nummer 6

meriant.nl

nummer 6

Uitgave van Meriant • jaargang 2 • nummer 6 • herfst 2011

Overheidsmaatregelingen

Nieuwe

koersbalmat voor

WilgenStede

3

Griepprik,

Goed voor u!

De zomer

voorbij

6 11 12

3


2 Inhoud Kort nieuws

Meriander • herfst 2011 3

3 Kort nieuws

4 Wat is uw mening?

6 Ontwikkelingen Meriant

8 De Wente in Elsloo

WMO;

wonen met

ondersteuning?

Kort voor de zomer kwamen enkele collega-zorginstellingen

in het nieuws, omdat ze geen nieuwe cliënten meer wilden

opnemen vanwege onduidelijkheden over de financiering van

hun zorg. Ik hoorde vervolgens van diverse cliënten en hun

familieleden dat dit soort berichten onrust veroorzaakt. Gaat

Meriant ook zo’n stop afkondigen en hoe lang duurt die dan?

Inmiddels proberen de collega’s de publiciteit opnieuw op te

zoeken om duidelijk te maken dat ze hun opnamestop

hebben opgeheven.

Met begrip voor de zorg die onze collega’s hebben geuit,

vinden wij de onrust die dit soort berichten met zich

meebrengt reden om andere oplossingen te zoeken. Wij

voorzagen óók het probleem dat er meer vragen komen voor

ondersteuning dan dat wij wellicht kunnen bieden. Wij

hebben er echter voor gekozen om, samen met collega’s in

de provincie, eerst in gesprek te gaan met het zorgkantoor en

later met landelijke instanties, om te voorkomen dat wij

cliënten in de kou moeten laten staan. Op deze wijze bereik

je meer en voorkom je onnodige onrust.

Colofon Meriander is een uitgave van Meriant, een organisatie voor dienstverlening aan senioren.

Meriant verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 1.500 exemplaren en is bedoeld voor cliënten,

hun verwanten en zakelijke relaties Hoofd- en eindredactie Ester Oldenhof Ontwerp en Vormgeving De Bey,

Communicatie & Vormgeving Fotografie Medewerkers Meriant, Adler Fotografie, Lenus van der Broek

Teksten Ester Oldenhof, Mieke Draijer, Lenus van den Broek Druk Grafische Groep van der Eems

Redactie Meriant Bureau Communicatie, Postbus 303, 8440 AH Heerenveen, e.oldenhof@alliade.nl

Copyright. Voor overname van tekst of foto’s is toestemming nodig van de redactie.

11 Column Mieke

12 De zomer voorbij

14 Agenda

15 Woordzoeker

In dit nummer van de Meriander praten we daarnaast over

een verandering die er nog aan gaat komen; de uitbreiding van

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook hierover is al de

nodige publiciteit geweest en vaak niet in positieve zin.

Hoewel wij als Meriant natuurlijk geen directe invloed hebben

op overheidsmaatregelen, wil ik u wel verzekeren dat wij al

geruime tijd bezig zijn met onze voorbereiding op deze

(mogelijke) maatregelen. Niet alleen door te kijken welke

beïnvloeding nog denkbaar is, maar vooral door te na te gaan

hoe wij de uitvoering kunnen vormgeven om positieve

effecten voor onze cliënten te bereiken.

Laat ik daar ook heel duidelijk over zijn; de opzet en het

principe van deze wet vinden wij heel positief. Het sluit aan bij

onze visie als Meriant dat ouderen zelf moeten kunnen

bepalen op welke wijze zij hun leven willen leiden en hoe de

ondersteuning die eventueel nodig is, daarbij helpt om deel te

blijven nemen aan activiteiten in je eigen omgeving. Als het

gaat om persoonlijk welzijn is het goed als er meer

samenwerking komt tussen de gemeente, welzijnsinstellingen,

vrijwilligers, buurtverenigingen en zorginstellingen. Meriant wil

daar graag aan meewerken en wil daarbij ook bescheiden

blijven over het eigen aandeel; wij hebben verstand van zorg

en ondersteuning, maar kunnen niet alléén het welzijn regelen

van onze cliënten. En dat terwijl welzijn misschien wel het

belangrijkste is voor een mooie oude dag!

Jan van Hoek,

Raad van Bestuur

Nieuwe

koersbalmat

voor

WilgenStede

Schenking van Vrienden

van Meriant Wolvega

Koersbal is een zeer populair spel dat in Wolvega

regelmatig en met veel enthousiasme wordt gespeeld.

De koersbalmat van BerkenStede heeft heel wat ritjes

naar WilgenStede gemaakt, om de bewoners en

servicepashouders uit de buurt ook daar te kunnen

laten spelen. Natuurlijk is dat voor de kwaliteit van de

mat (en de ruggen van degenen die de mat

vervoeren) niet echt bevorderlijk.

