LOODVRIJ VISSEN IS DE TOEKOMST! - Kust & Zee

kustenzee.nl

LOODVRIJ VISSEN IS DE TOEKOMST! - Kust & Zee

LoodVRij ViSSen

iS de toekoMSt!

MiLieuVRiendeLijke aLteRnatieVen VooR

ViSLood en Lijnen in de ZeeSPoRtViSSeRij

foto: Peter Verhoog


VeRLoRen Lood

Ongeveer 650.000 sportvissers vissen regelmatig

op en aan de zee. Ca 20% doet

dat graag bij een wrak door de rijkdom

aan vis op die plek. Helaas verliest iedere

visser wel eens een stuk lood! Eén van de

oorzaken is dat de vishaken in achtergebleven

netten van de beroepsvisserij

blijven hangen waardoor de vislijn gebroken

moet worden. Per jaar gaat er in de

Nederlandse kustwateren naar schatting

meer dan 200 ton lood verloren.

foto: Cor Kuyvenhoven

VeRStRikte dieRen

Ook de fijnmazige netten en vislijnen

van niet-afbreekbare materialen blijven

aan de wrakken hangen. Daarin

raken jaarlijks vele duizenden zeedieren

verstrikt en sterven een langzame dood.

Beter voor het zeemilieu zou het gebruik

van biologisch afbreekbare vislijnen zijn.

Bijvoorbeeld door de onderlijntjes (en

vooral de haaklijntjes) van een paternoster

door een biolijn te vervangen.

Biolijnen zijn nog beperkt beschikbaar

maar in opkomst.

LoodaLteRnatieVen

en BioLijnen

Om de Noordzeewrakken vrij van netten

(staand want en boomkor), vervuilend

vislood en verstrikkende vislijnen te

houden, werkt Bescherm een wrak aan

het schoonmaken en schoonhouden van

de wrakken. Daarom stimuleren wij het

gebruik van milieuvriendelijke loodalternatieven

en biolijnen. Wij stellen ze ter

kennismaking beschikbaar aan enkele

schippers van hengelcharters. En wij bieden

loodalternatieven te koop aan tegen

een concurrerende prijs.

BeReidHeid

In 2008 is onder lezers van Hét Visblad

een enquête gehouden waarin werd gevraagd

naar loodgebruik. Maar liefst 95%

geeft aan dat ze bereid zijn om in plaats

van lood een ander materiaal te gebruiken

als dit een betaalbaar en kwalitatief

goed product is.

foto: Cor Kuyvenhoven

foto: Peter Verhoog

PB (Lood)

Lood is een giftig metaal. Het is schadelijk voor de gezondheid

van mens en dier. Lood breekt niet af maar ‘roest’

langzaam in zeewater. Planten en dieren die hierin leven

nemen het ongemerkt op. Zo komt lood in de hele voedselketen

terecht. In het Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen

Waterverontreiniging van de Europese Kaderrichtlijn Water

(KRW) is lood aangewezen als ‘prioritaire stof’ wat onder

andere betekent dat de concentratie in het oppervlakte-

water aantoonbaar moet worden teruggedrongen.


Wat kun jij doen?

VRaaG eR naaR Bij je

HenGeLSPoRtZaak

Uit een inventarisatie van Sportvisserij

Nederland blijkt dat er wereldwijd maar

een beperkt aantal loodalternatieven en

biolijnen beschikbaar is. Dring er daarom

bij je eigen hengelsportspecialist op aan

om ze te gaan verkopen. Hiermee stimuleer

je op termijn de ontwikkeling van

het product.

kooP Lood-aLteRnatieVen

De hier getoonde loodalternatieven voor

wrak-, bodem- en kantvissen zijn ontwikkeld

door Modified Materials BV. Ze zijn

voor slechts 1 eurocent per gram (zolang

subsidie loopt) te koop bij zeehengelsportwinkels

en de Kust&Zee x-Pierience

Scheveningen. Ieder verkoopadres heeft

zijn eigen voorraad. Informeer vooraf of

jouw type loodvervanger aanwezig is.

Voor verkoopadressen zie:

www.beschermeenwrak.nl/loodvrij.

Bestellen kan ook via info@kustenzee.nl.

eco-iRon

• gietijzer voorzien van een hoogwaardige

coating en RVS oog

• soortelijk gewicht 7,5 g/cm3

➊ • met ➊ en zonder ➋ buiganker in

160, 225, 300 en 400 gram


eco-HeaVY Stone

• natuursteen (de vorm en afmeting

wordt bepaald door het breken van

het mineraal)

• soortelijk gewicht meer dan 5 g/cm3

• door roleigenschappen geschikt voor

kantvissers en karpervissers

• leverbaar in 60 tot 150 gram

eco-coMPoSit

• staalpoeder met bindmiddel

• soortelijk gewicht 5 g/cm3

• in vrijwel iedere vorm te gieten

• ook ideaal voor vissen vanaf haven-


hoofd door de goede lift

• leverbaar met ➊ en zonder ➋

buiganker in 140 en 230 gram

(175 en 400 gram volgen)


• Disc sinker ➌ vooral geschikt

voor kantvissers door goede

roleigenschappen

➌ • leverbaar in 60, 75, 100 en 130 gram

Het soortelijk gewicht van deze alternatieven ligt

lager dan dat van lood, maar er kan prima mee

gevist worden.

Bescherm een wrak is een

initiatief van Vereniging Kust

& Zee, Stichting De Noordzee,

Duik de Noordzee schoon en

Sportvisserij Nederland. Samen

met alle gebruikers en liefhebbers van scheepswrakken

in de Noordzee zoeken we uit wat de beste manier

is om scheepswrakken te beschermen en duurzaam te

gebruiken.

WWW.BeScHeRMeenWRak.nL

Rijksoverheid

More magazines by this user
Similar magazines