Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 [PDF, 2 MB]

canon.nl

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 [PDF, 2 MB]

Canon Europe

Duurzaamheidsrapport

2011-2012

canon-europe.com


Duurzaamheid = milieu,

maatschappij en bedrijfsvoering

Om onze rapportering over duurzaamheid overzichtelijker te maken, hebben we besloten om deze in te delen naar de drie onderwerpen die

algemeen worden beschouwd als de hoofdpilaren van duurzaamheid: milieu, maatschappij en bedrijfsvoering. Voor Canon betekent

dit het volgende:

Inhoud

2 Duurzaamheid en Canon

3 Bericht van de President

& CEO, Canon Europe,

Middle East & Africa

5 Kyosei in actie

6 Milieu

8 Maatschappij

10 Bedrijfsvoering

12 Canon Nederland

14 WWF-verklaring

14 Canon ranglijst

16 Feiten en cijfers

2 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

Milieu:

voor onze producten richten we ons op het verminderen van ons

grondstoffengebruik, het verkleinen van onze impact op het milieu en het

verlagen van ons energieverbruik, niet alleen in ontwerp en productie,

maar ook in het gebruik door de klant en uiteindelijk in de recycling en

het hergebruik. In onze bedrijfsactiviteiten willen we minder grondstoffen

gebruiken, beter recyclen en onze medewerkers bewustmaken.

Maatschappij:

we willen een raamwerk creëren waarbinnen onze werknemers kunnen

werken en zich kunnen ontwikkelen; ook willen we bij gemeenschappen

betrokken zijn en zo positief bijdragen aan de mensen en de wereld om

ons heen en ten slotte willen we onze ethische verplichtingen nakomen.

Bedrijfsvoering:

we willen de algemene economische groei ondersteunen, ons aan

reglementen en standaarden houden, onze belanghebbenden

engageren en best practice promoten.

Ons doel is verantwoord zaken te doen en duurzame economische groei na te streven. In lijn met onze Kyosei filosofie geloven wij dat de

innovaties en technologische vooruitgang die wij in onze producten realiseren, de levens van onze klanten moeten verrijken zonder het

milieu te schaden.

Meer informatie over elk van deze onderwerpen en over ons duurzaamheidsbeleid is te vinden op onze website:

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/.

Ons assortiment omvat:

camera’s voor consumenten en professionals (waaronder

het Cinema EOS systeem waarmee we onze intrede in

de wereld van film- en TV-productie hebben gemaakt),

camcorders en projectors, broadcast lenzen, thuis- en

fotoprinters; verrekijkers, rekenmachines voor thuis- en

kantoorgebruik, kantoor multifunctionals, scanners en

faxapparaten, professionele print- en kopieersystemen en

grootformaat printers, medische oplossingen voor hogeresolutie

digitale radiografie en netvliesfotografie.

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/


Vooruitgang realiseren

in uitdagende tijden

Zakelijke

uitdagingen

overwinnen

Het is met genoegen dat ik als de nieuwe

President & CEO van Canon Europe ons

derde duurzaamheidsrapport presenteer.

Ik kijk ernaar uit de groei in onze regio verder

voort te zetten.

Om een beter overzicht te bieden

aan onze belanghebbenden, is dit

duurzaamheidsrapport ingedeeld naar de

drie veelgebruikte duurzaamheidsthema’s:

milieu, maatschappij en bedrijfsvoering.

Op onze website is nu een speciaal gedeelte

ingericht dat aan duurzaamheid is gewijd

en waar alle aspecten van duurzaamheid bij

Canon worden behandeld. Die informatie

dient ter aanvulling op dit rapport.

Zakelijke vooruitgang

De grote aardbeving en tsunami in Japan

en de overstromingen in Thailand hadden

enorme gevolgen voor de levens en het

levensonderhoud van de mensen daar.

Ons medeleven is groot en Canon heeft de

hulpverlening in de getroffen landen op

verschillende manieren gesteund.

Natuurlijk hadden deze natuurrampen,

naast de moeilijke economische situatie

in Europa en de hoge waarde van de yen,

gevolgen voor ons bedrijf. Desondanks

presteerde Canon Europe goed in 2011 en

konden we vanuit een solide basis aan het

jaar 2012 beginnen. Dankzij de inzet van

onze werknemers in Europa, het Midden-

Oosten en Afrika (EMEA), bleven we zelfs

in deze moeilijke tijdenwinstgevend en

behaalde onze regio de beste omzet van al

Canon’s ondernemingen wereldwijd.

Rokus van Iperen

*Gartner, Inc.: 2011 Magic Quadrant voor Managed Print Services, Wereldwijd.

Weilerstein, C. Drew, Y. Li, 25 oktober 2011

Als Canon willen we, in lijn met onze

Kyosei filosofie, onze organisatie laten

groeien op een manier die verantwoord

en milieuvriendelijk is en die respect toont

voor de gemeenschappen waarin wij leven

en werken. Wij ontwikkelen innovatieve

producten en oplossingen die aantrekkelijk

zijn voor consumenten en die bedrijven

helpen beter te concurreren en duurzamer

te zijn. Dat doel bereiken we niet alleen met

organische groei, maar ook door overnames.

Een belangrijk vlak waarop we in de

toekomst willen groeien is medical imaging.

Daarom heeft Canon Europe onlangs Delft

Diagnostic Imaging overgenomen, een

Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is

in medische oplossingen. Samen willen

we onze expertise in digitale radiografie

en oogheelkunde uitbreiden. Verder is de

overname van Océ N.V. door Canon Inc.

afgerond. Onze verdere integratie en nieuwe

Canon’s nieuwe Cinema EOS C300

gezamenlijke producten ondersteunen onze

ambitie om wereldwijd marktleider in de

printing industrie te zijn.

Aantrekkelijke producten en

duurzame dienstverlening

Onze recente overnames vormen een

aanvulling op en uitbreiding van onze eigen

expertise en zorgen voor meer innovatie in

onze producten en services. Dit betekent

dat we een breder aanbod aan producten,

services en oplossingen aan onze klanten

kunnen bieden - waaronder toepassingen

in het zakenleven, de medische sector, de

industrie en bij consumenten thuis.

Wij blijven doorgaan met het duurzamer

maken van onze producten. We verlagen

het energieverbruik, nemen gerecyclede

materialen en bioplastic in onze producten

op, hebben een recyclingprogramma voor

toner cartridges in 16 landen in Europa en

ons aanbod hergefabriceerde printers is

sinds kort uitgebreid met kleurenprinters.

Onze klanten worden via onze services

steeds meer geholpen om efficiënter en

duurzamer te werken en hun zakelijke

en economische succes te vergroten. De

oplossingen en diensten die wij bieden,

zoals Managed Print Services (MPS), leveren

voor onze klanten duidelijke besparingen in

energie- en papierverbruik op. Canon werd

in 2011 zelfs voor het eerst benoemd tot

‘Leader’ in het Gartner Magic Quadrant*.

De economische situatie vormt nog steeds

een uitdaging in EMEA, maar ik kijk ernaar

uit om in het komende jaar de prestaties op

al onze activiteiten verder te verbeteren.

