28.09.2013 Views

VERSLAG - Gemeente Essen

VERSLAG - Gemeente Essen

VERSLAG - Gemeente Essen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VERSLAG

GEMEENTERAADSCOMMISSIE

SPORT

Datum: 22.09.2009

Locatie: Raadszaal - gemeentehuis

Duur: 20u00 – 21u10

Commissieleden:

Aanwezig:

Publiek:

Verontschuldigd:

Afwezig:

AGENDA

1. Goedkeuring notulen vergadering 10.12.2008

2. Vloer Heuvelhal

3. Verduistering Heuvelhal

4. Toekomstvisie zwembad De Vennen

5. Onderzoek kwaliteitsverbetering atletiekpiste Sportpark

6. Jaarverslag 2008 sportbeleidsplan

7. Opmaak begroting 2010

8. Mogelijkheid jeugdtarief voor Heuvelhal

9. Varia en rondvraag

VERSLAG

Voorzitter: Guy LUYTEN

Raadsleden: Paul ANDRIESEN, Willy HOPPENBROUWERS, Philip PEETERS,

Brigitte QUICK, Marc SCHEEPERS, Katrien SOMERS, Geert VANDEKEYBUS,

Gaston VAN TICHELT, Gino VERAART

Secretaris-verslaggever: Marjan VAN GINNEKEN, sportfunctionaris

Voorzitter: Guy LUYTEN

Raadsleden: Ludo ELEMANS, Katrien SOMERS, Geert VANDEKEYBUS,

Gaston VAN TICHELT

Secretaris-verslaggever: Marjan VAN GINNEKEN, sportfunctionaris

François VERAART

Raadslid: Jokke HENNEKAM

Raadsleden: Willy HOPPENBROUWERS, Paul ANDRIESEN, Gino VERAART,

Brigitte QUICK

Raadslid: Philip PEETERS

Voorzitter, Luyten Guy, verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering omstreeks 20u.

1. GOEDKEURING NOTULEN VERGADERING 10.12.2008

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.


2. VLOER HEUVELHAL

Van Tichelt Gaston licht toe dat het steeds de bedoeling was om na 1 jaar de vloer in de Heuvelhal

even te evalueren. Op dit moment is deze evaluatie dus aan de orde. GAW NV, de firma die de

realisatie gedaan heeft, is de vloer komen bekijken en heeft hierover een verslag geschreven.

Geconstateerd werd dat er volgende beschadigingen zijn: enkele krassen, 1 blaas en het loskomen

van de vloer rond een grondbus. Vanuit GAW NV werd gesteld dat de beschadigingen zeer miniem

zijn en er werd aldus gesuggereerd om de herstelling voorlopig nog niet uit te voeren aangezien de

kosten te hoog liggen in vergelijking met het aantal beschadigingen. Voorgesteld wordt om volgend

jaar een nieuwe evaluatie te doen en daarna te bekijken wanneer de herstellingen dienen gedaan te

worden.

Somers Katrien vraagt hoe lang de garantie nog loopt. Dit zal nagekeken worden door de dienst

openbare infrastructuur.

Vandekeybus Geert meldt dat de vloer blessures veroorzaakt. Er zou iemand gestruikeld zijn over de

blaas. Hij suggereert om de blaas zo snel mogelijk te laten herstellen. Van Tichelt Gaston staat open

om dit opnieuw te bekijken.

Van Tichelt Gaston meldt ook dat het schepencollege het afdekken van de vloer als vereiste stelt voor

activiteiten waarop men glas wil gebruiken. Het huren van afdekmatten zou ongeveer 400 euro

kosten. De Essener muzikanten hebben aan het gemeentebestuur het voorstel gedaan dat zij de

matten zouden aankopen, deze te stockeren in de gemeentelijke loods en daar tegenover de matten

gratis te laten gebruiken voor de 3 de wereldbeurs en het burgemeestersbal. In de toekomst zou het

eventueel mogelijk zijn om het aantal activiteiten uit te breiden. Andere organisaties zouden de matten

ook kunnen huren.