De Vrienden van Meriant Wolvega hebben in de zomer

een nieuwe koersbalmat geschonken aan zorgcentrum

Nieuwe namen in BerkenStede

In BerkenStede hebben de afdelingen BG/1 en 2/3 meer

aansprekende namen gekregen. De namen hebben een directe link

met de Berk en spreken eigenlijk voor zich.

De namen zijn:

Berkenstam (voorheen BG/1)

Berkenkruin (voorheen 2/3)

Bij de naamsverandering zijn de cliënten en medewerkers betrokken.

Iedereen kon een voorstel inzenden en de lokale cliëntenraad heeft

zich uiteindelijk uitgesproken voor deze namen.

Opvallend is dat maar liefst vijf personen deze namen als voorstel

ingezonden hebben. Zij ontvingen een attentie uit handen van Erna

Luiten, de nieuwe leidinggevende van Berkenstam.

Alie Mendel en Jan Willem Bruyne zijn de koersbalvrijwilligers

WilgenStede en die is begin september in gebruik

genomen. Voorzitter van de Vrienden Hans Lasschuit

heeft op die dag officieel de eerste bal geworpen.

De Koersbalvereniging kan nu voortaan iedere vrijdag

vanaf 14.30 uur naar hartelust koersballen in de

Wiekzoal op de eigen koersbalmat.

Met dank aan de Vrienden van Meriant Wolvega!


4 Wat is uw mening?

Meriander • herfst 2011 5

Meriant wil graag de

kwaliteit van haar

zorg blijven

verbeteren.

Bij het bepalen van

de kwaliteit hebben

we de mening van

onze bewoners nodig.

Deze weken wordt weer de

cliëntenraadpleging gehouden.

Graag horen wij van u hoe u

denkt over de zorg die wordt

geboden door Meriant.

Een impressie van de maatregelen:

• De punten zijn frequent op de locaties en in de

teamoverleggen besproken en onder de aandacht

gebracht.

• Met betrekking tot de participatie dagbesteding zijn op

de clusters/teams de activiteiten geëvalueerd en

maatregelen genomen om de afstemming tussen vraag

en aanbod te verbeteren. Zo waren de activteiten op de

somatische afdeling van LindeStede op de grootste

doelgroep (70+) gericht waardoor de jongere bewoners

aansluiting misten. In de zorgleefplannen is dit opgepakt

en de jongere bewoners hebben nu hun eigen

“activiteitenruimte” op het cluster, waar ze onder

andere kaarten maken. Binnen Anna Schotanus hebben

Cliëntenraadpleging

Alle zorgaanbieders zijn verplicht om éénmaal in de twee jaar

een clientenraadpleging. Op dit moment is de

clientenraadpleging van 2011 Meriant in volle gang. Voor het

meten van de tevredenheid en ervaringen van cliënten met de

zorg en of hulpverlening zijn vragenlijsten ontwikkeld onder de

naam Consumer Quality Index (CQ index). Alle

zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om met deze CQ index

te werken en ook Meriant werkt volgens deze norm.

De vertegenwoordigers van de PG

bewoners hebben een schriftelijke

vragenlijst ontvangen.

Afhankelijk van de steekproef worden

bewoners van de zorgcentra en de

somatische bewoners van de

verpleegcentra uitgenodigd voor

deelname aan een interview. Wij vragen

uw medewerking aan het onderzoek!

Frank Booij en Esther Wiersma

Resultaten van de cliëntenraadpleging 2009?

Naar aanleiding van de clientenraadpleging 2009 zijn verbeterafspraken gemaakt op het gebied

van lichamelijk welbevinden, participatie en dagbesteding, woonleefomstandigheden

(woonconfort) en brandveiligheid.

twee contactpersonen van de cliëntenraad regelmatig

afstemmingsoverleg met de activiteitenbegeleiders. In

dit overleg wordt onder andere het recreatieboek

besproken.

• Samen met een klankbord groep bestaande uit

bewoners, clientenraadsleden, leidinggevenden en de

coördinatoren faciliteiten is nagedacht over de

schoonmaak- en verbetermaatregelen. Deze

maatregelen worden de komende periode

geimplementeerd.

• Op de kamers en appartementen hangen of liggen

informatieteksten met wat te doen bij brand.

Uit zorg?

Vul een enquete in en laat

weten wat u vindt!

Behalve een tweejaarlijkse enquete,

horen we ook graag in de

tussenliggende periode wat u van

Meriant vindt.

Sinds kort ontvangen de bewoners die uit zorg

zijn gegaan en de naasten/familieleden van

overleden bewoners een vragenlijst. In deze

vragenlijst staan onder andere vragen over de

zorg- en dienstverlening, voeding, schoonmaak.

Met de ingevulde vragenlijsten krijgt Meriant

meer inzicht in wat verbeterd kan worden. Voor

meer informatie kunt u contact opnemen met

Esther Wiersma: esther.wiersma@meriant.nl

Bezoek Careclowns

De bewoners van Anna Schotanus, afdeling De Fjilden, zijn

21 september verrast met een bezoek van de Careclowns.

