Klik hier om het woonnieuws van juni 2011 te lezen - ws urbanus

ws.urbanus.nl

Klik hier om het woonnieuws van juni 2011 te lezen - ws urbanus

‘t Prônk-eppelke

geheel vernieuwd

Ondernemingsplan

2011-2014 samengevat

Belfeldenaren

honkvast

JULI 2011

JAARGANG 19 NUMMER 1

EXTRA: HAMAR SPECIAL


NIEUws

NIEUws

02

Urbanus moet zich neerleggen

bij inkomensgrens sociale huur

woonservice Urbanus zal zich noodgedwongen moeten

neerleggen bij de inkomensgrens sociale huur die

1 januari jl. is ingevoerd door ‘Den Haag’.

In de vorige editie van Woonnieuws berichtten wij al over de

omstreden overheidsmaatregel. 23 maart hebben de Venlose

corporaties en gemeenteraadsleden opnieuw gesproken over

de effecten ervan. Duidelijk is dat een aantal woningzoekenden

buiten Belfeld zal moeten gaan wonen en dat woningzoekenden

langere wachttijden zullen moeten accepteren doordat de

woningmarkt vastloopt. Alternatieve huurwoningen (particuliere

sector) zijn er in Belfeld niet. Een vergelijkbare

woning kopen, kan ook al niet, want daarvoor kunnen deze

inkomens geen hypotheek krijgen. De inkomensgrens tenslotte

kan afbreuk doen aan de zorgvuldig opgebouwde gevarieerde

samenstelling van straten en buurten.

Gelet op al deze consequenties wilde de vergadering een

protestbrief naar ‘Den Haag’ sturen. De corporaties schreven

daarop de brandbrief ‘Stop afbraak sociale huisvesting’. Omdat de

politiek hier uiteindelijk niet unaniem achter stond, werd de brief

echter niet verstuurd. Urbanus heeft nog overwogen dan maar

‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn, maar dat zou betekenen dat

Urbanus geen (gunstige) leningen meer kan afsluiten - en dus

geen nieuwe projecten kan uitvoeren.

Volgens de nieuwe regels mogen corporaties vanaf 1 januari

maar 10 % van hun huurwoningen toewijzen aan mensen met

een gezinsinkomen boven € 33.614; voor Urbanus lag dat

percentage de afgelopen jaren flink hoger.

In 2010 wás dit zelfs 20 %. Gevolg is, dat bij een te hoog inkomen

straks in eerste aanleg alleen nog urgente gevallen (zoals

scheiding, zorgwoning etc.) geholpen kunnen worden.

Joep van den Bercken, directeur van Urbanus, benadrukt nog

eens niet blij te zijn met deze ontwikkelingen.

Hebt u een te hoog inkomen en wilt u toch een sociale

huurwoning, dan kunt u gewoon reageren maar komt u op een

wachtlijst. Is er ruimte om toe te wijzen boven de inkomensgrens

dan wordt de woning toegewezen aan degene die het langst

ingeschreven staat.

‘t Prônk-eppelke geheel vernieuwd

wie in 2015 een bezoek brengt aan ‘t Prônk-eppelke / de

Pronkhof zal opkijken. Het wat gedateerde complex zal dan

volledig aan de hedendaagse eisen voor wonen en zorg zijn

aangepast.

Negentien seniorenwoningen, het gangenstelsel en de entree

worden gesloopt en vervangen door acht nieuwe, levensloopbestendige

woningen én zeven woningen voor de

doelgroep dementerende ouderen; uiteraard met mogelijkheden

tot domotica. De toegangsweg naar ’t Prônk-eppelke wordt

verlegd en verbeterd en er komen meer parkeervoorzieningen.

De hoofdingang wordt verplaatst en er komt een tweede ingang

(aan de Theresiastaat). Lag het complex altijd ‘verstopt’ tussen

andere bebouwing, het komt nu in het zicht te liggen én in het

groen. De werkzaamheden beginnen in 2012. In 2015 start de

laatste fase: de bouw van de woningen voor dementerenden.

>> Zie ook pagina 4: ‘Ik wil morgen al verhuizen’


Belfeldenaren zijn zeer honkvast

Belfeldenaren voelen er weinig voor om te verhuizen.

slechts 1,5 % geeft aan binnen vijf jaar naar een andere

woning te willen vertrekken, maar wel binnen het dorp.

Het aantal potentiële ‘emigranten’ is zelfs nog kleiner.

Dat is de belangrijkste (voorlopige) uitkomst van het Woonwensonderzoek,

dat door twee stagiaires van de opleiding

Facility Management van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen

is uitgevoerd. Het onderzoek wordt deze zomer nog

afgerond.

Marieke Welles, een van de twee studentes, hoopt nog te

kunnen achterhalen wat de reden is voor de opvallende

honkvastheid, die haaks staat op de landelijke trend.

