nauwgezet moeten wij

ervoor zorgen, dat elk woord en iedere daad nauwkeurig overeenkomt met het

Voorbeeld, zodat ons voorbeeld mensen tot Christus kan leiden. Hoe zorgvuldig

moeten wij trachten de waarheid te brengen, zodat anderen, door haar

schoonheid en eenvoud te aanschouwen, ertoe gebracht kunnen worden die aan

te nemen. Als ons karakter getuigt van haar heiligende kracht, zullen wij steeds

een licht voor anderen zijn, levende brieven, bekend bij en gelezen door alle

mensen. Wij kunnen het ons niet veroorloven Satan toe te laten door

verdeeldheid, wanklank en twist te koesteren.” –Getuigenissen voor de

Gemeente 5, blz. 192-193.

“God heeft Zijn gemeente tot een kanaal gemaakt van licht en daardoor

maakt Hij Zijn plannen en Zijn wil bekend. Hij geeft niet iemand een ervaring

onafhankelijk van de gemeente. Hij geeft niet iemand kennis van Zijn wil voor

de gehele gemeente, terwijl de gemeente, Christus´ lichaam, in donkerheid is

gelaten.” –Testimonies 3, blz. 414.

“God heeft Zijn gemeente begunstigd met speciaal gezag en macht, die

niemand kan rechtvaardigen, die deze negeert en veracht, want door zo te doen

verwerpt hij de stem van God.” –Testimonies 3, blz. 417.

B Zal er ooit een tijd zijn, wanneer het zal stoppen, dat Gods volk

geschikt moet zijn voor lidmaatschap van de gemeente? Johannes

10:16; Hebreeën 10:25.

“Sommigen hebben de gedachten uitgesproken, dat ieder kind van God,

nu wij het einde van de tijd naderen, onafhankelijk van enige organisatie

handelen zal. Maar mij is door de Heer onderricht, dat er in dit werk niet zo iets

bestaat als onafhankelijk zijn van iedereen. De sterren van de hemel staan alle

onder één wet, de één beïnvloedt de ander om Gods wil te doen en zij

onderwerpen zich gehoorzaam aan de wet, die hun handelingen bestuurt. En om

het werk van de Heer op gezonde en solide wijze te doen voortgaan, moet Zijn

volk onderling verbonden zijn.” –Testimonies 9, blz. 258.

46

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 14 november

1 Wat ligt in de lucht, die wij inademen, besloten? Wat is het verschil

tussen een hiërarchie en Gods systeem van organisatie?

2 Waar heeft God Zijn gemeente van voorzien om de eenheid van

handelen te bevorderen?

3 Hoe moeten wij werken samen met onze medearbeiders om met

succes het werk, dat ons opgedragen is in Gods wijngaard, te

voltooien?

4 Wat zijn enige grote gevaren, die wij in de laatste tijd het hoofd

moeten bieden?

5 Wat is een belangrijk element in onze voorbereiding voor Christus’

spoedige komst?

“De gemeente van Christus is in voortdurend gevaar. Satan probeert het

volk van God te vernietigen en iemands gedachten, iemands oordeel, is niet

voldoende om op te rekenen. Christus zou Zijn navolgers als gemeente samen

brengen, orde uitleven, regels en discipline hebben en alle onderdanen elkaar

meer waarderen dan zichzelf. Eenheid en vertrouwen zijn van belang voor de

vooruitgang van de gemeente. Als ieder lid van de gemeente zich vrij voelt om

zich onafhankelijk van de ander te bewegen, zijn eigen bijzondere weg volgt,

hoe kan de gemeente zeker zijn in het uur van gevaar? De vooruitgang en het

bestaan van een gemeente hangt af van de onmiddellijke eenheid van handelen

en wederzijds vertrouwen van haar leden. Als er een kritiek moment komt en de

alarmbel rinkelt, is het nodig dat er meteen en actief gewerkt wordt, zonder te

stoppen en het onderwerp met vragen te omgeven en te onderzoeken van het

begin tot het eind, en zo de vijand ieder voordeel geven door uitstel, terwijl

eensgezind handelen veel zielen gered zou hebben van de vernietiging….

Jezus zou willen, dat Zijn navolger zich aan elkaar onderwerpen; dan kan

God hen gebruiken als instrumenten om anderen te redden; want één kan de

gevaren niet onderscheiden, die de ander snel waargenomen heeft; maar degene,

die het niet onderscheiden heeft, zal in vertrouwen aan de waarschuwing gehoor

geven, zij kunnen gered worden van de grote verwarringen en beproevingen.”

Testimonies 3, blz. 445-446.

“Er zijn in de gemeente altijd mensen geweest, die voortdurend naar

persoonlijke onafhankelijkheid streefden. Zij schijnen niet te kunnen inzien, dat

zo’n onafhankelijke geest hen er licht toe kan leiden te veel vertrouwen in

zichzelf te stellen en hun eigen oordeel hoger te schatten dan de raadgeving en

het oordeel van hun broeders, in het bijzonder van diegenen, die door God tot

leiders over Zijn volk zijn aangesteld. God heeft Zijn gemeente bekleed met een

bijzonder gezag en een macht, die niemand mag geringschatten, want wie dat

doet, veracht daarmee de stem van God.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 123.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 47


Les 8 SABBAT, 22 november 2008 16.39 uur

48

DE GEMEENTE (KUDDE) VAN DE HEER

“Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik

ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde

en één Herder” (Johannes 10:16).

“Terwijl de grote tegenstander al het mogelijke zal proberen om het

woord Gods van nul en gener waarde te maken, moet, als een brandende lamp,

de waarheid voortgaan.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 613.

Aanvullende studie: Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2, blz. 409-417

ZONDAG 16 november

1 DE SCHAAPSKUDDE

A Met wat worden Christus’ navolgers vaak vergeleken en waarom?

Johannes 10:24-28.

“Het schaap, dat van de kudde is afgedwaald, is het meest hulpeloze van

alle schepselen. De herder moet het zoeken, want het kan de weg niet

terugvinden. Zo is het ook gesteld met de mens, die van God is afgedwaald. Hij

is even hulpeloos als het verloren schaap en wanneer Gods liefde hem niet te

hulp zou komen, zou hij nooit de weg naar God terugvinden.” –Lessen uit het

Leven van Alledag, blz. 109-110.

“Er is een groot, een erg groot aantal van afgedwaalde en verloren

schapen, die omgekomen zijn in de wildernis, alleen doordat niemand hen ging

zoeken, hen grondig zoeken en om hen terug te brengen bij de kudde. Jezus

gebruikt het beeld van een verloren schaap om te laten zien, dat het nodig is om

hen te zoeken, die van Hem afgedwaald zijn; want een schaap, dat afgedwaald

is, zal nooit de weg terug naar de kudde vinden zonder hulp. Het moet gezocht

worden, het moet terug gedragen worden naar de kudde.” –The Review and

Herald, 30 juni 1896.

B Wat hebben wij nodig om de grootte en het karakter van Christus’

ware gemeente te beseffen? Lukas 12:32; Johannes 10:14-15.

“De gemeente op aarde is zeer geliefd bij God. Het is de kudde, die er is

voor de schapen van Zijn weide.” -The Signs of the Times, 31 oktober 1900.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 17 november

1 ÉÉN LAATSTE GEMEENTE

A Waarin kan Christus’ verscheurde, verstrooide gemeente zich

verheugen? Johannes 10:16.

“Het is de eenheid van Christus’ navolgers, die de wereld overtuigt, dat

God inderdaad Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven voor zondaren, om hen

deelhebbers van Zijn volmaaktheid te maken.” –The Review and Herald, 21 juli

1903. “Allen, die geloven, zullen tot één gemeente worden vergaderd.” –Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 20.

B Wanneer zullen veel van de schapen uit hun kerken komen en zich

aansluiten bij Gods ware gemeente, de enige gemeente? Openbaring

18:4.

“De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen,

die geen kans hebben gehad om te leren, wat waarheid is. Vol tederheid ziet de

Here op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen; Zijn hand is nog

uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is voor hen, die niet binnen

wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste dagen

de waarheid voor het eerst hebben gehoord.” –Bijbelkommentaar, blz. 674-675.

“Maar God heeft nog een volk in Babylon en vóór Zijn oordelen over

deze wereld worden uitgestort, moeten deze getrouwen uit Babylon worden

geroepen, ‘opdat zij geen gemeenschap hebben aan haar zonden en niet

ontvangen van haar plagen’, vandaar de beweging, die symbolisch wordt

voorgesteld door de engel, die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn

lichtglans en met luider stem roept om de zonden van Babylon te verkondigen.

In deze boodschap wordt de oproep: ‘Gaat uit van haar, mijn volk’ (Openbaring

18:4) uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen met de boodschap van

de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap, die aan de bewoners van de

aarde zal worden gebracht.” –De Grote Strijd, blz. 559.

“Ik zag, dat God oprechte kinderen heeft onder de naam Adventisten en

de gevallen kerken, en voordat de plagen uitgestort worden, zullen predikanten

en leden opgeroepen worden om deze kerken te verlaten en zullen zij de

waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en voordat de luide kreet

van de derde engel gehoord wordt, zal hij een opwinding doen ontstaan in deze

godsdienstige lichamen, teneinde degenen, die de waarheid verworpen hebben,

te doen geloven, dat God met hen is. Hij hoopt de oprechten te misleiden om

hen te doen denken, dat God nog voor de kerken werkt. Maar het licht zal

schijnen en allen, die oprecht zijn, zullen de gevallen kerken verlaten en

vastberaden staan met het overblijfsel.” –Eerste Geschriften, blz. 313-314.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 49


DINSDAG 18 november

3 EEN HEILIGE NATIE

A Welke andere termen worden er gebruikt door Christus om Zijn

getrouwe gemeente te beschrijven? Exodus 19:5-6; Matthéüs 21:42-

43; 1 Petrus 2:9.

“De Heer maakte een speciaal verbond met het oude Israël (zie Exodus

19:5-6). Hij spreekt Zijn geboden houdend volk aan in de laatste tijd (zie 1

Petrus 2:9).” –Testimonies 2, blz. 450.

B Hoe kunnen zondaren een deel worden van Gods heilige natie?

Matthéüs 21:44; 7:24-25; 2 Korinthe 5:17.

“Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heeft de Heer duidelijk

Zijn volk bevolen om zich te onderscheiden van de wereld, in geest, in

bezigheid, in daden, een heilig volk te zijn, een bijzonder volk. Het oosten is niet

verder van het westen dan de kinderen van het licht zijn van de kinderen der

duisternis, in gewoonten, daden en geest. En dit onderscheid zal meer

kenmerkend zijn, beslister, als wij de afsluiting van de tijd naderen. Het is geen

belijdenis van geloof of een naam, die in de boeken van de gemeente staat

geregistreerd, dat ons aanwijst als kinderen van God. Het is een levende

verbinding met Christus. Wij moeten één zijn met Hem, vervuld met Zijn Geest,

deelhebbers van de goddelijke natuur, gekruisigd voor de wereld met zijn

vermaak en begeerten, vernieuwd in kennis en ware heiliging.” –The Review

and Herald, 12 november 1914.

C Wanneer en hoe opende God de deur voor de heidenen om ‘kinderen

van de levende God’ te worden? 1 Petrus 2:10; Romeinen 9:25-26;

Hoséa 1:10; 2:23; Éfeze 2:13.

“De Heiland Zelf voorzegde gedurende Zijn dienstwerk op aarde het

verbreiden van het evangelie onder de heidenen. In de gelijkenis van de

wijngaard verklaarde Hij aan de boetvaardige Joden: ‘Het Koninkrijk Gods zal

van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de

vruchten daarvan opbrengt’ (Matthéüs 21:43). En na Zijn opstanding droeg Hij

de discipelen op om uit te gaan ‘in de gehele wereld’ en ‘alle volken’ te

onderwijzen. Zij mochten niemand ongewaarschuwd laten, maar moesten ‘het

evangelie aan de ganse schepping’ verkondigen (Matthéüs 28:19; Markus

16:15).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 130. “In de steengroeve van het

Jodendom en van de heidenwereld werkten de apostelen en hakten ze stenen uit

om deze te metselen op het fundament.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 433.

50

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 19 november

4 DEEL VAN GODS LAATSTE, WARE GEMEENTE

A Hoe kan iemand een deel worden van Gods laatste gemeente?

Handelingen 2:37-41, 47.