In het kader van de ‘Toernee van de lach’ zijn in heel

Nederland tijdens de Wereld Alzheimerdag 12 instellingen

bezocht. De Careclowns zijn binnen Meriant beter bekend

als de Fariaclowns, maar heten dus inmiddels anders, sinds

ze een zusje zijn geworden van de welbekende Cliniclowns.

‘Ze brengen blijheid en zonneschijn’

Als CareClowns op bezoek zijn, is er aandacht en plezier. En

dat werkt positief. Het brengt afleiding in een soms zwaar

bestaan. Veel ouderen zijn ook na een bezoek nog vrolijk,

meer ontspannen. Soms eten ze weer wat beter, of slapen

makkelijker. De bewoners van Anna Schotanus hebben in

ieder geval genoten. Zoals Petra de Jong het mooi

omschrijft in het interview met de Leeuwarder Courant: ‘Ze

brengen blijheid en zonneschijn op zo’n middag!’

U kunt zelf het filmpje ook

bekijken dat is gemaakt door

de Leeuwarder Courant.

http://www.youtube.com/

watch?v=K4L8fyd6Eas

Column centrale

cliëntenraad

De raad is na de zomervakantie weer van start

gegaan. Eén van de onderwerpen waar wij

momenteel aandacht aan besteden is ‘zelfregie’

en wat het Zorgkantoor en de AWBZ daar zoal

onder verstaan.

Met zelfregie houdt de client de regie van het

leven in eigen hand en geeft zelf richting aan hoe

de beschikbare zorg zal worden ingezet. Hierbij is

het van belang dat de klant zelf kan kiezen. Wat

wil ik in eigen beheer hebben? ‘Zelfmanagement’

biedt mensen de mogelijkheid om een actieve

bijdrage te leveren aan het zorgproces. Cliënten

zijn daarbij zelf aan zet, waardoor veelal de

betrokkenheid toeneemt en eveneens de

zogenaamde therapietrouw verhoogd wordt. We

gaan nog een stap verder met ‘zelfsturing’. Ligt

bij vraaggerichte hulpverlening en/of zorg het

initiatief bij de hulpverlener of de ondersteuner,

bij zelfsturing ligt het initiatief bij de cliënt. Wat

heb je nodig om een probleem op te lossen of je

doelen te bereiken?

Principieel heeft elk mens en dus ook elke cliënt

recht op zelfregie. Het welbevinden en welzijn

van ouderen is binnen de zorginstellingen één

van de hedendaagse doelstellingen. De

verwachting is dan ook dat de scheiding van

wonen, welzijn en zorg voortgezet zal worden.

De regie houden betekent dat mensen blijven

deelnemen aan de samenleving en hun eigen

woonsituatie bepalen en betalen en zelf invulling

geven aan hun behoefte aan service en andere

diensten. Het is dan ook een uitdaging voor

zorginstellingen, mensen een passend pakket aan

zorg, behandeling en ‘diensten’ aan te kunnen

bieden.

Joke Schipper,

secretaris CCR


6 Ontwikkelingen Meriant

Meriander • herfst 2011 7

Overheidsmaatregelen

ouderenzorg

In de afgelopen periode zijn veel maatregelen door de overheid afgekondigd die veel impact

zullen hebben op de zorg. De begroting van het ministerie van VWS voor onder andere de

verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT) is een erkenning van het belang van goede

zorg voor ouderen. Andere maatregelen vragen om een goede samenwerking tussen diverse

partijen om alle vormen van zorg te blijven bieden aan iedereen die het nodig heeft.

Belangrijk onderdeel van de VWS begroting betreft extra

geld voor de zorgzwaartepakketten in verpleeg- en

verzorgingshuizen. Daarmee wordt de zorgkloof tussen

zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen

was ontstaan weer gedicht. Met deze structureel extra

middelen kunnen de verpleeg- en verzorgingshuizen

meer investeren in de kwaliteit van zorg. Het geld is

bedoeld om nieuwe medewerkers aan te nemen en

mensen extra te scholen en op te leiden. De inzet van de

middelen moet bijdragen aan het toekomstbestendig

houden van de zorg. Voor verpleeg- en verzorgingshuizen

gaat het om het aantrekken van 8.500 van de 12.000

nieuwe mensen.

Van AWBZ naar WMO

Het kabinet heeft zoals bekend ervoor gekozen om in de

komende jaren de begeleiding vanuit de AWBZ

(zorgkantoor) over te hevelen naar de WMO

(gemeente). Meriant bereidt zich in Alliade-verband voor

op de wijzigingen in de WMO. In Friesland wordt door

diverse organisaties en gemeenten nagedacht over de

consequenties van deze nieuwe aanpak. Nieuwe

clïënten krijgen er mee te maken vanaf 2013 en

bestaande cliënten (die individuele begeleiding thuis

krijgen en de clienten die de dagbehandeling of

dagverzorging bezoeken) in 2014, maar momenteel is

nog onduidelijk hoe dit per gemeente vorm gegeven

gaat worden.

