28.09.2013 Views

Woonzorgcentrum De Hoge Es - ZorgAccent

Woonzorgcentrum De Hoge Es - ZorgAccent

Woonzorgcentrum De Hoge Es - ZorgAccent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

De Hoge Es

Woonzorgcentrum

De Hoge Es

‘Wij kunnen hier

onszelf zijn’


Welkom bij woonzorgcentrum

De Hoge Es in Nijverdal!

Woonzorgcentrum De Hoge Es ligt in een groene omgeving

aan de rand van Nijverdal en biedt zowel verzorgingshuiszorg

als psychogeriatrische verpleeghuiszorg (zorg voor

dementerenden). Binnen De Hoge Es wordt het huiselijk

leven zoveel mogelijk benaderd doordat het niet meer dan

30 verzorgingshuisappartementen biedt en 30 plaatsen op de

verpleeghuisafdeling. Daarbij zijn er in en rondom De Hoge Es

aanleun- en inleunwoningen. Ook hier kan (op basis van een

AWBZ-indicatie) op 24 uurs-zorg en gemak van ZorgAccent

worden gerekend. In geval van nood is er altijd een verzorgende

van woonzorgcentrum De Hoge Es beschikbaar.

De appartementen in het verzorgingshuis De Hoge Es zijn ruim van opzet

en voorzien van alle gemakken. Elk appartement heeft twee kamers,

een keuken en een ruime badkamer met (aangepaste) douche en toilet.

Er zijn geen drempels. Elke kamer heeft een aansluiting op een alarm,

waarmee de verzorging gewaarschuwd wordt. Een veilig idee. Voor de

verpleegafdeling geldt dat elk cliënt een eigen kamer heeft, met een

gedeelde badkamer.

Denken in mogelijkheden

Wat wilt u, wat kunt u nog zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Omdat

ieder mens uniek is, kijken we samen met u naar uw wensen en de

mogelijkheden. Zodat u zo lang mogelijk kunt blijven leven zoals u

dat wilt. Of het nu gaat om zorg,

advies, hulp, gemak of ontspanning,

ZorgAccent denkt in mogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk dat u zich

prettig voelt bij onze organisatie.

Daarom staan uw wensen, veiligheid

en privacy centraal bij alles wat wij

doen. Bovendien profiteert u van onze

ervaring van meer dan 100 jaar! En

dat in het hele gebied tussen ruwweg

Almelo, Hellendoorn, Tubbergen,

Rijssen-Holten, Wierden en de

gemeente Twenterand.

Identiteit

Woonzorgcentrum De Hoge Es is van oorsprong algemeen christelijk

georiënteerd. Het is voor ons geheel vanzelfsprekend dat de

levensovertuiging van iedere individuele bewoner wordt gerespecteerd

en gehanteerd als basis van waaruit zorg wordt gegeven.

Indicatie

Voor een verblijf in een woonzorgcentrum is een indicatie op basis van

een zorgzwaartepakket nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

3


4

Het zorgteam

Binnen het woonzorgcentrum is het zorgteam de spil rondom uw

zorg en welzijn. Dit team bestaat uit de Eerst Verantwoordelijke

Verzorgende (EVV), verzorgenden, afdelingassistenten,

activiteitenbegeleiders en medewerkers van de ondersteunende

diensten. Waar nodig worden andere zorgverleners aan het zorgteam

toegevoegd, zoals een huisarts of fysiotherapeut.

Geschiedenis

De Hoge Es is ontstaan na een renovatie van het oude verzorgingshuis

De Hoge Es aan de Bonteweg. Om juiste invulling te geven aan onze

visie is het oude verzorgingshuis De Hoge Es vervangen door twee

kleinschalige woonzorgcentra op twee verschillende locaties:

De Hoge Es aan de Duivenbreeweg en de Parallel aan de Dahliastraat.

‘Aandacht en respect

daar gaat het om’

Welke zorg bieden wij u?