“De tegenwoordige waarheid leidt voorwaarts en omhoog en brengt de

behoeftige, de verdrukte, de lijdende en de berooide samen. Allen, die zullen

komen, moeten in de gemeente gebracht worden. Er moet in hun leven een

hervorming plaatsvinden, die hen leden van de koninklijke familie zal maken,

kinderen van de hemelse Koning. Door het horen van de waarheidsboodschap

worden mannen en vrouwen ertoe gebracht de Sabbat aan te nemen en zich te

verenigen met de gemeente door de doop. Zij moeten Gods teken dragen door

het houden van de Sabbat van de schepping. Zij moeten weten, dat het

gehoorzamen van Gods geboden eeuwig leven betekent.” –Testimonies 8, blz.

195-196. “Iedere gelovige moet met zijn gehele hart verkleefd zijn aan de

gemeente. Haar bloei moet bij hem voorop staan en wanneer hij de heilige

verplichtingen niet aanvoelt om zijn verbintenis met de gemeente te stellen

boven alles, wat hem persoonlijk aangaat, dan kan ze het beter zonder hem

doen.“ –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 460.

B Wat moet door pas bekeerden gedaan en in hun leven zichtbaar

worden, voordat zij zich kunnen aansluiten bij Gods ware gemeente?

Matthéüs 28:19-20; 3:7-8.

“Er bestaat behoefte aan een meer gedegen voorbereiding van de

doopkandidaten. Zij hebben behoefte aan beter onderwijs dan hun doorgaans is

gegeven. De beginselen van het christelijke leven moeten worden duidelijk

gemaakt aan hen, die pas tot de waarheid zijn gekomen. Niemand kan zich

verlaten op hun belijdenis des geloofs als bewijs, dat zij in een reddende

verbinding met Christus staan. Wij moeten niet enkel zeggen: ‘Ik geloof’, maar

we moeten de waarheid uitleven. Het is door overeenstemming met de wil van

God in onze woorden, onze gedragingen, ons karakter, dat wij onze

gemeenschap met Hem bewijzen. Wanneer iemand breekt met de zonde, die een

overtreding van de wet is, zal zijn leven in overeenstemming met de wet

gebracht worden tot volmaakte gehoorzaamheid. Dat is het werk van de Heilige

Geest. Het licht van het Woord, nauwgezet bestudeerd, de stem van het geweten

en de werkingen van de geest verwekken in het hart oprechte liefde voor

Christus, Die Zichzelf gaf als een totaal offer om de totale mens, lichaam, ziel

en geest, te verlossen. En de liefde komt tot uiting in de gehoorzaamheid. De

scheidingslijn zal duidelijk en scherp getrokken worden tussen hen, die God

liefhebben en Zijn geboden houden en degenen, die Hem niet liefhebben en Zijn

geboden veronachtzamen.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2, blz. 409-

410.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 51


DONDERDAG 20 november

5 OBSTAKELS HET HOOFD BIEDEN

A Wat verhindert de vooruitgang van Gods waarheid? Matthéüs 13:24-30.

“Zich bij de gemeente aansluiten is één zaak, maar een band aangaan met

Christus is heel wat anders. Niet alle namen, die staan opgetekend in de

kerkelijke registers, staan ook opgetekend in het boek des levens van het Lam.

Velen, ofschoon schijnbaar oprechte gelovigen, onderhouden geen levende band

met Christus. Zij staan als lid te boek, zij hebben hun naam opgeschreven in het

register, maar de genade heeft op hun hart geen uitwerking gehad.” –

Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 226.

“Reformatie gaat altijd gepaard met verlies, offers en gevaren. Het berispt

altijd gemakzucht, eigen belang en eerzucht. Vandaar, dat wie zo een daad

aanvangt of volhoudt, hij rekening moet houden met tegenstand, laster en haat

van hen, die onwillig zijn zich aan de voorwaarden van de reformatie te

onderwerpen. Het is geen eenvoudige zaak zondige gewoonten en daden te

overwinnen. Het werk kan alleen voltooid worden met de hulp van de

goddelijke genade; maar velen weigeren deze hulp te zoeken en trachten de

standaard naar beneden te halen om hun gebreken het hoofd te bieden, in plaats

van henzelf omhoog te brengen om met de standaard van God kennis te maken.”

–Sketches From the Life of Paul, blz. 305-306.

“Men heeft de mensen, die zich volgelingen van Christus noemen, altijd

in twee groepen kunnen verdelen. Terwijl de ene groep mensen het leven van

Jezus overdenkt, oprecht hun gebreken wil verbeteren en het grote Voorbeeld

wil navolgen, keert de andere groep zich af van de eenvoudige, praktische

waarheden, die hun dwalingen aan het licht brengen. Zelfs in haar beste dagen

bestond de gemeente niet volledig uit ware, zuivere, oprechte gelovigen. Onze

Verlosser leerde, dat zij, die zich moedwillig aan de zonde overgeven, niet in de

gemeente mogen worden opgenomen. En toch ging Hij om met mensen, die

karakterfouten hadden en schonk Hij hun de zegeningen van Zijn leer en Zijn

voorbeeld, zodat ze de kans kregen hun eigen gebreken in te zien en te

verbeteren. Onder de twaalf apostelen was een verrader.” –De Grote Strijd, blz.

39-40.

B Als zonde zonder berouw een trouwe gemeente binnen dringt, zal er één van

de twee dingen gebeuren. Wat zijn deze? 1 Korinthe 5:11-13, 16.

“Een vroegere bekeerling (in Korinthe) was zo diep gezonken, dat zijn

losbandige levenswandel een inbreuk was zelfs op de laagste maatstaven van de

heidenwereld. De apostel smeekte de gemeente om ‘de bedrijver van die

misdaad’ uit hun midden ‘te verwijderen’ (1 Korinthe 5:13).” –Van Jeruzalem

tot Rome, blz. 224.

52

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 21 november

1 Waarom is Gods volk altijd met weinigen geweest en werd zij door

velen verworpen?

2 Hoe profeteerde Jezus over de eenheid in één gemeente lichaam?

3 Hoe worden wij een deel van Gods gemeente, Zijn heilige, geestelijke

natie?

4 Wat moet iemand doen, als hij of zij lid wil worden van Gods

zichtbare gemeente?

5 Wat kunnen wij verwachten van de meeste mensen bij het

onderwijzen van de ware reformatie?

“De eerste christenen waren inderdaad een groep eigenaardige mensen. Hun

onberispelijk gedrag en hun onwankelbaar geloof waren een voortdurende aanklacht, die

de rust van de zondaren verstoorde. Hoewel ze gering in aantal waren en geen rijkdom,

aanzien of eretitels bezaten, waren ze overal, waar hun karakter en leer bekend werden,

een verschrikking voor de boosdoeners.” –De Grote Strijd, blz. 42.

“Zij tot wie de boodschap der waarheid wordt gesproken, vragen zelden: ‘Is het

waar?’ maar: ‘Door wie wordt het verdedigd?’ Zeer veel mensen beoordelen de waarheid

naar het aantal mensen, dat haar aanneemt; en nog steeds stelt men de vraag: ‘Heeft

iemand van de geleerden of godsdienstige leiders erin geloofd?’ De mensen staan in

onze dagen tegenover ware godsvrucht niet gunstiger dan die in de dagen van Christus.

Zij zoeken met evenveel inspanning aardse goederen en verwaarlozen daardoor de

eeuwige rijkdommen; en er is geen argument tegen de waarheid of veel mensen zijn

bereid het aan te nemen, of het wordt aangenomen door de groten der aarde, of zelfs

door de leiders op godsdienstig gebied.” –De Wens der Eeuwen, blz. 397-398.

“De test van discipelschap wordt niet zo krachtig naar voren gebracht aan hen, die

gedoopt willen worden, als het zou moeten. Het moet begrepen worden, of degenen, die

zeggen bekeerd te zijn, alleen de naam willen van Zevende Dags Adventist, of dat zij

hun plaats innemen aan de zijde van de Heer om uit de wereld te gaan en zich af te

scheiden en het onreine niet meer aan te raken. Als zij blijk geven, dat zij hun positie

volledig begrijpen, moeten zij aangenomen worden. Maar als zij tonen, dat zij de

gewoonten, gebruiken en opvattingen van de wereld volgen, moeten zij die getrouw

afhandelen. Als zij zich niet belast voelen om hun manier van handelen te veranderen,

moeten zij niet aangenomen worden als gemeenteleden. De Heer wil, dat zij, die Zijn

gemeente vormen, ware, getrouwe rentmeesters van de genade van Christus zijn.” –

Testimonies to Ministers, blz. 128.

“Één van de punten, waarop de nieuwelingen in het geloof gewezen moeten

worden, is de kleding. Laten de pasbekeerden zich daar ernstig rekenschap van geven.

Is er een ijdel verlangen naar mooie kleren? Koesteren ze de hovaardij in hun hart? Dat

verzot zijn op mooie kleren is een zedelijke ziekte. Dat mag niet meegenomen worden in

het nieuwe leven. In de meeste gevallen zal een onderwerping aan de eisen van het

Evangelie een besliste verandering ten opzichte van de kleding vragen.” –Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 2, blz. 413-414.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 53


Les 9 SABBAT, 29 november 2008 16.32 uur

54

HET AANSTELLEN

“Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog

ontbrak, voorts in orde zoudt brengen, en dat gij van stad tot stad

ouderlingen zoudt stellen, gelijk ik u bevolen heb” (Titus 1:5).

“Het aantal arbeiders in het geestelijke ambt moet niet verminderd

worden, maar juist groeien. Waar nu één predikant is in het veld, moeten er

twintig aan toegevoegd worden; en als de Geest van God hen leidt, zullen deze

twintig de waarheid zo naar voren brengen, zodat er nog weer twintig

bijkomen.” –Gospel Workers, blz. 65-66.

Aanvullende studie: De Wens der Eeuwen, blz. 711-714

ZONDAG 23 november

1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEMEENTE

A Hoe zijn wij afhankelijk van elkaar, als wij bij de gemeente komen?

Éfeze 4:15-16.

B Wie is de grondlegger van alle gaven in de gemeente en hoe zal dit

begrijpen ons helpen elkaar te eren? 1 Korinthe 12:11; Romeinen

12:10.

“De Heer wil, dat Zijn gemeente ieder talent respecteert, die Hij aan

verschillende leden heeft gegeven?” –Pacific Union Recorder, 29 december

1904.

C Wat zijn enige van de belangrijke verantwoordelijkheden in de

organisatie structuur van de gemeente, hoewel allen broeders en

zusters zijn? 1 Korinthe 12:28; Openbaring 1:20; 2:1.

“Gods predikanten worden gesymboliseerd door de zeven sterren, die Hij,

die de eerste en de laatste is, onder Zijn speciale zorg en bescherming heeft. De

lieflijke invloeden, die overvloedig in de gemeente moeten zijn, zijn nauw

verbonden met deze predikanten van God, die de liefde van Christus moeten

vertegenwoordigen.” –Gospel Workers, blz. 13-14.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 24 november

2 HET WERK VAN DE APOSTELEN / PREDIKANTEN

A Wat zijn de belangrijkste taken van een apostel? Hoe toonde Paulus,

dat hij dit werk ernstig nam? Johannes 21:15-17; 2 Korinthe 11:28.

B Hoe toonde de zorg van Paulus voor de gelovigen de omvang van het

werk van een apostel (predikant)? 1 Korinthe 4:17; Kolossensen 4:15-

16.

“Onze predikanten moeten verstandig plannen maken als getrouwe

rentmeesters. Zij moeten voelen, dat het niet hun opdracht is om boven de reeds

ontstane gemeente te hangen, maar zij moeten vooruitstrevend evangeliewerk

doen, het Woord verkondigen en van huis tot huis werk doen op plaatsen, waar

de waarheid nog niet verkondigd is… Zij zullen ondervinden, dat niets zo

bemoedigend is als evangeliewerk doen in nieuwe velden.” –Evangelism, blz.

382.

“Onze predikanten moeten niet denken, dat God hen aangesteld heeft om

over gelovigen te waken, of om hen vast te leggen aan bureauwerk. Laten

zakenmensen dat werk doen en laten predikanten vrij gelaten worden om te

werken op kampsamenkomsten.” –The Review and Herald, 16 september 1902.