Vandekeybus Geert vraagt om dit op de sportraad te vermelden zodat andere verenigingen hier ook

van op de hoogte zijn.

Elemans Ludo vraagt of de matten brandvrij zijn? Van Tichelt Gaston antwoordt dat de veiligheid

reeds werd nagekeken door Leo Buermans, brandweercommandant.

Vandekeybus Geert geeft aan dat de aanwerving van een zaalwachter voor de Heuvelhal zeer

noodzakelijk is. Van Tichelt Gaston antwoordt dat dit op langere termijn wel voorzien is, maar op korte

termijn zeker niet aan de orde is. Hij denkt om eventueel een gepensioneerde in te schakelen op

langere termijn.

3. VERDUISTERING HEUVELHAL

Van Tichelt Gaston licht toe dat vanuit verschillende verenigingen gevraagd werd om de mogelijkheid

van het verduisteren van de Heuvelhal te bekijken. Ondertussen werd aan 2 firma’s offerte gevraagd.

Eén hiervan wil niet ingaan op onze vraag. De andere heeft een offerte binnengebracht. Deze offerte

blijkt echter zeer hoog, ongeveer 27 000 euro (excl. BTW). Het schepencollege acht dit te duur en stelt

dat er in de toekomst per activiteit gekeken zal worden of het mogelijk is dat de gemeente hulp biedt

bij het manueel verduisteren van de Heuvehal.

Vandekeybus Geert vraagt om nog andere opties te bekijken, bijvoorbeeld een manueel systeem, een

systeem met lamellen of de optie te overwegen om de Heuvelhal permanent te verduisteren. Van

Tichelt Gaston staat open om andere opties te bekijken.


4. TOEKOMSTVISIE ZWEMBAD DE VENNEN

Van Tichelt Gaston licht toe dat in het huidig sportbeleidsplan werd opgenomen dat de toekomstvisie

van het zwembad zal bekeken worden in de periode 2010-2013. De bedoeling is om op korte termijn

de openingsuren te bekijken en deze alvast beter af te stemmen op de noden van de zwemmers. Hij

haalt aan dat het zwembad zeer belangrijk is voor de Essense scholen. Daar tegenover is het

zwembad financieel zeer belastend voor het gemeentebestuur.

Een nieuw zwembad bouwen en uitbaten op kosten van het gemeentebestuur lijkt momenteel

onhaalbaar. Daarenboven is er echter het gegeven dat Wuustwezel geen zwembad heeft en het

zwembad van Kalmthout ongeveer even oud is als dit van Essen. Een deftig onderzoek naar de

mogelijkheden in de toekomst is dus zeker nodig. Suggesties hieromtrent vanuit de commissie zijn

zeker welkom.

Somers Katrien haalt aan dat er ’s avonds bijna geen mensen komen zwemmen omdat het zwembad

te klein/te beperkt is. Zij stelt ook dat als er eventueel een zwembad zou gebouwd worden met

verschillende gemeenten samen dat er dan mogelijk te weinig uren zijn voor het schoolzwemmen. Zij

suggereert om de optie, om een zwembad aan de nieuwe spothal te bouwen, open te houden. Zij

opteert ook om specialisten mee te betrekken in het onderzoek. Van Tichelt Gaston meldt dat ISB

zeer gespecialiseerd is betreffende zwembaden en opteert om deze inderdaad in het dossier te

betrekken.

5. ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING ATLETIEKPISTE SPORTPARK

Van Tichelt Gaston licht toe dat er 3 opties bekeken werden. De eerste optie is een grondige renovatie

van de gravelpiste (eventueel met het voetbalveld), de tweede optie is een kunststofpiste met

4 rondbanen en 6 sprintbanen en een derde optie is een kunststofpiste met 6 rondbanen en 6

sprintbanen.

