• Topideeën voor Hollandse Brug • Pieter van Oord, nieuwe ... - OTAR

otar.nl

• Topideeën voor Hollandse Brug • Pieter van Oord, nieuwe ... - OTAR

Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur

Topideeën voor Hollandse Brug

Pieter van Oord, nieuwe

CEO Van Oord

Mijnsteen voor waterbouw

maart

r jaar

2009

Jaargang 90


OUT OF THE BOX

een uitdaging voor Van den Herik-Sliedrecht

Out of the box is bedacht door Rijkwaterstaat Oost Nederland. Het idee

ervan is dat meerdere projecten in 1 turn-key project worden samengevoegd

en dat in het traject voor gunning diverse nieuwe instrumenten

worden gebruikt. Het eerste Out of the box contract is gegund aan Van den

Herik-Sliedrecht; een waterbouwer met oog voor vernieuwing.

Projecten

De projecten samengevoegd in dit contract zijn het onderhoud van kribben (vernieuwen kopstukken en

bijstorten) in de rijn/lek, traject Hagestein-Schoonhoven en het vervangen en uitbreiden van de steigers van de

spooldersluis (ten westen van Zwolle). Beide projecten zijn op lijf geschreven van Van den Herik-Sliedrecht.

Innovatie van inkoop en aanbesteding

In het traject voor gunning zijn de volgende instrumenten gebruikt:

Een marktdag om de markt vanaf het begin bij het inkoopproces te betrekken.

Partijen worden geselecteerd op basis van geschiktheid en past performance.

Gunning op basis van 50% prijs en 50% kwaliteit (risico-, omgevings- en veiligheidsmanagement).

Gebruik wordt gemaakt van het gecertifi ceerde kwaliteitssysteem van de aannemer.

Een prettige manier van samenwerken

Van den Herik-Sliedrecht selecteerde zich via de past performance meting als een van de drie inschrijvers

en nam vervolgens door de beste EMVI-score het project aan. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan het

ontwerp, het verkrijgen van de vergunningen en is ook de uitvoering al gestart.

Twee zaken vielen Van den Herik in het bijzonder op. Ten eerste de bijzonder open manier waarop met de

drie overgebleven inschrijvers gecommuniceerd werd. Alles was bespreekbaar en, mits natuurlijk voorzien

van solide argumenten, kon uitmonden in contractwijzigingen, gewijzigde data/soort inlichtingen en aanbestedings-

of opleverdata. Daarnaast sprak de invulling van de EMVI-beoordeling het bedrijf aan. Zo was

er bijvoorbeeld de mogelijkheid het plan middels een presentatie toe te lichten. Er kon worden verduidelijkt,

niet gewijzigd of uitgebreid.

Na de gunning moest het team van Van den Herik-Sliedrecht wennen aan de echte turn-key praktijk.

In een kort tijdsbestek moest het ontwerptraject worden opgezet, daarnaast loopt op dit moment het

vergunningentraject, het kwaliteitsmanagement en is ook de uitvoering al gestart. Aan de ene kant

is er een prettige vrijheid; geen opdrachtgever meer die over de schouder mee kijkt en controleert.

Aan de andere kant geen vangnet waar nog wordt gekeken of het ontwerp conform de eisen is

opgesteld. Nu moet het in een keer goed.

Ten gevolge van deze nieuwe aanpak zijn er ook geen bouwvergaderingen meer, maar een

periodiek voortgangsoverleg. Afgerekend wordt op basis van voortgang. Prettig is dat men

tijdens het overleg open staat voor goed beargumenteerde aanpassingen.

Al met al voor Van den Herik-Sliedrecht een leerzaam traject. Een traject waarbij de

ervaringsdeskundigheid ten volle wordt ingezet en waar kan worden geprofi teerd van de

sterke punten van het bedrijf: fl exibiliteit, communicatie en het vermogen te leren.

Voor meer informatie over Van den Herik en de ervaring met het Out of the boxtraject:

www.herik.nl en sliedrecht@herik.nl

jaar

maart

2009

Drie topideeën voor Hollandse Brug

De Hollandse Brug is onlangs gerenoveerd. Hij

is echter nog niet klaar voor de toekomst. Drie

voorstellen worden verder uitgewerkt.

Mijnsteen voor waterbouw

Nu enkele grootschalige waterbouwwerken

in uitvoering gaan,

is het interessant de kennis over

mijnsteen weer even bij te spijkeren.

Het materiaal heeft namelijk

vele voordelen.

8

Pieter van Oord AutoCAD

De nieuwe CEO van Van Oord

Civil 3D voor GWW

over de crisis, familiebedrijf en

Een aantal traditionele MX-bol-

contractvormen.

werken gaan ook met AutoCAD

Civil 3D aan de slag. Wat zijn de

voordelen?

Column Elco Brinkman

Actueel

Aanbestedingskalender

Agenda

Opleidingsnieuws

Personalia

Wie, wat, waar

4 20 23

13

14

19

26

27

28

28

Coverbeeld

Bureau voor Stedebouw

en Architectuur Wim de Bruijn BV

maart 2009

3


Pieter van Oord, nieuwe CEO van Van Oord

‘Familiebedrijf brengt

enige rust in crisistijd’

Tekst: Astrid Melger

Pieter van Oord (47) is sinds

november 2008 de nieuwe

CEO van Van Oord. Hij heeft

een zeer goede voorbereiding

gehad – de afgelopen vijftien

jaar heeft hij veel onderdelen

van het bedrijf leren kennen – en

is in deze crisistijd blij met de

familiestructuur van de onder-

neming. De situatie op de markt

baart hem zorgen: “Het is op dit

moment alle hens aan dek om

de komende periode goed door

te komen.”

Pieter van Oord is nog maar net

als CEO begonnen en al meteen

worden zijn stuurmanskunsten

op de proef gesteld. De kredietcrisis

raakt zijn onderneming Van Oord, net

zoals het alle andere bedrijven in de

sector raakt. In 2008 realiseerde Van

Oord nog een recordomzet van 1,9

miljard euro en was de vraag in de

markt groter dan het bedrijf aankon.

In verband met de positieve lange

termijn marktverwachtingen heeft

het bedrijf besloten tot een groot

investeringsprogramma van ruim 800

miljoen euro. Maar de kredietcrisis en

de economische ontwikkelingen maken

dat Pieter van Oord nu druk bezig is

met het herplaatsen van schepen en

mensen. “Mijn prioriteiten zijn nu om

ervoor te zorgen dat in deze crisis het

bedrijf niet wordt beschadigd en om te

proberen sterker er uit te komen.”

Snelle crisis

Het is zwaar weer voor baggeraars

en waterbouwers. Het aanleggen van

grote eilanden voor de kust van Dubai

is voor het grootste deel stilgelegd.

Ontwikkelaars van containerhavens

heroverwegen hun plannen. Vrijwel

overal ter wereld worden projecten

vertraagd of uitgesteld. “Wat er het

afgelopen half jaar op ons afgekomen

is, had niemand kunnen bedenken.

De snelheid waarmee deze crisis zich

heeft ontwikkeld heeft niemand ooit

eerder meegemaakt. 2009 wordt een

moeilijk jaar. Maar - dat moet ik er wel

bij zeggen - de afgelopen jaren waren

ook bijzonder goed. Daardoor zijn

we een gezond bedrijf met een goed

gevuld orderboek. Wij kunnen een

moeilijke periode dus wel opvangen,

maar ik ben ervan overtuigd dat er

wellicht bedrijven zullen omvallen

door de verslechterde economische

situatie”, stelt Pieter van Oord.

Familiebedrijf

Voor de eigen onderneming ziet de

CEO zeker lichtpunten in deze donkere

tijden. “We zijn een familiebedrijf. Een

stabiele aandeelhoudersstructuur,

zoals wij die hebben, is in de huidige

marktomstandigheden bijzonder

belangrijk en prettig”, aldus Pieter

van Oord. Zijn familie heeft een

meederheidsbelang van 51 procent in

de onderneming. “Beursgenoteerde

bedrijven staan meer in de spotlights

en dat heeft alles te maken met

het uitvergroten van één van de

stakeholders: de aandeelhouder.

Maar een onderneming heeft

vele stakeholders zoals klanten,

werknemers en maatschappelijke

organisaties. Ik hoop dat, door wat

er nu gebeurt, de aandacht voor alle

stakeholders meer evenwichtig wordt

verdeeld.”

Overheid

Van Oord werkt wereldwijd veelal

voor overheden, zeker in Nederland.

Dat geeft meer zekerheid en

stabiliteit. “We zijn daardoor minder

kwetsbaar. In het geval van particuliere

opdrachtgevers ben je onder deze

marktomstandigheden kwetsbaarder.”

Wel vindt Pieter van Oord dat de

Nederlandse overheid veel meer zou

kunnen doen om de gevolgen van

de crisis te beperken. “Ze zou een

positieve rol kunnen spelen door grote

infrastructurele werken naar voren te

halen. Ik denk bijvoorbeeld aan het

vervroegd naar de markt brengen van

kustversterkingsprojecten.”

Nauwer samenwerken

Pieter van Oord is enthousiast over

de nieuwe contractvormen waarin

opdrachtgever en aannemer nauwer

samenwerken. “Het succes van de

Deltawerken is ondermeer te danken

aan de heel nauwe samenwerking

tussen de overheid - als opdrachtgever

- en de aannemers. De afgelopen jaren

hebben we te vaak gezien dat er bij

een aanbesteding voornamelijk werd

gekeken naar de prijs.

Ik vind het belangrijk om elkaars

kennis en ervaring maximaal te

gebruiken. Creëer een win-win situatie,

zodat één plus één meer wordt

dan twee. Als je ook ziet hoeveel

kennis en ervaring er door de

aannemers is ingebracht in de aanbesteding

van Maasvlakte 2, dat is

fantastisch.”

Engelse periode

Pieter van Oord heeft veel geleerd van

dit type partnering-contracten tijdens

zijn ´Engelse periode´. “Daar gaan

opdrachtgevers en aannemers rond

de tafel zitten en inventariseren en

bespreken tot in detail de risico´s van

een project. Die worden gewaardeerd

en geprijsd en dat geld wordt in een pot

gestopt. Er worden afspraken gemaakt

over hoe de pot verdeeld wordt als die

risico’s wel of niet gebeuren. Daar zijn

de Engelsen een stuk verder mee dan

wij hier in Nederland. Als een klant een

grote mate van zekerheid wil hebben

over kosten en uitvoeringsduur, dan

denk ik dat die soort contractvormen

heel veel kansen bieden”, aldus Pieter

van Oord.

Top of the World

De nieuwe CEO van Van Oord is een

trotse man. Trots op zijn bedrijf en trots

op de Nederlandse waterbouwsector.

“Ik denk dat wat wij doen een prachtig

exportproduct voor Nederland

is. Maar dat doen we niet alleen.

Het succes van de Nederlandse

waterbouwcluster is ook het succes

van de onderwijsinstellingen als de

TU Delft, kennisinstituten als Deltares,

de grote waterbouwconsultants

als Haskoning en Arcadis, de

scheepsbouwers als IHC en niet te

vergeten deskundige opdrachtgevers

zoals Rijkswaterstaat. Door een goede

samenwerking en voortdurende

innovatie, hebben we wereldwijd een

voorsprong opgebouwd waarmee we

de internationale concurrentie de loef

kunnen afsteken.”

Prestigieus

Vol passie spreekt hij over de projecten

waarmee het bedrijf wereldwijd bezig

is. “Neem bijvoorbeeld de Noord-

Zuidlijn, dat is echt heel bijzonder wat

daar gebeurt. Wij participeren in het

maken van een metrostation onder het

Centraal Station van Amsterdam op

40 meter diepte onder de grond. Het

station is 125 jaar oud en gefundeerd

op duizenden houten palen. Wij moeten

daar onderdoor. De palen gaan eruit en

de fundering moet worden vervangen

maart 2009

5


zonder dat het centraal station een

millimeter zakt en zonder dat het

treinverkeer wordt gehinderd. Daarvoor

maken we een bouwkuip waar we

drijvende tunnelelementen invaren.