“God kan geen gebruik maken van hen, die een veilige en gemakkelijke

plaats zoeken. Door een openhartige toewijding moeten wij ons voorbereiden

voor de dienst van God. Onze predikanten moeten niet bij de gemeenten blijven

hangen, de gemeenten beschouwen als een bijzonder gebied voor hun speciale

zorg. Gelovigen moeten standvastig zijn, stevig geworteld in Christus, zodat zij

vruchten dragen tot Zijn heerlijkheid. Als één man moeten zij streven om één

doel te bereiken, het redden van zielen,” -Pacific Union Recorder, 28 augustus

1902.

C Wie werd door de apostelen uitgezonden in de tijd van de eerste

gemeente? Handelingen 11:22-23; 15:22, 25.

“God voorzag de moeilijkheden, die Zijn dienstknechten zouden

ontmoeten. Opdat hun werk onaanvechtbaar zou zijn, gaf Hij de gemeente door

een openbaring te kennen, dat ze hen in het openbaar tot het predikambt moesten

afzonderen. Hun inzegening was een openlijke erkenning van hun goddelijke

aanstelling om de heidenen de blijde tijding van het evangelie te brengen.” –Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 121. “Paulus beschouwde de plechtigheid van een

officiële inzegening als het beginpunt van een nieuw en belangrijk tijdperk in

zijn levenswerk. Dit tijdstip merkte hij later aan als het begin van zijn

apostelschap in de christelijke gemeente.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 123.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 55


DINSDAG 25 november

3 DE VERANTWOORDING VAN DE PLAATSELIJKE OUDSTEN

A Welk werk is zeer belangrijk voor een apostel (predikant) om te

voltooien, behalve evangeliseren en verzorgen van gemeenten en

andere administratieve verantwoordelijkheden? Titus 1:5.

“Christus is bezig om Zijn discipelen voor hun werk in te wijden. Door

deze vertegenwoordigers, door Zijn Woord en Geest, is het Zijn bedoeling de

verlossing onder het bereik van iedereen te brengen.

God en de heilige engelen aanschouwen deze gebeurtenis met

belangstelling en met grote blijdschap. De Vader wist, dat van deze mensen

goddelijk licht zou schijnen, dat de door hen gesproken woorden, als zij

getuigden van de waarheid, door zouden klinken van generatie tot generatie.” –

The Signs of the Times, 18 juli 1900.

B Wat zijn de plichten van een plaatselijke oudste? Handelingen 20:28-

31; 1 Petrus 5:1-6.

“(Zie 1 Petrus 5:5). Dit geeft geen enkele man het recht om het werk van

opdrachtgever op zich te nemen om zijn broeders eigenmachtig te laten doen,

wat hij als raadzaam ziet, ongeacht hun eigen persoonlijk plichtsbesef. Ook

moeten de door God gekozen broeders niet denken, dat zij bij iedere stap moeten

wachten om aan een andere hogere beambte te vragen, of zij dit of dat kunnen

doen. Terwijl zij eerlijk moeten samenwerken met hun broeders in het uitvoeren

van algemene plannen, die met het werk verbonden zijn, moeten zij wel

voortdurend naar de God van Israël opzien voor persoonlijke leiding.” –

Testimonies to Ministers, blz. 491.

C Hoe ervaren moet een oudste zijn in het Woord van God? 2

Timótheüs 2:15.

“De zaak van God heeft efficiënte mensen nodig; mensen, die geoefend

zijn om te dienen als onderwijzer en predikant.” –Gospel Workers, blz. 92.

D Met welk respect moeten wij oudsten bezien, omdat hun werk zo

belangrijk is voor de groei van de gemeente? Hebreeën 13:17-18; 1

Petrus 5:5. Waarom? 1 Korinthe 11:1.

56

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 26 november

4 WERKWIJZEN BIJ HET AANSTELLEN, І

A Hoe werden kandidaten voor het werk gekozen in de tijd van de

apostelen? Handelingen 6:1-4; Titus 1:5-9.

“Laten onze jonge mensen niet afgeschrikt worden voor het dienstwerk.

Er is gevaar, dat door levendige voorstellingen enigen afgetrokken worden van

het pad, dat God hen vraagt te gaan… De Heer vraagt meer predikanten om in

Zijn wijngaard te werken. De woorden werden gesproken: ‘Versterk de

buitenposten; heb getrouwe schildwachten in ieder deel van de wereld.’ God

vraagt u, jonge mensen. Hij vraagt om een heel leger van jonge mensen, die

ruim van hart en denken zijn, en die een diepe liefde hebben voor Christus en de

waarheid.” –Gospel Workers, blz. 63.

“Het is geheel verkeerd van leraars om, door andere bezigheden aan te

raden, de jonge mensen te ontmoedigen, die voor Gods werk bekwaam gemaakt

konden worden… Zouden dezen in staat gesteld worden om hun talenten te

gebruiken, dan zouden er twintig predikanten zijn, waar we er nu slechts één

hebben.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2, blz. 437. “Niemand dan

God kan besluiten, wie in het ernstige werk (werken voor zielen) betrokken

zullen worden. Er waren goede mannen in de tijd van de apostelen, mannen, die

met kracht konden bidden en duidelijk spreken; toch durfden de apostelen, die

macht hadden over onreine geesten en zieken konden genezen, niet alleen op

hun wijsheid iemand uitkiezen voor het heilige werk van woordvoerder van God

te zijn. Zij wachtten op een onmiskenbaar bewijs van de openbaring van de

Heilige Geest… Als het overgelaten zou zijn aan enkele personen hier en daar

om te besluiten, wie geschikt was voor dit grote werk, zouden wanorde en

verwarring overal de vruchten zijn.” –Testimonies 1, blz. 208-209.

B Welke voorbereiding was geëist van de gemeente, samen met de

apostelen, voor de aanstelling van Paulus en Barnabas? Handelingen

13:1-3.

“Jezus placht zich in de voorbereiding voor een grote beproeving of een

belangrijk werk terug te trekken in de eenzaamheid van de bergen en de nacht in

gebed met Zijn Vader door te brengen. Er ging een nacht van gebed vooraf aan

de uitzending van de apostelen.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 438.

“Eer deze apostelen tot de heidenwereld werden gezonden, werden zij

onder vasten en gebed en handoplegging plechtig tot de dienst van God gewijd.

Op deze wijze werden zij door de gemeente gemachtigd niet enkel de waarheid

te prediken, maar ook om de doophandeling te voltrekken en, met kerkelijke

bevoegdheid toegerust, gemeenten te organiseren.” –Van Jeruzalem tot Rome,

blz. 121.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 57


DONDERDAG 27 november

5 WERKWIJZEN BIJ HET AANSTELLEN, ІІ

A Hoe is een aanstelling tot stand gebracht? Handelingen 6:5-6; 1

Timótheüs 4:14. Wie doet in feite de aanstelling? Handelingen 14:23.

“De apostelen ontwierpen onder leiding van de Heilige Geest een plan tot

een betere organisatie van alle werkkrachten in de gemeente. De tijd was

gekomen, zo voerden de apostelen aan, dat de geestelijke leiders, die met het

toezicht op de gemeente waren belast, van de taak tot uitdeling aan de armen en

dergelijke zouden worden ontheven, opdat zij ongehinderd het evangelie konden

prediken. (Zie Handelingen 6:3-4). Deze raad werd opgevolgd en door gebed en

handoplegging werden de zeven gekozen mannen plechtig voor het ambt van

diakenen afgezonderd.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 64.

“God voorzag de moeilijkheden, die Zijn dienstknechten zouden

ontmoeten. Opdat hun werk onaanvechtbaar zou zijn, gaf Hij de gemeente door

een openbaring te kennen, dat ze hen in het openbaar tot het predikambt moesten

afzonderen. Hun inzegening was een openlijke erkenning van hun goddelijke

aanstelling om de heidenen de blijde tijding van het evangelie te brengen.

Zowel Paulus als Barnabas hadden reeds hun opdracht van God Zelf

ontvangen en de ceremonie van handoplegging voegde daaraan geen nieuwe

zegen of praktische bekwaamheid toe. Het was een erkende ceremonie tot

bevestiging van een verleend ambt, en een bevestiging van iemands autoriteit in

dat ambt. Hierdoor werd het werk Gods door de gemeente bekrachtigd.

Voor de Joden was dit gebruik veelbetekenend. Wanneer een Joodse

vader zijn kinderen zegende, legde hij vol eerbied zijn handen op hun hoofd.

Wanneer een dier ten offer werd bestemd, werd de hand van hem, die bekleed

was met priesterlijk gezag, op het offerdier gelegd. Toen de dienaren van de

gemeente te Antiochië hun handen op Paulus en Barnabas legden, smeekten zij

God door deze handeling om aan de apostelen Zijn zegen te schenken bij hun

wijding tot het speciale ambt, waartoe zij waren geroepen.” –Van Jeruzalem tot

Rome, blz. 121-122.

B Wie vroegen de apostelen om raad, als zij een plaats bezochten en

voor een gemeente moesten spreken? Handelingen 20:17. Hoe

beïnvloedde de aanstelling van de diakenen de gemeente?

Handelingen 6:1-7.

“Dat deze stap in overeenstemming was met Gods plan, bleek uit de

onmiddellijk daaropvolgende resultaten, die werden waargenomen.” –Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 64.

58

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 28 november

1 Waarom is het werk van de apostelen (predikanten) zo belangrijk

voor de gemeente?

2 Waarom moeten predikanten zo weinig tijd besteden aan gevestigde

gemeenten?

3 Hoe inspireert leven door een voorbeeld te zijn het respect voor het

geestelijk ambt?

4 Op welke kwaliteiten moet gelet worden bij het onderzoeken van een

kandidaat om aangesteld te worden?

5 Wat is de betekenis van de handen opleggen?

“Het opnemen van leden, die niet vernieuwd zijn in hart en hervormd in leven, is

een bron van zwakte voor de kerk. Dit feit wordt dikwijls genegeerd. Sommige

predikanten en gemeenten zijn er zo op gebrand hun ledental uit te breiden, dat zij niet

getrouw getuigen tegen onchristelijke gewoonten en praktijken. Zij, die de waarheid

aannemen, leren niet, dat zij zich niet meer met een gerust hart werelds kunnen

gedragen, terwijl zij in naam christenen zijn. Voordien waren zij Satans onderdanen;

voortaan moeten zij onderdanen van Christus zijn. Het leven moet getuigen van een

wisseling van leiders. De publieke opinie is voor het belijden van het christendom. Er is

weinig zelfverloochening of zelfopoffering nodig om een vorm van godsvrucht aan te

nemen en de naam te laten bijschrijven op de ledenlijst van de kerk. Daarom sluiten

velen zich aan bij de kerk zonder eerst met Christus verenigd te worden. Satan verblijdt

zich hierover. Zulke bekeerlingen zijn zijn meest effectieve werktuigen. Zij dienen als

lokvogels voor andere zielen. Zij zijn dwaallichten, die degenen, die onvoorzichtig zijn,

naar de ondergang lokken. Het heeft geen enkele zin, dat mensen het pad van de

christen breed en aantrekkelijk willen maken voor wereldse mensen. God heeft het

smalle, ruwe pad niet verbreed of gemakkelijk begaanbaar gemaakt. Als wij het leven

willen binnengaan, dan moeten wij hetzelfde pad volgen, dat Jezus en Zijn discipelen

betraden, het pad van nederigheid, zelfverloochening en zelfopoffering.” Getuigenissen

voor de Gemeente 5, blz. 142-143. “Iedere verenigde ziel met Christus zal een

levendige zendeling zijn voor allen om hem heen. Hij zal werken voor hen, die dichtbij en

voor hen die veraf zijn. Hij zal geen groepsgevoel hebben, geen interesse alleen voor het

opbouwen van één tak van het werk, waarover hij de leiding heeft en daar al zijn ijver

aan besteden.” Selected Messages 2, blz. 381-382.

“Het evangeliewerk moet niet als onbelangrijk beschouwd worden. Geen

onderneming moet zo geleid worden, alsof de zaak van het dienen van het woord als

minderwaardig moet worden beschouwd. Dat is niet zo. Zij, die het evangeliewerk als

onbelangrijk beschouwen, beschouwen Christus als onbelangrijk. Het hoogste van alle

werken is het geestelijke werk in de breedste zin van het woord en het moet de jeugd

voor gehouden worden, dat er geen werk is, dat meer gezegend wordt door God dan dat

van evangelieboodschapper.” –Testimonies 6, blz. 411.

