28.09.2013 Views

UITNODIGING VERGADERING GECORO ... - Gemeente Essen

UITNODIGING VERGADERING GECORO ... - Gemeente Essen

UITNODIGING VERGADERING GECORO ... - Gemeente Essen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITNODIGING VERGADERING GECORO MAANDAG 28 januari 2013.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de volgende vergadering van de GECORO die plaats heeft op

maandag 28 januari 2013 om 20.00 uur, in VGZ Raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA:

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING

2. AFBREKEN VAN EEN WONING EN BOUWEN VAN EEN NIEUWE WONING EN

GARAGE, GRENSSTRAAT 53, SUYKERBUYK – LOOS

Door dhr. en mevr. Suykerbuyk – Loos werd op 31-12-2012 een aanvraag tot

stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het afbreken van een woning en het bouwen

van een nieuwe woning en garage te Essen, Grensstraat 53, afd. 1 sectie E nr. 714/F. Het

perceel is gelegen binnen de grenzen van het BPA nr. 4bis “Centrum-West”, goedgekeurd bij

MB van

06-03-2003.

Het bestaande gebouw betreft een oude woning van het langgevel type die volgens het

Kadaster werd gebouwd tussen 1900 en 1918. In het bestemmingsplan van bovenvermeld BPA

is dit gebouw aangeduid met een zwarte stip, wat betekent dat het gekenmerkt wordt door een

bijzondere architecturale waarde. Overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften dient

de GECORO om advies gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor verbouwen en

uitbreiden waarbij ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd aan raam- en deuropeningen,

gebruikte materialen en profiel.

In dit geval gaat het niet om een verbouwing of uitbreiding, maar om volledige afbraak en

nieuwbouw. Niettegenstaande heeft het schepencollege in zitting van 13-06-2012 beslist om het

dossier over te maken aan GECORO.

Als bijlage de brief van Steve Suykerbuyk en Sofie Loos dd. 07-05-2012, een uittreksel het

bestemmingsplan van het BPA, een kopie van de stedenbouwkundige voorschriften voor open

bebouwing (art. 4), uittreksels uit het ingediende bouwplan en foto’s.

3. VERKAVELING SITE LONKA

Op 13-11-2012 werd door Condominium Vastgoed BVBA een aanvraag tot stedenbouwkundige

vergunning ingediend voor het verkavelen van de gronden gelegen te Essen, Nollekensstraat –

Nieuwstraat – Smeyerspad, afd. 1 sectie A nr. 242/H, 245/R, 245/Z, 245/C2, 245/D2, 245/V en

252/W.

Het betreft een verkaveling met het oog op de ontwikkeling van de voormalige fabriekssite tot

woningen, appartementen en handelsruimten, incl. aanleg van openbare wegenis en bijhorende

infrastructuur. In de grote handelsruimte centraal op de site wordt de nieuwe GB-supermarkt

(Carrefour) ondergebracht.

De gronden situeren zich binnen de grenzen van het RUP “Nieuwstraat-oost”, goedgekeurd bij

MB van 14-04-2011.

Vermits het gaat om een inbreidingsproject in het centrum van Essen, met impact op de

omgeving, heeft het schepencollege in zitting van 05-12-2012 beslist de verkavelingsaanvraag

over te maken aan GECORO voor aktename en voor bespreking van de afwijkingen t.o.v. het

RUP.

Als bijlage een uittreksel uit het verkavelingsontwerp, de motivatienota en foto’s.

4. PROJECT SMEYERSHOF, NIEUWSTRAAT 52-54

Door Smeyershof NV, gedelegeerd bestuurder Hans ter Laak, p.a. Heidestatiestraat 2 te 2920

Kalmthout (Heide), werd op 06-07-2012 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

ingediend voor het bouwen van 26 appartementen, 1 commerciële ruimte en ondergrondse

parking, gelegen te Essen, Nieuwstraat 52-54, afd. 1 sectie A nr. 236/H en 236/K.

De gronden situeren zich binnen de grenzen van het RUP “Nieuwstraat-Oost, goedgekeurd bij

MB van 14-04-2011.


