28.09.2013 Views

Ondernemingsraad - Land van Horne

Ondernemingsraad - Land van Horne

Ondernemingsraad - Land van Horne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaarverslag<br />

<strong>Ondernemingsraad</strong><br />

Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong><br />

Jaarverslag<br />

<strong>Ondernemingsraad</strong><br />

-2009-


Voorwoord<br />

Beste lezer,<br />

Voor u ligt het jaarverslag <strong>van</strong> de ondernemingsraad Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong>.<br />

Als kersverse voorzitter <strong>van</strong> de ondernemingsraad is dit de eerste keer dat ik dit<br />

voorwoord mag schrijven.<br />

Het is wederom gelukt om het jaarverslag een mooi aanzien te geven. Hiervoor wil<br />

ik alle medewerkers bedanken die foto’s <strong>van</strong> hun werkplek hebben ingestuurd.<br />

Het jaar 2009 was een turbulent jaar voor de medezeggenschap. Het gebeurt niet<br />

ieder jaar dat er een advies gegeven mag worden over de benoeming <strong>van</strong> een<br />

nieuwe bestuurder. Het is ook niet gebruikelijk dat er zoveel misverstanden<br />

ontstaan over de rol die de ondernemingsraad hierin te vervullen heeft. Het was<br />

een periode, waarin de ondernemingsraad heeft getracht op een zorgvuldige<br />

manier besluiten te nemen die berusten op feiten. In de komende tijd is het <strong>van</strong><br />

belang om positief met elkaar aan de slag te gaan.<br />

Andere zaken waar de ondernemingsraad aan gewerkt heeft zijn o.a. de nota<br />

kaders zorgcoördinatie, de ondernemingsovereenkomst, de nota werkoverleg en<br />

de regeling vakantieverlof.<br />

Het jaar 2010 wordt een interessant jaar. Er staan verkiezingen op het programma<br />

voor de ondernemingsraad. We hopen dat iedereen dan zijn stem laat horen. Maar<br />

eerst zal er nog gewerkt moeten worden aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur<br />

die door de bedrijfscommissie wordt erkend.<br />

Verder gaan we aan de slag met de nieuwe bestuurder die in het begin <strong>van</strong> 2010<br />

een nieuw strategisch plan zal presenteren.<br />

De ondernemingsraad zal ook in het komende jaar de belangen <strong>van</strong> alle<br />

medewerkers zo goed mogelijk behartigen. Ik zie in ieder geval het jaar 2010 vol<br />

vertrouwen tegemoet!<br />

Yvonne Smolenaers<br />

Voorzitter <strong>Ondernemingsraad</strong><br />

Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong><br />

OR Jaarverslag 2009<br />

3


4<br />

Aandachtspunten in 2009<br />

Ondernemingsovereenkomst<br />

In 2008 is een werkgroep <strong>van</strong>uit de ondernemingsraad<br />

gestart met de bespreking <strong>van</strong><br />

de ondernemingsovereenkomst samen met<br />

de heer Dekkers, manager afdeling P&O<br />

(onderhandelaar namens de werkgever).<br />

Na diverse bijeenkomsten is er een concept<br />

ondernemingsovereenkomst gereed.<br />

De belangrijke speerpunten zijn: het opleidingsbudget,<br />

ruimere differentiatie <strong>van</strong> de<br />

opleidingskosten vergoedingssystematiek,<br />

bijdrage aan beroepsorganisaties, geen regeling<br />

met betrekking tot nevenactiviteiten/<br />

nevenarbeid.<br />

Deze concept ondernemingsovereenkomst<br />

wordt nu voorgelegd aan de achterban. De<br />

ondernemingsraad hoopt de ondernemingsovereenkomst<br />

in 2010 af te ronden voordat<br />

de nieuwe CAO er is.<br />

Aanname nieuwe directeur<br />

De ondernemingsraad is afgelopen jaar<br />

nauw betrokken geweest bij de aanname<br />

<strong>van</strong> de nieuwe directeur. De adviesaanvraag<br />

heeft geleid tot een positief advies. Dit<br />

advies heeft binnen de organisatie tot veel<br />

commotie geleid. De ondernemingsraad is<br />

hierin bij haar verantwoordelijkheden<br />

gebleven.<br />

Op 1 oktober is de heer Delsing gestart in<br />

de functie <strong>van</strong> algemeen directeur.<br />

Nota kaders zorgcoördinatie<br />

In 2008 is er gestart met een werkgroep.<br />

Hierin is ook een delegatie <strong>van</strong> de ondernemingsraad<br />

vertegenwoordigd, om de<br />

ZOCO-functie te herzien. De nieuwe nota<br />

kaders zorgcoördinatie is medio 2009 aan<br />

de ondernemingsraad aangeboden.<br />

De ondernemingsraad maakt zich ernstige<br />

zorgen over de signalen die de zorgcoördinatoren<br />

hebben benoemd in de enquête.<br />

We missen een stuk erkenning <strong>van</strong> deze<br />

signalen richting de zorgcoördinatoren en<br />

hebben de directie verzocht om te komen<br />

tot een afspraak betreffende de aanpak <strong>van</strong><br />

de knelpunten die de zorgcoördinatoren<br />

ervaren.<br />

Nota werkoverleg<br />

Het uitgangspunt voor de ondernemingsraad<br />

is: het bevorderen <strong>van</strong> de participatie <strong>van</strong><br />

medewerkers, zodat zij een optimale<br />

bijdrage leveren aan het realiseren <strong>van</strong> de<br />

doelstellingen <strong>van</strong> de organisatie.<br />

Op aanraden <strong>van</strong> de ondernemingsraad<br />

worden de data <strong>van</strong> de werkoverleggen<br />

ingepland in het jaarrooster, zonodig op<br />

verschillende weekdagen zodat meerdere<br />

medewerkers in de mogelijkheid worden<br />

gesteld om tenminste een aantal malen per<br />

jaar (minimaal de helft <strong>van</strong> het aantal<br />

werkoverleggen) aanwezig te kunnen zijn.<br />

Geadviseerd wordt het werkoverleg voor de<br />

primaire zorg minimaal zes maal per jaar en<br />

voor de ondersteunende diensten minimaal<br />

vier maal per jaar te laten plaatsvinden.