De gehechtheid aan het dorp wordt groter naarmate de

leeftijd toeneemt, zo blijkt uit het onderzoek. Van de starters

tussen 18 en 30 jaar is 45 % gehecht tot zeer gehecht aan

het dorp. In de leeftijdscategorie 75-plus is dat percentage

zelfs 74 %! Voor het Woonwensonderzoek werden 1200

huishoudens én 600 starters benaderd. Van de eerste groep

reageerden er 339, van de tweede 49, voldoende om

conclusies te kunnen trekken.

Prijswinnaars

Onder de deelnemers aan het woonwensonderzoek zijn

cadeaubonnen verloot. De prijswinnaars zijn:

(Alle prijswinnaars hebben reeds persoonlijk bericht gehad.

Prijzen kunnen worden afgehaald bij Woonservice Urbanus).

Bij een tegelijkertijd uitgevoerd Behoeftenonderzoek was de

respons (helaas) gering. In dit onderzoek werd onder meer

gevraagd of mensen interesse hebben in een servicepakket

dat Urbanus zou kunnen gaan aanbieden. Onderdelen van

zo’n servicepakker zouden kunnen zijn: huishoudelijke hulp,

zorg aan huis, aanpassing van de woning in verband met

zelfstandig wonen en het uitvoeren van klussen.

37% van de reflectanten gaf volgens stagiaire Mayke Muijsert

aan geïnteresseerd te zijn.

F. Beijers (Leijgraaf 25)

Hendricks (Bergstraat 38)

J. Peeters (Schoolstraat 14c)

H. Jacobs (Prins Hendrikstraat 78)

Y. Holzapfel (Nellemenkeslaan 54)

M. Coumans (Pastoor Hermensstraat 40)

G.v.d. Munckhof / S.v.d. Plas (Rijksweg Noord 21)

Sjors Suiker (Margrietlaan 1).

NIEUws

NIEUws

03


REPORTAGE

04

Prônk-eppelke wordt mooier, ruimer en kwalitatief beter

‘Ik wil morgen al

verhuizen’

Bij de start in 1990 was ’t Prônk-eppelke hypermodern.

De tand des tijds heeft het complex niet onberoerd gelaten.

Een aantal woningen zijn, gemeten naar de huidige maatstaven

ontoereikend, voelen koud aan en hebben tal van

andere verbeterpunten. De hoogste tijd voor een nieuwe

‘Gebiedsvisie’. De bewoners zelf kregen - uiteraard - de primeur.

De dichter Potgieter schreef ooit: “Waar rees, hoe vaak de moker

klonk, iets schooners op dan wat er zonk?” Hij ageerde daarmee

tegen de zijns inziens te rigoureuze opruiming van oude bouwwerken.

Als Potgieter nu zou leven, zou hij dit beslist niet gedoeld

hebben op de nieuwbouw van ‘t Prônk-eppelke / de Pronkhof.

Een van Neerlands eerste wozoco’s ondergaat vanaf 2012 een

complete metamorfose. Een deel van de woningen (en de oude

overkapping) wordt vervangen door nieuwbouw: ruimer, beter

aangepast aan de bewoners en mooier. Het ‘wegenstelsel’ wordt

verbeterd, het aantal parkeerplaatsen uitgebreid, het complex

komt meer in het zicht te liggen, er komt een nieuwe

hoofdingang… En… er komen zeven woningen voor de doelgroep

dementerenden ouderen.

Presentatie

De Gebiedsvisie, die Urbanus en de Zorggroep met ondersteuning

van architectenbureau Janssen-Wuts uit Baarlo en advies-

en ontwerpbureau BRO uit Tegelen hebben gemaakt, is 26 mei jl.

gepresenteerd aan de bewoners van de Pronkhof. Hun meest

prangende vraag was: ‘Waar moeten we heen als onze woning

gesloopt wordt? Volgens Joep van den Bercken, directeur van de

corporatie, lost het probleem zich vanzelf op door ‘de spreiding in

de tijd’. “In 2012 worden aan de Schoolstraat de eerste vijf nieuwe

woningen gebouwd. Ruim een jaar later kunnen ze betrokken

worden. De sloop, van Pronkhof 1 t/m 10, begint pas in 2014; er is

dan ook tijd genoeg om te verhuizen, naar de nieuwbouw of naar

een van de andere woningen die in de tussentijd in het complex

vrijkomen. Bovendien, Pronkhof 11 t/m 20 wordt pas dáárna

omgebouwd.” ‘Natuurlijk’, zag je de bewoners denken, ‘we willen

dolgraag een nieuwe woning, maar … al die rompslomp….’

De toezegging van Monique Engelen van Urbanus om binnenkort

met alle betrokkenen persoonlijk te komen praten, nam veel

ongerustheid weg. ‘Ik wil morgen al verhuizen!’, merkte een van de

aanwezigen in een overmoedige bui op.


