04/05/1913 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

04/05/1913 - ten mandere Izegem

H e t I s e g h e m s c l i e V o l k

Tweede Jaargang'. — Nr 18

IlVSCHltIJ VING

Een jaar : 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr.

Prijs per num m er : 5 cent.

ONZE UURTABEL.

Zie op de vierde en vijfde bladzijden van ons blad

de nieuwe uurtabel der.ijzerwegen en trams, geldig

van 1 Mei’tot;30 Juni 1913.

Deze week is het binnenblad]van;de gazette niet

vastgeplakt, ten einde’de uurtabel te kunnen uithan­

gen.______________________________________________

HET DRANKMISBRUIK.

Twee u its p ra k e n

v a n onzen H o o g w a a rd e n Bisschop.

IN Z IJ N V A S T E N B R IE F V A N 1900 schreef

onze hoogwaarde Bisschop het volgende :

c Wanneer zullen wij uit ons lief en edel Vlaan­

deren die akelige tooneelen zien verdwijnen van dron­

kenschap en baldadigheid,, waarover heidenen zelve

zouden verbaasd staan; waarin bijna al ander kwaad

zijnen oorsprong neemt, ontucht en zedebederf, gevechten

en moorderijen, met een woord al wat, niet

alleen eenen christen, maar eenen mensch onteert, al

wat den ondergang van het huisgezin, ja den val van

gansch een volk bereidt? Laat ons toe, Z. L. B., te her­

halen hetgeen W ij u reeds vroeger zeiden: de grootste,

ja, de eenigste plaag zouden wij mogen zeggen, van

ons beminde Vlaanderen is het drankmisbruik: konden

wij deze uitroeien, geene ellende, noch zedelijke noch

stoffelijke, ware nog te vreezen; ook aarzelen W ij niet

le bevestigen dat het eerste, het noodigste en dringendste,

het gewichtigste der zoogenoemde sociale werken voor

ons het werk is der gematigdheid en spaarzaamheid,

die zoowel te zamen staan.

Al wie de glorie van God en de zaligheid der

zielen ter herte neemt, al wie de bewaarnis van ons

katholiek geloof en christene zeden verlangt, al wie

den vrede en voorspoed van ons geliefde vaderland

behertigt, zal en moet, elk op zijn gebied, met alle

middels, het zijne bijbrengen en ook de openbare mach­

ten inroepen en ondersteunen om dit schandig en ver­

derfelijk misbruik uit te roeien: het is de grootste dienst

die bij ons hedendaags aan Kerk en Vaderland kan

bewezen worden ».

— »o «—

D E V A S T E N B R IE F V A N 1913, handelende

over de christelijke versterving, herneemt en bekrachtigt

die uitspraak :

o W ij hebben het gezegd en herhaald, en gij zelf

moet ervan overtuigd zijn door eigen waarneming, eilaas!

het drankmisbruik is de groote plaag van ons volk, de

vergiftigde en onuitputbare bron van alle kwalen. W e

hebben derhalve niet geaarzeld te verklaren dat de

drankbestrijding het eerste is, het voornaamste, het

noodzakelijkste onder al de sociale werken. W ij houden

deze bewering staande. W ilt gij klaar inzien hoe gegrond

zij is? Neemt maar eens de plaag van het alcoholisme

weg, en gij zult het aanschijn der wereld veranderd

zien: schier al de ondeugden en het grootste deel der

lichaamhjke kwalen en ellenden zullen verdwijnen ;

ons volk, in den grond nog godsdienstig en werkzaam

van aard, zal grofheid en ruwheid van zeden afleggen,

he' zal u voorkomen veranderd en veredeld naar ziel

en lichaam.

Is het niet de moeite weerd, Z . L. B., al onze

krachten samen in te spannen om zoo een verheven

doel te bereiken, zoo vruchtbaar voor de zaligheid en

den voorspoed van gansch een volk, tot welzijn van

land en Kerk? W are ’t te veel vragen, dat gij zoudt

door uw voorbeeld de matigheid aanleeren; dat gij

de christelijke deugden van boetveerdigheid en ver­

sterving zoudt beoefenen, om de hulp van God tot

hetzelfde doel te bekomen; dat gij daartoe al uwen

invloed zoudt gebruiken; dat zelfs sommigen onder

u eenig tijdelijk voordeel, ik zou bijna zeggen eenig

oneerlijk gewonnen geld, zouden offeren om de mis­

bruiken tegen te gaan, die onze bevolking met ondergang

bedreigen ».

— » o «—

Waar onze hoogere geestelijke overheid, met zulke

beslistheid en zooveel n^Jruk, de plaag van het drank­

misbruik tegengaat: zouden we niet alles in ’t werk

stellen, om, op het spoor van zulken Doorluchtigen

Leider, mede tegen het drankmisbruik in te gaan?

Komt aan dan, Dierbare Lezers ! Laat ons meedoen

aan dien heiligen kamp « door het beoefenen van de

matigheid: door niet enkel alle overdaad in drank

te vermijden, maar ook door geheelonthouding of ten

minste gedeeltelijke onthouding van sterke dranken » ;

door propaganda in denzelfden zin, bij het jongere en

oudere volk; door het laten alleszins van alle onzuivere

propaganda voor het drankmisbruik; door gebruiken

van invloed tot volksbewaring en verbetering; door

steun van wettelijke maatregels tegen het drankmis­

bruik ; door taai-voortgezette volksontwikkeling. En

met Gods hulp, zullen wij « de groote plaag van ons

volk wel kunnen weren ».

Katholiek Volksgezind Weekblad

D R U K K E R - U I T G E V E R

W « A. VAN MOORTEL-DE KEYSER

KATH. ORGANISATIE

VOOR DE BURGERIJ.

W ijl we hier nog vitten over katholieke en onzijdige

inrichtingen, zijn de Nederlanders reeds een heel eind

voor. Ze hebben daar hun Hanzen-of burgersbonden;

een in ieder bisdom; en dan bestaat er ook een federatie

van die Hanzen. E r beslaat ook een Roomsch-Katho-

iieke Patroonsbond, waar prior van Alken voor ijvert.

En deze Week nog zegende de Paus op heel bijzondere

wijze de Patroonsbonden die Roomsch-Katholiek morden

ingericht. Verledene week hield de R.-K. Ver­

eeniging van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand

te Utrecht zijn 20jarig bestaan. De beroemde

spreker baron Van Wijnbergen voerde er ’t woord en

zegde onder meer:

Hoeveel is reeds in twintig jaar onder Gods zegen,

tot stand gebracht en hoe moeilijk is vooral in het

begin die strijd geweest. Er waren toen niet alleen

mannen noodig, neen er waren helden noodig om de

katholieke organisaties te stichten, helden vooral daar,

waar nieuwe banen moesten geopend, nieuwe wegen

bestreden worden.

Zeker nog is alles niet bereikt, nog blijft er veel te

werken over, maar toch in die twintig jaar is de katholieke

organisatie geklommen tot zulk een hoogte, dat

zij een beteekenisvolle plaats inneemt en niet gemak-

kelijk meer zal verdwijnen.

N u twintig jaar terug begreep men, dat er veel

moest worden verbeterd en dat dit slechts kon door

organisatie, door samenwerking, Men begreep ook, dat

de wensch der kerkelijke Overheid een bevel moest

zijn en voor katholieken slechts de katholieke organisatie

de aangewezen weg was.

Ook de middenstand nam zijn plaats in den grooten

socialen strijd, en door katholieke organisatie bleef

ook in dien stand het katholieke karakter behouden.

Men zag in, dat eene goede oplossing van het sociale

vraagstuk, zonder het geloof, niet mogelijk was.

Zich richtend tot de middenstanders individueel, zegt

spr.: Zorgt toch, dat gij op stoffelijk terrein zijt en

blijft op de hoogte van uw tijd, zorgt voor hoogst

bekwame en beproefde leiders, die uwe organisatie en

uw stand groot kunnen maken. Voor alles toch moet

de middenstand zich zelf groot maken, steunen op eigen

initiatief. Zeker, de Staat mag hem helpen, waar dit te

kort schiet, maar men vergete niet, dat de sociale wetten,

die ook moeten dienen om den middenstand te

helpen, niet mogen zijn feestgaven.

De Middenstandsorganisatie heeft reeds veel tot

stand gebracht, maar veel moet nog worden verworven,

zoowel op het gebied van het kredietwezen, als op dat

van organisatie en onderwijs.

Vooral bij dit laatste punt blijft spr. lang stilstaan.

Ook de Middenstandsorganisaties hebben veel in

de richting van onderwijs gewerkt en spr. kan niet

anders doen dan hun aanraden voort te gaan met deze

belangstelling en medewerking.

Komend tot de bespreking der confessioneele ver­

eenigingen zegt spr.: Er zijn er nog die meenen, dat

R.-K. organisatie niet dat zal kunnen geven, wat de

neutrale biedt. Geheel ten onrechte. De katholieke organisatie

heeft getoond wat zij vermag en bewijzen geleverd,

dat zij niet bij de andere achterstaat..

O p tal van wijzen kunnen de katholieke midden-

standsvereenigingen werken voor de katholieke zaak in

het algemeen. Een daarvan noemt spr. het steunen van

de katholieke pers. Spr. geeft een voorbeeld, welke

resultaten men met actie voor de katholieke pers bereiken

kan. Zoo breed opgevat is de taak van de

middenstandsorganisaties eene schoone.

— »o«—

T oesp raak v a n den A artsbisschop.

Dames en Heeren,

De geachte voorzitter der Vereeniging heeft M ij

bij den aanvang der vergadering hanelijk bedankt, dat

Ik wel heb willen tegenwoordig zijn bij uw twintigjarig

feest. Ik zou het willen omkeeren en dank brengen aan

de Vereeniging, dat zij M ij de gelegenheid geboden

heeft hier uit te spreken de beste wenschen voor de

toekomst voor al de leden dezer vereeniging.

Jaren geleden hoorde men algemeen beweren, dat

de middenstand in het gedrang zou komen, dat hij

niet in staat zou zijn aan den druk van boven en

beneden weerstand te bieden en dus noodzakelijk ver­

dwijnen moest. Ik heb dit nooit willen gelooven. Een

stand, die zooveel voor Kerk en Maatschappij gedaan

heeft, kon niet ten onder gaan. 1

Gelukkig, deze veronderstelling is waar gebleken,

dank zij de krachtige organisatie leeft de Middenstand

weer op en is in staat aan tal van moeilijkheden het

hoofd te bieden.

Het verheugt M ij, dat de Katholieke organisatie

zoo toeneemt in bloei, niet alleen in M ijn Aartsbisdom,

doch in het geheele land. Dit bewijzen de vele Mid-

R o u sse lare straat, 3, IS E G H E M . |

denstandsvereenigingen, in den laatsten tijd in het Bis­

dom Roermond opgericht.

Laat er onder die middenstandsvereenigingen heerschen

de meest loyale samenwerking. Eendracht maakt

macht en door eendrachtig samengaan kan veel ver­

kregen worden. Moge spoedig als bewijs van die loyale

samenwerking tot stand komen de groote federatie

van den R.-K. Middenstand in Nederland. Dat geve

God.

W ij moeten niet al biddend: « Geef ons heden ons

dagelijksch brood » elkander het brood uit den mond

stooten, doch zooveel mogelijk elkander helpen en

steunen.

Geve God, dat de Middenstand in Nederland in

kracht en bloei moge toenemen, tot heil van Kerk en

Vaderland.

L é o n c e Du C a t i l l o n .

De Heer Du Catillon, een der stichters van de

« Christen Volkspartij » heeft zich uit de partij teruggetrokken.

W e geven hieronder den tekst van den

brief dien hij aan den heer Pieter Daens stuurde. W ij

hebben enkele zinsneden onderlijnd omdat die woorden

van den heer D u Catillon op verbazend juiste manier

bekrachtigen ’t geen wij zelf schreven over de Daen-

sisten. Alles wat wij hun onder oogen legden, heel

onze eigen zienswijze komt hier terug in den brief

van iemand die beter dan wie ook de Daensisten kent,

wijl hij jaren voor die partij streed. De discussie die

we sedert eenige weken met « Het Recht » voerden

krijgt hier haar beslag. Het kan niet schoonei. Leonce

D u Catillon herhaalt om zeggens letterlijk wat we

schreven. W e raden de bladen en bladjes aan, die

’i Recht overschreven zonder ons antwoord mee te

deeler^, ten minste dien brief aan hun lezers kenbaar

te maken.

Brussel', 24 April 1913.

Geachte Heer Daens,

M ijn geweien en mijne rede dwingen mij verzet aan

te teekenen tegen uwe stemming en ook tegen deze van

den Heer Fontex/ne, over de dagorde Masson-Liebaert

Dit is geene democratie meer, maar demagogie, want

gij hebt een volksvleiend opbod willen doen, om de

katholieken, de liberalen, zelfs de socialisten te gunnen

bestrijden. Eilaas! ik vrees dat gij u deerlijk zult

bedriegen.

Reeds geruimen tijd kon ik uwe doenwijze ter Kamer

niet meer goedkeuren. Uwe stemming van 22 dezer

heeft den beker doen overloopen. M ij steunend op lou­

tere princiepen is het mij niet meer mogelijk t°t eene

partij te behooren die gansch van haren weg en van haar

doel is af gedwaald. Ik heb dit gewichtig besluit na

rijp overleg genomen als iemand die de Christene Volks­

partij heeft helpen stichten; als iemand die er voor heeft

gestreden en geleden en veel daaraan heeft opgeofferd.

Niet zonder weemoed schrijf ik dit neer, doch als

man, als demokraat, die christen is gebleven, k°n ik

ook mijn plicht vervullen, mijne volle vrijheid terug­

nemen zonder dat er nog van terugkeer kan spraak

zijn. Onze Wegen zijn voortaan gescheiden, omdat mijn

geweten me niet toelaat werklieden te misleiden, want

ik bemin ze te veel. ,

Ik k^n niet beter eindigen dan mei de woorden van

uw broeder, priester Daens: « Begint gij niet te zien

dat de rol der Christene Volkspartij afgeloopen is? »

Inderdaad, die beweging geboren uit louter idealistische

gedachten, Verzinkt in het niet, in de godsdienstige

onverschilligheid, het anti-klerikalism, zelfs de vrijdenkerij

alsmede in de demagogie.

Moge mijne waarschuwende stem gehoord worden

door alwie nog een greintje godsdienstzin en verantwoordelijkheidsgevoel

bewaart.

Aanvaard, geachte Heer Daens, den christelijken

dienstvaardigen groet van

U w oud-strijdmakker,

L é o n c e d u C a t i l l o n .

n ie u w w e t s o n t w e r p

VAN VERZEKERING.

(Vervolg).

We hebben in punt I gezien 'w\ e e r m o e t s t o r t e n ,

nu zien we in punt I I h o e m e n m o e t s t o r t e n .

II.

H oe m o e t m e n zich v erzekeren ?

Eerst en vooral stellen we hier de pensioenkwestie

op zij. Immers voor die verzekering blijft de pensioenkas

van den Staat alleen bevoegd; de afzonderlijke

pensioengilden zijn slechts geldopnemers en geen ver­

zekeraars. M aar voor de verzekering tegen ziekte en

gebrekkelijkheid is het heel anders.

1) Hier slaat ons Belgisch Staatsbestuur een heel

anderen weg in als de andere landen, die de verplich­

ting invoerden. Terwijl die andere landen alles in

Zondag 4n Mei 1913

Gewone aankondigingen : 25 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst.

Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tot A g e n c e H a v a s ,

Martelaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8, Parijs — Cheapside, 113, Londen

Staatshanden brengen met een heele nieuwe inrichting

en een leger nieuwe bureelisten, bouwt ons wetsontwerp

de verzekering tegen ziekte en gebrekkelijkheid op de

bestaande vrije onderlinge bijstanden of ziekenbeursen,

met vollen vrijen keus voor den verzekerde. Voor hen

echter die van geen vrije ziekenbeursen willen weten,

of daarin niet kunnen aangenomen worden, zal de

Staat nieuwe inrichtingen maken, gewestelijke raden genoemd,

en die een soort van openbare onderlinge bijstanden

zullen zijn.

N u Iaat de wet aan iederen loonarbeider die ondeir

de verplichting komt, den vrijen keus zich aan te

sluiten :

Ofwel bij een vrijen onderlingen bijstand,

Ofwel bij den gewestelijken raad.

Die vrijheid is door de wet gewaarborgd door

strenge straffen waarmee de patroon bedreigd is, die

zou willen op zijn werklieden'drukking uitoefenen om

hun aansluiting af te dwingen bij een bepaalde ziekea-

beurs van zijn keus. H ij mag niet het minste afhouden

van het loon, als de werkman zijn bewijs levert dat kif

zelf stort; maar de patroon moet afhouden als de

werkman zelf niet stort. Dit maakt het leven der

fameuze fabriekkassen zeer moeilijk ! Des te beter voer

de vrije ontwikkeling der vakbeweging !

2) Hier komt echter de opwerping van het zoogenaamd

« strafpeloton ». Men redeneert aldus : Aange-

zien de verzekering verplichtend is, vallen ook de

ziekelijke werklieden en de onwilligaards onder de wet.

Maar aangezien ook de onderlinge bijstanden voort

zullen aanveerden wie ze willen, zullen ze ook voort

zooals nu de ziekelijken, die de kas zouden uiteten,

buiten laten, en zoo zal er voor hen geen anderen

uitweg zijn dan de gewestelijke raden. Die gewestelijke

raden zullen dan ware strafpelotons zijn waar men zal

de onwilligaards vinden, de moeten gedwongen worde»

door afhoudingen op hun loon, doch waar ook de

ongelukkigen zullen aanlanden die de onderlinge bijstanden

niet kunnen aanveerden.

Daarop valt te antwoorden : Vooreerst het wetsontwerp

legt aan de ziekenbeursen niet op die zieke­

lijken te weigeren en alzoo naar de gewestelijke raden

te jagen. Ook is het valsch dat ze zullen in eenen

groep bij de onweerdigen gerekend worden: de gewestelijke

raad kan immers heel gemakkelijk twee. afzon­

derlijke afdeelingen maken en zal het dan ook doen.

Doch wat vooral dient aangemerkt te worden, ’t is

dat de sukkelaars die tot nu toe mevers kunnen aan-

veerd worden, door die nieuwe wet ten minste nu ook

zullen verzekerd worden. Moest er misschien niet voar

gezorgd worden ?