Rokus van Iperen

President & CEO, Canon Europe,

Middle East & Africa

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 3


4 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

‘Schwarzwald Feldberg’ –

Olivier Vermeulen – Canon EOS 450D


Kyosei in actie

Canon’s bedrijfsfilosofie is Kyosei, een Japans woord dat betekent: samenleven en samenwerken voor

het algemeen belang. Sinds 1988 zijn de visie en waarden van Canon vormgegeven door Kyosei, zowel

in onze manier van zakendoen als in de wijze waarop wij wereldwijd met belanghebbenden omgaan.

Ten grondslag aan Kyosei ligt onze visie dat alle mensen, ongeacht ras, religie of cultuur, in harmonie

kunnen leven en werken. Dit betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van onze

activiteiten en dat wij respectvol omgaan met onze klanten, de maatschappij, de landen waarin wij

opereren en het milieu.

Aandeelhouders en

investeerders

Winsten uitkeren aan aandeelhouders;

goed ondernemingsbestuur (corporate

governance) voeren en informatie op

tijd en op de juiste wijze bekendmaken

NGO’s

Respect voor

biodiversiteit;

vermindering

van de

opwarming van

de aarde

Leveranciers

Eerlijke, transparante relaties en

transacties garanderen

Werknemers

Gelijke kansen bieden, diversiteit respecteren

en werknemers ondersteunen

Andere

bedrijven

Respecteren van

de intellectuele

eigendomsrechten

Universiteiten en

onderzoeksinstituten

Uitvoeren van gezamenlijk onderzoek naar

baanbrekende technologieën

Klanten

Het aanbieden van

superieure producten en

ondersteuning aan onze

klanten; het ontwikkelen

van energiezuinige

technologieën en

producten die het

leven verrijken

Nationale en

plaatselijke

overheden

Betalen van belastingen;

zich houden aan de wetten

en voorschriften

Lokale

gemeenschappen

Bedrijven aanmoedigen om lokale

gemeenschappen te stimuleren en

te ondersteunen

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 5


Martin Tschupp – Canon EOS-1D Mark III

Milieu

Gevolgen voor het

milieu beheersen

Wij ontwerpen en vervaardigen producten

met de klant en het milieu in gedachten.

Tijdens de gehele levenscyclus van

het product, maar ook in onze eigen

bedrijfsactiviteiten, streven we ernaar de

behoefte aan nieuwe natuurlijke bronnen

terug te dringen en tegelijkertijd zo efficiënt

mogelijk om te gaan met de bronnen die

we gebruiken en de functionaliteit van

producten te verbeteren.

We richten ons op de drie stadia in de

levenscyclus: Produceren – Gebruiken –

Recyclen. Twee derde van de CO2-uitstoot

tijdens de levenscyclus van onze producten

is afkomstig van de fase ‘Gebruiken’, van

grondstoffen en van de productie van

onderdelen; de rest komt van onze eigen

activiteiten, waaronder de logistiek.

Produceren

Wij richten ons vanaf het eerste begin op het

verbeteren van de duurzaamheid van onze

producten en processen, zodat er minder

grondstoffen nodig zijn, de producten

efficiënter zijn en verspilling wordt vermeden

Produceren

Preventie

opwarming van

de aarde

Efficiënt

gebruik van

grondstoffen

Reductie van de

belasting van het milieu

Recyclen Gebruiken

Eliminatie van

gevaarlijke stoffen

6 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

Meer duurzame producten voor onze klanten creëren

tijdens hun gehele levensduur. Er zijn veel

verschillende manieren waarop wij de

impact van onze producten op het milieu

verminderen. Hieronder enkele voorbeelden.

• Wij helpen leveranciers hun uitstoot terug

te dringen en verspilling te vermijden en

geven onze eigen best practice en kennis

aan hen door. Tot dusver hebben we

meer dan 2000 toeleveranciers om hun

medewerking gevraagd.

• Wij maken kleinere, lichtere producten,

echter met dezelfde of een betere

functionaliteit. Zo zijn veel van de huidige

PIXMA printers tot wel 20% kleiner en 10%

lichter dan eerdere modellen.

• Wij nemen gerecyclede Canonmaterialen

op in nieuwe producten en

bekijken hoe producten aan het einde

van hun levensduur hergebruikt of

gerecycled kunnen worden. In veel van

onze rekenmachines zit bijvoorbeeld

gerecycled plastic. De nieuwe inkjet

blisterverpakkingen bestaan voor 70% uit

gerecycled plastic en worden in Europa

gemaakt; dat scheelt transportkosten en

CO2-uitstoot.

• Wij creëren producten waarmee onze

klanten hun eigen gebruik van bronnen

kunnen terugdringen en geld kunnen

besparen, bijvoorbeeld doordat ze minder

energie en papier verbruiken.

• Wij hebben een milieu-informatiesysteem

voor producten samengesteld, waarmee

Canon-ondernemingen gegevens over

design, planning, milieu, regelgeving

enz. kunnen uitwisselen, zodat

informatie duidelijker is en dubbel

werk wordt voorkomen.

• Wij gaan in het elimineren van gevaarlijke

stoffen verder dan de reglementen

vereisen. Al onze broadcast lenzen zijn

bijvoorbeeld loodvrij, terwijl dat niet hoeft

volgens de RoHS-regels.

We zijn al begonnen met het benutten

van de synergieën tussen Canon en Océ,

door nieuwe producten te introduceren

die gebruikmaken van de technologische

sterke punten van beide bedrijven. In 2011

werden gezamenlijk ontwikkelde producten

toegevoegd aan het Canon imagePRESS

en imageRUNNER ADVANCE assortiment

en aan de Océ VarioPrint-lijn. De nieuwe,

gezamenlijk ontwikkelde VarioPrint DPlijn

bestaat uit een serie zwart-wit printers

voor kleine tot midvolume productie, die

gebruikmaken van de printtechnologie,

engine en het bedieningspaneel

van Océ en van Canon’s scan- en

afwerkingsoplossingen.

Océ’s Direct Press technologie verlaagt

het energieverbruik met maximaal 30%

in vergelijking met andere systemen in

dezelfde klasse, doordat de warmte die

wordt gebruikt om toner met het papier

te versmelten, wordt overgedragen

van geprinte vellen naar nieuw

ingevoerde vellen.

Gebruiken

Wij vinden het zeer belangrijk om onze

klanten in staat te stellen minder energie

en grondstoffen te verbruiken tijdens het

gebruik van onze producten. Wij ontwerpen

onze producten met efficiency in gedachten.

Een voorbeeld hiervan is het dagelijkse

stroomverbruik van veel van onze huidige

PIXMA modellen, dat ruim 40% lager is dat

van voorgaande modellen.

De i-SENSYS LBP6200d en de

imageRUNNER ADVANCE C2020i

werden wegens hun uitstekende

energiezuinigheid door de externe test- en

onderzoeksorganisatie Buyers Laboratory

Inc. bekroond met een award in hun

‘picks’ van respectievelijk de zomer van

2011 en de winter van 2012. Beide

printers verbruiken slechts de helft van

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/


Precies wat de dokter heeft voorgeschreven!