Woonzorgcentrum De Hoge Es biedt de volgende soorten zorg:

• Verzorgingshuiszorg;

• Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie);

• Kortdurende opname;

• Vakantieopname.

De aangeboden voorzieningen:

Binnen woonzorgcentrum De Hoge Es bieden wij diverse voorzieningen

aan. U bent vrij om hier wel of geen gebruik van te maken. Voor de

voorzieningen met een * geldt dat deze tegen extra kosten zijn.

• een Grand café met restaurant

• verschillende dagactiviteiten

• kapsalon *

• huiswinkel *

• bibliotheek *

• activiteitenbegeleiding

• kerkdiensten

• collectieve inboedel- en brandverzekering

• logeerbedden voor op de kamer

• biljarttafel

• cliëntadviseur

• geestelijk verzorger

• maaltijdenservice

• personenalarmering voor omwonenden *

• pedicureservice *

• was- en stomerijservice *

• logopedist *

Mist u nog een

voorziening

die u graag zou

willen? De Eerst

Verantwoordelijke

Verzorgende (EVV)

of teammanager

hoort het graag.

Samen met haar

of hem kunt u dit

bespreekbaar maken.

5


6

Eigen bijdrage

Voor het wonen in een woonzorgcentrum betaalt u een

inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend

en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag,

telefoonnummer 0800 1925. Het betreft een wettelijke regeling waar

ZorgAccent geen invloed op heeft.

Contactmomenten

De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) zal met u regelmatig de

geboden zorg evalueren en daar waar nodig bijstellen. Een keer per jaar

wordt dit besproken in het MDO alwaar u zelf bij aanwezig kunt zijn. U

bepaalt zelf uw eigen regie hierin.

Inrichting eigen appartement

Voor verzorgingshuiszorg geldt dat u uw appartement naar eigen wens

en voor eigen rekening kan inrichten met als voorkeur een hoog/laagbed

en een harde vloer, zoals linoleum. Binnen het verpleeghuis zijn de

kamers gestoffeerd en voorzien van bed en nachtkastje.

Activiteiten/Ontspanning

Omdat wij het belangrijk vinden dat u zich

goed en thuis voelt bij ons, bieden onze

activiteitenbegeleiders u diverse activiteiten

aan. Zo kunt u kiezen uit individuele

activiteiten als wandelen, handwerken

en knutselen en groepsactiviteiten.

Denk aan uitstapjes, groepsgymnastiek,

bloemschikken, muziek, zingen, koken en

bakken. Ook organiseren onze medewerkers

regelmatig themadagen.

U bepaalt zelf of u mee doet en zo ja aan

welke activiteit u mee wilt doen. Heeft u

een hobby? Laat het ons weten zodat we er

rekening mee kunnen houden.

Bezoektijden

Woonzorgcentrum De Hoge Es kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is

de gehele dag welkom (bijvoorkeur na 10.00 uur ’s morgens), waarbij

het bezoek wel gevraagd wordt rekening te houden met o.a. rust- en

etenstijden en activiteiten.

Huisdieren

Binnen het verzorgingshuis zijn huisdieren welkom, indien deze geen

overlast bezorgen en door u zelf verzorgd worden. Huisdieren mogen

niet verblijven op de verpleegafdeling.

Roken

In de algemene ruimten van De Hoge Es mag niet gerookt worden. In

uw eigen appartement mag u uiteraard wel roken als u dit wilt.

Maaltijdenservice

U kunt zeven dagen in de week gebruik maken van een warme maaltijd

in ons Grand Café. Bezoek of omwonenden zijn hier ook van harte

welkom. Zij kunnen tegen betaling deelnemen aan de maaltijd.

(graag een paar dagen van tevoren reserveren).