M aar, zegt men verder, die aansluiting bij de ge­

westelijke raden zal voor de patroons een gemakkelijk

middel zijn om de ziekelijken te kennen en ze alzo*

werk te weigeren of minder loon te geven. Daarop

is ’t antwoord al te gemakkelijk. Immers als de werk

man niet wil, dan zal de wet hem niet verklappen ;

want de kaart, die moet dienen als bewijs dat hij stort,

zal geheel en al dezelfde zijn, hetzij dat hij stort bij ee*

ziekenbeurs of bij den raad.

Voegen we hier nog bij dat die gewestelijke raden

zullen optreden als scheidsrechters in gevallen van be­

twisting tusschen een lid en zijn onderlingen bijstand.

t Is niet noodig verder uit te wijden over de inrichting

en de werking der gewestelijke raden.

3) Maar opdat een vrije ziekenbeurs zou aanveerd

worden door de wet als ernstige verzekeraar eischt de

wet Voorwaarden van stevige inrichting.

a) (( Aan hun leden den genees- en artsenijkundigen

dienst waarborgen of bewijzen dat die leden bedoelden

dienst op een andere wijze genieten ».

Het spreekt wel van zelf dat de wet moet zorgen

opdat de vergoeding wel gegeven worde uit reden van

ziekte, en dat er ook genoegzame waarborg besta dat

een ziekte, niet langer dan noodig is, aanslepe.

Hier vreest men dat de ziekenbeurzen aan de wille­

keur der geneesheeren worde overgeleverd. Doch mee

merke vooreerst wel aan dat de inrichting van bedoelden

dienst gansch vrij blijft aan de maatschappij. Men

zal ook, dank aan de staatstoelagen en de tusschen-

komst van den patroon, min gierig kunnen zijn op de

noodzakelijke geneeskundige hulp; ’t Is immers wel

eerst daarvoor dat de toelagen moeten dienen. W ij ge­

looven toch niet dat men zou voldoen aan die vereischte

met een bepaling als volgt: « Men zal aan de leden

I fr. vergoeding betalen en geneeskundige hulp ver-

leenen, ofwel 2 fr. zonder geneeskundige hulp ». Dat

ware geen ernstige waarborg. M aar het is voldoende

dat men geen vergoeding uitbetale zonder geneeskundig

getuigschrift.

b) « Als ziekte-vergoeding moet betaald worden

M IN S T E N S I F R . P E R D A G en dit, te rekenen

minstens van den lOden dag en gedurende drie maan­

den. Duurt de ziekte dan nog voort, die vergoeding

moet voortbetaald worden uit de kas der vroege gebrekkelijkheid

tot aan de volledige genezing of tot

65 jaren als de werkonbekwaamheid bestendig blijft.


Op de ziekte-vergoeding is een uitzondering gemaakt

voor die werklieden, die maar halve bijdrage

moeten betalen omdat hun loon de 15 fr. per week

niet bereikt (zie verder).

c) Bij de geboorte van een kind moet aan de

moeder minstens 30fr. verzekerd zijn. D it komt overeen

me: artikel 5 der wet van 13 December 1889, die

verbiedt de arbeidsters wederom op het werk te aan­

veerden binnen de 4 weken die op hun bevalling

volgen.

d) Geen maatschappij mag leden uitsluiten, na een

proef tijd van 6 maanden, om reden van verandering

in de vereischten nopens Godsdienst, politiek, beroep

of gezondheid.

Dit is slechts de bekrachtiging der vrijheid van denk­

wijze, die reeds sedert jaren vereischt wordt voor de

wettelijke erkenning der ziekengilden. Toch is het een

punt dat veel opspraak leidt en wel moeilijkheden zal

veroorzaken.

’t Is waar, de vereenigingen mogen vrij weg in hun

standregels alle vooiwaarden bepalen welke zij noodig

achten bij de aanveerding der leden om hun godsdienstig

en zedelijk karakter te waarborgen; doch eens

een lid 6 maanden deel uitmaakt der vereeniging, dan

mag het niet meer om bovenstaande redenen uitgesloten

worden; maar het mag wel verwijderd worden om

andere redenen als zijn: ongeregeld en schandig ge­

drag, bedrog, beleediging of bedreiging tegen een be­

stuurlid, weigering zich te gedragen volgens de stand­

regels en de bijzondere verordeningen der maatschappij.

’t Is waar de poort biljft altijd open voor huichelaars

maar deze laatste middels zullen wel in de meeste

gevallen voldoende zijn om ze schadeloos te maken.

Men schijnt ook de vrees te hebben dat er moge­

lijkheid zou bestaan een goede maatschappij door poli­

tieke vijanden te overrompelen. M aar wij gelooven niet

dat zulks nu nog zoo gemakkelijk zou gaan, en we

kunnen hier de bemerking bijvoegen van E. H . Eeck-

hout (De Gids op sociaal gebied, 16 Maart 1913):

« De meerderheid der leden zou nu zoo vreesachtig

niet meer zijn, en zou haar rechten weten te verdedigen:

anders zouden wij ons met angst moeten afvragen of

de bestuurders onzer maatschappijen hun medeleden

niet degelijk en krachtdadig hebben opgeleid en hun

de noodige middelen tot verweer tegen valsche ge­

dachten niet ter hand hebben gesteld ».

e) Verders zou de regeering nog vereischen: te

voorzien in het toezicht door zorgers of bezoekers,

onafhankelijk zoo van de verzekerden als van de be-

elrijfshoofden bij dewelke deze arbeiden. — een waar­

borg van 5 fr. per werkend lid te storten op de wijze

later te bepalen. — De geschillen op te lossen door een

»naf+iankelijk scheidsgerecht.

III.

H o e veel m o e t er g esto rt w o rden ?

(V olgt).

B u ite n la n d sch o verzicht.

Montenegro

en de mogendheden.

De verovering van Scutari door de Montenegrijnen

heeft de Europeesche buitenlandsche kringen in het

zweet gebracht.

In geheel den Balkanscheii oorlog sloeg een feit in

de oogen: ’t wantrouwen van de Bal kan-vol keren

voor Europa. De leus der Balkanstreken was sedert

jaren : Europa help ons het juk der Turken los breken.

Europa beloofde bij geheele mondsvullen, bedreigde

zelfs de Turken indien zij den toestand der

Balkanstaten niet verbeterden. Maar daarvan kwam

niets ten bate der Balkanstaten. De wonde bleef

bloeden.

Om de Europeesche mogendheden te voldoen, gaf

de Turk van tijd tot tijd een voordeel aan de eene of

de andere Europeesche mogendheid om ze te doen

zwijgen. De wonden zelf die in de Balkanstaten lagen

te bloeden lieten zij onaangeroerd en het spel was

geklonken voor eenige jaren. De Europeesche mogendheden

kregen voordeelen en de Balkanstaten

kregen niets.

Dit spel moede en beu gelijk schapen geschoren te

worden,veranderden de Balkanstaten hunne politiek.

Ztende dat er door de tusschenkomst van Europa

niets te krijgen was, sloegen zij een nieuwen weg in.

De bescherming van Europa lieten zij varen om op

eigen krachten te steunen en voortaan was hunne

leus : Help u zelf, zoo help u God !

Zonder en spijts Europa gingen zij den oorlog aan

en tegen de begeerte en de verwachting van Europa

vaagden zij de Turken weg.


¥ ¥

Nu Europa paal en perk wil stellen aan de veroveringen

der Balkanstaten, botst zij tegen die gevoelens

van wantrouwen die jaren en jaren aangekweekt,

nu diep in de herten der overwinnaars geworteld

zitten.

De strijd die nu ontstaat tusschen M ontenegro

en de E uropeesche m o g e n d h e d e n is een

«ieuw bewijs van dit wantrouwen.

De Montenegrijnen belegerden sedert maanden

de stad Skutari. Nu de stad op het punt stond te

vallen, kwamen de mogendheden zeggen : ’t Is nutteloos

nog voor te doen. Skutari zal bij het nieuw rijk

Albanië ingelijfd worden.

Doch de Montegrijnen lieten zeggen,vochten voort

en de stad Skutari ligt nu in hunne macht.

De mogendheden willen nu Montenegro verplichten

de veroverde stad af te staan. Zelfs is er spraak

daartoe te dwingen.

Oostenrijk, als gebuur van Montenegro, is daar

bijzonder in betrokken. De vlootbetooging aan de

kusten van Montenegro was zonder uitslag. De

Montegrijnen keken nooit om.

Indien Montenegro Skutari weigert te verlaten,

dan zal men ze met geweld moeten uitdrijven. Men

gelooft niet dat men tot gevechten zal moeten zijnen

toevlucht némen, maar indien een leger tegen Montenegro

oprukt, zal het groot en sterk genoeg zijn

om den uitslag zeker te maken.

Dat is het gedacht van Oostenrijk.

Ruslar.d en de andere mogendheden zijn het gedacht

van Oostenrijk bijgetreden, maar meenen dat

er moeilijheden zouden oprijzen moest Oostenrijk

alleen dien veldtocht aangaan. Allen zijn toch eensgezind

om de besluiten van Europa te doen eerbiedigen.

Men verwacht nu het antwoord van Montenegro.

*

♦ ¥

De'toestand word nog meer ingewikkeld door een

ander feit.

Essad Pacha, bevelhebber van het Turksch leger

in Skutari, die de stad maanden lang verdedigde, en

met zijn 26,000 man de stad verlaten had na de zegepraal

der Montegrijnen, wil nu koning worden van

Albanië.

Door een groot getal Albaneezen werd hij k o n in g

v a n A lb a n ië uitgeroepen. Wat daaruit zal spruiten

is nog niet te voorzien, maar indien het feit echt is,

dan zit een nieuwe stok in ’t wiel der mogendheden.

Al deze gebeurtenissen hebben deze week eene

ware onrust verwekt in de Europeesche staatskringen.

Niet dat de zaken in hun eigen zoo erg zijn. maar

omdat men niet kan voorzien welke gevolgen daaruit

springen.

Al die gebeurtenissen ontroeren Europa omdat men

gevoelt dat in de Balkans eene macht is opgerezen

waarmede men voortaan moet rekening houden.

GRAAF BERCHTOLD,

Rijkskanselier van Oostenrijk.

Van eenen anderen kant luiden de laatste berichten

nog meer zonderling. De raad van de Oostenrijksche

Kroon is saam geroepen geweest te Schcenbrunn.

’t Is een teeken dat Oostenrijk handelen zal. En nu

vernemen we dat Servië Montenegro loslaat en met

Griekenland den oorlog zou verklaren aan Bulgarië.

Is dat nu ’t begin van den brand in Europa ?

KRONIEK VAN DE WEEK.

W a t nieuws deze week ?

Alles maar over de Expositie te Gent, waar bij

’t begin der week de toestand gedrukt was door al

’t geroep van A . W . Zaterdag was de storm nu voorbij.

Koning Albert en Koningin Elisabeth kwamen de ten­

toonstelling openen. Er werd dezen keer officieel geroepen

Vive le roi! en gemeend en innig geroepen

Leve Je koning! door hel volk dat met de staking

dieper heeft gevoeld dat een gezag nooJig is. Burgemeester

Braun hield een Vlaamsche rede, de koning

antwoordde in ’t Vlaamsch. Zoo past het ook in de

stad der Artevelders.

— »o «—

W e spraken daar even over de werkstaking. Ze is

uitgebrand, maar als ’t gebrand heeft vindt men puinen.

Ook hier. Verschillende huizen hebben ’t personeel

vervangen en zenden nu de stakers wandelen. Andere

inrichtingen, waar, door de politieke staking, het werk-

contrakt gebroken werd, staan voor nieuwe en groote

moeilijkheden. Te laat misschien zullen de arbeiders

inzien dat om wille van een twijfelachtig recht zij een

ander hebben verloren dat van veel grooter waarde was.

W aar zijn nu de gespaarJe centen naartoe?

Ze hebben tot niets gediend, want in de eerste veer­

tien dagen moesten ’t de werklieden op eigen rekening

volhouden. En ’t mooiste van de historie is wel, dat

reeds verschillende stakers hun centen terugvragen en

niet krijgen kunnen. In waren ja, maar in geld niet ?

Vap intrest of kroozen van het gespaarde is hier natuur­

lijk geen spraak. Is het dan te verwonderen dat vele

socialisten meer dan genoeg hebben van de roode in­

richtingen waar de werkman zeJelijk wordt geex—

.ploiteerd ?

— »o «—

O p de algemeee vergadering der christen werklieden

te Antwerpen spraken de heeren Marck, Van Cauwe-

laert, spraken René De Bruyne en verschillende werklieden.

Zoo de staking mislukte, dan is het dank aan de

christene organisatie, ’t Is dus in ’t belang van het

heele land en van alle stanJen dat de organisatie op

christen bodem vooruitga. Zoo de zaken hun normalen

gang hernemen, is het wel aan de christen werklieden

te danken. W e durven dezen keer verhopen dat van

vele oogen de vellen zullen afvallen, ’t Is een bewijs,

klaar als de zon, dat willen we onze werklieden niet

tot revolutie-recruten zien verworden, de christen orga­

nisatie vooruit moet.

W a t ook wonder is, is dat vele hoofd-aanleiders

der staking, gedurende die dagen t’ huis werkten, of

’s nachts werkten; en wijl de arme stumperds honger

leden, tegen hooger loon werkten.

W ie de zaken instudeert, komt tot wonderlijke conclusies

over het socialisme in België.

D e D e n tin o l geneest altijd op eene minuut tijds

de hevigste tandpijnen. — Zie de aankondiging.

ONZE BONDEN.

K O R T R IJK .

P R O P A G A N D A C L U B .— Gewoon uur Vrijdag.

Even talrijk opgekomen als verleden keer I Verslag

van den hoofdman over de Kamerwerkingen (hij is

werkzaam tegenwoordig, ook de dagen dat hij voor de

andere Kamermannen t’huis komt en die wedervindt

hier aan de statie: «ouden de gaaien in hun bladje hun

leugen niet durven intrekken?) Dan bespreking der

verzekeringswet. Elk brenge het zijne bij.

W EVELGHEM.

K A T H O L IE K E V O L K S B O N D . AfJeelmg

Jonge Wacht. — De viering voor den eersten keer

van haar patroonfeest St-Joris is waarlijk prachtig ge­

lukt. ’s 'Morgens waren nagenoeg al de leden in de

algemeene communie tegenwoordig; de optocht naar

de hoogmis, met orkest aan ’t hoofd en zooveel orde

en zwier in de rangen, verwekte den toeloop en de

bewondering onzer eerzame bevolking. Doch bovenal

was heerlijk: de vergadering ’s achtemoens I Terwijl

de mannen, die nog niets van hooger leven afweten

misschien met hunnen haan naar den kamp sukkelden;

terwijl de vervallene domme velokoersers zich een on-

zekeren prijs hart en longers afreden, trokken onze

Jonge Wachten naar de feestvergadering, het woord

van knappe leiders en uitgelezene sprekers aanhooren.

De voorzitter in een korte inleiding, schetste de opvat­

ting en het doel der Jonge W acht: namelijk, het jonge

volk vooral, opleidep tot eigene alzijdige volmaking,

en tot degelijke, christene werking voor de verheffing

van den naaste, en de weder-organisatie en opbeuring

der maatschappij. De schrijver gaf ons een deugdelijk

verslag over de werking der Wacht, gedurende de tien

maanden van haar bestaan. Daa na kwam E. H .

Floris Prims, hoofdopsteller van De GiJs op maat­

schappelijk gebiej aan de beurt. Klaar als de dag,

en even blij en opwekkend als ’t zonnelicht, beschouwde

hij de ontwikkeling onzer maatschappij vooral in eco­

nomisch opzicht, en miek ons, door algemeene ken­

schetsing en levende bijzonderheden, bekend met het

gesloten huishouden, waar elke stam hij zich zelf kon

verhelpen; met het stadshuishouden der middeleeuwen,

waar de christene liefde allen deed zorgen voor elk,

en elk voor allen; met ons tijdperk van economisch

liberalisme, dat slechts één dingen kent: den eigen ik,

dien men, zonder naar iets om te zien, tracht te bevor­

deren, vooral met nooit talrijk genoeg bezetene stoffelijke

goederen en genietingen; ten slotte, wees hij er

op, hoe we thans staan aan eene tweestraat: het socia­

lisme dat alles ten bate van den staat wil onteigenen;

of de katholieke maatschappijleer, die, door het terug

in eere brengen der zedelijke begrippen van den gods­

dienst op economisch gebied, weer het « al voor éénen,

en één voor allen » wil doen heerschen. Hoe afge­

trokken en droog dit onderwerp mag schijnen, toch

werd het frisch en levendig behandeld: elkeen hong

aan ’s sprekers lippen, begreep, genoot ! N u voerde

ons volksvertegenwoordiger Frans Goethals op politiek

gebied. H ij sprak ons over de verwoede werking der

tegenstrevers, om voor de kiezing, België onder hun

juk te krijgen; over hunne ontgoocheling na de vreese-

lijkë neerlaag van 2 Juni; over hunne woede, zich

ui'end in de domme, kinderachtige staking, die vele

lichtgeloovige werklieden zoo pijnlijk bedroog ; hij

toonde ons daarentegen het katholiek bestuur aan, die

maar één dingen wenscht: het algemeen welzijn te

bevorderen, in de eerste plaats door het stemmen eener

reeks nuttige wetten, waarvan de twee eersten nu zeker

wel de schoolwet en de verzekeringswet zullen zijn.

Levendig handgeklap begroette deze geestdriftige aan­

spraak. N u bedankte de E. H . Proost nog de sprekers;

zette de leden aan tot ijverige propaganda voor hunne

W acht en voor hunne gedachten; beval de goede overeenkomst

aan met de organisaties der andere standen;

en wenschte aan de leden ten slotte, na al den ernst

'dezer zwaarwichtige vergadering, ook het genot van

den verzettelijken uitstap die dezen heerlijken dag moest

besluiten, t Orkest, dat reeds voor de vergadering zoo

lustig en kunstig gespeeld had, ging weer op; reken na

reken vol, schaarden zich de leden in ’t gelid. En voor­

uit ging het, door verschillende straten, tot bij verschillende

vrienden. W aarlijk een indrukmakend vertoog

I Iedereen moest de regeltucht, de orde, de goede

overeenkomst en deftigheid bewonderen die onze mannen

kenmerkt. Geen twijfel, of vele, vele nieuwe man­

nen, nu ze onze Jonge W acht eens van dicht gezien

hebben, zullen in de eerste tijden nog bijkomen.

