Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1928_245_r.pdf

bibliotheek.eyefilm.nl

Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1928_245_r.pdf

HIJ... ZIJ ... EN DE PEKINGEES

Een cycloon in drie bedrijven van Georg Cohan. Bewerking en

reoie Const, van Kerckhoven.

DOGI RUGANI LOUIS DE BREE EN WALTHER SMITH

Staande: Constant van Kerckhoven. van Warmelo. Louis de Bree

Zittend: Mien van Kerckhoven, Bets van Berkel en Dogi Rugani

In liet Amsterdamsclie Centraal-Theater voert het tooneelgezelscliap

„De Speeldoos" onder directie van Louis de Bree en Const, van

Kerckhoven, bovengenoemd blijspel op. Het succes is wel verdiend,

en verwondert het dan ook niet, dat dit stuk avond aan avond

stampvolle zalen trekt. De hoofdrol wordt vervuld, door „Cycloon"'

een Pekingees. die ditmaal niet van de tooneelschool komt, doch

uit den kennel „Tjing" te Velsen. Inplaats diploma's voor geslaagde

examens heeft deze „Cycloon" die ingeschreven is als „China's

Dingie" twee eerste prijzen van hondententoonstellingen weten weg

te halen. Gelukkig wordt, door dezen allersnoezigsten hond, den

geheelen avond een zwijgende rol vervuld.

Het stuk behandelt, de meer dan overdreven aanbidding der

vrouwen van den tegenwoordigen tijd voor hun huisdieren. De

respectievelijke echtgenooten, binden na elkaar en in het laatste

bedrijf gezamenlijk den strijd tegen deze kwaal aan. Als het doek

voor de laatste maal zakt. hebben zij overwonnen. Verschillende dames

in de zaal betreuren dit, doch de heeren gaan glunderend naar huis.

Het is een alleraardigst, vlot geschreven blijspel, hetwelk door alle

medespelenden uitstekend vertolkt wordt. Vooral noemen wij Louis

de Bree als Joseph Meadows en Constant van Kerckhoven als de

driftige Gene Hurly.

Bets van Berkel als Mrs. Webster deed in het laatste bedrijf de

menschen schateren. M. v. Warmelo als Mr. Webster bleek een

goede aanwinst voor „de Speeldoos".

Dit stuk zal zeer zeker nog tal van opvoeringen beleven, en de allerdoddigste

Cycloon zal nog veel applaus in ontvangst moeten nemen.

ADE.

Ékji- *

19 1

ORA ET LABORA

Spel van het land, door Herman Heijermans

Opgevoerd door de N.V. He£ Schouwt­ooneel

' ■ *

f

k

1 1 : ;

&^EU^ÊKÊËBÊKÊ -

#1 •

mm

wit

1 ■

| lil

SYTSKE (dettie v. D.jk)

en ELKE (van der Poll)

MEVR. DE BOER ALS

MAAIKE

v.l.n.r. Maaike. Elke. Jeltje (Mevr. de Vries), Hiddes (Hein Harms),

Sytske en Watze

T\e leiders van het Schouwtooneel

*~* hebben dit tooneelwerk van

Heijermans weer ten tooneele gebracht.

Het is een van zijn droevigste

scheppingen, waarin hij het harde

leven van den kleinen boer in het

onvruchtbare deel van Friesland

heeft geteekend. Boer Watze, die

zwoegt om zijn kost te verdienen,

wordt door het noodlot vervolgd.

Hij moet alles opgeven, zijn moeder

sterft. Eindelijk brengt zijn zoon

redding. Met het geld, dat hem als

koloniaal wordt uitgekeerd, helpt

hij zijn vader. De bezetting der

rollen is in goede handen. Mevr.

de Boer is de oude boerin. Ko van

Dijk de boer en v. d. Poll, de zoon.

L. E. K. KO VAN DldK ALS WATZE

'N ffieuÊ PROMOTE O^L" 0 0 "

Wist u, dat Colleen in Port Huron, Mich.

