29.09.2013 Views

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uitgave van, voor en over le<strong>de</strong>n van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>, netwerk voor vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemers <strong>in</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie Utrecht<br />

<strong>de</strong>cember 2010, jaargang 13, nummer 77<br />

Redactioneel<br />

Daar is hij dan, het eerste<br />

nummer van <strong>Entre</strong> Nous dat<br />

ik mag redigeren. Ria <strong>de</strong><br />

Jong heeft mij achter <strong>de</strong><br />

schermen uitgelegd hoe<br />

alles werkt (daarvoor dank!).<br />

Inmid<strong>de</strong>ls heb ik <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

redactie verga<strong>de</strong>rd. Wij<br />

sluiten weer aan bij <strong>de</strong><br />

eerstvolgen<strong>de</strong> activiteit:<br />

een BBQ Masqué. Al<br />

associërend kwamen<br />

we via maskers (die gezichten<br />

verbergen) uit bij verborgen<br />

talent. We g<strong>in</strong>gen op zoek naar<br />

<strong>de</strong> verborgen krachten van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n.<br />

Het wordt allemaal onthuld <strong>in</strong> dit nummer.<br />

E<strong>in</strong>dredacteur zijn, blijkt nog leuker dan<br />

ik dacht! Ik kom verrassen<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen<br />

te weten. En nieuws, zoals het nieuwe<br />

jaarthema... Maar ik houd <strong>mijn</strong> mond.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bijeenkomst op 9 <strong>de</strong>cember<br />

komt het vanzelf aan het licht!<br />

Allemaal veel leesplezier en een goed<br />

2011!<br />

Cor<strong>in</strong>ne Bekker - e<strong>in</strong>dredacteur<br />

Agenda<br />

Don<strong>de</strong>rdag 9 <strong>de</strong>cember:<br />

BBQ Masqué<br />

Feestelijke afsluit<strong>in</strong>g van het<br />

jaar <strong>met</strong> een fantastische<br />

w<strong>in</strong>terbarbecue. Start <strong>met</strong><br />

glühwe<strong>in</strong> om 18.15 uur.<br />

Kled<strong>in</strong>gadvies: feestelijk sportief,<br />

<strong>met</strong> masker. Plaats voor maximaal<br />

80 <strong>Femmes</strong>. Locatie: Theehuis ’t<br />

Hooge Er f te Lage Vuursche.<br />

Overige data:<br />

In 2011<br />

Don<strong>de</strong>rdag 20 januari :<br />

Nieuwjaarsborrel Clear your m<strong>in</strong>d<br />

Don<strong>de</strong>rdag 17 februari<br />

Woensdag 16 maart<br />

D<strong>in</strong>sdag 19 april<br />

Don<strong>de</strong>rdag 19 mei<br />

Vrijdag 17 juni<br />

Meta van <strong>de</strong>r Laarse is belast<strong>in</strong>gadviseur en startte zes<br />

jaar gele<strong>de</strong>n een bedrijf <strong>in</strong> Utrecht samen <strong>met</strong> compagnon<br />

Sierd Roosje. Inmid<strong>de</strong>ls bloeit hun kantoor en hebben ze<br />

nog twee me<strong>de</strong>werkers <strong>in</strong> dienst. Zij geven on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

fiscale adviezen omtrent aanschaf en bezit van kunst, en<br />

hebben daar zelf ook veel belangstell<strong>in</strong>g voor. Dit is te<br />

zien aan <strong>de</strong> smaakvolle <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van hun kantoor. In <strong>de</strong><br />

spreekkamer prijkt een paard van keramiek van meer dan<br />

een <strong>met</strong>er hoog. Het blijkt door Meta en haar partner zelf<br />

gemaakt. Het maken van keramieken beel<strong>de</strong>n is één van<br />

Meta’s verborgen talenten.<br />

<strong>Lekker</strong> <strong>met</strong> <strong>mijn</strong><br />

<strong>han<strong>de</strong>n</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>klei</strong><br />

door Anne Begheyn<br />

Met e<strong>in</strong><strong>de</strong>loos geduld hebben Meta<br />

en haar partner dit beeld opgebouwd<br />

uit r<strong>in</strong>gen van <strong>klei</strong>. Omdat het geheel<br />

te groot zou wor<strong>de</strong>n om te kunnen<br />

bakken <strong>in</strong> <strong>de</strong> oven moest het <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n opgebouwd. Dat<br />