Regeling vakantieverlof (verlofmandje)<br />

In 2009 heeft de ondernemingsraad ingestemd<br />

met de nieuwe regeling vakantieverlof<br />

(inclusief verlofmandje).<br />

Belangrijke wijzigingen zijn:<br />

Wanneer de feest- c.q. gedenkdag<br />

samenvalt met de vaste werkdag(en)<br />

<strong>van</strong> de medewerker dan heeft de<br />

medewerker het recht om op een<br />

andere dag de werkzaamheden te<br />

verrichten voor maximaal het aantal te<br />

werken uren dat ingeroosterd was/is op<br />

de betreffende feestdag.<br />

Aanvraag zomervakantie: aanvraag<br />

voor 15 november, goedkeuring voor<br />

15 december.<br />

Kleine zaken die in 2009 aan<br />

de orde kwamen<br />

Bedrijfsfitness<br />

Reglement dienstkleding<br />

Samenwerkingsovereenkomst met de<br />

Arbo-Unie<br />

Voordracht kandidaat functie<br />

vertrouwenspersoon medewerkers<br />

Medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

Jaardocument 2009<br />

Jaarrekening 2009<br />

Notitie schokmomenten <strong>van</strong> krimp en<br />

groei<br />

Jaarplan 2009<br />

Kaderbrief 2010<br />

Reanimatiebeleid<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Project transformeren in de praktijk<br />

