Klik hier voor het Korpsrevue - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Klik hier voor het Korpsrevue - Lokale Politie

COLOFON

Dit is een publicatie van Politiezone Gent.

Antonius Triestlaan 12

9000 Gent

09 266 61 11

www.politiegent.be

Redactie:

Dienst Communicatie (Stephanie Verbeure en Clio Van Peteghem)

Eindredactie en coördinatie:

Dienst Communicatie (Cindy Salamon)

Vormgeving:

Dienst Communicatie (Michel Bogaert en Freya Stevens)

Fotografie:

Michel Bogaert © PZ Gent

m.u.v. pagina 6 © Dienst Communicatie Stad Gent

m.u.v. pagina 7 © Frederik Van De Velde

m.u.v. pagina 8 foto nr. 3, pagina 11 foto’s nr. 2-3-5, pagina 15 foto’s nr. 4-5-7, pagina 21 foto’s nr. 1-2-5,

pagina 27 foto’s nr. 1-2-3-4-5-7, pagina 35 foto’s nr. 4-5-7, pagina 40 foto’s nr. 5-6 © Polymagery

COPYRIGHT

© Politiezone Gent, België

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de politiezone Gent.

3


Inhoudstafel

Voorwoord Burgemeester.......................................................................................................................................6

Voorwoord Korpschef ............................................................................................................................................7

Onthaal ..................................................................................................................................................................9

Bereikbaarheid: de commissariaten ...............................................................................................................................................9

Love Story Gent-Centrum .............................................................................................................................................................9

Virtueel onthaal: de website ..........................................................................................................................................................10

Wijkwerking ...........................................................................................................................................................12

Commissariaten: het kloppend hart van buurtgericht politiewerk ........................................................................................................12

Bijzondere aanpak .......................................................................................................................................................................12

Partnerschap: Bulgaarse samenwerking ..........................................................................................................................................14

Interventie .............................................................................................................................................................16

Nieuwe teams .............................................................................................................................................................................16

Salduz en politie ..........................................................................................................................................................................17

Het neusje van de hond ................................................................................................................................................................17

Bijzondere hulpmiddelen ..............................................................................................................................................................18

Grondige opfrissingsbeurt voor het Stedelijk Bewaarhuis ...................................................................................................................18

Hallo met de 101 .........................................................................................................................................................................19

Maatschappelijke zorg ............................................................................................................................................22

Politionele preventie .....................................................................................................................................................................22

Politionele zorg - Slachtofferbejegening ..........................................................................................................................................23

Jeugd en familie ..........................................................................................................................................................................23

Integratie ...................................................................................................................................................................................26

Lokale recherche en opsporing ...............................................................................................................................28

Team Drugs ................................................................................................................................................................................28

Team Geweld ..............................................................................................................................................................................28

Team Verdwijningen .....................................................................................................................................................................29

Over de grenzen heen ..................................................................................................................................................................30

Team Bijzondere Crim ..................................................................................................................................................................31

Team Meprosch ...........................................................................................................................................................................31

Team Inbraken ............................................................................................................................................................................32

Team Ecofin ................................................................................................................................................................................33

Verhoorcoach ..............................................................................................................................................................................34

Openbare orde .......................................................................................................................................................36

Gent voetbalstad .........................................................................................................................................................................36

Gent feeststad: Gentse Feesten ....................................................................................................................................................36

Gent sportstad: Zesdaagse Vlaanderen-Gent ...................................................................................................................................37

Probleemoplossend werken ..........................................................................................................................................................37

Proefproject #gf12 ......................................................................................................................................................................37

Verkeer ..................................................................................................................................................................41

Team ongevallen: eerste hulp bij verkeersongevallen .......................................................................................................................41

Bijzondere acties .........................................................................................................................................................................41

Achter de schermen ...............................................................................................................................................44

Onmisbaar ..................................................................................................................................................................................44

Stafdienst ...................................................................................................................................................................................44

4


Interne controle .........................................................................................................................................................................45

Informatie, communicatie en technologie ........................................................................................................................................46

Kennis- en informatiemanagement .................................................................................................................................................46

Financiën en materiële middelen ....................................................................................................................................................49

Personeel ...................................................................................................................................................................................49

HRM ..........................................................................................................................................................................................50

Vrouwen bij de (Gentse) politie .....................................................................................................................................................52

5


Voorwoord Burgemeester

2012 was een bijzonder jaar: het laatste

van een bestuursperiode van zes jaar, het

jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Op het moment dat ik dit voorwoord

schrijf, ben ik al opnieuw door de gouverneur

aangesteld als burgemeester voor

de periode 2013-2018. Ik blijf dus ook de

‘bestuurlijke baas’ van de Politie Gent. Dat

zal ik met minstens evenveel inzet doen

als de afgelopen jaren, want veiligheid is

een basisrecht. Het is aan ons om dat te

garanderen voor iedereen. Daarom is mijn

waardering en respect voor al onze Flikken

zo immens groot: vooral dankzij hen blijft

Gent de veiligste grote stad in Vlaanderen.

2012 was een bijzonder jaar: er is ongelofelijk

veel goed werk verricht binnen

en door het Gentse korps. Ik onthoud

als belangrijkste zaken de schitterende

resultaten van de ‘S.T.R.O.P.-acties’

(Samen Tegen Rondtrekkers en OverlastPlegers)

door dik 200 vrijwilligers

uit het hele korps; de doorstart van het

‘Overlastteam’ in zeven prioritaire wijken,

dat er voor moet zorgen dat ‘kleine’ maar

bijzonder vervelende overlastfenomenen

grondig worden aangepakt; en het succes

van de nieuwe formule ‘Buurt Bestuurt’

waarbij buurtbewoners zelf beslissen over

waar onze politiemensen minstens een

deel van hun tijd mee bezig moeten zijn.

2013 wordt een bijzonder jaar: het eerste

van een nieuwe bestuursperiode. In het

Gentse ‘Bestuursakkoord 2013-2018’

staat duidelijk wat ons belangrijkste

doel is voor de Politie: we willen blauw

méér op straat. Want er is wel degelijk

blauw, maar het zit al te vaak en te lang

achter een bureau gekluisterd voor werk

dat beter door burgerpersoneel of door

andere diensten kan worden gedaan.

We willen onze agenten weer meer

zichtbaar de wijken in voor preventief

en repressief werk – de echte gemeenschapsgerichte

politiezorg. We willen onze

slogan ‘Uw Politie altijd nabij’ nog meer

eer aan doen. De Gentenaars (en onze

welkome bezoekers) rekenen daar op.

Maar dat is voor binnenkort. In dit

‘Jaarverslag 2012’ vindt u naar jaarlijkse

gewoonte een terugblik op alles

wat de Gentse Politie het afgelopen

jaar heeft gedaan – van beleid en strategie,

over operationele werking, tot

feedback over de politiewerking in het

algemeen. Heel interessant dus voor wie

ons korps (nog) beter wil leren kennen.

Daniël Termont

Burgemeester stad Gent

7 januari 2013

6


Voorwoord Korpschef

Toen ik hier - ondertussen bijna twee

jaar geleden - begon als korpschef, was

de Politiezone Gent zich na een grondige

doorlichting ten volle bewust van haar

beperkingen. Mijn grootste uitdaging was

- en is nog steeds - om die beperkingen

niet te camoufleren maar te erkennen

en structureel aan te pakken binnen de

bestaande context (en mogelijkheden).

Het voorbije jaar heb ik mij meermaals

verheugd over de stijgende creativiteit en

zin voor initiatief in ons korps om zaken

aan te pakken en te verbeteren. Ik denk

dan bijvoorbeeld aan de diverse realisaties

op het vlak van de veiligheid en

leefbaarheid van onze stad en op het vlak

van het welzijn van onze medewerkers.

De verschillende diensthoofden hebben

het afgelopen jaar met hun medewerkers

veel bereikt en dat verdient erkenning.

Eigenlijk zijn de mooiste momenten

de gewone momenten, waarin

heel veel medewerkers samen hun

uiterste best doen om hun werk met

bezieling en passie uit te voeren.

In 2012 legden ook 82 medewerkers de

eed af. Zonder twijfel één van de mooiste

momenten van het jaar. Deze 82 personeelsleden

zijn het bewijs bij uitstek dat

we in een aantrekkelijke zone werken.

Die aantrekkingskracht wordt uitgeoefend

door alle medewerkers: zij zijn de

ambassadeurs van onze organisatie, en

dankzij hun mond-aan-mond reclame

stromen jaar na jaar nieuwe mensen toe

in het Gentse korps. Ik vind dat prachtig.

Natuurlijk loopt niet alles van een leien

dakje. Naast het korps in zijn geheel

had ook ik in 2012 als leider van een

korps met een unieke geschiedenis,

enkele bijzondere leermomenten. Maar

het is dankzij teamwerk en dankzij

blijvende inzet en enthousiasme dat

de inwoners en de bezoekers van Gent

permanent mogen blijven rekenen op

een kwaliteitsvolle politionele dienstverlening.

“Uw politie altijd nabij” blijft ons

permanent streefdoel en vindt dan ook

zijn vertaling in onze gehele werking.

En nu, aan de start van een nieuw jaar,

blikken we vooruit. We gaan in het nieuwe

jaar verder op het elan van 2012. Voor mij

houdt dit in dat we als politie, in samenspraak

met onze autoriteiten (waaronder

ons nieuw bestuur) en partners,

zoeken naar de beste oplossingen voor

de veiligheid en leefbaarheid van Gent.

Verbeteren door lokaal te handelen en

bovenlokaal te denken, is daarbij de juiste

weg om ons doel te bereiken, zonder daarbij

ons eigen huis uit het oog te verliezen.

2013 wordt zeker een bijzonder jaar.

Maar nu eerst een overzicht van de resultaten

van onze inzet van het voorbije jaar.

Dit jaarverslag loodst u doorheen de werking

van het Gentse korps. Het eerste deel

geeft een cijfermatig overzicht van onze

politiewerking. De revue belicht een aantal

markante verwezenlijkingen aan de hand

van de zeven basisfunctionaliteiten van

politie. Ik wens u alvast veel leesplezier!

Filip Rasschaert

Korpschef PZ Gent

14 februari 2013

7


Onthaal

ONTHAAL = Politionele dienstverlening bestaat

in eerste instantie uit het onthaal van de

burger. Iedereen die zich persoonlijk of telefonisch

tot een politiedienst richt, zal worden te

woord gestaan en geholpen door de dienst die

daarvoor het meest geschikt is. Indien nodig,

worden burgers verwezen naar een interne

of meer geschikte externe dienst die een

antwoord kan bieden op de gestelde vraag.

Bereikbaarheid: de commissariaten

Een vlotte bereikbaarheid van politie is

essentieel voor Politiezone Gent. Over

de volledige zone liggen 13 onthaalpunten

waar de burger op bepaalde

tijdstippen terecht kan voor meldingen,

aangiftes, administratieve verrichtingen,

... De toegankelijkheid van het

onthaal wordt afgestemd op de noden

en verwachtingen van de bevolking.

Het spreekt vanzelf dat de bereikbaarheid

van Politie Gent altijd wordt verzekerd.

U kan permanent terecht aan het onthaal

van het Algemeen Politiecentrum

Gent (APG). Het APG is zeven dagen op

zeven, de klok rond, toegankelijk voor

het publiek. Op het Commissariaat Gent-

Centrum kan u ook iedere dag terecht,

maar dan wel van 8 uur tot 19 uur.

Verbouwen voor een (nog) beter

onthaal

Sinds begin september 2012 wordt

het onthaal van het Algemeen Politiecentrum

Gent grondig gerenoveerd.

De huidige infrastructuur was

immers dringend aan verandering toe.

De APG-site is een onderdeel van een

ruimere woon- en leefomgeving. Daarom

koos de Politie Gent er voor om de

werken grotendeels te laten uitvoeren

door cursisten van CVO Leerdorp, een

Love Story Gent-Centrum

Het leven zoals het is ...

het politiekantoor Gent-Centrum

Op 26 maart 2012 kwamen Tanya

en Louis, twee wildvreemden,

elkaar tegen in het commissariaat

Gent-Centrum. Een paar minuten

in de wachtzaal waren voldoende

om de vonk te doen overslaan.

Zoals gebruikelijk, werd Tanya naar

binnen geroepen om de administratie

in orde te brengen. Toen

ze terug buiten kwam, was Louis

echter al verdwenen. Daar stond ze

dan. Ze had net de man van haar

leven ontmoet en ze had enkel zijn

voornaam.

Niet wetend of de politie haar zou

kunnen helpen, stuurde ze na een

slapeloze nacht toch een e-mail naar

het commissariaat Gent-Centrum in

de hoop meer informatie te krijgen

over ‘Louis’.

De collega’s van het commissariaat

Gent-Centrum vonden het zo’n mooi

verhaal dat ze zelf contact opnamen

met Louis met de vraag of zijn contactgegevens

mochten doorgegeven

worden. Louis was enthousiast

en Tanya kreeg haar informatie. En

zo geschiedde…

Of hoe de politie steeds bijdraagt tot

het geluk van anderen!

9


Gentse school voor

volwassenenonderwijs.

Deze samenwerking

kadert binnen een project

van ‘werkplekleren’

en zorgt ervoor dat

de (reeds positieve)

relaties binnen de leefomgeving

nog sterker

worden.

Tijdens de werken blijft

de permanente bereikbaarheid

van onze zone gewaarborgd en

blijft de 24 uur-onthaalbalie doorlopend

toegankelijk. Een deel van de onthaalruimte

wordt van de werken afgeschermd

door een wand. Daarnaast wordt er voorzien

in een ‘noodbalie’ en ook een aantal

verhoordesks en –lokalen blijven beschikbaar

voor het onthaal van de burger.

Na de aanpassingswerken zal een nieuwe,

aangename en efficiënte onthaalruimte in

gebruik genomen worden. Dit zal de geboden

dienstverlening en de interne werking

optimaliseren. Het eindresultaat wordt

voorzien in het voorjaar van 2013 en zal

een voelbare verbetering inzake comfort,

veiligheid en privacy met zich meebrengen.

Virtueel onthaal: de website

Van belang is dat iedereen weet waarvoor

haar politie staat. Via onze website wordt

op een laagdrempelige wijze informatie

over de werking van politie ter beschikking

gesteld aan de bevolking. U vindt

er algemene informatie over de werking

van de Gentse politie en een hoop praktische

inlichtingen zoals de openingsuren

van de 13 commissariaten, de contactgegevens

van uw buurtinspecteur,…

Op de website vindt de burger niet enkel

“ Steeds meer mensen

vinden hun weg naar

www.politiegent.be.

319.578 surfers

bezochten de webstek.

allerhande nuttige info.

Via het e-loket kan de

burger tevens op een

veilige manier aangifte

doen van bepaalde

feiten (fietsdiefstal,

bromfietsdiefstal,

winkeldiefstal, beschadigingen

en graffiti),

kan hij afwezigheidstoezicht

aanvragen

en zijn alarmsysteem

registeren. De politie

is daardoor 7 dagen op 7 en 24 uur op

24 bereikbaar, via om het even welke

internetverbinding. Police-on-web

biedt de burger het grote voordeel

dat hij de politie zonder moeite en

zonder wachttijden rechtstreeks kan

bereiken. In 2012 werden in totaal

971 aangiftes gedaan via het e-loket.

Steeds meer mensen vinden hun weg

naar de site www.politiegent.be. In 2012

bezochten maar liefst 319.578 surfers de

webstek. Vooral de pagina’s ‘Wie is uw

buurtinspecteur’, de contactpagina en

de trefwoordenlijst ‘A tot Z’ zijn populair.

10


Wijkwerking

WIJKWERKING = De wijkwerking vormt één

van de belangrijkste hoekstenen van onze

politiezorg en bestaat in het aanbieden van

een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare

politiedienst, die in haar werking

maximaal georiënteerd is op de behoeften en

verwachtingen van haar omgeving. De Wijkdienst

is dan ook de afdeling van ons korps die

de nauwste contacten met de burger heeft.

Commissariaten: het kloppend

hart van buurtgericht politiewerk

Het grondgebied van Politiezone Gent is

verdeeld in zes deelgebieden. Elk deelgebied

heeft één hoofdcommissariaat en

soms nog één of twee bijcommissariaten.

Op die manier is de politie letterlijk ‘altijd

nabij’. Het personeel van de Wijkdienst

staat dicht bij de burger en weet wat er

leeft in de buurt. Zo kan elk commissariaat

eigen klemtonen leggen die tegemoet

komen aan de noden van de wijk.

Het commissariaat vervult een belangrijke

onthaalfunctie. Het personeel van

het commissariaat is vaak het eerste aanspreekpunt

voor wie vragen heeft over

politionele zaken, aangifte wil doen of

administratieve documenten nodig heeft.

Naast de onthaalfunctie, worden ook

de veiligheids- en overlastproblemen,

die door de inwoners worden ervaren,

aangepakt door de buurtcommissariaten.

De commissariaten werken vaak samen

met andere diensten zoals het Fietsdepot

en de Dienst Mobiliteit van Stad Gent

voor de aanpak van fietsdiefstallen, met

Ivago en het Overlastteam (O-team)

voor het bestrijden van sluikstorten.

Binnen de wijkwerking is een belangrijke

rol weggelegd voor de buurtinspecteur.

Hij heeft een toezicht-, contact- en signaalfunctie.

De buurtinspecteur houdt de

vinger aan de pols in zijn wijk. Hij wil door

zijn zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en

contacteerbaarheid problemen in de wijk

aanpakken, of beter nog, voorkomen.

Bijzondere aanpak

Voor bepaalde doelgroepen wordt binnen

de wijkwerking voorzien in een bijzondere

aanpak.

Jeugdinspecteurs: aanspreekpunt

voor de jeugd

Sinds mei 2011 heeft elk van de zes grote

commissariaten een jeugdinspecteur.

De jeugdinspecteur focust zich vooral

op minderjarigen die probleemgedrag

vertonen en dreigen af te glijden naar

jeugddelinquentie. De jeugdinspecteur

gaat regelmatig naar pleintjes of andere

trefplaatsen van jongeren om een vertrouwensband

op te bouwen. Hij volgt de jongeren

op die met politie en justitie in aanraking

zijn gekomen of dreigen te komen.

De jeugdinspecteur onderhoudt ook

contacten met scholen en met andere

diensten, intern en extern, die de jeugd

als doelgroep hebben. Intern werken

de jeugdinspecteurs samen met het

Bureau Jeugd (Dienst Maatschappelijke

Zorg) en de maatschappelijke recherche

door risicojongeren of problematische

opvoedingssituaties te melden zodat aan

verdere opvolging gedaan kan worden.

Daarnaast nemen jeugdinspecteurs deel

aan acties die als doelgroep jeugd hebben,

zoals spijbel- en overlastacties, en organiseren

zij de controles op huisarrest.

Wanneer zij vanuit hun kennis en ervaring

een meerwaarde betekenen, staan

de jeugdinspecteurs de jeugdrecherche

bij in onderzoeken naar bijvoorbeeld

pesten op school, internetpesten, winkeldiefstal,

alcohol, drugs, enzovoort.

Persoonlijk contact

De jeugdinspecteur zet zwaar in op

persoonlijk contact met de jongeren. In

die contacten is wederzijds vertrouwen

cruciaal: de jongere moet de jeugdinspecteur

beschouwen als iemand die

met hem in dialoog treedt. Daarom zal

de jeugdinspecteur voor wat de contacten

met jongeren betreft vaak in burger

werken en niet in uniform. Een politieuniform

schrikt jongeren immers af.

Indien de jeugdinspecteur te maken krijgt

met jongeren die strafbare feiten plegen

wordt steeds de afweging gemaakt of het

wel nuttig is om onmiddellijk repressief

op te treden en of er geen alternatieven

zijn. Het uiteindelijke doel is steeds om

een mentaliteits- en gedragswijziging

12


te bekomen bij de jongere. De jeugdinspecteur

kan dan afspraken maken met

de jongere en/of zijn ouders, zorgen voor

eventuele begeleiding en het opstellen

van het pv uitstellen als er een gunstig

gevolg is. Met een goede verstandhouding

en wederzijds respect worden echt mooie

resultaten geboekt.