was nog een hele technische<br />

klus, omdat je reken<strong>in</strong>g moet<br />

hou<strong>de</strong>n <strong>met</strong> het krimpen van<br />

<strong>de</strong> <strong>klei</strong>. De docent dacht dat<br />

het technisch een onmogelijk<br />

karwei zou zijn, maar Meta<br />

en haar partner zetten door.<br />

Ze zijn terecht trots op dit<br />

werk. “Het is een ‘totem’<br />

ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan een<br />

dierbaar paard van<br />

onszelf, een van onze<br />

twee IJslan<strong>de</strong>rs die<br />

we thuis had<strong>de</strong>n<br />

lopen”.<br />

Lees ver<strong>de</strong>r op pag<strong>in</strong>a 2


Column<br />

door Carol<strong>in</strong>e Franssen<br />

Verborgen<br />

talent<br />

Het thema van dit nummer<br />

zet me aan het <strong>de</strong>nken over<br />

het nut van ongebruikt talent.<br />

De meeste vrouwen die ik ken,<br />

hebben zoveel talenten dat ze er<br />

zelf duizelig van wor<strong>de</strong>n. Ze kunnen<br />

schrijven, musiceren en huizen<br />

verkopen. Of marathons lopen,<br />

hun gehandicapte k<strong>in</strong>d verzorgen<br />

en een geweldig advocate zijn.<br />

Eigenlijk is bijna ie<strong>de</strong>reen een<br />

multitalent. En behalve <strong>de</strong> talenten<br />

die <strong>in</strong> het dagelijks leven en werk<br />

al wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gezet, zijn er ook nog<br />

talenten die nog verborgen zijn. Dat<br />

betekent dat er altijd een <strong>de</strong>el van<br />

je potentieel NIET tot wasdom zal<br />

komen, onbenut zal blijven. Dat je<br />

zo nu en dan ergens vandaan een<br />

vage prikkel zult voelen om dat<br />

talent wakker te maken, te voe<strong>de</strong>n<br />

(en soms ook op te voe<strong>de</strong>n). Wat<br />

is eigenlijk <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van dat wat<br />

je niet gebruikt? Drukt het op je<br />

dat je nooit alles wat je <strong>in</strong> je hebt<br />

zult realiseren? Dat je mogelijk iets<br />

onbenut laat dat je veel bevredig<strong>in</strong>g<br />

zou geven als je dat wel bewust zou<br />

gaan <strong>in</strong>zetten? Het is een hele kunst<br />

je neer te leggen bij het gegeven<br />

dat een <strong>de</strong>el van je talent ook voor<br />

jezelf verborgen zal blijven. Maar<br />

een tipje van <strong>de</strong> sluier kun je wel<br />

door an<strong>de</strong>ren laten oplichten. Vraag<br />

<strong>de</strong>ze week eens aan drie mensen<br />

wat zij jouw talent v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Er is<br />

vast een antwoord bij dat je zal<br />

<strong>in</strong>spireren om dat talent (nog) beter<br />

<strong>in</strong> te zetten.<br />

Vervolg van pag<strong>in</strong>a 1<br />

Wat betekent het voor jou om <strong>met</strong> keramiek bezig te zijn?<br />

Op kantoor ben ik voornamelijk bezig <strong>met</strong> <strong>mijn</strong> hoofd.<br />

Het bezig zijn <strong>met</strong> <strong>mijn</strong> <strong>han<strong>de</strong>n</strong>, lekker ‘<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>klei</strong> zitten’,<br />

maakt <strong>mijn</strong> hoofd leeg en geeft evenwicht tussen hoofd<br />

en <strong>han<strong>de</strong>n</strong>”. Dat contrast komt ook terug <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g.<br />