Professionals in de gezondheidszorg willen

de beste kwaliteit voor de behandeling

en verzorging van hun patiënten.

Kostenbesparingen mogen daar niet

aan afdoen.

Canon heeft samengewerkt met een

vooraanstaand centrum voor diagnostische

radiografie voor de ontwikkeling van

een nieuwe printoplossing. Het centrum

wilde diagnostische beelden kunnen

afdrukken op papier in plaats van op dure

transparante film. De beeldkwaliteit moest

echter optimaal blijven, zodat artsen en

chirurgen steeds de juiste behandeling aan hun patiënten kunnen geven.

De imagePRESS C1 digitale printers van Canon en een speciaal voor dit doel ontwikkelde

server kunnen de uitdaging aan en zorgen voor kwaliteitsbeelden in kleur of zwart-wit,

die volledig voldoen aan de medische standaarden en reglementen. De overstap op

papier hielp het centrum een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren en tegelijkertijd

het milieu te sparen door geen transparante PVC film meer te gebruiken.

de energie van vergelijkbare printers van

andere merken. Ook beschikken ze over

kenmerken die helpen met het besparen

op papier en toner. De gebruikskosten voor

de klant liggen dus fors lager. Verder werd

de i-SENSYS LBP6200d bekroond voor

zijn korte opstarttijd en intelligente duplex

functionaliteit.

Om onze klanten verder te ondersteunen

wordt momenteel een campagne rondom

CO2-neutraal printen uitgerold in Zwitserland

en andere landen. Deze campagne werd in

2010 in Oostenrijk geïntroduceerd rondom

onze imageRUNNER ADVANCE systemen.

De propositie wordt extern gecontroleerd en

stelt klanten in staat volledig CO2-neutraal

te printen.

Recyclen

Ons recycleprogramma voor toner cartridges

draait nu ruim 20 jaar. Aan het eind van

2011 waren er wereldwijd 287.000 ton

cartridges ingezameld. Dat betekent dat er

185.000 ton aan grondstoffen en 430.000

ton aan CO2-uitstoot is bespaard. Het

programma draait in 16 landen in Europa.

In Frankrijk hebben Canon en 12 andere

printermerken een vrijwillig akkoord met

het ministerie van milieuzaken gesloten

over het inzamelen en verwerken van

toner cartridges. Hoewel momenteel 60%

(in gewicht) van de cartridges die ieder

jaar in Frankrijk worden gebruikt, worden

ingezameld en verwerkt, zijn deze vooral

afkomstig uit bedrijfsapparatuur. Het

akkoord is bedoeld om dit cijfer te verbeteren

door het inzamelen te bevorderen, lege

laser en inkjet cartridges van thuisprinters

te scheiden van het huishoudelijk afval

en de verwerking van afval te verbeteren.

De printbedrijven creëerden het initiatief

‘Cart’Touch’ (www.cart-touch.org) om het

bewustzijn van consumenten te vergroten

en te zorgen dat er meer cartridges

worden gerecycled. Er wordt al gewerkt

met proefsystemen voor het inzamelen en

verwerken van de cartridges.

Verder werd Canon Frankrijk door het Franse

agentschap voor milieu- en energiebeheer

ADEME aangewezen als een goed voorbeeld

voor het herfabriceren en herverkopen

van Canon-apparatuur, waardoor de

levensduur wordt verlengd, grondstoffen

worden hergebruikt en verspilling wordt

vermeden. ADEME en het Franse ministerie

voor duurzame ontwikkeling hebben een

landelijke actie gelanceerd, waarin dringend

wordt opgeroepen om minder afval te

produceren en op voorbeelden van best

practice werd gewezen.

Bedrijfsactiviteiten

Het verminderen van de hoeveelheden

uitstoot, afval en grondstoffengebruik in

onze bedrijfsactiviteiten is een belangrijk

doel, dat ook geldt voor onze kantoren,

wagenparken en logistiek. We zoeken

voortdurend naar duurzame oplossingen,

100% - 40% = €330!

van de keuze voor duurzame energie waar

dat mogelijk is tot het beheersen van de CO2uitstoot

door onze bedrijfswagens.

Door onze producten kleiner en minder

zwaar te maken, zorgen we ervoor dat er

minder materialen en verpakkingen nodig

zijn en dat het laden efficiënter gebeurt, wat

minder uitstoot betekent voor de logistieke

activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het

gebruik van 30% minder karton voor de

verpakking van onze FINE inkt cartridges.

Er passen nu ongeveer 65% meer cartridges

op een pallet, terwijl er 57% minder aan

verpakking om de afzonderlijke inkt tanks zit.

Ongev. 57%

kleiner

Bovendien moedigt Canon Inc. vervoersbedrijven

aan om containers tijdens de

terugreis te gebruiken in plaats van ze leeg

terug te sturen. Ook dat scheelt weer CO2.

Het aantal containers dat voor Canon werd

hergebruikt, lag in 2010 tweemaal zo hoog

als in 2009 en we blijven ons inspannen om

dit nog verder te verbeteren.

Canon Europe zorgde in 2010 in de EMEA

regio voor:

• 2% minder CO2-uitstoot dan in 2009;

• 21% minder gebruik van kantoorpapier

dan in 2009;

• ruim 10% meer recycling van afval in de

kantoren van Canon dan in 2009.

In ons magazijn en onze kantoren in

Amstelveen zijn de totale kosten voor de

verwijdering van afval tussen 2007 en

2010 met ruim 30% gedaald. Hoewel

in die periode de hoeveelheid papieren

en kartonnen afval is toegenomen

doordat bepaalde opslagactiviteiten

zijn gecentraliseerd, werd in 2011 ruim

€13.000 verdiend aan de verkoop van

grote hoeveelheden papier en karton om te

worden gerecycled.

In ons vorige duurzaamheidsrapport stelden we de Kings Meadow School (KMS) in

Schotland voor als een voorbeeld van besparingen die bereikt kunnen worden door

verschillende printers te vervangen met één multifunctional. In 2010 verving KMS 20

printers door een Canon multifunctional. Canon UK was er zo van overtuigd dat de school

veel minder papier, kopieën en toner cartridges zou gebruiken, dat het drie doelen stelde

en een beloning van €330 beloofde voor elk doel dat de school zou bereiken.

Uiteindelijk bleek uit de uniFLOW rapporten van Kings Meadow School dat er 40% minder

papier werd gebruikt, 30% minder fotokopieën werden gemaakt en 50% minder toner

cartridges werden gebruikt. Dit leverde voor KMS een beloning van bijna €1000 op. De

school onderhandelt nu met Canon UK over de doelen voor 2012, in de hoop om nog meer

beloningen te verdienen!

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 7


‘Gesprek tussen voeten’ – Alain Heymans – Canon PowerShot D10

Maatschappij

Werknemers respecteren,

gemeenschappen

steunen

Het maatschappelijk beleid van Canon

omvat het beheer van onze relatie met

onze werknemers, waar ze ook werken,

en ons commitment om met lokale en

internationale gemeenschappen betrokken

te zijn, waar we ook actief zijn.