In het verlengde

daarvan werd in

2012 samen met ons

bureau Jeugd en de

jeugdrechtbank het

project ‘first offenders’

opgericht. Dit project

is gericht op minderjarige

jongeren die voor het eerst met

politie en justitie in aanraking komen.

Binnen dit project speelt de jeugdinspecteur

een essentiële rol. (zie verder p.19)

Nieuw draaiboek horeca: optreden

tegen geluidshinder

Een gezellige stad als Gent telt veel

restaurants en cafés. Soms zorgen

die echter voor geluidshinder of

nachtrumoer voor omwonenden.

Om de overlast in te dijken zijn er

geluidsnormen van kracht en geldt

er in Gent een sluitingsuur om 01.00

uur. Zaken die langer willen openblijven,

betalen daar een toeslag voor.

Daarnaast treedt politie op wanneer

omwonenden klagen over geluidshinder

door horecazaken.

Sinds mei 2012 volgt de Gentse politie

een nieuw draaiboek om horecazaken

die hinder veroorzaken aan te pakken.

Met deze nieuwe werkwijze tracht Politie

Gent een evenwicht te vinden tussen de

behoeften van de omwonenden en deze

van de horeca. Er wordt steeds eerst

“ De jeugdinspecteur

wil een vertrouwensper-

soon voor jongeren zijn.

geprobeerd om bemiddelend op te treden.

Indien de overlast blijft aanhouden na

een waarschuwing van politie, worden

de horecazaken verplicht om zich aan

het sluitingsuur van 01.00 uur te houden

gedurende een bepaalde periode. Bij

aanhoudende overlast, is een individuele

maatregel mogelijk.

Verkeersboetes

Tot voor 2012 werd de

buurtinspecteur ingeschakeld

om langs te

gaan bij wanbetalers

van verkeersboetes.

Op basis van lijsten

van het parket gingen buurtinspecteurs

aankloppen bij deze burgers met het

verzoek de boete alsnog te betalen. Deze

aanmaningsbezoekjes kenden weinig

resultaat en slorpten bovendien heel wat

capaciteit op van de verschillende commissariaten.

In juli 2012 werd de werkwijze

dan ook aangepast: wie zijn boete

nu niet betaalt, wordt steeds uitgenodigd

op het commissariaat. Deze nieuwe

aanpak zorgt voor capaciteitswinst binnen

de werking van de commissariaten.

Van klacht naar kracht

De wijk Sint-Bernadette in Sint-Amandsberg

droeg lange tijd de stempel ‘probleemwijk’.

De buurt was achtergesteld

en kreeg af te rekenen met hangjongeren

en vandalisme. De Dienst Buurtwerk van

Stad Gent nam het heft in handen om de

overlast een halt toe te roepen. Samen met

onze politiezone en andere partners (zoals

vzw Jong, OCMW, …) werd de negatieve

spiraal in de Bernadettewijk doorbroken.

Om te weten te komen wat er leeft in de

buurt, gingen de deelnemende organisa-

ties de dialoog met de bewoners aan. Een

belangrijke rol was hierbij weggelegd voor

het commissariaat. Uit die gesprekken

kwamen duidelijke prioriteiten naar voor:

de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren,

plaatsen en momenten voor open

ontmoetingen en de netheid in de buurt.

De verschillende partners ondernamen

acties om hieraan tegemoet te komen.

Voor de kleinsten is er ondertussen kinderwerking

en speelpleinwerking. Vzw

Jong organiseert diverse activiteiten voor

jongeren tot 25 jaar en helpt werkloze

jongeren in hun zoektocht naar een baan.

De jongeren hebben een eigen ontmoetingsruimte

gekregen in het leegstaande

schoolgebouw dat vroeger gevandaliseerd

werd. Omdat ze op die manier betrokken

werden bij het gebouw, is het vandalisme

sterk afgenomen. De jeugdinspecteur van

het Commissariaat Sint-Amandsberg is

regelmatig aanwezig in de wijk en is een

aanspreekpunt voor de jongeren. Dankzij

een netheidscharter blijft de wijk ook

proper. De Bernadettewijk organiseerde

ondertussen buurtfeesten en andere evenementen

om de banden tussen de bewoners

aan te halen. Ook de buurtinspecteur

probeert hierbij steeds aanwezig te zijn.

Het project boekte heel wat positieve

resultaten. Een hoop problemen vallen

weg wanneer de bewoners elkaar leren

kennen en met elkaar praten over de

zaken die ze anders willen zien. Het project

steunt vooral op de betrokkenheid

van de bewoners: ze melden niet alleen

de problemen in de wijk die ze aangepakt

willen zien, ze hebben ook een stem en

actieve rol in de aanpak van de problemen.

Het project is een echt succesverhaal! In

juni 2012 kaapte het project de Belgische

Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspre-

13


ventie weg. Het werd ook ingezonden

voor de Europese Prijs voor de Veiligheid

die op 5 december 2012 werd uitgereikt

in Cyprus. Tweeëntwintig projecten

werden daar voorgesteld. Het project

‘Van klacht naar kracht’ werd uiteindelijk

vierde. Alweer een mooie bekroning!

Partnerschap: Bulgaarse samenwerking

Gent kent sinds een paar jaar een grote

instroom van Bulgaarse onderdanen.

Sommigen van deze Bulgaren laten zich

in met criminele activiteiten. Om deze

fenomenen doelgericht aan te pakken,

haalde de Gentse politie vier Bulgaarse

collega’s naar de Arteveldestad om

gedurende een maand samen te werken.

Reeds in 1998 ondertekenden België

en Bulgarije een overeenkomst rond

politiesamenwerking. Sinds 2006

werken beide landen jaarlijkse bilaterale

samenwerkingsakkoorden uit voor

de uitwisseling van kennis en expertise

in domeinen zoals mensenhandel, schriftvervalsing,

openbare orde, enzovoort.

Na gesprekken tussen de Stad Gent

en het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse

Zaken over uitwisseling van

Bulgaarse politiemensen, werden in

2012 uiteindelijk vier Bulgaarse col-

lega’s aangewezen om gedurende een

maand de Gentse politie te ondersteunen

in de aanpak van fenomenen waarbij

Bulgaarse migranten zijn betrokken.

De vier Bulgaarse collega’s arriveerden op

29 februari in Gent. Twee van hen sloten

aan bij de Lokale Recherchedienst, één

werd toegewezen aan het Commissariaat

Gent-West en één werkte een maand op

het Commissariaat Gent-Centrum. Op 30

maart keerden zij terug naar Bulgarije.

De Bulgaarse collega’s namen deel aan

acties en patrouilles. Zij werden ook

ingeschakeld bij tussenkomsten waarbij

Bulgaren betrokken waren. Daarnaast

voerden zij onderzoek naar slachtofferschap

van Bulgaarse migranten,

mogelijke betrokkenheid van Bulgaren

in criminele activiteiten en sociaaleconomische

overtredingen. Het was de

eerste keer dat er op lokaal vlak zo intens

werd samengewerkt tussen beide landen.

Het was een positieve ervaring en

een succesvolle samenwerking voor

beide korpsen. De aanwezigheid van

de Bulgaarse politie had een duidelijke

meerwaarde voor de werking van

de Gentse politie in lokale problematieken

waarbij Bulgaren betrokken zijn.

Er was een snelle informatie-uitwisseling

in dossiers mogelijk uit de gerechtelijke

en burgerlijke sfeer. Ook informatie over

de achtergrond van Bulgaarse inwoners

van Gent die met de politie in aanraking

kwamen, kon snel opgevraagd worden.

De aanwezigheid van Bulgaarse politie

in het Gentse straatbeeld droeg ook

bij tot een open communicatie. Door

het wegvallen van de taalbarrière kon

rechtstreeks gecommuniceerd worden

met de Bulgaarse gemeenschap in Gent.

Dankzij de Bulgaarse collega’s kon

de Gentse politie de contacten met

deze doelgroep dus verbeteren en

kon gewerkt worden aan een vertrouwensrelatie

tussen de Bulgaarse

gemeenschap en de Gentse politie.

14


Interventie

INTERVENTIE = De basisfunctie interventie

houdt in dat politie binnen een passende termijn

een antwoord biedt op elke oproep waarbij een

politionele interventie ter plaatse noodzakelijk

is. Dit antwoord kan, afhankelijk van het geval

en de context (ernst, dringende noodzaak,

aard van de feiten) onmiddellijk gebeuren of

uitgesteld worden. In dit laatste geval moet

de hulpvrager op de hoogte gebracht worden

van de oorzaak en duur van de vertraging.

Deze functie wordt de klok rond binnen

elke politiezone georganiseerd. De permanente

beschikbaarheid en bereikbaarheid

van de politie krijgt dus vooral in deze

functie gestalte. Ook onze Interventiedienst

staat 24 uur per dag paraat voor de eerste

hulpverlening bij dringende noodoproepen.

Nieuwe teams

Het redactieteam

De interventieteams van de politie zijn

de eerstelijnspolitiemensen die ter

plaatse snellen na een

101-oproep. Zo’n inter-

ventie brengt een heuse

papiermolen met zich

mee: getuigen worden

verhoord, er moet een

proces-verbaal opgesteld

worden waarin de

politionele vaststellingen

worden gevat, soms

moeten attesten opgevraagd worden,

enzovoort. Deze ambtsplichten slorpen

heel wat tijd op en verhinderen dat het

interventieteam snel van de ene naar de

andere interventie kan. Om dit te verhelpen

is het redactieteam in het leven geroepen.

De leden van het redactieteam nemen

“ Meer blauw op

straat dankzij het

redactieteam.

Van links naar rechts: MACHI - ROY - TORRES - GOSSIP - ARRO - RICO - AYKO

heel wat administratieve taken over, zoals

het maken van afspraken voor het verhoren

van getuigen die op het ogenblik van

de vaststellingen niet ter plaatse kunnen

blijven, het organiseren en uitvoeren

van uitgestelde verhoren in het kader

van de Salduz-wetgeving (waardoor

verdachten voor het eerste verhoor een

advocaat mogen raadplegen), neerleggingen

van in beslag genomen voorwerpen,

het opvragen van medische

attesten, het uitvoeren van gerechtelijke

opdrachten, het samenstellen van dringende

fotoalbums, het verhoren van

gesignaleerde personen, enzovoort.

Dankzij de ondersteuning

van het redactieteam zijn

de interventieploegen

sneller opnieuw beschikbaar

voor een volgende

interventie en wordt de

interventietijd zo kort

mogelijk gehouden om

snel ter plaatse hulp

te bieden. Zo krijgen

we effectief blauw méér op straat.

Het hondenteam: zeven bijzondere

duo’s

De Gentse politie was één van de

eerste korpsen in België met een

hondenbrigade. Door verschuivingen

in prioriteiten en middelen, werd

het hondenteam herleid tot één duo.

Bij de doorlichting van de Gentse politie

in 2010 werd echter snel duidelijk dat een

volwaardig hondenteam geen overbodige

luxe is in een grootstad als Gent. Deze

aanbeveling was het startschot om het

hondenteam nieuw leven in te blazen.

In 2012 vervoegden zes duo’s het team.

Afwisselend takenpakket

Eén van de troeven van het hondenteam

is dat het snel en voor diverse taken ingezet

kan worden. De aanwezigheid van een

politiehond op het terrein heeft bovendien

een directe impact: de bewoners voelen

zich veiliger en de sfeer wordt rustiger.

Vooral in buurten met veel klachten van

overlast, zoals bijvoorbeeld de Zuid en

de aangrenzende prostitutiebuurt, kan

men al eens op een patrouille van het

Gentse hondenteam botsen. Het hondenteam

surveilleert er en zorgt zo voor

een rustige sfeer. Tegelijk pakt het hondenteam

de overlast aan: lawaaimakers

worden aangesproken en gecontroleerd,

parkeeroverlast wordt aangepakt, …

Zo werkt het hondenteam, samen met

het overlastteam en de respectieve wijkteams,

aan een veilig en leefbaar Gent.

Het hondenteam verleent vaak onder-

16


steuning bij interventies waardoor

een snel reactievermogen bij zware

incidenten nog versterkt wordt.

Daarnaast is het hondenteam ook

present bij ordediensten, zoals voetbalwedstrijden.

De aanwezigheid van

een politiehond heeft ook daar een

ontradend effect naar amokmakers toe.

Tenslotte voert het hondenteam

ook kleine opdrachten uit, zoals een

nazicht bij een melding van overlast,

of vaststellingen na een inbraak.

De hondenbrigade spreekt tot de verbeelding

van jongeren. Daarom geeft

het hondenteam ook demonstraties

tijdens schoolbezoeken en andere

demomomenten, zoals de jaarlijkse

opendeurdag van het Gentse dierenasiel.

Selectie van partner

Wie ervoor gekozen heeft hondengeleider

bij de politie te worden moet natuurlijk

nog een trouwe viervoeter als partner

vinden. De teamleider van het hondenteam

schenkt veel

aandacht aan de selec-

tie van pups en jonge

honden en begeleidt de

nieuwe hondengeleiders

in dat cruciale proces.

Nieuwe pups en jonge

honden komen altijd uit

een werklijn van politiehonden.

Zij hebben

de beste slaagkansen

voor het examen van patrouillehond.

Het Gentse politiekorps werkt uitsluitend

met Mechelse herders. Zij staan gekend

om hun werkdrift en hun bereidheid om

te dienen en te gehoorzamen.

Groot engagement

“ De hondengeleider

moet zich er steeds van

bewust zijn dat zijn

hond een wapen is.

Het neusje van de hond

Patrouillehonden met een uitzonderlijke

zoekdrift kunnen bijkomend

opgeleid worden tot zogenaamde

‘dual purpose’-diensthonden: zij zijn

patrouille- en drughond.

De actieve drugshond zoekt drugs

in gebouwen, in voertuigen en in

open ruimtes. Een stille drugshond

zoekt naar drugs op personen en

in handbagage, maar deze taak is

niet te combineren met het werk

van een patrouillehond. Momenteel

is Rico de enige hond in het Gentse

team die de opleiding tot actieve

drugshond heeft afgerond.

Het hondenteam draait met zeven

duo’s op volle kracht. Hondengeleider is

nochtans geen doorsnee job en vraagt

een groot engagement. De kandidaathondengeleiders

staan zelf in voor de

aanschaf en opleiding

van hun politiehond

en staan permanent in

voor de verzorging van

hun werkpartner, ook na

de diensturen. De hond

gaat immers mee naar

huis met zijn geleider.

De opleiding van de

hond en zijn geleider

start wanneer de hond

minimum twaalf maanden oud is. Hondengeleider

en hond trainen gedurende

vier maanden aan de politieschool op

gehoorzaamheid, bijtwerk en de specifieke

politie-interventietechnieken. De

honden leren bijvoorbeeld op en over

hindernissen te springen, gebouwen te

doorzoeken naar verdachten, enzovoort.

De opleiding is niet van de poes: een

politiehond is immers een dwangmiddel

en kan als wapen ingezet worden.

Eens de opleiding succesvol

afgerond, kan het echte

patrouillewerk beginnen. Dan ligt een

grote verantwoordelijkheid op de schouders

van de geleider: hij moet zijn hond

te allen tijde onder controle hebben.

De opleiding van een politiehond is echter

nooit af: de honden en hun geleiders

trainen quasi dagelijks om de honden fit

en alert te houden. Twee keer per jaar

keren de duo’s terug naar de politieschool

om te bewijzen dat ze nog steeds alle

knepen van het vak beheersen. Een

patrouillehond gaat doorgaans rond

zijn tiende levensjaar met pensioen.

De nieuwe honden slaagden allen voor

hun opleiding en worden momenteel

actief ingezet in het korps.

Salduz en politie

De Salduz-wet bepaalt dat een verdachte

een beroep kan doen op rechtsbijstand

(een advocaat) vóór het eerste (politie)

verhoor. De wet is het gevolg van een arrest

van het Europese Hof voor de Rechten van

de Mens. In België trad de wet op 1 januari

2012 in werking. Deze wet voorziet onder

andere in nieuwe regels voor het verhoor.

Een paar heel concrete elementen uit de

wet zijn onder andere het feit dat een

verdachte die van zijn vrijheid beroofd

is de gelegenheid heeft 30 minuten te

overleggen met zijn advocaat vooraleer

hij een verklaring aflegt aan de politie.

Tijdens het daaropvolgende verhoor

kan de advocaat aanwezig blijven, maar

17


mag niet tussenkomen. Het politieverhoor

kan worden onderbroken voor een

bijkomend overleg van 15 minuten.

Gevolgen voor politie

De wet heeft een aantal belangrijke

gevolgen voor de politie.

Allereerst moest het personeel vertrouwd

worden met de nieuwe wet.

Daarom voorzag de Dienst Communicatie

op het intranet een aparte rubriek voor het

personeel waaronder alle informatie (wetgeving,

formulieren, ..) werd gebundeld.

Het parket organiseerde informatiesessies

waaraan het politiepersoneel deelnam.

Daarnaast volgden 631 personeelsleden

ook een externe vorming over de Salduzwet

en haar implicaties voor het politiewerk.

Omdat het overleg tussen verdachte en

advocaat vertrouwelijk moet zijn, moesten

ook de verhoorlokalen worden aangepast.

In 2012 werden daarvoor in het Algemeen

Politiecentrum Gent en bij de Lokale

Recherchedienst speciale lokalen ingericht.

De wet heeft administratieve gevolgen:

elke verdachte moet voor het verhoor

van de politie kennis krijgen van zijn

rechten. Hiertoe beschikt de politie over

de zogenaamde ‘letter of rights’ in alle

mogelijke talen, waarin de rechten in

mensentaal (en in een taal die betrokkene

begrijpt) uitgelegd worden. Vaak

moet een tolk hieraan te pas komen.

Grondige opfrissingsbeurt

voor het Stedelijk Bewaarhuis

Het stedelijk bewaarhuis, in de

volksmond “het rolleke” genoemd,

bevindt zich in het Algemeen Politiecentrum

Gent en is de plaats

waar personen als gevolg van

een bestuurlijke of gerechtelijke

maatregel voor een beperkte tijd

weerhouden worden, bijvoorbeeld

ter ontnuchtering.

Het stedelijk bewaarhuis telt

momenteel vijftien (individuele)

politiecellen, twee collectieve cellen

en drie toezichtkamers (ook wel

jeugdcellen genoemd). De Salduzwetgeving

verplicht ons te investeren

in bijkomende (grotere) cellen.

Het complex heeft evenwel een

verouderde infrastructuur.

Een werkgroep boog zich over de

problemen en kwam op basis van

onder andere een dienstbevraging

met een verbeterplan waarin verschillende

prioriteiten opgenomen

werden zoals nieuwe digitale registratietool,

camerabewaking per cel,

herindeling en opfrissen van het cellencomplex

en maaltijden in eigen

beheer.

Ondertussen bezocht de werkgroep

andere politiezones om ervaringen

uit te wisselen. Naar aanleiding van

zo’n werkbezoek zal Politiezone Gent

binnenkort de digitale registratietool

van Politie Brussel Hoofdstad Elsene

overnemen en integreren in zijn

eigen werking.

Voor de herindeling en verbouwing

van het stedelijk bewaarhuis neemt

de Gentse politie een architect en

aannemer in de arm. Er zal meteen

voorzien worden in een nieuwe

verluchting en een buitencel om de

opgeslotene op een veilige manier

te laten roken en luchten.

Sinds eind 2012, tenslotte, zijn

de maaltijdvoorzieningen voor de

opgesloten personen in het stedelijk

bewaarhuis in eigen beheer van de

Politiezone Gent.

Bijzondere hulpmiddelen

Om het operationele werk te vergemakkelijken

worden bepaalde technische

middelen ingezet. Deze hebben

vooral tot doel informatiedoorstroming

op het terrein te optimaliseren.

A.S.T.R.I.D.-radio’s

A.S.T.R.I.D. (All-round Semi-cellular

Trunking Radio communication system

with Integrated Dispatching) is een netwerk

voor mobiele telecommunicatie via

radio’s dat vooral door hulpdiensten zoals

politie en brandweer gebruikt wordt.

Alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten

gebruiken A.S.T.R.I.D. Dankzij een uniform

communicatiesysteem kunnen zij een

beter gecoördineerde en efficiënte dienstverlening

bieden tijdens hun opdrachten.

Het voordeel van radiocommunicatie is

de snelheid waarmee een verbinding tot

stand gebracht wordt. In minder dan een

halve seconde heb je verbinding met de

andere A.S.T.R.I.D.-gebruiker. Met een

GSM duurt het vaak een paar seconden.

18


De verbindingen via A.S.T.R.I.D. zijn

bovendien vertrouwelijk en beveiligd.

In 2012 schafte de Politiezone Gent 143

nieuwe A.S.T.R.I.D.-radio’s aan ter vervanging

van oudere toestellen en om bepaalde

diensten te voorzien van extra radio’s,

zoals de Lokale Recherchedienst. In totaal

bezit het korps meer dan 540 radio’s.

Bij de ingebruikname van een nieuwe radio

krijgt het personeel ook een opleiding over

de procedure en het gebruik van het nieuwe

toestel. De operationele personeelsleden

genoten ondertussen deze opleiding.

1 jaar briefingtool

Sinds november 2011 is de briefingtool

een vast werkinstrument in het Gentse

politiekorps. De briefingtool zorgt ervoor

dat operationele informatie

op een transparante

en gebruiksvriendelijke

wijze bij de juiste

gebruiker op de juiste

plaats wordt gebracht.

Het biedt een chronologisch

overzicht van alle

operationele briefings en

bundelt alle informatie

die voor het operationele

werk van belang is. Alle informatie wordt

op een uniforme wijze gebracht en ondersteund

door beeldmateriaal. De inhoud van

de briefing is voor iedere operationele en

administratieve medewerker toegankelijk.

Dankzij de korpsbrede verspreiding en

raadpleging van de operationele informatie

werken verschillende diensten

“ De briefingtool

heeft gezorgd voor

meerdere doorbraken

in lopende dossiers.

beter samen om tot succesvolle resultaten

te komen. Er zijn ondertussen

veel gevallen bekend waarbij collega’s

die niet bij het dossier betrokken zijn,

zorgden voor een doorbraak op basis

van het aangeleverd beeldmateriaal.

Door de regelmatige feedback in de

briefingtool kunnen de initiële vaststellers

van de feiten de evolutie volgen

in de zaak waarin ze gewerkt hebben.

Het personeel voelt zich bovendien

meer betrokken en ziet het resultaat

van de geleverde inspanningen.

Na 1 jaar briefingtool mogen we alleszins

spreken van een succes. Onze briefingtool

is daarnaast ook een bron van inspiratie

voor partners. De spoorwegpolitie heeft

sinds kort een eigen briefingtool uitgebouwd,

gebaseerd op onze versie. Daardoor

werd met hen een verbeterde digitale

informatie-uitwisseling opgebouwd.

De briefingtool zorgt ook voor betere

informatiedoorstroming

naar de federale

partners toe. De briefingtool

draagt zowel

intern als extern bij tot

een betere informatiegestuurde

politiezorg.

Hallo met de 101

Dienst Zonale Sturing

101 is het nummer voor dringende politiehulp.

Elke oproep die binnenkomt in

de 101-centrale wordt geregistreerd. Het

registratiesysteem beoordeelt de oproep

en geeft prioriteiten aan zoals die door

de politiezone bepaald zijn (dit kunnen

bijvoorbeeld inbraken zijn). Oproepen

uit Oost-Vlaanderen komen binnen in

het Communicatie- en Informatiecen-

19


trum Oost-Vlaanderen (CICOV) van de

Federale Politie. Het personeel van het

CICOV is samengesteld uit leden van de

Federale en Lokale Politie. De ‘calltakers’

registreren de gebeurtenis

en sturen die door

naar het juiste ontvangststation.

Oproepen

voor gebeurtenissen

op het grondgebied

van de Politiezone Gent

komen zo bij de Dienst

Zonale Sturing (DZS)

van de Gentse politie

terecht. Deze dienst is gelokaliseerd

binnen dezelfde gebouwen

van de federale politie (Groendreef).

Eenmaal de oproep doorgegeven aan

de operatoren van DZS, geven zij de

opdrachten aan de beschikbare interventieploegen

om ter plaatse te gaan.

De operatoren staan in voor de eerste

sturing van de ploegen voor dringende

hulpverlening. Zij bewaken, coördineren

en volgen het dispatchinggebeuren op.

BOA (Bureau Operationele Aansturing)

Sinds de implementatie van de Dienst

Zonale Sturing (DZS) binnen de gebouwen

van de Federale Politie op de

Groendreef in Gent, werd het Bureau

Operationele Aansturing (BOA) in

plaats gesteld, in de gebouwen van het

Algemeen Politiecentrum Gent (APG).

Het BOA neemt een verscheidenheid

aan taken op zich: het beantwoorden

van de oproepen die binnenkomen

via het algemeen politienummer 09

266 61 11, het opmaken van de dringende

signaleringen, het beheer van

de alarmcentrales, het voeden en ver-

“ Dienst Zonale Sturing

is het kloppend

hart van de politie.

zorgen van de briefings en het instaan

voor de opmaak van het logboek, …

Aan het hoofd van het BOA staat er 24 uur

per dag een officier van bestuurlijke politie

(OBP), bijgestaan door

een inspecteur van poli-

tie. Zij staan in voor de

passieve opvolging van

de eerstelijnsploegen en

de actieve opvolging van

de tweedelijnsploegen.

Om een kwalitatieve

dienstverlening naar

de burger toe te verzekeren, werken

het BOA en de DZS nauw samen in het

kader van eerste hulpverlening. Vanuit

het BOA worden de beschikbare interventieploegen

van de Interventie- en

Verkeersdienst aan de DZS aangeleverd.

Het BOA fungeert als ‘go between’

tussen de DZS en de interventiepelotons.

Waar nodig zorgt hij/zij voor personele

en materiële ondersteuning van

de interventieploegen op het terrein.

Aan het BOA is ook een operationeel

magazijn gekoppeld dat garant staat

voor de materiële ondersteuning van

het interventiepersoneel (voertuigen,

radioposten, alcoholtesten, recipiënten

voor bloed- en urinestalen, voedselverstrekkingen

voor de opgeslotenen

in de doorgangcellen, enzovoort).

De OBP/BOA is ook verantwoordelijk voor

de opsluitingen in het Stedelijk Bewaarhuis

(doorgangcellen): hij/zij ziet erop

toe dat de procedures worden gevolgd, de

wettelijke registraties gebeuren, de rechten

van de opgeslotenen gewaarborgd en

de opsluitingstermijnen gerespecteerd

worden. De OBP/BOA ziet ook toe op de

activiteiten aan het onthaal van het APG.

20


Maatschappelijke zorg

De Dienst Maatschappelijke Zorg bestaat

uit het Bureau Politionele Zorg, het

Bureau Politionele Misdrijfpreventie en

het Bureau Jeugd, die elk instaan voor

bijzondere kerntaken binnen de maatschappelijke

zorgverlening van politie.

Politionele preventie

Preventie in al haar facetten

Het Bureau Politionele Misdrijfpreventie

is gespecialiseerd in inbraak- en diefstalbeveiliging

en geeft ondersteuning bij het

nemen van preventieve maatregelen met

het oog op het beveiligen van een particuliere

woning, een winkel, kantoor of bedrijf.

Heel wat openbare gebouwen, scholen en

kerken kregen in 2012 deskundige adviezen

rond inbraakpreventie van de diefstalpreventieadviseurs

van Politiezone Gent.

Naast woninginbraken werkt het Bureau

Politionele Misdrijfpreventie ook rond

preventie van andere vermogensdelicten

die zich voordoen op het Gentse grondgebied.

Zij waarschuwen diverse doelgroepen

voor specifieke misdrijven en

trachten hen maximaal te sensibiliseren

door het verstrekken van preventietips.

‘Speeddpa’

In september 2012 startten de diefstalpreventieadviseurs

met de zogenaamde

‘speeddpa’. Dpa staat voor diefstalpreventieadvies.

Tijdens

een speeddpa bezoeken

de diefstalpreventieadviseurs

samen met

de buurtinspecteur(s)

een bepaalde wijk

waar recent inbraken

zijn geweest of waar

bewoners aan de politie

hebben aangegeven dat

ze zich minder veilig

voelen door een recente

inbrakengolf. In die wijk bekijken de

adviseurs alle woningen van buitenaf en

bepalen voor elke woning afzonderlijk of

deze al dan niet voldoende beveiligd is

tegen inbraken. Belangrijk punt in deze

controle is het slot aan de voordeur. Bij

halfopen en open bebouwingen vragen

de adviseurs toestemming om in de tuin

te kijken, want inbrekers durven ook

wel door de achterdeur binnenkomen.

Bewoners van huizen waarvan het slot te

wensen overlaat ontvangen vervolgens

een brief met de melding dat hun slot niet

voldoet, foto’s van goede en slechte sloten,

en de melding dat ze kunnen genieten van

een fiscale aftrek wanneer ze investeren

in de beveiliging van hun woning. De brief

roept ook op om verdachte handelingen

in de buurt te melden aan de politie.

Mensen die extra advies willen, vinden

in de brief ook alle contactgegevens van

het Bureau Politionele Misdrijfpreventie.

Sinds de start van de speeddpa’s

heeft de Gentse politie al meer dan

1.100 woningen gecontroleerd.

Kot op slot

“ Met een degelijk

slot - thuis en op kot

- voorkom je heel wat

kopzorgen.

Gent telt naar schatting 28.000 kotstudenten.

Steeds meer studenten beschikken

op kot over waardevol materieel. Bovendien

zijn studenten

vaak afwezig tijdens het

weekend én ontbreken

inbraakveilige sloten,

waardoor een inbraak in

studentenkamers steeds

aantrekkelijker wordt.

Binnen één en hetzelfde

studentenhuis vindt

men vaak meerdere

kostbare toestellen.

Met een beetje geluk staat de voordeur

gewoon open en zijn de studentenkamers

niet op slot of alleen maar afgesloten

met een eenvoudige binnendeursleutel.

Naast het financiële nadeel voor

studenten is het nog veel dramatischer

als er samen met de computer

belangrijke bestanden verdwijnen,

zoals oefeningen, papers en thesissen.

Reeds sinds 2005 organiseren de Dienst

Lokale Preventie en Veiligheid van Stad

Gent en Politie Gent (Bureau Politionele

Misdrijfpreventie en de Wijkdienst) jaarlijks

de actie ‘Kot-op-slot’. Met deze actie

motiveren zij de studenten om hun kot

altijd op slot te doen en zorgzaam om te

springen met hun waardevolle spullen.

Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag

25 oktober 2012 werden studentenkamers

in Nieuw Gent, Gent-West en

Gent-Centrum opnieuw gecontroleerd.

Studenten wiens kot slotvast is, krijgen

een ‘diploma’ en een pakketje Studentin-Gent-gadgets.

Studenten wiens voor-

of kotdeur niet slotvast is, moeten het

22


stellen met een attest met preventietips.

Als blijkt dat de kwaliteit van de sloten

ondermaats is, wordt de koteigenaar aangemaand

ze te herstellen of te vervangen.

Studenten worden gemotiveerd om

niet alleen de gemeenschappelijke

voordeur op slot te doen, maar ook de

eigen kamerdeur en de ramen. Een

goed ‘afsluitgedrag’ is niet alleen nodig

als men buitenshuis is, maar ook wanneer

men maar eventjes weg is en bijvoorbeeld

bij een kotgenoot zit of in de

gemeenschappelijke ruimtes vertoeft.

De herkenbare affiches van de strenge

kotmadam met deegrol hangen op verschillende

campussen van Gentse onderwijsinstellingen

om extra te sensibiliseren.

Tijdens de acties in 2012 werden in

totaal 168 voordeuren van kotadressen

en 645 studentenkamers gecontroleerd.

Bij 165 kotadressen was de

voordeur vast, waarvan 33 echter enkel

met een eenvoudige binnendeursleutel

of een slot dat niet in orde was.

Van de 645 gecontroleerde studentenkamers

waren er 629 op slot. Dit is 97,5%.

In 2009 waren dit er 96,3%, in 2010

waren het er 93,8% en 95,4% in 2011.

Deze cijfers bewijzen het nut van preventieve

acties.

Politionele zorg - Slachtofferbejegening

SLACHTOFFERBEJEGENING = De functie

politionele slachtofferbejegening bestaat in

het verschaffen van een adequate opvang,

informatie en bijstand aan slachtoffers. Elke

politieambtenaar moet bekwaam zijn deze

taak te volbrengen. In geval van confrontatie

met zeer ernstig slachtofferschap, wordt

een beroep gedaan op gespecialiseerde

medewerkers van de Dienst Politionele Zorg.

Slachtofferbejegening is niet enkel van groot

belang voor het welzijn van slachtoffers en

getuigen. Het verbetert tevens de kwaliteit

van de verklaring van het slachtoffer en

vergemakkelijkt zijn of haar medewerking

aan het verdere verloop van de procedure.

Dagelijks staat het team van sociaal consulenten

klaar voor burgers die beroep

wensen te doen op de Dienst Maatschappelijke

Zorg (DMZ) van de Gentse politie.

Wanneer de aard van een tussenkomst

enige specialisatie vereist, worden zij

gevraagd om ter plaatse de nabestaanden

op te vangen en hen een luisterend oor

aan te bieden. Een aanzienlijk deel van

de interventies gebeurt buiten de kantooruren.

Dit gaat dan in hoofdzaak over

tussenkomsten in het kader van ‘slechtnieuwsmeldingen’

na een overlijden, waarbij

psychosociale bijstand wordt verleend.

Het rouwkaartje

Sinds december 2012 verstuurt de Politie

Gent een rouwkaartje om de nabestaanden

een hart onder de riem te steken en

medeleven te betuigen. Bijzonder is dat

ook één jaar na het overlijden een kaartje

wordt verstuurd, omdat het verlies ook

dan nog steeds heel tastbaar aanvoelt.

Door het kaartje te sturen, erkennen de

consulenten dat het verdriet niet verdwijnt

en dat er tijd nodig is om het verlies een

plaats te geven. Daarnaast worden de

nabestaanden erop gewezen dat ze zelf een

jaar later nog steeds een beroep kunnen

doen op de sociaal consulenten, voor een

gesprek of een geschikte doorverwijzing.

Vlak na het overlijden komen de nabestaanden

immers vaak terecht in een

wirwar van praktische beslommeringen

en staan ze (nog) niet (altijd) open voor

doorverwijzing naar eventuele hulpverleningsinstanties.

De Dienst Maatschappelijke

Zorg is, tijdens deze verwarrende

momenten, een aanspreekpunt maar

merkt dat mensen vaak nog moeten

bekomen van de eerste emoties en er

van rouwverwerking nog geen sprake is.

Enige tijd later kunnen nabestaanden de

behoefte aan hulpverlening wel ervaren

waarbij Dienst Maatschappelijke Zorg

dan opnieuw een reikende hand biedt.

Jeugd en familie

Het Bureau Jeugd werkt diverse opdrachten

uit rond de doelgroep jongeren.

Cyberflikken

Het gebruik van sociale media door jongeren

is niet meer weg te denken uit de

huidige maatschappij. Naast de leuke

voordelen die deze nieuwe technologieën

23


ieden, mag men ook de gevaren ervan

niet miskennen. Het is in dit kader dat op

woensdag 26 september 2012 het evenement

‘Cyberflikken’ werd georganiseerd.

Het project ‘Cyberflikken’ is ontstaan

vanuit het project sociale media, in

samenwerking met het Bureau Jeugd en

met Kinepolis Gent als externe partner.

Het project omvatte een filmvoorstelling

waarbij het onderwerp cyberpesten

en -criminaliteit sterk aan bod kwam.

Om een zo’n groot mogelijk draagvlak te

hebben, werden alle Gentse scholen aangeschreven.

Uiteindelijk gingen tien scholen,

met in totaal meer dan 900 leerlingen

en leerkrachten, op de uitnodiging in.

De voorstelling werd gevolgd door

een debat waarbij de leerlingen

uit het secundair onderwijs vragen

konden stellen aan de zes aanwezige

jeugdinspecteurs van ons korps.

Door hun aanwezigheid tijdens het

evenement en door aanspreekbaar te

zijn, leverden ze een positieve bijdrage

aan het imago van de politie. De drempel

tussen jongeren en de politie werd

verlaagd. De jongeren voelden aan dat

de politie er ook is om hen te helpen,

te steunen en oplossingen te vinden.

Ook burgemeester Daniël Termont

was aanwezig en maakte op zijn eigen

manier duidelijk dat (cyber)pesten niet

thuis hoort in de (Gentse) scholen.

Om de scholen aan te zetten blijvend

aandacht te schenken aan deze problematiek

werd de aanwezige scholen een

vlindernetspel aangeboden. Dit spel biedt

jongeren van 10 tot 15 jaar een speelse

invalshoek om te praten over cyberpesten

en een veilig internet. Het spel laat hen

aan de hand van situatiekaarten en een

gevoelskaart van gedachten wisselen

over cyberpesten en in het bijzonder over

de gevoelens die ze daarbij ervaren. Het

spel besteedt bovendien aandacht aan

verschillende vormen van cyberpesten.

First Offenders

Op 1 mei 2012 startte de Dienst Maatschappelijke

Zorg in samenwerking met

het parket van de Jeugdrechtbank van

het gerechtelijk arrondissement Gent met

het project ‘First Offenders’. De term ‘first

offenders’ verwijst naar de doelgroep van

het project. Het gaat over minderjarigen

(-18 jaar) die voor de eerste keer een

door de politie vastgesteld feit hebben

gepleegd. Het betreft feiten zoals winkel-

diefstal, gewone diefstal, slagen en verwondingen

en gebruik van blanke wapens

(d.i. alle wapens die geen vuurwapens

zijn). Het project beperkt zich in eerste

instantie tot minderjarigen die in Gent

wonen. Opmerkelijk is wel dat de first

offenders uit verschillende milieus komen.

Het project heeft als doel te voorkomen

dat de jongere in de toekomst opnieuw

een misdrijf zou plegen. Anderzijds willen

we hulp aanbieden indien het gedrag

van de jongere een signaal blijkt van

achterliggende ernstigere problemen.

Werking

Politie Gent en het parket van de

Jeugdrechtbank werken heel erg nauw

samen. Dagelijks bezorgt de politie een

overzicht van minderjarigen die een

ernstig feit hebben gepleegd. Op basis

daarvan gaat het parket na of deze

jongeren al dan niet in aanmerking

komen voor de projectmatige aanpak.

Afhankelijk van de leeftijd wordt een

andere aanpak voorzien. Bij -12-jarigen

wordt een sociaal onderzoek gevoerd

door onze consulenten van de Dienst

Maatschappelijk Zorg. Indien daaruit

blijkt dat er een problematische

opvoedsituatie is, dan zal de jongere

gedurende zes maand worden opgevolgd

door onze Dienst Maatschappelijke Zorg.

Bij +12-jarigen worden de ouders

betrokken en worden ze samen met de

minderjarige uitgenodigd op het wijkcommissariaat

van de woonplaats voor

een gesprek met een jeugdinspecteur en

een consulent van de Dienst Maatschappelijke

Zorg. Tijdens dit gesprek wordt

gevraagd om een excuusbrief te schrijven,

wordt een contract van opvolging

24


opgemaakt waarin afgesproken wordt

dat de betrokkene geen nieuwe feiten

mag plegen en wordt de regeling van een

eventuele schadevergoeding besproken.

Wordt niet ingegaan op de uitnodiging

of op de voorstellen, dan gaat de zaak

weer naar het jeugdparket. Wordt er

wel een contract afgesloten, dan zal

de jeugdinspecteur tijdens de looptijd

van het contract regelmatig controleren

om te zien of de voorwaarden

van het contract worden nageleefd.

Bij schending van het contract, gaat

het dossier weer naar het jeugdparket.

Bij naleving van het contract, wordt het

contract positief afgesloten en wordt de

zaak geseponeerd door de jeugrechtbank.