“Het is een heel plezierig werk om zielen voor Christus te winnen. Het is het

grootste werk ooit aan de sterfelijke mens gegeven om om te gaan met de menselijke

geest.” –Gospel Workers, blz. 395.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 59


60

EERSTE SABBATGAVEN

voor de kliniek in Paraguay

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008

SABBAT, 6 december 2008

De republiek Paraguay is een klein subtropisch land in Zuid Amerika met

ongeveer 7 miljoen inwoners. De officiële talen zijn Spaans en Guarani. Bij

onze gemeente is Paraguay ingedeeld bij de Unie van het zuidelijke deel van

Zuid Amerika, samen met twee andere landen, Uruguay en Argentinië.

De reformatieboodschap werd er in 1970 gebracht door het

colportagewerk en de inspanningen van twee colporteurs, die hier kwamen

werken. Nu hebben wij leden in drie belangrijke plaatsen: Asunción, Ciudad del

Este en Encarnación. Ook heeft de boodschap andere plaatsen bereikt, zoals

Villa Rica, Colonel Oviedo, Paraguari Piribebuy, waar zielen onderwezen

worden in de waarheid.

De voornaamste godsdienst in Paraguay is het rooms katholicisme,

gevolgd door een klein aantal protestanten. Door de inheemse cultuur heeft het

medisch zendingswerk grote vooruitgang geboekt in dit land. De geschiedenis

van onze gemeente hier wordt gekenmerkt door het sterke accent, dat op de

gezondheidshervorming rust en door de instituten, die dit werk aan de wereld

duidelijk maken. Momenteel hebben wij drie instituten, die dit werk met veel

moeite voortzetten, onder hen bevinden zich een kleine natuurkliniek en een

vegetarisch restaurant in Asunción.

Heden ten dage zien wij een grote behoefte aan het bevorderen van de

‘rechterarm’ van de boodschap, zodat deze zich over de rest van ons land kan

uitbreiden.

Deze Sabbat vragen wij u allen vriendelijk om royaal te zijn in uw gaven

om ons te helpen onze kliniek in Asunción te verbeteren en te vergroten om

beter de bevolking van Paraguay te kunnen dienen. Ons doel is het bereiken van

meer zielen met de drie engelboodschappen.

Wij bedanken alle gelovigen bij voorbaat voor hun financiële

ondersteuning.

Uw broeders en zusters van Paraguay


Les 10 SABBAT, 6 december 2008 16.29 uur

KWALITEITEN VOOR AANSTELLING

“Die Zichzelf (onze Verlosser Jezus Christus) voor ons gegeven heeft,

opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen

volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14).

“Een reformatie is onder het volk nodig, maar het moet eerst beginnen

met het zuiverende werk met de predikanten.” Testimonies 1, blz. 469.

Aanvullende studie: Van Jeruzalem tot Rome, blz. 265-273

ZONDAG 30 november

1 DE STANDAARD OPRICHTEN

A Hoe moet men de verantwoordelijkheden van een gewijd ambt zien?

1 Timótheüs 3:1.

“Mensen, die uitgekozen zijn door God om te werken in deze zaak, zullen

blijk tonen van hun hoge roeping en zullen het als hun hoogste plicht

beschouwen te groeien en te verbeteren, totdat zij bekwame werkmensen zijn

geworden. Dan, als zij een ernst tonen om het talent te verbeteren, dat God hun

heeft toevertrouwd, moeten zij voorzichtig geholpen worden. Maar de gegeven

bemoediging moet hen niet vleien, want Satan zelf zal genoeg van dit soort werk

doen. Mensen, die denken, dat zij een plicht hebben om te prediken, moeten niet

meteen een beroep doen op de broeders voor ondersteuning van zichzelf en hun

gezinnen. Zij hebben geen recht hierop, tenzij zij goede vruchten van hun arbeid

kunnen tonen.” –Testimonies 1, blz. 446.

“Thuis, op school, in de gemeente, moeten mannen, vrouwen en jongeren

zich voorbereiden om de boodschap aan de wereld door te geven.” –Counsels to

Parents, Teachers and Students, blz. 548.

B Waarom moeten wij meer personen aanmoedigen om aan de roep

gehoor te geven om het geestelijke werk als hun levenswerk te zien?

Matthéüs 9:38; Lukas 10:2.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 61


MAANDAG 1 december

2 BEOORDELING

A Hoe weten wij, dat Gods eisen voor het priesterschap in het Oude

Testament nu nog van toepassing zijn en waardebepaling gebaseerd

alleen op traditie vermijden? Maleáchi 3:6; Hebreeën 13:8; Matthéüs

5:20; 23:1-3.

B Noem enige kwaliteiten, die een kandidaat voor aanstelling en voor

leiderschap moet hebben. Exodus 18:21; Deuteronomium 1:16-17;

Ezechiël 44:23.

“Hij (Mozes) zorgde ervoor, dat hij als zijn helpers waardige mannen

uitkoos, die een gezond oordeel en ervaring bezaten…

Bij het regelen van zaken in alle gemeenten en bij de inzegening van

geschikte personen om als ambtsdrager dienst te doen, hielden de apostelen zich

aan de hoge maatstaven, die in het Oude Testament staan aangegeven.” Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 67, 68.

“Zij, die zeggen de heilige wet van God te houden en te onderwijzen en

toch deze wet voortdurend overtreden, zijn struikelblokken voor zondaren en

ook voor gelovigen in de waarheid. De onnauwkeurige, slappe manier, waarop

velen de wet van Jehova en de gave van Zijn Zoon bezien, is een belediging

voor God. De enige weg, waarop wij dit wijdverspreide kwaad kunnen

verbeteren, is iedereen nauwkeurig onderzoeken, die een leraar van het Woord

wil worden. Zij, op wie deze verantwoording rust, moeten zijn geschiedenis

leren kennen, vanaf dat hij gezegd heeft de waarheid te geloven. Zijn christelijke

leven en zijn kennis van de Schriften, de manier waarop hij de tegenwoordige

waarheid beziet, moeten alle begrepen worden.” –Gospels Workers, blz. 437-

438.

“Deze zusters zijn nauw verbonden met het werk Gods, wanneer Hij haar

mannen geroepen heeft om de tegenwoordige waarheid te verkondigen. Deze

dienstknechten, indien waarlijk door God geroepen, zullen de belangrijkheid van

de waarheid aanvoelen….

Een ongeheiligde vrouw is de grootste vloek, die een geestelijke kan

bezitten.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 36, 37.

“God zal de zorg voor Zijn kostbare kudde niet toevertrouwen aan

mannen, wier verstand en oordeel verzwakt zijn geworden door vroegere

dwalingen, welke zij gekoesterd hebben, gelijk de zogenaamde

volmaaktheidleer en het spiritisme… Ofschoon zij zich nu vrij mogen achten

van dwaling en geschikt om uit te gaan en de laatste boodschap te verkondigen,

wil God hen niet aannemen. Hij zal geen kostbare zielen aan hun zorg

toevertrouwen; want hun oordeel was verdraaid, terwijl zij in dwaling

verkeerden, en is nu verzwakt.” –Eerste Geschriften, blz. 114.

62

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 2 december

1 HET ZEVENDE GEBOD

A Welke zonde is één van de ernstigste beletsels voor benoeming? 1

Korinthe 6:18; Spreuken 6:32-33.

“Onzedelijkheid neemt allerwegen toe. Losbandigheid is de zonde van

deze tijd.” –Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 263.

“Nooit was deze zonde (het verbreken van het zevende gebod) in het oog

van God zo buitengewoon zondig als in de tegenwoordige tijd. Waarom? Omdat

God een bijzonder volk, ijverig aan goede werken, voor Hem aan het zuiveren

is.” –Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, blz. 249.

B Noem enige verkeerde gebruiken en misbruiken, die eeuwig verlies

zullen brengen. Matthéüs 25:14-30.

“Als wij onze groei van onze mogelijkheden door inactiviteit afremmen,

als wij onze talenten achteruit laten gaan, die ontvankelijk zijn voor de hoogste

ontwikkeling, kunnen wij niet in de betere wereld deze in het verleden nagelaten

zelfontwikkeling, dat grote verlies terugwinnen.” –Manuscript Releases 9, blz.

21.

“Iedere keer als één van de bijzondere bekwaamheden, waarmee God de

mens verrijkt heeft, verkeerd gebruikt of misbruikt wordt, verliest die

bekwaamheid een deel van zijn kracht en zal nooit meer zijn, zoals deze was

voor het misbruiken. Ieder misbruik beschadigt ons morele karakter in dit leven,

maar wordt niet alleen nu gevoeld, maar ook in de eeuwigheid. Hoewel God de

zondaar kan vergeven, toch zal de eeuwigheid dit in dit leven vrijwillig

opgelopen verlies niet weer goed maken…

Het vermogen van plezier zal verminderd worden in het toekomstige

leven door de misdrijven en het misbruik van morele krachten in dit leven.” –

This Day with God, blz. 350.

C Noem enige morele punten, die onderzocht moeten worden bij een te

benoemen kandidaat en zijn vrouw en ook zijn kinderen. Leviticus

21:1, 5-7, 13-14; Ezechiël 44:22; 1 Timótheüs 3:2-7; Titus 1:6-8.

“U verontschuldigt zich door te zeggen, dat uw kinderen niet meer onder

uw leiding vallen, te oud zijn om bevolen te worden. Nu maakt u een fout. Geen

van uw kinderen is te oud om uw gezag te respecteren en uw opdrachten te

gehoorzamen, terwijl zij onder uw dak wonen. Hoe oud waren de zonen van Eli?

Het waren getrouwde mannen, en Eli, als vader en priester van God, was

verplicht hen aan banden te leggen.” –Testimonies 2, blz. 623-624.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 63


WOENSDAG 3 december

4 DE VOORNAAMSTE KWALITEITEN

A Waarvoor moeten wij zorgdragen, in onze ijver om meer arbeiders in

te wijden om de grote oogstvelden in te gaan, om de rechtschapenheid

van Gods werk te bewaren? Ezechiël 34:2, 10; Openbaring 2:2.

B Waarom moeten wij kijken naar het leven van een persoon? 1

Timótheüs 3:6. Hoe moeten personen getest en geselecteerd worden

voor verantwoordelijke posities?

“Één man kan worden aangesteld om een week of een maand leiding te

geven, vervolgens iemand anders voor een paar weken; zo kunnen verschillende

mensen achtereenvolgens worden aangesteld in het werk en na een gepaste

proefperiode door stemming van de gemeente worden gekozen tot erkend leider,

maar echter nooit langer dan voor één jaar. Vervolgens kan een ander worden

gekozen, of dezelfde kan worden herkozen als zijn werk de gemeente tot zegen

is gebleken. Hetzelfde beginsel moet worden gehanteerd bij het kiezen van

mensen voor andere verantwoordelijke posities, zoals voor een functie bij de

conferentie. Mensen zonder ervaring moeten niet worden gekozen als voorzitter

van de conferenties.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 503-504.

C Op welke andere kwaliteiten moet gelet worden bij kandidaten voor

ambten in de gemeente? Titus 1:7-11; 2 Timótheüs 2:24-25.

“Sommigen, die het veld betreden, zijn slechts beginnelingen in de

Schriften. In andere dingen zijn zij ook onbekwaam en onpraktisch. Zij kunnen

de Schrift niet lezen zonder te haperen, gooien de woorden door elkaar en

verwarren ze op zo een manier, dat het woord van God misbruikt wordt. Zij, die

niet bekwaam zijn om de waarheid op een juiste wijze naar voren te brengen,

moeten niet overrompeld worden aangaande hun taak. Hun plaats is die van

leerling en niet van leraar… Zij, die niet goed kunnen lezen, moeten dat leren en

zij moeten geschikt gemaakt worden om te onderwijzen, voordat zij proberen

voor het publiek te staan… Predikanten moeten vooral onderzocht worden om te

zien, of zij een goed begrip hebben van de waarheid voor deze tijd, zodat zij een

goede lezing over de profetieën of over praktische onderwerpen kunnen geven.

Als zij de Bijbelse onderwerpen niet duidelijk naar voren kunnen brengen,

moeten zij nog steeds toehoorders en leerlingen zijn. Zij moeten ernstig en onder

gebed de Schriften onderzoeken en hiermee vertrouwd worden om anderen de

waarheid van de Bijbel te onderwijzen. Al deze dingen moeten zorgvuldig en

onder gebed gedaan worden, voordat mensen haastig naar de werkvelden gaan.”