Een fantastisch staaltje ingenieurswerk

dus.” Ook als we het over Maasvlakte

2 of de versterking van de Delftlandse

kust hebben, gaat Pieter van Oord op

het puntje van zijn stoel zitten. “Dat

zijn prachtige, prestigieuze projecten,

ook internationaal, maar”, zo vervolgt

Pieter van Oord zijn verhaal, “we doen

veel meer. Bijna niemand weet dat we

een grote offshoredivisie hebben voor

projecten in de olie- en gassector. En

voor veel mensen is het ook onbekend

dat we veel maritiem civiel werk doen,

zoals het bouwen van kademuren en

haventerminals.”

Windparken

Ook het bouwen van offshore

windparken is een specialistische

activiteit van Van Oord, die Pieter van

Oord absoluut onder de aandacht wil

brengen. “We zijn daarin koploper, niet

alleen in Nederland. We waren voor

het Prinses Amalia windparkproject

in de Noordzee, verantwoordelijk

voor het ontwerp en de bouw van de

fundaties en voor de gehele elektrische

infrastructuur van de meer dan zestig

windmolens. Een windmolenbouwer

zorgt er vervolgens voor dat de

windturbines er bovenop worden

gezet. De komende jaren gaan we in

de Noordzee nog vier grote offshore

windparken realiseren. Daar ben ik

bijzonder trots op.”

Uitstekende voorbereiding

Pieter van Oord heeft de afgelopen

vijftien jaar het familiebedrijf goed

leren kennen. Hij vervulde diverse

managementfuncties in binnen- en

buitenland. Zo gaf hij gedurende

zes jaar leiding aan de Engelse

activiteiten van Van Oord, was hij vier

jaar verantwoordelijk voor de offshore

activiteiten en drie jaar area directeur

Middle East. In deze laatste functie

was hij verantwoordelijk voor de bouw

van de wereldberoemde projecten

als ‘Palm Jumeirah’ en ‘The World’ in

Dubai. “Ik heb dus redelijk wat van

het bedrijf gezien.” In september 2007

werd hij lid van de concerndirectie van

Van Oord om uiteindelijk, in november

vorig jaar, zijn neef Koos van Oord na

6 maart 2009

FAMiliegeschiedenis

De familiegeschiedenis gaat terug tot de overgrootvader van

Pieter van Oord. Die startte in 1868 als zelfstandig griendbaas en

stapte later in de aannemerij. Hij had vier zonen, die allemaal in het

bedrijf - de `Gebroeders Van Oord´ - van hun vader zijn gegaan. In 1948

is de beslissing genomen om de onderneming op te splitsen. De broers

richtten hun eigen aannemingsbedrijven op. De opa van Pieter van Oord

startte het bedrijf ´Van Oord Utrecht´, wat zich verder heeft ontwikkeld tot

het huidige bedrijf Van Oord. De andere bedrijven zijn verdwenen.

De leiding van de onderneming is niet altijd in handen geweest van een

van Oord. Begin jaren negentig was de leiding enkele jaren in handen van

een niet familielid. Koos van Oord, de voormalige CEO, zat toen al wel in

de directie.

De familie Van Oord streeft ernaar om het bedrijf als familiebedrijf in stand

te houden. De familie blijft dus meerderheidsaandeelhouder en de familie

speelt een rol in het management van de onderneming. Dat hoeft echter

niet per se de CEO te zijn. Van de vijf familieleden die nu binnen het

bedrijf werkzaam zijn, zit er maar een in de directie: Pieter van Oord.

diens pensionering op te volgen als

CEO. Volgens Pieter van Oord is het een

bewuste keuze geweest van zijn neef om

hem eerst alle facetten van het bedrijf te

leren kennen. “Hij had heel duidelijk mijn

opleidingstraject voor ogen.”

Met de paplepel

Was het voor Pieter van Oord van

kinds af aan duidelijk dat hij een grote

rol in het familiebedrijf zou krijgen? “Ik

ben van jongs af aan opgegroeid met

het bedrijf. Mijn vader was tot 1992

voorzitter van het directieteam. Ik ben

geboren op een woonark die naast

het bedrijf lag. Dus als je het hebt over

‘met de paplepel erin’ dan kan ik dat

wel bevestigen. Daarentegen heb ik vijf

broers en ben ik de enige die bij Van

Oord werkt. Ook voor mij was het geen

automatische keuze. Ik ben econoom,

geen ingenieur. Ik heb de eerste

zes jaar van mijn carrière, voor het

cV

toenmalige Van Ommeren, in de USA

gewerkt. Het is dat de familie expliciet

heeft gevraagd of ik in het familiebedrijf

wilde werken. Ik had een zwak voor het

bedrijf dus heb ik ‘ja’ gezegd. Maar als

de familie het niet gevraagd had, dan

was ik wellicht iets anders gaan doen.”

Over de vraag of hij ook een rol in het

bedrijf ziet weggelegd voor een van

zijn vier eigen kinderen moet hij even

nadenken. “De oudsten zijn er totaal

niet mee bezig. Misschien een van de

jongsten.” Toevallig heeft hij met de klas

van zijn zoon die ochtend een bezoek

gebracht aan de in aanbouw zijnde

nieuwe Van Oord sleephopperzuiger

bij de IHC-werf in Kinderdijk. Wellicht

dus dat goed voorbeeld, goed doet

volgen.....

Geboortedatum: 3 juni 1961

Opleiding: Economie, Vrije Universiteit Amsterdam

1989 – 1992 Royal Van Ommeren Group – verschillende

commerciele posities

1992 – 1994 Royal Van Ommeren Group – commercieel manager

van de logistieke divisie in Chicago, USA

1994 – 2001 Van Oord ACZ - managing director UK

2001 – 2005 Van Oord ACZ / Van Oord nv - area manager Offshore

2005 – 2007 Van Oord nv - area director Middle East in Dubai

2007 – 2008 Lid van de concerndirectie van Van Oord nv

2008 – heden CEO van Van Oord nv

Koudgewalst

Damwand

Verkoop

Aankoop

Terugkoop

Herstel- &

Constructiewerk

Verhuur

Postbus 493 2800 AL Gouda

Tel. (0182) 51 33 44

Fax (0182) 52 09 89

info@damwand.nl

www.damwand.nl

Stalen Damwand Gouda Damwand

De Emissieloze Weg van BAM

BAM biedt innovatieve oplossingen voor schonere wegen

CO 2 -neutrale bouw (lager energiegebruik)

door gerichte begroeiing

Groene bedrijventerreinen

Secundaire wegen

ingericht op opvang fijn

stof met lage structuren

Recreatieve uitloop bedrijven

en woongebieden

Leidingtransport in holle elementen

Middenberm met dubbele

Sound/Dustkiller

(van binnenuit te onderhouden)

Groene daken

Wit asfalt op rijbanen

Geluidsabsorberende verhoging

met geïntegreerde vangrail

Energie uit zwart asfalt (alleen in vluchtstrook)

Extra groene lijn in systeem aanpassen

aan stedenbouwkundige structuur

Neutralisatie run-off

door helofytenfilter

Goede groenstructuur verbetert

geluidwering met 4-10 dB(A)

Verlichting op eigen energie

Masten met verticale

rotor en solarvlak

voor verlichting en

signalering

LED-wegsignalering

Groenstructuur

Extra groene lijn in

systeem aanpassen aan

lokale landschapsstructuur

Door grondstofprofilering optisch

een verdieping creëren

Consulting

BAM Wegen bv

ES

www.bamwegen.nl / info@bamwegen.nl illustratie:

9.036


Klaar voor het verkeer, maar nog niet voor

de toekomst

drie topideeën voor hollandse Brug

Tekst: sandra Krens

Het is de toegangspoort naar Almere; wie vanuit

Amsterdam of het Gooi naar Flevoland rijdt,

komt via de A6 over de Hollandse Brug. Op 27

april 2007 veranderde dat echter voor het vrachtverkeer.

Onderzoeksbureau TNO had de brug onveilig verklaard

omdat de betonnen constructie de belasting niet meer zou

aankunnen. Het risico bestond dat zware vrachtwagens

door het wegdek zouden zakken. De brug werd direct

gesloten voor vrachtverkeer en moest in reparatie. Het

opknaptraject zou worden benut om het wegdek te

versterken en met twee meter te verbreden.

Alternatieven

Het vrachtverkeer kreeg de keus: omrijden of de pont

nemen. Automobilisten konden nog wel gebruik maken van

de brug via twee versmalde rijbanen en een wisselstrook.

Maar om het verkeer te beperken, bood Rijkswaterstaat

een vergoeding aan degenen die dat niet deden. Ook

mochten automobilisten kosteloos gebruik maken van het

streekvervoer. Voetgangers, fietsers en landbouwverkeer

moesten tijdens de werkzaamheden de pont nemen.

Fietsers die ’s nachts naar de overkant moesten, konden

een taxi bellen en de rekening naar Rijkswaterstaat sturen.

Tijdens de feestelijke heropening van de brug op 19 januari

omschreef minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat

de geboden oplossingen als ‘een echt succes’. Toch

is niet iedereen die mening toegedaan. Met name de

transportsector noemde de oplossingen ontoereikend.

De pont had slechts een beperkte capaciteit en kon

vrachtwagens langer dan 12 meter niet aan – en dat zijn de

meeste volgens verladersorganisatie EVO. Het alternatief,

omrijden, leverde een extra afstand van 21 tot 30 kilometer

op. De transportsector zegt zo’n 45 miljoen euro schade te

hebben opgelopen door de afsluiting van de brug. Hoe dan

ook, de minister zei met ‘blijdschap en trots’ terug te kijken

op de manier waarop het project is opgepakt, uitgevoerd

en opgeleverd. “Door creativiteit hebben de uitvoerende

partijen een verkeersinfarct weten te voorkomen. Dankzij

een sterke alliantie tussen bouwers en regio.”

Zeven liggers van 165 ton

Bouwcombinatie Strukton-Reef was de partij die de

reparatie, vernieuwing en verbreding van de brug uitvoerde.

Aanvankelijk leek het er op dat het bestaande brugdek

moest worden ingezaagd en dan van onderaf verwijderd.

Maar uit onderzoek bleek dat het betonnen dek onder het

asfalt minder bobbelig was dan gedacht, waardoor het

mogelijk werd met vulbeton het dek vlak te krijgen. Strook

voor strook werd de brug voorzien van nieuwe lagen

versterkt beton en asfalt. Om het wegdek breder te maken,

werden zeven betonnen liggers geplaatst, elk 50 meter lang,

3,2 meter hoog en met een gewicht van 165 ton. Op trolleys

die op pontons waren gereden, werden de liggers naar

Muiden vervoerd. Vanaf daar reden de trolleys de liggers

tot vlak bij de brug, waar twee Sennebogen S 5500-kranen

klaarstonden om ze te plaatsen. Om de brug daarbij zo veel

mogelijk te ontzien, hadden de kranen rupsbanden, zodat

het gewicht beter werd verdeeld over de rijplaten.

Bottleneck

Het wegdek is nu hersteld. Bovendien is het twee meter

breder dan voorheen, zodat de vluchtstrook kan worden

ingezet als spitsstrook. De Hollandse Brug is daarmee

weer berekend op het huidige verkeer. Maar hoe zit het

met het verkeer van de toekomst? De Hollandse Brug

maakt deel uit van de corridor Schiphol-Amsterdam-

Almere, waarvan het wegtraject moet worden uitgebreid

om de toekomstige verkeerstoename te kunnen opvangen.

