28.09.2013 Views

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOORWOORD<br />

<strong>Woonzorg</strong> is er voor mensen met complexe zorgvragen die, om wat voor reden dan ook, niet volledig voor zichzelf<br />

kunnen zorgen. <strong>Woonzorg</strong> geeft hen belevingsgerichte zorg en behandeling in verschillende woonvormen<br />

in <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-vlaanderen. Iedere locatie heeft zijn eigen identiteit en sfeer.<br />

<strong>Woonzorg</strong> is geworteld in de regio. Wij zorgen als het ware voor onze eigen familie. Onze zorg sluit aan op de wensen en<br />

mogelijkheden van de cliënt. De zorgverlening is daardoor ‘gewoon’ onderdeel van het dagelijks leven van de cliënt.<br />

In het meerjarenbeleidsplan <strong>Woonzorg</strong> <strong>2010</strong> - 2012 staan de speerpunten voor de komende jaren: zorgverlenerschap, ondernemerschap<br />

en werkgeverschap. Echter, onze eerste ambitie is en blijft de zorg voor de cliënt. Daar doen we het voor: de zorg<br />

staat voorop!<br />

Binnen <strong>Woonzorg</strong> onderscheiden wij vier kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen:<br />

• Eigen regie van de cliënt<br />

Wij werken voor de cliënten, zij hebben de regie<br />

• Kwaliteit van zorg<br />

Wij bieden verantwoorde kwaliteit van zorg- en dienstverlening<br />

• Natuurlijke betrokkenheid<br />

Wij werken vanuit natuurlijke betrokkenheid<br />

• Dichtbij en vertrouwd<br />

Wij organiseren zorg in en rondom geclusterde woonvormen, dichtbij en vertrouwd<br />

Een familielid over<br />

haar moeder bij<br />

<strong>Woonzorg</strong><br />

Een kijkje op de<br />

dagbehandeling<br />

Een teamleider over<br />

nieuwe wegen<br />

Een vrijwilligster<br />

over haar gevoel<br />

Een bewoonster<br />

over haar plekje<br />

Een verzorgende<br />

over onder andere<br />

het nieuwe<br />

medicijndelen<br />

Cijfers en feiten<br />

Locatiemanager<br />

De Stelle over de<br />

schouders eronder<br />

Het HKZ<br />

kwaliteitskeurmerk<br />

is binnen!<br />

Hooge Platen, Breskens<br />

3 4 5 6 7 8<br />

Praktische<br />

gegevens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!