4 0 t / m 4 0C

38

36

34

T her esiast r aat

998

Schoolst r aat

30 t / m 4 9

206

05


REPORTAGE

06

Urbanus gaat saamhorigheid

in Belfeld stimuleren

Corporaties doen anno 2011 veel meer dan mensen een

goede, betaalbare woning bieden. woonservice Urbanus

gaat door een aantal nieuwe initiatieven proberen de

saamhorigheid in Belfeld te versterken.

Dat staat in het Ondernemingsplan 2011-2014 met de veelzeggende

titel: ‘Verbreden & Verbinden’. Urbanus voelt er zich medeverantwoordelijk

voor, dat Belfeld een vitaal ‘dorp’ blijft; een dorp

waarin de saamhorigheid groot is. De corporatie wil op méérdere

manieren proberen de band te versterken. Zo gaat de corporatie

verenigingen en groepen meer dan totnogtoe ondersteunen,

maar daar wel een ‘vriendendienst’ voor de lokale gemeenschap

voor terugvragen.

Ook de nieuwe Hamar moet voor meer “verbinding” binnen Belfeld

gaan zorgen. Urbanus wil daarnaast met de gemeente, zorginstellingen,

welzijnsorganisaties en het Zorgkantoor zien te komen

tot een ‘Huis van de wijk’: een laagdrempelig voorziening voor

wonen, welzijn en zorg, waar ook initiatieven van dorpelingen

een plek in kunnen krijgen.

Andere kernpunten in het Ondernemingsplan zijn senioren en

starters. Voor senioren zijn nóg meer woningen nodig. Urbanus

gaat het aanbod vooral uitbreiden via aanpassing van ‘gewone’

woningen. Het gebied rondom woonzorgcomplex ‘t Prônkeppelke

gaat op de schop. Starters die nu vaak achter het net

vissen, helpt de corporatie door collectief particulier opdrachtgeverschap

(CPO) te stimuleren. CPO is een manier van bouwen,

waarbij een aantal particulieren samen optreden als projectontwikkelaar,

samen bepalen met welke architect gewerkt wordt

etc.. Deze wijze van bouwen heeft als voordeel, dat de woning

geheel naar eigen wens en tegen een geringere kostprijs kan

worden gerealiseerd. Positief effect is ook dat de buurtvereniging

feitelijk al is opgericht voordat er een steen gelegd is. Ook CPO

helpt daarmee de band te versterken.

Specifiek voor de eigen huurders staan er de komende jaren ook

nog een aantal zaken prominent op de agenda de komende jaren.

Het producten- en dienstenaanbod zal verbreed worden als daar

behoefte aan is, er zijn diverse maatregelen om de energieprestaties

van woningen te verbeteren en bezien wordt of er nog meer

(keuze)vrijheid aan bewoners gegeven kan worden.

De ideeën die in het Ondernemingsplan 2011-2014 staan, worden

de komende maanden verder uitgewerkt. Het gehele plan kunt u

terugvinden op www.ws-urbanus.nl.

Monument

In het Koramic Kwartier komt een monument dat verwijst

naar het industriële verleden van Belfeld: een oude pannenpers

die nog bij de Koramic-fabriek gebruikt is. De pers is

gemaakt bij Machinefabriek Mulder in Tegelen. Woonservice

Urbanus brengt momenteel samen met vrijwilligers de mogelijkheden

in kaart. In de nieuwe wijk is zoals bekend ook bij

de keuze van straatnamen ‘gekeken’ naar het verleden.


Applaus voor de nieuwe Hamar

Een klaterend applaus! Belfeld had geen woorden nodig

om te tonen hoe tevreden het is over de definitieve

plannen voor de niéuwe Hamar, die in de oúde Hamar

werden gepresenteerd.

Ruim 125 Belfeldenaren woonden 12 februari jl. de presentatie

van Helga Snel van Jeanne Dekkers Architecten uit Delft bij.

Zij werden met computeranimaties door hun gemeenschapshuis

van de toekomst geleid. Centraal daarin staat, zoals bekend, een

nieuw plein, dat ‘uitkijkt’ op de Julianastraat. Op het plein is plaats

voor een flink terras en mogelijk een of meer kunstwerken. Er kunnen

openluchtuitvoeringen plaatsvinden. Rond het plein zijn alle

functies van de nieuwe Hamar gedrapeerd, te weten: de horeca

(met een imposante bar), de bibliotheek, de activiteitenzalen,

de sporthal en het gezondheidscentrum. Het gebouw beschikt

over drie in- en uitgangen waarvan twee aan het nieuwe plein.

Het complex wordt door het uitbundig gebruik van glas uiterst

transparant en nodigt uit tot een bezoek. In de gevels zijn

verschillende soorten baksteen verwerkt; een verwijzing naar het

industriële verleden van het dorp.