Eén van de mogelijkheden die werd overwogen, is een

De Hollandse Brug werd in 2007 gesloten voor

vrachtverkeer omdat het wegdek niet meer vol-

deed aan de veiligheidseisen. Begin dit jaar vond

de feestelijke heropening plaats: na een opknap-

beurt kan de brug het verkeer weer aan. Hij is

echter nog niet berekend op de verkeersaanwas

die wordt verwacht en moet dus nog worden

uitgebreid. Via een ontwerpwedstrijd kwamen de

beste ideeën boven water.

verbinding tussen de A6 en de A9, met een tunnel naast

het Naardermeer. Halverwege 2007 heeft de minister van

Verkeer en Waterstaat dit alternatief echter verworpen en

zijn voorkeur uitgesproken voor het ‘Stroomlijnalternatief’.

Hoe dit precies wordt ingevuld, is nog onderwerp van

studie. Maar zeker is dat de A6 bij Almere 4x2 rijstroken

krijgt.

Om te voorkomen dat de Hollandse Brug een bottleneck

wordt, moet de capaciteit worden uitgebreid. In de woorden

van Eurlings: “Als Almere inderdaad die groeigemeente

moet worden, als er 60.000 woningen bijkomen en

luchthaven Lelystad een grotere rol krijgt, is er meer nodig

voor de opvang van de verkeerstoename die daaruit zal

voortkomen.” De minister schreef voor de uitbreiding van

de Hollandse Brug een ontwerpwedstrijd uit, met als titel

‘de dertig beste ideeën boven water’.

Geen schoonheid

Die dertig beste ideeën werden tentoongesteld tijdens de

officiële heropening van de brug, aan boord van de ‘Ocean

Diva’. “Ik ben blij dat het verkeer er nu zo druk overheen

rijdt; maar een schoonheid is het niet”, aldus de minister

over de brug die in zijn bouwtijd (1959) als rank en slank

8 maart 2009 maart 2009 9


AAAA

OAK , Onix Achterbosch

Kunstwerken

Van binnen ‘lijkt het op een kathedraal’ en

van buiten zijn de houten spanten van verre

herkenbaar, - volgens de jury heeft deze brug

het in zich een echt beeldmerk te worden.

TijdelijKe Bruggen VOOr sTeigerprOjecT hOllAndse Brug

Toen bleek dat de Hollandse Brug niet geschikt meer

was voor zwaar verkeer en omdat er ruimte voor de

werkzaamheden nodig was, moest er een voorziening

komen in de nabijheid van de Hollandse Brug om het

lokale verkeer en landbouwverkeer een overgang te

bieden. Er kwam een veerpont. Om een veerstoep te

creëren, is gekozen voor een L-vormige brugconstructie

met een scharnierend laatste brugdeel dat aan het uiteinde

wordt opgehangen aan spindelstangen. Zo konden de

peilschommelingen op het Gooimeer worden opgevangen,

want tussen het zomer- en winterpeil zit wel 40 centimeter

verschil.

De bouw van de steigers is aangenomen door Lifting en

Construct; een samenwerking van Hakkers en Mammoet

Maritime. Voor de brugdelen is gekozen voor de

Nederlandse vestiging van Janson Bridging, die 20.000

ton aan stalen brugdelen bezit. Deze kunnen tot diverse

tijdelijke constructies worden samengesteld.

De steigers aan weerszijden van het Gooimeer zijn op

de tekentafel tot stand gekomen. Vanwege het korte

tijdsbestek is gekozen voor een brugsysteem dat voldoende

Caterpillar

hans van heeswijk

architecten

op voorraad was bij Janson Bridging. Hierbij is geschoven

en gepuzzeld tot de meest ideale configuratie werd

gevonden. Er is gekozen voor aan elke oever een L-vormige

steiger met elk 14 stuks elementen met een breedte van

2,5 meter en een lengte van 19,5 meter. De brugsecties zijn

met een boutkoppeling onderling verbonden en gefundeerd

op stalen buispalen van Ø1000 millimeter. Hakkers heeft

de onderbouw aangebracht met een hijsponton. Met

een drijvende kraan van Lifting en Construct zijn de

brugsecties van de vrachtwagen getild en aangebracht

op de onderbouw. Vanwege het feit dat de brugsecties al

voorzien zijn van een slijtlaag en een vangrail, kon een zeer

snelle bouwtijd worden verkregen.

Dit ontwerp met netconstructie sterkte

de jury in de overtuiging dat de dubbeldekker

- met een fraai uitzicht vanaf het

bovendek - een serieuze optie is.

werd geprezen. Eurlings vervolgde:

“De Hollandse Brug markeert een

bijzonder punt in het Nederlandse

snelwegennet. Het is de overgang van

het ‘oude land’ naar het ‘nieuwe land’.

Het is de voordeur van Flevoland en

Almere. Hier steekt onze automobilist

de randmeren over. Maar hij ervaart

nauwelijks het unieke van die plek. Er

ontbreekt een duidelijk accent. Maak

een speerpunt van de Hollandse Brug.

De ambitie is de schakelfunctie beter

zichtbaar te maken. Met een ontwerp

van blijvende esthetische waarde, een

ontwerp dat innovatief en duurzaam

is. Nu we de A6 ter plaatse gaan

verbreden en ook de Hollandse brug

daadwerkelijk moet worden verbreed,

ligt er een kans om aan die ambitie

invulling te geven. Dat kan op heel

veel manieren. Met deze prijsvraag

hoopte ik zoveel mogelijk ideeën uit

de markt te halen. En dat is gelukt! ”

Dubbel NL

Bureau voor stedebouw

en Architectuur Wim de

Bruijn

Veel inzendingen

Leo Wagemans, hoogleraar civiele

techniek en voorzitter van de jury,

noemde een aantal criteria waarop de

ideeën werden beoordeeld. “Een brug

is een bijzondere belevenis”, aldus

Wagemans. “Anders dan een gebouw,

waarbij de eigenaar samen met de

architect probeert iets over zichzelf

te vertellen, is een brug van ons

allemaal. Het is een herkenningspunt.

De nieuwe Hollandse Brug – waarbij

de bestaande brug gehandhaafd

blijft - moet passen in het landschap,

moet ambitie en kwaliteit uitstralen en

blijvende esthetische waarde hebben.

Hij moet innovatief en duurzaam zijn

en capaciteit hebben voor een grote

hoeveelheid verkeer.” Wagemans gaf

verder aan dat de jury verheugd was

over de grote hoeveelheid inzendingen,

- het waren er niet minder dan 72. Een

gevoel van lichte teleurstelling was er

Een dubbeldekker met portalen die volgens de

jury robuust en mooi is en de saaiheid van de

oude brug kan absorberen.

echter ook, gaf hij toe: “Stiekem had

de jury gehoopt op briljante concepten

die voortkwamen uit allianties tussen

vakgebieden als bruggenontwerp,

landschapsarchitectuur en kunst.

Maar zulke concepten zaten er helaas

niet bij.”

De drie winnaars

Bij de inzendingen waren drie

soorten ideeën te onderscheiden:

dubbeldekkers, een nieuwe brug

naast de bestaande en ontwerpen met

toevoegingen, zoals windturbines of

andere objecten. De jury was met name

enthousiast over de dubbeldekkers,

vertelde Wagemans. Niet alleen

vanwege het dubbele grondgebruik,

maar ook omdat die de weggebruiker

een mooi uitzicht opleveren. Alleen

voldoen dubbeldekkers eigenlijk niet

aan de criteria, want daarvoor is een

langere oprit nodig dan in feite mogelijk

10 maart 2009 maart 2009 11


is. De jury heeft echter besloten de

ideeën toch te laten meedingen, en

de eventuele uitvoeringsproblemen in

de volgende fase aan de orde te laten

komen.

De drie inzendingen die uiteindelijk

werden gekozen, wonnen mede

dankzij hun haalbaarheid. In willekeurige

volgorde waren de winnaars:

eerVOlle VerMeldingen

Achterbosch Architectuur / Onix;

Hans van Heeswijk architecten

en Bureau voor Stedebouw en

Architectuur Wim de Bruijn. Zij krijgen

van Rijkswaterstaat een meervoudige

opdracht om de inzendingen uit te

werken tot een uitvoerbaar plan. De

intentie is vervolgens een van de drie

plannen aan te wijzen voor realisatie.

Het is nog toekomstmuziek. Maar de

De jury noemde dit laatste idee (Koolzaad) origineel en prees

de aandacht voor het omringende landschap.

Als reactie op het commentaar van de jury vertelt Jurgen

van Staaden:

“In deze situatie moeten met een landschappelijke aanpak

oplossingen gevonden worden. De overgang tussen het

oude en nieuwe land. De verbinding tussen het Gooimeer

en het IJmeer. De recreatie langs het water. De ervaring van

de polder met zijn dijk. Bij het maken van de brug moet hier

evenwicht gebracht worden.

Daarom stellen wij een eiland voor. Een opbollend eiland

bezaait met koolzaad, bol zoals de Emminkhuizerberg langs

de A12 bij Veenendaal. Met het eiland wordt het water van

basis is gelegd om van de degelijke

Hollandse brug een markante

constructie te maken. Een landmark

op de overgang tussen het ‘oude

en het nieuwe land’. Een Nieuwe

Hollandse Brug.

‘Koolzaad’

De jury kende ook drie eervolle vermeldingen toe aan resp. de Hollandse luchtstrook, Joris

Smits (Architect BNA, Royal Haskoning Architecten i.s.m. Strukton Civiel); Hollandse Nieuwe,

A. Hoogeveen en J.G.C. Vegter (architectenburo irs VEGTER b.i.); en Koolzaad, Jurgen van Staaden

(Santman van Staaden Architecten Almere).

de randmeren een geheel, doorvaart en lagune. Rondom

stranden, erbovenop parkeren, vandaar de zon zien

ondergaan over Pampus en Amsterdam. Niet aanplempen

maar een duidelijke grens tussen polder en randmeer.

De brug zelf moet nog gemaakt worden. Een praktische

verbinding met minimale verstoring van het zicht op het

landschap. Dat kan nu zonder veel poespas. Dat kan tegen

bescheiden kosten.

Met een aantal bruggen in Flevoland hebben wij dat laten

zien hoe dat kan. Het is beter geld uit te geven aan een

divers programma in het landschap dan aan een contrapsie

over een stukje water.”

Onlangs had ik het genoegen om samen met Directeur

Generaal Bert Keijts van Rijkswaterstaat de eerste Bouwpluim

uit te mogen reiken. Het is de bedoeling om deze prijs jaarlijks

uit te gaan reiken aan opdrachtgevers en opdrachtnemers die

op een vernieuwende, positieve en open wijze met elkaar een

project realiseren of gerealiseerd hebben. De stichting Nederlandse

Bouwpluim zet zich onder meer met deze prijs in om een

maatschappelijke verankering van de nieuwe bouwcultuur te stimuleren.

De eerste Bouwpluim kwam terecht in handen van Rijkswaterstaat Zeeland en Heijmans Infra Management

voor hun samenwerking in het project ‘Beheer en onderhoud Rijkswegen Zeeland’. In het jury rapport werd

het project getypeerd als een goed voorbeeld hoe partijen in een open dialoog en met veel vertrouwen over

en weer kunnen samenwerken.

Tot mijn vreugde zag ik dat dit mooie initiatief uit de sector navolging heeft gekregen in de Rijkswaterstaatorganisatie

met de instelling van de Rijkswaterstaat Award. De award is een onderscheiding voor opdrachtnemers

in de grond-, water- en wegenbouw die een bijzondere prestatie hebben geleverd op belangrijke

thema’s als houding en gedrag, duurzaamheid en publieksgerichtheid. Elk jaar zullen er specifieke aspecten

uit deze thema’s gelicht worden. Voor 2009 zijn dat respectievelijk veiligheid bij werkzaamheden, milieubelasting

en hinderbeleving. De eerste award zal dit jaar tijdens de Marktdagen van Rijkswaterstaat uitgereikt

worden. De instelling van deze award is wat mij betreft ook een pluim waard. Rijkswaterstaat heeft immers

als grootste individuele opdrachtgever in de gww-sector een voorbeeldfunctie voor andere opdrachtgevers

zoals de provincies en gemeenten.