Zorg op afstand

Goed nieuws voor de sector en voor cliënten betreft de

financiering van zorg op afstand. Het kabinet heeft

besloten om zorg op afstand structureel te bekostigen.

ActiZ - de brancheorganisatie van ondernemers in onder

andere de verpleeg- en verzorgingshuiszorg - heeft zich

hier jarenlang voor ingezet. Met de structurele

financiering kan zorg op afstand nu breed uitgerold

worden en dat helpt mensen om langer thuis te kunnen

blijven wonen en zelfstandig te blijven. Wel vindt ActiZ

dat het kabinet meer moet inzetten om zelfstandig

wonen en leven met inzet van extramurale zorg te

ondersteunen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van veranderingen

naar aanleiding van de overheidsmaatregelen en de

uitwerking die het heeft op de zorg die Meriant biedt.

Bron: website Actiz

Start palliatieve unit

LindeStede

Meriant is al jaren actief betrokken bij het

netwerk palliatieve zorg Zuid Friesland.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die

ongeneeslijk ziek zijn.

De missie van dit netwerk is het verbeteren van de

kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op

het organisatorische, professionele als relationele vlak.

Dit gebeurt door het optimaliseren van de

samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in

onder andere de gemeenten Heerenveen en

Weststellingwerf. Van huisartsen, thuiszorgorganisaties,

ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra tot hospices en

gespecialiseerde vrijwilligersorganisaties zijn betrokken

in de samenwerking.

Gezamenlijk willen we bijdragen aan het verlenen van

goede zorg aan deze groep. Afgelopen jaar zijn er heel

veel aandachtsvelders binnen Meriant en andere

organisaties geschoold en hebben nu kennis van de

specifieke zorg die deze groep vereist.

Erkenning voor Meriant

Binnen het netwerk Zuid was tot nu toe geen plaats

binnen een organisatie voor mensen met palliatieve

zorgvragen en een complexere problematiek. Inmiddels

heeft Meriant de erkenning om daar twee bedden voor

in te richten.

Uitbreiding 12

verpleeghuisplaatsen

Anna Schotanus

Meriant is bijzonder ingenomen met de toestemming

van het Zorgkantoor voor uitbreiding met 12 extra

verpleeghuisplaatsen. Hierdoor kunnen we nog meer

ouderen de zorg bieden die zij nodig hebben. Deze

plaatsen zijn gerealiseerd op de tweede verdieping van

Anna Schotanus als onderdeel van afdeling Blommefjild.

Met deze nieuwe palliatieve unit wordt in de behoefte

voorzien dat patiënten met een complexe problematiek

(bijvoorbeeld met lichamelijke en/of geestelijke

beperkingen in combinatie met gedrag waarmee

moeilijk is om te gaan) die niet thuis kunnen sterven en

eigenlijk ook niet in een regulier hospice terechtkunnen,

bij Meriant een plek hebben.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inrichting

en organisatie van de speciale afdeling met de twee

bedden. De verwachting is dat met ingang van 1 oktober

de afdeling gebruiksklaar is. Aan het eind van het jaar zal

de unit officieel geopend worden.

Fijn dat dit gerealiseerd kan worden.

Volgende keer meer informatie over dit onderwerp.

Janke Miedema, regiomanager regio Wolvega

Blommefjild is een vrij kleine afdeling waar bewoners

met lichamelijke beperkingen wonen. Geertje Damstra is

leidinggevende van deze afdeling.

Er is hard gewerkt aan het opknappen en inrichten van

een aantal kamers met als resultaat dat vanaf 19

september nieuwe bewoners, zowel interne als externe,

daar hun intrek in kunnen nemen. We hopen dat zij zich

daar snel zullen thuis voelen en met plezier zullen

wonen.

Jacolien Aalbers, regiomanager regio Heerenveen


8 De Wente naar Elsloo

Op locatie

Meriander • herfst 2011 9

Sjoelen in plaats

van fietsen,

de pret is er niet

minder om!

Het reuze sjoelbord ligt op tafel. Mevrouw de Jong gaat er eens goed voor zitten. De vorige ronde is

tenslotte gewonnen door Mevrouw Kleistra en dat zal toch niet nog eens gebeuren! Ondertussen

zet de begeleiding de borrel en een schaal met hartige hapjes op tafel. Het is koud en regenachtig

in Elsloo, maar dat deert de vakantiegangers niet. Ze hebben het prima naar hun zin!

De Vrije Vogel in Elsloo is begin september een midweek

lang het vakantieadres van 14 bewoners van De Wente

in Skoaterwold. De locatie is heel geschikt als

groepsaccommodatie voor mensen met een beperking,

omdat alle hulpmiddelen zoals hoog/laag bedden

aanwezig zijn. Bovendien staat zowel het ontbijt als de

lunch en het diner iedere dag in buffetvorm klaar. De

begeleiders hoeven dan ook niet te koken zoals op

andere vakantieadressen vaak wel het geval is en hebben

meer tijd om andere activiteiten met de bewoners te

ondernemen. Helemaal nu ook de zorgplannen even niet

geschreven hoeven te worden!

