28.09.2013 Views

VERSLAG - Gemeente Essen

VERSLAG - Gemeente Essen

VERSLAG - Gemeente Essen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VERSLAG

Gemeenteraadscommissie

Openbare Infrastructuur

Datum: 12 oktober 2011

Locatie: Raadzaal gemeentehuis

Duur: 20.00 u – 21.35 u

Aanwezig:

Publiek :

Verontschuldigd :

Afwezig : -

AGENDA.

Luc Van Wezel, voorzitter.

Willy Heymans, Guy Luyten, Philip Peeters, Brigitte Quick, Frans Schrauwen, Dirk

Smout, Kevin Ooye, Cis Dictus,

Joeri De Block, diensthoofd openbare infrastructuur.

De Smedt Peter, secretaris.

-

Marc Schepers

1. Verslag vorige commissie

2. Bespreking hangende punten met AWV (gewestwegen)

3. Stand van zaken dossiers fietspaden Nieuwmoersesteenweg en Moerkantsebaan.

4. Afkoppeling Magerbeek

5. Voorstel aanpassen Middenstraat

6. Werkwijze Infrax i.v.m. rioleringsproblemen.

7. Stand van zaken dossier evaluatie en inventarisatie te overlagen wegen op korte en lange

termijn, met begroting in het vooruitzicht.

8. Stand van zaken onderzoek zebrapaden in onze gemeente.

9. 1 e bespreking budget 2012 – definitieve bespreking november 2011 + meerjarenlijst.

10. Rondvraag.

Joeri De Block, diensthoofd openbare infrastructuur wordt voorgesteld.

1. GOEDKEURING VORIGE VERSLAG.

Verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd, met volgende bijkomende opmerkingen :

Voor het studiedossier Nolsebaan/Velodreef dient rekening gehouden te worden met alle

andere weggebruikers : niet enkel fietsers, maar ook ruiters,…..

De berm tussen de rijbaan en het fietspad Leegtestraat is nu een zandstrook, maar wordt

aangeplant in het plantseizoen.


2. BESPREKING HANGENDE PUNTEN MET AWV (GEWESTWEGEN)

Volgende punten zijn besproken tijdens een vergadering met de vertegenwoordigers van het district

Brecht, AWV. :

Algemene vraag naar ronde punten in plaatsen van kruispunten. AWV : een heel aantal kruispunten

zijn heraangelegd, voorlopig kunnen zij hier niet op in gaan. De signalisatie ter hoogte van de

Watermolenstraat en Ring zal bekeken worden door AWV.

In 2012 zal uitvoering gegeven worden aan de vraag van de gemeente voor het vervangen van de

balustrade viaduct Wildert. Deze zal vervangen worden door nieuwe vangrail in de loop van 2012.

Fietsoversteek Middenstraat : de technische diensten van de gemeente Essen hebben een ontwerp

opgemaakt voor het optimaliseren van deze situatie. AWV zal het gedeelte op de gewestweg

aanpassen in de loop van 2012.

Doortocht Wildert : de gemeente heeft negatief advies geformuleerd voor het kappen van de bomen

ter hoogte van doortocht Wildert en ter hoogte van het Spijker.

Duikers op de gewestwegen dienen gecontroleerd te worden door AWV.

Gevaarlijke situatie Zandstraat. AWV zal nazicht uitvoeren en antwoord formuleren.

Er dient navraag gedaan te worden bij AWV hoe zij het ruimen van de grachten uitvoeren.

Conclusie : naar aanleiding van de vergadering met AWV zijn een aantal bijkomende vragen

geformuleerd naar AWV. Het verslag van deze vergadering is opgemaakt door TD gemeente Essen,

AWV moet dit verslag goedkeuren en een aantal antwoorden formuleren op openstaande vragen.

Antwoord AWV wordt afgewacht.

3. STAND VAN ZAKEN DOSSIER FIETSPADEN NIEUWMOERSESTEENWEG EN MOERKANTSEBAAN.

Aanbesteding voor de uitvoering fietspad Nieuwmoersesteenweg is voorzien voor 27 oktober 2011.

Aanbestedingsverslag wordt verwacht tegen eind november 2011, zodat toegewezen kan worden.

Eén perceel dient nog te verlopen via vrederechter.

De vraag wordt gesteld wat de gevolgen kunnen zijn als dit ene perceel niet op tijd verworven wordt

voor de uitvoering. De vrederechter zal ter plaatse komen en zal beslissing nemen.