Het is geen nieuws als ik zeg dat wij een uitgesproken voorstander zijn van een innovatieve en constructieve

wijze van samenwerken en met elkaar omgaan. Dat betekent niet gunnen op de laagste prijs om vervolgens

op voet van conflict en irritatie te trachten een project gerealiseerd te krijgen. Daarom ook zijn wij zeer

positief over het feit dat Rijkswaterstaat het principe van Economisch Meest Voordelige Inschrijving hanteert

waardoor ook de kwaliteit van de aanbieding nadrukkelijk wordt meegewogen. Met de instelling van de

Bouwpluim en de Rijkswaterstaat Award is er weer een belangrijke stap gezet op de weg naar een nog betere

en transparantere samenwerking tussen partijen en het benutten van elkaars deskundigheid en ervaring.

Elco Brinkman

Voorzitter Bouwend Nederland

Column

Elco Brinkman

Beter samenwerken

12 maart 2009 maart 2009 13


Actueel

dhV onderzoekt waterberging

bij gesloten Maeslantkering

Advies- en ingenieursbureau DHV

gaat een planstudie uitvoeren naar

de waterberging in het Volkerak-

Zoommeer. Wanneer bij hevige storm

de Maeslantkering en de Hartelkering

sluiten, kan het water van Maas en Rijn

niet meer naar zee stromen en stijgt

het water op de benedenrivieren zoals

het Hollandsch Diep en Haringvliet.

Door het water tijdelijk af te leiden

naar het Volkerak Zoommeer wordt

een te grote stijging voorkomen. DHV

neemt onder andere 100 kilometer

aan dijken en 20 waterwerken onder

de loep. De opdracht maakt onderdeel

uit van het rijksprogramma ‘Ruimte

voor de Rivier’ en wordt uitgevoerd

in opdracht van Rijkswaterstaat. De

contractwaarde bedraagt circa 1,2

miljoen euro.

“Op dit moment is de kans dat bij de

sluiting van de Maeslantkering een

kritieke situatie ontstaat theoretisch

eens in de veertienhonderd jaar. Door

de klimaatverandering neemt die kans

toe. Met de werkzaamheden willen we

de kansen op een onveilige situatie

rondom Rotterdam en Dordrecht voor

nu en de toekomst verkleinen. Dit is

ook conform de aanbevelingen van

de Deltacommissie”, aldus Paul van

Meel, projectmanager bij DHV.

Het advies- en ingenieursbureau

brengt onder andere de water in- en

uitlaat in kaart. Van Meel: “Wanneer de

Maeslantkering sluit, moet het water

uit de rivieren ergens heen, door het

in te laten naar het Volkerak gaat het

peil daar circa twee meter omhoog.

We gaan uitgebreid onderzoeken wat

de impact hiervan is op de omgeving

in West-Brabant en Zeeland. We

weten dan ook welke maatregelen

we moeten nemen.” DHV verwacht

niet alleen te maken te krijgen met

hoogwater. Ook de problematiek

rondom de verzilting van het meer om

de waterkwaliteit te verbeteren speelt

een belangrijke rol. Van Meel: “Het

Volkerak-Zoommeer zal waarschijnlijk

op termijn zout worden. Dat gegeven

moeten we meenemen in ons advies.”

www.dhv.nl

VanMeijel integreert software voor afvalverwerking

met Metacom

Van Meijel Automatisering uit

Emmeloord heeft software van

Ingenieursbureau Kennemerland

voor de beheersing van afvalstromen

met de ERP-oplossing Metacom

geïntegreerd. Bouwbedrijven, die veel

te maken hebben met de afvoer van

(verontreinigde) grond en bouwafval

of die beschikken over een eigen

milieu- of recyclingtak kunnen die

activiteiten hiermee volgens het

bedrijf volledig automatiseren. De

software van Kennemerland blijft

leverbaar als stand-alone oplossing,

die ook met ERP-systemen, financiële

systemen en business software van

andere leveranciers geïntegreerd kan

worden.

De software van Kennemerland

wordt in de afvalverwerkende

industrie veel gebruikt en bestaat

uit diverse modules voor het wegen,

registreren, melden en de logistieke

afhandeling van afvalstromen.

Een voordeel van de software is

de ondersteuning van wettelijke

verplichte procedures. Bedrijven, die

afvalstoffen tot een nieuw product

bewerken, hebben bijvoorbeeld te

maken met CE-markeringen, KOMO-

keur, conformiteitsverklaringen en

de vernieuwde BRL2506 voor het

gebruik van recyclingsgranulaat

voor betonwerk, wegenbouw of

grondwerken. Een AMvB-module

zorgt voor de maandelijkse meldingen

van afvalstromen, afvalinzameling,

afvalverwerking en leveringen van

bijvoorbeeld gerecycled materiaal bij

het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

en bij het ministerie van LNV, waar

sinds 2008 meldingen voor compost

en zuiveringsslib moeten worden

gedaan.

www.vanmeijel.nl

Bron: Beeldbank Verkeer en Waterstaat

nieuwe versies AutocAd

Autodesk heeft nieuwe softwareversies aangekondigd voor

de Architectuur-, Engineering- en Constructie-branches

(AEC). De nieuwe releases moeten de acceptatie en de

toepassing van het building information modeling-model

(BIM) versnellen. Het nieuwe BIM-softwareportfolio van

Autodesk bestaat uit Autodesk Revit Architecture 2010,

Autodesk Revit Structure 2010, Autodesk Revit MEP 2010,

AutoCAD Civil 3D 2010 en Autodesk Navisworks 2010.

Het nieuwe productportfolio voor fabrikanten, dat samen

de Autodesk-oplossing voor Digital Prototyping vormt,

bestaat uit Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical,

AutoCAD Electrical, Autodesk Alias, Autodesk Moldflow,

Autodesk Navisworks, Autodesk Showcase, Autodesk 3ds

Max Design en Autodesk Vault. Autodesk belooft met de

nieuwe versie een grotere collectie ontwerp-, visualisatie-

en simulatiefunctionaliteiten en een betere interoperabiliteit

met zowel Autodesk-softwaretoepassingen als andere

CAD-tools.

Er worden te weinig inspraakavonden

gehouden over de aanleg van de A4

Midden Delfland of de A13/A16 in

combinatie met de verbreding van

de A13. Dat stelt Tweede Kamerlid

Kees Vendrik, die hier onlangs in de

kamer vragen over stelde aan minister

Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Hij vindt het gek dat er in Rijswijk,

Den Haag, Leidschendam/Voorburg

en Westland door Rijkswaterstaat

geen informatie-avonden gepland

zijn, terwijl inwoners van deze steden

wel de gevolgen zullen ondervinden

van de aanleg van extra asfalt.

Vendrik verwijst naar berekeningen

die in opdracht van Rijkswaterstaat

zijn gemaakt. Daaruit blijkt volgens

hem dat de bestaande wegen als

de A20, de Beneluxtunnel, de Van

Brienenoordbrug, de Rotterdamse

Ruit en de knooppunten Ypenburg en

Kleinpolderplein volledig vast zullen

komen te staan door het verkeer dat

wordt aangetrokken door het extra

asfalt. Omdat de ‘hele regio’ van het

project problemen ondervindt, moet

ook de hele regio daarover worden

geïnformeerd, aldus Vendrik. Vreemd

vindt hij het ook dat de inspraakavond

Ook komt er nieuwe Infrastructure Modeling-software

om nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven en

overheidsinstanties te helpen het ontwerp en het beheer

van hun infrastructuur te verbeteren. Hiervoor komen de

releases AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Raster Design

2010, Autodesk MapGuide Enterprise 2010 en Autodesk

Topobase 2010 op de markt.

Tot slot komt er een nieuwe release van AutoCAD 2010.

Deze biedt nieuwe functionaliteiten die de meeste

voorkomende ontwerpproblemen kunnen aanpakken en

volgens de leverancier aanzienlijke besparingen kunnen

opleveren. Hierbij moet worden gedacht aan free-form

ontwerptools, parametrisch ontwerpen en een verbeterde

PDF-ondersteuning. Daarnaast ondersteunt AutoCAD

2010 vanaf nu ook 3D-printing zodat het mogelijk wordt

fysieke 3D-modellen en -prototypes te produceren via ondemand

3D-printservices of een persoonlijke 3D-printer.

www.autodeskseminars.com

Brugkantoor

voor bruggenspecialist

Bruggenbouwer Hofman laat op

zijn bedrijfsterrein in Sliedrecht aan

het water een kantoorverdieping

bijbouwen die als een brug zweeft

boven het bestaande kantoor. Mooie

oplossing voor een bruggenspecialist!

www.hofman-sl.nl

groenlinks vindt inspraakavonden A4 Midden

delfland te beperkt

die in Rotterdam gepland is, alleen

over de variant A13/A16 gaat. Vendrik

vraagt Eurlings of hij de verstuurde

uitnodigen voor informatieavonden

kent en wie deze hebben ontvangen.

Ook wil hij weten waarom er geen

informatieavonden zijn in Westland,

Den Haag, Voorburg/Leidschendam

en Rijswijk. Verder vraagt hij zich

af welke criteria Rijkswaterstaat

hanteert bij het beoordelen waar

inspraakavonden gehouden worden

bij de aanleg van infrastructuur.

14 maart 2009 maart 2009 15


Haitsma Beton B.V. heeft een innova-

tief product ontwikkeld: de holle voorgespannen

heipaal. De paal wordt gemaakt

van zelfverdichtend beton en kan

afhankelijk van de dikte van de heipaal tot

33 procent lichter dan de klassieke, massieve

heipaal worden geproduceerd, maar

heeft dezelfde constructieve kwaliteit. De

voordelen van de gewichtsbesparing zijn

evident. Holle heipalen – door Haitsma

Beton op de markt gebracht onder de naam

HAILIGHT ® – zijn aantrekkelijk omdat ze transport-

en kraankosten reduceren en door hun

lagere massa minder negatieve milieueffecten

hebben. Bovendien kan worden volstaan met

lichtere heistellingen, waardoor besparingen

op de uitvoeringskosten mogelijk zijn tot 20

procent. De holle heipaal is voor het eerst

toegepast bij de aanleg van de nieuwe N210.

De officiële marktintroductie vond plaats in

april 2008.

Sinds 2007 is Ballast Nedam betrokken bij de renovatie van de provinciale

weg tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht. Daarbij wordt de

bestaande N210 als transportroute gebruikt. Dat bleek een probleem op

te leveren. Door het zware bouwverkeer en de slappe ondergrond bestond

het gevaar dat de oude weg wellicht zou verzakken. Daarom besloot

wegbeheerder Provincie Zuid-Holland materieel boven 50 ton gewicht te

weren en dat betekende dus dat de beoogde 80 tons-heistelling niet kon

worden ingezet. Daarnaast speelde de slechte kwaliteit van de ondergrond

ook nog een rol, de heistelling moet immers wel stabiel kunnen staan. Er

moest een alternatief worden bedacht. ‘De risico’s waren groot,’ zegt ir.

Klaas Visser, directeur van Haitsma Beton. ‘Daardoor zouden er extra

voorzieningen moeten worden getroffen met hoge kosten als gevolg. Zo is

het concept van de holle heipaal eigenlijk geboren.’