De aanwezigen reageerden enthousiast op de plannen, die na

ruggespraak met ‘het dorp’ tot stand zijn gekomen. Natuurlijk

waren er, vooral van omwonenden, vragen. Sommigen waren

bang dat zich op het plein en onder de overkapte in- en uitgang

hangjongeren gaan ophouden. Zij kregen het antwoord dat er

voldoende (elektronisch) toezicht komt. Anderen wilden weten

hoe het straks met de geluidsoverlast gesteld is. Helga Snel geruststellend:

“De regels die voor de nieuwbouw gaan gelden, zijn veel

strenger dan die waar we bij de oudbouw mee te maken hebben.

We zullen daar hoe dan ook aan moeten voldoen.”

Helga Snel zelf had overigens ook één, afsluitende vraag aan de

zaal: ‘Wat vinden jullie ervan?” Het antwoord is luid en duidelijk:

een klaterend applaus.

Hamar veiling

HAMAR SPECIAL

Materialen uit de oude Hamar die niet in de nieuwbouw

kunnen worden gebruikt, worden geveild. Donderdag 5 juli

is een kijkdag gepland. De eigenlijke veiling vindt zaterdag 7

juli plaats. De verenigingen die gebruikmaken van de Hamar,

moeten hun spullen vóór de sluiting op 1 juli weggehaald

hebben.

REPORTAGE

HAMAR 1

07


INTERVIEw

HAMAR 2

08

HAMAR SPECIAL

wethouder blij met

sfeer en materiaalgebruik

wethouder Ramon Testroote heeft Belfeld in portefeuille

én is zelf afkomstig uit Belfeld. Hij weet dan ook uit eigen

ervaring hoe belangrijk een gemeenschapshuis voor een

‘dorp’ is. Testroote voelt zich meer dan alleen beroepshalve

zeer betrokken bij de nieuwe Hamar. Enkele quotes uit het

gemeentehuis.

“De oude Hamar voldoet al jaren niet meer aan de eisen van onze

moderne tijd. De accommodatie moést een facelift krijgen. Het

centrum van Belfeld heeft straks weer een nieuw en herkenbaar

ontmoetingspunt. Ik ben zeer te spreken over het nieuwe plein dat

ontstaat aan de Julianastraat. Samen met het Koninginneplein en

het Muldersplein vormt het een nieuwe route door het centrum.”

“Ik ben vooral tevreden over de huiselijke, warme sfeer die het

gebouw uitstraalt. Die sfeer wordt gecreëerd door de natuurlijke

materialen, die in het in- en het exterieur worden gebruikt. Dit gebouw

van Jeanne Dekkers kan met recht gelden als een huiskamer

voor Belfeld. Het is modern en toch gezellig - en dat is een knappe

combinatie.”

“Het gebouw past goed bij Belfeld. De inrichting van het plein, met

terras, groenvoorzieningen en zitelementen, sluit met zijn ronde

vormen aan bij het dorpse karakter. De verschillende kleuren in

het metselwerk geven aan het gebouw een opgewekte aanblik.

Een aanblik die past bij de vrolijkheid die ik bij veel Belfeldenaren

herken.”

Afscheidsfeest oude Hamar

Een tentoonstelling over 35 jaar Hamar, een seniorenmiddag en

een muzikale avond. Dat is het voorlopige programma voor het

afscheidsfeest dat 1 juli a.s. in het gemeenschapscentrum van

Belfeld wordt georganiseerd.

“Belfeld zal, denk ik, trots zijn op deze gemoderniseerde accommodatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst in februari merkten we

al dat de dorpelingen uitermate tevreden zijn. Dat doet ons als

gemeentebestuur goed! De investering die we gedaan hebben in

de voorbereidende fase, betaalt zich zo terug. Omwonenden en

gebruikers zijn in diverse werkgroepen betrokken geweest bij de

totstandkoming van het ontwerp. We kunnen straks dan ook met

recht spreken van een gemeenschapscentrum dat gemaakt is vóór

en dóór de bewoners. Belfeld kan met de nieuwe Hamar weer voor

jaren vooruit.”

Zoals bekend gaan de deuren van de Hamar na 1 juli dicht.

Het grootste gedeelte van het oude gebouw wordt gesloopt.

Na de bouwvak wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met

een grote zaal, een horecavoorziening, een beugelbaan en een

gezondheidscentrum.


HAMAR SPECIAL

HAMAR 3

09


INTERVIEw

HAMAR 4

10

HAMAR SPECIAL

Paul Buitenhek, de projectmanager

Een groot project zoals De Hamar heeft een (onafhankelijke)

‘supervisor’ nodig, die alles in goede banen leidt. Paul

Buitenhek (Tekton Bouwmanagement & Advies BV) uit

Den Bosch laat woonnieuws in ‘zijn keuken’ meekijken.