Meta’s werkzaamhe<strong>de</strong>n v<strong>in</strong><strong>de</strong>n plaats op kantoor en voor<br />

het maken van keramiek heeft ze <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls een atelier<br />

thuis. In dat atelier kan ze <strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>es en <strong>de</strong> stress van<br />

kantoor loslaten en heerlijk haar gang gaan.<br />

In jouw profiel op je bedrijfswebsite staat dat je droomt<br />

over <strong>de</strong> comb<strong>in</strong>atie van adviseur en kunstenaar. Zou je je<br />

als professioneel kunstenaar willen profileren?<br />

“De kunstwereld als zodanig spreekt mij niet aan. De<br />

kunstenaar wordt als het ware gemaakt door zijn netwerk.<br />

Kunst van kunstenaars die zich niet zo etaleren, komt<br />

daardoor niet aan bod. Dat v<strong>in</strong>d ik jammer. Maar ja, als je<br />

er echt van moet leven, zit je daar wel aan vast. Maar wie<br />

weet, ga ik ooit <strong>mijn</strong> werk nog eens exposeren.”<br />

Je bent onlangs ook <strong>met</strong> een opleid<strong>in</strong>g ‘Ambachtelijke<br />

Keramische Technieken’ begonnen.<br />

“Ja, dat is een heerlijke afwissel<strong>in</strong>g van <strong>mijn</strong> dagelijks<br />

werk. Op maandagmiddag vertrek ik vanuit kantoor naar<br />

Gouda, om daar <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> dag en avond aan <strong>de</strong> slag<br />

te gaan. Daar leer je echt het ambacht van ‘pottenbakken’,<br />

compleet <strong>met</strong> glazuren en <strong>de</strong>coreren. Heel ontspannend en<br />

<strong>in</strong>spirerend”.<br />

Oorspronkelijk g<strong>in</strong>g je een heel an<strong>de</strong>re richt<strong>in</strong>g uit, je<br />

stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> ook nog Culturele Antropologie. Dat is iets heel<br />

an<strong>de</strong>rs dan wat je nu doet.<br />

“Ik kom uit een gez<strong>in</strong> waar het van je werd verwacht dat<br />

je g<strong>in</strong>g stu<strong>de</strong>ren. Toen ik klaar was <strong>met</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lbare<br />

school wist ik totaal niet wat ik moest gaan doen, en<br />

heb letterlijk bl<strong>in</strong>d geprikt <strong>in</strong> een studiegids. Ik kwam<br />

uit bij ‘Ch<strong>in</strong>ees’, maar dat leek me niks. Daaron<strong>de</strong>r stond<br />

‘Culturele Antropologie’. Nadat ik <strong>in</strong> <strong>de</strong> bibliotheek had<br />

uitgezocht wat dat was, raakte ik geïnteresseerd en<br />

g<strong>in</strong>g stu<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Utrecht. Er was echter geen werk te<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze richt<strong>in</strong>g. Via een schoonmaakbaan bij<br />

een belast<strong>in</strong>gadvieskantoor raakte ik geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

fiscaal advieswerk en, gestimuleerd door <strong>mijn</strong> toenmalige<br />

werkgever ben ik opnieuw gaan stu<strong>de</strong>ren. Dit heeft<br />

uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk geleid tot <strong>mijn</strong> huidige werk. Mijn doel daarbij<br />

is om kwaliteit te leveren én plezier <strong>in</strong> <strong>mijn</strong> werk te<br />

hebben, en dat is zeker gelukt!


Stell<strong>in</strong>g:<br />

Niemand weet …<br />

door Heleen Scheer / Ria <strong>de</strong> Jong<br />

Marja van Kerkhof: PRIMOO en het ORsecretariaat<br />

... dat ik voorzitter van Sticht<strong>in</strong>g Horison<br />

ben. Onze zoon Luka is autistisch. Ik wist<br />

niets van autisme. Van een vriend<strong>in</strong> kreeg<br />

ik het boek “<strong>de</strong> verbroken stilte”. Hier<strong>in</strong><br />

vertelt een va<strong>de</strong>r hoe hij <strong>in</strong> een prikkelarme<br />

omgev<strong>in</strong>g één op één <strong>met</strong> zijn zoon speelt.<br />

Dat blijkt ook goed te werken voor Luka. Ik<br />

ben erg enthousiast over <strong>de</strong>ze <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> van contactgericht<br />

spelen. De Sticht<strong>in</strong>g heeft als doel <strong>de</strong>ze <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> beken<strong>de</strong>r<br />

te maken. Van autistische k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren bestaat vaak alleen<br />

het beeld van <strong>de</strong> beperk<strong>in</strong>g. Met <strong>de</strong>ze <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> kunnen<br />

autistische k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zich beter ontplooien.<br />