Moore, die op het Het grootste ge­

oogenblik, volgens de deelte van haar

toonaangevende film­ kindsheid bracht zij

verhuur­kantoren, de door in Tampa,

,.meest gewilde sier" Florida, waar zij

van het witte doek is, opgevoed werd in

zich zes maanden lang een jonge dames

als ,,extra", eiken dag kloosterschool!

aan de studio kwam Op den leeftijd

melden en in dien langen tijd van tien jaar, be­

slechts drie dagen gewerkt gon zich haar be­

heeft ?

langstelling voor 't

Het werpt een eigenaardig

tooneel te uiten,

licht op de loopbaan dezer po­

door de oprichting

pulaire First National actrice.

van een plaatse­

Op zekeren dag bezocht haar

lijke tooneelclub,

oom, een belangrijk uitgever

waar zij alle mogelijke belang­

van dagbladen, de kantoren der

rijke hoofdrollen speelde, vanaf

oude Essanay Film Company

de „heldin" tot de „slechte

in Chicago. Tot zijn groote ver­

vrouw" toe! — en alles gebazing

trof hij daar zijn vrooschiedde

op de haar eigene

lijke kleine nicht aan, te mid­

wijze 1

den der op werk wachtende Haar familie had Colleen be­

„extra's'M Bij navraag bleek stemd voor het emplooy van

hem, dat zij besloten had „aan „concert­pianiste", maar vande

film" te gaanl

Toen de bekende uitgever

aanbood haar een betere positie

in deze branche dan als

„extra" te bezorgen," weigerde

zij, vastbesloten als zij was, er

slechts door eigen verdienste

te komen!

Menigmaal, gedurende dezes

maanden van harden strijd om

het bestaan, voelde zij neiging

om hulp bij haar oom Walter

aan te kloppen; steeds wist zij

die oogenblikken van zwakheid

echter te overwinnen!

Eindelijk was het lot haar

gunstig gezind! Zij kreeg drie

dagen werk tegen het „vorste­ •

lijke" honorarium van $ 3.50

per dag, totaal de kapitale som

vormende van S 10.50.

Korten tijd later had zij echter

het geluk, den grooten D.

\V. Griffith ten huize van. haar

oom te ontmoeten.

Onmiddellijk zag hij, wat er

in Colleen Moore zat en wist

hij haar familie te overtuigen,

dat Colleen's toekomst bij de

film lag!

Binnen een week was zij op

weg naar California, het land

van haar toekomstige glorie.

De eerste gelegenheid bewijzen

van haar kunnen te leveren,

werd Colleen Moore geboden

onder directie van Griffith.

Een lange leertijd, in kleine

en soms wat belangrijker rollen,

brak nu voor haar aan, tot zij

met de First National een contract

afsloot en „Flaming

Youth", haar populariteit bracht

en tot ster stempelde. Nu volgde

het eene succes op het andere,

haar roem steeg met elke

nieuwe creatie: „So Big", „Sally",

„Irene", enz.

Een van haar nieuwste films

is „Her Wild Cat", terwijl zij

nu bezig is met de opnamen

van een nieuw scenario en wel

„Lilac Time!"

Colleen Moore werd geboren

zelt sprekend kon het conservatorium

haar liefde voor het

tooneel niet verdrijven 1

Colleen Moore is "gehuwd met

John Mc Cormick, den buitengewoon

succesvollen vervaardiger

van haar films.

Zij bezitten een mooie villa

in Hollywood!

COLLEEN MOORE, ZOOALS ZE IS EN SPEELT

Onze prijs^rraaé

Zie 00K pagina 5

Inzendincr 12.

Verrast Minachtend

Inzending 13.

Gewoon Lachend

Verrast Minachtend

Inzending 14.

Verrast Minachtend

Zie verder pagina 1*

20 DANSLESSEN * 15

2 Thé en Soirees

dai&afdes mbegreftéfi

Dcmsinshtwjt­

EDDyRAY

WESTEINDEI3 HL 32478

AMSTERDAM

More magazines by this user
Similar magazines