“Mijn werk is te vergelijken met de jongleur in het circus, die met

porseleinen bordjes op een stokje balanceert, soms moet ‘bijsturen’

- en misschien ook wel eens een bordje moet oprapen.”

Paul Buitenhek, bouwkundig adviseur, is door Urbanus ingehuurd

om het Hamarproject te sturen en te bewaken. Dat is geen overbodige

luxe, want er zijn meer dan tien partijen bij betrokken.

Buitenhek stapte in 2009 in het project, net voor de selectie van de

architect. “Vóór mijn komst”, vertelt hij, “was al onderzocht hoe het

nieuwe gebouw rendabel te maken is. Er lag een programma van

eisen, waarmee - uiteindelijk - het architectenbureau van Jeanne

Dekkers aan de slag is gegaan.”

Over het definitieve ontwerp is de projectmanager enthousiast.

Het past in zijn ogen naadloos in de kleinschalige omgeving, laat alle

functies goed tot hun recht komen en is ook nog eens mooi. Sterkste

punt vindt hij het plein, dat aan de westkant gecreëerd wordt.

Ook de toekomstige gebruikers zijn positief, zo bleek tijdens de

toch met enige spanning tegemoet geziene infoavond in februari.

Vragen waren er toen over de akoestiek. Buitenhek: “Van de huidige

zaal is bekend dat die voor muziekuitvoeringen zeer geschikt

is. De angst bestond, dat de geluidskwaliteit minder zou zijn.

Inmiddels hebben we een bureau een nulmeting laten verrichten.

Daaruit blijkt dat de huidige zaal voor muziek weliswaar zeer goed

is, maar voor spraak minder. In overleg met de adviseur bouwfysica

en de gebruikers wordt nu naar een oplossing gezocht, die voor

beide situaties een goede kwaliteit biedt.”

Buitenhek probeert te voorkomen dat zich gaande de rit onaangename

verrassingen voordoen. Zo heeft hij laten narekenen of

de begroting van het ontwerpteam klopt. Het verschil tussen de

berekening blijkt slechts 2 procent!

Buitenhek weet zeker dat de Belfeldenaren straks trots kunnen zijn

op hun nieuwe ‘gemeenschapshuis’. “Na twintig jaar ervaring in ‘de

branche’ voel ik intuïtief aan of een gebouw een succes wordt.

Bij de nieuwe Hamar ben ik daarvan overtuigd!”

Tijdelijk onderdak

De verenigingen die gebruik hebben gemaakt van de oude

Hamar zullen voor de duur van de verbouwing op vier tijdelijke

locaties worden ondergebracht. Het Hamarbestuur heeft

afspraken gemaakt over Egidius Janssen (Grote Zaal), De Jungle

aan de Sportlaan en het Groene Kruisgebouw (voor de administratie

van Stichting). De Entresol van de sporthal, die blijft staan,

zal deze zomer op last van de stichting worden verbouwd zodat

o.m. de harmonie er straks (tijdelijk) terecht kan. Voor de opslag

van materialen voor een aantal verenigingen biedt woonservice

Urbanus de helpende hand.


Buurtbeheer voorziet in behoefte

“we worden gek van die bomen”

Omdat het aantal klachten over overlast in het dorp de

laatste jaren flink gestegen is, startte Urbanus ruim een jaar

geleden bij wijze van proef met (preventief) buurtbeheer.

Het wordt een ‘blijvertje’.

‘’Bent u van de gemeente?”, vraagt een oudere dame aan Monique

Engelen. “Nee van woonservice Urbanus”, zegt Monique. “Dan kan

ik het ook tegen ú vertellen”, zegt de dame opgelucht. Ze begint

een verhaal over de overlast, die zij en de andere bewoners van

de seniorenwoningen aan de Prins Frederikstraat ondervinden

van de ‘torenhoge’ coniferen en eikenbomen om de tuin van de

buurman. “We krijgen geen spatje zon meer, moeten als het waait

soms meerdere keren per dag bladeren, takjes en andere rotzooi

bij elkaar vegen en hebben last van rupsen.”

Monique leeft met mevrouw mee, maar moet wel bekennen,

dat de zaak ingewikkeld ‘ligt’. De ‘buurman’ is geen huurder - en

kan door Urbanus tot niets verplicht worden - de bomen leveren

waarschijnlijk geen gevaar op en staan waar ze mogen staan.

“Maar”, denkt Monique hardop, “Ik kan natuurlijk wel met de

buurman overleggen hoe we een en ander kunnen oplossen.

En misschien kan de gemeente ook nog wel iets betekenen.”

Het (preventief ) buurtbeheer dat Monique Engelen nu ruim een

jaar handen en voeten geeft, blijkt in een behoefte te voorzien.