Monika Knottnerus - Machala: ONYX<br />

Communicatie<br />

... dat ik ooit voor <strong>de</strong>elname aan een<br />

politieke <strong>de</strong>monstratie tegen totalitarisme<br />

<strong>in</strong> een politiecel heb gezeten. Dat was <strong>in</strong><br />

het Polen van <strong>de</strong> jaren tachtig. Ik was tiener<br />

en <strong>de</strong>ed mee aan het plakken van illegale<br />

posters en clan<strong>de</strong>stiene bijeenkomsten,<br />

waardoor ik regelmatig te ‘gast’ was bij <strong>de</strong><br />

politieke politie en verhoord werd. Het stond altijd voor<br />

mij vast dat ik mij zou blijven <strong>in</strong>zetten om <strong>mijn</strong> i<strong>de</strong>alen<br />

te verwezenlijken. En zo is het gekomen dat ik bij <strong>de</strong><br />

afgelopen gemeenteraadsverkiez<strong>in</strong>gen campagnelei<strong>de</strong>r<br />

ben geweest van <strong>de</strong> VVD <strong>in</strong> <strong>mijn</strong> gemeente Utrechtse<br />

Heuvelrug, en tien<strong>de</strong> stond op <strong>de</strong> lijst.”<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Franssens: Culture at Work<br />

... dat ik onlangs naast Graça Machel<br />

heb gestaan, <strong>de</strong> vrouw van Nelson<br />

Man<strong>de</strong>la. Vorig jaar organiseer<strong>de</strong> ik<br />

een ontmoet<strong>in</strong>g <strong>met</strong> Zuid-Amerikaanse<br />

on<strong>de</strong>rneemsters voor Yente. Nu g<strong>in</strong>g ik<br />

mee op han<strong>de</strong>lsmissie naar Zuid-Afrika,<br />

<strong>met</strong> tw<strong>in</strong>tig vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemers uit<br />

Ne<strong>de</strong>rland, Ethiopië, Kenia, Bolivia en Peru.<br />

Er waren netwerkbijeenkomsten waar Zuid-Afrikaanse<br />

on<strong>de</strong>rneemsters ons - en elkaar - kon<strong>de</strong>n ontmoeten.<br />

Zij kennen niet <strong>de</strong> organisatiegraad die wij gewend zijn,<br />

<strong>mijn</strong> En Profil ligt nu bijvoorbeeld <strong>in</strong> Kenia. Onze komst<br />

beteken<strong>de</strong> heel veel voor ze, je realiseert je dan pas<br />

hoeveel je te geven hebt. Het heeft <strong>mijn</strong> on<strong>de</strong>rnemerschap<br />

een enorme boost gegeven.<br />

Paul<strong>in</strong>e Teunissen: Pimpelblauw<br />

Publish<strong>in</strong>g<br />

.....dat dansen <strong>mijn</strong> Second Life is! Als ik<br />

dans (samba, salsa, zouk), vergeet ik alles.<br />

Momenteel gaat <strong>mijn</strong> meeste aandacht<br />

uit naar samba <strong>de</strong> gafieira, <strong>de</strong> braziliaanse<br />

tango. Ik geef workshops <strong>in</strong> Amsterdam<br />

en volg er zelf ook nog regelmatig. In<br />

het voorjaar ben ik naar een driedaags<br />

sambacongres <strong>in</strong> Praag geweest, om dansworkshops op<br />

topniveau te volgen van Braziliaanse leraren. In <strong>de</strong>cember<br />

reis ik weer af naar Lausanne. Dansen is een hele gezon<strong>de</strong><br />

manier van uitgaan, <strong>de</strong> sfeer is feestelijk, leuke mensen.<br />

En dan ben ik weer vol energie voor werk, huis en k<strong>in</strong>d.<br />

Actief s<strong>in</strong>ds 2010<br />

door Cor<strong>in</strong>ne Bekker<br />

Mariska Cornelissen<br />

werd lid van <strong>Entre</strong><br />

<strong>Femmes</strong> na een open<br />

avond <strong>in</strong> 2009. Afgelopen<br />

zomer trad zij toe tot<br />

<strong>de</strong> themacommissie.<br />

“Een netwerk staat of<br />

valt <strong>met</strong> actieve le<strong>de</strong>n.<br />

Het is halen én brengen.<br />

Een netwerk als <strong>Entre</strong><br />

<strong>Femmes</strong> kan mensen<br />

<strong>met</strong> elkaar verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n. En<br />

verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n daar hou ik<br />

van.”<br />

Mariska veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

2008 van me<strong>de</strong>werker<br />

<strong>in</strong> me<strong>de</strong>-eigenaar van<br />

Lime C. Drie vrouwen<br />

runnen s<strong>in</strong>dsdien<br />

het bedrijf, waar<strong>in</strong> ze<br />

klanten adviseren over<br />

communicatiebeleid,<br />

en bedrijfsbla<strong>de</strong>n<br />

ontwikkelen en<br />

produceren. Het on<strong>de</strong>rnemen past Mariska goed.<br />

“On<strong>de</strong>rnemers <strong>de</strong>nken altijd <strong>in</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n. Die<br />

houd<strong>in</strong>g geeft mij energie!”<br />

Mariska werkte vijf jaar <strong>in</strong> een bedrijf dat tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen<br />

ontwikkelt en uitvoert. “Ik heb veel geleerd<br />

over werkvormen. Dat kan ik nu gebruiken <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

themacommissie. Hoe hou<strong>de</strong>n we bezoekers van<br />

bijeenkomsten actief? Welke werkvorm maakt dat<br />

een avond bijdraagt aan onze ontwikkel<strong>in</strong>g, aan ons<br />

functioneren als on<strong>de</strong>rnemer?” Mariska koos voor <strong>de</strong><br />

themacommissie omdat het net iets an<strong>de</strong>rs is dan haar<br />

huidige werk. “Ik houd zo <strong>mijn</strong> vaardighe<strong>de</strong>n scherp.<br />

En ik hoor allerlei weetjes over locaties, sprekers en<br />

evenementen. En dat is weer handig voor <strong>mijn</strong> bureau en<br />

voor <strong>mijn</strong> klanten.”


Persoonlijk en <strong>de</strong>skundig<br />

advies. Dat is ons i<strong>de</strong>e.<br />

Als on<strong>de</strong>rnemer bent u meer dan welkom bij <strong>de</strong> grootste bank voor mid<strong>de</strong>n- en kle<strong>in</strong>bedrijf. Voor een<br />

goed gesprek <strong>met</strong> adviseurs die van alle markten thuis zijn. En al uw bankzaken bun<strong>de</strong>len we <strong>in</strong> een<br />

overzichtelijk pakket. Wel zo gemakkelijk.<br />

Bel voor een afspraak (030) 287 80 00 of kijk op<br />

www.rabobank-utrecht.nl<br />

Toonaangevend<br />

<strong>in</strong> acountancy en<br />

fiscale adviezen<br />

On<strong>de</strong>rnemers zijn succesvoller bij <strong>de</strong><br />

Rabobank.<br />

Rabobank. Een bank <strong>met</strong> i<strong>de</strong>eën.<br />

Om succesvol te kunnen on<strong>de</strong>rnemen is doorgaans veel<br />

kennis nodig. Kennis om besliss<strong>in</strong>gen te kunnen nemen,<br />

maar ook om <strong>de</strong> resultaten van <strong>de</strong>ze besliss<strong>in</strong>gen te<br />

beoor<strong>de</strong>len. En u als vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemer moet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

besluitvorm<strong>in</strong>g nogal wat vragen zien te beantwoor<strong>de</strong>n.<br />

Wat wil ik bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig?<br />

Wat zijn <strong>de</strong> risico’s? Doorgaan of afhaken?<br />

Blömer helpt u bij <strong>de</strong> beantwoord<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze en an<strong>de</strong>re vragen.<br />

Wij zijn een toonaangeven<strong>de</strong>, mid<strong>de</strong>lgrote accountantsorganisatie <strong>in</strong><br />

regio Utrecht. Al ruim 90 jaar <strong>de</strong>skundig op het gebied van alles wat<br />

voor on<strong>de</strong>rnemers f<strong>in</strong>ancieel en fiscaal van belang is. Laagdrempelig<br />

en persoonlijk betrokken, <strong>met</strong> een open oor en oog voor het welzijn<br />

van uw bedrijf.<br />

Neem contact <strong>met</strong> ons op voor een vrijblijvend gesprek.<br />

Krijtwal 1 | 3432 ZT Nieuwege<strong>in</strong> | T: 030 - 605 85 11<br />

E: <strong>in</strong>fo@blomer.com | I: www.blomer.com<br />

<strong>Entre</strong> Nous wordt vijf keer per jaar verstuurd naar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>,<br />

netwerk voor vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemers <strong>in</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie Utrecht.<br />