Onze relatie met onze werknemers is

wederkerig. Wij verwachten dat onze

werknemers zich houden aan onze

gedragscode, beleidslijnen, procedures en

aan de Kyosei-filosofie. Als tegenprestatie

creëren wij een positieve, stimulerende

werkplek, waar werknemers hun

vaardigheden kunnen benutten en hun

kennis en carrière kunnen ontwikkelen.

Meer informatie hierover staat op

onze website.

Op de werkplek

Employee commitment survey

In 2011 lieten we opnieuw door een

onafhankelijk bedrijf onderzoek doen naar

de betrokkenheid van onze werknemers.

De vragen, beschikbaar in 16 talen, werden

door 76% van onze EMEA-werknemers

anoniem beantwoord. Bijna 70% van

de werknemers zei tevreden te zijn met

hun werk voor Canon, terwijl meer dan

80% aangaf trots te zijn op hun band

met Canon. Meer dan 85% is bereid om

zich extra in te spannen om Canon te

helpen succesvol te zijn. Ook vonden de

werknemers dat hun managers hen goed op

de hoogte houden en motiveren. Net als bij

voorgaande onderzoeken gelooft 75% van

de werknemers dat Canon maatschappelijk

verantwoord onderneemt.

8 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

Betrokkenheid bij plaatselijke en

internationale programma’s

Training en ontwikkeling

Ervoor zorgen dat onze werknemers aan de

veranderende behoeften van onze klanten

kunnen blijven voldoen, is een prioriteit

voor Canon. Wij managen en stimuleren

de ontwikkeling van onze werknemers

door middel van de Canon Academy. Deze

biedt diverse cursussen die afgestemd zijn

op de behoeften binnen de verschillende

functiegebieden in ons bedrijf, van sales en

marketing tot services en management.

Wij geven training op verschillende

manieren, maar de focus verschuift steeds

meer naar online cursussen (e-learning).

In 2011 hebben we 140 nieuwe e-learning

cursussen toegevoegd, onder andere

over leiderschap en management,

presentatievaardigheden en Microsoft®applicaties.

Omdat de cursist niet hoeft te

reizen, wordt er met e-learning tijd en geld

uitgespaard en minder CO2 uitgestoten, wat

positief is voor ons bedrijf, onze werknemers

en het milieu.

In 2012 wordt de cursus over milieubewust

leven en werken, die nu nog klassikaal is,

vervangen door een verplichte online cursus

voor alle werknemers van Canon Europe.

In de samenleving

Ook dit jaar waren we weer actief in

de gemeenschappen rondom onze

vestigingen, waarvan we immers afhankelijk

zijn. Onze steun varieert van donaties voor

hulpverlening na grote rampen tot het

promoten van evenementen georganiseerd

door werknemers

Wereldwijd

Canon Inc. zorgde voor hulp aan de

slachtoffers van de aardbeving en tsunami in

Japan in de vorm van financiële giften voor

hulpgoederen, het uitlenen van medische

digitale radiografie-apparatuur en steun aan

vissersbedrijven in de getroffen gebieden.

Ook gaven we geld voor hulpverlening na

de aardbeving in Nieuw-Zeeland en de

overstromingen in Thailand.

Regionaal

Werknemers en kantoren van Canon Europe

betuigden hun steun aan de collega’s

in Japan door geld in te zamelen voor

hulpverlening na de aardbeving en tsunami.

De medewerkers in het hoofdkantoor van

Canon Europe verzamelden bijvoorbeeld

bijna €2500 door zelfgebakken taarten

te verkopen. Canon Midden-Oosten

steunde het concert ‘Help Japan’ door

toegangskaarten te kopen, door foto’s te

nemen en als souvenirs te verkopen en door

het concert te filmen voor de CD ‘Help Japan’

van Virgin Megastore.

Onze regionale partnerschappen met WWF

en het Rode Kruis, de Canon Foundation, de

Danone Nations Cup, het London Symphony

Orchestra en een aantal andere organisaties

werden voortgezet. Ook zijn we de trotse

sponsor van UEFA EURO 2012.

WWF: Het 14-jarig partnerschap tussen

Canon Europe en WWF is verlengd tot eind

2014. We blijven succesvolle initiatieven

steunen, zoals de WWF-Canon Photo

Gallery en belangrijke milieuprojecten in het

Noordpoolgebied. Dankzij ons partnerschap

kunnen we de kracht van beeld gebruiken

om te wijzen op milieuproblemen en

klimaatverandering. We moedigen onze

nationale sales teams aan om onze

partnerschappen op plaatselijk niveau te

steunen, bijvoorbeeld met productpromoties

die een donatie aan WWF omvatten.

Het Rode Kruis: We zijn er trots op dat we

Rode Kruis organisaties in 16 verschillende

landen in Europa steunen. De projecten die

wij financieren omvatten hulp aan kinderen

van migranten in Oostenrijk, Duitsland en

Zwitserland, zodat zij hun taal- en sociale

vaardigheden kunnen verbeteren en meer

kunnen leren over cultuurverschillen.

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/


Het Duitse Rode Kruis

In Tsjechië hielpen we met de training van

meer dan 20.000 jongeren in verkeersveiligheid

en EHBO. Ook moedigen we onze

nationale sales organisaties aan het Rode

Kruis op plaatselijk niveau te steunen door

middel van evenementen om donaties

te bevorderen.

Plaatselijk

Onze landelijke kantoren ondersteunden

diverse projecten en initiatieven en

waren daarbij betrokken bij verscheidene

plaatselijke gemeenschappen. Hieronder

worden er een aantal vermeld.

Awards

Onze kantoren in de hele regio hebben

awards gewonnen, waaronder:

Canon Spanje: opnieuw uitgeroepen

tot een van Spanjes ‘beste werkgevers’

door het Corporate Research Foundation

Instituut in Spanje.

Canon Finland: in 2012 voor het eerst

op de lijst van ‘A Great Place to Work’

(nummer 20). Canon Noorwegen

behaalde de vijfde plaats op de lijst voor

2011 in Noorwegen.

Canon Research France (CRF): in het

kader van de Europese Mobiliteitsweek

werden door de stad Rennes wedstrijden

tussen bedrijven georganiseerd. CRF won

twee eerste prijzen - voor de initiatieven

om als medewerkers auto’s met elkaar

te delen en om op de fiets naar het werk

te komen.

Canon Duitsland: werd voor haar

duurzame kantooractiviteiten bekroond

door de Duitse vereniging voor

milieubeheer.

Canon Italië’s ‘Passion Suite’ ontving een

award voor marktinnovatie. Het pakket is

gericht op amateurfotografen en omvat

cursussen natuurfotografie die worden

gehouden in natuurreservaten van

het WWF.

Onderwijs:

Ljanselva

Miljøprosjekt

Høst 2011

Et samarbeid mellom

Hallagerbakken skole og Canon Norge

Canon Noorwegen werkt

al drie jaar samen met

basisschool Hallagerbakken

(ongeveer 300 kinderen

tot 11 jaar). In 2011 werd

samen met de school aan

een aantal verschillende

projecten gewerkt:

• Werknemers, leerkrachten en kinderen

maakten de nabijgelegen rivier Ljanselva

schoon door papier en plastic afval op

te vissen.