Eén dagdeel per maand inspecteert Monique stukjes Belfeld.

Ze kijkt wat er beter moet en vraagt bewoners in huiskamergesprekken

wat ze zoal bezig houdt. Tot een daling van het aantal

klachten heeft het nog niet geleid. In 2009 kwamen er 50 binnen,

in 2010 nog een paar meer: 56. Het gros heeft betrekking op

tuinonderhoud en geluidsoverlast. Vijf klachten hadden betrekking

op hennepteelt.

Monique: “Als er een probleem is, proberen we

het mensen eerst met elkaar te laten oplossen.

Lukt dat niet, dan komen wij in actie en schakelen

bijvoorbeeld de vrijwillige buurtbemiddeling in

of professionele hulp, zoals Wel.Kom. Onlangs

hebben we samen met Wel.Kom met een halve

straat om de tafel gezeten. Het heeft geholpen.

Korte lijntjes

Problemen met bewoners heeft Monique tijdens

haar werk nog niet ondervonden. Waar ze voor

aanvang dacht altijd samen met een agent en een

ambtenaar de buurt in te moeten gaan, gaat ze

meestal alleen.

“Als het vermoeden bestaat, dat er ergens hennep

gekweekt wordt niet, maar dat is uiteraard een

uitzonderlijke situatie.” Natuurlijk heeft Monique

daarnaast korte lijntjes met gemeente, politie,

dorpsraad en zorgverleners.

REPORTAGE

11


COLUMN

RUBRIEK

12

Géén komkommertijd

De zomer nadert. Op de redacties van kranten piekeren journalisten

zich straks weer suf over hoe zij hun kolommen in

hemelsnaam gevuld moeten krijgen. Het is komkommertijd.

Er gebeurt zó akelig weinig… Woonservice Urbanus heeft beslist

géén last van komkommertijd. Nieuwe, aansprekende projecten

staan op stapel en nog weer nieuwe plannen worden gemaakt.

‘t Prônk-eppelke wordt ingrijpend gemoderniseerd, de bouwwerkzaamheden

aan de Hamar gaan beginnen… En dan werken

we ook nog aan de uitwerking van het nieuwe ondernemingsplan

en het Woonwensonderzoek dat onlangs is uitgevoerd.

Kortom, genoeg leven in de brouwerij en .. eigenlijk nauwelijks

Urbanusjes van alles

De huur gaat per 1 juli 1,3 % omhoog. Deze stijging komt

overeen met de inflatie.

Neerlandia in Tegelen, een van de twee bedrijven die voor

Urbanus het onderhoud van CV, sanitair etc. doet, is helaas failliet.

Het werk van Neerlandia wordt (voorlopig) door Urbanus’ tweede

partner, J. Hoezen en Zonen BV uit Belfeld, overgenomen.

Om te stimuleren dat huurders zorgvuldiger met sleutels van

de buitendeur omgaan, gaat Urbanus ‘sleutelgeld’ vragen voor

hulp bij buitensluiting. Als tijdens werkuren de onderhoudsdienst

in actie moet komen, kost dat voortaan € 16,42. Dit tarief geldt

alleen als de deur op eenvoudige wijze zonder schade

geopend kan worden. Is de klus ingewikkelder dan is het tarief

hoger. Buiten werktijd moeten de werkelijke kosten betaald

worden. Doorgaans wordt dan de vaste aannemer van Urbanus,

Geurts, ingeschakeld. Overigens: Urbanus beschikt niet over een

tweede sleutel van woningen.

tijd voor vakantie. Hopelijk beleeft u aan deze nieuwe, extra dikke

aflevering van Woonnieuws, waarin onder meer aandacht

besteed wordt aan eerdergenoemde projecten, weer veel

leesplezier.

Joep van den Bercken,

Directeur Woonservice Urbanus

De tarieven voor de rioolverzekering, de glasverzekering en

het serviceabonnement gaan per 1 juli licht omhoog. De rioolverzekering

van € 0,81 naar € 0,82, de glasverzekering van € 1,40

naar € 1,42 en het serviceabonnement van € 3,20 naar € 3,24.

De verhogingen zijn het gevolg van kostenstijgingen.

Ook het woningwaarderingsysteem verandert per 1 juli.

Verwarmingswijze en warmte-isolatie worden vervangen door

een waardering van de energieprestatie op basis van het energielabel

van de woning. Gemiddeld zal de waardering van woningen

van Urbanus daardoor iets stijgen.

In het jaarverslag 2010 legt Urbanus verantwoording af over

het gevoerde beleid. Geïnteresseerden kunnen het inzien via

onze website of op ons kantoor.


De tuinman van Urbanus:

Herman Vaesen Hoveniersbedrijf

Niet alleen de gemeente ‘doet’ het groenonderhoud in

Belfeld. Dat doet ook Urbanus’ tuinman Herman Vaessen

Hoveniersbedrijf uit Maasbree. Al bijna tien jaar lang.