Exit-interviews/exit-vragenlijsten<br />

Ontvlechting de Nieuwenborgh<br />

Herschrijven sociaal handboek<br />

Functioneringsgesprekken<br />

Scholingsbegroting OR<br />

Nota visie op opleiden<br />

Stand <strong>van</strong> zaken brief arbeidsinspectie<br />

Notitie aantrekken, binden en boeien<br />

Jaarverslag Arbo-Unie 2008<br />

Adviesaanvraag voorgenomen besluit<br />

eigenrisicodrager te worden voor de<br />

WGA<br />

Contracten medewerkers afdeling<br />

wasserij<br />

Bomen parkeerterrein verpleeghuis<br />

St. Martinus<br />

Nota psychosociale arbeidsbelasting<br />

Notities procedure opleidingsjaarplan<br />

Werkinstructie opleidingscondities<br />

Procedure aanvragen en toewijzen <strong>van</strong><br />

stageplaatsen<br />

Werkinstructie stagebegeleiding<br />

Beleid werkdruk <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong><br />

Pauzeregeling woonzorgbegeleiders<br />

kleinschalig wonen<br />

Werving en selectiebeleid<br />

Yvonne Smolenaers & Lenie Mackus<br />

5


6<br />

De ondernemingsraadleden<br />

Anny Derickx<br />

Cluster Noord<br />

Voorzitter tot sep. 2009<br />

Lenie Mackus<br />

Cluster Oost<br />

-Vice-voorzitter-<br />

Jeanne <strong>van</strong> der Velden<br />

Cluster Zuid<br />

Tot juni 2009<br />

Els Hartogs<br />

Cluster Centrum<br />

Astrid de Vries<br />

Cluster Noord<br />

Toos Linssen<br />

Cluster Oost<br />

John Seuren<br />

Cluster Zuid<br />

Yvonne Smolenaers<br />

Cluster Zuid<br />

Vanaf juli 2009<br />

Ans Cox<br />

Cluster Noord<br />

Lies Emans<br />

Cluster Oost<br />

Leny Janssen<br />

Cluster Zuid<br />

Jos Janssen<br />

Cluster Centrum<br />

Bart Konings<br />

DBI /CSD<br />

Trudy Baselmans<br />

DBI /CSD<br />

Jerica Rademaekers<br />

-Ambtelijk secretaris-<br />

Wim Hendriks<br />

Tijdelijk <strong>van</strong>uit<br />

de Nieuwenborgh


Samenstelling commissies<br />

Commissie sociaal beleid<br />

De commissie Sociaal Beleid is ingesteld<br />

om voorwerk te verrichten voor de ondernemingsraad<br />

op de specifieke zaken die het<br />

sociaal beleid <strong>van</strong> de organisatie betreffen.<br />

Te denken valt onder meer aan regelingen<br />

op het gebied <strong>van</strong> werktijden of vakantie,<br />

werkoverleg, personeelsopleiding etc. Dit<br />

jaar zijn onderwerpen aan bod gekomen<br />

zoals notitie aantrekken, binden en boeien,<br />

exitvragenlijsten, werkinstructie opleidingscondities<br />

en nota visie op opleiden.<br />

Trudy Baselmans, Leny Janssen,<br />

Jos Janssen, John Seuren, Ans Cox en<br />

Jerica Rademaekers (ondersteuning)<br />

Commissie VGWM<br />

De VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid,<br />

welzijn en milieu) houdt zich bezig<br />

met alles op het gebied <strong>van</strong> veiligheid,<br />

gezondheid, welzijn en milieu. In de praktijk<br />

betekent dit dat we met name bezig zijn met<br />

beleid met betrekking tot arbozaken. Dit jaar<br />

hebben we onder andere de volgende nota’s<br />

voorbereid: Beleid werkdruk <strong>Land</strong> <strong>van</strong><br />

<strong>Horne</strong>, nota psychosociale arbeidsbelasting,<br />

reglement dienstkleding, reanimatiebeleid,<br />

stand <strong>van</strong> zaken brief arbeidsinspectie.<br />

Een lid <strong>van</strong> de OR is meegelopen met de<br />

arbeidsinspectie in het kader <strong>van</strong> het project<br />

facilitaire diensten in de zorg <strong>van</strong> de arbeidsinspectie.<br />

Het ging over keuken, huishoudelijke<br />

diensten en technische diensten.<br />

Bart Konings, Astrid de Vries, Lies Emans,<br />

Toos Linssen, Els Hartogs, Wim Hendriks en<br />

Jerica Rademaekers (ondersteuning)<br />

Commissie PR (public relations)<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

De commissie public relations (PR) behandelt<br />

voor de ondernemingsraad de aangelegenheden<br />

betreffende informatie naar de achterban<br />

toe. Tevens verzorgt de commissie<br />

attenties indien <strong>van</strong> toepassing.<br />

John Seuren, Jerica Rademaekers,<br />

Lenie Mackus en Bart Konings<br />

Commissie Financiën<br />

De commissie financiën houdt zich bezig met<br />

de aangelegenheden betreffende het financieel<br />

beleid in de onderneming (jaarrekening,<br />

kwartaalverslagen, begroting).<br />

Lenie Mackus, Lies Emans, John Seuren en<br />

Jerica Rademaekers (ondersteuning)<br />

Aantal vergaderingen<br />

In 2009 heeft acht maal een ondernemingsraadvergadering<br />

plaatsgevonden<br />

en acht maal een overlegvergadering met<br />

de bestuurder. Mevrouw Meijer, Raad <strong>van</strong><br />

Toezicht heeft twee vergaderingen <strong>van</strong> de<br />

ondernemingsraad bezocht.<br />

Interview Yvonne Smolenaers<br />

(Van <strong>Horne</strong>flits - januari 2010)<br />

zie pagina 20<br />

7


8<br />

Vooruitblik<br />

Een jaarverslag is niet af zonder een blik in<br />

de toekomst. Wat zal 2010 ons brengen?<br />

Er zijn een aantal belangrijke zaken die op<br />

ons pad gaan komen die we hieronder<br />

puntsgewijs bespreken.<br />

Waar gaat de OR zich in 2010 onder<br />

andere mee bezighouden?<br />

Samenwerking met de algemeen<br />

directeur<br />

De ondernemingsraad ziet de samenwerking<br />

met de nieuwe algemeen directeur met<br />

vertrouwen tegemoet. De ondernemingsraad<br />

is benieuwd naar het verslag <strong>van</strong> de bevindingen<br />

<strong>van</strong> de bestuurder en het<br />

(strategisch)plan wat hierop zal volgen.<br />

De ondernemingsraad zal de bevindingen<br />

en het (strategisch)plan kritisch beoordelen<br />

om te bekijken wat de gevolgen zijn voor<br />

de medewerkers <strong>van</strong> de stichting.<br />

Medezeggenschapsstructuur OR<br />

In 2010 vinden de verkiezingen plaats <strong>van</strong><br />

de ondernemingsraad/onderdeelcommissies.<br />

Voordat er verkiezingen plaatsvinden dient<br />

de medezeggenschapsstructuur duidelijk te<br />

zijn. De huidige OR/OC opereert in een<br />

structuur die niet erkend wordt door de<br />

bedrijfscommissie. Dit wil de OR graag<br />

herstellen voorafgaand aan de verkiezingen.<br />

Scholingsbegroting Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong><br />

<strong>Horne</strong><br />

De ondernemingsraad is voorstander <strong>van</strong> het<br />

bieden <strong>van</strong> mogelijkheden voor medewerkers<br />

voor persoonlijke groei en ontwikkeling<br />

en ziet scholing hierbij als een belangrijk<br />

middel. De ondernemingsraad is dan ook<br />

<strong>van</strong> mening dat er, naast het aanbod <strong>van</strong><br />

collectieve scholingen, voor de medewerker<br />

ook de mogelijkheid moet zijn tot het volgen<br />

<strong>van</strong> individuele scholing.<br />

De ondernemingsraad zal er voor 2010 op<br />

toezien dat er aandacht blijft voor de<br />

persoonlijke ontwikkeling <strong>van</strong> medewerkers.<br />

Begroting 2010/jaarplan 2010<br />

De ondernemingsraad zal geïnformeerd<br />

worden over de analyse 2009. Zodra de<br />

ondernemingsraad de begroting 2010 zal<br />

ont<strong>van</strong>gen zal er kritisch gekeken worden<br />

naar de bezuinigingen die dit jaar worden<br />

doorgevoerd.<br />

Ook is het <strong>van</strong> belang om de maandelijkse<br />

monitoren goed in de gaten te houden.<br />

Werkplek Mariënburght/ de Wei-jer<br />

(Ingezonden door Jolanda <strong>van</strong> Mierlo)


Tot slot<br />

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle<br />

medewerkers <strong>van</strong> Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong>.<br />