En die extra tijd wordt duidelijk gewaardeerd door de

vakantiegangers. Bewoners die soms hele dagen uit pure

vermoeidheid op hun bed liggen, zitten er nu gezellig bij

en doen mee met de verschillende activiteiten. Helaas

leent het weer zich niet voor uitgebreide wandelingen of

fietstochten, maar de heren en dames vermaken zich

prima met de diverse spelletjes en lezen zo af en toe

rustig een tijdschrift. Op woensdagmiddag is de familie

uitgenodigd om te komen barbecuen. Tja, gelukkig kan

óók dat binnen in De Vrije Vogel!

Gebaseerd op

vertrouwen

Paardenmiddag Herema State

De samenwerking tussen mens en paard gaat al eeuwen

terug en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Een

paard spiegelt het gedrag van de mens. Een mooi

voorbeeld van deze unieke samenwerking was te zien

tijdens de onlangs georganiseerde paardenmiddag op

het terrein bij Fa. Jongbloed in Heerenveen. Bewoners,

medewerkers en buurtgenoten van Meriant waren in

grote getale aanwezig.

Jannes van de Wal en Jan Baas, bekend van de

Nederlandse mensport, verzorgden een spectaculaire

mendemonstratie. Enkele bewoners mochten zelfs even

een stukje meerijden op de wagen. Voor diegenen die

daar geen genoeg van konden krijgen was er een rondrit

met een paardentram. Stal Droppinghiem uit Aalzum

Muzikale traktatie voor

bewoners Wilgenstede

De bewoners van zorgcentrum Wilgenstede in

Wolvega genoten woensdagmiddag 11 mei jl.

van een optreden van het muzikale duo One &

One is 2 uit Boijl. Dit duo speelt en zingt al bijna

twintig jaar samen. Voor de bewoners speelden

en zongen zij vooral bekende liedjes. Dikwijls

werd er meegezongen en geneuried. Het

repertoire van One & One is 2 bestaat vooral uit

Ierse en Engelse liedjes. De bewoners van

Wilgenstede worden regelmatig getrakteerd op

dit soort optredens en activiteiten.

vervoerde ruim 70 bewoners met hun authentieke

paardentram.

Naast een mendemonstratie, de paardentram een loterij

waren er ook activiteiten om zelf actief aan deel te

nemen. Bijvoorbeeld het hoefijzer gooien of

lassowerpen, muzikaal omlijst door muziek van de

H.Z.B.O en presentator Minne de Jong.

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers was deze middag

zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Feestelijke afsluiting wensenactie

Odd Fellows

Op Valentijnsdag (14 februari) is in verpleegcentrum

LindeStede een wensenactie gestart door de Odd

Fellows Heerenveen. Cliënten konden een wens indienen

en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Met hun actie

hebben de Odd Fellows maar liefst 54 wensen in

vervulling doen gaan. Ze organiseerden op eigen kosten

37 verschillende activiteiten waaronder optredens,

schoonheidsbehandelingen, bus- en boottochtjes,

High-tea, autoritjes, een dagje vissen enz.

Werd uw wens ook vervuld en wilt u de Odd Fellows nog

eens ontmoeten en nagenieten van de leuke

activiteiten? Dan bent u van harte welkom op:

26 oktober vanaf 14.30 uur

in restaurant Onder de Linde

Er zal een fotopresentatie zijn van alle activiteiten die

plaatsvonden en er is gezorgd voor live muziek met een

hapje en drankje.


10 Advies & behandeling

Column Mieke

Meriander • herfst 2011 11

Psychologenpraktijk voor ouderen

Haskerbrug en ‘t Punt

Gezondheidscentrum De Greiden

‘t Punt in Wolvega

Meriant biedt psychologische zorg aan cliënten die

wonen in de zorg- en verpleegcentra. De

psychologen van Advies & behandeling Meriant

bieden deze zorg inmiddels ook aan ouderen die

zelfstandig wonen.

Onze psychologen hebben veel ervaring met de

behandeling van problemen waar ouderen mee te

maken kunnen hebben. Als iemand er even niet

meer op eigen kracht uitkomt, dan kan hij/zij

terecht in onze praktijken in Heerenveen en in

Wolvega.

Informatie

Voor meer informatie of een afspraak in onze

praktijken in gezondheidscentrum De Greiden in

Heerenveen of ‘t Punt in Wolvega, kunt u contact

met ons opnemen via: 0561 - 69 49 00.