–Testimonies 4, blz. 405-407.

64

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 4 december

5 HET VOORKOMEN

A Hoe weten wij, dat de wetten en uitspraken van het Oude Testament,

die de tien geboden verklaren, nog steeds van toepassing zijn?

Maleáchi 4:4-5; Matthéüs 22:36-40.

“Christus gaf aan Mozes godsdienstige voorschriften, die het dagelijks

leven moesten besturen. Deze geboden werden nadrukkelijk gegeven om de tien

geboden te beschermen. Het waren geen schaduwen, die bij de dood van

Christus zouden verdwijnen. Ze zouden verplichtend zijn voor de mens, zolang

er tijd zou zijn.” –Bijbelkommentaar, blz. 41.

B Wat maakte mensen ongeschikt voor benoeming in de tijd van het

Oude Testament? Leviticus 21:16-24.

“Ik werd teruggewezen op de kinderen van Israël in de oude tijd en zag

hoe rein en heilig de dienaars van het heiligdom moesten zijn, omdat zij door

hun werk in nauw verband met God gebracht werden. Zij, die dienst doen,

moeten heilig, rein en zonder smet zijn, of God zal hen uitdelgen. God is niet

veranderd. Hij is even heilig en rein, even nauwkeurig, als Hij ooit geweest is.”

–Eerste Geschriften, blz. 116-117.

C Hoe moeten benoemde mensen acht slaan op hun manier van kleden?

Exodus 19:10-11.

“(God) heeft ons een bewijs gegeven, dat Hij geëerd en onteerd kan

worden door de verschijning van hen, die officieel voor Hem optreden. Hij gaf

speciale aanwijzingen aan Mozes in verband met alles, dat verbonden was met

Zijn dienstwerk. Hij gaf ook aanwijzingen voor de plannen voor hun huizen en

omschreef de kleding, die degenen moesten dragen, die in Zijn dienst moesten

werken. Zij moesten de orde handhaven in alles en vooral reinheid bewaren.

Er moest niets zwak en slordig zijn bij hen, die voor Hem verschenen, als

zij in Zijn heilige tegenwoordigheid kwamen. En waarom was dat? Wat was het

doel van al deze zorgvuldigheid? Was het alleen om het volk aan te bevelen bij

God? Was het alleen om Zijn goedkeuring te verkrijgen? De reden, die mij

gegeven werd, was deze: dat een goede indruk gemaakt zou worden op het volk.

Als zij, die een heilig ambt vervulden, zorgeloosheid zouden handhaven, zou het

volk hun ontzag en hun eerbied verliezen voor God en Zijn geheiligd

dienstwerk.” –Testimonies 2, blz. 611-612.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 65


VRIJDAG TERUGBLIK 5 december

1 Moeten de bewijzen van geschiktheid voor de te benoemen beambte

hoger of lager zijn dan in het Oude Testament, als wij kijken naar de

kracht van het evangelie, zoals deze geopenbaard wordt in het Nieuwe

Testament?

2 In welke mate moeten wij het leven van de kandidaat en zijn vrouw

onderzoeken voor de bekering? Waarom is het zevende gebod van

belang hierbij?

3 Waarom is het van belang het karakter van de kinderen van de

kandidaat te bekijken?

4 Hoe ver moet men teruggaan bij het onderzoeken van een oudste, die

verantwoording van een plaatselijk karakter draagt? Hoe grondig

moet het onderzoek zijn bij een predikant?

5 Hoe beïnvloedt iemands uiterlijke verschijning het dienstwerk?

“Kennis, welwillendheid, welbespraaktheid, dankbaarheid en ijver helpen

bij goed werken, maar zonder de liefde van Jezus in het hart zal het werk van de

christelijke predikant een mislukking blijken.” –Gospel Workers, blz. 183.

“Het succes van deze zaak (van God) hangt niet af van het hebben van een

groot aantal predikanten, maar het is van het grootste belang, dat zij, die in

verband met de zaak van God werken, mensen moeten zijn, die werkelijk de last

en heiligheid van het werk, waartoe Hij hen geroepen heeft, voelen. Enkele

zelfopofferende, godvruchtige mannen, klein in hun ogen, kunnen een grotere

hoeveelheid goeds doen, dan een veel groter aantal, als een deel van dezen niet

bekwaam zijn voor het werk, toch vol zelfvertrouwen zijn en opscheppen over

hun eigen talenten.” –Testimonies 1, blz. 442-443.

“Succes is niet van aantallen afhankelijk. God kan evengoed door

weinigen als door velen verlossing schenken. Hij wordt meer geëerd door het

karakter van degenen, die Hem dienen, dan door het grote aantal aanbidders.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 501.

“ Aan hen, die Hij roept voor het dienstwerk, zal de Heer tact,

bekwaamheid en begrip geven. Als iemand, na twaalf maanden gewerkt te

hebben in het evangeliewerk, geen vruchten van zijn inspanningen kan tonen,

als de mensen, voor wie hij gewerkt heeft geen baat gevonden hebben, als hij de

standaard niet op nieuwe plaatsen heeft opgericht, moet die man zijn hart voor

God vernederen en trachten te weten te komen, of hij zijn roeping niet verkeerd

begrepen heeft. Het loon, dat door de conferentie betaald wordt, moet gegeven

worden aan hen, die vruchten voortbrengen met hun werk. Het werk van degene,

die erkent zijn bekwaamheid van God te hebben, die een goed begrip heeft van

de waarde van zielen, wiens hart vervuld is met de liefde van Christus, zal

vrucht dragen.” –Evangelism, blz. 686-687.

66

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Les 11 SABBAT, 13 december 2008 16.27 uur

AFREKENEN MET VERSCHILLEN IN DE GEMEENTE

“En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op

deze zaak te letten (over de bekeerde heidenen en de besnijdenis)”

(Handelingen 15:6).

“Pas wanneer u voelt, dat u uw eigenwaarde zou kunnen opofferen en

zelfs uw leven zou kunnen afleggen om een dwalende broeder te redden, hebt u

de balk uit uw eigen oog weggedaan, zodat u gereed bent om uw broeder te

helpen.” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 112.

Aanvullende studie: Van Jeruzalem tot Rome, blz. 139-148

ZONDAG 7 december

1 HET OPLOSSEN VAN PERSOONLIJKE OVERTREDINGEN

A Hoe moeten persoonlijke conflicten en geheime overtredingen tussen

gemeenteleden opgelost worden? Matthéüs 18:15, 20.

“Geen gemeentebeambte moet raden, geen bestuur moet aanbevelen, noch

enige gemeente moet bepalen, dat de naam van de overtreder verwijderd zal

worden uit de gemeenteboeken, tenzij de door Christus gegeven aanwijzingen

getrouw zijn opgevolgd. Als dit gedaan is, gaat de gemeente tegenover God

vrijuit. De overtreder moet dan duidelijk gemaakt worden, hoe het is en

verwijderd worden, zodat het niet steeds verder verspreid wordt. Het welzijn en

de zuiverheid van de gemeente moeten bewaard blijven, zodat zij onbevlekt

voor God kan staan, bekleed met het kleed van Christus’ gerechtigheid.” –

Gospels Workers, blz. 501.

B Hoe beziet God degenen, die moeilijkheden op Zijn wijze oplossen?

Jakobus 5:19-20.

“Niemand is ooit van een verkeerde houding afgebracht door veroordeling

en verwijten; maar velen zijn op deze wijze van Christus weggedreven en zijn

ertoe gebracht hun harten te sluiten voor hun overtuiging. Een tedere geest, een

zachtmoedig, innemend gedrag, kan de dwalende behouden en een menigte

zonden verbergen.” –Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 112-113.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 67


MAANDAG 8 december

2 OPENBARE ZONDE EN TWIJFEL

A Hoe kan een geheime zonde openbaar worden en om maatregelen van

de gemeente vragen? Matthéüs 18:16-18. Wat moet er in speciale

gevallen ondernomen worden? 1 Timótheüs 5:20.

“In het omgaan met overtredende gemeenteleden moet Gods volk

zorgvuldig de aanwijzingen opvolgen, die gegeven zijn door de Heiland in het

achttiende hoofdstuk van Matthéüs.” –Gospel Workers, blz. 498.

B Hoe moeten gemeenteleden persoonlijke punten oplossen, die geen

disciplinaire actie vereisen? 1 Korinthe 6:1-4.

“Christenen moeten geen beroep doen op burgerlijke rechtbanken om

geschillen te beslechten, die onder de gemeenteleden mochten zijn ontstaan.

Zulke twisten moeten zij in overeenstemming met het christelijke voorschrift

onderling of met hulp van de gemeente regelen. Zelfs wanneer onrecht mocht

zijn gepleegd, zal de volgeling van de zachtmoedige en nederige Jezus ‘zich

liever te kort laten doen’ dan de zonden van zijn broeder in de gemeente voor de

wereld bloot te leggen. Rechtsgedingen tussen broeders zijn voor de zaak der

waarheid een smaad. Christenen, die met elkaar gaan rechten, stellen de

gemeente bloot aan de spot van haar vijanden en doen de machten der duisternis

triomferen. Zij wonden Christus opnieuw en maken hem openlijk te schande.

Door het gezag van de gemeente te negeren tonen zij hun minachting voor God,

die de gemeente haar gezag verleende.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 225-226.

“Die gemeenteleden, die de hoven van de wereld zoeken, tonen, dat zij de

wereld als rechter kiezen en hun namen staan in de hemel geschreven samen met

de ongelovigen.” –Selected Messages 3, blz. 302-303.

C Wat kunnen wij verwachten om vaak te zien, nu wij het einde van de

grote strijd naderen? Matthéüs 15:14; Handelingen 20:28-31; 2

Timótheüs 4:3-4.

“De voortdurende poging van de vijand is personen in de gemeente te

brengen, die wel instemmen met de waarheid, maar niet bekeerd zijn. Belijdende

christenen, die in hun vertrouwen niet eerlijk zijn, zijn kanalen waardoor Satan

werkt. Hij kan onbekeerde gemeenteleden gebruiken om zijn eigen ideeën naar

voren te brengen en het werk van God te belemmeren. Hun invloed gaat altijd

uit naar het verkeerde. Zij zaaien kritiek en twijfel als struikelblokken op de weg

van reformatie.” –Selected Messages 2, blz. 159. “Slechte engelen in de vorm

van gelovigen zullen in onze gelederen werken om een sterke geest van

ongeloof te brengen.” –Selected Messages 3, blz. 410.

68

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 9 december

3 VERSCHILLEN

A Wat is het duidelijkste bewijs, dat Jezus de enige en ware Messias is?

Johannes 17:17-21; 13:34-35; 1 Korinthe 1:13.

“Jezus wist, dat zij geen ding onbeproefd zouden laten om een scheiding

teweeg te brengen tussen Zijn eigen discipelen en die van Johannes (de

Doper)… Daar Hij iedere aanleiding voor misverstand of onenigheid wilde

vermijden, maakte Hij rustig een einde aan Zijn werkzaamheden en trok Zich

terug in Galilea. Ook wij, hoewel we toch trouw moeten blijven aan de

waarheid, moeten trachten alles te vermijden, wat tot tweedracht en misvatting

kan leiden. Want overal, waar die dingen naar voren komen, hebben ze een

verlies van zielen tot gevolg. Steeds wanneer zich omstandigheden voordoen,

die verdeeldheid dreigen te veroorzaken, moeten we het voorbeeld van Jezus en

van Johannes de Doper volgen.“ –De Wens der Eeuwen, blz. 144.

“De volgers van Christus … moeten iedere juiste voorzorgsmaatregel

treffen om meningsverschillen te vermijden; want bij iedere verschil van belang,

met gevolg discussie en ongelukkige verschillen in de gemeente, gaan zielen

verloren, die gered hadden kunnen worden voor het koninkrijk des Hemels. Als

er een religieuze crisis is, moeten leidende mannen, die belijden Gods

instrumenten te zijn, het voorbeeld van de grote Meester en dat van de profeet

Johannes navolgen. Zij moeten standvastig zijn en eensgezind de waarheid

verdedigen, terwijl zij zorgvuldig proberen alle schadelijke onenigheid te

vermijden.” –The Spirit of Prophecy 2, blz. 139-140.

B Wat schept verdeeldheid in de gemeente? 1 Korinthe 11:18-19.