7


8

Personenalarmering voor buurtbewoners of bewoners

van aanleunwoningen

Wilt u de zekerheid dat u bij een noodgeval thuis direct hulp kunt

inroepen, zonder dat u hoeft te bellen? Met personenalarmering draagt

u altijd een zendertje met drukknop bij u. Als u iets overkomt, drukt

u op de knop van het zendertje. Binnen enkele seconden komt uw

alarmsignaal via de telefooncentrale bij ons binnen. Een verpleegkundige

neemt direct contact met u op. ZorgAccent waarschuwt daarop meteen

degene die u wilt inschakelen. Dat kan familie zijn, maar ook buren,

vrienden of een professionele hulpverlener.

Tijdelijke opname

U kunt ook bij ons terecht voor een tijdelijke opname. Dit is bedoeld voor

mensen die tijdelijk door ziekte niet zelfstandig kunnen functioneren,

bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Voor tijdelijke opname is een

indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Logeerbedden

Uw gasten kunnen gebruik maken van logeerbedden die op uw kamer

worden geplaatst. Lakens en slopen zijn aanwezig.

Verantwoorde zorg

Naast onze ervaring, inzet en enthousiasme is het voor u goed te

weten dat de kwaliteit van onze organisatie voldoet aan het landelijk

Kwaliteitskader voor verantwoorde zorg. ZorgAccent heeft het

Gouden Keurmerk van PREZO behaald. Hiermee voldoen we aan de

eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid, het zorgkantoor, de

gemeenten en de brancheorganisatie stellen.

Cliëntenraad behartigt ook uw belangen

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. Deze

raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. Denk

daarbij aan zaken zoals medezeggenschap bij de totstandkoming van

beleid, zoals ten aanzien van de zorgverlening of advies naar aanleiding

van veranderingen in de organisatie van zorg etc. U snapt dat de

Cliëntenraad voor onze organisatie als geheel van grote waarde is! Naast

de centrale Cliëntenraden zijn er ook diverse lokale Cliëntenraden,

die specifiek opkomen voor de belangen van onze cliënten in de

woonzorgcentra. Wilt u iets kwijt aan de raad, schrijft u hen dan:

Centrale Cliëntenraad ZorgAccent

Postbus 226

7600 AE Almelo

E-mail: centralecliëntenraad@zorgaccent.nl

Tel.: (0546) 83 72 05 of 0900 0678 (lokaal tarief)

Klachten

Waar gewerkt wordt gaat soms ook wel eens iets mis. Heeft u een klacht,

dan kunt u indienen bij de EVV of teammanager van de locatie en anders

bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Uw privacy gewaarborgd

Wij beschikken over een privacyreglement conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens.

Vrijwilligers

Binnen ZorgAccent zijn ruim 1000 vrijwilligers werkzaam. Deze groep is

van groot belang voor de organisatie en het welzijn van onze cliënten.

De mogelijkheden van vrijwilligerswerk zijn divers en zeer breed. Wilt

u meer informatie of wilt u zich opgeven? Het gemakkelijkst gaat dat

telefonisch, u kunt dan vragen naar een coördinator vrijwilligerswerk, tel.

0900 0678 (lokaal tarief) of per mail: info@zorgaccent.nl.

9


Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden zorgt voor leuke extra’s voor de cliënten. Dankzij

giften en legaten die de stichting in de loop van de jaren heeft ontvangen

kan zij steun verlenen in geld, in natura of op andere wijze. Wilt u

de Stichting Vrienden ook helpen? U kunt donateur worden of een

éénmalige gift schenken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met de receptie van De Hoge Es, (0548) 61 47 55.

Woonzorgcentrum De Hoge Es is onderdeel van ZorgAccent

U kunt bij ons terecht voor allerlei vormen van wonen, welzijn en zorg.

Variërend van thuiszorg, dagactiviteiten, voedings- en dieetadvies, leuke

cursussen en gemaksservices aan huis tot intensieve verzorgings- of

verpleeghuiszorg. Binnen de organisatie is veel kennis aanwezig op

het gebied van ouderenzorg en specifiek op het gebied van dementie,

revalidaties, palliatieve zorg en uiteraard verzorging en verpleging.