Vandekeybus Geert geeft aan dat de totaalprijs van de optie in gravel niet klopt. De correcte prijs zal

in het verslag vermeldt worden. Dit is 213 315,6 euro (incl. BTW) in plaats van 37 038 euro wat

vermeld stond in de vergelijking. Hierin is de opwaardering van het voetbalveld niet opgenomen. Dit

zou nog een 65 652,98 euro extra zijn.

Vandekeybus Geert vraagt waarom er in de ene optie wel een nieuw leunhekken voorzien is en in de

andere niet? Van Ginneken Marjan antwoordt dat dit enkel nodig is indien het aantal banen uitgebreid

wordt.

Van Tichelt Gaston merkt op dat geen enkele optie reeds voldoende is voor het organiseren van

officiële competitie. Hiervoor zijn nog een hele reeks andere vereisten (cfr. vergelijking).

Somers Katrien suggereert om de renovatie in één keer goed te doen.

6. JAARVERSLAG 2008 SPORTBELEIDSPLAN

Van Tichelt Gaston overloopt het jaarlijks verslag dat naar BLOSO werd gestuurd en meldt dat de

sportraad goedkeuring heeft gegeven aan dit verslag.

Belangrijke zaken die in het verslag van 2008 staan zijn:

Voldeed het gemeentebestuur aan de vereisten betreffende de sportgekwalificeerd ambtenaar? JA

Voldeed het gemeentebestuur aan de vereiste betreffende de sportraad? JA

Voldeed het gemeentebestuur aan de vereiste om minstens 50% van de verkregen subsidies

rechtstreeks door te sluizen naar de sportverenigingen? JA

Volgde het gemeentebestuur het sportbeleidsplan volledig? NEEN


Hoofdstuk 10, Strategische doelstelling 2, Operationele doelstelling 2, Maatregel g)

“De schepen van Sport of plaatsvervanger is aanwezig op alle vergaderingen specifiek voor

schepenen van sport, georganiseerd door Sportregio Antwerpse Kempen.”

De streefwaarde was 100% terwijl in praktijk 50% gerealiseerd werd. Er waren in totaal

2 vergaderingen. De behaalde score is dus 1 op 2.

Hoofdstuk 12, Strategische doelstelling 1, Operationele doelstelling 1, Maatregel b)

“Heraanleg van 5 nieuwe tennisvelden in Sportpark Hemelrijk”

Volgens het plan zou dit gerealiseerd worden in 2008. Deze deadline werd echter niet gehaald

aangezien dit een gedeelte is van het project tot realisatie van een nieuwe sporthal in Sportpark

Hemelrijk. Deze procedure is lopende.

Momenteel zijn de offertes in behandeling. In het najaar van 2009 neemt het directiecomité van het

Autonoom Gemeentebedrijf een beslissing over de toewijzing van de opdracht. De deadline

betreffende de 5 nieuwe tennisvelden wordt verschoven naar 2011 in plaats van 2008.

Hoofdstuk 12, Strategische doelstelling 1, Operationele doelstelling 2, Maatregel c)

“Aanleg nieuw BMX Crossparcours in samenwerking met de betrokken jongeren”

Volgens het plan zou dit gerealiseerd worden in 2008. Deze deadline werd echter niet gehaald. Wel

werd de aanbesteding in 2008 afgehandeld. Men wacht echter nog op de goedgekeurde

bouwvergunning. De deadline wordt verschoven naar 2009 in plaats van 2008.

Hoofdstuk 12, Strategische doelstelling 1, Operationele doelstelling 4, Maatregel a) en b)

“Het regulariseren van de zonevreemde sportterreinen van FC Horendonk en FC Excelsior Essen

Volgens het plan zou dit gerealiseerd worden in 2008. Dit werd in 2008 nog niet volledig afgerond.