Naschrift. Een hartelijk woord van dank ook aan

de vrienden die Zondag met ons zijn komen verbroederen.

Bij passende gelegenheid, mogen ze insgelijks

op ons rekenen. Een hartelijk woord van dank ook,

aan de heeren burgers, die op onze vergadering hebben

willen tegenwoordig zijn.

Bestuurvergadering Van Jen VolksbonJ.— Vandaag

seffens na de hoogmis.

Algemeene vergadering. — Uitgesteld tot Zondag

aanstaande, seffens na de vespers.

N IJ V E R H E ID S S C H O O L . — Heden Zondag,

te 8 uren en een kwart zeer stipt, les in de werktuigkunde.

Dinsdag, een kwart voor 8 uren, lessen in de maatschappijleer

en volkshuishoudkunde.

Donderdag, een kwart voor 8 uren, les in,den vlashandel.

ISEGHEM.

B O E R E N B O N D . Zondag 4 Mei algemeene

vergadering. Eerw. Heer Colpaert komt spreken.

W E R K L IE D E N B O N D . Wijkmeesters. —-

Vergadering Zaterdag avond. Belangrijke vergadering.

Niemand zij afwezig.

ZangafJeeling. — Zondag te 11 uren algemeene

herhaling. Van nu voort mag niemand meer te kort

zijn. W ie nog begeert bij te komen, moet het op

vandage pakken, want van nu voort zetten we vooruit

tot aan ons bondsfeest.

Bestuur PropaganJaclub. — • Vergadering morgen

Zondag, te 5.30 uren stipt in ’t Gildhuis.

PropaganJaclub. — M aanJag avonJ, te 8 uren,

is er propagandaclub, omdat het minder goed zou pas­

sen de volgende week, daar he'. op 2° Sinksen zou vallen.

’t Is dus op 5 Mei. Er is een buitengewoon actueele ,

dagcrde.We verwachten dus nog meer volk als naar gewoonte.

Propagandisten een duwken doen, nie-waar ?

RetraiiantenbonJ. — W e hadden Zondag laatst

weerom een aangename vergadering en we kwamen ■

weer tot praktische besluiten wat veruit het bijzonderste

is. Nu is de bond geheel in orde en wacht maar tot de

eerst volgende vergaderingen. Dat de achterblijvers zich

maar haasten om bij te komen, ’t W ordt hoog tijd !

Bestuur WerklieJenbonJ. Morgen Zondag,

Bestuursvergadering in ’t Gildhuis te 6 uren en half.

S t- V IN C E N T IU S - G E N O O T S C H A P . De

buitengewone vergadering van St-Vincëntius-genoot-

schap Zondag laatst gehouden in t Gildhuis, heeft

meer dan gewonen bijval verkregen: Vele leden waren

tegenwoordig, vele eereleden. Ook de Dames van

Barmhartigheid waren goed vertegenwoordigd. De heer

Carpentier, voorzitter der conferentie, bedankte dan ook

hartelijk de talrijke vergadering. De Eerw. Heer De-

wit e, proost van de conferentie hield de feest­

rede over Ozanam. Het eeuwfeest van onzen stichter. ]

moet een spoorslag zijn voor de conferentie, om hoe

langer hoe meer de christen naastenliefde te oefenen.

Na een dankwoord van den heer voorzitter en de om­

haling, ging de vergadering in de bes^e stemming uiteen.

IN HET VLAAMSCH HUIS

TE K O R T R IJK .

Voordracht van E. H. C. GEZELLE.

Als eerste voordrachtgever trad op in het Vlaamsch

Huis voorde leden der Vlaamsche Wacht E. H. C.

Gezelle. Hij had het over : Ouderwetsch tooneel en

oude tooneelisten. Het was eene meesterlijke rede, en

om hare degelijke zaakrijkheid, om de diepe en

heldere beschouwingen, en de fijne gebondenheid

van stijl en gedachte. Op hoogst belangrijke wijze

werd hier ook samengevat wat elders los en zonder

verband te vinden is ; het onderwerp is voldragen

geweest tot een stevig, schoon geheel.

Tot algemeene inleiding werd een kort overzicht

gegeven van onze middeleeuwsche letterkunde, ver

deeld in die van den eersten stand, van de ridderschap,

in die van den tweeden stand, van de klerken

of geestelijken, die van den derden stand,de burgerij,

het volk. Spreker verklaart eerst nog de woorden

drama, tragcedie.

De burgerij in de middeleeuwen heeft het tooneel

niet geschapen. Men begrijpt ook dat het moderne

tooneel niet ineens uit de lucht gevallen is. Tooneel-

kunst komt laatst, neemt alle andere kunsten bijeen

en groeit eruit op. Al de rythmerende kunsten staan

ten dienste van hunne jongere zuster. Ook de plastische

kunsten zijn alle bijeen te vinden in het drama :

zoo komt dit tot prachtig en volmaakt geheel.

Eene dramatische vertooning is eene voldoening

voor geheel den mensch ; de verbeelding van den

mensch voert daarbij eene groote rol. De dramatische

illusie mag niet gestoord worden. Nog eene zwaardere

reden waarom het tooneel zoo grooten bijval

genoten heeft, is de dramatische aandoening. Spreker

onderzoekt dan grondig en diep welke de aard, de

natuur van die aandoening is. — Dan wordt de oorsprong

van alle tooneel en inzonderheid van het

vlaamsche opgespoord.

Het tooneel is uit de godsdienst geboren ; het is

gekomen uit eene dubbele bron, en langs eene dubbele

overlevering,'maar alle twee zijn godsdienstig.

Het moderne tooneel stamt gedeeltelijk van de oude

Grieksche Dyonisosfeesten af, en anderdeels uit de

Roomsche katholieke godsdienst, met eene didakti-

sche strekking. Dit wordt door spreker nader nagegaan.

Het moderne tooneel neemt zijn oorsprong in

het hart zelf van den katholieken godsdienst. Dit

erkent ieder waar geleerde. Er bestaat toch eenig

verband tusschen het oude en middeleeuwsch tooneel.

We hadden eerst de sproke en de boerte,

algauw versmolten met het kerkelijk drama. Van den

beginne af is reeds te onderscheiden het liturgisch-

E E R W . H E E R C. G E Z E L L E .

spel, het mysteriespel, het mirakel-, het zedespel

de oude spelers waren de kerkbedienden,de gezeller»

van den spele, de rederijkers.

Het Grieksch tooneel ontstaat uit eene geestvervoering

; het middeleeuwsch uit eene onderwijzende

bedoeling. Alles geschiedt eerst in het latijn, en uit-

gevoerd inde kloosterkerken. Dit wordt breedvoerig

ontwikkeld. Weldra dringt de volkstaal binnen. Dan

ontstond het boertig drama door invloed der goliar-

den, de speellieden, ook langs een anderen weg nog,

door de vastenavondgrappen, sommige luidruchtige

feestvieringen, die langzaam aanleiding gaven tot

ware kluchtspelen. Het drama verhuisde weldra ook


uit de kerk, werd gespeeld eerst in open lucht met

de medehulp van de leeken. De vermenging van het

vrome en boertige, trad spoedig in ; de schoolsche

verdeeling tusschen ernst en luim kenden de middeleeuwen

niet. Men paste weldra de tooneelkunst toe

op zuiver wereldsche stof en dit werd genaamd :

« Abele Spelen. » Dan kreeg men de mirakelspelen

en verder de zedespelen of moraliteiten. Ten slotte

wordt nog gesproken over de broederschappen en

-de kamers van rhetorika.

Hiermee hebben we getracht het een en ander uit

éie prachtige rede mede te deelen, die gegeven werd

in die pittige, snedige taal E. H. C. Gezelle eigen.

De toehoorders volgden met de meeste aandacht de

lezing, en waren den redenaar zeer dankbaar.

De tooneelavond van Maandag laatstleden.

Op Maandag 27 April greep in het Vlaamsch Huis

eene tooneeluitvoering plaats, gegeven door een

Noordnederlandschen troep. Werden opgevoerd drié

blijspelen in een bedrijf: De Muis van DesRoseaux,

Een nieuwe Leus van MarcellusEmants, en Goddank,

de tafel is gedekt van L. Ernest. Een talrijk publiek

was opgekomen en verlustigde zich zeer in het goede

spel der tooneelisten. Vooral De nieuwe Leus, de

fijne comedie, was een prachtig stukje en met veel

ijver uitgevoerd. Zulk een plezierig tooneelavond je

is opperbest onthaald geweest.

W e k e lijk sche k ro n ie k .

De W ereldle n te ixedactie.

ST A D ISEG H EM

C h riste n e n en socialisten.

De christen vakvereenigingen zouden er niets tegen

hebben moesten de socialisten ook genieten van ’t

werkloozenfonds, ééns dat de socialisten wettig erkend

waren.

Weet ge wat men daaruit afleidt?

a) de socialisten worden niet meer verstooten.

Vroeger moesten zij bekampt en bestreden worden

als politieke tegenstrevers, beroofd aan alle voordeelen.

b) De christenen leggen de hand in die der socia­

listen. Van nu voort zullen ze eensgezind hun stof-

felijl(en en zedelijken vooruitgang bewerken.

Dan redeneert die zelfde menheer verder door :

Ook de burgerij zal alzoo handelen en eindelijk zal

de strijd losgaan tusschen burgers en werklieden saam

tegen renteniers en kapitalisten.

— »o«—

’t Bijzonderste voor den schrijver van dit artikel is

dat de christenen de socialisten niet meer uitsluiten

omdat ze socialist zijn.

’k Moete eerlijk bekennen dat ik nog nooit zulk een

hoop valsche opvattingen, valsche begrippen, en on­

waarheden saamgeduwd zag in een artikel.

W e hebben nooit de sodalis en aanzien uitsluitend

als politieke tegenstrevers. Neen, heer schrijver, ge

zoudt beter doen eens te willen studeeren welk verschil

er is tusschen kathol, en social'st. vereenigingen.

De christen vereenigingen moeien zich niet met poli­

tiek; ze staan er buiten; wijl de socialisten anders

niet dan poliiieke inrichtingen zijn.

Nooit hebben wij de socialisten van gemeen recht

willen berooven, omdat ze burgers zijn van gemeente

en land als w ij; maar wanneer hun vereenigingen willen

mededeelen van eenige instelling mogen we wel vragen

zeker dat ze al was ’t aan formaliteitin zouden voldoen,

wanneer die formaliteiten van invloed zijn op de con­

trole, die noodig is.

En zoudt ge niet willen nader verklaren, mijnheer,

hoe, aangezien de reglementen voor werkloozenfonds

van chr. en soc. vereenigingen verschillen, gij het doen

zult om beide vereenigingen te bedeelen. Welk reglement,

zult ge verkiezen? — Studeer en spreek dan !

De christen werklieden sluiten niet voorslags de

anderen uit mijnheer :

Wanneer de katholieken toelagen zouden verleenen

aan vrije liberale scholen, aan kinder-colonies van die

scholen, — wil dat ook zeggen dat liberalen en katho­

lieken samen doen, eensgezind zijn; dat de katholieken

die scholen als zoo goed aanzien als de hunne? 'Mijnheer

g’hebt daar princiepen verdedigd, beschouwingen

neergeschreven die ‘en zeerste doen twijfelen...

En gij durft schrijvn dat ge met voldoening ziet dat

G ij aanziet dus het socialisme als een factor, als

een middel tot zedelijken vooruitgang?

De laatste politieke staking heeft u en alle burgers

getoond wat de socialisten verstaan door stoffelijken

vooruitgang. En gij durft spreken van eensgezind sa­

menwerken ? De christen werklieden hebben Belgie

van een ramp gespaard, mijnheer en de dank dien gij

betuigt is van ons over een kam te scheren met de

socialisten !

Tusschen ons en de socialisten staat een muur, een

hooge muur. Het socialism omdat het ongodsdienstig

is, leidt tot zedelijk verval mijnheer; en gij durft spreken

van vooruitgang.

Ge verdient even veel om de andere gevolgtrekkingen

van uw artikel. W e weten niet of het dwaasheid is of

moedwil die u zoo deed handelen. Maar we staan

verbluft dat in een katholiek blad zulke on-katholieke

artikelen verschijnen, ’t Is schande !

Alle katholieken protesteeren krachtdadig tegen zulk

schimp-ar ikel. W ilt gi: uw princiepen verloochenen of

in ’t dak steken, vrij aan u, wij zullen ze te hardnekkiger

verdedigen.

Christen organisatië voor alle standen dat is het

standpunt dat wij voor hebben, en we hebben dit uit

de woorden van den Paus zelf. ’t Is niet met anders

te doen dat men zeker is op den goeden weg te blijven.

Neen, we vergeten ’t niet dat gij er voldoening in

hebt kath. en soc. arbeiders eensgezind te zien werken

aan zedelijken vooruitgang !! W a t zullen we nog al

hooren? O f laat ge zoo klaar in uw kaart lezen?

K A T H O L IE K E K IE Z E R S B O N D : IS E G H E M .

F R A N K R IJ K

Afdeeling Burgers. Er werd maar een deel

De visscherssloep Trois Républicains der haven van kandidaten ingediend. Werden dus gekozen verklaard:

Lcch is met man en muis vergaan. Er waren 4 per­ M M . C. Bourgeois, E. Carpentier, Fr. Declercq,

se nen aan boord.

Em. Dierick, J. Rosseel, Cyr. Sintobin, Cyr. Staes,

- Le lieutenant-luchtschipper Brecard heeft Maan­ Am . Van den Berghe, Em. Van den Bogaerde, D r

dag met 2 man aan boord 2300 me'ers hoog gevlogen Van de W alle, Jul. Van Haverbeke.

te Reims. Zijne vlucht duurde 1 ure 35.

Daarmede is de vergadering van Zondag avond

D U IT S C H L A N D .

4 Mei ook tot later datum verschoven.

Te Chemnitz kantelde een autobus, die te s,iel Afdeeling Werklieden. — Werden tot afgevaar­

reed, om; 25 reizigers werden gekwetst.

digde gekozen: Em. Ailewaert, H . D ’Artois, P. De

Jonghe, H . D ’Hondt, Ach. Hoornaert, A d. Samy»,

H . Van Hauwaert. ,

Z E V E N D E D O C H T E R . O p O . H . Hemel­

V njuag rnorgend overieeu te Kortrijk (le i leer Juies

vaart werd in St-Hilonius gedoopt, Elisabeth V an den

Vermaut, de beminde vader van onzen uitgever.

Bulcke, zevende dochter van Emiel en Irma Van Neste.

De overledene was slechts 60 jaren oud. H ij was

Schardouwstraat. Hare Majesteit de Koningin had het

een diep geloovend en godvruchtig katholiek, die door

meterschap aanvaard; M me Bral-Donego verving de

de pers aan de katholieke zaak onscha bare diensten heeft

Koningin.

Dewezen. jaren lang v/as n,j u iu K k e r-U itg c v e r van

Onze hartelijkste gelukwenschen aan de ouders!

«Le Journal de Courtrai» en van ui/e \juitien üpore» O P E N IN G M E IM A A N D . - O p O . H . Hemel­

en werkte met taaiheid aan de verspreiding van beide vaart werd als naar gewoonte de Meimaand plechtig

bladen.

geopend in de kerk! Muziek aan ’t hoofd stapten de

Zijn omgang was eenvoudig en genegen. Zijne tal­ congreganisten naar de kerk,, waar ze onder kundige

rijke vrienden en kennissen zullen hem in hun gebeden leiding zoo schoon het lof voorzongen. ’t Maakt ge­

indachtig zijn.

weldigen indruk die massa geloovigen, die groote schare

De Redactie van ons blad biedt zijn christen rouw- jongelingen, biddend en zingend voor hun moeder !

Maria beware onze jeugd en onze stad deugdzaam en

diep geloovend.

K IN E M A G IL D H U IS . — Zondag avond 4 Mei

te 8 uren.

I . De man en de beer, drama. 2. De bergachtige

oevers der Chalvagne, reis. — 3. Caiino wil doen zooals

de Cow-boys, komiek. 4. Over Hoendervogels,

geheel sierzaam. — 5. De hoed van den Commissaris,

komiek. — 6. Van Niza naar Pujet, reis. — 7. Het

groot sociaal drama, De Meester der Smeltovens, ia

2 deelen. — 8. De bruischende golven te St-Jan de

Suz, zeezicht. — 9. Bébé op reis, aller geestigst film.

Z A T E R D A G A V O N D .

Vrouwken lief, hier zijn de schijven,

Twintig franken wel geteld ;

Zeker, nu zult gij niet kijven,

Geen cent ontbreekt aan ’t geld 1

Ach, maa lief, wat kan het baken,

’k Ben zoo ziek, zoo flauw, zoo zwak,

d ’Aarde zal ik ras verlaten,

Hier... ligt... op mijn hart een pak.

Vrouwken lief, ge zult genezen

En gelukkig wezen, ja !

’t Staat in de gazet te lezen ;

’t Middel heet T H E O B R O M A .

Het verkloekt de zwakste lieden,

Geeft de flauwsten nieuwen macht,

U zal het gezondheid bieden,

Frissche kleuren, bloed en kracht.

En de man ging ’t middel halen

En het vrouwken werd gez


UURTABEL d e r IJZERWEGEN & TRAMS

geldig van 1 Mei tot 30 Juni 1913.

K ortrijk — Audenaai-de — Brussel.

10 38 12 09 12 32 3 29 5 12 6 18

Kortrijk 6 08 6 42 9 25

Staceghem 6 16

Deerlijk 621

Vichte 6 28

Sterhoek 6 31

Anseghem 6 36

Elseghem 641

Peteghem 6 46

Audenaarde 651 710 9 55

Sotteghem 7 37 7 30 10 16

Denderleeuw 813 10 36

Brussel 8 46 8 10 11 00

7 00 8 55

9 03

10 41 12 17 3 38 5 20 6 26

10 51 12 22 3 43 525 631 909

10 56 12 27 3 4S 5 30 6 36 9 14

12 32 3 53 535 641 920

11 05 12 37 3 59 5 40 6 46 9 27

12 42 5 45 6 51

11 1112 47 4 05 5 50 6 56 9 34

11 16 12 52 1 00 4 10 555 701 730 940

11 49 1 38 1 24 4 45 7 36 7 51

12 25 2 16 1 39 5 22 8 25 8 12

1 12 2 40 2 08 5 57 8 53 8 35

Alle dagen, sneltrein uit Kortrijk om 7.43 ’s m., te Brussel om 9.18.