In goed overleg met de heer Delsing<br />

behartigt de ondernemingsraad de belangen<br />

<strong>van</strong> de stichting en haar medewerkers.<br />

Vaak vallen die belangen geheel of grotendeels<br />

samen en dan is dat niet zo moeilijk.<br />

Soms is er sprake <strong>van</strong> een of meerdere<br />

tegenstellingen. Dan is het zaak het juiste<br />

evenwicht te vinden. Dat moet ook wel,<br />

want waar zou Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong> zijn<br />

als u er niet werkte.<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

In dit OR-jaarverslag zijn de jaarverslagen<br />

<strong>van</strong> de OC’s opgenomen.<br />

Wij vinden het belangrijk om de achterban<br />

te informeren over alle ontwikkelingen en<br />

stellen het op prijs door diezelfde achterban<br />

geïnformeerd te worden.<br />

Hebt u reacties of vragen? Laat het ons<br />

weten op e-mailadres or@land<strong>van</strong>horne.nl<br />

Mijn werkplek<br />

Dagverzorging Bruggerhof<br />

(Ingezonden door Miep Mertens)<br />

9


10<br />

Prijswinnaars <strong>van</strong> de foto wedstrijd<br />

In willekeurige volgorde<br />

De PR-commissie feliciteert de winnaars en bedankt bij deze alle medewerkers<br />

die een foto hebben ingestuurd <strong>van</strong> hun werkplek of werkomgeving.<br />

Mede dankzij jullie inbreng is het jaarverslag ook dit keer weer de moeite<br />

waard om eens open te slaan en kennis te nemen <strong>van</strong> de inhoud.<br />

"kartrekkers en duwers"<br />

<strong>van</strong> de Gasterij de Mantel<br />

(ingezonden door Frans Janssen)<br />

Open dag Martinus<br />

(ingezonden door Henk Roemen)


Onze werkplek Mariënburght<br />

(ingezonden door Jolanda <strong>van</strong> Mierlo)<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Thuiszorg Rust in Roy<br />

(ingezonden door Jozet Corstjens)<br />

11


12<br />

Onderdeelcommissie<br />

cluster zuid<br />

De onderdeelcommissie heeft in 2009 haar<br />

best gedaan om de belangen <strong>van</strong> de medewerkers<br />

<strong>van</strong> cluster zuid zo goed mogelijk te<br />

behartigen.<br />

Jeanne <strong>van</strong> der Velden heeft in deze periode<br />

een andere functie betrokken binnen cluster<br />

oost. Zij heeft haar werkzaamheden als OClid<br />

per 1 juli 2009 beëindigd.<br />

Marian Stals heeft de OC <strong>van</strong>af 1 juli als<br />

toehoorder aangevuld.<br />

Bij de tussentijdse verkiezingen (in verband<br />

met een vacante zetel binnen ons cluster)<br />

hebben zich geen kandidaten aangemeld.<br />

Samenstelling OC cluster Zuid<br />

Yvonne Smolenaers, hele cluster, voorzitter<br />

Leny Janssen, hele cluster, vice-voorzitter<br />

John Seuren, Rust in Roy & Bruggerhof,<br />

secretaris<br />

Angela Op Hey, Ververshof, lid<br />

Mieke Jongebreur, Ververshof, lid<br />

Jeanne <strong>van</strong> der Velden, Rust in Roy, lid<br />

(tot 1 juli 2009)<br />

Marian Stals, Rust in Roy, toehoorder<br />

(<strong>van</strong>af 1 juli 2009)<br />

Vergaderingen<br />

De OC kwam structureel om de twee weken<br />

bijeen. Zes keer vond er een overlegvergadering<br />

met de clusterdirecteur plaats.<br />

Elf keer kwam de OC informeel samen om<br />

advies en instemmingsverzoeken voor<br />

te bereiden en ingekomen stukken door<br />

te nemen.<br />

Zes keer vond er een OC vergadering plaats.<br />

Van de overlegvergaderingen en de OC<br />

vergaderingen zijn notulen gemaakt die<br />

na goedkeuring werden verspreid binnen<br />

de diverse locaties <strong>van</strong> cluster zuid.<br />

Daarnaast hebben wij een achterbanvergadering<br />

gehouden waar het hoofdthema<br />

uitleg was over het Exbelt-project.<br />

Commissies en werkgroepen<br />

Een afvaardiging <strong>van</strong> de OC heeft in 2009<br />

deelgenomen aan de volgende werkgroepen/<br />

commissies:<br />

Werkgroep werk in beeld (acties medewerkerstevredenheidsonderzoek).<br />

Arbo-adviescommissie (<strong>van</strong>uit de OC zijn<br />

hier 3 leden voor aangewezen: Te weten<br />

Lilian <strong>van</strong> Mierlo, Ald <strong>van</strong> Dooren en Mien<br />