Zij sturen dan een brief aan de

ouders en de minderjarige waarin de

minderjarige eraan herinnerd wordt

dat het dossier op het jeugdparket

bewaard blijft tot hij/zij 18 jaar is.

Resultaten?

Ouders reageren over het algemeen

positief. Vooral het feit dat er bovenop

de reactie van de ouders naar hun kind

toe ook nog een boodschap en signaal

komt van de politie, wordt als zeer positief

ervaren. De impact hiervan is vaak

groter dan deze die ouders zelf hebben.

Voor de jongeren zelf blijkt het schrijven

van de excuusbrief vaak een

moeilijke opdracht omdat zij op die

manier geconfronteerd worden met

hun eigen gevoelens en hun daden.

Het project zorgt er uiteindelijk voor dat

de ouders meer betrokken worden en dat

de jongeren uit de ‘verkeerde’ kant van de

maatschappij kunnen gehouden worden.

Daarnaast geeft het de jeugdinspecteurs

de mogelijkheid om proactief te werken

binnen hun wijk. Zo kunnen ze de jongeren

ook effectief helpen: de ‘afstand’

tussen de jongere en de politie verkleint.

Speciale aandacht voor de kleintjes

Flikkenkamp

Het Flikkenkamp werd opgericht met

als doel antwoord te bieden op vragen,

voornamelijk van jongeren en kinderen,

over de politie. De boodschap was om

jongeren aan te tonen dat de politie

meer is dan schieten met pistolen en

boeven pakken. Door het Flikkenkamp

te organiseren, wordt ook ruimte gecreeerd

voor informele contacten met echte

politiemensen. Op deze manier wordt

een ruimer beeld, zowel over de politie

zelf als over hun werkzaamheden,

gevormd bij de aanwezige jongeren.

In samenwerking met VZW Free-Time

wordt het kamp elk jaar, tijdens de

eerste week van juli, georganiseerd.

Het kamp duurt vijf dagen: drie van deze

dagen worden georganiseerd door het

Bureau Jeugd. De overige twee dagen

zijn in handen van VZW Free-Time zelf.

In 2012 hebben 21 kinderen, allen tussen

8 en 10 jaar, kunnen proeven van het

reilen en zeilen binnen de Gentse politie.

Vanuit het Bureau Jeugd werd naar 2013

het voorstel gelanceerd om de leeftijdscategorie

te verhogen naar 10 tot 12 jarigen.

De huidige groep is te jong en heeft het

bij momenten moeilijk om zich te concentreren,

voornamelijk bij demonstraties die

iets langer duren zoals die van de honden.

Kinderen van 8 tot 10 jaar zouden meer

speelgerichte kampen moeten volgen,

waar concentratie minder belangrijk is.

Momenteel is het nog wachten op de reactie

van VZW Free-Time op dit voorstel.

Flikkenwandeling (VIZIT)

De Flikkenwandeling is een educatieve

speurtocht door Gent voor kinderen van

het lager onderwijs, voornamelijk uit het

vijfde en zesde leerjaar. Met politie en

veiligheid als rode draad doorheen het

verhaal en onder begeleiding van een gids

van VIZIT, doorkruisen de kinderen de

Gentse binnenstad. De wandeling verenigt

flarden stadsgeschiedenis en anekdotes,

ze sensibiliseert over het takenpakket

van de politie zoals verkeersveiligheid,

en (uiteraard) prikkelt ze de speurzin

van de jonge Gentenaartjes aan de hand

van raadseltjes en zoekopdrachten.

In april 2012 startte VIZIT met de wandelingen

en sindsdien namen in totaal

al 289 kinderen deel aan de speurtocht.

Daarnaast ging er op 11 april 2012

een promotiewandeling door voor

25


tien volwassenen. Ook in 2013 verwacht

men een sterke opkomst!

Integratie

Nieuwe Gentenaars?

Het devies van het Bureau Integratiezorg,

onderdeel van de Dienst Maatschappelijke

Zorg, luidt: ‘toonbaarheid en

aanspreekbaarheid’. Zij ondersteunt de

politiediensten in hun gerechtelijke en

bestuurlijke opdrachten waarbij Gentenaars

van diverse etnische afkomsten

betrokken zijn. Daarbij staat ‘partnerschap’

centraal, een item dat deel

uitmaakt van de visie van ons korps en

tevens ook één van de pijlers vormt van

de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Partnerschap is niet alleen samenwerken

met de eigen diensten maar in het

bijzonder met externe

partners zoals het programma

voor Diversiteit

en Gelijke kansen,

het Stedelijk Opvanginitiatief,

de Dienst

Gelijkheid en Diversiteit

van de federale politie

en daarenboven ook

met de verschillende

organisaties die de Gentse etnischculturele

diversiteit vertegenwoordigen.

Het Bureau Integratiezorg verschaft ook

informatie over de structuur en werking

van de geïntegreerde politie bij nieuwkomers,

bemiddelt in specifieke conflictsituaties,

instrueert de voorspelbaarheid

van het politioneel optreden bij hun

doelgroepen en draagt ten slotte een signaalfunctie

uit naar de bevoegde bestuurlijke

en gerechtelijke overheden toe.

Ook als beroepenvoorlichter stimuleert

het Bureau Integratiezorg, bij zijn

“ Aanspreekbaarheid

en partnerschap

staan centraal.

doelgroepen, de aanwervingsmogelijkheden

bij de geïntegreerde politie.

Het Bureau Integratiezorg oefent tenslotte

een signaalfunctie uit naar de

overheden toe op vlak van overlastfenomenen

ten gevolge van nieuwe

sociale migratiegolven vanuit Midden-

en Oost-Europa. Ze bemiddelt ook bij

fenomenen van buurtoverlast waarbij

de politie regulerend moet tussenbeide

komen om de openbare rust te herstellen

of te behouden, met als doel familiaal

geweld en dreigende conflicten tussen

diverse etnische groepen te vermijden.

Een bijzonder multicultureel jaar

Internationale voetbalwedstrijden zorgen

altijd voor collectieve feestvreugde. Naar

aanleiding van voetbalwedstrijden in

de Africa-Cup en wedstrijden

uit de Turkse

competities was dit niet

anders. Het Bureau Integratiezorg

stond in voor

het maken van afspraken

met de betrokken doelgroepen

(preventief),

alsook met de mensen

op het terrein om de

politieacties te coördineren en daar waar

nodig regulerend op te treden (repressief).

Het Bureau Integratiezorg leverde ook

bijstand aan de bestuurlijke overheid ten

gevolge van onverwachte gebeurtenissen

(rampen, onheil) of gebeurtenissen waarin

Gentenaars van vreemde origine betrokken

waren of er zich betrokken bij voelden.

Een voorbeeld van deze geleverde

bijstand is de woningbrand in de Luxemburgstraat

in Gent waarbij 36 mensen van

vreemde nationaliteit dakloos raakten.

Men leverde ook ondersteuning bij de hand-

having van de openbare orde omwille van

ernstige politieke gebeurtenissen en manifestaties

gelinkt aan de ‘Arabische Lente’

of met de verkiezingen uit natale landen.

Bijzonder dit jaar was de wereldwijde heisa

rond de in de Verenigde Staten verspreide

anti-Islamfilm. Dit had een weerslag in

alle grootsteden, ook in Gent. Om de heisa

niet te laten escaleren, werkte men samen

met partners uit de betrokken gebedshuizen.

Op deze manier konden opposanten

aangesproken worden en eventuele

spontane (re)acties worden vermeden.

De jaarlijkse religieuze gebeurtenissen

zoals de Ramadan en het Offerfeest zijn

vaste items binnen de werking van het

Bureau Integratiezorg. Hier wordt zeer

nauw samengewerkt met de gebedshuizen.

Zo organiseerde men tijdens

de Ramadan toezichtspatrouilles aan

parken, pleinen en rond gebedshuizen

en werd er regulerend opgetreden tegen

verkeersoverlast. Tijdens het Offerfeest

coördineerden ze het politionele luik

op de tijdelijk ingerichte slachtvloer.

Om alles zo vlot en goed mogelijk te

laten verlopen, werden op regelmatige

basis vergaderingen georganiseerd

met de culturele gemeenschappen.

26


Lokale recherche en

opsporing

LOKALE RECHERCHE EN OPSPORING =

De Lokale Recherchedienst is een tweedelijnspolitie

die de misdrijven onderzoekt

waarvan het, omwille van de aard of

omvang, aangewezen is dat ze door een

gespecialiseerde dienst uitgevoerd worden.

De Lokale Recherchedienst krijgt haar opdrachten

vanuit de eigen organisatie, van het parket

en de onderzoeksrechters of van andere

politiediensten. Zij neemt tevens zelf het initiatief

om initiële onderzoeken op te starten.

Team Drugs

Marihuana, heroïne, cocaïne, speed,…

De elf rechercheurs van het Team Drugs

weten er alles van. Wanneer zij uit verschillende

bronnen meldingen krijgen van

drugshandel, starten ze met een onderzoek.

De rechercheurs werken vooral met

zachte informatie: gerechtelijke gegevens

die nog niet hard konden gemaakt

worden op basis van concreet bewijsbare

elementen. Doorgaans is zachte informatie

gebaseerd op verklaringen van

informanten. Daarnaast onderzoekt het

team ook overlijdens door overdosissen.

Verder maakt de unit zijn jaarlijkse

opwachting op grote evenementen zoals

I Love Techno en Bassleader om erop

toe te zien dat de feestvierders zich

beperken tot de legale genotsmiddelen.

Het Team Drugs staat eveneens in voor

het verdere gerechtelijk gevolg dat

dient gegeven te worden aan intercepties

die door bijvoorbeeld het O-Team

en Stropacties gerealiseerd worden.

Wie heb ik aan de lijn?

In hun onderzoeken gebruiken de

rechercheurs van het Team Drugs een

brede waaier aan onderzoekstechnieken,

gaande van observaties

tot telefoontaps.

Een onderzoek start

doorgaans met een

telefonie-onderzoek.

Wanneer daaruit

verdachte contacten

boven komen drijven

en er een vermoeden

is dat het om een

bende gaat, kunnen

de speurders een telefoontap

vragen aan de onderzoeksrechter.

Wanneer het om één persoon gaat, zonder

duidelijke samenwerkingsverbanden,

gaan de speurders over tot observatie.

Bij een telefoontap beluisteren de rechercheurs

alle telefoongesprekken. Wanneer

voldoende informatie ingewonnen is en het

moment opportuun is, kan het team overgaan

tot interceptie van de verdachte(n).

Het Team Drugs vraagt jaarlijks gemiddeld

drie à vier telefoontaps aan.

In het overgrote deel van de onderzoeken

treffen de rechercheurs naast

verdovende middelen ook een deel van

de opbrengst aan. Meestal gaat het om

baar geld, maar soms worden de dealers

ook wel eens betaald in natura. Daarom

vinden de speurders bij huiszoekingen

soms ook gestolen goederen die door

gebruikers als betaling gegeven werden.

Een mooie vangst

Begin 2012 startte het team met een

onderzoek nadat een buurtinspecteur in

Gentbrugge ter plaatse was geroepen

“ Een plantage met

3.600 cannabisplan-

ten leverde de grootste

drugsvangst ooit in Gent.

voor aftakken van elektriciteit voor de

meter. Dankzij het gepast optreden van

deze collega, was de weg open voor een

onderzoeksmatige aanpak. Het onderzoek

leverde snel voldoende aanwijzingen dat

het om een plantage

ging en bracht hen

ook op het spoor van

een andere plantage

in Sint-Niklaas. Na

vier maand onderzoek

had het team

voldoende informatie

verzameld en kon ze

binnenvallen in de

loods in Gentbrugge.

De plantage overtrof

alle verwachtingen: maar liefst 3.600

cannabisplanten met een straatwaarde

van meer dan 1 miljoen euro. Het was de

grootste drugsvangst ooit in Gent. De verwante

plantage in Sint-Niklaas was goed

voor nog eens 1.400 planten. Vier personen

werden aangehouden. Het verdere

onderzoek leidde tevens naar Nederland.

Team Geweld

Het Team Geweld van de lokale recherche

behandelt de misdrijven zoals diefstal

met geweld (waaronder tasjesroof,

overvallen op nacht- en buurtwinkels

en apotheken), afpersing en moord en

doodslag (alsook de poging daartoe).

De rechercheurs zetten alles op alles om

de waarheid boven water te halen. Ze

spitten het dossier uit, nemen contact op

met onderzoeksrechters, de procureur

des Konings en zijn substituten, de wetsdokter,

gerechtspsychiaters en andere

deskundigen, organiseren wedersamenstellingen

en doen huiszoekingen op zoek

naar bewijzen. Zij organiseren acties en

staan ook in voor het verhoor van de

verdachten, slachtoffers en getuigen.

28


Team Zeden

Het Team Zeden van de Lokale Recherchedienst

onderzoekt zedenmisdrijven gaande

van exhibitionisme en aanranding van de

eerbaarheid tot verkrachting en pedofilie.

Mens en machine

In 2012 kocht het Gentse korps een dvd/

cd-analyserobot aan. In het kader van

onderzoeken naar bijvoorbeeld kinderpornografie

neemt het Team Zeden vaak

duizenden cd’s en dvd’s in beslag met

mogelijk bezwarend materiaal. Omdat het

niet mogelijk is al deze schijfjes te bekijken,

werkt het team met steekproeven.

Steekproeven zijn echter niet onfeilbaar.

Dankzij de analyserobot kunnen veel

grotere steekproeven gemaakt worden.

De robot kan per dag 100 dvd’s of cd’s

analyseren. Op basis van algoritmes

bepaalt de robot op welke dvd’s belastend

materiaal staat. Die moeten nadien wel

nog door mensenogen bekeken worden.

Een eigen dvd/cd-analyserobot geeft de

Politiezone Gent een voorsprong. Vroeger

moest het korps beroep doen op de

analyserobot van de Computer Crime Unit

van de Federale Politie. Aangezien die ter

beschikking staat van alle korpsen, waren

er vaak lange wachttijden. Door aankoop

van een eigen toestel wint het team heel

wat tijd, wat toelaat om sneller te werken.

Team GO

Het Team GO is het buitenbeentje van de

recherche: de drie leden van het team

verrichten zelf geen onderzoeken, maar

ondersteunen andere teams bij het opsporen

van personen. Je vindt hen daarom

zelden aan hun bureau: ze spenderen het

gros van hun tijd op de baan. Omdat ze

zoveel buiten zijn, (her)kennen ze veel

personen. Zo hebben ze zich ook gaandeweg

gespecialiseerd in de materie van

‘veelplegers’ en ‘illegalen’. Hun deelname

aan andere acties zoals STROP-acties is

dan ook een belangrijke meerwaarde.

ACTIEPLAN ZUID: op weg naar meer

leefbaarheid

De buurt van het Zuid en de aangrenzende

prostitutiebuurt krijgen af

te rekenen met diverse vormen van

overlast: boomcars, carrouselrijden en

window watching in de prostitutiebuurt,

straatprostitutie, sluikstorten, wildplassen,…

Bovenop deze overlast krijgt de

buurt in het weekend Noord-Fransen op

bezoek, die zich beschermd voelen door

hun anonimiteit. De Gentse politie wou

paal en perk stellen aan deze overlast en

werkte een Actieplan Zuid uit, bestaande

uit verschillende acties en maatregelen.

Het Team GO van de lokale recherche

is drijvende kracht achter dit actieplan.

Naast de maatregelen die vanuit de Stad

werden genomen (zoals afsluiting van

de straat, het project ‘Buurt Bestuurt’,

...), worden regelmatig overlastacties

gehouden in de Zuidbuurt. Bij deze acties

waren ook externe diensten betrokken,

zoals het parket en de politie van

Doornik die in rechtstreeks radiocontact

met de Franse collega’s stonden om de

politionele databanken te raadplegen.

De aanwezige parketmagistraten konden

ter plaatse onmiddellijk de nodige tussenkomsten

of instructies verlenen zoals

overgaan tot het geven van minnelijke

schikkingen, arrestaties bevestigen met

het oog op een onmiddellijke dagvaarding

of een voorleiding voor de onderzoeksrechter.

Het parket van Gent voert in het

kader van deze acties een lik-op-stukbeleid,

in het bijzonder voor wat betreft

drugsbezit en verboden wapendracht.

Bij twee grootschalige acties, met als

hoofdzaak de problematiek aan het

Zuidkwartier aan te pakken, namen ook

Franse politiemensen deel, zij aan zij met

meer dan 70 leden van de Gentse politie.

Samen traden ze kordaat op tegen overlastplegers.

Bezoekers uit Noord-Frankrijk

kregen door de aanwezigheid van Franse

politie een duidelijk signaal dat ze zich hier

niet meer anoniem konden misdragen.

Team Verdwijningen

Wie zoekt, die vindt

Wanneer iemand als vermist wordt

opgegeven, gebeuren de eerste opsporingen

door een ploeg van de Interventiedienst.

Pas wanneer dat niets oplevert,

komt het dossier bij de recherche

terecht. Daar bijten vier rechercheurs

van het Team Verdwijningen zich vast

in diverse verdwijningsdossiers. In

2012 behandelden ze 161 dossiers.

Het team krijgt een waaier aan zaken

voorgeschoteld: gewoonteweglopers,

psychiatrische patiënten, mensen die

zelfmoord willen plegen, (parentale)

29


ontvoeringen,… De grootste moeilijkheid

schuilt in een juiste

inschatting: is de

verdwijning onrustwekkend

of niet?

De grootste uitdaging

van het team is om

de vermiste levend

terug te vinden. Dat

voelt voor de rechercheurs

vaak als

dansen op een slappe

koord: soms dienen zich verschillende

plausibele pistes aan en dringt zicht een

moeilijke keuze op. Toch halen de speurders

veel voldoening uit hun job. Wanneer

ze vermisten levend en wel terugvinden,

zijn ze vaak het eerste klankbord.

Met gewoonteweglopers ontstaat vaak

een bijzondere band. Zij voelen zich misbegrepen,

maar de rechercheurs slagen

erin tot de jongeren door te dringen en de

oorzaak van het weglopen bloot te leggen.

Ze zullen dan altijd de hulp aanreiken

die de jongeren daarvoor niet wisten te

vinden. In die zin zijn de rechercheurs

van het Team Verdwijningen eerder sociale

rechercheurs dan opsporingspolitie.

Trieste ontknoping na acht jaar onderzoek

Eén van die zaken was de verdwijning van

Jean Hyde. Deze Gentenaar verdween in

2004. Al snel legden de speurders een

link met een moorddossier van de Federale

Gerechtelijke Politie (FGP) in Veurne.

De FGP Veurne en de Gentse recherche

bundelden hun krachten, maar Jean Hyde

werd niet gevonden. In 2012 stelde een

nieuwe onderzoeksrechter aan het Parket

van Veurne een reviewteam aan. Zes tactische

en technische rechercheurs, waar-

“ De grootste moeilijkheid

schuilt in een juiste in-

schatting: is de verdwijning

onrustwekkend of niet?

onder een rechercheur van de Gentse

recherche, die voordien

nog nooit in het

onderzoek gewerkt

hadden, bogen zich

over de verdwijningszaak.

Ze lieten

de omgeving van het

huis waar de eerdere

moord gepleegd was

opnieuw afgraven.

Zo kwam het tot

een doorbraak: het

lichaam van Jean Hyde werd gevonden.

Hij bleek om het leven gebracht

te zijn door schotwonden. Men heeft

momenteel een verdachte. De FGP

Veurne onderzoekt de zaak verder.

