Als het op communiceren aankomt - Nederlands Genootschap van ...

burgemeesters.nl

Als het op communiceren aankomt - Nederlands Genootschap van ...

4

Een schets vooraf

Als burgemeester bent u binnen uw crisisorganisatie verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. Aan ‘wijze

lessen’ die langs allerlei wegen tot u komen, hebt u vast geen gebrek: wek vertrouwen, zit er bovenop, toon

leiderschap, wees burgervader - boegbeeld - manager - verbinder - bestuurder, toon betrokkenheid, wees een

kristallisatiepunt, personificeer vertrouwen, blijf authentiek, beweeg naturel, stuur aan op intuïtie (ofwel de

som van kennis, inzicht, invoelingsvermogen, ervaring) en bestuurlijke afwegingen (niet op draaiboeken),

vertrouw op deskundigheid.

Wij doen niets af aan deze wijze lessen, maar in deze handreiking zijn uw persoonlijke en professionele

competenties niet onze invalshoek. Ons gaat het vooral om uw communicatieverantwoordelijkheid tijdens

(dreigende) crisissituaties. Deze handreiking is dan ook bedoeld om u zicht te geven op het belang van

communicatie tijdens een crisis, op de moeilijkheden én mogelijkheden van communicatie. Zodat u tijdens crises

kunt communiceren én weet wat u mag verwachten (of eigenlijk kunt eisen) van de communicatieprofessionals

die voor u werken. Want zíj zijn immers uw adviseurs en geven uw communicatiebeleid handen en voeten.

De laatste jaren is de aandacht voor crisiscommunicatie als cruciaal onderdeel van de crisisbeheersing

toegenomen. Toch is dat geen garantie voor succes gebleken. Bestuurders zetten crisiscommunicatie

niet altijd even efficiënt in. Integendeel. De verklaring daarvoor is dat menig bestuurder (maar ook hun

communicatiemedewerkers) gedachteloos te werk gaat, met als logisch gevolg dat in de praktijk van

crisiscommunicatie veel misgaat. Op de automatische piloot wordt bijvoorbeeld gekozen voor persconferenties

en persberichten, zonder eerst het nut en de noodzaak daarvan goed af te wegen.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters reikt u een visie op crisiscommunicatie aan, een manier van

denken en werken die volgens ons aansluit bij ontwikkelingen, verwachtingen en informatiebehoeften in onze

samenleving. Veel van de zaken die wij aanreiken zijn gebaseerd op ervaringen die uw collega’s bij recente crises

hebben opgedaan. Wij beschrijven allereerst onze informatiesamenleving op hoofdlijnen. Daarna schetsen wij

een visie hoe uw communicatie tijdens crises daar op kan aansluiten. Vervolgens staan wij stil bij de manier

waarop u deze visie tijdens crisissituaties kunt realiseren en wat u daarbij van de communicatiediscipline mag

verwachten.

Tijdens een crisis zult u zich er rekenschap van geven dat de nodige mensen bij de crisis betrokken zijn. Of

zich betrokken voelen. Al die mensen ‘communiceren’ onophoudelijk over de crisis met anderen. Immers, er is

al volop sprake van crisiscommunicatie op het moment dat de hulptroepen nog maar net zijn uitgerukt en de

More magazines by this user
Similar magazines