Schreurs).<br />

Vlnr: Angela Op Hey, Jeanne <strong>van</strong> der Velden, Leny Janssen<br />

John Seuren, Yvonne Smolenaers en Mieke Jongebreur<br />

Afwezig Marian Stals


Instemmingsverzoeken:<br />

De OC heeft in 2009 de volgende instemmingsverzoeken<br />

binnen gekregen:<br />

Afwikkeling pauzeregeling <strong>van</strong> Berlo<br />

Heem en Ververshof (voortvloeiend<br />

uit 2008)<br />

Diverse dienstroosterwijzigingen<br />

(Ingestemd)<br />

Individueel dienstverband zorgcoördinator<br />

meerdere locaties (tijdelijke<br />

instemming)<br />

Zaken die in 2009 aan de orde kwamen<br />

Naast de bespreking en behandeling <strong>van</strong> de<br />

instemmingsverzoeken werden de volgende<br />

onderwerpen binnen de overleggen behandeld:<br />

Veiligheid en extra nachtdienst<br />

Zuyderborgh<br />

Begroting en jaarplan cluster zuid 2009<br />

Kwartaalverslagen<br />

Werkdruk en communicatie <strong>van</strong>uit<br />

medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

Ziekteverzuim<br />

Bezuinigingsmaatregelen en<br />

bijbehorende gevolgen<br />

Verbouwingsplannen Rust in Roy<br />

Ontwikkelingen Thuiszorg<br />

Ontwikkelingen Dagverzorging<br />

Informatievoorziening<br />

Overgang keuken en wasserij<br />

Van Berlo Heem en Ververshof<br />

Gevolgen ZZP<br />

Verkiezingstraject om 2 vacante<br />

zetels op te vullen<br />

Controle op naleving arbeidstijdenwet<br />

en dienstroosterplanning<br />

Invoering zocostructuur volgen in<br />

Van Berlo Heem en Ververshof<br />

Aandachtspunten 2010<br />

Volgen <strong>van</strong> de ontwikkelingen in de<br />

thuiszorg cluster Zuid<br />

Transformatie en afbouw Van Berlo<br />

Heem (Projectplan geeft beslismomenten<br />

aan, afvaardiging in werkgroep)<br />

Plannen <strong>van</strong> OC-achterbanvergadering<br />

ZZP en gevolgen voor medewerkers<br />

Werkdruk bewaken<br />

Afdeling somatiek Rust in Roy<br />

(verbouwingsplannen)<br />

Volgen verbouw en nieuwbouw in<br />

het cluster<br />

Volgen bezuinigingsmaatregelen<br />

Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden<br />

Verkiezingen OC en OR, nieuwe<br />

structuur<br />

Jaarplan volgen aan de hand <strong>van</strong><br />

kwartaalmonitor<br />

Financiën volgen aan de hand <strong>van</strong><br />

kwartaalrapportage<br />

Uitnodigen Arbo-adviescommissie<br />

Marian Stals<br />

OC-lid cluster zuid<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

13


14<br />

Onderdeelcommissie<br />

cluster oost<br />

De onderdeelcommissie heeft in 2009 haar<br />

best gedaan om de belangen <strong>van</strong> de medewerkers<br />

<strong>van</strong> cluster oost zo goed mogelijk te<br />

behartigen. Omdat OC-lid Toos Linssen langdurig<br />

ziek is, is Rien Geuyen als toehoorder<br />

toegevoegd aan de OC<br />

Samenstelling OC cluster oost<br />

José Dirkx, St. Elisabeth, voorzitter<br />

Lenie Mackus, St. Joseph, secretaris<br />

Lies Emans, St. Joseph, lid<br />

Silvia Hebben, St. Charles, lid<br />

Toos Linssen, St. Elisabeth, lid<br />

Henda <strong>van</strong> Pol, St. Charles, lid<br />

Rien Geuyen, St. Elisabeth, toehoorder<br />

Grote zaken die in 2009 aan de<br />

orde kwamen<br />

Aanstellen teamcoördinatoren in<br />

St. Joseph<br />

Yvonne Vermeulen, teamleider afdeling<br />

verzorging intramuraal heeft uitleg gegeven<br />

over de rol <strong>van</strong> de teamcoördinatoren. Het<br />

is gebleken dat zij niet alle leidinggevende<br />

taken alleen aankan. Het frustreerde dat<br />

mensen vastliepen. Op ieder team is nu<br />

een vraagbaak voor: praktische zaken,<br />

aansturing <strong>van</strong> medewerkers en communicatie<br />

tussen bewoners en personeel<br />

Omzetten St. Charles <strong>van</strong> verzorgingshuis<br />

naar woon-zorgcomplex<br />

Vanaf 1 januari 2010 is St. Charles geen<br />

verzorgingshuis meer. Het personeel is in<br />

2009 voorbereid op het werken in de thuiszorg.<br />

Voor de functies die per 1 januari<br />

in St. Charles gaan vervallen wordt voor<br />

de betrokken medewerkers een andere<br />

werkplek gezocht. Voor alle medewerkers<br />

is een oplossing gekomen.<br />

Personeelsverloop in de zorg in<br />

St. Elisabeth<br />

Personeel in de zorg gaat lopen omdat ze<br />

vinden dat ze niet meer genoeg voor de<br />

mensen kunnen betekenen, zij hebben<br />

onder andere moeite met veranderingen.<br />

Dit is besproken met de clusterdirecteur en<br />

houdt onze aandacht.<br />

Scholing dementie voor huishoudelijke<br />

hulpen in de thuiszorg<br />

Hoewel wij in het cliënttevredenheidsonderzoek<br />

uitmuntend gescoord hebben met het<br />

verlenen <strong>van</strong> WMO ervaart het hoofd huishouding<br />

in St. Joseph een probleem met<br />

het invullen <strong>van</strong> de HH2, dit is niet alleen<br />

huishoudelijke hulp maar ook coördinatie<br />

<strong>van</strong> cliënten. Hierin schieten wij tekort. Dit<br />

probleem heeft de heer Wijers in het MT<br />

aangekaart. Personeel in de huishoudelijke<br />

dienst gaat nu groepsgewijs informatie over<br />

dementie en hoe hier mee om te gaan<br />

ont<strong>van</strong>gen.