Vlucht naar het buitenland

In april 2012 verdween een 43-jarige

man met zijn bedrijfswagen. De familie

gaf hem op als vermist. Het onderzoeksteam

kon de man aan de hand van zijn

telefoongegevens en bankverrichtingen

in het buitenland plaatsen. Dankzij verder

onderzoek konden de speurders de regio

verfijnen. Ze namen contact op met

diverse hotels en hadden snel het juiste

hotel te pakken. Een hotelmedewerker

kon aan de hand van een persoonsbeschrijving

bevestigen dat de vermiste

daar logeerde. Die gaf echter aan dat

hij niet wou dat zijn familie te weten

kwam waar hij verbleef. De rechercheurs

zaten tussen hamer en aambeeld. Aangezien

het om een volwassen man ging,

bij zijn volle verstand, waren ze door

beroepsethiek gebonden om zijn wens

te respecteren. Ze konden aan de familie

enkel doorgeven dat de vermiste in goede

gezondheid verkeerde. Enkel wanneer

het om minderjarigen of geestesgestoorden

gaat, kan de politie dwang gebruiken

om de vermiste persoon terug te halen.

Over de grenzen heen

Wanneer vermisten zich in het

buitenland bevinden, zijn de

rechercheurs afhankelijk van de

politie daar. De bureaucratie maakt

de zaken niet altijd makkelijker.

Soms nemen de rechercheurs dan

informeel contact op met de politie

ter plaatse om korter op de bal te

spelen. In het binnenland ligt dat

anders. Doorgaans is er een heel

goede samenwerking met andere

politiezones.

Toch probeert het team zoveel

mogelijk zelf te doen. Wanneer

iemand uit Gent verdwijnt en de

rechercheurs hebben aanwijzingen

dat de vermiste zich in een andere

stad bevindt, rijden ze liever zelf

naar de stad in plaats van de plaatselijke

politie in te schakelen om

nazicht te doen. Het team heeft

immers de dossierkennis en door

hun ervaring hebben de speurders

een soort ‘zesde zintuig’ ontwikkeld

dat handelingen van weglopers aanvoelt

en hen helpt bij het onderzoek.

Vermist of criminele activiteiten?

Soms schuilen criminele activiteiten

achter verdwijningen. Een Gentse jonge

vrouw leerde op de Gentse Feesten 2012

een Afrikaanse man kennen. Het was

liefde op het eerste gezicht. Na de Gentse

Feesten reisden de twee naar Zweden.

Kort na de reis verdween de man. De

vrouw deed aangifte bij de politie en

het dossier belandde bij het Team Verdwijningen.

Via zijn bankverrichtingen

30


konden de rechercheurs uitmaken dat

de man wellicht in Zweden was beland.

Uiteindelijk werd Interpol erbij gehaald.

Via verbindingsofficieren kwamen de

rechercheurs te weten dat de man in

Zweden was opgepakt voor drugshandel.

Team Bijzondere Crim

Het Team Bijzondere Crim onderzoekt

zaken van brandstichting, oplichting

zonder internet, illegale wapenhandel en

–bezit, extremisme en kunstcriminaliteit.

Er zijn zes rechercheurs en twee hoofdinspecteurs

verbonden aan het team.

Het brede spectrum van zaken die het

team toebedeeld krijgt maakt het voor de

rechercheurs zeer afwisselend. Ze gebruiken

een waaier aan onderzoeksmethodes.

De speurders zetten alles op alles

om de waarheid boven tafel te krijgen,

met een kritische en nieuwsgierige

geest en aandacht voor details.

Diefstallen in rusthuis

In augustus 2012 kwam het team op

het spoor van een dievegge die, in het

rusthuis waar ze werkte, zeventien bewoners

bestolen had. Ze stal vooral geld

en juwelen. De juwelen verkocht ze aan

goudbanken. Bewoners en hun familieleden

meldden de diefstallen aan de directie

van het rusthuis. Die startten een intern

onderzoek. De politie werd erbij gehaald.

Na twee verhoren bekende de vrouw alles.

Branden

Op de avond van 29 mei 2012 kreeg de

politie melding van een woningbrand.

Amper een uur later brak brand uit in een

nabijgelegen kinderdagverblijf. Het Team

Bijzondere Crim wordt erbij geroepen en

legt al snel de link tussen beide branden.

Op basis van getuigenissen en persoonsbeschrijvingen

vermoeden ze dat een

huurder van de woning de branden heeft

aangestoken. Ze starten een achtervolging.

Uiteindelijk kunnen ze de man twee

dagen later vatten in het

Universitair Ziekenhuis.

Team Meprosch

Binnen de Lokale Recherchedienst

werken de

rechercheurs van het

Team Meprosch rond

mensenhandel, prostitutie

en schijnhuwelijken. Het team monitort

de openbare prostitutie in Gent (geconcentreerd

rond de Zuid en een aantal

plaatsen op de Kortrijksesteenweg). De

rechercheurs hebben ook aandacht voor

de dames die actief zijn in de prostitutie:

niet iedereen belandt vrijwillig in die job.

Dan is er vaak sprake van mensenhandel.

Zaken van huisjesmelkerij belanden

ook bij het Team Meprosch. Wanneer

er sprake is van huisjesmelkerij, liggen

ook uitbuiting en mensenhandel op de

loer. In dergelijke zaken werkt de Gentse

recherche samen met Wooninspectie

om te beoordelen of de woning al dan

niet voldoet aan alle wettelijke normen.

Voor dossiers inzake schijnhuwelijken

werkt het Team samen met de cel

Schijnhuwelijken van Stad Gent. Wanneer

die cel vermoedt dat het om een

schijnhuwelijk gaat, staan de speurders

van het Team in voor verder onderzoek.

Gedwongen vlucht in de prostitutie

In 2012 kwamen de speurders op het

spoor van een escorteservice waarbij minderjarige

meisjes worden aangeboden. In

“ Kort op de bal

spelen is de bood-

schap.

onderzoeken naar de escorte-activiteiten

kon de recherche, in samenspraak met

het parket, het meisje waarvan ze

vermoedden dat ze minderjarig was,

ontmoeten. Ze maakten zich kenbaar

om zo haar identiteit te

controleren en om haar te

verhoren. Het meisje was

op dat moment 17 jaar.

Tijdens de actie werden

drie jonge mannen

tussen 18 en 20 jaar

aangehouden: de hoofdverdachte

(pooier) en

twee chauffeurs. Uit

verder onderzoek bleek dat zij zes jonge

vrouwen, waaronder twee minderjarigen,

in dienst hadden die het leeuwendeel

van het geld dat ze verdienden met

prostitutie afgaven. Door het parket

werd een gevangenisstraf van 2 jaar en

een verbeurdverklaring van 147.000

euro gevorderd voor de hoofdverdachte

en een gevangenisstraf van 1 jaar voor

de twee medeverdachten (chauffeurs).

In de val van een loverboy

Sinds kort wordt het Team Meprosch

geconfronteerd met zogenaamde ‘loverboys’.

Net als pooiers zoeken loverboys

meisjes om voor hun rekening in de

prostitutie te stappen, maar bij loverboys

gaat de misleiding een stapje verder: ze

veinzen verliefdheid, knopen een relatie

aan met hun slachtoffer, overladen

het meisje met cadeautjes en mooie

beloftes. Uiteindelijk stemt het dolverliefde

meisje toe om tegen betaling seks

met andere mannen te hebben. Dan

stopt de liefde en begint de uitbuiting…

In oktober 2011 viel het oog van de

rechercheurs op een 18-jarig meisje

achter het raam dat na het werk wordt

31


opgehaald door een jongeman wiens

uiterlijke tekenen van luxe niet te rijmen

vielen met zijn leeftijd. Ze vermoedden

dat het om een loverboy gaat en startten

een onderzoek, dat nog tot oktober

2012 liep. De speurders zochten contact

met het meisje en kregen uiteindelijk

haar verhaal te horen. Het onderzoek

werd nog moeilijker wanneer bleek dat

de jongeman in Nederland woont en

betrokken was bij een schietincident in

Zelzate. Uiteindelijk viel de Gentse politie

in oktober 2012 samen met de Nederlandse

collega’s binnen bij de jongeman.

De loverboy werd gevat, er werden

drie luxe-auto’s in beslag genomen. De

zaak is nog hangende voor het gerecht.

Team Gauwdiefstallen

Het Team Gauwdiefstallen van de

lokale recherche tracht door hun dagelijkse

patrouilles in het stadscentrum

en op het openbaar vervoer daders van

gauwdiefstallen en georganiseerde winkeldiefstallen

op heterdaad te vatten.

In 2012 kon het team een aantal opvallende

zaken oplossen.

Rug-aan-rug truc

In 2012 kwamen de rechercheurs van

het Team Gauwdiefstallen een dief op

het spoor die de zogenaamde rug-aanrug

truc gebruikte. Deze truc wordt

vooral in horecazaken gebruikt. De dief

neemt plaats aan het tafeltje achter het

slachtoffer, hangt zijn jas op de stoel.

Even later wil hij iets uit zijn jaszak

halen, maar zoekt daarbij eigenlijk

in de jaszakken van het slachtoffer.

Uiteindelijk werden 80 dergelijke zaken

aangegeven bij de politie. Daarvan kon

het team er 26 weerhouden voor ver-

volging omdat er voldoende bewijzen

(zoals persoonsbeschrijvingen, camerabeelden,…)

waren om dezelfde persoon

te linken aan die feiten. Wanneer de

man kon worden aangehouden, bleek hij

echter verhuisd te zijn naar Nederland.

Uiteindelijk kwam de jongeman tijdens

de Gentse Feesten terug naar Gent, en

werd hij door de collega’s van het Team

GO herkend en vervolgens aangehouden.

De gauwdief is veroordeeld voor 24 feiten

en kreeg een celstraf van 18 maanden.

Rondtrekkende groepjes zakkenrollers

Veel steden krijgen te maken met

rondtrekkende groepjes rondtrekkende

zakkenrollers, vaak vrouwen

en kinderen. Ook in Gent duiken

regelmatig dergelijke groepjes op om

in winkels gauwdiefstallen te plegen.

Het is voor de speurders moeilijk op

te treden tegen deze zakkenrollers,

omdat zij door heel Europa trekken:

vandaag slaan ze hun slag in Gent,

morgen proberen ze het in Parijs.

Ze gebruiken ook allerlei kunstgrepen in

de hoop de politie te slim af te zijn. Wanneer

ze toch op heterdaad betrapt worden,

schuiven ze vaak alle schuld in de schoenen

van de kinderen waarmee ze rondtrekken.

Eén van de gauwdieven paste wel een

drastische techniek toe om te ontsnappen

aan het verhoor. Door oren en

neus tegelijk dicht te knijpen en dan

hard te snuiten, bracht ze zichzelf een

sinusletsel toe dat resulteerde in een

opgezwollen oog. Het leek alsof de verdachte

geslagen werd. De vrouw moest

gehospitaliseerd worden voor dit letsel

en kon zo even het verhoor ontlopen.

Team Inbraken

Het Team Inbraken werkt hoofdzakelijk

rond inbraken in gebouwen, metaaldiefstallen

en ‘home invasions’. Op basis van

dagelijkse analyses trachten zij ook de

materie rond inbraken in kaart te brengen.

Krachten bundelen

In 2012 noteerde de politie opvallend

veel woninginbraken, over gans het

land. De politiediensten van het arrondissement

Gent (tien politiezones en de

Federale Gerechtelijke Politie) zetten

alles op alles om deze inbrakenplaag

een halt toe te roepen. Elke maand

komen de rechercheteams van de tien

politiezones en de Federale Gerechtelijke

Politie samen om de dossiers en de

vastgestelde tendensen te bespreken.

Metaaldiefstallen

Om koperdiefstallen aan te pakken

werkt de Gentse lokale politie samen

met collega’s van naburige politiezones

en van de Federale Gerechtelijke Politie.

32


In verschillende politiezones werden

acties opgezet waarbij schroothandelaars

ondervraagd en geobserveerd werden.

Schroothandelaars zijn verplicht alle

geleverde goederen te registreren. Wanneer

ze dat niet doen, rijst het vermoeden

dat het om gestolen metalen gaat.

Ook de rechercheurs van het Team

Inbraken van de Gentse lokale recherche

controleerden in mei 2012 verschillende

schroothandelaren in Gent. Er werden

hierbij drie verdachten gearresteerd en

aangehouden. Sinds de acties is het aantal

koperdiefstallen in Gent gedaald, maar het

blijft noodzakelijk deze zaken van nabij

op te volgen om blijvend effect te hebben.

‘Home invasion’

Tussen juli en september 2012 kwamen

meldingen van ‘home invasions’ binnen bij

de Gentse politie, vooral bij oudere slachtoffers.

Dieven breken in en gebruiken daarbij

(extreem) geweld tegen de bewoners.

Aanvankelijk was het zeer moeilijk om de

nodige linken te leggen gezien de oudere

slachtoffers moeilijk een beschrijving van

de daders konden geven. Op basis van

analyse van de buit, locatie en goudbanken

in de omgeving kon een patroon in de

feiten gevonden worden. Wat volgde was

een zeer intens gerechtelijk onderzoek,

waarbij op basis van camerabeelden,

telefonie, … vier daders konden geïdentificeerd

worden. Zo konden twee daders

gearresteerd worden naar aanleiding

van een observatie op een goudbank,

waarbij men de gestolen juwelen van de

feiten van de dag ervoor aan de juwelier

trachtte te verkopen. De twee andere

daders werden eveneens gelokaliseerd,

doch vluchtten weg voor de politie. Via

specifieke opsporingsmethodes konden

de verdachten uiteindelijk gearresteerd

worden in een hotel,

waar ze zich tracht-

ten te verbergen.

In totaal konden

18 feiten aan de

bende toegewezen

en bewezen

worden. Alle vier

de verdachten

werden aangehouden. De zaak wordt

momenteel behandeld door de rechtbank.

Kluisdiefstallen

In 2012 werden 20 feiten van kluisdiefstallen

in bedrijven opgelost. Aan de hand van

o.a. een robotfoto, camerabeelden in de

media, telefonieonderzoek,... konden twee

Nederlanders als dader geduid worden.

Via samenwerking met de Nederlandse

Politie konden de daders geïdentificeerd

worden. Eén van de daders vluchtte naar

Spanje, een andere naar Nederland.

Beide verdachten werden via een Europees

aanhoudingsmandaat gearresteerd.

De daders werden door rechercheurs

van het team Inbraken achtereenvolgens

opgehaald in Spanje en Nederland. Na

voorleiding voor de onderzoeksrechter

werden ze aangehouden. In november

2012 werd het onderzoek afgerond.

Ondertussen werden beide daders reeds

veroordeeld voor veertig maanden gevangenisstraf,

waarvan de helft met uitstel.

Eind augustus 2012 werd een spectaculaire

inbraak gepleegd in het administratieve

bureau van een danscafé in Gent.

Hierbij werd een kluis gestolen en werd

90.000 euro buit gemaakt. Door grondig

onderzoek konden uiteindelijk zeven

verdachten geïdentificeerd worden. De

“ Internationale samenwerking

zorgt voor doorbra-

ken in complexe dossiers.

daders bevonden zich in het taxi - en

portiersmilieu.

Tijdens twee grote

acties op verschillendegrondgebieden

in Vlaanderen

werden, met behulp

van speciale eenheden,

zeven verdachten

gearresteerd. Na

voorleidingen bij de onderzoeksrechter

werden alle zeven de daders aangehouden.

De gestolen kluis kon gelokaliseerd

worden en werd door duikers van de

brandweer opgevist. Een deel van het

geld kon gerecupereerd worden. De zaak

komt momenteel voor de rechtbank.

Team Ecofin

Het Team Economische en Financiële Criminaliteit

van de Lokale Recherche bestaat

uit zes inspecteurs en een teamleider. Zij

behandelen een brede waaier van dossiers.

Faillissementsdossiers vormen het

leeuwendeel van hun onderzoek. Wanneer

een curator vermoedt dat het

om een frauduleus faillissement gaat,

maakt hij zijn bevindingen over aan het

parket. Via die weg komt het dossier

uiteindelijk bij het team Ecofin terecht.

Ook oplichtingsdossiers belanden

op het bureau van de rechercheurs.

Deze dossiers zijn heel divers. Het

betreft o.a. oplichting via internet.

Bij erfenisdossiers wordt het team

Ecofin ingeschakeld wanneer erfgenamen

andere erfgenamen ervan

verdenken gelden of goederen uit de

nalatenschap te hebben ontvreemd.

33


Inbreuken op het beroepsverbod, m.n.

wanneer iemand door een eerdere veroordeling

geen zelfstandige activiteit

mag uitoefenen of geen deelname mag

hebben in bepaalde vennootschappen,

worden ook door het team onderzocht.

Sociale fraude is een recent fenomeen

waarmee het team Ecofin geconfronteerd

wordt. Het gaat dan vooral om

uitkeringsfraude, waarbij onterecht uitkeringen

geïnd worden, bijvoorbeeld op

basis van valse of vervalste documenten.

In hun onderzoeken pluizen de rechercheurs

vooral boekhoudingen en balansen

uit. Andere teams van de Lokale

Recherche doen soms beroep op het team

Ecofin, bijvoorbeeld voor een bankonderzoek.

Ook de Wijkdienst komt aankloppen

bij Ecofin wanneer zij geconfronteerd

worden met valse of fictieve maatschappelijke

zetels. Externe partijen zoals de

Rijksdienst voor sociale zaken, banken

en de Computer Crime Unit van de Federale

Politie vinden de weg naar het team.

Het team haalt vooral voldoening uit het

feit dat de straffen die uitgesproken worden

de daders treffen waar het zeer doet: in de

portemonnee, door boetes en inbeslagname

of verbeurdverklaring van goederen.

In 2012 behandelde het team Ecofin

206 dossiers. In de tweede helft van het

jaar noteerden ze een opvallende toename

van het aantal phishing-dossiers.

Phishing is een vorm van internetfraude.

Het slachtoffer wordt via een e-mailbericht

naar een valse website gelokt, die

sterk lijkt op de site van een bank of een

commerciële site. Wanneer het slachtoffer

zijn gebruikersnaam en paswoord

ingeeft, zal de fraudeur deze onderscheppen

en zelf gebruiken om transacties of

aankopen uit te voeren. Soms vragen ze

software op de computer te installeren

waarmee ze vanop afstand de computer

kunnen overnemen of de toetsaanslagen

zien om zo inloggegevens te stelen.

C4-fraude

In februari 2012 kwam een opvallend

dossier voor de rechter waarin het Team

Ecofin onderzoeken had verricht. 157 personen

werden voor de rechtbank gedaagd

op verdenking van C4-fraude. Onder hen

vijf koppelbazen die aan 152 mensen uit

het Turks-Bulgaarse milieu in Gent een

vervalste arbeidsovereenkomst, loonbrief

of C4-formulier bezorgden via spookbedrijven.

Met deze vervalste documenten

konden de fraudeurs een uitkering of een

lening bekomen. De fraude deed zich

voor tussen 2006 en 2008. Uiteindelijk

werden twee koppelbazen veroordeeld

tot vijf jaar cel en een boete van 27.500

euro. Twee andere beklaagden kregen elk

drie jaar cel en een boete van 8.250 euro

voorgeschoteld. De vijfde koppelbaas

kwam er vanaf met een werkstraf van

250 uur. Alle vijf kregen ze bovendien

een beroepsverbod van tien jaar. De

152 valse werknemers kregen uiteenlopende

straffen opgelegd, gaande van

een werkstraf tot een celstraf met uitstel.

Verhoorcoach

Politiemensen verhoren veel

mensen: verdachten, slachtoffers,

getuigen,… Tijdens het verhoor

moeten ze attent zijn voor kleine

signalen, aanvoelen hoe de verhoorde

best benaderd wordt en

constant bij de pinken blijven om

de controle te behouden. Een goed

verhoor is immers van onschatbare

waarde voor een onderzoek.

Om de kwaliteit van verhoren zo

hoog mogelijk te houden, werkten

de Universiteit Gent en het Centrum

voor Politiestudies een opleiding

verhoorcoach uit. Wie de opleiding

volgt, begeleidt daarna vier collega’s

om hun verhoorkwaliteiten waar

nodig bij te schaven. De verhoorcoach

geeft collega’s inzicht in hun

persoonlijke verhoorkwaliteiten,

hun sterktes maar ook hun verbeterpunten

zodat ze hun potentieel en

de aangeleerde verhoormethoden

en –technieken bewuster kunnen

inzetten in de praktijk. Het project

is bijzonder waardevol om de kennis

en expertise van ervaren collega’s

door te geven aan de nieuwe generatie.

