Samen voor jongeren 28mrt2013 - Samen voor Jongeren Samen ...

samenvoorjongeren.nl

Samen voor jongeren 28mrt2013 - Samen voor Jongeren Samen ...

Amersfoort, 28 maart 2013

Leerhotel Het Klooster

Erik Voerman & Henny Mulders

UWV WERKbedrijf

2


Onderwerpen voor deze sessie

Hoe ziet de doelgroep eruit?

Op welke wijze zorgen we er met elkaar voor

dat iedereen kan participeren?

Samen met gemeenten en onderwijs de arbeidsparticipatie

van jongeren met beperkingen stimuleren

Hoe de duurzame participatie van arbeidsgehandicapte

werknemers in ondernemingen te vergroten?

Tips en adviezen

3


Een beeld van de populatie op basis van

diagnose (bron UWV-SBK: 2011)

Verstandelijke beperking 39%

(waarvan 22% diep/ernstig/matig)

Autistisch spectrum stoornis 16%

Aandachtstekortstoornis (o.a. adhd) 7%

Overige ontwikkelingsstoornissen 5%

Psychiatrische ziektebeelden 19%

Somatische ziektebeelden 14%

Bij gemiddeld 50% sprake van meer dan één

aandoening.

Daarnaast vaak multipele (sociale) problematiek

aanwezig.

4


Onderwijs, Zorg en Wajong

Netwerken Vso, PrO, (MBO 1/ROC)

Jongeren, indien mogelijk, direct naar werk vanuit school

Samenwerking met MEE, gemeente etc.

Werkscholen

Speciale trajecten voor jongeren met beperkingen,

Boris

Methodiek voor arbeidstoeleiding, waarbij de de

mogelijkheden leerling koppelen aan behoeften

arbeidsmarkt: vergroting kans op werk

Nu nog voor Vso leerlingen, later ook PrO

Via kenniscentra (SBB) georganiseerd

5


Samenwerking UWV en gemeenten

UWV en gemeenten hebben een gezamenlijke wettelijke

taak (Suwi: per 2015) om te zorgen voor één

aanspreekpunt / één (digitaal) loket

(werkgeversservicepunt) in elke arbeidsmarktregio

UWV: 1 landelijk en 30 regionale

werkgeversservicepunten in de 35 arbeidsmarktregio’s

Samenwerking op een aantal onderdelen:

Gecoördineerde werkgeversbenadering / ontzorging

Aanvraagproces Participatiewet via e-aanvraag, aanvragers

worden ingeschreven als werkzoekende: één database

Sociaal-medische dienstverlening

Loonwaardebepaling

Wajong netwerken (overdracht)

6


Voorgenomen wetgeving:

Participatiewet en quotumregeling

Uitgangspunten regeerakkoord (nadere invulling nntb):

Wet Werken naar Vermogen wordt Participatiewet:

Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen

Wwb, Wsw en deel van huidige doelgroep Wajong

Ingangsdatum 1-1-2014

Verschillen ten opzichte van WWNV

Geen herbeoordeling en eventuele uitkeringsverlaging voor

huidige Wajongers

Geen overdracht huidige nWajongers naar gemeenten

Instroom Wsw stopt per 1-1-2014

Quotumregeling

7


Situatie vanaf 2014?

Participatiewet

Jongeren met beperkingen, maar met arbeidsvermogen,

vallen onder Participatiewet, gemeenten verantwoordelijk

Jongeren zonder arbeidsvermogen, UWV verantwoordelijk

Wsw

Instroom stopt per 1-1-2014

Wsw-er met dienstverband op 1-1-2014 behoud rechten en

plichten: herindicatie blijft bestaan

Wsw-er zonder dienstverband op 1-1-2014 doet beroep op

UWV of gemeente

Gemeenten dragen zorg voor nieuwe voorziening beschut

werken

8


Verwachte instroom in 2013/14

(raming UWV kenniscentrum)

Op jaarbasis 15.000 jongeren met beperkingen

15% heeft duurzaam geen arbeidsmogelijkheden: VDA

85% heeft vorm arbeidsondersteuning nodig: 12.750

Hiervan zit 35% nog op school of opleiding

Grootste deel zit op VSO (34%), PrO (18%) of MBO/ROC

(28%)

20% heeft tijdelijk geen arbeidsmogelijkheden (zorg of

therapie)

De rest, 30%, bestaat uit jongeren die beschikbaar zijn

voor (begeleiding naar) werk, ongeveer 4000

9


Hoe te komen tot meer arbeidsdeelname

van mensen met een arbeidshandicap?

Huidige regelingen?

Eén regeling in vorm van Participatiewet?

Meer financiële prikkels?

Quotumregeling per 2015?

Beroep op MVO?

Investment on social return?

Vervangingsvraagstuk? in combinatie met

Krapte arbeidsmarkt?