Europees

jaar van het

vrijwilligerswerk

Op de diverse locaties van Meriant zijn zo’n 600

vrijwilligers werkzaam. Om hen, en alle andere

vrijwilligers in Nederland, in de schijnwerpers te

zetten is 2011 uitgeroepen tot Europees jaar van

het vrijwilligerswerk. Wij hebben op onze website

- www.meriant.nl - een themapagina ingericht

met onder andere de verhalen van een aantal van

onze vrijwilligers. Onderstaand gedicht van de

heer Russcher, cliënt van verpleegcentrum Anna

Schotanus in Heerenveen, wilden we u niet

onthouden.

De vrijwilliger

Zij is er steeds, en hij, echt altijd

Zij is het die het spel leidt

Hij zorgt voor transport en begeleidt

Wij willen hun beslist niet kwijt

Zij is er wel twee keer per week

Helpt bij borduren en snijdt de cake

Hij, vrijwilliger bij muziek en kerk

Kreeg een lintje voor zijn vrijwilligerswerk

Wat zouden wij zijn zonder al die mensen

Ze helpen jou en vervullen jouw wensen

Geen gezeur en in het geheel geen franje

Voor elke vrijwilliger EEN LINTJE VAN ORANJE!

Albert Russcher

Eind oktober, begin november is het weer tijd voor de

griepprik. In de griepprik zit het griepvaccin. Een

griepvaccin is gemaakt uit een aantal verschillende

griepvirussen (ook de Mexicaanse griep zit er dit jaar

weer in) waar het ziekmakende deel is uitgehaald. Een

griepprik kan dus nooit griep veroorzaken!

We weten dat het vaccin het enige is wat echt werkt

tegen de griep. Nadat de griepprik werd geïntroduceerd

is het aantal griepgevallen in Nederland met 70-80%

afgenomen. Ook in de andere Europese landen gaat de

griepcampagne van start.

Een griepvirus is heel besmettelijk. De meest

voorkomende manier van overdracht is dat iemand in

zijn handen hoest of niest en vervolgens de handen

gaat wassen en daarbij de kraan vastpakt die jij ook

gaat vastpakken. Of de deurkruk vastpakt die u later

ook vastpakt. Soms hoor je zeggen dat het toch goed is

om af en toe de griep te krijgen omdat je

afweersysteem dan weer eens wordt geprikkeld. Dat…

is nou precies wat het griepvaccin doet: alleen word je

er niet ziek van!

Mieke Draijer is specialist ouderengeneeskunde bij Meriant en

manager van de specialisten van Advies & behandeling.

Daarnaast is zij voorzitter van Verenso, vereniging voor

specialistische ouderengeneeskunde.

Griepprik

goed voor u en

uw naasten!

Voor het maken van het griepvaccin worden

griepvirussen gebruikt waarvan de

Wereldgezondheidsraad denkt dat die dit jaar zullen

toeslaan. Er is natuurlijk altijd een kleine kans dat u

griep krijgt van een ander griepvirus. Als u gevaccineerd

bent, zult u in dat geval wel ziek worden, maar knapt u

veel sneller op dan zonder vaccinatie.

Dus als u de griepprik aangeboden krijgt: Laat u

vaccineren! Het beschermt u en uw naasten tegen

(ernstige) ziekte. Zo’n kans kun je niet laten lopen!

In Nederland laten bijna vier miljoen mensen,

per jaar, zich tegen de griep vaccineren.

Ongeveer 80% van deze mensen valt binnen de

groep met een verhoogd risico. Zij hebben een

bepaalde leeftijd bereikt of lijden aan ziektes

zoals astma of bronchitis. Voor deze mensen kan

het dus gevaarlijk zijn om de griep te krijgen.

Jaarlijks overlijden er in Nederland meer dan

1000 mensen aan de griep.


12 Zomer activiteiten

Meriander • herfst 2011 13

De

zomer

voorbij

WilgenStede

Buitenconcert

brassband

Euphonia

LindeStede

Markt met oude

ambachten

Het restaurant van verpleegcentrum Lindestede in

Wolvega vormde op woensdag 27 juli het decor voor

een markt met oude ambachten. Een houtsnijder,

spinster, kantklosster en imker demonstreerden hun

ambacht en verkochten zelf gemaakte producten.

Op de markt werden ook door bewoners en vrijwilligers

ambachtelijk gemaakte producten verkocht; jam en

cakejes van De Ruske, bloemstukken, kaartjes, kleden,

schorten, etc. De Striepe heeft sinds enige tijd een

groentetuin en verkocht zelf opgekweekte kroppen sla

en bieten. Buiten stonden kramen met vis en ijs.

Het was een zeer geslaagde dag, mede dankzij de inzet

van vele vrijwilligers. Het mooie weer en de grote

opkomst deden de rest!

Foto: Lenus van der Broek

De Christelijke brassband Euphonia uit Wolvega verzorgde donderdagavond 7

juli een buitenconcert. Leden van het A en B orkest gaven een concert in de

tuin van zorgcentrum Wilgenstede in Wolvega. De bewoners konden op deze

mooie zomeravond genieten van de populaire muziekklanken. Niet alleen de

bewoners van het zorgcentrum genoten ervan, ook toevallige passanten

kwamen op de klanken af en luisterden mee.