• Leerlingen hielden interviews met Canonmedewerkers,

waaronder de Managing

Director, over hun arbeidstevredenheid en

hun werkomgeving.

• Er werd een anti-pestproject ondersteund,

waarin kinderen tot ‘welzijnsmedewerker’

werden aangesteld om te zorgen dat

andere kinderen tijdens het spelen niet

worden genegeerd of geïsoleerd. Ook

doen de kinderen spelletjes die gebaseerd

zijn op Canon’s 3 Selfs, om hen te helpen

in de omgang met elkaar.

• Er werden videocamera’s uitgeleend om

methoden voor het wiskundeonderwijs te

filmen voor een onderzoeksproject.

• De zesmaandelijkse milieubrochure van

de school werd door Canon geprint.

Natuurlijke omgeving

Kantoren en medewerkers uit heel EMEA

hebben geholpen hun eigen omgeving

schoon te maken en te herstellen. De focus

lag hierbij op herbebossing.

In Spanje hielpen werknemers in Mallorca

met de herbebossing van delen van de

regio Sa Bassa. En in Valencia hebben

medewerkers van Canon opnieuw hun

steun verleend aan het project Bosque

Responsable Canon (Verantwoord Bos

Canon) in Parc Natural de la Serra Calderona.

Er werd onder andere voorbereidend werk

gedaan om bosbranden te voorkomen.

In Turkije ondersteunt Canon Eurasia een

regeringsinitiatief voor herbebossing door

bomen te planten op een stuk regeringsland

van 18 hectare in Istanbul. Canon beloofde

om tot 2013 een boom te planten voor elke

high speed document scanner die verkocht

Een pas aangeplante boom

wordt, tot maximaal 18.000 bomen. Er zijn

al meer dan 4.700 bomen geplant.

In Tsjechië blijft Canon het nationale park

op de grens tussen Tsjechië en Zwitserland

ondersteunen door te helpen met het

uitzetten van meer jonge zalmen in de rivier

Kamenice. Onze steun hielp het park ook

met de aankoop en bescherming van een

terrein met zeldzame orchideeën en vlinders

en andere beschermde planten en dieren.

Werknemers:

We moedigen onze werknemers aan zich in

te zetten voor initiatieven ter ondersteuning

van hun plaatselijke gemeenschappen en de

natuur. Werknemers van Canon Zwitserland

en Canon UK hielpen met het op orde

brengen van overwoekerde plantsoenen

bij hun kantoren en in een plaatselijk park.

Medewerkers van het hoofdkantoor van

Canon Europe maakten schoon in een

plaatselijk recreatiegebied. En werknemers

van Canon Portugal en hun gezinnen

hielpen een strand schoon te maken voordat

het zwemseizoen van start ging.

In Denemarken en Zwitserland steunden

medewerkers van Canon projecten om

op de fiets naar het werk te gaan en zo

brandstof te besparen en het milieu minder

te belasten. De 11 Deense werknemers

fietsten bijna 2500km en spaarden 390kg

CO2 uit. Werknemers van Canon Portugal en

hun gezinnen namen deel aan een fietstocht

in het kader van Mobiliteitsdag.

Commitment van het bedrijf:

Ook onze klanten maken deel uit van onze

gemeenschappen. Wij maken gebruik van

allerlei mogelijkheden om onze klanten

op de milieuproblematiek te wijzen en

tegelijkertijd de verkoop te bevorderen.

Canon kantoren in Finland en Italië

gaven presentaties tijdens evenementen,

waarin ze wezen op de voordelen van

Canon-producten voor klant en milieu.

In Zwitserland zetten we, telkens als

het kan, korte berichten over het milieu

op de achterkant van de maandelijkse

meterstandenkaarten.

Ook buiten de zakelijke omgeving wordt aan

bewustmaking gewerkt. Canon Spanje hield

workshops voor beroepsfotografen over het

fotograferen van vogels, Iberische wolven

en de kust. Tijdens deze workshops werd

technisch advies gegeven en apparatuur

uitgeleend. In Polen organiseerde Canon

een tekenwedstrijd voor basisscholen over

het WWF/Canon Polar Bear Tracking Project,

waarin ijsberen worden getraceerd. Dit was

bedoeld om de kinderen meer te leren en

tegelijkertijd de scholen op de producten van

Canon te wijzen.

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 9


Bedrijfsvoering Verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering

Reglementen naleven;

economische waarde

creëren

Onze producten, diensten en oplossingen

helpen bedrijven concurrerend te blijven

en meer economische en stakeholderwaarde

te creëren. Aangepaste workflows

en de zekerheid dat hun documenten veilig

zijn, vormen slechts twee voorbeelden van

hoe we onze klanten helpen efficiënter

te werken. We proberen om overal

verantwoord zaken te doen, waar we ook

actief zijn, in lijn met onze Kyosei-filosofie.

Dit houdt onder andere in dat we ons aan

de relevante wetten en reglementen houden

en dat we onze klanten, werknemers en

merk beschermen.

Belanghebbenden

betrekken

Canon Midden-Oosten (CME) viert haar

tiende verjaardag met 10 maanden

vol feestelijke evenementen, die van

start zijn gegaan in oktober 2011.

CME heeft haar basis in Dubai, waar

sales, marketing en support worden

gemanaged voor 45 landen in het

Midden-Oosten en Noord- en

Oost-Afrika.

CME is zeer sterk betrokken bij het

bevorderen van duurzaamheid en

milieubeheer. Deze waarden zijn een

integraal onderdeel van haar zakelijke

strategie en werden erkend tijdens de

CSR Arabia Awards 2011, waar CME de

derde plaats behaalde in de categorie

middelgrote bedrijven. Deze awards,

die door de VN worden ondersteund,

worden uitgereikt aan bedrijven die

zich inzetten voor duurzaamheid in

hun bedrijfsvoering en strategie.

10 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

Om de ontwikkelingen in wetgeving beter

te kunnen begrijpen en analyseren, zijn

onze compliance experts lid van diverse

beroepsverenigingen. Canon Europe is

voornamelijk betrokken bij DIGITALEUROPE,

de pan-Europese federatie voor ICT- en

consumentenelektronica bedrijven,

en bij EURIMAG en EuroVAprint, die

zich allebei bezighouden met imaging

apparatuur. Binnen het bedrijf zorgt onze

Compliance Assessment Group dat we

nieuwe reglementen begrijpen en onze

plannen erop afstemmen zodat we de

compliance waarborgen van alle producten

die we verkopen. Bovendien helpen onze

beleidsregels en procedures ons om eerlijk

en verantwoord zaken te doen.

Voor onze belanghebbenden hebben

we gezorgd voor actuele en verbeterde

Deze focus kwam ook terug in de

feestelijkheden rond het 10-jarig

jubileum, waarvoor thema’s waren

gekozen die onze bedrijfsidentiteit

weerspiegelen, om onze

belanghebbenden te engageren.