Inclusieve arbeidsorganisatie?>>>>

10


Arbeidsorganisaties: exclusief

Huidige arbeidsorganisaties zijn doorgaans exclusief

ingericht voor mensen:

zonder beperkingen

met de juiste kwalifikaties

12


Aanbodgerichtheid

Beleid & uitvoering is overwegend cliëntgericht

Geldt ook voor professionals!

beoordelen, begeleiden, adviseren, coachen van

individuele cliënten

13


Vraagversterking nodig

Werkgever is spil in moderne sociale zekerheid,

dus

Wetgeving, beleid en uitvoering richten op vergroten

van de inclusiviteit van arbeidsorganisaties, nl.

Bereidheid om mensen met beperkingen op te nemen

Vermogen om ze productief in te zetten

15


Wat is een inclusieve arbeidsorganisatie?

Een inclusieve arbeidsorganisatie is adaptief:

stemt de werkverdeling en (bege)leiding

voortdurend af op verschillen en veranderingen in

beschikbaar arbeidspotentieel (extern en intern)

Is daardoor in staat:

Om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen

en ook duurzaam in dienst te houden

te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen

met arbeidsbeperkingen door ziekte of

veroudering

16


Groep I

Beperkingen: 3 hoofdgroepen 80%

alleen in sociaal functioneren: 32%

Groep II

in sociaal én zelfstandig functioneren: 24%

Groep III

in sociaal, zelfstandig en cognitief

functioneren: 24%

17


Wajongers: wat voor werk?

De meesten zijn aangewezen op

“Elementaire taken”

Geen opleiding vereist

Leren door te doen: training on the job

Gestructureerde werkomgeving

Begeleiding en toezicht

18


Een passende baan

in het Slotervaart ziekenhuis

19


Integrale arbeidsanalyse

Werkprocessen beschrijven

Uitsplitsen werkprocessen in taken

Uitsplitsen in taken in werkzaamheden (handelingen)

Benoemen elementaire taken, kenmerken en relaties

Samenstellen elementaire takenpakketten

20


Kernproces:

Voorbeeld: afdeling radiologie (1)

Verrichten van onderzoek

en behandelen

Ondersteunende processen:

1. Ontvangen patiënten

2. Begeleiden patiënten

3. Administreren

4. Archiveren

5. Bevoorraden

6. Transporteren

7. Schoonmaken

21


Voorbeeld: afdeling radiologie (2)

Ondersteunend proces 5: bevoorraden

Taak 1: bevoorraden afdeling

Taak 2: bevoorraden bedieningsruimten

Taak 3: bevoorraden administratie

22


Voorbeeld: afdeling radiologie (3)

Taak 2: zorgen voor voldoende voorraad materialen en

geneesmiddelen in bedieningsruimten van de

onderzoekskamers

Dagelijks, in totaal ongeveer 1,5 uur per dag

Goed te combineren met andere taken

Weten welke standaardvoorraad aanwezig moet zijn

Bedieningsruimte niet altijd toegankelijk

Open afdelingscultuur met ongedwongen karakter

Geen ergonomische knelpunten

23


Functieontwerp

Afdelingsassistent verpleegafdeling geriatrie:

verricht individueel ondersteunende taken in

3 werkprocessen binnen 1 afdeling:

Verplegen (bedden opmaken, linnengoed verzorgen)

Voeden (patiënten eten en drinken serveren)

Schoonmaken (afdelingskeuken)

24


Geriatrie verpleegafdeling

25


Begeleiding op de werkplek

1-ste lijn begeleiding:

persoonlijke werkbegeleider op de afdeling

2-de lijn begeleiding:

praktijkbegeleider coacht werkbegeleiders en

leerlingen

26


Leer-werktraject AKA (MBO-1)

Partners:

Slotervaart ziekenhuis

Calibris

ROC Amsterdam

27


Incompany bedrijfsopleiding

werkzaam op diverse afdelingen

1 dag opleiding, 2 á 4 dagen werken

meerdere stages in het opleidingsjaar

opleiding in het ziekenhuis

‘Arbeidstrainingscentrum’ slaappoli

28


Verbinding Arbeid, Onderwijs en Zorg

Wat doet u? Wat doen wij? Wat kunnen we samen doen?

Om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip

vallen?

Goede, bewezen effectieve, voorbeelden uit regio?

Adviezen voor Rijk?

29


Werkzame bestanddelen

- gezamenlijk doel van de partners: duurzame arbeidsplaatsen voor

mensen met weinig opleiding en een arbeidsbeperking

- vertrekpunt = bedrijfsorganisatie, werkprocessen bedrijfscultuur

- randvoorwaarde: binnen formatie, niet kostenverhogend

(loondispensatie, vergoeding begeleidingskosten)

- blijvend commitment directie en personeel bedrijf (idem voor UWV)

- projectmatige aanpak binnen bedrijf (vraagkant) én binnen UWV

(aanbodkant), en continue onderlinge afstemming

- participatieve werkwijze bij opzet en uitvoering veranderplannen

- interne begeleiding jongeren in combinatie met bedrijfsopleiding

- inschakeling bestaande partijen: Calibris, ROC Amsterdam, MEE

31

More magazines by this user
Similar magazines