Vanuit de Politiezone Gent volgden

drie rechercheurs van de Lokale

Recherchedienst en twee medewerkers

van de Dienst Intern Toezicht

de opleiding. Ze coachten elk

gedurende een half jaar een paar

collega’s die hun verhoortechnieken

wilden opfrissen of bijschaven.

Door vb. een rollenspel, dat wordt

opgenomen op video, zien en horen

de verhoorders hoe ze overkomen,

welke (onbewuste) signalen ze uitzenden,

....

34


Openbare orde

OPENBARE ORDE = De handhaving van de

openbare orde bestaat in het vrijwaren en

het herstellen van de openbare rust, de

openbare veiligheid en de openbare gezondheid.

Dit begrip, ruim gemeten, omvat niet

enkel de problemen van handhaving van

openbare orde tijdens evenementen van

grote omvang (betogingen, voetbalwedstrijden,

lokale festiviteiten, enzovoort), maar

ook de milieuproblematiek en het verkeer.

Het handhaven van de openbare orde is één

van de essentiële taken van een lokale politie.

Gent voetbalstad

De voetbalcel van de Gentse politie hield

het voorbije jaar de vinger aan de pols bij

het opvolgen van de bepalingen inzake de

voetbalwet en het reilen en zeilen rondom

de voetbalsupporters. De voetbalcoördinator

stond in voor de voorbereidingen

van alle thuiswedstrijden van KAA Gent

en onderhield dagelijks contacten met

alle actoren die betrokken zijn bij de

veiligheid rondom voetbalwedstrijden.

Tijdens de wedstrijden zijn de voetbalcoördinator

en de spottersunit steeds

aanwezig en bieden zij ondersteuning

aan de leidinggevende van de actie door

het aanleveren van de nodige informatie

met betrekking tot het supportersgedrag,

zowel van de thuis- als van de bezoekende

supporters. In 2012 volgden drie personeelsleden

van de Gentse politie ook met

vrucht de opleiding tot voetbalspotter.

Door kort op de bal te spelen en onmiddellijk

corrigerend en indien nodig verbaliserend

op te treden, bleef collectief supportersgeweld

zowel bij de thuis- als bij de

uitwedstrijden van KAA Gent achterwege.

Er werd enkel verbaliserend opgetreden

tegenover een beperkt aantal alleenstaande

overtredingen van de voetbalwet.

Gent feeststad: Gentse Feesten

Van zaterdag 14 tot en met maandag

23 juli 2012 vonden de Gentse Feesten

plaats. Dit jaarlijks

evenement met interna-

tionale uitstraling bracht

ook dit jaar honderdduizenden

bezoekers naar

de Gentse binnenstad.

Het evenement enerzijds

en de bezoekers anderzijds

hebben uiteraard

de nodige impact op

de openbare veiligheid.

Tijdens deze tien dagen

durende feesten is het de prioriteit van de

Gentse flikken om de orde en de veiligheid,

zowel van de bezoekers als van de bewoners,

te garanderen. Gemiddeld werden

elke dag zo’n 196 politiemannen en -vrouwen

ingezet om te waken over onze stad.

Veilige en rustige Gentse Feesten

De Gentse Feesten hebben een positieve

internationale uitstraling en daar

draagt de Gentse politie haar steentje

toe bij. Dagelijks ontvangt de Gentse

“ Veilige en rustige

Gentse Feesten door

dagelijkse inzet van

196 politiemensen.

binnenstad 100.000 tot 150.000 bezoekers.

De doelstelling en meteen ook

de grootste uitdaging voor het korps

is: ‘veilige en rustige Gentse Feesten’.

Om alles in goede banen te leiden, hecht

de politie veel belang aan de voorbereiding.

Essentieel voor een goede werking

tijdens dit grootschalig evenement zijn:

de bespreking en eventuele

aanpassing van het

Multidisciplinair

Gentse Feesten-reglement,

de herziening van

de evacuatiezones, de

mobiliteit in en rond het

stadscentrum, het voorzien

van (het nodige en)

voldoende personeel, de

opmaak van draaiboeken

en actieorders, enz.

Om tot veilige en rustige Gentse Feesten te

komen, wordt een multidisciplinaire aanpak

gebruikt: elke stadsdienst, de politie, de

brandweer, volksgezondheid, het Rode

Kruis, enz. werken samen en beschouwen

veiligheid als hun topprioriteit. Dit is de

kracht van en de sleutel tot goede en

veilige Gentse Feesten: het multidisciplinair

karakter en de bijbehorende aanpak.

36


Internationale samenwerking

Net zoals in 2011 kwamen ook dit jaar

Nederlandse collega’s de Gentse politie

ondersteunen. Tijdens de voorbije Gentse

Feesten kwamen in totaal acht Nederlandse

collega’s het Gentse korps versterken.

Deze collega’s voerden taken van

‘onthaalpolitie’ uit in de feestenzone: zij

liepen patrouille, stelden overlast en criminaliteit

vast, verstrekten informatie, enz.

In de eerste plaats hadden zij als doel de

Nederlandse toeristen wegwijs te maken

tijdens de Gentse Feesten. In dit kader

was het belangrijk dat de Nederlandse

collega’s hun eigen uniform en de daarbij

horende uitrustingsstukken droegen.

Deze internationale samenwerking is

mogelijk dankzij het Verdrag van Senningen

(2004). Op basis van dit verdrag

kunnen de politiekorpsen van de Beneluxlanden,

in het kader van bepaalde evenementen

en opdrachten, een beroep doen op

personeel van de andere Benelux-landen.

Preventiestand

Nieuw tijdens deze editie van de Feesten

was de preventiestand van de Gentse

politie die zich voor het Commissariaat

Gent-Centrum in de Belfortstraat bevond.

Bezoekers konden hier dagelijks, van

13u00 tot 20u30, terecht voor gratis

preventiegadgets, zoals de ‘handen-afvan-mijn-tas’,

ICE-sleutelhangers en

ander sensibiliseringsmateriaal en tips.

Ook de gratis ‘vind-je-kindje’-armbandjes

werden op deze preventiestand uitgedeeld,

alsook in het Commissariaat

Gent-Centrum zelf en in alle andere

politiecommissariaten in Gent. Deze armbandjes

zijn een initiatief van de Dienst

Lokale Preventie en Veiligheid van de

Stad Gent. Hierop kan je de naam van je

kind en een gsm-nummer noteren zodat

wie een verloren gelopen kind aantreft,

onmiddellijk de ouder(s) kan bellen. Deze

armbandjes waren een buitengewoon

succes, vele kinderen droegen er één.

Proefproject #gf12

Tijdens de voorbije editie van de

Gentse Feesten werd voor het eerst

gebruik gemaakt van het medium

‘Twitter’. Aangezien sociale media

in het algemeen en Twitter in het

bijzonder nog niet geïntegreerd zijn

in de operationele werking van het

Gentse korps ging het over een niet

resultaat gebonden experiment. Het

proefproject #gf12 liep gedurende

de volledige periode van de Gentse

feesten.

De bemerkingen en observaties

hebben veel bijkomende informatie

en inzichten aangeleverd. In 2013

zal dit project verder worden uitgewerkt

samen met de stad Gent.

Gent sportstad: Zesdaagse Vlaanderen-Gent

Een ander jaarlijks terugkerend evenement

is dat van de Z6sdaagse

Vlaanderen-Gent in het Gentse Kuipke.

Tijdens dit wielerfeest zakten in totaal

zo’n 40.000 supporters af naar Gent, in

de buurt van het Citadelpark, om mee te

zorgen voor een fantastische Z6sdaagse.

Veel volk betekent echter ook een

impact op de toegangswegen, met

eventuele verkeersproblemen tot gevolg.

Om de overlast tot een minimum te

beperken, nam de Politie Gent, samen

met de Stad Gent, heel wat preventieve

maatregelen en vonden er dagelijks verschillende

controleacties plaats, vooral

georiënteerd op correct parkeergedrag

in en rond het Citadelpark. Over de hele

Z6sdaagse werden 58 overtredingen van

foutparkeren vastgesteld. Geen enkel

voertuig diende getakeld te worden.

Dankzij een klachtenlijn kon snel tussengekomen

worden wanneer omwonenden

hinder ondervonden. We kregen

zeven oproepen: zes voor wildparkeren

en één wegens geluidshinder.

Door de aanwezigheid van de politie en

security in het Kuipke kon er bij problemen

snel opgetreden worden, waardoor

de serene en ludieke sfeer, die eigen is

aan de Z6sdaagse, werd behouden.

Probleemoplossend werken

Reeds één jaar Samen Tegen Rondtrekkers

en OverlastPlegers (STROP)

De S.T.R.O.P.-acties werden begin november

2011 ingevoerd om het hoofd te

bieden aan een groep overlastplegers die

verantwoordelijk kan gesteld worden voor

een groot deel van de Gentse straatcriminaliteit.

Met goedkeuring van de Zonale

Veiligheidsraad werd hiervoor een ‘poule’

van medewerkers gecreëerd. De poule

kreeg de naam S.T.R.O.P. – dit staat voor

‘Samen Tegen Rondtrekkers en Overlast-

Plegers’. De naam legt duidelijk de link

naar de geschiedenis van de stad Gent en

naar de Gentenaars, de ‘Stroppendragers’.

Ondertussen bestaat de S.T.R.O.P.-poule

uit 205 enthousiaste medewerkers uit

de Interventiedienst, Wijkdienst en

Lokale Recherchedienst. De acties

worden aangestuurd vanuit de Dienst

Operationele Acties (DOA, waar ook

het Overlastteam deel van uitmaakt).

37


Twee soorten acties: offensieve en

defensieve

De S.T.R.O.P.-poule voert twee soorten

acties uit: de offensieve acties, waarbij

men zich in bepaalde wijken op allerlei

vormen van criminaliteit en overlast richt,

en de defensieve acties, waarbij men

zich op het vatten van één welbepaalde

onbekende dader of dadergroep richt. Het

zijn vooral de offensieve acties die het

afgelopen jaar tot spectaculaire resultaten

leidden.

Tijdens het eerste

werkingsjaar voerden

de S.T.R.O.P.-ers 105

wijkgerichte acties uit

in het Zuidkwartier,

in de Brugse Poort /

Wondelgemstraat en

in de Dampoortbuurt.

Ook aan het Van

Beverenplein, in Ledeberg en in de

buurt van het Sint-Pietersstation

werden regelmatig acties uitgevoerd.

Resultaten

De S.T.R.O.P.–acties van de Politiezone

Gent bestaan nu iets meer dan één jaar.

Tijdens het eerste werkingsjaar werden in

totaal 979 personen gevat – 94 werden

bestuurlijk aangehouden, 106 werden

gearresteerd. Er werd ook een pak

(gestolen en andere) goederen in beslag

genomen.

Positief verhaal

S.T.R.O.P. is duidelijk een succesverhaal.

Er worden niet alleen goede resultaten

geboekt, de medewerkers van de

S.T.R.O.P.-poule zijn terecht fier op hun

werk. De energie, inzet en bekwaam-

“ S.T.R.O.P.: Samen

Tegen Rondtrekkers

en OverlastPlegers.

heid van zowel de jonge als de ervaren

collega’s en vooral de symbiose daarvan

draagt bij tot het succes van S.T.R.O.P.

Er zijn bovendien ook positieve nevenwerkingen.

Tijdens de reguliere werking

binnen de Lokale Recherchedienst, Interventiedienst,

Wijkdienst of andere dienst

kunnen de S.T.R.O.P.-ers terugvallen op

de ervaring en kennis die ze bij S.T.R.O.P.acties

opgedaan hebben en op die manier

ook daar successen boeken. Vooral binnen

de Interventiedienst en Wijkdienst is de

kennis inzake veelplegers

enorm toegenomen – de

S.T.R.O.P.-leden van die

diensten herkennen vlotter

de gezichten en controleren

veel gerichter en

gedetailleerder.

De korpsleiding is er dan

ook van overtuigd dat

de S.T.R.O.P.-acties een

vitale politionele tactiek voor de veiligheid

en leefbaarheid van Gent vormen. Het

spreekt voor zich dat de Politiezone Gent

de acties ook in de toekomst verderzet.

Eén jaar O-team

Uit verschillende bronnen (o.a. veiligheidsmonitor,

criminaliteitscijfers 2010,

aangiftes, 101-oproepen, klachten) stelde

de Politie Gent vast dat bepaalde overlastfenomenen

exponentieel toenamen en

het onveiligheidsgevoel onder de burgers

versterkten. Bovendien was de pakkans

net bij die overlastvormen erg klein,

waardoor er onder de (potentiële) daders

een gevoel van straffeloosheid heerste.

De Politie beschikte echter over

onvoldoende capaciteit om een uitgebreidere

aanwezigheid op het terrein

te kunnen garanderen. Daarom

is door de bestuurlijke overheid extra

geïnvesteerd in de oprichting van een

‘Overlastteam’ om de overlastfenomenen

gerichter te kunnen bestrijden.

Opzet is door een actieve en zichtbare

aanwezigheid op het terrein bijzondere

overlastfenomenen zoals sluikstorten,

geluidsoverlast, eigendomsdelicten en

buurtoverlast (zoals hangjongeren,

verkeersoverlast, kleine drugsoverlast,

wildplassen, vandalisme, graffiti, storend

gedrag, studentenoverlast) doeltreffend

te bestrijden zodat de veiligheid en

de leefbaarheid van de stad verhogen.

Daarbij sluit het overlastteam perfect aan

bij het veiligheidsluik van de wijkgerichte

aanpak en bij ons Zonaal Veiligheidsplan.

Het O-Team is officieel van start gegaan

op 1 november 2011 en bestaat momenteel

uit 23 gemotiveerde medewerkers:

18 inspecteurs, 3 hoofdinspecteurs, 1

burgerpersoneelslid en 1 commissaris.

Het O-team is vooral actief in zeven

prioritaire wijken, zoals Brugse Poort,

Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham,

Nieuw Gent-UZ,

Ledeberg en Muide-Meulestede. Naast

deze buurten werkt het team ook o.a.

in de omgeving Overpoort en participeert

het team aan het actieplan Zuid,…

38


Werkwijze

Het O-team voert gerichte acties met

een ruimer team in het omschreven

gebied. Daarnaast patrouilleert het team

tijdens de reguliere werking op de toegewezen

hotspots en prioritaire wijken.

Het O-team werkt zowel met interne

als externe partners (zoals de Dienst

Lokale Preventie en Veiligheid, Dienst

Milieutoezicht, Gemeenschapswachten,

Gebiedsgerichte werking, Ivago, De Lijn,

Dienst Vreemdelingenzaken,...) samen.

Door permanent overleg

met deze partners wordt

de aanpak van deze

overlastfenomenen in

de verschillende wijken

permanent bijgestuurd.

Binnen de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

loopt

sinds 1 mei 2012 het

project ‘Buurt Bestuurt’. Binnen dit project

bepalen bewoners en plaatselijke

organisaties mee welke problemen bij

voorrang moeten aangepakt worden.

Dan wordt er samen met de politie en

de stadsdiensten (de Gemeenschapswacht

en de Gebiedsgerichte Werking)

gekeken welke oplossingen het beste

antwoord bieden op de problemen en wat

de bewoners er zelf aan kunnen doen.

Het O-team leverde hier ook extra inspanningen

voor de aanpak van overlast op

speelpleintjes, nachtlawaai en drugsoverlast,

verkeer en sluikstort en zwerfvuil.

Door deze extra aandacht van politie zijn

er positieve effecten merkbaar. Mogelijk

wordt in 2013 beslist om deze werkwijze

op andere buurten toe te passen.

Bijzondere hulpmiddelen

“ Extra inspanningen

voor een leefbaar en

veilig Gent.

Sinds september 2012 wordt ook

gebruik gemaakt van mobiele camera’s.

Met het inzetten van de camera’s, die

zowel bemand als onbemand ingeschakeld

kunnen worden, hoopt de

politie het sluikstorten op geselecteerde

hotspots verder terug te dringen.

De camera’s worden telkens ingezet voor

een langdurige observatie op de geselecteerde

hotspots per prioritaire wijk. Nadien

worden de beelden uitgelezen en worden

de beelden en foto’s

met de respectievelijke

wijken uitgewisseld met

het oog op identificatie

van de daders die

op beeld zijn gevat.

Indien er door de

buurtinspecteurs geen

mogelijke daders

worden geïdentificeerd,

wordt door het overlastteam zelf op

onderzoek gegaan naar deze daders.

Betrapte sluikstorters riskeren een boete

van 120 euro en krijgen ook de factuur

van de opruimkosten van IVAGO gepresenteerd.

Tot op heden zijn 16 langdurige cameraobservaties

uitgevoerd. Er werden

59 daders gevat op beeld, waarvan

29 daders werden geïdentificeerd.

Resultaten

Het O-team is nu al meer dan één jaar

aan het werk. Tijdens het eerste werkingsjaar

werden volgende resultaten

geboekt: 1.609 GAS-boetes (voor

sluikstorten, geluidsoverlast, wildplassen,

controle op horecazaken, loslopende

honden, ingebruikname openbare weg),

7.291 verkeersovertredingen, 862

gerechtelijke feiten (voor drugs, nachtlawaai,

vreemdelingenwetgeving,

wapens) en 1.922 heterdaadvattingen.

Naar een vaste waarde

Het O-Team werd opgericht om snel

een oplossing te bieden voor een aantal

overlastfenomenen. De acties van het

O-team hebben een bijzonder positieve

impact en dragen bij tot een veiligere

leefomgeving van de stad. Daarom werd

beslist om het O-team permanent in

te bedden in de werking van het korps

om zo blijvend extra aandacht te

kunnen schenken aan deze fenomenen.

39


Verkeer

VERKEER= Sinds 2009 is verkeer eveneens

een basisfunctionaliteit van de Lokale Politie.

Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn

voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid,

de strijd tegen verkeersinbreuken en

de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied

van de politiezone. Deze opdrachten

worden geconcretiseerd door: het voeren van

preventieve en repressieve acties inzake de

naleving van de verkeersregels; de verkeersregeling

in geval van ernstige en onverwachte

verstoring van de mobiliteit; het vaststellen

van verkeersongevallen; en het verstrekken

van advies aan de bevoegde overheden

inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.

Team ongevallen: eerste hulp bij

verkeersongevallen

Op 1 mei 2011 werd, onder impuls van

de huidige korpschef en op vraag van het

parket, het Team Ongevallen opgericht.

Dit team staat in voor de afhandeling

van ongevallen zodat de interventieploegen

zich met andere, meer dringende

zaken, kunnen bezighouden. In

2012 draaide dit team op volle toeren.

Een ongeval is een complex geheel:

de theoretische kennis is één deel,

de praktijk een ander. Ervaring is een

sleutelwoord. Er werden checklists en

scenario’s uitgeschreven om die ervaring

te delen en kennis over te brengen.

De Gentse bevolking ervaart de tussenkomsten

van het Team Ongevallen

als positief en reageert in de meeste

gevallen uitermate dankbaar. In de week

is er, 24u op 24u, telkens één team

beschikbaar. Het tweede team kan dan

ingezet worden in bijstand van collega’s

bij een verkeersactie. In het weekend

worden beide teams ingeschakeld

voor de afhandeling van ongevallen.

Met 20 leden, onderverdeeld in 5 teams

van 4, worden de meeste ongevallen op

het Gentse grondgebied afgehandeld.

Bijzondere acties

Fietsverlichting

Preventief

Tijdens de novembermaand wordt traditioneel

aandacht geschonken aan zichtbaarheid

in het verkeer, vooral van fietsers.

In Gent wordt de fiets heel vaak als

transportmiddel gekozen, wat uitermate

positief is. Als politiezone moeten

we er echter op toezien dat dit op een

veilige manier gebeurt. In het najaar

wordt het vroeger donker en het zijn

vooral de schemerperiodes bij zonsopgang

en –ondergang die vaak voor

gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

Daarom organiseerde de Politiezone Gent

in de loop van november 2012 verschillende

preventieve controleacties, gericht

op het correct gebruik van fietsverlichting.