Een nadere kennismaking…

Ralf Vaessen parkeert zijn auto bij residentie Mulden. Om even te

kijken hoe Bart en Marcel het maken. Bart en Marcel zijn Ralfs vaste

mensen in Belfeld. “Door met vaste mensen te werken, proberen

we de lijnen kort te houden”, legt Ralf uit, “Vragen kunnen zo zeer

snel worden opgepikt.”

Ralf nam in 2000 met zijn broers Harrie en Frank het inmiddels bijna

vijftig jaar bestaande bedrijf (hoveniersbedrijf en tuincentrum) van

zijn vader Herman over. Het groenonderhoud is sindsdien, ook

in Belfeld, veel klantgerichter geworden. Ralf: “Vroeger deden we

alles op eigen initiatief en dienden vervolgens een nota in. Inmiddels

is al het groen van Urbanus met behulp van het kadaster op

tekening gezet. In een contract hebben we in detail afgesproken

wanneer we wat doen aan onderhoud e.d..”

Vaessen (ISO-gecertificeerd, werkend volgens VCA-veiligheidsnormen

en in het bezit van een Groenkeurcertificaat) houdt niet

alleen het groen rond woningen bij, maar ook de kloostertuin bij

het voormalige Theresiaklooster. Daarnaast ontwerpt Vaessen bij

nieuwbouw (zoals bij het Logeerhuis) de buitenruimte; inclusief

(eventueel) bestrating en hekwerk. “Als modern hoveniersbedrijf

moet je van alle markten thuis zijn”, zegt Ralf. “Alle problemen in de

buitenruimte kunnen we oplossen. En we zijn zelfs 24 uur per dag

bereikbaar voor calamiteiten, zoals het omvallen van een boom en

gladheidsbestrijding.”

Bart en Marcel planten klimop tegen het hekwerk van Mulden.

Dat de baas komt kijken, vinden ze prima, maar ze werken wel

gewoon door. En geven even het laatste nieuws door: bij Mulden

zijn planten kapotgevroren door de strenge winter. Ralf zegt er al

‘mee bezig’ te zijn.

Tot slot de vraag: wat zou er met het groen in Belfeld beter

moeten? Ralf is eigenlijk best tevreden. “Het kan altijd beter, maar

het moet ook reëel - en betaalbaar - blijven.”

REPORTAGE

13


NIEUws

14

Nieuwe groep Daelzicht ‘Belfelds Blauw’

De woning Julianastraat 31 B/C in het Koramic Kwartier, ‘Belfelds

Blauw’, heeft nieuwe bewoners. Het betreft in totaal twaalf

kinderen met een beperking in de leeftijdscategorie 10 tot 21 jaar

van Daelzicht.

Wie heeft de

mooiste voortuin?

De Dorpsraad wil Belfeld nog groener maken.

Ook dit jaar heeft de raad weer een wedstrijd uitgeschreven

voor de mooiste voortuin.

Nominaties kunnen tot 30 juni worden ingediend via de mail

(dorpsraadbelfeld@hotmail.com) of per brief (Postbus 4023,

5950 AB Belfeld).

De kinderen woonden tot voor kort in Maasbree. Inmiddels zijn

de bewoners gewend aan hun nieuwe omgeving. 26 Juni jl.

hebben zij Belfeld tijdens een open dag hun nieuwe

onderkomen laten zien.

‘Baarlo’ verleden tijd

Het hoofdstuk Baarlo is voor Woonservice Urbanus na

tien jaar definitief voorbij. De tien aanleunwoningen

die Urbanus nog in het dorp had, zijn 8 april jl. verkocht

aan de Woningstichting Kessel, waarmee Urbanus sinds

enige tijd samen werkt.

Eind vorig jaar werd het Zorgcentrum “Ter Borcht” al overgedragen

aan De Zorggroep. Een en ander is het gevolg

van het besluit van Woonservice Urbanus haar activiteiten

tot het eigen kerngebied Belfeld te gaan beperken.


Huurdeel Koramic Kwartier afgerond

Alle huurwoningen in het Koramic Kwartier zijn aan de man

of vrouw gebracht. Het heeft twee jaar langer geduurd dan

gepland, maar woonservice Urbanus is uiteindelijk zeer

tevreden over het eindresultaat.

Ook de laatste acht (levensloopbestendige) woningen, aan de

Lindanuslaan, zijn inmiddels bewoond. De belangstelling daarvoor

was bijzonder groot. Maar liefst veertig andere gegadigden

moesten worden teleurgesteld. Andermaal blijkt dat woningen

die in zogeheten historiserende stijl zijn gebouwd, erg in de smaak

vallen.