Evenementen en activiteiten die de

‘kracht van…’ beeld, partnerschap,

milieu, familie en vrienden demonstreren

en waarbij uiteenlopende groepen

belanghebbenden betrokken waren.

Hieronder vallen de media, enthousiaste

deelnemers aan fotowedstrijden,

partners, familie, vrienden, scholen

en universiteiten.

De activiteiten rondom de kracht van

het milieu illustreren hoe Canon haar

expertise op het gebied van beeld

gebruikt om milieuproblematiek onder

de aandacht te brengen. CME heeft met

Wild Arabia en National Geographic

Al Arabia samengewerkt aan openlucht

informatie over duurzaamheid op onze

website. Hier kunt u meer lezen over

ons beleid inzake duurzaamheid en

maatschappelijk verantwoord ondernemen

(corporate governance).

Actie ondernemen

ISO 14001: Onze wereldwijde certificering

aan deze belangrijke standaard voor

milieumanagement wordt onderhouden

door middel van voortdurende verbetering

en audits. Ook is er om de drie jaar een

formele herevaluatie. In 2011 droegen

succesvolle externe audits bij het

hoofdkantoor van Canon Europe, zeven

sales organisaties, het Canon Research

Centre in Frankrijk en DataFlight Europe bij

aan onze wereldwijde hercertificering.

fototentoonstellingen in Dubai en

Abu Dhabi om het bewustzijn over de

milieuproblematiek en flora en fauna

in de VAE te vergroten. De foto’s in

de tentoonstelling werden op onze

grootformaat printers afgedrukt en wij

leverden de prijzen voor de winnaars

van de fotowedstrijd, die om de twee

maanden werden gekozen.

Anurag Agrawal, Managing Director,

Canon Midden-Oosten: “Canon wil

niet alleen creativiteit en innovatie

op de werkplek en thuis mogelijk

te maken, maar wil ook bijdragen

aan de duurzame ontwikkeling van

de maatschappij, door middel van

producten die het milieu minder

belasten en via maatschappelijk

verantwoord ondernemen.”

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/


Een betere diagnose voor de patiënt

In ons hele gamma medische producten richten we ons op het verkleinen

van de impact van onze producten op het milieu, het verbeteren van

bedrijfssystemen voor onze klanten en het ondersteunen van verbeteringen

aan de levensstijl van mensen.

Onze nieuwste digitale netvliescamera, de CR-2, combineert al deze

benaderingen en biedt geavanceerde, niet-invasieve technieken voor de

diagnose van netvliesaandoeningen. Dit werd bereikt doordat onze medische

en cameradivisies samen hebben gewerkt aan het opnemen van EOS

cameratechnologie in het ontwerp. Nu is er geen aparte monitor meer nodig

(zoals bij de CR-1). Door deze en andere verbeteringen weegt de CR-2 nu 30%

minder dan de CR-1. En dankzij de overstap op LED-verlichting verbruikt hij 32%

minder energie.

Bij het gebruik van de non-mydriatische netvliescamera hoeven patiënten geen

oogdruppels te gebruiken om hun pupillen te verwijden. De patiëntervaring

tijdens en na het oogonderzoek is daardoor aangenamer. Bovendien is de

flitsmodus laag, zodat de pupil zich minder vernauwt. De foto’s kunnen dus

snel achter elkaar worden genomen. Het oogonderzoek duurt daardoor korter,

vooral bij oudere patiënten bij wie de pupillen minder snel reageren.

Naast de CR-2 is er de CR2-Plus, die helpt om nog betere zorg aan de

patiënt te leveren. De Fundus Autofluorescentie (FAF) functie zorgt dat

leeftijdsgerelateerde maculaire degeneratie en aandoeningen als diabetes en

glaucoom al vroeg kunnen worden ontdekt, wat beter is voor het huidige en

toekomstige welzijn van patiënten.

Een betere patiëntervaring

Onze draadloze digitale radiografie

apparatuur biedt voordelen voor zowel

gebruikers als patiënten. In combinatie

met draagbare draadloze detectoren en

bedieningssoftware kunnen apparaten

naar andere ruimten worden verplaatst,

zodat er niet voor iedere algemene

radiografieruimte een detector hoeft

te zijn. De bedieningssoftware herkent

automatisch welke toestellen een

ruimte binnenkomen, wat kostbare

– en mogelijk kritieke – tijd scheelt.

Bovendien worden patiënten bij het

gebruik van deze technologie minder

lang aan röntgenstralen blootgesteld.

Groen inkoopbeleid

In het kader van ons groene inkoopbeleid

werden audits uitgevoerd bij 75% (op basis

van inkoopwaarde) van onze toeleveranciers

die in aanmerking kwamen. Ruim 80% van

onze leveranciers van belangrijkste items

werd goedgekeurd. Het programma werd

eind 2011 uitgebreid naar leveranciers

van alle productgerelateerde items en

we werken in 2012 met hen samen aan

hun compliance.

Kwaliteitserkenning

Canon Oy (Finland) werd uitgeroepen

tot algemene winnaar van de kwaliteitswedstrijd

Excellence Finland 2011. Het was

Na de overname van Optopol in 2009

wordt onze nieuwe OCT-HS100 het eerste

product waarin het Optical Coherence

Tomography (OCT) ontwerp en de hoge

resolutie technologie van Optopol worden

gecombineerd met de beeldkwaliteit en

optische expertise van Canon.

De OCT-HS100 is een uiterst compact

toestel, dat wordt gebruikt om het netvlies

of het hoornvlies te onderzoeken. Het

heeft veel automatische functies, waarmee

oogartsen snelle, niet-invasieve, contactloze

onderzoeken kunnen uitvoeren. Het

enige wat ze moeten doen is het toestel

op de pupil richten. De geavanceerde

intelligente automatische werking zorgt dan

binnen enkele seconden voor kwalitatief

hoogwaardige scans met een hoge resolutie.

het enige bedrijf dat 5 sterren ontving in

het internationale programma ‘Recognised

for Excellence’. Finlands President Tarja

Halonen overhandigde de prijs aan de

Managing Director van Canon Finland.

De juryleden waren onder de indruk van

het enthousiasme van de werknemers

van Canon Oy, de bedrijfscultuur, het

leiderschap, het management en de

klantenservice en over het feit dat alle fullservice

dealers van Canon Oy ISO 14001

gecertificeerd zijn.

Bestrijding van vervalsing

We blijven met ordehandhavings- en

douaneautoriteiten in de hele wereld

samenwerken aan het identificeren van

vervalste goederen, het verwijderen ervan uit

de verkoopkanalen en het voorkomen van

de import ervan. In 2011 werden in EMEA

47 invallen gedaan, 206 mededelingen

van de douane ontvangen en 125.323

namaakproducten in beslag genomen om

ons merk, onze reputatie en onze klanten te

helpen beschermen.

Dialoog met belanghebbenden: Het

jaarlijkse loyaliteitsonderzoek onder onze

klanten werd ingevuld door ruim 14.000

klanten in 22 verschillende landen. Ook

deze keer was ongeveer 85% van hen op

de hoogte van Canon’s inspanningen om

onze impact op het milieu te minimaliseren.