Tijdens de preventieve fietscontroles

kregen fietsers met een fiets

die technisch niet in orde was, een

proces-verbaal van waarschuwing.

Dit betekent dat ze hun fiets in orde moesten

brengen en die nadien op een politiecommissariaat

dienden te gaan tonen.

Bedoeling van deze acties was om

fietsers te motiveren om hun fietsverlichting

consequent te gebruiken

én om defecte fietsverlichting zo

snel mogelijk te laten herstellen.

Resultaten

De preventieve fietsverlichtingscontroles

werden in de loop van de maand november

2012 vooral door de verschillende com-

41


missariaten van de Gentse politie op het

volledige Gentse grondgebied uitgevoerd.

In totaal werden 1.782 fietsers gecontroleerd

waarvan bijna 83% in orde was.

Echter, de 17% die niet in orde was, bewijst

dat de voortdurende aandacht voor zichtbaarheid

in het verkeer noodzakelijk blijft.

Repressief

Na de preventieve fietsverlichtingscontroles

in november, startten vanaf 1 december

2012 de repressieve acties. Wie dan

nog betrapt werd op het rijden zonder

fietsverlichting, kreeg een onmiddellijke

inning van 50 euro voorgeschoteld.

Deze controleacties krijgen een vervolg

tijdens de eerste maanden van 2013.

Verkeersveilige dag

Als herdenking aan de kettingbotsing van

27 februari 1996, waarbij 10 mensen

het leven lieten op de E17 in Nazareth,

organiseren de lokale

politiezones en de federale

wegpolitie van de provincie

Oost-Vlaanderen, jaarlijks

een verkeersveilige dag.

Tijdens deze actie worden

in de hele provincie snelheids-,

alcohol- en drugscontroles

gehouden langs

autosnelwegen, gewest- en

gemeentewegen.

Op 27 februari 2012, 16 jaar na de dramatische

kettingbotsing, werden 3.656

voertuigen gecontroleerd door de Gentse

politie. Hiervan werden 19,2% van de

bestuurders geverbaliseerd voor het

rijden met een onaangepaste snelheid

waarvan 2 bestuurders hun rijbewijs

onmiddellijk werd ingetrokken.

Alcoholcontroles

“ Alcohol gaat

niet samen met

een veilig verkeer.

Alcohol gaat niet samen met veilig verkeer.

Vanaf een alcoholconcentratie van

0,22 mgl/l UAL (uitgeademde alveolaire

lucht) of 0,5 promille in je bloed, ben je

strafbaar als je een voertuig bestuurt.

Controle op rijden onder invloed is een

constante binnen de werking van het

Gentse korps.

In 2012 voerde de Politiezone Gent

maandelijks een aantal alcoholcontroles

uit, naast bijzondere acties zoals de BOBcampagnes.

De gedetailleerde resultaten

van deze alcoholcontroles worden maandelijks

bekend gemaakt.

Verkeersveilige nacht

Voor de zestiende keer al werd een verkeersveilige

nacht georganiseerd door

de gouverneur van de provincie Oost-

Vlaanderen en de procureur-generaal

van het hof van beroep

van Gent. Hiermee wordt

onder meer het startschot

gegeven van de traditionele

eindejaarscampagne

inzake verkeersveiligheid.

Tijdens deze nacht worden

intensieve verkeerscontroles

uitgevoerd, met in

het bijzonder aandacht

voor rijden onder invloed van alcohol.

De verkeersveilige nacht ging door in

de nacht van vrijdag 14 op zaterdag

15 december 2012. Gedurende de hele

nacht heeft ook de Politiezone Gent

op verschillende plaatsen binnen haar

grondgebied controles uitgevoerd.

In totaal werden 162 personen gecontroleerd.

136 bestuurders kregen een

ademtest opgelegd, waarvan 8,8%

te diep in het glas hebben gekeken.

Het rijbewijs van één bestuurder werd

onmiddellijk ingetrokken in opdracht

van het parket. Daarnaast werden nog

een aantal processen-verbaal opgesteld

wegens allerhande verkeersinbreuken.

BOB-campagnes

Elk jaar organiseert het Belgisch Instituut

voor Verkeersveiligheid (BIVV) een nieuwe

BOB-campagne. Zowel in de zomer als in

kader van de eindejaarsfeesten wordt telkens

een nieuwe campagne gelanceerd.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van affiches

langs autosnelwegen om bestuurders

te waarschuwen voor de gevolgen

van rijden onder invloed van alcohol.

De Gentse politie controleert het hele jaar

door op rijden onder invloed van alcohol

maar tijdens de eindejaarsperiode wordt

telkens een extra inspanning geleverd.

42


Achter de schermen

Onmisbaar

Het Gentse politiekorps telt ook heel wat

steundiensten. Met deze diensten kom

je als burger zeer weinig in aanraking.

Het bestaan van deze diensten is voor

de goede werking van de politiezone

niettemin uitermate noodzakelijk. Het

betreft alles wat met personeelsaangelegenheden,

logistiek, administratie,

infrastructuur, budget, informatisering

(ICT), communicatie en interne controle

te maken heeft. De doelstelling

van deze ondersteunende teams is de

werking en resultaten van de ganse

organisatie zo optimaal mogelijk maken.

Stafdienst

De Stafdienst verzorgt de administratieve

ondersteuning van de korpsleiding. Zo

staat het secretariaat in voor de redactionele

weerslag van vergadermomenten

en de afhandeling van klachten door deze

over te maken aan de meest aangewezen

dienst en toe te zien op de opvolging.

De stafdienst is slechts één van de verschillende

punten waar klachten binnen

komen. Naar 2013 toe wordt bekeken

hoe de klachtenafhandeling binnen de

verschillende diensten van het Gentse

korps beter op elkaar kan worden afgestemd.

Klachtenmanagement draagt

immers bij tot een verbeterde dienstverlening

naar de burger toe. De bedoeling

is om tot een centraal ‘meldpunt’ te

komen, dat de klachten gestructureerd

zal ontvangen, analyseren en afhandelen.

Het Administratief Bureau is dan weer

belast met een aantal specifieke taken

zoals postbedeling, gevonden en

verloren voorwerpen en exploten.

De stafdienst van de korpschef draagt

ook bij tot een performante organisatie.

De ‘excellente politiezorg’ is één van de

bouwstenen van elke lokale politiezone.

Onze politiezone wil deze ambitie waarmaken

door zich permanent in vraag te

stellen en op zoek te gaan naar mogelijke

verbetering(en). In het kader daarvan

wil het Bureau Beleidsondersteuning

(BBO)

een antwoord bieden

op alle interne vragen

naar inhoudelijke

en methodologische

ondersteuning. Dit team

ontwikkelt hiertoe,

in samenspraak met

de belanghebbenden,

producten en tracht

de toepassing ervan

te vergemakkelijken binnen het beleid.

In 2012 werd in het bijzonder gewerkt rond

een aantal belangrijke problematieken.

Kernafspraken: voorbereiding en

evaluatie

Met de goedkeuring van de opdrachtbrief

van de korpschef door de burgemeester

en door de procureur werd ook de aanzet

gegeven om korpsbreed afspraken te

maken over te bereiken doelstellingen

voor de leidinggevenden. Daartoe

werden kernafspraken vastgelegd op

basis van aanbevelingen uit het verbeterplan

en op basis van wensen van de

korpschef. Het BBO begeleidde dit proces.

Om de aandacht voor het realiseren

van de kernafspraken warm te houden

worden de diensthoofden aangespoord

om tussentijds te rapporteren over de

geboekte vooruitgang. Hiertoe werd,

op vraag van de korpschef, door het

“ De excellente politiezorg

is één van de

bouwstenen van elke

lokale politiezone.

bureau op 30 november 2012 een

echomeeting georganiseerd waarop de

diensthoofden de kans kregen om in een

korte bijdrage hun realisaties en intenties

– én problemen – te presenteren.

Organiseren rondetafelgesprekken

verkeer en recherche

De implementatie van

het verbeterplan leidde

ondermeer tot een

vernieuwde werking

van de functionaliteiten

verkeer en lokale

recherche. Na 2 jaar

was het tijd voor een

eerste evaluatie. Hiertoe

werden in de loop

van 2012 2 rondetafelgesprekken

georganiseerd.

Eenmaal met personeel van de Lokale

Recherchedienst en eenmaal met

personeel van de Verkeersdienst.

Het BBO begeleidde de tafelgesprekken

en stond in voor het verslag.

Infosessie politionele veiligheidsbeelden

en veiligheidsplannen

In de zomer werd door de korpschef en

het BBO een infosessie georganiseerd

rond politionele veiligheidsbeelden en veiligheidsplannen.

Tijdens deze sessie werd

door deskundigen van de federale politie

en van de PZ Gent informatie gegeven

over het nationaal, arrondissementeel

en lokaal politioneel veiligheidsbeeld,

het nationaal en zonaal veiligheidsplan

en het project diefstallen in woningen.

44


Interne controle

Dienst Tucht

Kerntaken

De Dienst Tucht (DTU) werkt adviserend

en ondersteunend voor de tuchtoverheden

van de politiezone, met name de korpschef

en de burgemeester. Dit impliceert

dat de Dienst Tucht, in functie van de

beslissingen van de korpschef vooronderzoeken

uitvoert die al dan niet resulteren

in een tuchtprocedure. Bij het uitoefenen

van die ondersteunende taak streeft de

dienst steeds een professionele verstandhouding

na met andere actoren, waaronder

ook de verschillende vakorganisaties.

Daarnaast staat de Dienst Tucht ook

in voor onderzoeken in het kader van

het opleggen van een ordemaatregel,

onderzoeken in het kader van het

opleggen van een maatregel van inwendige

orde en inbreuken op het statuut.

De Dienst Tucht heeft dus als belangrijkste

taak bepaalde collega’s wakker te schudden

en hen erop te wijzen dat ze niet goed

bezig zijn, evenwel zonder hen daarbij te

beoordelen. Bij het weergeven en onderzoeken

van de feiten verliest de Dienst

Tucht het menselijke aspect niet uit het oog.

Bijkomende opdrachten

In 2012 voerde de Dienst Tucht een audit

uit in het kader van risicobeheersing

binnen de organisatie. Deze audit betrof

het management van de ‘zachte informatie’,

met name informatie waarvoor nog

geen concrete strafbare feiten werden

vastgesteld. De bedoeling van dit onderzoek

is na te gaan of de bestaande werkprocessen,

waaronder ook de verhoudingen

met het Parket en de Federale Politie,

al dan niet moeten bijgestuurd worden.

Dienst Intern Toezicht

Klachten inzake werking van politie

De Dienst Intern Toezicht (DIT) staat in

voor de klachtenprocedure en –behandeling

van alle klachten die betrekking

hebben op de werking van het Gentse

korps. Het is de taak van de Dienst Intern

Toezicht om elke klacht

of melding omtrent een

politieoptreden op een

grondige en objectieve

wijze te onderzoeken.

De nadruk ligt hierbij

op de onpartijdigheid

en gelijke behandeling

voor alle betrokken

partijen. Elke klacht

wordt beschouwd

als een aanzet tot

een leer- of verbetermoment

voor de

medewerkers of de organisatie.

De Dienst Intern Toezicht werkt hiertoe

nauw samen met externe partners zoals de

ombudsvrouw van de Stad Gent, het Parket,

het Comité P, de Algemene Inspectie, enz.

De DIT hecht veel belang aan een transparante

wijze van handelen en communiceren

met de betrokken personeelsleden

en de burger. Er is daarom een standaardprocedure

voor een kwalitatieve behandeling

van de klachten. Elke klacht die bij de

Dienst Intern Toezicht binnen komt, wordt

systematisch ingeboekt en opgevolgd.

Zowel de klager als de betrokken medewerker

ontvangen schriftelijk feedback over

het resultaat van het onderzoek. Medewerkers

kunnen ook steeds inzage krijgen

in hun dossier en er een kopie van krijgen.

De Dienst Intern Toezicht rapporteert

maandelijks aan de burgemeester en de

procureur des Konings. Het Comité P en

de Algemene Inspectie krijgen ook kennis

van alle klachten en meldingen. Beide zijn

als het ware het controleorgaan van de DIT.

Proactief onderzoek

“ De DIT hecht veel

belang aan transparant

handelen en communi-

ceren met personeelsle-

den en burgers.

Naast de klachtenafhandeling gaat de

Dienst Intern Toezicht

ook proactief te werk

door aanwezig te zijn

op het terrein en door

thematisch onderzoek

te voeren, met als doel

de kwaliteit van de

werking van de organisatie

te verbeteren.

De DIT draagt zo bij

tot risicobeheersing

binnen de organisatie.

Zo werden in 2012

vier grote onderzoeken

gevoerd, waaronder een onderzoek

naar het al dan niet juist opbergen

van het individuele dienstwapen.

Ondersteuning interne diensten

De DIT heeft ook als taak de andere

interne diensten bij te staan en hen te

wijzen op de grootste risico’s waaraan

zij, tijdens de uitoefening van hun job,

worden blootgesteld. In het kader daarvan

hebben twee collega’s de mogelijkheid

gekregen om de cursus ‘verhoorcoach’ te

volgen. In deze opleiding leert men hoe

personeelsleden te coachen om op een

grondige manier verhoren af te nemen.

De bedoeling is dat de Dienst Intern Toezicht

collega’s van de Interventiedienst

gaan ondersteunen en coachen om tot

betere verhoorresultaten te komen.

45


Informatie, communicatie en

technologie

Kennis- en informatiemanagement

Aanspreekpunt

Een politiezone moet heel wat informatie

en gegevens verwerken en beheren. Het

functionele beheer van

de informatie gebeurt

in de Politiezone Gent

door de Dienst Informatie,

Analyse en

Kennisbeheer (DIAK).

Deze dienst telt meer

dan 60 medewerkers. Ze leveren onder

andere alle cijfers aan die verder in dit

jaarverslag zijn opgenomen. Zij staan

ook in voor de jaarlijkse analyse van de

criminaliteitscijfers. Deze uitgebreide en

professionele analyse van 2011 werd

begin 2012 door de Dienst Communicatie

omgezet in een samenvattend overzicht,

dat op de Commissie Algemene Zaken

van 13 februari 2012 – ook aan de

pers – werd voorgesteld. DIAK is een

aanspreekpunt voor elke andere dienst

van de Gentse politie die haar beslissingen

wil onderbouwen met cijfers.

De cijfers die DIAK oproept zijn afkomstig

uit de registratie van de processenverbaal.

Dit is de zogenaamde harde

informatie: het gaat om feiten (bijvoorbeeld

een verkeersovertreding) die zich

hebben voorgedaan. DIAK beheert echter

ook zachte informatie: als de politie (nog)

geen strafbare feiten heeft vastgesteld,

maar bijvoorbeeld wel vermoedens heeft.

Uitwisseling van informatie

De informatie uit de Politiezone Gent

“ De DIAK beheert een

schat aan informatie.

komt ook in de Algemene Nationale

Gegevensbank (ANG) terecht. Zo wordt

informatie uit alle Belgische politiezones

gedeeld. Er is ook een dagelijkse informatiestroom

van DIAK naar het Arrondissementeel

Informatiekruispunt (AIK).

Daar worden fenomenen voor het ganse

arrondissement Gent opgevolgd: de tien

politiezones en de federale politiediensten

van het arrondissement

samen.

DIAK zorgt ook voor de

verspreiding van informatie

naar alle operationele

teams van het

Gentse korps en andere

politiediensten via zogenaamde ‘intelligence’-producten

zoals de briefingtool of

automatische dagelijkse rapporten met

relevante informatie over geregistreerde

feiten van de dag ervoor. Zo houden de

diverse teams de vinger aan de pols.

Kwaliteit

De kwaliteit van deze producten is in

grote mate afhankelijk van de kwaliteit

van de registratie van feiten door de

mensen op het terrein. Enkel met correcte

en volledige informatie krijgt de

dienst een beeld van de criminaliteit in

Gent en kan de capaciteit van het korps

gericht ingezet worden om die criminaliteit

te bestrijden. De dienst organiseert

dan ook regelmatig opleidingen voor

gebruikers en nieuwe medewerkers.

Dienst Communicatie

De Dienst Communicatie wil door

een optimale en doorgedreven communicatie

bijdragen tot een innoverend

en modern politiekorps.

Informeren, betrekken en binden

De interne communicatie heeft enerzijds

als doel het personeel in staat te stellen

de informatie te vinden die zij nodig heeft

en anderzijds om de algemene tevredenheid

van het personeel te verbeteren. Een

effectieve interne communicatie draagt bij

tot een positieve, ondersteunende houding

van de medewerkers ten aanzien van

de strategische koers van de organisatie.

Door het beheer van de interne communicatiekanalen

zorgt de Dienst Communicatie

ervoor dat alle relevante ‘operationele’

informatie beschikbaar is voor de medewerkers.

De dienst staat in voor het

optimaliseren van de interne communicatiestructuur

en ondersteunt diensten

bij hun interne (en externe) communicatie

in het kader van projecten en

acties, zoals het globaal preventieplan,…

Het intranet vormt één van de belangrijkste

informatiebronnen van het korps.

In 2012 werd het intranet verder geoptimaliseerd

om de interne communicatie

zo veel mogelijk af te stemmen op de

behoeften van de organisatie en van de

personeelsleden. Naar aanleiding van de

evaluatie van het intranet, die eind 2011

werd uitgevoerd, werd in 2012 veel tijd

geïnvesteerd in het ontwikkelen van een ‘A

tot Z-register’. Door deze alfabetische lijst

van trefwoorden vinden de personeelsleden

sneller terug waar ze naar op zoek zijn.

In oktober 2012 werden tevens gebruikerstesten

georganiseerd onder het

personeel met als voornaamste doelstelling

de collega’s nog vlotter hun weg te

laten vinden op het intranet. De resultaten

zullen leiden tot een verbeterde en

aangepaste structuur van het intranet.

46


Om bij te dragen tot de afstemming van

de communicatiestructuren, -middelen en

–methodes op de informatiebehoeften van

het personeel en de organisatie werd sinds

midden 2012 een nieuwe overlegstructuur

in het leven geroepen, met name het

‘strategisch overleg informatie en communicatie’.

Binnen dit overleg trachten de

Dienst Communicatie, de Dienst ICT, de

Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer,

de stafdienst en de Dienst Zonale

Sturing in te spelen op de bestaande

behoeften en het hoofd te bieden aan

reële problemen en vraagstukken.

Verantwoording, transparantie en

beeldvorming

Eén van de wijzen waarop Politiezone

Gent uiting geeft aan haar gemeenschapsgerichte

werking is door alle

belanghebbenden te informeren

over de werking en de organisatie

van de politie.

De website van Politiezone Gent – www.

politiegent.be - is het middel bij uitstek

voor communicatie naar de burger

toe. Alle nuttige informatie en ook

de werking van politie wordt op een

laagdrempelige manier ter beschikking

gesteld van de bevolking. De website is

ook een communicatiedrager waarmee

we onze zone in een positief daglicht

plaatsen. De website wordt constant

aangevuld met nieuwe informatie. In de

zomer van 2012 namen we de rubrieken

‘Verkeer’ en ‘Preventie’ onder handen.

De rubriek ‘Verkeer’ geeft een overzicht

van de belangrijkste aandachtspunten

voor elk vervoersmiddel (fiets,

motor, auto) en bundelt informatie

over controleacties, verkeersveiligheid

en sancties bij overtredingen.

In de rubriek ‘Preventie’ staan tips

om allerlei aspecten van het dagelijks

leven veiliger te maken, zoals het voorkomen

van inbraken, fietsdiefstal,...

Bij de make-over van de site werd ook

een nieuwe rubriek ‘Van A tot Z’ in het

leven geroepen. Deze rubriek verzamelt

meer dan 200 trefwoorden, die de

bezoeker naar een schat aan informatie

leiden, van aangifte tot zone 30. Voor

tal van deze trefwoorden werd een

nieuwe pagina gecreëerd met daarop

alle informatie waarvoor de burger zich

regelmatig tot de politie wendt. Sinds

deze zomer staan ook alle vacatures

van de Politiezone Gent op de website.