Coornhert State

Wandelen door

recreatiegebied De Heide

Zorgcentrum Coornhert State in Heerenveen ligt aan de

rand van recreatiegebied De Heide, hét recreatiegebied

voor Heerenveners. Naast een grote plas waar gevist kan

worden, is er ook een strand en een golfbaan. Vooral

zomers is het er goed toeven. Voor de cliënten die de

groepsverzorging van Coornhert State bezoeken, werden

afgelopen zomer twee wandeldagen georganiseerd door

het recreatiegebied.

Tijdens beide wandeldagen was het zonnig, zodat de

cliënten volop konden genieten van het mooie weer. De

sfeer was gemoedelijk, ook onder voorbijgangers.

Wandelaars, fietsers en bootjesmensen; iedereen was

even vriendelijk. Beide dagen werd bij de brug aan de

Rotstergaastweg in Oudeschoot gepauzeerd om de dorst

te lessen en de trek de stillen. Bovendien kon iedereen er

genieten van de voorbij varende bootjes.

De wandeldagen waren mogelijk dankzij de hulp van

vele vrijwilligers; niet alleen de vaste vrijwilligers van

Coornhert State, maar ook vrijwilligers van Stichting

Present. Stichting Present bemiddelt tussen groepen

vrijwilligers die iets voor een ander willen betekenen

en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

De samenwerking is van beide kanten zo goed

bevallen dat deze een vervolg krijgt. Er staan nog

verschillende activiteiten op stapel: wandelen,

schilderen, kerstkaarten maken en een spelactiviteit.

Berkenstede

Tentoonstelling

‘Van eigen hand’

In juli was in zorgcentrum Berkenstede in Wolvega de

tentoonstelling ‘Van eigen hand’ te zien. De

tentoonstelling bestond, zoals de naam al doet

vermoeden, uit zelfgemaakt werk van de bewoners van

zorgcentra Berkenstede en Wilgenstede. Er waren

creatieve werken van heel verschillende aard te

bewonderen: olieschilderijen, borduurwerken, keramiek,

poppen, kleden, sieraden en kaarten.

Veur mekeerdag

5 oktober 2011

Sinds 2001 kent de gemeente Weststellingwerf de

Veur Mekeerdag. Een vrijwilligersdag, waarop de

medewerkers van de gemeente zich op een bijzondere

manier inzetten voor de burgers van Weststellingwerf.

Ook de cliënten van Meriant worden jaarlijks verwend

met een dag vol activiteiten. Voor alle locaties wordt

een programma op maat aangeboden o.a. met

wandelen, huifkartochtjes en een

amusementsprogramma met muziek en toneel.

Op 5 oktober hebben we de ambtenaren weer met

open armen ontvangen en een zeer geslaagde dag

beleefd.


14 Agenda

Meriander • herfst 2011 15

BerkenStede

WOENSDAG 5 OKTOBEr ‘Veurmekeerdag’

10.00 uur: muziekoptreden van ambtenaren

middag: rondritten met de huifkar

DINSDAG 11 OKTOBEr - 19.30

Optreden Volksdansgroep ‘Eastergoa Skotsers’

DINSDAG 25 OKTOBEr

Pannenkoekenfeest

Gezellig met zijn allen pannenkoeken eten

WOENSDAG 16 NOVEMBEr - middag

Bazar

VrIJDAG 18 NOVEMBEr

Herdenkingsbijeenkomst

WOENSDAG 23 NOVEMBEr - avond

Optreden Acro-demo groep Steenwijk

Locatie restaurant Onder de Linde

VrIJDAG 16 DECEMBEr

Adventsmaaltijd

WilgenStede

WOENSDAG 5 OKTOBEr ‘Veurmekeerdag’

Ochtend: autoritjes met ambtenaren

14.30 uur: optreden van Trio ‘Zand, zeep en soda’