Zelfverdichtend beton

Ondanks het innovatieve karakter van de holle heipaal was het fenomeen

niet helemaal nieuw voor Haitsma Beton. Nu leek de tijd echter rijp.

‘In 1999 en 2000 hebben we al geëxperimenteerd met het fabriceren

van holle palen,’ zegt Koos Brunsmann, Coördinator verkoop heipalen

bij Haitsma Beton. ‘Uit die experimenten bleek dat de moeite en kosten

destijds niet op konden wegen tegen de voordelen. Maar we wisten dat

het technisch mogelijk was. Toen we van de problemen bij de N210

hoorden, hebben we dat concept er weer bijgehaald.’

En zo startte Haitsma Beton halverwege 2007 dus met nieuwe

experimenten, ditmaal niet met conventioneel beton zoals in 2000, maar

met Zelfverdichtend Beton (ZVB). Zelfverdichtend beton – dat Haitsma

Beton sinds 2006 voor vrijwel al haar producten gebruikt – bleek echter

om andere productietechnische randvoorwaarden te vragen. Daarop

werden een aantal aanpassingen aangebracht, zowel aan het proces als

aan de mal. Het resultaat: een holle paal die constructief even sterk is als

conventionele massieve palen, maar 33 procent lichter.

Voordelen

Waarom dat voor ons aantrekkelijk was?’ zegt Jorrit Smeets, directeur

Ballast Nedam Funderingstechnieken en verantwoordelijk voor de

toepassing van de Hailight in het N210-project. ‘In de eerste plaats konden

we de continuïteit van het N210-project zo waarborgen. Door de restricties

van de provincie konden we onze 80 tons-installatie niet gebruiken. De

holle heipalen in het N210-project werden met een 50 tons-heistelling

geplaatst op deeltrajecten waar zware heipalen nodig zijn, maar geen

zwaardere heistelling mag komen. In het algemeen hebben lichtere palen

natuurlijk voordelen. Een klassieke, massieve paal van 18 meter met een

gewicht van 9 ton kun je nu vervangen voor een paal van 5,7 ton. Je

kunt, zoals gezegd, met een kleinere heistelling af, er kunnen meer palen

op een auto, dus je hebt minder transportbewegingen nodig. Het heeft

aanmerkelijke voordelen voor de logistiek, maar ook in de uitvoering.

Met dezelfde heistellingen kun je bijvoorbeeld langere palen heien, maar

het is ook interessant als er schoorpalen moeten worden aangebracht,

simpelweg omdat lichtere palen ook minder belasting op de heistelling

geven.’

Inmiddels zijn er in het kader van het N210-project 80 holle heipalen

geplaatst, waarvan 66 (17 meter, vierkant 45 cm), onder een brug in

de nieuwe weg. Overigens een primeur: de N210 is het eerste project in

Nederland waar deze holle heipalen worden toegepast.

Kosten

De HAILIGHT ® heeft een massieve kop en punt over 1,5 meter lengte en

kan in diverse maten en lengten worden gefabriceerd. Doordat in het

holle gedeelte van de paal minder beton aanwezig is, is daar de blijvende

voorspanning hoger en gedraagt de HAILIGHT ® zich stijver dan een geheel

massieve heipaal. Volgens Brunsmann zijn de aanschafkosten van een

(vierkant 32 cm) holle heipaal vergelijkbaar met een massieve. Kleinere

maten zijn doorgaans economisch minder aantrekkelijk, maar bij maten

boven de vierkant 32 cm wordt het al snel aantrekkelijk. ‘Let wel,’ zegt

Brunsmann, ‘dat geldt in gevallen waar er geen sprake is van beperkende

randvoorwaarden. Het kan heel goed – zoals bij de N210 – dat het

niet zozeer de kosten zijn, maar de restricties die worden opgelegd aan

bijvoorbeeld de omvang van de heistelling.’

‘Absoluut veelbelovend,’ zegt Klaas Visser. ‘Het is typisch zo’n product

waarmee we ons als Haitsma Beton kunnen onderscheiden. Het is een

interessant product om aan specifieke eisen of randvoorwaarden te kunnen

voldoen. Het kan ook om bedrijfseconomische redenen aantrekkelijk

zijn. Bovendien past het heel goed bij maatschappelijk verantwoord

ondernemen. Een holle heipaal kost 35 procent minder grondstof en dan

praat je nog niet over het effect van lagere brandstofkosten tijdens het

transport, gebruik van lichtere machines met dito minder energieverbruik

en ga zo maar door. We zien de belangstelling niet voor niets snel

toenemen. We verwachten hier echt heel veel van.’

Haitsma Beton

Haitsma Beton is naast de productie van voorgespannen betonnen heipalen

en barriers gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van prefab

betonnen elementen voor bruggen, viaducten, stadions, parkeergarages,

gebouwen en wegen. Ook produceert het bedrijf betonnen barriers.

Haitsma Beton (120 medewerkers) is gevestigd in Kootstertille (Friesland).

Haitsma Beton B.V.

Pinksterblomstrjitte 2 T 0512 - 33 56 78

9288 AG Kootstertille F 0512 - 33 56 66

Postbus 7 www.haitsma.nl

9288 ZG Kootstertille info@haitsma.nl

16 maart 2009 Advertorial

Advertorial

maart 2009 17


www.hakkers.com

www.mammoetmaritime.com

Lifting & Construct BV

Hakkers / Mammoet Maritime

Karel Doormanweg 47

Haven 580

3115 JD Schiedam

Postbus Box 570

3100 AN Schiedam

Tel: +31 (0)10 2042 483

Fax: +31 (0)10 2042 653

E-mail: info@hakkers.com /

info@mammoetmaritime.com

Een combinatie van:

Hakkers BV

Constructief in Waterbouw

Mammoet Maritime BV

Transport, zwaar hijswerk en

berging

Aanbestedingskalender.nl

Op de Aanbestedingskalender zijn door Rijkswaterstaat de volgende (voor)aankondigingen geplaatst

die nog niet Europees zijn aanbesteed (peildatum maart 2009).

Werken

Rijkswaterstaat Noordzee: Pilot voor de Zandmotor in het traject tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het gaat concreet om het aanbrengen

van circa 20 miljoen m3 zand vóór of aan de Delflandse kust. De locatie voor de Zandmotor is nog niet vastgesteld, maar zal ongeveer ter hoogte

van Ter Heijde zijn. Marktconsultatie op 25 maart 2009.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland: Het ontwerpen en uitvoeren van een wegverbreding op het traject A28 Hattemerbroek – Lankhorst (geplande datum

voor het begin van de gunningsprocedures: 14 april 2009).

Rijkswaterstaat Zeeland: Het opnemen van bestaande glooiingconstructies en het aanbrengen van nieuwe glooiingconstructies langs de Oosterschelde

(geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: nog niet bekend).

Leveringen

Rijkswaterstaat Noordzee: Delivery of a ferry to be used on the river Danube between Vukovar (Croatia) and Bac (Serbia) (geplande datum voor het

begin van de gunningsprocedures: 15 april 2009).

Diensten

Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst: voorziene opdrachten in 2009 te weten

- Beheer & Onderhoud / evt. Levering van standaard software Statistisch voorspellen trends

- Beheer & Onderhoud / evt. Levering van standaard software Wiskundige toepassingen en Grafische gebruikersinterfaces

- Beheer & Onderhoud / evt. Levering van standaard software Content management systeem voor WEB-based applicaties

- Bouw / Integratie / Beheer & Onderhoud applicatie software Laboratorium Informatie Management Systeem

- Vervangende Software / Beheer & Onderhoud Taskmanager voor uniformering RWS Verkeercentrales

- Vervangende Software / Beheer & Onderhoud Meldingensysteem voor uniformering RWS Verkeercentrales

- Inhuur ICT-expertise

- Beheer & Onderhoud van Waterbeheer applicaties iBever (Beoordelen en Verwerken meetgegevens); Berichtencentrum 2000 en InfraWEB

(Meldingen en Afhandeling incidenten)

- Beheer en Onderhoud WAB-info voor integraal waterbeheer, scheepvaart en verkeer

- Bouw / Beheer & Onderhoud applicatie voor monitoring baggerschepen (o.a. hoeveelheden)

- Nieuwbouw applicatie software Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact (HAVIK II)

- Verwerking door politie & marechaussee aangeleverde verkeersongevallenregistratie gegevens tbv VenW/RWS

- Verwerking Kadaster data naar RWS-DID format tbv Grondaankopen & Onderzoek naar geluidsbelasting

- Mantel Geodiensten voor inwinnen, verwerken, controleren & opleveren van geo-informatie

- Verwerken / Actualiseren van gegevens in applicatie Baseline vanuit o.a. DTB, Ecotopen bestand en lodingen

- Beheer en Onderhoud Meetlussensysteem ten behoeve van Verkeersinformatie Maastricht

(geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 2 april 2009).

Rijkswaterstaat Waterdienst: Lichtkogel intranetsite (geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 15 april 2009).

maart 2009

19


Bron: combinatie schuwagt (Boskalis/Van den herik)

Mijnsteen al halve

eeuw mooie bouwstof

voor waterbouw

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd in West-Europa

veel gebruik gemaakt van steenkool. Dat de mijnsteen,

die bij de winning daarvan vrijkomt, ook ingezet is voor

de bescherming van Nederland tegen hoogwater is minder

bekend. Maar het wordt al heel lang toegepast in civiele

werken; direct na de Tweede Wereldoorlog voor het sluiten

van een aantal bressen in de dijken en later bij de bouw

van de afsluitdammen van het Deltaplan. Het mes snijdt bij

het gebruik ervan aan twee kanten; de mijnindustrie heeft

voor mijnsteen geen nuttige toepassing en in de waterbouw

kan het door de gunstige eigenschappen hoogwaardig

ingezet worden. Daarnaast levert het besparing op andere

hoogwaardige bouwgrondstoffen op, zoals zand en

natuursteen.

Bij de winning van steen-

kool komt mijnsteen als

restmateriaal beschikbaar.

Dit heeft bewezen

eigenschappen voor

toepassing in de waterbouw.

Mijnsteen is sinds

de watersnoodramp van

1953 grootschalig ingezet

voor de Deltawerken.

Ook voor huidige waterbouwkundige

projecten

zoals Maasvlakte II en

Ruimte voor de rivier is

het goed te gebruiken.

Nu enkele grootschalige

waterbouwwerken in

uitvoering gaan, is het

interessant de kennis van

dit bijzondere materiaal

op te frissen.

Wat is mijnsteen?

Mijnsteen is een verzamelnaam voor alle soorten

nevengesteenten die bij de winning van steenkool vrijkomen.

De aardlagen waarin steenkool voorkomt, zijn gevormd

in de geologische periode ‘het Bovencarboon’ (ruim 200

miljoen jaar geleden). In die periode ontstonden afwisselend

afzettingen van veen, klei en soms zand. Onder invloed

van grote belastingen (door latere afzettingen op deze

lagen of door vulkanische activiteit) is het veen veranderd

in steenkool, de klei in leisteen en de zandige afzettingen

in zandsteen. De totale jaarlijkse beschikbare hoeveelheid

mijnsteen van alle locaties in Duitsland bedraagt circa 30

miljoen ton. De mijnsteen die in Nederland wordt geleverd,

is voornamelijk hiervan afkomstig.

grAdering

De gradering van mijnsteen is afhankelijk van de

geologische samenstelling van de formatie waaruit

deze gewonnen wordt. De verschillende graderingen

worden apart opgeslagen. Om uitdroging te voorkomen

worden de mijnsteenbergen besproeid met water. Net

voor het transport zeeft men de mijnsteen af zodat ze

aan de standaardsorteringen (KOMO: 0/180 of CE CP

45/125, CP 45/180 of CP 63/180 mm) voldoen. Daarna

wordt het materiaal direct vanaf de loswal in het schip

geladen en naar Nederland vervoerd. Mijnsteen moet

in Nederland voldoen aan de eisen van de Standaard

RAW, de NEN-EN-13383 (norm voor waterbouwsteen)

en de eisen van het bouwstoffenbesluit. Mineralith

mijnsteen wordt geleverd met zowel een CE als een

KOMO certificaat afgegeven door KIWA (K45074 en

K47469 volgens de BRL-9301.) Hiermee is zowel de

fysisch-mechanische, als de milieuhygiënische kwaliteit

van het materiaal gewaarborgd inclusief de erkenning

voor het bouwstoffenbesluit.