Alle Maandagen, Kortrijk om 9.58 ’s m., te Audenaarde om 10.41, ov. st.

Brussel — Audenaarde - Kortrijk.

Brussel 4 41 6 14 8 15 9 06 12 09 1 24 5 16 6 17 8 00

Denderleeuw 5 34 6 36 8 33 9 28 1241 251 5 56 6 47 8 22

Sotteghem 6 16 6 57 9 12 9 49 1 14 3 31 6 30 7 04 8 44

Audenaarde 6 51 7 17 8 19 9 43 10 10 1 53 4 05 7 06 7 35 7 40 9 05

Peteghem 6 57 8 26 9 49 1 59 4 12 7 11 7 47

Elseghem 7 01 8 30 9 53 4 16 7 16 751

Anseghem 7 06 8 35 9 58 2 06 4 26 7 20 7 56

Sterhoek 7 12 8 42 10 04 2 12 4 33 7 27 8 03

Vichte 7 18 8 49 10 10 2 18 4 40 7 33 8 10

Deerlijk 7 23 8 54 10 15 2 23 4 45 7 37 8 15

Staceghem 7 28 8 59 10 20 2 28 4 50 7 42 821

Kortrijk 7 35 7 43 9 06 1027 10 35 2 35 4 57 7 49 7 58 8 28 9 29

Alle dagen, steltrein uit Brussel om 4.29 ’s nam., te Kortiijk om 6.02.

Alle dagen, trein uit Brussel om 7.08 ’s av., te Audenaarde om 8 47, ov. st.

Alle Maandagen, Audenaarde om 6.06 ’s m., te Kortrijk om 6.50, ov. st.

K ortryk — Beinze — Gent.

Kortrijk 6 10 6 56 931 10 58 12 18 12 34 3 25 6 07 6 24 9 44 9 57

Harelbeke 619 9 39 12 27 3 33 6 33 10 06

Be veren 6 23 9 43 12 32 3 37 6 37

Desselghem 6 28 9 48 12 37 3 42 6 42 10 13

Waereghem 6 43 7 11 9 55 11 13 12 43 12 49 3 48 6 22 6 48 10 00 10 20

Zulte 641 10 00 1 01 3 54 6 53 10 26

Olsene 6 46 10 05 1 06 3 59 6 58 10 31

Machelen 6 52 10 11 1 12 4 05 7 40

Deinze 7 00 7 25 10 17 11 27 1 18 1 03 4 18 6 36 7 CO 10 14 1041

Astene 7 04 1 24 7 18

Deurle 7 10 10 24 1 30 4 15 7 24

De Pinte 7 15 10 29 1 35 4 24 7 29

St- Denijs 7 22 10 35 144 4 32 7 38

Sint-Pieters 11 45 1 51

Gent 7 32 7 45 10 46 1147 1 58 1 23 4 45 6 56 7 48 10 33 11 03

Alle werkdagen, Kortrijk, om 4.11 en 8.49 ’s m., te Gent om 5 35 en 9 37.

Alle werkdagen, Kortrijk, om 8.23 ’s av., te Waereghem om 8.49, ov. st.

Alle Maandagen, Kortrijk, om 5.15 ’s av., te Gent, 5.54, te Antwerpen, 7.14

Gent — Beinze — Kortryk.

Gent 4 39 6 35 8 17 9 20

Sint Pieters4 46

St-Denijs 4 54 9 31

De Pinte 4 59 9 37

Deurle 5 05 9 42

Astene 5 11 9 48

Deinze 5 16 6 54 8 39 9 52

Machelen 5 23 9 58

Olsene 5 29 10 04

Zulte 5 34 10 09

Waereghe 5 41 7 08 8 53 1014

Desaelgoe"15 48 10 21

B everen 5 53 10 26

11 00 11 43

11 51

12 00

12 04

12 10

1 08 3 52 5 02 6 43 7 16

11 19

11 33

6 50 7 24

7 30

7 34

7 40

7 46

1 44 4 23 5 22 7 06 7 50

7 57

8 03

8 08

5 36 7 20 8 13

8 20

8 24

1 15

1 22 4 03

1 28 4 08

1 34

12 16 1 40

12 21

12 28 1 51 4 29

12 34 1 57 4 35

12 39 2 02 4 40

12 44 2 06 4 45

12 51 2 14 4 52

12 55 2 18 4 56

9 54

10 02

10 09

10 1;

10 22

10 29

10 38

10 44

10 49

10 54

11 02

Ingelmunster

Zandberg

Meulebeke

Thielt

Aerseele

Deynze

Gent

8 48 11 04

TTt. V. .■......■‘ATW J V " '- " ','V ■ e-

A lle w erk d a g en , W a e re g h e m ona 8.55 ’ s a v ., te K o r t r ijk om 9.27, ov

I n g e l m u n s t e r — Tliielt — Belnze — Gent.

12 11 1 39 3 06 4 54 6

12 15 3 10 4 58 6

12 21 1 47 3 15 5 04 7

12 40 1 57 3 23 5 35 7

2 06 3 32 5 41

12 57 2 22 3 46 5 59

1 18 2 54 6 38

iiVfTf. i-i-r

st.

8 56

9 17

9 34

9 54

11 13

11 23

11 32

11 43

12 07

Gent

Deynze

Aerseele

Thielt

Meulebeke

5 27 7 11 8 07

531 811

5 36 7 19 8 16

5 43 8 33 9 01

6 16 8 42 9 13

6 32 8 54 9 27

7 04 9 24

Deynze — Thielt

6 12 7 29

6 47 7 52 10 17

7 04 8 05 10 31

5 45 6 33 7 38 8 29 10 41

6 44 7 46 8 37 10 49

6 55 7 55 8 46 10 57 11 50

52 8 00

56

02 8 08

10 8 15

8 29

8 44

9 15

Gent -

4 59

5 20

5 36

Ingelmunster.

11 33 3 48 5

12 12 412 4 26 6

12 28 4 23 4 40 6

11 34 12 46 2 25 4 52 5 50 7

11 43 12 54 2 33 5 02^5 58 7

1 03 2 40 5 10 6 05 7

Ingelmunster

Alle dagen, Gent, om 6.20 ’s av., te Thielt om 6.58.

K ortrijk — Avelghem — Bonsse.

44 7 27

14 7 55

30 8 II

20 8 30

28 8 38

37 8 47

K ortrijk — Bousselare — Brugge.

Kortrijk 4 28 6 56 7 45 8 25 10 43 12 29 1 12 2 40 3 55 6 08,.6 28 841 10 00

Heule 4 34 7 50 831 10 49 12 35 1 18 2 46 4 01 6 34, 8 47 10 07

Ste Catherine 4 39 8 36 1 23 4 06 6 39*

Lendelede 4 43 7 58 8 40 10 56 12 42 1 27 2 54 4 10 6 19 6 43 .854 10 15

Ingelmunster 4 48 7 13 8 03 8 45 11 02 12 48 1 33 3 00 4 16 6 24 6 46 901 10 21

Iseghem 4 55 7 18 8 10 11 07 12 53 1 38 3 05 421 6 32 6 54 9 06 10 28

Cachtem 5 00 7 22 1 42 4 25 6 58

Rumbeke 5 03 7 26 8 17 11 14 100 1 46 4 29 7 03 9 13 10 38

Rousselare 5 07 7 30 8 24 11 21 1 04 1 50 3 15 4 37 6 40 7 10 9 20 10 43

Bevereu 5 16 8 29 1 12 4 42 7 15 9 25

Gits 521 7 42 8 34 11 29 1 17 4 47 6 53 7 20 9 30

Lichtervelde 5 26 7 48 8 44 11 35 124 3 25 4 52 6 55 7 28 9 36

Thourout 5 43 801 8 50 11 42 1 32 3 33 5 07 7 03 7 36 9 42

Brugge 617 8 28 9 15 12 05 2 00 3 58 5 37 7 25 8 03

Trein Rousselare L’chtervelde om 6 07. — Trein Ingelmunster Rousselare om 12 10.

Vanaf 1 Jun i, trein uit Kortrijk om 8 34 ’s m., Brugge om 10 21, en verdere wijzig.

B ru gge — Bousselare — Kortrijk.

Brugge ' 5 42 7 25 9 16 10 21

Thourout 4 39 6 10 7 55 9 41 10 48

Lichtervelde 4 45 6 17 8 03 9 47 10 58

Gits 4 52 6 27 8 10 9 55

Be veren 4 57 6 32 8 14 1000

Rousselare 5 04 6 43 8 22 10 04 11 12

Rumbeke 5 09 6 48 8 28 1116

Cachtem 5 13 6 52 8 32

Iseghem 5 19 6 57 8 38 10 17 11 26

Ingelmunster 5 25 7 01 8 42 10 20 11 31

Lsndelede 5 31 7 09 8 55

Ste Catherine 5 34 7 12

Heule 5 39 7 17 902

Kortryk ’ 5 44 7 22 9 07 10 33 11 43

Alle dagen uit Rousselare om 6.00 ’s m., te Kortrijk om 6.35 ; Cachtem en Sinte niet.

» » om 2.39 ’s av., te Kortrijk om 3.18

» » om 1.05 nam., te Ingelmunster om 1.24.

» uit Ingelmunster om 11.02 ’s morg., te Kortrijk om 11.21

Vanaf 1 Jun i, trein uit Brugge om 7.08 ’s a \, Kortrijk om 8 34 en verdere wijzigio.

Kortrijk — Moeskroen — Doornijk.

4 02 4 54 6 14 7 29 7 53 9 17 10 41 1 15 2 38 5 13 5 56 7 38 8 44

12 40 3 26 4 28 6 24 7 45

1 16 3 58 4 51 7 00 814

1 29 4 06 5 03 7 18 8 22

1 35 4 12 7 23 8 30

1 4'J 4 17 7 28 8 35

1 49 4 28 5 16 7 37 841

1 54 4 32 5 21 7 42 8 46

4 36 7 46

2 03 4 42 5 30 7 52 8 54

2 08 4 48 5 36 8 00 8 54

2 14 4 53 8 07 9 05

8 10

221 5 00 8 15 9 12

2 26 5 06 5 48 8 19 9 17

Tram lijn Meenen«Moeskroen

Kortrijk

Marcke

Lauwe

Aelbeke

4 09 5 01 6 20

4 16 5 08 6 26

4 22 5 15 6 31

Moeskroen a.4 28 5 21 6 36

ld. v. 4 31 5 23 6 41

Herseeuw 4 39 5 32 6 50

Leers Noord 6 57

Nechin 7 02

Templeuve 7 08

Froyennes 714

Doornijk 7 20

9 45

8 00 10 47 1 21 2 44 5 19 8 50

8 06 9 27 10 53 1 27*2 50 5 25 8 56

8 12 10 58 1 32 254 530 901

7 42 8 18 934 1103 1 37 2 58 5 35 609 751 9061000

11 07 1 39 301 548 6 14 754 9 181002

7 50 8 23 9 39

8 32 9 49

9 56

11 14 1 45 3 07 5 57

11 20 1 53 6 04

11 25 1 58 3 17 6 09

11 30 2 04 3 22 6 15

2 10 3 27 6 21

8 03 9 2810 07

8 11 9 35

8 16 9 40

8 22 9 46

8 28 9 52

1001

10 07

10 13

! 09 10 19 11 38 2 16 3 33 6 27 6 33 8 33 9 5810 25

APe dagen, sneltreins uit Kortrijk naar Moeskroen om 7.48 en 11.56 ’s m., 8.03 en

9.32 ’s av.

Alle werkdageu, Kortrijk om 6.10 ’s av., Moeskroen om 6.35 en te Doornijk om 7.09

Doornijk — Moeskroen - Kortrijk.

22 10 58 1 52 4 51 5 15

11 05 1 59 4 57

1111 2 05 5 02

11 17 2 11 508

11 22 2 16 5 14

Doornijk

Froyennes

Templeuve

Nechin

Leers Noord

Herseeuw

Moeskroen a .

ld. v.

Aelbeke

Lauwe

Marcke

4 58 6 16 6 35 8 33

5 05 6 42 8 39

5 11

6 48 8 45

5 17

6 54 8 50

5 22

6 59 8 55

5 30 6 18 7 06 9 01

5 37 6 36 6 22 7 15 9 07

5 44 6 38 7 00 7 27 9 08

5 49 7 06 9 13

5 55 7 13 9 19

6 00 7 20 9 24

8 35

841

8 47

8 53

8 58

5 32 8 39 9 04

11 28 12 33 2 22 5 21

10 42 11 39 12 41 2 33 5 30 5 40 8 43 9 12

10 44 11 42 12 43 2 59 5 47 8 49 9 31

11 47 12 48 3 04 8 55 9 37

11 53 12 54 3 10 9 02 9 43

11 59 12 59 3 15 9 09 9 48

Moeskroen

Mont-a Leux

Tourkonje

Roobaais

Rijssel

Parijs

M o e s k r o e i i — H I J s s e l

5 47 7 44 8 39 9 43 11 12 12 13 1 50 3 13 5 55 7 57 9 19 10 15

5 51 8 45 11 18 1 56 8 03 10 21

6 07 8 10 9 08 10 00 11 34 12 36 2 21 3 22 6 23 8 17 9 45 10 25

6 12 1! 16 9 17 19 19 11 40 12 42 2 27 3 51 6 29 8 24 9 58 10 49

628 839 931 1035 1200 1252 238 4 05 6 40 8 00 1007 11 07

9 57 4 28 8 56 5 10 1125 4 15 437

Sneltrein uit Tourkonje naar Parijs, om 5 55 s m. ; te Parijs, om 12 55

Sneltrein uit Moeskroen naar Parijs, om 8.17 (I en II), te Iarijs om 12 0 < -

Alle dagen, treias uit Moeskroen om 6.43 ’s ra. en 4.38 ’s nam . te Tourkonje om 6 56

en 4.46 — om 8.17 ’s m. aankomst te Rijssal om 9.02. Van Rijssel naar Parijs 2 kl.

Naar Rijssel ook om 3.12, 6.20, 8 33, 10.15 s av.

I*arijs — Bijssel

Kortrijk

Sweveghem

Kookke

Moen Heestert

Avelghem

Oiroir

Kluisberg

Amougies

Russeignies

Ronsse

4 48 8 23

4 59 8 32

5 04 8 36

5 11 8 42

5 18 8 48

5 26 8 54

5 29 8 57

5 35 9 01

9 06

5 47 9 13

9 38

9 43

9 46

951

9 55

1041

1051

10 55

11 01

11 07

11 13

11 16

11 21

1126

2 36 5 34

2 47 5 47

2 52 5 53

2 58 6 00

3 04 6 08

310 6 14

313

3 18 6 22

6 27

3 30 6 35

6 22 8 42

6 32 8 52

6 37 8 57

6 44 9 04

6 50 9 10

6 57 9 16

7 00

7 05 9 23

7 10 9 28

7 19 9 36

1003 1134

Alle Zondagen, Avelghem, 9 39 ’s av., te Ronsse, 10 13.

— Avelghem —

4 50 6 26 9 34 10 15

Bonsse

Ronssd

Russeignies

Araougies

Kluisberg

Orroir

Avelghem

Moen Heestert

Knokke

Sweveghem

Kortrij k

Alle Maandagen,

4 59 5 33

5 04 6 38

6 42

5 12 6 46

5 17 654

5 27 7 03

5 34 7 09

5 40 7 15

5 50 7 25

9 44 10 22

9 50 10 26

10 39

9 57 10 34

1001 1038

10 09

10 14

10 20

10 29

Kortrijk.

1 31 3 52 6 48 7 33

1 40 4 01 6 57 7 40

1 45 4 06 7 04 7 49

1 50 4 11

1 55 4 15 7 13 7 54

2 00 4 31 7 19 8 02

2 08 4 39 7 27 8 10

2 15 4 44 7 34 8 16

2 21 4 49 7 40 8 22

2 33 4 59 7 52 8 34

Ronsse, 3 34 ’s m., te Avelghem, 4 0 1 .—

Thourout — Oostende.

Thourout

Ichteghem

Ghistel

Snaeskerke

Oostende

4 41 7 59 9 02

4 56 8 13 9 17

5 14 8 29 9 33

5 20 8 34 9 39

5 31 8 44 9 49

11 04 1 30 4 35 5 19 7 45

11 20 1 51 4 50 5 35 8 01

11 37 2 03 5 07 5 52 8 18

11 43 2 14 5 13 5 58 8 24

11 53 2 25 5 23 6 09 8 34

Nog een trein om 7.07 ’s av., te Oostende om 7.45.

Oostende — Thourout.

Oostende

Snaeskerke

Ghistel

Ichteghem

Thourout

Nog een trein om 9.5? '

5 17 7 07 7 46 12 18 3 02 4 02 6 00 8 08

5 28 7 18 7 58 12 29 3 13 6 11 8 19

5 34 7 23 8 05 12 35 3 19 4 15 6 17 8 25

5 51 7 39 8 22 12 52 3,36 4 29 6 34 8 42

6 05 7 53 8 36 1 05 3 50 4 41 6 48 8 56

te Thourout om 10.39.

s m.

Paiijs ’s av. 8 15 ’sav.l0 20

Rijssel 4 53 537 642 755 1006 1050

Roobaais 5 14 5 56 7 01 8 13 10 20 11 09

Tourkoi j 3 5 23 6 03 7 08 8 16 10 27 11 18

Moeskroen 5 31 6 11 7 16 8 24 10 35 1126

Alle dagen treins uit Rijssel om 7.30 en 11.28 ’s m.,

Moeskroen — Avelghem — Audenaarde.

Moeskroen 4 31 5 23 8 23 8 54 11 36 5 48 7 54

Hersaeuw-W. 4 41 5 34 8 38 9 06 11 46 2 28 5 58 8 13

Dottenijs St Loger 1 50 5 44 8 46 9 16 11 55 2 38 6 07 8 25

Spiere 4 55 549 8 50 9 20 11 59 243 6 11 8 30

St Denijs Helkijn 5 02 5 56 8 57 9 27 12 07 2 50 6 17 8 38

Bossuyt 5 08 6 02 9 03 9 33 12 12 2 56 6 23 8 44

Avelghem 5 14 6 15 9 09 9 38 12 18 3 14 6 29 8 50

Ruyen 6 22 9 16 12 25 3 21 6 36

Audenaarde 6 47 9 40 12 50 3 46 7 00

Werkdageu: Herseeuw, 7.19 ’s av., Audenaarde, 8 34, ov. st.

bondag en Maand., Moeskroen, 4 44 ’s av., Avelghem, 5 31.