Overige zaken die in 2009 aan de orde<br />

kwamen<br />

Dienstwijzigingen in alle huizen in het<br />

cluster<br />

Evaluatie nieuw ingevoerde diensten<br />

St. Joseph<br />

Ziekteverzuim<br />

Begroting cluster oost<br />

Kwartaalrapportages cluster oost<br />

Personeelskrapte in de thuiszorg in<br />

St. Joseph voor het verlenen <strong>van</strong> WMO<br />

Fietsenstalling St. Joseph<br />

Drinkwatervoorzieningen in St. Charles<br />

en St. Elisabeth<br />

Pilot administratieve ondersteuning<br />

thuiszorg cluster Oost<br />

Roosterplanning voeding St. Charles<br />

Kwaliteitssysteem HKZ<br />

Vergoeding OC-werk<br />

Informatieavond toekomst St. Joseph<br />

Plan <strong>van</strong> aanpak medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

Gevolgen voor personeel bij het niet<br />

halen <strong>van</strong> de vaardigheidstoetsen<br />

Auto’s voor medewerkers thuiszorg<br />

Invoering volledig pakket thuis in<br />

St. Charles<br />

BHV in St. Charles<br />

Urencompensatie volgen informatiedagen<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Vooruitblik 2010<br />

Wanneer de voorbereidingen volgens plan<br />

verlopen zal in oktober 2010 begonnen<br />

worden met de sloop <strong>van</strong> zorgcentrum<br />

St. Joseph en en in de loop <strong>van</strong> 2010 met<br />

de bouw <strong>van</strong> kleinschalig wonen in Leveroy.<br />

De gevolgen voor het personeel hebben de<br />

aandacht <strong>van</strong> de OC.<br />

Voor St. Charles, St. Elisabeth en de thuiszorg<br />

staan geen grote veranderingen op<br />

stapel. Natuurlijk blijven deze locaties ook<br />

de aandacht <strong>van</strong> de OC houden.<br />

Vlnr: Lies Emans, Rien Geuyen, Lenie Mackus,<br />

Silvia Hebben José Dirkx<br />

Afwezig: Toos Linssen, Henda <strong>van</strong> Pol<br />

15


16<br />

Onderdeelcommissie<br />

DBI/CSD<br />

In 2009 was er sprake <strong>van</strong> een wat grotere<br />

verandering voor de medewerkers <strong>van</strong> de<br />

DBI: een <strong>van</strong> de teamleiders verliet de<br />

stichting en er ontstond een interim-situatie<br />

met een teamleider voor de DBI en een<br />

teamleider voor de Medische Dienst. Verder<br />

bleven veel onderwerpen die al in 2008 aan<br />

bod kwamen, ook in 2009 aandachtspunten<br />

voor de OC, zoals het declaratieverkeer en<br />

de financiële situatie, plan <strong>van</strong> aanpak<br />

medewerkerstevredenheidsonderzoek,<br />

de zzp-systematiek en de eventuele gevolgen<br />

voor de DBI<br />

Samenstelling OC DBI /CSD<br />

Bart Konings, fysiotherapeut, voorzitter<br />

Trudy Baselmans, psycholoog, secretaris<br />

Grote zaken die in 2009 aan de<br />

orde kwamen<br />

Financiële situatie DBI<br />

In 2009 lieten de kwartaaloverzichten een<br />

groei zien <strong>van</strong> de eerstelijnsproduktie,<br />

waarbij ook het declareren naar de zorgverzekeraars<br />

goed op gang kwam. In de loop<br />

<strong>van</strong> het jaar werd de begrote formatieruimte<br />

goed ingevuld, waardoor knelpunten in de<br />

personele bezetting tot een minimum beperkt<br />

bleven. Ook in 2010 zullen declareren,<br />

ureninzet/personele bezetting, faciliteiten,<br />

etc. belangrijke aandachtspunten blijven voor<br />

de OC.<br />

Wijziging structuur DBI<br />

Er is momenteel binnen de DBI sprake <strong>van</strong><br />

een interim-situatie voor wat betreft de<br />

organisatiestructuur. Samenhangend<br />

hiermee is een begin gemaakt met het voorbereiden<br />

<strong>van</strong> een nieuwe communicatiestructuur<br />

binnen de DBI. De OC is <strong>van</strong>af het begin<br />

betrokken geweest bij dit gehele proces.<br />

Wanneer een en ander zou resulteren in een<br />

voorstel tot wijziging <strong>van</strong> de organisatiestructuur<br />

zal de OC hierbij om instemming<br />

worden gevraagd.<br />

Bart Konings & Trudy Baselmans


Medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

In 2009 werd er verdere uitvoering gegeven<br />

aan het maken <strong>van</strong> een plan <strong>van</strong> aanpak<br />

voor de DBI voor de aandachtspunten<br />

communicatie en werkdruk. Voor de CSD<br />

werd <strong>van</strong>uit de resultaten <strong>van</strong> het medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

een terugkerend<br />

knelpunt aangepakt met betrekking<br />

tot de informatieverstrekking. Als OC zullen<br />

we de in gang gezette veranderingen op de<br />

voet volgen.<br />

ZZP's<br />

Ook in 2009 hebben we als OC de gevolgen<br />

die de invoering <strong>van</strong> de zzp-systematiek<br />

heeft voor de inzet <strong>van</strong> behandelaren<br />

nauwlettend gevolgd.<br />

Overige zaken die in 2009 aan de orde<br />

kwamen<br />

Jaarplan en kwartaalmonitoren 2009<br />

Begroting en kwartaalrapportages 2009<br />

Gang <strong>van</strong> zaken rondom benoeming<br />

nieuwe algemeen directeur<br />

Parkeerprobleem St. Martinus<br />

Begeleidingstraject fysiotherapie<br />

Verlofregeling<br />

Informatieverstrekking OC<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Vooruitblik 2010<br />