“De reden van verdeeldheid en onenigheid in gezinnen en in de gemeente

is scheiding van Christus. Dichter tot Christus komen is dichter tot elkaar

komen. Het geheim van ware eenheid in de gemeente en in het gezin is geen

diplomatiek optreden, geen beleid, ook geen bovenmenselijke inspanning om

moeilijkheden te overwinnen, hoewel er veel hiervoor gedaan moet worden,

maar eenheid met Christus.

Teken een grote cirkel, van de rand lopen vele lijnen naar het middelpunt.

Hoe dichter de lijnen het middelpunt naderen, hoe dichter zij bij elkaar komen.

Zo is het ook in het christelijke leven. Hoe dichter wij tot Christus komen,

hoe dichter wij bij elkaar zullen zijn. God wordt verheerlijkt, als Zijn volk zich

verenigt in harmonieus handelen.” –The Adventist Home, blz. 179.

C Wat moet gedaan worden met degene, die zulke verdeeldheden

bewerkstelligt? Romeinen 16:17-18.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 69


WOENSDAG 10 december

4 DREIGENDE ONENIGHEID IN ANTIOCHIË

A Welk ernstig probleem ontwikkelde zich in de gemeente te Antiochië,

dat de gemeente als geheel had kunnen schaden? Handelingen 15:1, 5.

“(Zekere Joden vanuit Judéa beweerden), dat niemand gered kon worden

zonder besneden te zijn en de gehele ceremoniële wet te houden.

Dit was een belangrijke vraag en één, die de gemeente behoorlijk

beïnvloedde. Paulus en Barnabas reageerden beslist en verzetten zich om dit

onderwerp bij de heidenen naar voren te brengen. Zij vonden bij de gelovige

Joden van Antiochië, die degenen van Judéa gunstig gezind waren, tegenstand.

De zaak resulteerde in veel discussie en gebrek aan harmonie in de gemeente,

totdat uiteindelijk de gemeente te Antiochië, opdat een verdere discussie over de

vraag zou kunnen leiden tot verdeeldheid onder hen, besloot Paulus en

Barnabas, samen met enige verantwoordelijke mensen van Antiochië, naar

Jeruzalem te zenden en de zaak aan de apostelen en ouderlingen voor te leggen.”

The Spirit of Prophecy 3, blz. 369.

B Welk voorstel werd gedaan om de verdeeldheid in de gemeente op te

lossen? Wie waren op de algemene vergadering aanwezig?

Handelingen 15:2, 6-20.

“De vergadering, die uitspraak deed over deze zaak (van de nieuwe

heidense gelovigen) was samengesteld uit de grondleggers van de Joodse en

heidense christelijke gemeenten. Ouderlingen vanuit Jeruzalem en

afgevaardigden uit Antiochië waren aanwezig en de meest invloedrijke

gemeenten waren vertegenwoordigd. De vergadering zei niet onfeilbaar te zijn

in hun overwegingen, maar deed voorstellen vanuit ingevingen van een verlicht

inzicht en met de waardigheid van een gemeente gevestigd door de goddelijke

wil. Zij zagen, dat God Zelf deze vraag had beantwoord door de heidenen te

bevoorrechten met de Heilige Geest; en zij konden alleen de leiding van de

Geest volgen.” –The Spirit of Prophecy 3, blz. 376.

“Daar (te Jeruzalem) moesten zij (Paulus en Barnabas en andere

verantwoordelijke mannen van Antiochië) afgevaardigden ontmoeten van

verschillende gemeenten en degenen, die gekomen waren om de naderende,

jaarlijkse feesten bij te wonen. Ondertussen moesten alle tegenstrijdigheden

stoppen, tot een uiteindelijke beslissing genomen zou zijn door de

verantwoordelijke mannen van de gemeente. Dit besluit moest toen algemeen

aangenomen worden door de verschillende gemeenten in het hele land.” –The

Spirit of Prophecy 3, blz. 369

C Waarom gaf deze conferentie ook grote vreugde? Handelingen 15:3-4.

70

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 11 december

5 AFREKENEN MET DOGMATISCHE PUNTEN

A Hoe rekenden de eerste christenen af met zaken, die verdeeldheid

dreigden te zaaien? Handelingen 15:22.

“Wanneer in een plaatselijke gemeente tweedracht heerste, zoals later in

Antiochië en elders het geval was, en de gelovigen het niet eens konden worden, liet

men toch niet toe, dat deze zaken een oorzaak van verdeeldheid in de gemeente

werden, maar werden zij verwezen naar een algemene raad van het gehele lichaam der

gelovigen, bestaande uit de afgevaardigden van de verschillende plaatselijke

gemeenten, onder de verantwoordelijke leiding van de apostelen en de ouderlingen.” –

Van Jeruzalem tot Rome, blz. 68-69.

“Soms, als een kleine groep mannen, die het algemene beleid was toevertrouwd,

probeerden in de naam van de Generale Conferentie onverstandige plannen uit te

werken en Gods werk aan banden te leggen, heb ik gezegd, dat ik niet langer de stem

van de Generale Conferentie, vertegenwoordigd door deze enkele mannen, zie als de

stem van God. Maar dat wil niet zeggen, dat de besluiten van een Generale Conferentie,

die samengesteld is uit een groep terecht aangestelde, verantwoordelijke mannen uit alle

delen van het veld, niet gerespecteerd moeten worden. God heeft verordend, dat de

vertegenwoordigers van Zijn gemeente uit alle delen van de wereld, als zij samenkomen

in een Generale Conferentie, gezag zullen hebben.” –Gospel Workers, blz. 490.

B Hoe werd de gehele groep op de hoogte gesteld van het besluit van de

algemene vergadering? Handelingen 15:19-23. Wie sloegen acht op

het plan? Handelingen 15:30-33.

“Alle christenen werden niet opgeroepen om te stemmen over deze vraag (die

ontstaan was in Antiochië). De apostelen en ouderlingen, mannen van overwicht en

inzicht, vaardigden het besluit uit, dat daarna met algemene stemmen werd aangenomen

door de christelijke gemeenten. Niet allen waren blij met dit besluit, er was een groep van

onbetrouwbare broeders, die op zich namen zich met het werk bezig te houden op hun

eigen verantwoording. Zij gaven toe aan mopperen en muggenzifterij, stelden nieuwe

plannen voor en zij probeerden het werk van de ervaren mannen, die God aangesteld

had om de leer van Christus te onderwijzen, af te breken. De gemeente heeft zulke

hindernissen het hoofd moeten bieden vanaf het begin en zal dit steeds moeten doen tot

de afsluiting van de tijd.” –The Spirit of Prophecy 3, blz. 376.

“Als de adviezen en de raad van de kerk niet worden gerespecteerd, zijn deze in

de praktijk krachteloos. God heeft aan de kerk een stem gegeven, die haar leden moet

leiden.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 92.

C Welke resultaten zijn het gevolg van deze methode? Handelingen

15:24-28, 34-35; 16:4-5.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 71


VRIJDAG TERUGBLIK 12 december

1 Hoe moeten wij omgaan met problemen tussen gemeenteleden?

2 Wat voor invloed probeert Satan uit te oefenen in onze gemeente?

Hoe kunnen wij er zeker van zijn niet op een zijspoor van de ons

gegeven boodschap gezet te worden?

3 Wat is de belangrijkste oorzaak van verdeeldheid onder Gods volk?

4 Wie werd naar Jeruzalem gezonden van verschillende delen van de

wereld bij de eerste gemeente om verdeeldheid zaaiende punten op te

lossen?

5 Wat voor gezag heeft God gegeven aan deze vorm van wereldwijde

vertegenwoordigers?

“Elk lid van de gemeente heeft een stem om gemeentebeambten te kiezen.

De gemeenten kiezen de beambten van de Conferenties. Afgevaardigden,

gekozen door de Conferenties, kiezen de beambten van de Unie en de

afgevaardigden, gekozen door de Unies, kiezen de beambten van de Generale

Conferentie. Door dit stelsel heeft elke conferentie, elke instelling, elke

gemeente en ieder lid persoonlijk, hetzij rechtstreeks of door middel van

afgevaardigden, een stem in de verkiezing van de mannen, die de grootste

verantwoordelijkheden in de Generale Conferentie dragen.” –Uit de Schatkamer

der Getuigenissen 3, blz. 247.

“Hij (God) stelt Zijn kerk niet op prijs wegens haar uitwendige

voorrechten, maar wegens de oprechte vroomheid, die haar onderscheidt van de

wereld.” – Profeten en Koningen, blz. 344.

“Het kwaad van de zelfingenomenheid en het onheilige gevoel van

onafhankelijkheid, dat onze bruikbaarheid aantast en tot onze ondergang zal

leiden, als het niet wordt overwonnen, ontspruit aan zelfzucht. ‘Overleg met

elkaar’, is de boodschap, die mij keer op keer door de engel van God is

gegeven.…

God leidt een volk uit en bereidt het voor om te worden opgenomen. Zijn

wij, die deel hebben aan dit werk, wachters voor God? Streven wij ernaar om

samen te werken? Zijn wij bereid om anderen te dienen? Volgen wij ons grote

Voorbeeld?” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 32.

“Als er moeilijkheden zijn geweest, … als afgunst, kwaadwillendheid,

venijn, kwade vermoedens zijn ontstaan, belijd deze zonden, niet op een

algemene manier, maar ga naar uw broeders en zusters persoonlijk. Wees

duidelijk. Als u iets verkeerd hebt gedaan en zij twintig dingen, belijd die ene

alsof u de grootste overtreder was. Neem hen bij de hand, laat uw hart

verzachten onder de invloed van de Geest van God en zeg: “Wilt u mij

vergeven? Ik heb u niet goed behandeld. Ik wil iedere verkeerdheid goed maken,

zodat niets tegen mij geschreven wordt in de hemelse boeken. Ik moet een

schone lijst hebben.” Wie, denkt u, kan zo iets weerstaan?” –Our High Calling,

blz. 370.

72

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


Les 12 SABBAT, 20 december 2008 16.29 uur

VRIJSTEDEN VAN HET OUDE TESTAMENT

“Al wie een ziel slaat, naar de mond der getuigen zal men de

doodslager doden, maar een enkele getuige zal niet getuigen tegen een ziel,

dat zij sterft” (Numeri 35:30).

“Tijdens een rechtszaak mocht iemand, die aangeklaagd was, niet op grond

van het getuigenis van één getuige veroordeeld worden, zelfs al waren de

bewijzen tegen hem.” –Patriarchen en Profeten, blz. 465.

Aanvullende studie: Patriarchen en Profeten, blz. 464-468

ZONDAG 14 december

1 WAARNEMING

A Welke twist barstte uit tussen twee broers, nadat Adam en Eva uit de

hof van Eden verdreven waren? Genesis 4:3-7.

B Hoe besloot Kaïn het probleem tussen hen op te lossen en welke vloek

werd op hem gelegd? Genesis 4:8-15.

“Door het leven van de eerste moordenaar te sparen toonde God aan het

ganse heelal een les, die betrekking had op de grote strijd. De duistere

geschiedenis van Kaïn en zijn afstammelingen was een beeld van wat gebeurd

zou zijn, als God de zondaar eeuwig had laten leven om zijn opstand tegen God

te openbaren.” –Patriarchen en Profeten, blz. 49-50.

C Wat was de gedachte van de volgende moordenaar? Genesis 4:16-18,

23-24.

“Aan de zonde van moord, waarin Kaïn was voorgegaan, voegde Lamech,

de vijfde van Adam, veelwijverij toe en vol grootspraak erkende hij God slechts

om uit het wreken van Kaïn zijn eigen veiligheid zeker te stellen.” –Patriarchen

en Profeten, blz. 53.

D Welk beginsel werd ingesteld na de zondvloed? Genesis 9:6.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 73


MAANDAG 15 december

2 EEN VEILIGE VOORZORGSMAATREGEL

A Welke unieke voorziening gaf God aan Israël voor degenen, die

onschuldig waren aan opzettelijk doden? Jozua 20:1-3.

“Deze genadige voorziening (de vrijsteden) was noodzakelijk door de

vroegere gewoonte van bloedwraak, waardoor de straf van de moordenaar een

daad was van de naaste verwant van het slachtoffer. In gevallen, waarin de

schuld duidelijk was, behoefde de wreker niet te wachten op de uitspraak van de

rechter. Hij mocht de misdadiger overal achtervolgen en hem op de plaats, waar

hij hem zou vinden, doden. De Here achtte het niet juist dit gebruik reeds toen af

te schaffen, maar Hij trof voorzieningen om te zorgen voor de veiligheid van

hen, die onopzettelijk iemand van het leven hadden beroofd.” –Patriarchen en

Profeten, blz. 465.