Het voorstel wordt geopperd om de verplanting van de bomen nogmaals voor te stellen.

Conclusie : geen verdere opmerkingen.

4. AFKOPPELING MAGERBEEK.

Het dossier is ontworpen met de RWA in de bermen (ter hoogte van de bestaande inbuizingen) en

DWA in de rijweg. Omwille van de omvangrijke graafwerken in de rijweg, zal het waarschijnlijk zijn dat

de wortels van de Amerikaanse Eiken in de Dreef geraakt zullen worden en mogelijks niet te

behouden zijn..

Is er al een ontwerp voor de herinrichting van de Dreef ? Het ontwerpbureau heeft het ondergrondse

gedeelte (rioleringswerken) al voorbereid, de bovenbouw is de volgende stap in het ontwerp.

Er wordt gevraagd om een goede communicatie te voeren over dit dossier.


Er wordt opgemerkt dat de Dreef vorig jaar overlaagd is. Is het niet spijtig dat deze kosten uitgevoerd

zijn, met de nieuwe uitvoering in het verschiet ? => het is maar recentelijk dat de subsidies voor dit

dossier rond zijn. Tot half dit jaar stond de uitvoering van dit project nog op het rollend programma

van VMM (d.w.z. nog geen exacte planning afgesproken). Dit is nu in een stroomversnelling geraakt

en het dossier kan sneller uitgevoerd worden.

Blijft het college voorstander om zuiver water naar de Vest te voeren ? => Ja.

Conclusie : geen opmerkingen.

5. VOORSTEL AANPASSEN MIDDENSTRAAT.

ZIE OPMERKING BESPREKING AWV.

Een bijkomend probleem is het parkeren van auto’s in de berm van de Middenstraat.

Conclusie : Het parkeren van auto’s in de Middenstraat dient bekeken te worden, samen met het

voorstel van de punctuele verlichting ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen.

6. WERKWIJZE INFRAX IN VERBAND MET RIOLERINGSPROBLEMEN.

Aan de hand van een aantal recente rioleringsproblemen (Nieuwstraat, Beliestraat, Dreef, ….) is

gebleken dat de uitvoering van de aannemers van Infrax te lang op zich laat wachten, met de nodige

overlast voor de weggebruikers.

Infrax heeft deze procedure aangepast en heeft nu een contract afgesloten met een lokale aannemer

om deze dringende problemen sneller op te lossen, zodat de overlast beperkt blijft.

Conclusie : geen opmerkingen.

7. OVERLAGINGEN.

In aanloop van het budget 2012, is het nodig om de vijfjarenplanning van de te overlagen wegen te

bekijken.

Voorstel voor te overlagen wegen : Voorspoedstraat, Laaglandstraat, Vredestraat.

Ook dient aandacht besteed te worden aan betonwegen : voegen en vakken dienen vervangen te

worden. Idem voor verkavelingswegen => veel zwaar landbouwverkeer, randen worden kapot

gereden,……

Is het nodig om het voorziene budget van € 300.000,- op te trekken ?

Er is een vijfjarenplanning opgesteld voor de wegen, dit zou ook moeten opgemaakt worden voor de

voetpaden.

Conclusie : wordt doorverwezen naar de volgende commissie openbare infrastructuur.

8. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK ZEBRAPADEN IN ONZE GEMEENTE.

Plan van aanpak dient opgesteld te worden.

Conclusie : geen opmerkingen.


9. EERSTE BESPREKING BUDGET 2012.

Deze bespreking wordt doorverwezen naar de volgende commissie openbare infrastructuur.

Conclusie : geen opmerkingen.

10. RONDVRAAG.

Er dient nog een fietsenstalling voorzien te worden aan de parking Wildertse Duintjes.

Is het niet nodig om de vergunningen voor terrassen en overkappingen op openbaar domein, ter

hoogte van de horeca, te bespreken ? Dit alles in het kader van de wetgeving op roken in de horeca,

met de “rookhokjes” als gevolg.

Moet de naam van het gehucht op een verkeersbord voor een bebouwde kom vermeld worden ?

Wordt nagevraagd bij de politiediensten.

De betonnen boord in de Huybergsebaan ter hoogte van het Struisven moet nog bekeken worden;

De vergadering wordt afgesloten om 21.35 u.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!