De woning Nieuwstraat 54, gebouwd eind 18 de eeuw, werd opgenomen in de vastgestelde

inventaris van het bouwkundig Erfgoed. Volgens de bepalingen van het RUP wordt ze

bovendien gekenmerkt door een bijzondere waarde (waardevol gebouw). Overeenkomstig de

stedenbouwkundige voorschriften dient in de onroerend erfgoedtoets minimaal met een aantal

elementen rekening gehouden te worden.

Het kleurverschil op de zijgevel toont aan dat de bovenbouw (mansardedak) later is toegevoegd

(omstreeks 1950). Het voorliggende ontwerp voorziet het herbouwen van de voorgevel in

dezelfde stijl en materialen. Hierbij komt dat deze stijl wordt doorgetrokken naar de 1 ste en 2 de

verdieping. Ook de oude lindebomen voor het gebouw worden gevrijwaard en behouden.

Als bijlage een uittreksel het bestemmingsplan van het RUP, een kopie van de

stedenbouwkundige voorschriften voor waardevolle gebouwen (art. 1.07), beschrijvende nota en

foto’s.

5. SLOPEN BEBOUWING EN HERBESTEMMING VOORMALIGE MEELFABRIEK NAAR

WOONENTITEITEN, ANTWERPSESTEENWEG 57

Door AP/ART BOUWADVIES BVBA, zaakvoerder Ivan Van Eynde, p.a. Maasfortbaan 203 te

2500 Lier, werd op 26-11-2012 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor

het herbestemmen van de bestaande bedrijfsgebouwen naar woonfunctie en het afbreken van

het bestaande kantoorvolume, gelegen te Essen, Antwerpsesteenweg 57, afd. 1 sectie B nr.

1064/L4.

De aanvraag betreft fase 1 van een bouwproject. Deze fase omvat het herbestemmen van het

voorste gebouwgedeelte naar 17 woonentiteiten (loften) en afbraak van het bestaand

kantoorvolume langs de Antwerpsesteenweg.

Volgens het informatief gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt de

voormalige meelfabriek beschouwd als een beeldbepalend element. De gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar heeft reeds aangegeven dat met het oog op het behoud van de

beeldbepalende bebouwing principieel akkoord kan worden gegaan met een residentiële

herbestemming van het voorste bouwvolume, gelegen in woongebied met landelijk karakter.

Fase 2 van het project omvat de herbestemming van het achterste gebouwgedeelte naar 12

woonentiteiten (loften). Dit volume is gelegen in agrarisch gebied / landschappelijk waardevol

agrarisch gebied. Een residentiële herbestemming is slechts mogelijk indien eerst een RUP

wordt goedgekeurd. In zitting van 27-12-2012 heeft het schepencollege de opdracht voor de

opmaak van dit RUP bevestigd aan Studiebureau Arcadis.

Als bijlage uittreksels uit het ingediende bouwplan, beschrijvende nota en foto’s.

6. AFBRAAK BESTAANDE HOEVE MET STALLINGEN, SCHANKER 13

Door de erfgenamen familie Deckers, p.a. Kalmthoutsesteenweg 97 te 2920 Kalmthout, werd op

27-12-2012 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het afbreken van

de bestaande hoeve met stallingen, gelegen te Essen, Schanker 13, afd. 1 sectie B nr. 372/D.

De hoeve is als “Kapellehoeve” opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed,

vastgesteld op 14-09-2009. Alle erfgoedobjecten in de inventaris genieten een vorm van

vrijwaring voor de toekomst. Zo is er altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig om een

gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken.

Het pand is verouderd, verkeert in slechte staat en heeft structurele problemen. Het betreft een

residentiële omgeving met hedendaagse eengezinswoningen. Gelet op de ligging in

woongebied met landelijk karakter is de bedoeling van de aanvrager om het terrein na afbraak

van de gebouwen te verkavelen in 2 identieke bouwpercelen, aansluitend bij de aanwezige

bouwkavels. De zes linden voor de hoeve worden voorzien om te behouden.

Als bijlage uittreksels uit het ingediende plan, verklarende nota en foto’s.

De volledige dossiers liggen ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de

openingsuren, of na afspraak met Steven Van Gool, tel. 03 670 01 43.

Wij rekenen op uw aanwezigheid om 20.00 uur.

Indien u niet aanwezig kan zijn, dient u zelf uw plaatsvervanger te verwittigen.

Steven Van Gool Jos Van Loon

wnd. secretaris voorzitter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!