Zaterdag en Zondag, Herseeuw, 9.10 ’s av., Avelghem, 9.38.

Audenaarde — Avelghem — Moeskroen.

Moeskroen.

II

8 41 1 00 230 520

12 17 2 04 3 31 5 05 7 09 8 30 9 05

12 34 2 24 3 45 5 22 7 22 8 49 9 22

12 47 2 31 3 53 5 30 7 31 8 55 9 26

12 53 2 38 4 01 5 37 7 39 9 07 9 4i

te Moeskroen om 8 03 en 12.02.

Meenen Staatsstatie

Groote Markt

Barakken

Pont Neuf (')

Reckem, Plaats

Kruisweg

Vagevuur (*)

Moeskroen Risq.-Tout

Plaats

Staatsstatie

Moeskroen, Staatstatie

Plaats

Risqons-Tout

Reckem, Vagevuur \*)

Kruisweg

Plaats

Meenen, Pont-Neuf (*>

Barakken

Groote Markt

Staatsstatie

(*, Niet verplichtende stilstand.

5 35 5 43 8 13 9 42 10 40 1 54 4 30 5 48 6 42

5 47 8 16 9 46 10 44 1 58 4 34 5 52 6 46

5 54 8 23 9 53 10 50 2 04 4 40 5 59 6 53

6 01 8 29 10 01 10 57 2 11 4 47 6 00 7 00

5 57 6 05 8 33 10 06 11 00 2 14 1 51 6 10 7 04

6 09 8 37 10 10 11 04 2 18 4 55 6 15 7 08

6 13 8 41 10 14 11 08 2 22 4 59 6 19 7 11

6 12 6 19 8 46 10 20 11 14 2 28 5 05 6 23 7 17

6 21 6 28 8 54 10 29 11 23 2 38 5 14 6 31 7 26

6 29 6 37 9 03 10 38 11 32 2 48 5 24 6 39 7 35

Tramlij n Moeskroen-Meenen

e 41 8 03 9 35 11 51 3 02 4 16 5 40 7 11 7 55

6 50 8 11 9 44 12 00 3 11 4 25 5 49 7 19 8 04

6 59 8 19 9 53 12 09 3 19 4 35 5 58 7 30 8 13

7 05 8 25 9 58 12 15 3 23 4 41 6 03 7 37 8 19

7 08 8 29 10 02 12 19 3 27 4 45 6 06 7 41 8 23

7 12 8 33 10 06 12 23 3 31 4 51 6 10 7 45 8 27

7 16 8 36 10 10 12 27 3 35 4 55 6 14 7 49 8 31

7 23 8 42 10 16 12 34 3 41 5 02 6 20 7 55 8 38

7 30 8 49 10 22 12 41 3 48 5 09 6 27 8 01 8 42

7 31 8 52 10 26 12 45 3 52 5 13 6 31 8 05 8 49

Tra mlijn K ortrijk- G hel iiw e

(zo)

Kortrijk, Staatsstatie 6 30 8 08 10 44 1 10 2 50 6 30 8 40

Carrefour (*) 6 31 8 12 10 48 1 14 2 54 6 34 8 44

Meenenpoort 6 38 8 16 10 52 1 18 2 58 6 38 8 48

In den Mol (*, 6 42 10 56 1 20 3 02 6 42 8 52

Bisseghem 6 47 8 i;6 11 01 1 29 3 07 6 47 8 57

Gulleghem, Plaats 6 57 8 36 11 11 1 39 3 17 6 57 9 07

Bank 6 59 8 39 11 13 1 41 3 19 6 59 9 09

Moorseele 7 07 8 46 11 21 1 50 3 26 7 07 9 17

Ledeghem, Kerke 7 17 9 02 11 31 2 04 3 35 7 17 9 27

Statie 7 22 9 07 11 36 2 09 3 40 7 22 9 32

Bruggeweg (*) M 7 27 9 12 11 41 o 12 3 45 7 27 9 37

Dadizeeele, Dorp 6 51 7 31 9 17 11 45 2 20 3 49 7 31 9 41

Vijfwegen (*) 6 56 7 36 9 24 11 50 2 22 3 53 7 36 9 46

Gheluwe, Panemolen (*, 7 00 7 40 9 28 11 54 2 26 3 57 7 40 9 50

Kruisstraat 7 08 7 48 9 36 12 01 2 33 4 05 7 48 9 58

Depot 7 11 7 50 9 38 12 03 2 35 4 07 7 50 10 00

Tram lijn Glieluwe-Kortrijk

izo)

Gheluwe, Depot 4 45 5 55 6 25 9 04 10 38 1 07 4 42 6 55

Kruisstraat 4 47 5 57 6 27 9 06 10 40 1 09 4 44 6 57

Panemolen (*i 4 55 6 05 6 35 9 14 10 48 1 17 4 52 7 05

Dadizeele, Vijfwegen (*i 4 59 6 09 6 39 9 18 10 52

1 & 21 4 56 7 09

Dorp 5 04 6 14 6 44 9 23 18 57 1 26 5 01 7 14

Ledeghem, Bruggeweg (*) 5 08 6 18 (ZA 1 9 27 11 01 1 30 5 05 7 18

Statie 5 13 6 23 9 32 11 06 1 34 5 10 7 23

Kerk 5 18 6 29 9 37 11 11 1 40 5 15 7 28

Moorseele 5 28 6 39 9 47 11 23 1 50 5 25 7 38

Gulleghem, Bank 5 36 6 48 9 55 11 31 1 59 5 33 7 46

Plaats 5 38 6 53 9 57 11 33 2 01 5 35 7 48

Bisseghem 5 48 7 01 10 07 11 43 2 10 5 45 7 58

Kortrijk, in den Mol (*) 5 53 10 12 11 48 2 15 5 50 8 03

Meenenpoort 5 57 7 11 10 16 11 52 2 19 5 54 8 07

Carrefour (*) 6 01 7 16 10 20 11 56 2 23 5 58 8 11

Staatsstatie 6 05 7 20 10 24 12 00 2 27 6 02 8 15

v*) Niet verplichte stilstand. (zo Zondag alleen. — (ZA) Zaterdag alleen.

Tram lijn Kort

Kortrijk, Staatsstatie

Meenenpoort

St Jansput

Cuerne, Brug

Dorp

Herder (*)

Hulste

Bivichove

Oyghem, Plaats

Brug

Moleuwijk (*)

Wielsbeke Statie a .

v

Plaa's

Vijve Sint-Baafs

Wacken, Groene Wandeling (*)

Plaats

Statie

Marckeghem

Denterghem, Dorp

Statie t

Aerseele, Staatsstatie

rijk-Aerseele

7 06 11 00 2

4 00 7 12 11 07 2

4 03 7 16 11 09 2

4 10 7 23 11 16 3

4 13 7 26 11 19 3

7 30 11 23 3

4 21 7 37 11 28 3

4 24 7 40 11 31 3

4 31 7 47 11 37 3

4 34 7 50 11 40 3

7 53 3

4 40 7 58 11 46 3

4 41 7 59 11 48 3

4 43 8 01 11 50 3

4 46 8 04 11 52 3

8 09 3

4 53 8 13 12 00 3

8 16 12 03 3

5 00 8 22 12 08 4

8 26 4

5 05 8 29 12 16 4

5 11 8 35 12 22 4

45

52

55

02

05

09

16

19

26

29

32

37

38

40

43

48

52

55

01

07

11

18

6 25

6 32

6 35

6 42

6 45

6 49

0 56

6 50

06

09

12

17

18

20

23

28

32

34

40

44

47

53

Tram lijn Aerseele-Kortrijk

Aerseele, Staatsstatie

Denterghem, Statie

Dorp

Marckeghem

Wacken, Statie

Plaats

Groene Wandeling (*)

Vijve-Sint Baafs

Wielsbeke, Plaats

Statie a .

v.

Oyghem, Molenwijk (*)

Brug

Plaats

Bavichove

Hulsto

Cuerne, Herder (*)

Dorp

Brug

Kortrijk St Jansput

Meenenpoort

Staatsstatie

(*) Niet verplichtende stilstanden.

Tram lijn Iseghem — Wevelgliem .

5 18 8 50 12 48 4 25 8 35

5 25 8 57 12 55 4 31 8 42

5 29 9 01 12 59 8 46

5 35 9 07 1 03 4 38 8 52

5 41 9 13 1 11 8 58

5 44 9 16 1 14 4 45 9 01

5 48 9 20 1 18

5 53 9 25 1 23 4 51 9 10

5 56 9 28 1 26 4 54 9 13

5 58 9 30 1 28 5 00 9 15

6 01 9 36 1 29 5 03 9 16

6 05 9 41 1 34 5 09

6 07 9 44 1 37 K 12 9 24

6 10 9 47 1 40 5 15 9 28

6 17 9 54 1 47 5 23 9 33

6 20 9 57 1 50 5 26 9 36

6 27 10 04 1 57 5 33

6 31 10 08 2 01 5 37 9 47

6 34 10 11 2 01 5 40 9 50

6 41 10 18 2 11 5 47 9 57

6 44 10 21 2 14 5 50 1 00

6 50 10 28 2 21 5 57

Tramlijn Meenen — G heluw e — Y per

ZA. (1)

Meenen Staatsstatie 7 36 8 12 8 52 10 27 11 07 12 57

Gheluwe Plaats 7 46 8 22 9 02 10 36 11 17 1 06

Depot 5 25 7 51 8 25 :o 38 11 19 1 10

Koel berg (*) 5 32 7 58 8 32 10 45 1 17

Nachtegaal 5 34 8 00 8 34 10 47 1 19

Becelaere 5 44 8 10 844 tm ■*-» 10 57 1 28

Kortekeer (*) 5 47 8 13 8 47

S~

O i i 00 1 31

Gheluvelt 5 53

o :> 8 19 8 53 i i 06 1 37

1 06 3 18 4 33 5 43 6 52 8 16 8 25 8 59

5 46

5 53

5 55

6 05

6 08

6 14

o

———

( z a ' Zaterdag alleen.

Yper Staatsstatie

Dixmude poort

Bascule

Zillebeke Statie

Hooghe

Cantine (*>

Gheluvelt

Kortekeer (*)

Becelaere

Nachtegaal

Koel berg (*)

Gheluwe Depot

Plaats

(I) Zaterdag niet van aan Gheluwe.

T ram lijn Y per — G heluw e — Meenen.

(1) (2)

11 55

a

*3 a0>

-L


-S-

tas

-O aese«

öc

ts

-3

es

es:

6 50

6 57

7 00

7 07

7 14

7 20

6 47 7 23

6 52 7 28

6 26 6 56 7 32

6 35 7 05 7 41

6 38 7 08 7 44

(144 7 14 7 51

6 46 7 16 7 53

a

o

o

QJ

O

et

eS a

9 26

9 28

9 40

9 47 12 02

9 50 12 05

9 57 12 12

10 03 12 19

10 09 12 25

10 12 12 28

10 17 12 33

10 21 1237

10 29 12 45

10 32 12 48

10 38

10 40

10 50

1 37

1 44

1 47

154

201

2 07

2 10

2 15

2 19

2 28

2 31

1230 1 40 238 4 08

12 32 1 42 2 40 4 10

12 42 1 52 2 50 4 20

a

a>

o

>.

-at

co

o

CS

CS


4 15

4 22

4 25

4 32

4 39

4 45

4 48

4 53

4 57

5 06

5 09

5 16

5 18

5 20

5 48

5 50

6 00

(§)

6 52

6 59

7 02

7 09

7 16

7 22

7 25

7 30

7 34

7 43

7 46

7 52

7 54

8 03

Kortrijk — Y per — l'operinghe.

9 50

9 52

Meenen Staatsstatie6 56 7 26 8 03 9 38 10 02

Alle dagen, Gheluwe Depot om 5.20 en 5 22 ’s m., te Meenen om 5.32 en 5.34

(*) Niet verplichte stilstand. — (1) Zaterdag alleen. — (2) Zaterdag niet.— (§) Zon- en feest­

dagen alleen tusschen Gheluwe en Meenen.

Kortrijk — Moeski’oeu — Mont-a*Leux

Iseghem Staatsstatie 7 03

Krekel (*) 7 10

Blauwe kapel 7 13

Bjschmolens 7 18

Winkel St-Eloi Dorp 7 26

Smisse 6 38 7 29

(O (2)

7 56

7 59

8 02

8 08

8 17

9 24 1 25 4 53

9 27 1 29 4 56

9 29 1 32 4 59

9 35 1 38 5 05

9 43 1 46 5 14

9 46 1 49 5 17 7 14 8 20

9 50 1 54 5 23 7 19 8 25

9 55 2 01 5 33 7 26 8 3!

9 57 2 03 5 35 7 28 8 33

7 43 1000 2 06 5 38 7 31 8 36

7 48 10 06 2 12 5 44 7 37 8 42

3 Mist. 6 42 7 33

Bank 6 48 7 36

Gulleghem Dorp 7 40

Stampkot (*)

Wevelghem Kloef (*)

Staatsstatie 7 52 10 11 2 17 5 49 7 42 8 47

Nog een tram vertrekkende uit Isegham te 7 03 ’s av.

{*, Niet verpl. stilst - ( 1) Zondag niet. - (2) Zond. alleen

VVevelgheni — Iseghem.

Wevelghem Staatsstat. 6 00 8 22 10 58 3 2 6 43

Kloef (*) 6 05 8 27 11 03 3 17 6 48

Gulleghem Stampk (*) 6 11 8 33 11 09 3 23 6 54

Dorp 6 14 8 36 11 11 3 26 6 57

Bank 6 16 6 59 8 38 11 31 3 28 6 59

Winkel. St Eloi 3 Mist. 6 22 7 05 8 43 11 37 3 35 7 05

Smisse 6 27 7 09 8 47 11 42 3 40 7 10

............ ...... . -»,‘ T --------", ?,?■ , ..... “M— - ■

(1)

Niet verplichte stilstand. — (1) Zondag alleen.

T ra m lij»'K o rtrijk — Pecq.

7 11

~ 7,~

Kortrijk Statie 6 51 10 57 2 50 .6 10

Belleghem 7 12 11 15 3 08 6 26

Coyghem 7 34 11 36 3 29 6 44

Spiere 7 39 11 41 3 33 6 48

Warcoing 7 56 11 52 3 45 7 00

Pecq 8 05 12 07 4 00 7 13

Tramlijn Peeq — Kortrijk.

Pecq 5 16 8 51 1 10 4 18

Warcoing 5 31 9 06 1 25 4 32

Spiere 5 42 9 18 1 35 4 42

Coyghem 5 47 9 26 1 41 4 50

Belleghem 6 09 9 52 1 59 5 08

Kortrij ■ Statie 6 24 10 05 2 17 5 27

Kortrijk

Bisseghem

Weveljjhem

Meenen

Wervick

Komen

Houtliem

Yper

Vlamertinghe

Poperinghe

10 47

10 52

10 57

1103

11 11

Audenaarde

Ruyen

Avelghem

Bossuyt

3t Denijs-Helkijn

Spiere

Dotten ijs St Leger

Berseeuw West

Moeskroen

6 09 7 16 11 21 3 47 7 29

6 36 7 21 11 46 4 19 7 53

6 45 7 48 10 39 11 52 4 26 8 03 9 16

7 03 7 55 10 45 11 58 4 32 8 08 9 22

7 10 7 59 10 51 12 06 4 38 8 14 9 28

7 17 8 07 10 58 12 13 4 45 8 21 ^ 35

7 22 8 12 11 02 12 18 4 50 8 26 9 40

7 33 8 19 11 12 12 27 4 58 8 37 9 50

7 41 8 26 11 23 12 41 8 46 10 00

Werkdagen: Audenaarde, 3.07 ’s m., Herseeuw, 4.22, ov. st.

Alle dagen, Avelghen, 5.42 ’s m., Moeskroen, 6.26, ov st.

Werkdagen, Audenaarde, 9.10 ’sav., Moeskroen, 10 26, o s.

Meenen — Bousselare.

7 04 10 34 12 31 3 49 6 36

7 15 10 45

7 22 10 52

7 30 11 01

Meenen

Ledegh.-Dadiz.

Beythem

Rousselare

12 42 4 00 6 50

12 50 4 07 6 58

12 57 4 16 7 03

8 40

851

8 58

9 07

Sneltrein uit Meenen om 6.12 ’s av.

Bousselare — Meenen.

Rousselare

Beythem

Ledegh.-Dadiz.

Meenen

5 12 8 35

5 21 8 44

5 29 8 52

5 39 9 02

11 11

11 19

11 28

11 37

1 53

2 02

2 10

2 19

4 43

4 52

5 00

5 10

7 36

7 45

7 53

8 02

Nog treins om 6.39 ’s m. en 5.20 ’s av.

6 19 7 51

6 25 7 57

6 31 8 02

6 38 8 09

6 49 8 18

7 00 8 23 11 18

7 06 8 32 11 24

7 14 8 44

7 51 9 10

7 58 9 17

Alle dagen, Kortrijk, 8.11 ’s av., Poperinghe, 9.18.

Poperinghe — Y per — Kortrijk.

Poperinghe

Vlamertinghe

Yper

Houthem

Komen

1136

11 46

11 53

12 31 2 42 5 15 6 17 8 46

12 37 6 22 8 52

12 42 2 50 5 24 6 27 8 57

12 49 2 57 5 30 6 33 9 04

12 59 3 06 5 40 6 43 9 12

1 04 3 13 5 44 6 48 9 17

1 15 3 19 5 51 6 55 9 25

1 27 3 36 6 05 7 10 9 41

3 42 6 17 7 22 9 47

3 49 6 24 7 28 9 54

Wervick

Meenen

Wevelghem

Bisseghem

Kortrij k

4 51 7 52

4 59 8 08

5 08 8 20

5 21 3 33

5 26 8 40

5 34 8 46

5 43 8 51

5 51 9 01

5 56 9 06

601 9 11

9 22

9 30

9 43

9 58

10 04

10 10

10 20

10 25

10 30

10 36

10 44

10 56

11 09

11 22

11 28

11 39

11 46

11 56 2 15 4 43

12 04 2 23 4 51

12 12 2 32 5 00

12 25 5 17

12 32 2 47 5 19

12 38 2 53 5 25

12 49 3 01 5 31

12 57 3 09 5 52

1 02 5 57

7 14

7 22

7 36

7 49

7 56

8 02

8 13

821

8 26

11 54 1 07 3 16 6 02 8 31

Alle dagen, Poperinghe, 5.35 ’s m., te Kortrijk om 6.37.