MAANDAG 24 OKTOBEr

Pannenkoekenfeest

Gezellig met zijn allen pannenkoeken eten

VrIJDAG 4 NOVEMBEr - 10.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst

WOENSDAG 23 NOVEMBEr - avond

Optreden Acro-demo groep Steenwijk

Locatie restaurant Onder de Linde

DONDErDAG 15 DECEMBEr

Adventsmaaltijd

WenWearde

WOENSDAG 28 SEPTEMBEr - 14.30 -16.00 uur

Onthulling duofiets voor bewoners/vrijwilligers en

de Stichting Vrienden van Anna Schotanus

VrIJDAG 30 SEPTEMBEr - 14.30 - 16.00 uur

HZBO Minne komt plaatjes draaien voor bewoners

en clienten van de dagverzorging

WOENSDAG 5 OKTOBEr - 15.30 - 17.00 uur

Kennismaking

Bewoners bovenwoningen WenWearde komen

kennismaken met de WenWearde in de dagverzorging

DONDErDAG 3 NOVEMBEr - 14.00 - 16.00 uur

Optreden dansgroep DOSIDO voor bewoners

Wenwearde, cliënten dagverzorging en bewoners

bovenwoningen

Anna Schotanus

WOENSDAG 26

OKTOBEr - 14.00 uur

Zand, Zeep en Soda,

liedjes van toen en nu

DONDErDAG 3 NOVEMBEr - 19.00 uur

Het Moatenorkest

DINSDAG 22 NOVEMBEr - 14.00 uur

Keuningsbaargermuzikaanten

DONDErDAG 24 NOVEMBEr - 14.00 tot 20.00 uur

Najaarsmarkt

DONDErDAG 8 DECEMBEr - 19.30 uur

Dansgroep Hai La Joc

VrIJDAG 16 DECEMBEr - 14.00 uur

Kerstconcert

m.m.v. kerkkoor Lippenhuizen/Hemrik

Alle recreatieactiviteiten vinden plaats in de kerkzaal,

behalve de markt, deze vindt plaats in

de hal en de kerkzaal.

Marijke Hiem

WOENSDAG 19 OKTOBEr - 14.30 uur

Frys foarlesen

DONDErDAG 20 OKTOBEr - 14.30 uur

Samen zingen met Trijntje en Klaasje

MAANDAG 24 OKTOBEr - 13.30 uur

Stijldansen

WOENSDAG 2 NOVEMBEr - 14.30 uur

Geheugentraining

VrIJDAG 4 NOVEMBEr - 14.30 uur

Rondje creatief met muziek van A.J. de Boer

DINSDAG 8 NOVEMBEr - 15.30 uur

Kerkelijke bijeenkomst

DONDErDAG 10 NOVEMBEr - 14.30 uur

Da we doe sa, herinneringen

ZATErDAG 12 NOVEMBEr - 14.30 uur

HZBO, verzoekplatenprogramma

Neusje van de Zalm

Visboer het Neusje van de Zalm bezoekt ons

2x per maand op de maandag in de even

weken vanaf 19 september. Hij staat dan met

zijn kraam voor de deur van Anna Schotanus

van 11.00 uur tot 13.00 uur. Voor bezoekers en

personeel is het ook mogelijk om dan een

lekker warm of koud visje te bestellen of

meteen op te eten.

Coornhert State

WOENSDAG 19 OKTOBEr - 14.30 uur

Optreden Florashanty’s (iedereen is welkom)

WOENSDAG 9 NOVEMBEr - 14.30 uur

Optreden Griet Wiersma (iedereen is welkom)

WOENSDAG 16 NOVEMBEr - 17.30 uur

Wijkbuffet, iedereen is welkom (introducees €14,50)

WOENSDAG 23 NOVEMBEr - 14.30 uur

Afscheidsconcert Duo Tykla (iedereen is welkom)

DINSDAG 13 DECEMBEr - 10.00 -12.00 uur

Modeverkoop v/d Meer in de hal

Wij zien u graag bij onze viskraam

voor een portie kibbeling, een

lekkerbekje, haring of makreel

of wat anders uit het assortiment.


16

Puzzel

U M A T S N E K R E B Ú M É Z D Ì Ù S È

I S B Ù Z Î S Í V Ö Ë G K T F B E I Ë Ò

Ô M M U R T N E C G R O Z D F N À Ô Ì Î

Ö K O E R S B A L M A T W Û L I Î B I M

W À K Ï Ë W B O À P O C T S S À D L È O

Ì F P T Û Ê S B R E G E N W A T E R Ú R

Í F Ï M V E R P L E E G C E N T R U M G

G Ä V S H E R F S T B L A D E R E N L E

A V W N B Á J À C H P E Q Í N Z J Ô Â N

D Ó Ï Z S T R E C N O C N E T I U B N S

D Ù Û G Ä Ì S O Ê Z L Á Í Í P Ö Ó M I T

I U T E N T O O N S T E L L I N G U Ü O

M A É Í Ò S Ö I À V Ó Ô Î I À S H W B N

N Ä K I R P P E I R G Ê O C B T H Ï K D

E K J I R N A L E B S A J Ò R U S U P K

D F Q N W I R V N J I H C S E N N O Z F

R Ò Ì M Ü R U U T A R E P M E T Ä È Ä M

A É Z O R G R K A B L E O J S M W W W V

A A N L E U N W O N I N G O Ô J T Â Ë I

P Ì C A R E C L O W N S Ô Z H B Q I Ô K

GRIEPPRIK

HERFSTBLADEREN

CARECLOWNS

TEMPERATUUR

MORGENSTOND

REGENWATER

ZONNESCHIJN

BELANRIJK

KOERSBALMAT

BERKENSTAM

PAARDENMIDDAG

SJOELBAK

BUITENCONCERT

TENTOONSTELLING

ZORGCENTRUM

AANLEUNWONING

VERPLEEGCENTRUM

THUIS

ZORG

More magazines by this user
Similar magazines