Materiaalkundige aspecten

De dichtheid van mijnsteen kan variëren van 2450 tot 2650kg/

m 3 . Dit komt enerzijds door verschil in krachten bij het

ontstaan van het materiaal, anderzijds door de hoeveelheid

koolstof die in de mijnsteen aanwezig is. De wateropneming

is afhankelijk van de dichtheid en bedraagt circa één tot vier

procent.

Doorgaans wordt de mijnsteen direct uit het schip in het werk

gelost. De in Nederland gebruikte mijnsteen die afgezeefd is

op 45 of 63 mm, is voornamelijk afkomstig uit de uitbouw

voor de ondergrondse gangen. De dichtheid van deze

steen bedraagt minimaal 2600 kg/m 3 en is van significant

betere kwaliteit, dan die in het verleden is toegepast. De

verbrijzelingswaarde volgens de NEN 5180 bedraagt circa

24 procent.

Toepassingsmogelijkheden

Mijnsteen is door de grove korrelopbouw in de waterbouw

zeer goed toepasbaar als perskaden onder de waterlijn.

Deze perskaden worden veelal in de teenconstructie van

het definitieve werk opgenomen. Verder is het geschikt

als funderingslaag in een glooiingsconstructie tussen een

zandlichaam en de toplaag. Ook is het te gebruiken als

beschermingsmateriaal tegen uitschuring van vooroevers

en bodems. En tot slot voor filterlagen, in aanvullingen en

als kernmateriaal. Uit analyseresultaten blijkt dat Mineralith

mijnsteen voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit

van 1 juli 2008 (voorheen Bouwstoffenbesluit) voor categorie

1 materiaal.

Natuurcompensatie

In 2007/2008 is in Amsterdam mijnsteen sortering 45/180

mm gebruikt voor het natuurcompensatieproject bij IJburg.

Vanwege de verwachte stijging van het waterpeil in het IJmeer

moet de veiligheid van de waterkeringen worden verbeterd.

De ecologie wordt hier verbeterd door bodembescherming

en de aanleg van vooroevers. Over een oppervlak van circa

3 hectare is bodembestorting aangebracht van mijnsteen.

Naar verwachting zal zich hier binnen twee jaar een populatie

driehoeksmosselen vestigen, die weer als voedsel dient voor

een aantal vogels.

Maar er zijn meer interessante voorbeelden. Zo koos het

Rotterdamse havenbedrijf ervoor de Waalhaven met 5.000

ton Mineralith te versterken. Of de combinatie Schuwagt

(Boskalis/Van den Herik) die voor de buitendijkse versterking

bij Lekkerkerk ruim 150.000 ton mijnsteen gebruikt heeft.

Rotim leverde een sortering 45/180 mm voor dit werk.

Ook voor de kustbescherming van de Maasvlakte 2 is

mijnsteen interessant als kern van golfbrekers of als

bodembescherming.

Mijnsteen is in de loop der tijd voor de waterbouw zeer

kosteneffectief gebleken. Vooral bij grootschalige projecten,

waarbij in zeer korte tijd grotere hoeveelheden (10-20.000 ton/

week) moeten worden geleverd, blijkt de combinatie met de

logistieke invulling zeer effectief. In het kader van duurzaam

bouwen hoeft bij gebruikmaking van deze mijnsteen geen

beroep te worden gedaan op primaire grondstoffen.

Met medewerking van: ing. Rinus Pigmans, Rotim

Steenbouw, ‘s Hertogenbosch

Kijk voor meer informatie op onze website

Uw vraag is onze uitdaging!

Tel: (0182) 354635 Fax: (0182) 353787 E-mail: info@gerardbos.nl

w w w . g e r a r d b o s . n l

20 maart 2009 maart 2009 21


MARELKO, ON-

GEHOORD GOED

Optische en geluidsignalering op maat, Totale voertuig ertuig oplossingen oplossingen, Ademanalyse

apparatuur zoals alcoholslot, Camera-systemen, ECE65 producten met certifi caat.

0495-592290 info@marelkobenelux.nl www.marelkobenelux.nl

De Geonius Groep speelt met AutoCAD

Civil 3D in op de vraag uit de markt

‘AutocAd civil 3d wordt

langzaamaan een gevestigde

naam in de gWW’

Er lijken op het gebied van software voor de GWW-sector verschuivingen te zijn. Het van oudsher

veel gebruikte Bentley MX moet terrein prijs geven. Een aantal traditionele MX-bolwerken werkt nu

ook met andere oplossingen, zoals AutoCAD Civil 3D van Autodesk.

Bentley MX is lang een grote speler geweest op

het gebied van volumeberekeningen in de GWWsector.

Zo gebruikte Rijkswaterstaat het pakket

in nagenoeg al zijn projecten, dus de keuze lag voor veel

ingenieursbureaus voor de hand. Totdat Autodesk in 2004

AutoCAD Civil 3D op de markt bracht. Geonius Groep, een

ingenieursbureau uit Limburg dat onderverdeeld is in de

takken Civiel, Geotechniek en Milieu, constateerde dat de

markt steeds diverser werd en dat er steeds meer klanten

aanklopten die in Civil 3D werkten.

Opkomst AutoCAD Civil 3D

Volgens Jordy Brouwers, projectleider bij de civiele tak

van Geonius, had deze verandering meerdere oorzaken.

Hij zet ze op rij: “Op de eerste plaats werd het gebruik

van MX steeds minder gedicteerd door Rijkswaterstaat

of andere grote partijen, waardoor ingenieursbureaus bij

aanbestedingen steeds meer vrijheid kregen in de keuze van

hun softwarepakketten. Bovendien was het AutoCAD Civil

3D-pakket behoorlijk intuïtief en gebruikersvriendelijk, zeker

voor mensen die al eerder met AutoCAD of andere Autodesk-

22 maart 2009 maart 2009 23


producten hadden gewerkt. Die mensen waren natuurlijk ook

al goed bekend met het DWG-formaat, het bestandsformaat

van AutoCAD dat al snel wereldwijd geaccepteerd werd als

standaard voor technische tekeningen. En ten slotte bracht

Autodesk Civil 3D tegen een relatief lage prijs op de markt.”

De tak Geonius Civiel houdt zich onder andere bezig

met het maken van 3D-modellen, het opzetten van

hoeveelheidsbepalingen, het uitvoeren van maatvoeringen en

landmeetkundige opnames, het ontwerpen en reconstrueren

van wegen en spoorwegen en het maken van visualisaties en

animaties. Het bureau richt zich op overheden, bedrijven en

particulieren in binnen- en buitenland. Een grote vijver dus

om uit te vissen, met als gevolg dat Geonius niet de enige

partij is die naar de gunsten en de opdrachten van de klanten

hengelt.

Combineren

Om de concurrentieslag al vanaf de tekentafel beter aan

te kunnen gaan en om zowel oude als nieuwe klanten van

dienst te kunnen zijn, besloot de directie van de Geonius

Groep in 2008 om naast het softwarepakket MX ook een

aantal seats AutoCAD Civil 3D te laten draaien. “Naast

elkaar, wel te verstaan, want wij zijn van mening dat MX

en Civil 3D elkaar qua prestaties weinig ontlopen”, aldus

Brouwers. “Wij gaan op zoek naar het synergie-effect door de

meest aansprekende functionaliteiten van beide pakketten

met elkaar te combineren.” Dat resulteert erin dat Geonius

MX vooral gebruikt voor het maken van weg-

modellen, terwijl het dwarsprofielgebaseerde AutoCAD

Civil 3D vooral wordt ingezet voor grondmodellen en

hoeveelheidsberekeningen.

eVOluTie VAn digiTAAl WegOnTWerp

Inzicht belangrijk

Het feit dat een bedrijf twee gespecialiseerde pakketten

heeft draaien, betekent niet dat de bouwplannen met een

druk op de knop op het beeldscherm verschijnen. De

pakketten nemen weliswaar een gigantische hoeveelheid

rekenwerk en dus tijdwinst voor hun rekening, maar de

grootste winst wordt misschien wel behaald doordat

Geonius over mensen beschikt die slim met de verschillende

softwarepakketten kunnen omgaan en ze waar nodig naar

hun hand kunnen zetten. Zo hebben de IT’ers van Geonius

een tool voor AutoCAD Civil 3D ontwikkeld die de optimale

grondophogingsprocedure voor een baggerproject voor

Maasvlakte 2 in kaart brengt (zie kader).

Database projectgegevens

Een andere tool die Geonius voor zichzelf én voor zijn klanten

heeft ontwikkeld, is de zogeheten dCube. dCube is een

database die ingezet wordt voor het opslaan, het analyseren

en het rapporteren van civieltechnische projectgegevens.

Jeroen Tishauser, database-specialist van Geonius

vertelt over dCube: “Aspecten als kwaliteitsbewaking,

voortgangsbewaking en logistieke stromen zijn in tien jaar tijd

volledig gedigitaliseerd. Wij brengen deze onderdelen samen

in de op Oracle gebaseerde dCube en slaan zo een brug

tussen ontwerp en uitvoering. Want door te investeren in de

voorbereiding, valt er geld te besparen in de uitvoering. Aan de

invoerzijde van dCube kunnen landmeters en ontwerpers hun

3D-modellen en de bijbehorende gegevens opslaan en aan

de uitvoerzijde kan de projectleiding daar dan weer analysetools

op loslaten en bijvoorbeeld kostencontroles uitvoeren,

kwaliteitsrapporten of vorderingsstaten uitdraaien en kritische

projectfactoren in kaart brengen.

In feite liggen de stijgende grondstofprijzen aan de basis van de relatief snelle digitalisering van het wegontwerp.

De industrie begon met de digitale calculatie van grondstofhoeveelheden en binnen een paar jaar breidde de

digitalisering in de grond-, weg- en waterbouw zich zo sterk uit dat het mogelijk was volledige 3D-inrichtingsmodellen

op te zetten. In het begin stond vooral het Bentley-pakket MX bekend voor het berekenen van hoeveelheden in

wegontwerp en zette het met zijn koppelingen naar andere applicaties de toon voor digitaal wegontwerp.

Met de ruggensteun van de uitstekende reputatie van de AutoCAD-pakketten introduceerde Autodesk in 2004

AutoCAD Civil 3D, een pakket dat inspeelde op de nog steeds toenemende digitalisering in de bedrijfstakken

infrastructuur, water, milieu en bouw. Autodesk bracht een oplossing op de markt die de nieuwe mogelijkheden in de

computertechnologie volledig benutte. Zo was AutoCAD Civil 3D voorzien van een fraaie grafische gebruikersinterface

en maakte het gebruik van dynamische 3D-modellering, waardoor een aanpassing in een bepaald onderdeel van

een model doorberekend wordt in alle onderdelen van het model. Bovendien maakte AutoCAD Civil 3D gebruik van

het .NET-platform.