IJ. Meenen, 7.19 en 11.15 ’s m., te Kortrijk, 7.36 en 11.34

ld. Yper, 8.01 ’s m , te Kortrijk om 8.56.

Ingelmunster — Anseghem.

Ingelmunster 5 42

Oost-Roosbeke 5 54

Wielsbeke 6 00

Vijve Sint-Eloi 6 06

Waereghem 6 10

Anseghem 6 31

Anseghem -

Anseghem

Waereghem 6 11

Vijve Sint-Eloi 6 16

W'ielsbeke 6 22

Oost-Roosbeke 6 28

Ingelmunster 6 40

9 18 1 07 3 06 5 40 S 25

9 30 1 19 3 11 5 52 8 36

9 36 1 25 3 17 5 58 8 42

9 42 J 25 3 23 6 04 8 48

9 46 1 35 3 32 6 08 8 52

10 35 1 55 3 50 6 43

- Ingelmunster.

7 12 10 49 2 10 4 21 7 28

7 33 11 38 2 30 4 49 8 18

7 38 11 43 2 35 4 56 8 23

7 43 11 48*2 40 "5 02 8 28

7 49 11 54 2 45 5 09 8 35

7 59 12 04 2 53 5 19 8 45

Tramlijn

Kortrijk, Sïaatsstatie

Doornijkwijk (*)

Molen (*)

Hooghe (§)

Bel leghorn, Kruisstraat (§) 5 00

Statie 4 50 5 09

R)lleghem, Dorp 4 56 5 15

Tombrouck 5 02 5 21

Moeskroen, Staatsstatie a. 5 11 5 30

v 5 11 5 30

5 20 5 39

6 53

6 57

7 04

7 08

7 12

cS _

CS


Buitengewone occasie teekx°°ap:

goede S to o m m a c h ie n systeem Rider,

18 peerdenkracht, aan uiterst voordeelige

prijs. Nog in werking bij de gebroeders

Sintobin, Rousselarestraat, Iseghem.

Brieken vormers.

Men vraagt eene goede ploeg brieken-

vormers, alles effen, goede grond, aan

3 fr. het duizend steenen en het bier.

Zich wenden tot M. Frangois Bodart,

faubourg de Lille, 108, Tournai.

B R E U K E N

Volkomene gewaarborgde

genezing, verdwijning en

weerhouding van alle

soort van breuk, gezwel,

zakking en verplaatsing,

door de nieuwe speciale

regelbare toestellen van

den specialen Breukmeester

l> U %l 0.\ V E \ IJ.

Si, KooleiiNt' »at,

IS. u s x c l. laatste uitvinding

officieël bekend gemaakt,

brevet 242,644 van

24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU,

gediplomeerd specialist

geeft kosteloos raad en

uitleg van 9 tot 3 uren, te

K o r . , ijk . den vierden

maandag der maand, in

Hotel de Flandre, (Statie).

OUD-SOLDATEN !

•v ilt gij uw e m ilitievergoedingvoor £>„

te trouw en of onderstand :

W ORDT GIJ VERVOLGD

Correctionneel of koophandels

rechtbank, moet gij w ettelijk scheiden,

hebt gij koopw aren geleverd

if geld geleend en kunt gij het niet

terug krijgen, m oet gij erven, enz.

W E N D T u vo or beiden tot

M \ T T H Y S . Z a n ( l l > t T « . «

O E IV T .

Raad kosteloos van 8 tot 11 uren en van 3 to t 6

uie n . Postzegel van 0,10 voor schriftel. inlichting.

Epilepsie, valhnde ziekte,

Krairpen, Zenuwlijden,

geaees ik zonder dat de lijder storing in het u itoefenen

van zijn beroep ondervindt, zelfs in de

« e e s t verouderde gevallen, gew oonlijk in drie

éagen, per brief, op grond van ruim 44jarige ervaring.

Geen w eder instorten. H et m iddel is gew

akkelijk aan te wenden.

M evr. F . D IC K E . V illa B revita

B a arn (Nederland).

M en gelieve 25 ets. voor briefport in te sluiten.

(O fficieel gecertificeerde attesten).

NIEREN

D e N iere n en B laasziekten zijn de overeerschende

kw alen van oi.zen tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte

aandoeningen en beroertens w elke eene piji lijke

a» gevaarlijke terugkaatsing hebben op al onze o rg

a n en .’t Is bij ondervinding bewezen, dat die overdreven

stoornis van m aag, hart, blaas, ja zelfs van

hersens bijna telkenm ale toe te w ijten is aan de

ontsteltenis in ons zenuwstelsel voortgebracht door

aanw ezigheid van onzuiverheden en vergiften w elke

ide verzw akte en gekwetste nieren niet m eer kunnen

uitdrijv e n .

D r T il. F u w l c r ' »

X i « - r i » i l i < - . .k ra ch td adig

geneesmiddel, bijzon-

Jer bereid vo or nier en

blaasziekten, zijn gansch

aangeduid om ons geschokt

organism te herstellen

en alzoo gevaarlijke

inw ikkelingen te

voorkom en. D o o r het

geneeskundig korps bevoegd

verklaard, hebben

l t ' V l I W l 1> !< •••i

l l l o n ten gevolge

hunneronfeilbare w erking

op nieren en blaas, door

eene im m er grooteren b ijval,

hunne w erkdadigheid

zien toew ijden. Aangezien

de namaaksels en

onderschuivingen zonder

geneeskundige w eerde,

w elke men zoo w a t overal

vindt,kunnen w ij onze lezers niet genoeg aanzetten

zich w el te overtuigen dat men hun w el de echte

I V 1 1 ." ii A l l voorzien van den

groenen waarborgband met het handteeken van

P R IJS : Fr. 3 . 5 0 d e d o o s .

Bijzonder te vinden t e ;

K ortrijk: A pothekers C operm ans,H ulpiau ; Ise-

ghem : Apotheek Rodenbach ; Rousselare: A pothekers

Vandew alle, Lybeer ; Deynze: Apotheek

Vandekeere ; Meenen : Apothekers Bonte, F lip ts ;

Mouskroen: Apotheek Fonder; T hielt: Apotheek

Vanderghinst.

T E HL)KEN

van af 1 Juli aanstaande, een schoon en gerieflijk

w oonhuis m et hof, groote m agazijnen met bijzonder

ingantjpoort; gelegen A rdoyesteenw eg, 48, te

Rousselare, thans in gebruike door den H eer Jan

D eldaele-Vanneste, steenhouwer.

D ienstig voor alle nijverheid, dicht bij statie en

vaart. Zich te bevragen bij Ct Coussée-Bostoen,

m ekanieke schrijnw erkerij, Ardoyesteenweg, 45,

Rousselare.

flroote Meubelmagazijnen

3 . K r i n g , ït

vergist u niet van adres, op de K ring achter de Pompe

K O R T H I J K

lnö Hii’s We vanfleicene r.&gvandeleene

OPVOLGERS,

is het voornaamste, het best-

gekende en het voordeeligsie

m agazijn der om streek voor

allerhande pracht- en gewone

m eubels.

Verkoop ter trouwe.

Matige prijzen.

Vraagt iiij Marin VAN HOUWE

APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE

X n o r i l K t r n a t , 3 t> , I t o u H i e l a r e

Telefoon N° 102

de verm aarde A T T A Q U E -O L IE (e lix ir flnti-apo-

plectique) uitgevonden door D o cto r G ekiere van

Hooglede en later bereid door D octor A ndries van

H ooglede. O nfeilbaar m iddel tegen beroerten of

attaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet

dit krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M a r i n V a n H o u w e .

P r ijs : 2.50 fr. de flesch.

Achille Lybeer

Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, R O U S S E L A R E

Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A m i ^ r n i n a l de

beste remedie om de wederspannigste TAND-

en HOOFDPIJN te Verdrijven Wonderbare en

talrijke genezingen worden er door bekomen.

10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de

minst maagkrenkende stof en mag genomen

worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig.

1 fr. de doos van 7 cachetten.

2 fr. 16

l>e ^ e z o n i l h < - id s | iille n

W % V A.

Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen.

Onmisbaar voor slechte spijsvertering, verstoptheid,

draaiingen in ’t hoofd, leverziekten,

attakken, zwaarmoedigheid, rhumatism, lceer-

jaren der vrouwen, enz.

Prijs 0.75 de doos. In ’t bereik van eenieder.

Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid

die kan gevolg geven aan bronchiet en tering.

I> .‘ I t O I I S r r i L L E N van ACHILLE

LYBEER zijn daartegen het meest geprezene

middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch-

heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

Gevallen waarbij men den moed verloren had

en bijna voor ongeneesbaar aanzien waren,

wierden geholpen door deze wonderbare pillen.

Prijs 1.50 fr. de doos.

Deze uitmuntende remediën worden per

terugkeerende post verzonden tegen mandaat

der weerde en opleg van 5 cent. voor

port.

O E D Ë I I S . indien gy de gezondheid uw er

M kinders betracht, gebruikt geen andere

W I X I» O I . I E

dan deze vervaardigd door den A potheket-Scheikundige

V A N D E W A L L E .

D eze W in d o lie zonder anijs bereidt, vervangt

zeer voor elig de Slaapsiroop, zonder den nadeeligen

invloed dezer 1 aatste op de hersenen der

kinderen teweeg te 1-rengen, stilt oogenblikkelijk

de felste buikpijn der kinderen en lost onm iddelijk

de w inden.

P rijs : De flesch 1.00 f r .; de halve flesch 0.50.

W o rd t ook in m indere hoeveelheid besteld.

Vraagt raad aan honderde m oeders van Rousselare

en omliggende gemeenten die ze reeds uitsluitelijk

gebruiken en allen zullen er u met denzelfden

lo f van spreken.

A lleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

F ranz V a n d e W a l l e

9, N O O R D S T R A A T , 9 (dicht bij de Groote Markt),

R O U S S E L A R E — Telefoon 175

Plaag' der Hoenders

D e plaag begint schielijk m et eenen gelen of

grasgroenen mest. D e kam verdooft en op eenige

dagen sterft de hen. D e levers zijn gew oonlijk gezw

o llen , geplekt of verrot.

H et gebruik der P O E IE R S van V A N D E W A L L E

belet het leggen niet en voorkom t de ziekte in geval

van besmetting op de om liggende hofsteden.

W orden ook gebruikt tegen : Snot, T e rin g , P o kken

en alle besm ettelijke ziekten.

P rijs : 1 frank de pak.

B ereid door den Apotheker-Scheikundige

F ranz V a n d e W a l l e

In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bijzondere

bevruchtende Poeiers, Longpoeiers, Melk-

poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en

peerden, en die altijd m et een goeden uitval bekroond

zijn.

De Borstbalsem

Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

V erk o u d h e d e n en V a llin g e n .

Prijs : de flesch 1.50 fr.

A lleenlijk verkrijgbaar

in de w elgekende apotheek

F r a n z V A A D K W A L L E

Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

SCHOON HAAR

Echt, geen geverfd, gew aarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande m odew erk.

M en aanveerd ook uitkam sel om te verw erken.

August en Marie FE YS

O oststraat, 103 — St-M ichielsplaats, 4

K O l ' S S Ë L A K Ë .

Uitgelezen m iddels tegen ’t grijs haar van af 1.25 fr.

TANDENBALSEM

VAN

IIKT ItOODE KRriS

geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn

voortkom end van holle tanden. O ok durf ik

zonder vrees de aanhoudende w erkdadigheid

en de uiterst w onderb are uitslag van mijn

produkt w aarborgen. D eze specialiteit heeft

niet enkel een onm isbaar uitw erksel, m aar

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben

5 fr. te betalen bij ieder geval van m islukken.

Zulke ernstige w aarb org geef ik slechts

om dat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem

nooit zijn doel m ist. — Prijs : 1.25 fr.

B ereider : A C H IL L E L Y B E E R , apotheek

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare.

T elefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen mandaat

van 1.30 fr .

MEUBELS SPIEGELS

STOVEN

H uls v a n v e r t r o u w e n

V. H A P -D E B R U Y N E

38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden.

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr.

G R O O T E KEUS VAN ST OVEN .

Gemak van betaling op aanvraag.

M adam e B A U W E N S

H oogstraat, 75, Sottegheni.

Ik bevestig dat ik sedert vier jaren m et krukken

voortsukkelde. A lles had ik beproefd, zelfs de kostelijkste

rem ediën tegen rhum atism .

Eene enkele flesch E l i x i r l ' l i i I ï |> p a r <

heeft mij zoow el hersteld en opgeholpen alsof ik

nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet genoeg

deze w onderbare en onschatbare rem edie

aanbevelen om alle rhum atism pijn te verdrijven.

PRIJS :

4.50 fr. de flesch, 2.50 fr. de halve flesch.

Depot bij A C I I1 L L E L Y I t E E R

Apotheek Het Roode Kruis

S t a t i e p l a a t s , ROUSSELA RE

en in alle goede apotheken.

Kiekenkweekers

en Landbouwers.

Sterven uw e kiekens van C i i o l o r » , O ip li-

t e r l v . i l i k k e r o c l i t ‘ 1. ofw el

d o o r o u r z n k e i i «li«‘ s i j n i e t k e n t .

gebruikt dan onmiddelIJk het geneesmiddel W °

bereid door A | > o tli«*k «*r l t V E K -

M A K U K I t E v a n A v e l

Prijzen : dubbel pak 3 fr ., pak 1.75 fr., half pak

1 fr.

Lqden uw e kiekens aan het s n o t of ook nog

aan i i o l k m , gebruikt de van

K V e r i n a n d e r e en eischt dien naam op het

etiket.

P rijzen tegen pokken, dubbele flesch 2.50 fr.

flesch 1.25 fr., halve flesch 0.75 fr.

Tegen snot, dubbele flesch 2.50 fr ., flesch 1.25,

halve flesch 0.75 fr.

N . B . — D eze zijn de eenigste rem ediën « e -

« r h l k t v o o r g r o o t e k w e e k e r s door

hun g - r o o t i c e i n a k v a n t o e d i e n e n en

de v o l k o m e n e g e n e z i n g e n er d oor verkregen.

Depot bij de HH. Apothekers : A l f o n s

VERSTRAETE, Markt, Rousselare.

J. IMPE-DOUSSY, Markt, Kortrijk.

Th. HULPIAU, Leiestraat, Kortrijk.

Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling

met verzendingskosten bij apotheker R. Verm an-

dere te Avelghem .

Maaglijders, vraagt de maagpillen van I I .

V e r i u a i m e r i in de apothekerijen van

J. IMI»«-DOU8NY


L A U W E . — Woensdag namiddag, rond 5 uren,

woedde een kort maar hevig onweer over de gemeente.

Binst het geweldig donderde en stroomen regende,

hoorde men eensklaps de noodklok. De bliksem had de

vlasstoomzwingelarij van W e Declerq en kinders in

brand gestoken. De pompiers konden slechts de naburige

gebouwen vrijwaren. Van de fabriek blijven eenige

verkoolde muren rechtstaan: alles is de prooi der vlammen

geworden. De schade bedraagt 8.000 fr., door

verzekering gedekt. Over 10 jaar is dezelfde vlas­

fabriek ook door ’t hemelsch vuur vernield.

M E U L E B E K E . Dinsdag namiddag, rond 4 u.

brak een geweldig onweder los. De bliksem sloeg op de

schouw van het huis, bewoond door de wed. Lemey,

waardoor z’ij ten' deele vernield werd, alsook nog ver-

schillige andere voorwerpen van den huize.

O U C K E N E . De uitwijking naar Amerika trekt

hier menigeen van de gemeente weg. Over 3 weken

vertrok Maurice Lefevere uit Antwerpen voor de Ver.

Staten. Dinsdag laatst zijn te Oostende ingescheept

voor St-Boniface in Manitoba : Cyr. en Alfons De-

clercq, Alfons en Emiel Vandecasteele, Constant Ver-

coutere, Constant Boudrez, Emiel Maes en Petrus

Provoost.

P I T f H E M . J. Oorda, dichter van het drama :

« Ferdinandus Verbiesi » heeft een Verbiestlied gedicht

van hooge lyrische vlucht; de toonzetter van het

Vlaamsch Vaderlandsch Opera : « Gudrun », Heer

Brengiers, leerling en lieveling van P. Benoit, heeft er

een stroombreede muziek voor geschreven. De lieder-

avondtroep van Oost-Roosebeke zal den zegedag der

onthulling van het standbeeld te Pitthem na menig

puike zanguitvoering met dit heerlijke kunstgevrocht RUSSISCH VLAS. — 26 April. — De aanvoeren zijn overal

sluiten.

gering en de wegen liggen nog slecht. De russische spinnerij

-

heeft eenige aankoopen gedaan in veldroot, maar de vreemde

Feestviering. — Vrijdag avond vergaderde het spinnerijen, reeds genoegzaam voorzien, onthouden zich.

berek voor de feestviering van het ridderschap van IERSCH VLAS. — Belfast, 26 April. — Markten weinig beonzen

Heer Burgemeester. Ze belooft grootsch en voorradigd en vraag gering. Prijzen in ’t voordeel der koopers

prachtig te zijn en zal op 3den of 4den Zondag en sinds drie maanden van 40 tot 50 fr. per 100 kil. gezonken.

der Meimaand plaats grijpen.

Vlas- en w erkgarens.

R E C K E M . De gendarmen hebben A lf. Snau-

waert, wonende te Neuville en Ferrain, aangehouden,

die een maand en 8 dagen gevang moest doen en

reeds 4 jaar vluchtig was.

S IN T E - C A T H E R IN A . De katholieke volksvertegenwoordigers

hebben van Minister Van de

Vyvere het nieuws ontvangen dat, gevolg gevend aan

hun aandnngen, een ontvanggebouw met woning voor

den ti ularis ter halte Sinte-Catharina, van dees jaar

zal gebouwd worden.