B Welke stappen werden snel ondernomen om de moordenaar te vinden,

nadat iemands lichaam gevonden was zonder, dat iemand verdacht

werd? Deuteronomium 21:1-9.

“Om de toenemende verschrikkingen van moord en het vinden van de

misdadiger te helpen verordende de Heer, dat, wanneer er een lichaam in het

land gevonden was van een vermoord persoon, er een plechtige en openbare

ceremonie gehouden moest worden onder de leiding van de politierechters en

ouderlingen samen met de priesters.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

C Hoeveel steden in Israël waren er afgezonderd voor dit doel en hoe

waren deze verdeeld? Numeri 35:6, 9-14; Jozua 20:7-9.

“Deze vrijsteden waren zo verdeeld, dat ze binnen een afstand van een

halve dagreis van elk deel van het land gelegen waren. De wegen daarheen

waren goed onderhouden; overal langs de weg stonden borden met het opschrift

‘Toevluchtsoord’ in duidelijke letters, zodat de vluchteling niet behoefde te

zoeken. Iedereen – Hebreeër, vreemdeling of bijwoner – mocht hiervan gebruik

maken. Maar hoewel de onschuldigen niet gestraft mochten worden zonder

verhoord te worden, zouden degenen, die schuldig waren, hun straf niet

ontlopen. Het geval van iedere vluchteling werd op eerlijke wijze door de

overheid onderzocht en alleen als iemand niet schuldig was aan opzettelijke

doodslag, mocht hij onder de bescherming van de vrijstad vertoeven.” –

Patriarchen en Profeten, blz. 465.

74

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DINSDAG 16 december

3 ERKENDE BEDOELING

A Voor wie was het mogelijk om gebruik te maken van deze

toevluchtsoorden en hoe belangrijk was het om daar te komen?

Numeri 35:15, 22-24; Deuteronomium 19:4-5. Als de voortvluchtige

zijn leven wilde redden, wat moest hij dan doen?

“Wie naar de vrijstad vluchtte, mocht niet dralen. Gezin en beroep

moesten achtergelaten worden. Er was geen tijd om afscheid van de geliefden te

nemen. Zijn leven stond op het spel en alle andere belangen moesten worden

achtergesteld bij dat ene doel – het bereiken van de vrijstad. Vermoeidheid werd

vergeten, op moeilijkheden werd geen acht geslagen. De vluchteling mocht geen

ogenblik zijn vlucht vertragen, eer hij zich binnen de muren van de stad

bevond.” –Patriarchen en Profeten, blz. 467.

B Wat was nodig om openbaar te verklaren voor degenen, die in een

toevluchtsoord binnen wilden gaan? Jozua 20:4-5; Numeri 35:12.

C Als iemand eenmaal onderdak gevonden had in het toevluchtsoord,

hoe lang verbleef hij of zij dan daar? Numeri 35:25, 32; Jozua 20:6.

D Wat gebeurde er, als een gevangene besloot de veilige plaats te

verlaten, voordat hij wettig vrijgemaakt was? Numeri 35:26-28.

“De gevangene, die zich buiten de stad waagde, werd overgeleverd aan de

bloedwreker. Zo moest het volk leren vasthouden aan de voorschriften, die Gods

wijsheid had bepaald voor hun veiligheid.” –Patriarchen en Profeten, blz. 467-

468.

E Wat gebeurde er met een persoon, die was veroordeeld voor een

weloverwogen moord, omdat de vrijsteden alleen bedoeld waren voor

degenen, die per ongeluk iemand hadden gedood? Numeri 35:16, 21, 31.

“Als degene, die wegens moord was aangeklaagd, schuldig bleek, kon

geen verzoening noch losprijs hem redden.” –Patriarchen en Profeten, blz. 467.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 75


WOENSDAG 17 december

4 DE RECHTVAARDIGE STRAF

A Waarom werd van de Israëlieten geëist, dat de moordenaar gedood

werd? Exodus 21:14; Numeri 35:33-34.

“De veiligheid en heiligheid van het volk eisten, dat de zonde van

doodslag zwaar gestraft zou worden. Het menselijk leven, dat alleen God

schenken kan, moet op heilige wijze beschermd worden.” –Patriarchen en

Profeten, blz. 467.

“God beschouwt degenen, die nalatig zullen handelen door de schuldige te

beschermen, als Zijn vijanden. Zij zijn in Zijn oog deelgenoten aan de kwade

daden van de zondaar.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

B Waarom roept het bloed van een vermoord slachtoffer symbolisch

gezien? Wie moest het oordeel uitvoeren over de veroordeelde moordenaar?

Genesis 4:10; Openbaring 6:9-10; Numeri 35:19.

“Wie ook –als individu of als stad – de misdaad van de moordenaar zal

verontschuldigen, terwijl ze overtuigd zijn van zijn schuld, is een deelgenoot

van zijn zonde en zal zeker ook lijden onder de toorn van God.” –The Signs of

the Times, 20 januari 1881.

C Wat was één van de voornaamste misdaden in de tijd voor de

zondvloed en waarom brengt dit in de moderne maatschappij

hetzelfde punt van vernietiging? Genesis 6:11; Lukas 17:26; Jesaja

59:14.

“Losbandigheid, diefstal en moord, die aanhoudend toenemen,

overstromen onze wereld en maken deze klaar om de ongemengde toorn van

God te ontvangen.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

D Wat zijn enige van de nauwkeurige richtlijnen in het vaststellen, of

iemand onschuldig of schuldig is en waarom? Numeri 35:30; Matthéüs

18:16.

“De voorziening, dat niemand veroordeeld zou worden door het getuigenis

van één getuige, was rechtvaardig en noodzakelijk. Een mens kan geleid worden

door vooroordeel, zelfzucht of kwaadwilligheid. Maar het was niet

waarschijnlijk, dat twee of meer personen zo verdorven zouden zijn om samen

een valse getuigenis af te leggen; en als zij dit zouden doen, zou een apart

onderzoek de waarheid aan het licht brengen.” –The Signs of the Times, 20

januari 1881.

76

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


DONDERDAG 18 december

5 VOLMAAKTE HEILIGHEID EN BALANS

A Verklaar hoe Gods rechterlijk systeem gebaseerd is op genade en

gerechtigheid. Psalm 89:15.

“Hoewel de Heer de misdaad van moord beschouwd zou hebben met grote

afschuw, wilde Hij de onschuldige zorgvuldig beschermen. Vandaar, zonder de

gewoonte van persoonlijke wraak volkomen te vernietigen, trof Hij de meest

volmaakte voorziening, zodat de onschuldige niet overijld gedood werd zonder

rechtszaak, of de schuldige de straf ontliep.” –The Signs of the Times, 20 januari

1881.

VRIJDAG TERUGBLIK 19 december

1 Hoe heeft het begrip van wraakneming al vroeg voet gekregen op

aarde?

2 Welk uniek plan introduceerde God bij Zijn volk om degenen, die per

ongeluk iemand vermoord hadden, te beschermen?

3 Als een persoon onschuldig bevonden was aan een opzettelijke moord,

hoe lang moest hij of zij dan in de vrijstad blijven?

4 Hoe beïnvloedt het verdragen van opzettelijke moordenaars het hele

land?

5 Waarom moesten er twee of meer getuigen zijn om een opzettelijke

moordenaar te veroordelen?

“Het was het feit, dat losbandigheid en moord zo licht opgevat werden, dat

Sodom geschikt maakte voor Gods oordelen. Als ze het werk, dat de Heer voor

hen had bepaald, in gezag hadden gedaan – vaders die begonnen met het

verkeerde in hun eigen gezinnen te corrigeren en politierechters en leiders met

vaardigheid en beslistheid de schuldige te straffen – zouden anderen gevreesd

hebben en de misdaad zou verminderd zijn. God zou het niet nodig gevonden

hebben om het heft in eigen hand te nemen en door verschrikkelijke dingen in

rechtvaardigheid het recht uit te voeren, dat misbruikt was door de mensen met

autoriteit.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

“Geen menselijk oordeel moet leiden in enige belangrijke zaak.

Onderlinge overwegingen en aanzien verlenen rechtmatige waardigheid aan het

geestelijk ambt en verenigen de dienstknechten van God in nauwe banden van

liefde en harmonie. Omdat zij afhankelijk zullen zijn van God voor kracht en

wijsheid, zullen evangeliedienaars met elkaar overleggen in alle zaken, die

beraadslaging nodig hebben. ‘Opdat in de mond van twee of drie getuigen alle

woord besta’ (Matthéüs 18:16).” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 77


Les 13 SABBAT, 27 december 2008 16.33 uur

78

MODERNE VRIJSTEDEN VAN JEHOVA

“Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal

vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de HEERE zeggen:

Mijn Toevlucht en mijn Burg! Mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm

91:1-2).

“De vrijsteden, die God aan het oude Israël gegeven had, dienden als een

beeld van de toevlucht, die in Christus te vinden is.” –Patriarchen en Profeten,

blz. 467.

Aanvullende studie: Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9 – 13

ZONDAG 21 december

1 VOORTDURENDE SCHUILPLAATS

A Wie hebben wij verschrikkelijk hard nodig, als wij vluchten voor de

kwade wreker? Deuteronomium 33:27-28; 2 Samuël 22:1-4. Hoe

erkende David dit na zijn eigen persoonlijke bevrijding? Psalm 9:11.

“De zondaar is blootgesteld aan het gevaar van de eeuwige dood, zolang

hij geen schuilplaats in Christus gevonden heeft; en evenals aarzelen of

zorgeloosheid de vluchteling zijn enige kans op het leven kon ontnemen, kunnen

uitstel en onverschilligheid de ondergang veroorzaken van de ziel. Satan, de

grote vijand, zit elke overtreder van Gods heilige wet op de hielen en als iemand

zich niet van zijn gevaar bewust is en met alle ernst bescherming zoekt in de

eeuwige schuilplaats, zal hij een prooi worden van de verdelger.” –Patriarchen

en Profeten, blz. 467.

B Welke situaties zullen ervoor zorgen, dat wij bang zijn, als we ons de

getrouwheid en borg van onze toevlucht in Christus realiseren? Psalm

46:1-4; 62:1-9. Wat voor soort relatie met Hem is nodig? Psalm 91:1-2.

C Waarom zal het begrijpen van de waarheid over het heiligdom ons in

staat stellen om een diepere verbinding met Jezus als onze toevlucht te

krijgen? Hebreeën 6:18-19.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


MAANDAG 22 december

2 DE ZUIVERE, ONVERVALSTE WAARHEID

A Wat voor toevlucht hebben degenen, die geloven, dat leugens plaats

geven aan hun vertrouwen – en wat is het resultaat? Jesaja 28:14-21;

34:1-4, 8.

“Voor onze genadige God is straffen een vreemde daad. Toch wil Hij ‘de

schuldige geenszins onschuldig houden’ (Exodus 34:7)... Zijn weerzin om de

werkelijke daad van gerechtigheid uit te voeren getuigt van de afschuwelijkheid

van de zonden, die Zijn oordelen oproepen en tot de strengheid van de

vergelding, die de overtreder wacht. Al de bewoners van de aarde moeten spoedig

de grote Wetgever ontmoeten en het hebben over Zijn gebroken wet. Velen zijn

er, velen in de populaire kerken, die weinig weten van de werkelijke betekenis

van de boodschap voor deze tijd.” –The Signs of the Times, 25 januari 1910.

B Hebben de waarheid en de leugen iets gemeen? 1 Johannes 2:21.

Welke stappen moeten genomen worden, als de waarheid

verwaarloosd is?

“Zoals het licht en leven van de mensen verworpen werd door de kerkelijke leiders

in de dagen van Christus, zo is het ook verworpen door ieder geslacht, dat daarna

gekomen is. Steeds weer herhaalt zich de geschiedenis van Christus’ vertrek uit Judéa.

Toen de Hervormers het Woord van God predikten, dachten ze er niet aan zich af te

scheiden van de bestaande kerk; maar de geestelijke leiders wilden het licht niet

verdragen en zij, die het licht uitdroegen, werden genoodzaakt een andere groep

mensen te zoeken, die naar de waarheid verlangde. In onze dagen worden nog maar

weinigen, die belijden volgelingen van de Hervormers te zijn, gedreven door hun geest.