De voorlopige vaststelling van het betreffende RUP en het openbaar onderzoek zal plaatsvinden in

het najaar van 2009. De definitieve vaststelling gebeurt begin 2010. De deadline wordt dus

verschoven naar 2010 in plaats van 2008.

De commissie heeft verder geen opmerkingen of vragen.

7. OPMAAK BEGROTING 2010

Van Tichelt Gaston licht toe dat er in de begrotingswijziging van 2009 nog ruimte zal voorzien worden

voor de impulssubsidie aan de sportverenigingen. Hoewel het schrijven van Bloso nogal onduidelijk

was, gaat hij ervan uit dat de impulssubsidie voor Essen werd goedgekeurd.

Voor de begroting van 2010 mogen we volgende zaken verwachten:

- heraanleg parking Wildertse Duintjes

- signalisatie sportinfrastructuur (5000 euro studiekosten in totaal)

- sport in de verschillende wijken, bijvoorbeeld outdoor fitness, Finse piste, … (onderzoek in

eigen beheer)

- verbeteren van de toegankelijkheid voor de Heuvelhal en het zwembad

- inrichting skatepark te Wildert

- eventueel: uitbreiding mountainbikeparcours met aansluiting in Rucphen

8. MOGELIJKHEID TOT JEUGDTARIEF VOOR HEUVELHAL

Van Tichelt Gaston licht toe dat op de gemeenteraad van augustus 2008 nieuwe tarieven voor de

Heuvelhal werden goedgekeurd. Eén jaar later zou er een evaluatie komen, met name in deze

periode. Vanuit Esbac werd gevraagd om de mogelijkheid om een jeugdtarief te voorzien te bekijken.

Tessa Van Meel, medewerkster sportdienst, heeft even bekeken hoeveel uren de Essense

verengingen gebruik maken van de Heuvelhal in het kader van jeugdtrainingen/jeugdcompetities.

Hierbij werd ‘jeugd’ gedefinieerd tot en met 18 jaar. De gegevens worden even overlopen. Hieruit blijkt

dat bepaalde clubs inderdaad baat zouden hebben bij het invoeren van een jeugdtarief.

Rekening dient gehouden te worden met het feit dat het zeer moeilijk is om te controleren of er

volwassenen of jeugd gebruik maken van de zaal. Er zullen dus steekproeven moeten gebeuren. Ook

komt het erop neer dat er minder inkomsten zullen zijn voor de gemeente.


Luyten Guy merkt op dat misschien andere doelgroepen zullen volgen met dezelfde vraag,

bijvoorbeeld senioren, andersvaliden, … enz.

De commissie is het er over eens dat een jeugdtarief positief zou zijn voor de verenigingen en stemt in

met het voorstel om dit eventueel in de toekomst te voorzien.

9. VARIA EN RONDVRAAG

Van Tichelt Gaston meldt dat Excelsior Essen een doorgeeflening heeft gevraagd aan het

gemeentebestuur. Het schepencollege heeft hierop gunstig gereageerd. Technisch dient dit nog wel

bekeken te worden. Dit zou eventueel nog kunnen via een begrotingswijziging in 2009.

Vandekeybus Geert vraagt naar de laattijdige subsidieaanvraag van FC Horendonk. Van Tichelt

Gaston antwoordt dat de aanvraag te laat werd binnengebracht, maar dat het schepencollege beslist

heeft om deze toch te aanvaarden op basis van de argumentatie van de club zelf en op het feit dat

vorig jaar een overgangsjaar was betreffende de subsidies. De meerderheid van de sportraad vond dit

echter geen goed idee en hebben een schrijven gericht naar het schepencollege en naar de

gemeenteraadsleden. Somers Katrien merkt op dat er een privilege voor de toekomst gesteld is.

Vandekeybus Geert laat weten dat hij achter de beslissing van het schepencollege staat.

Waarna vergadering eindigt te 21u10.

Secretaris-verslaggever

Van Ginneken Marjan

Sportfunctionaris

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!