Secretariaat: Steenarend 44 - 3435 GW Nieuwege<strong>in</strong> - T (030) 243 65 93 - <strong>in</strong>fo@<br />

entrefemmes.nl - www.entrefemmes.nl Redactie: Anne Begheyn, Carol<strong>in</strong>e<br />

Franssen, Ria <strong>de</strong> Jong, Jenny L<strong>in</strong>dhout, Heleen Scheer, Monique van <strong>de</strong> Ven.<br />

Fotografie: Jeannette Schols e.a. E<strong>in</strong>dredactie: Cor<strong>in</strong>ne Bekker, 100% Bekker,<br />

Utrecht. Vormgev<strong>in</strong>g: Elsbeth Kool, Kool<strong>de</strong>sign, Utrecht Drukwerk en mail<strong>in</strong>g:<br />

Colorspace, Wijk bij Duurste<strong>de</strong><br />

Nieuwsgierig naar...<br />

door Monique van <strong>de</strong> Ven<br />

… Diana Stout van Adm<strong>in</strong>ister<br />

adm<strong>in</strong>istratieve diensten <strong>in</strong> Utrecht<br />

Talent<br />

Mijn verborgen talent? Ik kan mooi z<strong>in</strong>gen!<br />

De passie voor z<strong>in</strong>gen heb ik ont<strong>de</strong>kt op <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lbare<br />

school. Maar ik heb nooit gezongen <strong>in</strong> een band of een<br />

koor, het bleef bij “muziek op zol<strong>de</strong>r”. Inmid<strong>de</strong>ls word<br />

ik regelmatig naar voren geschoven, op een feestje of<br />

bijeenkomst: “Diana kan mooi z<strong>in</strong>gen”. Bij het vorige lustrum<br />

van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> heb ik Inspiratie van Mathil<strong>de</strong> Sant<strong>in</strong>g<br />

gezongen, tij<strong>de</strong>ns het ontbijt.<br />

Concer t<br />

Bij <strong>mijn</strong> veertigste verjaardag was het nu of nooit: ik huur<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Blauwe Zaal van <strong>de</strong> Schouwburg <strong>in</strong> Utrecht af en gaf<br />

een concert voor familie, vrien<strong>de</strong>n en relaties. Bij wijze van<br />

verjaardagsfeest speel<strong>de</strong>n we twee uur lang <strong>mijn</strong> favoriete<br />

nummers. Ik heb een gelegenheidsband samengesteld, <strong>met</strong><br />

vrien<strong>de</strong>n en kennissen… en het was geweldig.<br />

Smaakt naar meer<br />

Een van <strong>mijn</strong> gasten zei na afloop: ik was niet op jouw<br />

verjaardag, ik was echt een avondje uit! Dat vond ik<br />

een mooi compliment. Stiekem ben ik al bezig <strong>met</strong> het<br />

organiseren van een twee<strong>de</strong> concert. Ik heb een Ipod <strong>in</strong> <strong>mijn</strong><br />

tas, waar<strong>in</strong> ik mooie liedjes bijhoud.<br />

Negen of tien<br />

Of ik nog meer verborgen kanten heb? Ja! Ik heb het<br />

imago “Diana heeft alles goed geregeld”. Maar soms ben<br />

ik perfectionistisch en dat geeft me dan stress. Gelukkig<br />

wordt het steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r. Tegenwoordig kan ik zeggen: ik<br />

ga voor een tien, maar een negen is ook goed. En z<strong>in</strong>gen is<br />

een goe<strong>de</strong> graad<strong>met</strong>er. Als ik een tijdje niet heb gezongen<br />

weet ik dat ik niet lekker <strong>in</strong> <strong>mijn</strong> vel zit. Dan <strong>de</strong>nk ik: da’s<br />

niet goed, Stout! Dan weet ik dat ik weer moet z<strong>in</strong>gen…. Dat<br />

doet me altijd goed!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!