28.09.2013 Views

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6<br />

Cijfers en feiten<br />

Financieel overzicht <strong>2010</strong><br />

bedragen in euro maal 1000 <strong>2010</strong> 2009<br />

Opbrengsten 21.328 21.589<br />

Lasten 14.698 14.326<br />

Resultaat 229 435<br />

Eigen vermogen 4.727 4.499<br />

Weerstandsvermogen 22,17% 20,84%<br />

Zorg<br />

Intramuraal <strong>2010</strong> 2009<br />

Plaatsen verpleeghuiszorg 176 176<br />

Plaatsen verzorgingshuiszorg 160 159<br />

Dagen verpleeghuiszorg 63.435 60.705<br />

Dagen verzorgingshuiszorg 58.223 57.877<br />

Bezettingspercentage 99,20% 96,71%<br />

extramuraal<br />

Dagdelen dagverzorging 7.415 7.852<br />

Uren persoonlijke verzorging 16.833 15.973<br />

Uren verpleging 1.172 1.144<br />

Uren begeleiding 1.111 4.853<br />

Uren behandeling<br />

WMO<br />

69 51<br />

Uren huishoudelijke verzorging 14.921 14.076<br />

Aantal medewerkers <strong>Woonzorg</strong> in <strong>2010</strong>: 412<br />

(269,30 fte) (in 2009 429 (281,74 fte))<br />

Man 25, vrouw 387<br />

Ziekteverzuim <strong>Woonzorg</strong> 6,70% landelijk 6,38%<br />

(in 2009 7,03 % landelijk 6,19%)<br />

Aantal cliënten per 31-12 <strong>2010</strong><br />

Intramuraal 328 (2009: 324)<br />

Dagactiviteiten 41 (2009: 46)<br />

extramuraal 132 (2009: 93)<br />

WMO 93 (2009: 95)<br />

Plaatsen verpleeghuiszorg<br />

De Stelle 146<br />

Rozenoord 10<br />

Hooge Platen 20<br />

Plaatsen verzorgingshuiszorg<br />

Rozenoord 51<br />

De Burght 78<br />

Hooge Platen 31<br />

Een nieuw begrip…Het ZZP<br />

De zorg is anders dan pakweg 10 jaar geleden. De maatschappij stelt andere eisen en ook de regelgeving vraagt meer overleg<br />

met de bewoner, meer flexibiliteit in de zorglevering. ZZP is het nieuwe begrip. Zo’n zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg<br />

die past bij de zorgbehoefte ofwel de zorgzwaarte. Bij lichte beperkingen past een licht zorgzwaartepakket, bij zware beperkingen<br />

een zwaar pakket met veel zorg per week. In een zorgzwaartepakket staat hoeveel en welk soort zorg en begeleiding<br />

iemand nodig heeft.<br />

Scholingen<br />

Bij <strong>Woonzorg</strong> hebben in <strong>2010</strong> veel medewerkers scholing gevolgd. Er is scholing gegeven op de volgende terreinen: Passiviteit<br />

van het dagelijks leven, transfertechnieken, basisscholing palliatieve zorg, omgaan met zorgdossiers, klantbenadering en<br />

telefoneren en bedrijfshulpverlening. Drie teamleiders hebben een managementopleiding afgerond. Diverse medewerkers en<br />

leerlingen hebben een zorgopleiding op niveau 2 en niveau 3 IG behaald. Ook in 2011 zal <strong>Woonzorg</strong> investeren in opleidingen<br />

voor medewerkers en in het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers, samen met het ROC <strong>West</strong>erschelde. <strong>Woonzorg</strong> heeft zich<br />

tijdens open dagen op het ROC <strong>West</strong>erschelde geprofileerd als een aantrekkelijk opleidingsadres voor leerlingen voor verzorgende<br />

en horeca opleidingen. <strong>Woonzorg</strong> is ook actief aanwezig op het Zwincollege om leerlingen te interesseren voor een carrière<br />

in de zorg. Zo levert <strong>Woonzorg</strong> een aantal stageplaatsen voor maatschappelijke stages aan leerlingen van het Zwincollege.<br />

Koesterpas<br />

<strong>Woonzorg</strong> biedt haar medewerkers via de Koesterpas net dat beetje meer. De Koesterpas is een pas voor alle medewerkers<br />

en vrijwilligers. De pas biedt kortingen bij meer dan 130 bedrijven en biedt medewerkers kansen om mee te doen aan<br />

speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. Met de Koesterpas heeft <strong>Woonzorg</strong> er een instrument bij om de medewerkers<br />

waardering te tonen.<br />

residentie KWL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!