Zij waren er tevreden of zeer tevreden over

en de meesten verklaarden dat dit van

invloed was op hun aankoopbeslissingen.

Informatie over de resultaten van onze

Employee Commitment Survey is te vinden

onder het kopje ‘Maatschappij’.

Compliance garanderen

Canon voldoet aan alle relevante EU-wetten

over bedrijfsvoering. Bovendien hebben we

samen met 16 andere merken een vrijwillig

akkoord met de EU ondertekend om de

milieuprestaties van imaging-apparatuur te

verbeteren. Voor producten die na 1 januari

2012 op de markt verschijnen, betekent

dit dat we de nieuwste internationale

standaarden toepassen op het ecodesign

van de onderdelen van ons product, door

energie en papier uit te sparen, informatie

aan klanten te verstrekken over end-of-life

mogelijkheden van consumentengoederen

en door advies te geven over verantwoord

printen. De 17 bedrijven richten zich op

90% product compliance met de gestelde

standaarden. Hun prestaties worden

gecontroleerd door een onafhankelijke

inspecteur.

Wat de interne compliance betreft,

hebben we in 2011 het personeelsbeleid

over het accepteren van geschenken en

entertainment geactualiseerd, evenals het

beleid over omkoping en corruptie. In 2012

zal hierover training worden gegeven. Verder

ontwikkelden we richtlijnen voor centrale

en landelijke teams in verband met het

aanvragen van milieupremies. Dit maakt

nu deel uit van het goedkeuringsproces van

alle marketing- en communicatieactiviteiten,

zodat alle aanvragen correct onderbouwd

zullen zijn.

Bovendien bleek ook dit jaar weer uit de

vragenlijst voor compliance – met 88

vragen die door alle Canon entiteiten

moeten worden ingevuld – dat Canon

Europe niet is afgeweken van de interne

compliance standaarden.

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 11


Canon Nederland

Medewerkers van Canon Nederland aan het werk op een zorgboerderij.

Ook bij Canon Nederland is er aandacht

voor de maatschappij en het milieu.

Via diverse initiatieven leveren we in

Nederland een bijdrage.

Fonds Slachtofferhulp

In Nederland worden jaarlijks 4 miljoen

mensen slachtoffer van een misdrijf,

ongeval of ramp. Fonds Slachtofferhulp

heeft als missie het verbeteren van de

situatie van slachtoffers, nabestaanden en

getuigen van misdrijven, ongelukken en

rampen. Het Fonds ondersteunt organisaties

die praktische en emotionele hulp bieden.

Daarnaast stimuleert Fonds Slachtofferhulp

wetenschappelijk onderzoek en financiert

het trajecten die bijdragen aan een

veiligere samenleving. Canon Nederland

is één van de founding members van

Fonds Slachtofferhulp en ondersteunt het

belangrijke werk van het Fonds.

In 2011 heeft het Fonds Slachtofferhulp

onder andere de eerste herdenking

12 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

van de vliegramp in Tripoli gefinancierd,

RijZeker trainingen mogelijk gemaakt voor

verkeersslachtoffers en een begin gemaakt

met de SlachtofferWijzer, een effectieve

website voor slachtoffers, hun naasten én

hulpverleners om hen te helpen de weg naar

de juiste hulpverlening te vinden. De site

wordt in 2012 gelanceerd. Canon is er trots

op hieraan een essentiële bijdrage te

hebben geleverd.

Vrijwilligersdagen

Alle medewerkers van Canon Nederland

krijgen een dag per jaar vrij om deel te nemen

aan één van de speciaal georganiseerde

Canon Vrijwilligersdagen. Gedurende het jaar

organiseert Canon Nederland verschillende

dagen waarbij Canon vrijwilligers letterlijk

de handen uit de mouwen steken voor het

goede doel.

Een dagje uit met De Zonnebloem

De Zonnebloem is een organisatie die zicht

richt op mensen met een fysieke beperking

door ziekte, handicap of leeftijd. Voor hen

is deelname aan het maatschappelijk leven

vaak niet meer vanzelfsprekend.

De Zonnebloem staat voor deze mensen

klaar met mogelijkheden om contacten

te leggen en erop uit te trekken door

huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties.

Vrijwilligers van Canon Nederland

begeleiden de gasten van De Zonnebloem

een paar keer per jaar tijdens verschillende

dagactiviteiten, zoals een dagje naar de

dierentuin of een bezoek aan Madurodam.

‘Klussen op de zorgboerderij’

Een vast onderdeel van de Canon

vrijwilligersdagen is het klussen op

de zorgboerderij. Canon Nederland

heeft inmiddels contacten met diverse

zorgboerderijen waar kinderen en jongeren

in een plezierige en gezonde omgeving een

tweede thuis wordt geboden. De ervaring

leert dat er vaak volop te klussen is op een

zorgboerderij – van tuinieren tot timmerwerk

- en daar zetten de Canon vrijwilligers zich

graag voor in.

www.canon.nl/About_Us/sustainability


Het Rode Kruis

Canon is al jaren zeer nauw betrokken

bij het werk van het Rode Kruis en steunt

in 13 landen in Europe projecten gericht

op hulp aan jongeren. Canon Nederland

zamelt jaarlijks geld in voor het Rode

Kruis tijdens de Canon Pro Golf Series, een

uniek golfevenement voor relaties waarbij

sportieve prestaties en aandacht voor het

goede doel hand in hand gaan.

Inzameling van klein

ICT afval

Canon Nederland, Canon

Europa, de Canon Business

Centers en Océ Nederland

zetten zich samen in voor de

RemixIT-campagne.

Dit is een landelijke campagne die

elk jaar wordt georganiseerd door

branchevereniging ICT-Office. De RemixITcampagne

heeft als doel om zoveel

mogelijk mensen bewust te maken van het

belang van het inzamelen van ICT afval.

Het verzamelde afval kan vervolgens worden

gerecycled en gebruikt als waardevolle

grondstof voor nieuwe producten.

De doelgroep van de RemixIT-campagne

is het voortgezet onderwijs. Maar ook het

bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage

leveren, zo blijkt uit dit initiatief van Canon

en Océ in Nederland. Medewerkers zijn in

de gelegenheid gesteld klein ICT afval van

huis mee te nemen en dit op kantoor in te

leveren voor recycling.

Milieu

Zorg voor het milieu is diep in onze

bedrijfsfilosofie verankerd. Wij streven naar

harmonie tussen onze bedrijfsactiviteiten en

duurzaam milieubehoud. Wij kijken hierbij

niet alleen binnen onze bedrijfsgrenzen,

maar richten ons op onze gehele

milieuketen. Deze milieuketen bestaat

naast Canon Nederland zelf, uit onze

toeleveranciers en onze afnemers.

Toeleveranciers

Iedereen die producten levert aan Canon,

moet voldoen aan onze milieucriteria.

Deze zijn vastgelegd in het Canon

De Rode Kruis hole op de Canon Pro Golf Series.

Milieuhandvest. Doordat we onze

leveranciers selecteren op basis van deze

criteria hebben we de garantie dat de

producten waar we mee werken in ons

milieubeleid passen.