Weinigen luisteren naar de stem van God en zijn bereid de waarheid aan te nemen,

onder welke gestalte die zich ook aan hen voordoet. Dikwijls worden zij, die in de

voetsporen der Hervormers treden, gedwongen zich af te wenden van de kerk, die zij

liefhebben, ten einde de zuivere leer van Gods Woord te verkondigen. En dikwijls zijn zij,

die naar licht zoeken, verplicht door diezelfde leer de kerk van hun vaderen te verlaten,

opdat ze Gode gehoorzaam kunnen zijn.” –De Wens der Eeuwen, blz. 187.

C Wat is de zuivere waarheid en waarom moet deze onvervalst zijn – en

in stand gehouden worden? Johannes 14:6; 17:3; 1 Timótheüs 3:15;

Jesaja 28:9-13.

“Wij moeten staan op het podium van de eeuwige waarheid – de zuivere,

onvervalste waarheid. hierdoor kunnen wij als bijzonder beschouwd worden,

maar dat is het lot van allen, die deel uitmaken van Christus.” –Medical

Ministry, blz. 161.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 79


DINSDAG 23 december

3 ALLEEN IN NAAM

A Welke profetie laat zien, dat de meerderheid van de kerken niet de

zuivere, onvervalste waarheid zullen accepteren in deze laatste tijd?

Jesaja 4:1.

“Velen menen, dat ze bepaalde concessies moeten doen om hun

ongodsdienstige verwanten en vrienden te behagen. Omdat het niet altijd

gemakkelijk is om een grens te trekken, baant de ene concessie de weg voor de

volgende, tot zij, die eens ware volgelingen van Christus zijn geweest, in leven

en karakter gelijk zijn aan de gebruiken van de wereld. De verbinding met God

is verbroken. Ze zijn alleen in naam christenen. Als de ure van beproeving komt,

blijkt hun hoop ongegrond. Ze hebben zichzelf en hun kinderen verkocht aan de

vijand.” –Bijbelkommentaar, blz. 83.

B Hoe weten wij, dat deze profetie verwijst naar de tijd van het

Onderzoekend Oordeel? Jesaja 4:2-4.

C Hoe zullen degenen behandeld worden, die alleen de naam van

Christus willen hebben maar niet Zijn karakter? Matthéüs 7:21-23.

“Daar zijn degenen in de gemeente die, tenzij grondig bekeerd, de Zoon

van God opnieuw zullen kruisigen en Hem openlijk beschaamd maken. Ik wil

op ieder gemeentelid een beroep doen om te onderzoeken: Doe ik alles wat ik

kan om mijn Verlosser te eren? De waarheid gehouden in onrechtvaardigheid is

de grootste vloek, die over onze wereld kan komen. Maar de waarheid, zoals

deze is in Jezus, is een geur van leven tot leven. Deze is het waard om te

bezitten, waard om voor te leven, waard om te verdedigen. Christus roept ons op

om op de smalle weg te gaan, waar iedere stap een zelfverloochening is. Hij

roept ons op om op het platform van de eeuwige waarheid te staan, strijdend, ja,

vurig strijdend, voor het geloof, dat eens de heiligen bevrijden zal.” –The

Review and Herald, 4 december 1900.

D Hoe gevaarlijk is moedwillig zondigen in dit licht? Hebreeën 10:26-27.

“Maar indien de christenen alleen in naam christenen zijn, zijn ze als zout,

dat zijn smaak heeft verloren. Ze hebben geen invloed ten goede meer voor de

wereld. Doordat zij God verkeerd voorstellen, zijn ze erger dan ongelovigen.” –

De Wens der Eeuwen, blz. 256.

80

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


WOENSDAG 24 december

4 DE VRIJSTAD OP AARDE

A Wat is het gevolg van wandelen met Jezus in de zuivere waarheid? 1

Johannes 1:7

“Een eenheid van gelovigen met Christus zal van nature tot een eenheid

met anderen leiden, en deze eenheid is de meest hechte ter wereld.” –

Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 45.

B Welke relatie heeft de gemeente van God op aarde met de hemel en

welke hoop geeft dit ons? Éfeze 3:15; Hebreeën 12:22-23.

“Opdat de gemeente een onderwijzende kracht kan zijn in de wereld, moet

zij samenwerken met de gemeente in de hemel. Haar leden moeten Christus

vertegenwoordigen. Hun harten moeten open staan om iedere straal van licht op

te vangen, zodat God kan zien dat zij geschikt zijn om ze uit te delen.” –The

Review and Herald, 4 december 1900.

C Waarom moeten wij ons aansluiten bij de gemeente? Éfeze 4:4, 11-16;

5:23; 1 Korinthe 12:12-14; Handelingen 2:46-47.

“De gemeente is Gods vesting, Zijn vrijstad, die Hij bezet houdt in een

rebellerende wereld. Elk verraad van de gemeente is trouweloosheid tegenover

Hem, die de mensheid gekocht heeft met het bloed van Zijn eniggeboren Zoon.

Van de aanvang af hebben trouwe zielen de gemeente op aarde gevormd. In elke

eeuw heeft de Here Zijn wachters gehad, die een trouw getuigenis hebben

afgelegd voor het geslacht te midden, waarvan zij leefden. Deze wachters gaven

een waarschuwende boodschap en wanneer ze geroepen werden hun

wapenrusting neer te leggen, namen anderen het werk op. God bracht deze

getuigen in verbondsbetrekking met Zichzelf en verenigde zodoende de

gemeente op aarde met die in de hemel. Hij heeft Zijn engelen uitgezonden om

Zijn gemeente te dienen en de poorten der hel zijn niet in staat geweest Zijn volk

te overheersen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 10.

“Een andere verplichting, vaak te oppervlakkig beschouwd, welke aan de

jeugd, die de eisen van Christus heeft leren kennen, duidelijk gemaakt moet

worden, is de verplichting, die zij als lid van de gemeente hebben.

De verhouding tussen Christus en Zijn gemeente is zeer innig en heilig;

Hij de Bruidegom en de gemeente de bruid; Hij het hoofd en de gemeente het

lichaam. Gemeenschap met Christus houdt dus ook in: gemeenschap met Zijn

gemeente.” –Karaktervorming, blz. 270.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 81


DONDERDAG 25 december

5 VERBLIJVEN IN DE VRIJSTAD

A Hoe is God van plan om Zijn liefde aan de wereld te openbaren?

Johannes 13:34-35; 17:20-21. Wat is ons voorrecht in relatie met de gemeente?

Hebreeën 10:25; Psalm 27:4.

“De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus’ genade;

en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde

openbaar gemaakt worden.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9.

“De gemeente van Christus, verzwakt, gebrekkig zoals zij mag lijken, is

het enige object op aarde, waaraan Hij met een speciale betekenis Zijn liefde en

Zijn aandacht geeft. De gemeente is het toneel van Zijn genade, in welke Hij

genoegen heeft om experimenten van Zijn barmhartigheid uit te voeren in

menselijke harten. De Heilige Geest is Zijn vertegenwoordiger en werkt om

zulke mooie veranderingen te bewerkstelligen, dat engelen op hen neerzien met

verbazing en vreugde. De hemel is vol blijdschap, wanneer gezien wordt, dat de

leden van de menselijke familie vervuld worden met medelijden voor elkaar,

elkaar liefhebbend zoals Christus hen lief heeft gehad. De gemeente is de

vesting van God, Zijn vrijstad, die Hij heeft in een opstandige wereld. Elk

verraad van haar geheiligd vertrouwen is ontrouw aan Hem, Die haar gekocht

heeft met het kostbare bloed van Zijn eniggeboren Zoon.” –The Ellen G. White

1888 Materials, blz. 1554.

B Wat moeten wij openbaren aan iedereen, omdat de gemeente Christus

op aarde moet vertegenwoordigen? 2 Korinthe 5:20; 1 Petrus 2:9.

“De gemeente heeft nu mannen nodig, die, zoals Henoch, wandelen met God, die

Christus openbaren aan de wereld. Gemeenteleden moeten een hogere standaard

bereiken. Hemelse boodschappers wachten er op om te communiceren met degenen,

die zichzelf weggecijferd hebben… Christus is opnieuw gekruisigd door velen, die door

genotzucht Satan de controle geven over hen. De gemeente heeft mannen met

toewijding nodig om de boodschap van verlossing te brengen aan de wereld, zondaars te

wijzen op het Lam van God – mannen die, door hun werk van rechtvaardigheid en hun

zuivere, ware woorden hun vrienden kunnen opheffen uit de put van verloedering…

Het is het werk van Satan om goed met kwaad te vermengen en om het

onderscheid tussen goed en kwaad weg te halen. Christus wil een gemeente hebben,

die werkt om goed en kwaad van elkaar te scheiden, wiens leden niet gewillig

verkeerdheden tolereren, maar deze zullen verdrijven uit het hart en het leven.” –The

Review and Herald, 4 december 1900.

“Zonde kan met valse namen genoemd worden en aannemelijke excuses en

vermeende goede motieven een glans krijgen, maar dit maakt de schuld in de ogen van

God niet kleiner.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

82

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008


VRIJDAG TERUGBLIK 26 december

1 Waar vindt de door zonden zieke ziel een werkelijke duurzame

vrijstad?

2 Waarom is het zo belangrijk om de zuivere, onvervalste waarheid te

zoeken en te vinden?

3 In welke gevaren plaatst opzettelijk zondigen ons?

4 Wat heeft God ingesteld op aarde om te zorgen voor vrede en

veiligheid voor de gelovige?

5 Wat probeert God te openbaren aan de gehele wereld door Zijn

gemeente?

“Jezus wist, dat Hij bij de schriftgeleerden en Farizeeën geen goed kon

doen, tenzij zij zich ontledigen van hun eigenbelang. Hij koos nieuwe vaten voor

de nieuwe wijn van Zijn leer en maakte vissers en ongeletterde gelovigen tot

herauten van Zijn waarheid aan de wereld. En hoewel Zijn leer voor de mensen

zo nieuw leek, was het toch in feite geen nieuwe leer, maar de openbaring van

de veelzeggendheid van hetgeen van de beginne af onderwezen was. Het was

Zijn bedoeling, dat Zijn discipelen de eenvoudige, onvervalste waarheid als gids

voor hun leven zouden nemen. Zij mochten niets toevoegen aan Zijn woorden of

aan Zijn uitspraken een geforceerde betekenis geven.” –Bijbelkommentaar, blz.

320. “Wij leven nu in een tijd, waarin wij standvastig moeten staan in de

waarheid. We moeten liefde voor zielen koesteren, maar nooit, nooit moeten wij

het kleinste vitale punt van de waarheid opgeven, want door de waarheid, de

zuivere, onvervalste waarheid, te handhaven, kunnen wij op dit moment eer en

glorie brengen aan Jezus Christus.” –Sons and Daughters of God, blz. 196.

“Er zijn ernstige zonden, waaraan toegegeven wordt door individuele

leden van de gemeente – hebzucht, te vooruitstrevend, misleiding, bedrog,

valsheid en vele andere. Als deze zonden over het hoofd gezien worden door

hen, die autoriteit hebben in de gemeente, zal de Heer zijn zegeningen

terughouden van Zijn volk en de onschuldigen lijden met de schuldigen. De

beambten van de gemeente moeten ernstige, doortastende mannen zijn, die

ijverig zijn voor God en zij moeten de juiste en volmaakte maatregelen nemen

om deze fouten te veroordelen en te corrigeren. In dit werk moeten zij handelen

zonder zelfrechtvaardiging, jaloezie of persoonlijk vooroordeel, maar in alle

zachtmoedigheid en met een ootmoedig gemoed, met een oprechte wens dat

God verheerlijkt mag worden.” –The Signs of the Times, 20 januari 1881.

“Aardse koninkrijken overheersen door het overwicht van fysieke kracht.

Maar uit Christus’ koninkrijk wordt ieder vleselijk wapen, ieder dwangmiddel

verbannen. Dit koninkrijk bestaat om het mensdom op te heffen en te veredelen.

Gods kerk is het centrum van geheiligd leven, vol van een verscheidenheid aan

gaven en begiftigd met de Heilige Geest. De leden moeten hun geluk vinden in

het geluk van anderen, die zij helpen en tot zegen zijn.” -Van Jeruzalem tot

Rome, blz. 11.

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008 83


84

Sabbat Bijbel lessen, oktober - december 2008

More magazines by this user
Similar magazines