De aanvankelijk zeer gespecialiseerde software-oplossingen groeiden vooral na 2000 uit tot veelomvattende

applicaties. De bedrijfsbrede toepassing ervan kwam binnen handbereik toen projecttoezicht en –management een

eigen plek kregen binnen de applicaties. Dankzij de digitalisering en de daarmee samenhangende democratisering

van het traditioneel complexe projectmanagement konden ontwerpbureaus hun aandacht weer verleggen naar de

uitvoeringstaken. In het kielzog van het digitale projectmanagement volgden de kwaliteitsbewakingsprogramma’s,

zoals dCube van Geonius. Van ontwerpbureaus werd sindsdien niet alleen een onafhankelijke blik verwacht, maar

ook een daadwerkelijke kwaliteitscontrole in het veld. Door de vele externe toetsingen speelt kwaliteitscontrole

inmiddels een hoofdrol in de wegenbouw.

MAAsVlAKTe 2

In opdracht van PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte), de aannemerscombinatie van Boskalis en Van

Oord, is Geonius betrokken geweest bij het ontwerp van Maasvlakte 2.Dit landaanwinningsproject, dat ontworpen

is met AutoCAD Civil 3D, verrijst in de Noordzee, direct ten westen van het huidige haven- en industriegebied.

Eenmaal voltooid omvat Maasvlakte 2 netto 1000 hectare bedrijfsterrein, dat direct gelegen is aan diep vaarwater.

De landaanwinning ontstaat door de aanleg van een deels harde, deels zachte zeewering in de Noordzee. Strand

en duinen vormen het zachte deel van die zeewering, breuksteen of betonblokken het harde deel. Binnen de

zeeweringen worden vervolgens de terreinen opgespoten.

Speciaal voor het opspuiten van deze terreinen heeft Geonius een applicatie ontwikkeld die boven op AutoCAD

Civil 3D draait en die de totale hoeveelheden zand kan opsplitsen naar de specifieke toepassing ervan. Zo kan de

tool bijvoorbeeld precies in kaart brengen welk gedeelte van de Maasvlakte tot stand komt door rainbowing en welk

gedeelte per jumbo-schip aangevoerd moet worden. De tool maakt gebruik van de standaardfunctionaliteiten die

Civil 3D biedt, maar zorgt er tevens voor dat die functies geautomatiseerd worden. Op deze manier slaagt Geonius

er niet alleen in de verschillende grondwerkzaamheden tot in het kleinste detail uit te tekenen, maar de ingenieurs

kunnen ook het logistieke proces, het kostenaspect en de planning voor alle partijen in het hele voor- en het

natraject in kaart brengen.

Vervolgens worden de productiehoeveelheden vanuit de verschillende software-systemen op de schepen

geheel geautomatiseerd verwerkt in de dCube. Uit de dCube-database worden vervolgens diverse rapportages

gegenereerd. Op deze manier wordt voor iedere betrokken partij meteen duidelijk wie op welk tijdstip op welke

locatie een bepaalde hoeveelheid en soort zand heeft afgeleverd.

De gegevens in dCube zijn van alle kanten benaderbaar, alle

queries zijn mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld opvragen welke

materialen in welke weglagen in welke fasen van een project

toegepast zijn. Het is een schoolvoorbeeld van een toepassing

van BIM, al noemen wij het anders.”

Jordy Brouwers vult aan: “Ons geloof in de BIM-visie

en de meerwaarde van AutoCAD Civil 3D op dit gebied

blijkt trouwens ook uit het feit dat we samen met Breijn,

Oranjewoud, Grontmij en DEME een Civil 3D-gebruikersgroep

voor de Benelux opgezet hebben. Het verbaasde me dat een

dergelijke gebruikersgroep er nog niet was, zeker gezien het

feit dat AutoCAD Civil 3D toch hard op weg is om de status van

industriestandaard te verwerven, zelfs binnen ons traditionele

MX-bastion. Dus het is in ons eigen belang dat we alle partijen

in ons werkproces die AutoCAD Civil 3D gebruiken vanaf het

begin zo goed mogelijk ondersteunen.”

24 maart 2009 maart 2009 25

Bron: ‘Artist impression Maasvlakte 2. havenbedrijf rotterdam n.V., projectorganisatie Maasvlakte 2’


Agenda

Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling

2 april, Hilton, Rotterdam

www.bouw-instituut.nl/gebiedsontwikkeling

Succesvol management bij infrastructurele projecten

20-22 april, Meeting Plaza, Maarssen

www.iir.nl/infraprojecten

Eendaagse studieconferentie Prestatiebestekken

23 april, Sofitel Cocagne Eindhoven

www.bouw-instituut.nl/prestatiebestekken

2e Topdebat Toekomst Bouw, Infra en Transport

Het topdebat Toekomst Bouw, Infra en Transport gaat over

de crisis, oplossingen, investeringen en moeilijke beslissingen

in deze tijd. Kopstukken van de overheid en uit de

markt gaan de dialoog aan over de ‘wat’ en ‘hoe’ vragen om

één van de grootste sectoren van ons land in het gareel te

houden.

Welke maatregelen worden nu genomen en geven op korte

termijn al gewenst resultaat? Wat zijn de mogelijkheden

om nieuwe projecten versneld op de markt te brengen en

grote investeringen naar voren halen. Hoeveel geld stellen

overheden extra beschikbaar? Verneem de laatste ontwikkelingen

en ga het gesprek aan met onder andere Ed Nijpels,

Siebe Riedstra, Elco Brinkman, Marijke van Haaren en Peter

Noordanus.

8 mei 2009, Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam

www.bouw-instituut.nl/topdebat

Cooperative systems on the road

12 mei 2009 - 14 mei 2009, Kasteel Helmond, Helmond

www.logica.nl

8e symposium Dynamisch Verkeersmanagement

Dit tweejaarlijkse symposium is bedoeld om ervaringen en

informatie uit te wisselen over de actuele ontwikkelingen

op het gebied van verkeersmanagement. Naast Guido van

Woerkom van de Anwb zijn er diverse specialisten die hun

visie geven op de meest recente ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld

aan Jan-Bert Dijkstra, manager bereikbaarheid

en wegvervoer, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Chris

de Vries, directeur beheer en uitvoering, provincie Noord-

Holland, Henk Meurs, hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en

mobiliteit, Universiteit Nijmegen en Jan van der Wel, directeur

Technolution.

14 mei, De Doelen, Rotterdam

www.dvm-congres.nl

CUR Bouw & Infra dag 2009, ‘Veilige constructies

bestaan echt!’

14 mei 2009 Goudse Schouwburg, Gouda

www.cur.nl

Bereikbaarheid Zuidvleugel

De bereikbaarheid in de Zuidvleugel staat onder druk

door de toenemende congestie op het spoor en op

de weg. Met het uitbrengen van de gebiedsgerichte

MobiliteitsAanpak, MIRT verkenning 2009 en de

Randstad Urgent projecten is er één ding duidelijk:

er is werk aan de winkel. Tijdens het congres komen

verschillende vragen aan de orde. Hoe komt er een

goede aansluiting van weg en spoor in een omvangrijke

gebiedsgerichte aanpak? Hoe kan het OV-systeem in de

regio worden uitgebreid tot een goed alternatief voor verkeer

op de weg? En hoe gaat het bedrijfsleven om met

mobiliteitsproblemen en waar zien zij de oplossingen?

14 mei 2009, Madurodam Den Haag

www.sbo.nl/zuidvleugel

Symposium PPS en mobiliteit

10 juni, TU Delft

www.pao-tudelft.nl

World Parking Symposium

28 juni tot en met 1 juli, NHTV, Breda

www.worldparkingsymposium.ca

Hebt u ook een interessant evenement voor onze agenda?

Mail het naar info@otar.nl.

Bestuur VWAR

Hans van der Togt (voorzitter), Kees Abrahamse (secretaris),

Albert Vink (penningmeester), André Timmermans (lid),

Theo Berkhout (lid), Mark Zwaan (lid), Jim van de Geer (lid).

Hoofd- en eindredactie

Astrid Melger

Advies en begeleiding

Redactie Advies Commissie VWAR

Medewerkers

Olav Lammers, Martijn Steendijk, Constant Gras,

Jan van den Berg, Sandra Krens, Anton Dirven

Redactie-adres

Verhaalsuggesties, persberichten of andere tips

kunt u mailen naar info@otar.nl

Uitgever

AcquiMedia

Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht

Henk van der Brugge

Tel.: 0184-481041

info@acquimedia.nl

90e jaargang nummer 2, maart 2009

Bladmanagement en advertentieverkoop

AcquiMedia

Wim Boer

Tel.: 0184-481042

wim@acquimedia.nl

Abonnementen

Abonnementsprijs 2009 binnen Nederland € 75,- excl. BTW.

Abonnementen buitenland € 85,- excl. verzendkosten,

die conform TNT-tarieven in rekening worden gebracht.

Abonnementen lopen per jaar, ingaande de maand van

aanmelding, en worden zonder wederopzegging steeds met

een jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren,

ten minste drie maanden vóór het einde van het betreffende

abonnement. Uw aanmelding, opzegging of adreswijziging

kunt u richten aan AcquiMedia.

Losse nummers (exclusief verzendkosten) kosten

€ 9,50 per stuk excl. BTW.

‘Wie Wat Waar’

Een reservering/abonnement op de rubriek ‘Wie Wat Waar’

omvat 10 achtereenvolgende afplaatsingen voor slechts

€ 395,- en wordt zonder wederopzegging steeds met een

jaar (10 afplaatsingen) verlengd.

Opleidingsnieuws

Gratis AutoCAD workshops

Voor de lancering van AutoCAD Civil3D 2010 worden gratis workshops georganiseerd. Een gaat over Civil3D landmeten

en ontwerp, de ander over bouwrijp maken. In eerste workshop wordt aandacht besteed aan (semi) auto-

matische verwerking van ruwe, geclassificeerde meetdata in AutoCAD Civil3D 2010. Er wordt een terreinmodel gebouwd,

volumes berekend en er wordt in grote lijnen een ontwerp gemaakt. Bij de workshop over bouwrijp maken wordt een

projectopzet getoond op basis van een meting. Er wordt een opzet getoond voor het ontwerpen van funderingen, wegen en

leidingen. Het ontwerp levert een inzicht in hoeveelheden, visualisatie geeft een doorkijkje naar de toekomstige situatie.

De workshops zijn op 1 april in Inn Style in Maarsen en op 8 april in Ecodrome in Zwolle.

Meer informatie: www.civilcenter.nl

Werken met Design & Construct Contracten in de praktijk (2-daagse cursus)

Het aantal Design & Construct contracten stijgt snel. Hoe behaal je een beter resultaat? In deze cursus wordt ingegaan

op de toepassing van Design & Constructcontracten in de Nederlandse praktijk. Wat zijn de (inter)nationale standaardvoorwaarden?

Hoe is de risicoverdeling in Design & Constructcontracten? Wat te doen als uw contractspartner zijn

afspraken niet nakomt? Hoe zijn geleverde prestaties onder D&C te optimaliseren? En wat zijn de valkuilen bij het

aanbesteden van Design & Constructcontracten?

De tweedaagse cursus is op 16 en 23 juni 2009 in het Meeting Plaza in Utrecht.

Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/design-construct

Haven en terminalplanning met game

Ontwikkelingen in de zeescheepvaart hebben verstrekkende gevolgen voor het ontwerp van havens, met inbegrip van

het natte deel en de verschillende soorten terminals. De toename van de transportvolumes van containers, vloeibaar

gas en droge bulk leidt ertoe dat de beschikbare havencapaciteit in tal van landen vergroot moet worden. De cursus

richt zich vooral op de eerste fasen van planning, haalbaarheid en besluitvorming, die in de praktijk vaak de meeste

tijd vergen en het grootste afbreukrisico hebben. Enerzijds wordt geoefend in het maken van een goede havenlay-out,

maar er wordt ook ingegaan op de stakeholders. Op de tweede dag worden technische ontwikkelingen in het ontwerp

van verschillende typen terminals behandeld. De cursus wordt afgesloten met een game, waarbij de deelnemers in

teams werken aan de terminalplanning van Maasvlakte 2.