Steeds meer mensen vinden hun weg

naar de site. In 2012 bezochten maar

liefst 319.578 surfers de webstek.

Vooral de pagina’s ‘Wie is uw buurtinspecteur’,

de contactpagina en de

trefwoordenlijst ‘A tot Z’ zijn populair.

Hoe mensen over politiemensen denken,

wordt voor een groot deel bepaald door

de persoonlijke contacten of ervaringen.

Deze perceptie strookt niet altijd met

de werkelijkheid. Om dit te doorbreken

werden initiatieven genomen om het

beeld bij te sturen. Daarom werden ook

dit jaar extra inspanningen geleverd om

de dienstverlening van onze zone in de

verf te zetten. De Dienst Communicatie

ondersteunt hierbij de andere diensten bij

hun externe communicatie. Dit was o.a.

het geval bij de rekruteringscampagne en

de daarbij horende informatieavonden,

communicatie rond 1 jaar STROP-acties

en het Overlastteam, de projecten

‘cyberflikken’ en ‘first offenders’, …

Naast inzet van de website, werkte de

Dienst Communicatie dit jaar ook samen

met de Dienst Communicatie van de Stad

om door korte reportages op de regionale

televisiezender AVS (‘Stadstelevisie’)

bepaalde aspecten van de politietaken en

–organisatie in de ‘spotlights’ te plaatsen.

In 2012 werd een volledige uitzending

gewijd aan het nieuwe Hondenteam

van onze zone. De opnameploeg volgde

het Hondenteam op patrouille en op

training en gaf de kijker meer inzicht in

de werking en het nut van zo’n team.

Pers

In het kader van de gemeenschapsgerichte

politiezorg is de pers één van de

belangrijke partners. Daarom streeft de

Dienst Communicatie een open relatie

met de pers na. Dit gebeurt door perscontacten

te onderhouden en permanent

47


ereikbaar te zijn voor

allerhande vragen.

Tijdens de kantooruren

gebeurt dit door de

Dienst Communicatie.

Na de kantooruren is

de woordvoerder het

eerste aanspreekpunt.

In 2012 werd de

Dienst Communicatie

877 keer gecontacteerd

door de pers.

De medewerkers

van de dienst staan

hierbij permanent

in overleg met de woordvoerder, de

korpsleiding, het bestuur en het Parket.

Deze samenwerking wordt permanent

geëvalueerd en bijgestuurd. Ook met de

pers zelf wordt jaarlijks samengezeten

om de samenwerking te optimaliseren

en de contacten warm te houden.

Maandelijks worden persberichten opgesteld

om verantwoording af te leggen over

acties en over de wijze waarop onze zone

bepaalde problemen aanpakt. De persberichten

worden ook gebruikt om projecten

of acties aan te kondigen, om de bevolking

te sensibiliseren en zelfs om hen te waarschuwen

voor specifieke fenomenen. In

2012 gingen 105 persberichten de deur uit.

De Dienst Communicatie organiseerde

ook enkele persconferenties om bepaalde

gebeurtenissen extra in de verf te zetten.

Zo werd bijvoorbeeld de Bulgaarse

samenwerking in het voorjaar 2012

belicht aan de hand van twee persmomenten.

Op 28 februari 2012 werden de

vier Bulgaarse collega’s, die een maand

lang in Gent meeliepen, aan de pers

voorgesteld. Op 30 maart 2012 werd een

evaluatie van deze vruchtbare samenwerking

aan de pers gepresenteerd.

“ De Dienst Communicatie

wil door een opti-

male en doorgedreven

communicatie bijdragen

tot een innoverend en

modern politiekorps.

Tijdens de Gentse

Feesten 2012 kreeg

de Gentse politie

de ondersteuning

van acht Nederlandse

collega’s. Deze

samenwerking met

onze noorderburen

werd op 3 juli 2012

tijdens een persconferentie

toegelicht.

Soms geeft de locatie

waar de persconferentie

wordt gehouden

een extra dimensie. Zo werd de pers op 18

juli 2012 ter plaatse uitgenodigd om in de

commandopost een kijkje achter de schermen

van de Gentse Feesten te nemen.

Op 11 september 2012 werd de pers uitgenodigd

op het Algemeen Politiecentrum

Gent voor een persconferentie met twee

items op de agenda. De journalisten en

persfotografen konden een kijkje gaan

nemen in onze gloednieuwe fitnesszaal

voor het personeel. Daar werden ze opgewacht

door een aantal sportieve flikken.

Dit leverde alvast een leuk fotomoment op.

Het tweede deel van het persmoment

werd verdergezet in de onthaalruimte

van het APG – daar waren toen net

grondige renovatiewerken gestart. De

cursisten van CVO Leerdorp (Centrum

voor Volwassenenonderwijs), die de

werken uitvoeren, waren eveneens op het

persmoment aanwezig zodat de journalisten

ook met hen konden kennismaken.

Opbouw expertise

Een gedegen communicatiebeleid is

méér dan tegemoetkomen aan de communicatiebehoeften

van de organisatie,

de openbaarheid van bestuur en de

persvrijheid. De uiteindelijke doelstelling

is immers om alle klanten (zowel intern

als extern) te dienen door een professionele

aanpak en uitvoering van de

communicatie in de openbare besturen.

Het is dan ook van belang om op de

hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen

en kennis uit te wisselen met

andere communicatie-experts. Naast

het volgen van opleidingen, investeert

de Dienst Communicatie ook in de uitbouw

van een communicatie-expertise

door ervaringsuitwisseling met andere

politiezones en andere organisaties.

Regelmatig wordt de dienst bevraagd

door andere politiezones en besturen

inzake het intranet en de werking van

een communicatiedienst. In 2012 was

dit niet anders. Zo kregen we Politiezone

MINOS (Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek,

Mortsel, Boechout), Politiezone

48


Grimbergen en Politiezone GAOZ (As,

Genk, Opglabbeek, Zutendaal) op bezoek

voor een voorstelling van ons intranet.

Ook de Dienst Interne Communicatie van

de Stad Gent kreeg dezelfde voorstelling.

Begin 2012 bracht de Dienst Communicatie

dan weer een bezoek aan de Dienst

Interne Communicatie van de Stad Gent.

Dienst ICT

De Dienst ICT bekleedt een cruciale plaats

in de werking van de politie en zorgt ervoor

dat de mogelijkheden van informatica

optimaal benut worden. Deze dienst staat

in voor het beheer en het onderhoud van

de ICT-infrastructuur en -apparatuur van

de lokale politie Gent. Deze medewerkers

ondersteunen de operationele en administratieve

diensten door beheer van het

server-, computer- en printerpark. Ze

dragen ook bij aan de ontwikkeling en het

onderhoud van federale en lokale software.

Zij beheren eveneens de interne netwerkverbindingen

en zorgen ervoor

dat de medewerkers toegang hebben

tot de verschillende modules van het

ISLP-systeem, het intranet en de verschillende

nationale databanken (rijksregister,

rijbewijzen, strafregister, …)

De Dienst ICT is tevens verantwoordelijk

voor de ontwikkeling van

lokale informaticatools, die nodig zijn

voor een performante organisatie.

Naast de traditionele hardware en software

volgt deze dienst de voorzieningen

op voor wat betreft analoge en digitale

communicatie op het vlak van radiocommunicatie

en (vaste en mobiele) telefonie.

Ook in 2012 heeft er binnen de politiezone

Gent heel wat bewogen op het vlak van

ICT. Zo werd hard gewerkt aan de ontwikkeling

van enkele toepassingen op het

gebied van de verwerking van politionele

en administratieve data alsook aan het

uitbreiden en optimaliseren van ons ICTpark

op gebied van servers, netwerkapparatuur,

pc’s, laptops, radio’s,… Het team

werd daarom versterkt met een aantal

nieuwe medewerkers die het groeiende

takenpakket van deze dienst mee dragen.

Financiën en materiële middelen

De medewerkers van de politiezone

verwachten dat de zaken vooruit gaan,

dat met het beschikbare

geld de goede en juiste

materiële middelen

aangekocht worden en

dat de administratie

correct en nauwkeurig

gevoerd wordt.

Elke organisatie, ook

een politiezone, heeft

dus nood aan een

actief middelenbeleid

dat inspeelt op de verwachtingen

van alle betrokkenen en

tegelijk rekening houdt met de reële

toestand en budgettaire beperkingen.

Financiën is meer dan alleen de boekhouding

en de budgettering. In een

steeds ingewikkeldere (financiële)

wereld is er immers nood aan professioneel

advies en ondersteuning. De

Dienst Financiën en Middelen tracht aan

al deze noden te voldoen dankzij de

aanwezige kennis, expertise en ervaring.

De Dienst Financiën en Middelen is verantwoordelijk

voor het administratieve

beheer van de financiën van de lokale

politie Gent en voor het opstellen en

uitvoeren van het budget en opteert hiervoor

voor een transparant beleid waarbij

wordt toegezien dat de middelen doeltreffend

en doelmatig worden aangewend.

Daarnaast staat dit team ook in voor

het beheer van de logistieke middelen

in de zone. Het beheer van de

logistieke middelen is zowel administratief

als technisch van aard.

Personeel

Globaal Preventieplan

“ Ook een politiezone

heeft nood aan

een actief middelen-

beleid.

Begin 2012 werkte de Gentse politie

een eigen ‘Globaal Preventie Plan’ (GPP)

uit. Dat bestaat uit vijf

jaaractieplannen om

verschillende aspecten

van welzijn, preventie

en veiligheid op het

werk te verbeteren.

De prioriteiten zijn een

brand- en noodplan,

ordediensten en risicovolle

acties, geweldbeheersing,arbeidsongevallen

en psychosociale belasting. De

Politiezone Gent krijgt ondersteuning van

consultancybureau Deloitte, in de vorm

van een rapporterings- en opvolgingsinstrument.

Alle medewerkers krijgen

regelmatig welzijnsfiches met informatie,

richtlijnen en aandachtspunten.

49


De Welzijnswet van 1996 verplicht

iedere werkgever een planmatig en

structureel preventiebeleid te voeren.

De Politiezone Gent werkte daarom, in

samenspraak met de Interne Dienst

voor Preventie en Bescherming op het

Werk, een ‘Globaal Preventie Plan’ uit.

Dat plan werd goedgekeurd door de

verschillende vakbonden. Het omvat alle

acties die in het kader van preventie

en bescherming op het werk in de volgende

vijf jaar zullen uitgewerkt worden.

Zoektocht naar nieuwe collega’s

De Gentse politie is steeds op zoek naar

nieuwe collega’s. Om geïnteresseerden

kennis te laten maken met de selectieprocedure,

opleiding en job van politieman/vrouw,

organiseerde de Gentse politie in

oktober 2012 twee informatieavonden. De

slogan van deze informatieavonden, “De

Gentse flikken zoeken u”, leidt meteen

ook naar de rekruteringspagina op de

website van de lokale politie van Gent.

Het Commissariaat Wondelgem en het

Commissariaat Nieuw Gent openden de

deuren om geïnteresseerden te ontvangen

en om hen op een informele manier

kennis te laten maken met de job van flik.

Vertegenwoordigers van Jobpol (de federale

selectiedienst) en van de Oost-Vlaamse

Politieacademie (waar aspiranten de

politie-opleiding zullen volgen) maakten

de bezoekers wegwijs in de selectieprocedure

en de opleiding. Er werd zelfs een

computerlokaal ingericht waar bezoekers

de eerste selectietesten konden simuleren

en feedback kregen over hun resultaten.

Uiteraard waren er ook collega’s uit

de diverse operationele diensten

(Verkeersdienst, Wijkdienst en Interventiedienst)

aanwezig om te vertellen

wat hun job concreet inhoudt.

Politie is nog steeds enorm in trek

als werkgever. De avonden lokten

meer dan 200 geïnteresseerden.

HRM

Activiteiten

Tijdens het voorbije kalenderjaar 2012

organiseerde de Dienst Human Resource

Management vier personeelsevenementen.

Het begon met de nieuwjaarsreceptie

in het Winterdroomcafé op 5 januari

2012. Naar jaarlijkse traditie kregen de

collega’s de mogelijkheid om tijdens

een hapje en een drankje de collegiale

banden aan te sterken. De echte durvers

bonden zelfs de schaatsen onder de

voeten en riskeerden zich vol overgave

op de ijspiste. In totaal waren 871 personeelsleden

en 99 gepensioneerden aan-

wezig tijdens deze nieuwjaarsreceptie.

In juni werd dan weer een personeelsfeest

georganiseerd, onder de noemer

van een heuse ‘talentenhappening’.

Tijdens deze talentenhappening kregen

personeelsleden de mogelijkheid om

hun bijzondere talenten aan collega’s

en familieleden te tonen. 19 collega’s

hadden voldoende lef om hun talent(en)

te demonstreren: schilder- en kookkunsten,

zangtalenten, fotografie, enz.

kwamen aan bod. 143 personeelsleden

zijn, alleen of met hun gezin,

naar dit uniek evenement gekomen.

Op 22 november 2012 ging het jaarlijkse

seniorenfeest door. In 2012 werden in

totaal 33 personeelsleden op rust gesteld.

Om dit te vieren, wordt er elk jaar een

seniorenfeest georganiseerd waarbij de

nieuwe gepensioneerden van het lopende

jaar in de bloemetjes worden gezet. Ook

andere oud-gepensioneerden worden

hierop uitgenodigd en mogen genieten van

een gezellig samenzijn en weerzien met de

collega’s. Burgemeester Daniël Termont

en korpschef Filip Rasschaert maakten

graag tijd vrij om de band met de oudgedienden

van het korps te onderhouden.

Tot slot was er op 6 december de eedaflegging

van de nieuwe personeelsleden.

82 nieuwe collega’s legden die dag

hun eed af in de Pacificatiezaal van het

Gentse stadhuis, onder het toeziend

oog van de burgemeester en korpschef.

Het ging om 70 operationelen en 12

burgerpersoneelsleden; 30 dames en 52

heren met verschillende graden die op de

meest diverse diensten aan de slag gaan.

In vergelijking met 2011 (38 eedafleggers)

legden dit jaar dubbel zoveel

nieuwe personeelsleden de eed af.

Het overgrote deel van de eedafleggers

50


(66) kwam in het Gentse korps terecht

via mobiliteit. Zij werkten vroeger in een

andere politiezone of bij een federale

politiedienst. Vier personeelsleden maakten

interne promotie: zij werkten al bij

de Politiezone Gent maar hebben nu een

hogere graad. Vier andere personeelsleden

kozen na hun politieopleiding onmiddellijk

voor ons korps.

Nog eens vier personeelsleden werden

extern aangeworven als contractueel en

werden via mobiliteit statutair benoemd,

vier anderen werden extern aangeworven

als statutair.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt personeelsleden

bij het nemen van loopbaankeuzes

en –beslissingen en biedt hen

een professionele gesprekspartner. De

personeelsleden worden professioneel

ondersteund in het proces van ontdekken,

versterken en/of ontwikkelen van de

competenties die nodig zijn om de eigen

loopbaan actief te beheren. Zelfsturing

en zelfredzaamheid staan hierbij voorop.

Loopbaanbegeleiding is een heel ruim

begrip: het omvat alle vormen van bege-

leiding, hulpmiddelen en instrumenten

die mensen kunnen helpen wanneer

ze met loopbaanvragen zitten. Interne

loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit

een gezamenlijk engagement van zowel

het personeelslid als de werkgever. Het

is een dynamisch proces van afstemmen

van de wensen en mogelijkheden

van de personeelsleden op de behoeften

en mogelijkheden van het korps.

Tijdens het loopbaanbegeleidingstraject

komen medewerkers te weten wie ze

zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze

willen bereiken. Aan de hand van een

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) ontdekken

medewerkers welke opleidingen

ze nodig hebben om hun competenties

verder te ontwikkelen. De praktijk leert

dat medewerkers met loopbaanbegeleiding

zich een beter beeld kunnen vormen

van hun verwachtingen van de werksituatie,

wat hun tevredenheid verhoogt.

In het kader van de medewerkerstevredenheid

wordt ook ondersteuning

gegeven bij screenings en worden

inkijkstages begeleid. De medewerkers

voelen zich gesteund in hun ontwikkeling

en dat versterkt zowel hun

motivatie als hun band met het korps.

In 2012 werden de eerste bouwstenen

gelegd tot de uitwerking van een

loopbaanbegeleidingstraject intern het

Gentse politiekorps. Bedoeling is om in

2013 effectief te starten met het begeleiden

van onze medewerkers en op deze

manier bij te dragen tot een hoge(re)

medewerkerstevredenheid in het korps.

51


Vrouwen bij de (Gentse) politie

De Politie Gent streeft al jaren naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen opdat het korps een zo groot mogelijke

weerspiegeling zou zijn van de bevolking aan wie ze haar diensten verleent. De laatste jaren heeft de Gentse politie

een grote inhaalbeweging gemaakt en meer vrouwen aangetrokken. In het Gentse politiekorps werken momenteel 401

vrouwen: 10 commissarissen, 18 hoofdinspecteurs, 202 inspecteurs, 51 agenten, 14 Calog niveau A, 19 Calog niveau B,

70 Calog niveau C en 17 Calog niveau D.

Het diversiteitsbeleid van het Gentse politiekorps heeft o.a. de bedoeling om de doorstroom naar leidinggevende functies

voor vrouwen ook mogelijk te maken. De nodige aandacht voor de combinatie gezin-werk is hier niet vreemd aan. Met

het oog daarop zette de Gentse politie, in 2012, haar eerste stappen in het ‘nieuwe werken’ zoals bijvoorbeeld door het

invoeren van telewerken.

In het jaar dat Miet Smet de eerste Politiegenderprijs ontving, slaagden twee vrouwelijke commissarissen van de Gentse

politie voor hun directiebrevet. Met dit brevet kunnen Veerle Dhont en Karin Vanhooren een plaats als hoofdcommissaris

ambiëren. Beide vrouwen zijn moeder van drie kinderen. De combinatie van een ambitieuze carrière en een druk gezinsleven

is niet altijd eenvoudig maar wel mogelijk, ook als vrouw.

Wat spreekt je aan bij politie?

Veerle Dhont: “Het omgaan met mensen, mensen helpen, problemen oplossen en ook een stuk het afwisselende, het

spannende van politiewerk. Dat zijn ook dingen die mij enorm aanspraken. Ook het werken in een organisatie die eigenlijk

wel een belangrijke rol speelt in de maatschappij voor de veiligheid en zo. Dat waren wel zaken die ik wel van belang vond.

Ik kon even goed elders beland zijn: waar er veel afwisseling was, waar ik mensen kon helpen, enz. Maar de politie trok

mij wel aan. Het is een instituut dat aanspreekt: het is spannend, elke dag wat anders, het dragen van een uniform,... Het

zijn allemaal zaken die voor mij de politie als organisatie aantrekkelijk maken.”

Waarom zijn er volgens jou in verhouding tot mannen minder vrouwen in leidinggevende functies?

Veerle Dhont: “Dat binnen de politieorganisatie in het algemeen en bij de Politie Gent in het bijzonder nog steeds weinig

vrouwen een leidinggevende functie bekleden, ligt o.a. aan het feit dat er nog altijd minder vrouwen zich kandidaat stellen

voor een hogere politiefunctie omwille van combinatie met de kinderen, partner (en zijn ambities) en het huishouden.

Spijtig genoeg wordt de keuze nog al te vaak bepaald door het nog steeds aanwezige, klassieke rollenpatroon en het

vastleggen van andere prioriteiten.”

Beide Gentse vrouwelijke commissarissen begonnen niet zomaar aan hun opleiding om het directiebrevet te behalen.

Hun ambitie draagt verder: ook vrouwen kunnen kapitein zijn van een schip en dat schip, samen met zijn ploeg, in goede

banen leiden en zorgen dat het de juiste koers blijft varen.

Veerle Dhont: “Goed ‘people management’ is essentieel. Een geboren leider is in de eerste plaats een mentor, een

motivator en beschikt over een juiste dosis emotionele intelligentie. Niet iedereen beschikt over deze capaciteiten, maar

een onderscheid tussen seksen valt hier niet te maken.”

52

More magazines by this user
Similar magazines