S T A D E N . - Dinsdag terwijl de metsers, joseph

Plancke van Oost-Nieuwkerke en Jules Vanheule-

Hoorelbeke van Staden, aan den voormuur van het

in opbouw zijnde huis van M me W ed. Louagie-Dam-

bre, een zwaar arduinstuk op zijne, plaats vastzet ten,

viel ineens de stelling in. Vanheule bekwam slechts

lichte kneuzingen. Jcseph Plancke bleef roerloos liggen

tusschen planken en steenen en kuipen. De jongeling

bloedde vreeselijk. De geneesheer verklaarde dat de

gekwetste geene schedelbreuk bekomen had, maar enkel

diepe, doch gelukkiglijk geene doodelijke, wonden.

Het parket is Woensdag ter plaats geweest.

W E V E L G H E M . Woensdag toekomende, om

3 uren ’s namiddags, ter gelegenheid van ommegang

kermis, zal alhier eene officieele overhandiging van

eereteekens plaats hebben van oude gedienden van 1870

e» 1871. Ter dier gelegenheid zal een stoet gevormd

worden. Om 4 uren, ontvangst op het stadhuis, waar

de heer J. C. Van Ackere, burgemeester, de eere­

teekens zal overhandigen. Gedurende de overhandiging

op de kiosk concert.

Groot Engelsch Hoeden magazijn

Aü T R O I S F R A N Q 0 1 S

RAEPSAET-VANDAELE

OPVOLGER

V A N D A E L E - C A P P O E N

17, Leiestraat, 17, K ortrijk.

E>a«r is te vinden Een overgroote keus Hoeden:

en Klakken

in alle mogel(jke vormen en kleuren.

Bijzonderheid van fijne en mindere Hoeden

voor damen, jonge meisjes en kinderen.

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen

buiten alle concurrentie.

Z IJD E EN S T R O O IE H O E D E N .

Het huis neemt op zich, alle herstellingen van

zijden en vilten (feutre) hoeden

welke in de 24 uren met zorg afgemaakt worden.

Het wasschen, vermaken en garnieren

van strooie hoeden, doet zich om de 8 dagen.

H O E D E N EN C E IN T U R E N

VOOR GEESTELIJKEN.

Bijzonderheid van Klakken

— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E 1’ l t I . I S

IN ’T GROOT. IN ’T KLEIN.

Q oede Naaisters en A fnaaisters

worden gevraagd, bij Jos. Vande-

walle, Begijnhofstraat, 17, Kortrijk.

I» E

Pillen Géry

purgeeren zonder pijn en

hebben een wonderbaar

effekt op het bloed dat zij

totaal vernieuwen.

P r i j s : fr. 1 - S 5

Apotheek Vande Walle,

Noordstraat Rousselare en

bij alle apothekers.

— W ij hebben de diefte gemeld, alhier gepleegd

in het ouderlingengesticht, den nacht van 17 April.

Het onderzoek werd ieverig voortgezet en de dader

is ontdekt, ’t Is zekeren B... Leon, 30 jaar, die thans

in het hospitaal te Yper is. H j droeg een kostuum

van het gesticht.

V IJV E -St-E LO O I. De vlaskoopman, Adolf

De Winter, wonende te Wacken, kwam Dinsdag mor-

gend rond 10 uren per rijwiel door de Koekoekstraat

naar de Kortrijksche baan gereden. Toen De Winter

op deze baan gekomen, den weg overstak om de velo-

baan te bereiken, kwam een auto uit de richting van

Kortrijk aangereden. De wielrijder werd gevat en met

groet geweld ten gronde geslingerd. Als men hem oplichtte

verkeerde hij in bewusteloozen toestand en hij

verloor veel bloed.

De toestand van den ongelukkige is wanhopig.

H ij werd geheel ontredderd zoodat de ingezetenen

hunne reis niet konden voortzetten.

MARKTBERICHTEN.

Vlas. •

LEIEVLAS.— 30 April.— De vlasmarkt is heel kalm. Slechts

het Engeisch Syndikaat doet eenige aankoopen. De fransche

spinnerij koopt ten hoogste eenige allerfijnste soorten. De markt

van Cuerne-Beveren-Desselghem is niet meer bevoorradigd. Te

Wevelghem integendeel zijn, bij sommige fabrikanten, stocks

voorhanden van 150 tot 200 balen. De prijzen blijven flauw gestemd.

De klodden blijven nagenoeg onveranderd.

De roting gaat, bij het zonnige zomerweder, goed vooruit:

al de hekkens zijn thans gevuld en de eerste ronde zal zelfs

reeds getrokken worden.

Belfast, 26 A p ril: De markt is beter gestemd ; Dunfermline

(stad van lijnwaadfabrikatie, Schotland, 20.000 inwoners) doet

groote aankoopen zoowel hier als op het vasteland.

Bielefeld, 25 A p ril: Zaken even levendig als verledene week.

Dundee, 26 A pril: Kalme zakengang. De koopers onthouden

zich ten gevolge van den afslag der grondstof.

Gent, 25 April : He.el kalme zakengang.

Lijnw aad.

Belfast, 26 A p ril: Verkoop van ongebleekt lijnwaad gering,

doch de fabrikanten genoegzaam van werk voorzien, verlangen

geene nieuwe bestellingen.

Dundee, 26 A p ril: Gewone zakengang ; weinig nieuwe bestellingen.

Gent, 25 A p ril: Verkoop nul ten gevolge der werkstaking.

BURGERSTAND

ANSEGHEM .

Geb. Palmira Baert, dv. Ivo en Maria Vanaste. — Evrarda

Delanghe, dv. Remi en Maria Schepens. — Magdalena Putman

dv. August en Maria Corbanie. — Huw. — René Vanmaris en

Maria Verhoost. — Sterfg. — Maria Vanloosveldt, 9 m.

A RDOYE.

T r o u w b e l o f t e . — Jules Dedecker, landwerkman, te Meule-

beke en Celina Warnez, kantwerkster.

Geb. — Camiel Callewaeit, zv. Henri en Maria Vandecappelle,

St-Maertensplein. — André Vandenhende, zv. Odiel en Octavie

Mestdagh, Statie. — Adriana en André Vanacker, tweeling van

Emiel en Maria Crombez, Landsman.

Sterfg. — Roger Demeyer, 3 maanden.

BEVEREN-Rousselare.

Geb. — Michel Vanmoerkerke, zv. Edmond en Maria Stove.—

Paula Vandaele, dv. Raymond en Sara Vandecasteele.— Julien

Vandamme, zv. Henri en Alida Vandeginste.— Julien Coudenys,

zv. Jules en Maria Deblauwe. — Joris Callewaert, zv. Arthur en

Leonie Maddens. — Adronia Depla, dv. Alfons en Maria Van-

elslander. — Alice Declerck, dv. Emiel en Emma Demol.

Sterfg. — Remi Hostens, 8 maanden.

Huis H E N R I DESMET

Leiestraat, 30, Koornmarkt, I

K O R T R I J K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren,

Engelsche bedden,

Bureaux atnéricains, Zetels, Matrassen,

Stoelen, Gordijnen, Stoors,

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons

Wolle sargiën.

G r o o t e k e u » . — G o e d k o o p .

BREUKEN

GENEZING ZONDER OPERATIE

H u is gesticht in 1 8 4 0 .

De alom vermaarde

FAMILIE YERDONCK,

Bandagisten-Orthopédisten, 4 maal gebreveteerd

voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek.

Nrs der brevets : 75746; 117532 ; 207124 ; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgshospitaal

van Oostende, van VERSCHEIDENE

O RTHOPED ISCH E KLINIEKEN VAN HET

LAND en van het M IN IST ERIE VAN OORLOG

enH O N D ERD EW E LD A D IG H EID SBU REELE N .

Breuklijders weest op

uwe hoede ! Laat u niet

misleiden door al die

verlokkende aankondigingen

die wij dagelijks

in alle gazetten aan treffen

van personen, die

zich als specialisten,

breukmeesters of breukbandmakers

willen doen

doorgaan, en die van

’t vak weinig of niet

kennen en slechts ban-

denverkoopers en zelfs

nooit een brevet bekomen

hebben. Zwicht u

van rondreizende personen,

die u banden willen

verkoopen die op

voorhand gemaakt zijn.

Laat u nooit zoo behandelen,

want geen een

geneesheer zal die be­

handeling goedkeuren.

Breuklijders, wij drukken genezing zonder operatie

omdat wij het werkelijk kunnen, kinderen en

jongelingen worden gewaarborgd genezen, wij

BISSEGH EM .

Geb. — Margareta Mestdag, dv. Gustaf en Elodia Vereecke.

Sterfg. — Achiel Vanhautte, 19 j. Ezelstr.— Richard Quenson

41 j. broeder-capucien, Kerkstraat.

HARELB EK E.

Geb. — Marcel Deweerdt, Evangeliestr. — Rachel Vander-

brugghen, Deerlijksteenweg. — Pierre Demeyere, Eiland. —

Georgetta Decaluwe, Beverenstr, — Maria Poulain, Deerlijksteenweg.

— Michel Labeeuw, Staceghem. — Ivonna Delbeke,

Staceghemstr. — Ursula Naessens, Kortrijkstr.

Huw. — Alfons Defoort, vlaswerker en Octavia Meesseman,

huiswerkster. — Valentin Viaene, metser en Blondina Duc, fabriekwerkster.

-r Victor Simoens, plakker en Alida Verhaeghe.

Sterfg. — Irma Destoop, 29 j. echtg. van Octaf Madelein,

Statiestr. — Alberic Dhulst, 51 j. Staceghemstr.

IN GELM U N ST ER.

Geb. — Romania Vroman, dv. Jules en Bertha Bultynck. —

Julien Meulebrouck, dv. Cyriel en Maria Defour.

Huw. — Eugeen D ’hondt, vlaswerker, te Bavichove en Maria

Craeynest, kantwerkster.

Sterfg. — Maria Vandorpe, 55 j. huishoudster, weduwe van

Gustaf Seynaeve, echtg. van Camiel Vandenheede. — August

Vuylsteke, 4 m. — Theresia Lecluyse, 96 j. herbergierster, wed.

van Petrus Meirhaeghe. — Maria Gaeremyn, 2 m. — Irma

Hoorne, 26 j. huishoudster, echtg. van Achiel Demasure.

ISEGHEM .

Geb. —• Antoinette Dupon, dy. Aimé en Emma Cools, Mol. —

Germana Langsweirt, dv. Remi en Rosalie Dejonghe, Kiekelstr.

— Marcel Dewulf, zv. Josef en Maria Catteeuw, Rousselarestr.

— Regina Verbeke, dv. Josef en Jeanne Dekeersmaecker, Rousselarestr.—

Louis Ameye, zv. Daniël en Paula Declercq, Nieuw-

straat. — Josef Rebry, zv. Aimé en Silvia Corteville, Krekelstr.

— Georges Delancker, zv. Florent en Maria Scheldeman, Melkmarkt.—

Lia Kips, dv. Adolf en Bertha Demeester, Koornmarkt.

— Raphaël Hoornaert, zv. Achiel en Maria Demuynck, Gentstr.

^ Gabriella Baert, dv. Josef en Justina Dejonghe, Lendeledestr.

— Elisabeth Vandenbulcke, dv. Emiel en Irma Vanneste, Schur-

dauwstr. — Gaspar Deforce, zv. Jan en Julia Berouw, Bosch-

molens. — André Houthoofdt, zv. Alois en Euphemie Monteyne.

Huw. — Gilbert Vandeputte, 30 j. borstelhoutmaker en Maria

Deleu 30 j. waschvrouw. — Jacob Rommel, 22 j. vlaswerker en

Suzanna Vens, 19 j. bottienenstekster.

Sterfg. — Michel Verbeke, 2 m. Ameyestr.— Emma Vandaele

45 j. echt. van Vital Surmont, wijk Kasteel.— Julietta Vierstraete

5 j. Boschmolens. — Bertha Degraeve, 36 j. echtg. van René

Maertens, Rousselarestr. — Jeroom Werbrouck, 3 m. Abeele.

K O RT RIJK .

geven vijf duizend franken aan gelijk wie het

tegenovergestelde kan bewijzen.

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende

breuken aangedaan alsook degenen die twee of

driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben

of die door kwakzwalvers met alle soorten van

oude stelsels mismeesterd zijn geweest, mogen zich

altijd komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp is

hun verzekerd.

M IS G R O E I-

INGEN,— Zelfde

huis gelast zich

bijzonder met ’t

rechtmaken van

a lle misvormde

ledematen zooals

: m isgroei-

ïngen der ruggraat,

armen bee-

nen en voeten.—

Bijzondere toestellen

om den

hooge n rug te

doen verdwijnen

en de slechte houding

bij kinders.

Onzichtbare Cor-

sets oi\i de mis-

groeiïn. der ruggraat

te genezen

noodig in dit geval.

Kousen voor

geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, betaling

na tevredenheid.

M . K r a i i ^ o l n V e r d o n c l i Kerkstraat,

Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag,

van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De

gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

Alle andere dagen ten zijnen huize ’s voormid-

dags.

Op verzoek begeven de Heeren Verdonck zich

ten huize van eenieder.

M . I I é V i - r d o n r k - M l n n e i Oostende,

is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het

Hötel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van

9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tot 5 uren

voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel,

Rijsselstraat, Kortrijk.__________

K IN K H O EST .

Moeders ! Vraagt eens aan M. D e s c a m p s -Te r -

r i è r e , waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest

genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de

K l i i k l i o r M t - K ' n i e i l i e l l u l c w y e k .

Apotheker, Groenselmarkt, 6,' Oostende. Om u te

overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week

een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat

er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden

tegen K i i i k U o e s r , V a l l i n g o f l i i o n -

c t i i e t « Ie r K i n d e r » .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

Uit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn

kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kinkhoest,

met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen

genezen. E m ile D e c le rcq - 'V e rcam e r,

boterkoopman, Zarren.

T r o u w b e l o f t e n . — Joris Huyse, scheerder, gehucht Het

Hooghe en Juliana Huys, borduurster, Doornijksteenweg. —

Arthur Lefebure, vrachtvoerder, St-Antoniusstr. en Leopoldina

Robyn, naaister, Groeninghebeluik. — Albert Lepere, wever,

St Denijsstr. en Bertha Vandewinckele, bobijnster, St Antonius-

straat. — Gustaf Declercq, dienstknecht, Volksplaats en Bertha

Lampe, spoelster, Staceghemsteenweg. — Karei Hoeffel, drukker,

Gentsteenweg en Elfrida Sandra, kleermaakster, Hovenier-

straat. — Hecior Coopman, fabriekwerker te Deerlijk en Osida

Dejaegere, huishoudster, Spinnerijkaai. — Achiel Colardyn,

meubelmakersg. st, Herderstr. en Julia Duynslager, naaister,

Wijngaardstr. — Elias Duchateau, barnkrachtbewerker, te Sint

Gillis Brussel en Estella Seynaeve, borduurster, Moorinnestr.—

Jules Sonneville, vlaswerker, te Gulleghem en Maria Vanneste,

dienstmeid, te Gulleghem, voorheen te Kortrijk. — Oscar Loos-

veldt, schilder, te Wattrelos, voorheen te Kortrijk en Emma

Kesteloot, weefster, te Marcke. — Robert Milleville. stoomtuig-

geleider aan den ijzerweg, te Kortrijk, voorheen te Yper en Rachel

Becarren, zonder bedrijf, te Yper.

Geb. — Marcel Willemyns, Voetweg 79. — Maurice Honoré,

Loodwitstr. — Paula Vanmeerhaeghe, St-Denijsstr. — Camiel

Demets, kleine Leiestr.— Marcel Demeyere, Kapucienenbeluik.

— Raphaël D ’hondt, Kapellestr. — Suzanna Rubbrecht, Sint-

Annabeluik. — Rachel Seynaeve, gehucht Het Hooghe.— Angela

Sillis, Bruggesteenweg. — Leopold Devoldere, Proostdijstr. —

Noêlla Peelaers, Staceghemstr. — Adelard Nyffels, Handboog-

straat. — Maurice Deleersnyder, Koeikopbeluik.

Huw. Philemond Depraetere, 21 j. kartonkapper, Klakkaers-

reke en Margaretha Poublon, 20 j. spoelster, Proostdijstr. —

Adolf Soete, 43 j. houtzager, wed. van Maria Dhaveloose, te

Deerlijk en Leonia Vandecasteele, 53 j. huishoudster, wed. van

Jan Verhelle, Sweveghemstr. — Henri Degraeve, 21 j. meubelmaker,

Pluimstr. en Romania Dumortier, 25 j. naaister, Sweveghemstr.

— Alfons Lanneeuw, 52 j. pannenbakkersgast, wed.

van Maria Vlaeminck, gehucht Pottelberg en Maria Snaewaert,

48 j. huishoudster, wed. van Camiel Blomme, Aelbekesteenweg.

— Josef Vandeputte, 24 j. bediende, Sionstr. en Maria Lefevere,

23 j. zonder bedrijf, Steenpoort. — Cyriel Dermaut, 33 j. vlas-

hatidelaar, te Harelbeke en Maria Sabbe, 26 j. huishoudster,

gehucht Het Hooghe.

Sterfg. — Pieter Thielens, 70 j. zonder bedr. wed. van Joanna

Verheyden, Voorstraat. — Maria Verwilghen, 51 j. kloosternon-

overste, Plein. — Leonia Rosiers, 41 j. zonder bedrijf, echt. van

Gerard Putman, Aelbekesteenweg. — Hiiaire Vandevelde, 51 j.

geneesheer, echtg. van Maria Vanpeteghem, Staceghemstr. gehuisvest

te Aspelaere. — Leonia Lefevre, 74 j. zonder bedrijf,

wed. van Henri B-yls en van Victor Polderman, Jan Palfijnstr.

— Gabriella Nys, 15 j. zonder bedrijf, Beheerstr.— Silvia Neyts

69 j. huishoudster, wed. van Ivo Vanacker, Overleiestr. — Ivo

Vandeputte, 85 j. z. bedr., wed. van Louisa Caniere, Voorstr.

Jules Vermaut, 60 j. rentenier, echtg. van Hortense Van Aver-

maete, Leopoldstraat.

1

MSI

L A U W E .

Geb. — Alfons Keirsbilck, Meenenstr. — Julia Deprez.

Huw. — Cyriel Wyseur en Pharailde Danckaert.

Sterfg. — Louisa Hamers, 27 j. Kruisstr.

LEDEGHEM .

T r o u w b e l o f t e n . — Alois Deleu en Julia Deprettere, van

Moorseele.— René Decock en Maria Vandemoortele, van Moor-

seele. — Alois Wautermartens, Moorseele en Leonie Staessen.