De cursus wordt gegeven op 13, 14 en 28 mei 2009 in hotel Campanile in Delft.

Meer informatie: www.pao-tudelft.nl

Uitgave onder licentie van de Vereniging van Waterstaatkundige

Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR)

AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie

Advies Commissie van de VWAR deze uitgave van Otar

samengesteld. De VWAR en de uitgever zijn zich bewust van

hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving

van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij

geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave

voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of

delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is

uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming

van de uitgever.

ISSN 0376 – 6799 www.otar.nl

26 maart 2009 maart 2009 27


Personalia

Deze rubriek informeert u over mutaties in het

management van Rijkswaterstaat. Nieuwe

mutaties kunt u doorgeven aan ing. B. van

der Roest, b.vd.roest@ziggo.nl.

Mevr. Mr. E.M. (Els) Schoof

is per 1 januari 2009 benoemd tot hoofd van de afdeling

Human Resources van de Directie Bedrijfsvoering van

Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg. Zij was hoofd van

de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed van

de Directie Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat Zeeland te

Middelburg.

Mr. J.S. (Sybren) van Dam

is per 1 februari 2009 benoemd tot directeur Bedrijfsvoering bij

de Data-ICT-Dienst (DID) van Rijkswaterstaat te Delft. Sinds 1

april 2002 was hij directeur Water, Scheepvaart en Realisatie

Infrastructuur bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland te Rotterdam.

Dr. ir. R.C.V. (Raymond) Feron

is per 1 maart 2009 benoemd tot directeur Water en

Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Utrecht te Utrecht. Hij was

directeur Data bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat te

Delft.

Drs. H.C. (Henk) Meuldijk

is per 1 maart 2009 benoemd tot projectmanager A74 bij

de Dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat te Utrecht. Hij

was hoofd Bureau HID bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland te

Rotterdam.

Dr. A.P.M.A. (Wies) Vonck

is per 1 maart 2009 benoemd tot directeur Water, Scheepvaart

en Realisatie Infrastructuur bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland te

Rotterdam. Sinds 2005 was hij directeur Wegen en Verkeer bij

Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg.

Drs. ing. H.A.H.M. (Herman) Zoetmulder

gaat per 1 maart 2009 het Regionale Projectencentrum (RPC)

Zuid-oost van Rijkswaterstaat verder vorm en inhoud geven.

Hij was hoofd van de afdeling Realisatie Infrastructuur van

de Directie Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat Limburg te

Maastricht.

Drs. J.R. (Jan-Renger) Harwig

is per 1 april 2009 benoemd tot directeur Bedrijfsvoering

bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Hij was hoofd van

de afdeling Inkoopmanagement GWW (IMG) bij de Dienst

Infrastructuur van Rijkswaterstaat te Utrecht.

Drs. J.D. (Jan Dirk) van de Hoef

is per 1 april 2009 benoemd tot directeur Bedrijfsvoering bij

het Openbaar Ministerie in Den Haag. Hij was hoofd Control

en Toezicht bij de Directie Bedrijfsvoering van de Dienst

Infrastructuur van Rijkswaterstaat te Utrecht.

Mr. ing. T.A.M. (Thomas) Arts

is per 1 april 2009 benoemd tot interim-manager bij de

stichting Intermin. Hij was hoofd van de afdeling Advies

van de Directie Wegen en Verkeer bij Rijkswaterstaat

Zuid-Holland te Rotterdam. Hij wordt opgevolgd door

mevr. mr. P. (Petrouchka) den Dunnen.

Uw vermelding (en foto)

voordelig en doeltreffend

in deze rubriek?

Info: Wim Boer.

Tel.: 0184 - 481042

email: wim@acquimedia.nl

Bermbeveiliging

Laura Metaal Eygelshoven BV

Postbus 42

6470 EA Eygelshoven

Tel.: +31(0)45 546 88 88

h.verstappen@verran.nl

www.verran.nl

Betonfabrikant

Spanbeton BV

Postbus 5

2396 ZG Koudekerk a/d Rijn

Tel.: 071-342 02 00

info@spanbeton.nl

www.spanbeton.nl

Betonreparatie

Injection Nederland B.V.

Postbus 230

4130 EE Vianen

Tel.: +31(0)347 37 57 74

injection@injection.nl

www.injection.nl

Advies en Engineering

Ingenieursbureau Boorsma B.V.

Postbus 647

9200 AP Drachten

Tel.: +31(0)512 58 03 00

j.wessels@boorsma-consultants.nl

www.boorsma-consultants.nl

Baggerwerken

Dredging and Contracting

Rotterdam B.V

Zuid-Oostsingel 24d

4611 BB Bergen op Zoom

Tel.: +31 (0)164 266 144

info@jandenul.com

www.jandenul.com

Bermbeveiliging

Prins Dokkum B.V.

Postbus 4

9100 AA Dokkum

Tel.: +31 (0) 519 298 555

info@prinsdokkum.com

www.prinsdokkum.com

Betonreparatie & Beton-/

Staalcoating producten

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Tel.: 030-241 01 20

info@nl.sika.com

www.sika.nl

Civiele software

CivilCenter

Postbus 10402

7301 GK Apeldoorn

Tel.: 055-57 87 133

info@civilcenter.nl

www.civilcenter.nl

Geluidsschermen

Redubel B.V.

Postbus 177

4190 CD Geldermalsen

Tel.: 0345-588 500

info@redubel.nl

www.redubel.nl

Geokunststoffen Geotextielen

Colbond bv

Postbus 9600

6800 TC Arnhem

Tel.: +31 26 366 4600

geosynthetics@colbond.com

www.colbond-geosynthetics.nl

Enkadrain®

Houtproducten

Reef Hout

Breukersweg 9

7471 ST Goor

Tel. : +31 (0)547 - 28 63 50

info@reefhout.nl

www.reefhout.nl

Duik- en maritieme

dienstverlening

Subcom B.V.

Industrieweg 30a

4301 RS Zierikzee

Tel.: +31(0)11 145 09 40

info@subcom.nl

www.subcom.nl

Geopex Products (Europe) BV

Postbus 20

2830 AA Gouderak

Tel.: +31(0)182 377 327

europe@geopex.com

www.geopex.com

Grond- weg en waterbouw

Aquafix Milieu bv

Postbus 288

3640 AG Mijdrecht

Tel.: 0297-26 29 29

info@aquafix.nl

www.aquafix.nl

Kunststof beschoeiing

Bergschenhoek Civiele

Techniek BV

Postbus 45

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Tel.: +31(0)10 5242650

infobct@bergschenhoek-ct.com

www.kunststofbeschoeiing.nl

Folieconstructies

C

Cofra

Cofra B.V.

Postbus 20694

1001 NR Amsterdam

Tel.: +31(0)20 - 693 45 96

mail@cofra.nl

www.cofra.nl

Geluidsschermen

Van Campen Geluidsschermen

Postbus 2192

8203 AD Lelystad

Tel.: +31 320 277888

info@campen.nl

www.geluidsschermen.nl

Grondinjectie

Injection Nederland B.V.

Postbus 230

4130 EE Vianen

Tel.: +31(0)347 37 57 74

injection@injection.nl

www.injection.nl

Grondkerende wanden

Terre Armée b.v.

Postbus 318

2740 AH Waddinxveen

Tel.: +31(0)182 622 735

Fax: +31(0)182 636 031

www.terrearmee.nl

Geluidsschermen

Eurorail bv

Postbus 62

8060 AB Hasselt

Tel.: +31(0)38 477 33 40

eurorail@tiscali.nl

www.eurorail.nl

Grondverbetering

C

Cofra

Cofra B.V.

Postbus 20694

1001 NR Amsterdam

Tel.: +31(0)20 - 693 45 96

mail@cofra.nl

www.cofra.nl

Kwaliteitsborging

K2 Infra-Consultants

Postbus 54

3440 AB Woerden

Tel.: +31(0)348 407 000

consult@k2infra.nl

www.k2infra.nl

28 maart 2009 maart 2009 29


Kwaliteitsmanagementsystemen

C3 organisatie adviesbureau

De Burcht 6

5754 HZ Deurne

Tel.: +31 (0) 493 321 810

Mob.: +31 (0) 646 006 009

info@c3buro.nl

Prefab betonelementen

Spanbeton BV

Postbus 5

2396 ZG Koudekerk a/d Rijn

Tel.: 071-342 02 00

info@spanbeton.nl

www.spanbeton.nl

Stalen damwand

Gouda Damwand

Postbus 493

2800 AL Gouda

Tel.:+31 (0)182-51 33 44

info@damwand.nl

www.damwand.nl

Verkeersmaatregelen

De Jong b.v.

Postbus 91

4153 ZH Beesd

Tel.: 0345-684 590

Fax: 0345-684 530

www.dejongbv.com

30 maart 2009

Landmeetkundige

systemen

Topcon Nederland

Postbus 72

3750 GB Bunschoten

Tel.: +31(0)33 - 299 29 39

info@topcon.nl

www.topcon.nl

Prefab betonelementen,

structuur

Graphic Concrete TM

grafische bewerkingen in beton

GIAN ® antislip structuurmatten

Compañero

Postbus 43030

3540 AA Utrecht

Tel.: 030 233 31 19

info@companero.nl

www.companero.nl

Signaleringsapparatuur

Marelko Benelux

Postbus 2674

6026 ZH Maarheeze

Tel.: +31(0)495-592 290

info@marelkobenelux.nl

www.marelkobenelux.nl

Systeemgerichte contractbeheersing

K2 Infra-Consultants

Postbus 54

3440 AB Woerden

Tel.: +31(0)348 407 000

consult@k2infra.nl

www.k2infra.nl

Ongediertebestrijding

Adviesbureau W & S

Groenestraat 321

6531 HM Nijmegen

Tel.: +31(0)24 - 355 90 98

Mob.: +31(0)6 - 5335 49 36

www.dierplaag.nl

Rijplaten en

draglineschotten

Lekkerkerker Roterdam

Vareseweg 125

3047 AT Rotterdam

Tel.: +31(0)10 298 58 58

verhuur@lekkerkerker.com

www.lekkerkerker.com

Sloopwerken

DDM BV

Postbus 253

3454 ZM De Meern

Tel.: +31(0)30 666 97 80

info@ddm.eu

www.ddm.eu

Veiligheidbeheerssystemen

C3 organisatie adviesbureau

De Burcht 6

5754 HZ Deurne

Tel.: +31 (0) 493 321 810

Mob.: +31 (0) 646 006 009

info@c3buro.nl

Positionering- &

Monitoringsystemen

Seabed BV

Zamenhofstraat 150, unit 120

1022 AG Amsterdam

Tel.: +31 (0)20-63 68 443

sales@seabed.nl

www.seabed.eu

SCB (systeemgerichte

contractbeheersing)

C3 organisatie adviesbureau

De Burcht 6

5754 HZ Deurne

Tel.: +31 (0) 493 321 810

Mob.: +31 (0) 646 006 009

info@c3buro.nl

Sloopwerken

Lekkerkerker Rotterdam

Vareseweg 125

3047 AT Rotterdam

Tel.: +31(0)10 298 58 59

sloopwerken@lekkerkerker.com

www.lekkerkerker.com

Verkeersmaatregelen

Van Deuveren Traffic

De Beek 16

3871 MS Hoevelaken

Tel.: 033-2582000

info@TEKSTKAR.nl

www.TEKSTKAR.nl


PONTONS

verhuur & montage

van tijdelijke bruggenRoRo’s

BOUWBRUGGEN

FIETSBRUGGEN

Janson Bridging bv

Veerdam 7

5308 JH Aalst (Gld.)

Tel. 0418 - 677 700

info@jansonbridging.com

www.jansonbridging.com

VERKEERSBRUGGEN

PARKBRUGGEN

More magazines by this user
Similar magazines