28.09.2013 Views

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet ...

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet ...

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet Kinderboerderijen in de zon”, hierna te noemen:

“Actie”, die wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht aan de Hamburgerstraat 28a, hierna te

noemen Natuur & Milieu.

De Actie loopt van 04 juni 2013 tot en met 17 juli 2013.

Deelname aan deze actie staat open voor kinderboerderijen in Nederland die voldoen aan de volgende voorwaarden.

A. Deelnemer is in bezit van het Keurmerk Kinderboerderijen

B. Deelnemer heeft intentieverklaring “Alle Kinderboerderijen Duurzaam” ondertekend

C. Deelnemer is gevestigd in Nederland

D. Deelnemer heeft een geschikt dak voor het installeren van zonnepanelen. Deze geschiktheid wordt door Natuur

& Milieu beoordeeld aan de hand van de dakgegevens op het aanmeldformulier en de ingezonden dakfoto.

Deelname aan de Actie is gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor

rekening van de deelnemer.

Elke Deelnemer kan eenmalig aan de Actie deelnemen.

Alle deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

Stap 1: Deelnemers melden zich uiterlijk 13 juni 2013 aan voor de Actie via

www.natuurenmilieu.nl/kinderboerderij

Stap 2: Deelnemers ontvangen uiterlijk 20 juni 2013 een bevestiging van deelname en een promotiepakket van

Natuur & Milieu.

Stap 3: Deelnemers worden vanaf 21 juni 2013 gepresenteerd op www.1miljoenzonnedaken.nl, hierna te noemen

“Actiesite”

Stap 4: Vanaf 21 juni 2013 tot en met 17 juli 2013 kan er op de Actiesite gestemd worden op deelnemers,

waardoor deelnemer kans maakt op

Eerste prijs: 10 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Tweede prijs: 8 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Derde prijs: 6 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Stap 5: 18 juli 2013 worden de winnende deelnemers bekend gemaakt. De drie deelnemers met de meeste

stemmen zijn de winnaars.

Nadat deze actie is afgelopen kunnen deelnemers kans maken op prijzen, deze zijn:

Eerste prijs: 10 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Tweede prijs: 8 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Derde prijs: 6 zonnepanelen, inclusief installatie, exclusief servicecontract

Levertijd: maximaal 3 maanden nadat de prijswinnaar de prijs heeft geaccepteerd.

Natuur & Milieu selecteert de leverancier en betaalt het systeem en de installatie. Het zonnestroomsysteem wordt

eigendom van de prijswinnaar.

Natuur & Milieu laat na installatie van de zonnepanelen bij de prijswinnaars een onafhankelijke inspectie

uitvoeren. Als hierbij blijkt dat producten en /of de installatie niet voldoen aan normen, regels,

garantievoorschriften, gangbare praktijken en/of gevaar opleveren, dan zullen wij de leverancier daar op

aanspreken. Op de zonnepanelen en installatie zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing.


De winnaars van de prijzen worden bepaald aan de hand van het aantal verworven stemmen via de Actiesite

Natuur & Milieu heeft goedkeuring verleend voor het hanteren van bovenstaande spel- en beloningsmethode, maar

is niet aansprakelijk voor onvoorziene technische mankementen die de methode belemmeren in functionaliteit.

Over de inhoud, uitreiking en het winnen van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

Indien een Deelnemer een prijs heeft gewonnen, zal deze bericht krijgen van Natuur & Milieu ter bevestiging van

zijn prijs.

Na afloop van de actieperiode zal Natuur & Milieu contact opnemen met de prijswinnaars over het uitkeren van de

prijs.

Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden geeft de Deelnemer Natuur & Milieu het recht om, indien hij of zij

een prijs gewonnen heeft, zijn of haar naam bekend te maken op deze Actiesite.

Alle prijzen zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld

Natuur & Milieu behoud zich het recht om prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde indien dit

nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden. Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan

aanvaarden, of als Natuur & Milieu niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan

heeft zij het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

Door deelname aan de Actie geven de Deelnemers die een prijs winnen toestemming aan Natuur & Milieu om,

indien van toepassing, mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Gegevens die deelnemers via de www.natuurenmilieu.nl/kinderboererij in hebben ingevoerd, worden opgenomen

in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de prijzen uit te rijken. Ook kunnen deze

gegevens gebruikt worden om deelnemers informeren over de actie “Zet kinderboerderijen in de zon”, activiteiten

en interessante aanbiedingen van Natuur & Milieu en zorgvuldig geselecteerde organisaties. Als u op deze

informatie geen prijs stelt kunt u een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Als er een digitaal bericht naar u

wordt gezonden staat hier ook een afmeldoptie in.

De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, accuraat en volledig

zijn.

Natuur & Milieu heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te

beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht,

verhuurd of verstrekt.

Natuur & Milieu behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen

indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de

Deelnemers.

Natuur & Milieu, hoofdpartners, partners en suppliers behouden zich het recht voor deelnemers op enig moment te

diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt

met deze actievoorwaarden, anderszins onrechtmatig handelt jegens Natuur & Milieu of derden of als Natuur &

Milieu aanwijsbare vermoedens heeft van fraude.

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat

tussen een Deelnemer en Natuur & Milieu, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden geeft de Deelnemer Natuur & Milieu het recht om, indien hij of zij

een prijs gewonnen heeft, zijn of haar naam bekend te maken op deze Actiesite, nadat de Deelnemer via e-mail op

de hoogte is gebracht.

Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld

voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

Meer specifiek zijn Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk,

voor zover wettelijk toegestaan, voor:


enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de

deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;

voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze

verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;

gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;

voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze

verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Natuur & Milieu verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Op de zonnepanelen en installatie

zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing.

Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Natuur & Milieu zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode

promotionele kansspelen”,

Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.

Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.

De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Natuur & Milieu, zie Artikel 4 Gebruik

Gegevens.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Natuur & Milieu een

vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling

benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Natuur & Milieu, Postbus 1578, BN3500 BN Utrecht.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!