Het project Koramic Kwartier bestaat uit 110 woningen, waarvan

70 koopwoningen. De belangstelling voor de koopwoningen

kende de afgelopen periode, door de economische crisis, een

dipje, maar begint nu toch weer aan te trekken. Opvallend is dat

de woningen die tegenover de acht nu verhuurde historiserende

Quiz: wat en waar?

De quiz waaraan lezers van woonnieuws de afgelopen

twee jaar ijverig hebben deelgenomen, krijgt een opvolger.

Ingaande deze editie wordt een foto geplaatst die ergens

in Belfeld genomen is. wij willen graag weten ‘wat’ er op

de foto te zien is en ‘waar’ het kiekje gemaakt is.

Stuur uw antwoord vóór 1 september 2011 naar:

info@ws-urbanus.nl of Schoolstraat 2, 5951 CJ of Postbus 4025,

5950 AA Belfeld, met vermelding van naam en volledige

adresgegevens. Onder de goede inzenders verloten wij een

tegoedbon van € 50,00.

De laatste winnaar van de quiz-oude

stijl is: Sanne Smets, Zandstraat 30. Proficiat!

woningen in dezelfde stijl worden gebouwd nu verkocht zijn.

De plannen voor de derde en laatste fase van het prestigieuze

project, geheel bestaande uit koopwoningen, liggen klaar. Zodra

de markt voldoende animo toont, worden ze uitgevoerd.

NIEUws

QUIZ

15


RK-erfgoed Belfeld:

meer dan kapel van Geloë alleen

De werkgroep Kruisen en Kapellen komt op voor het religieus

erfgoed in Belfeld. Er is in Belfeld minder, dan in het zuiden

van de provincie, maar wat er is, is zeker de moeite waard,

vindt een enthousiaste voorzitter wim van Diepen.

“Hoe gaarne komt het landvolk hier bij dit kapelletje bidden, hoe

blijde brengen de kinderen hier hun fleurige veldbloemen in den

mei…” De kapel van Geloë is in dichterlijke taal beschreven in het

schattige boekje De Lieve Vrouwkes van Limburg, dat ooit bij elk

rechtgeaard katholiek gezin in de kast stond. De kapel, waarvoor

eeuwen geleden de eerste aanzet werd gegeven door een vrome

pastoor, is het pronkjuweel van het RK-erfgoed in Belfeld. “Maar

er is meer, in totaal zo’n 25 objecten”, benadrukt Wim van Diepen

(1942), voorzitter van de Werkgroep Kruisen en Kapellen, “verhoudingsgewijs

minder dan in het zuiden van Limburg, maar zeker de

moeite van het bewaren waard.”

De werkgroep is drie jaar geleden begonnen met het inventariseren,

onderhouden en opknappen van het erfgoed. Van Diepen,

voor zijn pensioen werkzaam in het onderwijs, pakt een dikke

klapper, waarin alle totnogtoe verzamelde informatie opgeborgen

is. Bij elk object hoort een verhaal. Zoals bij het door de werkgroep

opgeknapte kruis, dat bij de rotonde Aan het Kruis staat.

“Dit prachtige stukje siersmeedwerk is een ‘Missiekruis’ uit 1894.

Het herinnert aan een volksmissie van de Redemptoristen. Elke

stad of dorp kreeg vroeger bezoek van Redemptoristen of Minderbroeders

die dagenlang preekten, de biecht afnamen en eucharistievieringen

hielden om het geloof nieuw leven in te blazen.”

Wegkruisen, gevelkruisen, (nis)kapelletjes, beelden… Ze zijn er

nog, maar soms op onopvallende plekken. Zo staat in de tuin

van het voormalig Theresiaklooster een H. Hartbeeld (1931) - een

van de drie in Belfeld - een Lourdesgrot (1933) en een complete

kruisweg (1929) - prachtig opgeknapt door Woonservice Urbanus

nadat het klooster een woonbestemming gekregen had.

Opvallend is, dat er nog steeds nieuwe religieuze ‘monumentjes’ bij

komen. Zo ontdekte van Diepen onlangs aan de zijgevel van een

verbouwde boerderij aan de rand van Belfeld een handgemaakt

keramisch kruis, eigentijds van vormgeving, maar benadrukt Van

Diepen, passend in de eeuwenoude traditie.

Oproep

De werkgroep Kruisen en Kapellen zoekt vrijwilligers die willen

helpen het religieus erfgoed van Belfeld te bewaren. Informatie:

077-4751987.

woonnieuws is een uitgave van woonservice Urbanus te Belfeld - Redactie: Paul Seelen, Joep van den Bercken,

Yvonne Vullers, Gerrie Verhoeven - Fotografie: Paul Seelen, Urbanus, Artline.nl - Opmaak: Artline.nl - Druk: MKB Print.nl

More magazines by this user
Similar magazines