Een jaarverslag is niet af zonder een blik in<br />

de toekomst. Wat zal 2010 ons brengen?<br />

Ook voor 2010 staan er weer de nodige<br />

ontwikkelingen op stapel. De organisatiestructuur<br />

<strong>van</strong> de DBI zal in de loop <strong>van</strong> 2010<br />

zijn definitieve vorm moeten krijgen na de<br />

interim-situatie <strong>van</strong> 2009. Daarnaast wordt<br />

er gekeken naar een nieuwe medezeggenschapsstructuur,<br />

waarbij er mogelijk een<br />

extra zetel wordt toegevoegd aan de OC<br />

DBI/CSD/VTT. Tevens zullen in oktober 2010<br />

verkiezingen plaatsvinden voor een nieuwe<br />

OR, die dan weer 4 jaar aan de slag kan.<br />

De financiële situatie <strong>van</strong> de DBI (met name<br />

in het kader <strong>van</strong> de invoering <strong>van</strong> de ZZP’s)<br />

en de daarbij horende administratieve<br />

problematiek blijft aandachtspunt. Ook de<br />

ontwikkeling <strong>van</strong> de extramurale tak <strong>van</strong> de<br />

DBI zal nog met enige regelmaat terugkeren<br />

op de agenda (doch minder frequent nu een<br />

en ander goed loopt). Al met al gaat ook<br />

2010 weer een boeiend jaar zijn.<br />

Ergotherapie<br />

(Ingezonden door Joyce Heffels)<br />

17


18<br />

Onderdeelcommissie<br />

cluster Noord<br />

Samenstelling OC cluster Noord<br />

Astrid de Vries, Marishof, voorzitter<br />

Angelique Bax, Marishof, secretaris<br />

Joke Weren, Witven, lid<br />

Francé <strong>van</strong> <strong>Horne</strong>, Witven, lid<br />

Ans Cox, Mariënburght, lid<br />

Anny Derickx, Mariënburght, lid<br />

(gestopt per 1 september 2009)<br />

Tiny Davits, zorgcentrum Marënburght, lid<br />

(toehoorder per 1 december 2009)<br />

De OC heeft het afgelopen jaar zes keer met<br />

de clusterdirecteur vergaderd en zeven keer<br />

met de commissie.<br />

De OC is 2 dagen op scholing geweest<br />

Vlnr: Angelique Bax, Joke Weren, Francé <strong>van</strong> <strong>Horne</strong>,<br />

Tiny Davits, Ans Cox<br />

Afwezig: Astrid de Vries<br />

Zaken die in 2009 aan de orde kwamen<br />

Ziekteverzuim<br />

Nieuwbouwprojecten <strong>van</strong><br />

Mariënburght/ De Weij-er en Witven/<br />

Eegelshoeve<br />

Begroting 2009/ jaarplanning<br />

Medewerkerstevredenheidsonderzoek<br />

Instemmingsaanvragen nieuwe<br />

diensten<br />

De OC cluster noord is in gesprek<br />

geweest met de OR over de communicatie<br />

<strong>van</strong> de OR naar de achterban.<br />

Vooruitblik 2010<br />

De aandacht <strong>van</strong> de OC gaat in 2010 naar de<br />

verhuizing naar Eegelshoeve,de toekomst<br />

Witven, de verhuizing naar De Weij-er en de<br />

verbouwing <strong>van</strong> zorgcentrum Mariënburght.<br />

Het ziekteverzuim zal nauwlettend in de<br />

gaten worden gehouden en daar waar nodig<br />

zal er actie worden ondernomen.<br />

De concept begroting voor 2010 zal samen<br />

met de clusterdirecteur bewaakt worden en<br />

zal de nodige aandacht blijven houden.


Foto’s <strong>van</strong> mijn werkplek<br />

(Ingezonden door Jolanda <strong>van</strong> Mierlo)<br />

Wij werken met plezier<br />

(Ingezonden door Huishouding P.G. Mariënburght)<br />

Open dag Martinus<br />

(Ingezonden door Henk Roemen)<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Super Oma Ilse Dierkx<br />

(Ingezonden door Truus Klauwers)<br />

Bloembak <strong>van</strong> KSW Nederweert<br />

(Ingezonden door Mien Janssen)<br />

19


20<br />

Yvonne Smolenaers<br />

Nieuwe voorzitter OR bekijkt de dingen<br />

graag <strong>van</strong> meerdere kanten*<br />

De ondernemingsraad (OR) <strong>van</strong> de Stichting<br />

<strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong> heeft een nieuwe voorzitter.<br />