U kunt onze algemene brochure opvragen via tel. 0900 0678

(lokaal tarief) of via www.zorgaccent.nl

Ledenservice

Bent u lid van ZorgAccent? Dan profiteert u van tal van voordelen.

Het lidmaatschap van € 15,00 per jaar per gezin heeft u zo

terugverdiend. Bovendien profiteren ook uw gezinsleden van alle

voordelen en kortingen zoals:

• Kortingen op verzekeringen bij Menzis, Univé en Groene Land Achmea;

• Kortingen op cursussen en workshops;

• Kortingen op gemaksservices zoals strijk- en herstelservice en de

kapper of pedicure aan huis;

• Korting op diverse sport- en wellnessactiviteiten;

• Toegang tot PAL4, het digitale trefpunt en vraagbaak voor leden.

Bij PAL4 kunt u informatie vinden over activiteiten in de omgeving,

een spelletje spelen maar ook anderen digitaal ontmoeten en

bijvoorbeeld een oproep plaatsen om die klaverjaspartner of

medewandelaar te vinden. Daarnaast kunt u via PAL4 gemakkelijk

zorg, gemaksservices of hulp bij het huishouden aanvragen.

PAL4 is veilig en gebruikersvriendelijk en geschikt voor de

onervaren computergebruiker.

Een compleet overzicht van de kortingen en voordelen vindt u op

www.zorgaccent.nl/lidmaatschap

Wilt u meer informatie over de Ledenservice van ZorgAccent

of wilt u zich aanmelden als lid?

Neem dan contact op met onze Ledenservice, telefoon

0900 0678 (lokaal tarief) of meld u direct aan op onze website:

www.zorgaccent.nl/voordeel van lidmaatschap.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het wonen in woonzorgcentrum

De Hoge Es, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseurs,

telefoon 0900 0678 (lokaal tarief). Ook kunt u veel informatie via onze

website vinden: www.zorgaccent.nl. Trouwens, op onze site vindt u ook

interessante aanbiedingen, zoals cursussen en service aan huis.

Contactgegevens

Woonzorgcentrum De Hoge Es

Duivenbreeweg 24a

7441 EB Nijverdal

T. (0548) 61 47 55

Parkeren

Parkeren is alleen toegestaan

op de daartoe aangegeven

plaatsen. Bij woonzorgcentrum

De Hoge Es zijn diverse

parkeermogelijkheden.

www.zorgaccent.nl

De Hoge Es


U kunt bij ons terecht voor:

• Alle vormen van thuiszorg

• Palliatieve zorg vanuit Hospice Noetsele

• Revalidatie na een operatie of een beroerte

• Personenalarmering

• Ondersteuning mantelzorg

• Thuisbegeleiding

• Advies, Instructie en Voorlichting

• Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

• (gezondheids)Cursussen

• Gemaksservices (aan huis)

• Dagactiviteiten ouderen

• PGB-gefinancierde zorg

• Aan- en inleunwoningen

• Ledenservice met aantrekkelijke kortingen

• Hulp in de huishouding

• Kraamzorg

Onze verzorgings- en verpleeghuizen:

Woonzorgcentrum De Koppel in Almelo

Woonzorgcentrum De Hofkamp in Almelo

Woonzorgcentrum Het Liefferdinck in Den Ham

Woonzorgcentrum De Blenke in Hellendoorn

Woonzorgcentrum De Parallel in Nijverdal

Woonzorgcentrum De Hoge Es in Nijverdal

Woonzorgcentrum Het Flierborgh in Vroomshoop

• Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn

Kijk voor ons complete zorgaanbod voor u op:

www.zorgaccent.nl

Woonzorgcentrum De Hoge Es - maart 2012 - bestelnr. 3001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!