Geb.— Simonna Delvael. — Agnes Withouck. — Martha

Dessessoye. — Leon Delvael. — Daniël Vandevelde. — Victor

Werbrouck. — Magdalena Jacques.

O U C K E N E .

Geb. — Josef Verfaillie, zv. Alois en Leonia Verbeke.— Martha

Witdouck, dv. August en Silvie Vansteenkiste.

Sterfg. — Leo Verhelst, 62 j. — Honoré Luyckx, 18 j.

RO U SSELA R E .

T r o u w b e l o f t e n . — Albert Depoorter, banksekretaris en Maria

Damman, zonder bedrijf. — Juliert Heydens, handschoensnijder

en Clotilde Vanbeselaere, naaister.

Geb. — Michel Supply, Spanjestr. — Remi Huyghe, Gitsstr.

— Gustaf Loosvelt, Bollenstr. — Marcel Vandoorne, Vijfwegen-

straat. — Elvira Vandecappelle, Tassche. — Prosper Dujardin,

Groenestr. — Ivonna Theuninck, Langemarktstr. — J. Deswarte

Borstelmakersstr.— Maria Vancoillie, St-Alfonsstr.— Godelieva

Declercq, Meenensteenweg. — Karei Bouckaert, St-Amandstr.

— Margareta Halwyn, Schoolstraat.

Huw. — René Vanhaecke, 26 j. peerdenknecht, te Ruinbeke

en Julia Billiet, 25 j. haspelaarster. — Camiel Nuyttens, 22 j.

beenhouwer en Sidonie Vandenberghe, 21 j. vischverkoopster.

— Karei Wyffels, 27 j. daglooner en Albertina Hoornaert, 21 j.

voddenwerkster. — Oscar Lannoo, 25 j. reiziger en Emilia

Declercq, 21 j. naaister.

Sterfg. — Michel Supplv, 1 dag, Spanjestr. — Karei Lesage,

64 j. stalknecht, St-Amandstr. — Jules Brulez, 3 weken, Koke-

laarstr. — Ivonna Cappelle, 4 j. Vijfwegenstr. — Joanues Anne,

87 j. zonder bedrijf, echtg. van Romania Moerman, Schoolstr.

— Margareta Cornillie, 8 m. Nachtegaalhoek. — Karei Polet,

73 j. wever, Hospitaal. — Estella Declercq, 1 j. Noordlaan. -

Oscar Pyppe,5m. St-Jorisstr.— Slmona Moerman, 2 m. Zuidstr.

RU M BEKE.

T r o u w b e l o f t e . — Victor Pillet en Eugenie Callens, weduwe

van Jules Vandenberghe, landbouwers.

Geb. — Noël Mortagne, zv. Jules en Emilia Degryse. — Jules

Depoortere, zv. Cyriel en Maria Decock. — Gerard Vanackere,

zv. Victor en Leonia Depreitere. — Josef Feys, zv. Cyriel e i

Eudoxia Verbrugge. - Maurice Vandenbulcke, zv. Jules en Jul*

Onbekendt. — Maurice Gaytant, zv. Ivo en Maria Deyne. —

Camiel Decroix, zv. Henri en Maria Vanoutryve. — Irma Maes,

dv. Cyriel en Maria Defoort. — Marietta Vierstraete, dv. Const.

en Clementina Brulez.— Marcel Vanhauwaert, zv. Frans en Elisa

Casteleyn. — Henri Scherpereel, zv. Karei en Stefania Beernaert.

Huw'. — Odiel Cappelle, landwerker en Flavie David, dienstmeid.

— Jules Vinckier en Lia Vinckier, landbouwers. — Alf.

Storme, bakker en Leontina Pillen, landbouwster. — Jules Ver

meersch, fabriekwerker en Delphina Boudrez, fabriekwerkster.

— Remi Declerck, steenovenw., te Ouckene en Maria Dessein,

dienstmeid. — Oscar Boone, landbouwer, te Couckelaere en

Elisa Watteyne, landbouwster.— Eugeen Levrouw, landbouwer

te Rousselare en Emma Watteyne, landbouwster. — Heliodoor

Vansteenkiste, steenovenwerker, te Ouckene en Bertha Kerkhof

fabriekwerkster. — Louis Vanhalewyn, fabriekwerker en Emnia

Casteleyn, fabriekwerkster. — Cyriel Vlaminck, wagenmaker

en Emma Decru.

Sterfg. — Ferdinand Vannieuwenhuyse, 78 j. — Alois Maes,

56 j. — Jules Debrabant, 76 j. — Silvia Spruytte, 68 j. echtg.

van Gustaf Maertens. — Francies Deboosere, 87 j. — Henri

Maelfait. — Rosalia Masschelein, 84 j. wed. van Laurent Ver-

mote. — Ivo Depoortere, 74 j.

STADEN.

Geb. — Martha Vanbeselaere, dv. Jules en Laura Maes. —

Maria Decoene, dv. Leo en Emerence Werbrouck. — André

Vallaey, zv. Julien en Erna Balduyck. - André Breyne, zv.

Cyriel en Zoë Decaestecker.

Htiw. — Camiel Mortier en Erna Vanslembrouck, van West-

Roosebeke. — Camiel Capelle, van Hooglede enLouiseVan-

lauwe. — Isidor Vanmackelberghe, van West Roosebeke en

Julia Crevits.

Sterfg. — André Winne, 1 jaar.

S W E V E Z E E L E .

Geb. — Karei Vandemoortele, zv. Emeric en Emilia Borret.—

Maria Vandierendonck, dv. Ernest en Maria Neirinck. — Mar-

cellin Clinckemaillie, zv. Camiel en Romania Vansimaeys.

Sterfg. — Henri Vandenberghe, 67 j. echtg. van Philomeita

Clus.— Leopold Demeestere, 80 j. echtg. van Anna Vanderlinden

— Angela Denolf, 11 dagen. — Felix Supply, 73 j. wed. van

Juliana Nayaert.— Theresia Cuvelier, 76 j. wed. v. J.Vandewiele.

W E V E LG H E M .

T r o u w b e l o f t e . — Robert Bataille en Martha Demyttenaere.

Geb. — Gerard Beckaert, zv. Arthur en Stephanie Thienpom.

Sterfg.— Jan Debonne, wed. van Eugenia Tyberghein.—

Anna Lezeure, 6 j. — Magdalena Vandamme, 9 m.

HUIS

Herpels=Mortier

31, LANQESTEENSTRAAT, 31

Telefoon 363

KORTRIJK

M H

- - Keuken van eerste klas - -

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief

- - Alle spijzen op aanvraag - -

* ï

f


Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS

NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - Kapitaal 5.000.000 Frank

Zetel te ANTW ERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d s MM. Baron F r e d e g a n d C o o e l s , voorzitter, E d o u a r d T h y s , ondervoorzitter,

A l p h . U l l e n s d e S c h o o t e n , L e o n V a n d e n B o s c h , H e n k i-J. E n g e l s .

C o l l e g r l e « Ie r - C o m i n i ^ ^ a r i M N e n « MM. J e a n d e l l a F a i l l e d e L é v e r q h e m , voorzitter,

i t Craaf A d r ie n d e B o r c h g r a v e d ’A l t e n a , L e o n C o l l i n e t - P l i s s a r t , Baron A u g u s t e D e lb e k e , E d o u a r d

J # ly , de Graaf O s c a r L e G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan 3 .3 5 % ,e n 3 .0 0 %

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 ° / o

U itgifte van G rondobligatiën aan 4.00 %

Leeningen op Hypotheek — Voorschotten op Titels

A G E X T E A

AVELGHEM : M. Aimé Vercruysse, Gemeentesekretaris.

M OEN : M. Eudore Hooghe, Gemeentesekretaris.

HOOGLED E (Sleyhaeghe): Achille Pieters, Melkerijbestuurder.

M O O RSLEDE : Maurice Reuse, Onderwijzer.

PASSCHENDAELE : Ernest Liefooghe, Deurwaarder.

RUM BEKE : Bruno Roose, Koster.

a t i s i ^/l

De meest ingewortelde, de^martelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen,

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W l l l i a m C a c h e t t e n .

Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W l l l i a m

C a c h e t t e n werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting ; genezing binnen de acht dagen.

In doozen van 2 fr. de 15 cachetten. — 3 fr. de 25 cachetten.'

Apotheek M ICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

Kortrijk, Hulpiau, Deneus ; Meenen, Flipts; Rousselare, Van Houwe; Moeskroen,

Maes ; Iseghem, Rodenbach, Verhamme, en o v e r a l .

v >V\ \ 17// V y /

A L L E £ N / K / 1 / / / Ü \ , V ë

M M P / J f f M Ó Ü

" Q ö m -

T ANDP JND00DER Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle

tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge-

i f r a n k h e t f le s t c h je neesmiddel dat op zulke groote schaal door eenen vlaamschen apotheker

aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer 1 f r a n k s zoo uwe tandpijn

•p 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5 f r a n k .

Hoofddepot: Apotheek « De Biekorf », Dijkstraat, 36, Antwerpen.

Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, Becuwe, aerssenapotheek, Yperen,

Bettour, Rousselare.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: E E N M IL L IO E N frank.

Werkende onder het toezicht zijner leden

Gezamentlijke waarborg

op 30en Juni 1912 5 MILLIOEN 284,000 FR.

.................................| 3 7 ,j2 M |L L |0 E N P R E K E N

op 30'° Juni 1912 voor j

!■ L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N aan de beste gekende voorwaar

den verblijf in Congo toegelaten

-• S P A A R - E N P E N S IO E N K A S ln zuivere mutualiteit aan de

beste gekende voorwaarden.

L IJ F R E N T E N waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn

door l s" hypotheek van dezelfde waarde.

W E D U W E EN W E E Z E N P E N S I O E N E N .

P E N S IO E N E N E N V E R Z E K E R IN G E N D E R B E D I E N ­

D E N , bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel

V O L K S V E R Z E K E R IN G E N , menschlievende voorwaarden.

L E E N IN G E N O P H Y P O T H E E K en om te B O U W E N .

A A N K O O P V AN G O E D E R E N «P R E N T E , aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s" rang.

P L A A T S E N VAN H Y P O T H E E K O P 1«« R A N G voor 3'

personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 % ) niet namelijke in­

10.

schrijving der geldschieters voor alle sommen te beginnen, van 200 fr.

S P O E D IG E H E R V O R M IN G V A N V E R L IE Z E N O P

O P E N B A R E F O N D S E N .____________________________________

Verscfiiilende agentschappen en inspecties ti bekomen

Inlichtingen \ de Lignestraat, 39, Brusse1

C x a

H I T L P H U I S

Matrassenfabriek De Ster

W e Polfliet-Vandenberghe

D o lfijnkaai, 2, K ortrijk.

Zelfde huis te Meenen, Yperstraat, 4.

De beste floconwol om zelf uwe

matrassen op te vullen is deze der

gekende fabriek De Ster, aan 1 .00,

1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol aan 1.90 en

2.25 fr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen van

3.75 tot 4.50 fr. extra.

Opgemaakte matrassen in alle

prijzen. Groote keus van Bedderijen,

Sargiën, Bedspreien, Engelsche bedden

en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gediend

zijn, wende zich naar De Ster, Dolfijnkaai,

2, bij de Leibrug, Kortrijk.

: i * « r ©«3?**a . m m

G. R0ESLER-B0LLE

rue Longue des Pierres, 33, C O U R T R A I

Maison la plus renommee de la contrée, recommandée

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques.

Agrandissem ents en tous ge n re s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel.

Spécialité: Peinture a 1’huile d ’une grande finesse. Ressemblance garantie.

G R A N D CHOIX DE CADRES.

IN V E R T R O U W E N

magr men aanraden aan al degenen die

lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel,

Baardziekten, Klieven der huid en alle

andere VELZIEKTEN, van niets

anders te gebruiken dan de Wereldberoemde

W o nderzalf en Bloedzuiverend

M iddel der Apotheek

DE W A L V IS C H , 10, Diepestraat,

Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eig ert a l l e n a m a a k s e l s.

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE

S t e e n p o o r t . 8 , K O K T ItlJ T K .

GOEDE R E IZ IG E R

op commissie wordt aanstonds gevraagd

voor welgekend huis. — Zeer winstgevende

positie.

Zich schriftelijk aanbieden binnen de

8 dagen ten bureele van Het Kortrijksche

Volk, onder de letters R. C.

M EUBELM AG AZIJN EN

V A N D E V L A S M A R K T

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen gekend

zijn voor verkoop met waarborg en genadige

prijzen van alle slach van rijke en gewone Meubelen,

alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels,

Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg-

gerief, M a t r a s s e n , Spreien, Toiles cirées,

Stoors, Gordijnen, enz. enz.

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

Voor buiten stad wordt alles verzorgd en franco

ten huize besteld.

Let goed op het adres :

R o b e rt D e c lè v e -S p ie rin x

V lasm arkt, 2, K ortrijk.

Kostbare Ontdekking

goedgekeurd door de Maatschappij' '»n

Gezondheidsleer van België, v fg

van 24 Juli 1907).

Genezing In 10 minuten van de hevl^ ,< tand- en

hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door dt

CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A p o t h e k e r t i

M e c h e le n , Officier der Academia Fisico-Chimico

Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van

6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Gauthier zendt overal zijne

uitmuntende remedie per terugkeerende post, telen

mandaat van 1,05 fr. en 2,10. •

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het

merk Antinevratgiqne Jos. Gauthier, in blauw

gedrukt op ieder cachet.

Depóts te Kortrijk : Apotheek HULPIAU es

IMPE, en in alle goede apotheken.

NEEMT N IET ANDERS I

LAAT U NIET OMKLAPPEN I

Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps-

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

BERICHT AAN DE D00VEN

Met het doel dienst te bewijzen aan de belanghebbenden,

vraagt ons een onzer welgekende stadgenoten,

M. Verschueren, vader, 84 jaar, St.

Pietersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende mede-

deeling op te nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande

geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigen

uitslag, had hij het gelukkig gedacht gebruik te

maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt

dat enkel door het gebruik van dit wetenschappelijk

toestel, geheel onzichtbaar, hij volkomene voldoening

bekomen heeft. Ook ten titel van dank

biedt hij zich aan, aan allen welken uitleg zouden

begeeren, 't zij in persoon, ’t zij per briefwisseling.

Het zij noodig er bij te voegen om deze aanvraag

te volledigen, dat zonder kruiden, op allen ouderdom

en in alle gevallen, de Audio Phonex niet

alleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste dagen,

maar dank zij hare bijzondere werking, zij

trapswijzend klimmend het gehoor herstelt en alle

oorsuizingen doet verdwijnet..

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G.

Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en

uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot

4 ure, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donderdag

van 9 tot 11 en van 2 tot 4 ure ; Kortrijksche

steenweg, 238, te Gent.

N. B.— Men wordt vriendelijk verzocht, als men

schriftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den

noodigen postzeeel bij te vneeen.

I BITTERE

MOND

Brand aan de m aag.

“ Ik kon niets meer eten, ik had den mond

» bitter en slijmachtig, was altijd onderhevig

» aan pijnlijke brakingen en moest het minste

» wat ik at uitspuwen, ik leed hevig in den

» rug en aan de maag. Na te vergeefs alle

•> middelen gebruikt te hebben, nam ik de

» Levenspillen van F. Roman, die mij

>. aangeprezen waren. Vijf doosjes hebben mij

> gansch genezen.

.• Clotilde Bayens, Zele. »

Slijmachtige, bittere mond, beladen tong,

riekende adem, brakingen hebben hunnen

oorsprong in eene brandige maag, beladen

met slijmen, brandige, zure vochten. Om deze

te verdrijven is er geen beter middel dan de

W A K E L B V E N S P i L L E N van

E . K o m a n . aan fr. 1.25 de doos. Dui-

zende getuigschriften zooals hierboven, besta-

tigen het dagelijks.

Men moet wel opletten de W A l t K L.K-

V E K S P I L L E N v a n F . K o m a n

te eischen, want er zijn vele namakingen die

geene waarde hebben. Men kan ze verkrijgen

in alle goede apotheken aan fr. 1.25 de doos.

Algemeen depot : Apotheek Fr. Roman,

Groote Markt, Dendermonde.

I

De Ontwaking van den grond

^ e gro~ d it in werking. .Tallooze kleine onzichtbare

wezentjes, “ de gist stoffen van de aarde ,, zullen

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toevertrouwd

, meester maken om ze voor de plant te

bereiden.

Landbouwers!

m a a k t t u i d it o o g e n b lik v a n k ra c h tig e salpetergiating

g e b ru ik o m h et

ZWAVELZUUR AMMONIAK

uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest

H at it in het begin van den wasdom dat de plant het meest

stikstof vergt

A l 4* mesthandelaren en al de landbouwsyndlkateB

ferkoopen het Zw avelzuur A m m oniak un ba*

C O M P T O IR B E LG E DU S U LF A T E D ’A M M O N IA Q U E

(Naamloos Vennootschap)

8. Berkmansstraat, te Brussal

(Mft Trachtrrl|, op aanvraag, alle nattige inlichting** nopens t||a fsbrnlk

ZENUW ZIEKTEN !

ZENUWZIEKTEN I

JA I JA I

’t Is een aangenomen fe it:

D e w o n d e r b a r e P o e d e r s v a n h et W i t K r u is

verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUW ZIEKTEN :

Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen,

zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen,

slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte,

zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de

keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

D e P o e d e r s v a n h et W i t K r u is v e r s t e r k e n d e z e n u w e n ,

ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.

P R I J S : f r . 1.25 d e d o o s ; f r . 3 .2 5 d e 3 d o o z e n o f d e d r i e d u b b e le d o o s ;

f r . 6 .2 5 d e 6 d o o z e n o f d e z e s d u b b e le d o o s .

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas,

alsook in alle goede apotheken.

W a c h t U v a n n s m a a k s e l s , z e z i j n z o n d e r w a a r d e .

Verkrijgbaar te Kortrijk bij MM. Dïscamos-Terrière, Steenooort, 8, en Hulpiau, apotekersl; te Ise-

ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltonr. Simoens en Van Houwe.

K o o p t u w e l> e n o o < ll$ ;lic « le n I n C a o u t c h o u c u i t e e r s t e h a n d ,

i n «le O r o o t e E a l t r l e l t v i m C a o u t c h o u c

BELGIAN RUBBER

More magazines by this user
Similar magazines