28.09.2013 Views

VERSLAG VERGADERING GEZONDHEIDSRAAD 17 JUNI 2008 ...

VERSLAG VERGADERING GEZONDHEIDSRAAD 17 JUNI 2008 ...

VERSLAG VERGADERING GEZONDHEIDSRAAD 17 JUNI 2008 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VERSLAG</strong> <strong>VERGADERING</strong> <strong>GEZONDHEIDSRAAD</strong> <strong>17</strong> <strong>JUNI</strong> <strong>2008</strong><br />

Aanwezig:<br />

Lief Adriaenssen, Frank Verlooy, Sara Nuyts, Joke Van Opstal, Jozef Den Trooster, Karin<br />

Bervoets<br />

Verontschuldigd:<br />

An De Busser, René Verachtert, Marleen De Vocht, Jozef Den Trooster<br />

- Verslag vorige vergadering<br />

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd.<br />

Eén van de strategische doelstellingen uit het lokaal sociaal beleidsplan <strong>2008</strong>-2013 is het<br />

onderzoek van de haalbaarheid en mogelijkheden tot aanwerving van een halftijdse<br />

gezondheidsambtenaar. De gezondheidsraad stelt zich de vraag of deze actie al<br />

geëvalueerd is.<br />

De voorproef van de folder Move XL wordt volgende vergadering voorgelegd. De data en de<br />

uren van de sessies moeten nog worden besproken. De definitieve layout is mogelijk na het<br />

vastleggen van alle data en uren die moeten vermeld worden op de flyer.<br />

- borstkankerscreening<br />

Op 5 juni 2007 riep het Logo de vrouwenverenigingen en de lokale besturen op acties en<br />

initiatieven op te zetten in eigen gemeente. Op 3 juni ging het slotevenement door. Elke<br />

organisator kon een projectfiche indienen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de<br />

binnengebrachte fiches en reikte enkele nominaties en een award uit aan de organisatoren<br />

van de meest in het oog springende activiteiten. De gezondheidsraad won de award. De<br />

vergadering wil het gewonnen borstbeeld in een etalage van een lingeriewinkel tijdens de<br />

braderij tentoonstellen.<br />

- Bezoek aan de luchthaven van Zaventem en een rondrit door Brussel voor mindervaliden<br />

op zaterdag 20 september <strong>2008</strong><br />

De inschrijvingsformulieren worden verdeeld. De uitstap wordt ook bekend gemaakt in de<br />

Westel-Info en op de website van de gemeente. De uitgestippelde wandelroute met rolstoel<br />

van 1,5 km door Brussel wordt bij Marleen opgevraagd. De busroute door Brussel (bij slecht<br />

weer) wordt tijdens volgende vergadering besproken.<br />

- Artikel Westel-Info<br />

Artikels voor de volgende Westel-Info zijn:<br />

- Westel-Info van juli: de uitstap voor mindervaliden naar Zaventem. Wegens plaatsgebrek<br />

zullen de artikels ‘reizigersdiarree en veilig zwemmen’ niet in de Westel-Info van juli<br />

verschijnen.<br />

- Westel-Info van september: het belang van fietshelmen, het gewonnen borstbeeld van de<br />

actie borstkankerscreening.<br />

- Westel-info van oktober: griepvaccinatie<br />

- Westel-info van november: CO-vergiftiging


- Aanvulling geboortepakket<br />

Alle gratis folders zijn besteld. Er zijn nog geen evaluatiepapieren over de inhoud van het<br />

geboortepakket teruggebracht.<br />

- EHBO cursus (voorstellen cursus)<br />

De vegadering vraagt bij het Rode Kruis meer gegevens over een EHBO-cursus van<br />

maximum 3 uren voor de inwoners van Westerlo.<br />

- Stress (voorstellen)<br />

Een artikel met een stresstest, de symtonen van stress en tips wordt opgemaakt. De<br />

gezondheidsraad organiseert ook een infoavond waar een psychologische sessie en sessies<br />

relaxatietechnieken worden verloot. Joke contacteert An Boschmans over de infoavond.<br />

- Varia<br />

Op 21 juni (Dag van de mantelzorger) bood de gemeente Meerhout een uitgebreid<br />

programma aan de mantelzorgers. Bij deze gemeente wordt hun reactie van dit evenement<br />

opgevraagd.<br />

De vergadering vraagt om de gehandicaptenparkeerplaatsen in Westerlo-centrum op te<br />

frissen (opnieuw verven, bordjes zichtbaar maken).<br />

Het volgende scholenoverleg gaat door op woensdag <strong>17</strong> september <strong>2008</strong>. Agendapunten<br />

voor dit overleg kunnen tegen volgende vergadering voorgelegd worden. Op vraag van de<br />

scholen worden vanaf september <strong>2008</strong> de vergaderingen met de verschillende diensten en<br />

raden gebundeld. Elke dienst of raad die bepaalde punten wenst te bespreken met de<br />

scholen brengt de personeelsdienst hiervan op de hoogte. De personeelsdienst verdeelt de<br />

uren onder de verschillende aanvragen. De overige informatie mag altijd via e-mail naar de<br />

scholen verzonden worden.<br />

VOLGENDE <strong>VERGADERING</strong> VAN DE <strong>GEZONDHEIDSRAAD</strong> OP DONDERDAG 4<br />

SEPTEMBER <strong>2008</strong> OM 20.00 UUR IN DE SCHEPENZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS,<br />

BOERENKRIJGLAAN 61, 2260 WESTERLO.<br />

Agendapunten voor de volgende vergadering kunnen steeds worden binnengebracht:<br />

Op het secretariaat, Gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, tel 014 53 92 00<br />

of e-mail Karin.Bervoets@westerlo.be<br />

Bij de voorzitter An De Busser, tel 014 71 32 04 of 0495 25 19 78 of e-mail<br />

an.debusser@telenet.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!