Canon Nederland N.V.

Wij hebben direct invloed op de

producten die we van onze leveranciers

afnemen en de producten die we aan

onze klanten aanbieden. We hebben

ons gecommitteerd aan een ISO14001gecertificeerd

zorgsysteem. We voldoen aan

alle milieuwetten met betrekking tot o.a.

batterijen, verpakkingen en de omgang met

schadelijke stoffen. Daarnaast dragen we

proactief bij aan de terugdringing van het

broeikaseffect met programma’s voor de

reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot.

Bovendien is Canon Nederland aangesloten

bij de meerjarenafspraken voor energieefficiency

(MJA3), overeenkomsten tussen

de overheid en bedrijven en instellingen

over het effectiever en efficiënter inzetten

van energie.

Canon Nederland is ook vertegenwoordigd

in ICT~Office, de branchevereniging voor

IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven

Toeleveranciers Canon Klanten

in Nederland. Binnen deze organisatie

is Martin Trampe, Managing Director

van Canon Nederland, voorzitter van de

milieubeleidsgroep ICT~Milieu en Henk

Meijer, Manager Quality en Environment

van Canon Nederland, lid van de

milieubeleidsgroep. ICT~Milieu behartigt de

milieubelangen van ruim 300 bedrijven in

de ICT branche.

De verantwoordelijkheid voor het milieu

dragen we niet alleen extern uit. Eén van

de uitgangspunten van het milieuhandvest

is dat we ook intern het milieubewustzijn

verhogen en milieubesparende maatregelen

treffen. Dit doen we onder andere met

speciale programma’s voor het terugdringen

van papierverbruik en voor het gescheiden

inzamelen van afval.

Klanten

Onze (potentiële) klanten worden merkbaar

kritischer als het gaat om de milieubelasting

of milieu-efficiency van producten. Bij Canon

kunnen we aan deze vereisten tegemoet

komen. Zo bieden wij bijvoorbeeld concrete

oplossingen voor het reduceren van het

inkt- en papierverbruik. Ook kunnen we bij al

onze producten documentatie bieden

(ECO declaraties) om aan te tonen aan

welke milieuvereisten en –certificeringen

de producten voldoen. In gesprekken

met onze klanten maken we gebruik van

een speciaal rekenmodel waarin we de

energiebesparing van onze producten direct

duidelijk kunnen maken.

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 13


©Wilm van Passel / WWF-Canon; Atlantische walrus; Spitsbergen, Noorwegen

WWF-verklaring van ondersteuning

WWF en Canon Europe werken al meer dan

13 jaar samen als partners. Gezamenlijk

willen we het besef van klimaatverandering

vergroten en de milieubeheersing

bevorderen. Vanaf het begin was de relatie

in vele opzichten baanbrekend. We maakten

de weg vrij voor een nieuw model van

partnerschap, waarin wordt erkend dat de

inzet voor het behoud van de natuur een

lange termijn commitment moet zijn. Wij

doelen namelijk niet op snelle resultaten,

maar op strategische veranderingen op de

lange termijn.

De relatie omvat Europa, het Midden-

Oosten en Afrika. We bieden materiële en

financiële steun aan het werk van WWF.

In de afgelopen jaren hebben we ons

Ranglijsten en waardering

Interbrand –

Best Global Brands

33 (33 in 2010)

Interbrand – Japan’s Best

Global Brands

3 (3 in 2011)

Interbrand – Beste mondiale

groene merken

28 (nieuwe ranglijst)

Fortune Mondiale top 500

204 (216 in 2010)

14 Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012

vooral gericht op natuurbehoud in het

noordpoolgebied, met specifieke aandacht

voorde ijsbeer. Het partnerschap heeft

niet alleen bijgedragen aan een aantal

specifieke projecten zoals zenders voor

ijsberen, waarmee het WWF nagaat welke

gevolgen de klimaatverandering heeft

voor de leefwereld van deze dieren. Een

aantal nationale kantoren van Canon heeft

het partnerschap ook aangewend voor

plaatselijke projecten.

Dankzij de steun van Canon heeft het

WWF de tienduizenden beelden in haar

fotoverzameling gedigitaliseerd onder de

naam WWF-Canon Global Photo Network.

Op deze én andere manieren gebruiken de

twee organisaties de kracht van het beeld

De prestaties van Canon zijn erkend op verschillende manieren, waaronder de volgende:

FT Mondiale top 500

122 (93 in 2010)

Brand Finance Mondiale

top 500

93 (97 in 2011)

Reader’s Digest

Trusted Brands 2011

Meest vertrouwde cameramerk

in Europa voor het 12e

opeenvolgende jaar

Reputation Institute

8 (volgens consumenten: 48.000 mensen

in 15 markten werden om hun mening

gevraagd)

om te wijzen op de kwetsbaarheid van de

natuur en op de vele milieuproblemen

waarmee de wereld te maken heeft.

In de aanpak van de impact van Canon op

het milieu en in het streven naar duurzame

zakelijke groei op de lange termijn,

blijft het WWF Canon aanmoedigen op

verschillende vlakken, waaronder een

duurzame inkoopstrategie van papier en

het bieden van oplossingen met een lagere

CO2 -uitstoot en energiezuinige producten.

The Climate Counts

62/100 (71 in 2010).

Bedrijven die 50-100 punten scoren zitten

in de beste categorie

Barron’s Best Chief Executives

Canon Inc. Chairman & CEO

Fujio Mitarai voor het vierde

opeenvolgende jaar op de lijst

Het onderzoek van Nikkei

Business Publications naar

milieuvriendelijke merken

14 (26 in 2010)

Das Deutsche Markenranking –

merkprestaties

6 (9 in 2011)

www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/


‘Nah und fern’ – Andrea Leiser

Canon Europe Duurzaamheidsrapport 2011-2012 15


Canon Europe … een kort overzicht

U wordt vriendelijk verzocht dit rapport na gebruik te recyclen.

Hoofdkantoren in

Opgericht in 1957 Londen en Amstelveen

Wordt vertegenwoordigd in 116 landen

Bijna 11.000 werknemers

Meer dan 200

vestigingen in 25

landen in EMEA

hebben ISO 14001

accreditatie

Wereldwijde netto

omzet per regio in 2011

Noord- en

Latijns-

Amerika

27%

Japan

19,5%

Europa

31,3%

Azië &

Oceanië

22,2%

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

© Canon Europa N.V., 2012

Was in 2011 goed voor

31,3% van de wereldwijde

omzet van Canon Inc.

Werknemers 2009-2011

De foto’s op blz. 2, 4, 6, 8, 9 en 15 zijn genomen door medewerkers van Canon uit Zwitserland, België en Spanje.

Meer informatie over Canon Europe en duurzaamheid is te vinden op: www.canon.nl/About_Us/sustainability.

2011

2010

2009

10.888

Canon Nederland N.V.

Bovenkerkerweg 59-61

1185 XB Amstelveen

Tel. +31 (0)207149400

canon.nl

11.214

11.343

More magazines by this user
Similar magazines