Yvonne Smolenaers, coördinator vrijwilligerswerk<br />

cluster Weert-Zuid, is de opvolgster<br />

<strong>van</strong> Anny Derickx.<br />

Vanaf 1983, na afronding <strong>van</strong> haar opleiding,<br />

heeft Yvonne als verzorgende aan het bed<br />

gestaan. In 1991 begon ze tevens met het<br />

begeleiden <strong>van</strong> het vrijwilligerswerk. Yvonne<br />

werkt sinds drie jaar voor 25 uur per week<br />

clusterbreed uitsluitend als coördinator<br />

vrijwilligerswerk. Hoe ziet zij haar rol als de<br />

nieuwe voorzitter? "Anny heeft het in al die<br />

jaren prima gedaan. Ik ben een ander<br />

persoon, leg andere accenten. Ik wil dat<br />

medezeggenschap het respect krijgt dat het<br />

verdient. Het beeld <strong>van</strong> de OR is in de<br />

voorbije periode beschadigd. Dat wil ik<br />

herstellen, de rol <strong>van</strong> de medezeggenschap<br />

weer vorm geven. Ik bekijk de dingen<br />

graag <strong>van</strong> meerdere kanten en probeer het<br />

optimistisch te benaderen. Ik wil niet <strong>van</strong>uit<br />

emoties besluiten nemen. Je loopt dan<br />

weleens tegen dingen aan, maar ik ga uit<br />

<strong>van</strong> het goede <strong>van</strong> de mens. Soms 'kom je<br />

op de koffie,' maar het goede komt er<br />

meestal toch uit."<br />

"Heel jammer dat Anny is gestopt," benadrukt<br />

Yvonne. "Ik had liever gehad dat ze<br />

haar termijn had uitgewerkt, maar de dingen<br />

zijn gelopen zoals ze zijn gelopen." Inmiddels<br />

heeft zij al kennisgemaakt met de<br />

nieuwe bestuurder en zijn er vergaderingen<br />

geweest.<br />

Merk je iets <strong>van</strong> een ander beleid binnen de<br />

organisatie nu Edwin Delsing bestuurder is?<br />

"Ik merk wel dat er een ander persoon aan<br />

het roer staat, die anders naar zaken kijkt.<br />

Wij hebben afspraken gemaakt met de<br />

bestuurder. Als dingen gaan veranderen<br />

komt er een plan <strong>van</strong> aanpak en dat komt<br />

naar de OR voor een advies. Ik heb er<br />

vertrouwen in. Hij weet naar mijn idee heel<br />

goed welke rol de OR mag en kan spelen en<br />

ik zie ruimte en respect voor de rol die de OR<br />

behoort te vervullen."<br />

Medezeggenschap zit er bij Yvonne <strong>van</strong><br />

nature in. "Al op school was ik lid <strong>van</strong> de<br />

medezeggenschapsraad. Het zit in mijn<br />

wortels. Ik kan dat niet loslaten. Ik houd niet<br />

<strong>van</strong> onrecht." Stilzitten hoeft de 45-jarige<br />

Yvonne niet: de OR heeft veel taken te<br />

vervullen. "We hebben diverse stukken die<br />

we moeten afhandelen. De ondernemersovereenkomst,<br />

de nota zorgcoördinatie,<br />

de medezeggenschapstructuur. Dat laatste<br />

onderwerp moet voor de verkiezingen <strong>van</strong><br />

november 2010 klaar zijn." Handen uit de<br />

mouwen dus voor de OR en de nieuwe voorzitter.<br />

* Artikel uit de Van <strong>Horne</strong>flits januari 2010


Onderdeelcommissie<br />

cluster centrum<br />

Cluster centrum bestaande uit verpleeghuis<br />

St. Martinus en zorgcentrum Hieronymus.<br />

Tot oktober 2009 had elke locatie zijn eigen<br />

locatiedirecteur. Vanaf dat moment is<br />

mevrouw Driessens tot zorgmanager<br />

benoemd en mevrouw Rosbergen is<br />

benoemd tot locatiedirecteur <strong>van</strong> cluster<br />

centrum.<br />

Samenstelling OC cluster centrum<br />

Gerda Stevens, St. Martinus, voorzitter<br />

Jos Janssen, St. Martinus, vice-voorzitter<br />

Olga v. Kimmenade, St. Martinus, secretaris<br />

Toos Beeren, Hieronymus, lid<br />

Els Hartogs, Hieronymus, lid<br />

Henny Fieuw, Hieronymus, (toehoorder<br />

<strong>van</strong>af juli 2009)<br />

Grote zaken die in 2009 aan de<br />

orde kwamen<br />

OR Jaarverslag 2009<br />

Parkeerprobleem verpleeghuis<br />

St. Martinus<br />

Kastanjebomen zijn blijven staan met als<br />

gevolg minder parkeerplaatsen. Parkeervergunningen<br />

voor medewerkers blijven<br />

gehandhaafd.<br />

Nasleep ontvlechting Nieuwenborgh<br />

Medewerkers zijn inmiddels geïntegreerd<br />

in St. Martinus en Hieronymus.<br />

BHV<br />

In St. Martinus zijn vele medewerkers<br />

opgeleid tot BHV’er. Het is de bedoeling dat<br />

St. Martinus in 2010 een eigen BHV heeft.<br />

Tot nu toe is dit nog samen met het<br />

St. Jans Gasthuis.<br />

Benoeming mevrouw Rosbergen tot<br />

clusterdirecteur<br />

De OC heeft hierover positief advies<br />

uitgebracht.<br />

Vlnr: Els Hartogs, Olga v. Kimmenade, Gerda Stevens,<br />

Jos Janssen, Henny Fieuw, Toos Beeren<br />

21


22<br />

Overige zaken die in 2009 aan de orde<br />

kwamen<br />

Ziekteverzuimcijfers<br />

Productiecijfers<br />

Jaarplan 2009<br />

Begroting 2009<br />

Boekje t.a.v. religie Hieronymus<br />

uitgebracht door geestelijke verzorger<br />

Hieronymus<br />

Organogrammen<br />

Wijziging dienstijden medewerkers<br />

voeding Hieronymus<br />

Arboadviescommissie<br />

Verbouwing garage Hieronymus<br />

(Orangerie)<br />

OC-scholing<br />

Werving OC-leden<br />

Carnaval Marishof<br />

(Ingezonden door Corrie Rozenveld en Anneke Ras)<br />

Aandachtspunten 2010<br />

Waar gaat de OC zich in 2010 onder andere<br />

mee bezighouden<br />

Arbobeleid<br />

Scholing<br />

RIE (Risico inventarisatie en evaluatie)<br />

Jaarplan/begroting 2010<br />

Verkiezingen OR/OC


<strong>Ondernemingsraad</strong> Stichting <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Horne</strong><br />

P/a Vogelsbleek 1<br />

6001 BE Weert<br />

T (0495) 57 27 36<br />

Mail: OR@land<strong>van</strong>horne.nl<br />

Vormgeving door John Seuren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!